JA~~~~~6L Paragrafer ~. IZatrineholms kommun \.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JA~~~~~6L Paragrafer 70-99 ~. IZatrineholms kommun \."

Transkript

1 IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdatum Kommunstyrelsen I Plats och lid KTS-salen, Vita Huset kl I 6. I 5 Beslulande Tjänstgõrande ersãtlare Ersätlare Ovriga dellagande Utsesattjustera Justeringens plalsochtid Göran Dahström, ordfórande (s), Monica Johansson, I:e vice ordförande (s), Ewa Callhammar, 2:e vice ordförande, Pat Werner (s), Anneli Hedberg (s), Ove Melin (s), Berit Örtell (s), Erik Liljencrantz (m), Bengt Andersson (m), Carina Björk-Andersson (fp), Inger Fredriksson (c), Joha Frondelius (kd), Gudru Lindvall (mp) Cecilia Björk (s), Patrik Fornedal (s) Karin Frisk (s), Reijo Eriksson (s), Bo Sivars (m), Lars Härnström (m), Kristina Malrnäs (fp), Stefan Käll (fp), Sten Holmgren (c), Christina Forss (kd), Ami Rooth (mp), Lotta Back (v) KommunchefMattias Jansson, utredningssekreterare Marie Sandström Koski, handläggare Karin Ryter, kontaktsekreterare Roger Andersson, närngslivschefconny Petrén, planarkitekt Lennar Olsson, gatucheflars Ramstedt, ekonom Helena Ericson, entreprenadingenjör Anelie Ekström, konsult Svensk Logistikpartner AB Dennis Johansson, förvaltningsekonom Julia Norén, socialchef Ake Strandberg, sektionschef Sara Sjögren, utvecklingsledare Ola Nordqvist, vd Katrineholm Vatten och Avfall AB Björnar Berg, konsult Stig Hansson, ITchef Hasse Haglund Pat Werner Kommunedningsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordfõrande JA~~~~~6L Paragrafer ~. Justerande Organ Sammanträdes datum Datum for anslags uppsaltande Kommunstyrelsen BEVIS Justeringenharlillkannagivilsgenomanslag OalumfOranslags nedlagande Fõrvafingsplats avprotokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift Uldragsbeslyrande

2 IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdatum Bled Kommunstyrelsen Arendets beredning Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde Presentation av ny medarbetare Handläggare Karin Ryter som nyligen tilträtt sin tjänst vid staben inom kommunledningsforvaltningen presenterar sig for kommunstyrelsen. Utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunchefen Mattias Jansson redovisar en sammanställning över det prognostiserade utfallet for 2009, baserat på mars månad, mot budget for kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunledningsforvaltningen redovisar en avvikelse på + I miljon kronor, övriga områden visare på ett prognostiserat nollresultat. Arbetslöshetsstatistik Näringslivschefen Conny Petrén redogör for statistiken gällande arbetslösheten i Katrineholm. Antalet arbetslösa i grppen år har ökat från 779 (3 I 3 kvinnor och 466 män) under januari til 93 I (353 kvinnor och 578 män) under mars. Antalet arbetslösa i gruppen år uppgick i januari til 195 personer (69 kvinnor och 126 män) för mars månad var siffran 231 personer (81 kvinnor och 150 män). Lissabonindikatorerna Näringslivschefen Conny Petrén redogör for det arbete som pågår med att utveckla redovisning av Lissabonindikatorerna och att en första presentation görs vid detta sammanträde inom bland annat områdena bruttoregionalprodukt, lönesumma och utbildningsnivå.. Kommunstyrelsen lägger informationen til handlingarna. ~ Utdragsbestyande Protokollsutdragtill

3 ~Utdragsbesty(kande -I IZatrineholms kommun \. Sammanlrãdesdalum Kommunstyrelsen Ekonomisk utfallsprognos (nämndnivå) Ekonomichefen Ane Andersson redogör for det senaste ekonomiska prognosutfallet for 2009 som avser mars månad. Följande avvikelser redovisas gällande närderna med foregående månads prognostiserade utfall inom parentes Kommunstyrelsen + 1,0 miljoner kronor (0 rn) Kultur- och turisrnärden +0, I miljoner kronor (0,3 rn) Socialnärden - I 8,5 miljoner kronor (- I 1,0 miljoner kronor) Vård- och omsorgsnärden: 0 miljoner kronor (-3,8 miljoner kronor) Suma - I 7,5 miljoner kronor Gällande finansforvaltningen for mars månad redovisas foljande siffror Senaste skatteprognos -3 1,5 miljoner kronor Sänking av arbetsgivaravgiften for unga och gamla +3,0 miljoner kronor Finansnetto +3,0 Mn Suma resultatprognos -2 1,0 miljoner kronor Redovisningen avslutas med att visa den negativa forändring som skatteprognosen visar vidjämforelse av siffrorna som prognostiserades i november 2008 och april Prognosen avseende 2009 har försämrats med -3 I 533 miljoner kronor och for 2010 med miljoner kronor. Aterredovisning av uppdrag til socialförvaltningen Socialforvaltningen uppdrogs vid kommunstyrelsens sammanträde i mars att, med stöd av viadidakt och KF AB, till kommunstyrelsen i april foreslå åtgärder som gör att socialnämnden kan hålla tildelad budgetram. Detta samtidigt som socialnärnden i februari månads prognos medgavs ett negativt årsutfall på 6 miljoner kronor på grund av omvärldsforändringar. Socialchefen Ake Strandberg, enhetschefen Sara Sjögren samt ekonomen Julia Norén redogör for de åtgärder som planeras for att uppnå uppdraget om att hålla tildelad budgetram. Juslerandessign Protokollsuldraglill

4 IZatrineholms kommun \. SAMMANtRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdalurn Kommunstyre1sen Redogörelsen avslutas med foljande redovisning av åtgärder Atgärd Anställa två socialsekretare Träningsplatser 50 anställningar ink. a-kassa Gyrasieutbildning 25 pers 12 avsl utade ärenden Yrkesutbildningar 50 pers 25 avslutade ärenden Aktivitetsstöd 50 pers Kostnad åtgärd 900 tkr 6,75 mkr 1,0 mk 1,25 Besparing 2,1 mk 5,6-7,5 mk 1,35 mk 1,123 mkr 2,34 mk 1,06 mk Totalt uppgår kostnaderna til 9,9 miljoner kronor och bespamingama beräknas uppgår til 14,523 kronor vilket ger en nettobesparing på 4,623 mi1joner kronor. Under överläggningarna yttrar sig Ewa Callhammar, Göran Dahlström, Lars Härström, Monica Johansson, Berit Örtell, Pat Werner, Inger Fredriksson, Ove Melin samt socialchefen Ake Strandberg, enhetschefen Sara Sjögren samt ekonomen Julia Norén. Kommunstyrelsen uttalar att styrelsen anser att socialforvaltningen ska går vidare med de foreslagna åtgärderna. Prolokollsutdrag till yrkande

5 IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Aterrapportering Katrineholmsterminalen Kontaktsekreteraren Roger Andersson återrapporterar om det pågående projektet Katrineholmsterminalen. Detta sker genom att visa området på plats for kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lägger redovisningen til handlingarna. êq Utdragsbestyrkande Protokollsuldragtill

6 -I IZatrineholms kommun \. Sammantradesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2008: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om flyktingbarns introduktion i skolan Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av socialnärdens, viadidaktnärndens och bildnngsnärdens ytranden. Reservation Mot beslutet och till förmån for Gudru Lindvall med fleras yrkanden reserverar sig Gudru Lindvall, Ewa Callharar och Carna Björk-Andersson. Reservationen redovisas på sidan 9. Ärendebeskrivning Gudru Lindvall (mp) har lärat in en motion om flyktingbarns introduktion i sko- Ian. Motionen har foljande lydelse: Flyktingbarns introduktion i skolan "Sedan oktober 2007 har kommunen tagit emot ca 22 I flyktingbam och yterligare 50 barn beräkas komma under detta år. Hur många, som kommer 2009 är svår att beräka. Skolan barn ens viktigaste introduktion i det nya samhället För de här barnen är skolans forberedelseklasser det första mötet med det nya sainället. Det handlar inte bara om ett nyt språk, andra seder och ett saiälle helt skiljt från det man kom ifrån. Många har också traumatiska upplevelser av krig att bearbeta. Skolan Ìar däror en mycket viktig roll, inte bara som kunskapsformedlare, utan även som stöd och hjälp i allt det nya. En bra och genomtänt introduktion ska forhoppningsvis skapa trygga bar, som kan se en Ijus framtid an med tilforsikt. Miljöpartiet de gröna har i Bildningsnärden drivit frågan, att av det bidrag som foljer med vaie flyktingbarn bör minst 25 % gå til skolan. Dels for att dessa elevers möjligheter att nå målen i skolan kräver mera insatser av modersmål och studiehandledning, dels for att deras introduktion i sainället i princip sköts av skolan. Grndskolebarn generar I I I 400 kr och gynmasieelever kr. Justerandess!gn Protokollsutdragtill Uldrag kande

7 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlrãdesdatum Kommunstyrelsen I Katrineholm är det snå1t.. I olika kommuner sker fordelningar til skolan på olika sätt. I Katrineholm ges ca kr per barn i grundskolan. I Flen ges kr per år under två år. Man anser där att varje elev har behov av extra resurser under minst två år. Det här ger naturligtis olika forutsättningar där man kan se att man i Katrineholm snabbare vil slussa ut barnen i vanliga klasser. Introduktionen blir snarare en kort tids forvaring än den goda start det var tänkt for barnen i Katrineholm. Samtidigt gäller skollagen även för dessa bar och de har som alia andra barn rätt til det stöd de behöver, samt modersmålsundervisning under hela sin skoltid. Kommunens skolplan är också tydlig på den punkten. Mer pen gar til introduktionsklasserna. Miljöpartiet de gröna anser att situationen i Katrineholms kommun inte är bra och därfor lägger vi ett konket förslag om fördelning av medel til introduktionen i skolan for de nyanlända flyktingbaren. Vi anser att kr per bar och år i grundskolan och kr per ungdom och år i gymasiet ska tilfalla Bildningsnänden från introduktionsbidraget från staten, som idag går til Viadidaktnänden. Medlen ska betalas ut under två år. Vi anser vidare att avräking ska ske två gånger per år då det faktiska antalet bar beaktas både gällande introduktionsbidraget och den demografiska utvecklingen. Bar kommer ju även mitt i terminer. Dessa avräknngar kan forslagsvis ske i mars och september. Vi har svår att forstå varfor skilnaderna ska vara så stora mellan Katrineholms kommun och Flens kommun, trots att statsbidragen är desama. Miljöpartiet de gröna förslår. att medel til introduktionsklasser fordelar enligt ovan foreslagna modell i Katrineholms kommun." Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2008, 2 I 5, att överlämna motionen til kommunstyrelsen för beredning. Inkomna yttranden Motionen remitterades til socialnänden, viadidaktnänden och bildningsnänden for ytrande. Förvaltningschefema for forvaltningara socialforvaltningen, bildningsforvaltningen och viadidakt har utarbetat ett gemensamt ytrande som antagits av socialnänden och viadidaktnärnden. Bildningsnärnden baserar sitt beslut på ytrandet. Samtliga tre nänder foreslår att motionen ska avvisas. Bildningsforvaltningen med tillägget Protokollsutdfagtill

8 IZatrineholms kommun \. Sammanlràdesdatum Kommunstyrelsen att det bör göras en avstämning och översyn under pågående budgetår, forslagsvis vid delårsboksluten. A v ytandet framgår att forvaltningscheferna tycker att det inte föreligger någon anledning att revidera det nuvarande beslutet kring ersättningar med forbehållet att det bör göras en avstärning och översyn under pågående år. Socialnärnden och viadidaktnärden uttalar också att närnderna anser att motionen ska avvisas av kommunfullmäktige. Kommunledningsfärvaltningens slutsats Berörda närder anser att motionen ska avvisas och kommunledningsforvaltningen har inte funnit något som talar emot detta. Arendets handlingar. Gudru Lindvalls (mp) motion om flyktingbarns introduktion i skolan, I. Kommunledningsforvaltningens tjänsteutlåtande, I 5. Bildningsnärdens protokoll, Viadidaktnärdens protokoll, Socialnärdens protokoll, I 8 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Gudrun Lindvall, Ewa Callhamar och Carina Björk-Andersson. Färslag och yrkanden Gudrun Lindvall yrkar, med instämmande av Carina Björk-Andersson och Ewa Callhammar, bifall til motionen. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordforanden proposition på ordforandens forslag til beslut och Gudrun Lindvalls med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordforandens eget forslag. Protokollsutdrag til Akten Uldr estyrande

9 Kommunstyrelsen mlljöportiet de gröno 0 Folkpartiet Liberalerna Reservation Ärende Svar på motion om Flyktingbams introduktion i skolan Miljöpartiet de grönas motion Flyktingbarns introduktion i skolan blev på KS sammanträde avslagen. Vi yrkade bifall til motionen. Eftersom vi inte fick gehör for detta yrkande reserverar vi oss mot beslutet til formån for motionen. Katrineholm den 29 april 2009 För Miljöpartiet de gröna För Folkpartiet Liberalerna..~.~ ~~~.~~.~~~... Gudrun Lindvall Ewa Callhammar y-i~' 1//

10 -I IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdalum Bled Kommunstyrelsen Dnr KS/2008: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om au Katrineholms kommun ansöker om stimulansbidrag för att kunna underlätta införandet av lagen om valfrihet Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen i och med att vård- och omsorgsnärnden ansökt om stimulansbidrag for att utreda inforandet av lagen om valfrihet Ärendebeskrivning Ewa Callhamar (fp), Carina Björk-Andersson (fp), Kristina Malrnäs (fp) och Håkan Nordström (fp) har inlärnat en motion om att Katrineholms kommun ansöker om stimulansbidrag för att underlätta införandet av lagen om valfrihet (LOV). Motionen är daterad den 22 augusti 2008 och har foljande lydelse: "Regeringen föreslår en ny lag, lag om valfrihetssystem, LOV, införs. Lagen är tänt som ett frivillgt verktyg for de kommuner och landsting som vil överlåta valet av utforare av vård och omsorgstjänster til brukaren/invånaren. Den foreslagna lagen är ett alternativ til lagen om offentlig upphandling. LOU, och kan tilärpas på handikapp- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdstj änster. Regeringen vil stärka den enskildes möjligheter til infiytande över den egna vardagen. Den nya lagen skapar möjligheter for äldre och handikappade att välja vem som ska utfora den hjälp de är i behov avo Genom att det finns fier utförare på dessa områden kan individen själv välja, vilket gör att den offentligt finansierade servicen bör bli mer lyhörd för den enskildes behov och önskemål. Vid samtal med pensionärer är det tydligaste budskapet att möjligheten att påverka vård och omsorg är ett av de allra viktigaste kriterierna på livskvalitet. Att öka valfriheten är också ett sätt att öka tilgängligheten, kvalitén och effektiviteten inom äldreomsorgen som i stödet til personer med funktionshinder. Såväl privat foretag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som utforare. All utforare som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de av vår kommun fastställda kraven godkänns. Den foreslagna lagen bygger på att det inte är någon priskonkurens mellan utförara. Prolokollsuldragtill

11 IZatrineholms kommun \. Sammanlradesdatum Kommunstyrelsen Det är inte priset utan kvaliteten som kommer att avgöra vem som får den enskildes fortroende att utfora tjänsterna. Enligt lagforslaget ansvarar kommunen/landstinget for att bruaren/invånarna f'ar fullödig information om samtliga utforare som brukaren kan välja emellan. För personer som inte själva har förmåga eller vil välja ska det finnas ett ickevalsalternativ. Regeringen har också avsatt ett stimulansbidrag om 280 miljoner att fordela, for att uppmuntra kommuner att infora valfrihetssystem. Sista ansökningsdag for att söka stimulansbidrag hos Socialstyrelsen är den 30 september Folkpariet Liberalerna yrkar därfor foljande: Att Katrineholms kommun ansöker om stimulansbidrag i syfte att kunna underlätta införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Att med stöd av stimulansbidraget genomfora en seriös analys/utredning om for- och nackdelar med dylikt system." LOV trädde i kraft den I januari Den är ett alternativ til upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Valfrhetssystemet definieras som ett forfarande där den enskilde har rätt att vä1ja den leverantör som ska utfora tjänsten och som en upphandlande myndighet har godkänt och tecknat kontrakt med. Den upphandlande myndigheten ska också tilhandahålla ett icke-valsalternativ for dem som inte väljer leverantör. Regeringen har uppdragit till Socialstyelsen att fordela 280 miljoner kronor i bidrag til kommunerna for att stimulera inforandet av valfrihetssystem enligt LOV. Ett ansökningsförfarande starade under år 2008 och hittils har 260 miljoner kronor fordelats til kommunerna. Fortfarande finns möjlighet att söka stimulansbidrag. Maximalt belopp per kommun är två miljoner kronor. Beviljade bidrag ska användas fore 30 juni år Inkomna yttrande I beredningen av ärendet har kommunledningsforvaltningen inhärtat ytranden från vård- och omsorgsnärnden samt service- och tekniknänden. Vård- och omsorgsnamnden A v det inkorna ytandet från vård- och omsorgsnänden framommer att nänden beslutade den 29 januari 2009 att uppdra til ordforande att til socialstyrelsen inläna en ansökan om stimulansbidrag. Ansökan är insänd och det sökta beloppet är på två miljoner kronor. ~Ä Utdragsbeslyrande Protokollsuldragtill

12 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsen Det verksamhetsområde som ansökan gäller är hemtjänst. De insatser som stimulansbidraget i forsta skedet ska användas til, är att utreda om valfrihet och inforandet av ~änstedeklarationer. Om det politiska beslutet sedan blir att valfrihet ska inforas så har stimulansmedel även ansökts til detta. I detta skede handlar det om att förbereda inforandet på olika sätt samt att genomfora och stödja inforandet av valfrihetssystemet. Vård- och omsorgsnärden beslutade att i sitt ytrande til kommunstyrelsen tilstyrka motionens forslag. ServIce- och tekniknamnden Service- och teknikforvaltningen menar att det krävs en genomarbetad analys av hur lagen om valfrihet ska tilämpas och vilka effekter detta f'ar. Genom att ansöka om det aktuella stimulansbidraget ges kommunen en möjlighet att utreda frågan på ett for kommunen kostnadseffektivt sätt. Mot bakgrund härav, ställer sig service- och tekniknärden positiv til motionärerna forslag om att ansöka om stimulansbidraget. Ärendets handlingar. Tjänsteutlåtande från kommunledningsforvaltningen, I. Motion från Ewa Callhamar (fp), Carina Björk-Andersson (fp), Kristina Malrnäs (fp) och Håkan Nordström (fp), Yttrande från service- och teknikforvaltningen, Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnärden, , 36. Delegationsprotokoll från service- och tekniknärnden, I 6 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Ewa Callhammar. Protokollsutdragtill Akten

13 -I IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2008: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om att göra Katrineholms kommun til "egen el-kommun" Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad med hänvisning til kommunledningsforvaltningens tjänsteut1åtande. Reservation Mot beslutet och til formån for sitt eget yrkande reserverar sig Gudrun LindvalL. Reservationen redovisas på sidan 16. Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (mp) lärade den 15 september 2008 in en motion til kommunfullmäktige och att göra Katrineholm til "egen el-kommun". Kommunfullmäktige beslutade att överlärna motionen for beredning til kommunstyrelsen. Motionens Iydelse Motionen har foljande lydelse: "Att klimatforändringar orsakade av människan är verklighet tvivlar ingen på numer. Att situationen kräver åtgärder, såväl stora som små, tvivlar ingen heller på. Men vem ska göra't? Svaret är väl ALLA - i stort eller smått. Det kan handla om att köra mjukt for att minska koldioxidutsläpp från bilen, att välja bränslesnål bil vid nyköp, att bygga bort oljeparan i vilan m.m. m.m. Men det handlar också om ett arat systemtänk. Att göra större förändringar där det går. För det är paradoxalt så att den nya teknken for ett klimatsmarare samälle redan finns. Nu. Här. Men den används inte. Vi kan - var och enom vi vil - bidra mer genom att forse södertken med solfãngare, som gör antingen väre eller el, eller skaffa små vindsnurror som exempel. Ä yen "grannskapssnurror" finns numer av olika typer. Ä yen dessa kan bli ekonomiskt lönsama på relativt kort tid. Vi kan göra oss självförsörjande på el. I Katrineholm pågår ett intressant ' experiment'. Katrineholms energi tar emot el från ett litet vindkrafterk de dagar det producerar mer än ägaren behöver. Det är genialt och enkelt - fungerar genom hålen i väggen. Ägaren får en Protokollsutdragtil

14 -U IZatrineholms kommun \. Sammantradesdatum Kommunstyrelsen nettoräkning. Det här är ett system, som hör framtiden til. Med dagens stigande elpris kan det dessutom bli ekonomiskt intressant. Katrineholm borde bli en kommun, som producerar el. Ett delmål kan vara att de kommunala forvaltningarna och Kfab:s bostäder ska vara egenforsöijda med egenproducerad el. Det finns massor av ställen att sätta upp små vindsnurror eller elpaneler på, platta tak til exempel. Eller varfor inte större vindsnuror i blåsiga områden som vid Hjälmaren, uppforda i samverkan med privata aktörer? Eller solpaneler for elproduktion. Det slutliga målet ska naturligtvis vara att hela Katrineholm ska forsörjas av egen el. Utopiskt? Orealistiskt? Knappast - det klimatsmarta samhället hör framtiden til. Mycket stora klimatförändrngar Ìar mänskligheten svår att anpassa sig til. Ett scenarium, somjust presenterats, med upp til 8 meter högre havsytenivå än idag om 100 år forskräcker. Risken for stora metanutsläpp om permafrosten försvinna i sibiriska tundran likaså. Det är dags att agera nu - i stort och smått. Miljöpartiet de gröna fóreslår darfór att Katrineholm ska bli en kommun, som är självforsörjande på el, til att börja med for den egna verksameten." Yttrande från miljö- och hä/soskyddsnämnden Kommunledningsforvaltningen har for kommunstyrelsens räkning berett motionen och har in sin ärendeberedning bett miljö- och hälsoskyddsnärden att ytra sig. A v yttrandet framommer att egen el-produktion finns i form av mindre vattenkaftverk i kommunen liksom det nybyggda kraftäreverket vilket kommer att producera el lokalt utifrån fornybara energislag. Produktionen är beräknad til kommer då att vara lokalproducerad av biobränsle som en foljd avelcertifikatsystemet som gynnar biobränsle. 35 GWh. En del el Katrineholm kan formodligen göra sig självforsörjande på el, säger miljö- och hälsoskyddsnärnden i sitt ytrande. Det finns dock inte någon beräking med underlag som grund att stå på genom att energisituationen inte är karlagd genom en energiplan. Den energiplan som finns är från 1992 och sakar underlag for uthålliga energisystem. Miljö- och hälsoskyddsnärden har inga invändningar på motionen som innehåll men anser att man bör tà ett bättre underlag for att definiera nivån av självförsörjningsgraden i forhållande til ekonomiska forutsättningar. Justarandesslgn Protokollsuldragtil Uldragsbestykande

15 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlradesdatum Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens tjänsteut/åtande Kommunledningsforvaltningen har skrvit ett tjänsteutlåtande i vilket följande ståndpunkt framommer: Gudrun Lindvalls idé om att göra Katrineholm til en egen el-kommun ligger, ur ett miljöperspektiv, helt rätt. Katrineholms kommun har gjort en rad satsningar for att bidra til en bättre miljö och verka for att utveckla förnyelsebar elproduktion. Kommunen har bl a beslutat att arendera ut mark til Elproduktion i Stockholm AB for uppforande av pilotanläggning for småskalig vindkraf och solcellsföljare. A v miljö- och hälsoskyddsnärndens ytrande framgår att Katrineholms kommun sarolikt skulle gå att göra självforsörjande Ìå el. Dock sakas beräkingar, behovsanalyser och liknande for att göra en vederhäftig genomlysning av frågan. Detta är i sig ett stort och omfattande projekt som kan antas ställa krav på resurser for att genomforas. Kommunledningsförvaltningens stånd punkt är, att mot bakgrund av den svåra ekonomiska situation som kommunen står infor, bör kommunen tils vidare avvakta med att stara upp större projekt av den art som det skulle betyda att göra en fullständig analys av forutsättningara for att göra Katrineholm til egen el-kommun. Arendets handlingar. Tjänsteutlåtande från kommunedningsförvaltningen, Motion "Gör Katrineholms kommun til 'egen el-kommun'" från Gudru Lindvall (mp), I. Saranträdesprotokoll från miljö- och hälsoskyddsnänden, 55, Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Gudrun LindvalL. Förslag och yrkanden Gudru Lindvall yrkar bifall till motionen. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordforanden proposition på ordförandens forslag till beslut och Gudrun Lindvalls bifallsyrkande. Han finner att styrelsen biträder hans eget forslag til beslut. J",","od''';90 # Protokollsuldraglill Akten

16 Kommunstyre1sen miljöpaitiet de giöna. Reservation Ärende motion Gör Katrineholm til "egen-el-kommun". Vid kommunstyrelsens behandling av Miljöpariet de grönas motion Gör Katrineholm til "egen-el-kommun" foreslås att motionen skall anses besvarad. Från Miljöpariet de grönas sida yrkade vi bifall på motionen. Eftersom vi inte fick gehör for detta reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm den 29 april 2009 För Miljöpartiet de gröna ~~~~~... 1Y 11

17 IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2009:93- I 09 Handläggare: Marie Sandström Koski Förandrad politisk organisation för Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige besluta foljande 1. Under forutsättning av övriga medlemmars beslut ändras Regionförbundet Sörmlands politiska organisation genom att en direktion infors som högsta beslutande och verkställande organ. Direktionen ersätter nuvarande regionfullmäktige och styrelse. 2. Förbundsordning inkusive arbetsordning för direktionen fastställs att gälla från och med den 30 juni Uppdragen som ledamot och ersättare i Regionforbundet Sörmlands politiska organisation upphör att gälla från och med den 30 juni Kommunfullmäktige väljer Marita Bengtsson (s), Göran Dahlström (s) och Ewa Callhamar (fp) som ledamöter och Monica Johansson (s), Tony Rosendahl (v) och Eric Liljencrantz (m) som ersättare til direktionen for resten av innevarande mandatperiod samt fastställer redovisat förslag til inkallelseordning for ersättare. 5. XX nomineras som ledamot i valberedningen och XX som ersättare i valberedningen. Reservation Mot beslutet och till formån for sina egna yrkanden reserverar sig Inger Fredriksson och Gudrun Lindvall. Reservationen redovisas på sidan 20. Ärendebeskrivning Regionforbundet Sörmland har översänt forslag til sina medlemskommuner om ändring av den politiska organisationen med en direktion som högsta beslutande och verkställande organ. Syftet med forändringen, med en forändrad organisation och nya arbetsformer, är att kunna forbättra ledamöternas delaktighet och inflytande i regionförbundets verksamhet. Förslaget innebär att respektive medlemskommun ska ta ställning till Ändrad politisk organisation med en direktion som högsta beslutande och verkställande organ, benärnd regionstyrelse, vilket ersätter nuvarande regionfullmäktige och styrelse. Il Protokollsutdfagtill

18 IZatrineholms kommun \. Sammantràdesdatum Kommunstyrelsen Förbundsordning inklusive arbetsordning for direktionen, att gälla från och med den I juli Uppdragen som ledamot och ersättare i nuvarande organisation upphör att gälla från och med den I juli Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun ska utse tre ledamöter och tre ersättare til regionstyrelsen samt en ledamot och en ersättare til valberedningen. Kommunledningsförvaltningen beredning Kommunledningsforvaltningen har tagit del av handlingarna och har inte fuit något som talar emot forslaget. Enligt uppgift från regionforbundet har jurist granskat forslaget. Förbundet har också meddelat att ingen personlig uppsägning behöver göras av ledamöter och ersättare i regionfullmäktige. Kommunledningsforvaltningen har utarbetat ett förslag till inkallelseordning for ersättare som kommunen har att utse. Förslaget foljer de regler som gäller för styrelsen och övriga nämnder i Katrineholm och som antagits av kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningens slutsats Kommunfullmäktige har att ta ställning til om den politiska organisationen for Regionforbundet ska ändras och om så är fallet fatta foljdbeslut enligt ovan. Arendets handlingar. Kommunledningsforvaltningens tjänsteutlåtande, i 7. Protokoll från Regionforbundet Sörmlands regionfullmäktige, , 5. PM från Regionforbundet Sörmland, i 0. Skrivelse från Regionforbundet Sörmland, i 9. Protokoll från Regionforbundet Sörmland styrelse, i 8, 5, med bilagt forslag til forbundsordning och arbetsordning samt fordelning av mandat til direktionen, revisorer och direktionens valberedning. Skrivelse från Regionforbundet (e-post), Förslag til inkallelseordning för ersättare valda av Katrineholms kommun til regionstyrelsen, i Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Göran Dahlström, Monica Johansson, Inger Fredriksson och Gudru LindvalL. Protokollsutdragtill

19 IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdatum Kommunstyrelsen Förslag och yrkanden Inger Fredriksson yrkar, med instäiande av Gudrun Lindvall, avslag på ordforandens forslag til beslut. Propositon Efter avslutad överläggning ställer ordforanden proposition på ordforandens förslag til beslut och Inger Fredriksson och Gudru Lindvalls avslagsyrkande. Han tinner att styrelsen biträder ordforandens eget förslag. 2/ Protokollsutdragtill Akten

20 Kommunstyrelsen VcJ ~B CENTERPARTIET miljöpoitiet de giöno. Reservation Dnr KS/2009: Om förändrad politisk organisation för Regionförbundet Sörm1and Centerpartiets och Mi1jöpartiet de grönas önskan är ett direktvalt regionparlament. Då blir ansvaret tydligt. De valda foreträder som regionpolitiker sina väljare och har som uppgift att arbeta for regionens bästa. Regionförbund Sörmland är den 1ag1iga 1ösning som stãr til buds for dagen. Det innebär att vi måste göra det bästa möjliga av den organisation vi har. Vi anser inte att forslaget om att inrätta en direktion är en bättre 1ösning än dagens med regionfullmäktige för att öka engagemanget och insynen i regionförbundets verksamhet. Vi ser det i stället naturligt att utveckla regionforbundets arbete, så att det bättre svarar mot medlemmarnas - kommunernas och 1andstingets - intresse och sörmlänningarnas behov. Då vi inte fick gehör for vårt yrkande om avs1ag til förs1aget, reserverar vi oss mot beslutet. Katrineho1m 29 april 2009 ~Ð C;t.,- -c,,.--- In!?r t?riksson Centerpartiet ei~~iv~1 Miljöpartiet de gröna tv )(

21 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlràdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2009: Handläggare: Per Johansson Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunstyre1sen foreslår kommunfullmäktige besluta godkänna det upprättade forslaget til foreskrfter om avfallshantering inom Katrineholms kommun. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen bes1utade vid sitt sananträde den 25 februari 2009 att återremittera förslag om avfallsforeskrifter inom Katrineholms kommun til kommunledningsforvaltningen för kvalitetssäking. Katrineholm Vatten och Avfall AB har reviderat foreskrifterna efter en nyupprättad mall som Sveriges Kommuner och Landsting samt A vfall Sverige foreslagit. En strävan har vart att, så långt det är möj1igt, ha likalydande foreskrifter i de tre kommunerna Katrineho1m, Flen och Vingåker samt driftbo1aget Sörm1and Vatten- och A vfall AB. Kommunledningsförvaltningen har i beredningen av ärendet anlitat teknikkonsultforetaget Sweco Environment AB for att fà en teknisk belysning av de foreslagna foreskrfterna om avfallshantering. Sweco har inkommit med ett ytrande, i vilket konsulten Johara Thurdin gör en sammanattande bedömning av forslaget til avfallsforeskrifter och som säger att de forslagna fóreskrifterna är välformu1erade och överensstäner med tilämpliga lagar, förordningar och foreskrifter. Ärendets handlingar. Tjänsteutlåtande från kommunledningsforvaltningen, PM från Sweco Environment AB, Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms kommun (med gjorda revideringar markerade) Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytar sig Sten Holmgren samt vd for Katrineholm Vatten och Avfall AB Björnar Berg. Under överläggningara noteras att två redaktionella ändringar kommer att göras i foreslaget til föreskrifter som skickas ut i handlingarna til kommunfullmäktige. Protokollsutdragtill Akten Utdragsbaslyrande

22 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlfadesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2008: Handläggare: Marie Sandström Koski Förbundsordning samt uppdrag til Vastra Sörmlands Raddningstjanstförbund angående raddningstjanstverksamhet Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunfu1mäktige fastställer for sin del redovisat forslag til Förbundsordning for Västra Sörm1ands Räddningstjänst samt Uppdrag til VSR angående räddningstjänstverksamet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar til kommunledningsforvaltningen att tilsamans med Vingåkers kommun se över reglementet beträffande turordningsregler för ersättare for direktionen. Ärendebeskrivning Ett forlag til ny forbundsordning samt uppdrag til Västra Sörm1ands Räddningstjänst angående räddningstjänstverksamet har utarbetats av Vingåkers och Katrineho1ms kommun gemensamt. Förs1aget har översänts av respektive kommunstyrelse til Västra Sörmlands Räddningstjänst for antagande. Árendet har nu återkommit till kommunerna for fastställande av forbundsordningen med bilagda uppdrag. Direktionen uttrycker också önskemål om att kommunema ska fortydliga tuordningsregler för ersättare i direktionens reg1emente. Kommunledningsfärvaltningens beredning Eftersom VSR inte har framfort några synpunter på forbundsordningen med uppdrag anser forvaltningen att den huvudsakliga beredningen skedde infor kommunstyrelsens tidigare ställningstagande att styrelsen stä11de sig bakom det til VSR överlänade fors1aget. Vad gäller det framforda önskemålet om att fortydliga turordningsregler for ersättare i direktionens reglemente föres1år forvaltningen att ett forslag utarbetas tilsamans med Vingåkers kommun som redo visas til kommunstyrelsens samanträde i maj Ärendets handlingar. Tjänsteutlåtande från kommunledningsforvaltningen, Protokollsutdrag 11I

23 -I IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdaturn Kommunstyre1sen Sammanträdesprotokoll - direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst, , 4. Förbundsordning for Västra Sörm1ands Räddningstjänst. Uppdrag til VSR angående räddningstjänstverksamheten Justerandes sign Protokollsutdrag til Utdragsbaslyrkande v Kommunledningsförvaltningen, akten

24 -I IZatrineholms kommun \. Sammantràdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2009: Handläggare: Per Johansson Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sköldinge Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunstyre1sen foreslår kommunfullmäktige besluta godkänna Katrineho1m Vatten och Avfall AB:s förslag til utökning av verksametsområde för vatten och avlopp i Sköldinge. Ärendebeskrivning Katrineholm Vatten och A vfall AB:s styre1se beslutade den 2 april 2009 att föreslå kommunfullmäktige besluta om utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp med fastigheterna:. Skalunda 1:2. Sköldinge-Ramsta 1:112. Sköldinge-Ramsta 1: 113 Genom att utvidga verksametsområdet gäl1er lagen om vattentjänster inom området, vilket innebär att huvudmaren har skyldighet att anordna vattenforsörjning och omhänderta av10pp som det behövs med hänsyn til märiskors hälsa och miljö. Fastigheterna inom det foreslagna nya området är sedan tidigare ans1utna til det allmära vatten- och avloppsnätet. Katrineho1m Vatten och A vfall AB har inkommit med underlag som visar forslag til utökning av verksametsområde för vatten och av10pp i Sköldinge enligt ovan. A v underlaget framkommer att ägara till de tre berörda fastigheterna (se ovan) gemensamt byggt en vatten- och avlopps1edning från den allmänna ledningen til respektive fastighet. Delar av den privata ledningen är belägen inom kommunalt verksametsområde. Fastighetsägara har begär att Katrineholm Vatten och A vfall AB ska överta anläggningen. Fastighetsägarna har erlagt kommunal anslutningsavgift och upprättat servitutsavtal med berörd be1astad fastighetsägare. Förs1ag till avtal med berörda fastighetsägare är upprättt med vilkoret att Katrineholms kommun fattar beslut om utökat verksamhetsområde så att hela an1äggningen blir belägen inom det utökade verksamhetsområdet. Ersättning för an1äggningen til berörda fastighetsägare uppgår til anskaffningskostnaden, cirka kronor inkl mervärdesskatt. Utdragsbeslyande Jí ProtokoHsutdrag til

25 IZatrineholms kommun \. Sammanlrädesdalum Kommunstyrelsen Ärendets handlingar. Tjänsteutlåtande från kommun1edningsförvaltningen, Protokollutdrag från Katrineholm Vatten och A vfall AB, , 8 inkl bilagor Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Erik Liljencrantz, Monica Johansson, Ewa Callhammar samt vd for Katrineholms Vatten och Avfall Bjömar Berg. Protokollsuldragtill Akten

26 IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdatum Kommunstyre1sen Dnr KS/2009: Handläggare: Per Johansson Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp: Tisnarebaden Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige Kommunstyrelsen foreslår kommunfllmäktige bes1uta att bilda ett nyt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Tisnarebaden, enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s forslag. Ärendebeskrivning Katrineholm Vatten och A vfall AB har inkommit med forslag til nyt verksamhetsområde for vatten och avlopp avseende Tisnarebaden. Genom att ett nyt verksamhetsområde bildas, gäller lagen om vattentjänster inom området. Det innebär att huvudmaren har sky1dighet att anordna vattenforsörjning och att omhänderta avlopp om det är nödvändigt med hänsyn til märiskors hä1sa och miljö. Tisnarebaden består av ett femtiotal fastigheter med fritidshusbebyggelse och där vatten- och avloppsforsörjningen är enskild. Kommunens inventering och besiktning har givit vid handen att de enskilda avloppen är i dåligt skick samt att en utbyggnad av allmänt vatten och avlopp vara erforderligt. I området har det med åren börjat bli vanligare med permanentboende. Nyt bostadsområde planeras i anslutning til Tisnarebaden. På grnd av kommunens bedömnng av de enskilda avloppen i Tisnarebaden och infor kommande utbyggnad, har arbetet med en ny överforingsledning påbörjats och är beräkad att vara fårdigställd under våren Mot denna bakgrd vil Katrineholm Vatten och A vfall AB verka for att ett nyt verksamhetsområde for vatten och avlopp bildas for Tisnarebaden. Ärendets handlingar. Tjänsteutlåtande från kommunledningsforvaltningen, Styrelseprotokoll från Katrineholm Vatten och A vfall AB, inkl bi1agor, Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyre1sens överläggnng ytrar sig Göran Dahlström, Inger Fredriksson, Pat Werner samt vd for Katrineholm Vatten och Avfall Björnar Berg. ÇJ. Protokollsutdraglill Akten

27 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlradesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2009: Hand1äggare: Marie Sandström Koski Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmaktige 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att instära i revisorernas granskning. 2. Kommunstyrelsen foreslår vidare kommunfullmäktige besluta om att godkänna Arsredovisningen 2008 för Samrodningsforbundet RAR och att bevilja styre1sen ansvarsfrihet for verksamhetsåret Ärendebeskrivning Revisorerna i Samordningsförbundet RAR i Sörmland har granskat forbundets verksamet för år 2008 och har til samtliga medlemskommuner översänt revisionsberättelsen for år 2008 for godkärande. Rapporten översändes den 15 apri til ekonomikontoret och Socialnärden for yttrande. Ekonomikontoret och Socialnärnden har valt att samordna sitt ytrande. Revisorernas redogörelse Revisorerna har granskat Samordningsforbundet RAR i Sörmlands årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens forvaltning for år Granskningen har utforts enligt kommunallagen och enligt god redovisningssed. Revisorerna har utifrån att de ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är forenligt med de mål for den ekonomiska forvaltningen som förbundsstyrelsen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen gjort följande bedömnng: Den utvärdering av målen for god ekonomisk hushållning som görs i som görs i Samordningsförbundets årsredovisning bör utvecklas och kompletteras med uppgifter från tidigare rapportperioder. Samordningsforbundets redovisar ett negativt eget kapital på tkr per den 31/ Samordningsforbundets styrelse har hänvisat til synnerliga skäl som lagen medger for att balanskravet inte uppfylls. Samtidigt med ett negativt eget kapital finns det stora avsättingar i räkenskaperna for beviljade anslag til ett antal fleråriga projekt. Revisorerna anser därfor att p1aneringen av likviditet över flera år blir än mer väsentlig i den ekonomiska ställning Samordningsforbundet befinner sig i. 11 Protokollsutdragtill

28 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlradesdatum Kommunstyrelsen Ekonomikontorets och socialfärvaltningens färslag til yttrande Ekonomikontoret har tagit del av revisorernas rapport och de1ar deras uppfattning angående de åtgärder förbundet bör vidta. Sedan föregående år har årsredovisningen kompletterats med en utvärdering av Samordningsforbundets mål för god ekonomisk hushållning. Denna utvärdering bör dock precis som revisorerna påpekar utvecklas yterligare och komp1etteras med uppgifter från tidigare rapportperioder for att öka informationsvärdet för medlemmama. Angående Samordningsförbundets negativa egna kapital på tkr per den 31/ forklaras detta av den princip som samordningsförbundet använder sedan 2006 och som säger att "beslutade bidrag til projekt som löper över flera år redovisas som en kostnad det år projektet beslutas ". Utbetalningarna ska sedan täckas av medlemsavgifter under de år utbetalningama sker. Vi håller även i denna fråga med revisorerna och anser att en god p1anering av likviditeten över flera år blir än mer väsentlig i den ekonomiska ställning Samordningsförbundet nu befinner sig i. Samordningsforbundet har redan idag påbörjat en 1ikviditetsp1anering som redovisas i samband med årsbokslutet. Samordningsforbundet hade vid 2008 års slut en likviditet på drygt 29 mn. Med hänsyn taget til de projektbeslut som idag finns fattade och med utrmme för nya projektbeslut har samordnngsforbundet gjort en femårsp1an som visar att de 1ikvida medlena vid 2012 skulle ha minskat til drygt 5 mn. Ärendets handlingar. Revisionsbiträdets rapport, Samordningsforbundet RA:s protokoll, Missiv, Ârsredovisning RAR Gemensamt ytrande från ekonomikontoret och socialforvaltningen, Juslerandes sign Prolokollsutdrag til Akten

29 _ a IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2009: Handläggare: Per Johansson Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp: Lilla Toltorp Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet til kommunledningsforvaltningen for kontakt med Katrineho1m Vatten och A vfall AB om att säka att berörda boende informerats i vederbörlig ordning. Ärendebeskrivning Katrineholm Vatten och Avfall AB har inkommit med forslag til nyt verksamhetsområde for vatten och avlopp avseende Lila Toltorp. Genom att ett nyt verksamhetsområde bildas, gäller lagen om vattentjänster inom området. Det innebär att huvudmaren har sky1dighet att anordna vattenforsörjning och att omhänderta av10pp om det är nödvändigt med hänsyn til människors hälsa och miljö. Lila Toltorp består i dags1äget av huvudsak1igen fritidsbebyggelse med enstaka permanentbostäder. För närvarande pågår ett detaljplanearbete som syftar til att kunna utöka fastigheternas byggnadsarea och ande1en permanentboende. Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s underlag, forväntas detaljplanen antas av kommunfullmäktige fore sommaren Områdets egen vattentäkt har p g a for hög flouridhalt en icke godtagbar kvalitet och har av miljöforvaltningen dömts ut som dricksvatten. I detaljplaneforslaget har angetts att när fritidshustomter omvandlas til permanentboende, ska fastigheten anslutas til kommunalt vatten- och avloppsnät. Katrineholm Vatten och Avfall AB är av den uppfattningen att när ett verksamhetsområde inrättas, bör alia inblandade fastigheter, oavsett om det är fritidshus eller permanenta bostäder, anslutas til det kommunala vatten- och avloppsnätet. I verksamhetsområden där utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet blir extraordinärt kostsam, kan kommunen besluta om s k säraxa. Denna kan debiteras for kostnader som överstiger 130 % av beslutad VA-taxa. Beträffande Lila Toltorp har en varierad topografi som bl a medfor omfattande sprängningar. Anäggningskostnaden for framdragande av vatten och avlopp beräkad til cirka 4.7 miljoner kronor. De beräkade intäkterna, baserad på gällande V A-taxa, uppgår til cirka 3 miljoner kronor. Justerandesslgn Protokoltsuldragtill

30 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlrâdesdatum Kommunstyrelsen Ärendets handlingar. Tjänsteutlåtande från kommunledningsforvaltningen, Styrelseprotokoll från Katrineholm Vatten och Avfall AB, inkl bilagor, Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyre1sens överläggning ytrar sig Ewa Callhammar, Gudrun Lindvall, Inger Fredriksson, Pat Werner, Göran Dahlström, Reijo Eriksson samt vd for Katrineho1m Vatten och Avfall Björnar Berg. Förslag och yrkanden Inger Fredriksson yrkar, med instämmande Göran Dahlström, på återremiss av ärendet til kommunledningsforvaltningen för kontakt med bolaget om att säka att berörda boende informerats i vederbör1ig ordning innan ärendet åter tas upp för beslut. Propositon Efter avslutad överläggning ställer ordforanden proposition på Inger Fredriksson yrkande om återremiss och tinner att styrelsen beslutar i enlighet med detta. Protokollsutdrag till Kommunledningsforvaltningen, akten

31 -I IZatrineholms kommun \. Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2009: Handläggare: Marie Sandström Koski Tiläggsavtal til Genomförandeavtal med Banverket avseende kostnader för sanering på fastigheten Katrineholm 4:1 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner redovisat forslag til tiläggsavtal nr 3 till Genomforandeavtalet med Banverket. Genom tiläggsavtalet påtar sig kommunen 50 procent av kostnaden for sanering av det tilfållga upp1ag av miljögifter som finns på fastigheten Katrineho1m 4: 1. Kommunens kostnadsdel beräknas til 10 miljoner kronor. 2. Kostnaden täcks inom bes1utad ram for investeringen i Katrineholms Logistikcentrum. Tiläggsavtalet redovisas som kommunstyrelsens handling nr 25/2009. Ärendebeskrivning I skrivelse til kommunstyre1sen fóreslår mark- och exploateringschefen att kommunstyrelsen ska godkära tiläggsavtal nr 3 til Genomforandeavtalet med Banverket. Genom tiläggsavtalet påtar sig kommunen 50 procent av kostnaden for sanering av det tilfållga upplag av miljögifter som finns på fastigheten Katrineholm 4: 1. Kommunens kostnadsde1 beräkas til 10 mn. Efter samråd med ekonomichefen foreslås att kostnaden täcks inom beslutad ram for investeringen i Katrineholms Logistikcentru. För verkställghet av fullmäktiges beslut den 17 mars 2008 tecknades i maj sama år ett genomforandeavtal med banverket. Detta avtal reglerade huvudsakligen ansvarsfrågorna kring byggnationen av Österledens vägtunnel under Västra stambanan. I ett forsta tiläggsavtal reglerades senare i huvudavtalet frågor av formell karaktär rörande spårdragnngar inom logistikcentrum. Ett andra tiläggsavtal om elektrifiering av de södra spåren har också undertecknats. Bakgrunden till att kommunen har deponerat fororenade massor på fastigheten Katrineholm 4:1 är den sanering av fororenat markområde kommunen genomförde vid Stettin i början av 1990-talet. Ett forslag til ett tredje tiläggsavtal föreligger nu. Det är av den karaktären att det kräver KS ställningstagande. A vtalsforslaget behand1ar som huvudfråga sanering av Prolokollsuldragtill Utdrag slyrkande

32 IZatrineholms kommun \. Sammanträdesdalum Kommunstyrelsen det tilfällga upplag av förorenade massor som flnns i anslutning til Katrineholms Logistikcentrum på fastigheten Katrineholm 4: 1. I avtalet regleras också kostnadsfordelningen mellan Banverket och kommunen. Förslaget är att vardera parten svarar for 50 procent av kostnaden. Denna fordelning motsvarar vad respektive par bidragit med til upplaget i form av förorenade massor. Totalkostnaden har uppskattats til 20 Mnk, varför kommunens kostnader for närvarande kan beräknas til 10 Mnk. Saneringen är nödvändig for att investeringen i Katrineholms logistikcentrum ska kunna fullfo1jas. Efter saråd med ekonomichefen foreslås att kostnaden för saneringen täcks inom den av fullmäktige den 17 mars 2008 beslutade ramen for investeringen i Katrineholms Logistikcentrum (i beslutet kallat Katrineholms-terminalen). Denna kostnadstäckniiig möj1iggörs genom omfordelning inom projektet. Omfordelningen redovisas til kommunstyrelsen vid sammanträdet den 29 apri1 i en rapport från projektet. Ärendets handlingar. Skrivelse från mark- och exploateringschefen, Tiläggsavtal il 3 til Genomforandeavtal med Banverket avseende kostnader for sanering på fastigheten Katrineholm 4: 1 Kommunstyrelsens överlaggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Gudru Lindvall samt mark- och exp10ateringschef Björn Winnberg-Persson. Ul ragsbestyrande Protokollsutdragtill Mark- och exploateringschefen, kommun1edningsforvaltningen, akten

ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'...

ct(~~~~tço& G P.,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'... Kommunstyrelsen Sammantrllesdatym 2007-10-24 Bled Plats och lid Beslulanda Tjanslgõrande ersaltare Efsällaf8 Festvåningen, Hotel Statt, k18.15-16.35 Göran Dahlström, ordfòrande (s), Monica Johansson, l:e

Läs mer

IZatrineholms kommun \.

IZatrineholms kommun \. IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlradesdalum Kommunstyrelsen 2007-09-19 I Plalsocltid Beslutande Tjanstgõrande ersätlare Ersãltare Övriga deltagande Ulsesattjustera Justeringens platsochtid

Läs mer

IZatrineholn1s kon1n1un "

IZatrineholn1s kon1n1un IZatrineholn1s kon1n1un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-25 Plals och lid Beslutande Tjänslgórande ersättare Ersattare Övriga deltagande Utses all juslera Justeringens plals och lid Pelarsalen,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden

KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2010-04-06 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 19 april 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-17 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15 11.45 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

KALLELSE Datum 2008-03-26

KALLELSE Datum 2008-03-26 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2008-03-26 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 26 mars 2008, kl. 8.15 Plats Festvåningen, Hotell Statt Information Presentation av personalchef,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-16 1 Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl. 18.00-20.00 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

KALLELSE Datum. 15 juni 2007

KALLELSE Datum. 15 juni 2007 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KALLELSE Datum 15 juni 2007 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 20 juni 2007, kl. 8.15 Plats Pelarsalen, Safiren Information/uppföljning Ekonomisk utfallsprognos

Läs mer

IZatrineholms kommun "

IZatrineholms kommun IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kornunstyrelsens personalutskott 2007-09-05 34 49 Dnr KS/2005 :349 Handläggare: Karoline Vikingdotter Törmä Aterrapportering av arbetstidsprojektet

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR

Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Dm KS/2009:211-007 Handläggare: Marie Sandström Koski Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Ordförandens förslag til beslut I, Kommunstyrelsen fóreslår

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer