Multiplicera 7med A λ 1 I från vänster: c 1 (Av 1 λ 1 v 1 )+c 2 (Av 2 λ 1 v 2 )+c 3 (Av 3 λ 1 v 3 ) = 0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multiplicera 7med A λ 1 I från vänster: c 1 (Av 1 λ 1 v 1 )+c 2 (Av 2 λ 1 v 2 )+c 3 (Av 3 λ 1 v 3 ) = 0"

Transkript

1 Diagonalisering Anm. Begreppet diagonaliserbarhet är relevant endast för linjära avbildningar mellan rum av samma dimension, d.v.s. sådana som representeras av kvadratiska matriser. När vi i fortsättningen skriver om att diagonalisera matriser, är det alltså underförstått att matriserna är kvadratiska. Definition 3 En linjär avbildning F sägs vara diagonaliserbar, om det finns en bas i vilken avbildningsmatrisen för F blir en diagonalmatris. Enl. utredning på sid. 11 Sats 4 En linjär avbildning F : R n R n är diagonaliserbar om och endast om F :s egenvektorer är tillräckligt många för att man av dem skall kunna sätta ihop en bas för R n. Definition 5 Matrisen A sägs vara diagonaliserbar om det finns en inverterbar matris S sådan att S 1 AS = diagonalmatris D Diagonaliserbarhet Tyvärr är inte alla avbildningar/matriser diagonaliserbara: 39. Kontrollera att egenvektorerna till µ inte räcker för att bilda en bas för R. I viss mening är de icke-diagonaliserbara matriserna undantagsfall: Sats 6 Egenvektorer som hör till olika egenvärden är alltid linjärt oberoende. Alltså: Om karaktäristiska polynomet inte har några multipla nollställen, så har vi lika många olika egenvärden som polynomets grad, d.v.s. lika många som matrisens ordning, d.v.s. rummets dimension och då räcker motsvarande egenvektorer för att bilda en bas. Bevis för satsen i fallet av 3 vektorer: Låt v 1, v, v 3 vara egenvektorer till A med egenvärden λ 1, λ,. resp. λ 3. v 1, v, v 3 är linjärt oberoende c 1 v 1 + c v + c 3 v 3 = 0 (7) har endast den triviala lösningen c 1 = c = c 3 =0 Multiplicera 7med A λ 1 I från vänster: c 1 (Av 1 λ 1 v 1 )+c (Av λ 1 v )+c 3 (Av 3 λ 1 v 3 ) = 0 c (λ λ 1 ) v + c 3 (λ 3 λ 1 ) v 3 = 0 Multiplicera nu på samma sätt med A λ I : c 3 (λ 3 λ 1 )(λ 3 λ ) v 3 = 0 I och med att egenvärdena är olika och v 3 6= 0, måste c 3 =0 Multiplicerar vi med A λ j I i en annan ordning, får vi på samma sätt c 1 = c =0 För att bevisa satsen för fler än tre vektorer, behövs upprepning i samma stil. 5

2 Några tillräckliga villkor för diagonaliserbarhet: Inga multipla egenvärden Reell symmetrisk matris Hermitesk matris, d.v.s. som uppfyller A = A Normal matris, d.v.s. som uppfyller Spektralsatsen För Hermiteska matriser, ochdärmedspecielltförreella symmetriska matriser, gäller: i) Kan alltid diagonaliseras ii) Finns en ON-bas av egenvektorer iii) Alla egenvärden är reella A A = AA Obs. Alla matristyperna nedan är faktiskt specialfall av normala matriser: symmetriska : A reell och A T = A Hermiteska : A = A skevsymmetriska : A reell och A T = A skevhermiteska : A = A ortogonala : A reell och A T A = I unitära : A A = I 6

3 Övningar 40. En biluthyrningsfirma hyr ut totalt 600 bilar i Halmstad, Växjö och Borås. De flesta bilarna hyrs och lämnas tillbaka på samma ställe, men firman accepterar också att en bil hyrs på en plats och återlämnas på en annan. Erfarenhetsmässigt vet man att 10% av kunderna i Halmstad vill lämna bilen i Växjö och 10% i Borås. Av kunderna i Växjö vill 40% lämna bilen i Halmstad och 10% i Borås. I Borås är det 0% som vill hyra bil till Halmstad och 10% till Växjö. Uppgiftenärnuattbeskrivahurantaletbilarpåde olika platserna varierar. Inför x n = en vektor med tre komponenter, som ger antalet hyrbilar, som står till förfogande dag n på morgonen i de tre städerna, i ordningen Halmstad, Växjö, Borås. (Vi gör det förenklande antagandet att alla bilar hyrs på morgonen och återlämnas samma kväll.) a) Förklara varför matrisen A = ger sambandet mellan x n+1 och x n. b) Kontrollera att A har egenvärdena 1.0, 0.6 och0.4. med egenvektorer (7,, 3), (1, 0, 1) resp. (1, 1, 0) c) Med ovannämnda system kommer antalet tillgängliga bilar i t.ex. Halmstad att variera från dag till dag, men visa att det finns en jämviktsfördelning om man fördelar de 600 bilarna på ett visst sätt, kommer var och en av städerna att ha lika många bilar varje dag i fortsättningen. Hur ser den jämviktsfördelningen ut? d) Firmans marknadsavdelning bedömer att efterfrågan är dubbelt så stor i Halmstad jämfört med Växjö, medan Växjö och Borås skulle vara jämbördiga. Därför föreslår man att dubbelt så många bilar placeras i Halmstad jämfört med Växjö och Borås. Går detta att förena med kravet på jämviktsfördelning? e) Är ovannämnda jämviktsfördelning stabil? Frågan är alltså: Vad händer, om vår begynnelsefördelning avviker från jämviktsfördelningen kommer vi att närma oss den? Lösning: a) Av Halmstadbilarna går 10% till Växjö och 10% till Borås, alltså stannar 80% i Halmstad. Till Halmstad kommer 40% av Växjöbilarna och 0% av Boråsbilarna. Alltså, om x n =(h n,v n,b n ), så har vi h n+1 =0.8h n +0.4v n +0.b n vilket ger första raden i matrisen. Övriga två på samma sätt. b) En jämviktsfördelning svarar mot en egenvektor med egenvärdet 1. Det har vi om bilarna fördelas i proportionerna 7::3, d.v.s. 350 bilar till Halmstad, 100 till Växjö och 150 till Borås, så kommer denna fördelning att hålla i sig. c) Nej. Marknadsavdelningen kan sägas föreslå fördelningen 6:3:3, men denna överensstämmer inte med jämviktsfördelningens 7::3. d) Begynnelsefördelningen kan vi skriva som en linjärkombination av egenvektorerna v 1, v, v 3 (egenvärden är olika, så egenvektorerna bildar säkert en bas): x 0 = c 1 v 1 + c v + c 3 v 3 Då blir, om λ 1, λ, λ 3 betecknar motsv. egenvärden, x n = c 1 λ n 1 v 1 + c λ n v + c 3 λ n 3 v 3 = c 1 v 1 + c 0.6 n v + c n v c 1 v 1 Obs. att vi inte kan ha c 1 =0, eftersom med enbart v och v 3 kan vi inte åstadkomma en linjärkombination med alla komponenterna positiva. Vi kommer att närma oss jämviktsfördelningen, oavsett vilken fördelning vi startar med! Jämviktsfördelningen är (asymptotiskt) stabil. 7

4 41. Finns det några enkla samband mellan egenvärdena/egenvektorerna till en matris A och egenvärdena/egenvektorerna till dess invers A 1? Utredning: Inversen karaktäriseras av att A 1 A = AA 1 = I Om x är en egenvektor till A med egenvärdet λ, så A 1 Ax = A 1 λx x = λa 1 x A 1 x = 1 λ x d.v.s. x är också egenvektor till A 1, fast med egenvärdet 1/λ. På grund av symmetrin A är ju i sin tur invers till A 1 så har vi också omvändningen: en egenvektor till A 1 med egenvärdet λ är också egenvektor till A, fast med egenvärdet 1/λ. Divisionen 1/λ är inte möjlig när λ =0, men att en matris har egenvärdet 0 är likvärdigt med att den inte är inverterbar och då är ju frågan inte relevant. 4. Om matrisen A har egenvärdet λ, såhara egenvärdet λ. Om möjligt, generalisera! Utredning: A x = A (Ax) =Aλx = λax = λ x Alltså sant. Generalisering: Om x är en egenvektor till A med egenvärde λ, så är den också en egenvektor till A n med egenvärde λ n : A n x = λ n x 43. Om n n matriserna A och B har talen λ resp. µ som egenvärden, så har AB egenvärdet λµ. Något liknande uträkningen i fråga 4 låter sig inte göras. Försök konstruera ett motexempel! Betrakta -matriser. Säg att A är matrisen för projektion på x-axeln, medan B är matrisen för projektion på y-axeln. Var och en av dessa har egenvärdet 1, men AB = 0 har endast egenvärdet I fråga 4 såg vi att {λ 1, λ,..., λ n } = egenvärdena till A λ 1, λ,..., λ nª egenvärdena till A Då inställer sig frågan: Kan A ha andra egenvärden än kvadraterna på A:s egenvärden? Besvara den, gärna med hjälp av följande sats av Issai Schur ( ) 5 : till varje kvadratisk A finns inverterbar S, sådan att S 1 AS = triangulär matris T Egenvärdena till en linjär avbildning påverkas inte av ett basbyte A har samma egenvärden som T och A har samma egenvärden som T, eftersom A och T resp. A och T representerar samma avbildning fast i olika baser (Man skulle kunna tänka sig följande uträkning för att visa detta för paret A, T S 1 AS = T = A = STS 1 A = ST S 1 S 1 A S = T men den är faktiskt onödig!) Obs. nu att T högertriangulär = T också högertriangulär med diagonalelement = kvadraterna på T:s diagonalelement t.ex. a b c a b c = a b c oavsett vad som står på punkternas plats! Obs. vidare att T triangulär = egenvärdena är diagonalelementen 5 Schur was a superb lecturer. His lectures were meticulously prepared... [and] were exceedingly popular. I remember attending his algebra course which was held in a lecture theatre filled with about 400 students. Sometimes, when I had to be content with a seat at the back of the lecture theatre, I used a pair of opera glasses to get at least a glimpse of the speaker. (W.Ledermann) 8

5 Kombinerar vi dessa, får vi egenvärdena till A = diagonalelementen i T = kvadraterna på diagonalelem. i T = kvadraterna på A:s egenvärden 45. Låt A vara en -matris, vars determinant är negativ. Visa att A kan diagonaliseras. Lösning: Det karaktäristiska polynomet för en -matris A p (λ) =λ (...) λ +deta Sambandet mellan rötter och koefficienter för ett polynom ger att det A = λ 1 λ Om det A<0, så p (0) < 0 och eftersom p (λ), när λ ±, så måste det finnas två olika reella rötter. Då finns två linjärt oberoende egenvektorer ochderäckertillförenbasir. 46. Anta att kolonnerna s 1, s,..., s n imatrisen S = s 1 s... s n är allihop egenvektorer till n n-matrisen A och att de bildar en bas för R n (d.v.s. att S är inverterbar). Låt p (x) vara ett godtyckligt polynom. Då är p (A) =p (λ 1 ) s 1 s T 1 + p (λ ) s s T p (λ n ) s n s T n Invarianter (Betraktar här endast avbildningar mellan rum av samma dimension, d.v.s. sådana som representeras av kvadratiska matriser.) 47. Vi har konstaterat att siffrorna i en avbildningsmatris beror i allra högsta grad på hur man valt sin bas (koordinatsystem). Då skulle man kunna tro att om man beräknar determinanterna av två matriser som representerar samma avbildning fast i olika baser, så skulle man i allmänhet få olika resultat. Men si man får alltid samma värde : det S 1 AS = dets 1 det A det S = = 1 det A det S = det S = deta Därför kan vi prata om determinanten av en linjär avbildning : det spelar ingen roll vilken av alla matrisrepresentationer vi tar determinanten blir densamma. 48. Inlämningsuppgift till den 19/9. Visa att även spåret (se sid. ) uppför som determinanten att olika matrisrepresentationer av en och samma avbildning har samma spår. 49. Inlämningsuppgift till den 19/9. I Mathematics Handbook, sid.109 hittar man följande formel för rotationsvinkeln α för rotation i 3 dimensioner, representerad av matrisen R : cos α = 1 (tr R 1) Hurförklararduden? 9

Extraövningar, linjär algebra

Extraövningar, linjär algebra Extraövningar, linjär algebra Uppgifter markerade med * kan innehålla något moment som är kursivt, medan uppgifter markerade med ** kan vara av det svårare slaget och innehålla något moment som inte ingår

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A SF624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A () (a) Använd Gauss-Jordans metod för att bestämma lösningsmängden till ekvationssystemet 2x + 4x 2 + 2x 3 + 2x 4 = 2, 3x + 6x 2 x 3

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

1 Duala problem vid linjär optimering

1 Duala problem vid linjär optimering Krister Svanberg, april 2012 1 Duala problem vid linjär optimering Detta kapitel handlar om två centrala teoretiska resultat för LP, nämligen dualitetssatsen och komplementaritetssatsen. Först måste vi

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Grundläggande 1 övningar i kombinatorik

Grundläggande 1 övningar i kombinatorik UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Vera Koponen Baskurs i matematik Grundläggande 1 övningar i kombinatorik Se till att ni klarar av dessa uppgifter innan ni går vidare till svårare uppgifter

Läs mer

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Malmö 2010 2 Per Jönsson Centrum för Teknikstudier Malmö högskola 205 06 Malmö email: per.jonsson@mah.se hemsida: http://homeweb.mah.se/~tspejo/index.htm c Per

Läs mer

REKURSION & INDUKTIONSBEVIS

REKURSION & INDUKTIONSBEVIS REKURSION & INDUKTIONSBEVIS Rekursiva definitioner Sluten formel (direkt formel) För t.ex. följden a 0 =1,a 1 =,a =4,a 3 =8,a 4 =16,a 5 =3,... är det lätt att skriva upp en formel som direkt visar hur

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04 Finansmatematik II Kapitel 1 Ränta 2 Finansmatematik II 1 Rak ränta Med rak ränta ska vi

Läs mer

EN KONCIS INTRODUKTION TILL GRUPPTEORI

EN KONCIS INTRODUKTION TILL GRUPPTEORI EN KONCIS INTRODUKTION TILL GRUPPTEORI DANIEL LARSSON Sammanfattning. En kort introduktion till gruppteori. Innehåll 1. Binär operation, slutenhet, grupper 1 2. Exempel, abelska grupper 2 3. Exempel, icke-abelska

Läs mer

Slump och sannolikheter

Slump och sannolikheter Slump och sannolikheter JOHAN WÄSTLUND, LINKÖPINGS UNIVERSITET N är man nämner sannolikhetsteori, tänker väl de flesta på metoder för att besvara frågor om just sannolikheter. Med hjälp av statistik och

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1:

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1: Ellips Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad.. Prov a) i) ii) iii) =,, = st 9,876 =,9876,99 = 9,9,66,66 =,7 =,7 Anmärkning. Nollor i början av decimaltal har ingen betydelse

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Överbryggningskurs i matematik del I. Teknik och Samhälle 2012

Överbryggningskurs i matematik del I. Teknik och Samhälle 2012 Överbryggningskurs i matematik del I Teknik och Samhälle 0 Malmö 0 Förord och studietips Föreliggande kompendium i två delar är en överbryggning mellan gymnasiets och högskolans matematikkurser. Målet

Läs mer

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3)

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) Kombinatorik 6.19 Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) S: Sitter med med uppgift 6.19 a och b i EA och trots att det finns lösningsförslag till a på hemsidan så förstår jag inte. C(n+1,2) - C(n,2)

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 3 Risk och diversifiering

Finansmatematik II Kapitel 3 Risk och diversifiering STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 04 0 8 Finansmatematik II Kapitel 3 Risk och diversifiering 2 Finansmatematik II Risk och diversifiering

Läs mer

Matematiska modeller

Matematiska modeller Matematiska modeller Kompendium Lektor: Yury V. Shestopalov e-post: youri.shestopalov@kau.se Tel. 054-700856 Hemsidan: www.ingvet.kau.se\ youri Karlstads Universitet 2002 Contents Inledning 5. Descartes

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Tema Förväntat värde. Teori Förväntat värde

Tema Förväntat värde. Teori Förväntat värde Tema Förväntat värde Teori Förväntat värde Begreppet förväntat värde används flitigt i diskussioner om olika pokerstrategier. För att kunna räkna ut det förväntade värdet så tar du alla möjliga resultat,

Läs mer

3-3 Skriftliga räknemetoder

3-3 Skriftliga räknemetoder Namn: 3-3 Skriftliga räknemetoder Inledning Skriftliga räknemetoder vad är det? undrar du kanske. Och varför behöver jag kunna det? Att det står i läroplanen är ju ett klent svar. Det finns miniräknare,

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Beräkningsvetenskap föreläsning 2

Beräkningsvetenskap föreläsning 2 Beräkningsvetenskap föreläsning 2 19/01 2010 - Per Wahlund if-satser if x > 0 y = 2 + log(x); else y = -1 If-satsen skall alltid ha ett villkor, samt en då det som skall hända är skrivet. Mellan dessa

Läs mer

Grafräknare för alla

Grafräknare för alla Grafräknare för alla Ett antal exempel på hur du kan använda grafräknare i undervisningen Dagens grafiska miniräknare är avancerade små apparater. Det som för några år sedan bara kunde utföras av ganska

Läs mer

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet.

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. Detta material är en utskrift av det webbaserade innehållet i wiki.math.se/wikis/forberedandematte Studiematerialet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer