AnneMarie Andersson (C), Monica Wastelius (C) , , Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Asbjörn Nyhus (M) och Bo Jensen (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AnneMarie Andersson (C), Monica Wastelius (C) 119-120, 122-136, Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Asbjörn Nyhus (M) och Bo Jensen (FP)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 29 november 2010, klockan , ajournering ande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S) 119 b-136, Sergio Estrada (V), AnneMarie Andersson (C), Monica Wastelius (C) , , Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Asbjörn Nyhus (M) och Bo Jensen (FP) Tjänstgörande ersättare Rigmor Åkesson (S), Gunnar Karlsson (C) och Malin Eriksson (C) 121. Ersättare Görel Nilsson (S), Jasminka Custovic (S), Gunilla Aurusell (S), Olov Jonsson (S), Malin Eriksson (C) , , Ingrid Gummeson (KD), Hans Carlsson (M) och Niklas Magnusson (M) Övriga deltagande Kommunchefen Tommy Jansson, administrativa chefen Bo Granudd och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson Utses att justera Ersättare för justerare Sergio Estrada AnneMarie Andersson Justeringens plats och tid Sekretariatet , klockan Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Eva Kristina Andersson Ordförande Per Strengbom Justerande... Sergio Estrada BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdes Datum , Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats av protokollet Sekretariatet Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 Kommunstyrelsen

3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kommunstyrelsen Protokoll Information 120 Renhållningstaxa 2011 för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner 121 Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 122 Beredning av kommunstyrelsens ärenden 123 Ny modell för hantering av investeringsärenden 124 Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelse och andra kommunala meddelanden Arbetsmarknadspolitiska åtgärder nystartsjobb sattestanter jämte ersättare för kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning Val av politiska ledamöter och ersättare i pensionärsrådet 128 Val av politiska ledamöter i hälso- och miljörådet 129 Val av politiska ledamöter i det lokala brottsförebyggande rådet 130 Val av politiska ledamöter i jämställdhetsgruppen 131 Förslag till revisor i Västra Mälardalens Kommunalförbund Förslag till revisor i Västra Mälardalens Myndighetsförbund Meddelanden delegationsbeslut 134 Meddelanden 135 Ansökan om naturvårdsprojekt från Landsbygdsprogrammet (LBU) 136 Hälsningsord

4 Kommunstyrelsen Information Följande informationer lämnas vid dagens sammanträde: a) Energikontoret Mälardalen informerar Lina Yang, VD för Energikontoret i Mälardalen AB informerar om energikontorets uppdrag: - samordna de kommunala energi- och klimatrådgivarna - agera regional energiaktör Verksamhetsidén är att - gränsöverskridande arbeta för energieffektivisering och förnybar energi - vara en kompetensresurs för kommunerna - initiera och driva projekt Genom energikontoret får kommunen bidrag för energi- och klimatrådgivare. Det finns möjlighet att teckna serviceavtal till en kostnad om två kronor per invånare och år. Om man vill bli delägare i bolaget kostar det en krona per invånare och år. Som ägare betalar man en krona per invånare och år för serviceavtalet. b) Flyktingmottagning Enhetschefen VIVA Karin Westin informerar om nyheter kring flyktingmottagning och SFI. Inledningsvis noteras att vi just nu har 16 vuxna och 7 barn som slutför sin introduktion och får introduktion. Av dem är den 9 vuxna och 1 barn kvar efter den 1 januari och kommer att successivt avsluta sin introduktion under Flera anknytningar till redan bosatta är på väg att komma till Kungsör. Idag studerar 45 SFI och 16 personer har nystartsjobb i kombination med yrkessvenska. Vi har också två ensamkommande barn som vi kan söka bidrag till i efterhand. Det är länsstyrelserna som tecknar avtal med kommunerna För 2011 önskar länsstyrelsen att kommunerna tar emot 550 flyktingar ( stycken). Respektive akt

5 Kommunstyrelsen Ny lag från den 1 december 2010 etableringsinsatser för nyanlända invandrare år. Då blir det Arbetsförmedlingen som har samordningsansvaret. Kommunernas ansvar i etableringsplanen är undervisning i SFI och samhällsorientering. Staten ansvarar för försörjningen. Ny förordning om statlig ersättning från den 1 december till kommuner som har avtal - en årlig grundersättning motsvarande 10 basbelopp - en schablonersättning per flykting med kronor för en person under 65 år under en tvåårsperiod och kronor för person som fyllt 65 år - för övriga kostnader kan pengar återsökas c) Naturvårdsprojekt Miljöstrategen Therés Andersson informerar om möjligheten att söka stöd från landsbygdsprogrammet (LBU) om man slår samman tre av de projekt kommunen inte fick bidrag för från den lokala naturvårdssatsningen (LONA). De tre projekten är - Strandängen Kungsudden - Informationsinsatser Kungs-Barkaröområdet - Seminarieserie Naturen i Kungsör. Kommunens insatser i LBU-projekt är 50 procent i egna arbetsinsatser och 20 procent i reda pengar. Dnr KS 2010/283 d) Beredskapsövning Kommunchefen Tommy Jansson redogör för den beredskapsövning som skett under dagen. Scenariot för övningen var stark kyla. Kommunens krisledningsgrupp har kallats in och krisledningsnämndens ordförande har informerats. På eftermiddagen följdes detta upp av en övning på länsnivå i det så kallade USam. Informationen föranleder inga beslut. Respektive akt

6 Kommunstyrelsen Renhållningstaxa 2011 för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner (KS 2010/252) Ett förslag till renhållningstaxa 2011 för Köping, Arboga och Kungsör har tagits fram av Västra Mälardalens kommunalförbund. Taxan föreslås gälla från den 1 januari Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Västra Mälardalens kommunalförbunds förslag till taxa Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar den föreslagna renhållningstaxan 2011 för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner att gälla från den 1 januari Antagen taxa redovisas som KS-handling nr xx/2010. Akten

7 Kommunstyrelsen Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund (BMN 2010/222) Miljö- och byggförvaltningen har arbetat fram ett förslag till taxa för det blivande myndighetsförbundet. Taxorna har samlats i ett dokument och gäller för - övrig verksamhet och tillsyn inom miljö- och byggnämndens verksamhet (t.ex. vattenprovtagning på uppdrag, kopior och datautskrifter) - tillsyn och prövning enligt miljöbalken - livsmedelslagen - tobakslagen - lagen om handel med receptfria livsmedel - strålskyddslagen - plan- och bygglagen. Förslaget till taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken innebär att en risk- och resursbaserad modell införs. Enligt den görs en avgiftsklassning, en riskbedömning och en erfarenhetsbedömning. Förslaget innebär också att timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken höjs från 650 kronor till 795 kronor. Timavgiften för tillsyn enligt livsmedelslagen, tobakslagen, lagen om handel med receptfria livsmedel och strålskyddslagen har beräknats på samma sätt som enligt miljöbalken och förslås vara 795 kronor. För bygglovstaxan föreslås att grundbeloppet höjs från 37 till 44. Den del av nuvarande taxa som gäller kart- och mätverksamhet och prövning av tillstånd för brandfarliga varor har tagits bort. Objektsfaktorn för installation av eldstad har sänkts från tre till två. Vidare har hänvisningen till Svensk standard ändrats till SS 21054:2009 och en ändring gjorts kring godkännande av funktionskontroll av ventilationssystem. Bygg- och miljönämnden behandlar taxeförslaget den 30 november Akten

8 Kommunstyrelsen sunderlag KS överläggning Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse jämte förslag till taxa. Under kommunstyrelsens anmäler Monica Wastelius (C) jäv och ordföranden kallar in Malin Eriksson (C) att tjänstgöra under ärendet. Noteras att vissa redaktionella justeringar behöver göras. Kommunstyrelsens förslag, under förutsättning att bygg- och miljönämnden ställer sig bakom det: Kommunfullmäktige inför risk- och resursbaserad taxemodell inom miljöbalkens område och fastställer den föreslagna taxan för Västra Mälardalens Myndighetsförbund att gälla från och med den 1 januari Taxan ersätter tidigare taxor: - D.12 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - G.1 - Bygglovs- och mätningstaxa (i den del som gäller bygglov) - G.9 - Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel - D.3 - Kungsörs kommuns taxa för offentlig livsmedelskontroll Antagen taxa redovisas som KS-handling nr x/2010. Akten

9 Kommunstyrelsen Beredning av kommunstyrelsens ärenden (KS 2010/271) Den parlamentariska för översyn av den politiska organisationen m.m. har diskuterat hur beredningen av kommunstyrelsens allmänna ärenden ska gå till. De två alternativ som diskuterats är: - beredning som idag genom arbetsutskott - beredning via presidieberedning Majoriteten i kommittén förordar presidieberedning. Därmed skulle beredningsmodellen bli densamma som för nämnderna. Beredning via budget- och bokslutsberedning, personalutskott och plankommitté kvarstår. Som ett komplement till presidieberedning föreslås att en strategigrupp om fem personer ur kommunstyrelsen inrättas för diskussion av frågor av strategisk karaktär. Gruppens diskussioner protokollförs inte. En person i kommittén förordar beredning via arbetsutskott som tidigare och att diskussion av strategisk karaktär bör kunna ske inom arbetsutskottet ram. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens beredning av allmänna ärenden ska ske via presidieberedning, i likhet med nämnderna. En strategigrupp om fem personer ur kommunstyrelsen inrättas för diskussion av frågor av strategisk karaktär. Gruppens diskussioner protokollförs inte. Akten

10 Kommunstyrelsen Ny modell för hantering av investeringsärenden (KS 2010/272) Den parlamentariska för översyn av den politiska organisationen m.m. har diskuterat ett nytt sätt att arbeta med investeringar. Kommittén enas om en ny modell för investeringar: - kommunfullmäktige beslutar om investeringsram, - kommunstyrelsen får mandat att ta ställning till investeringsobjekt överstigande kronor per nämnd men maximalt totalt 3 miljoner kronor - administrativa chefen ges mandat att på delegation besluta om investeringsobjekt om minst ett prisbasbelopp och maximalt sammantaget kronor per nämnd - Den rutin för investeringar, inklusive checklistor, som tagits fram inom förvaltningen ska användas för alla investeringar som överstiger kronor. En ledamot i kommittén förordar att maxbeloppet som kommunstyrelsen får fatta beslut om ska vara 1,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att investeringsärenden ska följa den modell kommittén tagit fram. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att justera kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning så att de stämmer överens med den nya modellen. Respektive akt/meddelandepärm

11 Kommunstyrelsen Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelse och andra kommunala meddelanden (KS 2010/xxx) Kommunfullmäktige ska besluta om i vilken/vilka tidning/-ar kungörelsen av kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras. Bestämmelser om detta finns i kommunallagens 5 kapitel, 10. Under tidigare år har kommunfullmäktiges kungörelse och andra kommunala meddelanden annonserats i Bärgslagsbladet och på kommunens webbplats www. kungsor.se. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser och andra kommunala meddelanden under ska ske i Bärgslagsbladet och på kommunens webb-plats. Akten

12 Kommunstyrelsen Arbetsmarknadspolitiska åtgärder nystartsjobb 2011 (KS 2010/274) Enhetschefen/rektorn vid barn- och utbildningsförvaltningens avdelning VIVA föreslår att elva personer ska erbjudas nystartsjobb under Detta skulle kvalificera personerna till A-kassa om de blir arbetslösa efter det att arbetet upphört. Kommunens kostnad för detta beräknas till totalt 1,3 miljoner kronor. sunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Enhetschefens/rektorns vid barn- och utbildningsförvaltningens avdelning VIVA tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen medger att upp till elva nystartsjobb får genomföras under Kommunens kostnader för detta, maximalt 1,3 miljoner kronor, finansieras ur kommunstyrelsen anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder Barn- och utbildningsförvaltningen, ekonomikontoret, akten

13 Kommunstyrelsen sattestanter jämte ersättare för kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2011 (KS 2010/275) Enligt 5 i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglementet ska varje nämnd före varje års utgång besluta om attestanter och ersättare för dessa. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till attestlista för sunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse med bilagd lista över föreslagna beslutsattestanter och ersättare för Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna beslutsattestanterna och ersättare för dessa för kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2011 Till protokollsutdraget som lämnas till ekonomikontoret ska fogas namnteckningsprov. Fastställd attestlista redovisas som KS-handling nr 33/2010. Ekonomikontoret (inkl KS-handling och namnteckningsprov), akten

14 Kommunstyrelsen Val av politiska ledamöter och ersättare i pensionärsrådet (KS 2010/276) Kommunstyrelsen ska välja tre politiska ledamöter och lika många ersättare i pensionärsrådet. Enligt Reglemente för det kommunala pensionärsrådet ska minst en vara ledamot i kommunstyrelsen, minst en i socialnämnden och minst en i kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen utser följande politiska ledamöter och ersättare till pensionärsrådet : Ledamöter: Per Strengbom (S) Råsta Kungsör Görel Nilsson (S) Halmstigen Kungsör Gunilla Aurusell (S) Åsgatan Kungsör Ersättare: Stellan Lund (M) Kornvägen Kungsör Margareta Karlsson (M) Lillskillingevägen Kungsör Hans Carlsson (M) Rönnstigen Valskog De valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, akten

15 Kommunstyrelsen Val av politiska ledamöter i hälso- och miljörådet (KS 2010/277) Kommunstyrelsen ska välja fyra politiska ledamöter i hälso- och miljörådet. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det vara två från kommunstyrelsen, en från socialnämnden och en från barnoch utbildningsnämnden. Lämpligen utses ordförandena i nämnderna. Kommunstyrelsen avvaktar med beslut i ärendet. Rådet kan komma att ersättas av en parlamentarisk kommitté. Akten

16 Kommunstyrelsen Val av politiska ledamöter i det lokala brottsförebyggande rådet (KS 2010/278) Kommunstyrelsen ska välja fyra politiska ledamöter i det lokala brottsförebyggande rådet. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det vara två från kommunstyrelsen, en från socialnämnden och en från barn- och utbildningsnämnden. Lämpligen utses ordförandena i nämnderna. Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser följande politiska ledamöter till det lokala brottsförebyggande rådet : Ledamöter: Per Strengbom (S) Råsta Kungsör Stellan Lund (M) Kornvägen Kungsör Görel Nilsson (S) Halmstigen Kungsör Taito Arkkukangas (S) Odengatan Kungsör De valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, akten

17 Kommunstyrelsen Val av politiska ledamöter i jämställdhetsgruppen (KS 2010/279) Kommunstyrelsen ska välja två politiska ledamöter i jämställdhetsgruppen. Kommunstyrelsen avvaktar med beslut i ärendet. Gruppen kan komma att ersättas av en parlamentarisk kommitté. Akten

18 Kommunstyrelsen Förslag till revisor i Västra Mälardalens Kommunalförbund (KS 2010/280) Kommunfullmäktige i Köpings kommun väljer revisorer till Västra Mälardalens Kommunalförbund efter samråd med övriga förbundsmedlemmar. Kommunstyrelsen nominerar Göran Svedberg (S), Bergsgatan 9, Valskog till revisor i Västra Mälardalens Kommunalförbund Den nominerade, Köpings kommun, akten

19 Kommunstyrelsen Förslag till revisor i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (KS 2010/281) Kommunfullmäktige i Arboga kommun väljer revisorer till Västra Mälardalens Myndighetsförbund efter samråd med övriga förbundsmedlemmar. Kommunstyrelsen nominerar Claes Wolinder (FP), Sjövägen 12, Kungsör till revisor i Västra Mälardalens Myndighetsförbund Den nominerade, Arboga kommun, akten

20 Kommunstyrelsen Meddelanden delegationsbeslut Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 8 november 2010, 15 lämnat ett yttrande över Köpings kommuns förslag till översiktsplan, i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen. Dnr KS 2010/214 Kommunchefen Tommy Jansson har den 16 november 2010, 16, förordnat Bo Axelsson att utöver egen tjänst vara ersättare för informationschefen i krisledningsorganisationen. et ersätter tidigare delegationsbeslut från den 17 september 2008, 43. Dnr KS 2010/251 Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. Respektive akt

21 Kommunstyrelsen Meddelanden Kommunchefen Tommy Jansson och arrendatorn av Thor Modéen-teatern har, i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag, undertecknat en överenskommelse kring Thor Modéen-teatern. Dnr KS 2010/201 Landshövdingen ber i skrivelse den 1 november 2010 kommunerna om ytterligare hjälp med att ta emot ensamkommande flyktingbarn och leva upp till länets avsiktsförklaring. Dnr KS 2010/23 Administrativa chefen Bo Granudd har tecknat av tal med Eniro om medverkan i deras produkter. Dnr KS 2010/282 Kommunchefen Tommy Jansson har tecknat avtal med Norén & Lindholm AB kring rekrytering av barn- och utbildningschef. Dnr KS 2010/236 Revisorernas granskningsrapport Granskning av den samordnade lönehanteringen i KAK-regionen. Dnr KS 2010/235 Migrationsverkets informations- och prognosbrev om asylsökande, mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden Dnr KS 2009/207 Slutlig utvärdering av informations- och utbildningsinsats inom projektet Jämställdhetsintegrering i Kungsörs kommun. Dnr KS 2009/250 Lantmäteriets underrättelse om avslutat förrättning Fastighetsreglering berörande Borraren 1, Fräsaren 3 och Skillinge 2:37 samt ledningsrättsåtgärder. Respektive akt/meddelandepärm

22 Kommunstyrelsen Regeringsbeslut från miljödepartementet Redovisning till Europeiska kommissionen med förslag till ändringar av tidigare föreslagna områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. För Kungsörs kommun tas Slottsholmen, Skäret och Reutersberg upp. Länsstyrelsens meddelande Larm- och startövning för parterna i USam Sveriges Kommuner och Landsting informerar om att fusionsplanerna Pacta KFS är avbrutna. Protokollsutdrag från: Arboga kommunfullmäktige , 89 Förslag till tillägg i förbundsordningen för Västra Mälardalens Kommunalförbund (större räddningsinsatser). Dnr KS 2010/165 Köpings kommunfullmäktige , 72 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor justering i förbundsordningen för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Dnr KS 2010/197 VafabMiljö AB håller extra bolagsstämma den 29 november Kungsörs kommun har hedrat minnet av förra kommunsekreterare Kerstin Andersson genom att sätta in pengar till Cancerfonden. Dnr KS 2008/16 Protokoll/minnesanteckningar från: Protokoll från Västmanlands Kommuner och Landstings styrelsemöte Minnesanteckning från Hälso- och miljörådets sammanträde den 15 november 2010 Respektive akt/meddelandepärm

23 Kommunstyrelsen Skrifter: Kommunala energiindikatorer Energimyndighetens nya handbok Räddningstjänst i siffror 2009 en rapport från Myndigheten för samhällskydd och beredskap Tobaksuppdraget nr 3/2010 ett magasin från Statens folkhälsoråd med tema: tillsyn. Kommuner och Landstings cirkulär: 10:65 - Revision i kommunala företag 10:66 Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag m.m 10:67 - Basbelopp för år :68 - Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år :70 Ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. Respektive akt/meddelandepärm

24 Kommunstyrelsen Ansökan om naturvårdsprojekt från Landsbygdsprogrammet (LBU) (KS 2010/283) Kommunstyrelsens förvaltning önskar söka projektpengar ur Landsbygdsprogrammet (LBU) för en sammanslagning av tre av de projekt som inte fick plats i den Lokala naturvårdssatsningen (LONA). De tre projekten är - Strandängen Kungsudden - Informationsinsatser Kungs-Barkaröområdet - Seminarieserie Naturen i Kungsör. Kommunens insatser i LBU-projekt är 50 procent i egna arbetsinsatser och 20 procent i reda pengar. Total projektkostnad har beräknats till kronor och de kronor som kommunen ska bidra med ryms inom ordinarie naturvårdsbudget. sunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse Kommunstyrelsen medger förvaltningen att söka projektpengar ur Landsbygdsprogrammet för en sammanslagning av de tre projekten Strandängen Kungsudden, Informationsinsatser Kungs- Barkaröområdet och Seminarieserie Naturen i Kungsör. Kommunens insatser ska rymmas inom ordinarie naturvårdsbudget. Akten

25 Kommunstyrelsen Hälsningsord Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) konstaterar att detta är det sista sammanträdet med kommunstyrelsen för året och mandatperioden. Några ledamöter lämnar styrelsen för andra politiska uppdrag och vissa slutar helt. Ordföranden tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för gott arbete, önskar lycka till i kommande uppdrag och önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Kommunstyrelsens förste vice ordförande AnneMarie Andersson (C) tackar å styrelsens vägnar ordföranden och önskar en god jul och ett gott nytt år.

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 29 augusti 2011, klockan 18.30-19.05. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 12 mars 2012, klockan 18.30-18.50. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-11-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00 Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Robert Bernhardsson (s), ordförande Birgitta Siljelöf

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer