AnneMarie Andersson (C), Monica Wastelius (C) , , Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Asbjörn Nyhus (M) och Bo Jensen (FP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AnneMarie Andersson (C), Monica Wastelius (C) 119-120, 122-136, Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Asbjörn Nyhus (M) och Bo Jensen (FP)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 29 november 2010, klockan , ajournering ande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S) 119 b-136, Sergio Estrada (V), AnneMarie Andersson (C), Monica Wastelius (C) , , Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Asbjörn Nyhus (M) och Bo Jensen (FP) Tjänstgörande ersättare Rigmor Åkesson (S), Gunnar Karlsson (C) och Malin Eriksson (C) 121. Ersättare Görel Nilsson (S), Jasminka Custovic (S), Gunilla Aurusell (S), Olov Jonsson (S), Malin Eriksson (C) , , Ingrid Gummeson (KD), Hans Carlsson (M) och Niklas Magnusson (M) Övriga deltagande Kommunchefen Tommy Jansson, administrativa chefen Bo Granudd och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson Utses att justera Ersättare för justerare Sergio Estrada AnneMarie Andersson Justeringens plats och tid Sekretariatet , klockan Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Eva Kristina Andersson Ordförande Per Strengbom Justerande... Sergio Estrada BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdes Datum , Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats av protokollet Sekretariatet Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 Kommunstyrelsen

3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kommunstyrelsen Protokoll Information 120 Renhållningstaxa 2011 för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner 121 Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 122 Beredning av kommunstyrelsens ärenden 123 Ny modell för hantering av investeringsärenden 124 Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelse och andra kommunala meddelanden Arbetsmarknadspolitiska åtgärder nystartsjobb sattestanter jämte ersättare för kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning Val av politiska ledamöter och ersättare i pensionärsrådet 128 Val av politiska ledamöter i hälso- och miljörådet 129 Val av politiska ledamöter i det lokala brottsförebyggande rådet 130 Val av politiska ledamöter i jämställdhetsgruppen 131 Förslag till revisor i Västra Mälardalens Kommunalförbund Förslag till revisor i Västra Mälardalens Myndighetsförbund Meddelanden delegationsbeslut 134 Meddelanden 135 Ansökan om naturvårdsprojekt från Landsbygdsprogrammet (LBU) 136 Hälsningsord

4 Kommunstyrelsen Information Följande informationer lämnas vid dagens sammanträde: a) Energikontoret Mälardalen informerar Lina Yang, VD för Energikontoret i Mälardalen AB informerar om energikontorets uppdrag: - samordna de kommunala energi- och klimatrådgivarna - agera regional energiaktör Verksamhetsidén är att - gränsöverskridande arbeta för energieffektivisering och förnybar energi - vara en kompetensresurs för kommunerna - initiera och driva projekt Genom energikontoret får kommunen bidrag för energi- och klimatrådgivare. Det finns möjlighet att teckna serviceavtal till en kostnad om två kronor per invånare och år. Om man vill bli delägare i bolaget kostar det en krona per invånare och år. Som ägare betalar man en krona per invånare och år för serviceavtalet. b) Flyktingmottagning Enhetschefen VIVA Karin Westin informerar om nyheter kring flyktingmottagning och SFI. Inledningsvis noteras att vi just nu har 16 vuxna och 7 barn som slutför sin introduktion och får introduktion. Av dem är den 9 vuxna och 1 barn kvar efter den 1 januari och kommer att successivt avsluta sin introduktion under Flera anknytningar till redan bosatta är på väg att komma till Kungsör. Idag studerar 45 SFI och 16 personer har nystartsjobb i kombination med yrkessvenska. Vi har också två ensamkommande barn som vi kan söka bidrag till i efterhand. Det är länsstyrelserna som tecknar avtal med kommunerna För 2011 önskar länsstyrelsen att kommunerna tar emot 550 flyktingar ( stycken). Respektive akt

5 Kommunstyrelsen Ny lag från den 1 december 2010 etableringsinsatser för nyanlända invandrare år. Då blir det Arbetsförmedlingen som har samordningsansvaret. Kommunernas ansvar i etableringsplanen är undervisning i SFI och samhällsorientering. Staten ansvarar för försörjningen. Ny förordning om statlig ersättning från den 1 december till kommuner som har avtal - en årlig grundersättning motsvarande 10 basbelopp - en schablonersättning per flykting med kronor för en person under 65 år under en tvåårsperiod och kronor för person som fyllt 65 år - för övriga kostnader kan pengar återsökas c) Naturvårdsprojekt Miljöstrategen Therés Andersson informerar om möjligheten att söka stöd från landsbygdsprogrammet (LBU) om man slår samman tre av de projekt kommunen inte fick bidrag för från den lokala naturvårdssatsningen (LONA). De tre projekten är - Strandängen Kungsudden - Informationsinsatser Kungs-Barkaröområdet - Seminarieserie Naturen i Kungsör. Kommunens insatser i LBU-projekt är 50 procent i egna arbetsinsatser och 20 procent i reda pengar. Dnr KS 2010/283 d) Beredskapsövning Kommunchefen Tommy Jansson redogör för den beredskapsövning som skett under dagen. Scenariot för övningen var stark kyla. Kommunens krisledningsgrupp har kallats in och krisledningsnämndens ordförande har informerats. På eftermiddagen följdes detta upp av en övning på länsnivå i det så kallade USam. Informationen föranleder inga beslut. Respektive akt

6 Kommunstyrelsen Renhållningstaxa 2011 för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner (KS 2010/252) Ett förslag till renhållningstaxa 2011 för Köping, Arboga och Kungsör har tagits fram av Västra Mälardalens kommunalförbund. Taxan föreslås gälla från den 1 januari Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Västra Mälardalens kommunalförbunds förslag till taxa Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar den föreslagna renhållningstaxan 2011 för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner att gälla från den 1 januari Antagen taxa redovisas som KS-handling nr xx/2010. Akten

7 Kommunstyrelsen Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund (BMN 2010/222) Miljö- och byggförvaltningen har arbetat fram ett förslag till taxa för det blivande myndighetsförbundet. Taxorna har samlats i ett dokument och gäller för - övrig verksamhet och tillsyn inom miljö- och byggnämndens verksamhet (t.ex. vattenprovtagning på uppdrag, kopior och datautskrifter) - tillsyn och prövning enligt miljöbalken - livsmedelslagen - tobakslagen - lagen om handel med receptfria livsmedel - strålskyddslagen - plan- och bygglagen. Förslaget till taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken innebär att en risk- och resursbaserad modell införs. Enligt den görs en avgiftsklassning, en riskbedömning och en erfarenhetsbedömning. Förslaget innebär också att timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken höjs från 650 kronor till 795 kronor. Timavgiften för tillsyn enligt livsmedelslagen, tobakslagen, lagen om handel med receptfria livsmedel och strålskyddslagen har beräknats på samma sätt som enligt miljöbalken och förslås vara 795 kronor. För bygglovstaxan föreslås att grundbeloppet höjs från 37 till 44. Den del av nuvarande taxa som gäller kart- och mätverksamhet och prövning av tillstånd för brandfarliga varor har tagits bort. Objektsfaktorn för installation av eldstad har sänkts från tre till två. Vidare har hänvisningen till Svensk standard ändrats till SS 21054:2009 och en ändring gjorts kring godkännande av funktionskontroll av ventilationssystem. Bygg- och miljönämnden behandlar taxeförslaget den 30 november Akten

8 Kommunstyrelsen sunderlag KS överläggning Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse jämte förslag till taxa. Under kommunstyrelsens anmäler Monica Wastelius (C) jäv och ordföranden kallar in Malin Eriksson (C) att tjänstgöra under ärendet. Noteras att vissa redaktionella justeringar behöver göras. Kommunstyrelsens förslag, under förutsättning att bygg- och miljönämnden ställer sig bakom det: Kommunfullmäktige inför risk- och resursbaserad taxemodell inom miljöbalkens område och fastställer den föreslagna taxan för Västra Mälardalens Myndighetsförbund att gälla från och med den 1 januari Taxan ersätter tidigare taxor: - D.12 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - G.1 - Bygglovs- och mätningstaxa (i den del som gäller bygglov) - G.9 - Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel - D.3 - Kungsörs kommuns taxa för offentlig livsmedelskontroll Antagen taxa redovisas som KS-handling nr x/2010. Akten

9 Kommunstyrelsen Beredning av kommunstyrelsens ärenden (KS 2010/271) Den parlamentariska för översyn av den politiska organisationen m.m. har diskuterat hur beredningen av kommunstyrelsens allmänna ärenden ska gå till. De två alternativ som diskuterats är: - beredning som idag genom arbetsutskott - beredning via presidieberedning Majoriteten i kommittén förordar presidieberedning. Därmed skulle beredningsmodellen bli densamma som för nämnderna. Beredning via budget- och bokslutsberedning, personalutskott och plankommitté kvarstår. Som ett komplement till presidieberedning föreslås att en strategigrupp om fem personer ur kommunstyrelsen inrättas för diskussion av frågor av strategisk karaktär. Gruppens diskussioner protokollförs inte. En person i kommittén förordar beredning via arbetsutskott som tidigare och att diskussion av strategisk karaktär bör kunna ske inom arbetsutskottet ram. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens beredning av allmänna ärenden ska ske via presidieberedning, i likhet med nämnderna. En strategigrupp om fem personer ur kommunstyrelsen inrättas för diskussion av frågor av strategisk karaktär. Gruppens diskussioner protokollförs inte. Akten

10 Kommunstyrelsen Ny modell för hantering av investeringsärenden (KS 2010/272) Den parlamentariska för översyn av den politiska organisationen m.m. har diskuterat ett nytt sätt att arbeta med investeringar. Kommittén enas om en ny modell för investeringar: - kommunfullmäktige beslutar om investeringsram, - kommunstyrelsen får mandat att ta ställning till investeringsobjekt överstigande kronor per nämnd men maximalt totalt 3 miljoner kronor - administrativa chefen ges mandat att på delegation besluta om investeringsobjekt om minst ett prisbasbelopp och maximalt sammantaget kronor per nämnd - Den rutin för investeringar, inklusive checklistor, som tagits fram inom förvaltningen ska användas för alla investeringar som överstiger kronor. En ledamot i kommittén förordar att maxbeloppet som kommunstyrelsen får fatta beslut om ska vara 1,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att investeringsärenden ska följa den modell kommittén tagit fram. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att justera kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning så att de stämmer överens med den nya modellen. Respektive akt/meddelandepärm

11 Kommunstyrelsen Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelse och andra kommunala meddelanden (KS 2010/xxx) Kommunfullmäktige ska besluta om i vilken/vilka tidning/-ar kungörelsen av kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras. Bestämmelser om detta finns i kommunallagens 5 kapitel, 10. Under tidigare år har kommunfullmäktiges kungörelse och andra kommunala meddelanden annonserats i Bärgslagsbladet och på kommunens webbplats www. kungsor.se. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser och andra kommunala meddelanden under ska ske i Bärgslagsbladet och på kommunens webb-plats. Akten

12 Kommunstyrelsen Arbetsmarknadspolitiska åtgärder nystartsjobb 2011 (KS 2010/274) Enhetschefen/rektorn vid barn- och utbildningsförvaltningens avdelning VIVA föreslår att elva personer ska erbjudas nystartsjobb under Detta skulle kvalificera personerna till A-kassa om de blir arbetslösa efter det att arbetet upphört. Kommunens kostnad för detta beräknas till totalt 1,3 miljoner kronor. sunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Enhetschefens/rektorns vid barn- och utbildningsförvaltningens avdelning VIVA tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen medger att upp till elva nystartsjobb får genomföras under Kommunens kostnader för detta, maximalt 1,3 miljoner kronor, finansieras ur kommunstyrelsen anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder Barn- och utbildningsförvaltningen, ekonomikontoret, akten

13 Kommunstyrelsen sattestanter jämte ersättare för kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2011 (KS 2010/275) Enligt 5 i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglementet ska varje nämnd före varje års utgång besluta om attestanter och ersättare för dessa. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till attestlista för sunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse med bilagd lista över föreslagna beslutsattestanter och ersättare för Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna beslutsattestanterna och ersättare för dessa för kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2011 Till protokollsutdraget som lämnas till ekonomikontoret ska fogas namnteckningsprov. Fastställd attestlista redovisas som KS-handling nr 33/2010. Ekonomikontoret (inkl KS-handling och namnteckningsprov), akten

14 Kommunstyrelsen Val av politiska ledamöter och ersättare i pensionärsrådet (KS 2010/276) Kommunstyrelsen ska välja tre politiska ledamöter och lika många ersättare i pensionärsrådet. Enligt Reglemente för det kommunala pensionärsrådet ska minst en vara ledamot i kommunstyrelsen, minst en i socialnämnden och minst en i kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen utser följande politiska ledamöter och ersättare till pensionärsrådet : Ledamöter: Per Strengbom (S) Råsta Kungsör Görel Nilsson (S) Halmstigen Kungsör Gunilla Aurusell (S) Åsgatan Kungsör Ersättare: Stellan Lund (M) Kornvägen Kungsör Margareta Karlsson (M) Lillskillingevägen Kungsör Hans Carlsson (M) Rönnstigen Valskog De valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, akten

15 Kommunstyrelsen Val av politiska ledamöter i hälso- och miljörådet (KS 2010/277) Kommunstyrelsen ska välja fyra politiska ledamöter i hälso- och miljörådet. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det vara två från kommunstyrelsen, en från socialnämnden och en från barnoch utbildningsnämnden. Lämpligen utses ordförandena i nämnderna. Kommunstyrelsen avvaktar med beslut i ärendet. Rådet kan komma att ersättas av en parlamentarisk kommitté. Akten

16 Kommunstyrelsen Val av politiska ledamöter i det lokala brottsförebyggande rådet (KS 2010/278) Kommunstyrelsen ska välja fyra politiska ledamöter i det lokala brottsförebyggande rådet. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det vara två från kommunstyrelsen, en från socialnämnden och en från barn- och utbildningsnämnden. Lämpligen utses ordförandena i nämnderna. Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser följande politiska ledamöter till det lokala brottsförebyggande rådet : Ledamöter: Per Strengbom (S) Råsta Kungsör Stellan Lund (M) Kornvägen Kungsör Görel Nilsson (S) Halmstigen Kungsör Taito Arkkukangas (S) Odengatan Kungsör De valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, akten

17 Kommunstyrelsen Val av politiska ledamöter i jämställdhetsgruppen (KS 2010/279) Kommunstyrelsen ska välja två politiska ledamöter i jämställdhetsgruppen. Kommunstyrelsen avvaktar med beslut i ärendet. Gruppen kan komma att ersättas av en parlamentarisk kommitté. Akten

18 Kommunstyrelsen Förslag till revisor i Västra Mälardalens Kommunalförbund (KS 2010/280) Kommunfullmäktige i Köpings kommun väljer revisorer till Västra Mälardalens Kommunalförbund efter samråd med övriga förbundsmedlemmar. Kommunstyrelsen nominerar Göran Svedberg (S), Bergsgatan 9, Valskog till revisor i Västra Mälardalens Kommunalförbund Den nominerade, Köpings kommun, akten

19 Kommunstyrelsen Förslag till revisor i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (KS 2010/281) Kommunfullmäktige i Arboga kommun väljer revisorer till Västra Mälardalens Myndighetsförbund efter samråd med övriga förbundsmedlemmar. Kommunstyrelsen nominerar Claes Wolinder (FP), Sjövägen 12, Kungsör till revisor i Västra Mälardalens Myndighetsförbund Den nominerade, Arboga kommun, akten

20 Kommunstyrelsen Meddelanden delegationsbeslut Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 8 november 2010, 15 lämnat ett yttrande över Köpings kommuns förslag till översiktsplan, i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen. Dnr KS 2010/214 Kommunchefen Tommy Jansson har den 16 november 2010, 16, förordnat Bo Axelsson att utöver egen tjänst vara ersättare för informationschefen i krisledningsorganisationen. et ersätter tidigare delegationsbeslut från den 17 september 2008, 43. Dnr KS 2010/251 Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. Respektive akt

21 Kommunstyrelsen Meddelanden Kommunchefen Tommy Jansson och arrendatorn av Thor Modéen-teatern har, i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag, undertecknat en överenskommelse kring Thor Modéen-teatern. Dnr KS 2010/201 Landshövdingen ber i skrivelse den 1 november 2010 kommunerna om ytterligare hjälp med att ta emot ensamkommande flyktingbarn och leva upp till länets avsiktsförklaring. Dnr KS 2010/23 Administrativa chefen Bo Granudd har tecknat av tal med Eniro om medverkan i deras produkter. Dnr KS 2010/282 Kommunchefen Tommy Jansson har tecknat avtal med Norén & Lindholm AB kring rekrytering av barn- och utbildningschef. Dnr KS 2010/236 Revisorernas granskningsrapport Granskning av den samordnade lönehanteringen i KAK-regionen. Dnr KS 2010/235 Migrationsverkets informations- och prognosbrev om asylsökande, mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden Dnr KS 2009/207 Slutlig utvärdering av informations- och utbildningsinsats inom projektet Jämställdhetsintegrering i Kungsörs kommun. Dnr KS 2009/250 Lantmäteriets underrättelse om avslutat förrättning Fastighetsreglering berörande Borraren 1, Fräsaren 3 och Skillinge 2:37 samt ledningsrättsåtgärder. Respektive akt/meddelandepärm

22 Kommunstyrelsen Regeringsbeslut från miljödepartementet Redovisning till Europeiska kommissionen med förslag till ändringar av tidigare föreslagna områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. För Kungsörs kommun tas Slottsholmen, Skäret och Reutersberg upp. Länsstyrelsens meddelande Larm- och startövning för parterna i USam Sveriges Kommuner och Landsting informerar om att fusionsplanerna Pacta KFS är avbrutna. Protokollsutdrag från: Arboga kommunfullmäktige , 89 Förslag till tillägg i förbundsordningen för Västra Mälardalens Kommunalförbund (större räddningsinsatser). Dnr KS 2010/165 Köpings kommunfullmäktige , 72 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor justering i förbundsordningen för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Dnr KS 2010/197 VafabMiljö AB håller extra bolagsstämma den 29 november Kungsörs kommun har hedrat minnet av förra kommunsekreterare Kerstin Andersson genom att sätta in pengar till Cancerfonden. Dnr KS 2008/16 Protokoll/minnesanteckningar från: Protokoll från Västmanlands Kommuner och Landstings styrelsemöte Minnesanteckning från Hälso- och miljörådets sammanträde den 15 november 2010 Respektive akt/meddelandepärm

23 Kommunstyrelsen Skrifter: Kommunala energiindikatorer Energimyndighetens nya handbok Räddningstjänst i siffror 2009 en rapport från Myndigheten för samhällskydd och beredskap Tobaksuppdraget nr 3/2010 ett magasin från Statens folkhälsoråd med tema: tillsyn. Kommuner och Landstings cirkulär: 10:65 - Revision i kommunala företag 10:66 Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag m.m 10:67 - Basbelopp för år :68 - Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år :70 Ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. Respektive akt/meddelandepärm

24 Kommunstyrelsen Ansökan om naturvårdsprojekt från Landsbygdsprogrammet (LBU) (KS 2010/283) Kommunstyrelsens förvaltning önskar söka projektpengar ur Landsbygdsprogrammet (LBU) för en sammanslagning av tre av de projekt som inte fick plats i den Lokala naturvårdssatsningen (LONA). De tre projekten är - Strandängen Kungsudden - Informationsinsatser Kungs-Barkaröområdet - Seminarieserie Naturen i Kungsör. Kommunens insatser i LBU-projekt är 50 procent i egna arbetsinsatser och 20 procent i reda pengar. Total projektkostnad har beräknats till kronor och de kronor som kommunen ska bidra med ryms inom ordinarie naturvårdsbudget. sunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse Kommunstyrelsen medger förvaltningen att söka projektpengar ur Landsbygdsprogrammet för en sammanslagning av de tre projekten Strandängen Kungsudden, Informationsinsatser Kungs- Barkaröområdet och Seminarieserie Naturen i Kungsör. Kommunens insatser ska rymmas inom ordinarie naturvårdsbudget. Akten

25 Kommunstyrelsen Hälsningsord Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) konstaterar att detta är det sista sammanträdet med kommunstyrelsen för året och mandatperioden. Några ledamöter lämnar styrelsen för andra politiska uppdrag och vissa slutar helt. Ordföranden tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för gott arbete, önskar lycka till i kommande uppdrag och önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Kommunstyrelsens förste vice ordförande AnneMarie Andersson (C) tackar å styrelsens vägnar ordföranden och önskar en god jul och ett gott nytt år.

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunchefen Tommy Jansson och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson.

Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunchefen Tommy Jansson och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson. Kommunstyrelsen 1 (5) Plats och tid Centrumgården, Karlavägen 1, Kungsör, måndagen den 26 oktober 2009, klockan 17.00-17.45. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Kommunchefen Tommy Jansson och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson

Kommunchefen Tommy Jansson och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 30 november 2009, klockan 16.00-17.30. ande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti 2014, klockan 16.00 17.25 ande Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S),

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 1 juni 2009, klockan 16.00-17.20. ande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Görel Nilsson (S), Petter Westlund (C), Margareta Karlsson (M), Carina Sjölund (M) och Ingrid Gummeson (KD).

Görel Nilsson (S), Petter Westlund (C), Margareta Karlsson (M), Carina Sjölund (M) och Ingrid Gummeson (KD). Kommunstyrelsen 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 16 juni 2014, klockan 16.00-17.10. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S),

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Expectrum, Västerås, onsdagen den 18 februari 2015, klockan 16.15 17.00 ande Monica Lindgren (S), Therese Pihl (S), Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 12 mars 2012, klockan 18.30-18.50. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare

Läs mer

Jasminka Custovic (S) och Niklas Magnusson (M)

Jasminka Custovic (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (17) Plats och tid ande Kommunhuset, Hellquistsalen, tisdagen den 14 april 2009, klockan 16.00-17.25, ajournering 16.50-16.55. Per Strengbom (S), ordförande, Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm Förbundsdirektion 2013-09-18 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör kl.13.30-15.00 Beslutande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Ingolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (14) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 22 februari, 2010, klockan 18.30-19.15 ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta Johansson, (S), Lennart Pettersson

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Siewert Carlsson (C), Johan Sjögren (M) och Birgit Ohlsson (FP)

Siewert Carlsson (C), Johan Sjögren (M) och Birgit Ohlsson (FP) Kommunfullmäktige 1 (15) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 14 april 2014, klockan 18.30-20.15, ajournering 19.50-20.00 ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila

Läs mer

Socialnämnden. Kommunhuset, Kungsör, tisdagen 2014-02-04, klockan 13:30 15:30 (ajounering14:30-14:45)

Socialnämnden. Kommunhuset, Kungsör, tisdagen 2014-02-04, klockan 13:30 15:30 (ajounering14:30-14:45) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Kungsör, tisdagen 2014-02-04, klockan 13:30 15:30 (ajounering14:30-14:45) ande Tjänstgörande ersättare Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Susanna

Läs mer

Miljöstrateg Theres Andersson 61 och nämndsekreterare Helena Björnberg

Miljöstrateg Theres Andersson 61 och nämndsekreterare Helena Björnberg Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Ulvesundsgymnasiet, aulan, måndagen den 15 juni 2009, klockan 18.30-20.05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. ajournering 17.30-17.35.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. ajournering 17.30-17.35. Kommunstyrelsen 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 9 november 2009, klockan 16.00-18.30, ajournering 17.30-17.35. ande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S),

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C) och Birgit Ohlsson (FP).

Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C) och Birgit Ohlsson (FP). Kommunfullmäktige 1 (18) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 9 december 2013, klockan 18.30-19.10. ande Tjänstgörande ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 2 januari 2015, klockan 13:30-14.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 11 mars 2013, klockan 18.30-19.20. ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila (S), Görel Nilsson (S),

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (6) Plats och tid Takåsrummet, Onsdagen den 28 januari 2009, klockan 16.30 18.40 ande Görel Nilsson (s) Lennart Pettersson (s) Elisabet Persson (s) Börje Andersson (c), ordförande Lars

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Lena Norstedt (C)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Lena Norstedt (C) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 27 januari 2015, klockan 16:00-19.10 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD)

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11juni 2013, klockan 16.00-17.35 ande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S), Margareta

Läs mer

Personalutskottet 2012-06-12

Personalutskottet 2012-06-12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-06-12, kl 1300-1600 ande Jan Larsson, S Eva Kumpula, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 16:00, ajournering klockan 14:55-15:10.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 16:00, ajournering klockan 14:55-15:10. Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 4 november 2014, klockan 13.30-16:00, ajournering klockan 14:55-15:10. ande Tjänstgörande ersättare Görel Nilsson (S) ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 17 augusti 2016, klockan 16.00-18.25 ande Monica Lindgren (S), Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder

Läs mer

Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP), Aado Mets (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP), Aado Mets (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 27 april 2011, klockan 16.00-17.50 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Margareta Barkselius

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:00 ande Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen (s) John Omoomian (s) Carina Östrand (s) Inger Söderberg (v) Jan

Läs mer

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Ronja Lund Wall (M), Annelie Carlsson (C) och Sussanne Söderström (SD).

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Ronja Lund Wall (M), Annelie Carlsson (C) och Sussanne Söderström (SD). Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Täcklunda förskola, onsdagen den 23 mars 2016, klockan 16.00-17.35. Beslutande Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder (L), Joel Petersson (V),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Annika Westling (V), Lars Granth (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Annika Westling (V), Lars Granth (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11 december 2013, klockan 16.00 17.30 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Annika Westling (V), Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 22 februari 2010 kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (10) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 25 januari 2017, klockan 16.00 18.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S)

Läs mer

Dan Stigenberg (S), Birgit Ohlsson (FP) och Jenny Andersson (KD)

Dan Stigenberg (S), Birgit Ohlsson (FP) och Jenny Andersson (KD) Kommunfullmäktige 1 (19) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 11 november 2013, klockan 18.30-19.50. ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Görel Nilsson (S), Mikael Petersson (S),

Läs mer

Datum. Folkets Hus Rubinen Västeråsvägen Köping kl Beslutande Kultur & Fritid Köping

Datum. Folkets Hus Rubinen Västeråsvägen Köping kl Beslutande Kultur & Fritid Köping SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Folkets Hus Rubinen Västeråsvägen Köping kl. 15.15-16.10 ande Övriga deltagande Jonny Clefberg (S) ordf. Mats Landqvist (S) Karl-Ivan Viklund (S) Ritva Sjöholm (S) Örjan Lindvall

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid ande Verksamhetsbesök på Kinnekulle förskola, klockan 16.00. Sammanträdet fortsatte sedan i Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2015, mötet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 45-51, 53-54 Sonja Sareyko (C) 52 Ej tjänstgörande Lars Haraldsson

Läs mer

Andersson (C), Lina Ekdahl (MP), Sergio Estrada (V), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Staffan Norgren (M) och Hendrik Mayer (FP).

Andersson (C), Lina Ekdahl (MP), Sergio Estrada (V), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Staffan Norgren (M) och Hendrik Mayer (FP). Kommunstyrelsen 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 17 december 2012, klockan 16.00-19.45, ajournering 17.45-18.40. ande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 18.45. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 ande Monica Lindgren (S), Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Görel Nilsson (S), Taito Arkkukangas (S), Jasminka Custovic (S), Margareta Karlsson (M) och Mona Stavholt (KD)

Görel Nilsson (S), Taito Arkkukangas (S), Jasminka Custovic (S), Margareta Karlsson (M) och Mona Stavholt (KD) Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 10 oktober 2011, klockan 16.00-17.50. ande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S), AnneMarie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan ARBOGA KOMMUN Tekniska nämnden 2015-02-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Tornet 1, Arboga klockan 15.00-15.15 Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Ola Eriksson (S) Börje Blomqvist

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kungsörs gymnasium, onsdagen den 20 april 2016, klockan Ajournering klockan

Kungsörs gymnasium, onsdagen den 20 april 2016, klockan Ajournering klockan Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Kungsörs gymnasium, onsdagen den 20 april 2016, klockan 16.00-18.20. Ajournering klockan 17.10-17.25. Beslutande Monica Lindgren (S), Mikael Peterson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (16) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 6 februari 2012, klockan 18.30-19.30. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 24 september 2012, klockan 16.00-17.50. ande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 7 december 2010, kl 08.30-10.00. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kerstin Grek (S) tj ers för Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Ulf Carlsson (S) tj

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall. ...

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 september 2014, klockan 16.00 16.45 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Clara Wiklund, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef

Clara Wiklund, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef 1(6) Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 13.30-14.00 Beslutande Ledamöter Micael Melander (S) Gudrun Sjödin (S) Bertil Böhlin (C) Johan Nordenmark (M) Jon Björkman (V) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Märit Estrada (V), Stellan Lund (M), Gunilla Wolinder (FP) 15-18, Hans Carlsson (M)

Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Märit Estrada (V), Stellan Lund (M), Gunilla Wolinder (FP) 15-18, Hans Carlsson (M) Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Takåsrummet, Kommunhuset, onsdagen den 28 mars 2012, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Märit Estrada (V),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015-04-20 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 29 24 Delegationsbeslut... 30 25 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Lars Gustavsson (KD) och Annelie Carlsson (C)

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Lars Gustavsson (KD) och Annelie Carlsson (C) Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 18 maj 2016, klockan 16.00-18.10. Beslutande Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder (L), Joel Petersson

Läs mer

... Margareta Karlsson 1-5 Gunilla A. Aurusell BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum när anslag tas ner

... Margareta Karlsson 1-5 Gunilla A. Aurusell BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum när anslag tas ner Kommunfullmäktige 1 (14) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 18.30-19.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer