PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tj änstgörande suppleant med xx) Ledamöter x Jan-Åke Berg (S), ordförande x Bodil Ericsson (FP), l v ordf, x Ulla Birgersson (M), 2 v ordf x Berith Gustavsson, (S) t o m 13 Anna Atmander (MP) Ingrid Hagberg Hake, (S) x Ulla Olofsson, (M) Ersättare xx Sirkka Kahilainen (S) xx Tommy Alm (S) xx Zofia Lindgren (S) fr om 14 Jimmie Andersson (M) Tjänstemän Annelie Myrbeck, förvaltningschef Inger Lilja, nämndsekreterare Ida Åkesson, tf verksamhetschef IFO Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Jan-Åke Berg Ordförande Ulla Olofsson Justeringsledamot Inger Lilja ~ämndssekreterare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset Inger Lilja

2 KARLSHA.MNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Innehållsförteckning Ärende 12 Godkännande av dagordning 13 Ordfårandens information 14 Förvaltningschefens information 15 Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Skrivelse från Hela Människan RIA i Karlshamn 17 Ansökan från RIA om fåreningsbidrag Förfrågan från Länsstyrelsen om tillfällig utökning av mottagande av flyktingar, yttrande till kommunfullmäktige 19 Ej verkställda beslut enligt 4 kap l SoL och rapportering enligt 16 kap 6f SoL, kvartal 4 år Lex Sarah-utredning efter rapport om missfårhållande inom verksamhetsområde Individ och familjeomsorg 21 Uppföljning av synpunkter och klagomål inom verksamhetsområde Individ och Familjeomsorg per kvartal4 år sjukfrånvaronjanuari-december Informationsärenden 24 Meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet 25 Rapport från kontaktpolitikerna

3 KARLSHAMNS KOMM!UN ' PROTOKOLL SocN 2' \ 3 Socialnämnden , \l : q l\ U:'. ' 12 Godkännande av dagordning Socialnämndens beslut att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg Sammanfattning Dagordningen har varit utsänd tillledamöter och ersättare tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde. Ärendet Sjukfrånvaronjanuari - december 2013 tillkommer.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 2 Socialnämnden Ordförandens information Socialnämndens beslut att ta informationen med godkännande till protokollet Sammanfattning Ordföranden informerar om verksamheten vid RIA i Karlshamn önskemål om samverkan på länsnivå mellan polis, BRÅ, KRIS, länets socialtjänster och landstinget i syfte att erbjuda s k livsstilskriminella som vill förändra sina liv till en livsstil utan kriminalitet och missbruk pågående diskussioner om huruvida Blekinge ska ha ett eller två Barnahus

5 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Förvaltningschefens information Socialnämndens beslut att ta informationen med godkännande till protokollet Sammanfattning Förvaltningschefen informerar om att Inspektionen får vård och omsorg kommer att göra en inspektion vid HVB Varvet den 29 april2014. Fokus får tillsynen är hur verksamheten säkerställer att barns och ungdomars rätt till delaktighet tillgodoses. Samtalen med barnen och ungdomarna ska även ge en bild av barnens upplevelse av trygghet och säkerhet. om korrespondens med barnklinikens chef Göran Åström rörande huruvida Blekinge behöver ett eller två Bamahus. att överfårmyndarnärnnden i Karlshamn beslutat att under en prövotid på två år ( ) godkänna att ersättning från Migrationsverket med kr per ensamkommande barn som fått PUT efter tillfaller överfårmyndamämnden. Ersättningen är ett schablonbelopp som ska bl a täcka kostnader får god man som uppstått en månad efter barnet fått PUT och fram tills barnet uppnått myndig ålder. Tidigare har beloppet tillfallit socialnämnden och överfårmyndarnämnden har, när beslut fattats om arvode och ersättningar till de gode männen, skickat en internfaktura till socialnämnden på motsvarande belopp. om att Inspektionen får vård och omsorg beslutat avsluta ärende rörande klagomål om barn och familj vid socialtjänsten i Karlshamn om att fårvattningens ledningsgrupp enats kring ett fårslag till ny organisationsmodell får Omsorgsfårvattningen som bygger på principen en väg in och en väg ut. Den fåreslagna organisationsmodellen ska underlätta brukamas kontakter med fårvattningen genom bildande av en mottagningsenhet och en myndighetsenhet Mottagningsenheten är ingången får alla nya ärenden i fårvaltningen.

6 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Protokoll från Omsorgsforvattningens samverkansgrupp Socialnämndens beslut att ta informationen till protokollet Sammanfattning Föreligger protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Tid: Plats: Sammanträdesrummet omsorgskontoret, Rådhuset Närvarande: För arbetsgivaren: Annelie Myrbeck Doris Zetterqvist Annika Fröberg Ida Åkesson Lavona Johansson Ulrika Johannesson-Olsson Ingbritt Håkansson Camilla Gärdebring För Kommunal: Christin Floren Susanne Olsson Ordförande: sekreterare: Justering: För Vision: För SACO: För Vårdförbundet Övriga närvarande: Annelie Myrbeck Ingrid Mattsson Annelie Myrbeck Christin Floren Margareta Svensson Agneta Gårdesten Anita Brorsson Agneta Gårdesten Margareta Svensson Anita Brorsson Ingrid Mattsson Helene Appelros

8 l. Justering Justering äger rum Föregående protokoll 3. Projekt Serviceteam Verksamhet Hemtjänst, MBL 11 l Arbetsgivaren har påkallat förhandlingen. 2 Arbetsgivarens förseslår att starta upp ett projekt kring införande av serviceteam i en eller två serviceenheter inom verksamhet Hemtjänst, med uppföljning av omsorgsnämnden april 2014, se bilaga. 3 Arbetstagarparterna har inga invändningar mot arbetsgivarens förslag. 4 Förhandlingen förklaras avslutad Semesterperioder 2014 FSG fastställer följande semesterperioder 2014: Period l Period 2 veckorna veckorna

9 5. Information efter inspektion av Arbetsmiljöverket Verksamhetschef Ulrika J o hannesson-o lsson lämnar en information efter en planerad inspektion av Arbetsmiljöverket på Hemtjänst Norra och Hem~änst Södra Karlshamn. Synpunkter som framkommit är, att introduktionen för nyanställda ska kompletteras med SAM. Blankett för riskbedömning samt en checklista ska finnas för valje ärende i hemtjänsten. Komplettering ska även ske med material från Arbetsmilj ö verket. Arbetsmiljöverket har även genomfört en planerad inspektion på LSS boende Matros gatan. Någon återkoppling har inte kommit efter denna inspektion. 6. Information om organisation för bostadsanpassningsärenden Verksamhetschef C amiila Gärde b ring informerar om organisationen för bostadsanpassningsärenden där omsorgsnämnden idag ansvarar för myndighetsutövningen och tjänstemännen som handlägger ärenden är anställda av Samhällsbyggnadsförvaltningen. En översyn kommer att påböljas med utgångspunkten att handläggarna för bostadsanpassning övergår ti ll omsorgsförvaltningen. Verkställigheten blir senast l. 7. Mobiltelefoni för vikarier i Roben. Vid föregående FSG tog Kommunal upp frågan angående ersättning för SMS kostnader for vikarier i Roben. Verksamhetschef Camilla Gärdebring informerar att diskussioner har förts med personalchefen angående mobiltelefoner l ersättning för mobilkostnader. Ärendet kommer att tas upp i kommunens personalgrupp. Förvaltningen återkommer under januari - februari 2014 i ärendet 8. Nya Samverkansavtalet Förvaltningschefen påminner om det nya Samverkansavtalet FSG har ett ställningstagande att ta om angående skyddskommitte, Camilla Gärdebring återkommer till FSG i denna fråga.

10 9. Information om genomforda lex Sarah utredningar och lex Maria utredningar Förvaltningschef Annelie Myrbeck informerar om fem fårdigställda lex Sarah utredningar och två lex Maria utredningar. Lex Maria utredningarna har skickats till IVO. 10. Omorganisation myndighetsutövning socialpsykiatrin MBL 19 Arbetsgivaren informerar om förslag till omorganisation av myndighetsutövning Socialpsykiatrin. Omorganisationen innebär att handläggare inom socialpsykiatrin flyttas över från socialpsykiatrienheten till verksamheten för myndighetsfrågor. Arbetsgivaren kommer att kalla till en MBL 11 förhandling Vision framför att handläggarna inom socialpsykiatrin anser att de inte har varit delaktiga i processen av omorganisationen av myndighetsutövning Socialpsykiatri. Arbetsgivaren informerar att man haft möte med handläggarna vid fyra tillfållen under hösten. (De handläggarna det berör har varit frånvarande från ett möte vardera). 11. Enhetschef HVB Varvet, IFO Verksamhetschef Ida Åkesson informerar att rekryteringen av enhetschef för HVB, IFO misslyckades och att Bodil Fager kommer att ta över enhetschefsansvaret för HVB Varvet under perioden Uppdraget kommer att kombineras med Bodils nuvarande ansvar för Vuxenenheten. Under samrna period kommer en personal (Rolf Johansson) på HVB att gå upp som samordnare. Vikarie anställs för Rolf under denna tiden. Under perioden fram till planeras för hur det fortsatta chefs- och ledarskapet ska se ut på HVB V arvet. 12. Omorganisation av LSS-område, MBL 19 Arbetsgivaren informerar om en översyn och omflyttning av verksamheter/enheter mellan enhetscheferna inom LSS. Arbetsgivaren kommer att kalla till en MBL 11 förhandling

11 Justeras: F9f ar~b etsgi vare n /// ~0,- Vf(f;~- Annelie Myr eck ( För SACO ~f' W För Vårdförbundet För Kommunal &~k~ Christin Floren För Vision df-t~1 Agneta Gårdesten flh~ ~G~Ie~ ~~ Anita Brorsson

12 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Skrivelse från Hela Människan RIA i Karlshamn Socialnämndens beslut att ge presidiet i uppdrag att, tillsammans med verksamhetschef Ida Åkesson, begära ett möte med RIAs ordforande och fareståndare i syfte att reda ut vissa begrepp kring de frågeställningar som framfors i RIAs skrivelse att hänskjuta svaret på RIAs skrivelse till socialnämndens sammanträde den 27 februari 2014 Beslutsunderlag Skrivelse från Hela Människan RIA i Karlshamn Protokollet ska skickas till RIA Karlshamn Jan-Åke Berg Bodil Ericsson Ulla Birgersson Ida Åkesson

13 III'\ v Hela människan RIA KARLSHAMN Erik Dahlbergsvägen 62, Karlshamn.fle=9:Lfl5 %~ Bg Till Kommunstyrelsen P.o!S/Lfrt Karlshamn _ Hela Människan Ria i Karlshamn vill göra er uppmärksam på det arbete som vi utför bland kommunens missbrukare, psykiskt sjuka, samsjukliga och begåvningsnedsatta människor. Vår dagliga verksamhet består i att tillhandahålla mat, värme och gemenskap. Dagligen besöker i genomsnitt 25 personer vår verksamhet och flera av dessa uttrycker att om inte Ria hade funnits, så hade deras liv varit mycket tomt. Under oktober månad besökte sammanlagt 560 personer oss och under november månad 535 personer och det är en stor ökning från tidigare år. Vi märker att det är fler människor som slås ut i vår kommun och att vår verksamhet betyder alltmer, men verksambeten har mycket knappa resurser och därför söker vi ett större erkännande av kommunen. Verksamheten har ett gott samarbete med Vuxenenheten och med socialpsykiatrin och var sjätte vecka träffas personal från dessa enheter samt nattpersonal på Bäckegården för att tillsammans lägga upp en strategi får att på bästa sätt hjälpa de som behöver oss. Detta, ganska unika samarbete, har lett till att missförhållanden för enskilda har kunnat åtgärdas snabbare, eftersom personalen på Hela Människan Ria har daglig kontakt med de utsatta människorna och har kunnat larma den instans som behöver gripa in. Trots att Hela Människan Ria i Karlshamn har en ovanligt hög utbildningsnivå, för att vara en Riaverksamhet, är personalen mycket medveten var gränserna går och ger sig aldrig in i ett behandlande arbete, utan sysslar med motiverande samtal och omvårdnad av olika slag, såsom mat, värme och gemenskap. Hela Människan Ria i Karlshamn tänker att verksamheten tillhandahåller möjligheter för missbrukare, med flera, att sova och tillbringa sina dagar på Ria och detta gör att alla fastighetsägare får mindre problem med oinbjudna gäster i sina fastigheter och det blir mindre störningar för allmänheten på gator och torg. Hela Människan Ria i Karlshamns verksamhet finansieras helt på bidrag och för 2013 fick verksamheten ett anslag på kr från Socialnämnden och ungefår lika mycket från alla kyrkor i Karlshamns kommun. En del ordnar och företag skänker också pengar och tre av fyra anställda har lönebidrag eller trygghetsanställn.ing. Dessa medel ska räcka till hyra på l och personalkostnader för 2,75 tjänster, samt mat m.m. för att hålla igång verksamheten. Varje år på senhösten står verksamheten med bristande resurser och det finns år då det inte funnits pengar till personalens löner i december. Dessutom finns en osäkerhet i om verksamheten kan starta upp efterföljande år, eftersom ingen vet om våra anslagsansökningar har beviljats. Hela Människan Ria i Karlshamn känner en stor tacksamhet mot kommunen, som vill satsa på vårt samarbete och vår frågeställning till er är om vi kan teckna ett samarbetsavtal, som sträcker sig över flera år och om kommunen har möjlighet att efterskänka hyran, alternativt hjälpa Socialnämnden med medel, så att de kan bidra med ett större anslag. Fö~la Må.!Ul~an ~ia i Karlshamn ~~~ / 8~~~ R~\Z~ ~:~~~ ~ ~;~ ~(e:.. ~ J'. ~... :Y. :.0-::. ~::~.. l. /.. C,--::f.l.~~:::~... ~ ~k.l.~ Anders Liljedahl, kassör Holger Nilsson, vice ordförande SOCIALT AR. BETE p A KRISTEN G R U N D

14 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Ansökan från RIA om föreningsbidrag 2014 Socialnämndens beslut att i februari 2014 betala ut foreningsbidrag till RIA med kronor for 2014 att vid socialnämndens aprilsammanträde 2014 ta ställning till återstående ansökt belopp, kronor, i samband med fordelning av återstående foreningsbidrag att begära in Årsberättelse for 2013 samt Verksamhetsplan for 2014 från RIA senast den siste mars 2014 Sammanfattning Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Sammanställning av ansökningar till foreningsbidrag socialnämnden 2014 Ansökan från RIA om foreningsbidrag 2014 inklusive bilagor Protokollet ska skickas till Hela Människan RIA i Karlshamn Ekonom Anette Ericson, Omsorgsforvaltningen

15 MISSIV l (2) Socialnämnden Ansökan från RIA om föreningsbidrag 2014 Dnr 2013/46 Sammanfattning Skrivelse om ansökan om anslag till RIA för år 2014 har kommit till socialnämnden Bifogat finns sammanställning över föreningsbidrag , Ansökan från RIA 2014 inklusive Budget 2014, utfall för 2012 samt Årsberättelse RIA har ansökt om bidrag på kr för Socialnämnden beslutade att förändra rutinen för behandling av RIAs ansökan om föreningsbidrag så att frågan om förskottsbetalning av innevarande års föreningsbidrag behandlas vid nämndens januarisammanträde samt att ta ställning till återstående ansökt belopp vid nämndens aprilsammanträde. Undertecknad föreslår att utbetalning i januari sker med kr. Återstående ansökt belopp, kr, tar socialnämnden ställning till vid aprilsammanträdet i samband med fördelning av återstående roreningsbidrag. RIA ska senast siste mars komplettera sin ansökan med Årsberättelse för 2013 samt med Verksamhetsplan för Beslutsunderlag Missiv: Ansökan från RIA om föreningsbidrag 2014, Sammanställning av ansökningar till föreningsbidrag socialnämnden 2014, Ansökan om anslag till RIA för år 2014, inkl bilagor. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

16 Socialnämnden föreslås besluta 2 att i februari 2014 betala ut föreningsbidrag till RIA med kr för 2014 att vid socialnämndens aprilsammanträde ta ställning till återstående ansökt belopp, kr, i samband med fördelning av återstående foreningsbidrag att begära in Årsberättelse för 2013 samt Verksamhetsplan for 2014 från RIA senast den siste mars Annelie Myrbeck Förvaltningschef Delgivning Anette Ericson Faruk Saric RIA

17 SOCIALNÄMNDEN sammanställning av ansökningar till föreningsbidrag Socialnämnden l AE Sökt Socn beslut Sökt Socn beslut Sökt Socn beslut Sökt Socn beslut Sökt Socn beslut Förening BRIS (2013: 1 O kronor per barn under 18 år) RIA, SocN beslut Extrabidrag efter nämndens beslut om bidrag till övriga föreningar ) Länkarna, hyresbidrag verksamhetsbidrag o o o o o Brottsofferjouren 2013 sökt 6 kr l inv = ) Kvinnojouren verksamhetsstöd Kvinnojouren hyra och telefon Presenterat budget för 2013: Ansökt om verksamhetsbidrag samt 2012= hyreskostn och telefonavg till jourlägenhet o AA-gruppen lgh (enl överenskommelse) Mansjouren Blekinge o ej sökt o ej sökt o Ej sökt o l Adoptionscentrum Sydöst 4100 o 4100 o o 4100 o RFSL, HBT-jour i Blekinge o ej sökt o ej sökt o Ej sökt o För sen ansökan Pingstkyrkan i Karlshamn, Mötesplats o se nedan o Ej sökt o Alarm och Popkollo o o o o o Ej sökt o Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN o o o o framgår ej o Tjejjouren Ella ej inkommit o ej sökt o ej sökt o Ej sökt o Summa Budget Kvar o o o o

18 KARLSHAMNS I<OMMUN Omsorgstörvaltni n gen Oiarienr. Li(o ' l:j? Oiarieplanbeteckn. ANSLAGSANSÖKAN Till Socialnämnden Karlshamns Kommun Ansökan om anslag till Ria för år 2014 Hela människan Ria i Karlshamn har funnits i kommunen sedan Verksamheten har på de senaste tio åren vuxit och idag är Ria numera en stor del av arbetet kring Karlshamns miss brukare. Det är därför av största vikt att Socialnämnden inte betraktar oss som en förening bland alla andra, utan betraktar oss som en samarbetspartner. Ria är i stort behov att kunna starta året med vissheten om att kommunens anslag utbetalas senast i februari, eftersom verksamheten inte har några stora bankresurser att leva på tills anslagen betalas ut. Personalbesättningen är idag 2,75 tjänster, vilka uppehålls av fyra personer. Bidrag från kommunen, kristna församlingar, föreningar och till viss del ordnar i Karlshamn ligger till gnmd för verksamheten på Ria. Rias verksamhets betydelse har kartlagts av sul:ialförvaltningen i Karlshamn och vi har ett gott samarbete med Vuxenenheten. Vi träffas regelbundet för att aktualisera våra regler och riktlinjer. Detta samarbete ger en större trygghet för våra besökare. Ria omsätter l kr och har hittills under 2013 haft ett ständigt ökande antal gäster,i september månad besökte 480 personer verksamheten och i oktober månad besökte 560 personer oss. Vårt "sociala hjälp"-konto har använts flitigt, till medicin, läkarbesök, m.m. Under året har Ria haft öppet hela året förutom två veckors semesterstängning och dessutom har verksamheten kvällsöppet varannan tisdag, då det bjuds på gratis fika. Dessutom tillhandahåller Ria numera gratis hobbymaterial av olika slag for att besökarna ska kunna fylla sina dagar med något mera meningsfullt. Härbärget finns tillgängligt för att tillfålligt lösa bostadsproblemet för de hemlösa. Rias verksamhet har bestått av bl.a. cykelverkstad, bingo, andakter och "Ria på stan". Med hänvisning till ovan nämnda argument och de ständigt ökande kostnaderna för verksamheten ansöker Ria om kr till verksamheten 2014 och att anslaget betalas ut senast i februari månad ~ -~~ -i.. Karlsbamn Carola Ohlsson, föreståndare Bilagor: Verksamhetsberättelse 2012 Budget 2014

19 KARLSHAMNS ~<OMMUN Omsorgsförvaltningen Diarienr. Dlarleplanbftlokn, t{ r s ber

20 Årsberättelse för Hela Människan Ria i Karlshamn 2012 Hela Människan Ria i Karlshamn är en av Hela Människans lokalavdelningar. Hela Människans verksamhet finns i hela landet och dess verksamhet finns till för att stödja och hjälpa utslagna människor och främst missbrukare, tillbaka till samhället. Hela Människan vi lar på kristen grund. Det är 34 år sedan verksamheten startades upp i Karlshamn. Styrelsen för Hela Människan Ria i Karlshamn vill här avge följande redogörelse för verksamhetsåret STYRELSEN styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Kassör Övriga Suppleanter Berno Runsten Holger Nilsson Anders Liljedahl Jan Bergen Regina Carlsson Anna-Lisa Svensson Ingrid Hagberg-Hake Annica Ganestedt Barbro Karlman Kerstin Arvidsson Britt-Louise Billvik Övriga funktionärer Revisorer Suppleanter Valberedning Nils Karlsson Lars Jönsson Kennet Ottosson Vakant Björn Ohlsson Mats Wennstig Vakant

21 ÅRSMÖTE Årsmötet (representantskapsmötet) hölls den27mars 2012 på Riagården. Disttiktets årsmöte hölls i Lunds domkyrka den 15 april PERSON AL Under 2012 har Rias verksamhet burits upp av 2,75 tjänster, fördelat på fyra personer, nämligen Carola Ohlsson 50% föreståndare, Anne-Marie Stridsberg 100% ställföreträdande föreståndare, Joakim Hultgren 75 %och Anne-Christina Karlsson 50%. Joakim Ohlsson, Mikaela Ohlsson och Fanny Karlsson har under året fungerat som vikarier. Frivilligarbetare har under året hjälpt oss och liksom under tidigare år är det Kerstin Arvidsson, som varje vecka finns på Ria så att personalen kan hålla sitt personalmöte. Vi vill framföra vårt tack till Kerstin. Christina Nilsson, från socialpedagoglinjen på Jämshögs folkhögskola, gjorde under våren l O veckors praktik i Rias verksamhet. VERKSAMHET Dagverksamhet Riagården har öppet enligt följande: måndag , tisdag , onsdag , torsdag , fredag Måndagar och tisdagar serveras det förstärkt frukost med ägg, gröt, fil och flingor. På onsdagar serveras middag med efterrätt och på torsdagar är det lättlunch. Vid all övrig tid finns det kaffe och smörgås att köpa till självkostnadspris var det människor, som besökte Riagården för att fika, samtala, få en stunds gemenskap eller för rådgivning. Det är inte bara människor med drogproblem som besöker Ria, utan också ensamma, psykiskt sj uka och/eller arbetslösa, människor med lättare funktionshinder hör till dem som regelbundet kommer till verksamheten. Omsorgsarbetet har varit omfattande och förutom fika och gemenskap har den som behövt fått hjälp med diverse praktiska saker, såsom tvätt, klippning, fylla i blanketter, rådgivning i olika frågor, hjälp till besök hos läkare, socialbyrå, arbetsförmedling m.m. Röda Korset i Asarum bjöd på soppa, hembakat bröd och kakor två gånger tmder året. Röda Korset i Karlshamn bjöd på middag tre gånger under året. Röda Korset i Ringamåla stod för kostnaderna vid två pysselkvällar. På tisdagseftermiddagar finns det möjlighet att spela bingo under årets kallare årstider och på sommaren grillar vi och umgås i trädgården. Under hösten har Ria varit öppet till varannan tisdag. Varje onsdagsförmiddag har det hållits en andakt, Stanley Karlman, Pingstförsamlingen, har besökt Ria. "Ria på stan" är en av Rias verksamheter som blivit allt viktigare för de missbrukare som inte besöker verksamheten så ofta och när Joakim Hultgren numera är ute på stan så välkomnas

22 han och många tillfållen till samtal skapas. Totalt under året har det blivit 4 tillfällen, eftersom Joakim Hultgren varit sj ukskriven under året. Personalen har haft handledning tmder 3 tillfållen under året. Handledare under dessa tillfållen har varit OlofEimgren. Bäckegården, som tidigare varit ett samarbetsproj ekt, är numera ett lågtrösketboende och drivs helt i kommunens regi. Under 2012 har mötena mellan Vuxenenheten på Socialförvaltningen och personal från Ria fungerat och under hösten har den personal som jobbar på nättema på Bäckegården deltagit. Vuxenenheten har åter haft en turbulent tid och det är periodvis svårt för våra besökare att nå sin handläggare. Den 22 januari hölls det bön för Karlshamn i Carl Gustafs kyrka. Carola Ohlsson pratade om verksamheten och personalen från Ria serverade fika efter gudstjänsten. Den 8 mars inspekterades Rias verksamhet av Miljöförbundet och Ria är sedan dess registrerad och godkänd av dem. Den 13 mars höll Ria kvällsöppet. Den 12 juni höll Ria kvällsöppet. Helena Wilhelmsson, musikpedagog och Annica Ganestedt, diakon, från Carl Gustafs församling, sjöng och spelade tillsammans med Rias gäster. Ria höll sommarstängt under veckorna 28 och 29. Styrelsen ordnade den 23 augusti en gemenskapsdag för styrelse och personal. Resan gick till Växjö. Den 2 september ansvarade Ria för fika vid den ekumeniska gudstjänsten i Rosengården. Från och med den 18 september höll Ria kvällsöppet varannan tisdag. Den 19 december serverades årets julbord på Riagården. Vi fick mycket mat från butiker i Karlshamn, Mörrum och Asarum. Privatpersoner och föreningars generositet gjorde det möjligt för Ria att bjuda på ett välförsett julbord. Ria valde även i år att inte köpajulklappar ti ll besökarna utan istället använda de pengama till utflykter och mer kvällsöppet. Dagverksamheten har fungerat bra. De har varit mycket stödarbete runt de boende på Bäckegården. Detta innebär en ökad belastning på personalen, då det krävs tydligare gränser och mer vårdinsatser och mer tid på varje besökare för att verksamheten ska flyta så friktionsfritt som möjligt. Varje dag kan man samtala, läsa tidningar, spela spel, biljard och bordtennis. Dessutom finns det pysselmaterial stående framme, så att besökarna kan aktivera sig om de vi ll. Det har varit väl använt och det har målats tavlor, tovats olika figurer och dekorerats l j u s, muggar. Under sommaren renoverade Joakim Ohlsson och Mikaela Ohlsson Rias TV-rum. Det lades ett nytt golv, så att det blir lättare att hålla rent.

23 Härbärget Härbärget har under året använts en natt av en person. Det finns 2 stadigvarande sängplatser och vid behov kan ytterligare 4 ordnas. Två nya personer har utökat listan på frivilliga, men det är fortfarande svårt att få tag i frivilliga så styrelsen och personalen fortsätter att jobba med att rekrytera fler. Information Personal och styrelse för Ria har på olika sätt forsökt nå ut med information om verksamheten. Carola Ohlsson har foreläst om Ria hos Rotary i Mörrum. Anne-Marie Stridsberg pratade om Rias verksamhet i Ådahlskyrkan. Under året har vi haft många grupper från Väggaskolan, som blivit informerade om verksamheten. Flera elever från gymnasieskolorna i Karlshamn har valt att göra sina specialarbeten om hemlöshet och Rias verksamhet. Ria deltog i ekumenisk gudstjänst i Carl Gustafs kyrka den 23 januari och i Rosengården den 2 september. Carola Ohlsson och Rias verksamhet deltog i Hela Människans tidning i maj månad. Ria har också synts flitigt i lokaltidningarna. Utbildning Den 22 mars deltog Anne-Christina Karlsson och Carola Ohlsson i en utbildningsdag om våld mot kvinnor. Den 18 april deltog Rias personal i en informationsdag om Beroendeenheten, i Rådhussalen i Karlshamn. Den 27 november höll Blekinge läns nykterhetsforhund sitt sammanträde i Rias lokaler och Carola Ohlsson informerade om Rias verksamhet. Barbro Karlman gick på Linusutbildningen i Hela Människans regi. Ekonomi Infor tvingades Ria att budgetera med ett underskott på och med vetskap om detta tvingades Ria agera for att få in mer pengar till verksarnheten. När diskmaskinen dessutom gick sönder stod verksamheten inför en ny ekonomisk kris. Carola Ohlsson fick i uppdrag av styrelsen att ansöka om bidrag från Rotary, Lions och Johanniterorden. Rotary i Karlshamn-Mörrum bidrog till verksamheten med kr och dessutom har andra foretag och foreningar bidragit med gåvor av olika storlekar, så Ria har kunnat köpa en ny diskmaskin. År slutade med ett underskott på nästan kr och Ria måste arbeta för att hitta fler sponsorer, som regelbundet bidrar till verksamheten. Under året har vi fått många bidrag i fo rm av mat och kläder, vi lket hjälper upp Rias ekonomi mycket. Det är med stor tacksarnhet som vi tänker på alla föreningar, privatpersoner, företag, forsamlingar och socialnämnden, som stöttar vår verksamhet. Se särskild ekonomisk redogörelse.

24 Sammanfattning Hela Människans uppgifter är att bedriva en verksamhet på ekumeniskgrund, som bidrar till att kyrkors, församlingars diakonala arbete utvecklas och fördjupas. Hela Människan vill se och bejaka det friska och fungerande hos varje människa och bidra till upplevelser av sammanhang och meningsfullhet. Rias verksamhet har ett tätt samarbete med en del av våra huvudmän och det har främjat alla parter. Församlingen, som utnyttjar Ria fullt ut, frigör samtidigt sina egna diakonala krafter till att nå människor som inte Ria kan nå och detta är det optimala i vår verklighet. Våra gemensamma krafter används till att göra skillnad i vardagen för dem som behöver oss. Ria har tmder hösten satsat på att finna sysselsättning för våra gäster, för att göra livet lite mer meningsfullt och i en framtidsvision önskar Ria att skapa sysselsättning tillsammans med fler aktörer och som når fler av Rias besökare. Riagården betyder mycket i vår kommun och det märker vi dagligen när våra gäster uttrycker sin tacksamhet över att verksamheten finns och deras oro, när ekonomin sviktar. Ria märker den också genom den generositet som strömmar mot verksamheten, genom alla kläder som skänks och de bidrag som åter räddade Rias framtid. Personal och styrelsen är tacksamma att få. föra våra kyrkors kärlek vidare till våra gäster. För Hela Människan Ria i Karlshamn r,, ~ --~--- Carola Ohlsson, föreståndare

25 Ji Karlshamn Rljcenskapsårets början: 12-0 l-o l Hela toretaget Period: Balansrapport Preliminär Sida: Utskrivet: Senaste vemr: TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar 15 l O Unefordringar 1520 Fordran S:a Fordringar fna balans Period ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Uta balans -l 549, , ,00 Kassa och bank S :a Kassa och bank Kassa Kassa cykelverkstad Handkassa Bäckegården Postgiro Bankkonto ,15-532, ,58 125,00 287,00-387,00-0,80 0, ,53-40, ,46-834, , ,58-100,00-0, , ,80 S:a Omsättningstillgångar ,46-834, ,80 S:A TILLGÅNGAR ,46-834, ,80 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2080 Kapitalkonto 2099 Överskott/underskott S:a Eget kapital Obeskattade reserver 2 I 90 Reserveringar övriga S :a Obeskattade reserver Kortfristiga skulder 27 l O Personalens källskatt Personalens källskatt Bäckegården 2920 Upplupna semesterlöner 2940 Upplupna arbetsgivaravgifter S :a Kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ,41 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 -Il 638,00 -Il 638, , , ,46 834, , , , , , , , , , , ,80 0,00 0,00-0,00

26 ,Karlshamn iäkenskapsårets början: Hela företaget Period: l Resultatrapport Preliminär Sida: Utslcrivet: Senaste vernr: 13-0 I Rörelsens intäkter och lagerförändring Nenoomsättning 3010 Försäljning 3015 [ntäkter Bäckegården S:a Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 3921 Gåvor från enskilda 3931 Lönebidrag från AMS 3932 Lönebidrag från landstinget 3941 Anslag fr-.!n Svenska kyrkan 3942 Kollekter från Svenska kyrkan 3943 Anslag från frikyrkorna 3944 Kollekter från frikyrkorna 3951 Bidrag syföreningar 3952 Bidrag övriga 3953 Testamentsmedel, donationer m.m 3963 Kommunala anslag S:a Övriga rörelseintäkter S :a Rörelseintäk1er och lagerförändring Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4 l 10 Sociala hjälpåtgärder 4120 Varuinköp 4130 Kostnader vid utflykter m.m S:a Råvaror och fdmödenheter mm Bruttovinst Övriga externa kostnader 50 l O Lokalhyra 5070 Reparation och underhåll av lokaler 51 l O Cykelverkstad o vävstuga 5192 Företagsfårsäkring 541 O Förbrukningsinventarier 5460 Förbrukningsmaterial 5500 Reparation o underhåll av inventarier 6100 Kontorsmaterial 62 1 O Telekommunikation 6220 TV -avgift 6250 Porto 6460 Representation 6980 Föreningsavgifter S:a Övriga externa kostnader Personalkostnader S:a Personalkostnader S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm Rörelseresultat före avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Lön till Riapersonal Förändring av semesterlöneskuld Reseersättning avdragsgill KP premier Arbetsgivaravgifter Kollektiva fårsäkringar Utbildning personal Utbildning fdrtroendevalda Personalvård Perioden Arsbud!!.et , ,00 375, , ,00 IIO 000, , , , , , , , , , , , ,00 603,00 0, , , , , ,80 0, , ,00 l ,80 l ,00 l ,80 l , , , , , , , , , ,32 l , ,00 -II O 000,00 -l 466, ,00 125,00-500, , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 -I 590, , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00-15, , , , , , ,00 0, ,00 - lo 000, ,00 0, , ,00-1 III 738,00 -l ,00 -l ,71 -l , , , , ,00

27 Karlshamn iäkenskapsårets början: Hela fdretaget Period: Resultatrapport Preliminär Sida: Utskrivet: Senaste vemr: Rörelseresultat tore finansiella intäkter och kostnader Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 8420 Post och bankavgifter S :a Räntekostnader och liknande resultatposter S:a Resultat från finansiella investeringar Perioden ,91 302,25 302,25-986,00-986,00-683,75 Arsbud et ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , , ,00 Resultat före skatt , ,00 Beräknat resultat 8999 Arets resultat ,66 so 417, ,00

28 Kostnader Budget 2010 Utfall2010 Budget2011 Utfall2011 Budget 2012 Utfall2012 Budget 2013 _.-lll!.l\t~et lql-! Löner () Sociala avgifter KP-premie ~ 000 F öretagsförsäkring l :~ 000 Utbildning o handledni l O lo 000 lo ooo Personal vård Varuinköp ~0 000 Aktiviteter besökare l Sociala hjälpåtgärde Lokalkostnader o l l Underhåll av lokal o in l l l 000 l 000 Förbrukningsinventari ~ 000 Förbrukningsmateri Kontorsmaterial () Telekommunikation Porto l l ~: 000 TV ?. 000 Representation l l Reseersättning 500 l l 226 l l Cykelverksta l Föreningsavgifter 2 826,L_QQQ Summa kostnader l l l fi 000

29 Intäkter Budget 2010 Utfall 2010 Anslag: Budget 2011 Utfall2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 ~ ~t.m!ll Karlshamns församling Asarum-Ringamåla fors o o noo 20 < 1 00 Hällaryd-Åryds fors Mörrum-Elleholms förs P ingstfdrsaml i n gen (l()q 34:ans fynd Frälsningsarmen l G OOfJ 5 ()1)1) Kristofferkyrkan QIJ!) Missionsförs. Hällaryd l 000 l 500 l Mörrums Frikyrkofdrs Karlshamns kommun Bidrag syfö reningar )0 Bidrag övriga Gåvor enskilda ouo Kollekter oon Försäljning OOtJ Lönebidrag AMS s 000 Lönebidrag Landstinget Intäkter Bäckegårde Testamentsmedel donationer Summa intäkter l l l l l ono l :2 000

30 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Förfrågan från Länsstyrelsen om tillfällig utökning av mottagande av flyktingar, yttrande till kommunfullmäktige Socialnämndens beslut att anta föreliggande förslag till yttrande som sitt eget samt att med hänvisning till yttrandet föreslå att Karlshamns kommun avvaktar med att teckna ytterligare överenskommelse om tillfållig utökning av mottagande av flyktingar Sammanfattning Förfrågan från Länsstyrelsen är ställd till samtliga av Blekinges kommuner i syfte att åter belysa behovet av ett tillfålligt ökat flyktingmottagande under åren Karlshamns kommun tog i slutet av 2013 beslut om utökat mottagande från ordinarie 50 personer per år till en ökning med 11 O personer för Karlshamn var då första kommunen i Blekinge att fatta beslut om ett ökat mottagande. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv Omsorgsförvaltningens förslag till yttrande Länsstyrelsen, förfrågan om tillfållig utökning av mottagandet och bosättning av vissa nyanlända invandrare. Protokollet ska skickas till Kommunfullmäktige

31 REMISS /315. Socialnämnden Karlshamn Begäran om yttrande Ärende: Handläggare: Telefon/E-post: Förslag på nya överenskommelser om mottagande av nyanlända invandrare Jens Odevall, Administrativ chef , Besvaras senast: Med vänliga hälsningar Rosita Wendell Registrator Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Kommunkansliet Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Hemsida:

32 Socialnämnden Förslag till yttrande avseende forfrågan om tillfållig utökning av mottagande av flyktingar Förfrågan från Länsstyrelsen är ställd till samtliga av Blekinges kommuner i syfte att åter belysa behovet av ett tillfälligt ökat flyktingmottagande under åren Karlshamns kommun tog i slutet av beslut om utökat mottagande från ordinarie 50 personer per år till en ökning med 11 0 personer för Karlshamn var då första kommun i Blekinge att fatta beslut om ett ökat mottagande. Socialnämnden foreslås besluta att anta föreliggande förslag till yttrandet som sitt eget samt att med hänvisning till yttrandet föreslå att Karlshamns kommun avvaktar med att teckna ytterligare överenskommelse om tillfällig utökning av mottagande av flyktingar ~~E~7ttu_ Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen Ida Åkesson Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen Lena Blomdahl Enhetschef Introduktions- och försörjningsenheten Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

33 Avseende förfrågan om tillfällig utökning av mottagande av flyktingar Förfrågan från Länsstyrelsen är ställd till Blekinges kommuner i syfte att åter belysa behovet av ett tillfålligt ökat flyktingmottagande får perioden samt att efterfråga ett formellt ställningstagande från kommunerna. Förfrågan inkom till Karlshamns kommun Behovet av kommunplatser Under 2014 har länet sammanlagt överenskommelser på 345 platser varav 122 platser är anvisnings bara. A v dessa 345 platser utgörs 49 platser för ensamkommande barn och ungdomar. Behovet av platser i Blekinge för 2014 är 914 platser varav 526 bör vara anvisningsbara. Enligt Länsstyrelsens fördelning, utifrån variablerna befolkning samt arbetslöshet, skulle detta för Karlshamns kommun innebär en utökning till 167 platser istället for den överenskommelse som slöts i slutet av inför 2014 med 11 O platser varav 35 är anvisningsbara platser. Karlshamns ordinarie tillsvidareöverenskommelse är 50 platser varav 15 är anvisningsbara platser. statlig ersättning Kommunen får idag en schabloniserad ersättning för flyktingmottagandet I budgetpropositionen för 2014 föreslås ändringar, som bl.a. innebär att kommuner med högre mottagande än medelvärdet för riket, kommer att få ytterligare ersättning enligt en trappstegsmodell Dessutom kommer en bonus med kr per person att tillkomma får personer som tas emot, anvisade från anläggningsboende. Dagens schablonersättningar kommer att vara oförändrade. Grundersättningen kommer dock att halveras, från kronor till kronor. Det är svårt att förutse exakt vad detta skulle innebära för Karlshamn eftersom beräkningarna görs utifrån medianvärdet av mottagandet för samtliga kommuner i riket. Om man skulle utgå från hur dagsläget ser ut, skulle den föreslagna förändringen ge ett tillskott av statsbidrag får mottagandet av flyktingar. Överenskommelse avseende 2014 Karlshamn tecknade överenskommelse med Länsstyrelsen om ett ökat mottagande för Denna innebär en ökning med mer än dubbelt så högt mottagande än den ordinarie överenskommelsen. Verksamheten för introduktion Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Individ och Familjeomsorgen Rådhuset Besöksadress: Kungsgatan Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro Bankgiro

34 håller nu på att utöka personalresurser samt anpassa verksamheten för att kunna svara upp till den nya överenskommelsen. Enligt den bedömning som gjordes då, stämmer den tecknade överenskommelsen för 2014 bättre överens med det mottagande som förväntas i kommunen, sammantaget med andra bedömningar t.ex. tillgång till bostäder. Enligt Länsstyrelsen i Blekinge är Karlshamn den enda kommunen i länet som har skrivit på en utökad överenskommelse för 2014 och därför är den allmänna förfrågan inte i första hand riktad till Karlshamns kommun. Om beslut om ett ytterligare högre mottagande av flyktingar skulle tas, bör yttrande från andra berörda aktörer, såväl internt som externt beaktas. ~ Myröeck Ida Åkesson Förvaltningschef Verksamhetschef Omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorg ~h~1&jp Lena Blomdahl Enhetschef Introduktions- och försörjningsenheten Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Individ och Familjeomsorgen Rådhuset Besöksadress: Kungsgatan Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro Bankgiro

35 FÖRFRÅGAN l (3) LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN L Till Samtliga kommuner i länet Förfrågan om tillfällig utökning av mottagandet och bosättning av vissa nyanlända invandrare Länsstyrelsens uppdrag Länsstyrelserna verkar för att det finns tillräcklig kapacitet och beredskap för mottagandet av nyanlända invandrare i landets kommuner. Detta gör länsstyrelserna bland annat genom att teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända invandrare. Under har Länsstyrelsen i Blekinge län genomfört både länsoch kommundialoger och påtalat behovet av utökat mottagande av vissa nyanlända invandrare. Detta brev syftar till att åter belysa behovet av ett tillfälligt utökat flyktingmottagande för perioden samt att efterfråga ett formellt ställningstagande från kommunerna. Behovet av kommunplatser Samtliga kommuner i Blekinge har idag överenskommelser om mottagandet av vissa nyanlända invandrare, både för personer som omfattas av etableringsreformen och deras barn samt ensamkommande barn och ungdomar. Under 2014 har länet sammanlagt överenskommelser på 345 platser varav 122 platser är anvisningsbara. Av dessa 345 utgörs 49 platser för ensamkommande barn och ungdomar, varav 16 platser specifikt avser mottagande av asylsökande barn. Enligt länstalet som Blekinge län blev tilldelad av Arbetsförmedlingen under hösten 2013, uppgår behovet i vårt län för 2014 till sammanlagt 914 platser varav 526 anvisningsbara platser. Flera av länets kommuner tog redan emot fler nyanlända än vad överenskommelserna lyder. Ä ven under 2013 tenderar de fl esta av länets kommuner att ta emot fler nyanlända än vad överenskommelsen lyder. Blekinges kommuner tar ett stort ansvar gällande mottagandet av nyanlända, det är beklagligt att det inte framkommer i överenskommelserna. Det är angeläget att kommunernas överenskommelser återspeglar det reella mottagandet och kapaciteten. Länsstyrelserna har fördelat länstalet utifrån variablerna befolkning (60 % viktning) samt arbetslöshet (40% viktning) och pa sa sätt kommit fram till kommuntal Detta tal bör ligga t i Il grund för överenskommelsen för perioden Se nedan tabell för kommuntal en. Beskrivning av anvisningsbara platser och sjiilvbosiittare Självbosättare, eller EBO, är personer som på egen hand bosätter sig i kommunen. Till denna kategori hör personer som red an under asyltiden har bott i kommunen, direktinresta anhöriga med uppehållstillstånd samt ensamkommande barn som beviljats upphållstillstånd. Det kan också röra sig om personer som på egen hand flyttar till kommu- Postadress SE KARLSKRONA Besöksadress skeppsbrokajen 4 TelefonfTelefax E posuwebbplats: Org.nr

36 2 (3) nen direkt från ett anläggningsboende. Anvisningsbara platser är platser som görs tillgängliga för personer som har anmält behov av hjälp med sin bosättning. De anvisningsbara platserna ligger till grund för Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets bosältningsarbete och inkluderar så kallade anläggningsboende, ABO, och kvotflyktingar. Att reservera anvisningsbara platser i sin överenskommelse medför att kommunen har ett organiserat arbetsätt i sitt mottagande. Idag arbetar redan samtliga kommuner i Blekinge utifrån de1ma arbetsmetod trots att två av länets kommuner saknar anvisningsbara platser i sina överenskommelser. Det är viktigt att kommunens arbetsätt speglas i överenskommelsen. Ett fastställande av anvisningsbara platser i överenskommelsen har som följd att Arbetsförmedlingens bosättningsenhet intar en mer aktiv, strukturerad och riktad dialog med kommunen än idag. Prestationsbaserad ersättning 1 budgetpropositionen för 2014 föreslås det flertal ändringar i ersättningen för mottagandet av nyanlända. Bland annat kommer kommuner som tar emot fler nyanlända i förhållande till sin folkmängd få en högre ersättning. Ersättningen utformas som en trappstegsmodell i tre steg där de kommuner som haft ett högre mottagande än medianvärdet för riket under föregående år får del av ersättningen. Dessutom kommer kommuner som tar emot nyanlända från anläggningsboende att få kj per individ. Grundersättningen halveras vilket innebär en sänkning från kronor till kronor. Lagändring gällande ensamkommande barn Från och med den l januari 2014 kommer Migrati onsverket att ra utvidgade möjligheter att anvisa ensamkommande barn och ungdomar till kommunerna. Detta innebär att kommunernas mottagande av ensamkommande, och därmed hela mottagandet av nyanlända, automatiskt kommer att öka. Konferens Länsstyrelsen kommer under januari 2014 att erbjuda en konferens om införandet av prestationsbaserad ersättning samt Migrationsverkets utvidgade möjligheter till anvisning av ensamkommande. Konferensen riktar sig till förtroendevalda och tj änstemän. Inbjudan kommer att skickas ut inom snar framtid. Kommundialog Inför ert ställningstagande till en tillfållig utökning av överenskommelsen kommer länsstyrelsen gärna på en kommundialog i syfte att föra en djupare diskussion om kommunens mottagande. Länsstyrelsens önskemål Länsstyrelsen i Blekinge önskar ett formellt ställningstagande från länets samtliga kommuner avseende ett utökat mottagande för perioden senast den 31 mar s Förslag till överenskommelse kan tillhandahållas genom länsstyrelsen. De kommuner som upplever att de inte kan åta sig hela kommuntalet, kan inkomma med beslut om hur stor del av kommuntalet de kan åta sig. I samband med utökningen önskar Länsstyrelsen i Blekinge att den största andelen utgörs av anvisningsbara platser. Kommuner som inte har anvisningsbara platser i grundöverenskommelsen, uppmanas

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 24 349 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.40 16.25, ajournering 15.30-15.40 Deltagande (markerade med x,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 03 14 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.15 16.35 ajournering 13.55-15.45 Deltagande (markerade med x, i

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.45 (ajournering kl 14.30-14.50)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 18 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 18 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 280 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.55-14.35 Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15. 75 (99) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.45 Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 15.35 17.00 Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 31 452 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 31 452 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 31 452 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.15 15.40 ajournering 13.35-14.30 Deltagande (markerade med x, i

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 08:30 14:45 Ajournering för paus mellan 9:40 10:00. i sekretessärenden, se separat B-protokoll. ande Ersättare Göran Gredfors,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 8 147 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.05 16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 14.27-14.36 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 5 Datum: 2010-05-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Birgit Bergman-Blank (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 2011-11-16 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, kl. 14.00 16.37 Ledamöter: Elisabeth Iregren (V), ordförande Solveig Ekström Persson (S), ledamot Lars

Läs mer

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Per Gunnar Persson.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Per Gunnar Persson. PROTOKOLL Datum 2016-08-26 Revisorerna Version, 1,0 1 (5) Sammanträde Plats Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga Tid Fredag den 26 augusti 2016, kl. 08.00-12.00 Närvarande Jan-Erik Isaksson, ordförande Per Gunnar

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.00 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Ally Karlsson (v) Kristina Valtersson (c) från 28 Närvarande

Läs mer

Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl

Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl 13.00 15.35 Håkan Yngström (C), ordförande Hans-Göran Olsson (S), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande ~~~ REMISSYTTRANDE RONNEBY Handläggare: Anna-Karin Sonesson, Samordnings- och utvecklingschef Telefon: 0457-618979 E-post: anna-karin.sonesson@ronneby.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:' 182 Dnr BU 164/14 Anvisningsplatser nyanlända Arbetsutskottet föreslår nämnden Att ställa sig bakom remissvaret.. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en _.. r ' Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.06 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 28-39 Närvarande Lotta Preijde (L) Marie Samuelsson (S) Tobias Edin (V) Birgitta Bergman

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer