Delårsrapport januari-mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-mars 2015"

Transkript

1 Delårsrapport januari-mars 2015

2 RLS Global AB Delårsrapport januari mars 2015 RLS Global AB lägger stort fokus på de kliniska studierna inom både sårvård och dental. Uppföljning av säljaktiviteter från dentalmässan IDS Köln skapar nya samarbeten. 1 januari 31 mars i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)» Nettoomsättningen Q1 uppgick till 0,8 MSEK (0,6).» Rörelseresultatet före avskrivningar Q1 uppgick till -2,0 MSEK (-2,8).» Rörelseresultatet efter avskrivningar Q1 uppgick till -2,1 MSEK (-2,9).» Resultatet efter skatt Q1 uppgick till -2,1 MSEK (-2,7)» Resultatet per aktie Q1 var -0,05 SEK (-0,1).» Likvida medel den 31 mars uppgick till 0,1 MSEK (2,5)» Soliditeten uppgick till 48 % (63). Kassaflödesanalys» Kassaflöde från den löpande verksamheten TSEK» Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 TSEK» Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 TSEK» Periodens kassaflöde TSEK» Likvida medel och kortfrist. placeringar vid periodens början TSEK» Likvida medel och kortfrist. placeringar vid periodens slut 117 TSEK Viktiga händelser under perioden FoU-projekt Studier» Studien för behandling av svårläkta diabetesfotsår vid Sahlgrenska Univ. Sjukhus samt ytterligare fyra (4) centra i Västra götalandsregionen har under perioden löpt på enligt plan. Resultatet förväntas publiceras tidigast under Q De flesta patienterna har fullföljt studien vilket ger förutsättningar för bra underlag för sammanställning av data.» Samtliga av de kliniska studierna inom Parod (Perisolv) har kommit igång och förväntas avrapporteras löpande under 2015 och 2016.» Studier om svårläkta tandköttsfickor, residual fickor, som inte läker ut vid normal behandling, har påbörjats med hjälp av Europeiska Universitet, publiceras under 2016.» Klinisk studie Inom fältet för inflammerade tandköttsfickor Perisolv och icke-kirurgisk parodontit behandling. Inväntar publicering.» Pågående studier inom fältet kloramin-reaktioner (in vitro) mot vävnad (in Vivo), pågår (Q1) med bl.a. Chalmers tekniska högskola. Färdigt Q3-Q4» Periimplantit studie, inskickad och godkänd för publicering (publiceras under Q2) Treatment of periimplantitis; Clinical outcome of chloramine as an adjunctive to non-surgical therapy, a randomized Clinical trial, Ann-Marie Roos Jansåker et, al, 2015» Kariesdiagnostik. Ytterligare artiklar är godkända för publicering (Q1) Staining of Carious Dentine using Dyes with Covalent and Electrostatic Binding Properties, Almhöjd et al, Publicerades (Q2) RLS Global AB 2

3 Regulatoriska frågor Patent» Ansökan om nationellt patentskydd för Derma produkten har lämnats in för följande region och länder: - Kanada - USA - Mexiko - Europa - Japan - Kina» Nya patent rörande detektion och borttagning av karies m.h.a. minimalinvasiva metoder är godkända i internationell fas (Q1) och går nu mot landomfång och regioner, (Q2) ISO» En uppdatering av vår ISO certifiering är genomförd under perioden. Marknad Försäljning» Medverkan på världens största dentalmässa IDS innebar många nya kontakter med potentiella distributörer. - Förhandlingar med ett flertal intressanta distributörer är initierade och förväntas stängas löpande under Q2. Viktiga händelser efter perioden Marknad Försäljning» DAB Dental får exklusivitet för Kindersolv på den svenska marknaden.» Distributören Novus Dental i Norge skriver exklusivitetsavtal för samtliga dentalprodukter, Perisolv, Carisolv och Kindersolv» Distributören Implant Division SRL i Rumänien skriver exklusivitetsavtal för Perisolv» Henry Shein Island tecknar exklusivitetsavtal för Perisolv» Distributören HA Systems i Israel tecknar exklusivitetsavtal för samtliga dentalprodukter.» Dental Alternativa i Mexico har fått klartecken från de lokala tullmyndigheterna och kan nu fortsätta beställa Carisolv.» Registrering av domännamnet Ingår som en del i bolagets strategi att lyfta fram kloraminer som den gemensamma nämnaren för samtliga av RLS Globals preparat. RLS Global AB 3

4 Maj 2015 Första kvartalet 2015 RLS Global AB - Sverige Regedent - Schweiz Novus Dental - Norge Implant Division SRL - Rumänien RLS Global AB 4

5 VD-kommentar Fokus på kliniska studier och uppföljning av dentalmässan IDS Köln Den kliniska Derma studien har under perioden löpt på enligt plan. Den första tolv veckorsperioden som studerar sårläkning vid diabetes är avverkad. Den uppföljningsperiod som följer under Q2 på ytterligare 12veckor, har påbörjats och förväntas vara klar till sommaren. Efter att statistiker har sammanställt all data och artikeln skrivits klart, så är målet att få en artikel publicerad under Q3. Den kliniska studien var naturligtvis i fokus i samband med företrädesemissionen som initierades under Q1 och slutfördes under april månad. Från ledningens perspektiv var det mycket glädjande att hela 96 procent av de befintliga ägarna fullföljde emissionen och att den övertecknades med 211 procent. Det finns en stark tilltro till bolagets verksamhet och produkter. Vid sidan av den kommande Dermastudien är det just nu en händelserik period i bolaget. Vi håller ett högt tempo för att rulla ut vår produktportfölj med hjälp av nationella och internationella distributörer. Vårt deltagande på världens största dentalmässa, IDS i Köln 2015, har gett ringar på vattnet och vi har tecknat avtal om försäljning av Perisolv och Kindersolv med nya distributörer i Norge, Rumänien, Israel och Island. Fler länder är på gång som ett resultat av medverkan på IDS. Förutsättningen för att vi skall få igång den storskaliga försäljningen stavas fortfarande kliniska studier och vi lägger därför stora resurser på att genomföra dessa på ett strukturerat sätt. Vi har under perioden fått igång fem studier inom parod (Perisolv) med välmeriterade parodontologer i Europa. Studierna förväntas löpande avrapporteras under 2015 och 2016 med start på den stora parodonditmässan, Europerio i London i början av juni. Vi fortsätter att fokusera på rätt saker och är tacksamma för din fortsatta tilltro till bolaget och förtroende i det vi gör. Göteborg maj 2015 Kenth Hanssen VD, RLS Global AB RLS Global AB 5

6 Risker och osäkerhetsfaktorer RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Marknadsrelaterade risker Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya metoder samt deras förmåga att öka effektiviteten. Vidare kan det krävas myndighetsgodkännanden för att produkter skall kunna säljas. Verksamhetsrelaterade risker Misslyckanden i FoU-projekt tillföljd av utebliven effekt, felaktiga metodval eller antaganden, produktionsstörningar, förseningar i leveranser och lansering samt missbedömningar av efterfrågan och tillväxttakten. Finansiella risker Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av kapital för att kunna slutföra omställningen till ett fungerande försäljnings- och forskningsbolag. Denna omställning är beskriven i tidigare utgivet underlag i samband med nyemission. Bolagets finansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att se en stadig värdetillväxt. En investering i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till god avkastning. Föreslagen utdelning Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ingen utdelning betalas ut för Kommentar till resultat- och balansräkning Nettoomsättningen för första kvartalet 2015 uppgår till 0,8 MKR (0,6 MKR), vilket motsvarar en ökning på ca 33 % jämfört med samma period Samtidigt som nettoomsättningen ökat jämfört med föregående år så har de direkta kostnaderna samt de övriga externa kostnaderna varit lägre än föregående år. Under 2015 har bolaget fortsatt att skriva av de immateriella tillgångarna. Denna avskrivning har påverkat kvartal med ca 89 TSEK. Den 16 februari 2015 beslutades det om en nyemission som genomförs under Q Bolagsstämma Datum för den ordinarie bolagsstämman är den 11 juni 2015 kl Platsen är Bolagets lokaler på Sörredsbacken 20 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på företagets webbplats senast den 28 april. Nästa rapport Nästa rapport är halvårsrapport avseende första halvåret 2015 som lämnas den 31 augusti RLS Global AB 6

7 Övrig information För ytterligare information om RLS Global ABs verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer. Göteborg den 27 ma j2015 RLS Global AB Joachim Cederblad Styrelseordförande Jan Fornell Rune Löderup Christer Hägglund Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot För frågor hänvisas till Kenth Hanssen VD RLS Global AB e-post: telefon: +46(0) RLS Global AB 7

8 Sammanfattning av finansiell information RESULTATRÄKNING (KSEK) RLS GLOBAL AB 2015 JAN- MARS 2014 JAN- MARS NETTOOMSÄTTNING ÖVRIGA INTÄKTER 22 0 RÖRELSENS KOSTNADER INNAN AVSKRIVNINGAR RÖRELSERESULTAT AVSKRIVNINGAR RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR FINANSIELLT NETTO RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT PÅ PERIODENS RESULTAT 0 0 PERIODENS RESULTAT BALANSRÄKNING (KSEK) RLS GLOBAL AB 31 MARS MARS 2014 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 50 0 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER KORTFRISTIGA FORDRINGAR KASSA, BANK OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL NOT KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER RLS Global AB 8

9 NYCKELTAL RLS GLOBAL AB 2015 JAN- MARS 2014JAN- MARS ANTAL AKTIER VID PERIODENS SLUT GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER SOLIDITET (%) AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%) AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%) EGET KAPITAL PER AKTIE, SEK 0,05 0,20 RESULTAT/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK -0,05-0,12 RESULTAT/AKTIE EFTER UTSPÄDNING, SEK -0,05-0,12 P/E-TAL NEG NEG NOT 1. EGET KAPITAL (KSEK) RLS GLOBAL AB 31 MARS MARS 2014 EGET KAPITAL VID ÅRETS INGÅNG NYEMISSION EMISSIONSKOSTNADER 0-21 PERIODENS RESULTAT EGET KAPITAL VID ÅRETS UTGÅNG KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) RLS GLOBAL AB 2015 JAN- MARS 2014 JAN- MARS KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRIST. PLACERINGAR VID PERIODENS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRIST. PLACERINGAR VID PERIODENS SLUT RLS Global AB 9

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 Koncern fjärde kvartalet, 1 oktober 31 december 2014 Nettoomsättning 6 355 ksek (6 762) Resultat efter skatt -564 ksek (-92) Resultat per aktie uppgick till -0,01

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 Danderyd den 25 augusti 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 BÄSTA KVARTALET HITTILLS FÖR ELLEN :S PROBIOTISKA TAMPONGER RAPPORT FÖR PERIODEN APRIL JUNI 2010. Intäkterna från försäljning

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET Företrädes- och riktad emission har genomförts. Företrädesemissionen övertecknades. Apportemissionen

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj juli 2010 FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD KORT OM KVARTALET 1 maj 2010 31 juli 2010 Koncernens nettoomsättning uppgick till 42 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Första halvåret, januari juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1 267 Tkr (826 Tkr) Periodens resultat uppgick till 5 095 Tkr (- 3 076 Tkr) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer