Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-12-07. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-15.55"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(47) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson (m) Thomas Håkansson (c) Kerstin Johansson (fp) Ronny Pettersson (v) Observerande ersättare Kenneth Michaelsson (c) Övriga deltagare: Christian Björkqvist, sekreterare Övriga deltagare, delvis: Marcus Sandekjer, David Gillanders, Monika Oredsson, Magnus Graad, Anna-Karin Sonesson, Göran Fridh, Roland Edvinsson, Johan Sjögren, Birgitta Fransson, Leif Söderlund, Torill Skaar, Elizabeth Olsson Utses att justera: Roger Fredriksson Justeringens plats och tid: Stadshuset Sekreterare: Christian Björkqvist Paragrafer: Ordförande: Justerande: JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningsenheten Christian Björkqvist

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(47) Innehållsförteckning 322 Förslag till tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särkilt boende att gälla fr.o.m , 4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunfullmäktige Arbetsplatser på Soft Center för Näringslivsavdelningen, på prov 1 år 6 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Lägesrapport samt Kommunens åtgärder i varseltider 8 Arbetsutskottets beslut Deltagande i Rework the World (RTW) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Uppföljning Översiktsplan 11 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Förslag till markanvisningstävling Leoparden 6 12 Arbetsutskottets beslut Passiva hus - Befrielse från bygglovsavgift 13 Arbetsutskottets beslut Upphävande av detaljplaner i Eringsboda 14 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Grönplan - avstämning 15 Arbetsutskottets beslut Redovisning av förslag till överenskommelse med Statoil angående arrende. 16 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Lägesrapport från klimatgruppens arbete 17 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Vägutredning för väg 27 Ronneby- Växjö, delen Möllenäs - Djuramåla 20 Arbetsutskottets beslut Investeringar på Karön 24 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Besvarande av medborgarförslag om att namnge rondellerna i Ronneby, från Agne Petersson 25 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Besvarande av medborgarförslag angående Ronneby kommuns logotyp, från Eva Malmport 27 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Förslag till reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 30 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Begäran om tilläggsanslag för Arbetsutskottets förslag till beslut Aktiveringsinsatser för arbetslösa socialbidragstagare 33 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Överenskommelse flykting 36 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Plan för budgetarbetet budget 2011 samt verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Förslag till Kommunstyrelsens internbudget Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Uppföljning av Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden budget oktober Arbetsutskottets beslut Inbjudan att delta i projekt Offentlig upphandling - Miljöteknik 42 Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens internkontrollplan 43

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(47) Arbetsutskottets beslut Revisionsrapport "Uppföljning av tidigare granskning av Kommunstyrelsens uppsikt" 44 Arbetsutskottets beslut Återbetalning av Vårdförbundet Blekinges egna kapital 45 Arbetsutskottets beslut Kurser och konferenser 46 Beslut Delgivningsärenden 47

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(47) 2009/ Förslag till tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särkilt boende att gälla fr.o.m , 1 Beslut allmänt ärende KS 266/ , Kostabonnemang inom särskilt boende 2 Handling Förslag till tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordniärt och särkilt boende att gälla fr.o.m , Omsorgsnämnden 3 Handling Angående kostabonnemang inom särskilt boende, Torill Skaar Verksamhetschef 4 Handling Beslut allmänt ärende KS AU 258/ , Projekt kost- och nutrition, utredning av måltidsordning och kostnader för måltider per dygn inom särskilda boenden 6 Tjänsteskrivelse/Utredning Utredning av måltidsordning och kostnader för måltider per dygn inom särskilda boenden 7 Handling Utredning av måltidsordning och kostnader för måltider per dygn inom särskilda boenden, Omsorgsnämnden Verksamhetschef Torill Skaar lämnar följande förslag Omsorgsnämnden 159/2009 Omsorgsnämnden föreslås godkänna förslaget till tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i ordinärt och särskilt boende fr.o.m Maxavgiften är beräknad enligt gällande lagstiftning: en tolftedel av 0,48 x basbeloppet. Basbeloppet för 2010 är kr. Lägsta förbehållsbelopp för personer 65 år och äldre är beräknad enligt Socialstyrelsen. En tolftedel av 135,46 % av basbeloppet för ensamstående och en tolftedel av 114,46 % för sammanboende makar/sambo. För personer år har det gjorts samma procentuella höjning som för ålderspensionärer. Beloppen för beräkning av uppvärmning och driftskostnader i egen fastighet är enligt gällande regler för beräkning av bostadstillägg för pensionärer (BTP) Detsamma gäller om hushållsel ingår i hyran.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(47) Beslut är fattat i Omsorgsnämnden /2009 angående kostabonnemang inom särskilt boende som ge möjlighet inom särskilt boende att välja till, tre-fyra mellanmål/dygn till en kostnad av 12,00 vilket ger en totalkostnad för pensionären på 95,00 per dygn. I priset 95,00 ingår följande måltider: Frukost 21,50 kr Lunch 40,00 kr Kvällsmat 21,50 kr 3-4 mellanmål 12,00 kr Totalt 95,00 kr Utifrån ovan beskrivna koncept har den boende möjlighet att välja bort vissa måltider. Mellanmålen kan endast väljas bort i sin helhet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att avge förslag till Kommunfullmäktige angående tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särskilt boende. Vid arbetsutskottets behandling av ärendet gås ett justerat förslag till tillämpningsföreskrifter igenom (bilaga 1). Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, Margareta Yngvesson, S, Roger Fredriksson, M, och Kerstin Johansson, FP. Yrkanden JanAnders Palmqvist yrkar bifall till det justerade förslaget till tillämpningsföreskrifter. Roger Fredriksson yrkar att privata pensionsförsäkringar och inkomst av kapital ej ska tas med som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av inkomst. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att arbetsutskottet bifaller JanAnders Palmqvists yrkande. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i ordinärt och särskilt boende att gälla från och med

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(47) 2009/ Arbetsplatser på Soft Center för Näringslivsavdelningen, på prov 1 år 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Arbetsplatser på Soft Center för Näringslivsavdelningen, på prov 1 år Näringslivschefen Marcus Sandekjer lämnar följande beslutsförslag En rad satsningar som näringslivsavdelningen deltar i görs just nu på Soft Center. Bland annat arbetas det för att skapa ett centrum för nyföretagande. Blekinge Business Incubator (BBI) är redan på plats i etapp III och ambitionen är att inom en snar framtid flytta NyföretagarCentrum dit, liksom Företagarnas regionkontor. Diskussioner förs med BTH:s Innovationsavdelning inklusive Wi.se, liksom med tre-fyra andra intressenter. Detta har gjort att flera företag och företagarföreningar har börjat visa intresse för att använda lokalerna som mötesplats. Detta skulle skapa förutsättningar för att få hit regionala aktörer och utveckla ett växande företagsnätverk, både för nya och befintliga företag. Uppbyggnaden av Ronneby Lärcenter på Soft Center är också en viktig satsning som näringslivsavdelningen har intressen i, inte minst i kopplingen mellan Lärcenter och näringslivet. Avdelningen sitter också i styrgruppen till Cela-projektet och för diskussioner med intressenter för Nya Yrkeshögskolan. På Soft Center utvecklas också samarbetet mellan näringslivet och REAL lab, Vattenskärningslabbet och eventuella andra satsningar med BTH. Närheten till Brunnsparken och dess företag är också en bonus, bland annat i ljuset av arbetet med "den moderna Kurorten". Bedömning På grund av de satsningar som näringslivsavdelningen deltar i på Soft Center, görs bedömningen att det finns fördelar med att finnas permanent på plats. Förslag är därför att etablera en fast arbetsplats, samt en flexibel plats (eventuellt tillsammans med annan aktör), i etapp III, på prov i ett år. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: att näringslivsavdelningen etablerar två arbetsplatser på Soft Center; en fast plats, samt en plats för flexibelt nyttjande mellan Stadshuset och Soft Center. Etableringen avser ett år och ska före eventuell förlängning utvärderas. Kostnaden bedöms till kr och finansieras inom ramen för administrativ utveckling. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, Thomas Håkansson, C, och Margareta Yngvesson, S.

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(47) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att näringslivsavdelningen etablerar två arbetsplatser på Soft Center; en fast plats, samt en plats för flexibelt nyttjande mellan Stadshuset och Soft Center. Etableringen avser ett år och ska före eventuell förlängning utvärderas. Kostnaden bedöms till kr och finansieras inom ramen för administrativ utveckling.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(47) 2009/ Lägesrapport samt Kommunens åtgärder i varseltider Näringslivschef Marcus Sandekjer och arbetsmarknadssamordnare Roland Edwinsson ger en lägesrapport vad gäller arbetsmarknadsläget och pågående/planerade åtgärder. Arbetsutskottets beslut Informationen noteras till protokollet.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(47) 2009/ Deltagande i Rework the World (RTW) Handling Angående intresse att deltaga i Rework the World (RTW) 2010, Tällberg Foundation Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag Rework erbjuder tillfälle att engagera utvalda nyckelaktörer i en kommun för att arbeta med hållbarhets-, sysselsättnings- och ungdomfrågor. Projektet kulminerar i ett globalt forum i juni Se bilagd Rework the World, samt bilagda handlingar/avtal under rubrik Tällberg Foundation. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslutar att Ronneby kommun deltar i Rework the World 2010 och tecknar erforderliga avtal härför att finansiera kostnaden för engagemang enligt bifogade avtal avseende medverkan i Rework the World, kr, och förberedande aktivitet, kr, genom att ta i anspråk kommunstyrelsens budgetreserv. att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att utse representanter, upp till tio st, från kommunen och näringsliv m fl. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, Thomas Håkansson, C, Kenneth Michaelsson, C, Kerstin Johansson, FP, Roger Fredriksson, M, Ronny Pettersson, V, och Margareta Yngvesson, S. Yrkanden JanAnders Palmqvist yrkar med instämmande av Kerstin Johansson och Margareta Yngvesson bifall till det framlagda beslutsförslaget enligt ovan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(47) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslutar att Ronneby kommun deltar i Rework the World 2010 och tecknar erforderliga avtal härför Kostnaden för engagemang enligt bifogade avtal avseende medverkan i Rework the World, kr, och förberedande aktivitet, kr, finansieras genom att ta i anspråk kommunstyrelsens budgetreserv. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att utse representanter, upp till tio personer, från kommunen och näringsliv m fl.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(47) 2008/ Uppföljning Översiktsplan 1 Handling Uppföljning av Översiktplan, David Gillanders Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag Kommunfullmäktige antog Översiktsplan för Ronneby kommun den 30 november Översiktsplanen pekar på ett antal projekt och planer som behöver utredas och/eller upprättas under planperioden, som sträcker sig fram till Kommunstyrelsen beslutade , 115 godkänna projektlistan samt ge Byggnadsnämnden, Tekniska Nämnden samt MiljöTeknik AB i uppdrag att årligen återrapportera arbetet till Kommunstyrelsen med en första rapport den 3 november Resultatet av uppföljningen 2009 framgår av bilaga. Förslag till beslut att Kommunstyrelsen godkänner rapporten och ge Byggnadsnämnden, Tekniska Nämnden samt MiljöTeknik AB i uppdrag att återrapportera arbetet under 2010 till Kommunstyrelsen i november Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner rapporten och ger Byggnadsnämnden, Tekniska Nämnden samt MiljöTeknik AB i uppdrag att återrapportera arbetet under 2010 till Kommunstyrelsen i november 2010.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(47) 2009/ Förslag till markanvisningstävling Leoparden 6 1 Handling Förslag till markanvisningstävling Leoparden 6, David Gillanders Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag Samhällsbyggnadsenheten har upprättat en inbjudan till markanvisningstävling vars syfte är att få in förslag på hur fastigheten skulle kunna förädlas, antingen via helt ny byggnation eller komplettering och restaurering av befintlig byggnad. Förslag till inbjudan framgår av bilaga. Geoteknisk utredning saknas för det aktuella området. En förutsättning för en förtätning av bebyggelse är att tävlingsdeltagarna känner till de geotekniska förutsättningarna. Geoteknisk utredning bör genomföras snarast. Förslag till beslut att godkänna inbjudan till markanvisningstävling. att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att starta tävlingen. att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att beställa en geoteknisk utredning för tävlingsområdet. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, Margareta Yngvesson, S, Roger Fredriksson, M, Ronny Pettersson, V, Kerstin Johansson, FP, Thomas Håkansson, C, och Kenneth Michaelsson, C. Arbetsutskottets beslut Stadsarkitekten får i uppdrag att bearbeta förslaget och återkomma till arbetsutskottet i jan/febr Exp: David Gillanders

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(47) 2009/ Passiva hus - Befrielse från bygglovsavgift 1 Handling Passiva hus - Bygglovsavgift 253/2009, Byggnadsnämnden 2 Handling Passiva hus - Befrielse från bygglovsavgift, Byggnadsnämnden Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag Samhällsbyggnadsenheten uppmuntrar byggande av passivhus via energirådgivning samt vid den rådgivning man ger allmänheten i samband med förfrågningar om byggande. Ett annat sätt att påskynda byggande av passivhus är att återbetala avgifter för bygglov, bygganmälan och eventuellt även nybyggnadskarta. Förutsättningen är att nybyggnaden utformas och anpassas så att kraven för Energi-myndighetens definition av passivhus uppfylls. Återbetalningen regleras vid utfärdande av slutbevis för byggnaden. Byggnadsnämnden beslutade , 253 att föreslå kommunstyrelsen att ändra taxesystemet och att ge byggnadsnämnden möjlighet att återbetala avgifterna för bygglov, bygganmälan och eventuellt nybyggnadskarta. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M, och margareta Yngvesson, S. Arbetsutskottets beslut Byggnadsnämnden får i uppdrag att skriva in förslag vad gäller befrielse från bygglovsavgift i taxebestämmelserna. Exp: Byggnadsnämnden

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(47) 2009/ Upphävande av detaljplaner i Eringsboda 1 Handling Upphävande av detaljplaner i Eringsboda, David Gillanders Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag Byggnadsnämnden beslutade , 215 att ge samhällbyggnadsenheten i uppdrag att upprätta ett förslag till upphävande av gällande detaljplaner inom Eringsboda och skicka ut förslaget på samråd. Eringsboda tätort regleras idag av två detaljplaner, vilka vann laga kraft år 1955 och Idag är större delarna av de planerade tomterna bebyggda men det finns fortfarande en del outnyttjade byggrätter. Detaljplanerna anses idag som ålderdomliga. Dessutom har betydande avvikelser givits så att den rättsliga grunden för dessa planer är idag något grumlig. Man kan revidera planerna och detta bör man göra inom områden som är föremål för snabb förändring. Inom Eringsboda är det dock lämpligt att upphäva planerna. Detta ger boenden i tätorten en större möjlighet att utveckla sina fastigheter. Om större projekt uppstår kan detaljplan behöver upprättas för ett mindre område. Upphävandeprojektet föreslås ske enligt normalt planförfarande. Fullständiga planhandlingarna finns på och bygga/planer och projekt/pågående projekt Förslag till beslut att kommunstyrelsens arbetsutskott inte har något att erinra. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Byggnadsnämndens förslag.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(47) 2009/ Grönplan - avstämning 1 Handling Grönplan - avstämning, David Gillanders 2 Beslut allmänt ärende KS 190/ , Grönplan 3 Handling Reviderad avsiktsförklaring Grönplan Ronneby tätort, Lina Andersson 4 Beslut allmänt ärende KS AU 234/ , Grönplan 5 Tjänsteskrivelse/Utredning Grönplan Kommunstyrelsen har i beslut den 5 maj 2009, 115 godkänt en prioriteringslista för genomförande av projekt och planer som behöver utredas och/eller upprättas under planperioden för översiktsplanen. Grönplanen fick prioritet 1 vilket innebär att innebär att arbetet skall påbörjas snarast. Kommunstyrelsen gav i beslut , 180 samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att påbörja arbetet. En arbetsgrupp har bildats och arbetet har startat. En avstämning av arbetet samt tidplan för det fortsatta arbetet framgår av bilaga 1. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, Margareta Yngvesson, S, och Ronny Pettersson, V. Arbetsutskottets beslut Informationen noteras till protokollet och förslaget till tidplan fastställs. Exp: Lina Andersson

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(47) 2009/ Redovisning av förslag till överenskommelse med Statoil angående arrende. 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Redovisning av förslag till överenskommelse med Statoil angående arrende. Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag Statoilmacken, Övre Brunnsvägen, Ronneby Sedan 1963 arrenderar Statoil Granen 5. Syftet med arrendet är att Statoil skall bedriva bensinstationsrörelse samt mindre närköpsbutik. Punkt 11 i avtalet anger att bolaget är skyldigt att bedriva bensinstationsrörelse och mindre närköpsbutik. Nedläggning av rörelserna medför rätt för kommunen att omedelbart säga upp arrendeavtalet. Kommunfullmäktige beslutade , 184 att säga upp avtalet. Kommunstyrelsen gav , 252 stadsarkitekten i uppdrag att förhandla med Statoil angående övertagande av fd butikslokalen på fastigheten. Bedömning Statoil och kommunen har förhandlat om uppsägning av arrendeavtalet och är överens att Statoil frivilligt flyttar sin pumpanläggning från fastigheten. Parterna är också överens att kommunen övertar fd butikslokalen för 1 kr. Senast skall pumparna, takanläggningen över pumparna, bensintankarna m.m. flyttas. I samband med flytten är Statoil medveten om sitt ansvar enligt Miljöbalken att sanera marken till nivån "mindre känslig". Statoil är också medveten att om ytterligare sanering av marken är nödvändig när butikslokalen rivs är Statoil även ansvarig för dessa saneringskostnader. I och med flytten ifrån Övre Brunnsvägen kommer Statoil att ha endast en besinstation i kommunen - macken i Kallinge. Statoil har för tillfället inga planer att etablera en ny mack i Ronneby men vill tillsammans med kommunen planera för en framtida etablering. Förslag till beslut Att Kommunstyrelsen godkänner uppgörelsen och ger stadsarkitekten i uppdrag att upprätta ett avtal med Statoil. Deltar ej i beslutet Roger Fredriksson, M, och Ronny Pettersson, V, deltar ej i beslutet. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner uppgörelsen och ger stadsarkitekten i uppdrag att upprätta ett avtal med Statoil.

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(47) 2008/ Lägesrapport från klimatgruppens arbete 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Rapportering till KS dec 09 2 Beslut allmänt ärende KS AU 282/ , Lägesrapport från klimatgruppens arbete 3 Handling Lägesrapport från klimatgruppens arbete, Monika Oredsson Samordnare Per Drysén lämnar följande beslutsförslag Vid klimatgruppens förra avrapporteringen i september 2008 redovisades att vi låtit SWECO granska 5 av kommunens övergripande dokument utifrån Översvämningsdirektivet och Landskapskonventionen. Vidare att arbetsgruppen hade identifierat risker och möjligheter för kommunen under ett antal rubriker. Vid den förra avrapporteringen om ovanstående lämnades följande förslag till fortsatt arbete: " Att göra en översyn av de strategiska dokumenten för att samordna dem och motverka sektorisering i övergripande dokument. " Att ta fram en planeringsstrategi utifrån klimatförändringen för att arbeta fram en riskanalys - tidigare omnämnd i öpl. Denna bör inkludera prioritering av åtgärder för att möta de hot vi har identifierat. " Gå vidare med ett påbörjat samarbetet med Climatools Bedömning Arbetet har sedan förra rapporteringen pågått enligt följande: a. Kommunens strategiska dokument har samlats in, och överskiktligt granskats. Förutom tidigare granskade dokument gäller det t.ex. reglementen och Landsbygdsprogrammet. Arbetsgruppen konstaterar att det finns behov av att beakta klimatfrågan i de övergripande dokumenten, men att det arbetet bör göras i samband med att dokumenten revideras. Klimatgruppen finner att ett särskilt utpekat ansvar för detta bör finnas organiserat direkt under kommunstyrelsen. b. En prioriterad hotanalys har genomförts, se bilaga 1 "Ronneby inför klimatförändringar - hot och möjligheter. I analysen; har det som bedöms vara mest akut markerats blått. c. I samarbete med Climatools har genomförts en pressinventering av väderhändelser enligt metodiken LCLIP (A Local Climate Impackt Profile) som är framtagen vid Oxfords universitet. Från massmedia bakåt i tiden har skapats en databas med omskrivna väderbetingade händelser lokalt och 5 år bakåt i tiden ( ) En rapport finns från studien. Se bilaga 2 och 3. d. Klimatförändringarna bedöms beröra alla kommunens verksamheter. Inom klimatgruppen har vi bedömt att ett dokument om detta behöver tas fram för att spridas inom kommunens alla verksamheter. Gruppen har utarbetat ett sådant, se bilaga 4.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(47) Förslag till beslut För anpassning av Ronneby kommun till förväntade effekter av klimatförändringar föreslår klimatgruppen att Kommunstyrelsen beslutar att arbetet fortsätter enligt nedan: 1. En plan för hållbar utveckling i kustzonen tas fram, vilket också är en åtgärd som pekats ut i både översiktsplan och lokala miljömål. Då bör beaktas områden där det finns risk för framtida högre vattenstånd och som därför bör undantas från nybyggnation. Ansvarig föreslås vara byggnadsnämnden. Bedömd kostnad: inom befintlig ram utförs före Antalet fastigheter, vattentäkter och infrastrukturanläggningar som ligger inom översvämningsområde samt dessas lokalisering behöver identifieras. Ansvarig föreslås vara byggnadsnämnden. Bedömd kostnad; ca 3 månaders arbete och ca 1 miljon för kartmaterial, höjddata. 3. En kommunal vatten- och avloppsförsörjningsplan behöver tas fram. I arbetet behöver problemområden identifieras och åtgärdsförslag tas fram. För spillvattennätet behöver en saneringsplan tas fram. Eventuella behov av fördröjningsmagasin och identifiering av möjliga platser för sådana behöver utredas. Ansvarig föreslås vara Ronneby Miljö och teknik AB Bedömd kostnad; minst 1 års arbete per tätort, totalt 6-7 års arbete. 4. Klimatfrågan måste beaktas i alla övergripande dokument. Det bör göras i samband med att dokumenten revideras. Ett särskilt utpekat ansvar för detta bör finnas organiserat under kommunstyrelsen. 5. Dokumentet Klimatförändringar i Ronneby kommun bör spridas för kännedom till samtliga kommunala verksamheter. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, Margareta Yngvesson, S, Thomas Håkansson, C, och Ronny Pettersson, V. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att arbetet fortsätter enligt nedan: 1. En plan för hållbar utveckling i kustzonen tas fram, vilket också är en åtgärd som pekats ut i både översiktsplan och lokala miljömål. Då bör beaktas områden där det finns risk för framtida högre vattenstånd och som därför bör undantas från nybyggnation. Ansvarig föreslås vara byggnadsnämnden. Bedömd kostnad: inom befintlig ram utförs före Antalet fastigheter, vattentäkter och infrastrukturanläggningar som ligger inom översvämningsområde samt dessas lokalisering behöver identifieras. Ansvarig föreslås vara byggnadsnämnden. Bedömd kostnad; ca 3 månaders arbete och ca 1 miljon för kartmaterial, höjddata. 3. En kommunal vatten- och avloppsförsörjningsplan behöver tas fram. I arbetet behöver problemområden identifieras och åtgärdsförslag tas fram. För spillvattennätet behöver en saneringsplan tas fram. Eventuella behov av fördröjningsmagasin och identifiering av möjliga platser för sådana behöver utredas. Ansvarig föreslås vara Ronneby Miljö och teknik AB Bedömd kostnad; minst 1 års arbete per tätort, totalt 6-7 års arbete.

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(47) 4. Klimatfrågan måste beaktas i alla övergripande dokument. Det bör göras i samband med att dokumenten revideras. Ett särskilt utpekat ansvar för detta bör finnas organiserat under kommunstyrelsen. 5. Dokumentet Klimatförändringar i Ronneby kommun bör spridas för kännedom till samtliga kommunala verksamheter. Exp: Monika Oredsson Samtliga Nämnder Samtliga Kommunala Bolag

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(47) 2009/ Vägutredning för väg 27 Ronneby- Växjö, delen Möllenäs - Djuramåla 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till samrådsyttrande över vägutredning väg 27 Möllenäs-Djuramåla 2 Beslut allmänt ärende KS 265/ , Vägutredning för väg 27 Ronneby- Växjö, delen Möllenäs - Djuramåla 3 Handling Vägutredning för väg 27 Ronneby- Växjö, delen Möllenäs - Djuramåla, WSP Samhällsbyggnad Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag Ronneby kommun har inbjudits att lämna synpunkter på underlag för samråd anseende vägutredning för väg 27 Ronneby-Växjö, delen Möllenäs-Djuramåla. Vägförslaget är en mittseparerad gles 2+1-väg med en dimensionerande hastighet på 100km/h. Förslaget visar två möjliga vägsträckningar på en förbifart öster om Backaryd och två möjliga vägsträckningar på en förbifart väster om Hallabro. Inom Backaryd och Hallabro samhälle föreslås trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom tätortsportar, gång- och cykelvägar och gångpassager. Avseende vägens linjeföring ska nybyggnad utformas med god standard medan ombyggnad inom befintlig vägsträckning kan hålla lägre standard. Av trafiksäkerhetsskäl vill man begränsa antalet korsningar och anslutningar. Inga ytterligare vänstersvängfält föreslås. Vid de korsningar som saknar vänstersvängfält görs en s.k. ögla. Gång- och cykeltrafik mellan tätorterna föreslås ske på en ny vägren om 0,75 meters bredd. Samrådsmaterialet innehåller också ett förslag till etappindelning samt prioritering enligt följande: 1. Trafiksäkerhetsåtgärder i tätorterna Backaryd och Hallabro, 2. Breddning av sträckan Möllenäs-Backaryd, 3. Breddning av sträckan Backaryd-Hallabro, 4. Breddning av sträckan Hallabro-Djuramåla, 5. Förbifarter förbi Backaryd och Hallabro. I Länstransportplanen för åren ligger ovanstående åtgärder på väg 27 åren (122 miljoner kr) samt 212 miljoner kronor efter planperioden. Bedömning Övergripande Ronneby kommun menar att förslaget om gles 2+1-väg på ett bra sätt bidrar till att höja trafiksäkerheten på sträckan samtidigt som föreslagen dimensionerande hastighet på 100 km/h förbättrar vägens funktion som transportled. Den föreslagna etappindelningen är en optimering av åtgärder med hänsyn till att dels få en snabb förbättring i tätorterna och dels utförande av en etapputbyggnad baserad på att prioritera de sträckor

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(47) där flest olyckor inträffat samtidigt som dessa även har högst trafiksiffror. Ronneby kommun ställer sig därför positiv till den etappindelning som har föreslagits. I det följande redovisas kapitelvis synpunkter som främst berör de tekniska detaljerna i samrådshandlingen. Bakgrund Utredningen berör vägens funktion internationellt och regionalt. Det man inte berör är dock den lika viktiga lokala funktionen där vägen används för dagspendling i nord-sydlig riktning inom Ronneby kommun. Vägen fungerar även som en livsnerv för Backaryd och Hallabro avseende möjlighet att bedriva serviceverksamhet. Här innebär de föreslagna förbifarterna en krock mellan regionala/nationella intressen och lokala intressen. Kommunen anser att förbifarterna behövs på lång sikt, men att det absolut viktigaste är att säkerställa säkerhet och framkomlighet i befintlig sträckning. I övrigt har kommunen inga synpunkter under detta kapitel. Förutsättningar Inga synpunkter under detta kapitel. Vägförslaget Vägtyp Avseende den glesa 2+1-vägen med mittseparering anser kommunen att detta är en bra lösning. Dock anser kommunen inte att man nått ända fram avseende andelen 2-fältig sträcka, se grov sammanställning nedan: Delen Möllenäs-Backaryd Norrgående Södergående Ca 22% (dock endast ca 11% längs 6,5km efter första 2-fältssträckan) Ca 32% Delen Backaryd-Hallabro Norrgående Södergående Ca 38% Ca 19% Delen Hallabro-Djuramåla (Rv29) Norrgående Södergående Ca 18% Ca 18% Vägverket bör överväga att komplettera med ytterligare norrgående 2-fältssträcka längs delen Möllenäs-Backaryd alternativt utreda möjligheten till att förlänga den föreslagna 2-fältssträckan norr om avfarten mot Silpinge. Att endast erbjuda ca 700 meters 2-fältssträcka på en längd av 6,5 km är inte acceptabelt. Utöver detta bör Vägverket även överväga att komplettera 2-fältssträckorna längs båda riktningar av sträckan Hallabro-Rv29 eftersom denna del inte når upp till önskad standard. Dimensionerande hastighet

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(47) En dimensionerande hastighet på 100 km/h är en helt riktig ambition. Dock måste detta sammanfalla med motsvarande ambition avseende linjeföring och korsningsutformning. Om ingen förändring av befintlig horisontal- och vertikalgeometri genomförs klarar inte vägen enligt uppgift kraven för stoppsikt. Dessutom innebär det stora antalet utfarter en ökad risk för främst upphinnandeolyckor när mittseparering genomförs. Här bör möjligheter till sammanslagning/slopning av ett stort antal utfarter utredas noga. En förutsättning för önskad dimensionerande hastighet är alltså att linjeföringen justeras samt att antalet utfarter begränsas och lägesoptimeras. Åtgärder i Backaryd och Hallabro Redovisade förslag på trafiksäkerhetsåtgärder anser kommunen vara bra. Vår bedömning är att längsgående GC-väg erfordras i båda tätorterna samt att förslagen om tätortsportal är en väl fungerande hastighetsreducerande åtgärd. Viktigt även att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i anslutning till de passager/övergångsställen som möjliggör för oskyddade trafikanter att passera vägen. Trafiktekniska konsekvenser Kollektivtrafik I förslaget anges att utanför tätorterna kommer befintliga hållplatslägen att behållas vid breddning. Luckor i mitträcket skapas för att behålla tillgängligheten till hållplatserna. I dagsläget är de oskyddade trafikanterna hänvisade till vägrenen. Kommunen anser att det är viktigt att det i samband med ombyggnaden skapas en så trygg miljö som möjligt vid samt till och från hållplatserna. Se även nedan under Gång- och cykeltrafik. Gång- och cykeltrafik Förslaget innebär att oskyddade trafikanter på sträckorna utanför tätorterna hänvisas till en 0,75 meter bred vägren i direkt anslutning till en körbana på 3,25 meters bredd där fordon på grund av mittseparering inte ges möjlighet till någon form av sidledsförflyttning. Kommunen anser att detta är direkt farligt för främst cyklister. Distansen mellan en cyklist och en förbipasserande långtradare blir inte mer än ca 1 meter, något som med aktuella hastigheter skapar en enorm sugkraft som riskerar att skapa olycka. Kommunen anser att det finns två alternativa lösningar. Den bästa lösningen är att tillskapa en separerad cykelstig på vägens ena sida (motsvarande E22 delen Björketorp-Nättraby). Erforderlig vägbredd ökar något, men å andra sidan kan vägrenen på motsatt sida cykelstigen minskas varför vägens totalbredd inte bedöms öka mer än ca 1m. Den sämre lösningen är att förbjuda trafik med oskyddade trafikanter längs vägen och istället se till att knyta samman alternativa GC-stråk mellan tätorterna och Ronneby. Lösningen är bra för dem som "cykelpendlar" men sämre för boende utmed Rv27 som inte har nära anslutning till det alternativa stråket. I handläggningen har trafik-, mark- och exploateringsingenjör Magnus Graad, stadsarkitekt David Gillanders, miljö- och hälsoskyddschef Monika Oredsson samt samordnare Anna-Karin Sonesson deltagit. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås anta ovanstående såsom sitt yttrande ärendet.

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(47) Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, Margareta Yngvesson, S, Thomas Håkansson, C, Ronny Pettersson, V, Roger Fredriksson, M, och Kenneth Michaelsson, C. Yrkanden Margareta Yngvesson yrkar med instämmande av JanAnders Palmqvist att meningen som börjar med Kommunen anser att, under rubriken bakgrund, sidan 2, får följande lydelse: Kommunen anser att det absolut viktigaste är att säkerställa säkerhet och framkomlighet i befintlig sträckning, men vid en ökad trafiktäthet kan förbifarterna komma att behövas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det föreslagna yttrandet med ovanstående ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott antar ovanstående såsom sitt yttrande med följande ändring under rubriken Bakgrund på sidan 2: Kommunen anser att det absolut viktigaste är att säkerställa säkerhet och framkomlighet i befintlig sträckning, men vid en ökad trafiktäthet kan förbifarterna komma att behövas. Exp: Anna-Karin Sonesson

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(47) 2009/ Investeringar på Karön 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Investeringar på Karön Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag I budgeten för 2009 och även 2010 anges att investeringar i Ekenäs och på Karön skall godkännas av Kommunstyrelsen. I februari 2009 beslutade Kommunstyrelsen om investeringar för 2030 tkr. Vid detta tillfälle aviserades även fler investeringar under 2009 bl.a. en ny servicebyggnad. Bedömning Vi föreslår en ny handikappanpassad servicebyggnad i stugbyn, att två stugor handikappanpassas i stugbyn, handikappanpassning av entrén till restaurangen samt uppförande av en handikapptoalett på restaurangen. Två förslag på servicebyggnad kommer att kostnadsberäknas - med och utan en samlingslokal. Efter uppförande av servicebyggnaden kommer den gamla dusch- och diskbyggnaden att rivas. En alternativt båda toalettbyggnaderna byggs om till förråd. Placeringen av den nya servicebyggnaden föreslås bli vid den centrala ängen för att kunna åstadkomma tillgänglighet för röreslehindrade. Bygg- och fastighetsenheten har tagit fram förlag på servicebyggnaden och är på gång att göra motsvarande för de övriga förlagen. Ingen ingående kostnadsberäkning är gjord men kommer att tas fram till Kommunstyrelsens möte i januari. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna investeringarna på Karön.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(47) 2009/ Besvarande av medborgarförslag om att namnge rondellerna i Ronneby, från Agne Petersson 1 Handling Komplettering till medborgarförslaget om namngivning av rondellerna, Agne Petersson 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till svar på motion angående namngivning av rondeller 3 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Byggnadsnämnden 4 Handling Yttrande över medborgarförslag om att namnge rondellerna i Ronneby, Byggnadsnämnden 5 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Tekniska nämnden 6 Remissvar utg. remiss Remissvar från Tekniska nämnden 7 Beslut allmänt ärende KF 145/ , Medborgarförslag om att namnge rondellerna i Ronneby, från Agne Petersson 8 Handling Medborgarförslag om att namnge rondellerna i Ronneby, Agne Petersson Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag Agne Petersson har i ett medborgarförslag föreslagit att rondellerna i Ronneby namnges. Det skulle enligt förslagsställaren göra det lättare för turister och även kommuninvånare att hitta i kommunen. Bedömning Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska nämnden samt Byggnadsnämnden. Tekniska nämnden beslutade att man inte har någon erinran mot förslaget. Man påtalade att Byggnadsnämnden är beslutande myndighet avseende namnsättning. Byggnadsnämnden skriver att förslaget är rimligt och beslutar att framföra att förslaget bör godkännas och att uppdrag ges till namnkommittén. Då remissinstanserna är positiva föreslås att Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget från Agne Petersson. Ett uppdrag att namnge rondellerna bör därför ges till Byggnadsnämnden. Arne har inkommit med en komplettering av sitt medborgarförslag. I kompletteringen föreslår han namn på flera rondeller i Ronneby kommun. Dessa förslag föreslås överlämnas till namnkommittén.

26 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 26(47) Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att förorda att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget samt ger Byggnadsnämnden i uppdrag att namnge rondellerna. Förslagsställarens namnförslag överlämnas till Byggnadsnämnden för vidare behandling i namnkommittén. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget samt ger Byggnadsnämnden i uppdrag att namnge rondellerna. Förslagsställarens namnförslag överlämnas till Byggnadsnämnden för vidare behandling i namnkommittén.

27 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 27(47) 2009/ Besvarande av medborgarförslag angående Ronneby kommuns logotyp, från Eva Malmport 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Medborgarförslag om logotyp för Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Remissyttrande från kulturchef Lena Brorsdotter 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Remissyttrande Marcus Sandekjer ang Eva Malmport 4 Handling Vd: Mitt medborgarfã rslag, Eva Malmport 5 Handling Vd: Ditt medborgarfã rslag 6 Handling Beslut allmänt ärende KF 143/ , Medborgarförslag angående Ronneby kommuns logotyp, från Eva Malmport 8 Handling Medborgarförslag angående Ronneby kommuns logotyp, Eva Malmport Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag Den 25 maj i år lämnade Eva Malmport in ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige, som den 18 juni utsåg informationschefen som handläggare. Efter semestern fick näringslivschefen, kulturchefen och fritidschefen förslaget för yttrande. Eva Malmport föreslår att kommunen på nytt ska ta i bruk en tidigare använd grafisk symbol för Ronneby. Symbolen togs fram inför Ronnebys 600-årsjubileum 1987 och hade ett direkt samband med "Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård", en därefter ofta använd slogan. Den bestod av en särskilt utformad bokstav R, där Ronnebyån är en del av bokstaven, med ett mindre hjärta intill. "Ret" användes som symbol för platsen, territoriet, Ronneby. Organisationer med koppling till Ronneby kunde lyfta fram den i sin marknadsföring eller på andra sätt. Den förekom exempelvis på flaggor vid infarterna till centralorten och på kommunala kuvert, där tillsammans med kommunlogotypen. "Ret" fick inte förväxlas med Ronneby kommuns officiella logotyp, som symboliserar den kommunala organisationen och ingenting annat. "Ret" är sedan 2006 inte längre i bruk. Däremot används uttrycket "Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård", bland annat på de nämnda flaggorna. Malmport föreslår att symbolen ska tas i bruk igen, och ges en omstart som kan bli uppmärksammad och firad. Remissvar I sitt remissvar konstaterar kulturchef Lena Brorsdotter att kommunorganisationens logotyp inte passar för marknadsföringsändamål, och att en symbol kan behövas som står för det goda med

28 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 28(47) Ronneby och som knyter samman stad och landsbygd. Hon anser att den grafiska formen för "Ret" känns gammalmodig och behöver förändras. Näringslivschef Marcus Sandekjer refererar till "Kraftsamling Ronneby" som Kommunfullmäktige har beslutat om och formuleringen "Ronneby - den moderna kurorten" som där förekommer (se Nuläge nedan). Sandekjer understryker att frågan om "Ret" bör läggas åt sidan till dess förslaget om "den moderna kurorten" är belyst och beslutad. Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2003 Informationsenheten uppdraget att skapa en kommunikationsplan för "Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård". I arbetet medverkade den dåvarande näringslivschefen. Syftet var att bidra till ett starkt varumärke och en tydlig profil. Reklambyrån Lennandia tog 2004 fram förslag på nya logotyper i stället för "Ret". Inget antogs. I stället beslöt kommunledningen att tills vidare avstå från bild och i stället använda "Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård" i utskriven form. Texten togs i bruk på bland annat kommunens flaggor vid infarterna. GeoBrands, ett företag som arbetar med platsmarknadsföring, fick uppdraget att leda en process för att identifiera värdebegrepp för platsen Ronneby. Frågor om synen på Ronneby och hjärtat i Sveriges trädgärd lyftes fram i fokusgrupper och via nätbaserade enkäter. Representanter för Ronnebys invånare och företag diskuterade resultaten i särskilda seminarier. Här framkom att lokala företag har begränsad eller ingen nytta av "Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård". Man ansåg att uttrycket inte kan skapa en känsla, fyllas med innehåll, som gör det användbart för företagen i deras marknadsföring. Nuläge Svårigheten för företag att använda "Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård", i text- eller bildform, är viktig att beakta när kommunens fortsatta marknadsföring ska utvecklas vidare. Tidigare i höst har Näringslivsrådet presenterat åttapunktsprogrammet "Kraftsamling Ronneby" för att stimulera lokalt företagande. Kommunfullmäktige har ställt sig bakom punkterna. Den åttonde avser Ronneby som varumärke och hur detta kan konkretiseras. Här talar man inte om "Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård" utan "Ronneby - den moderna kurorten". Näringslivsavdelningen har under hösten arbetat vidare med frågan. Man har nyligen, den 24 november, gjort en första föredragning för Näringslivsrådet. Bedömning Tankar och idéer om "Ronneby - den moderna kurorten" kommer att diskuteras med många intressenter, för att efter hand lyftas in i beslutsprocesser och på andra sätt. Medborgarförslaget från Eva Malmport aktualiserar frågan om och hur "den moderna kurorten" och "hjärtat i Sveriges trädgård" kan användas parallellt. Malmport, själv företagare, efterlyser en symbol som knyter samman stad och landsbygd. Ett behov som är viktigt att komma ihåg i det fortsatta arbetet med "den moderna kurorten". Medborgarförslaget påminner om betydelsen av väl genomtänkt marknadsföring för att synliggöra platsen Ronneby på ett framåtsyftande sätt, till nytta för både medborgare och företag. En sådan process har åter startats i och med "Kraftsamling Ronneby" och frågan om "Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård" behöver diskuteras inom ramen för det uppdraget. Det skulle vara olämpligt att för närvarande ställa upp på förslaget att återanvända "Ret", och det är inte heller läge att modernisera dess formspråk i avsikt att ta en ny version i bruk.

29 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 29(47) Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås - uppdra åt ansvariga för arbetet med "Kraftsamling Ronneby" och "Ronneby - den moderna kurorten" att särskilt uppmärksamma frågan om den fortsatta användningen av "Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård" - besluta avstå från att återanvända "Ret" eller andra nya symboler för "Ronneby -hjärtat för Sveriges trädgård" tills Kraftsamling Ronneby-projektet eventuellt föreslår något annat. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige uppdrar åt ansvariga för arbetet med "Kraftsamling Ronneby" och "Ronneby - den moderna kurorten" att särskilt uppmärksamma frågan om den fortsatta användningen av "Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård" Kommunfullmäktige beslutar avstå från att återanvända "Ret" eller andra nya symboler för "Ronneby -hjärtat för Sveriges trädgård" tills Kraftsamling Ronneby-projektet eventuellt föreslår något annat. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

30 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 30(47) 2008/9 337 Förslag till reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till beslut 2 Handling Förslag till reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, Omsorgsnämnden 3 Handling Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 4 Beslut allmänt ärende KS AU 286/ , Förslag till reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 5 Tjänsteskrivelse/Utredning Reglemente för Kommunala pensionärsrådet i Ronneby 6 Handling Förslag till reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, Omsorgsnämnden Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag Nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet i Ronneby presenteras för beslut Bedömning Omsorgsnämnden har yttrat sig över förslaget på nytt reglemente. Omsorgsnämnden anför att beredningsförfarandet görs som normalt, dvs. utöver ordförande och sekreterare aven andre vice ordförande. Detta kan regleras av rådet själv. Förslag till beslut Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta reglemente för Kommunala pensionärsrådet. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Reglemente för Kommunala pensionärsrådet.

31 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 31(47) 2009/ Begäran om tilläggsanslag för Handling Begäran om tillägganslag för 2009, Socialnämnden Socialnämnden 118 Socialnämnden har redovisat stora överskridanden av budget Prognosen i samband med uppföljningen per tertial 2 visar ett budgetöverskridande om tkr. En prognos för hela året ger ett överskridande om tkr. Kommunstyrelsen har anmodat att Socialnämnden innan årets slut ska inkomma med begäran om tilläggsanslag. Socialnämndens verksamheter är till största delen lagreglerade. De områden inom de olika verksamheterna som redovisar underskott är svårbudgeterade och i många fall har insatserna varit föremål för akuta beslut i form av placeringar enligt SoL (socialtjänstlagen) LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare). Behovet av ekonomiskt biståndet har ökat kraftigt under Familjehemsvård, antalet placeringar har under innevarande år ökat. Nämnden har tvingats överta några placeringar som beslutats av andra kommuner. Dessa placeringar är och har varit kostnadsdrivande tkr Institutionsvård, antalet placeringar inom barn- och ungdomsvården har ökat. Framförallt kan nämnden notera att under de senare åren har barn placerats tillsammans med sina föräldrar på olika slags institutioner vilket drivit upp kostnaderna ytterligare. Sedan oktober månad har fyra nya placeringar beslutats. Kostnaderna bygger endast på pågående placeringar. Nämnden har under innevarande år placerat unga vuxna med missbruksproblematik. Båda speciallagstiftningarna LVU och LVM har tillämpats. Kostnaderna för dessa placeringar har belastat budgeten hårt tkr Extern öppenvård, nämnden har medvetet satsat på att vård och behandling skall ges via intern och extern öppenvård. Framförallt posten extern öppenvård budgeterades lågt inför När verksamheten har köpt extern vård har ambitionen varit att göra det under så kort tid som möjligt i inledningsfasen. Därefter har den interna vården tagit över tkr

32 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 32(47) Ekonomiskt bistånd, behovet har ökat kraftigt under innevarande år och ökningarna förutspås att öka under de kommande åren. En osäkerhet råder över hur förändringarna i arbetsmarknads- och socialförsäkringspolitiken kommer att påverka det kommande behovet av ekonomiskt bistånd tkr Summa tkr Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära tilläggsanslag om tkr för 2009 år verksamhet. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar att detta har uppmärksammats löpande under året och kommer att hanteras i samband med bokslutet. Exp: Ekonomienheten Socialnämnden

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-11-19 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.20 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Ersättare:

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Ersättare: Sammanträdesprotokoll 1(9) 2009-09-15 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson (m) Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13. Omsorgsnämnden

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13. Omsorgsnämnden RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Bo Johansson (s) Birgitta Andersson (s) Karl-Erik

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 Beslutande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50.

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2012-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2008-01-28 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.20 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson Roger

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 15.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-11-18 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.45 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (8)

Kommunstyrelsens Personalutskott (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande Sammanträdesprotokoll 1(16) 2009-12-16 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.30-11.35 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(13) 2008-10-21 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(7) 2007-10-22 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande S S Anders Johansson, ordförande Juhani Kujansivu KD V Ingegärd Axelsson Peter Bowin från 67 S Leif Johansson V Lisbet Widing

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(10) 2008-08-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.00 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-03-26 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-01-08 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Höganloft, Hestra, kl 08.00-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 16.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-04-24 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 16:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott Kulturnämndens arbetsutskott 2016-04-19 Plats och tid Bergshamra bibliotek, Bergshamra torg, Solna kl 15:00-16:45 ande närvarande Övriga närvarande Paragrafer Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

2008-11-24. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.30

2008-11-24. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.30 Sammanträdesprotokoll 1(10) 2008-11-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.30 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

2009-08-11. Övriga deltagare: Gudrun Johansson (kd) obs, ersättare, Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2009-08-11. Övriga deltagare: Gudrun Johansson (kd) obs, ersättare, Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-08-11 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Viktor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sannerudshemmets samlingssal, Kil, 2011-09-26, kl 15.00-16.50

Sannerudshemmets samlingssal, Kil, 2011-09-26, kl 15.00-16.50 Plats och tid Sannerudshemmets samlingssal, Kil, 2011-09-26, kl 15.00-16.50 Beslutande Mikke H Wivungi, ordförande, kommunstyrelsen Anita Karmteg, socialnämnden Jessica Hildén, barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.05 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Johnny Adolfsson (S) Sune Johansson (M) Anders

Läs mer

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2011-10-11 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 20 Beslutande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 13.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.00 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Ally Karlsson (v) Kristina Valtersson (c) från 28 Närvarande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-09-10

Socialnämndens arbetsutskott 2002-09-10 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-17.00 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer