1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3."

Transkript

1 Lösning till tentamen för Grundläggande kemi 10 hp Sid 1(5) 1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3. b) Beräkna ph värdet i 0,2 M H 2 SeO 3. a) Se Atkins & Jones, Chemical Principles, 4th Ed, b) pk a (H 2 SeO 3 ) = 2,65 (tabell 22). En s k reaktionstabell kan sättas upp: H 2 SeO 3 + H 2 O HSeO 3 + H 3 O + Från början: 0,2 M 0 0 Ändring: x M +x M +x M Vid jämvikt: (0,2 x) M x M x M x x Jämviktsekv: = 10 2,65 0, 2 x Man kan pröva med att försumma x jämfört med 0,2 i nämnaren, ger x = [H 3 O + ] = 0,021 M. ph = lg 0,021 = 1,7 (1,67). Tycker man att det är tveksamt om försumningen håller inom räknenoggrannheten får man lösa andragradsekv vilket ger x = [H 3 O + ] = 0,020 M och ph = 1,7 (1,70). 2. a) Protolys kan användas för att lösa upp ämnen som är svårlösliga i rent vatten. Förklara varför MgO(s) går mycket lättare att lösa i saltsyra än i rent vatten. b) Tämligen koncentrerad ammoniak kan ibland användas för att lösa upp metallhydroxider som är svårlösliga i rent vatten. Det gäller t ex Cu(OH) 2 (s). Skriv en reaktionformel för upplösning av Cu(OH) 2 (s) med ammoniak. c) Zn(OH) 2 (s) räknas som en amfoter hydroxid. Vad betyder detta? Föreslå ett eller flera experiment som kan göras i vattenlösning för att påvisa denna amfotera egenskap hos Zn(OH) 2 (s). a) MgO är ett salt (jonförening) innehållande den starka basen O 2. I rent vatten sker upplösning i liten grad enligt MgO(s) Mg (aq) + O 2 (aq). Basen kan överföras till syra genom 2H + + O 2 H 2 O (H + tas lämpligen från en stark syra som saltsyra). Totalreaktion: MgO(s) + 2H + Mg + H 2 O. b) Det bildas komplex innehållande Cu och NH 3 (amminkomplex), t ex Cu(NH 3 ) 4. Cu(OH) 2 (s) + 4NH 3 Cu(NH 3 ) OH (eller mer allmänt Cu(OH) 2 (s) + xnh 3 Cu(NH 3 ) x + 2OH ). c) Ett amfotert ämne kan uppvisa både basisk och sur egenskap, dvs kan reagera både med syra och bas. I detta fall sker upplösning både med syra och bas. Experiment med syra (t ex saltsyra): Zn(OH) 2 (s) + 2H + Zn + 2H 2 O. Experiment med bas (t ex natriumhydroxid): Zn(OH) 2 (s) + 2OH Zn(OH) 4 2.

2 3. En galvanisk cell är sammansatt av två Mn /MnO 4 cellhalvor och en saltbro. [Mn (aq)] = 1 M och [MnO 4 (aq)] = 1 M i båda cellhalvorna. I vänster cellhalva är ph = 2,0; i höger cellhalva är ph = 0,0. Beräkna den maximala cellpotentialen (elektromotoriska spänningen) vid 25 C. Sid 2(5) Cellen: Pt(s) Mn (aq), MnO 4 (aq), ph = 2,0 Mn (aq), MnO 4 (aq), ph = 0,0 Pt(s) Pt(s) används lämpligen som elektronledare, deltar inte i elektrodreaktionerna. Elektrodreaktion hittas i tabell 21. Koncentrationscell, dvs E 0 = 0 V. Formelsamlingens uppställning (44) används: Höger cell, katod, reduktion: MnO 4 + 8H + (aq,1 M) + 5e Mn + 2H 2 O Vänster cell, anod, oxidation: Mn + 2H 2 O MnO 4 + 8H + (aq, M) + 5e Cell: 8H + (aq,1 M) 8H + (aq, M) Cellreaktionen innebär strävan mot utjämning av koncentrationsskillnad för H +. 8, , 2 ( 1 10 Nernsts ekv, formel (43): E = ln ) 8 = 0,2 V (0,19 V). 4. I ett experiment följde man reaktionen A >B genom att följa koncentrationen [A] under en längre tid. Följande resultat erhölls: t / min [A] / mm Bestäm reaktionsordning och hastighetskonstant för reaktionen. Visuell inspektion av data ger vid handen att alla halveringstider är lika, vilket säger att reaktionen är av första ordningen. En graf av ln [A] mot t ger en rät linje med lutningen k = (1/min), d.v.s. k 0.14/min.

3 5. Vidstående schematiska figur av periodiska systemet visar jonisationsentalpier i kj mol 1 för Li, Na, K, Be och B. Nedifrån och uppåt representerar ringarna varje steg, första, andra, tredje o.s.v. jonisationsentalpin. Sid 3(5) a) Förklara varför första jonisationsentalpin (I 1 ) är större för Be än för Li. b) Förklara varför första jonisationsentalpin (I 1 ) avtar i serien Li, Na, K. c) Förklara varför jonisationsentalpier alltid ökar i ordning första, andra, tredje, etc (I 1 < I 2 < I 3 etc.) d) Förklara varför tredje jonisationsentalpin (I 3 ) för Be och fjärde jonisationsentalpin (I 4 ) för B är särskilt höga. e) Förklara varför en jon som Li + bildar stabila jonföreningar (salter) trots att det uppenbarligen kostar energi att bilda jonen. Förklaringarna skall grundas på vedertagna modeller, regler eller andra rimliga kemiska eller fysikaliska argument. a) Kärnladdning (effektiv kärnladdning) är större för Be än för Li. I båda fallen skall en elektron från L skalet avlägsnas. b) En s elektron från L, M resp N skal skall avlägnas. Lättare att göra för skal längre bort från kärnan. c) Den atom från vilken en elektron skall avlägnas, får allt högre positiv jonladdning (0, +1, +2, etc). d) Förutom vad som nämnts i a) och c) bör påpekas att en elektron tas bort från ett fyllt skal (1s 2 = [He]) vilket är särskilt stabilt. e) Om ett salt bildas, betyder det att den elektrostatiska växelverkan mellan kat och anjoner (gitterentalpi) som ger upphov till energisänkning då jonbindningar bildas, mer än uppväger ev energiökning vid bildning av fria joner från oladade atomer (se t ex Atkins & Jones, Chemical Principles, 4th Ed, Fig 2.4). 6. a) Beräkna H och S vid 25 ºC och trycket 1 bar för reaktionen 2 Fe 2 O 3 (s) + 3 C(s) > 4 Fe (s) + 3 CO 2 (g) b) Beräkna jämviktskonstanten K för reaktionen vid 25 C. c) Finns det något temperaturområde där reaktionen börjar bli spontan vid standardtillstånd? Man kan anta att entalpi och entropiändringarna för reaktionen är oberoende av temperaturen. a) 2 Fe 2 O 3 (s) + 3 C(s) > 4 Fe (s) + 3 CO 2 (g) Värden ur SI Data tabell 5. ΔHº = 4 ΔHº f Fe (s) + 3 ΔHº f CO 2 (g) 2 ΔHº f Fe 2 O 3 (s) 3 ΔHº f C (s) = = ( 394) 2 ( 824) 0 = 466 kj mol 1

4 ΔSº = 4 Sº Fe (s) + 3 Sº CO 2 (g) 2 Sº Fe 2 O 3 (s) 3 Sº C (s) = = 4 (27) + 3 (214) 2 (87) 3 (6) = 558 J K 1 mol 1 Sid 4(5) b) ΔGº = ΔHº T ΔSº = ( ) =299,7 kj mol 1 K = e ( ΔGº/RT) = 2, c) ΔG < 0 för spontan reaktion och ΔG = ΔGº (p = 1 bar = standardtillstånd) Antag att ΔHº och ΔSº inte varierar med temperaturen. ΔGº = 0 = (T 558) ger T> 835 K 7. Nedanstående uppgifter a), b) och c) skall lösas med hjälp av VSEPR vars regler bifogas här: Regler för geometrisk form, VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) Elektronparen i en atoms valensskal (delade såväl som odelade elektronpar) fördelas så att de kommer så långt från varandra som möjligt. I vissa riktningar kan finnas såväl σ som π elektronpar. Antal Geom. arrangemang av e elektrontäthetsriktningar par 2 Linjärt 3 Triangulärt plant 4 Tetraedriskt 5 Trigonalt bipyramidalt 6 Oktaedriskt Smärre avvikelser från regelbunden koordination behandlas av återstående regler: Ett odelat elektronpar upptar större volym än ett delat. Ett delat elektronpars volym minskar med ökad elektronegativitet hos ligandatomen. Elektronpar i en dubbel eller trippelbindning upptar större volym än ett elektronpar i en enkelbindning. För molekyler med elektronpar i 5 eller 6 riktningar kring centralatomen, kan alternativa arrangemang av odelade och delade elektronpar vara möjligt. Enligt ovan bör repulsionsverkan från ett odelat par varra större än från ett delat par, dvs repulsionen mellan två elektronpar bör avta i följande ordning: odelat odelat > odelat delat > delat delat. Eftersom repulsionen avtar med avståndet mellan elektronpar, bör den vara störst mellan de elektronpar som bildar minsta vinkeln med varandra, dvs 90. Mest troliga fördelning av delade och odelade elektronpar erhålles då av villkoret 1) nedan och, om detta inte ger utslag, av villkoret 2). 1) Den struktur som har minsta antalet räta vinklar mellan odelade odelade elektronpar väljes. 2) Den struktur som har minsta antalet räta vinklar mellan odelade delade elektronpar väljes. a) I molekylerna CH 4, NH 3 och H 2 O är vinklarna H X H 109,5, 107 respektive 104,5. Förklara denna variation. b) Visa att ClF 3 molekylen har T formad geometri. c) Förklara varför molekylerna PF 5 och IF 5 har olika geometri, nämligen trigonal bipyramid respektive kvadratisk pyramid.

5 Sid 5(5) a) CH 4, NH 3 och H 2 O har 0, 1 resp 2 odelade par på centralatomen. Enl en VSEPR regel tar odelade par större plats än delade par varför bindningsvinkeln H X H blir mindre ju fler odelade par som finns. b) Man får fallet AX 3 E 2 (Atkins & Jones, Chemical Principles, 4th Ed, Fig 3.7). De två odelade paren kring Cl skall inte sitta 90 mot varandra, i andra hand skall antal 90 vinklar mellan odelade delade par minimeras. c) Kring P i PF 5 fås 5 st delade elektronpar. Kring I i IF 5 fås 5 st delade elektronpar och ett odelat par (se Atkins & Jones, Chemical Principles, 4th Ed, Fig 3.7, fallen AX 5 resp AX 5 E). 8. Ange med kort motivering om H, S, G är större än noll, mindre än noll eller lika med noll för följande processer. Beräkning behöver ej utföras. a) Fenol (hydroxybensen) som smälter vid 1 atm och 40,9 C b) 2 H 2 (g) +O 2 (g) > 2 H 2 O (l) vid 50 C. c) Beskriv med formler (ej numeriska beräkningar) hur man med hjälp av bildningsentalpier och standardentropier beräknar löslighetsprodukten för CaCO 3 (s) i vatten vid 5 C. Man kan anta att entalpi respektive entropiändringarna för löslighetsprocessen är oberoende av temperaturen. a) H>0 värme måste tillföras, S>0 oordningen ökar, G=0 (normala smältpunkten, jämvikt) b) H<0 värme avges (förbränning), S<0 p.g.a. n gas <0, G<0 (spontan process) c) CaCO 3 (s) = Ca (aq) + CO 3 (aq) ΔHº =ΔHº f Ca (aq) + ΔHº f CO 3 (aq) ΔHº f CaCO 3 (s) ΔSº =ΔSº Ca (aq) + ΔSº CO 3 (aq) ΔSº CaCO 3 (s) ΔGº = ΔHº T ΔSº = RT ln K sp ger K sp = e ( ΔGº/RT) ( (ΔHº T ΔSº) / RT) = e

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar!

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar! Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild Uppgifterna kan ge max 10p vardera. Hjälpmedel: Formelblad "Radiometriska och fotometriska storheter." (bifogad med tentamen) Räknedosa Observera:

Läs mer

2 NEWTONS LAGAR. 2.1 Inledning. Newtons lagar 2 1

2 NEWTONS LAGAR. 2.1 Inledning. Newtons lagar 2 1 Newtons lagar 2 1 2 NEWTONS LAGAR 2.1 Inledning Ordet kinetik används ofta för att beteckna läranom kroppars rörelse under inflytande av krafter. Med dynamik betcknar vi ett vidare område där även kinematiken

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket Lars-Göran Bengtsson Inomhusbrand Räddningsverket Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av Räddningsverket är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Olegerade och låglegerade stål Jernkontorets utbildningspaket del 11 2000 1996 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige togs under 1990-talet

Läs mer

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar 1 Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar Kapitel 1 Ämnena som finns runtomkring oss är exempel på materia. All materia har massa och volym. En del materia kan vi se och röra vid, ja till och med

Läs mer

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal? Testa dig själv 12.1 Atom och kärnfysik sidan 229 1. En atom består av tre olika partiklar. Vad heter partiklarna och vilken laddning har de? En atom kan ha tre olika elementära partiklar, neutron med

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 7: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Reynolds tal är ett dimensionslöst tal som beskriver flödesegenskaperna hos en fluid. Ett lågt värde på Reynolds

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs 10. Entropi och entropiströmmar 1 Fysikens andra stora delområde är värmeläran. Namnet antyder vad det handlar om: att undersöka fenomen som hänger ihop med ett

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

MARKKEMISKA ANALYSER INOM METODBESKRIVNINGAR ERIK KARLTUN STÅNDORTSKARTERINGEN

MARKKEMISKA ANALYSER INOM METODBESKRIVNINGAR ERIK KARLTUN STÅNDORTSKARTERINGEN MARKKEMISKA ANALYSER INOM STÅNDORTSKARTERINGEN METODBESKRIVNINGAR ERIK KARLTUN 1996 INNEHÅLL INNEHÅLL...1:2 1 ph...1:3 1.1 BAKGRUND...1:3 1.2 DEFINITION AV ph...1:3 1.3 ph MÄTNING I ETT JORDPROV...1:4

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation

ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation ANDREA REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se oulombs lag och Maxwells första ekvation oulombs lag och Maxwells första ekvation Inledning Två punktladdningar q 1 samt q 2 i rymden

Läs mer

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION Torulf Palm Ewa Bergqvist Ingela Eriksson Timo Hellström Carl-Magnus Häggström Pm nr 199,

Läs mer

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH Tid vad är det? Clas Blomberg Teoretisk fysik KTH Det finns här i världen en stor och ändå mycket vardaglig hemlighet. Alla människor har del i den, alla känner till den, men mycket få tänker någonsin

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans.

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Del B Del C Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning

Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning Rapport SGC 218 Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning Svenskt Gastekniskt Center Maj 2010 Liisa Fransson Sofia Löwgren Gunnar Thelin Ekobalans Fenix AB Rapport SGC 218 1102-7371

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

Att göra i ordning en byrett för titrering

Att göra i ordning en byrett för titrering Att göra i ordning en byrett för titrering Utrustning Byrett, liten tratt, dekanterglas, byretthållare, stativ. Utförande Sätt fast byretthållaren i stativet, se figuren. Skölj byretten med lite av titrerlösningen

Läs mer