Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "132- 2014-12-17. Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, den 26 november 2014, kl Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Richard Svensson (SD), Maria Eklund (S), Jan Svensson (SD), Ann Hemmingsson (C) samt en vakant ledamotsplats för S för vilken länsstyrelsen inte har genomfört en ny röstsammanräkning. Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare Närvarorätt Övriga närvarande Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare se bilaga. Andreas Capilla, kommunchef Jonas Fredriksson, kommunsekreterare Justering Utses att justera Thomas Lidberg (S) och Mia Götesdotter (MP) Justeringens plats och tid Kommunhuset, , kl Justerande paragrafer 132- Underskrifter Sekreterare Jonas Fredriksson Ordförande Kerstin Gustavsson Justerare Thomas Lidberg Mia Götesdotter Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningsförvaltningen Jonas Fredriksson

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (47) Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden, Ärende 132 Ledamöternas frågestund Åtvidabergsplaketten Kulturstipendium Åtvidabergspedagogen Åtvidabergs Föreningspris Årets entreprenöriella samarbetsföretag Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Delårsrapport Kommunalförbundet ITSAM Kopior och avskrifter av allmänna handlingar - avgiftstaxa Digital möteshantering/läsplattor för förtroendevalda - införande Ordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen Närvarorätt för förtroendevalda Arvoden för direktionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Reglemente för revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Avgifter för tillstånd och tillsynsverksamhet inom kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Lokala föreskrifter om tillsyn av barnskyddet, enligt lag om skydd mot olyckor SFS2003:778 (LSO) - upphävande Arvodesregler översyn inför ny mandatperiod Partistöd Va-taxa anläggningsavgifter 5 och 6 revidering Renhållningstaxa Internkontrollplan för miljönämnden - förlängning Revisorer val Kommunstyrelse val Valnämnd val Myndighetsnämnd val Arvodeskommitté val Styrelsen för Åtvidabergs Vatten AB från och med extra årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma 2019 val Styrelsen för Åtvidabergs Renhållning AB från och med extra årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma 2019 val Ombud vid bolagsstämmor val Överförmyndare val Nämndemän Ägarrepresentant Samordningsförbundet Centrala Östergötland val Direktionen Kommunalförbundet ITSAM val Direktionen Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland val Avtackning räddningstjänstchef 44 Bilagor: 1. Upprops- och voteringslista Ordförandes

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (47) Kf 132 Ledamöternas frågestund Lennart Pettersson (V) ställer fråga till Magnus Hesse (M) kommunstyrelsens vice ordförande. Vid kommunstyrelsens sammanträde i december beslutade kommunstyrelsen att förlänga avtalet med Sodexho i två år. Syftet var att skapa tid för att utreda förutsättningar för ett nytt upphandlingsunderlag. Det kommunstyrelsen inte fick veta var att kommunchef Andreas Capilla redan meddelat Sodexho att avtalet ska förlängas. Hur kommer sig att denna information inte lades fram för kommunstyrelsen och att du som känt till förhållandena inte nämnde detta vid kommunstyrelsens sammanträde. Magnus Hesse besvarar frågan: Andreas Capilla meddelande Sodexho en avsiktsförklaring. Inte ett undertecknat avtal. Ordförandes

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (47) Kf 133 Dnr ATVKS Åtvidabergsplaketten 2014 Kultur- och Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att utdela 2014 års Åtvidabergsplakett till Sarah Persson. Kultur- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande lämnar en redogörelse för utskottets beslut. Sarah Persson tilldelas årets Åtvidabergsplakett för sina idrottsliga prestationer. Sarah Persson har under 2014 tagit USM guld i skidorientering och USM silver i sprintlopp. Sarah Persson tävlar för Åtvidabergs IF:s skidsektion och går sedan höstterminens början på skidgymnasiet i Mora. Därefter överlämnas 2014 års Åtvidabergsplakett till Sarah Perssons mamma Malin Persson. Ordförandes

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (47) Kf 134 Dnr ATVKS Kulturstipendium 2014 Kultur- och samhällsutskottet har beslutat att tilldela Elisabeth Roos 2014 års kulturstipendium. Kultur- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande lämnar en redogörelse för utskottets beslut. Elisabeth Roos tilldelas årets kulturstipendium för sina insatser som guide vid en annorlunda skolresa. Därefter överlämnas 2014 års kulturstipendium till Elisabeth Roos. Ordförandes

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 (47) Kf 135 Dnr ATVKS Åtvidabergspedagogen 2014 Barn- och utbildningsutskottet har beslutat att tilldela Lina Cederborg utmärkelsen Åtvidabergspedagogen Barn- och utbildningsutskottets ordförande lämnar en redogörelse för utskottets beslut. Genom sitt lugn och sin noggrannhet skapar Lina en lärmiljö för alla. Hennes undervisning är strukturerad och tydlig, men på samma gång spännande så att hon fångar elevernas intresse och deras vilja att lära mera. Hon visar även på mod att pröva nya metoder för att ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Hon skapar delaktighet i verksamheten för elever, föräldrar och kollegor genom sitt engagemang och sitt genuina intresse för andra människor. Lina är helt enkelt rätt person på rätt plats. Därefter överlämnas utmärkelsen Åtvidabergspedagogen 2014 till Linda Cederborg. Ordförandes

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (47) Kf 136 Dnr ATVKS Åtvidabergs Föreningspris 2014 Kultur- och samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att tilldela Åtvidabergs Tennisklubb Åtvidabergs Föreningspris Kultur- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande lämnar en redogörelse för utskottets beslut. Tennisklubben tilldelas priset för verksamhetens bredd och den fina utveckling som klubben har gjort med program riktade till barn och unga i Åtvidaberg. Därefter överlämnas Åtvidabergs Föreningspris 2014 till Rolf Dovrén, Kassör i Åtvidabergs Tennisklubb. Ordförandes

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (47) Kf 137 Dnr ATVKS Årets entreprenöriella samarbetsföretag 2014 Barn- och utbildningsutskottet har beslutat tilldela ShapeMake 2014 års pris som Årets entreprenöriella företag. Barn- och utbildningsutskottets ordförande lämnar en redogörelse för utskottets beslut. ShapeMake ser ett samarbete med skolan som en naturlig och viktig del av verksamheten. Kim och Oskar delar gärna med sig av sin breda tekniska kompetens och sina erfarenheter från ett brett spektra av tekniska grenar. Att få ta del av den senaste, avancerade tekniken är värdefullt för oss i skolan. Tack vare ett samarbete med ShapeMake kan vi visa och inspirera kring de möjligheter som finns på arbetsmarknaden och vilka olika utbildningsalternativ som leder dit. Eleverna ser i kontakten med ShapeMake exempel på hur de kan ha användning för olika ämneskunskaper i livet utanför skolan. Ett samarbete med arbetslivet och ShapeMake genom två unga förebilder, ökar motivationen för lärande. Därefter överlämnas Årets entreprenöriella samarbetsföretag 2014 till Kim Björk och Oskar Prytz, ShapeMake. Ordförandes

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (47) Kf 138 Dnr ATVKS Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden s beslut beslutar att fullmäktiges sammanträden ska annonseras i både Östgöta Correspondenten och Norrköpings Tidningar med uppgift om tid och plats för sammanträdet minst en vecka före sammanträdesdagen. Enligt Kommunallagen 5 kap 10 framgår att uppgift om tid och plats för ett sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen ska införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Enligt fullmäktiges arbetsordning ska uppgift om tid och plats samt de viktigaste ärendena för sammanträdet minst en vecka före sammanträdet införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Med ortstidning menas en skrift som kommer ut så kontinuerligt att den kan uppfattas som en tidning och som dessutom inte har en alltför obetydlig spridning på orten beslutade kommunfullmäktige att sammanträden ska annonseras i Östgöta Correspondenten, Östgöten och Norrköpings Tidningar - Östergötlands Dagblad. Östgöten slutade ges ut under eget namn Östgöta Correspondenten är den tidning som bedöms ha bäst spridning i Åtvidabergs kommun. Åtvidabergs kommun annonserar även fullmäktiges kungörelse i Norrköpings Tidningar. Bakgrunden därtill äratt de kommundelar som angränsar till Valdemarsviks kommun anses ha Norrköpings Tidningar som sin första val som ortstidning. Ks 222, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (47) Kf 139 Dnr: ATVKS Delårsrapport Kommunalförbundet ITSAM s beslut beslutar godkänna delårsrapport för perioden från Kommunalförbundet ITSAM. Föreligger delårsrapport per den 31 augusti 2014 samt granskningspromemoria och utlånade från revisorerna avseende Kommunalförbundet ITSAM. Kommunalförbundet ITSAM, Direktionen, har vid sammanträde den 2 oktober 2014 beslutat fastställa delårsbokslutet 2014 samt överlämna detsamma för fastställande av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. Ks 223, kommunstyrelsens sammanträde Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Ordförandes

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (47) Kf 140 Dnr ATVKS Kopior och avskrifter av allmänna handlingar - avgiftstaxa s beslut beslutar anta taxa på kopior av allmänna handlingar i enlighet med föreliggande förslag. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för kopior och utskrifter av allmänna handlingar. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa för utlämnande av allmänna handlingar. I förslaget till taxa finns specificerat avgifter för avskrifter ur betygskatalog, bygglovshandlingar, kartor och ritningar i olika format samt ett antal trycksaker som kommunen tar fram. I taxan tas också upp bestämmelser om vilka som är avgiftsbefriade och frågor om tillämpningen av taxan. Samtliga avgifter är angivna utan moms. Avgiftsförordningen gäller för statliga myndigheter, men ligger även ofta till grund för kommunala myndigheters utformning av avgifter för utskrifter och kopior på allmänna handlingar. Kommunledningsförvaltningen har vid framtagandet av förslag till ny taxa för utlämnande av allmänna handlingar utgått från avgiftsförordningen. Avgifter vid kopiering till allmänheten på biblioteket har antagits och regleras inte i denna taxa. Enligt gällande lagstiftning har en myndighet inte skyldighet att lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form t ex via e-post. Utifrån den generella serviceskyldigheten som åligger myndigheter bör dock dessa lämnas ut elektroniskt i den måna det önskas av den enskilde. Finns dokumentet lagrat elektroniskt sedan tidigare bör ingen taxa utgå. Kräver ett utlämnande att en originalhandling först ska skannas ska avgift tas ut. Ks 224, kommunstyrelsens sammanträde Förslag till avgiftstaxa Tjänsteskrivelse, Förvaltningarna Ordförandes

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 (47) Kf 141 Dnr ATVKS Digital möteshantering/läsplattor för förtroendevalda - införande s beslut beslutar uppdra till kommunstyrelsen att under 2015 samordna införandet av digitala möteshandlingar via surfplatta eller andra mobila enheter för ledamöter och ersättare i samtliga utskott, styrelse/nämnd och kommunfullmäktige. beslutar uppdra till kommunstyrelsen att leasa/köpa in surfplattor till samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder och kommunfullmäktige. Utskick av handlingar kommer endast att ske digitalt när systemet är genomfört om inte särskilda skäl föreligger utifrån att den förtroendevalde ska kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag. Sådant undantag beslutas av kommunstyrelsens ordförande. Åtvidabergs kommun har tillsammans med övriga medlemskommuner i kommunalförbundet ITSAM upphandlat ett dokument-och ärendehanteringssystem - Ciceron. Ciceron utgör en komplett plattform speciellt framtagen för offentlig sektor, och systemet används idag av såväl kommuner och landsting som statliga myndigheter. I Ciceron finns ett inbyggt verktyg för digital distribution av möteshandlingar till surfplatta, dator och smartphones. Kommunledningsförvaltningens förslag är att samtliga kallelser med tillhörande bilagor i pappersform ersätts med digitala utskick. Samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, nämnder och kommunfullmäktige utrustas med en surfplatta. Den modell av surfplatta som erbjuds de förtroendevalda kommer att vara den som vid varje tillfälle bedöms lämpligast för den uppgift de är avsedda. Surfplattorna förses även med ett mobilt bredband. Surfplattan är ett lån till den förtroendevalde under den tid denne innehar ett förtroendeuppdrag. Notifieringar om att möteshandlingar publicerats i mötesapplikationen sker endast adresser. Samtliga förtroendevalda kommer därför att erhålla en kommunal e-postadress. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att vid övergången till digitala utskick upphör pappersutskicken. Bedömningen är dock att pappershandlingar i undantagsfall ska kunna skickas ut om det anses som skäligt utifrån att ledamoten ska kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag. Ett sådant skäligt undantag kan vara att en förtroendevald inte har möjlighet att koppla upp sig via internet eller mobilt höghastighetsnätverk i sin bostad. En förtroendevald som får pappersutskick kommer inte tilldelas surfplatta. Undantag från huvudregeln om digitala utskick beviljas av kommunstyrelsens ordförande. Ordförandes

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13 (47) forts KF 141 s handläggning Mia Götesdotter (MP) ställer fråga om mötesapplikationen går att använda på en privat surfplatta. Kerstin Gustavsson ber Jonas Fredriksson, kommunsekreterare att besvara frågan. Mötesapplikationen är plattformsoberoende och nås genom webbläsare. Det innebär att förtroendevalda som innehar en privat surfplatta eller har tilldelats surfplatta av till exempel ett regionalt organ bör kunna använda den i stället för den surfplatta som Åtvidabergs kommun kommer att införskaffa. Ks 225, kommunstyrelsens sammanträde Införande av läsplattor till förtroendevalda- Digital distribution av möteshandlingar Ordförandes

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14 (47) Kf 142 Dnr ATVKS Ordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen s beslut För ordinarieledamot utses en personlig ersättare som i första hand ska kallas till tjänstgöring. Om den personliga ersättare är förhindrad att tjänstgöra inkallas ersättare enligt nedan. Till kommunfullmäktige ska överlämnas förslag till regler angående ordningen för inkallande av ersättare i styrelsen enligt följande. För ordinarie ledamot utses en personlig ersättare som i första hand ska kallas till tjänstgöring. Om den personliga ersättaren är förhindrad att tjänstgöra inkallas ersättare enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. Detta tillvägagångssätt tillämpas om det inte i lag eller författning föreskrivs något annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp S M C KD FP MP V SD inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning S, M M, S MP, V FP KD FP. KD FP, KD SD Ks 226, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15 (47) Kf 143 Dnr ATVKS Närvarorätt för förtroendevalda s beslut utser en förtroendevald per parti efter förslag från respektive partigrupp. Närvarorätten gäller vid samtliga styrelse/nämnds sammanträden där partiet ej är representerat. Vid specialreglerad nämnds myndighetsutövning föreligger ej närvarorätt. De förtroendevalda som har närvarorätt äger rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. De förtroendevalda som har närvarorätt får ej delta i besluten. Förtroendevalda som har närvarorätt utses för samma mandatperiod som styrelse/nämnd. beslutar att ge Bertil Jonsson, SD, Inga-Britta Jungeström FP, Mia Götesdotter (MP), och Máire Skogstjärna (KD) närvarorätt enligt ovan. Varje parti skall till kansliförvaltningen anmäla vem som är gruppledare för respektive kommunfullmäktigegrupp. Enligt Kommunallagen 4 kap 23 får fullmäktige utnyttja möjligheten att medge närvarorätt innebärande att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Detta för att de mindre partiernas intressen av information och insyn ska tillgodoses och att förtroendevalda från de mindre partierna får del av handlingar. Fullmäktige avgör hur länge närvarorätten ska gälla samt vilken eller vilka nämnder den ska avse. utser en förtroendevald per parti efter förslag från respektive partigrupp. Om två förtroendevalda måste utses ska anges vilken/vilka nämnd/styrelse respektive förtroendevald ska närvara vid. Närvarorätten gäller vid samtliga styrelse/nämnds sammanträden där partiet ej är representerat. Vid specialreglerad nämnds myndighetsutövning föreligger ej närvarorätt. Ordförandes

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (47) forts Kf 143 Ks 227, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17 (47) Kf 144 Dnr ATVKS Arvoden för direktionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland s beslut beslutar ansluta sig till arvodesbestämmelserna gällande Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland antagna av Linköpings och Norrköpings kommuner. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland är ett kommunalförbund med direktion som högsta beslutande organ. Direktionen består av sju ledamöter och sju ersättare. Linköping och Norrköping utser vardera två ledamöter och två ersättare. Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg utser vardera en ledamot och en ersättare. Medlemskommunernas fullmäktige väljer ledamöter och ersättare i direktionen för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Direktionen utser inom sig ordförande och vice ordförande bland ledamöterna från Linköpings och Norrköpings kommuner. Åtvidabergs kommun föreslås ansluta sig till nu gällande arvodesbestämmelser för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland. Ks 228, kommunstyrelsens sammanträde Förlag till arvodesbestämmelser Ordförandes

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18 (47) Kf 145 Dnr ATVKS Reglemente för revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland s beslut beslutar anta reglemente för revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland i enlighet med föreliggande förslag. Enligt förbundsordningen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland ska förbundet ha fyra revisorer som utses av kommunfullmäktige i Norrköping, varav två utses på förslag av kommunfullmäktige i Linköping. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i direktionen. Revisorerna utser inom sig en ordförande. Någon förändring eller utökning av detta föreslås inte när kommunalförbundet utökas med Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner. Revision sker i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Åtvidabergs kommun föreslås anta reglementet för revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland. Reglementet har gällt från bildandet av förbundet år Ks 229, kommunstyrelsens sammanträde Förslag till reglemente Ordförandes

19 Sammanträdesprotokoll Sida 19 (47) Kf 146 Dnr ATVKS Avgifter för tillstånd och tillsynsverksamhet inom kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland s beslut beslutar anta avgifter för tillstånd och tillsynsverksamhet inom Räddningstjänsten Östra Götaland i enlighet med föreliggande förslag. beslutar delegera till direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland rätten att göra nödvändiga prisjusteringar utifrån aktuella kostnadsökningar. I och med samgåendet inom kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland ska avgifterna för hela förbundets verksamhetsområde samordnas. I ett under våren 2014 avgjort rättsfall har det tydliggjorts att beslut om ett kommunalförbunds avgifter för myndighetsutövning, såsom tillsyn och tillstånd, ska antas av kommunfullmäktige i de kommuner som är medlemmar i kommunalförbundet. Föreliggande taxa innebär en högre avgift för tillsynsbesöken, medan avgifterna för tillstånden är marginellt förändrade mot idag. Ks 230, kommunstyrelsens sammanträde Förslag till avgiftstaxa Ordförandes

20 Sammanträdesprotokoll Sida 20 (47) Kf 147 Dnr ATVKS Lokala föreskrifter om tillsyn av barnskyddet, enligt lag om skydd mot olyckor SFS2003:778 (LSO) - upphävande s beslut beslutar upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut, kf 72, , avseende lokala föreskrifter om tillsyn för brandskyddet samt taxa. Enligt bestämmelserna i lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 5 kap utövas tillsynen över överlevnaden av lagen av en kommun inom kommunens område. Kommunen får föreskriva att en avgift skall betalas för tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna i lagen 2 kap. 2. Enligt förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap 2 får kommunen meddela föreskrifter om frister för när redogörelsen skall lämnas in till kommunen. Med stöd av ovan nämnda lagrum har kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun beslutat om lokala föreskrifter I samband med att Åtvidabergs kommun ingår som medlem i kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Götaland övergår också ansvaret för det förebyggande arbetet mot brand och tillsynsansvaret. Detta innebär att kommunfullmäktige bör besluta om att de lokala föreskrifterna enligt ovan upphör att gälla från och med Ks 231, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

21 Sammanträdesprotokoll Sida 21 (47) Kf 148 Dnr ATVKS Arvodesregler översyn inför ny mandatperiod s beslut beslutar att höja årsarvodet till respektive ordförande i barn - och utbildningsutskottet, vård-och omsorgsutskottet samt kultur-och samhällsbyggnadsutskottet, från 25 procent till 40 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Arvodet till respektive vice ordförande lämnas oförändrat (12,5 procent). beslutar att årsarvode till ordförande och vice ordförande i den nya myndighetsnämnden för bygg och miljö ska utgå med 25 procent respektive 12,5 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. beslutar att årsarvode till den nya överförmyndaren och dennes ersättare ska utgå med 10 procent respektive 0,5 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Överförmyndaren uppmanas att väl dokumentera uppdraget och tidsåtgången, så att en utvärdering kan göras efter sex månader. beslutar att höja årsarvodet till kommunfullmäktiges ordförande från 15 procent till 25 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Arvodet till förste och andre vice ordförande lämnas oförändrat (6,5 procent vardera). beslutar att höja årsarvodet till ordförande respektive vice ordförande i valnämnden, från 0,90 procent till 1 procent, respektive från 0,45 procent till 0,5 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Under valår utbetalas, utöver årsarvode, även sammanträdesarvode till ordförande och vice ordförande i valnämnden. beslutar att höja årsarvodet till ordförande respektive vice ordförande i valberedningen från 0,90 procent till 1 procent, respektive från 0,34 procent till 0,5 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. beslutar att höja årsarvodet till ordförande respektive vice ordförande i arvodeskommittén från 0,90 procent till 1 procent, respektive från 0,45 procent till 0,5 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. beslutar att fastställa Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Åtvidabergs kommun, inkl helägda bolag, i enlighet med reviderat förslag. För förtroendevald med årsarvode uppgående till minst 40 procent ska särskilt arvode inte utgå för deltagande i politisk ledningsgrupp. Årsarvodet för ordföranden i den nya myndighetsnämnden, årsarvodet för nya överförmyndaren samt årsarvodet till kommunfullmäktiges förste och andre vice ordförande ska utvärderas sex månader efter beslut. Ordförandes

22 Sammanträdesprotokoll Sida 22 (47) forts Kf 148 Samtliga förändringar gäller fr ån och med beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti 2014 att anta politisk organisation i enlighet med av arbetsgruppen redovisat förslag att gälla från och med 1 januari Som en följd av detta beslutades att uppdra till arvodeskommittén att inkomma med förslag om arvoden för kommande mandatperiod. Arvodeskommittén har behandlat ärendet under sammanlagt tre sammanträden under hösten Arbetet har omfattat översyn av arvoden på alla nivåer, men även en genomgång av bestämmelserna i stort. Parallellt med arvodeskommitténs översyn har kommunfullmäktige informerats om förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Beslut om dessa kommer att fattas i närtid. Översynen har utmynnat i förslag till förändringar av vissa årsarvoden, men även förslag till ett antal redaktionella förändringar i regelverket, i syfte att tydliggöra tillämpning och under lätta tolkning av bestämmelserna. Yrkanden Anders Byström (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ks 232, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

23 Sammanträdesprotokoll Sida 23 (47) Kf 149 Dnr ATVKS Partistöd s beslut beslutar att partistöd skall utgå med en grundersättning på 0,40 x prisbasbeloppet per parti (f n kr) och därutöver med 0,20 x prisbasbeloppet per mandat (f n kr). Förändringen gäller från och med Enligt ändring i kommunallagen skall respektive parti årligen lämna redovisning om partistödets användning. fattar beslut om formerna för detta. beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti 2014 att uppdra till arvodeskommittén att göra en översyn av arvodesregler och arvodesnivåer. Arvodeskommittén har behandlat ärendet parallellt med sin översyn av arvodesreglerna inför den nya mandatperioden. Arvodeskommittén föreslår att partistödet även fortsättningsvis skall ha koppling till prisbasbeloppet, men att nivåerna bör höjas. Enligt nuvarande regler utbetalas partistöd till respektive parti i kommunfullmäktige med en grundersättning på 0,35 x prisbasbeloppet per parti (f n kr) och därutöver med 0,18 x prisbasbeloppet per mandat (f n kr). Arvodeskommittén föreslår att partistöd skall utgå med en grundersättning på 0,40 x prisbasbeloppet per parti (f n kr) och därutöver med 0,20 x prisbasbeloppet per mandat (f n kr). Ks 233, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

24 Sammanträdesprotokoll Sida 24 (47) Kf 150 Dnr ATVKS Va-taxa anläggningsavgifter 5 och 6 revidering s beslut beslutar anta va-taxa 2015, brukningstaxa och anläggningstaxa i enlighet med föreliggande förslag. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde i oktober 2014 beslutat återremittera ärendet till Åtvidabergs Vatten AB för att i samråd med kommunchefen klargöra uppkomna frågeställningar och oklarheter avseende föreslagen taxestruktur samt finansieringsfrågan. Ärendet kräver vidare en tydligare framskrivning och samordning i beslutsgången. Styrelsen i Åtvidabergs Vatten AB har behandlat ärendet vid sammanträde och därvid beslutat att godkänna förslaget till va-taxa 2015, brukningstaxa och anläggningstaxa samt överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande. Åtvidabergs kommuns kommunfullmäktige har vid sammanträde antagit va-taxa att gälla för Åtvidabergs vatten- och avloppsanläggningar och med ikraftträdande från den Gällande taxestruktur är anpassad till 2007 års VA-lag som reglerar kommunens uppgift att tillhandahålla Va-tjänster till invånarna. Lagen om allmänna vattentjänster, (2006:412), LAV. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Åtvidabergs kommun genom Åtvidabergs Vatten AB. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Åtvidabergs Vatten AB. Va-taxa omfattar anläggningsavgifter (engångsavgift vid anslutningen) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). Branschföreningen Svenskt Vattens normalförslag för Va-taxa har legat till grund för Åtvidabergs Vattens va-taxa. Förslaget bygger på tidigare rättspraxis och har uppdaterats ett antal gånger under åren och kan därmed väl tillgodose kravet på skälig och rättvis fördelning. Huvudprinciper för avgiftssättning: Självkostnadsprincipen Huvudmannen får ta ut avgifter för nödvändiga kostnader för att anlägga och driva anläggningen av de avgiftsskyldiga men inte mer ( 30 LAV). Nyttoprincipen Kostnaden ska fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist ( 31 LAV). Här gäller fortsatt nyttoprincipen för fördelningen inom va-kollektivet (fastigheter inom verksamhetsområdet för Va). För samma Ordförandes

25 Sammanträdesprotokoll Sida 25 (47) forts Kf 150 leverans av tjänster till fastigheter som har samma förhållanden (användningssätt) på fastigheten ska avgiften vara lika oavsett var i kommunen man bor. Va drift och taxa 2015 i Åtvidabergs kommun Det kommunala va-ansvaret sköts av Åtvidabergs Vatten AB inom av kommunfullmäktige fastställda sex va-verksamhetsområden. Åtvidabergs Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag. Va-kostnaderna i 2015 års budget har beräknats öka med tkr (driftkostnad totalt 25,8 mkr). De ökade kostnaderna utgörs i huvudsak av ökade driftskostnader avloppsreningsverk i Åtvidaberg, högre kapitalkostnader, tillkommande verksamhetsområde och exploateringar samt datakostnader. Intäkterna fördelas på tre olika brukarkategorier, va-abonnent fastighet, slamavgifter enskilda avloppsbrunnar och va-abonnent allmänna gator, torg m m. En fjärde intäkt kommer från periodiserade anläggningsavgifter (va-anslutning av nya fastigheter inom va-verksamhetsområden, ex Kvickstorps och Bysjöstrands nya vattenabonnenter). Kostnaderna ska till 100 % täckas av intäkterna från brukarkollektivet, det vil säga anslutna abonnenter till den allmänna va-anläggningen. Finansieringen av de totala va-kostnaderna 25,8 mkr föreslås att under 2015 fördelas på de olika brukarkategorierna enligt följande: Abonnent fastighet och abonnent allmänna ytor 25,6 mkr (ökning 4,9 %), slamavgifter 0,15 mkr från abonnent enskilda brunnar samt intäkt från periodiserade anläggningsavgifter som beräknas till cirka 0,15 mkr. Brukningsavgifterna för va-tjänster i 2015 års budget föreslås höjas med totalt 4,9 procent. Beräknat utfall av föreslagen brukningstaxa 14 (inkl moms) för typhus A och B. Fastighet Typhus A 8383 kr/år kr/år (+4,9%) Typhus B kr/år kr/år (+4,9%) Typhus A: Enbostadshus, våningsyta 150 kvm, tomtyta 800 kvm, förbrukning 150 kbm/år Typhus B: Flerbostadshus, våningsyta 1000 kvm, 15 lägenheter, tomtyta 800 kvm, förbrukning 2000 kbm/år Anläggningsavgifter (engångsavgift vid anslutning av fastighet till va-system inom verksamhetsområde) Åtvidabergs kommunfullmäktige har den 17 december 2008 antagit taxa gällande anläggningsavgifter. Anläggningsavgifterna tas ut för att täcka kostnader gällande Ordförandes

26 Sammanträdesprotokoll Sida 26 (47) forts Kf 150 vattenförsörjning, spillvattenavlopp, dag-och dränvattenavlopp samt dagvattenavlopp. Avgifterna enligt tidigare fastställd taxa är kronor (inkl moms). Kostnaderna för Åtvidabergs Vatten AB beträffande anslutningar till det kommunala nätet har genom åren blivit högre utan att bolaget höjt anläggningsavgifterna. Avgifter enligt bilaga 1. Det är därför nödvändigt att justera och anpassa intäkterna till nuvarande kostnadsläge. Anläggningsavgiften föreslås höjas i 2015 års taxa,vilket medför ett utfall på typhus A enligt följande: Anläggningsavgift kr (inkl moms), en höjning med 35 procent. Jämförelse med bland annat Kinda kr, Linköping kr, Mjölby kr samt Vadstena kr. Jämförelse Sveriges dyraste kommun Värmdö kr samt medelvärdet för kommunstorlekar invånare kronor. Avgiften för typhus B, utfall: Anläggningsavgift kr (inkl moms) en höjning med 35 procent. Förslag till justering av brukningstaxa 14 och 15 för abonnent fastighet/allmänna ytor enligt nedan: 1. Avgifter för brukningsavgifter enligt 14 a) höjning med 7,6 %, b) ingen höjning 0 %, c) höjning med 7,6 % och d) höjning med 5 % och 15 höjning med 5 %. (Anm. Fasta delar av taxan höjning 7,6 %, rörlig del av taxan dvs förbrukning kbm ingen höjning innebär att den totala taxehöjningen blir cirka 4,9 % för typhus A). Förslag till justering av anläggningsavgifter 5.1 och 6.1 för abonnent fastighet/allmänna ytor enligt nedan: 2. Anläggningsavgifter enligt 5.1 höjning med 35 % och enligt 6.1 höjning med 35 %. Ks 234, kommunstyrelsens sammanträde Brukningsavgifter 2015 Åtvidabergs Vatten AB Ordförandes

27 Sammanträdesprotokoll Sida 27 (47) Kf 151 Dnr ATVKS Renhållningstaxa 2015 s beslut beslutar anta renhållningstaxa 2015 i enlighet med föreliggande förslag. har vid sammanträde antagit renhållningstaxa för Åtvidabergs kommun att gälla från och med 1 januari Revidering har genomförts av den gällande renhållningstaxan för Åtvidabergs kommun och anpassning har skett till Nya föreskrifter om avfallshantering för Åtvidabergs kommun som kommer att gälla från den 1 januari Bilaga 1. Styrelsen i Åtvidabergs Renhållning AB har behandlat ärendet vid sammanträde och därvid beslutat att godkänna förslaget till taxa 2015 samt överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande. Renhållning drift och taxa 2015 i Åtvidabergs kommun Det kommunala renhållningsansvaret sköts av Åtvidabergs Renhållning AB. Åtvidabergs Renhållning AB är ett helägt kommunalt bolag. Den totala kostnaden för avfallsverksamheten år 2015 kommer att öka med cirka 0,4 mkr. De ökade kostnaderna utgörs i huvudsak av högre entreprenadkostnader för högre personalkostnader, drift/underhållskostnader vid Korshult samt räntekostnader för investeringsarbeten till den nya återvinningscentralen. Kostnaden för slamhanteringen av enskilda avloppsanläggningar och latri006e ska inte justeras under 2015, då inga ökade kostnader förväntas. Finansiering av de totala avfallskostnaderna 13,6 mkr föreslås att under 2015 fördelas på de olika brukarkategorierna enligt följande: Hushållsavfallstaxa 11,593 mkr (ökning 3,0 %), slamtaxa 1,03 mkr (ingen ökning), tipptaxa 0,45 mkr (5 % ökning), hyresintäkt och försäljning av återvinningsmaterial beräknas till 0,42 mkr, latrin 0,12 mkr. Förslag till justering av renhållningstaxan (bilaga 1) enligt följande: 1. Avgifter för hushållsavfall, höjning med 3,0 procent 2. I övrigt enligt bilaga 1. Ks 235, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

28 Sammanträdesprotokoll Sida 28 (47) forts Kf 151 Renhållningstaxa för Åtvidabergs kommun Åtvidabergs Renhållning AB Ordförandes

29 Sammanträdesprotokoll Sida 29 (47) Kf 152 Dnr: ATVKS Internkontrollplan för miljönämnden - förlängning s beslut beslutar att förlänga befintlig interkontrollplan till och med Miljönämndens internkontrollplan gäller till och med och ska därmed uppdateras inför Med anledning av ny nämndorganisation från och med och att övriga internkontrollplaner i kommunen gäller till och med anses det lämpligt att istället förlänga den gällande internkontrollplanen och uppdatera den inför andra halvåret Ks 243, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

30 Sammanträdesprotokoll Sida 30 (47) Kf 153 Dnr: ATVKS Revisorer val s beslut S Arne Holmgren Adelsnäsvägen 1 A S M M V Anita Kindén Smålandsvägen 8 Åsa Merving Stenhusgatan 13 Mikael Wårhem Adelswärdsgatan 17 Lars Rasch Sunnebovägen 8 Ordförande: Vice ordförande V Lars Rasch S Arne Holmgren Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet ska nyvalda fullmäktige utse fem revisor för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår revisorer jämte ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag nedan. Vb 2 s valberednings sammanträde Ordförandes

31 Sammanträdesprotokoll Sida 31 (47) Kf 154 Dnr: ATVKS Kommunstyrelse val s beslut Ledamöter Ersättare Ordförandes S Elisabeth Edlund S Anki Sjöö-Törner Verksgatan 7 Morkullevägen 5 S Thomas Lidberg S Sirwan Mostafaey Vårdhemsvägen 14 Smedtorpsvägen 57 S Emmeli Rexhell S Erica Nåhdin Värmlandsvägen 16 Trollstigen 17 S Peder Griph S Ulf Dahl Hackspettevägen 16 Värmlandsvägen 8 S Maria Eklund S Carin Palm Boställsvägen 12 Sörgårdsvägen 7 S Lars-Åke Bergstrand S Robin Persson Redingevägen10 Elof Ericssons väg 6 M Magnus Hesse M Björn Moum Yxnerum Gobo Gård Lakvik Gården M Mira Wedenberg M Marianne Sandberg Kyrkängsvägen 15 Tärnvägen 4 M Fredrik Ebbestad M Erik Karlsson Tärnvägen 10 Herrsäters Gård M Bo M Hasselblad M Kenneth Axelsson Söderleden 11 Västgårdsvägen 3 C Astrid-Marie Jonsson FP Anders Byström Fåfalla Gård Stenhusgatan 20 C Joakim Magnusson KD Máire Skogsstjärna Björsäter Sjöbacka Ringvägen 10 MP Mia Götesdotter V Lennart Pettersson Kyrkängsvägen 19 Hjortronvägen 6 SD Jan Svensson SD Lars Elmendal Beckasinvägen 18 Grebo Björkåsen SD Bertil Jonsson SD Beryl Elmendal Grebo Tollstorp Vargkullen Grebo Björkåsen

32 Sammanträdesprotokoll Sida 32 (47) forts Kf 154 Ordförande 1:e vice ordförande S Elisabeth Edlund M Magnus Hesse 2:e vice ordförande C Joakim Magnusson har att förrätta val av femton ledamöter och femton ersättare jämte ordförande förste vice ordförande samt andre vice ordförande i kommunstyrelsen Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår ledamöter och jämte ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag. Vb 3 s valberednings sammanträde Ordförandes

33 Sammanträdesprotokoll Sida 33 (47) Kf 155 Dnr: ATVKS Valnämnd val s beslut Ledamöter Ersättare S Sirwan Mostafaey S Erica Nåhdin Smedstorpsvägen 57 Trollstigen 17 S Kenneth Hallberg S Carin Palm Kalkugnsvägen 17 Sörgårdsvägen 7 M Lars-Erik Nilsson M Jennifer Kindstrand Grebo Mårsängsvägen 34 Forsaström M Hubertus Gullby M Carl Donnér Gullebo Stora Byggningen Södra Utsiktsgatan 7 C Dennis Edström MP Lotta Björkén Sunnebo Övergård Forsaström Skolan 1 Ordförande Vice ordförande M Lars-Erik Nilsson S Sirwan Mostafaey har att förrätta val av fem ledamöter och fem ersättare jämte ordförande och vice ordförande i valnämnden Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår ledamöter och ersättare jämte ordförande och vice ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag. Vb 4 s valberednings sammanträde Ordförandes

34 Sammanträdesprotokoll Sida 34 (47) Kf 156 Dnr: ATVKS Myndighetsnämnd val s beslut Ledamöter Ersättare S Christopher Rexhell S Kerstin Gustavsson Värmlandsvägen 16 Smultronvägen 7 S M M Kenneth Hallberg Kalkugnsvägen 17 Jonas Palmqvist Värna Hultsätter Norrgård 2 Anders Eskilsson Björsäter Ekhult C Ann Hemmingsson V Roy Wasniowski Grebo Klint Edbergagatan 14 Ordförande Vice ordförande M Jonas Palmqvist S Christopher Rexhell har att förrätta val av fem ledamöter och två ersättare jämte ordförande och vice ordförande i myndighetsnämnden Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår ledamöter och ersättare jämte ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag. Vb 5 s valberednings sammanträde Ordförandes

35 Sammanträdesprotokoll Sida 35 (47) Kf 157 Dnr: ATVKS Arvodeskommitté val s beslut Ledamöter Ersättare S Sven Sjöö S Thomas Berggren Metallvägen 4 Älghornsvägen 11 S M M Leif Leman Söderleden 11 Carl Donnér Södra Utsiktsgatan 7 Jonas Palmqvists Värna Hultsätter Norrgård 2 C Anna Thuresson KD Tommy Risarp Målbäck Halvgården Radhusgatan 23 A Ordförande Vice ordförande S Sven Sjöö M Carl Donnér har att förrätta val av fem ledamöter och två ersättare jämte ordförande och vice ordförande i arvodeskommittén för perioden Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår ledamöter och ersättare jämte ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag nedan. Vb 6 s valberednings sammanträde Ordförandes

36 Sammanträdesprotokoll Sida 36 (47) Kf 158 Dnr: ATVKS Styrelsen för Åtvidabergs Vatten AB från och med extra årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma 2019 val s beslut Ledamöter Ersättare S Maria Eklund S Per Lundberg Boställsvägen 12 Kamomillvägen 20 S M M Sven Sjöö Metallvägen 4 Magnus Hesse Yxnerum Gobo Gård Kjell Myrén Västantorpsvägen 17 C Joakim Magnusson C Lina Svensson Björsäter Sjöbacka Solvestad Vindkulla Ordförande Vice ordförande M Magnus Hesse S Maria Eklund har att förrätta val av fem ledamöter och två ersättare jämte ordförande och vice ordförande i styrelse för Åtvidabergs Vatten AB från och med extra årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår ledamöter och ersättare jämte ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag. Vb 7 s valberednings sammanträde Ordförandes

37 Sammanträdesprotokoll Sida 37 (47) Kf 159 Dnr: ATVKS Styrelsen för Åtvidabergs Renhållning AB från och med extra årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma 2019 val s beslut Ledamöter Ersättare S Maria Eklund S Per Lundberg Boställsvägen 12 Kamomillvägen 20 S M M Sven Sjöö Metallvägen 4 Magnus Hesse Yxnerum Gobo Gård Kjell Myrén Västantorpsvägen 17 C Joakim Magnusson C Lina Svensson Björsäter Sjöbacka Solvestad Vindkulla Ordförande Vice ordförande M Magnus Hesse S Maria Eklund har att förrätta val av fem ledamöter och två ersättare jämte ordförande och vice ordförande i styrelse för Åtvidabergs Renhållning AB från och med extra årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår ledamöter och ersättare jämte ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag nedan. Vb 8 s valberednings sammanträde Ordförandes

38 Sammanträdesprotokoll Sida 38 (47) Kf 160 Dnr: ATVKS Ombud vid bolagsstämmor val s beslut Ombud Ersättare M Fredrik Ebbestad S Kerstin Gustavsson har att förrätta val av ombud jämte ersättande stämmoombud vid bolagsstämmor med Åtvidabergs Vatten AB, Åtvidabergs Renhållning AB, Östsvenska Yrkeshögskolan AB, Kopparvallen i Åtvidaberg AB och Kommuninvest ek förening. Vb 9 s valberednings sammanträde Ordförandes

39 Sammanträdesprotokoll Sida 39 (47) Kf 161 Dnr: ATVKS Överförmyndare val s beslut Överförmyndare Ersättare S Peder Griph M Marianne Sandberg Hackspettevägen 16 Tärnvägen 4 har att förrätta val av en överförmyndare och en ersättare för Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår överförmyndare och dennes ersättare jämte ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag nedan. Vb 10 s valberednings sammanträde Ordförandes

40 Sammanträdesprotokoll Sida 40 (47) Kf 162 Dnr: ATVKS Nämndemän 2015 s beslut Nämndemän S S M C Carin Palm Sörgårdsvägen 7 Kenneth Hallberg Kalkugnsvägen 17 Anna-Greta Andersson Anna Thuresson Målbäck Halvgården har att förrätta val av fyra nämndemän för Vb 11 s valberednings sammanträde Ordförandes

41 Sammanträdesprotokoll Sida 41 (47) Kf 163 Dnr: ATVKS Ägarrepresentant Samordningsförbundet Centrala Östergötland val s beslut beslutar välja Elisabeth Edlund (S) till ägarrepresentant i Samordningsförbundet Centrala Östergötland för har att förrätta val av en ägarrepresentant till Samordningsförbundet Centrala Östergötland för Ordförandes

42 Sammanträdesprotokoll Sida 42 (47) Kf 164 Dnr: ATVKS Direktionen Kommunalförbundet ITSAM val s beslut beslutar välja Elisabeth Edlund (S) till ledamot och Magnus Hesse (M) till ersättare i Direktionen för kommunalförbundet ITSAM har att förrätta val av en ledamot och ersättare i direktionen för Kommunalförbundet ITSAM Ordförandes

43 Sammanträdesprotokoll Sida 43 (47) Kf 165 Dnr: ATVKS Direktionen Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland val s beslut beslutar välja Elisabeth Edlund (S) till ledamot och Magnus Hesse (M) till ersättare i Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland har att förrätta val av en ledamot och ersättare i direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Ordförandes

44 Sammanträdesprotokoll Sida 44 (47) Kf 166 Avtackning räddningstjänstchef Kommunstyrelsens ordförande avtackade räddningstjänstchef Bho Eklund för sin gärning i Åtvidabergs kommun inför sin förestående pensionsavgång. Ordförandes

45 Sammanträdesprotokoll Sida 45 (47) Bilaga 1 Upprops- och voteringslista Namn S 1 Elisabeth Edlund I M 2 Fredrik Ebbestad I S 3 Thomas Lidberg I SD 4 Bertil Jonsson I S 5 Emmelie Rexhell I M 6 Magnus Hesse I C 7 Astrid-Marie Jonsson I S 8 Peder Grip I SD 9 Richard Svensson A S 10 Maria Eklund A M 11 Mira Wedenberg I S 12 Lennart Haraldsson I MP 13 Mia Götesdotter I SD 14 Jan Svensson A S 15 Anki Sjöö Törner I M 16 Bo Hasselblad I C 17 Joakim Magnusson I V 18 Lennart Petersson I S 19 Lars-Åke Bergstrand I M 20 Marianne Sandberg I S 21 Erica Nåhdin I SD 22 Beryl Elmendal I S 23 Sirvan Mostafaey I M 24 Jonas Palmqvist I S 25 C 26 Ann Hemmingsson A S 27 Ulf Dahl I SD 28 Lars Elmendal I M 29 Lars-Erik Nilsson I MP 30 Lotta Björkén I FP 31 Anders Byström I S 32 Siwan Rengenvik I KD 33 Máire Skogstjärna I S 34 Vakant M 35 Björn Moum I s ordförande S 25 Kerstin Gustavsson I Voteringsproposition Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ordförandes

46 Sammanträdesprotokoll Sida 46 (47) ERSÄTTARE Närvarande Tjänstgörande Ej tjänstgörande Voteringsproposition Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst För ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA Christopher Rexhell I Carin Palm I Robin Persson N Brittmari Svensson N Per Johansson N Frida Wärdig F Claes Johansson F För MODERATA SAMLINGSPARTIET Carl Donnér Hubertus Gullby Anita Lindberg Kjell Myrén N N N A För SVERIGEDEMOKRATERNA Larry Karlsson Michelle Svensson Ronja Svensson I F A För CENTERN Ulf Axelsson Anna Thuresson I F För MILJÖPARTIET DE GRÖNA Philip Kullgren Elisabeth Ahlberg F F För VÄNSTERPARTIET Roy Wasniowski Anja Leiding N F För FOLKPARTIET LIBERALERNA Lillies Rydberg Inga-Britta Jungeström N N För KRISTDEMOKRATERNA Tommy Risarp F Ordförandes

47 Sammanträdesprotokoll Sida 47 (47) Berit Rodenteg N I = Närvarande- tjänstgörande A = Anmält förhinder F = Frånvarande, ej anmält förhinder N= Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Ordförandes

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-01-09 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Odet Klaff, ersättare för Elisabeth Edlund Thomas Lidberg Maria Lind Peder Griph Siw

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset Leksand, 18.00 21.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette

Läs mer

Svensk författningssamling 1991:900

Svensk författningssamling 1991:900 Svensk författningssamling 1991:900 Kommunallag (1991:900) - riks... 1 av 33 2013-01-21 19:17 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg Onsdagen den 25 augusti 2010, kl 18.00 19.10 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lennart Pettersson,

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 17.20 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och

Läs mer