Julmarknad vid Prinsvillan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Julmarknad vid Prinsvillan"

Transkript

1 u får det vara nog n Beparingarna inom ocialtjänten har paerat en grän. Förvaltningen lår tillbaka mot den förda politiken och låter politikerna jälva ta hand om utredningarna om inte hinn med. Hur man än vrider och vänder på det har den moderatledda majoriteten har milyckat kapitalt. edare, id 2 Peronligen hoppa jag åklart både på en ny regering och en ny kommunledning. Mathia egnér, id 10 idigt töd n Många unga kommer på glid och de ociala inaterna är inte beredda. Med de reurer om poli och brandkåren har finn chanen att utan extrakotnader bryta beteenden tidigt. Och det gäller att tarta redan i exårverkamheten eller i förta kla. egelbundna kolbeök kan göra tor killnad. Debatt, id 4 8 H 3 december H april H H tt år är ännu en gång nart till ända. Julen tår för dörren och nön lär komma nart. Det nya året betyder bland annat nya nummer av yreö yheter. Det töd tidningen fått från er tyreö bor under året har betytt mycket. Jag vill därför rikta ett tort tack till alla yreö yheter läare och annonörer. Utan r blev det ingen tidning. nder inder nvarig utgivare Julmarknaden vid Prinvillan i amla yreö är en fin tradition för både tora och må. Julmarknad vid Prinvillan n Det var den 21:a gången om julmarknaden arrangerade i amla yreö. Prinvillan har varit platen de fleta gångerna och å ockå denna kyliga adventhelg. nön lyte med in frånvaro men det blåte deto mer. Det hindrade dock inte tyreöborna att komma. värt om verkade det vara fler beökare än vanligt. Det var tundtal vårt att ta ig fram mellan tånden men å ka dej ju vara på Foto: unnar Friell en riktig marknad. Det var nog närmare 50 uttällare om hade allt man kan önka ig vid en julmarknad ponnyridning, fårkinn, hemlöjd, godi och mycket mycket mer. id 8 9 Haveri n ocialtjänten i yreö hinner inte med ina utredningar om barn i behov av töd. tora beparingar under många år har gjort arbetituationen ohållbar. id 3 Mellantadiet förvinner? n tt förlag om att lägga ner mellantadiet på ofiebergkolan kommer att behandla på näta möte i barn- och utbildningnämnden. Oäkert vart eleverna ka flytta. id 5 ontrundan n Omkring beökte kont rundan i yreö. alla Vartiainen var en av 16 kontnärer om öppnade ateljéerna för tyreöborna. id 12 Bollmoran funderar över högt och lågt. id 2 Vi bakar allt bröd jälva i vårt eget hembageri Marknadgränd 25 yreö Centrum. alla dagar el Välkomna önkar obbe med peronal. yreö billigate butik enligt PO

2 2 December 2013 edare Beparingarna i den venka välfärden har fått många att reagera. u får det vara nog med katteänkningar om urholkar kola, vård och omorg. yreö lår ocialekreterarna larm om att de inte hinner göra de utredningar kring tödinater för barn om lagen förekriver. rot detta tyck inte den borgerliga majoriteten inte ine alvaret i ituationen. Berno parkrav knäcker verkamheten å är det åter advent. Julmarknader, glöggfeter och pepparkakbak avlöer varandra. u börjar nedräkningen mot jul och nart tår ett nytt år för dörren. äta år brukar bekriva om ett upervalår. Det är för att vi rötar både om ett nytt uropaparlament i maj och i eptember är det dag att välja nya politiker i kommunen, landtinget och till ikdagen. det borgerligt tyrda verige börjar allt fler röter höja mot ytterligare katteänkningar. Debattörer tycker att pengarna behöv för att ata på det gemenamma. våra barn kola, i jukvården och fler er ockå att äldreomorgen har mer att önka. ågra av debattörerna blir man inte förvånad över, men när P-tidningen eumé chefredaktör, Clae de Faire ätter rubriken på in krönika Jag är nöjd nu då blir det väldigt tydligt. Han äger ockå att är jag er mig om i landet å tycker jag inte att vi drunk nar i välfärd. Det är faktikt å att väldigt få i verige om vill ha ett delat land där klyftan mellan olika grupper blir väldigt tor. Hur har vi det i yreö då? Jo, de fleta har det väldigt bra. Vi är en kommun med god ekonomi om gått med överkott i flera år. Därför är det förvånande att det är å tora klaer i kolan. Är det rimligt att barn om går i tvåan ka ha 29 klakompiar eller att grupperna i förkolan är å tora att riken är hög att inte alla barn blir edda. nte nog med det. u i veckan å viade denna väldigt välmående kommun att man inte klarar av att hantera barn och ungdomar om behöver utreda för töd av någon form. Det är ocialekreterarna om lår larm. De klara inte att genomföra utredningar i den takt och omfattning om behöv och om är lagtadgade. För att klara de årliga beparingkraven har ocialförvaltningen tvingat vakanhålla tjänter och dra in på förebyggande arbeten. ocialekreterare i yreö har under flera år lagit larm om att de inte hinner göra barnavårdutredningar inom den tid lagen kräver. äget är å allvarligt att ocialekreterarna nu lämnar över anvaret för 76 utredningar till politikerna itället. Det ofattbara är att den borgerliga allianen om varit alltför paiv inte verkar ta ituationen på allvar nu heller. Men det finn en annan idé. Det finn ett annat alternativ. äta år kan varje tyreöbo göra itt val. Man kan välja det ocialdemokratika alternativet. tt alternativ om gör omprioriteringar, om ätter barnen uppväxt, jukvården och våra äldre välbefinnande före ofinanierade katteänkningar. De alternativet kan man ockå tänka på medan man väntar på tomten. oterat ommuntyrelen ordförande Fredrik awetåhl gav för en tid edan uppdraget att e över årarvodet till ordföranden i kommunen näringlivbolag. Med tanke på att verkamheten har minkat betydligt de enate åren och i tort beräkna upphöra inom något år förmodade en änkning. För det är ju å man värnar om kattebetalarna pengar. Men där bedrog ig nog de fleta. tället för den väntade änkningen drämde awetåhl till med en rejäl höjning. Drygt 42 procent mer kulle han moderate partivän ha. Och vad är då arbetbördan om han tycker är värd kronor om året? Det låter om ett kämt men det är det tyvärr inte. Den fem ledamöter tora tyrelen ammanträder två till tre möjligen fyra gånger per år. Bolaget omätter endat kronor. tt höjt ordförandearvode lär inte tärka bolaget. Hovamhet i arvoden till förtroendevalda har kännetecknat yreö. detta fall har awetåhl bytt detta tecken till fartblindhet. Pandaklubben för barn och ungdom Är du intreerad av djur och natur? ing Världnaturfonden WWF Den om vill ligga lågt och inte bevära håller ig till det jordnära. Den om vill uppåt mot en högre tro håller ig till yreö View.. Björkbackvägen 37, yreö Fax: pot: nvarig utgivare & chefredaktör: nder inder. edaktion: ngela Carlon, unnar Friell, Martin ilon. nnoner: ickla klund, tel ayout: Macunnar nfo & Media yreö yheter utkommer med 8 nummer under 2013 och dela ut grati till alla fata huhåll i yreö. yreö yheter äg av yreö yheter ekonomika förening. Ordförande är ar Hjalmaron. ryck: V-B, orrtälje. Upplaga: exemplar. yreö yheter är en lokaltidning med ocialdemokratika förtecken. idningen har en lång tradition i kommunen, förta numret utkom äta nr utkommer feb 2014 Manutopp 9 februari 2014 Vid utebliven tidning kontakta redaktionen och meddela var du bor.

3 December yheter ocialekreterarna i yreö lår larm Häla ocialekreterarna i yreö lår larm. ommunen klarar inte ocialtjäntlagen målättningar. Barn och unga får inte det töd de är i behov av. Därför har tjäntemännen nu lämnat över belut och anvar till de anvariga politikerna. Utredningenheten i kommunen ocialtjänt möter barn och unga i ocialt utatta ituationer, om mibruk, mihandel eller pykoocial ohäla. nligt ocialtjäntlagen ka en utredning lutföra inom fyra månader. lutet av november fann över femtio utredningar i yreö om inte var klara inom denna tid. llvarligt läge förra veckan blev läget å allvarligt att tjäntemän på ocialförvaltningen avade ig delegationen för de outredda ärendena. nvaret går därmed tillbaka till politikerna i det ociala utkottet, där ndrea Jonon (M) är ordförande. ituationen i kommunen ocialtjänt har varit känd för ocialnämnden under en längre tid. Chefen för verkamheten har u er vi reultatet av en orimlig arbetituation, äger uann ontröm (). foto: unnar Friell lämnat regelbunden information, enligt uppgifter till yreö yheter. år på knäna lltför få ocialekreterare och hög peronalomättning är två oraker till att de ocialekreterare om finn kvar går på knäna. Medarbetarenkäter i kommunen har viat att arbetituationen är å allvarlig att arbetituationen har en negativ påverkan på de antällda privatliv. iken för att det ka inträffa peronliga tragedier är överhängande, äger uann ontröm, ocialdemokraterna gruppledare i ocialnämnden. ndividoch familjeomorgen har akta men äkert dränerat på pengar under de enate åren. u kräv mer reurer och en kraftamling av åväl politiker, tjäntemän och facken. yvärr kan jag bara kontatera att den viljan akna från de borgerliga partierna i majoriteten, avlutar ontröm. ya kontakter med vänorten Cei nternationellt yreö har edan 1991 vänortavtal med Cei i ettland. Detta har under åren lopp reulterat i en mängd kontakter och utbyte mellan de två vänorterna, både i form av kunkaputbyte och konkreta hjälpprojekt. Under de enate åren har det kanke varit lite gleare mellan kontakterna, men i mitten av november var det dag för ett 20-tal tyreöbor att göra en gemenam rea till iga och till vänorten Cei. gruppen fann repreentanter för yreö kommun, yreö vänortförening och ett antal medlemmar i kommunen peronalförening ykom. Bra bild av Cei Beöket i Cei var väl förberett av vänorten och innehöll både guidning i Cei, tudiebeök på en av Cei grundkolor (med inbyggd förkola), kvällkonert i en liten by utanför Cei, och även ett tudiebeök på det nybygge om ka bli ett nytt kulturcentrum i Cei. unga år bakom ig Beöket fick en bra tart genom den bild av läget i Cei och ettland, om lämnade av borgmätaren i Cei Jani ozenberg. Det var tydligt att Cei mot bakgrund av den globala ekonomika krien har haft några tunga år edan Under dea år kar kommunen budget ner kraftigt, vilket betydde både änkta löner lottparken i Cei, anlagd av greve Carl iever. Han byggde kyrkan åt in rykfödda hutru och anlade edan den kontgjorda dammen om blev en del av lottet pa-anläggning. Foto: ritjan Vaigur och avkedanden och minkade ocialbidrag till behövande. Många letter lämnade under dea år ockå landet för att öka jobb utomland. Pendlartad till iga? u har utvecklingen vänt igen och Cei atar på in viion, att bli en pendlartad till iga. vtåndet till iga är ca 85 kilometer och tar knappt två timmar med bil. Viionen är att med hjälp av en utbyggd motorväg halvera retiden till en timme. ultur och turim ommunen atar tarkt på turim och nya nätverk på olika områden, till exempel inom arkitektur genom en återkommande ommarkola för arkitekter. ikaå är kulturen tark i Cei och den 31 maj 2014 inviger landet preident, tillamman med preidenterna från tland och itauen, ett nybyggt regionalt kulturcentrum i Cei, ett av tre regionala kulturcentra om med tora U-bidrag håller på att bygga i ettland. ybygget kommer att ge utrymme både för teater, opera och körverkamhet och för all annan kulturverkamhet i regionen och den nya kulturchefen fullkomligt prudlade av entuiam när hon guidade ina beökare från vänorten yreö. Poitivt kolbeök Beöket på grundkolan viade hur mycket kontakterna med verige betytt för att bygga upp dagen verkamhet. kolan finn idag en väl utbyggd undervining med datortöd och till exempel även ett antal elever med olika funktionnedättningar och killnader, något om var helt otänkbart, när ettland under åren tillhörde ovjetunionen. Förnyad amverkan ita kvällen i Cei ägnade repreentanter från båda kommunerna åt konkreta dikuioner om det framtida amarbetet mellan yreö och Cei. Det finn ett klart intree för ökad aktivitet inom både kultur och idrott, kontaterar ritjan Vaigur, en av yreö repreentanter vid beöket. Vi tog med o hem ett antal konkreta idéer om med tor äkerhet kan reultera i ett ökat utbyte och nya projekt mellan vänorterna. omvux på lprogrammet Utbildning yreö gymnaium och C3 har tartat en komvuxutbildning på lprogrammet, inriktning elteknik. leverna läer amma kurer om gymnaieeleverna på amma program och utbildningen har en fördelning där eleverna är på kolan 30 procent och ute på praktik 70 procent. Utbildningtiden är över 3 terminer. nökan och intag ker via C3 om nu planerar en ny kurtart H Metoder för mobbing kartlagda kola För ett år edan be lutade kommuntyrelen att am tliga kommunala kolor i yreö kulle granka gällande hur de arbetar mot kränkande behandling. Hur yreö kommunala kolor er väldigt olika ut med program och kamrattöd. ommarjobb 2014 rbete ymnaie- och arbetmarknadnämnden ka vid itt ammanträde den 5 december få en redovining av ommarjobb i yreö fter att ocialdemokraterna i nämnden under flera år envit tagit upp frågan om ommarjobben, har nämnden nu fått en redovining av olika modeller för att ta fram ommarjobb åt våra kolelever. Vill du vara med! olidaritet-rättvia Välkommen att kontakta o! rollbäckenföreningen Carl-Johan arlon el ennart Johanon el ruboda/fårdalaföreningen Bo Furugård el Jerry venon el Bollmoraföreningen ennart Jönon el Ulla uin el Ötra yreö-föreningen Joé Blanco el vinnor ija äty el Barbro ordlöf el

4 4 December Debatt Fax: riminella agerar när amhället fallerar Jag har jobbat om poli i drygt två decennier i tockholm. Många med ungdomar på glid i utatta områden. De ociala inatgrupperna är egentligen ett jälvklart ätt för amhället olika aktörer (poli, ocialtjänt, kola, landting etc) att amverka tillamman i. n bra idé men, jag är övertygad om att det är otillräckligt då inatgrupperna inriktar ig mot ungdomar alldele förent. u rekrytera elva och tolvåringar i kolorna av kriminella!! edan innan de ocial inatgrupperna är tänkt att agera. Detta krivet mot bakgrund av vad om nu händer i tockholm- och andra täder egregerade förortområden, med tenkatning, bilbränder, kadegörele och upploppliknande ituationer. De om utför dea illgärningar är, till det tora flertalet, arga, unga män om hamnat på glid i amhället och där många hunnit olika långt i den kriminella trappan. Jag påtår att det faktikt finn ett ätt att, utan en enda amhällelig kotnadkrona, betydligt minka riken för ungdomar att hamna på glid och in i kriminalitet. Det finn ett par yrkegrupper om ticker ut vad beträffar idolkap ho barn. Polier och brandmän. Det är uniformen och hjältemodigheten om bidrar där. är poli eller brandkår kommer till en kola i full mundering lår nätan alltid upptåndele, upprymdhet och förtjuning i taket ho alla barn. lla vill på itt ätt få bekräftele genom att antingen berätta att det gjort något bra, varit med om- eller ett något läkigt, berätta var grannpojken gömmer itt hach etc. De fleta barn pockar på uppmärkamhet och pontaniteten ho dem flödar. Utnyttja det då! Uttalande antaget vid PO tockholm län hötmöte den 14 november 2013 ata på kollektivtrafiken! dagarna preenterade regeringen, tockholm län landting och berörda kommuner utbyggnadplaner för tunnelbanan. PO tycker att detta är bra. tora atningar behöv på kollektivtrafiken i vårt län. PO tockholm län antog vid itt hötmöte ett landtingpolitikt program om bland annat handlar om regionplanering och kollektivtrafik. den kommande valrörelen kommer vi att framföra våra krav till anvariga politiker i landtinget utifrån vårt heltäckande landtingpolitika program om täcker alla områden om tockholm län landting anvarar för. PO tockholm län kräver nu att följande ka gälla i kollektivtrafiken i enlighet med vårt antagna landtingpolitika program: ågt enhetpri för obegränade reor under en trettiodagarperiod educerat enhetpri för penionärer Zonindelningen ka avkaffa ntaka reor ka kota 10 kronor amma taxeytem ka gälla i all kollektivtrafik, inkluive färdtjänten och kollektiva reor i kärgårdtrafiken remilgränen för reor inom tockholm län med färdtjänt ka avkaffa Chritina allberg Ordförande i PO-ditriktet i tockholm län yftet med detta är att tidigt leda in barn på den goda vägen. foto: unnar Friell För de fleta kolor, i alla fall i tockholm län, finn det en utedd poli om har att ta ett törre anvar för kolor i kommunen. kolan ka beöka med jämna mellanrum och kontakt ta med elever och lärare. Det är nätan utelutande polier från den k. närpoliorganiationen om har dea ålägganden. Vi finn alltå redan i kolan. ngagera barnen redan när de går i exårverkamheten eller förta kla. idigt kan man läa av barn olika beteenden. ugna, tillbakadragna, buiga, tökiga etc. om ett exempel kulle man kunna utveckla polien närvaro i kolan med att låta de barn om vill och/eller har ett mer utagerande, krävande ätt engagera ig i enkla uppdrag givna av lärare och poli. Dea uppdrag kulle kunna betå i att e till att kolan klädregler efterfölj, att hjälpa till vid mellanmål på fritidavdelningen, att vara en extra bra kompi till dem om inte har å många mm. n gång i månaden alt. två gånger per termin kulle man kunna ha en återkoppling på kolan eller på den lokala närpolitationen där man berömmer och uppmärkammar det poitiva barnen åtadkommit i uppdraget. tärka dera roll i att göra goda aker. yftet med detta är att tidigt leda in barn på den goda vägen, att göra bra aker och ingjuta känlan av att bli edd, uppkattad och uppmärkammad av ina idoler i tället för att tämpla om bråktakar i kolan. Om dea barn inte har det å lätt omkring ig i övrigt är det viktigt att det får känna någon lag uppkattning över vad de åtadkommer. n annan ynnerligen god ida av detta är att barnen (främt killar) i denna ålder vårligen kan locka med tjejer, bilar och pengar av kriminella då det är värden om inte hunnit få fäte ho barn på amma ätt om unga tonåringar. Ho må barn har fortfarande drömmar och idoler tört betydele. Det är där vi ka komma in och börja jobba. Forma och uppmuntra dem när de är om met mottagliga. Då tar vi vårt och amhället itt anvar! homa Martinon yreöbo rannar granar På oriandergränd tävlar gårdarna om vem om har den vackrate julgranen. Förta advent avgjorde året grantävling där ett par gårdar till och med ordnat fram nö för att kapa jultämning. n fin tradition om fler borde ta efter. H oriandern foto: unnar Friell på tudiedag i kolan får vi lära att ungarna föräldrar ej förfära för om dom börjar ana minta grum å väljer dom en annan kola bum men varje pedagog med jälvinikter vet, inget plugg är helt utan konflikter och om man könmålar för mödrar, fäder å blir det lätt en höna av en fjäder nder Petteron, muiklärare foto & ollage: unnar Friell nö! Men bara väldigt lokalt. Foto: nder inder ör din röt hörd i den lokala tidningen! kriv en inändare eller en debattartikel i yreö yheter. Debattartiklar måte vara undertecknade med namn men inändare kan publicera under ignatur (redaktionen måte dock veta ditt namn). förbehåller ig rätten att korta i inända bidrag, om ka ha en tydlig anknytning till yreö. kicka in ditt alter till: Debatt/nändare, yreö yheter, Björkbackvägen 37, yreö ller e-pota till: Du kan även faxa: m:a U FPP till och känk 50 kr å är du med och räddar m:a liv i Filippinerna! U FPP till och känk 50 kr å är du med och räddar liv i Filippinerna! -märkt ngen kunde om folkpartiten Carl-wert Öterberg höja debattpulen ho ocialdemokraterna. Vem var han, och vem var moderaten Harald Falk och ocialdemokraten unnar Janon? dag inte många om vet. u har Carl-wert ällat ig till de amhällbyggare om gått ur tiden. lla ville med olika verktyg tötta upp det yreö om på 60- och 70-talen tod på darriga ben..

5 December yheter är jag var fjorton att jag längt bak i klarummet i umla kola och pratade hela lektionerna. är jag inte pratade tänkte jag på C. ller. ller M. ller, nu minn jag inte fler men om jag letar upp min biologibok å kan jag läa namnen på dem jag var kär i under högtadiet. Biologi var inte mitt favvoämne å det klottrade mycket i boken. love. love C. Och å vidare. är jag tänkte på de här killarna å tänkte jag att jag var kär i dem och det enda jag ville var att de kulle vara kära i mig ockå. e mig, vilja vara med mig. tt vi kanke kulle gå på bio. Hålla en hand. Hångla lite det vill äga kya. Men när jag tänkte på dem tänkte jag aldrig någonin att jag gärna ville ha gruppex med dem och att någon under tiden kulle filma akten. nte en enda gång tänkte jag på gruppex faktikt. Jag vet inte en om Foto: ritofer amuelon jag vite vad det var, jag tänkte knappt på ex när jag var fjorton. Jag var inte där än. är jag var tillräckligt gammal för att närma mig ex fann det en kille om var ett år äldre än jag. Han var mer orienterad inom området och ville lite mer än vad jag var redo för. Då a jag nej. Utan att känna kuld. Och tänk han accepterade det, vierligen med en lite hängande läpp. edan var det en om var två år äldre. Han fick ockå nej. Och även han accepterade lokörat. Men nu gäller tydligen inte ådant. Häromveckan rapporterade D i en reportageerie om den bland tonåringar allt grövre ynen på ex. Jag läte och mådde illa. ågra citat: jejerna käm oerhört, de kuldbelägger ig jälva för de gick ju med på det. För att kydda ig intalar de ig att det inte är någon ärkilt med att ge en killkompi oralex, det är något man gör för att vara chyt. Och killarna äger rent ut att kom igen nu, du kan väl blowa mig (ge oralex, red anmärkning), om om det handlade om vilken tjänt om helt, äger Moni Winne. Det tjugotal unga förövare om hört under höten har flera aker gemenamt: De aner inte att de gjort någonting fel, de tror ig veta att dera ofta yngre tjejkompiar vill ha ex med flera amtidigt. tt via av tonårtjejerna ändå anmäler förklarar de med att de bara är ute efter kadetåndet. Dera intällning är att om en tjej hänger med ett gäng på åtta killar till en park då betyder det i ig att hon vill ha ex. De fleta av de förhörda killarna aner inte heller att det är våldtäkt att tvinga någon att ge oralex. lltå. På riktigt. Vad är det här? Vilka tror de här killarna att de är? Vad får dem att tro att dera yngre tjejkompiar inget hellre vill än att ha gruppex eller blowa dem? Och vem har lärt de här tjejerna att känna kuld när de har blivit utatta? om lärare tår jag mitt i verkligheten och har möjlighet att påverka. Det räcker inte med det. lla vuxna omkring barn och ungdomar är viktiga. Vi måte ta vårt anvar och e till att båda parter fattar att ex ker när båda vill, och helt utan tvång. Och att man inte ka behöva filma ig jälv när man lå och kriker amtidigt om man kriker nej, för att budkapet ka gå in. Prata med era barn. Oavett om du är förälder, lärare, tränare eller en vuxen i närheten. Prata! är jag var 14 ville jag hålla hand och gå på bio. Det var Jag tror att det egentligen inte är å tor killnad på vad 14-åringar vill Pernilla lm Jag ville hålla hand och gå på bio. ommunen lägger ner mellantadiet vid ofiebergkolan? ofiebergkolan kan komma att omvandla till en två-parallellig F-3 kola. kola Vid det kommande mötet med barn- och utbildningnämnden ka de tyrande politikerna behandla ett förlag om att avveckla mellantadiet på ofiebergkolan. Förlaget kommer enligt vad yreö yheter erfar om en tor överrakning för barn och föräldrar. Välkommen att bli Hittill har barn- och utbildningnämnden ordförande nki venon (M) hävdat att ofiebergkolan ka ha undervining från förkolekla till årkur ex. u verkar dock nämnden ledning ha ändrat ig. ill nämnden finn ett förlag att ofiebergkolan omvandla till en två-parallellig F-3 kola. ektorn vid rollbäcken kolor rika öter er fördelar med förlaget: Det är ett jättetryck på kolorna och fler barn än någonin tidigare behöver plat. Deutom får vi ett lärarkollegium om får törre glädje av varandra kunkaper vilket är vårare med enparallellig kola. tt få fler elever till de här två kolorna är ockå ekonomikt fördelaktigt. amtidigt förelå att kolan årkur fyra till ex itället flytta till en annan kola redan från höten Vilken kola det blir är i dagläget mer oklart. yreö yheter har träffat rektor Björn Åkerblom om hävdar att umla kola för närvarande inte är involverad i de förändringar om planera i rollbäcken. Detta trot att umla kola i nämnden förlag peka ut om mottagare av ofieberg elever. yreö yheter har pratat med flera föräldrar till barn vid kolan och enligt dem har ännu ingen information preenterat för föräldrarna. Om förlaget får töd från föräldragruppen låter mer tvekamt. Flera föräldrar framhåller tvärtom fördelarna med den lilla, måkaliga kolan och tryggheten om följer av den. u kanke barnen får byta kola flera gånger amtidigt om ofieberg ändå behöver bygga till för att klara två paralleller. yreö yheter kommer återkomma med fler rapporter om ofiebergkolan framtid. medlem i ocialdemokraterna i yreö! Delar du våra värderingar om alla lika värde? Om goda möjligheter att utveckla och en bra välfärd för alla? om medlem i ocialdemokraterna i yreö väljer du jälv hur aktiv du vill vara. Du betämmer jälv om du bara vill via ditt töd för våra grundidéer och få information om vår politik eller om du vill aktivt delta i vår politika verkamhet. foto: unnar Friell Förkolor ka rena från gifter Miljö Förkolorna i kommunen ka i amarbete med aturkyddföreningen inventera vilka gifter om finn och använd i barnen inomhumiljö. Projektet pågår i ett flertal kommuner i landet, och yftet är att kunna använda kunkapbaen för att välja de bäta alternativen vid inköp till förkolorna. nitiativet välkomna av ocialdemokraterna om tidigare lagt en motion om giftfria förkolor. Det är jättebra att även yreö anluter ig till projektet, äger nita Matton () oppoitionråd. Men ocialdemokraterna vill gå längre och involvera även fatighetenheten och andra kommunala förvaltningar. Förkolorna kan jälva beluta om att byta ut exempelvi plattallrikar mot porlin. Men de kan inte påverka vilket golvmaterial om lägg in när lokaler bygg. n underökning från tockholm univeritet viar att miljöer där barn vita mycket, om förkolan, har högre halter av till exempel via hormontörande kemikalier än andra inomhumiljöer. annolikt beror det på att många förkolor har en miljö med nita Matton (). Foto: unnar Friell många aker om kan avge farliga kemikalier till omgivningen. Du anmäler dig antingen via vår hemida eller ring ocialdemokraterna i yreö ä mer på

6 6 December 2013 yheter nyhettip: hemida: ya yreö centrum y detaljplan för yfor Påverkan Forellkolan tår och förfaller och det brådkar med att bygga ett nytt centrum. u ätter kommunen igång arbetet med att kapa en ny taddel. Den 8 december amla byggföretag och kommunen för att gemenamt arbeta fram ett utkat till det om kan bli ett nytt centrum för kommunen. Målet är att området ka kunna rymma närmare nya botäder och ge plat för offentliga möten. edan träffpunkten (det vill äga torget) i yreö centrum omvandlat från möteplat till en handelyta och centrum blivit alltmer ett kommeriell yta har det blivit uppenbart att kommunen behöver plater för möten, kultur och föreningliv. Med den nya planen hoppa kommunen kunna kapa ett ådant utanför yreö centrum i den nya taddelen. Det är en utgångpunkt för jälva planarbetet att området ka vara levande under dygnet alla timmar och att det ka finna möteplater. Den met centrala delen i detta är ulturhuet om kan bli verklighet vid ya yreö torg (mellan yreö centrum och Forellkolan). tt ådant har dikuterat under längre tid och i kommunfullmäktige har exempelvi lfono Morale () krävt ett ådant. Även torgen och parker ka bidra till en offentlig plat för möten. ya yreö torg ka få nya ytkikt och möbler. Belyning och växter ka e över. Halvväg ner till yreövallen anlägg en park med vattendammar och vattenväxter och nere vid vallen blir det ett nytt torg orra torget. Detta torg ka del rymma en aktivitetyta för lek och rörele, del ka torget rymma tallar, hällar och en ittrappa i vätläge. Men även botadhuen ka genom att i bottenplan rymma affärlokaler bidra till ett folkliv. De tuen nya botäderna ka rymma både botad- och hyrerätter. Hur fördelningen kommer e ut är mer oklart och traditionellt har det blivit met botadrätter i å centrala lägen efterom de ger kommunen törre intäkter. Området ka prägla av höga miljöambitioner och därför använda ig av fjärrvärme. Dock kan man fundera på hur framtidäkrat området blir. Området förelå inte få kommunalt fiber. n möjlighet om ka pröva är om ett nytt gymnaium kan placera i anlutning till det nya kulturhuet. Det kulle i å fall innebära att tidigare planer på att bygga gymnaiet bortemot Maten faller. Detta är dock fortfarande en öppen fråga. Ännu chan att tycka till Vill du tycka till om ditt nya centrum å har du fortfarande chan att tycka till och påverka ho yreö kommun. Plan ommuntyrelen belutade i förra veckan att tälla ut detaljplanen för yfor på grankning. Det är en rejält omarbetad verion mot den om tällde ut för amråd. Planen har engagerat, och rekordmånga tyreöbor har lämnat ynpunkter. yftet med den nya planen är att möjliggöra för permanentboende i det om idag är ett ommartugeområde. Det ka dra in kommunalt vatten och avlopp och vägen ka förbättra. det urprungliga förlaget om preenterade kulle vägen bredda och före med trottoar, och nya parkeringplater kulle anlägga på tomten nedanför Hällberga. ya parkeringplater det nya förlaget lägger man itället några nya parkeringplater vid rondellen ovanför området där buarna vänder, och låter vägen e ut ungefär om idag. Befintliga parkeringplater blir kvar i ungefär amma antal. Jag är mycket nöjd med det, äger nita Matton () oppoitionråd. Vi vill abolut inte att trafiken läng yforvägen ka öka. Det kulle ockå kräva inlöen av mark från tomtägarna och bli betydligt dyrare att bygga. Vi är glada för att å många av våra ynpunkter har tagit tillvara, äger nita Matton (). foto: unnar Friell Hitorik plat ågra tyckningar av fatigheter ändra ockå. örmlandleden dragning från lby till yforvägen blir kvar, och det blir ingen tyckning av tomten preci ovanför foren. Många tyreöbor har oroat ig för att det kulle bygga en ny villa där, och därmed att känlan av att befinna ig i orörd natur på en hitorik plat kulle förvinna. Den nya fatighetägaren till diponentbotaden vill inte tycka av tomten helt enkelt, äger kommuntyrelen ordförande Fredrik awetåhl (M). torleken på huen kommer ockå att begräna både till yta och höjd jämfört med i andra kommundelar om får nya detaljplaner. ngen byggnation eller trädfällning kommer att tillåta på området nere vid jön. Det här är ett peciellt område om gränar till yreta naturreervat, Wättingetrömmen och yreö-flaten. Vi är glada för att å många av våra ynpunkter har tagit tillvara, för att kunna både moderniera och ta hänyn till det peciella området, äger nita Matton. Vänta äga ja Även kommunfullmäktige om ammanträder den 12 december vänta äga ja till att tälla ut förlaget på grankning. Välkommen till Dag att e över vinterdäcken Däckhotell fråga o om prier Däck och bilverktad radiovägen 4, tel Mån on 7 17, tor 7 18, fre 7 16, lör (15/10 1/12) idbokning för däckkifte uktorierd Mitubihi-verktd ervice av alla bilar, även U och tranportbilar Vi läcker era beiktningtvåor uktorierad Miubihiverktad

7 December yheter Magdalena i yreö Politik anke är det verige näta finanminiter om beökte yreö? Magdalena nderon, ocialdemokraterna ekonomik politika taleperon gätade yreö under rubriken; Hur bygger vi ett ekonomikt tabilt verige? Hon berättade om hur hon och () vill bygga verige ekonomikt tarkt med en rättvi fördelning av välfärden. Budkapet var olklart. Välfärden ätt före nya katteänkningar. katter behöv för att kunna finaniera det vi tillamman har nytta Finkt äldreboende i yreö? pråk yreö bor det relativt många äldre finländare. Det är vanligt att äldre tappar itt andra pråk, och behöver kommunicera på itt modermål. ocialdemokraterna vill därför tarta ett äldreboende för finkpråkiga. av å om kola, jukvård, vägar, jukföräkring, poli och mycket annat. katter kan bara änka i den takt ekonomin tillåter. Hon mötte av frågor om vad hon vill göra för den långtidarbetlöa, hur man ka klara framtiden botadbyggande och om () tänker avkaffa den orättvia högre katten för alla penionärer. Med tor äkerhet och tydlighet kunde Magdalena nderon lota mötet genom de våra frågorna. Här har nder Borg fått en mottåndare att repektera. nita Matton och Magdalena nderon. foto: unnar Friell Mobilt bredband 0 kr per månad?vad önkar du dig i julklapp och vad vill du helt ge? foto: aija euch Hjördi ind och Briet udjondottir, Öringe Jag önkar mig en urfplatta. ill barnen vill jag ge en parkcykel. yreö var en populär kommun när många finländare flyttade hit i lutet av 50-talet och början av 60-talet om arbetkraftinvandrare. dag uppkatta att cirka tyreöbor har rötter i Finland, äger aimi Björklund, ordförande i Finka föreningen Det är ett välkänt faktum att många äldre tappar man itt andra pråk, och det förekommer ofta att peroner på äldreboenden inte har någon att kommunicera med. dagläget finn ett fikpråkigt äldreboende i tockholm tad, men för att tyreöbor ka kunna få plat där kräv både att det finn plat där, och att yreö kommun vill betala. Vilket i praktiken är ovanligt. ocialdemokraterna driver nu frågan om finpråkigt äldreboende i yreö. Det har tidigare dikuterat i kommunen, men då fann inte tillräckligt underlag för en finkpråkig avdelning. Jag er inte det problemet, äger nita Matton () oppoitionråd. Den finkpråkiga peronalen talar ju venka ockå, å givetvi kan även venka äldre bo på en tvåpråkig avdelning. Även andra pråk kan komma i fråga framöver. Det bor exempelvi många panktalande latinamerikaner i yreö. Vi måte givetvi följa den utvecklingen ockå, äger nita Matton. Peronalen inom äldreomorgen har tor pråkkompeten, å vi borde kunna erbjuda äldreomorg på en mängd pråk. ngen bindningtid nga månadavgifter nga fakturor 2 B per månad tartavgift 295 kr* Joor är reklamfinanierat mobilt bredband helt utan månadavgifter och bindningtid. *rbjudandet gäller å länge lagret räcker, dock längt till 31 december Fyll i koden lo5gt67w på vår webbida för att ta del av erbjudandet. xel echotky, Öringe Jag önkar mig lugn och ro. Barnbarnet får betämma vad hon jälv vill ha. oa Brännvall, Bollmora Bäta preenten är att fira jul ordentligt med familjen. Jag vill ge bort kärlek! här börjar det u.e Jag flyttar min arbetplat från kommunhuet till talian Coffe hop i yreö centrum tör mig! Foto: unnar Friell varje ondag mellan klockan om och prata med mig om de frågor om du tycker är viktiga. nita Matton, oppoitionråd ocialdemokraterna i yreö ä mer på Byggnad- & iolergla Fönterbyten peglar olfilm äkerhetfilm Uterum nickeriervice lamätar n i yreö edan 1949! Vi är godkända av alla föräkringbolag ntennvägen 4, yreö, indalen indutriområde el ickan orin, Bollmora n V-bänk önkar jag mig i julklapp. Jag tänker ge bort pengar å att de kan köpa vad de vill. Johan orin, Fårdala Jag är för gammal för att önka mig aker. Jag funderar jut nu på vad jag ka ge i julklapp till alla antällda, men jag har inte riktigt betämt mig än.

8 8 December 2013 yheter nyhettip: hemida: yreö julma Förta adventhelgen var det om vanligt julmarknad vid Prinvillan. ylan fann men nön lyte med in frånvaro till killnad mot förra året då den fann i överflöd. Marknadtånden var fyllda av alla de aker man förknippar med julmarknad. lada miner fann i överflöd och ingen behövde gå hungrig därifrån. tämningen bland alla närvarande fick änglarna att tämma upp i en hyllningång om den om lynade noga hörde! Vintertider ho Mekonomen Hylet 72 delar 1/2 Ord. pri 1.399:- 799:- ia toica kom från umänien för 3 år edan. itt tånd ålde hon kuddar och figurer hon ytt till förmån för barn i itt hemland. Hon var en mycket glad förtgångdeltagare. Ord. pri från: 689:- 399:- Catrol Magnatec 5W-40 4 liter Mainy Wahltröm ålde handmålade porlinfigurer. Det är alltid lika härligt att delta i julmarknaden! akbox hule Pacific 700 ntracit Ord. pri 5.499: :- ena Mannerby med dotterdottern ilja tittade på handmålade porlinfigurer om Mainy Wahltröm ålde. ompiarna tomten och nögubben ville ilja gärna ha. Chritina indquit beöker julmarknaden för förta gången och tycker att det är härligt med en traditionell julmarknad! Jag vill inte åka till tan för att gå på julmarknad! Mekonomen yreö ndutrivägen 8 el: Vardagar ördagar UDBYB olvalla Däck Ulvundavägen YÖ rolldäck H Vega Däck Vegavägen Å Årta Däck Årta kolgränd

9 December rknad Julmarknadfoto: unnar Friell yheter irre Forlund från Öringe lät ig väl maka! n härlig trömmingmacka itter alltid bra. Mandelmaefigurer från yreö till jul är aldrig fel. yna på en tenkaka, drick lite glögg eller varm choklad och ta en pepparkaka. Då befinner du dig mitt i jultämningen äger Bengt undin och Ulla Hammarten. utinerade och tåndmäiga. Åke Cyru & ritofferon ivet goda FOOF B 30 november 1 januari 2014 Y BUM O OCH D yreö lott Bitro & alonger, Vätra flygeln ordag öndag kl BO & O Våra met älkade klaiker blanda med nykriven julmuik. Mer info på 9 DC 19:00 FO biljetter: eecod

10 10 December 2013 yheter Policy för anhörigtöd ocialt På ocialnämnden ammanträde den 26 november antog nämnden en anhörigpolicy. edan i juli 2009 ändrade ocialtjäntlagen beträffande töd till peroner om vårdar eller tödjer en närtående, det vill äga töd till anhörig. den tidigare texten tod det att ocialnämnden bör erbjuda töd, men edan juli 2009 tår det att ocialnämnden ka erbjuda töd till närtående om vårdar en anhörig. tödet gäller inte bara närtående till äldre utan ockå närtående till peroner med funktionnedättning och peroner med mibrukproblematik eller beroendeproblematik. tödet kan betå i amtalgrupper, rådgivning med mera. Brandäkerhet rygghet löm inte att läcka ljuen när du går ifrån dem! Höghu i centrala yreö nyhettip: hemida: Dag att prova något nytt andidat äta år går vi venkar till val. Då kan yreö få en ny röt i verige rikdag. Möt Mathia egnér, 34 år från Öringe, om tår på 13e plat på ocialdemokraterna valedel till verige ikdag. ill killnad från många andra om tagit teget in i politiken å var det inte ilka och frutration om gjorde att Mathia gick med i U, ocialdemokraterna ungdomförbund, när han gick i högtadiet på Forellkolan. ej, tvärtom tyckte han att mycket fungerade bra i verige och ville narare vara med och e till att det blev ännu bättre. ågra år enare, när han pluggade i lagow, fick han e annan verklighet. via taddelar hade huen plåt itället för gla för föntren. hatcher konervativa politik hade att ina pår och lett till ett ojämlikt amhälle, menar Mathia. Det blev å oerhört tydligt hur politiken kan göra killnad och tyra utvecklingen i en vi riktning. Det blev till en ny drivkraft för mig. umera jobbar Mathia med ekonomi på H&M, efter att tidigare ha jobbat bland annat på ett härbärge i yreö, om reeledare och croupier. Politiken har hela tiden varit ett tort intree. Han har varit ledamot i kultur- och fritidnämnden, barn- och utbildningnämnden och ocialnämnden, men det har varit uppdrag på fritiden. Om jag blir invald i rikdagen å är det förta gången om jag får möjlighet att arbeta med politik på heltid, berättar Mathia. Då tror jag det är fördel att jag har med mig många olika perpektiv genom de jobb jag haft. Mathia är uppvuxen i yreö och bor numera i Öringe. Han har Vilka kommer företräda tyreöborna efter valet? epreentation Jut nu pågår nomineringar i de politika partierna i yreö och i tockholm län. Vilka kommer få förnyat förtroende och vilka kommer få gå? yreö yheter har kikat in i partierna värld. Mathia egnér () är en peron om har tor chan att komma in i rikdagen efter valet. anke är han den tyreöbo om har tört chan. övriga partier verkar det vara vårare för våra kandidater från yreö. n rikdagledamot i dag dagläget har yreö en lokal rikdagledamot, folkpartiten nna teele. Hon kan dock få vårt att behålla in plat. Folkpartiet har haft ett provval om låg till grund för rikdaglitan. Detta val har met uppmärkammat för att partiledaren Jan Björklund kom på 5 plat men även nna teele halkade i detta val ner till plat 14. är litan edan kulle fattälla kom hon på 15 plat. fterom Folkpartiet idag har ex rikdagmandat är det troligt att Folkpartiet blir utan rikdagplat från yreö. vårt för moderaterna Det andra tora partiet på den borgerliga idan, Moderaterna, kan ockå få vårigheter att få en lokal rikdagledamot. De tar in lita fört i januari men reultatet i provvalet är inte hoppfullt. åväl ocialnämnden ordförande, ndrea Jonon och barn- och utbildningnämnden ordförande nki venon har viat intree av att byta ina nuvarande uppdrag mot rikdaguppdraget. Provvalet ger dock inte anledning till glädje. nki venon kom på plat 43 och ndrea Jonon på plat 45. fterom Moderaterna idag har 15 mandat lär avtåndet vara långt till rikdagen. lla inte klara ritdemokraterna och Centern litor är inte offentliggjorda i in helhet men på topp 5 finn inga tyreöbor vilket med partierna begränade töd innebär att yreö även där blir utan repreentation. Miljöpartiet, verigedemokraterna och Vänterpartiet har ännu inte fattällt ina litor. llt inom mark- grund- och el nnonera! Är du hantverkare? Då kan du via det här. Mathia egnér dömer ut dagen kommunledning. dock bott i hyrerätt i både indalen och Farmartigen. ätten till botad är nog, vid idan av att få ner arbetlöheten, den fråga om jag brinner met för. tt ungdomar ka tvinga till ofrivilligt kvarboende hemma ho ina föräldrar långt in i itt vuxenliv är inte acceptabelt. Briten på botäder är deutom i mångt och mycket en tortadfråga. Därför är det extra viktigt att vi ha repreentanter från tockholmregionen i rikdagen om kan driva på å att vi får en förändring. Hur tror då Mathia att det kommer att gå i valet? Många om jag pratar med verkar minöjda med de borgerliga politik. Moderaterna pratar om arbetlöheten, men i verkligheten är den högre nu än när de kom till makten, påpekar Mathia. Det verkar om om många tycker att det är dag att prova något nytt. Peronligen hoppa jag åklart både på en ny regering och en ny kommunledning. Det VC, Y- & HVHJÄP nnonbokning: el/fax eller ragningälna-v OQ8-verktan yreö Haninge Bandhagen lla bilmärken lla jobb foto: unnar Friell Mathia egnér Ålder: 34 år Bor: ägenhet i Öringe Familj: Dankfödda frun Maria och katten Yaha. Mor, Far & Bror. Fritidintreen: kommunpolitik, hockeydomare, hitoria och panka viner rbete: konom på H&M Ville bli när jag var liten: Hockeyproff Favorit på julbordet: Vegetarik julkinka er helt på V: a liga (pank fotboll) Bäta bok: lla böcker i Hamilton-erien av Jan uillou Bäta film: yckeln till frihet Om jag får en tund över: Då pluggar jag panka tror jag verige och yreö kulle må bra av! 89 rollbäcken Föräljning - ervice Cyklar - mopeder nu även fikredkap Makiner för tomt och trädgård året runt el kogängvägen 52, yreö Foto: unnar Friell

11 December yreö runt ymnaiemäan 2013 kola ymnaiemäan är det tillfälle då alla niondeklaare och många andra tar chanen att kolla in utbudet av gymnaier i tockholmregionen. Året gymnaiemäa var preci om under tidigare år, en av året tora mäor med många gymnaier på plat och väldigt välbeökt av eleverna. Förra året atade yreö gymnaium på en ny profil, genom att lyfta fram kriminalvetenkap inom både amhällprogrammet och naturvetarprogrammet, en atning om onekligen tack ut. år hade gymnaiet inte lyft fram någon peciell profil, utan marknadförde ig på ett bredare ätt med ina program inom både den högkoleförberedande och den yrkeförberedande delen. vå montrar på mäan Det har varit ett jämnt och bra intree för vårt gymnaium, kontaterar va venon, biträdande rektor på yreö gymnaium och jälv på plat i gymnaiet montrar. år hade yreö nämligen atat på två eparata montrar, placerade mitt emot varandra och med möjlighet att tydligt e de olika utbildningarna om gymnaiet kunde erbjuda. ätvandra med barnen Dikuion Vi är många om lå om uppmärkamheten från våra barn när de itter med pel eller chattar med kompiar på nätet via olika program. Hur mycket ka vi om föräldrar lägga o i vad våra barn gör på nätet? emat för året ita tordag i rollbäcken var Barn, nternet och jakten på like. Föreläte gjorde författaren och läraren Pernilla lm om hur kolan kan arbeta med värderingar och aktuella frågor amt Mathilda hlberg om berättade livrea fram till idag. Pernilla viade konkreta exempel från tidningar och hemidor där hon om lärare arbetar med undervining innehållande värderingövningar utifrån dagaktuella händeler. Hon menar att det är oerhört viktigt att lärare och föräldrar har nolltoleran mot kränkningar. tt vi pratar med barn och unga om hur aker uppfatta i krift på internet och hur tor pridning aker kan få på nätet. ätvandra med dina barn och via hur man exempelvi kan anmäla kränkningar och hot till en ida moderator. Preci om du kan fråga hur koldagen varit, kan du om förälder ockå fråga hur nätet varit idag. För Mathilda hlberg blev nätet en räddning efter år av mobbing och jälvdetruktivt beteende. Från att ha varit mobbad för in övervikt hittade hon en egen löning på problemet, att luta äta. Och det fungerade tyvärr. låporden lutade hagla och hon grät inte längre varje dag. Men problematiken tog en annan inriktning och hon berättar att hon än idag inte är helt frik. ita året på gymnaiet tartade hon itt egna företag om fotograf. Vid idan av detta jobbar hon med ett projekt om hon kallar för unik, där hon med hjälp av fotografier arbetar med värderingar och jälvkänla ho unga. Mathilda rea har varit tuff men hon är en ann inpiratör och äger att -idag kan jag e tillbaka och inte vara arg, leden eller bitter på det om hänt, jag er mobbingen om en rea mot var jag befinner mig idag. dag lägger jag energi på mitt företag och att hjälpa unga med jälvkänla. Men jag hade önkat att fler vuxna reagerat och jag vill jobba för att ingen, inte en de om mobbade mig, råkar ut för det jag gjort när jag var yngre. vällen tema berörde många och vittnar om hur viktigt det är att vuxna är närvarande, täller frågor och regerar. ill våren är tordag i rollbäcken tillbaka med nya pännande teman och inpirationkvällar. ntreanta dikuioner. foto: unnar Friell Pernilla lm. Mathilda hlberg. n bok om Brevikhalvön itteratur vå av författarna till den nya boken Brevikhalvön i kuggan av en marki intervjua av Åke andin på yreöradion. De är öran Fermbäck och Åke Dahltröm, om berättar om Brevik hitoria, de dominerande läkter och kända peronligheter om bott på halvön men ockå om vackra hu, torpen, flera tidigare butiker och pojktreck. Programmet hör den 8 29 december på 91,4 MHz. yreo.e på tio i topp-lita Webb verige kommuner och landting () fortätter att följa upp hur bra riket 290 kommunala webbplater är ur ett brukarperpektiv. Utvecklingen av tyreo.e har fortatt, året 91 procent ger en delad åttondeplat. Bättre tillgång till handlingar Demokrati n ny, förbättrad verion av webbplaten nyn med yreö kommun ärendelitor, handlingar och protokoll har lanerat. u går det även att hitta andra kommuner ammanträdehandlingar på nyn. Minialong på plat montern för de yrkeförberedande programmen fann bland annat friörprogrammet med en minialong, där alla kunde e hur en del av friörutbildningen praktika del er ut. Det har varit ett tort intree för vårt program, kontaterar uanna Päivärinta Dafgård, anvarig för friörprogrammet på yreö gymnaium. Vi är ett av få friörprogram i ödra delen av tockholm län och därför ockå intreant för alla dem om vill hitta friörutbildningen i den här delen av regionen. Mer information och katalog fter gymnaiemäan följde informationen upp genom öppet hu på gymnaiet den 27 november. äta tillfälle för alla intreerade blir vid en peciell informationkväll på gymnaiet, ondagen den 5 februari 2014, tio dagar innan anökan för gymnaievalet 2014 ka lämna in. Den om vill ha riktigt mycket information om yreö gymnaium kan ockå gå till gymnaiet hemida men länk till gymnaiet katalog för yreö gymnaium mämonter. Foto: unnar Friell ack alla kunder od Jul & ott ytt År el: Fax: (vid lléplan rollbäcken) unch inkl. tor alladbuffé 73:- vällerbjudande: Förrätt: kagen, varmrätt: filé mignon b/w eller planktek m biff 149:- Boka jul- och nyårmaten ho o lléplan Pizzeria Pizzor aagne allader ebab/kyckling med ri, bröd och pomme frite el Må lö ö Pizzor lutenfria pizzor Hamburgare ebab Falafel Pata ycklingrulle Fläknoiette achotallrik Varmt välkomna! 10, tel

12 12 December 2013 ultur/nöje yreö ontrunda blev en uccé: alla Vartiainen vill kapa en levande kontcen Vit anar man att det finn mycket att göra i yreö kontliv, men att reponen kulle bli å tor hade jag inte väntat mig. ontrundan blev verkligen en uccé! pontant kulle jag äga att det verkar vara en bra idé att göra ontrundan till en årligt återkommande händele i yreö, äger en märkbart nöjd alla Vartiainen, en av de 16 kontnärer om öppnade ina ateljéer för tyreöborna. llt edan alla i tioår åldern målade in förta oljemålning på ommaren 1990, har hon på ett eller annat ätt kapat bilder. Henne kontverk är uttryckfulla och färgtarka och hon har ett genuint eget uttryck. enom åren har alla gjort ett tjugotal uttällningar runt om i landet, metadel i tockholm och yreö men även i kåne. För två år edan tällde hon ut på rollbäcken bibliotek och idag räknar hon den uttällningen till en av de viktigate. Uttällningen på rollbäcken bibliotek var viktig, för det var då jag för förta gången träffade andra kontnärer från yreö. Många idéer alla har många idéer på hur kontlivet i yreö ka kunna utveckla. n av dem är ontplanket. dén till kontplanket är hämtad från Huddinge kommun där både amatörer och yrkeverkamma kontnärer viar in kont under evenemanget meter kont. Huddinge kommun har arrangerat evenemanget edan 1998 och det har utvecklat till en årligen återkommande folkfet. Jag gick på julalongen och upptäckte att det var jättemånga om lämnat in ina verk där. å fick jag reda på att det var över ett år kö för att få tälla ut på biblioteket i rollbäcken. Då tänkte jag att något liknande vore på in plat även här. Jag kontaktade kommunen med idén och erbjöd att jälv täda upp efter evenemanget grati, men de nappade inte. en de har det legat i malpåe. u har vi ju fått igång ontrundan om är på amma tema, fat lite nävare, å det går åt rätt håll. ontvandringar n annan idé alla har är att arrangera kontvandringar i yreö. n inventering av offentlig kont i yreö behöv och kulle kunna leda till kontvandringar runt om i kommunen aner hon. Många kontutövare alla Vartiainen är ockå kritik till att tyrande politiker i kommunen inte atar på kont för vuxna. alla Vartiainen vill e fler uttällningmöjligheter för yreö kontnärer. ontplanket är en idé. Foto: aija euch yreö har jättemånga kontutövare på alla nivåer och väldigt många kontintreerade invånare. Julalongen om är öppen för kreativa männikor på alla nivåer drar en hel del beökare och har väldigt många uttällare. Den nya ontrundan blev en uccé med cirka beökare. Det viar på att det finn ett ug efter det här i kommunen. De lokala kontnärerna har ingen möjlighet att uppfylla efterfrågan efterom det inte Manar till eftertanke Foto ivet goda är titeln på en uttällning om nu kan bekåda på yreö lott. finn tillräckligt med uttällningmöjligheter i kommunen. tt inte vilja ata på kont för vuxna för att man nöjer ig med att komplettera utbudet i tockholm, viar på att man inte har den kunkap om hur viktigt det är att baka in kreativiteten i jälva amhällkärnan. Om man jobbar å, blir kulturlivet fattigt i yreö, menar hon och fortätter: tt kreativt amhälle är ett välmående amhälle och ett välmående amhälle främjar tillväxt på all plan. Om vi bara räknar värden om ger omedelbar avkatning kommer vi att på ikt gräva vår egen grav. Jag tror att det är väldigt nyttigt för kommunen utveckling att ha en levande kontcen. Med alla Vartiainen kreativa energi lär vi få höra mer om henne och alla henne tänkbara kontprojekt i framtiden. fat och fotograferat verkligheten Jame Bond, om var förebild för an Flemming romanfigur. Åke Cyru bland några av bilderna från uttällningen. Foto: unnar Friell Det är den kända fotografen och tyreöbon Åke Cyru om fotograferat tilleben av bland annat frukter och grönaker. Det finn å mycket runt omkring o, om vi tar för givet. Vi vill med denna uttällning tämma till eftertanke. Vrid på en jordgubbe och den får ett helt nytt perpektiv. lla olika tilleben blir en omedveten reaktion mot dagen buller, äger Åke Cyru. Uttällningen gör Åke Cyru tillamman med en annan berömd fotograf ritofferon, om tyvärr gått ur tiden. Men de två delade ateljé och var kompanjoner under 43 år. Båda fotograferna har ett förflutet om frilanare, både inom veckopre, reklam och tillamman med olika kända nyhetjournaliter. Åke Cyru har ockå givit ut ett flertal egna böcker men ockå genom ina fotografier illutrerat flera andra. Jag har haft ett omväxlande jobb, ofta på reande fot. Jag har träffat kungar, tjuvar och preidenter. Jag har till och med träf- Varit yreö trogen Åke Cyru är född och uppvuxen i yreö. Han tillhörde den generation barn om gick ina förta kolår i den kolan, där numera yreö Bygdegård ligger. Han har varit yreö trogen hela itt liv och gillar närheten till havet. Därför är det inte förvånande att båtar och har länge varit ett intree. Jag er den båten om ett kontverk. Jag känner glädje och lycka över att kunna renovera dem och å att de kan använda på nytt igen. Budkapet om de två fotograferna vill förmedla med in uttällning känn högaktuellt. u när vi alla trear inför julen, å kan det vara bra att tanna upp en tund och fånga dagen. Uttällningen ivet goda kan e på yreö lott och Bitro, Vätra flygeln, tordag öndag mellan klockan från den 30 november 2013 till och med den 1 januari 2014.

16-åring misstänks ha våldtagit 12-årig flicka

16-åring misstänks ha våldtagit 12-årig flicka Varberg törta tidning tidning Vecka 9 Ondag 3 mar 2010 Varberg Veddige Derome Frilleå Bua Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Åkloter Rolftorp Skällinge Kungäter Trälövläge Tångaberg Nu 28.787 huhåll

Läs mer

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN Succén är tillbaka! FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN Hela denna tidning är en annon för Brukvallarna Game Fair 2011. Brukvallarna Fjällprodukter med mak av paradiet Sidan 7 Görgen Antonon karimatik rikpelman

Läs mer

Storslagna planer för litet destilleri. Hotellnätter ökar mest i NV-Skåne. I love my office. Do you? Månadens tema: ENERGI & MILJÖ

Storslagna planer för litet destilleri. Hotellnätter ökar mest i NV-Skåne. I love my office. Do you? Månadens tema: ENERGI & MILJÖ Elbil ingen modefluga SIDAN 13 Månaden tema: ENERGI & MILJÖ SIDORNA 10-13 Snabbare än en pitolkula SIDAN 15 Fredag 18 juni 2010 Vecka 25 Årgång 4 www.lokaltidningen.e/naringliv Hotellnätter ökar met i

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id

Läs mer

Gott och nyttigt Succé för MAT 2014!

Gott och nyttigt Succé för MAT 2014! , Nr 5/2014 TEMA Närproducerat Gott och nyttigt Succé för MAT 2014! CHAMPINJONKUNGAR HETT TRAKTORRACE STARTAR EGET MEJERI Ander Nilon och Benny Axeborg levererar ett ton Traktorrace är hett. Att våga gaa

Läs mer

Släktforskardagarna i Köping

Släktforskardagarna i Köping D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr3 2013 På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR

DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR QTC Amatörradio Nr 9 DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR 3 IC-7200 enkel och tuff med MF (mellanfrekven)

Läs mer

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet 1997 4 Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7

Läs mer

kongress Island en ö en saga mellan hotell och skidbacke Sunne ett eldorado Golf i ständigt solsken

kongress Island en ö en saga mellan hotell och skidbacke Sunne ett eldorado Golf i ständigt solsken kongre TIDNINGEN FÖR DIG SOM RESER OCH KONFERERAR 3/09 bulletin.e bulletin.e bulletin.e Iland en ö en aga Marocko: Ta en åna mellan hotell och kidbacke Sunne ett eldorado för konferengäter Golf i tändigt

Läs mer

TYRESÖ RUNT. Tryggare miljö. i Tyresö strand. Kommunen startar ett

TYRESÖ RUNT. Tryggare miljö. i Tyresö strand. Kommunen startar ett 2 mars 2006 1972 2006 Ulf Looström tycker att den här rampen i yresö centrum är föredömligt bra. F: U FLL leganta lösningar i centrum et kommunala handikapprådet arbetar med att förbättra miljön i yresö

Läs mer

Stockholmsbörsen är en av

Stockholmsbörsen är en av 20 pecial Oron på finanmarknaden är maiv och böråret 2011 lutar knappat på plu. Men kurvinnare kan ändå hitta bland fatighetbolag och företag med tarka finaner. Affärvärlden börpanel benar ut problemen

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

När jag föddes 1979 var vi 65 000 i Huddinge. Nu bor över 100 000 människor i denna fantastiska kommun. Jonas Hellberg, sid 5. Huddinge mot maktskifte

När jag föddes 1979 var vi 65 000 i Huddinge. Nu bor över 100 000 människor i denna fantastiska kommun. Jonas Hellberg, sid 5. Huddinge mot maktskifte kolan behöver vartenda öre n 0 miljoner kronor. å mycket kostar de skattesänkningar som Moderaterna och deras fyra stödpartier vill göra i Huddinge. Med bostadsbrist, skolkris och hög arbetslöshet bör

Läs mer

Textbok facit. 5 webbdesigner 6 advokat 7 ingenjör 8 tandläkare 9 busschaufför 10 servitör 11 fotograf 12 frisör

Textbok facit. 5 webbdesigner 6 advokat 7 ingenjör 8 tandläkare 9 busschaufför 10 servitör 11 fotograf 12 frisör Textbok facit Kapitel A kanelbulle potati vatten hamburgare papper B kanelbulle potati vatten hamburgare papper webbdeigner advokat ingenjör tandläkare buchaufför 0 ervitör fotograf friör bok advokat kaffe

Läs mer

Varje dag behöver jag påminna mig själv och andra om det. I en demokrati gör vi inte skillnad på människor. Eva Brunne, sid 5

Varje dag behöver jag påminna mig själv och andra om det. I en demokrati gör vi inte skillnad på människor. Eva Brunne, sid 5 Klasserna måste bli mindre n fter snart sju år med moderatledd regering står det klart att effekten av den borgerliga skolpolitiken är sjunkande kunskapsresultat. Lärarna har en oerhört svår uppgift när

Läs mer

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Måndag kl. 09 00-14 30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Ander Rönnqvit (M) er för Peter Juntti (M)

Läs mer

medborgaren 02/2012 Moderaternas tidning sommarextra: Recept från norr till söder Korsord Kampanj i sommar Politik som gör skillnad

medborgaren 02/2012 Moderaternas tidning sommarextra: Recept från norr till söder Korsord Kampanj i sommar Politik som gör skillnad medborgaren 02/2012 Moderaternas tidning sommarextra: ecept från norr till söder Korsord Kampanj i sommar Politik som gör skillnad et på på är «de ç i sig ç på ro vid ç på är i är är ut i i 2 partisekreteraren

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Helg Helgquiz 17 Helgkrönikan 20 Stort korsord 22

Helg Helgquiz 17 Helgkrönikan 20 Stort korsord 22 Helg Helgquiz 17 Helgkrönikan 20 tort korsord 22 Puttefeber i Vetlanda musikern får en egen bakelse 14 15 Hedlund en slagfärdig korstågsgeneral 16 17 Göran kyttes första krönika efter stroken 2 Fredag

Läs mer

Nr 26 Vecka 27 Årgång 24 Torsdag 2 juli 2015

Nr 26 Vecka 27 Årgång 24 Torsdag 2 juli 2015 Kom i håg Mor Dag 25/5 Störta annonbladet i Klarälvdalen Tel. 0563-616 66 Fax 0563-109 79 www.veckobladet.e info@veckobladet.e Nr 26 Vecka 27 Årgång 24 Tordag 2 juli 2015 VARSÅGOD! Trevlig läning av vårt

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Ny generation hos (s) i Botkyrka

Ny generation hos (s) i Botkyrka BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 6/06 DEC Ny generation hos (s) i Botkyrka Nytt boende för äldre SIDAN 3

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Nu släcks ljuset i fabriken Och Inlands maskiner har redan tystnat. www.axums.se 50% TOTAL UTFÖRSÄLNING!

Nu släcks ljuset i fabriken Och Inlands maskiner har redan tystnat. www.axums.se 50% TOTAL UTFÖRSÄLNING! Lödöse 0520-66 00 10 Vi bjuder på en kopp färskbryggt kaffe från: Ord.pris 10:- Gäller mot kupong, t o m 29/4-12 Nr 16 vecka 17 2012 År 17 100% täckning Nu släcks ljuset i fabriken Och Inlands maskiner

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer