Kommunstyrelsens sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan , reviderat efter KF , 96 och KS , 290

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290"

Transkript

1 Bilaga KS 2012/250/1 1 (11) Per-Olov Rapp Ordförande o s sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan , reviderat efter KF , 96 och KS , 290 Sverige och Sala är i hög grad inlemmade i den globala ekonomin och påverkas av dess utveckling. Under 2012 har vi sett en tilltagande dämpad internationell konjunktur. Detta som en följd av att den underliggande statsfinansiella skuldproblematiken inom euroområdet ännu inte hittat en hållbar långsiktig lösning. Därtill kommer en försvagad tillväxt i USA och Kina. Trots att svensk ekonomi hittills visat god motståndskraft till avmattningen manar utvecklingen till försiktighet var BNP-tillväxten 3,9 %, 2012 förväntas den bli 1,0% och ,8 %. Ett förstärkande osäkerhetsmoment utgörs av att förhandlingarna om EUs långtidsbudget nyligen brutit samman och återupptas först efter nyår. Läget på arbetsmarknaden beräknas fortsätta försvagas en bit in i Det beror på att tillväxten i svensk ekonomi dämpas avsevärt. Det är först framåt halvårsskiftet 2013 som tillväxten får bättre fart. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer. Under hösten har nytt läraravtal slutits med de fackliga organisationerna Avtalet löper över 2 år och det garanterade utfallet är 3,5 procent. De kommunalekonomiska konsekvenserna är en kostnadsökning för 2013 med sammanlagt 6 mkr. Resultatet för Sala kommun 2012 förväntas vara mycket gott tack vare återbetalning av försäkringsmedel från AF A. Verksamheten däremot står inför stora prövningar kommande planperiod. Uppföljning oktober 2012 visar på ett underskott på- 4,8 mkr. För att möta framtidens utmaningar och behov inom välfärdssektorn behövs en stark och balanserad ekonomi samt en genomtänkt långsiktig strategi för nödvändiga investeringar och upprätthållande av god kommunal service. Vi är övertygade om att nya vägar måste prövas för att klara de utmaningar välfärdsuppdraget ger samt för att kunna nå visionen om invånare år Sala kommun behöver omställa i närtid men också ta fram kommunövergripande och långsiktiga planer för äldreomsorgen och skolan. SALAKOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax:

2 R sala ~KOMMUN 2 (15) För att säkra den ekonomiska stabiliteten med en stark och uthållig ekonomi, klara god ekonomisk hushållning samt kunna klara framtida åtaganden har kommunstyrelsen under hösten beslutat om ett 15-punkts-program vari ingår bl. a en översyn av hela den tekniska verksamheten för att pröva vilka verksamheter som kan drivas av andra entreprenörer. Vidare ingår ett uppdrag om en inventering av samtliga av kommunens lokaler och hyresavtal samt externa lokal avtal. Tekniska kontoret ska senast 1 februari 2013 redovisa vilka ytor som kommunens förvaltningar omgående kan avveckla och långsiktigt vilka fastigheter som kan försäljas. En plan ska upprättas hur verksamheterna kan inrymma sina verksamheter i lokaler som passar verksamhetens behov, och redovisa detta till ledningsutskottet senast 1 februari Kommunledningen har i uppdrag att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner /aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen. För att minska kostnaderna för dyra externa placeringar får Bildnings- och lärandenämnden i uppdrag att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSSboende med start läsåret Särskilt uppdrag ges till Bildnings- och lärandenämnden att utreda skolans framtida organisation och behov av lokaler i Sala kommun. Redovisas senast till kommunstyrelsen 1 mars Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer att påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. Vi ger kommunledningen i uppdrag att ge förslag på hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Socialdemokraternas budgetförslag är med nödvändighet återhållsam i relation till inkomna framställningar och behov på 43 mkr. Under hösten har det klart framkommit behov av att ytterligare medel behöver tillföras VON för att klara äldreomsorgsuppdraget.lnlämnad verksamhetsplan för redovisar ett prognostiseratunderskott på ca -5,2 mkr. För att säkra utökad nattbemanning finns behov av att "snarast tillföra äldreomsorgen ca 6 mkr." Bildnings- och lärandenämnden signalerar behov av 4-7 nya färskoleavdelningar Sammantaget kan konstateras att nödvändiga åtgärder och prioriteringar behövs för en budget i balans och med möjlighet att möta framtida behov och kvalitetssäkringar.

3 3 (15) Valet 2010 gav till resultat många nya ledamöter samt ett nytt parti. Erfarenheter visar att det finns ett behov av att hitta en mer lätthanterlig och förståelig "mål- och resultatstyrning" med fokus på begriplig och effektiv budgethantering. Målsättningen är att ett sådant arbete skall vara avklarat till budgetanvisningarna Rationaliseringskrav strategisk plan : åläggs en effektivisering på 2 %på nettoram Det ger ca 4,2 mkr i minskad ram. Bildnings- och lärandenämnden åläggs en effektivisering på l mkr på nettoram Lokalförvaltarna och kostenheten åläggs besparingar på 3 %på bruttoram. Rationaliseringskraven är beaktade i ramutläggen men för tydlighetens skull beskrivits i den löpande texten. Styrelse och nämnder uppmanas se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sina verksamheter. Krav på 1,1 % intäktsökning i tidigare budgetförslag utgår. Lokalförvaltarna Avseende lokalförvaltarna får hyrorna inte öka mer än med ökade kostnader för gjorda investeringar. Kompensation får inte ske genom försämrat fastighetsunderhåll. Internhyror pga. externt förhyrda fastigheter som förvaltas av lokalförvaltarna skall hållas nere. Kostenheten Avseende kostenheten får inte interndebiteringen öka mer än med ökade kostnader för gjorda investeringar. Rationaliseringseffekten måste ställas i förhållande till eventuellt politiskt beslutade kvalitetskrav på kostverksamheten. Nämnderna anger det matutbud man önskar erbjuda i sin verksamhet. Driftbudget/plan ( ramberäkningarna J för åren utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1 % för löner, allt till2013 års prisnivå. justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1% för löner 2014 och justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. Resultatmålet för 2013 har satts till1 %. Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKLs cirkulär 12:46.

4 4(15) Förändringar i driftbudget js förvaltning Förändring av ram: Ramminskning s nettoram bruttoram minskas med 2 % tkr tkr tkr Förändring av ram: Medborgarkontor I ram finns från och med tkr anvisade till personal- och driftkostnader. Större delen av kostnaderna för medborgarkontoret fr. o m 2013 ryms inom ram för berörda förvaltningarna och genom omdisponering av medel mellan dessa. Medborgarkontoret skall innebära förbättrad och snabbare service till medborgarna och en effektivare verksamhet inom kommunens förvaltningar genom samordning och samverkan 2013: -500 tkr 2014: -500 tkr 2015: -500 tkr Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till Samlingslokalerna De allmänna samlingslokalerna skall tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället. De skall också tillgodose kulturlivets behov av lokaler både för distribution av kultur och för skapande aktiviteter. s anslag utökas med 250 tkr vartdera året 2013, 2014, 2015 för att kunna öka driftanslaget till de lokala samlingslokalerna. 2013: 250 tkr 2014: 250 tkr 2015: 250 tkr Förändring av ram: Evenemangsstöd. Staden 2013: -200 tkr 2014: -200 tkr 2015: tkr Förändring av ram: Evenemangsstöd. Landsbygd 2013: tkr 2014: -100tkr 2015: -100tkr

5 5{15) 201Hl-25 Förändring av ram: Elektroniska surfplattor Arbetet med att införa elektroniska surfplattor är försenad bl. a beroende på svårigheter finna lämplig mjukvara och kompatibilitet med kommunens ärendehanteringssystem.l Budget avsattes 65 tkr för att ge samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, möjlighet att erhålla surfplatta som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. Driften för sammanlagt ytterligare surfplattor 2014 för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige beräknas till120 tkr per år, 3G-avgifter mm. Besparingar överstigande kostnader för surfplattorna förväntas ske av adm., papper och miljö O tkr tkr tkr Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till kollektivtrafiken Sala kommuns ram för kollektivtrafik 2012 minskas med tkr till B 432 tkr enligt beslut i KF pga. skatteväxling, dessutom begärdes inte kompensation i strategisk plan för utökad kostnad för låggolv och biogas bussar, nytt biljettsystem, lägre intäkter samt tillköp kvällstrafik och söndagstrafik till Tärna folkhögskola. Ram för kollektivtrafik 2013 är oförändrad från år 2012 dvs tkr. Kollektivtrafikens ram från kollektivtrafikmyndigheten för år 2013 är tkr, bl. a för inköp av låggolv och biogasbuss ar, nytt biljettsystem, lägre intäkter samt tillköp kvällstrafik och söndagstrafik till Tärna folkhögskola samt utökad trafik from hösten 2013 pga. MER KOLL. Ramdifferens tkr. Begärt i strategisk plan , drygt 1100 tkr finansieras genom besparingar inom särskild kollektivtrafik. 2013: 2000 tkr 2014: 2000 tkr 2015: 2000 tkr Förändring av ram: Överföring av driftsbidrag från BLN avseende ökade kostnader för skolskjutsar 2013: 2014: 2015: tkr tkr l 905 tkr Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till Sala Silvergruva AB I snitt har Sala kommun under åren tillfört kommunala medel till bolaget med 3 milj. får. Under 2012 var tillskottet 1,5 mkr. Vilket också är nuvarande nivå i kommunfullmäktiges beslut i september för planperioden En fortsatt tillväxt av antalet besökare kräver mer marknadsföring, förbättrat bokningssystem och personalförstärkningar. Vissa mindre investeringar i miljö- och tillgänglighetsskäl behöver genomföras. Bolaget tillförs 500 tkr i utökade driftbidrag under perioden.

6 l SALA KOMMUN 6(15) har i aug 2012 gett kommunchefen att ta fram ett konkret förslag med syfte att Sala silvergruvas fastigheter överförs till Sala kommun och att turistverksamheten vid gruvan bildar nytt bolag. Förslag förväntas kunna presenteras i början av : 500 tkr 2014: 500 tkr 2015: 500 tkr Förändring av ram: Fullmäktigeberedningar l den nya politiska organisationen införs tre fullmäktigeberedningar med uppgift att genomföra medborgardialoger. För att bedriva kunna genomföra sina uppdrag tilldelas de inledningsvis egna budgetar tkr tkr tkr Förändring av ram: Medfinansiering av bredband s ram utökas med 500 tkr vartdera året för medfinansiering av bredband som utförs i föreningsregi av bl. a. byanätsföreningar tkr tkr tkr Förändring av ram: Medfinansiering av myggbekämpning s ram utökas med 4 75 tkr vartdera året för medfinansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet tkr tkr tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr.

7 l SALA KOMMUN 7 (15) Övrigt: Fr.o.m finns en regional kollektivtrafikmyndighet i Västmanland. Landstinget Västmanland tar för närvarande fram ett trafikförsörjningsprogram som leder fram till trafikplikt skatteväxling har skett med 4 öre/skattekrona fr. om Hemsjukvården i Västmanland överförs definitivt till Sala kommun l De ekonomiska effekterna av den förväntas rymmas inom ramen för genomförd skatteväxling. Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av närsjukvården, främst rehabilitering och familjecentral Arbetet har framskridit så att i budget ligger nu förslag till kostnader för införande av familjecentral. En ny politisk och förvaltningsmåssig organisationen trädde i kraft De ökade ekonomiska effekterna har beräknats till ca 500 tkr. En noggrann uppföljning av genomslag på ersättningar, arvoden, tjänster mm behövs inför budget Den nya förvaltningsorganisationen förväntas ge effektiviseringar och besparingar i budgetar framgent. Länsstyrelsen har aviserat ökat behov av platser för mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Länsstyrelsen konstaterar att Sala kommun redan har ett högt och planerat och är en av länets kommuner som har tagit emot flest antal flyktingar på anvisning. Förslag föreligger att Sala kommun behåller 2012 års nivå på anvisningsbara platser även fortsättningsvis, dvs. 40 platser. Migrationsverket betalar grundersättning och schablonersättning för två år direkt till kommunerna utan att de behöver söka bidrag. Finansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvens biosfärområde finns f.n. ingen långsiktig ekonomisk lösning på. Medel avsatta för ev. medfinansiering. Överförmyndaren hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2013 fastställs till3 140 tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2014 fastställs till3140 tkr och år 2015 ti tkr. Revision hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2014 fastställs till 787 tkr och år 2015 till 787 tkr.

8 l SALA KOMMUN 8 (15) Bildnings- och lärandenämnden Förändring av ram: KomVux Den satsning som staten gjort på extra pengar till yrkesutbildning är på väg att fasas ut. Till 2012 fördelades 5000 platser i riket, Sala beviljades 9,3. Inför 2013 kommer 1000 platser att fördelas i riket. Under våren 2012 har 48 ansökningar till yrkesutbildningar avslagits. Resurser tillskapas för att ge fler möjligt att genomgå Komvux tkr tkr tkr Förändring av ram: Ramminskning Bildnings- och lärandenämnden nettoram minskas med tkr enligt ovan tkr tkr tkr Förändring av ram: Ramjustering på grund av ökade kostnader för skolskjuts beslutade för egen del, 143, att hänskjuta frågan om minskning av bildnings- och lärandenämndens ram 2013 med 1 905tkr och fortsättningsvis, till strategisk plan som en följd av merkostnad för skolskjutsverksamheten i samband med flytt av Västerfärnebo högstadium. En tillfällig ramjustering och överföring av medel till kommunstyrelsen med 905 tkr avseende höstterminen 2012 beslutades av kommunfullmäktige i juni Nu överförs tkr till kommunstyrelsen från bildnings- och lärandenämnden avseende ökade driftskostnader för skolskjutsar. Framtida förändrade kostnadsbilder bör övervägas vid ram utlägg. 2013: tkr 2014: tkr 2015: tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr.

9 l SALA KOMMUN 9 (15) Vård och omsorgsnämnden Förändring av ram: Projektledare till nytt äldreboende tkr tkr 2015 Otkr Förändring av ram: Familjecentral tillsammans med landstinget tkr tkr tkr Kommentar: I dagsläget är Sala kommuns kostnader för hyra av gemensam lokal inte känd. Inga medel anslås därför för närvarande i avvaktan på överenskommelse med Landstinget Västmanland om hyresfördelning. Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till äldreomsorgen 2013: 5200tkr 2014: 5200 tkr 2015: 5200 tkr För att klara trygghet och säkerhet i befintliga vård- och omsorgsboenden behövs personalförstärkningar motsvarande + 5,2 mkr. hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. Investeringsplan - total bild Förutsättningarna för utvecklingen av kulturkvarteret Täljstenen och därmed nödvändiga investeringar samt byggande av kulturhus är f.n. under utredning. Under 2013 förväntas kostnader presenteras och beslut i frågan fattas. Påverkar budget Plan och kostnad för fortsatt färdigställande och justering av Ringgatan tas fram under 2013 och inlemmas i budget Medelavsätts med 5 mkr i investeringsbudgeten för uppförande av servicebyggand i stadsparken.

10 IlsALA r;; KOMMUN 10 (15) Ösby naturbruksgymnasium. Medelavsätts med 10 mkr för nytt tillagningskök för skolans ändamål. Förslag om att utveckla Ösby som ettgrönt kompetenscentrum behandlas i samband med den översyn som behövs för att få ett samlat grepp om skolans framtida organisation och behov av lokaler. Kommunen kan stödja brednandsutbyggnad genom att göra egna ledningsdragningar vid behov. En självklarhet måste också vara att alltid lägga tomrör i samband med andra infrastrukturåtgärder. För ändamålet föreslås tkr i investeringsmedel vardera åren och 2015 avsätts 350 tkr i kommunstyrelsens investeringsbudget för surfplattor till kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2013 till samt investeringsplan för 2014 och 2015 i tkr enligt följande: s förvaltning, investeringsbudget/plan Inköp av mark 2013: : :500 Försäljning övrig mark 2013: : :-4000 Försäljning övrig mark 2013: : :800!T-investeringar 2013: : :775 Elektroniska surfplattor- kommunfullmäktige, ordinarie och ersättare 2013: o 2014: :0 Medfinansiering Citybanan 2013: : :4 824 Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren

11 11 (15) Hemsidan, omarbetning och utveckling Bredbandsinvesteringar (nytt) Summering /Räddningstjänsten, investeringsbudget/plan Övningsfält 2013: : :80 Brandbilar 2013: : :0 Brandslang 2013: : :13 Larmkläder jbrandhjälmar 2013: :0 2015:104 Andningsskydd 2013: : :86 Radio /telefoni 2013: : :89 Motorspruta 2013: : :46 Geografiskt inf.system 2013: : :104 Utrustning för rullbandstest 2013: :0 2015:0 Träningsredskap samtliga stationer 2013:0 2014: : Kartstöd 2013:0 2014: :0 Summering

12 12 (15) F.d Tekniska nämnden, investeringsbudget/plan Administration 2013:430 Kart j mät 2013: : : : :450 Teknisk service/centralförråd 2013: : : Kommunala gator och vägar 2013: : :8150 Kommentar: För närvarande pågår utredning om konsekvens av utbyggnad av stationsområdet med bl. a resecentra samt planfria korsningar. Kommunen har fortlöpande kontakt med Trafikverket i frågan. Ett finansieringsalternativ beräknas kunna läggas fram under Parkverksamhet 2013: : :3 400 Kommentar: Åtgärder och kostnader i samband med utveckling och beslut om stadsparkens utveckling tas i särskild ordning Gruvans vattensystem 2013: 800: 2014: 4000 VA-verksamheten, intäktsfinansierad 2013: : Lokalförvaltarna 2013: : : : :8 000 Kommentarer: Medelavsätts med 5 mkr i investeringsbudgeten för uppförande av servicebyggand i stadsparken samt Ösby tillagningskök 10 mkr. I awaktan på översyn på Vision Lärkan utgår investeringar för tillfället i plan. Särskilda beslut kan fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Upprustning av Hällsjöbadet och Stävrebadet- bryggor, omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar ryms inom plan. Summering F.d. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Naturbruksgymnasiet, Kungsängsgymnasiet, maskinell utrustning 2013: : : 2500

13 13 (15) Karlagatan/Snickeri 2013: : :100 Summering F.d. skolnämnden Utbytefåteranskaffning Inventarier 2013: : l : 1500 Nya avdelningar pga. fler barn 2013: : : Helg- och nattomsorg 2013: : o 2015:0 Öppna förskolan 2013: :0 2015:0 Summering Vård- och omsorgsnämnden Arbetstekniska hjälpmedel 2013: l : : Inventarier nytt omsorgsboende 2013:0 2014: :0 Summering Budget 2013 och Verksamhetsplan De kommunala bolagen salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan plus 1 % på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. Inför årsstämmorna 2014 kommer kommunstyrelsen att förlägga bolagen ägardirektiv.

14 14(15) Finansförvaltning Bemyndigande till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa tkr ur eget kapital Utdebitering att fastställa utdebiteringen till22.31 kr för år 2013 Anslagsbindning att för 2013 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. Upplåning att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013, med totalt tkr, samt att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013 strategisk plan Kommunfullmäktige beslutade i 30 januari 2012, 7, att godkänna modellen "gemensamma planeringsförutsättningar och EU2020-strategin som tillägg till strategisk plan ". l den anges att kommunfullmäktiges vision av hur kommunen skall utvecklas skall ta sin utgångspunkt i EU 2020-strategin. Anpassad och omformulerad för Sala skrevs den: "År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." Inriktningen är att de politiska målen i den strategiska planen formuleras utifrån EU2020 övergripande prioriteringar och grupperade i fyra perspektiven Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhälle och Ekonomi, vilka i hög grad liknar de fyra perspektiv som tillämpas för närvarande: Samhällsutveckling, Verksamhet, Medarbetare, Ekonomi. EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns styrmodell samt konkreta åtgärder på lokal nivå krävs nu för att de gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. Ett arbete kring detta kommer att ske under hösten Syftet är att en anpassad modell till EU2020 kan ges inför gemensamma planeringsförutsättningar strategisk plan hemställer att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till strategisk plan

15 l SALA KOMMUN 15 (15) att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelser i Sala kommun enligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verksamhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga Per-Olov Rapp (S) s ordförande

16 Bilaga KS 2012/250/4 Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet Liberalerna 1 SAlA KOMMUN. s förvaltning Ink O 6 s sammanträde den 6 december 2012 Punkt 13, Reviderad strategisk plan Inledning Vi delar i allt väsentligt den beskrivning som kommunstyrelsens ordförande gör i sin skrivning om den ekonomiska situationen, den globala ekonomin och Sveriges roll i denna. Noteras kan att EU kommissionen bl a konstaterar följande om den svenska ekonomin i sitt positionspapper inför arbetet med den svenska partnerskapsöverenskommelsen; "Sverige rankas bland de mest konkurrenskraftiga ekonomierna i världen, med hänsyn tagen till arbetsproduktivitet, kunskaper och färdigheter nivåer, infrastruktur, eko-effektivitet, innovationsförmåga och företagsklimat". Man konstaterar också att "Sverige presterar i allmänhet väl i förhållande till Europa strategin. Men flera utmaningar måste fortfarande åtgärdas. Trots regeringens åtgärder, är arbetslösheten bland unga människor och utsatta grupper (särskilt icke-eu-medborgare och personer med invandrarbakgrund bakgrund) fortsatt hög. Sveriges konkurrenssituation hotas där företagen minskar sina investeringar FoU och otillräcklig kommersialisering av innovationer. Därtill har Sverige särskilda utmaningar för att förbättra förvaltaodet av naturresurser och kostnadseffektiva åtgärder relaterat till klimatförändringarna". l budgetskrivelsen pekar kommunstyrelsens ordförande på att Sala kommun och dess verksamheter står inför stora prövningar underden kommande planperioden. En slutsats som vi delar. Detta innebär att vi måste göra stora ansträngningar under våren 2013 för att göra en ordentlig genomlysning av sala kommuns ekonomi. Det presenterade budgetförslaget innehåller vissa åtstramningar, men vi står nu inför en situation då vi i allt högre grad behöver göra prioriteringar mellan och inom verksamheter. För detta behövs en helhetssyn. Det är inte möjligt att i längden göra nedslag i verksamhet efter verksamhet utan att ha gjort en genomgripande analys av vad olika åtgärder får för konsekvenser för medborgare, företagare, medarbetare och den kommunala ekonomin.

17 2 Alliansens förslag till reviderad strategisk plan Vi noterar att i det av ledningsutskottet beslutade förslaget till reviderad strategisk plan återfinns flera förslag som vi från Alliansens sida lyft fram i våra tidigare budgetförslag. Sålunda har tillagningskök på Ösby liksom servicebyggnad i stadsparken äntligen tagits med i investeringsbudgeten. Vi förutsätter att vårt förslag om att utveckla Ösby till ett grönt kompetenscentrum behandlas seriöst i samband med den planerade översynen av hela skolverksamhetens framtida organisation och behov av lokaler. l Investeringsbudgeten noteras att frågan om byggande av Kulturhus samt utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen för närvarande är under utredning, varför frågan återkommer i nästkommande års budget. Från alliansens sida hävdar vi även fortsättningsvis att inget nytt Kulturhus i fd lasarettsmatsalen ska byggas utan att en mindre satsning istället ska göras på att utveckla Kulturkvarteret Täljstenen. l Investeringsbudgeten noteras vidare att investeringar på Lärkan för tillfället utgår ur plan i avvaktan på översyn av Vision Lärkan. Vi kommer från alliansens sida att fortsätta lyfta behovet av att en översyn av Vision Lärkan prioriteras för att vi ska kunna göra en långsiktig strategisk och väl planerad satsning på utveckling av området. Vi konstaterar samtidigt att vi, efter att ha tagit del av synpunkter från medborgare, skola och föreningsliv i Sala kommun inte bedömer det vara aktuellt med bolagisering och försäljning av Lärkanom rådet. De långsiktiga ekonomiska beräkningarna talar inte heller för en sådan lösning. Investeringen i elektroniska surfplattor till kommunfullmäktiges ordinarie och ersättare föreslås flyttas från 2013 till 2014 eftersom inte ett ordentligt förberedelsearbete ännu är gjort. Beträffande ledningsutskottets beslutade förslag till driftbudget vill vi kommentera delar av de föreslagna rationaliseringskraven. Vi bedömer inte att det är rimligt med ett effektiviseringsbeting på bildnings- och lärandenämnden om ca 3,4 miljoner kr. Vi befarar att ett sådant besparingskrav kommer att få till följd att såväl Öppna förskolan som Kulturskolan läggs ned. Det accepterar vi inte eftersom vi vill värna båda dessa verksamheter. Vi välkomnar det föreslagna tillskottet till Vård- och omsorgsnämnden om 5,2 mkr för att klara trygghet och säkerhet i befintliga vård- och omsorgsboenden. En återkommande diskussion förs om kostenhetens debiterade kostnader för de matportioner som serveras inom Bildnings- och lärandenämndens samt Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Vi vill understryka att vi värnar kvaliteten på den mat som serveras. God, näringsriktig mat har varit utgångspunkten för vår stora mångåriga satsning på tillagningskök i sala kommun. Det är därför viktigt att en ordentlig diskussion förs mellan kostenheten och de olika nämnderna om de krav som ställs på matutbudet utan att

18 3 för den skull göra avkall på att maten ska vara god och näringsriktig. Här finns bl a anledning till en diskussion kring hur många alternativ som ska serveras mm. l driftbudgeten vill vi tillföra ytterligare medel till bredbandssatsning och myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet. Utbyggnad av bredband är en mycket viktig del för hela vår kommun. l höstens budgetbehandling fick vi acceptans för vårt förslag om 2 mkr i investeringsbudgeten för kommunala bredbandsinvesteringar. Vi återkommer nu med vårt förslag om medel även i driftbudgeten för bredbandssatsning. Det finns en rad aktiviteter som Sala kommun kan vidta för att främja bredbandsutbyggnaden. Det handlar bl a om att möjliggöra medfinansiering av de lokala initiativ som nu tas för att i föreningsregi bygga ut bred band. s ram utökas därför med 500 tkr åren för att stimulera och medfinansiera bredbandsutbyggnad i föreningsregi. Myggbekämpning i Nedre Dalälövsområdet ä ren viktig åtgärd för att möjliggöra verksamhet i området. Den stora myggförekomsten påverkar både människor och djur på ett påtagligt negativt sätt. Olika lösningar sökes nu för att även i fortsättningen kunna bedriva denna verksamhet. Oklarhet råder fortfarande om på vilket sätt och i vilken form myggbekämpningen ska organiseras. Medel föreslås dock reserveras för ändamålet. s ram utökas därför med 475 tkr åren för att möjliggöra myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag Att kommunstyrelsen beslutar bifalla ledningsutskottets förslag med följande tillägg och ändringar; att kommunstyrelsens ram utökas med 500 tkr vardera åren för medfinansiering av bredband som utförs i föreningsregi av byanätsföreningar etc, att kommunstyrelsens ram utökas med 475 tkr vardera åren för medfinansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet, att kommunstyrelsens investeringsbudget justeras så att investering i elektroniska surfplattor till kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare- 350 tkr flyttas från 2013 till 2014.

19 Bilaga KS 2012/250/5 SA KOMMUN. s förvaltning Ink O 6 Vänsterpartiet förslag till reviderad budget och plan med utgångspunkt från Socialdemokraternas förslag, enligt presentation, LU 27 nov Vi ser stora behov inom bildnings- och lärandenämndens verksamheter. Glädjande nog ökar antalet barn i Sala, vilket skapar behov av fler fårskoleplatser. Men utbyggnaden av fårskolan kräver mer resurser till bildnings- och lärandenämndens driftbudget, vilket majoriteten i Framtid Sala inte har gått med på. I socialdemokraternas budget och plan får 2013 har barnperspektivet glömts bort. Man har valt att sänka ramen får 2013 med ytterligare 3,4 miljoner kr, detta i ett svårt ekonomiskt läge där bildnings- och lärandenämnden redan tvingats ta fram fårslag på kännbara nedskärningar. Satsningar på minskning av barngrupperna i fårskolan överges, personal sägs upp och kulturskolan hotas eller skärs ned i deras budgetförslag. Istället får nerdragningarna fårordar vi hellre att höja skatten. Vänsterpartiet anser att det behövs mer pengar får att rädda kulturskolan, behålla personaltätheten i skolan och minska barngrupperna i förskolan. Det är ett minimikrav får att hålla våra vallöften att prioritera skolan. Vård- och omsorgsnämnden går nu igenom en mycket svår ekonomisk kris - det saknas miljonbelopp får 2013! Många arbetslösa utan a-kassa och sjuka människor som utfårsäkrats tvingas söka försörjningsstöd får att klara sig. Resursbrist tvingar verksamheten till stora nedskärningar, framfårallt i äldreomsorgen. Trots att nämnden nu tillskjuts 5,2 miljoner kronor i socialdemokraternas fårslag är detta långt ifrån tillräckligt. Vänsterpartiet har åsikten att vård- och omsorgsverksamheten inte ska tvingas genomfåra ett stålbad som går ut över de äldre och handikappade, m fl i Sala. För 2013 lägger vi därfår en riktad skattehöjning på 50 öre att användas till skola, förskola, kulturskola samt till vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Vänsterpartiet ser en skattehöjning som ett solidariskt bidrag får att ta hand om barnen, de äldre och handikappade samt andra som är i behov av hjälp. På lång sikt tror vi dock att den enda lösningen på kommunernas problem är en kraftfull satsning på jobb och välfärd från statens sida. Den borgerliga regeringens politik går ut på skattesänkningar får de redan rika, medan resurserna till skola och vård i kommunerna skärs ned. Vänsterpartiet vill ha en annan politik- en stark välfård, solidariskt finansierad och utan privata vinstintressen!

20 Bildnings och lärande nämnden Minskning av barngrupper i forskolan l,2 milj o ner 4, l miljoner 4,1 miljoner Helg- och nattdagis l,2 miljoner ~ersonaltäthet i grundskola och gymnasieskola 2,4 miljoner 5,2 miljoner 5,2 miljoner Bibehållen kulturskoleverksamhet 500 t kr l miljon kr Minskad ram, socialdemokraterna 3,4 miljoner 3,4 miljoner 3,4 miljoner (Riskerar att tas från kulturskolan) Totalt 8, 7 miljoner 13,7 miljoner 13,7 miljoner kr Vård och omsorgsnämnden N attbemanning 6 miljoner 6 miljoner 6 miljoner Totalt 6 miljoner kr 6 miljoner 6 miljoner Båda nämnderna tillsammans 14,7 miljoner 19,7 miljoner 19,7 milj. Utdebitering: Vänsterpartiet foreslår en skattehöjning på 50 öre. Utdebiteringen fastställs till 22,81 kronor.

21 Uppräkning 1,1% lön O% intäkt, 0% övrigt Reviderad strategisk plan december Beslutad i KS 6 dec RESULTA TRÄKNING Verksamhetens intäkter Not 1 Verksamhetens kostnader Not 2 Avskrivningar VERKSAMHETENSNETTOKOSTNADER skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Not 3 Finansiella kostnader Not 4 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ÄRETS RESULTAT Budget 2013 Plan Plan ~ '" < f" '" "" '1 "' "" f" "' r- OQ "' "' (/) "" N,_... o N -... N ljl o -... O">!J -!

22 BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2013 Uppräkning 1,1% lön O% intäkt, O% övrigt Reviderad strategisk plan december Beslutad i KS 6 dec l 0/"I!..K 1\IJIVIIYIU" 1 s törvallning \Ink 2! O 7 lintäktsfinansierad verksamhet: tekniska lintäktsfinansierad verksamhet: lintäktsfinansierat tekniska!bildnings- och lärandenämnd o

23 BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2014 Beräknat i 2013 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2012 Uppräkning 1,1% lön 0% intäkt, O% övrigt Reviderad strategisk plan december Beslutad i KS 6 dec Nämnd Intäktsfinansierad verksamhet: Lokalförvaltarna ntäktsfinansierat tekniska Intäktsfinansierad verksamhet: Lokalförvaltarna Kostenheten ntäktsfinansierat tekniska IBildninas- och lärandenämnd

24 BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 Beräknat i 2013 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2012 Uppräkning 1,1% lön O% lntäkt,o% övrigt Reviderad strategisk plan december Beslutad i KS 6 dec lintäktsfinansierad verksamhet: l Intäktsfinansierat tekniska Nämnd Intäktsfinansierad verksamhet: Lokalförvaltarna

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder .I......"."...\;. ~ R " :: ",.:~"", SALA KOMMUN e v i d e r a d KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande Bilaga KS 2012/141/1 112) 2012-06-19 SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2012-08- 2 O Dlarienr ) I.'

Läs mer

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder Bilaga KS 2012/141/1 1(2) 2012-06-19 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande SALA KÖMliilUN s förvaltning Ink. 2012 ~06~ I 9 Strategisk plan - och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun D SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 I< F: s NR 71 2013 16 (40) 163 Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun Dnr 2013/219 Beredning Ledningsutskottets beslut

Läs mer

Reviderad strategisk plan 2012-2014

Reviderad strategisk plan 2012-2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-11-17 KF:s EP-,YDLING l,,, 7!, 2011 18 (24) 230 Reviderad strategisk plan 2012-2014 Dnr 2011/275 Beredning Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse

Läs mer

SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS!

SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS! SALAS BÄSTA Ink. 2014-06- O 3 SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 Aktbliaga JO LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS! Dr~ftbudgetjplan

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15 ... 1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-04-15 41 (43) Dnr 2014/484 102 Bokslut 2013 för Sala kommun Beredning Bilaga KS 2014/57 fl, Årsredovisning 2013 Bilaga KS

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter 2012-10-05 Ks 1037/2012 En växande kommun med nya möjligheter ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET 2013 MED PLAN FÖR 2014-2015 Innehållsförteckning Örebro en kommun i utveckling... 1 Vad innehåller detta

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, 131 ulricehamn.se 1 Bild framsida Den nya motorvägen mellan Ulricehamn och Borås beräknas öppnas för trafik hösten 2015. Bilden

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2014-11-07 1 (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer