Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15"

Transkript

1 Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: Tid: Plats: Ringius Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande F2 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 2/12 och handlingar 5/12 Att anse mötet behörigt utlyst. F3 Val av justeringsperson Att utse en justeringsperson. F4 Fastställande av föredragningslista Att fastställa föredragningslistan. F5 Adjungeringar Att adjungera närvarande tjänstemän med närvaro och yttranderätt. Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: U1 Sammanfattning av beslut från föregående protokoll, KS Stefan Brattlöf U2 Beslut fattade i AU U2 Stefan Brattlöf Att lägga protokollet till handlingarna. Att lägga besluten till handlingarna Punkt Ärende Bilaga Föredragande: M1 Presidiet informerar M1 Presidiet M2 Val av studentombud vid HumSek HumSek Sidan 1 av 4

2 Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: B1 Scharinska villan Therésè Löfvenius Nilsson, Bore Sköld B2 Fastställande av arvoden för 2015 B2_1 B2_2 Wilmer Prentius I enlighet med av kårfullmäktige fastställt beslut avseende arvodeshöjningar gäller: Årsarvodet till hel- och deltidsarvoderad följer löneutvecklingen för anställda. Uppräkning av årsarvodet sker fr.o.m 1 januari varje år med den procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av kommunens avtal under föregående år. Således sker en uppräkning av arvoden inom hela kåren 1 januari varje år i enlighet med den procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av kommunens avtal under föregående år. Att fastställa grundarvodet för 2015 till kr. Beslutet gäller från och med 1 januari B3 Revidering av delegationsordning Wilmer Prentius Att ändra punkt 4 under Kårstyrelsens delegation till kårordförande : Att representera Umeå studentkår i förhandlingar med sektionsföreträdare, övriga kårer, universitetet, samt andra externa intressenter. Denna befogenhet kan av kårordföranden för ett visst ärende delegeras till annan befattningshavare.. Till: Att representera och företräda Umeå studentkår i möten eller förhandlingar med externa eller interna parter. Denna befogenhet kan av kårordförande för ett visst ärende delegeras till annan befattningshavare. B4 Ägar- och förvaltningspolicy B4 Wilmer Prentius För att säkerställa att studentkårens intressen tas tillvara i stiftelser, företag och föreningar med koppling till kåren, samtidigt som organisationerna ska kunna känna en trygghet i vad som förväntas av dessa, föreslås denna policy i syfte att användas som grund vid de tillfällen Umeå studentkår på olika sätt ska ge direktiv till organisationerna. Att föreslå kårfullmäktige att fastställa ägar- och förvaltningspolicy i enlighet med kårstyrelsens förslag. Sidan 2 av 4

3 B5 Nomineringar till Kårmedia i Umeå AB:s styrelse Wilmer Prentius Den 19/12 har Kårmedia i Umeå AB sin bolagsstämma, där bland annat en ny styrelse ska väljas. Att uppdra åt AU att fatta beslut om Umeå studentkårs ledamöter i Kårmedia i Umeå AB, även om antalet sökanden överstiger antalet platser. Att uppdra åt AU att fatta beslut om vem som företräder Umeå studentkår vid Kårmedia i Umeå AB:s bolagsstämmor. B6 Policy för utbildningspolitiska ställningstaganden B6 Wilmer Prentius Att föreslå kårfullmäktige fastställa policy för utbildningspolitiska ställningstaganden i enlighet med kårstyrelsens förslag. B7 Stadgerevidering JF-sektionen B7_1 B7_2 JF-sektionen JF-sektionen har inkommit med förslag till stadgerevideringar för kårsektionen. Att föreslå kårfullmäktige att godkänna JFsektionens förslag till stadgerevidering. B8 Stadgerevidering ASSU B8_1 B8_2 ASSU Den akademiska föreningen ASSU har inkommit med förslag till stadgerevideringar för föreningen. Det är kårstyrelsen som fastställer stadgerevideringar för akademiska föreningar. Bilaga B8_1 är ASSU:s originalstadgar och bilaga B8_2 innehåller det reviderade förslaget. Att godkänna ASSU:s förslag till stadgerevidering. Sidan 3 av 4

4 B9 Inrättande av Djungelpatrullen som akademisk förening B9_1 B9_2 B9_3 Djungelpatrullen Kårstyrelsen har fått in en ansökan om bildande av akademisk förening. I enlighet med fastställt regelverk så är det kårstyrelsen som beslutar om inrättande av nya akademiska föreningar. Bifogat har styrelsen fått regler samt ansökan från Djungelpatrullen. Att uppdra till AU godkänna Djungelpatrullen ansökan om att bli akademisk förening vid Umeå studentkår efter inhämtande av kompletterande uppgifter och under förutsättning att följande tillägg görs avseende 4 i stadgeförslaget: och som tecknat medlemskap i Djungelpatrullen B10 Umeå studentkår mot främlingsfientlighet B10 Filip Åhlander B11 Tidningsprenumeration vid Umeå studentkår Bore Sköld F6 Mötets avslutande Sidan 4 av 4

5 Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd Umeå Tel: Beslutsuppföljning Att avstå från att lämna synpunkter gällande remiss: Havsmiljöinstitutets framtida uppgifter och organisation. Att insända anmälan till Justitieombudsmannen avseende bland annat Utbildningsdepartementets hantering av vissa allmänna handlingar. Att uppdra till Carl Larsson att författa ett pressmeddelande i ärendet. Att som ledamot i Universitetsbibliotekets styrelse utse Maria Kapell. Att uppdra till Carl Larsson att författa en skrivelse till Forum för internationalisering gällande tillgodoräknanden. Att bevilja Cibus ett verksamhetsstipendium om 2500:- i syfte att finansiera pynt, underhållning samt hyra av ljudanläggning vid examensceremoni. Att godkänna Henrik Bjelkstål som kontoinnehavare för Umeå studentkårs räkning vid Paypal. Meddelande från Carl Larsson som fick i mandat av AU att formulera och sända in ett pressmeddelande gällande att Umeå studentkår JO-anmäler utbildnings-departementet. Pressmeddelande är författat och utsänt. Meddelande från Carl Larsson som fick i mandat av AU att formulera och sända in en skrivelse till Forum för internationalisering gällande tillgodoräknande av kurser vid utbytesstudier. Detta är nu genomfört. Att lämna remissvar avseende remiss: Regler för utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå i enlighet med förslag. Att lämna remissvar avseende remiss: Kvalitetsarbete för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet i enlighet med förslag. Att avstå från att lämna synpunkter gällande remiss: Unik kunskap genom registerforskning. Att avstå från att lämna synpunkter gällande remiss: Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen. Att avstå från att lämna synpunkter gällande remiss: Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Att ge Wilmer Prentius i mandat att författa ett remissvar avseende remissen: Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Att ge Wilmer Prentius i mandat att svara på enkät om studentkårernas ekonomiska situation. Att ge Carl Larsson i uppdrag att författa en skrivelse, riktad till NTK samt UMS, före januari månads utgång avseende utredning om formerna för en kårgemensam doktorandsektion. Att ge Wilmer Prentius i mandat att teckna avtal med Teligoo efter muntlig redogörelse för arbetsutskottet. Stefan Brattlöf Sidan 1 av 1

6 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga M1_1 Uppdragsansökningsordning: Henrik och jag har arbetat fram en handläggningsordning att använda när Umeå studentkår utlyser uppdrag eller tjänster. Musikhjälpen: Umeå studentkår samarbetar med Umeå studentradio under deras musikhjälpensändningar. Ledningsråd: Deltog vid ledningsråd med dekaner och rektorer. Förhandling med LH: Förhandlat med LH om avtalen kring utbildningsbevakning inför det nya kalenderåret. SARA: Träffades med fakulteternas och LH:s kanslichefer. Psykologiska föreningen: Maria och jag for på ett av psykologiska föreningens styrelsemöte och berättade om studentkåren och dess historia. Umpe: Deltog som mötesordförande vid Umpes stormöte. Scharinska samverkan: Thérèse och jag for på Scharinska-samverkan med kommunen. Folkuniversitetet: Cecilia och jag for på Folkuniversitetet för en genomgång av deras verksamhet och historia inför fortsatt styrelsearbete. Universitetsstyrelsens budgetkommitté: Fortsatta satsningar på kreativa miljöer, efter samhällsvetarhuset och humanisthuset så ska det nu påbörjas en ombyggnation av ljusgården i MIT-huset. Lisa Midlert: Lisa Midlert, universitetets myndighetskontakt vid utbildningsdepartementet, var på besök i Umeå. Studentkårernas ordförande och Midlert träffades hos mig och diskuterade problem, möjligheter och andra frågor. Ladok 3: Styrgruppen för införandet av Ladok 3 fortsätter att förbereda införandet av Ladok 3. Kårmedia i Umeå AB: Styrelsemöte för Kårmedia i Umeå AB. Bolagsstämma den 19 december, överskottsmål om 50 kkr. Remissvar: Skrivit ett yttrande gällande Boverkets förslag till vägledning Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Därutöver skrivit tre yttrande om att avstå från att inkomma med synpunkter på remisser. Brev till utbildningsutskottet: Skrev brev till utbildningsutskottets presidium, ledamöter och suppleanter och bad dessa tillsätta en utredning för att utreda alternativa lösningar till studieavgiftsförslaget. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 5

7 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Kursplaner: Deltagit i författandet av ett kårgemensamt remissvar på förslaget till Regler för utformning av kursplaner på grund och avancerad nivå. Arbetsgruppen ska träffas 9/12 och gå igenom de inkomna synpunkterna. Studenträttsliga samverkansgruppen 14/11: Diskussion kring UKÄ:s tillsynsbeslut (Reg.nr: ) med kritik mot Umeå universitet avseende ändrat urval i en kurs vid Medicinska fakulteten. Vidare diskussion kring lämplig tid handläggningstid vid omprövning av betyg; konsekvenserna för studenterna om UKÄ drar in examensrätten p.g.a. bristande kvalitet; samt förutsättningarna för införandet av nötförbud vid UmU. Dialogmöte med lärarhögskolans ledning 18/11: Deltog och lyssnade vid LH:s dialogmöte där studenter ställde frågor, bland annat om revideringen av kurspaketet Utbildningsvetenskapliga kärnan Antagningsråd, 17/11 & 24/11: Deltagit i antagningsrådets arbete med revidering av Umeå universitets lokala antagningsordning (något som görs varje år). Beslut i Universitetsstyrelsen 17-18/12. Arbetsgruppen för E-lärandestrategi, 18/11: Sista mötet med arbetsgruppen, förslaget till strategi överlämnades till Prorektor 30/11. Ett bra förslag Personaldag vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, 20/11: Deltog vid SamFak:s personaldag, temat var utmaningar för UmU (utifrån budgetproppen och nytt kvalitetssystem m.m.), samt pedagogisk meritering. Doktorandsektionen, 24/11: Diskussion om yttrande över två remisser inom forskarutbildningen, kartläggning av expensmedel inom olika institutioner, förslag om förteckning av samtliga kurser inom forskarutbildningen, planering av seminarium om forskningsansökningar samt revidering av sektionens stadgar /11: Nationell konferens i Stockholm om digital examination i högskolan. Intressanta exempel på hur vissa lärosäten implementerat konceptet med digitala salstentamina. Även mycket diskussion om examination i ett mer allmänt perspektiv. Kursklassificeringskommittén, 1/12: Diskussion initierad av undertecknad om revidering av UmU:s regler för kursklassificering utifrån att de inte är förenliga med nationella bestämmelser. Prorektor samt utredare från Planeringsenheten fick i uppdrag att göra ett urval av klassificerade kurser som ska jämföras med motsvarande kurser vid andra lärosäten. Fortsatt diskussion vid nästa sammanträde. PUNKTUM, 3/12: Deltagit i referensgruppens möte för Pedagogisk Utveckling av Nyfikenhet och KreativiteT vid UMeå universitet, PUNKTUM. 1,4 mkr kommer att delas ut till högskolepedagogiska projekt vid UmU under våren Tillgodoräknandehandläggningsordningsrevideringsarbetsgruppen, 4/12: Genomgång av handläggningsordningen för tillgodoräknande, kommer att föreslå Rektor att göra ett par mindre redaktionella revideringar. Arbetsgruppen för internationell mobilitet, 5/12: Arbetsgruppen hade sitt första sammanträde och har fått i uppdrag att komma överens om universitetsgemensamma definitioner av internationell mobilitet som gör att mäta och vara underlag för intern resursfördelning. JO-anmälan: Författat en anmälan till justitieombudsmannen som skickades in 24 november. Anmälan i sin helhet bifogas till handlingarna. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 5

8 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Remissvar: Författat Umeå studentkårs remissvar på Kvalitetsarbete för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet i samråd med doktorandföreningarna Remissvar: Författat Umeå studentkårs remissvar på Handläggningsordning och nya reviderade blanketter för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet i samråd med doktorandföreningarna. Brev till riksdagens utbildningsutskott, Deltagit i författandet av Umeå studentkårs brev till ledamöterna i riksdagens utbildningsutskott där vi uppmanar dem att avvakta med beslutet om studieavgifter. Tentamensrutiner, 1/12: På Umeå studentkårs initiativ genomfördes det ett andra test med förbättrade tentamensrutiner enligt Uppsalamodellen (diskussion vid förra KF). Det blev en succé! Digitala salastentamin, Planerar ett kårgemensamt öppet seminarium om digitala salstentamina 4 mars 12:00 14:00. Öppet för studenter, lärare samt all övrig intresserad personal. Nya regler, Rektor beslutade om nya regler för Betyg och examination, salstentamina, samt handläggningsordning för salstentamina. Umeå studentkår kommer att tillsammans med de andra kårerna informera om det viktigaste förändringarna i en affischeringskampanj. Vice kårordförande: SfCS, 10/11: Åkte till Skellefteå och representerade (tillsammans med kårordförande) Umeå studentkår vid sektionens höstmöte. Kontaktperson för HHUS: Deltagit som kontaktperson för sektionen, vid HHUS:s styrelsemöte 12/11. Arbetsutskott och styrelse för Kempefonden, 19/11: Beslut om utdelning av stipendier för :- skulle fördelas till 41 stipendiater. Totalt 70 sökande. Även beslut om ändrad tolkning av begreppet avkastning i stiftelsens stadga för att möjliggöra en effektivare kapitalförvaltning. Umeå studentkårs personaldag, 21/11: Heldag med hela kansliet och arvoderade med diskussioner kring arbetsmiljö samt organisationens visioner. Kontaktperson för HumSek: Deltagit som kontaktperson för sektionen, vid HumSek:s styrelsemöte 2/12. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 3 av 5

9 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Varannan vatten: Deltagit i möte som innehöll en utvärdering av föregående års kampanj Varannan vatten (som genomfördes av Västerbottensläns landsting i samarbete med Brännbollsyran, BRÅ, Studenthälsan och Umeå studentkår) under Brännbollsyran 2014, och en planering av samma kampanj under Brännbollsyran Umeå studentkår ska fortsätta som samarbetspartner. Ung och cancer: Föreläsningen Ung och cancer har genomförts. Utvärdering av eventet ska utföras. Utbildningskvalitet ut studentperspektiv: UPL har bett mig hålla i ett pass för erfarna högskolepedagoger om utbildningskvalitet ur studentperspektiv. Arbetsmiljöutbildning: Höstterminens arbetsmiljöutbildning är avklarad, uppslutningen av Umeå studentkårs SAMOs har varit helt klart godkänd. Nu jobbar vi med nästa steg: HSAMOs ska samtala med sina SAMOs. Samtliga HSAMOs från de fyra kårerna ska träffa Agnes och Lisa för att diskutera det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Vi ska även föra diskussioner med berörda kring studenternas representation i arbetsmiljöfrågor framförallt kopplat till AMK (Arbetsmiljökommittén) där vår funktion är högst oklar. Faktum är att AMKs funktion upplevs oklar. Sexualiserat våld: Föreläsningen om sexualiserat våld i Sverige har genomförts. Personaldag: Umeå studentkår har haft en personaldag där förtroendevalda tillsammans med personal har diskuterat förbättringsåtgärder av vår organisation och arbetsmiljö. Folkuniversitetet: Jag har deltagit i ett informationsmöte med Folkuniversitetets rektor och ekonomiansvarig. Där jag fått information om stiftelsens historia och nuläge samt om styrelsens arbete. Den 17/12 ska en heldagskonferens hållas med ett avslitande styrelsemöte då kommande års budget ska antas. Sedan 2009 har ett omfattande arbete gällande regionalspridning utförts inom FU och detta är något som nu har, i stort sett, etablerats Audit: Audit-arbetet vid Humfak har gjort framsteg. Intervjuer har genomförts med 5 urvalsgrupper (fakultetsledningen, prefekter, studierektorer, studieadministratörer och studenter). Ytterligare intervjuer med lärare planeras. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 4 av 5

10 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Samtyckeskampanj: Vi var med på och stöttade ett seminarium om samtyckeskultur och samtyckes lagstiftning den 13 november. Seminariet var väldigt intressant och medverkande i diskussionen var Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt och författare till Samtyckesutredningen. Susanna Eriksson, doktorand i straffrätt som bloggar och debatterar samtyckesfrågor. Svante Tidholm, journalist, dokumentärfilmare och festivalgeneral på Way Out West, engagerad i Fatta Man och Män för jämställdhet. Monica Burman, moderator, är docent i straffrätt vid Umeå universitet. Jag delade ut vår samtyckeskondom innan och efter seminariet och deltog i en lunch efteråt där jag pratade med Svante Tidholm om att komma hit under våren och visa sin dokumentärfilm Som en Pascha som handlar om Europas största bordell som ligger i Köln, Tyskland och sedan prata om mansnormer. Jag har även kontaktat Lisa Krutrök som ritade bilden till vår samtyckeskondom och bett henne rita fler bilder på samma tema. Dessa bilder skulle användas till att göra till banderoller och/eller rollups. Räkmacka: Torsdagen den 4/12 var Räkmackan för Umeå studentkårs studenter. Programmen som var inbjudna var Personalvetarna och Sociologerna. Vi hade totalt 64 anmälda studenter. Det var även studenter från Biomedicin där. Det bjöds på Julbuffé och det hela kändes väldigt lyckat! Nästa termin kanske det blir så att vi kör en heldag med Räkmackor, men det återstår att se. Årshögtid: Blev tyvärr inställd på grund av för få intresserade. Men vi lägger krut på Årshögtiden i april istället då vi firar kårens födelsedag 16 april! Scharinska: Har varit på möte med samverkansgruppen och där bestämdes det att vi får tillgång till huset den 1 april nästa år. Jag var även på Medicinska kårens fullmäktige där det bestämdes att vi tillsammans med styrelsen på UMS ska se över en kårgemensam drift innan de tar ytterligare beslut om hur de vill göra med Scharinska. Universitetshallen: Efter att ha blivit vald som ledamot i Universitetshallen var nästa möte rätt tätt inpå. Där presenterade Siemens ett förslag på hur investeringar för att sänka energikostnaderna skulle kunna se ut och beslut togs även om huruvida UH skulle investera i markköp. Loppis: Loppisen gick bra, dock rätt få utställare som anmält intresse, 32st, varav några inte dök upp på söndagen så totalt var det 25 utställare. Dock kan detta ha berott på att det var skyltsöndag och aktiviteter på Gammlia som vi konkurrerade mot. Vi hade runt besökare. Efter loppisen fick vi mer hjälp än vi haft tidigare vilket betydde att det gick fortare att ställa i ordning allt. Kårhuset: Jag har skrivit ett etiskt policy dokument för Kårhuset som ska vid senare tillfälle tas i beslut. Musikhjälpen: Umeå studentkår stöttar Umeå studentradios insamlingsprojekt till förmån till Musikhjälpen där pengarna insamlade i år går till kampen för att stoppa spridningen av HIV. Vi på kåren har en insamlingsbössa som kommer under expeditionens öppettider stå där och under lunchen kommer vi i presidiet gå runt på campus med den. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 5 av 5

11 Bilaga M1_2

12

13

14 Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober :16 Till: Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Hej, sände utbildningsdepartementet ut ett förslag angående ändring i högskoleförordningen avseende betygsystem på VFU-kurser i lärarutbildningen (se länk nedan). Förslaget sändes till en rad myndigheter och organisationer, och dessa uppmanades att inkomma med synpunkter senast Jag önskar ta del av de synpunkter som inkom till departementet med anledning av ovan nämnda förslag. Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Carl Carl Larsson Utbildningsansvarig & vice kårordförande 2014/2015 Umeå studentkår

15 REG ERI NG SKAN SLI ET Utbildningsdepartementet LINKO PIN GS. Ink& ur dl: Rättssekretariatet Ann-Charlotte Wallin Telefon Telefax Delning av förordning Härmed delas förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100). Innebörden av förordningens förslag: Enligt 6 kap. 18 högskoleförordningen får en högskola föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Förslaget innebär en viss ändring i detta bl.a. utifrån skrivningar i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:01, utg.omr. 16, sid. 54, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104). Ändringen i 6 kap. 18 innebär att lärosätena såvitt avser utbildningar till vissa angivna examina ska använda fler betygssteg för ett godkänt resultat för en kurs som helt eller delvis är verksamhetsförlagd, om den verksamhetsförlagda delen av kursen omfattar mer än tre högskolepoäng. Rubriken Utbildning på forskarnivå som i dag står närmast efter 6 kap. 27 ska rätteligen stå närmast efter 6 kap. 24. En ändring föreslås i enlighet härmed. Förordningens förslag Förslaget till förordning stödjer sig på följande normgivningsbemyndigande: 8 kap. 7 regeringsformen Förslaget har inte bedömts anmälningspliktigt enligt direktiv 98/34/EG (se EU-cirkulär nr 8) Någon konsekvensutredning har inte upprättats eftersom Postadress Stockholm Besöksadress Drottninggatan 16 Telefonväxel Telefax E-post: u.registratororegeringskansliet.se

16 behovet att genomföra en förtydligad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildningarna genom en flergradig betygsskala har presenterats i budgetpropositionen för Synpunkter lämnas senast fredagen den 11 april 2014 till Ann-Charlotte Wallin, rörpost: 416, Eventuella frågor ställs förutom till Ann-Charlotte Wallin till Gerd Mörck, Universitets- och högskoleenheten V-7 Charlotte Abrahamsson Mottagare utöver delningslis tan: Universitetskanslersämbetet Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Kungl. Tekniska högskolan Luleå tekniska universitet Karlstads universitet Linn6.tniversitetet Örebro universitet Mittuniversitetet Malmö högskola Mälardalens högskola Dans- och cirkushögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Konstfack Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Södertörns högskola

17 3 Chalmers tekniska högskola AB Stiftelsen Högskolan i Jönköping Sveriges kommuner och landsting Friskolornas riksförbund Lärarförbundet Lärarnas riksförbund Catharina Stenborg-Blom, L/ELT Torun Rudin,U/GV Kristina Lundström, U/S Gerd Mörck, U/UH

18 Svensk författningssamling Pläg Förordning om ändring i högskolefdrordningen (1993:100); SFS Utkom frän trycket den utfårdad den dd mm Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)1 dels att 6 kap. 18 ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast efter 6 kap. 27 ska sättas närmast efter 6 kap kap Betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. För en helt eller delvis verksamhetsförlagd kurs inom utbildning som leder till eller yrkeslärarexamen, ska dock alltid fler än ett betygssteg användas för ett godkänt resultat. Detta gäller bara om den verksamhetsförlagda delen av kursen omfattar mer än tre högskolepoäng. Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli De nya bestämmelserna ska tillämpas i fråga om helt eller delvis På regeringens vägnar JAN BJÖRKLUND Charlotte Abrahamsson (Utbildningsdepartementet) Förordningen omtryckt 1998: Senaste lydelse 2010:

19 Carl Larsson Från: Ann-Charlotte Wallin Skickat: den 16 oktober :09 Till: Ämne: besked i anledning av begäran om utfående av handling Bifogade filer: allmän handling.docx Till Carl Larsson: Hej. Bifogar ett besked med anledning av din begäran i dag om utfående av vissa handlingar. Har du några allmänna frågor om beskedet är du välkommen att ringa mig. Med vänlig hälsning / Lotta Wallin Ann-Charlotte Wallin ämnesråd Rättssekretariatet Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Stockholm

20 U2014/ 5949 /RS Utbildningsdepartementet Carl Larsson Umeå studentkår Begäran att få ta del av allmän handling Du har den 16 oktober 2014 begärt att få ta del av de synpunkter som inkom till departementet med anledning av ett förslag angående ändring i högskoleförordningen avseende betygssystem på VFU-kurser i lärarutbildningen. Någon allmän handling som motsvarar din begäran förvaras inte hos Utbildningsdepartementet. Detta besked kan inte överklagas. Däremot kan du, om du inte är nöjd med beskedet, vända dig till Utbildningsdepartementets registrator eller till mig och begära att frågan ska prövas av myndigheten. Ett beslut av myndigheten kan överklagas till regeringen. Frågan kan också komma att överlämnas direkt till regeringen. I tjänsten Ann-Charlotte Wallin Postadress Telefonväxel E-post: Stockholm Besöksadress Telefax Drottninggatan

21 Skrivelse Carl Larsson Ansvar över utbildningsfrågor PRÖVNING AV BEGÄRAN ATT FÅ TA DEL AV ALLMÄNNA HANDLINGAR Till: Ann-Charlotte Wallin, utbildningsdepartementet. Umeå studentkår vände sig per e-post, , till utbildningsdepartementet med en begäran om att få ta del av allmänna handlingar. Begäran gällde att få ta del av de synpunkter som inkom till departementet med anledning av ett förslag till ändring i högskoleförordningen, avseende betygssystem för VFU-kurser i lärarutbildningen. Samma dag mottog Umeå studentkår ett svar på ovan nämnda begäran (U2014/5949/RS). I svaret framgick det att någon allmän handling som motsvarar din begäran förvaras inte hos utbildningsdepartementet. Då Umeå studentkår har vetskap att, åtminstone, en av de organisationer som erbjöds att inkomma med synpunkter på förslaget till förändring i förordningen, också har inkommit med ett svar till departementet, framstår meddelandet ovan som något märkligt. Vid ett senare telefonsamtal med berörd tjänsteman vid departementet ( ) klargjordes situationen. Handlingar som motsvarar Umeå studentkårs begäran kan mycket väl förvaras hos departementet, men de benämns inte som allmänna och behöver således ej heller lämnas ut. Efter viss utredning kan Umeå studentkår konstatera att handlingarna ej benämns som allmänna med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 9 2 st. tryckfrihetsförordningen. Vi kan konstatera, utifrån nämnda bestämmelse kring s.k. mellanprodukter, att den delning av förordning som skedde i samrådssyfte med en rad myndigheter och organisationer ej anses som allmän handling om den ej expedierats eller tagits om hand för arkivering, varken vid utbildningsdepartementet eller hos de myndigheter som delningen sändes till i samrådsyfte. Då handlingen diariefördes då den inkom till Linköpings universitet , blev den också allmän handling vid den myndigheten och därigenom tillgänglig för allmänheten. Huruvida de svar som inkom till departementet avseende delningen av förordningen, ska anses som allmänna handlingar eller ej, har Umeå studentkår en avvikande uppfattning om. Vi anser att de svar och synpunkter som inkommit till departementet inte kan anses utgöra sådana utkast eller koncept som avses i 2 kap. 9 2 st. TF. De omfattas därför inte av denna undantagsbestämmelse utan är att betrakta som slutligt utformade handlingar som är allmänna och därför ska lämnas ut mot begäran. Till stöd för detta ställningstagande vill vi hänvisa till Regeringsrättens dom (RÅ 1999 ref. 36). Regeringsrätten framförde då att en utkast avseende del av revisionspromemoria som 15 oktober 1997 sänts med e-post från Skattemyndigheten i Göteborg till Riksskatteverket, RSV, utgör en sådan handling som enligt 2 kap. 9 2 st. TF, inte utgör allmän handling, om den inte Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 2

22

23

24 Bilaga B2_1 Wilmer Prentius Från: Carina Andersson Skickat: den 3 december :31 Till: Kopia: Kerstin Magnusson Ämne: SV: Genomsnittlig ökning av löner Den genomsnittliga nivåhöjningen är 3%. Vänliga hälsningar Carina Carina Andersson Lönechef Umeå kommun Lönesupport Umeå Från: Umeå Kommun Skickat: den 2 december :45 Till: Carina Andersson Ämne: VB: Genomsnittlig ökning av löner För besvarande Kerstin Magnusson Registrator Umeå kommun Kommunledningsstaben Umeå Tel: , Från: Wilmer Prentius Skickat: den 1 december :37 Till: Umeå Kommun Ämne: Genomsnittlig ökning av löner Hej, I Arvodesregler för mandatperioden för förtroendevalda stipuleras det att arvodesuppräkningen för heloch deltidsarvoderade ska följa löneutvecklingen för anställda, närmare bestämt den procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av kommunens avtal under föregående år. Vilken är den genomsnittliga nivåhöjningen av kommunens avtal under 2014? 1

25 Hälsningar Wilmer Prentius Kårordförande Umeå studentkår

26 Bilaga B2_2 Wilmer Prentius Från: Lars-Göran Bokeskog Skickat: den 1 december :13 Till: 'Wilmer Prentius' Ämne: SV: Arvodesökning Ok, En 3-% ig ökning innebär att arvodet ökar till ,50 kr eller kanske till kronor för att få en mer jämn summa. / Lgb Från: Wilmer Prentius Skickat: den 1 december :38 Till: Lars-Göran Bokeskog Kopia: Stefan Brattlöf Ämne: Arvodesökning Hej, Arvodet ska öka med 3 %. Inväntar att få det i svartvitt också, men det är den orala redogörelsen från kommunen Hälsningar Wilmer Prentius Kårordförande Umeå studentkår

27 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga B4 Denna policy har fastställts av kårfullmäktige den xx december Sfären runt Umeå studentkår omfattar en rad stiftelser, företag och föreningar ( organisationerna ), som antingen bildats, drivs eller förvärvats av Umeå studentkår. För att säkerställa att studentkårens intressen tas tillvara i dessa, samtidigt som organisationerna ska kunna känna en trygghet i vad som förväntas av dessa, författas denna policy i syfte att användas som grund vid de tillfällen Umeå studentkår på olika sätt ska ge direktiv till organisationerna. Vid de tillfällen Umeå studentkår har möjlighet att göra formella eller informella medskick till organisationerna, exempelvis ägardirektiv till aktiebolag, ska denna policy skickas som bilaga till det organisationsspecifika direktiv som författas vid det enskilda tillfället. I det fall inget specifikt direktiv författas ska ändå denna policy läggas som bilaga. För stiftelser och föreningar sammankopplade med Umeå studentkår, då inkluderat kårsektioner och kårföreningar, ska policyn beaktas i verksamheten och ligga till grund när företrädare för Umeå studentkår möter dessa organisationer. Umeå studentkår är en studentkår för studenter vid Umeå universitet som studerar vid samhällsvetenskaplig fakultet, humanistisk fakultet eller Lärarhögskolan. Umeå studentkårs huvudsakliga syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. 1 Utöver detta har Umeå studentkår som syfte att främja sina medlemmars väl. 2 Alla organisationer som inbegrips i den sfär som utgår ifrån Umeå studentkår bör vara införstådda i och agera för att vara behjälpliga i att uppfylla dessa syften. Umeå studentkår är en medlemsorganisation. Detta innebär att Umeå studentkår, och organisationerna som inbegrips i den sfär som utgår ifrån Umeå studentkår, ska arbeta för att premiera kårmedlemskapet. Att erbjuda olika förmåner för studenter är beaktansvärt, men sedan 1 4 kap. 9 högskolelagen (1992:1434): En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. 2 1 kap. 4 Umeå studentkårs stadgar: Umeå studentkår har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet samt främja sina medlemmars väl. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 2

28 Policy Wilmer Prentius Kårordförande kårobligatoriets avskaffande så måste distinktionen mellan kårmedlemmar och studenter göras, varför medlemsnytta är det centrala begreppet, i syfte att öka medlemskapets värde. Umeå studentkår tror på solidaritet mellan olika studentkårer, varför förmåner riktade gentemot kårmedlemmar även från andra studentkårer ses som positivt. Primärt fokus ska dock alltid vara gentemot Umeå studentkårs medlemmar. Umeå studentkår har ett varumärke som är omfattande och brett. I många fall så finns ingen distinktion mellan organisationer initierade eller skapade av Umeå studentkår och studentkåren. Med anledning av detta så måste alla organisationer som inbegrips i den sfär som utgår ifrån Umeå studentkår ha i åtanke hur dess verksamheter påverkar studentkåren. Misstänker organisationen att en verksamhet har potential att skada Umeå studentkårs varumärke eller på något annat sätt påverka medlemmarnas, studenternas eller allmänhetens förtroende för Umeå studentkår, ska alltid Umeå studentkårs arbetsutskott (AU) kontaktas och rådgöras med. Umeå studentkår är en studentkår för alla. För att vara en studentkår för alla måste (potentiella) medlemmar Umeå studentkår också uppfattas som sådan. Det är därför av största vikt att alla, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, religion, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsvariation eller ålder, känner sig välkomna i studentkåren. För Umeå studentkår är det oacceptabelt om individer känner sig det minsta ovälkomna av anledningar som har att göra med tidigare listade diskrimineringsgrunder. Umeå studentkårs toleransnivå för frågor eller ärenden som ställer sig i eller kan uppfattas ställa sig i kontrast till ovanstående är därför obefintligt. Umeå studentkår är en studentkår med fokus på såväl nutid som framtid. Att lösa de aktuella frågorna är lika viktigt som att arbeta långsiktigt med påverkansarbete, vilket har sin grund i att förbättra universitetet och studielivet för framtida studenter. Klimatförändringarna och miljöförstörelsen hotar det framtida samhället därför hotar det också de framtida studenterna. Umeå studentkår ser därför vikt i att organisationerna som inbegrips i den sfär som utgörs av Umeå studentkår arbetar miljömässigt långsiktigt. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 2

29 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga B6 Denna policy är fastställd av kårfullmäktige den xx december Denna policy är fastställd för att ge förtroendevalda och anställda inom organisationen Umeå studentkår ett dokument att luta sig mot i frågor som rör det långsiktiga påverkansarbetet, och är svårt att mäta i en ettårig verksamhetsplan. Genom detta dokument fastställs vilka ställningstaganden organisationen gör, och därmed blir det också lättare för förtroendevalda och anställda att sära på privata åsikter och de ställningstaganden man ska företräda. När man uttalar sig i egenskap av den funktion man innehar på Umeå studentkår, ska man göra det på ett sätt så att detta alltid är kompatibelt med denna policy Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 10

30 Policy Wilmer Prentius Kårordförande En viktig rättssäkerhetsfråga för studenter är att de redan innan kursstart vet genom vilka former deras prestationer kommer att bedömas. Då kursplan är en juridiskt bindande föreskrift, är det ej tillåtet för universitetet att avvika från de examinationsformer som framgår av kursplanen. Därför finns det ibland ett intresse att använda ospecifika formuleringar i kursplaner så att examinationsformerna lätt kan bytas ut utan att kursplanen måste revideras. Ospecifika formuleringar i kursplan är dock inte tillåtet enligt högskoleförordningens bestämmelser enligt ett flertal tillsynsbeslut fattade av Högskoleverket och Universitetskanslersämbetet. Det är en mycket viktig studenträttighet att förutsättningarna för universitetets myndighetsutövning gentemot student är tydligt formulerat i bindande förutskrifter och skapar en förutsägbarhet om vad en student kan förvänta sig av en kurs vid Umeå universitet. På samma sätt som förutsägbarhet av examinationsformerna är viktigt för grundutbildningsstudenter, är det också viktigt för doktorander. Tyvärr ställer högskoleförordningen inga krav på att det ska finnas kursplaner vid kurser på forskarutbildningsnivå, vilket riskerar sätta doktorander i en situation av rättslöshet. Umeå studentkår anser att det i ett första steg vid Umeå universitet ska finnas kursplaner inom forskarutbildningen, förutom i de fall där det finns särskilda skäl som talar emot. Något som skulle minska risken för doktorander att utsättas för godtycklig myndighetsutövning. Umeå studentkår anser att: För att säkerställa en rättssäker bedömning, samt för att studenter ska veta vad de kan förvänta sig vid en viss kurs, ska kursplaner vid Umeå universitet tydligt ange formerna för att bedöma studenternas prestationer. Av samma anledning som ovan, ska det införas en bestämmelse att vid Umeå universitet att det vid samtliga kurser på forskarutbildningsnivå, ska det finnas kursplan. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 10

31 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Vid Umeå universitet gäller enligt beslut av rektor från 2008 att samtliga salsskrivningar ska vara kodade och därigenom anonyma, utifrån förslag från studentkårerna vid Umeå universitet. Motiveringen till beslutet är enligt Umeå studentkårs mening fullt tillämpbar vid de skriftliga examinationsuppgifter där så är lämpligt: En viktig del av studenternas rättssäkerhet är hur examinationen sker. Det finns en oro bland studenter för att inte bli rättvist bedömda, för att lärares personliga uppfattning om studenten skall återspeglas i bedömningen. Det finns också en oro bland lärare över att anklagas för att inte bedöma studenter på ett sakligt och rättvist sätt. Rektors beslut , Dnr En del av Rektors beslut från 2008 innebar att Under året ska Planeringsenheten utreda vidare om även andra skriftliga examinationsuppgifter ska vara kodade och i förekommande fall hur detta rent praktiskt ska gå till Någon sådan utredning enligt rektors beslut ägde aldrig rum. Ett återkommande argument mot införandet av anonyma hemtentamina är att kodningen av salstentamina tar mycket administrativa resurser i anspråk. Att även införa kodning av hemtentamina skulle ytterligare öka den administrativa belastningen och ta resurser från grundutbildningen i anspråk. Mot bakgrund av att den utav rektor beslutade utredning som aldrig ägde rum och föreställningen om att anonymiserade hemtentamina skulle vara en administrativ belastning, har Umeå studentkår tagit fram en modell för anonym inlämning och bedömning av skriftliga examinationsuppgifter via Cambro. Modellen innebär ingen extra administrativ belastning, troligtvis en besparing. I sammanhanget framstår det som anmärkningsvärt att inte hemtentamina och andra skriftliga examinationsuppgifter redan är anonymiserade, när salstentamina sedan länge är det. Salstentamina som till sin natur alltid är analoga, medan hemtentamina och skriftliga examinationsuppgifter alltid går att göra digitalt. Därigenom kan kodningen, avkodningen och andra administrativa uppgifter genomföras av en dator istället för administrativ personal. Motsvarande metod för anonymisering finns även tillgänglig för lärandeplattformen Moodle och med största sannolikhet även andra lärandeplattformar som förekommer. Umeå studentkår kan konstatera att införande av anonymiserade hemtentamina ligger i linje med den nationella trenden. Rektor vid Örebro universitet fattade beslut om att samtliga skriftliga examinationer, så som sals- och hemtentamen ska vara anonyma Rektor vid Karlstad universitet fattade motsvarade beslut Samtidigt som anonyma salstentamina förkommer vid ett stort antal lärosäten i Sverige, används även anonyma hemtentamina helt vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet och delvis vid Göteborgs universitet. Även vid Umeå universitet är anonyma hemtentamina inget ovanligt. Det förekommer eller har förekommit i olika omfattning vid Umeå centrum för genusstudier, Juridiska institutionen, institutionen för psykologi, institutionen för kostvetenskap och institutionen för klinisk medicin och folkhälsa. Självklart ska inte alla examinationer vara anonyma. Till exempel alla typer av examinationer som innehåller muntliga inslag, ska inte vara anonyma av uppenbara skäl. Bara för att inte alla examinationsformer kan vara anonyma, betyder inte att de examinationer där så är lämpligt inte ska Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 3 av 10

32 Policy Wilmer Prentius Kårordförande vara det. Det bör även vara möjligt att göra undantag från en regel vid Umeå universitet från att samtliga skriftliga examinationer ska ske anonymt. Skäl för undantag ska framgå av kursplan. Umeå studentkår anser att: För att säkerställa en rättssäker bedömning för studenterna bör införas en regel om att samtliga hemtentamina och andra skriftliga examinationsuppgifter ska bedömas anonymt. Undantag från en sådan regel bör medges om det finns särskilda skäl. De bör då framgå av kursplan. Ett utav de större statliga åtagandena i Sverige, är finansiering av högre utbildning och forskning vid universitet och högskolor. För år 2013 anslog riksdagen drygt 46 miljarder kronor för ändamålet 1. Som andel av den totala statsbudgeten motsvarar det ca 5,5 % av den totala statsbudgeten 2. Anslagen ovan visar dock inte hela sanningen. Samtidigt som regeringen (utbildningsdepartementet) anslår medel till lärosätena för att bedriva utbildning och forskning, går en inte oväsentlig andel av dessa anslag tillbaka till regeringen (finansdepartementet) genom fastighetsbolaget Akademiska Hus AB. En del av de hyror lärosätena betalar till Akademiska Hus är helt legitima, då de går till att finansiera drift, underhåll, administration samt finansiering. En annan del av dessa hyror är det inte, då de medlen återförs till finansdepartementet genom vinstutdelning och bolagsskatt. För år 2013 uppgick de direkta överföringarna tillbaka till statsbudgeten till ca 2 Mdkr 3. En överföring som är mycket märklig då det en och samma huvudman, staten. Eftersom statliga lärosäten drivs i myndighetsform har de inte rätt att äga och förvalta fastigheter. Istället finns det då ett utav staten helägt bolag som äger och förvaltar en mycket stor andel av de fastigheter som lärosätena nyttja, Akademiska Hus AB. Likt andra statliga bolag, ska Akademiska Hus drivas på marknadsmässiga villkor, vilket vid en första anblick kan verka rimligt. Problemet uppstår när hyran på lokalerna ska bestämmas, vad är i det sammanhanget en marknadsmässig hyra? Eftersom det nästan alltid enbart handlar om en marknad där det bara finns en säljare (hyresvärd), Akademiska Hus och en köpare (hyresgäst), lärosätet, finns det inga förutsättningar för en effektiv prissättning. Istället har Akademiska Hus en sådan marknadsmakt att de kan sätta de priser som de själva tycker är lämpliga. Eftersom staten är huvudman för både lärosätena (undantaget enskilda utbildningsanordnare) och Akademiska Hus, har ett system skapats där det enda som har uppnåtts är en rundgång av medel inom regeringskansliet. Till vilken nytta? Istället bör lärosätena istället få lov att äga sina egna fastigheter, samtidigt som Akademiska Hus AB avvecklas. En reform som redan genomförts en gång tidigare, när Chalmers tekniska högskola 1 Budgetpropositionen för 2013, Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning, avsnitt Universitet och högskolor, Mkr samt Forskning, Mkr. 2 Total budgetomslutning för 2013 enligt budgetpropositionen för 2013: kr kr i statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatt) och kr i utdelning. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 4 av 10

33 Policy Wilmer Prentius Kårordförande och Högskolan i Jönköping ombildades från statliga myndigheter till stiftelsehögskolor på 90-talet överfördes ägandet av de fastigheter som de lärosätena hyrde av Akademiska Hus till stiftelserna. Ett motsvarande förfarande i samband med en total avveckling av Akademiska Hus vore dock inte helt lämplig då olika lärosäten i olika hög grad hyr lokaler av Akademiska Hus och tilldelning då skulle uppfattas som orättvis och godtycklig. Istället borde statens aktier i Akademiska Hus AB överföras till de statliga lärosätena proportionellt mot varje lärosätets utbildnings- och forskningsuppdrag. Därefter skulle det vara upp till lärosätena själva att bestämma vad som ska hända med Akademiska Hus. Ett möjligt scenario är att de lärosäten som önskar löser in sina aktier i Akademiska Hus i utbyte mot att de får direkt ägande i de fastigheter som de nyttjar, genom en värdering som de gemensamt kommer överens om. Andra lärosäten kanske kommer överens om att fastigheterna ska förvaltas i en gemensam organisation för att kunna nyttja vissa skalfördelar. Det viktiga är att inflytandet över fastigheterna överförs till lärosätena själva. Förfarandet ovan är inte helt olika det förslag som Autonomiutredningen presenterade i sitt betänkande, Självständiga lärosäten (SOU 2008:104), men som regeringen valt att lämna helt utan åtgärd. Ett ett avskaffande av Akademiska Hus i dess nuvarande form, tillsammans med att ägandet av fastigheterna överförs till de enskilda lärosätena innebär en avsevärd resursförstärkning som kan komma till nytta genom satsningar på kvalité i forskning, men framförallt inom grundutbildning eller ett ökat antal utbildningsplatser, eller en kombination däremellan. Därutöver skulle en sådan reform innebära att avsevärd autonomiförstärkning då inflytandet av vad som ska hända med fastigheterna tillkommer lärosätena själva. Umeå studentkår anser att: Det ska genom lag bli tillåtet för statliga lärosäten att äga och förvalta fastigheter. Akademiska Hus bör i dess nuvarande avvecklas och ägandet av fastigheterna bör överföras till de enskilda lärosätena. Resurstillskottet som kommer av en sådan reform ska varje enskilt lärosäte kunna disponera på ett sätt som man anser passar det enskilda lärosätet bäst. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 5 av 10

34 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Över tid har undervisningens upplägg utvecklats mot att den lärarledda tiden minskar till förmån för studenternas självstudier. Något som på många sätt är problematiskt på många sätt och som negativt påverkar studenternas möjligheter att tillgodogöra sig kunskaperna som utbildningarna ger. Men, givet en sådan utveckling, måste Umeå universitets lokaler anpassas därefter. Heltidsstudenterna förväntas fortfarande ägna 40 timmar per vecka åt sina studier, och i takt med att den lärarledda tiden minskar så ökar tiden för självstudier. Något som kräver god tillgång till studieplatser och grupprum. I dag understiger den tillgången behovet, vilket är ett stort arbetsmiljöproblem för studenterna. Tillgången på studieplatser måste därför avsevärt förstärkas. Undervisningslokalerna, inklusive grupprum och studieplatser är studenternas arbetsplats och förtjänar att behandlas därefter. De studieplatser som idag finns lever inte alltid upp till kravet om en god arbetsmiljö. Umeå studentkår anser att: Tillgången på studieplatser och grupprum måste kraftigt öka. Standarden på de studieplatser som idag finns måste öka så att de lever upp till kraven om en god arbetsmiljö. Utbudet av sommarkurser vid Umeå universitet är dåligt, efterfrågan bland studenter på många av dessa kurser är ännu sämre. Som koncept är Umeå studentkår för att studenter har möjlighet att avklara sina utbildningar snabbare, genom att läsa kvalitativa och relevanta kurser under sommaren. Detta har många fördelar för både den enskilda individen, men också för samhället i stort. Dock så medger inte Umeå universitets anslag för grundutbildning den satsning på sommarkurser som skulle krävas. Därför förordar Umeå studentkår att fokus, energi och resurser satsas på att stärka kvalitén på kurserna under höst- och vårtermin första hand. Umeå studentkår anser att: På lång sikt bör fler relevanta och kvalitativa sommarkurser inrättas för att studenter som så önskar kan avklara sina utbildningar snabbare. På kort sig bör dock samtliga satsningar istället riktas mot att säkerställa kvalitén på utbildningen på de kurser som ges under ordinarie höst- och vårtermin. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 6 av 10

35 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Umeå studentkår tar avstånd från främlingsfientliga, antidemokratiska och fascistiska yttringar i Umeå i allmänhet och på Umeå universitetet i synnerhet. Universitetet är en plats där studenter från hela världen samlas, de har alla olika bakgrund och åsikter detta är något vi ska värna om. Dock så innebär detta att åsikter som hotar den trygga plats som universitetet och campus ska vara kan ges utrymme. Dessa åsikter kan vara främlingsfientliga, antidemokratiska och/eller fascistiska. För oss på Umeå studentkår är det viktigt att ta ett kraftfullt ställningstagande mot dessa för att markera att vi värnar om våra studenters bästa och för att visa att vi inte tolererar sådana åsikter. Internationella studenter bör få arbetstillstånd i Sverige efter avslutad utbildning. Att Umeå, och resten av Sverige, ska vara en attraktiv arbetsplats efter avslutade studier tycker vi på Umeå studentkår ska vara en självklarhet. Därför ska kåren bedriva påverkansarbete för att de internationella studenter som studerar vid Umeå universitet ska få arbetstillstånd efter att de har avslutat sina studier. Detta också för att bevara den kunskap dessa studenter bär på, som de fått i Umeå och vid Umeå universitet, och att de kan berika näringslivet i Umeå. Klimat- och miljöfrågor samt hållbar utveckling. Att klimatet förändras är inget Umeå studentkår blundar för och för att stoppa klimatförändringar till framtida generationer är ytterst viktigt. Därför måste studentkåren uppmärksamma studenter om dessa klimat- och miljöfrågor och arbeta för en hållbar utveckling både inom vår egen organisation men också på campus i stort. Umeå studentkår anser att vidare att de krav som Umeå universitet ställer vid upphandlingar är för låga då det gäller hållbart tänkande. Detta gäller framför allt vid upphandling av kaféer eller administration. I Umeå studentkårs uppdrag ingår att bland annat att bevaka och kontrollera Umeå universitets studenters studiemiljö, trygghetssystem, boendesituation och ekonomiska stöd. Umeå studentkår ska med andra ord tillse att studenternas studiesociala miljö och tillvaro är acceptabel och att deras tid vid universitetet ges de bästa tänkbara förutsättningar. Utifrån detta uppdrag finns det ett antal viktiga frågor för Umeå studentkår att ta ställning till. De frågor som följer ska ses som riktlinjer och utesluter inte att även övriga frågor drivs. Umeå studentkår anser att: Umeå studentkår ska verka för en social och medveten bostadspolitik genom fler hyresrätter och upprustning av befintligt bestånd. Dagens boendesituation för studenter är ohållbar. Vi vet av studenter som inte tackar ja till sin utbildning, hoppar av sin utbildning eller funderar på att hoppa av sin utbildning på grund av boendesituationen. De två senaste åren har dessutom Umeå blivit rödlistad av Sveriges förenade studentkårers (SFS) nationella bostadsrapport. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 7 av 10

36 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Umeå studentkår anser att Umeå kommun gör otillräckliga satsningar på främst hyresrätter för målgruppen studenter och unga. Samtalen som går är många gånger höga hyror eller lägre standard en problematisk diskussion där vi menar att synen på studenter som andrahandsmedborgare och studenttiden som tillfälligt (och det skulle rättfärdiga ett förkastligt boende under perioden) måste upphöra och Umeå studentkår ska göra allt för att få diskussionen att ändra riktning från detta. Umeå studentkår anser att: Verka för att studenter omfattas av de sociala trygghetssystemen & bedriva påverkansarbete mot politiker på lokalt och nationellt plan om de brister som finns i studenternas trygghetssystem. Umeå studentkår anser att trygghetssystemet som finns idag har alltför många brister för att kunna klassas som just ett trygghetssystem. Sjukförsäkringen Bland annat måste sjukförsäkringen kopplas till studier, inte studiemedel studenter ska inte behöva ta studiemedel för att få rätt till sjukförsäkring. Är en student utan studiemedel i en vecka faller den sjukpenninggrundade inkomsten bort, något som studenten kan ha arbetat in innan denne påbörjade sina studier. Vidare är det problematiskt att det idag finns ett tolkningsutrymme om vad avbrutna studier egentligen innebär vilket innebär problem och frågor om när en student är berättigad till sjukförsäkring. Umeå studentkår anser även att antalet karensdagar för studenter måste minskas avsevärt. Umeå studentkår anser att: Bedriva påverkansarbete för att förbättra studenternas ekonomiska och sociala situation. Genom att bland annat verka för att bidragsdelen och lånedelen ska utgöra hälften var av studiemedlet. I dagens Sverige räknar vi med att en heltid är 40 arbetstimmar i veckan. För att studenterna ska kunna tillgodogöra sig den tiden behövs finansiellt stöd som täcker kostnaderna. Om detta inte finns blir studenten tvungen till att jobba extra och på så vis antingen studera och arbeta sammanlagt mer än heltid, alternativt lägga färre timmar på sina studier och på så vis försämra kvaliteten på utbildningen. Att hamna i denna situation innebär även en ökad risk till psykisk och fysisk ohälsa. Den nytillträdda regeringen vill höja lånedelen för studenter med ca 1000 kronor. Umeå studentkår anser att det är positivt att regeringen äntligen insett att studenternas ekonomiska situation är ohållbar och att ett ökat ekonomiskt stöd till studenterna bör ske. Dock anser Umeå studentkår att öka studenternas studieskuld utan att även öka bidragsdelen är en ytterst kortsiktig lösning. Umeå studentkår önskar även att det utförs en översyn av arbetet på CSN. De måste återigen börja acceptera de intyg som lärosätena tidigare utfärdat för att visa att studenterna klarat delar av kurser som inte är formella kursmoment. I dag har vi en situation som leder till att många studenter hamnar i kläm och blir utan försörjning på grund av CSN:s bristande administrativa rutiner. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 8 av 10

37 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Umeå studentkår anser att: Det är av stor vikt att arbetsmarknadens parter möjliggör för kvalificerade extrajobb, till kollektivavtalsenliga löner. Psykosocial arbetsmiljö Har studenterna en trygg ekonomisk situation, ett acceptabelt boende, innefattas av ett fungerande trygghetssystem och kan fokusera på sina studier och inte dessa frågor så kommer mest troligt även deras psykosociala arbetsmiljö förbättras. Men även om ovan nämnda frågor skulle förbättras och fungera väl så skulle ett antal problem ändock kvarstå; såsom hur ansvariga arbetar med konflikter i studentgrupp idag finns inga tydliga verktyg och stödfunktioner för detta. Vidare bör vi se över hur studenter mår idag när det kommer till stress och press. Studenter med få lärarledda timmar och otydlig koppling till arbetsmarknaden kan tänkas lida i större utsträckning av otydliga förväntningar och därmed högre grad av inre stress. Umeå studentkår anser att: Umeå studentkår ska motverka införandet av avgifter i svensk högre utbildning! Det har lagts fram ett förslag på att införa avgifter och finansieringsansvar på enskilda studenter vid vissa internationella utbildningssamarbeten, vilket riskerar en återgång till att återigen stänga ute de resurssvaga från vissa utbildningar. Alternativa lösningar finns, vilket Universitetskanslersämbetet tydliggjorde i sitt remissvar ( ) i frågan. Ovan nämnda förslag gör enligt Umeå studentkår, men även flera andra aktörer, ett avsteg från principen om avgiftsfrihet. Studenter som läser vid ett svenskt universitet och vid en utbildning som har internationella samarbeten kan med andra ord behöva betala för sin utbildning. Dessutom ser Umeå studentkår det som ytterst allvarligt att regeringen väljer att gå vidare med sagda förslag även efter att det kritiserats starkt av flera aktörer inom högre utbildning. Umeå studentkår ställer sig orolig till vad som kan komma att bli nästa steg efter detta då vi vill se att Det är allvarligt att regeringen väljer att gå vidare med ett kritiserat förslag som öppnar upp för att göra avsteg från principen om avgiftsfrihet som står inskriven i högskolelagen. Ännu värre ter sig beslutet i relation till att såväl Miljöpartiet som Socialdemokraterna tidigare har sagt sig vilja avskaffa avgifterna för utomeuropeiska studenter. Umeå studentkår anser att: Breddad rekrytering är central för utvecklingen av högre utbildning. Umeå studentkår är övertygad om att en breddad rekrytering och ett aktivt arbete för att stötta studenter som inte kommer från en akademisk bakgrund (som är de som i regel inte söker sig till högre utbildning och de som gör det löper större risk för avhopp än studenterna från en akademisk bakgrund) leder till högre kvalitet i utbildningen genom breddad representation och breddad kunskap. På sikt kan detta förbättra samhället i stort. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 9 av 10

38 Policy Wilmer Prentius Kårordförande Under juli månad 2012 publicerade Umeå studentkår, i samarbete med Saco studentråd, Stockholms universitets studentkår och Uppsala studentkår, den åttonde upplagan av Utbildning straffbart? Trots att den publicerades 2012 är den fortfarande högst relevant, tyvärr. I denna rapport 4 står Umeå studentkårs tydligt framskrivet och kan med fördel användas i ett utbildningspolitiskt syfte. 4 Se bilaga 1. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 10 av 10

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober 201418:16 Till: 'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.4 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-16

Läs mer

Röstlängd Vänsterstudenterna (V), 12 mandat Studentpartiet Socialdemokraterna (S), 9 mandat Ordinarie ledamöter Ordinarie ledamöter X Thérèse Löfvenius Nilsson X Andreas Wilemoll X Wilmer Prentius Mattias

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 12/13 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum:

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2015-01-20

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning Blekinge tekniska högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Christian Sjöstrand 08-563 087 31 christian.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-09-09 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Ordförande

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-03-18

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Luckor i lagen. Examensbevis i fokus

Luckor i lagen. Examensbevis i fokus Luckor i lagen Examensbevis i fokus En granskning av 23 lärosäten utförd våren 2011 SFQ och författarna bakom denna granskning. Sveriges Förenade HBTQ-studenter är riksförbundet för homosexuella, bisexuella,

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION Representanter: HHUS: Jimmy Kindholm ordf@hhus.se Betsek: Kristoffer Månsson kriztoffer@hotmail.com Humsek: Sebastian Andersson ordfhumsek@umeastudentkar.se

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-12-05 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Oktober Nominering: Ulrika Haake som inspektor för Umeå studentkår Val:

Läs mer

Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(6) Tid:, kl. 10.00-14.30 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Styrelsemöte nr 4, 08/09 PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2008-11-19 Bilagor: M7 US 50-årsjubileum Tid: Plats: Noteringar: 15.15

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-08-24 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04 Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Anmälan mot Lunds universitet angående kostnaden för manual vid flygutbildning Anmälan N N har anmält att Trafikflyghögskolan (TFHS) vid

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar JO wu.: RIKSDAGENS W OMBUDSMAN BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-09- 25 Dnr 2214-2013 Sid l (3) Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Jag vill avsäga mig min plats som ledamot i Universitetshallarnas styrelse och i kårfullmäktige. Bilaga F8 Mvh / Anders Till Umeå studentkår Mot bakgrund av hälsoskäl som påkallar att jag reducerar antalet

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer