Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15"

Transkript

1 Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: Tid: Plats: Ringius Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande F2 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 2/12 och handlingar 5/12 Att anse mötet behörigt utlyst. F3 Val av justeringsperson Att utse en justeringsperson. F4 Fastställande av föredragningslista Att fastställa föredragningslistan. F5 Adjungeringar Att adjungera närvarande tjänstemän med närvaro och yttranderätt. Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: U1 Sammanfattning av beslut från föregående protokoll, KS Stefan Brattlöf U2 Beslut fattade i AU U2 Stefan Brattlöf Att lägga protokollet till handlingarna. Att lägga besluten till handlingarna Punkt Ärende Bilaga Föredragande: M1 Presidiet informerar M1 Presidiet M2 Val av studentombud vid HumSek HumSek Sidan 1 av 4

2 Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: B1 Scharinska villan Therésè Löfvenius Nilsson, Bore Sköld B2 Fastställande av arvoden för 2015 B2_1 B2_2 Wilmer Prentius I enlighet med av kårfullmäktige fastställt beslut avseende arvodeshöjningar gäller: Årsarvodet till hel- och deltidsarvoderad följer löneutvecklingen för anställda. Uppräkning av årsarvodet sker fr.o.m 1 januari varje år med den procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av kommunens avtal under föregående år. Således sker en uppräkning av arvoden inom hela kåren 1 januari varje år i enlighet med den procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av kommunens avtal under föregående år. Att fastställa grundarvodet för 2015 till kr. Beslutet gäller från och med 1 januari B3 Revidering av delegationsordning Wilmer Prentius Att ändra punkt 4 under Kårstyrelsens delegation till kårordförande : Att representera Umeå studentkår i förhandlingar med sektionsföreträdare, övriga kårer, universitetet, samt andra externa intressenter. Denna befogenhet kan av kårordföranden för ett visst ärende delegeras till annan befattningshavare.. Till: Att representera och företräda Umeå studentkår i möten eller förhandlingar med externa eller interna parter. Denna befogenhet kan av kårordförande för ett visst ärende delegeras till annan befattningshavare. B4 Ägar- och förvaltningspolicy B4 Wilmer Prentius För att säkerställa att studentkårens intressen tas tillvara i stiftelser, företag och föreningar med koppling till kåren, samtidigt som organisationerna ska kunna känna en trygghet i vad som förväntas av dessa, föreslås denna policy i syfte att användas som grund vid de tillfällen Umeå studentkår på olika sätt ska ge direktiv till organisationerna. Att föreslå kårfullmäktige att fastställa ägar- och förvaltningspolicy i enlighet med kårstyrelsens förslag. Sidan 2 av 4

3 B5 Nomineringar till Kårmedia i Umeå AB:s styrelse Wilmer Prentius Den 19/12 har Kårmedia i Umeå AB sin bolagsstämma, där bland annat en ny styrelse ska väljas. Att uppdra åt AU att fatta beslut om Umeå studentkårs ledamöter i Kårmedia i Umeå AB, även om antalet sökanden överstiger antalet platser. Att uppdra åt AU att fatta beslut om vem som företräder Umeå studentkår vid Kårmedia i Umeå AB:s bolagsstämmor. B6 Policy för utbildningspolitiska ställningstaganden B6 Wilmer Prentius Att föreslå kårfullmäktige fastställa policy för utbildningspolitiska ställningstaganden i enlighet med kårstyrelsens förslag. B7 Stadgerevidering JF-sektionen B7_1 B7_2 JF-sektionen JF-sektionen har inkommit med förslag till stadgerevideringar för kårsektionen. Att föreslå kårfullmäktige att godkänna JFsektionens förslag till stadgerevidering. B8 Stadgerevidering ASSU B8_1 B8_2 ASSU Den akademiska föreningen ASSU har inkommit med förslag till stadgerevideringar för föreningen. Det är kårstyrelsen som fastställer stadgerevideringar för akademiska föreningar. Bilaga B8_1 är ASSU:s originalstadgar och bilaga B8_2 innehåller det reviderade förslaget. Att godkänna ASSU:s förslag till stadgerevidering. Sidan 3 av 4

4 B9 Inrättande av Djungelpatrullen som akademisk förening B9_1 B9_2 B9_3 Djungelpatrullen Kårstyrelsen har fått in en ansökan om bildande av akademisk förening. I enlighet med fastställt regelverk så är det kårstyrelsen som beslutar om inrättande av nya akademiska föreningar. Bifogat har styrelsen fått regler samt ansökan från Djungelpatrullen. Att uppdra till AU godkänna Djungelpatrullen ansökan om att bli akademisk förening vid Umeå studentkår efter inhämtande av kompletterande uppgifter och under förutsättning att följande tillägg görs avseende 4 i stadgeförslaget: och som tecknat medlemskap i Djungelpatrullen B10 Umeå studentkår mot främlingsfientlighet B10 Filip Åhlander B11 Tidningsprenumeration vid Umeå studentkår Bore Sköld F6 Mötets avslutande Sidan 4 av 4

5 Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd Umeå Tel: Beslutsuppföljning Att avstå från att lämna synpunkter gällande remiss: Havsmiljöinstitutets framtida uppgifter och organisation. Att insända anmälan till Justitieombudsmannen avseende bland annat Utbildningsdepartementets hantering av vissa allmänna handlingar. Att uppdra till Carl Larsson att författa ett pressmeddelande i ärendet. Att som ledamot i Universitetsbibliotekets styrelse utse Maria Kapell. Att uppdra till Carl Larsson att författa en skrivelse till Forum för internationalisering gällande tillgodoräknanden. Att bevilja Cibus ett verksamhetsstipendium om 2500:- i syfte att finansiera pynt, underhållning samt hyra av ljudanläggning vid examensceremoni. Att godkänna Henrik Bjelkstål som kontoinnehavare för Umeå studentkårs räkning vid Paypal. Meddelande från Carl Larsson som fick i mandat av AU att formulera och sända in ett pressmeddelande gällande att Umeå studentkår JO-anmäler utbildnings-departementet. Pressmeddelande är författat och utsänt. Meddelande från Carl Larsson som fick i mandat av AU att formulera och sända in en skrivelse till Forum för internationalisering gällande tillgodoräknande av kurser vid utbytesstudier. Detta är nu genomfört. Att lämna remissvar avseende remiss: Regler för utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå i enlighet med förslag. Att lämna remissvar avseende remiss: Kvalitetsarbete för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet i enlighet med förslag. Att avstå från att lämna synpunkter gällande remiss: Unik kunskap genom registerforskning. Att avstå från att lämna synpunkter gällande remiss: Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen. Att avstå från att lämna synpunkter gällande remiss: Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Att ge Wilmer Prentius i mandat att författa ett remissvar avseende remissen: Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Att ge Wilmer Prentius i mandat att svara på enkät om studentkårernas ekonomiska situation. Att ge Carl Larsson i uppdrag att författa en skrivelse, riktad till NTK samt UMS, före januari månads utgång avseende utredning om formerna för en kårgemensam doktorandsektion. Att ge Wilmer Prentius i mandat att teckna avtal med Teligoo efter muntlig redogörelse för arbetsutskottet. Stefan Brattlöf Sidan 1 av 1

6 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga M1_1 Uppdragsansökningsordning: Henrik och jag har arbetat fram en handläggningsordning att använda när Umeå studentkår utlyser uppdrag eller tjänster. Musikhjälpen: Umeå studentkår samarbetar med Umeå studentradio under deras musikhjälpensändningar. Ledningsråd: Deltog vid ledningsråd med dekaner och rektorer. Förhandling med LH: Förhandlat med LH om avtalen kring utbildningsbevakning inför det nya kalenderåret. SARA: Träffades med fakulteternas och LH:s kanslichefer. Psykologiska föreningen: Maria och jag for på ett av psykologiska föreningens styrelsemöte och berättade om studentkåren och dess historia. Umpe: Deltog som mötesordförande vid Umpes stormöte. Scharinska samverkan: Thérèse och jag for på Scharinska-samverkan med kommunen. Folkuniversitetet: Cecilia och jag for på Folkuniversitetet för en genomgång av deras verksamhet och historia inför fortsatt styrelsearbete. Universitetsstyrelsens budgetkommitté: Fortsatta satsningar på kreativa miljöer, efter samhällsvetarhuset och humanisthuset så ska det nu påbörjas en ombyggnation av ljusgården i MIT-huset. Lisa Midlert: Lisa Midlert, universitetets myndighetskontakt vid utbildningsdepartementet, var på besök i Umeå. Studentkårernas ordförande och Midlert träffades hos mig och diskuterade problem, möjligheter och andra frågor. Ladok 3: Styrgruppen för införandet av Ladok 3 fortsätter att förbereda införandet av Ladok 3. Kårmedia i Umeå AB: Styrelsemöte för Kårmedia i Umeå AB. Bolagsstämma den 19 december, överskottsmål om 50 kkr. Remissvar: Skrivit ett yttrande gällande Boverkets förslag till vägledning Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Därutöver skrivit tre yttrande om att avstå från att inkomma med synpunkter på remisser. Brev till utbildningsutskottet: Skrev brev till utbildningsutskottets presidium, ledamöter och suppleanter och bad dessa tillsätta en utredning för att utreda alternativa lösningar till studieavgiftsförslaget. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 5

7 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Kursplaner: Deltagit i författandet av ett kårgemensamt remissvar på förslaget till Regler för utformning av kursplaner på grund och avancerad nivå. Arbetsgruppen ska träffas 9/12 och gå igenom de inkomna synpunkterna. Studenträttsliga samverkansgruppen 14/11: Diskussion kring UKÄ:s tillsynsbeslut (Reg.nr: ) med kritik mot Umeå universitet avseende ändrat urval i en kurs vid Medicinska fakulteten. Vidare diskussion kring lämplig tid handläggningstid vid omprövning av betyg; konsekvenserna för studenterna om UKÄ drar in examensrätten p.g.a. bristande kvalitet; samt förutsättningarna för införandet av nötförbud vid UmU. Dialogmöte med lärarhögskolans ledning 18/11: Deltog och lyssnade vid LH:s dialogmöte där studenter ställde frågor, bland annat om revideringen av kurspaketet Utbildningsvetenskapliga kärnan Antagningsråd, 17/11 & 24/11: Deltagit i antagningsrådets arbete med revidering av Umeå universitets lokala antagningsordning (något som görs varje år). Beslut i Universitetsstyrelsen 17-18/12. Arbetsgruppen för E-lärandestrategi, 18/11: Sista mötet med arbetsgruppen, förslaget till strategi överlämnades till Prorektor 30/11. Ett bra förslag Personaldag vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, 20/11: Deltog vid SamFak:s personaldag, temat var utmaningar för UmU (utifrån budgetproppen och nytt kvalitetssystem m.m.), samt pedagogisk meritering. Doktorandsektionen, 24/11: Diskussion om yttrande över två remisser inom forskarutbildningen, kartläggning av expensmedel inom olika institutioner, förslag om förteckning av samtliga kurser inom forskarutbildningen, planering av seminarium om forskningsansökningar samt revidering av sektionens stadgar /11: Nationell konferens i Stockholm om digital examination i högskolan. Intressanta exempel på hur vissa lärosäten implementerat konceptet med digitala salstentamina. Även mycket diskussion om examination i ett mer allmänt perspektiv. Kursklassificeringskommittén, 1/12: Diskussion initierad av undertecknad om revidering av UmU:s regler för kursklassificering utifrån att de inte är förenliga med nationella bestämmelser. Prorektor samt utredare från Planeringsenheten fick i uppdrag att göra ett urval av klassificerade kurser som ska jämföras med motsvarande kurser vid andra lärosäten. Fortsatt diskussion vid nästa sammanträde. PUNKTUM, 3/12: Deltagit i referensgruppens möte för Pedagogisk Utveckling av Nyfikenhet och KreativiteT vid UMeå universitet, PUNKTUM. 1,4 mkr kommer att delas ut till högskolepedagogiska projekt vid UmU under våren Tillgodoräknandehandläggningsordningsrevideringsarbetsgruppen, 4/12: Genomgång av handläggningsordningen för tillgodoräknande, kommer att föreslå Rektor att göra ett par mindre redaktionella revideringar. Arbetsgruppen för internationell mobilitet, 5/12: Arbetsgruppen hade sitt första sammanträde och har fått i uppdrag att komma överens om universitetsgemensamma definitioner av internationell mobilitet som gör att mäta och vara underlag för intern resursfördelning. JO-anmälan: Författat en anmälan till justitieombudsmannen som skickades in 24 november. Anmälan i sin helhet bifogas till handlingarna. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 5

8 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Remissvar: Författat Umeå studentkårs remissvar på Kvalitetsarbete för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet i samråd med doktorandföreningarna Remissvar: Författat Umeå studentkårs remissvar på Handläggningsordning och nya reviderade blanketter för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet i samråd med doktorandföreningarna. Brev till riksdagens utbildningsutskott, Deltagit i författandet av Umeå studentkårs brev till ledamöterna i riksdagens utbildningsutskott där vi uppmanar dem att avvakta med beslutet om studieavgifter. Tentamensrutiner, 1/12: På Umeå studentkårs initiativ genomfördes det ett andra test med förbättrade tentamensrutiner enligt Uppsalamodellen (diskussion vid förra KF). Det blev en succé! Digitala salastentamin, Planerar ett kårgemensamt öppet seminarium om digitala salstentamina 4 mars 12:00 14:00. Öppet för studenter, lärare samt all övrig intresserad personal. Nya regler, Rektor beslutade om nya regler för Betyg och examination, salstentamina, samt handläggningsordning för salstentamina. Umeå studentkår kommer att tillsammans med de andra kårerna informera om det viktigaste förändringarna i en affischeringskampanj. Vice kårordförande: SfCS, 10/11: Åkte till Skellefteå och representerade (tillsammans med kårordförande) Umeå studentkår vid sektionens höstmöte. Kontaktperson för HHUS: Deltagit som kontaktperson för sektionen, vid HHUS:s styrelsemöte 12/11. Arbetsutskott och styrelse för Kempefonden, 19/11: Beslut om utdelning av stipendier för :- skulle fördelas till 41 stipendiater. Totalt 70 sökande. Även beslut om ändrad tolkning av begreppet avkastning i stiftelsens stadga för att möjliggöra en effektivare kapitalförvaltning. Umeå studentkårs personaldag, 21/11: Heldag med hela kansliet och arvoderade med diskussioner kring arbetsmiljö samt organisationens visioner. Kontaktperson för HumSek: Deltagit som kontaktperson för sektionen, vid HumSek:s styrelsemöte 2/12. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 3 av 5

9 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Varannan vatten: Deltagit i möte som innehöll en utvärdering av föregående års kampanj Varannan vatten (som genomfördes av Västerbottensläns landsting i samarbete med Brännbollsyran, BRÅ, Studenthälsan och Umeå studentkår) under Brännbollsyran 2014, och en planering av samma kampanj under Brännbollsyran Umeå studentkår ska fortsätta som samarbetspartner. Ung och cancer: Föreläsningen Ung och cancer har genomförts. Utvärdering av eventet ska utföras. Utbildningskvalitet ut studentperspektiv: UPL har bett mig hålla i ett pass för erfarna högskolepedagoger om utbildningskvalitet ur studentperspektiv. Arbetsmiljöutbildning: Höstterminens arbetsmiljöutbildning är avklarad, uppslutningen av Umeå studentkårs SAMOs har varit helt klart godkänd. Nu jobbar vi med nästa steg: HSAMOs ska samtala med sina SAMOs. Samtliga HSAMOs från de fyra kårerna ska träffa Agnes och Lisa för att diskutera det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Vi ska även föra diskussioner med berörda kring studenternas representation i arbetsmiljöfrågor framförallt kopplat till AMK (Arbetsmiljökommittén) där vår funktion är högst oklar. Faktum är att AMKs funktion upplevs oklar. Sexualiserat våld: Föreläsningen om sexualiserat våld i Sverige har genomförts. Personaldag: Umeå studentkår har haft en personaldag där förtroendevalda tillsammans med personal har diskuterat förbättringsåtgärder av vår organisation och arbetsmiljö. Folkuniversitetet: Jag har deltagit i ett informationsmöte med Folkuniversitetets rektor och ekonomiansvarig. Där jag fått information om stiftelsens historia och nuläge samt om styrelsens arbete. Den 17/12 ska en heldagskonferens hållas med ett avslitande styrelsemöte då kommande års budget ska antas. Sedan 2009 har ett omfattande arbete gällande regionalspridning utförts inom FU och detta är något som nu har, i stort sett, etablerats Audit: Audit-arbetet vid Humfak har gjort framsteg. Intervjuer har genomförts med 5 urvalsgrupper (fakultetsledningen, prefekter, studierektorer, studieadministratörer och studenter). Ytterligare intervjuer med lärare planeras. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 4 av 5

10 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Samtyckeskampanj: Vi var med på och stöttade ett seminarium om samtyckeskultur och samtyckes lagstiftning den 13 november. Seminariet var väldigt intressant och medverkande i diskussionen var Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt och författare till Samtyckesutredningen. Susanna Eriksson, doktorand i straffrätt som bloggar och debatterar samtyckesfrågor. Svante Tidholm, journalist, dokumentärfilmare och festivalgeneral på Way Out West, engagerad i Fatta Man och Män för jämställdhet. Monica Burman, moderator, är docent i straffrätt vid Umeå universitet. Jag delade ut vår samtyckeskondom innan och efter seminariet och deltog i en lunch efteråt där jag pratade med Svante Tidholm om att komma hit under våren och visa sin dokumentärfilm Som en Pascha som handlar om Europas största bordell som ligger i Köln, Tyskland och sedan prata om mansnormer. Jag har även kontaktat Lisa Krutrök som ritade bilden till vår samtyckeskondom och bett henne rita fler bilder på samma tema. Dessa bilder skulle användas till att göra till banderoller och/eller rollups. Räkmacka: Torsdagen den 4/12 var Räkmackan för Umeå studentkårs studenter. Programmen som var inbjudna var Personalvetarna och Sociologerna. Vi hade totalt 64 anmälda studenter. Det var även studenter från Biomedicin där. Det bjöds på Julbuffé och det hela kändes väldigt lyckat! Nästa termin kanske det blir så att vi kör en heldag med Räkmackor, men det återstår att se. Årshögtid: Blev tyvärr inställd på grund av för få intresserade. Men vi lägger krut på Årshögtiden i april istället då vi firar kårens födelsedag 16 april! Scharinska: Har varit på möte med samverkansgruppen och där bestämdes det att vi får tillgång till huset den 1 april nästa år. Jag var även på Medicinska kårens fullmäktige där det bestämdes att vi tillsammans med styrelsen på UMS ska se över en kårgemensam drift innan de tar ytterligare beslut om hur de vill göra med Scharinska. Universitetshallen: Efter att ha blivit vald som ledamot i Universitetshallen var nästa möte rätt tätt inpå. Där presenterade Siemens ett förslag på hur investeringar för att sänka energikostnaderna skulle kunna se ut och beslut togs även om huruvida UH skulle investera i markköp. Loppis: Loppisen gick bra, dock rätt få utställare som anmält intresse, 32st, varav några inte dök upp på söndagen så totalt var det 25 utställare. Dock kan detta ha berott på att det var skyltsöndag och aktiviteter på Gammlia som vi konkurrerade mot. Vi hade runt besökare. Efter loppisen fick vi mer hjälp än vi haft tidigare vilket betydde att det gick fortare att ställa i ordning allt. Kårhuset: Jag har skrivit ett etiskt policy dokument för Kårhuset som ska vid senare tillfälle tas i beslut. Musikhjälpen: Umeå studentkår stöttar Umeå studentradios insamlingsprojekt till förmån till Musikhjälpen där pengarna insamlade i år går till kampen för att stoppa spridningen av HIV. Vi på kåren har en insamlingsbössa som kommer under expeditionens öppettider stå där och under lunchen kommer vi i presidiet gå runt på campus med den. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 5 av 5

11 Bilaga M1_2

12

13

14 Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober :16 Till: Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Hej, sände utbildningsdepartementet ut ett förslag angående ändring i högskoleförordningen avseende betygsystem på VFU-kurser i lärarutbildningen (se länk nedan). Förslaget sändes till en rad myndigheter och organisationer, och dessa uppmanades att inkomma med synpunkter senast Jag önskar ta del av de synpunkter som inkom till departementet med anledning av ovan nämnda förslag. Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Carl Carl Larsson Utbildningsansvarig & vice kårordförande 2014/2015 Umeå studentkår

15 REG ERI NG SKAN SLI ET Utbildningsdepartementet LINKO PIN GS. Ink& ur dl: Rättssekretariatet Ann-Charlotte Wallin Telefon Telefax Delning av förordning Härmed delas förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100). Innebörden av förordningens förslag: Enligt 6 kap. 18 högskoleförordningen får en högskola föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Förslaget innebär en viss ändring i detta bl.a. utifrån skrivningar i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:01, utg.omr. 16, sid. 54, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104). Ändringen i 6 kap. 18 innebär att lärosätena såvitt avser utbildningar till vissa angivna examina ska använda fler betygssteg för ett godkänt resultat för en kurs som helt eller delvis är verksamhetsförlagd, om den verksamhetsförlagda delen av kursen omfattar mer än tre högskolepoäng. Rubriken Utbildning på forskarnivå som i dag står närmast efter 6 kap. 27 ska rätteligen stå närmast efter 6 kap. 24. En ändring föreslås i enlighet härmed. Förordningens förslag Förslaget till förordning stödjer sig på följande normgivningsbemyndigande: 8 kap. 7 regeringsformen Förslaget har inte bedömts anmälningspliktigt enligt direktiv 98/34/EG (se EU-cirkulär nr 8) Någon konsekvensutredning har inte upprättats eftersom Postadress Stockholm Besöksadress Drottninggatan 16 Telefonväxel Telefax E-post: u.registratororegeringskansliet.se

16 behovet att genomföra en förtydligad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildningarna genom en flergradig betygsskala har presenterats i budgetpropositionen för Synpunkter lämnas senast fredagen den 11 april 2014 till Ann-Charlotte Wallin, rörpost: 416, Eventuella frågor ställs förutom till Ann-Charlotte Wallin till Gerd Mörck, Universitets- och högskoleenheten V-7 Charlotte Abrahamsson Mottagare utöver delningslis tan: Universitetskanslersämbetet Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Kungl. Tekniska högskolan Luleå tekniska universitet Karlstads universitet Linn6.tniversitetet Örebro universitet Mittuniversitetet Malmö högskola Mälardalens högskola Dans- och cirkushögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Konstfack Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Södertörns högskola

17 3 Chalmers tekniska högskola AB Stiftelsen Högskolan i Jönköping Sveriges kommuner och landsting Friskolornas riksförbund Lärarförbundet Lärarnas riksförbund Catharina Stenborg-Blom, L/ELT Torun Rudin,U/GV Kristina Lundström, U/S Gerd Mörck, U/UH

18 Svensk författningssamling Pläg Förordning om ändring i högskolefdrordningen (1993:100); SFS Utkom frän trycket den utfårdad den dd mm Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)1 dels att 6 kap. 18 ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast efter 6 kap. 27 ska sättas närmast efter 6 kap kap Betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. För en helt eller delvis verksamhetsförlagd kurs inom utbildning som leder till eller yrkeslärarexamen, ska dock alltid fler än ett betygssteg användas för ett godkänt resultat. Detta gäller bara om den verksamhetsförlagda delen av kursen omfattar mer än tre högskolepoäng. Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli De nya bestämmelserna ska tillämpas i fråga om helt eller delvis På regeringens vägnar JAN BJÖRKLUND Charlotte Abrahamsson (Utbildningsdepartementet) Förordningen omtryckt 1998: Senaste lydelse 2010:

19 Carl Larsson Från: Ann-Charlotte Wallin Skickat: den 16 oktober :09 Till: Ämne: besked i anledning av begäran om utfående av handling Bifogade filer: allmän handling.docx Till Carl Larsson: Hej. Bifogar ett besked med anledning av din begäran i dag om utfående av vissa handlingar. Har du några allmänna frågor om beskedet är du välkommen att ringa mig. Med vänlig hälsning / Lotta Wallin Ann-Charlotte Wallin ämnesråd Rättssekretariatet Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Stockholm

20 U2014/ 5949 /RS Utbildningsdepartementet Carl Larsson Umeå studentkår Begäran att få ta del av allmän handling Du har den 16 oktober 2014 begärt att få ta del av de synpunkter som inkom till departementet med anledning av ett förslag angående ändring i högskoleförordningen avseende betygssystem på VFU-kurser i lärarutbildningen. Någon allmän handling som motsvarar din begäran förvaras inte hos Utbildningsdepartementet. Detta besked kan inte överklagas. Däremot kan du, om du inte är nöjd med beskedet, vända dig till Utbildningsdepartementets registrator eller till mig och begära att frågan ska prövas av myndigheten. Ett beslut av myndigheten kan överklagas till regeringen. Frågan kan också komma att överlämnas direkt till regeringen. I tjänsten Ann-Charlotte Wallin Postadress Telefonväxel E-post: Stockholm Besöksadress Telefax Drottninggatan

21 Skrivelse Carl Larsson Ansvar över utbildningsfrågor PRÖVNING AV BEGÄRAN ATT FÅ TA DEL AV ALLMÄNNA HANDLINGAR Till: Ann-Charlotte Wallin, utbildningsdepartementet. Umeå studentkår vände sig per e-post, , till utbildningsdepartementet med en begäran om att få ta del av allmänna handlingar. Begäran gällde att få ta del av de synpunkter som inkom till departementet med anledning av ett förslag till ändring i högskoleförordningen, avseende betygssystem för VFU-kurser i lärarutbildningen. Samma dag mottog Umeå studentkår ett svar på ovan nämnda begäran (U2014/5949/RS). I svaret framgick det att någon allmän handling som motsvarar din begäran förvaras inte hos utbildningsdepartementet. Då Umeå studentkår har vetskap att, åtminstone, en av de organisationer som erbjöds att inkomma med synpunkter på förslaget till förändring i förordningen, också har inkommit med ett svar till departementet, framstår meddelandet ovan som något märkligt. Vid ett senare telefonsamtal med berörd tjänsteman vid departementet ( ) klargjordes situationen. Handlingar som motsvarar Umeå studentkårs begäran kan mycket väl förvaras hos departementet, men de benämns inte som allmänna och behöver således ej heller lämnas ut. Efter viss utredning kan Umeå studentkår konstatera att handlingarna ej benämns som allmänna med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 9 2 st. tryckfrihetsförordningen. Vi kan konstatera, utifrån nämnda bestämmelse kring s.k. mellanprodukter, att den delning av förordning som skedde i samrådssyfte med en rad myndigheter och organisationer ej anses som allmän handling om den ej expedierats eller tagits om hand för arkivering, varken vid utbildningsdepartementet eller hos de myndigheter som delningen sändes till i samrådsyfte. Då handlingen diariefördes då den inkom till Linköpings universitet , blev den också allmän handling vid den myndigheten och därigenom tillgänglig för allmänheten. Huruvida de svar som inkom till departementet avseende delningen av förordningen, ska anses som allmänna handlingar eller ej, har Umeå studentkår en avvikande uppfattning om. Vi anser att de svar och synpunkter som inkommit till departementet inte kan anses utgöra sådana utkast eller koncept som avses i 2 kap. 9 2 st. TF. De omfattas därför inte av denna undantagsbestämmelse utan är att betrakta som slutligt utformade handlingar som är allmänna och därför ska lämnas ut mot begäran. Till stöd för detta ställningstagande vill vi hänvisa till Regeringsrättens dom (RÅ 1999 ref. 36). Regeringsrätten framförde då att en utkast avseende del av revisionspromemoria som 15 oktober 1997 sänts med e-post från Skattemyndigheten i Göteborg till Riksskatteverket, RSV, utgör en sådan handling som enligt 2 kap. 9 2 st. TF, inte utgör allmän handling, om den inte Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 2

22

23

24 Bilaga B2_1 Wilmer Prentius Från: Carina Andersson Skickat: den 3 december :31 Till: Kopia: Kerstin Magnusson Ämne: SV: Genomsnittlig ökning av löner Den genomsnittliga nivåhöjningen är 3%. Vänliga hälsningar Carina Carina Andersson Lönechef Umeå kommun Lönesupport Umeå Från: Umeå Kommun Skickat: den 2 december :45 Till: Carina Andersson Ämne: VB: Genomsnittlig ökning av löner För besvarande Kerstin Magnusson Registrator Umeå kommun Kommunledningsstaben Umeå Tel: , Från: Wilmer Prentius Skickat: den 1 december :37 Till: Umeå Kommun Ämne: Genomsnittlig ökning av löner Hej, I Arvodesregler för mandatperioden för förtroendevalda stipuleras det att arvodesuppräkningen för heloch deltidsarvoderade ska följa löneutvecklingen för anställda, närmare bestämt den procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av kommunens avtal under föregående år. Vilken är den genomsnittliga nivåhöjningen av kommunens avtal under 2014? 1

25 Hälsningar Wilmer Prentius Kårordförande Umeå studentkår

26 Bilaga B2_2 Wilmer Prentius Från: Lars-Göran Bokeskog Skickat: den 1 december :13 Till: 'Wilmer Prentius' Ämne: SV: Arvodesökning Ok, En 3-% ig ökning innebär att arvodet ökar till ,50 kr eller kanske till kronor för att få en mer jämn summa. / Lgb Från: Wilmer Prentius Skickat: den 1 december :38 Till: Lars-Göran Bokeskog Kopia: Stefan Brattlöf Ämne: Arvodesökning Hej, Arvodet ska öka med 3 %. Inväntar att få det i svartvitt också, men det är den orala redogörelsen från kommunen Hälsningar Wilmer Prentius Kårordförande Umeå studentkår

27 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga B4 Denna policy har fastställts av kårfullmäktige den xx december Sfären runt Umeå studentkår omfattar en rad stiftelser, företag och föreningar ( organisationerna ), som antingen bildats, drivs eller förvärvats av Umeå studentkår. För att säkerställa att studentkårens intressen tas tillvara i dessa, samtidigt som organisationerna ska kunna känna en trygghet i vad som förväntas av dessa, författas denna policy i syfte att användas som grund vid de tillfällen Umeå studentkår på olika sätt ska ge direktiv till organisationerna. Vid de tillfällen Umeå studentkår har möjlighet att göra formella eller informella medskick till organisationerna, exempelvis ägardirektiv till aktiebolag, ska denna policy skickas som bilaga till det organisationsspecifika direktiv som författas vid det enskilda tillfället. I det fall inget specifikt direktiv författas ska ändå denna policy läggas som bilaga. För stiftelser och föreningar sammankopplade med Umeå studentkår, då inkluderat kårsektioner och kårföreningar, ska policyn beaktas i verksamheten och ligga till grund när företrädare för Umeå studentkår möter dessa organisationer. Umeå studentkår är en studentkår för studenter vid Umeå universitet som studerar vid samhällsvetenskaplig fakultet, humanistisk fakultet eller Lärarhögskolan. Umeå studentkårs huvudsakliga syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. 1 Utöver detta har Umeå studentkår som syfte att främja sina medlemmars väl. 2 Alla organisationer som inbegrips i den sfär som utgår ifrån Umeå studentkår bör vara införstådda i och agera för att vara behjälpliga i att uppfylla dessa syften. Umeå studentkår är en medlemsorganisation. Detta innebär att Umeå studentkår, och organisationerna som inbegrips i den sfär som utgår ifrån Umeå studentkår, ska arbeta för att premiera kårmedlemskapet. Att erbjuda olika förmåner för studenter är beaktansvärt, men sedan 1 4 kap. 9 högskolelagen (1992:1434): En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. 2 1 kap. 4 Umeå studentkårs stadgar: Umeå studentkår har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet samt främja sina medlemmars väl. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 2

28 Policy Wilmer Prentius Kårordförande kårobligatoriets avskaffande så måste distinktionen mellan kårmedlemmar och studenter göras, varför medlemsnytta är det centrala begreppet, i syfte att öka medlemskapets värde. Umeå studentkår tror på solidaritet mellan olika studentkårer, varför förmåner riktade gentemot kårmedlemmar även från andra studentkårer ses som positivt. Primärt fokus ska dock alltid vara gentemot Umeå studentkårs medlemmar. Umeå studentkår har ett varumärke som är omfattande och brett. I många fall så finns ingen distinktion mellan organisationer initierade eller skapade av Umeå studentkår och studentkåren. Med anledning av detta så måste alla organisationer som inbegrips i den sfär som utgår ifrån Umeå studentkår ha i åtanke hur dess verksamheter påverkar studentkåren. Misstänker organisationen att en verksamhet har potential att skada Umeå studentkårs varumärke eller på något annat sätt påverka medlemmarnas, studenternas eller allmänhetens förtroende för Umeå studentkår, ska alltid Umeå studentkårs arbetsutskott (AU) kontaktas och rådgöras med. Umeå studentkår är en studentkår för alla. För att vara en studentkår för alla måste (potentiella) medlemmar Umeå studentkår också uppfattas som sådan. Det är därför av största vikt att alla, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, religion, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsvariation eller ålder, känner sig välkomna i studentkåren. För Umeå studentkår är det oacceptabelt om individer känner sig det minsta ovälkomna av anledningar som har att göra med tidigare listade diskrimineringsgrunder. Umeå studentkårs toleransnivå för frågor eller ärenden som ställer sig i eller kan uppfattas ställa sig i kontrast till ovanstående är därför obefintligt. Umeå studentkår är en studentkår med fokus på såväl nutid som framtid. Att lösa de aktuella frågorna är lika viktigt som att arbeta långsiktigt med påverkansarbete, vilket har sin grund i att förbättra universitetet och studielivet för framtida studenter. Klimatförändringarna och miljöförstörelsen hotar det framtida samhället därför hotar det också de framtida studenterna. Umeå studentkår ser därför vikt i att organisationerna som inbegrips i den sfär som utgörs av Umeå studentkår arbetar miljömässigt långsiktigt. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 2

29 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga B6 Denna policy är fastställd av kårfullmäktige den xx december Denna policy är fastställd för att ge förtroendevalda och anställda inom organisationen Umeå studentkår ett dokument att luta sig mot i frågor som rör det långsiktiga påverkansarbetet, och är svårt att mäta i en ettårig verksamhetsplan. Genom detta dokument fastställs vilka ställningstaganden organisationen gör, och därmed blir det också lättare för förtroendevalda och anställda att sära på privata åsikter och de ställningstaganden man ska företräda. När man uttalar sig i egenskap av den funktion man innehar på Umeå studentkår, ska man göra det på ett sätt så att detta alltid är kompatibelt med denna policy Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 10

30 Policy Wilmer Prentius Kårordförande En viktig rättssäkerhetsfråga för studenter är att de redan innan kursstart vet genom vilka former deras prestationer kommer att bedömas. Då kursplan är en juridiskt bindande föreskrift, är det ej tillåtet för universitetet att avvika från de examinationsformer som framgår av kursplanen. Därför finns det ibland ett intresse att använda ospecifika formuleringar i kursplaner så att examinationsformerna lätt kan bytas ut utan att kursplanen måste revideras. Ospecifika formuleringar i kursplan är dock inte tillåtet enligt högskoleförordningens bestämmelser enligt ett flertal tillsynsbeslut fattade av Högskoleverket och Universitetskanslersämbetet. Det är en mycket viktig studenträttighet att förutsättningarna för universitetets myndighetsutövning gentemot student är tydligt formulerat i bindande förutskrifter och skapar en förutsägbarhet om vad en student kan förvänta sig av en kurs vid Umeå universitet. På samma sätt som förutsägbarhet av examinationsformerna är viktigt för grundutbildningsstudenter, är det också viktigt för doktorander. Tyvärr ställer högskoleförordningen inga krav på att det ska finnas kursplaner vid kurser på forskarutbildningsnivå, vilket riskerar sätta doktorander i en situation av rättslöshet. Umeå studentkår anser att det i ett första steg vid Umeå universitet ska finnas kursplaner inom forskarutbildningen, förutom i de fall där det finns särskilda skäl som talar emot. Något som skulle minska risken för doktorander att utsättas för godtycklig myndighetsutövning. Umeå studentkår anser att: För att säkerställa en rättssäker bedömning, samt för att studenter ska veta vad de kan förvänta sig vid en viss kurs, ska kursplaner vid Umeå universitet tydligt ange formerna för att bedöma studenternas prestationer. Av samma anledning som ovan, ska det införas en bestämmelse att vid Umeå universitet att det vid samtliga kurser på forskarutbildningsnivå, ska det finnas kursplan. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 10

31 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Vid Umeå universitet gäller enligt beslut av rektor från 2008 att samtliga salsskrivningar ska vara kodade och därigenom anonyma, utifrån förslag från studentkårerna vid Umeå universitet. Motiveringen till beslutet är enligt Umeå studentkårs mening fullt tillämpbar vid de skriftliga examinationsuppgifter där så är lämpligt: En viktig del av studenternas rättssäkerhet är hur examinationen sker. Det finns en oro bland studenter för att inte bli rättvist bedömda, för att lärares personliga uppfattning om studenten skall återspeglas i bedömningen. Det finns också en oro bland lärare över att anklagas för att inte bedöma studenter på ett sakligt och rättvist sätt. Rektors beslut , Dnr En del av Rektors beslut från 2008 innebar att Under året ska Planeringsenheten utreda vidare om även andra skriftliga examinationsuppgifter ska vara kodade och i förekommande fall hur detta rent praktiskt ska gå till Någon sådan utredning enligt rektors beslut ägde aldrig rum. Ett återkommande argument mot införandet av anonyma hemtentamina är att kodningen av salstentamina tar mycket administrativa resurser i anspråk. Att även införa kodning av hemtentamina skulle ytterligare öka den administrativa belastningen och ta resurser från grundutbildningen i anspråk. Mot bakgrund av att den utav rektor beslutade utredning som aldrig ägde rum och föreställningen om att anonymiserade hemtentamina skulle vara en administrativ belastning, har Umeå studentkår tagit fram en modell för anonym inlämning och bedömning av skriftliga examinationsuppgifter via Cambro. Modellen innebär ingen extra administrativ belastning, troligtvis en besparing. I sammanhanget framstår det som anmärkningsvärt att inte hemtentamina och andra skriftliga examinationsuppgifter redan är anonymiserade, när salstentamina sedan länge är det. Salstentamina som till sin natur alltid är analoga, medan hemtentamina och skriftliga examinationsuppgifter alltid går att göra digitalt. Därigenom kan kodningen, avkodningen och andra administrativa uppgifter genomföras av en dator istället för administrativ personal. Motsvarande metod för anonymisering finns även tillgänglig för lärandeplattformen Moodle och med största sannolikhet även andra lärandeplattformar som förekommer. Umeå studentkår kan konstatera att införande av anonymiserade hemtentamina ligger i linje med den nationella trenden. Rektor vid Örebro universitet fattade beslut om att samtliga skriftliga examinationer, så som sals- och hemtentamen ska vara anonyma Rektor vid Karlstad universitet fattade motsvarade beslut Samtidigt som anonyma salstentamina förkommer vid ett stort antal lärosäten i Sverige, används även anonyma hemtentamina helt vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet och delvis vid Göteborgs universitet. Även vid Umeå universitet är anonyma hemtentamina inget ovanligt. Det förekommer eller har förekommit i olika omfattning vid Umeå centrum för genusstudier, Juridiska institutionen, institutionen för psykologi, institutionen för kostvetenskap och institutionen för klinisk medicin och folkhälsa. Självklart ska inte alla examinationer vara anonyma. Till exempel alla typer av examinationer som innehåller muntliga inslag, ska inte vara anonyma av uppenbara skäl. Bara för att inte alla examinationsformer kan vara anonyma, betyder inte att de examinationer där så är lämpligt inte ska Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 3 av 10

32 Policy Wilmer Prentius Kårordförande vara det. Det bör även vara möjligt att göra undantag från en regel vid Umeå universitet från att samtliga skriftliga examinationer ska ske anonymt. Skäl för undantag ska framgå av kursplan. Umeå studentkår anser att: För att säkerställa en rättssäker bedömning för studenterna bör införas en regel om att samtliga hemtentamina och andra skriftliga examinationsuppgifter ska bedömas anonymt. Undantag från en sådan regel bör medges om det finns särskilda skäl. De bör då framgå av kursplan. Ett utav de större statliga åtagandena i Sverige, är finansiering av högre utbildning och forskning vid universitet och högskolor. För år 2013 anslog riksdagen drygt 46 miljarder kronor för ändamålet 1. Som andel av den totala statsbudgeten motsvarar det ca 5,5 % av den totala statsbudgeten 2. Anslagen ovan visar dock inte hela sanningen. Samtidigt som regeringen (utbildningsdepartementet) anslår medel till lärosätena för att bedriva utbildning och forskning, går en inte oväsentlig andel av dessa anslag tillbaka till regeringen (finansdepartementet) genom fastighetsbolaget Akademiska Hus AB. En del av de hyror lärosätena betalar till Akademiska Hus är helt legitima, då de går till att finansiera drift, underhåll, administration samt finansiering. En annan del av dessa hyror är det inte, då de medlen återförs till finansdepartementet genom vinstutdelning och bolagsskatt. För år 2013 uppgick de direkta överföringarna tillbaka till statsbudgeten till ca 2 Mdkr 3. En överföring som är mycket märklig då det en och samma huvudman, staten. Eftersom statliga lärosäten drivs i myndighetsform har de inte rätt att äga och förvalta fastigheter. Istället finns det då ett utav staten helägt bolag som äger och förvaltar en mycket stor andel av de fastigheter som lärosätena nyttja, Akademiska Hus AB. Likt andra statliga bolag, ska Akademiska Hus drivas på marknadsmässiga villkor, vilket vid en första anblick kan verka rimligt. Problemet uppstår när hyran på lokalerna ska bestämmas, vad är i det sammanhanget en marknadsmässig hyra? Eftersom det nästan alltid enbart handlar om en marknad där det bara finns en säljare (hyresvärd), Akademiska Hus och en köpare (hyresgäst), lärosätet, finns det inga förutsättningar för en effektiv prissättning. Istället har Akademiska Hus en sådan marknadsmakt att de kan sätta de priser som de själva tycker är lämpliga. Eftersom staten är huvudman för både lärosätena (undantaget enskilda utbildningsanordnare) och Akademiska Hus, har ett system skapats där det enda som har uppnåtts är en rundgång av medel inom regeringskansliet. Till vilken nytta? Istället bör lärosätena istället få lov att äga sina egna fastigheter, samtidigt som Akademiska Hus AB avvecklas. En reform som redan genomförts en gång tidigare, när Chalmers tekniska högskola 1 Budgetpropositionen för 2013, Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning, avsnitt Universitet och högskolor, Mkr samt Forskning, Mkr. 2 Total budgetomslutning för 2013 enligt budgetpropositionen för 2013: kr kr i statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatt) och kr i utdelning. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 4 av 10

33 Policy Wilmer Prentius Kårordförande och Högskolan i Jönköping ombildades från statliga myndigheter till stiftelsehögskolor på 90-talet överfördes ägandet av de fastigheter som de lärosätena hyrde av Akademiska Hus till stiftelserna. Ett motsvarande förfarande i samband med en total avveckling av Akademiska Hus vore dock inte helt lämplig då olika lärosäten i olika hög grad hyr lokaler av Akademiska Hus och tilldelning då skulle uppfattas som orättvis och godtycklig. Istället borde statens aktier i Akademiska Hus AB överföras till de statliga lärosätena proportionellt mot varje lärosätets utbildnings- och forskningsuppdrag. Därefter skulle det vara upp till lärosätena själva att bestämma vad som ska hända med Akademiska Hus. Ett möjligt scenario är att de lärosäten som önskar löser in sina aktier i Akademiska Hus i utbyte mot att de får direkt ägande i de fastigheter som de nyttjar, genom en värdering som de gemensamt kommer överens om. Andra lärosäten kanske kommer överens om att fastigheterna ska förvaltas i en gemensam organisation för att kunna nyttja vissa skalfördelar. Det viktiga är att inflytandet över fastigheterna överförs till lärosätena själva. Förfarandet ovan är inte helt olika det förslag som Autonomiutredningen presenterade i sitt betänkande, Självständiga lärosäten (SOU 2008:104), men som regeringen valt att lämna helt utan åtgärd. Ett ett avskaffande av Akademiska Hus i dess nuvarande form, tillsammans med att ägandet av fastigheterna överförs till de enskilda lärosätena innebär en avsevärd resursförstärkning som kan komma till nytta genom satsningar på kvalité i forskning, men framförallt inom grundutbildning eller ett ökat antal utbildningsplatser, eller en kombination däremellan. Därutöver skulle en sådan reform innebära att avsevärd autonomiförstärkning då inflytandet av vad som ska hända med fastigheterna tillkommer lärosätena själva. Umeå studentkår anser att: Det ska genom lag bli tillåtet för statliga lärosäten att äga och förvalta fastigheter. Akademiska Hus bör i dess nuvarande avvecklas och ägandet av fastigheterna bör överföras till de enskilda lärosätena. Resurstillskottet som kommer av en sådan reform ska varje enskilt lärosäte kunna disponera på ett sätt som man anser passar det enskilda lärosätet bäst. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 5 av 10

34 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Över tid har undervisningens upplägg utvecklats mot att den lärarledda tiden minskar till förmån för studenternas självstudier. Något som på många sätt är problematiskt på många sätt och som negativt påverkar studenternas möjligheter att tillgodogöra sig kunskaperna som utbildningarna ger. Men, givet en sådan utveckling, måste Umeå universitets lokaler anpassas därefter. Heltidsstudenterna förväntas fortfarande ägna 40 timmar per vecka åt sina studier, och i takt med att den lärarledda tiden minskar så ökar tiden för självstudier. Något som kräver god tillgång till studieplatser och grupprum. I dag understiger den tillgången behovet, vilket är ett stort arbetsmiljöproblem för studenterna. Tillgången på studieplatser måste därför avsevärt förstärkas. Undervisningslokalerna, inklusive grupprum och studieplatser är studenternas arbetsplats och förtjänar att behandlas därefter. De studieplatser som idag finns lever inte alltid upp till kravet om en god arbetsmiljö. Umeå studentkår anser att: Tillgången på studieplatser och grupprum måste kraftigt öka. Standarden på de studieplatser som idag finns måste öka så att de lever upp till kraven om en god arbetsmiljö. Utbudet av sommarkurser vid Umeå universitet är dåligt, efterfrågan bland studenter på många av dessa kurser är ännu sämre. Som koncept är Umeå studentkår för att studenter har möjlighet att avklara sina utbildningar snabbare, genom att läsa kvalitativa och relevanta kurser under sommaren. Detta har många fördelar för både den enskilda individen, men också för samhället i stort. Dock så medger inte Umeå universitets anslag för grundutbildning den satsning på sommarkurser som skulle krävas. Därför förordar Umeå studentkår att fokus, energi och resurser satsas på att stärka kvalitén på kurserna under höst- och vårtermin första hand. Umeå studentkår anser att: På lång sikt bör fler relevanta och kvalitativa sommarkurser inrättas för att studenter som så önskar kan avklara sina utbildningar snabbare. På kort sig bör dock samtliga satsningar istället riktas mot att säkerställa kvalitén på utbildningen på de kurser som ges under ordinarie höst- och vårtermin. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 6 av 10

35 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Umeå studentkår tar avstånd från främlingsfientliga, antidemokratiska och fascistiska yttringar i Umeå i allmänhet och på Umeå universitetet i synnerhet. Universitetet är en plats där studenter från hela världen samlas, de har alla olika bakgrund och åsikter detta är något vi ska värna om. Dock så innebär detta att åsikter som hotar den trygga plats som universitetet och campus ska vara kan ges utrymme. Dessa åsikter kan vara främlingsfientliga, antidemokratiska och/eller fascistiska. För oss på Umeå studentkår är det viktigt att ta ett kraftfullt ställningstagande mot dessa för att markera att vi värnar om våra studenters bästa och för att visa att vi inte tolererar sådana åsikter. Internationella studenter bör få arbetstillstånd i Sverige efter avslutad utbildning. Att Umeå, och resten av Sverige, ska vara en attraktiv arbetsplats efter avslutade studier tycker vi på Umeå studentkår ska vara en självklarhet. Därför ska kåren bedriva påverkansarbete för att de internationella studenter som studerar vid Umeå universitet ska få arbetstillstånd efter att de har avslutat sina studier. Detta också för att bevara den kunskap dessa studenter bär på, som de fått i Umeå och vid Umeå universitet, och att de kan berika näringslivet i Umeå. Klimat- och miljöfrågor samt hållbar utveckling. Att klimatet förändras är inget Umeå studentkår blundar för och för att stoppa klimatförändringar till framtida generationer är ytterst viktigt. Därför måste studentkåren uppmärksamma studenter om dessa klimat- och miljöfrågor och arbeta för en hållbar utveckling både inom vår egen organisation men också på campus i stort. Umeå studentkår anser att vidare att de krav som Umeå universitet ställer vid upphandlingar är för låga då det gäller hållbart tänkande. Detta gäller framför allt vid upphandling av kaféer eller administration. I Umeå studentkårs uppdrag ingår att bland annat att bevaka och kontrollera Umeå universitets studenters studiemiljö, trygghetssystem, boendesituation och ekonomiska stöd. Umeå studentkår ska med andra ord tillse att studenternas studiesociala miljö och tillvaro är acceptabel och att deras tid vid universitetet ges de bästa tänkbara förutsättningar. Utifrån detta uppdrag finns det ett antal viktiga frågor för Umeå studentkår att ta ställning till. De frågor som följer ska ses som riktlinjer och utesluter inte att även övriga frågor drivs. Umeå studentkår anser att: Umeå studentkår ska verka för en social och medveten bostadspolitik genom fler hyresrätter och upprustning av befintligt bestånd. Dagens boendesituation för studenter är ohållbar. Vi vet av studenter som inte tackar ja till sin utbildning, hoppar av sin utbildning eller funderar på att hoppa av sin utbildning på grund av boendesituationen. De två senaste åren har dessutom Umeå blivit rödlistad av Sveriges förenade studentkårers (SFS) nationella bostadsrapport. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 7 av 10

36 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Umeå studentkår anser att Umeå kommun gör otillräckliga satsningar på främst hyresrätter för målgruppen studenter och unga. Samtalen som går är många gånger höga hyror eller lägre standard en problematisk diskussion där vi menar att synen på studenter som andrahandsmedborgare och studenttiden som tillfälligt (och det skulle rättfärdiga ett förkastligt boende under perioden) måste upphöra och Umeå studentkår ska göra allt för att få diskussionen att ändra riktning från detta. Umeå studentkår anser att: Verka för att studenter omfattas av de sociala trygghetssystemen & bedriva påverkansarbete mot politiker på lokalt och nationellt plan om de brister som finns i studenternas trygghetssystem. Umeå studentkår anser att trygghetssystemet som finns idag har alltför många brister för att kunna klassas som just ett trygghetssystem. Sjukförsäkringen Bland annat måste sjukförsäkringen kopplas till studier, inte studiemedel studenter ska inte behöva ta studiemedel för att få rätt till sjukförsäkring. Är en student utan studiemedel i en vecka faller den sjukpenninggrundade inkomsten bort, något som studenten kan ha arbetat in innan denne påbörjade sina studier. Vidare är det problematiskt att det idag finns ett tolkningsutrymme om vad avbrutna studier egentligen innebär vilket innebär problem och frågor om när en student är berättigad till sjukförsäkring. Umeå studentkår anser även att antalet karensdagar för studenter måste minskas avsevärt. Umeå studentkår anser att: Bedriva påverkansarbete för att förbättra studenternas ekonomiska och sociala situation. Genom att bland annat verka för att bidragsdelen och lånedelen ska utgöra hälften var av studiemedlet. I dagens Sverige räknar vi med att en heltid är 40 arbetstimmar i veckan. För att studenterna ska kunna tillgodogöra sig den tiden behövs finansiellt stöd som täcker kostnaderna. Om detta inte finns blir studenten tvungen till att jobba extra och på så vis antingen studera och arbeta sammanlagt mer än heltid, alternativt lägga färre timmar på sina studier och på så vis försämra kvaliteten på utbildningen. Att hamna i denna situation innebär även en ökad risk till psykisk och fysisk ohälsa. Den nytillträdda regeringen vill höja lånedelen för studenter med ca 1000 kronor. Umeå studentkår anser att det är positivt att regeringen äntligen insett att studenternas ekonomiska situation är ohållbar och att ett ökat ekonomiskt stöd till studenterna bör ske. Dock anser Umeå studentkår att öka studenternas studieskuld utan att även öka bidragsdelen är en ytterst kortsiktig lösning. Umeå studentkår önskar även att det utförs en översyn av arbetet på CSN. De måste återigen börja acceptera de intyg som lärosätena tidigare utfärdat för att visa att studenterna klarat delar av kurser som inte är formella kursmoment. I dag har vi en situation som leder till att många studenter hamnar i kläm och blir utan försörjning på grund av CSN:s bristande administrativa rutiner. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 8 av 10

37 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Umeå studentkår anser att: Det är av stor vikt att arbetsmarknadens parter möjliggör för kvalificerade extrajobb, till kollektivavtalsenliga löner. Psykosocial arbetsmiljö Har studenterna en trygg ekonomisk situation, ett acceptabelt boende, innefattas av ett fungerande trygghetssystem och kan fokusera på sina studier och inte dessa frågor så kommer mest troligt även deras psykosociala arbetsmiljö förbättras. Men även om ovan nämnda frågor skulle förbättras och fungera väl så skulle ett antal problem ändock kvarstå; såsom hur ansvariga arbetar med konflikter i studentgrupp idag finns inga tydliga verktyg och stödfunktioner för detta. Vidare bör vi se över hur studenter mår idag när det kommer till stress och press. Studenter med få lärarledda timmar och otydlig koppling till arbetsmarknaden kan tänkas lida i större utsträckning av otydliga förväntningar och därmed högre grad av inre stress. Umeå studentkår anser att: Umeå studentkår ska motverka införandet av avgifter i svensk högre utbildning! Det har lagts fram ett förslag på att införa avgifter och finansieringsansvar på enskilda studenter vid vissa internationella utbildningssamarbeten, vilket riskerar en återgång till att återigen stänga ute de resurssvaga från vissa utbildningar. Alternativa lösningar finns, vilket Universitetskanslersämbetet tydliggjorde i sitt remissvar ( ) i frågan. Ovan nämnda förslag gör enligt Umeå studentkår, men även flera andra aktörer, ett avsteg från principen om avgiftsfrihet. Studenter som läser vid ett svenskt universitet och vid en utbildning som har internationella samarbeten kan med andra ord behöva betala för sin utbildning. Dessutom ser Umeå studentkår det som ytterst allvarligt att regeringen väljer att gå vidare med sagda förslag även efter att det kritiserats starkt av flera aktörer inom högre utbildning. Umeå studentkår ställer sig orolig till vad som kan komma att bli nästa steg efter detta då vi vill se att Det är allvarligt att regeringen väljer att gå vidare med ett kritiserat förslag som öppnar upp för att göra avsteg från principen om avgiftsfrihet som står inskriven i högskolelagen. Ännu värre ter sig beslutet i relation till att såväl Miljöpartiet som Socialdemokraterna tidigare har sagt sig vilja avskaffa avgifterna för utomeuropeiska studenter. Umeå studentkår anser att: Breddad rekrytering är central för utvecklingen av högre utbildning. Umeå studentkår är övertygad om att en breddad rekrytering och ett aktivt arbete för att stötta studenter som inte kommer från en akademisk bakgrund (som är de som i regel inte söker sig till högre utbildning och de som gör det löper större risk för avhopp än studenterna från en akademisk bakgrund) leder till högre kvalitet i utbildningen genom breddad representation och breddad kunskap. På sikt kan detta förbättra samhället i stort. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 9 av 10

38 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Under juli månad 2012 publicerade Umeå studentkår, i samarbete med Saco studentråd, Stockholms universitets studentkår och Uppsala studentkår, den åttonde upplagan av Utbildning straffbart? Trots att den publicerades 2012 är den fortfarande högst relevant, tyvärr. I denna rapport 4 står Umeå studentkårs tydligt framskrivet och kan med fördel användas i ett utbildningspolitiskt syfte. 4 Se bilaga 1. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 10 av 10

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.4 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-16

Läs mer

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober 201418:16 Till: 'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2015-01-20

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 04/05

Verksamhetsberättelse 04/05 Verksamhetsberättelse 04/05 1. FÖRORD Denna verksamhetsberättelse är ett sätt för oss att avsluta och summera vårt verksamhetsår. Den är också en redovisning av vårt arv till våra efterträdare. Summeringen

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 www.hsv.se Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

1. FÖRORD 4 2. REPRESENTATION OCH ARVODERADE 5 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 7

1. FÖRORD 4 2. REPRESENTATION OCH ARVODERADE 5 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003-2004 1. FÖRORD 4 2. REPRESENTATION OCH ARVODERADE 5 2.1 KÅRSTYRELSEN 5 2.2 ARVODERADE STUDENTER 5 2.3 FULLMÄKTIGE 5 2.4 INSPEKTOR OCH PROINSPEKTOR 6 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 7 3.1

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 www.hsv.se Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2013-09-13 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Augusti Beslut: Avtal med NH om täckning av skuld i syfte att upprätthålla

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Kårordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.6 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Närvarande Ordinarie: (MST) Katarina Nilsson (PED)

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Beslut: Verksamhetsstipendium på 6000:- till S.O.S för upprustning av kårlokal.

Beslut: Verksamhetsstipendium på 6000:- till S.O.S för upprustning av kårlokal. Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2013-11-14 Beslut: Verksamhetsstipendium på 5565:- till UmPe, JF, HHUS och Plum för fotbollsturnering. Beslut: Ersättning på 2198:- för

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige 1(24) Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige Datum: 12 Mars, 2014 Tid: 17.00 Plats: Sjöströmsalen (1B309), Karlstads universitet 84 Preliminärer a) Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Verksamhetsberättelse 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Handläggare: Styrelsen 14/15/JA Datum: 2015-01-14 Dnr: O47-4/1415 Innehåll Politiska prioriteringar under verksamhetsåret...3 Studenters trygghet

Läs mer

2012:37. Olika men ändå lika. En uppföljning av stiftelseformens betydelse inom högskolan

2012:37. Olika men ändå lika. En uppföljning av stiftelseformens betydelse inom högskolan 2012:37 Olika men ändå lika En uppföljning av stiftelseformens betydelse inom högskolan MISSIV DATUM DIARIENR 2012-12-19 2012-92-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-29 U2012/2102/UH Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer niversitetsläraren 12/2010 Partierna svarar på SULF:s frågor sid 12 15 Avtalsrörelsen Nej till förslag från Arbetsgivarverket sid 4 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer sid 5 SULF i Almedalen

Läs mer

RiR 2008:5. Högskolelärares bisysslor

RiR 2008:5. Högskolelärares bisysslor RiR 2008:5 ISBN 978 91 7086 144 4 RiR 2008:5 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen Utbildningsdepartementet Datum: 2008-04-25 Dnr: 31-2007-1343 Riksdagen beslutade 1985 att ge de statliga

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Verksamhetsåret 2011/2012 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 bokslut för verksamhetsåret 2011/2012 revisionsberättelser

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Förslag till föredragningslista för GUS styrelse

Förslag till föredragningslista för GUS styrelse FÖREDRAGNINGSLISTA Sida 1/2 StyM 2009/10:01 Tisdag 8 september 17.00 (utbildning i mötesformalia och fika 16-17) Värdkår FFS Lokal Lingsalen, Studenternas hus, Götebergsgatan 17 Förslag till föredragningslista

Läs mer