Vårdval Revidering av Regelbok för Auktorisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdval Revidering av Regelbok för Auktorisation"

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Rolf Andersson Dnr: LiÖ Hälso- och sjukvårdsnämnden Vårdval Revidering av Regelbok för Auktorisation Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt vid möte att fastställa en vårdvalsmodell, Regelbok för Auktorisation, som arbetats fram med beaktande av vad som redovisats i de statliga betänkandena Lag om valfrihetsmodell och Vårdval i Sverige samt vad som redovisats i landstingets generella uppdrag för samtliga vårdleverantörer. Sedan regelboken beslutats har HSN , 40, samt HSN , 28, fattat beslut om ändringar i hälso- och sjukvårdens generella förutsättningar och som påverkat allmänna villkor, vilket bl a medfört behov av revidering av Regelbok för Auktorisation. Följande förändringar har genomförts i detta reviderade förslag till Regelbok: I samband med revidering har layoutmässiga anpassningar skett till NUTEKS mall för upphandling och vårdval. Mallen är överlämnad till kammarkollegiet som ansvarar för annonsering och tillsyn av vårdval. I allmänna villkor har avsnittet Ändringar av regelbok och ersättning kompletterats och förtydligats. Vidare har ett antal förtydligande gjorts utifrån frågor och synpunkter som kommit från verksamheten. De flesta ändringar är förtydligande och klarläggande i förhållande till nu gällande regelbok. De avsnitt där justeringar gjorts som påverkar sak innehållet presenteras nedan: Närområdet i primärvårdsuppdraget föreslås definieras genom att med närområde avses det område som inom en kommun fågelvägen ligger närmast vårdenheten (närhetsprincipen). Detta påverkar inte nuvarande listning utan bara framtida passiv listning, dvs nyinflyttande till Östergötland samt nyfödda. När nya vårdenheter etableras eller när en vårdenhet upphör reviderar Landstinget de geografiska närområdena utifrån den nya situationen.

2 BESLUTSUNDERLAG 2(2) Ledningsstaben Rolf Andersson Dnr: LiÖ Under avsnittet tillgänglighet har komplettering skett med att filial tillåts när avsikten är att förbättra servicen till de listade. Beträffande läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården har ett tillägg gjorts angående att det är den vårdenhet som har flest listade från det kommunala boendet som ska ansvara för fast läkarmedverkan. I detta uppdrag ingår att ge personalen på boendena stöd samt utbildnings- och konsultinsatser enligt tecknade avtal. Under specifik samverkan har krav på att vårdenheten ska samverka i en effektiv sjukskrivningsprocess skrivits in. Uppföljningsavsnittet har helt skrivits om och förtydligats genom hänvisning till kvalitetsrapport för primärvård. Ersättningskapitlet har förtydligats genom att ersättningens storlek i kronor lagts i separat bilaga, regelboken behöver därmed inte ändras vid årliga uppräkningar. I avsnittet allmänna villkor finns regler för förändringar av uppdraget, detta har förtydligats vad gäller hur ändringar av regelbok sker och meddelas till vårdenheter. Vidare har landstinget rätt att frånträda avtalet om leverantör inte etablerat verksamhet inom ett år från avtalstecknandet. Auktorisationskraven har förtydligats och utökats, bl a ställs samma krav på vårdenhetens verksamhetschef och andra personer i ledningen som dess ägare. Vidare har ett krav på verifieringsmöte med ny leverantör ca 2 veckor innan start lagts till. Detta bl a för att följa upp att det som utlovats följs (t ex att försäkringar tecknats mm). Regelbok för Auktorisation, daterad , föreslås gälla från Detta innebär att leverantör som söker auktorisation och avser att starta under 2011 ansöker om auktorisation enligt denna regelbok. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA a t t fastställa Regelbok för Auktorisation daterad att gälla från och med Barbro Naroskyin Landstingsdirektör Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör

3 1(42) Vårdval Östergötland Regelbok för auktorisation Reviderad

4 2(42) VÅRDVAL ÖSTERGÖTLAND UPPDRAG PRIMÄRVÅRD Termer och begrepp Målgrupp och omfattning Beskrivning av vårdtjänsten Specifik samverkan Specifika krav på personal och kompetens HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS GENERELLA VILLKOR Generellt uppdrag till samtliga vårdleverantörer Patientfokuserad vård Tillgänglig och likvärdig vård Hälsofrämjande förhållningssätt och sjukdomsförebyggande insatser Lagar, andra författningar samt Landstingets riktlinjer och policys Tillgänglighet och vårdgaranti Patientsäkerhet och övrigt säkerhetsarbete Samverkan Språk och tolk Patientnämnden Lokaler och utrustning Sjukresor MEON-principen Uppföljning Revision Utvecklings- och kvalitetsarbete Informationsmöten och samråd Medicinsk service Läkemedel Hjälpmedel och visst förbrukningsmaterial Forskning och utveckling Utbildning Personal och ledning... 15

5 3(42) 2.21 Kollektivavtal Meddelarfrihet och allmänhetens insyn Miljö Krisberedskap UPPFÖLJNING ERSÄTTNING Ersättning för vårdtjänsten Ersättning för listade personer Grundersättning Rörlig ersättning Särskilda ersättningar Fakturering IT Generella obligatoriska krav Obligatoriska krav gällande användande av tjänster och system Planerad utveckling Uppkoppling till Landstingets IT-stöd Regler för användning av landstingets olika IT-stöd Resurspersoner för IT-stöd Kostnader för Leverantören ALLMÄNNA VILLKOR Tillstånd Drift av annan verksamhet Underleverantörer Ansvar för skada och försäkringar Information och marknadsföring Leverantörens rätt att företräda Landstinget Sekretess Personuppgiftsansvar enligt PUL (Personuppgiftslagen) Utveckling och behov av förändringar i uppdraget omförhandling... 29

6 4(42) 6.10 Ogiltig bestämmelse i avtalet Överlåtelse av avtal Uppsägning av avtal Force Majeure Tvist Avtalets upphörande Hantering av patientjournaler vid avtalets upphörande Journalsystem som ingår i journalsystem tillhandahållna av Landstinget när leverantören fortsätter med annan vårdverksamhet Journalhandling som ingår i journalsystem tillhandahållna av Landstinget när Leverantören upphör med vårdverksamhet Journalhandling som inte ingår i journalsystem som tillhandahålls av Landstinget när leverantören upphör med vårdverksamhet Hyresavtal LISTNINGSREGLER AUKTORISATION AVTAL... 40

7 5(42) Vårdval Östergötland Landstinget i Östergötland ansvarar för att erbjuda invånarna i Östergötland bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. I primärvården innebär det bland annat en geografisk tillgänglighet med minst en vårdenhet per kommun. Landstinget i Östergötland är såväl utförare som beställare av hälso- och sjukvård. Landstingsstyrelsen ansvarar för utförarperspektivet och hälso- och sjukvårdsnämnden för beställarperspektivet. Hälso- och sjukvårdsnämnden beställer vård utifrån befolkningens behov. Sedan hösten 2009 har Östergötland vårdval i primärvården. Vårdval Östergötland syftar till att stärka medborgarens ställning som patient genom fritt val av vårdenhet och en individuellt viktad vårdpeng som följer individens val. Medborgarnas val ska säkras genom saklig och lättillgänglig information för alla. Målet med Vårdval Östergötland är ökad kvalité och tillgänglighet i primärvården genom konkurrens där vårdenheten har frihet att inom ramen för uppdraget utvecklas och på bästa sätt möta patientens behov. För patienterna/medborgarna ska den valda vårdenheten skapa trygghet och upplevas som det naturliga förstahandsvalet vid behov av kontakt med sjukvården. Vårdenheten ska ge råd och stöd till medborgarna om hur de kan bibehålla eller förbättra hälsan. Kontakten med vårdenheten ska kännetecknas av stor smidighet. Medborgarna ska få ett gott bemötande och ha möjlighet att påverka vården. För att skapa trygghet krävs att patienter/medborgare känner tillit till att bedömning, behandling och rådgivning är säker och av bästa kvalitet, att vårdenheten upprätthåller en hög kontinuitet samt tar ansvar för patienternas väg i vården, vilket innefattar information om behandlingsmöjligheter/behandlingsalternativ, vårdgarantier mm. Primärvårdens arbetssätt ska präglas av sammanhållna vårdprocesser, vilket innebär krav på ett fördjupat och gränsöverskridande samarbete mellan vårdgivare med olika organisatorisk tillhörighet och med andra berörda samhällsaktörer. Vårdval Östergötland innebär att landstingsfinansierad primärvård drivs av auktoriserade vårdenheter, offentliga såväl som privata. För att leverantören ska få bedriva vård inom vårdval Östergötland krävs att landstinget har godkänt, dvs auktoriserat vårdenheten. Auktorisationen ger grundläggande kvalitetssäkring och likvärdiga konkurrensvillkor samtidigt som det möjliggör en mångfald av leverantörer. Auktorisationen förutsätter att vårdenheten åtar sig det uppdrag som är formulerat i Regelbok för auktorisation. Särskilt prioriterade områden i vårdval primärvård är det hälsofrämjande förhållningssättet och det sjukdomsförebyggande arbetet, sammanhängande vårdprocesser samt att särskild hänsyn tas till resurssvaga patienters behov.

8 6(42) 1 Uppdrag Primärvård 1.1 Termer och begrepp Med Landstinget avses Landstinget i Östergötland. Med Beställaren avses Landstinget i Östergötland. Med Leverantör avses den som genomför hela eller delar av detta uppdrag. Leverantören skall använda de definitioner och begrepp som finns i termkatalogen, ÖstgötaTerm, på Landstingets hemsida. Socialstyrelsens termer och begrepp i termbanken skall användas om definition saknas i ÖstgötaTerms definitioner och begrepp. Med närområde för en vårdenhet avses i denna regelbok det område som inom en kommun fågelvägen ligger närmast vårdenheten (närhetsprincipen). När nya vårdenheter etableras eller när en vårdenhet upphör reviderar Landstinget de geografiska närområdena utifrån den nya situationen. Vårdenheten ansvarar för närområdesanknutna arbetsuppgifter som anges i regelboken. 1.2 Målgrupp och omfattning Primärvården ska vara ett tryggt och förtroendeingivande förstahandsval för medborgare i behov av basal hälso- och sjukvård. En trygg och förtroendeingivande primärvård förutsätter god medicinsk kvalitet, hög tillgänglighet och en helhetssyn på patientens livssituation, hälsotillstånd och vårdbehov. Patienter Vårdenheten ansvarar för sina listades patienters behov av basal hälso- och sjukvård och skall för dem erbjuda primärvård enligt detta uppdrag. Vårdenheten skall ta emot alla personer som bedöms vara i behov av vård som inte kan anstå av medicinska skäl och som inte kräver sjukhusets särskilda resurser. Asylsökande och gömda som inte har fyllt 18 år skall erbjudas primärvård enligt samma uppdrag som för listade patienter. Vårdenhet skall ta emot olistade personer med skyddad adress. Personer med behov av sammansatta insatser, nedsatt autonomi och/eller med kronisk sjukdom skall erbjudas fast kontaktperson, såsom namngiven läkare, distriktssköterska eller annan personalkategori utifrån vårdtagarens behov. Tillgänglighet Patienten skall erbjudas tillgänglighet till vård enligt den nationella vårdgarantin och de krav Landstinget i Östergötland i övrigt ställer. För vårdenheter i Östergötland gäller att patienter skall erbjudas besök hos samtliga yrkeskategorier (läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller

9 7(42) annan yrkesgrupp) inom högst sju dagar för bedömning av nya medicinska problem eller vid oväntad eller kraftig förändring/försämring av tidigare känt hälsoproblem. Tidbokning för besök skall kunna ske på ett enkelt och flexibelt sätt för patienterna. När patient kontaktar vårdenhet och vårdenheten bedömer att patienten har behov av besök på vårdenheten skall det i normalfallet räcka med en kontakt för att erhålla tid för besök. Patienten får inte sättas upp på väntelista eller uppmanas ringa tillbaka senare för att boka tid. Ett samtal skall räcka. Vårdenheten skall ha tillgänglighet för besök och telefonsamtal minst 45 timmar per vecka, vardagar under hela året för såväl akuta som planerade insatser. Vårdenheten skall ansvara för att vårdsökande har tillgång till erforderliga insatser av basal hälso- och sjukvård även utanför vårdenhetens ordinarie öppettider vilket innefattar jouransvar. Detta innebär att tillgång skall finnas för akuta och planerade insatser av läkare och sjuksköterska såväl i den enskildes hem som vid mottagning. Den vård och rådgivning som ges skall erbjudas i patientens hem då dennes sjukdomstillstånd och livssituation inte medger besök på vårdenheten. Uppdraget skall genomföras vid vårdenheten eller i dess närhet. Filial kan tillåtas efter godkännande av landstinget när avsikten är att förbättra servicen till de listade. 1.3 Beskrivning av vårdtjänsten Vårdenheten skall utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt erbjuda rådgivning, bedömning, utredning, behandling och uppföljning inom alla typer av fysiska och psykiska sjukdomar, skador och upplevda besvär, som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Vårdtjänsten förtydligas enligt nedanstående: Rehabilitering Vårdenheten skall medverka till en kring individen sammanhållen sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Ansvaret för den fysiska rehabiliteringen har Närsjukvården i Landstinget medan vårdenheten i normalfallet ansvarar för den psykosociala rehabiliteringen. Vårdenheten skall dock erbjuda sjukgymnastisk bedömning av muskuloskeletala besvär som alternativ till läkarbedömning. Hemsjukvård Vid långvariga och omfattande behov av basal hemsjukvård skall detta erbjudas. Vilka insatser som avses med basal hemsjukvård regleras i gränsdragning mellan basal och avancerad hemsjukvård. Hemsjukvård skall kunna erbjudas dygnet runt alla dagar i veckan till patienter som är registrerade som mottagare av hemsjukvård. Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården Vårdenheten skall ansvara för läkarinsatser och samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården eller motsvarande för listade patienter enligt avtal mellan Landstinget och länets kommuner. Den vårdenhet som har flest boende listade skall ansvara för fast läkarmedverkan. I detta uppdrag ingår att ge personalen på boendena stöd samt utbildnings- och konsultinsatser enligt tecknade avtal.

10 8(42) Barnhälsovård Vårdenheten skall främja barnets hälsa, trygghet och utveckling genom att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, bedriva hälsoupplysning och skadeförebyggande verksamhet samt stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap. Föräldrautbildning skall erbjudas till alla nyblivna föräldrar och individuellt stöd ges vid behov. Vårdenheten skall särskilt uppmärksamma utsatta gruppers specifika behov. Vårdenheten skall aktivt erbjuda barn i åldrarna 0-6 år anslutning till barnhälsovårdens program, tills barnet överlämnas till skolhälsovården. Vårdenheten skall individuellt hälsoövervaka alla anslutna barn enligt Socialstyrelsens allmänna råd för Hälsoundersökningar inom barnhälsovården, Rikshandbok för barnhälsovården och Landstingets basprogram, eller enligt individuellt anpassat hälsoövervakningsprogram för barn med särskilda behov. Vaccinationer skall erbjudas i enlighet med Socialstyrelsens aktuella barnvaccinationsprogram och föreskrifter om vaccination av barn. Hälsoundersökningar för asylsökande m fl. Vårdenheten skall tillhandahålla hälsoundersökningar till asylsökande, kvotflyktingar och individer med familjeanknytning till dessa. Dessutom skall vid behov krishantering kunna erbjudas till asylsökande. Vårdenheten skall på kommunens begäran tillhandahålla hälsoundersökningar till barn som utreds för eller är placerade i familjehem/institution enligt Anvisningar till primär läkarundersökning och Anvisning till uppföljande läkarundersökning. Smittskydd Vårdenheten skall tillhandahålla smittskyddsinsatser i form av information, provtagning och behandling av listade patienter samt genomföra informationsinsatser i närområdet. Vårdenheten skall kunna erbjuda vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram och till riskgrupper enligt Landstingets riktlinjer. Vårdenheten skall utföra planering inför utbrott av smittsamma sjukdomar på förskolor, skolor och arbetsplatser. Intyg Vårdenheten skall ansvara för dödsfallskonstaterande och handläggning i samband med dödsfall inom närområdet. Vårdenheten skall också i förekommande fall svara för utfärdande av vårdintyg enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), läkarintyg enligt LPT, Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM), utlåtande till försäkringskassan samt övriga patientrelaterade intyg. Samverkan Vårdenheten skall utifrån sitt breda uppdrag samverka med vårdgrannar och andra samhällsaktörer. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Vårdenheten skall aktivt delta i planering och genomförande av det befolkningsinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i närområdet.

11 9(42) 1.4 Specifik samverkan För en effektiv sjukskrivningsprocess skall vårdenheten samverka med de olika aktörerna i sjukskrivningsprocessen. Kunskap om det Försäkringsmedicinska Beslutsstödet och arbete med att förbättra de medicinska underlagen ingår i uppdraget. 1.5 Specifika krav på personal och kompetens Vårdenheten skall ha en allmänmedicinsk profil avseende personalens kompetens. Vårdenheten bör ha minst 3,0 tjänst som läkare. Minst 50 % av läkarna skall ha specialistkompetens i allmänmedicin och 50 % av sköterskorna skall vara distriktssköterskor. Vårdenheten skall ha personal med psykosocial kompetens med lägst socionomutbildning med kompetens motsvarande tidigare steg 1 eller psykolog eller annan hälso- och sjukvårdsutbildning med kompetens motsvarande steg 1. Därutöver skall vårdenheten ha tillgång till den breda kompetens som krävs för att fullgöra uppdraget. Läkare på BVC skall ha specialistkompetens, alternativt vara ST-läkare under handledning, i allmänmedicin eller pediatrik. Sjuksköterska på BVC skall ha specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

12 10(42) 2 Hälso- och sjukvårdens generella villkor 2.1 Generellt uppdrag till samtliga vårdleverantörer Hälso- och sjukvårdsnämndens generella uppdrag till samtliga vårdleverantörer har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och uttrycker de grundläggande principer som ska prägla hälso- och sjukvården i Östergötland. Det generella uppdraget förutsätter att patienten får en vård av hög kvalitet i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar om en säker och tillgänglig vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det generella uppdraget är den grundläggande plattform på vilken övriga uppdrag vilar Patientfokuserad vård Patientens starka ställning i vården är utgångspunkt för att kunna ge en patientfokuserad vård. Patientfokuserad vård innebär ett samspel av för patienten flera värdeskapande delar såsom bemötande, delaktighet, information, kontinuitet och samverkan. Vårdleverantören ska: Möta patienten utifrån en helhetssyn på livssituation, hälsotillstånd och sjukvårdsbehov. Vara lyhörd inför den enskildes, och närståendes, behov och önskemål. Ge ett tryggt och värdigt omhändertagande och bemötande som tar hänsyn till patientens integritet och vårdbehov. Ge tillräcklig information om patientens sjukdom och dess behandling så att patienten förstår, kan påverka och har möjlighet att medverka i sin egen vård. Betrakta patienten som en resurs, ge information och stimulera till det som patienten själv kan göra för att förbättra sin hälsa, samt stödja patienten i dennes egenvård. Ha kunskap om och en öppenhet inför komplementärmedicinska metoder. Erbjuda en god kontinuitet och i synnerhet säkerställa kontinuiteten för patienter med frekvent och/eller omfattande vårdbehov, bland annat genom individuella vårdplaner. Säkerställa kontinuerliga kontakter och smidiga övergångar för patienten mellan vårdgivare genom tydligt ansvarstagande överordnat organisatoriska gränser och begränsande ansvarsområden samt informera patienten om ansvarig läkare eller sjuksköterska. Vara delaktig i landstingets arbete med utveckling och förbättring Tillgänglig och likvärdig vård Tillgänglighet är en kvalitetsfråga och en nyckelfaktor för hälso- och sjukvårdens legitimitet. God tillgänglighet innebär att besök och/eller behandling erbjuds inom ramen för den vårdgaranti som gäller i Östergötland och därtill minimerade väntetider där snabba insatser är medicinskt motiverade eller vid allvarliga sjukdomstillstånd där väntetider medför stort mänskligt lidande. Med likvärdig vård avses samma möjlighet för alla östgötar att få erforderlig vård utifrån behovs- och solidaritetsprincipen, oavsett var i länet patienten söker och ovidkommande av vem som söker. Den geografiska närheten till vård kan variera beroende på var i länet patienten befinner sig.

13 11(42) Vårdleverantören ska: Erbjuda vård med hög tillgänglighet. Om möjligt kunna ge patienten en tid direkt när behov av vidare undersökning/behandling finns. Stödja patienten att nyttja vårdgarantin. Erbjuda basal vård i patientens geografiska närhet och då särskilt sådan vård som kräver frekventa besök och/eller behandlingar. Erbjuda flera olika möjligheter för medborgaren att kontakta vården och vid behov bistå patienten att komma vidare i vårdorganisationen. Vara flexibel inför patientens behov och önskemål om tid och plats för vård. Erbjuda likvärdig vård över hela länet. Ge behovsstyrd vård och särskilt beakta resurssvaga patienters rätt till vård Hälsofrämjande förhållningssätt och sjukdomsförebyggande insatser Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att stödja och stimulera människors förmåga att ta kontroll över sin egen hälsa och förbättra den. En sjukdomsförebyggande vård innebär att hälsosamma levnadsvanor integreras i de riktade insatser som vården ger för att förebygga och behandla sjukdom. Vårdleverantören ska: Verka för en god och jämlik hälsoutveckling hos befolkningen genom ett hälsofrämjande förhållningssätt. Bedriva hälsofrämjande arbete i samverkan med övriga samhällsaktörer på såväl strukturell nivå som individnivå. Genom samverkan med andra samhällsaktörer understödja en god och jämlik hälsoutveckling hos invånarna i Östergötland. Integrera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i vårdens processer för att förebygga sjukdom och att sjukdomstillstånd försämras. Utifrån en helhetssyn stärka det friska och utveckla individens egenkraft och förmåga till läkning. Bemöta patienten utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt och stimulera till eget ansvar för sin hälsa genom att erbjuda råd och stöd till förändring. 2.2 Lagar, andra författningar samt Landstingets riktlinjer och policys Leverantören skall vara informerad om och följa gällande konventioner, lagar och andra författningar samt Landstingets egna vårdprogram/vårdprocessprogram, riktlinjer och policys, som berör Leverantören vid utförandet av uppdraget. Landstinget ansvarar för att kontinuerligt uppdatera och hålla tillgängligt vårdprogram/vårdprocessprogram, riktlinjer och policys som berör Leverantörens uppdrag. 2.3 Tillgänglighet och vårdgaranti Leverantören skall erbjuda vård med hög tillgänglighet inom ramen för den nationella vårdgarantin och de krav Landstinget i övrigt ställer. Därtill skall väntetider minimeras i de fall där snabba insatser är medicinskt motiverade eller vid allvarliga sjukdomstillstånd där

14 12(42) väntetider medför stort mänskligt lidande. Leverantören skall vara flexibel inför patientens behov och önskemål om tid och plats för vård. Om Leverantören inte kan uppfylla sitt uppdrag skall patienten informeras om och aktivt stödjas i att nyttja vårdgarantin. Leverantören äger inte rätt att utan Landstingets medgivande begränsa tillgängligheten. Leverantören skall erbjuda flera olika möjligheter för medborgaren att kontakta vården och vid behov bistå patienten att komma vidare i vårdorganisationen. Leverantören skall om möjligt kunna ge patienten en tid direkt när behov av vidare undersökning/behandling finns. Leverantörens verksamhet skall vara tillgänglig för personer med alla typer av funktionsnedsättningar. 2.4 Patientsäkerhet och övrigt säkerhetsarbete Leverantören skall vara ansluten till Landstingets avvikelsehanteringssystem Synergi. Leverantören skall ha handlingsprogram för avvikelsehantering och en förordnad avvikelsesamordnare, som skall utses bland egen personal, utbildad i avvikelsesystemet Synergi. Leverantören skall medverka vid händelse- och riskanalys som begärs av Landstinget. Landstinget förbinder sig att medverka vid händelse- och riskanalys som begärs av Leverantören. Leverantören skall informera Landstingets chefläkare om Lex Maria ärenden. Leverantören rekommenderas och erbjuds kostnadsfritt att ge Landstingets chefläkare i uppdrag att hantera ärenden enligt Lex Maria för Leverantörens räkning. Lex Maria ärenden redovisas i avidentifierad form på Landstingets hemsida Anmälan till HSAN hanteras av Leverantören, kopia skall sändas till chefläkare i Landstinget. 2.5 Samverkan Leverantören skall samverka med vårdgrannar och/eller annan samarbetspartner när patientens behov inte kan tillgodoses enbart av Leverantören. Samverkan kring patient skall ske utifrån ett strukturerat arbetssätt som säkrar patientens delaktighet, vårdövergångar samt arbetsfördelning. Leverantören skall säkerställa att det finns en upparbetad struktur för effektiv samverkan mellan vårdgrannar och samarbetspartners. Det skall vara möjligt för samarbetspartners att kommunicera med Leverantören via telefon, brev och e-post. 2.6 Språk och tolk Personal med patientkontakt skall tala och förstå svenska. Leverantören skall tillhandahålla tolk till patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska språket eller har behov av teckentolk, vilket innefattar rutiner för att använda texttelefon eller annan för ändamålet lämplig utrustning. Språktolkar får rekvireras via Landstingets upphandlade tolkförmedling när Leverantören bär kostnaden och skall rekvireras via Landstingets upphandlade tolkförmedling när Landstinget bär kostnaden. Teckentolkar skall rekvireras via Landstingets tolkförmedling. 2.7 Patientnämnden Leverantören skall snarast ge Patientnämnden den information som begärs samt medverka i och ta ansvar för både enskilda patientärenden och mer generellt för att utveckla vårdens patientfokus.

15 13(42) 2.8 Lokaler och utrustning Leverantören skall ha för verksamheten säkra, ändamålsenliga och verksamhetsanpassade lokaler och utrustning. Lokaler och utrustning skall vara utformade så att vården av patienterna kan ske med full respekt för individens behov av integritet och ostördhet samt vara tillgängliga för personer med alla typer av funktionsnedsättningar. I de verksamheter där barn vistas skall miljön vara barnanpassad. 2.9 Sjukresor Leverantören skall ha kännedom om och följa Landstingets regler för sjukresor samt informera patienten och vara behjälplig med att ordna sjukresa MEON-principen Vårdens resurser skall användas på ett så effektivt sätt att de kommer så många behövande som möjligt till nytta. Detta innebär att vård ges på den mest effektiva omhändertagandenivån, MEON-principen Uppföljning Landstinget kommer att genomföra regelbundna uppföljningar av Leverantörens åtagande. Uppföljning kommer att ske enligt uppföljningsplanen. Uppföljningsmöten skall hållas kontinuerligt mellan Landstinget och Leverantören. Landstinget kallar till dessa möten. Parterna har rätt att påkalla ytterligare uppföljningsmöten om det anses nödvändigt. Vid uppföljningsmöten skall från Leverantörens sida medverka verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig. Leverantören skall förse Landstinget med uppföljningsunderlag i enlighet med uppföljningsplanen samt ansvara för att inrapporterade uppgifter är korrekta. Vid särskilda tillfällen kan också uppgifter utöver uppföljningsplanen begäras in och dessa uppgifter skall skyndsamt inrapporteras. Leverantören skall delta i alla uppföljningar, undersökningar och utvärderingar som Landstinget genomför, även när IT-stöd saknas. Inför genomförandet av patientenkäter kommer Landstinget att hämta nödvändiga patientuppgifter ur journalsystemen för aktuella medicinska verksamheter. Leverantören skall delta i och rapportera resultat från verksamheten till regionala och nationella samarbeten som syftar till framtagande av statistik, verksamhetsjämförelser och kvalitetsuppföljning Revision Av Landstingets huvudmannaskap följer en skyldighet för Landstinget att fortlöpande inspektera Leverantörens verksamhet. Leverantören accepterar att Landstinget, på Landstingets bekostnad och på ordinarie arbetstid, företar medicinsk revision av Leverantörens verksamhet samt revision av Leverantörens kvalitetssäkringssystem. Landstinget äger även rätt att på ovanstående villkor genomföra ekonomisk revision av Leverantören före dag för driftsstart. Leverantören skall utan ersättning biträda Landstinget och av Landstinget utvald expertis vid revision beträffande framtagande av de uppgifter, information och handlingar med mera som begärs. Landstingets revisorer har till uppdrag att granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Landstingets revisorers roll vid avtal med leverantörer är att granska hur aktuell nämnd sköter sitt uppdrag att följa upp och utvärdera avtalsförhållandet. För att göra denna granskning har Landstingets revisorer och dess sakkunniga biträden rätt att hos Leverantören ta del av uppgifter, ställa frågor etc. kopplat till verksamheten under avtalet.

16 14(42) Leverantören skall att, utan ersättning, aktivt medverka vid och underlätta revisionens arbete så att revisionen får tillträde och insyn i sådan utsträckning att de kan genomföra sitt uppdrag Utvecklings- och kvalitetsarbete Leverantören skall vara delaktig i Landstingets arbete med utveckling och förbättring. Rapportering skall ske till för uppdraget relevanta kvalitetsregister. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet upprättas i enlighet med avsnitt patientsäkerhet och övrigt säkerhetsarbete Informationsmöten och samråd Leverantören skall vara representerad på informationsmöten som Landstingets ledning, eller annan på dess uppdrag, kallar till. Landstinget och Leverantören skall ha ett ömsesidigt informations- och samrådsansvar beträffande verksamhetsförändringar som påverkar tillgänglighet och annan service gentemot allmänhet och patienter eller samarbetet mellan Landstinget och Leverantören. Detta gäller också förändringar som vidtas i Leverantörens organisation Medicinsk service I Landstingets grundläggande infrastruktur för medicinsk service och utrustning ingår Laboratoriemedicinskt Centrum (LMC), Bildmedicinskt Centrum (BMC), Neurofysiologiska kliniken samt Fysiologiska klinikerna. Av patientsäkerhetsskäl strävar Landstinget efter att nå en sammanhållen vårdinformation. Leverantören skall använda röntgenklinikerna inom BMC. Viss medicinsk service och utrustning kan också tillhandahållas av LMC, Fysiologiska klinikerna och Medicinsk Teknik i Östergötland (MTÖ). Om Leverantören väljer att anlita annan leverantör av medicinsk service och utrustning skall denna leverantör vara ackrediterad av Swedac eller motsvarande kvalitetssäkring, dvs. uppfylla Landstingets krav beträffande kompetens, avvikelsehantering, tekniskt underhåll, IT-säkerhet samt återkommande kompetensutveckling. Patientnära kemiska laboratorieanalyser skall kvalitetssäkras av LMC eller annat ackrediterat laboratorium. Leverantören skall ansvara för att all utrustning erhåller fortlöpande service och förebyggande underhåll. Leverantören skall ansvara för att vårdinformation kan levereras och tas emot snabbt, samt lagras säkert för akut och senare behov i Landstingets IT-stöd. Krav på data, utrustning och överföring av data framgår av Landstingets riktlinjer för extern vårdbegäran av medicinsk service i Landstingets sammanhållande patientjournalföring Läkemedel Leverantören skall ha god kunskap om och följa Landstingets rekommendationer, bland annat utgivna av Landstingets lagstadgade läkemedelskommitté, kring läkemedelshantering respektive receptförskrivning av läkemedel och förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånen samt speciallivsmedel. Avvikelser från givna rekommendationer och anvisningar skall vid begäran från Landstinget kunna förklaras och motiveras utifrån medicinska skäl. Leverantören skall följa överenskommelser kring rutiner/hantering som Landstinget gör med läkemedelsleverantör. Leverantören skall följa överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga vården. Leverantören skall använda arbetsplatskod, utformad i enlighet med Landstingets struktur, samt förskrivarkod vid förskrivning av läkemedel och vid förskrivning av hjälpmedel på recept/hjälpmedelskort. Leverantören skall acceptera att data rörande Leverantörens inköp

17 15(42) görs fullt ut tillgängliga i Landstingets statistiksystem samt att Landstinget på detaljerad nivå kan följa upp volymer och kostnader Hjälpmedel och visst förbrukningsmaterial Leverantör som förskriver hjälpmedel, förbrukningsmaterial eller näringsprodukter skall följa Landstingets riktlinjer för förskrivning och utgå från Landstingets sortiment Forskning och utveckling Leverantören skall delta i och samverka om klinisk forskning och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund som berör verksamheten och som initierats/godkänts av ämnesföreträdare vid Hälsouniversitet och/eller produktionsenhetschef vid läns- och/eller närsjukvårdscentrumen. Deltagande i klinisk forskning innebär att patienter hos Leverantören, efter patientens informerade samtycke, skall kunna ingå i kliniska forskningsprojekt. Leverantören kan därutöver själv ta initiativ kring vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Leverantören skall då informera Landstinget om vilka forskningsprojekt som bedrivs inom Leverantörens verksamhet och vem som är huvudman för forskningsprojekten. Det finns möjlighet att få tillgång till Landstingets ALFoch centrala FoU-medel. Journaluppgifter, biobanksprover och liknande data om patienter skall vara tillgängliga för forskning. Om detta är förknippat med väsentliga merkostnader för Leverantören regleras detta genom överenskommelse i varje enskilt fall mellan Leverantören och den som begär ut uppgifterna Utbildning Leverantören skall i förekommande fall följa de avtal som Landstinget i Östergötland har med högskolor/universitet, gymnasieskolor, KY-utbildning eller annan utbildningsanordnare samt ta emot och handleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning och fältstudiedagar. Med verksamhetsförlagd utbildning avses såväl sammanhängande perioder av utbildning hos Leverantören såväl som kortare moment såsom Läkarprogrammets Strimma. Leverantören skall tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för vård- och medicinstuderande och utrymme för AT- och ST-tjänstgöring för läkare. Leverantören skall ansvara för att de kliniska utbildningsplatserna håller den kvalitet och inriktning som följer av examenskraven för respektive utbildning och överenskomna krav på handledarkompetens. Leverantören skall också i förekommande fall utföra examinationer av studenter. På klinik med ansvar för specialistutbildning får läkare utföra operationer under handledning av behörig operatör Personal och ledning Leverantören skall utföra uppdraget i enlighet med god yrkessed och vara ekonomiskt oberoende av leverantörer och andra som kan påverka Leverantörens objektivitet. Leverantören eller dennes personal äger ej rätt att utnyttja genom uppdraget erhållen information och dylikt på ett sådant sätt att skada direkt eller indirekt uppkommer för Landstinget eller patienter. Leverantören skall vid genomförandet av uppdrag använda personal med för uppdraget tillräcklig och adekvat kompetens. Detta innebär att särskild vikt fästs vid av Socialstyrelsen

18 16(42) fastställda krav avseende legitimationsyrken, samt att Leverantören tillser att personalen får den fortbildning/vidareutbildning som erfordras för att upprätthålla kompetensen inom yrket. Leverantören skall kräva samma utfästelse av den som Leverantören kan komma att anlita som underleverantör. I det fall Leverantören bryter mot vad som anges ovan har Landstinget möjlighet att häva ingånget avtal. Leverantören skall skriftligen meddela Landstinget om byte av verksamhetschef. Leverantören ansvarar för att personal (inklusive vikarier och ersättare) inte samtidigt uppbär ersättning från nationella taxan under den tid de är verksamma hos Leverantören och utför tjänster enligt detta avtal. Leverantören skall tillse att även övrig personal och underleverantörer har samma tystnadsplikt som hälso- och sjukvårdspersonal. Leverantören har fullt arbetsgivaransvar för sig och sin personal Kollektivavtal Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om Leverantören inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för Leverantörens anställda. Detsamma gäller för eventuella underleverantörer som Leverantören anlitat för att fullgöra uppdraget. På begäran från Landstinget inlämnas erforderliga uppgifter och handlingar så att skyldigheterna enligt ovan kan kontrolleras Meddelarfrihet och allmänhetens insyn Meddelarfrihet för anställda hos Landstinget regleras i svensk lag. Anställda hos Leverantören, inklusive underleverantörer, skall omfattas av en liknande meddelarfrihet. Leverantören förbinder sig därför att, med undantag för vad som nedan anges, inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller radioprogram eller andra upptagningar. Förbindelsen gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemlighet som skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för Leverantörens anställda utanför det område som uppdraget omfattar och inte heller i vidare mån än vad som omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda enligt 13 kap. offentlighets- och sekretesslagen. Enligt kommunallagen 3:19a ska Landstinget, genom tecknat avtal med Leverantören, tillgodose allmänhetens önskemål och behov av insyn i hur uppdraget utförs. Leverantören skall vid anmodan från Landstinget eller då allmänheten så påtalar, snarast delge Landstinget eller allmänheten de uppgifter som efterfrågas Miljö Landstingets miljöpolicy innebär att verksamheter som utförs på uppdrag av Landstinget ska bedrivas på miljömässigt hållbart sätt genom en ambition att minska och/eller miljöanpassa transporter, minska energiförbrukningen och öka andelen el/värme från förnyelsebara energikällor, minska avfallsmängderna, ställa miljö- och hälsokrav vid inköp/upphandlingar samt minska användningen av miljö- och hälsoskadliga kemiska produkter. Leverantörens miljöarbet kommer att följas upp och skall vid anmodan redovisas för Landstinget.

19 17(42) 2.24 Krisberedskap Leverantören skall vid bekräftad allvarlig händelse följa direktiv från särskild sjukvårdsledning på regional och lokal nivå. Leverantören skall följa Regional beredskapsplan vid allvarlig händelse inom Landstinget i Östergötland inklusive specifika beredskapsplaner (t.ex. pandemiplan) och därmed delta i planering, utbildningar och övningar för att kunna upprätthålla ställda krav gällande kris och katastrofmedicinsk beredskap. Leverantören skall till Landstinget lämna de upplysningar som kan behövas för kris- och katastrofmedicinsk beredskap och planering.

20 18(42) 3 Uppföljning Uppföljningsplanen fokuserar på områden som ingår i God vård enligt Socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. I vårdval Östergötland används Kvalitetsrapport Vårdcentral som underlag för uppföljningen. Varje vårdenhet svarar för att ta fram de uppgifter och analyser som där efterfrågas. Vissa resultat från kvalitetsrapporterna kommer att publiceras på landstingets webbplats med syftet att informera allmänhet och patienter. Sammantaget syftar kvalitetsrapportens uppföljningsindikatorer till att ge en bred och god bild av uppdragets genomförande. Arbetet med att ta fram lämpliga indikatorer pågår kontinuerligt och nya och förändrade indikatorer kan därför tillkomma efterhand. Vissa uppföljningsområden kan inte följas via statistik eller genomförda undersökningar utan förutsätter dialog mellan Beställare och Leverantör. Se även punkt 2.11 om uppföljning under hälso- och sjukvårdens generella villkor. Kvalitetsrapporten inkluderar de uppföljningar som görs i landstingets kvalitetsbonussystem för vårdcentraler - Mål och Mått. Uppföljningskriterierna i Mål och Mått innehåller fastställda gränsvärden som måste uppnås för att enheten ska få del av de stimulanspengar som avsatts. Landstinget fastställer årligen vilka kriterier och gränsvärden som ska gälla för Mål och Mått. Uppföljningen av vårdenheterna har fokus på följande huvudområden: Tillgänglighet Delaktighet Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Kvalitet Patientsäkerhet

21 19(42) 4 Ersättning Leverantörens ersättning för uppdraget framgår av nedanstående ersättningsmodell. Ersättningsmodellen ses över varje år och uppdateras med aktuell data samt uppräknas med landstingsindex. Landstingsindex fastställs av Landstinget i Östergötland under november månad och reglerar ersättningen från 1 januari nästkommande kalenderår. Ersättningens storlek för kapiteringsvikter, vikter mm publiceras direkt efter det att beslut fattats. Aktuella regler om patientavgifter, vaccinationer, intyg samt ersättning för vård till asylsökande återfinns i Landstingets Avgiftshandbok. Momskompensation erhålls enligt gällande skattelagstiftning. 4.1 Ersättning för vårdtjänsten Vårdenheternas ersättningsmodell består av tre grunddelar: Ersättning för listade personer, består av kapiteringsersättning för listad befolkning och allmänläkemedel Grundersättning, består av bas, socioekonomisk och geografisk ersättning. Rörlig ersättning, består av täckningsgradsersättning, kvalitetsbonus (mål och mått) mm. Därtill finns särskilda ersättningar för delar av uppdraget. I de fall ingen särskild ersättning anges för del av uppdrag, ska uppdraget genomföras inom ramen för den sammantagna ersättningen. För närvarande baseras största delen av vårdersättningen på ålder och en del baseras på bostadsområdens socioekonomiska status. Arbete har inletts med att utreda och utvärdera möjligheterna att minska åldersfaktorns betydelse för ersättningens storlek samt bostadsområdens socioekonomiska status till förmån för invånarens vårdbehov enligt Adjusted Clinical Groups (ACG) samt invånarnas vårdbehov utifrån socioekonomiska faktorer enligt Care Need Index (CNI). Ersättningens storlek för de ingående delarna framgår av Ersättning år 20XX (aktuellt år) - Komplement till regelbok för auktorisation Ersättning för listade personer Ersättningen för listade personer är en viktad individrelaterad ersättning som syftar till att främja helhetssyn och ansvarstagande. Kapiteringsersättning för listad befolkning Ersättningen grundar sig på besöksmönster i olika åldersgrupper över hela länet. Viktningen per individ i de olika åldersgrupperna framgår av ersättningsbilagan.

22 20(42) Kapiteringsersättning för allmänläkemedel Vårdenheterna har kostnadsansvar för de allmänläkemedel som förskrivs till de listade patienterna oavsett vem som förskriver dem. Eventuella över- och underskott fördelas mellan förskrivarna enligt särskild modell. Ersättningen för allmänläkemedel utgår som en kapiteringsersättning. Leverantören har vidare ett fullt kostnadsansvar för samtliga läkemedel som rekvireras. Leverantören skall acceptera regelverk för bärande av sin andel av distributionskostnaden för läkemedel samt ha samma rättigheter till rabatt på läkemedel efter genomförda upphandlingar som landstingets egna enheter. Gällande distribution av läkemedel finns möjlighet för Leverantören att uppta förhandling med Landstinget gällande läkemedelsdistribution/ leverantör, distributionskostnad och statistiksystem Grundersättning Grundersättningen är en kombination av olika ersättningar som har till syfte att ge vårdenheterna en grundkompensation efter respektive enhets olika förutsättningar. Basersättning, socioekonomisk ersättning och geografiersättning är de ersättningar som ingår i grundersättningen. Basersättning Basersättningen ger en viss kompensation för den grundstruktur som finns på varje vårdenhet och ska främst utgöra ett stöd till mindre vårdenheter som är ensamma i respektive tätort. Basersättningen är uppdelad i 3 nivåer utifrån antalet listade. Högsta nivån gäller för vårdenhet med upp till 7000 listade, andra nivån om det listade antalet är mellan och lägsta nivån om det listade antalet är mellan Vid fler än en vårdenhet i tätorten utbetalas ingen basersättning. Basersättningen kommer successivt att fasas ut. Nuvarande aktuella tätorter med bara en vårdenhet är: Skärblacka, Åby, Kolmården, Vikbolandet, Söderköping, Valdemarsvik, Kärna, Borensberg, Vadstena, Mjölby, Skänninge, Mantorp, Ödeshög, Boxholm, Ljungsbro, Linghem, Kisa, Österbymo och Åtvidaberg. Socioekonomisk ersättning Ett klart samband finns mellan låg socioekonomisk status och ohälsa, därför utgår socioekonomisk ersättning. Ersättningen baseras på bostadsområdens socioekonomiska status och mäts via disponibel inkomst. De 10 % områden med lägst inkomst kategoriseras som svaga områden. För varje listad som bor i ett socioekonomiskt svagt område ges socioekonomisk ersättning. Geografi Geografiersättningen är ett sätt att kompensera de vårdenheter som har en stor geografisk yta att täcka. Framförallt påverkas distriktssköterskornas arbete i hemmen om ytan är stor. För personer, 75 år och äldre, som bor 11 km eller längre bort från närmaste vårdenhet utgår geografiersättning. Den geografiska ersättningen är uppdelad i två nivåer utifrån avståndet: km och >25 km

23 21(42) Rörlig ersättning De rörliga ersättningarna syftar till att skapa incitament att förbättra arbetet inom prioriterade områden. Vårdenhetstäckningsgrad Målet är att varje vårdenhet ska träffa 56 % av sin listade befolkning varje år. Ersättningsmodellen för vårdenhetstäckningsgrad ger en ersättning per individ som varit på ett läkarbesök eller en sjukvårdande behandling. Jourbesök och eventuella besök hos arbetsterapeut är exkluderade för att få jämförbarhet mellan vårdenheter. Ersättning betalas per individ som besökt vårdenheten upp till taknivån 56%. För nytillkomna vårdenheter kommer ersättningen under vårdenhetens uppbyggnadstid (de första 12 månaderna) att utbetalas enligt en schablonmodell, som innebär att vårdenheten beräknas träffa 56 % av sin listade befolkning respektive månad (1/12-del av detta utbetalas varje månad). Täckningsgrad besök på sjukhus och hos privatläkare Målet är att vårdenhetens listade befolkning ska göra så få besök som möjligt hos annan vårdgivare, såsom sjukhusmottagningar och privata lagetablerade vårdgivare. Vårdenheten får minskad ersättning för varje läkarbesök som listade patienter gjort på sjukhusmottagning samt besök hos lagetablerade privatläkare. Täckningsgrad besök på sjukhus och hos privatläkare består av en ersättning per listad som viktas enligt samma viktning som kapiteringsersättning för listad befolkning. Avdrag görs utifrån hur många besök de listade gjort hos annan vårdgivare med en nivå för avdraget för ett besök hos akutmottagning och hos allmän medicinsk specialist och en nivå för besök på övriga mottagningar och hos andra specialister. Patienter som inte är listade på vårdenheten Besöksersättning ges för tillfälliga besök av östgötar som inte är listade på vårdenheten och motsvarande avdrag görs på den vårdenhet där patienten är listad, skilda belopp gäller för läkarbesök och sjukvårdande behandling. Kvalitetsbonus (mål och mått) Vårdenheterna har möjlighet att erhålla kvalitetsbonus (mål och måttersättning) för uppnådda målvärden inom vissa områden. Medel finns avsatta för ersättning för mål- och måttersättning till vårdenheterna. Den totala ersättningen liksom vilka områden som följs varierar mellan åren och beslutas årligen av landstingsledningen. Om vårdenheten vid mättillfället når målvärdet kommer ersättning att utbetalas. Separata instruktioner utfärdas för mål och måttmedel för att tydliggöra vad som gäller beträffande registrering mm. Exempel på områden där särskild kvalitetsbonus (mål och måttersättning) kan förekomma: Tillgänglighet Medicinsk kvalitet/patientsäkerhet Hälsofrämjande arbete Särskilda behovsgrupper Behandlingstryck läkemedel Målet är att vårdenhetens behandlingstryck, uttryckt som DDD (defined daily dos) per listade och dygn, för samtliga allmänläkemedel som vårdenheten är kostnadsansvarig för och

24 22(42) att kostnad per listad för klinikläkemedel, förskrivet av vårdenheten inte ska avvika allt för mycket från landstingsgenomsnittet. Syftet med måttet är att ha en generell miniminivå när det gäller läkemedelsbehandling för att undvika att en vårdenhet genomgående underförskriver samt för att garantera jämlik vård och skapa trovärdighet gentemot patienten. Om målen inte uppfylls kommer ersättningen för allmänläkemedel att reduceras. Maximal reducering är 2 % av budgeterad ersättning för allmänläkemedel aktuellt år. Patientavgifter Leverantören skall ta ut vårdavgift av patient och för uppdraget gäller av Landstinget fastställda vårdavgifter (www.lio.se). Gällande regler för högkostnadsskydd inom öppen hälso- och sjukvård skall tillämpas. Andra avgifter eller ersättningar får inte tas ut avseende tjänster som omfattas av detta avtal. Leverantören skall ta ut vårdavgift av patienten vid uteblivna besök enligt vårdavgiftsbestämmelserna. Ingen särskild ersättning utgår från Landstinget för uteblivna besök. Leverantören uppbär och behåller vårdavgifterna Särskilda ersättningar Asylsökande Ersättning ges med samma ersättningsbelopp per besök eller vårddag/vårdtillfälle med avdrag för eventuella patientavgifter som gäller för utomlänspatienter. Ersättningskrav till Landstinget måste vara försedda med den asylsökandes LMA-nummer för att ersättning skall lämnas. Schabloniserad ersättning som kan ges till leverantörer avser aldrig sjukvård till asylsökande. Asylsökande under 18 år har rätt till all slags vård medan asylsökande över 18 år har rätt till akut vård och vård som inte kan anstå. Övrig vård bekostas av vårdtagaren. Då språktolk används vid vård av asylsökande ska denna tjänst primärt betalas av Leverantören som sedan i särskild ordning har rätt att fakturera Landstinget med fast belopp för varje tolktillfälle. Tillägg får inte göras för egna administrativa kostnader för tolk. Patienter från andra landsting och andra länder Leverantören ska ta emot patienter från andra landsting enligt bestämmelserna i Riksavtalet för utomlänsvård. För patienter som ges sådan vård ska Leverantören debitera patientens Landsting för vårdkostnad. (Vårdenheter erhåller fullmakt från LiÖ för att kunna debitera patientens Landsting ). Leverantören ska på liknande sätt ta emot patienter från främmande länder som omfattas av gällande regler för patienter från EU/EES samt Schweiz eller länder med vilka Sverige har sjukvårdsöverenskommelser. Förutsättning för ovanstående är att detta inte påverkar ett avtalsenligt utförande av uppdraget gentemot Landstinget. Patienter i behov av omedelbar vård ska alltid tas emot. Besöksersättning för besök på vårdenheten av utomlänspatienter ersätts enligt bestämmelserna i Riksavtalet för utomlänsvård. Dessa avgifter beslutas i regionsjukvårdsnämnden och beloppen gäller bruttopris, priset minskas med erhållen patientavgift. Tolk Leverantören bär kostnaden för språktolk. Landstinget ersätter Leverantör för kostnader för teckentolk. Utbildning och praktik

2 Hä lso- och sjukvä rdens generellä villkor

2 Hä lso- och sjukvä rdens generellä villkor 2 Hä lso- och sjukvä rdens generellä villkor Landstingsstyrelsens generella uppdrag till Division Närsjukvård och Division Länssjukvård har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och uttrycker de grundläggande

Läs mer

Vårdval Revidering av Regelbok för Auktorisation

Vårdval Revidering av Regelbok för Auktorisation BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Kerstin Aldstedt 2011-04-29 LiÖ 2011-1361 Hälso- och sjukvårdsnämnden Vårdval Revidering av Regelbok för Auktorisation Regler och principer för vårdval primärvård i

Läs mer

Vårdval i Östergötland

Vårdval i Östergötland Vårdval i Östergötland Blankett för auktorisationsansökan för primärvårdsverksamhet Leverantörsuppgifter Komplett företagsnamn: Adress: Postnummer: Postadress: Org.nummer: Firmatecknare: Bankgironummer:

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL

BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL 2004-12-07 1 (6) 2005 BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL Ersättningen till primärvården består av flera delar där kapiteringsersättningen är den största (53%, exkl läkemedelsersättning).

Läs mer

Vårdval Östergötland

Vårdval Östergötland Vårdval Östergötland Regelbok för vårdval primärvård Ledningsstaben Reviderad 2014-09-23 Giltig fr.o.m. 2015-01-01 2 (57) Innehåll 1 UPPDRAG PRIMÄRVÅRD... 7 1.1 Parter och begrepp... 7 1.2 Målgrupp...

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Regelbok för auktorisation Version 3.0

Regelbok för auktorisation Version 3.0 Vårdval Östergötland Regelbok för auktorisation Version 3.0 Innehåll INNEHÅLL... 2 1. VÅRDVAL ÖSTERGÖTLAND... 4 2. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS GENERELLA VILLKOR... 5 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 5 LAGAR, ANDRA

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 (6) DATUM BETECKNING 2014-05-30 LiÖ 2014-216 Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 Parter Örebro läns landsting,

Läs mer

Vårdval Primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval Primär hörselrehabilitering i Östergötland 1 (47) Vårdval Primär hörselrehabilitering i Östergötland Regelbok för auktorisation 2 (47) VÅRDVAL PRIMÄR HÖRSELREHABILITERING... 5 1 UPPDRAG PRIMÄR HÖRSELREHABILITERING... 6 1.1 Termer och begrepp...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Elevhälsan och särskilt den medicinska delen av elevhälsan har ett omfattande regelverk. Det handlar om allt från internationella konventioner och överenskommelser

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland avseende listning över länsgräns

Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland avseende listning över länsgräns Listning över länsgräns LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND LANDSTINGET SÖRMLAND Diarienummer LiÖ: LiÖ 2014-216 Diarienummer DLL: LS-LED14-330 Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Vårdval i Östergötland

Vårdval i Östergötland Vårdval i Östergötland Blankett för auktorisationsansökan för öppen specialiserad vuxenpsykiatri Leverantörsuppgifter Komplett företagsnamn: Adress: Postnummer: Postadress: Org.nummer: Firmatecknare: Bankgironummer:

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015 -03-24 Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidè... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet... 6 5. Nyckelindikatorer...

Läs mer

Hälsoval Jämtlands län

Hälsoval Jämtlands län Hälsoval Jämtlands län - ökar patientens valfrihet och inflytande i vården Varför hälsoval? Obligatoriskt för landstingen att från och med 2010 införa valfrihetssystem (vårdval) i primärvården. Lagen om

Läs mer

Ersättningsmodell för vårdcentraler 2014

Ersättningsmodell för vårdcentraler 2014 Ersättningsmodell för vårdcentraler 2014 Bakgrund Beslut att införa ett ACG-baserat ersättningssystem från och med 2014 fattades av HSN 2012-05-08. Det är utgångspunkten i det fortsatta arbetet med utformningen

Läs mer

Avtal LK 09-0

Avtal LK 09-0 1(6) Avtal om sammanhållen journalföring för privat vårdgivare Landstinget i Jönköpings län ges rätt att för privata vårdgivares räkning träffa avtal om sammanhållen journalföring. 1 PARTER ,

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Syfte Åtagande Matilda Sjögren

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Syfte Åtagande Matilda Sjögren Förfrågningsunderlag 2013-06-17 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Konduktiv pedagogik Matilda Sjögren 1300863 Sista anbudsdag: 2013-08-16 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Patientlagen (1 Januari 2015) -ett ökat patientinflytande Patientlagens syfte Stärka och främja patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patienten som partner

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare Information till dig som är hemsjukvårdspatient,

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPDRAGSTAGARE med vårdavtal med Landstinget i Östergötland

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPDRAGSTAGARE med vårdavtal med Landstinget i Östergötland ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPDRAGSTAGARE med vårdavtal med Landstinget i Östergötland Beslutade vid Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 4 december 2007 LiÖ 2007-293 2(8) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 1 Inledning Syftet med verksamheten är att personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser uppnår en förbättrad psykisk och fysisk hälsa samt

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Kapitel 3 Bil 14 Allmänna villkor

Kapitel 3 Bil 14 Allmänna villkor 1(16) Kapitel 3 Bil 14 Allmänna villkor Innehållsförteckning 1 Allmänna utgångspunkter... 2 2 Lagar och förordningar samt SLL:s riktlinjer och policys... 3 3 Vårdgaranti... 3 4 Målgrupp utanför Stockholms

Läs mer

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se) Vilka regelverk gäller? Vad är nytt? Vad är

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation

BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation Sidan 1(5) BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation 1 Mål och inriktning Ett mål med verksamheten

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Meddelandeblad. En ny hälso- och sjukvårdslag. Bakgrund/Allmänt. Nr 3/2017 Oktober Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare

Meddelandeblad. En ny hälso- och sjukvårdslag. Bakgrund/Allmänt. Nr 3/2017 Oktober Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare Meddelandeblad Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare Nr 3/2017 Oktober 2017 En ny hälso- och sjukvårdslag Bakgrund/Allmänt I förarbetena till den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), nedan

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Vad är nytt? Ny patientlag 1 januari Tillgänglighet. Information i patientmötet. Målet för hälso- och sjukvården i Sverige

Vad är nytt? Ny patientlag 1 januari Tillgänglighet. Information i patientmötet. Målet för hälso- och sjukvården i Sverige Målet för hälso- och sjukvården i Sverige Ny patientlag från 1 januari 2015 Vad är nytt? Anne Haglund Olmarker, chefläkare Maria Hansson, sjukhusjurist God hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde 2 september 2009.

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde 2 september 2009. HSN 2009-04-28 p 19 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN 0807-0916 LS 0805-0494 Handläggare: Torsten Ibring Yttrande över motion av Håkan Jörnehed (V) m fl om att införa mottagningar där

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

Rätten till hälsa. Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland

Rätten till hälsa. Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland Rätten till hälsa Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland augusti 2010 Övergripande mål Varje människa har rätt till bästa möjliga hälsa enligt FN:s internationella konvention om

Läs mer

Regelbok Vårdval obesitaskirurgi

Regelbok Vårdval obesitaskirurgi Regelbok Vårdval obesitaskirurgi LiÖ 2013 199 Giltig från 2014-01-01 2 (32) 1. KRAVSPECIFIKATION - OBESITASKIRURGI... 5 1.1 Bakgrund och syfte med vårdval... 5 1.2 Termer och begrepp... 5 1.3 Målgrupp

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan

Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan Anette Forsblom Socialchef Karin Jonsson Förvaltningschef För Söderhamns Kommun Datum: Margareta Högberg Kommunchef Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan Läkarmedverkan i den kommunala hemsjukvården i ordinärt

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1(5) FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1 Mål och inriktning utgör ett kompletterande barn och ungdomspsykiatriskt vårdutbud inom Stockholms läns landsting. Verksamheten ska präglas av en helhetssyn på det enskilda

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM UNGDOMSMOTTAGNINGAR

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM UNGDOMSMOTTAGNINGAR LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM UNGDOMSMOTTAGNINGAR Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Giltigt från och med: 2016-11-01 Ansvarig för revidering: Region Dalarna Dokumentnamn: Länsövergripande överenskommelse

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun

Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun 2010 04 20 Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun 2010-05-19 1 Aktuella ansökningar Hofors (Åsas Bemanning vi väntar på kompletterande uppgifter) Gävle (Praktikertjänst, planerad driftstart den 1/9) Hudiksvall

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2010-03-01 Bilaga 2 Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende, gällande fr o m

Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende, gällande fr o m Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende, gällande fr o m 2013-09-01 - Länsövergripande ramavtal för läkarmedverkan i ordinärt boende Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Avtalsparter...

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer