Tro vad du ser istället for at se vad du tror

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tro vad du ser istället for at se vad du tror"

Transkript

1 Tro vad du ser istället for at se vad du tror 1 SITTSTÄLLNINGENS TRYCKFÖREBYGGANDE ANATOMI HELLE DREIER OT, MSI DANMARK NORDISKT SÅRLÄKNINGSFORUM 2011 STOCKHOLM Google

2 Believe in what you see in stead of seeing what you believe in 2 THE ANATOMY OF THE SITTING POSITION HELLE DREIER OT, MSI DENMARK NORDISKT SÅRLÄKNINGSFORUM 2011 STOCKHOLM Google

3 Vad tror du? What do you believe in? At sit-relaterade trycksår uppstår eftersom man sitter för tungt och i för lång tid. Rösta nu! Därfor: Måste vi gå ner i vikt och gå till sängs istället för att sitta... Er det et realistisk scenarie for de fleste? Nej och det är tillmed ett nog tråkigt och sorgligt liv 3 Sitting acquired pressure ulcers develops because of being seated too heavy for too long. Vote now! That s why: We must loose weight and go to bed in stead of being seated Is it a realistic scenareo for the majority? No it is not and even a most boring and sad life

4 Ja och när vi vet att Yes and as we know that Trycksår beror på tryck och skjuvning (EPUAP/NPUAP 2010) 4 Pressure ulcers are defined as a result of pressure in combination with shear (EPUAP/NPUAP-2010) Kan vi lika gärna vara intresserade av kvaliteten på sittställningen och titta på stabilitet og tryckfördelningen i den sittande stälning. we might as well be interested in the quality of the sitting position and show interest in the stability and the pressure distribution in the seated position.

5 Vad tror du? What do you believe in? At sit-relaterade trycksår börjar med ett rött märke på huden. 5 Sitting acquired pressure ulcers begins with a red mark on the tissue. Därfor: Måste vi vänta på att huden blir röd som ett tecken på att vävnaden redan har skadats Och da är vi faktisk för sent! Rösta nu! That s why: Vote now! We have to wait for the skin to become red as a sign that tissue has already been damaged And then we are actually too late!

6 Ja och när vi vet att Yes and as we know that Sit-relaterade trycksår defineres som lokaliserede vävsskader på hud eller underliggande väv och uppstår vanligen over knogleframspring (EPUAP/NPUAP-2010) närmast sittbensknölarna och svanskotan. Kan vi lika gärna fundera på hur vi kan förhindra vävnadsskada och hur vi kan skydda de djupa vävnaden i stället för att vänta tills vi har att behandla dem. Det kan vi göre ved at intresserar oss för kvaliteten på sittställningen. 6 Sitting acquired pressure ulcers are defined as localized injuries to the skin or underlying tissue, usually over bony prominences (EPUAP/NPUAP-2010).like Ischial tuberosities and Os Coccyx. We might as well consider how we can prevent deep tissue injury and how we can protect deep tissues rather than wait until we have to treat them. It implies that we are showing interest in the sitting position.

7 Vad tror du? What do you believe in? At sit-relaterade sår läker bäst när du lindrar dem genom att immobilisera och repositionera. Rösta nu! 7 Sitting acquired pressure ulcers are treated in the best way by immobilisation and repositioning. Vote now! Därfor: Tror vi att vi kommer att avlasta och flytta trycket till andra platser. That s why: We think we'll have to relieve pressure and move it to other places.

8 Och du bekräftas av And you are confirmed by Rekommendationer från immobilisering, långvarig sängläge och ompositionering anses allmänt vara en rationell klinisk praxis (EPUAP / NPUAP), även om inga randomiserade kontrollerade studier finns för att bedöma effekterna (Moore 2010). 8 Recommendations of immobilization, prolonged bed rest and repositioning is generally considered to be a rational clinical practice (EPUAP/NPUAP), although no randomized controlled trials exist to assess the effects (Moore 2010).

9 Ja och när vi vet att Yes and as we know that Immobilisering kan få negativa biverkningar på alla organsystem i kroppen - inklusive fördröjd sårläkning - och kan orsaka muskel förlust, gemensamma kontrakturer och berövande av miljömässiga och sociala stimulans (Knight 2009). Är det förvisso inte ett uttryck för rationell klinisk praxis Vi måste i stället vara intresserade av kvaliteten på sittställningen 9 Immobilization can have detrimental adverse effects on every organ system of the body - including delayed wound healing - and may cause muscle loss, joint contractures, and deprivation of environmental and social stimulation (Knight 2009). It is certainly not an expression of rational clinical practice We must instead be interested in the quality of the sitting position

10 200 riskfaktorer 200 risk factors beskrivs i den publicerade litteraturen (Byrne 1996) Tror du att: Hög ålder Diabetes Otillräckligt intag av protein Cirkulationsrubbningar Historien om en tidigare trycksår Minskad aktivitet Urininkontinens / fukt Bosatta i ett vårdhem / sjukhus Låg utbildningsnivå eller inkomst Dålig hygien Civilstånd av enstaka / ogifta Låg självkänsla Rösta nu! 10 described in the published literature (Byrne 1996) Do you believe that: Advanced age Diabetes Inadequate protein intake Circulatory disorders History of a previous pressure ulcer Decreased level of activity Urine incontinence/moisture Residing in a nursing home/hospital Low level of education or income Poor hygiene Marital status of single/unmarried Low self-esteem Wote now!

11 Vilken väg ska jag välja Which way should I choose 11

12 12 Den sittande ställning Det kan tyckas att det är klokt att ta ett intresse i den sittande ställning, om vi skall kunna förhindra sit-relaterade sår The sitting position It might seem that it is sensible to take an interest in the sitting position, if we are to prevent sitting acquired pressure ulcers

13 Trycksår vanligvis definieras: Pressure ulcers are usually defined: 13 NPUAP - supplement unclassified, unstageable and deep tissue injury

14 Sittsår Sitting acquired pressure ulcers 14 Deep tissue injury Berlowitz DR, Brienza DM. (2008) Are All Pressure Ulcers the Result of Deep Tissue Injury? A litterturestudy concluding: Compression injuries usually affect the deeper tissue layers That lesions appearing clinically to be superficial and caused by pressure are usually associated with deeper injury That most superficial lesions are only caused by friction and moisture, not pressure.

15 Djup vävnadskador Deep tissue injury 15 Sit-relaterade Sitting acquired NPUAP unclassified, unstageable and deep tissue injury

16 Vad är speciellt? What is so special? Den belastade ytan är relativt liten i sittande ställning, och minskad sittande förmåga, frånvarande känsla, och en instabil sittande ställning, kan skapa den största exponeringen för trycket i kombination med skjuvning över Ischial Tuberosities och Os Coxygis (EPUAP / NPUAP 2010). Da de sitt-relaterade trycksår är resultatet av en kombination av tryck och skjuvning parallella krafter orsakade av kontakt med ryggstödet på rullstolen (Agam 2007) nyckeln till att få en "icketrycksårs-riskabel sittställning" är nödvändigtvis att kontrollera båda. 16 The loaded area is relatively small in the seated position, and reduced sitting ability, absent sensation, and an unstable seated position, may create the greatest exposure to pressure in combination with shear over Ischial Tuberosities and Os Coxygis (EPUAP/NPUAP 2010). As Sitting Acquired Pressure Ulcers are the outcome of a combination of pressure and shear involving parallel forces caused by contact with the backrest of the wheelchair (Agam 2007) the key to obtain a non-risky SAPU sitting posture necessarily is to control both.

17 Sittstälningens förebyggande anatomi 17 THE PREVENTIVE ANATOMY OF THE SEATED POSITION

18 Tryck og skjuvning Pressure and shear Pressure Shear og friction Pressure must be controlled by pressure distribution Shear and friction must be controlled by stability 18

19 Hur skapa stabilitet og tryckfordelning? How to create stability and pressure distribution? 19

20 1. Stabilitet 20 STABILITY

21 Kontroll av skjuvning Controlling shear/friction Stability: 21 d: crosspoint Spina Illiaca Posterior Superior/ L4/L5 a & b: Tuber Ischii c: Os Coxygis It is mostly about taking advantage of a less vulnerable third support point than Os Coxygis if possible

22 Stabiliteten försvinner Stability disappears 22

23 Fortfarande stabilitet Sustained stability 23

24 2. Tryckfordelning 24 PRESSURE DISTRIBUTION

25 Kontroll av tryck Controlling pressure 100 % bodyweight distributed ALL over the body-surface interfacing wheelchair Distribution: Up till 10 % on armrests Up till 10 % on footrests Up till 30 % on the back Perhaps 50 % on the seat 25

26 Kontroll av tryck Controlling pressure 26 The 3rd supportpoint Room for tuber ischii

27 Vad er det du ser? What is it you see? 27 Rösta nu! Vote now!

28 Tro vad du ser 28 BELIEVE IN WHAT YOU SEE

29 3. Vardagsaktiviteter 29 ACTIVITIES OF EVERYDAY LIFE

30 Hvem skal du se efter? Who are you going to look for? Rullstolsbrukare med nedsatt sitt förmåga och nedsatt eller saknas sensibilitet 30 Wheelchair users with poor seating ability and poor or missing sensibility. Och låta de 198 andra faktorer stå tilbaka And let the 198 other factors take a back seat

31 Efteråt kan du undersöka Then you can look for Hur du kan skifta fokus från sårvård till förebyggelse Hur du kan flytta fokus från resultat (sår) till orsak (sittstälningens kvalitet) Hur du kan fokusera på biomekanik och vardagsaktivitet i den sittande ställning. Förhoppningsvis kommer du att vända dig till en kollega titta runt efter en terapeut, som vet något om kombinationen av krop, rullstol och aktivitetsutövelse i vardag och erbjuda dina egna sårvård kompetenser och ditt sunda förnuft till henne! Tilsammans kan ni allt! 31 How too move your focus from wound care to prevention How to move your focus from results (ulcers) to causes (poor sitting) How to focus on the biomechanics and activities of everyday life in the sitting position. Hopefully you will turn to your colleague - look around for a therapist who knows something about the combination of the body, the wheelchair and activity performance in everyday life and offer your own woundhealing competences and your common sense to her! Together you can do everything!

32 Forget pressure relief and think pressure distribution Därfor: de allra flesta sittrelaterade trycksår förebyggas med en stabil och tryckfordelande sittstälning Om du vågar tro på det, du ser 32 That s why: The majority of sitting aquired pressure ulcers are preventable in a stable and pressure distributing sitting position If you dare to believe in what you see

33 Förebyggande av sitt-relaterade trycksår kräver ett seriøst och högt specialiserad tvärvetenskapligt samarbete och respekt för varandras kompetenser också de som rullstols använderen besidder 33 PREVENTION OF SITTING ACQUIRED PRESSURE ULCERS SERIOUSLY REQUIRES A HIGHLY SPECIALIZED INTERDISCIPLINARY COLLABORATION RESPECTING EACH OTHER'S COMPETENCES INCLUDING THE WHEELCHAIR USERS

34 Om du vill läsa mer 34 Read more Here you can download for free: a user manual for wheelchair users Contact:

35 Har du några frågor? Any questions? 35 TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET THANK YOU FOR LISTENING

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Tor Iversen Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

Spielanleitung * Instruction * English

Spielanleitung * Instruction * English Spielanleitung * Instruction * English This game develop: Cognition: Visual perception, creativity, Memory numbers, quantities & shapes: Classification and taking note of shapes and patterns, Understanding

Läs mer

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

Rapport 2015:7. Larmtelefoner för hotade. Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar

Rapport 2015:7. Larmtelefoner för hotade. Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar Rapport 2015:7 Larmtelefoner för hotade Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar Larmtelefoner för hotade Uppföljning av hur polisens larmtelefoner används och fungerar Rapport 2015:7

Läs mer

Kan felaktiga kostråd ligga bakom den snabba ökningen av diabetes? cornflakes, sockerhaltiga läskedrycker, godis etc.)

Kan felaktiga kostråd ligga bakom den snabba ökningen av diabetes? cornflakes, sockerhaltiga läskedrycker, godis etc.) Kan felaktiga kostråd ligga bakom den snabba ökningen av diabetes? Insikten om att de kostråd, som spritts i västvärlden under flera årtionden, varit ogrundade, verkar nu få stora konsekvenser. Det var

Läs mer

Butterfly Förskola AB

Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB Verksamhetsberättelse Gäller för tiden HT 2013-VT 2014 Preschool activity report Valid for the period FT 2013-ST 2014 Sammanställning av pedagogisk verksamhet på Butterfly Förskola,

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T MAGAZINE NO 8 Movable art Inga hierarkier FÖR Nikeisha Andersson Ayeda & Ayedin Ronaghi Om den förbjudna baletten i Iran / Animal Religion Cirkus inspirerad av naturen REDAKTION / EDITORIAL STAFF Magasin

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

ORGAN OF ADMITTANCE / INTRÄDESORGAN NATASHA ROSLING

ORGAN OF ADMITTANCE / INTRÄDESORGAN NATASHA ROSLING ORGAN OF ADMITTANCE / INTRÄDESORGAN NATASHA ROSLING Sonic work transcript and translation. / Transkribering av ljudinstallation och översättning.... I am trying...yes...i am trying very hard to imagine

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

Programvara Vi skulle vilja använda oss av Cryengine 3 eller Frostbite 2 på grund av deras realistiska fysik.

Programvara Vi skulle vilja använda oss av Cryengine 3 eller Frostbite 2 på grund av deras realistiska fysik. Close Encounters Spelkoncept: En stor outforskad värld som får vilken openworld-rpg att se liten ut, och en hemlighet som bara den som vågar slås på det mest primitiva sättet kan avslöja Kort sammanfattning

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Annex 1-7 ECMADE. User Tests. Annex to Deliverable 4.2

Annex 1-7 ECMADE. User Tests. Annex to Deliverable 4.2 Annex 1-7 ECMADE User Tests Annex to Deliverable 4.2 1 Content ANNEX 1 TEST OF THE WEBSITE ECMADE (WWW.ECMADE.NET) AND EXHIBITION WWW.DESIGN- UNG.SE TARGET GROUP: GENERAL PUBLIC AND PRESS...3 ANNEX 2:

Läs mer

Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi

Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi DUBBELNUMMER av BULLETIN Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi Inbjudan skrivarpristävlan 2008 Föredrag från Balintvärldskongressen i Lissabon Kongressintryck från fyra deltagare Ingresser till Riksstämmosymposierna

Läs mer

VUXTIDNINGEN Södervärn

VUXTIDNINGEN Södervärn VUXTIDNINGEN Årgång 1 Nummer 2 Oktober 2009 Redaktörer: Susan Englund, Jennifer Sundberg Ansvarig utgivare: Torbjörn Hanö I DET HÄR NUMRET: Att kastas rätt in i språket 2 En person som jag beundrar 2 Att

Läs mer

våld i nära relationer ett temanummer om

våld i nära relationer ett temanummer om en tematidning från Den första gången jag minns var jag sex år och min mor stängde in mig på mitt rum för att jag inte skulle se. Men jag visste att det var fel, för jag hörde skrik och tårar och såg blod

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

VARIA2011 International Improvisation Festival Göteborg and Västra Götalandsregionen October 6 th November 4 th 2011

VARIA2011 International Improvisation Festival Göteborg and Västra Götalandsregionen October 6 th November 4 th 2011 VARIA2011 International Improvisation Festival Göteborg and Västra Götalandsregionen October 6 th November 4 th 2011 Following pages thoughts and photo in connection to VARIA2011 Some in Swedish and some

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market

Läs mer