JA~~~~~6L Paragrafer ~. IZatrineholms kommun \.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JA~~~~~6L Paragrafer 70-99 ~. IZatrineholms kommun \."

Transkript

1 IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdatum Kommunstyrelsen I Plats och lid KTS-salen, Vita Huset kl I 6. I 5 Beslulande Tjänstgõrande ersãtlare Ersätlare Ovriga dellagande Utsesattjustera Justeringens plalsochtid Göran Dahström, ordfórande (s), Monica Johansson, I:e vice ordförande (s), Ewa Callhammar, 2:e vice ordförande, Pat Werner (s), Anneli Hedberg (s), Ove Melin (s), Berit Örtell (s), Erik Liljencrantz (m), Bengt Andersson (m), Carina Björk-Andersson (fp), Inger Fredriksson (c), Joha Frondelius (kd), Gudru Lindvall (mp) Cecilia Björk (s), Patrik Fornedal (s) Karin Frisk (s), Reijo Eriksson (s), Bo Sivars (m), Lars Härnström (m), Kristina Malrnäs (fp), Stefan Käll (fp), Sten Holmgren (c), Christina Forss (kd), Ami Rooth (mp), Lotta Back (v) KommunchefMattias Jansson, utredningssekreterare Marie Sandström Koski, handläggare Karin Ryter, kontaktsekreterare Roger Andersson, närngslivschefconny Petrén, planarkitekt Lennar Olsson, gatucheflars Ramstedt, ekonom Helena Ericson, entreprenadingenjör Anelie Ekström, konsult Svensk Logistikpartner AB Dennis Johansson, förvaltningsekonom Julia Norén, socialchef Ake Strandberg, sektionschef Sara Sjögren, utvecklingsledare Ola Nordqvist, vd Katrineholm Vatten och Avfall AB Björnar Berg, konsult Stig Hansson, ITchef Hasse Haglund Pat Werner Kommunedningsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordfõrande JA~~~~~6L Paragrafer ~. Justerande Organ Sammanträdes datum Datum for anslags uppsaltande Kommunstyrelsen BEVIS Justeringenharlillkannagivilsgenomanslag OalumfOranslags nedlagande Fõrvafingsplats avprotokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift Uldragsbeslyrande

2 IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdatum Bled Kommunstyrelsen Arendets beredning Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde Presentation av ny medarbetare Handläggare Karin Ryter som nyligen tilträtt sin tjänst vid staben inom kommunledningsforvaltningen presenterar sig for kommunstyrelsen. Utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunchefen Mattias Jansson redovisar en sammanställning över det prognostiserade utfallet for 2009, baserat på mars månad, mot budget for kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunledningsforvaltningen redovisar en avvikelse på + I miljon kronor, övriga områden visare på ett prognostiserat nollresultat. Arbetslöshetsstatistik Näringslivschefen Conny Petrén redogör for statistiken gällande arbetslösheten i Katrineholm. Antalet arbetslösa i grppen år har ökat från 779 (3 I 3 kvinnor och 466 män) under januari til 93 I (353 kvinnor och 578 män) under mars. Antalet arbetslösa i gruppen år uppgick i januari til 195 personer (69 kvinnor och 126 män) för mars månad var siffran 231 personer (81 kvinnor och 150 män). Lissabonindikatorerna Näringslivschefen Conny Petrén redogör for det arbete som pågår med att utveckla redovisning av Lissabonindikatorerna och att en första presentation görs vid detta sammanträde inom bland annat områdena bruttoregionalprodukt, lönesumma och utbildningsnivå.. Kommunstyrelsen lägger informationen til handlingarna. ~ Utdragsbestyande Protokollsutdragtill

3 ~Utdragsbesty(kande -I IZatrineholms kommun \. Sammanlrãdesdalum Kommunstyrelsen Ekonomisk utfallsprognos (nämndnivå) Ekonomichefen Ane Andersson redogör for det senaste ekonomiska prognosutfallet for 2009 som avser mars månad. Följande avvikelser redovisas gällande närderna med foregående månads prognostiserade utfall inom parentes Kommunstyrelsen + 1,0 miljoner kronor (0 rn) Kultur- och turisrnärden +0, I miljoner kronor (0,3 rn) Socialnärden - I 8,5 miljoner kronor (- I 1,0 miljoner kronor) Vård- och omsorgsnärden: 0 miljoner kronor (-3,8 miljoner kronor) Suma - I 7,5 miljoner kronor Gällande finansforvaltningen for mars månad redovisas foljande siffror Senaste skatteprognos -3 1,5 miljoner kronor Sänking av arbetsgivaravgiften for unga och gamla +3,0 miljoner kronor Finansnetto +3,0 Mn Suma resultatprognos -2 1,0 miljoner kronor Redovisningen avslutas med att visa den negativa forändring som skatteprognosen visar vidjämforelse av siffrorna som prognostiserades i november 2008 och april Prognosen avseende 2009 har försämrats med -3 I 533 miljoner kronor och for 2010 med miljoner kronor. Aterredovisning av uppdrag til socialförvaltningen Socialforvaltningen uppdrogs vid kommunstyrelsens sammanträde i mars att, med stöd av viadidakt och KF AB, till kommunstyrelsen i april foreslå åtgärder som gör att socialnämnden kan hålla tildelad budgetram. Detta samtidigt som socialnärnden i februari månads prognos medgavs ett negativt årsutfall på 6 miljoner kronor på grund av omvärldsforändringar. Socialchefen Ake Strandberg, enhetschefen Sara Sjögren samt ekonomen Julia Norén redogör for de åtgärder som planeras for att uppnå uppdraget om att hålla tildelad budgetram. Juslerandessign Protokollsuldraglill

4 IZatrineholms kommun \. SAMMANtRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdalurn Kommunstyre1sen Redogörelsen avslutas med foljande redovisning av åtgärder Atgärd Anställa två socialsekretare Träningsplatser 50 anställningar ink. a-kassa Gyrasieutbildning 25 pers 12 avsl utade ärenden Yrkesutbildningar 50 pers 25 avslutade ärenden Aktivitetsstöd 50 pers Kostnad åtgärd 900 tkr 6,75 mkr 1,0 mk 1,25 Besparing 2,1 mk 5,6-7,5 mk 1,35 mk 1,123 mkr 2,34 mk 1,06 mk Totalt uppgår kostnaderna til 9,9 miljoner kronor och bespamingama beräknas uppgår til 14,523 kronor vilket ger en nettobesparing på 4,623 mi1joner kronor. Under överläggningarna yttrar sig Ewa Callhammar, Göran Dahlström, Lars Härström, Monica Johansson, Berit Örtell, Pat Werner, Inger Fredriksson, Ove Melin samt socialchefen Ake Strandberg, enhetschefen Sara Sjögren samt ekonomen Julia Norén. Kommunstyrelsen uttalar att styrelsen anser att socialforvaltningen ska går vidare med de foreslagna åtgärderna. Prolokollsutdrag till yrkande

5 IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Aterrapportering Katrineholmsterminalen Kontaktsekreteraren Roger Andersson återrapporterar om det pågående projektet Katrineholmsterminalen. Detta sker genom att visa området på plats for kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lägger redovisningen til handlingarna. êq Utdragsbestyrkande Protokollsuldragtill

6 -I IZatrineholms kommun \. Sammantradesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2008: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om flyktingbarns introduktion i skolan Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av socialnärdens, viadidaktnärndens och bildnngsnärdens ytranden. Reservation Mot beslutet och till förmån for Gudru Lindvall med fleras yrkanden reserverar sig Gudru Lindvall, Ewa Callharar och Carna Björk-Andersson. Reservationen redovisas på sidan 9. Ärendebeskrivning Gudru Lindvall (mp) har lärat in en motion om flyktingbarns introduktion i sko- Ian. Motionen har foljande lydelse: Flyktingbarns introduktion i skolan "Sedan oktober 2007 har kommunen tagit emot ca 22 I flyktingbam och yterligare 50 barn beräkas komma under detta år. Hur många, som kommer 2009 är svår att beräka. Skolan barn ens viktigaste introduktion i det nya samhället För de här barnen är skolans forberedelseklasser det första mötet med det nya sainället. Det handlar inte bara om ett nyt språk, andra seder och ett saiälle helt skiljt från det man kom ifrån. Många har också traumatiska upplevelser av krig att bearbeta. Skolan Ìar däror en mycket viktig roll, inte bara som kunskapsformedlare, utan även som stöd och hjälp i allt det nya. En bra och genomtänt introduktion ska forhoppningsvis skapa trygga bar, som kan se en Ijus framtid an med tilforsikt. Miljöpartiet de gröna har i Bildningsnärden drivit frågan, att av det bidrag som foljer med vaie flyktingbarn bör minst 25 % gå til skolan. Dels for att dessa elevers möjligheter att nå målen i skolan kräver mera insatser av modersmål och studiehandledning, dels for att deras introduktion i sainället i princip sköts av skolan. Grndskolebarn generar I I I 400 kr och gynmasieelever kr. Justerandess!gn Protokollsutdragtill Uldrag kande

7 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlrãdesdatum Kommunstyrelsen I Katrineholm är det snå1t.. I olika kommuner sker fordelningar til skolan på olika sätt. I Katrineholm ges ca kr per barn i grundskolan. I Flen ges kr per år under två år. Man anser där att varje elev har behov av extra resurser under minst två år. Det här ger naturligtis olika forutsättningar där man kan se att man i Katrineholm snabbare vil slussa ut barnen i vanliga klasser. Introduktionen blir snarare en kort tids forvaring än den goda start det var tänkt for barnen i Katrineholm. Samtidigt gäller skollagen även för dessa bar och de har som alia andra barn rätt til det stöd de behöver, samt modersmålsundervisning under hela sin skoltid. Kommunens skolplan är också tydlig på den punkten. Mer pen gar til introduktionsklasserna. Miljöpartiet de gröna anser att situationen i Katrineholms kommun inte är bra och därfor lägger vi ett konket förslag om fördelning av medel til introduktionen i skolan for de nyanlända flyktingbaren. Vi anser att kr per bar och år i grundskolan och kr per ungdom och år i gymasiet ska tilfalla Bildningsnänden från introduktionsbidraget från staten, som idag går til Viadidaktnänden. Medlen ska betalas ut under två år. Vi anser vidare att avräking ska ske två gånger per år då det faktiska antalet bar beaktas både gällande introduktionsbidraget och den demografiska utvecklingen. Bar kommer ju även mitt i terminer. Dessa avräknngar kan forslagsvis ske i mars och september. Vi har svår att forstå varfor skilnaderna ska vara så stora mellan Katrineholms kommun och Flens kommun, trots att statsbidragen är desama. Miljöpartiet de gröna förslår. att medel til introduktionsklasser fordelar enligt ovan foreslagna modell i Katrineholms kommun." Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2008, 2 I 5, att överlämna motionen til kommunstyrelsen för beredning. Inkomna yttranden Motionen remitterades til socialnänden, viadidaktnänden och bildningsnänden for ytrande. Förvaltningschefema for forvaltningara socialforvaltningen, bildningsforvaltningen och viadidakt har utarbetat ett gemensamt ytrande som antagits av socialnänden och viadidaktnärnden. Bildningsnärnden baserar sitt beslut på ytrandet. Samtliga tre nänder foreslår att motionen ska avvisas. Bildningsforvaltningen med tillägget Protokollsutdfagtill

8 IZatrineholms kommun \. Sammanlràdesdatum Kommunstyrelsen att det bör göras en avstämning och översyn under pågående budgetår, forslagsvis vid delårsboksluten. A v ytandet framgår att forvaltningscheferna tycker att det inte föreligger någon anledning att revidera det nuvarande beslutet kring ersättningar med forbehållet att det bör göras en avstärning och översyn under pågående år. Socialnärnden och viadidaktnärden uttalar också att närnderna anser att motionen ska avvisas av kommunfullmäktige. Kommunledningsfärvaltningens slutsats Berörda närder anser att motionen ska avvisas och kommunledningsforvaltningen har inte funnit något som talar emot detta. Arendets handlingar. Gudru Lindvalls (mp) motion om flyktingbarns introduktion i skolan, I. Kommunledningsforvaltningens tjänsteutlåtande, I 5. Bildningsnärdens protokoll, Viadidaktnärdens protokoll, Socialnärdens protokoll, I 8 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Gudrun Lindvall, Ewa Callhamar och Carina Björk-Andersson. Färslag och yrkanden Gudrun Lindvall yrkar, med instämmande av Carina Björk-Andersson och Ewa Callhammar, bifall til motionen. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordforanden proposition på ordforandens forslag til beslut och Gudrun Lindvalls med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordforandens eget forslag. Protokollsutdrag til Akten Uldr estyrande

9 Kommunstyrelsen mlljöportiet de gröno 0 Folkpartiet Liberalerna Reservation Ärende Svar på motion om Flyktingbams introduktion i skolan Miljöpartiet de grönas motion Flyktingbarns introduktion i skolan blev på KS sammanträde avslagen. Vi yrkade bifall til motionen. Eftersom vi inte fick gehör for detta yrkande reserverar vi oss mot beslutet til formån for motionen. Katrineholm den 29 april 2009 För Miljöpartiet de gröna För Folkpartiet Liberalerna..~.~ ~~~.~~.~~~... Gudrun Lindvall Ewa Callhammar y-i~' 1//

10 -I IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdalum Bled Kommunstyrelsen Dnr KS/2008: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om au Katrineholms kommun ansöker om stimulansbidrag för att kunna underlätta införandet av lagen om valfrihet Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen i och med att vård- och omsorgsnärnden ansökt om stimulansbidrag for att utreda inforandet av lagen om valfrihet Ärendebeskrivning Ewa Callhamar (fp), Carina Björk-Andersson (fp), Kristina Malrnäs (fp) och Håkan Nordström (fp) har inlärnat en motion om att Katrineholms kommun ansöker om stimulansbidrag för att underlätta införandet av lagen om valfrihet (LOV). Motionen är daterad den 22 augusti 2008 och har foljande lydelse: "Regeringen föreslår en ny lag, lag om valfrihetssystem, LOV, införs. Lagen är tänt som ett frivillgt verktyg for de kommuner och landsting som vil överlåta valet av utforare av vård och omsorgstjänster til brukaren/invånaren. Den foreslagna lagen är ett alternativ til lagen om offentlig upphandling. LOU, och kan tilärpas på handikapp- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdstj änster. Regeringen vil stärka den enskildes möjligheter til infiytande över den egna vardagen. Den nya lagen skapar möjligheter for äldre och handikappade att välja vem som ska utfora den hjälp de är i behov avo Genom att det finns fier utförare på dessa områden kan individen själv välja, vilket gör att den offentligt finansierade servicen bör bli mer lyhörd för den enskildes behov och önskemål. Vid samtal med pensionärer är det tydligaste budskapet att möjligheten att påverka vård och omsorg är ett av de allra viktigaste kriterierna på livskvalitet. Att öka valfriheten är också ett sätt att öka tilgängligheten, kvalitén och effektiviteten inom äldreomsorgen som i stödet til personer med funktionshinder. Såväl privat foretag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som utforare. All utforare som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de av vår kommun fastställda kraven godkänns. Den foreslagna lagen bygger på att det inte är någon priskonkurens mellan utförara. Prolokollsuldragtill

11 IZatrineholms kommun \. Sammanlradesdatum Kommunstyrelsen Det är inte priset utan kvaliteten som kommer att avgöra vem som får den enskildes fortroende att utfora tjänsterna. Enligt lagforslaget ansvarar kommunen/landstinget for att bruaren/invånarna f'ar fullödig information om samtliga utforare som brukaren kan välja emellan. För personer som inte själva har förmåga eller vil välja ska det finnas ett ickevalsalternativ. Regeringen har också avsatt ett stimulansbidrag om 280 miljoner att fordela, for att uppmuntra kommuner att infora valfrihetssystem. Sista ansökningsdag for att söka stimulansbidrag hos Socialstyrelsen är den 30 september Folkpariet Liberalerna yrkar därfor foljande: Att Katrineholms kommun ansöker om stimulansbidrag i syfte att kunna underlätta införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Att med stöd av stimulansbidraget genomfora en seriös analys/utredning om for- och nackdelar med dylikt system." LOV trädde i kraft den I januari Den är ett alternativ til upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Valfrhetssystemet definieras som ett forfarande där den enskilde har rätt att vä1ja den leverantör som ska utfora tjänsten och som en upphandlande myndighet har godkänt och tecknat kontrakt med. Den upphandlande myndigheten ska också tilhandahålla ett icke-valsalternativ for dem som inte väljer leverantör. Regeringen har uppdragit till Socialstyelsen att fordela 280 miljoner kronor i bidrag til kommunerna for att stimulera inforandet av valfrihetssystem enligt LOV. Ett ansökningsförfarande starade under år 2008 och hittils har 260 miljoner kronor fordelats til kommunerna. Fortfarande finns möjlighet att söka stimulansbidrag. Maximalt belopp per kommun är två miljoner kronor. Beviljade bidrag ska användas fore 30 juni år Inkomna yttrande I beredningen av ärendet har kommunledningsforvaltningen inhärtat ytranden från vård- och omsorgsnärnden samt service- och tekniknänden. Vård- och omsorgsnamnden A v det inkorna ytandet från vård- och omsorgsnänden framommer att nänden beslutade den 29 januari 2009 att uppdra til ordforande att til socialstyrelsen inläna en ansökan om stimulansbidrag. Ansökan är insänd och det sökta beloppet är på två miljoner kronor. ~Ä Utdragsbeslyrande Protokollsuldragtill

12 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsen Det verksamhetsområde som ansökan gäller är hemtjänst. De insatser som stimulansbidraget i forsta skedet ska användas til, är att utreda om valfrihet och inforandet av ~änstedeklarationer. Om det politiska beslutet sedan blir att valfrihet ska inforas så har stimulansmedel även ansökts til detta. I detta skede handlar det om att förbereda inforandet på olika sätt samt att genomfora och stödja inforandet av valfrihetssystemet. Vård- och omsorgsnärden beslutade att i sitt ytrande til kommunstyrelsen tilstyrka motionens forslag. ServIce- och tekniknamnden Service- och teknikforvaltningen menar att det krävs en genomarbetad analys av hur lagen om valfrihet ska tilämpas och vilka effekter detta f'ar. Genom att ansöka om det aktuella stimulansbidraget ges kommunen en möjlighet att utreda frågan på ett for kommunen kostnadseffektivt sätt. Mot bakgrund härav, ställer sig service- och tekniknärden positiv til motionärerna forslag om att ansöka om stimulansbidraget. Ärendets handlingar. Tjänsteutlåtande från kommunledningsforvaltningen, I. Motion från Ewa Callhamar (fp), Carina Björk-Andersson (fp), Kristina Malrnäs (fp) och Håkan Nordström (fp), Yttrande från service- och teknikforvaltningen, Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnärden, , 36. Delegationsprotokoll från service- och tekniknärnden, I 6 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Ewa Callhammar. Protokollsutdragtill Akten

13 -I IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2008: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om att göra Katrineholms kommun til "egen el-kommun" Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad med hänvisning til kommunledningsforvaltningens tjänsteut1åtande. Reservation Mot beslutet och til formån for sitt eget yrkande reserverar sig Gudrun LindvalL. Reservationen redovisas på sidan 16. Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (mp) lärade den 15 september 2008 in en motion til kommunfullmäktige och att göra Katrineholm til "egen el-kommun". Kommunfullmäktige beslutade att överlärna motionen for beredning til kommunstyrelsen. Motionens Iydelse Motionen har foljande lydelse: "Att klimatforändringar orsakade av människan är verklighet tvivlar ingen på numer. Att situationen kräver åtgärder, såväl stora som små, tvivlar ingen heller på. Men vem ska göra't? Svaret är väl ALLA - i stort eller smått. Det kan handla om att köra mjukt for att minska koldioxidutsläpp från bilen, att välja bränslesnål bil vid nyköp, att bygga bort oljeparan i vilan m.m. m.m. Men det handlar också om ett arat systemtänk. Att göra större förändringar där det går. För det är paradoxalt så att den nya teknken for ett klimatsmarare samälle redan finns. Nu. Här. Men den används inte. Vi kan - var och enom vi vil - bidra mer genom att forse södertken med solfãngare, som gör antingen väre eller el, eller skaffa små vindsnurror som exempel. Ä yen "grannskapssnurror" finns numer av olika typer. Ä yen dessa kan bli ekonomiskt lönsama på relativt kort tid. Vi kan göra oss självförsörjande på el. I Katrineholm pågår ett intressant ' experiment'. Katrineholms energi tar emot el från ett litet vindkrafterk de dagar det producerar mer än ägaren behöver. Det är genialt och enkelt - fungerar genom hålen i väggen. Ägaren får en Protokollsutdragtil

14 -U IZatrineholms kommun \. Sammantradesdatum Kommunstyrelsen nettoräkning. Det här är ett system, som hör framtiden til. Med dagens stigande elpris kan det dessutom bli ekonomiskt intressant. Katrineholm borde bli en kommun, som producerar el. Ett delmål kan vara att de kommunala forvaltningarna och Kfab:s bostäder ska vara egenforsöijda med egenproducerad el. Det finns massor av ställen att sätta upp små vindsnurror eller elpaneler på, platta tak til exempel. Eller varfor inte större vindsnuror i blåsiga områden som vid Hjälmaren, uppforda i samverkan med privata aktörer? Eller solpaneler for elproduktion. Det slutliga målet ska naturligtvis vara att hela Katrineholm ska forsörjas av egen el. Utopiskt? Orealistiskt? Knappast - det klimatsmarta samhället hör framtiden til. Mycket stora klimatförändrngar Ìar mänskligheten svår att anpassa sig til. Ett scenarium, somjust presenterats, med upp til 8 meter högre havsytenivå än idag om 100 år forskräcker. Risken for stora metanutsläpp om permafrosten försvinna i sibiriska tundran likaså. Det är dags att agera nu - i stort och smått. Miljöpartiet de gröna fóreslår darfór att Katrineholm ska bli en kommun, som är självforsörjande på el, til att börja med for den egna verksameten." Yttrande från miljö- och hä/soskyddsnämnden Kommunledningsforvaltningen har for kommunstyrelsens räkning berett motionen och har in sin ärendeberedning bett miljö- och hälsoskyddsnärden att ytra sig. A v yttrandet framommer att egen el-produktion finns i form av mindre vattenkaftverk i kommunen liksom det nybyggda kraftäreverket vilket kommer att producera el lokalt utifrån fornybara energislag. Produktionen är beräknad til kommer då att vara lokalproducerad av biobränsle som en foljd avelcertifikatsystemet som gynnar biobränsle. 35 GWh. En del el Katrineholm kan formodligen göra sig självforsörjande på el, säger miljö- och hälsoskyddsnärnden i sitt ytrande. Det finns dock inte någon beräking med underlag som grund att stå på genom att energisituationen inte är karlagd genom en energiplan. Den energiplan som finns är från 1992 och sakar underlag for uthålliga energisystem. Miljö- och hälsoskyddsnärden har inga invändningar på motionen som innehåll men anser att man bör tà ett bättre underlag for att definiera nivån av självförsörjningsgraden i forhållande til ekonomiska forutsättningar. Justarandesslgn Protokollsuldragtil Uldragsbestykande

15 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlradesdatum Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens tjänsteut/åtande Kommunledningsforvaltningen har skrvit ett tjänsteutlåtande i vilket följande ståndpunkt framommer: Gudrun Lindvalls idé om att göra Katrineholm til en egen el-kommun ligger, ur ett miljöperspektiv, helt rätt. Katrineholms kommun har gjort en rad satsningar for att bidra til en bättre miljö och verka for att utveckla förnyelsebar elproduktion. Kommunen har bl a beslutat att arendera ut mark til Elproduktion i Stockholm AB for uppforande av pilotanläggning for småskalig vindkraf och solcellsföljare. A v miljö- och hälsoskyddsnärndens ytrande framgår att Katrineholms kommun sarolikt skulle gå att göra självforsörjande Ìå el. Dock sakas beräkingar, behovsanalyser och liknande for att göra en vederhäftig genomlysning av frågan. Detta är i sig ett stort och omfattande projekt som kan antas ställa krav på resurser for att genomforas. Kommunledningsförvaltningens stånd punkt är, att mot bakgrund av den svåra ekonomiska situation som kommunen står infor, bör kommunen tils vidare avvakta med att stara upp större projekt av den art som det skulle betyda att göra en fullständig analys av forutsättningara for att göra Katrineholm til egen el-kommun. Arendets handlingar. Tjänsteutlåtande från kommunedningsförvaltningen, Motion "Gör Katrineholms kommun til 'egen el-kommun'" från Gudru Lindvall (mp), I. Saranträdesprotokoll från miljö- och hälsoskyddsnänden, 55, Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Gudrun LindvalL. Förslag och yrkanden Gudru Lindvall yrkar bifall till motionen. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordforanden proposition på ordförandens forslag till beslut och Gudrun Lindvalls bifallsyrkande. Han finner att styrelsen biträder hans eget forslag til beslut. J",","od''';90 # Protokollsuldraglill Akten

16 Kommunstyre1sen miljöpaitiet de giöna. Reservation Ärende motion Gör Katrineholm til "egen-el-kommun". Vid kommunstyrelsens behandling av Miljöpariet de grönas motion Gör Katrineholm til "egen-el-kommun" foreslås att motionen skall anses besvarad. Från Miljöpariet de grönas sida yrkade vi bifall på motionen. Eftersom vi inte fick gehör for detta reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm den 29 april 2009 För Miljöpartiet de gröna ~~~~~... 1Y 11

17 IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2009:93- I 09 Handläggare: Marie Sandström Koski Förandrad politisk organisation för Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige besluta foljande 1. Under forutsättning av övriga medlemmars beslut ändras Regionförbundet Sörmlands politiska organisation genom att en direktion infors som högsta beslutande och verkställande organ. Direktionen ersätter nuvarande regionfullmäktige och styrelse. 2. Förbundsordning inkusive arbetsordning för direktionen fastställs att gälla från och med den 30 juni Uppdragen som ledamot och ersättare i Regionforbundet Sörmlands politiska organisation upphör att gälla från och med den 30 juni Kommunfullmäktige väljer Marita Bengtsson (s), Göran Dahlström (s) och Ewa Callhamar (fp) som ledamöter och Monica Johansson (s), Tony Rosendahl (v) och Eric Liljencrantz (m) som ersättare til direktionen for resten av innevarande mandatperiod samt fastställer redovisat förslag til inkallelseordning for ersättare. 5. XX nomineras som ledamot i valberedningen och XX som ersättare i valberedningen. Reservation Mot beslutet och till formån for sina egna yrkanden reserverar sig Inger Fredriksson och Gudrun Lindvall. Reservationen redovisas på sidan 20. Ärendebeskrivning Regionforbundet Sörmland har översänt forslag til sina medlemskommuner om ändring av den politiska organisationen med en direktion som högsta beslutande och verkställande organ. Syftet med forändringen, med en forändrad organisation och nya arbetsformer, är att kunna forbättra ledamöternas delaktighet och inflytande i regionförbundets verksamhet. Förslaget innebär att respektive medlemskommun ska ta ställning till Ändrad politisk organisation med en direktion som högsta beslutande och verkställande organ, benärnd regionstyrelse, vilket ersätter nuvarande regionfullmäktige och styrelse. Il Protokollsutdfagtill

18 IZatrineholms kommun \. Sammantràdesdatum Kommunstyrelsen Förbundsordning inklusive arbetsordning for direktionen, att gälla från och med den I juli Uppdragen som ledamot och ersättare i nuvarande organisation upphör att gälla från och med den I juli Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun ska utse tre ledamöter och tre ersättare til regionstyrelsen samt en ledamot och en ersättare til valberedningen. Kommunledningsförvaltningen beredning Kommunledningsforvaltningen har tagit del av handlingarna och har inte fuit något som talar emot forslaget. Enligt uppgift från regionforbundet har jurist granskat forslaget. Förbundet har också meddelat att ingen personlig uppsägning behöver göras av ledamöter och ersättare i regionfullmäktige. Kommunledningsforvaltningen har utarbetat ett förslag till inkallelseordning for ersättare som kommunen har att utse. Förslaget foljer de regler som gäller för styrelsen och övriga nämnder i Katrineholm och som antagits av kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningens slutsats Kommunfullmäktige har att ta ställning til om den politiska organisationen for Regionforbundet ska ändras och om så är fallet fatta foljdbeslut enligt ovan. Arendets handlingar. Kommunledningsforvaltningens tjänsteutlåtande, i 7. Protokoll från Regionforbundet Sörmlands regionfullmäktige, , 5. PM från Regionforbundet Sörmland, i 0. Skrivelse från Regionforbundet Sörmland, i 9. Protokoll från Regionforbundet Sörmland styrelse, i 8, 5, med bilagt forslag til forbundsordning och arbetsordning samt fordelning av mandat til direktionen, revisorer och direktionens valberedning. Skrivelse från Regionforbundet (e-post), Förslag til inkallelseordning för ersättare valda av Katrineholms kommun til regionstyrelsen, i Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Göran Dahlström, Monica Johansson, Inger Fredriksson och Gudru LindvalL. Protokollsutdragtill

19 IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdatum Kommunstyrelsen Förslag och yrkanden Inger Fredriksson yrkar, med instäiande av Gudrun Lindvall, avslag på ordforandens forslag til beslut. Propositon Efter avslutad överläggning ställer ordforanden proposition på ordforandens förslag til beslut och Inger Fredriksson och Gudru Lindvalls avslagsyrkande. Han tinner att styrelsen biträder ordforandens eget förslag. 2/ Protokollsutdragtill Akten

20 Kommunstyrelsen VcJ ~B CENTERPARTIET miljöpoitiet de giöno. Reservation Dnr KS/2009: Om förändrad politisk organisation för Regionförbundet Sörm1and Centerpartiets och Mi1jöpartiet de grönas önskan är ett direktvalt regionparlament. Då blir ansvaret tydligt. De valda foreträder som regionpolitiker sina väljare och har som uppgift att arbeta for regionens bästa. Regionförbund Sörmland är den 1ag1iga 1ösning som stãr til buds for dagen. Det innebär att vi måste göra det bästa möjliga av den organisation vi har. Vi anser inte att forslaget om att inrätta en direktion är en bättre 1ösning än dagens med regionfullmäktige för att öka engagemanget och insynen i regionförbundets verksamhet. Vi ser det i stället naturligt att utveckla regionforbundets arbete, så att det bättre svarar mot medlemmarnas - kommunernas och 1andstingets - intresse och sörmlänningarnas behov. Då vi inte fick gehör for vårt yrkande om avs1ag til förs1aget, reserverar vi oss mot beslutet. Katrineho1m 29 april 2009 ~Ð C;t.,- -c,,.--- In!?r t?riksson Centerpartiet ei~~iv~1 Miljöpartiet de gröna tv )(

21 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlràdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2009: Handläggare: Per Johansson Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunstyre1sen foreslår kommunfullmäktige besluta godkänna det upprättade forslaget til foreskrfter om avfallshantering inom Katrineholms kommun. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen bes1utade vid sitt sananträde den 25 februari 2009 att återremittera förslag om avfallsforeskrifter inom Katrineholms kommun til kommunledningsforvaltningen för kvalitetssäking. Katrineholm Vatten och Avfall AB har reviderat foreskrifterna efter en nyupprättad mall som Sveriges Kommuner och Landsting samt A vfall Sverige foreslagit. En strävan har vart att, så långt det är möj1igt, ha likalydande foreskrifter i de tre kommunerna Katrineho1m, Flen och Vingåker samt driftbo1aget Sörm1and Vatten- och A vfall AB. Kommunledningsförvaltningen har i beredningen av ärendet anlitat teknikkonsultforetaget Sweco Environment AB for att fà en teknisk belysning av de foreslagna foreskrfterna om avfallshantering. Sweco har inkommit med ett ytrande, i vilket konsulten Johara Thurdin gör en sammanattande bedömning av forslaget til avfallsforeskrifter och som säger att de forslagna fóreskrifterna är välformu1erade och överensstäner med tilämpliga lagar, förordningar och foreskrifter. Ärendets handlingar. Tjänsteutlåtande från kommunledningsforvaltningen, PM från Sweco Environment AB, Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms kommun (med gjorda revideringar markerade) Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytar sig Sten Holmgren samt vd for Katrineholm Vatten och Avfall AB Björnar Berg. Under överläggningara noteras att två redaktionella ändringar kommer att göras i foreslaget til föreskrifter som skickas ut i handlingarna til kommunfullmäktige. Protokollsutdragtill Akten Utdragsbaslyrande

22 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlfadesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2008: Handläggare: Marie Sandström Koski Förbundsordning samt uppdrag til Vastra Sörmlands Raddningstjanstförbund angående raddningstjanstverksamhet Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunfu1mäktige fastställer for sin del redovisat forslag til Förbundsordning for Västra Sörm1ands Räddningstjänst samt Uppdrag til VSR angående räddningstjänstverksamet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar til kommunledningsforvaltningen att tilsamans med Vingåkers kommun se över reglementet beträffande turordningsregler för ersättare for direktionen. Ärendebeskrivning Ett forlag til ny forbundsordning samt uppdrag til Västra Sörm1ands Räddningstjänst angående räddningstjänstverksamet har utarbetats av Vingåkers och Katrineho1ms kommun gemensamt. Förs1aget har översänts av respektive kommunstyrelse til Västra Sörmlands Räddningstjänst for antagande. Árendet har nu återkommit till kommunerna for fastställande av forbundsordningen med bilagda uppdrag. Direktionen uttrycker också önskemål om att kommunema ska fortydliga tuordningsregler för ersättare i direktionens reg1emente. Kommunledningsfärvaltningens beredning Eftersom VSR inte har framfort några synpunter på forbundsordningen med uppdrag anser forvaltningen att den huvudsakliga beredningen skedde infor kommunstyrelsens tidigare ställningstagande att styrelsen stä11de sig bakom det til VSR överlänade fors1aget. Vad gäller det framforda önskemålet om att fortydliga turordningsregler for ersättare i direktionens reglemente föres1år forvaltningen att ett forslag utarbetas tilsamans med Vingåkers kommun som redo visas til kommunstyrelsens samanträde i maj Ärendets handlingar. Tjänsteutlåtande från kommunledningsforvaltningen, Protokollsutdrag 11I

23 -I IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdaturn Kommunstyre1sen Sammanträdesprotokoll - direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst, , 4. Förbundsordning for Västra Sörm1ands Räddningstjänst. Uppdrag til VSR angående räddningstjänstverksamheten Justerandes sign Protokollsutdrag til Utdragsbaslyrkande v Kommunledningsförvaltningen, akten

24 -I IZatrineholms kommun \. Sammantràdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2009: Handläggare: Per Johansson Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sköldinge Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunstyre1sen foreslår kommunfullmäktige besluta godkänna Katrineho1m Vatten och Avfall AB:s förslag til utökning av verksametsområde för vatten och avlopp i Sköldinge. Ärendebeskrivning Katrineholm Vatten och A vfall AB:s styre1se beslutade den 2 april 2009 att föreslå kommunfullmäktige besluta om utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp med fastigheterna:. Skalunda 1:2. Sköldinge-Ramsta 1:112. Sköldinge-Ramsta 1: 113 Genom att utvidga verksametsområdet gäl1er lagen om vattentjänster inom området, vilket innebär att huvudmaren har skyldighet att anordna vattenforsörjning och omhänderta av10pp som det behövs med hänsyn til märiskors hälsa och miljö. Fastigheterna inom det foreslagna nya området är sedan tidigare ans1utna til det allmära vatten- och avloppsnätet. Katrineho1m Vatten och A vfall AB har inkommit med underlag som visar forslag til utökning av verksametsområde för vatten och av10pp i Sköldinge enligt ovan. A v underlaget framkommer att ägara till de tre berörda fastigheterna (se ovan) gemensamt byggt en vatten- och avlopps1edning från den allmänna ledningen til respektive fastighet. Delar av den privata ledningen är belägen inom kommunalt verksametsområde. Fastighetsägara har begär att Katrineholm Vatten och A vfall AB ska överta anläggningen. Fastighetsägarna har erlagt kommunal anslutningsavgift och upprättat servitutsavtal med berörd be1astad fastighetsägare. Förs1ag till avtal med berörda fastighetsägare är upprättt med vilkoret att Katrineholms kommun fattar beslut om utökat verksamhetsområde så att hela an1äggningen blir belägen inom det utökade verksamhetsområdet. Ersättning för an1äggningen til berörda fastighetsägare uppgår til anskaffningskostnaden, cirka kronor inkl mervärdesskatt. Utdragsbeslyande Jí ProtokoHsutdrag til

25 IZatrineholms kommun \. Sammanlrädesdalum Kommunstyrelsen Ärendets handlingar. Tjänsteutlåtande från kommun1edningsförvaltningen, Protokollutdrag från Katrineholm Vatten och A vfall AB, , 8 inkl bilagor Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Erik Liljencrantz, Monica Johansson, Ewa Callhammar samt vd for Katrineholms Vatten och Avfall Bjömar Berg. Protokollsuldragtill Akten

26 IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdatum Kommunstyre1sen Dnr KS/2009: Handläggare: Per Johansson Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp: Tisnarebaden Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunstyrelsen foreslår kommunfllmäktige bes1uta att bilda ett nyt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Tisnarebaden, enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s forslag. Ärendebeskrivning Katrineholm Vatten och A vfall AB har inkommit med forslag til nyt verksamhetsområde for vatten och avlopp avseende Tisnarebaden. Genom att ett nyt verksamhetsområde bildas, gäller lagen om vattentjänster inom området. Det innebär att huvudmaren har sky1dighet att anordna vattenforsörjning och att omhänderta avlopp om det är nödvändigt med hänsyn til märiskors hä1sa och miljö. Tisnarebaden består av ett femtiotal fastigheter med fritidshusbebyggelse och där vatten- och avloppsforsörjningen är enskild. Kommunens inventering och besiktning har givit vid handen att de enskilda avloppen är i dåligt skick samt att en utbyggnad av allmänt vatten och avlopp vara erforderligt. I området har det med åren börjat bli vanligare med permanentboende. Nyt bostadsområde planeras i anslutning til Tisnarebaden. På grnd av kommunens bedömnng av de enskilda avloppen i Tisnarebaden och infor kommande utbyggnad, har arbetet med en ny överforingsledning påbörjats och är beräkad att vara fårdigställd under våren Mot denna bakgrd vil Katrineholm Vatten och A vfall AB verka for att ett nyt verksamhetsområde for vatten och avlopp bildas for Tisnarebaden. Ärendets handlingar. Tjänsteutlåtande från kommunledningsforvaltningen, Styrelseprotokoll från Katrineholm Vatten och A vfall AB, inkl bi1agor, Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyre1sens överläggnng ytrar sig Göran Dahlström, Inger Fredriksson, Pat Werner samt vd for Katrineholm Vatten och Avfall Björnar Berg. ÇJ. Protokollsutdraglill Akten

27 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlradesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2009: Hand1äggare: Marie Sandström Koski Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att instära i revisorernas granskning. 2. Kommunstyrelsen foreslår vidare kommunfullmäktige besluta om att godkänna Arsredovisningen 2008 för Samrodningsforbundet RAR och att bevilja styre1sen ansvarsfrihet for verksamhetsåret Ärendebeskrivning Revisorerna i Samordningsförbundet RAR i Sörmland har granskat forbundets verksamet för år 2008 och har til samtliga medlemskommuner översänt revisionsberättelsen for år 2008 for godkärande. Rapporten översändes den 15 apri til ekonomikontoret och Socialnärden for yttrande. Ekonomikontoret och Socialnärnden har valt att samordna sitt ytrande. Revisorernas redogörelse Revisorerna har granskat Samordningsforbundet RAR i Sörmlands årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens forvaltning for år Granskningen har utforts enligt kommunallagen och enligt god redovisningssed. Revisorerna har utifrån att de ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är forenligt med de mål for den ekonomiska forvaltningen som förbundsstyrelsen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen gjort följande bedömnng: Den utvärdering av målen for god ekonomisk hushållning som görs i som görs i Samordningsförbundets årsredovisning bör utvecklas och kompletteras med uppgifter från tidigare rapportperioder. Samordningsforbundets redovisar ett negativt eget kapital på tkr per den 31/ Samordningsforbundets styrelse har hänvisat til synnerliga skäl som lagen medger for att balanskravet inte uppfylls. Samtidigt med ett negativt eget kapital finns det stora avsättingar i räkenskaperna for beviljade anslag til ett antal fleråriga projekt. Revisorerna anser därfor att p1aneringen av likviditet över flera år blir än mer väsentlig i den ekonomiska ställning Samordningsforbundet befinner sig i. 11 Protokollsutdragtill

28 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlradesdatum Kommunstyrelsen Ekonomikontorets och socialfärvaltningens färslag til yttrande Ekonomikontoret har tagit del av revisorernas rapport och de1ar deras uppfattning angående de åtgärder förbundet bör vidta. Sedan föregående år har årsredovisningen kompletterats med en utvärdering av Samordningsforbundets mål för god ekonomisk hushållning. Denna utvärdering bör dock precis som revisorerna påpekar utvecklas yterligare och komp1etteras med uppgifter från tidigare rapportperioder for att öka informationsvärdet för medlemmama. Angående Samordningsförbundets negativa egna kapital på tkr per den 31/ forklaras detta av den princip som samordningsförbundet använder sedan 2006 och som säger att "beslutade bidrag til projekt som löper över flera år redovisas som en kostnad det år projektet beslutas ". Utbetalningarna ska sedan täckas av medlemsavgifter under de år utbetalningama sker. Vi håller även i denna fråga med revisorerna och anser att en god p1anering av likviditeten över flera år blir än mer väsentlig i den ekonomiska ställning Samordningsförbundet nu befinner sig i. Samordningsforbundet har redan idag påbörjat en 1ikviditetsp1anering som redovisas i samband med årsbokslutet. Samordningsforbundet hade vid 2008 års slut en likviditet på drygt 29 mn. Med hänsyn taget til de projektbeslut som idag finns fattade och med utrmme för nya projektbeslut har samordnngsforbundet gjort en femårsp1an som visar att de 1ikvida medlena vid 2012 skulle ha minskat til drygt 5 mn. Ärendets handlingar. Revisionsbiträdets rapport, Samordningsforbundet RA:s protokoll, Missiv, Ârsredovisning RAR Gemensamt ytrande från ekonomikontoret och socialforvaltningen, Juslerandes sign Prolokollsutdrag til Akten

29 _ a IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2009: Handläggare: Per Johansson Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp: Lilla Toltorp Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet til kommunledningsforvaltningen for kontakt med Katrineho1m Vatten och A vfall AB om att säka att berörda boende informerats i vederbörlig ordning. Ärendebeskrivning Katrineholm Vatten och Avfall AB har inkommit med forslag til nyt verksamhetsområde for vatten och avlopp avseende Lila Toltorp. Genom att ett nyt verksamhetsområde bildas, gäller lagen om vattentjänster inom området. Det innebär att huvudmaren har sky1dighet att anordna vattenforsörjning och att omhänderta av10pp om det är nödvändigt med hänsyn til människors hälsa och miljö. Lila Toltorp består i dags1äget av huvudsak1igen fritidsbebyggelse med enstaka permanentbostäder. För närvarande pågår ett detaljplanearbete som syftar til att kunna utöka fastigheternas byggnadsarea och ande1en permanentboende. Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s underlag, forväntas detaljplanen antas av kommunfullmäktige fore sommaren Områdets egen vattentäkt har p g a for hög flouridhalt en icke godtagbar kvalitet och har av miljöforvaltningen dömts ut som dricksvatten. I detaljplaneforslaget har angetts att när fritidshustomter omvandlas til permanentboende, ska fastigheten anslutas til kommunalt vatten- och avloppsnät. Katrineholm Vatten och Avfall AB är av den uppfattningen att när ett verksamhetsområde inrättas, bör alia inblandade fastigheter, oavsett om det är fritidshus eller permanenta bostäder, anslutas til det kommunala vatten- och avloppsnätet. I verksamhetsområden där utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet blir extraordinärt kostsam, kan kommunen besluta om s k säraxa. Denna kan debiteras for kostnader som överstiger 130 % av beslutad VA-taxa. Beträffande Lila Toltorp har en varierad topografi som bl a medfor omfattande sprängningar. Anäggningskostnaden for framdragande av vatten och avlopp beräkad til cirka 4.7 miljoner kronor. De beräkade intäkterna, baserad på gällande V A-taxa, uppgår til cirka 3 miljoner kronor. Justerandesslgn Protokoltsuldragtill

30 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlrâdesdatum Kommunstyrelsen Ärendets handlingar. Tjänsteutlåtande från kommunledningsforvaltningen, Styrelseprotokoll från Katrineholm Vatten och Avfall AB, inkl bilagor, Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyre1sens överläggning ytrar sig Ewa Callhammar, Gudrun Lindvall, Inger Fredriksson, Pat Werner, Göran Dahlström, Reijo Eriksson samt vd for Katrineho1m Vatten och Avfall Björnar Berg. Förslag och yrkanden Inger Fredriksson yrkar, med instämmande Göran Dahlström, på återremiss av ärendet til kommunledningsforvaltningen för kontakt med bolaget om att säka att berörda boende informerats i vederbör1ig ordning innan ärendet åter tas upp för beslut. Propositon Efter avslutad överläggning ställer ordforanden proposition på Inger Fredriksson yrkande om återremiss och tinner att styrelsen beslutar i enlighet med detta. Protokollsutdrag till Kommunledningsforvaltningen, akten

31 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2009: Handläggare: Marie Sandström Koski Tiläggsavtal til Genomförandeavtal med Banverket avseende kostnader för sanering på fastigheten Katrineholm 4:1 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner redovisat forslag til tiläggsavtal nr 3 till Genomforandeavtalet med Banverket. Genom tiläggsavtalet påtar sig kommunen 50 procent av kostnaden for sanering av det tilfållga upp1ag av miljögifter som finns på fastigheten Katrineho1m 4: 1. Kommunens kostnadsdel beräknas til 10 miljoner kronor. 2. Kostnaden täcks inom bes1utad ram for investeringen i Katrineholms Logistikcentrum. Tiläggsavtalet redovisas som kommunstyrelsens handling nr 25/2009. Ärendebeskrivning I skrivelse til kommunstyre1sen fóreslår mark- och exploateringschefen att kommunstyrelsen ska godkära tiläggsavtal nr 3 til Genomforandeavtalet med Banverket. Genom tiläggsavtalet påtar sig kommunen 50 procent av kostnaden for sanering av det tilfållga upplag av miljögifter som finns på fastigheten Katrineholm 4: 1. Kommunens kostnadsde1 beräkas til 10 mn. Efter samråd med ekonomichefen foreslås att kostnaden täcks inom beslutad ram for investeringen i Katrineholms Logistikcentru. För verkställghet av fullmäktiges beslut den 17 mars 2008 tecknades i maj sama år ett genomforandeavtal med banverket. Detta avtal reglerade huvudsakligen ansvarsfrågorna kring byggnationen av Österledens vägtunnel under Västra stambanan. I ett forsta tiläggsavtal reglerades senare i huvudavtalet frågor av formell karaktär rörande spårdragnngar inom logistikcentrum. Ett andra tiläggsavtal om elektrifiering av de södra spåren har också undertecknats. Bakgrunden till att kommunen har deponerat fororenade massor på fastigheten Katrineholm 4:1 är den sanering av fororenat markområde kommunen genomförde vid Stettin i början av 1990-talet. Ett forslag til ett tredje tiläggsavtal föreligger nu. Det är av den karaktären att det kräver KS ställningstagande. A vtalsforslaget behand1ar som huvudfråga sanering av Prolokollsuldragtill Utdrag slyrkande

32 IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdalum Kommunstyrelsen det tilfällga upplag av förorenade massor som flnns i anslutning til Katrineholms Logistikcentrum på fastigheten Katrineholm 4: 1. I avtalet regleras också kostnadsfordelningen mellan Banverket och kommunen. Förslaget är att vardera parten svarar for 50 procent av kostnaden. Denna fordelning motsvarar vad respektive par bidragit med til upplaget i form av förorenade massor. Totalkostnaden har uppskattats til 20 Mnk, varför kommunens kostnader for närvarande kan beräknas til 10 Mnk. Saneringen är nödvändig for att investeringen i Katrineholms logistikcentrum ska kunna fullfo1jas. Efter saråd med ekonomichefen foreslås att kostnaden för saneringen täcks inom den av fullmäktige den 17 mars 2008 beslutade ramen for investeringen i Katrineholms Logistikcentrum (i beslutet kallat Katrineholms-terminalen). Denna kostnadstäckniiig möj1iggörs genom omfordelning inom projektet. Omfordelningen redovisas til kommunstyrelsen vid sammanträdet den 29 apri1 i en rapport från projektet. Ärendets handlingar. Skrivelse från mark- och exploateringschefen, Tiläggsavtal il 3 til Genomforandeavtal med Banverket avseende kostnader for sanering på fastigheten Katrineholm 4: 1 Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Gudru Lindvall samt mark- och exp10ateringschef Björn Winnberg-Persson. Ul ragsbestyrande Protokollsutdragtill Mark- och exploateringschefen, kommun1edningsforvaltningen, akten

C-ri~ Ow~~fWtlmm \ \ BEVIS. mg,~~~~ll~ij,..,_ 1. IZatrineholms komilun " 2008-01-14 1. Kommunstyrelsen

C-ri~ Ow~~fWtlmm \ \ BEVIS. mg,~~~~ll~ij,..,_ 1. IZatrineholms komilun  2008-01-14 1. Kommunstyrelsen IZatrineholms komilun " Kommunstyrelsen 2008-01-14 1 Plats ooh tid Beslutande Tjänstgörande ersällare Ersällare Övriga deltagande Utses all justera Justeringens plats ooh tid Strykjärnet, Hotell Statt,

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

'lm ";,d1!!~ha '- ~"" r7

'lm ;,d1!!~ha '- ~ r7 Kommunfullmäktige 2008-09-15 1 Plats och tid Beslutande Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, kl. 18.00-20.10 LeifTronelius (s), ordfórande, Ulla Andersson (fp), 2:e vice ordfórande, Cecila Björk (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef Bildningsnämnden 2009-06-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 8-9:30 Beslutande Anneli Hedberg (s), ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Sven-Åke Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige ~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-04 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 18.00-20.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Leif

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ PERSONALUTSKOTTET 2012-06-13 1 Plats och lid Sammanträdesrum 606 i AVA-huset, klockan 14.00 15.10 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg (S) Beslutande ersättare Karin Frisk

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034) KF 17 c:1 KF 17 c:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildningskontoret Dnr BUN/2011:62-034 Administration 2011-04-26 1/2 Handläggare Helena Ekström Tel. 0152-293 69 KF 17 c:3 Motion gällande utökningsmöjligheten av

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 29-39 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

1(.",.1;.1;( ~4; ~k... '~' ~~r= ldl 1ì;1- tv. ...t/~!r..~luj~~...~~...:~~ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

1(.,.1;.1;( ~4; ~k... '~' ~~r= ldl 1ì;1- tv. ...t/~!r..~luj~~...~~...:~~ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag IZatrineholins kommun "- 2010-11-01 1 Plats och tid Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl.

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) i 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-02-13 1 Biad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.40 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Pat Werner

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2009-06-17 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-06-17 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande Anelia Dotcheva (C) kl 08.00 11.30 Bertil Fryklind (C) kl

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP)

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP) FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2016-02-10 1 Plats och tid Ateljén, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10:00 11:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer