Ärende Dnr Föredragande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Dnr Föredragande"

Transkript

1 KALLELSE Föredragningslista 1 (2) KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Sammanträdesrum Hedegärde, Stadshuset, kl. 09:00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Monica Bang Lindberg Helena Öhrvall Ärende Dnr Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Motion från Hans Jonasson (UP) angående elektronisk ID 3. Utredning av bowlinghallens ekonomiska förutsättningar 4. Förfrågan från IK Oddevold om att få låna Agnebergshallen för sitt 80-årsjubileum 5. Utvärdering av servicedeklaration Kulturskolan 6. Planärende, förslag till detaljplan för del av fastigheten Herrnhut 2. Samråd. 7. Planärende, förslag till detaljplan för del av Grytingen 1:2. Samråd. 8. Nytt personuppgiftsombud på Kultur och fritid KFN/2012:207 KFN/2012:224 KFN/2012:218 KFN/2012:132 KFN/2012:219 KFN/2012:197 KFN/2012: Översyn av regler för lotterikontrollantarvode KFN/2012: Kultur och fritidsnämndens sammanträdesdagar Förslag på att upprätta en inköpscentral inom upphandlingsavdelningen KFN/2012:226 KFN/2012:172

2 KALLELSE Föredragningslista 2 (2) KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Ärende Dnr Föredragande 12. Ny organisation för ny Etableringsreform, remiss KFN/2012: Uppstart: internkontroll 2013 KFN/2012: Information: Ekonomisk avstämning Policy för hantering av personuppgifter Årets kulturprisnomineringar och kulturstipendieansökningar Skapande skola-konferens 15. Kultur och fritidschefen informerar: Internbudget 2013, nämndens enskilda arbetsmöte Avtal och hyror 16. Redovisning av delegationsbeslut KFN/2012: Anmälningsärenden KFN/2012:3 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Helena Öhrvall tel eller e-post

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) DNR KFN/2012:207 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON Motion från Hans Jonasson (UP) angående elektronisk ID Sammanfattning Motionären föreslår att man ska kunna låna elektroniskt material från biblioteket utan att behöva besöka biblioteket. Biblioteket erbjuder en rad e-tjänster via bibliotekets webbportal. För att få nyttja flera av tjänsterna krävs att man har ett bibliotekskort och en personlig kod s k pinkod. Leverantörerna av bibliotekets e-tjänster har idag inte programvaror som stödjer elektroniskt id. Beslutsunderlag Kultur och fritids tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Motion Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen eftersom det inte är tekniskt möjligt idag. Ärendebeskrivning Biblioteket erbjuder en rad e-tjänster via bibliotekets webbportal. För att få nyttja flera av tjänsterna krävs att man har ett bibliotekskort och en personlig kod s k pinkod. Bibliotekskortet och pinkoden skaffar man idag genom ett personligt besök på något av kommunens bibliotek. Man måste legitimera sig och skriva på ett avtal där man förbinder sig att följa bibliotekets regler.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KFN/2012:207 KULTUR OCH FRITID En e-tjänst som biblioteket tillhandahåller är lån av e-böcker. Biblioteket har avtal med en leverantör, Elib, där biblioteket betalar per nedladdning av e-bok. För att kunna ladda ned en e-bok måste man identifiera sig med sitt bibliotekskort men man behöver ingen pinkod. Bibliotekskortet talar om för Elib vilken kommun man kommer ifrån och kostnaden för lånet debiteras biblioteket i den kommunen. Vid kontakt med leverantören Elib angående elektroniskt id så svarar denne att i dagsläget stödjer inte leverantörens programvara elektroniskt id. Leverantören ser också svårigheter med att få kostnaden debiterad på rätt kommunbibliotek. Leverantören av bibliotekets webbportal, Axiell, säger också att deras programvara i dagsläget inte stödjer elektroniskt id. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Karin Ivarsson Bibliotekschef Expediera till

5 Från: Hans Jonasson Till: Funktionsbrevlåda Kommunen Ärende: Motion Datum: den 19 juli :30:13 Motion om elektronisk ID I tider av fildelning, Internet, Adlibris, läsplattor, Google books och Wikipedia känns den traditionella formen av Bibliotek inte helt nödvändigt. För egen del har jag inte besökt biblioteket sedan jag slutade studera annat än för att låna böcker åt mina barn. Men så klockan 21:50 en torsdagskväll behövde jag en bok som jag efter lite Googlande kunde konstatera fanns som e-bok. Snabbt kom då beskedet att jag måste logga in. Med viss förvåning hittade jag mitt bibliotekskort men inte räckte det utan det krävdes även en kod. Min fru har tidigare konstaterat i en motion om köerna till simskolan att Kultur och Fritidsnämnden har en dragning åt det sovjetiska hållet något som även ordförande bekräfta när han med emfas förklarade att privata alternativ är ett hot mot den kommunala musikskolan. Så att biblioteket slår fast följande på sin hemsida när man online ska låna en ebok är ju inget som förvånar direkt: 1.Om du inte har någon PIN-kod måste du personligen besöka biblioteket för att få en kod. Så istället för att låna boken jag ville ha sitter jag nu och skriver en motion. Det finns idag elektronisk id via banker, posten, Telia och BankID. Det innebär att jag kan starta ett aktiebolag och mycket mer utan att besöka något kontor eller skriva på papper. Det elektroniska sättet att säkerställa någons identitet är av samhället fastställt som säkert. Men får att låna en elektronisk bok krävs ett fysiskt besök. Jag föreslår därför att: Man ska kunna låna elektroniskt material från biblioteket utan någonsin behöva besöka biblioteket. Att kommunen ska anta som policy att medborgare så långt som möjligt ska kunna identifiera sig elektroniskt när de på olika sätt tar del av kommunens tjänster. Hans Jonasson Uddevallapartiet

6 Utdrag PROTOKOLL 1 (1) KOMMUNFULLMÄKTIGE 181 Motion från Hans Jonasson (UP) angående elektronisk ID (KS/2012:383) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Johan Wiktorsson, Anna-Lena Heydar Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kultur och fritidsnämnden Kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

7 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) DNR KFN/2012:224 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Utredare Maria Berntsson TELEFON Utredning av bowlinghallens ekonomiska förutsättningar Sammanfattning Bowlinghallen i Uddevalla har under de senaste åren gjort ett ekonomiskt underskott, framförallt efter branden som var hösten Verksamheten bedrivs utan något kommunbidrag och får därmed inte någon ekonomisk kompensation för ökade kostnader såsom löner, hyra m.m. Det innebär att verksamhetens intäkter ska täcka kostnaderna. Utredningen beskriver bowlinghallsverksamheten i Uddevalla samt andra kommuners eventuella subventioner till bowlinghallar. Utredningen påvisar att de kommunalt drivna bowlinghallarna i Sverige har kommunbidrag och att vissa av de privat drivna hallarna har ett direkt bidrag. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse, Förvaltningens utredning, Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna utredningen att upphäva tidigare fastlagda beslut, att det inte ska finnas något kommunbidrag till Bowlinghallen Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Maria Berntsson Utredare Expediera till

8 UTREDNINGSRAPPORT 1 (4) DNR: KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Utredare Maria Berntsson TELEFON Bowlinghallens ekonomiska förutsättningar 1. Bakgrund Bowlinghallen i Uddevalla har under de senaste åren gjort ett ekonomiskt underskott, framförallt efter branden som var Verksamheten bedrivs utan något kommunbidrag och får därmed inte någon ekonomisk kompensation för ökade kostnader såsom löner, hyra m.m. Det innebär att verksamhetens intäkter ska täcka kostnaderna och det är inte en hållbar lösning på sikt, då kostnaderna ökar mer än intäkterna. 2. Syfte och mål Syftet är att utreda de ekonomiska förutsättningarna för Bowlinghallen i Uddevalla, samt även beskriva andra kommuners eventuella ekonomiska subventioner till bowlinghallar. 3. Urval och metod I denna utredning är det trettiotvå bowlinghallar i tjugo kommuner som har kartlagts. Beskrivning och analys av dessa finns i bilaga nr 1. Urvalet har varit tre olika grupper utifrån följande aspekter: geografisk närliggande, bowlinghallar som har liknande antal banor, samt de kommunalt drivna bowlinghallarna, för att få ett relevant jämförelsematerial. Val av metod har dels varit att gå igenom tidigare nämndbeslut, samt telefonintervjuer med berörda kommuner utifrån ett fastställt frågeformulär. 4. Beskrivning av nuvarande verksamhet Kommunen har drivit bowlinghallsverksamheten i egen regi sedan 1978, dock startade verksamheten redan två år tidigare (1976). Det är en privat hyresvärd, men kommunen äger själva all utrustning i lokalen. Den renoverades efter en brand 2006/2007 och då byttes allt ut, förutom maskinparken och dataskärmarna. Det tecknades ett nytt hyreskontrakt efter branden, där hyreskostnaden ökade med ungefär 140 tkr. Hallen har 16 banor och anläggningen är öppen 75 timmar i veckan under 10.5 månad per år. Bowlinghallen är en attraktiv anläggning för allmänhet och skolklasser, samt för företag. Förutom ovanstående nyttjas anläggningen

9 UTREDNINGSUPPDRAG 2 (4) DNR: KULTUR OCH FRITID flitigt av åtta olika ungdoms-, pensionärs, funktionsnedsatta- och licensierade föreningar som var och en har träning 1-4,5 timmar per vecka under perioden augusti maj månad. Det finns ca 220 aktiva medlemmar totalt i dessa åtta föreningar. Efter branden har bowlinghallen förbättrats och även tillgänglighetsanpassats vilket har lett till en dubblering av antal spelare som har någon form av funktionsnedsättning. Bowlinghallen bidrar till ett utvecklat föreningsliv i kommunen och utgör en viktig mötesplats för olika grupper i samhället t.ex. ungdomar, funktionsnedsatta och pensionärer. Verksamheten ligger i linje med de mål som utrycks av kultur och fritidsnämnden vad gäller föreningsliv och tillhandahållande av mötesplatser. Förutom bowling anordnas även barnkalas. Det är ungefär barn som är på barnkalas i bowlinghallen varje år. Det finns en enklare restaurang i lokalerna och konferensmöjligheter. Antalet årsanställda uppgår till 4,94 %. Till detta tillkommer två tjänster på hundra procent för vilka kommunen får bidrag. Kommunens kostnad är ca fyrtio procent av deras lön (140 tkr/år/anställd). 5. Ekonomi Driftkostnaderna för verksamheten uppgår till tkr (2011 års utfall). I detta ingår löner för ca tkr (ca 57 % av den totala kostnaden) och hyra samt mediakostnader uppgår till ca 939 tkr (ca 19 %). Kapitalkostnaden uppgår till 200 tkr (vilket motsvarar ca 2 %) och inköp av livsmedel till restaurangen uppgår till 385 tkr (ca 8 % ). Intäkterna för bowlingspel uppgår till ca 76,5 % och 23,5 % avser restaurangen. Jämförelser mellan åren 2004 och 2011 visar att intäkterna ökat med 30 % (960 tkr) och lönekostnaderna har ökat med 32 % (687 tkr), trots att antalet anställda inte har ökat. Hyreskostnaderna inklusive media har ökat med 42,2 % och det motsvarar 279 tkr. Bowlinghallen hade tidigare kommunalt städ, men avtalet sades upp till hösten 2011 och lokalvården utförs numera av den egna personalen, för att minska på kostnaderna. Bowlinghallen arbetar aktivt med att få in nya målgrupper och har under hösten 2012, ökat öppettiderna med tio timmar mer i veckan, för att bättre möta upp behov och önskemål främst från skolor och fritidshem. Bowlinghallen har under flera år höjt taxorna, men i dagsläget går det inte höja dessa mera, då avgifterna är höga i förhållande till andra bowlinghallar i närkommuner.

10 UTREDNINGSUPPDRAG 3 (4) DNR: KULTUR OCH FRITID Då bowlinghallsverksamheten inte har något kommunbidrag krävs intäkter som motsvarar kostnaderna. Det är inte en hållbar lösning på sikt, då kostnaderna ökar mer än intäkterna gör. 6. Tidigare nämndbeslut Hösten 2002 fick alla förvaltningar i uppdrag från Kommunstyrelsen att genomlysa sina verksamheter för att göra ekonomiska besparingar. Alla förvaltningar lämnade in ett förslag på verksamhetsindelning för sina respektive områden som grund för fortsatt genomlysning. Därefter fick förvaltningscheferna i uppdrag att djupare analysera de verksamheterna som ansågs vara värda att studeras särskilt. I tjänstemannayttrandet som skickades till kommunstyrelsen angavs följande att-satser: Att minska fritidsnämndens budgetram till bowlinghallsverksamheten med 100 tkr under 2003 och avslå förslaget till taxehöjning i verksamheten, samt Att i 2004 års budgetram pröva möjligheten till ytterligare neddragning av ramen med 82 tkr för nollresultat. I samband med detta beslutade dåvarande fritidsnämnden att kommunbidraget skulle tas bort till kommande budgetår (2004). Intäkterna skulle balansera kostnaderna, ( ). I årsbokslutet för 2003 gjorde verksamheten ett överskott på 117 tkr. Därefter har bowlinghallen gjort ekonomiskt underskott varje år. Se bilaga nr 2. I syfte att stödja bowlinghallens utveckling beslutade Kultur- och fritidsnämnden att ansöka om serveringstillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1194: 1738) för servering av alkoholdrycker för slutna sällskap i bowlinghallen beslutade kultur och fritidsnämnden att upphäva det tidigare beslutet att ansöka om alkoholtillstånd, då det inte är väl förenligt med kommunens alkohol- och drogpolitiska program. 7. Sammanfattning av kartläggningen från andra kommuner Totalt finns det ungefär 270 bowlinghallar i hela Sverige. Många av dessa är s.k. partyhallar och med det menas att deras intentioner är mer åt nöjesbowling och inte bowling för licensierade spelare. För att bedriva tävlingar finns ett krav på längden samt bredden på banorna, som inte alltid dessa s.k. partyhallar hallar uppnår. En partyhall satsar mera på barer, disco och dans, än att vara en anläggning som är anpassad och godkänd för att bedriva träning och tävlingar för föreningar. En partyhall har bowlingdelen mera som en bisyssla och nattklubb som huvudsyssla. Utredningen påvisar att de som är s.k. partyhallar inte får något

11 UTREDNINGSUPPDRAG 4 (4) DNR: KULTUR OCH FRITID ekonomiskt bidrag från de undersökta kommunerna. I sammanfattningen nedan är inte de s.k. partyhallarna medtagna. Det är vanligt förekommande att de som driver bowlinghallar inte bara satsar på bowling, utan också har andra verksamheter i sin lokal såsom golfsimulator, biljard, solarium m.m. I stort sett har alla bowlinghallar som drivs i privat entreprenörsform utskänkningstillstånd. Vissa kommuner har reglerat i avtalet att det inte får serveras alkohol när det bedrivs ungdomsträning, men det är bara ett fåtal som har någon restriktion i sina avtal. Ingen av de kommunalt drivna bowlinghallarna har något utskänkningstillstånd. Utredningen visar att det är vanligt att kommunen är hyresvärd, alternativt att kommunen hyr en lokal av en privat hyresvärd och sedan i sin tur hyr ut lokalen till en annan privat utövare. I de flesta hyresavtal som kommunen har med en annan privat utövare ingår oftast mediakostnaderna (el, vatten och värme) i avtalet. Underhåll och större reparationer bekostar oftast kommunerna. Utav dessa undersökta kommuner finns fyra kommuner som har ett direkt bidrag till den privata utövaren. Däremot är det svårt att kunna utläsa om de andra kommunerna har någon indirekt subvention eller inte. Det beror på att marknadsmässig hyra är olika beroende på vad som ingår i avtalet, var själva bowlinghallen är placerad (ingår mediakostnaden eller inte) m.m. Finns bowlinghallen i en källarlokal? Vad är det för område omkring? Är det ett industriområde eller är den placerad där det finns andra sportanläggningar? Utifrån att varje bowlinghall ligger på olika placeringar samt avtalens skiftande utformning, är det omöjligt att svara på om de har en indirekt subvention/bidrag eller inte. Kan dock konstatera att subventioner förekommer, men det är svårt att beskriva subventionsgraden. Vad som även har framkommit är att det finns totalt åtta kommunalt drivna bowlinghallar i Sverige. Alla dessa hallar, förutom Uddevalla har ett kommunalt bidrag och får täckning för sina kostnader. Ingen av dessa har något utskänkningstillstånd och vissa har arrenderat ut cafeteriadelen till privat utförare. 8. Bowlinghallens framtida behov Inom de närmaste två åren finns det ett investeringsbehov av ungefär tkr. Det handlar dels om nya dataskärmar samt att sätta upp skyddsanordningar till maskinparken enligt ett föreläggande från Arbetsmiljöverket. Katarina Hansson Tf Kultur och fritidschef Maria Berntsson Utredare

12 Bilaga nr 1 Kommun / Bowlinghallens namn Vänersborgs kommun Vänersborgs Bowlinghall Dals-Eds kommun Eds Bowlinghall Trollhättans kommun Buddy s Bowling Trollhättans kommun Trollhättans Bowling Antal banor Driftsform Kommunalt bidrag Alkoholtillstånd 8 Kommunen äger huset Lågt arrende (inte någon Ja, men får inte sälja vid samt själva anläggningen. upphandlingsförfarande när avtalet ungdomsträning Privat näringsidkare driver tecknades). Underhåll och större anläggningen. reparationer bekostar hyresvärden, samt att hyresvärden betalar värme och vatten. Hyresvärden är kommunen. Elkostnaderna får näringsidkaren betala. 8 Kommunen äger huset Avtalet har varit ute på upphandling Ja, men inte vid ungdomsträning. samt både maskinparken (2007) och i denna har de reglerat och cafeterian. vissa delar där kommunen står för Privat näringsidkare driver kostnaderna såsom el, vatten och anläggningen på uppdrag värme. Kommen betalar även större av kommunen. reparationer och underhåll. Hyreskostnaden är ca 200 tkr/år samt att de har även en provisionsbaserad hyra som regleras året efteråt. Övrig information Avtalet tecknades för länge sedan. Lågt arrende, då det ligger i källaren i ett idrottsområde. I avtalet har de vissa delar med som styr näringsidkaren, t.ex. att grundskolorna och fritidshemmen kostnadsfritt få nyttja anläggningen med max 12 timmar/vecka. 14 Privat Nej Ja Är inte någon hall som föreningar bedriver träning i. Är en mer partyhall. 12 Kommanditbolag De har ett bidrag till hela Ja Denna anläggning är i Älvhögsborg. I huset har de bad, anläggningen däri Bowlingen är en sporthallar, gym samt bowling. Kommunen ger ett ekonomiskt del. Kan inte få fram om det finns bidrag till hela Älvhögsborg, men styr inte till vilka delar dessa något ekonomiskt bidrag till själva pengar läggs på. bowlinghallen. Halmstads kommun B & B Bowling Halmstads kommun Rejmes Bowlingcenter Kungsbacka kommun Moonligt Bowling Kungsbacka Bowling & Privat Nej Ja Är en partyhall med nattklubb, 2 scener, 2 barer, biljard m.m. 16 Privat Det är både en privat hyresvärd och en privat näringsidkare som driver själva bowlinghallen. 16 Privat. Både privat driftsform och privat hyresvärd. Ja Kommunen har ett avtal med den privata näringsidkaren som för tillfället är på ungefär 250 tkr/årligen. Låg tidigare på ett mycket högre belopp, men det har sänkts under åren. Ja, men detta är styrt att det inte får vara alkoholförsäljning när föreningarna bedriver ordinarie träningstid, eller då som barn/ungdomar tränar. Hyresvärden är en bilfirma som hyr ut en del av lokalen till den privata näringsidkaren som ska bedriva bowling. Hyresvärden äger även bowlingbanorna. Satsar även på att servera lunch på dagtid. Nej Ja Denna hall bedriver förutom bowling, även squash i 3 olika hallar. De har även golfsimulator och solarium.

13 Bilaga nr 1 Kommun / Bowlinghallens namn Squash Center Skövde kommun Skövde Bowling och restaurang Karlstads kommun Score Karlstads kommun Nöjesfabriken Karlstads kommun Xnäs Maggans & Nettans bowling Karlstads kommun Idrottshusets bowlinghall Lidköpings kommun Lidköpings Bowlinghall Norrköpings kommun Hugo Bowlinghall Norrköpings kommun Euro Bowl Norrköpings kommun Vilbergen Bowlingcenter Melleruds kommun Börsens Bowlinghall Antal banor 18 Kommunen äger lokalen och hyr ut en tom lokal till Skövde Bowling och restaurang (privat näringsidkare) som sedan har en franchisings avtal med O learys gällande restaurangen. Driftsform Kommunalt bidrag Alkoholtillstånd Övrig information Nej Ja Arena Skövde finns det flera olika verksamheter, såsom simhall, 2 stycken idrottshallar, styrketräningslokal, samlingslokal och Aerobics lokal förutom själva bowlingverksamheten. Skövde Bowling och restaurang äger själva sin anläggning. Det var ute på anbud och därför flyttade denna verksamhet dit när byggnaden var färdigställd. 5 Privat Nej Ja Oftast 18-års gräns. De bedriver bowling och biljard. Är en partyhall med disco och dansgolv. 16 Privat Nej Ja Är en stor anläggning på kvm. De har lek-land, konferens och nattklubb. De satsar mycket på mässor. Mer en partyhall. 8 Privat Nej? 8 Kommunen äger huset och har ett arrende på verksamheten till en allians av 5-6 föreningar. Kommunen äger vissa delar i verksamheten och alliansen äger vissa delar. 13 Kommunen hyr en lokal av en privat fastighetsägare. Sedan har kommunen ett avtal med en privat näringsidkare att den ska bedriva bowlingverksamhet på uppdrag av kommunen. Alliansen betalar ett arrende på 380 tkr och då ingår el, vatten, sophantering. Vissa inköp får alliansen som en hyreskonsekvens och vissa delar får alliansen köpa in själva. Ja, ungefär 350 tkr/år. Kommunen tar ut en lägre hyra än vad de får betala till fastighetsägaren. Avtalet är uppsagt, men gäller fram tills I avtalet ingår el, vatten och värme. Alliansen hade en hallföreståndare som hade ett eget alkoholtillstånd. I våras sa politikerna ifrån att det inte längre var okej med alkoholtillståndet och då försökte hallföreståndaren att bara bedriva restaurangen, men precis i dagarna innan jag pratade med kommunen gick företaget (hallföreståndarens företag) i konkurs. Ja Det är ett ganska nytt avtal som har tecknats och i det står det att de inte får servera alkohol i lokalen. Ett annat privat företag i Karlstad anser att det är illojal konkurrens och hotar med att anmäla dem till konkurrensverket. Alla inventarier såsom maskinparken etc. äger den privata näringsidkaren. I denna bowlinghall bedrivs förutom bowling även biljard (6 stycken biljardbord), solarium (10 stycken solarium). Ingen under 18 år släpps in utan målsmans sällskap, fredag och lördagskvällar. 8 Privat Nej Ja Det är en bowlinghall som bedriver en stor lunchrestaurang. De har 2 utomhusbanor som de använder på sommaren (700 kvm uteserveringsyta). Mer som en partyhall. 24 Privat Nej Ja De bedriver förutom bowling även dart, boule för inomhusbruk och biljard. Det är en partyhall. 16 Privat Nej Ja Bedriver minigolf och biljard. Har två pubar och de satsar mycket på konferenser och har en stor restaurang. På fredags och lördagskvällarna har den en åldergräns.. Det är enbart i denna hall som det är föreningsverksamhet. Föreningarna kan söka verksamhetsbidrag om det är för dyr hyra för dem, förutom det vanliga aktivitetsbidraget. 5 Privat hyresägare som hyr ut till bowlingföreningen. Ja 136 tkr/år. Beräknas vara ca % av driftkostnaderna av lokalen Nej? ( Ligger i källarplanet till kommunhuset). Kommunen har ett avtal med bowlingföreningen där kommunen

14 Bilaga nr 1 Kommun / Bowlinghallens namn Nyköpings kommun Nyköping Superbowl Lerums kommun Vattenpalatset, Kägelfallens bowling Falkenbergs kommun Falkenbergs Bowlinghall Gällivare kommun Malmberget Bowlinghall Ludvika kommun Ludvika Bowlinghall Söderhamns kommun Söderhamns Bowlinghall Lunds kommun Lunds Bowlinghall Antal banor 16 Peab förvaltning har fått i uppdrag av Nyköpings sport och mässcentrum (helägt av kommunen) att driva och förvalta Rosvalla Nyköping Eventcenter. Totalt på hela området och på anläggningen finns det 14 stycken fotbollsplaner, 2 ishallar, friidrottshall samt bowlinghallen. 10 Kommunen äger Vattenpalatset och hyr ut hela anläggningen till en privat näringsidkare. I denna anläggning finns det en bowlinghall som hyrs ut i andra hand till en annan privat näringsidkare som bedriver bowlingverksamheten. 12 Kommunen äger fastigheten och även maskinerna. 9 Kommunalt driven bowlinghall. 8 Kommunalt driven bowlinghall. 10 Kommunalt driven bowlinghall 12 Kommunen äger lokalen som bowlingen finns i. Kommunalt driven Driftsform Kommunalt bidrag Alkoholtillstånd Kommunen äger själva huset och som de sedan hyr ut till den privat näringsidkare. Kommunen bekostar underhåll och reparationer av allt förutom maskinparken för att den är den privata näringsidkarens egendom. Kommunen har satsat på ett ordenligt kök med köksutrustning för några år sedan. Privata näringsidkaren får betala ca 1,5 milj. i årshyra. Ja Övrig information åtar sig att ge ett kommunalt stöd på 136 tkr för hyra och drift av hallen. Kommunen har likställt detta med att det ska täcka % av driftkostnaderna av lokalen. Kommunen leasar scorin anläggningen (dataanläggningen som räknar ut resultatet) för ungefär 20 tkr/ år. Bowlingklubbarna äger själva maskinparken. Sedan får föreningarna ansöka om engångsbidrag för att genomföra vissa investeringar. Ex har kommunen gett klubbarna ett bidrag till att ordna med maskinsäkerheten. Privata näringsidkaren servar hela området med fika och lunch, alltså både ishallen och alla fotbollsplanerna. De har discobowling och en konferensdel i sin anläggning. Nej Nej Kommunstyrelsen är fastighetsägare och den som har avtalet med Vattenpalatset. Fritid har inte någon insyn i detta avtal. Årshyran som kommunen betalar är ca 500 tkr och sedan hyr de ut anläggningen till en privat näringsidkare för 220 tkr. Ja Nej Hallen drivs i kommunalt regi. Avtalet som de har med den privata näringsidkaren är sedan i slutet av Själva verksamheten gick ut på en upphandling. Privata näringsidkaren får själv bekosta allt underhåll och reparationer. De fyra bowlingklubbar som finns får ett hyresbidrag när de går in och bowlar genom att de får tillbaka 65 % av hyreskostnaden. Ungefär är det tkr som kommunen betalar tillbaka i bidrag direkt till föreningarna, förutom den indirekta kommunbidraget till näringsidkaren av bowlingverksamheten. Ja Nej Hallen drivs i kommunalt regi. Gick ut med anbud för något år sedan, men fick inte någon som var intresserad av att driva den. Ja Nej Hallen drivs i kommunalt regi. Ja Nej Hallen drivs i kommunalt regi. Det är ett stort sportcentrum där det finns 2 idrottshallar, judo och styrketräningslokal. Cafeterian är utarrenderad.

15 Bilaga nr 1 Kommun / Bowlinghallens namn Malmö stad Baltiska Bowlinghallen Malmö Stad Kronprisen Bowling Malmö stad Let s go Malmö stad O LEARYS Sportsbar Malmö stad Big Bowl Alvesta kommun Alvesta Bowlinghall Skellefteå kommun Örjanshallen Skellefteå kommun Bowlingkompaniet Antal banor Driftsform Kommunalt bidrag Alkoholtillstånd bowlinghall. 22 Kommunalt driven bowlinghall. 14 Privat Nej Ja Övrig information Ja Nej Hallen drivs i kommunalt regi. I denna anläggning bedrivs i stort sett all föreningsträning. Finns inte så många lediga tider över till allmänheten, då det är många aktiva föreningar. Privat Nej Ja En anläggning som bedriver oerhört skiftande verksamhet. Allt ifrån äventyrsgolf, discogolf, pistolskytte, biljard, deckarmysterier, vinprovning och matlagningskurs till bowling 16 Privat Nej Ja Ligger i in galleria med butiker i bottenplan och bowlinghallen ligger ovanpå. De bedriver förutom bowling även biljard, basketgame, boxball m.m. 40 Privat Nej Ja De satsar på ett helhetskoncept med både restaurang, 4 Kommunen äger lokalen och det är en kommunalt driven bowlinghall. 4 Kommunen äger lokalen och det är en kommunalt driven bowlinghall. 16 Privat Nej Ja konferenser, nattklubb och bowling. Ja Nej Kommunalt driven bowlinghall som ligger i källarplanet på deras sim- och sporthall. De har inte någon direkt restaurang, utan enbart en mindre kiosk. Tidigare var denna i privat drift, men det gick inte, utan kommunen fick ta tillbaka anläggningen och nu drivs den i kommunalt regi. Är som en service till de föreningar som vill spela bowling. Ja Nej Kommunalt driven bowlinghall som ligger i Skelleftehamn, 15 km öster om Skellefteå, men tillhör kommunen Skellefteå. Det är ett kommunalt badhus och sporthall, där det även finns bowlinghall i samma anläggning. Tidigare hade de föreningsdrift på själva bowlinghallen, men det fungerade inte, så just nu är den inte öppen i någon större utsträckning. De letar efter kommunal arbetskaraft som kan sköta om maskinparken.

16 Bilaga nr 2 Bowlinghallens budget samt årsresultaten mellan åren År Kommun- Resultat Kommentarer bidrag Årsbokslutet tkr tkr Kr tkr 2005 Minus 49 tkr -181 Här fanns det ett intäktskrav på Bowlinghallen att de skulle dra in mera pengar än deras kostnader var på- Därför är det ett negativt kommunbidrag Branden var september detta år. Fick inte in alla intäkter då branden uppstod April startade verksamheten igen efter branden från föregående år. Balanserade intäkterna mot kostnaderna då vi inte hade ett helt verksamhetsår ,1 tkr Här hade vi engångskostnader för branden tkr tkr tkr Det stora underskottet beror dels på engångskostnad genom att det inkom en faktura som avsåg åren 2007 fram tills 2011 på över 300 tkr. Verksamhetens underskott är på ungefär 400 tkr.

17 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) DNR KFN/2012:218 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Föreningskonsulent Anna Reinhardt TELEFON Förfrågan från IK Oddevold om att få låna Agenbergshallen för sitt 80-årsjubileum Sammanfattning IK Oddevold har inkommit med en hemställan om att kultur och fritidsnämnden upplåter Agnebergshallen, med vaktmästare, kostnadsfritt den 24 november Anledningen till inkommen hemställan är att föreningen ska fira sitt 80-års jubileum. Beslutsunderlag IK Oddevolds hemställan Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå IK Oddevolds hemställan om att få låna Agnebergshallen kostnadsfritt för sitt jubileum 24 november Ärendebeskrivning IK Oddevold har inkommit med en hemställan om att kultur och fritidsnämnden ska upplåta Agenebergshallen kostnadsfritt för föreningens jubileumsfirande den 24 november Kultur och fritidsnämnden beslutade om gällande taxor för hyra av kommunens idrottsanläggningar, förvaltningen har i uppdrag att verkställa dessa beslut. Katarina Hansson Tf Kultur och fritidschef Anna Reinhardt Sektionschef Expediera till

18 SJ UBI Uddevalla Kultur och Fritidsnämnden ordf. Johan Wiktorsson Stadshuset Uddevalla utan kostnad. for genomflorandet av IK Oddevolds 8O-årsjubileum. IK Oddevold har under är 2012 sitt 8O-årsjubileum och lor att fira detta har vi flor avsikt att genomflora en jubileumsfestlighet den24 november Vi har under hand haft kontakt med vaktmästare for Agnebergshallen och tillsammans har vi konstaterat att vi har möjlighet att genomft)ra denna festlighet i hallen vid rubricerat datum. Med anledning av ovanstående så hemställes härmed om att kultur och fritidsnämnden beslutar allupplåta Agnebergshallen, med vaktmästare till IK Oddevold den24 november 2012 for genomforandet av floreningens 8O-årsjubileum. Med vänlig hälsning Stefan Mattsson Ordlorande J Postadress Fossums Kvarnväg Uddevalla Telefon s0 Telefax os Bankgiro Org.nummer E-post Hemsida

19 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) DNR KFN/2012:132 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Rektor Jim Carlsson TELEFON Utvärdering av servicedeklaration Kulturskolan Sammanfattning Kultur och fritidsnämnden antog en servicedeklaration för Kulturskolan i Uddevalla kommun. En utvärdering av denna ägde rum hösten 2011och våren Nöjdheten med verksamheten är hög och en revidering av servicedeklarationen utifrån utvärderingen är inte nödvändig. Föreslagen revidering tar hänsyn till uppdateringen av kommunens vision, samt en modernisering och förenkling av språket. Beslutsunderlag Förslag till servicedeklaration för Kulturskolan i Uddevalla Förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna utvärderingen att godkänna reviderad servicedeklaration för Kulturskolan i Uddevalla. Tf Kultur och fritidschef Katarina Hansson Rektor Jim Carlsson

20 Vi vill veta vad du tycker Servicedeklaration Har du synpunkter på Kulturskolans verksamhet? Berätta för oss! Vi vill ta del av dina tankar, idéer och synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra verksamheten. Vår förtryckta blankett Säg vad du tycker finns tillgänglig i våra verksamheter. Du hittar den också på kommunens hemsida Ansvarig för medborgarsynpunkter är Kulturskolans rektor. Vill du kontakta oss kan du ringa eller e-posta till Uddevalla Telefon (vx) Kulturskolan i Uddevalla

21 Barnkonventionens artikel 31: 1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän! (Vision 2040) Kulturskolan i Uddevalla bedriver undervisning i musik, drama, dans och bildämnen. Undervisningen är till för alla oavsett ekonomisk, kulturell eller social bakgrund. Verksamheten är kommunal och har som syfte att ge barn och ungdomar en chans att hitta och utveckla kulturella uttryckssätt, men även att fungera stärkande på det lokala kulturlivet och komplettera den estetiska verksamheten inom grundskola, gymnasium och övriga skolformer. Hos oss på Kulturskolan kan Du förvänta Dig att: få möta kompetent personal få möjlighet att utveckla ditt intresse i din egen takt ju mer du lär dig, desto mer kan du påverka undervisningens innehåll få ta en aktiv del i Uddevallas kulturliv Här på Kulturskolan förväntar vi oss att Du som elev: vill utvecklas i ditt ämne visar intresse och tar ansvar för din lektion deltar i vår utåtriktade verksamhet visar hänsyn och respekt mot dina kamrater Vi garanterar: minst 26 aktivitetstillfällen per läsår (lektioner, konserter/föreställningar, konsertbesök m.m.) Om vi inte uppfyller våra garantier: kompenseras ni genom rabatt på terminsavgiften enligt överenskommelse med Kulturskolans rektor

22 RAPPORT 1 (5) Kultur och fritid Handläggare Jim Carlsson Tfn Utvärdering av servicedeklaration för Kulturskolan i Uddevalla Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan 2002 med servicedeklarerade verksamheter. En servicedeklaration kan enklast beskrivas som en varudeklaration för tjänster där verksamhetens innehåll och vad kunden kan förvänta sig beskrivs. Servicedeklarationen tas fram i samarbete med fokusgrupper av berörda kunder, personal i verksamheten och politisk nämnd. Utvärdering av servicedeklarationen görs i form av brukarundersökning. Arbetet visas som en modell nedan. xxverksamhet Verksamhetsstyrning - Budgetprocess - Uppföljning Fokusgrupper Kan vi påverka? Används våra åsikter? Vilken information vill vi ha? Vad är viktigt för vårt val? Brukarundersökningar - Enkät - Intervju - Klagomålshantering - Dialog Är vi nöjda? - med informationen - med kvaliten på tjänsten Bearbetning av underlag Remiss Politiskt beslut Kärnan i arbetsmodellen är att informationen inhämtas från medborgare/brukare/kund och utformas med utgångspunkt från att den till innehåll och kvalitet ska innebära ett mervärde för brukaren.

23 RAPPORT 2 (5) 20xx-xx-xx Skriv in förvaltning 2. Fakta om utvärderingen av Kulturskolan i Uddevalla kommun Utvärderingen av servicedeklarationen om Kulturskolan ska betraktas som en nulägesanalys och en utgångspunkt för vidare arbete. Utvärderingsunderlag: Servicedeklaration för Kulturskolan, fastställd i kultur och fritidsnämnden Målgrupp: Elever, föräldrar, samarbetspartners. En extern firma genomförde en kvalitativ undersökning, där Kulturskolans verksamhet och uppdrag utvärderades utifrån kundens upplevelse. Inför undersökningen, som skedde på plats i verksamheten, gjordes ett utskick hem till alla elever via mejl/lapp med sig hem från undervisning, för att meddela att undersökning kommer att genomföras, att den är frivillig och att man som respondent är anonym. Undersökningen hade två delar - en djupintervju samt en enklare ikryssningsenkät, baserad på Servicedeklarationen. Metod: Undersökningen genomfördes via personliga intervjuer på plats i verksamheten samt överlämnande av ikryssningsenkät. Målgruppen var eleverna som är inskrivna på Kulturskolan och deras föräldrar. Undersökningens målgrupp fördelades lika på de olika inriktningarna: Musik, Dans, Drama. 3 ikryssningsenkäter genomfördes på Bild. Intervjuerna genomfördes inför, under eller efter lektion. Undersökningen pågick under 2 veckor, för att få en jämn och rättvis fördelning från de olika inriktningarna. Totalt genomfördes 25 intervjuer,

24 RAPPORT 3 (5) 20xx-xx-xx Skriv in förvaltning varav 17 st helt och 8 st delvis*, samt 20 ikryssningsenkäter. * De intervjuer som genomfördes delvis berodde på att lektionen tog vid innan intervjun var färdig, föräldrar hämtade upp eller liknande. Urval: Slumpmässigt urval ur elevregistret, samt intervjuer av elever och föräldrar på plats. Svarsfrekvens: 100 %. Genomförandetidpunkt: ht-2011, vt Analysresultat 3.1 Disposition Resultatredovisningen följer servicedeklarationens olika rubriker och strecksatser. Korta kommentarer om fortsatt utvecklingsarbete ges sist under slutsatser och rekommendationer. 3.2 Värderingsfrågor om Kulturskolans verksamhet. Frågorna i enkäten ställdes som påståenden motsvarande servicedeklarationens olika punkter. De svarande har på en femgradig skala kunnat instämma i olika hög grad där 5 motsvarat instämmer helt och 1 motsvarat instämmer inte alls. Frågeställningarna rörde sig kring upplevelsen av personalens kompetens, sin egen utvecklingsmöjlighet, vad fungerar bra respektive dåligt, egen målsättning samt möjlighet att ge ett öppet omdöme som skolan som helhet. Frågeställningar i ikryssningsenkät På Kulturskolan kan du förvänta dig att: Få möta kompetent personal (1-5) Få möjlighet utveckla ditt intresse i din egen takt (1-5) Ju mer du lär dig, desto mer kan du påverka undervisningens innehåll (1-5) Få ta en aktiv del i Uddevallas kulturliv (1-5) Öppen fråga: Är det något mer du vill uppmärksamma/förmedla till Kulturskolan och dess ledning?

25 RAPPORT 4 (5) 20xx-xx-xx Skriv in förvaltning Övergripande resultat Målgruppen är överlag mycket nöjd med Kulturskolans verksamhet. Många är positivt överaskade gällande undervisningens utformning och innehåll och personalen får mycket god kritik. Kulturskolan har ett starkt varumärke - många likställer det dock fortfarande med Musikskolan och blir överraskade kring utbudets vidd. Många föräldrar jämförde då och nu (har själva varit elever) och känner att Kulturskolan är en skola i tiden, med i samhällsutvecklingen. Många ansåg att Kulturskolans verksamhet är viktig för inlärning och personlig utveckling överlag, därav är de positiva till och uppmuntrar sina barn att börja på skolan. Ikryssningsenkät (Servicedeklaration) Målgruppen är nöjd eller mycket nöjd med Kulturskolans undervisning och personal. 90 % av de som svarade på ikryssningsenkäten svarade 4 eller 5 på alla frågor. På frågan Få ta en aktiv del i Uddevallas kulturliv fanns fler 3:or (ca 20%). Följdfrågan på detta gav svaret att man var osäker på vad detta innebar alt att man som elev eller förälder var ny på skolan. Det fanns också några fler 3:or som svar på Ju mer du lär dig, desto mer kan du påverka undervisningens innehåll. Även detta förklarades i många fall med att man var ny på skolan. Ingen svarade alternativen 1-2 och endast en tillfrågad svarade 3 på personalens kompetens, där övervägande gav 5:a som svar.. 4. Slutsatser och rekommendationer 4.1 Att arbeta vidare med Det som påpekades av många (ca 40 %) var att information/administration var lite luddig eller lite ostrukturerad. Man upplevde att informationen inte riktigt kom fram. Detta vägdes dock upp av en entusiastisk och närvarande/tillgänglig personal. Önskemål om tydlig information kring Kulturskolans alla inriktningar kom upp. Bild var det ämne man visste minst om. Hemsidan kan bli mer informativ. Mer prova-på aktiviteter. Det fanns önskemål om mer aktiviteter på skolor runt om i kommunen.

26 RAPPORT 5 (5) 20xx-xx-xx Skriv in förvaltning I samband med denna undersökning gjordes telefonintervjuer med samarbetspartners samt djupintervjuer med inriktningsansvariga på skolan. Detta, tillsammans med undersökningen på elever, skapar en nyanserad bild av Kulturskolan idag och förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. 4.2 Spridning av resultatet Resultatet av undersökningen kommer att presenteras på kulturskolans hemsida. Jim Carlsson Kultur och fritid

27 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) DNR KFN/2012:219 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Kommunantikvarie Carl Casimir TELEFON Planärende förslag till detaljplan för del av fastigheten Herrnhut 2. Samråd. Sammanfattning Detaljplaneförslaget syftar till att tillåta ny verksamhet i en del av kvarteret Herrnhut. Kvarteret är beläget mellan Kungsgatan, Östergatan, Kihlbäcksgatan och Zachaus gränd. Förändringen gäller ändring från parkeringshus till kontor och vad som här kallas centrumverksamhet. Det senare begreppet är inte tydligt och borde undvikas. Den nya verksamheten gäller utbyggnad av Uddevalla Tingsrätt. Utbyggnaden tar lite mer mark i anspråk, framför allt på gångvägen Zachaus gränd, vilket inte behöver vara så störande om det säkerställs att denna utförs enligt planbeskrivningen med stor andel glasytor. En mindre utökning av byggnadshöjden planeras också, men den skuggeffekt detta leder till bör kunna anses som marginell och gäller endast morgonsol. Den viktigaste delen av tänkt planförändring är att den ger ett bra sammanhang för att skapa trottoar runt kvarteret. Alltför många platser i staden upplevs som otillgängliga och ogästvänliga för gående. Inte minst gäller detta alla de platser där trottoarer plötsligt upphör och gående tvingas till omväg och/eller att korsa gator som inte ligger i färdriktningen. Eller som i detta fall, där man t o m planerat för att gående inte ska vilja passera, så borde det inte vara i en stads centrala delar. Här bör kommunen genom Tekniska kontoret på ett positivt sätt bemöta fastighetsägarens vilja för att skapa bättre offentlig miljö. Beslutsunderlag -Samrådshandling, förslag till detaljplan för del av fastigheten Herrnhut 2, inom kvarteret Herrnhut, Uddevalla; 20 september Tjänsteskrivelse från Kultur och fritid Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar

28 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KFN/2012:219 KULTUR OCH FRITID att godta föreslagen detaljplan för Herrnhut 2, under förutsättning att trottoar anläggs runt de delar avkvarteret som saknar sådan. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Carl Casimir Kommunantikvarie Expediera till

29 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) DNR KFN/2012:197 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Kommunantikvarie Carl Casimir TELEFON Planärende samråd, förslag till detaljplan för del av Grytingen 1:2 Sammanfattning Samrådet gäller en detaljplan för 20 friliggande enfamiljshus beläget ca 1 km norr om Torp köpcentrum, strax öster om E6. Området var intill nyliggen skogbevuxet, men har sedan en tid använts som upplag för sten från bygget vid Torp. Kultur och fritidsnämnden yttrade sig angående ett program för området 20 oktober Den gången gällde frågan tillåtlighet för grupphus/villatomter och 48 lägenheter i 6 flerfamiljshus. De tre viktigaste synpunkterna som då framfördes gällde marken och skogen runt planområdet som skyddande element och hur man kunde styra utvecklingen av denna mark, att ett tänkt vattentorn låg väl synligt placerat, samt att vi ville undvika alltför stora marknivåförändringar och därför föreslog en begränsning på 0,5 meter. Detaljplanen vi idag ska ta ställning till rör en avsevärt mindre utbyggnad varför vi får anta att växtlighet mm med skyddande karaktär kan lösas inom fastigheten, vattentornet är inte längre med på planområdet varför vi i detta sammanhang inte kan ta ställning till den frågan och slutligen kan vi anta att frågan om marknivåförändringar är överspelad efter att området, av kommunen, använts som upplag för sten och stenkross. Beslutsunderlag -Samrådsshandlingar från Miljö och stadsbyggnad Tjänsteskrivelse från Kultur och fritid Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar

30 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KFN/2012:197 KULTUR OCH FRITID att godta föreslagen detaljplan för del av Grytingen 1:2, Uddevalla kommun. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Carl Casimir Kommunantikvarie Expediera till

31 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) DNR KFN/2012:225 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Förvaltningssekreterare Helena Öhrvall TELEFON Personuppgiftsombud på Kultur och fritid Sammanfattning För att skydda den personliga integriteten finns personuppgiftslagen (PuL). Den omfattar all hantering av personuppgifter, t. ex. insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning eller samkörning men är huvudsakligen tillämplig på databehandling av personuppgifter. Kultur och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för sitt verksamhetsområde. Till sin hjälp bör nämnden utse ett personuppgiftsombud som självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Karin Ivarsson har avsagt sig uppdraget som personuppgiftsombud för Kultur och fritidsnämnden. Nytt personuppgiftsombud föreslås bli Kultur och fritids förvaltningssekreterare. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Karin Ivarssons avsägelse av uppdraget som personuppgiftsombud Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att utse Kultur och fritids förvaltningssekreterare som nytt personuppgiftsombud. Ärendebeskrivning En personuppgift är information som kan kopplas till en fysisk person som är i livet, t. ex. namn, adress, personnummer, bilder, anställningsnummer, kundnummer och bilnummer.

32 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KFN/2012:225 KULTUR OCH FRITID Personuppgiftsansvarig är den juridiska person eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till. Den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Personuppgiftsombudet ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Det innebär att ombudet ska förvissa sig om att den personuppgiftsansvarige följer PuL och påpeka eventuella brister i behandlingen av personuppgifter. Om brister inte korrigeras förväntas ombudet anmäla detta förhållande till Datainspektionen. Det är tänkt att personuppgiftsombudet ska vara den som samråder med Datainspektionen när det är tveksamt hur de regler som gäller för behandlingen ska tolkas. Ombudet ska hjälpa registrerade att få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Personuppgiftsombudet ska också bistå nämnden med utbildning och information om personuppgiftslagen. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Helena Öhrvall Förvaltningssekreterare Expediera till

33 PERSONUPPGIFTSOMBUD KULTUR OCH FRITID HANDTAGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEToN 0522^ se Till Kultur och fritidsnämnden Vrr;" -2/,*ro z,- PosrADRESs BEsöKsADRE,ss TETEToN 451 8l UDDEVALLA Södergoton 2ó E-PosT

34 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) DNR KFN/2012:58 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Förvaltningssekreterare Helena Öhrvall TELEFON Översyn av regler för lotterikontrollantarvode Sammanfattning Enligt Kultur och fritidsnämndens reglemente 3 Uppgifter enligt speciallagstiftning skall nämnden utföra kommunens uppgifter enligt speciallagstiftningen i lotterilagens 39 (SFS 1994:1000) som är att vara tillståndsgivare för lotterier som anordnas av allmännyttiga föreningar. Det finns två typer av lotteriärenden som förvaltningen handlägger. Dels är det s.k. tillståndslotterier vilket innebär att en förening får tillstånd att ordna ett enda lotteri med ett insatsbelopp som är högre än 20 basbelopp (880 tkr beräknat på 2012 års prisbasbelopp). Dels är det s.k. registreringslotterier vilket innebär att en förening under en treårsperiod får tillstånd att ordna ett eller flera lotterier där det totala insatsbeloppet för alla lotterier under treårsperioden är högst 20 basbelopp. För bägge dessa typer av lotterier finns det en lotterikontrollant som är anställd av kommunen och vars arvode betalas av tillståndshavaren. Enligt beslut av kommunfullmäktige (KF ) ska arvodet till lotterikontrollanten vara 3 procent av lotteriets omsättning. Det innebär, i synnerhet när det gäller tillståndslotterier, att kontrollantarvodet är ovisst fram till det att lotteriet avslutas och redovisas. Tillsynsmyndigheten Lotteriinspektionens rekommendation är emellertid att kontrollantarvodet ska beräknas på lotteriets beräknade insatsbelopp, och normalt tre procent (inklusive sociala avgifter) av detta. Arvodet bör dock maximeras vid stora lotterier. Anledningen till dessa rekommendationer är att kontrollantarvodet bör vara känt vid lotteriets start och att kontrollanten inte ska behöva få en orimligt liten ersättning på grund av att ett lotteri går dåligt. Arvodet ska stå i rimlig proportion till arbetsinsatsen och man bör beakta att syftet med denna typ av lotterier är att ge en inkomst till en ideell förening.

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag 1 (2) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP)

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14 209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning

Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning Kallelse Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2014-11-05 Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - Gruppmöte Kl. 12.30-13.30 Majoriteten Rettigska

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 243 Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur-

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Sammanträdesrum Romanen, Stadsbiblioteket kl. 9:00-12:10. Ajournering klockan 9:34-9:36, 10:01-10:09 och 11:20-11:45 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-02 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-06-09 kl. 19.00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Karin Hjärpe Telefon:021 393950 E-post:karin.hjarpe@ @vasteras.see Delges TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13 1 Revidering avv handikappolitiska programmet Förslag till beslut

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00 n Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse 2014-11-19 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Plats: Tid: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00-11.05 Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur och fritidsnämnden 20080417 1 Plats och tid Rönninge Folkets Hus, Gluggen, Galleri Salem, Torsdagen 17 april, 2008, kl 19.0020.15 Beslutande Anders Forsberg

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 2012-09-04 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-09-.12 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Yttrande - motion fran Mats Siljebrand

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Förvaltningskontoret 2011-04-12. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaltningskontoret 2011-04-12. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (17) Plats och tid: Kommunhuset 16.15-19.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Lindqvist (pf), ordförande Anders Westerlund (s), vice ordförande t o m 30 Robert Lövdahl (m), ledamot Andreas Olsson (c),

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/191-040 Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Q Öste I (i. Kmmunkansliet Datum 2015-06-09 Dnr KS 2015/0204 Till Kmmunstyrelsen Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Revidering av riktlinjer för musiksklr med tillägg

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010. 1 Innan det hamnar i arkivet- information

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010. 1 Innan det hamnar i arkivet- information 26 januari 2010 1 Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010 1 Innan det hamnar i arkivet- information 2 Inför bokslut 2009- information 3 Inför budgetarbetet 2011- information

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

83 Motion 3/2014 Industriprogrammet på Jenningsskolan

83 Motion 3/2014 Industriprogrammet på Jenningsskolan Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 10 november 2014 60 Godkännande av föredragningslista 81 Redovisning från Röda tråden-gruppen 82 Motion 11/2013: Samlad skoldag 83 Motion 3/2014 Industriprogrammet

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer