Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "132- 2014-12-17. Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, den 26 november 2014, kl Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Richard Svensson (SD), Maria Eklund (S), Jan Svensson (SD), Ann Hemmingsson (C) samt en vakant ledamotsplats för S för vilken länsstyrelsen inte har genomfört en ny röstsammanräkning. Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare Närvarorätt Övriga närvarande Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare se bilaga. Andreas Capilla, kommunchef Jonas Fredriksson, kommunsekreterare Justering Utses att justera Thomas Lidberg (S) och Mia Götesdotter (MP) Justeringens plats och tid Kommunhuset, , kl Justerande paragrafer 132- Underskrifter Sekreterare Jonas Fredriksson Ordförande Kerstin Gustavsson Justerare Thomas Lidberg Mia Götesdotter Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningsförvaltningen Jonas Fredriksson

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (47) Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden, Ärende 132 Ledamöternas frågestund Åtvidabergsplaketten Kulturstipendium Åtvidabergspedagogen Åtvidabergs Föreningspris Årets entreprenöriella samarbetsföretag Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Delårsrapport Kommunalförbundet ITSAM Kopior och avskrifter av allmänna handlingar - avgiftstaxa Digital möteshantering/läsplattor för förtroendevalda - införande Ordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen Närvarorätt för förtroendevalda Arvoden för direktionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Reglemente för revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Avgifter för tillstånd och tillsynsverksamhet inom kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Lokala föreskrifter om tillsyn av barnskyddet, enligt lag om skydd mot olyckor SFS2003:778 (LSO) - upphävande Arvodesregler översyn inför ny mandatperiod Partistöd Va-taxa anläggningsavgifter 5 och 6 revidering Renhållningstaxa Internkontrollplan för miljönämnden - förlängning Revisorer val Kommunstyrelse val Valnämnd val Myndighetsnämnd val Arvodeskommitté val Styrelsen för Åtvidabergs Vatten AB från och med extra årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma 2019 val Styrelsen för Åtvidabergs Renhållning AB från och med extra årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma 2019 val Ombud vid bolagsstämmor val Överförmyndare val Nämndemän Ägarrepresentant Samordningsförbundet Centrala Östergötland val Direktionen Kommunalförbundet ITSAM val Direktionen Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland val Avtackning räddningstjänstchef 44 Bilagor: 1. Upprops- och voteringslista Ordförandes

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (47) Kf 132 Ledamöternas frågestund Lennart Pettersson (V) ställer fråga till Magnus Hesse (M) kommunstyrelsens vice ordförande. Vid kommunstyrelsens sammanträde i december beslutade kommunstyrelsen att förlänga avtalet med Sodexho i två år. Syftet var att skapa tid för att utreda förutsättningar för ett nytt upphandlingsunderlag. Det kommunstyrelsen inte fick veta var att kommunchef Andreas Capilla redan meddelat Sodexho att avtalet ska förlängas. Hur kommer sig att denna information inte lades fram för kommunstyrelsen och att du som känt till förhållandena inte nämnde detta vid kommunstyrelsens sammanträde. Magnus Hesse besvarar frågan: Andreas Capilla meddelande Sodexho en avsiktsförklaring. Inte ett undertecknat avtal. Ordförandes

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (47) Kf 133 Dnr ATVKS Åtvidabergsplaketten 2014 Kultur- och Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att utdela 2014 års Åtvidabergsplakett till Sarah Persson. Kultur- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande lämnar en redogörelse för utskottets beslut. Sarah Persson tilldelas årets Åtvidabergsplakett för sina idrottsliga prestationer. Sarah Persson har under 2014 tagit USM guld i skidorientering och USM silver i sprintlopp. Sarah Persson tävlar för Åtvidabergs IF:s skidsektion och går sedan höstterminens början på skidgymnasiet i Mora. Därefter överlämnas 2014 års Åtvidabergsplakett till Sarah Perssons mamma Malin Persson. Ordförandes

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (47) Kf 134 Dnr ATVKS Kulturstipendium 2014 Kultur- och samhällsutskottet har beslutat att tilldela Elisabeth Roos 2014 års kulturstipendium. Kultur- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande lämnar en redogörelse för utskottets beslut. Elisabeth Roos tilldelas årets kulturstipendium för sina insatser som guide vid en annorlunda skolresa. Därefter överlämnas 2014 års kulturstipendium till Elisabeth Roos. Ordförandes

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 (47) Kf 135 Dnr ATVKS Åtvidabergspedagogen 2014 Barn- och utbildningsutskottet har beslutat att tilldela Lina Cederborg utmärkelsen Åtvidabergspedagogen Barn- och utbildningsutskottets ordförande lämnar en redogörelse för utskottets beslut. Genom sitt lugn och sin noggrannhet skapar Lina en lärmiljö för alla. Hennes undervisning är strukturerad och tydlig, men på samma gång spännande så att hon fångar elevernas intresse och deras vilja att lära mera. Hon visar även på mod att pröva nya metoder för att ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Hon skapar delaktighet i verksamheten för elever, föräldrar och kollegor genom sitt engagemang och sitt genuina intresse för andra människor. Lina är helt enkelt rätt person på rätt plats. Därefter överlämnas utmärkelsen Åtvidabergspedagogen 2014 till Linda Cederborg. Ordförandes

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (47) Kf 136 Dnr ATVKS Åtvidabergs Föreningspris 2014 Kultur- och samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att tilldela Åtvidabergs Tennisklubb Åtvidabergs Föreningspris Kultur- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande lämnar en redogörelse för utskottets beslut. Tennisklubben tilldelas priset för verksamhetens bredd och den fina utveckling som klubben har gjort med program riktade till barn och unga i Åtvidaberg. Därefter överlämnas Åtvidabergs Föreningspris 2014 till Rolf Dovrén, Kassör i Åtvidabergs Tennisklubb. Ordförandes

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (47) Kf 137 Dnr ATVKS Årets entreprenöriella samarbetsföretag 2014 Barn- och utbildningsutskottet har beslutat tilldela ShapeMake 2014 års pris som Årets entreprenöriella företag. Barn- och utbildningsutskottets ordförande lämnar en redogörelse för utskottets beslut. ShapeMake ser ett samarbete med skolan som en naturlig och viktig del av verksamheten. Kim och Oskar delar gärna med sig av sin breda tekniska kompetens och sina erfarenheter från ett brett spektra av tekniska grenar. Att få ta del av den senaste, avancerade tekniken är värdefullt för oss i skolan. Tack vare ett samarbete med ShapeMake kan vi visa och inspirera kring de möjligheter som finns på arbetsmarknaden och vilka olika utbildningsalternativ som leder dit. Eleverna ser i kontakten med ShapeMake exempel på hur de kan ha användning för olika ämneskunskaper i livet utanför skolan. Ett samarbete med arbetslivet och ShapeMake genom två unga förebilder, ökar motivationen för lärande. Därefter överlämnas Årets entreprenöriella samarbetsföretag 2014 till Kim Björk och Oskar Prytz, ShapeMake. Ordförandes

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (47) Kf 138 Dnr ATVKS Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden s beslut beslutar att fullmäktiges sammanträden ska annonseras i både Östgöta Correspondenten och Norrköpings Tidningar med uppgift om tid och plats för sammanträdet minst en vecka före sammanträdesdagen. Enligt Kommunallagen 5 kap 10 framgår att uppgift om tid och plats för ett sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen ska införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Enligt fullmäktiges arbetsordning ska uppgift om tid och plats samt de viktigaste ärendena för sammanträdet minst en vecka före sammanträdet införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Med ortstidning menas en skrift som kommer ut så kontinuerligt att den kan uppfattas som en tidning och som dessutom inte har en alltför obetydlig spridning på orten beslutade kommunfullmäktige att sammanträden ska annonseras i Östgöta Correspondenten, Östgöten och Norrköpings Tidningar - Östergötlands Dagblad. Östgöten slutade ges ut under eget namn Östgöta Correspondenten är den tidning som bedöms ha bäst spridning i Åtvidabergs kommun. Åtvidabergs kommun annonserar även fullmäktiges kungörelse i Norrköpings Tidningar. Bakgrunden därtill äratt de kommundelar som angränsar till Valdemarsviks kommun anses ha Norrköpings Tidningar som sin första val som ortstidning. Ks 222, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (47) Kf 139 Dnr: ATVKS Delårsrapport Kommunalförbundet ITSAM s beslut beslutar godkänna delårsrapport för perioden från Kommunalförbundet ITSAM. Föreligger delårsrapport per den 31 augusti 2014 samt granskningspromemoria och utlånade från revisorerna avseende Kommunalförbundet ITSAM. Kommunalförbundet ITSAM, Direktionen, har vid sammanträde den 2 oktober 2014 beslutat fastställa delårsbokslutet 2014 samt överlämna detsamma för fastställande av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. Ks 223, kommunstyrelsens sammanträde Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Ordförandes

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (47) Kf 140 Dnr ATVKS Kopior och avskrifter av allmänna handlingar - avgiftstaxa s beslut beslutar anta taxa på kopior av allmänna handlingar i enlighet med föreliggande förslag. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för kopior och utskrifter av allmänna handlingar. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa för utlämnande av allmänna handlingar. I förslaget till taxa finns specificerat avgifter för avskrifter ur betygskatalog, bygglovshandlingar, kartor och ritningar i olika format samt ett antal trycksaker som kommunen tar fram. I taxan tas också upp bestämmelser om vilka som är avgiftsbefriade och frågor om tillämpningen av taxan. Samtliga avgifter är angivna utan moms. Avgiftsförordningen gäller för statliga myndigheter, men ligger även ofta till grund för kommunala myndigheters utformning av avgifter för utskrifter och kopior på allmänna handlingar. Kommunledningsförvaltningen har vid framtagandet av förslag till ny taxa för utlämnande av allmänna handlingar utgått från avgiftsförordningen. Avgifter vid kopiering till allmänheten på biblioteket har antagits och regleras inte i denna taxa. Enligt gällande lagstiftning har en myndighet inte skyldighet att lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form t ex via e-post. Utifrån den generella serviceskyldigheten som åligger myndigheter bör dock dessa lämnas ut elektroniskt i den måna det önskas av den enskilde. Finns dokumentet lagrat elektroniskt sedan tidigare bör ingen taxa utgå. Kräver ett utlämnande att en originalhandling först ska skannas ska avgift tas ut. Ks 224, kommunstyrelsens sammanträde Förslag till avgiftstaxa Tjänsteskrivelse, Förvaltningarna Ordförandes

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 (47) Kf 141 Dnr ATVKS Digital möteshantering/läsplattor för förtroendevalda - införande s beslut beslutar uppdra till kommunstyrelsen att under 2015 samordna införandet av digitala möteshandlingar via surfplatta eller andra mobila enheter för ledamöter och ersättare i samtliga utskott, styrelse/nämnd och kommunfullmäktige. beslutar uppdra till kommunstyrelsen att leasa/köpa in surfplattor till samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder och kommunfullmäktige. Utskick av handlingar kommer endast att ske digitalt när systemet är genomfört om inte särskilda skäl föreligger utifrån att den förtroendevalde ska kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag. Sådant undantag beslutas av kommunstyrelsens ordförande. Åtvidabergs kommun har tillsammans med övriga medlemskommuner i kommunalförbundet ITSAM upphandlat ett dokument-och ärendehanteringssystem - Ciceron. Ciceron utgör en komplett plattform speciellt framtagen för offentlig sektor, och systemet används idag av såväl kommuner och landsting som statliga myndigheter. I Ciceron finns ett inbyggt verktyg för digital distribution av möteshandlingar till surfplatta, dator och smartphones. Kommunledningsförvaltningens förslag är att samtliga kallelser med tillhörande bilagor i pappersform ersätts med digitala utskick. Samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, nämnder och kommunfullmäktige utrustas med en surfplatta. Den modell av surfplatta som erbjuds de förtroendevalda kommer att vara den som vid varje tillfälle bedöms lämpligast för den uppgift de är avsedda. Surfplattorna förses även med ett mobilt bredband. Surfplattan är ett lån till den förtroendevalde under den tid denne innehar ett förtroendeuppdrag. Notifieringar om att möteshandlingar publicerats i mötesapplikationen sker endast adresser. Samtliga förtroendevalda kommer därför att erhålla en kommunal e-postadress. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att vid övergången till digitala utskick upphör pappersutskicken. Bedömningen är dock att pappershandlingar i undantagsfall ska kunna skickas ut om det anses som skäligt utifrån att ledamoten ska kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag. Ett sådant skäligt undantag kan vara att en förtroendevald inte har möjlighet att koppla upp sig via internet eller mobilt höghastighetsnätverk i sin bostad. En förtroendevald som får pappersutskick kommer inte tilldelas surfplatta. Undantag från huvudregeln om digitala utskick beviljas av kommunstyrelsens ordförande. Ordförandes

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13 (47) forts KF 141 s handläggning Mia Götesdotter (MP) ställer fråga om mötesapplikationen går att använda på en privat surfplatta. Kerstin Gustavsson ber Jonas Fredriksson, kommunsekreterare att besvara frågan. Mötesapplikationen är plattformsoberoende och nås genom webbläsare. Det innebär att förtroendevalda som innehar en privat surfplatta eller har tilldelats surfplatta av till exempel ett regionalt organ bör kunna använda den i stället för den surfplatta som Åtvidabergs kommun kommer att införskaffa. Ks 225, kommunstyrelsens sammanträde Införande av läsplattor till förtroendevalda- Digital distribution av möteshandlingar Ordförandes

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14 (47) Kf 142 Dnr ATVKS Ordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen s beslut För ordinarieledamot utses en personlig ersättare som i första hand ska kallas till tjänstgöring. Om den personliga ersättare är förhindrad att tjänstgöra inkallas ersättare enligt nedan. Till kommunfullmäktige ska överlämnas förslag till regler angående ordningen för inkallande av ersättare i styrelsen enligt följande. För ordinarie ledamot utses en personlig ersättare som i första hand ska kallas till tjänstgöring. Om den personliga ersättaren är förhindrad att tjänstgöra inkallas ersättare enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. Detta tillvägagångssätt tillämpas om det inte i lag eller författning föreskrivs något annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp S M C KD FP MP V SD inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning S, M M, S MP, V FP KD FP. KD FP, KD SD Ks 226, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15 (47) Kf 143 Dnr ATVKS Närvarorätt för förtroendevalda s beslut utser en förtroendevald per parti efter förslag från respektive partigrupp. Närvarorätten gäller vid samtliga styrelse/nämnds sammanträden där partiet ej är representerat. Vid specialreglerad nämnds myndighetsutövning föreligger ej närvarorätt. De förtroendevalda som har närvarorätt äger rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. De förtroendevalda som har närvarorätt får ej delta i besluten. Förtroendevalda som har närvarorätt utses för samma mandatperiod som styrelse/nämnd. beslutar att ge Bertil Jonsson, SD, Inga-Britta Jungeström FP, Mia Götesdotter (MP), och Máire Skogstjärna (KD) närvarorätt enligt ovan. Varje parti skall till kansliförvaltningen anmäla vem som är gruppledare för respektive kommunfullmäktigegrupp. Enligt Kommunallagen 4 kap 23 får fullmäktige utnyttja möjligheten att medge närvarorätt innebärande att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Detta för att de mindre partiernas intressen av information och insyn ska tillgodoses och att förtroendevalda från de mindre partierna får del av handlingar. Fullmäktige avgör hur länge närvarorätten ska gälla samt vilken eller vilka nämnder den ska avse. utser en förtroendevald per parti efter förslag från respektive partigrupp. Om två förtroendevalda måste utses ska anges vilken/vilka nämnd/styrelse respektive förtroendevald ska närvara vid. Närvarorätten gäller vid samtliga styrelse/nämnds sammanträden där partiet ej är representerat. Vid specialreglerad nämnds myndighetsutövning föreligger ej närvarorätt. Ordförandes

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (47) forts Kf 143 Ks 227, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17 (47) Kf 144 Dnr ATVKS Arvoden för direktionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland s beslut beslutar ansluta sig till arvodesbestämmelserna gällande Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland antagna av Linköpings och Norrköpings kommuner. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland är ett kommunalförbund med direktion som högsta beslutande organ. Direktionen består av sju ledamöter och sju ersättare. Linköping och Norrköping utser vardera två ledamöter och två ersättare. Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg utser vardera en ledamot och en ersättare. Medlemskommunernas fullmäktige väljer ledamöter och ersättare i direktionen för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Direktionen utser inom sig ordförande och vice ordförande bland ledamöterna från Linköpings och Norrköpings kommuner. Åtvidabergs kommun föreslås ansluta sig till nu gällande arvodesbestämmelser för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland. Ks 228, kommunstyrelsens sammanträde Förlag till arvodesbestämmelser Ordförandes

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18 (47) Kf 145 Dnr ATVKS Reglemente för revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland s beslut beslutar anta reglemente för revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland i enlighet med föreliggande förslag. Enligt förbundsordningen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland ska förbundet ha fyra revisorer som utses av kommunfullmäktige i Norrköping, varav två utses på förslag av kommunfullmäktige i Linköping. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i direktionen. Revisorerna utser inom sig en ordförande. Någon förändring eller utökning av detta föreslås inte när kommunalförbundet utökas med Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner. Revision sker i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Åtvidabergs kommun föreslås anta reglementet för revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland. Reglementet har gällt från bildandet av förbundet år Ks 229, kommunstyrelsens sammanträde Förslag till reglemente Ordförandes

19 Sammanträdesprotokoll Sida 19 (47) Kf 146 Dnr ATVKS Avgifter för tillstånd och tillsynsverksamhet inom kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland s beslut beslutar anta avgifter för tillstånd och tillsynsverksamhet inom Räddningstjänsten Östra Götaland i enlighet med föreliggande förslag. beslutar delegera till direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland rätten att göra nödvändiga prisjusteringar utifrån aktuella kostnadsökningar. I och med samgåendet inom kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland ska avgifterna för hela förbundets verksamhetsområde samordnas. I ett under våren 2014 avgjort rättsfall har det tydliggjorts att beslut om ett kommunalförbunds avgifter för myndighetsutövning, såsom tillsyn och tillstånd, ska antas av kommunfullmäktige i de kommuner som är medlemmar i kommunalförbundet. Föreliggande taxa innebär en högre avgift för tillsynsbesöken, medan avgifterna för tillstånden är marginellt förändrade mot idag. Ks 230, kommunstyrelsens sammanträde Förslag till avgiftstaxa Ordförandes

20 Sammanträdesprotokoll Sida 20 (47) Kf 147 Dnr ATVKS Lokala föreskrifter om tillsyn av barnskyddet, enligt lag om skydd mot olyckor SFS2003:778 (LSO) - upphävande s beslut beslutar upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut, kf 72, , avseende lokala föreskrifter om tillsyn för brandskyddet samt taxa. Enligt bestämmelserna i lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 5 kap utövas tillsynen över överlevnaden av lagen av en kommun inom kommunens område. Kommunen får föreskriva att en avgift skall betalas för tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna i lagen 2 kap. 2. Enligt förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap 2 får kommunen meddela föreskrifter om frister för när redogörelsen skall lämnas in till kommunen. Med stöd av ovan nämnda lagrum har kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun beslutat om lokala föreskrifter I samband med att Åtvidabergs kommun ingår som medlem i kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Götaland övergår också ansvaret för det förebyggande arbetet mot brand och tillsynsansvaret. Detta innebär att kommunfullmäktige bör besluta om att de lokala föreskrifterna enligt ovan upphör att gälla från och med Ks 231, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

21 Sammanträdesprotokoll Sida 21 (47) Kf 148 Dnr ATVKS Arvodesregler översyn inför ny mandatperiod s beslut beslutar att höja årsarvodet till respektive ordförande i barn - och utbildningsutskottet, vård-och omsorgsutskottet samt kultur-och samhällsbyggnadsutskottet, från 25 procent till 40 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Arvodet till respektive vice ordförande lämnas oförändrat (12,5 procent). beslutar att årsarvode till ordförande och vice ordförande i den nya myndighetsnämnden för bygg och miljö ska utgå med 25 procent respektive 12,5 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. beslutar att årsarvode till den nya överförmyndaren och dennes ersättare ska utgå med 10 procent respektive 0,5 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Överförmyndaren uppmanas att väl dokumentera uppdraget och tidsåtgången, så att en utvärdering kan göras efter sex månader. beslutar att höja årsarvodet till kommunfullmäktiges ordförande från 15 procent till 25 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Arvodet till förste och andre vice ordförande lämnas oförändrat (6,5 procent vardera). beslutar att höja årsarvodet till ordförande respektive vice ordförande i valnämnden, från 0,90 procent till 1 procent, respektive från 0,45 procent till 0,5 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Under valår utbetalas, utöver årsarvode, även sammanträdesarvode till ordförande och vice ordförande i valnämnden. beslutar att höja årsarvodet till ordförande respektive vice ordförande i valberedningen från 0,90 procent till 1 procent, respektive från 0,34 procent till 0,5 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. beslutar att höja årsarvodet till ordförande respektive vice ordförande i arvodeskommittén från 0,90 procent till 1 procent, respektive från 0,45 procent till 0,5 procent av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. beslutar att fastställa Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Åtvidabergs kommun, inkl helägda bolag, i enlighet med reviderat förslag. För förtroendevald med årsarvode uppgående till minst 40 procent ska särskilt arvode inte utgå för deltagande i politisk ledningsgrupp. Årsarvodet för ordföranden i den nya myndighetsnämnden, årsarvodet för nya överförmyndaren samt årsarvodet till kommunfullmäktiges förste och andre vice ordförande ska utvärderas sex månader efter beslut. Ordförandes

22 Sammanträdesprotokoll Sida 22 (47) forts Kf 148 Samtliga förändringar gäller fr ån och med beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti 2014 att anta politisk organisation i enlighet med av arbetsgruppen redovisat förslag att gälla från och med 1 januari Som en följd av detta beslutades att uppdra till arvodeskommittén att inkomma med förslag om arvoden för kommande mandatperiod. Arvodeskommittén har behandlat ärendet under sammanlagt tre sammanträden under hösten Arbetet har omfattat översyn av arvoden på alla nivåer, men även en genomgång av bestämmelserna i stort. Parallellt med arvodeskommitténs översyn har kommunfullmäktige informerats om förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Beslut om dessa kommer att fattas i närtid. Översynen har utmynnat i förslag till förändringar av vissa årsarvoden, men även förslag till ett antal redaktionella förändringar i regelverket, i syfte att tydliggöra tillämpning och under lätta tolkning av bestämmelserna. Yrkanden Anders Byström (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ks 232, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

23 Sammanträdesprotokoll Sida 23 (47) Kf 149 Dnr ATVKS Partistöd s beslut beslutar att partistöd skall utgå med en grundersättning på 0,40 x prisbasbeloppet per parti (f n kr) och därutöver med 0,20 x prisbasbeloppet per mandat (f n kr). Förändringen gäller från och med Enligt ändring i kommunallagen skall respektive parti årligen lämna redovisning om partistödets användning. fattar beslut om formerna för detta. beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti 2014 att uppdra till arvodeskommittén att göra en översyn av arvodesregler och arvodesnivåer. Arvodeskommittén har behandlat ärendet parallellt med sin översyn av arvodesreglerna inför den nya mandatperioden. Arvodeskommittén föreslår att partistödet även fortsättningsvis skall ha koppling till prisbasbeloppet, men att nivåerna bör höjas. Enligt nuvarande regler utbetalas partistöd till respektive parti i kommunfullmäktige med en grundersättning på 0,35 x prisbasbeloppet per parti (f n kr) och därutöver med 0,18 x prisbasbeloppet per mandat (f n kr). Arvodeskommittén föreslår att partistöd skall utgå med en grundersättning på 0,40 x prisbasbeloppet per parti (f n kr) och därutöver med 0,20 x prisbasbeloppet per mandat (f n kr). Ks 233, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

24 Sammanträdesprotokoll Sida 24 (47) Kf 150 Dnr ATVKS Va-taxa anläggningsavgifter 5 och 6 revidering s beslut beslutar anta va-taxa 2015, brukningstaxa och anläggningstaxa i enlighet med föreliggande förslag. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde i oktober 2014 beslutat återremittera ärendet till Åtvidabergs Vatten AB för att i samråd med kommunchefen klargöra uppkomna frågeställningar och oklarheter avseende föreslagen taxestruktur samt finansieringsfrågan. Ärendet kräver vidare en tydligare framskrivning och samordning i beslutsgången. Styrelsen i Åtvidabergs Vatten AB har behandlat ärendet vid sammanträde och därvid beslutat att godkänna förslaget till va-taxa 2015, brukningstaxa och anläggningstaxa samt överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande. Åtvidabergs kommuns kommunfullmäktige har vid sammanträde antagit va-taxa att gälla för Åtvidabergs vatten- och avloppsanläggningar och med ikraftträdande från den Gällande taxestruktur är anpassad till 2007 års VA-lag som reglerar kommunens uppgift att tillhandahålla Va-tjänster till invånarna. Lagen om allmänna vattentjänster, (2006:412), LAV. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Åtvidabergs kommun genom Åtvidabergs Vatten AB. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Åtvidabergs Vatten AB. Va-taxa omfattar anläggningsavgifter (engångsavgift vid anslutningen) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). Branschföreningen Svenskt Vattens normalförslag för Va-taxa har legat till grund för Åtvidabergs Vattens va-taxa. Förslaget bygger på tidigare rättspraxis och har uppdaterats ett antal gånger under åren och kan därmed väl tillgodose kravet på skälig och rättvis fördelning. Huvudprinciper för avgiftssättning: Självkostnadsprincipen Huvudmannen får ta ut avgifter för nödvändiga kostnader för att anlägga och driva anläggningen av de avgiftsskyldiga men inte mer ( 30 LAV). Nyttoprincipen Kostnaden ska fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist ( 31 LAV). Här gäller fortsatt nyttoprincipen för fördelningen inom va-kollektivet (fastigheter inom verksamhetsområdet för Va). För samma Ordförandes

25 Sammanträdesprotokoll Sida 25 (47) forts Kf 150 leverans av tjänster till fastigheter som har samma förhållanden (användningssätt) på fastigheten ska avgiften vara lika oavsett var i kommunen man bor. Va drift och taxa 2015 i Åtvidabergs kommun Det kommunala va-ansvaret sköts av Åtvidabergs Vatten AB inom av kommunfullmäktige fastställda sex va-verksamhetsområden. Åtvidabergs Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag. Va-kostnaderna i 2015 års budget har beräknats öka med tkr (driftkostnad totalt 25,8 mkr). De ökade kostnaderna utgörs i huvudsak av ökade driftskostnader avloppsreningsverk i Åtvidaberg, högre kapitalkostnader, tillkommande verksamhetsområde och exploateringar samt datakostnader. Intäkterna fördelas på tre olika brukarkategorier, va-abonnent fastighet, slamavgifter enskilda avloppsbrunnar och va-abonnent allmänna gator, torg m m. En fjärde intäkt kommer från periodiserade anläggningsavgifter (va-anslutning av nya fastigheter inom va-verksamhetsområden, ex Kvickstorps och Bysjöstrands nya vattenabonnenter). Kostnaderna ska till 100 % täckas av intäkterna från brukarkollektivet, det vil säga anslutna abonnenter till den allmänna va-anläggningen. Finansieringen av de totala va-kostnaderna 25,8 mkr föreslås att under 2015 fördelas på de olika brukarkategorierna enligt följande: Abonnent fastighet och abonnent allmänna ytor 25,6 mkr (ökning 4,9 %), slamavgifter 0,15 mkr från abonnent enskilda brunnar samt intäkt från periodiserade anläggningsavgifter som beräknas till cirka 0,15 mkr. Brukningsavgifterna för va-tjänster i 2015 års budget föreslås höjas med totalt 4,9 procent. Beräknat utfall av föreslagen brukningstaxa 14 (inkl moms) för typhus A och B. Fastighet Typhus A 8383 kr/år kr/år (+4,9%) Typhus B kr/år kr/år (+4,9%) Typhus A: Enbostadshus, våningsyta 150 kvm, tomtyta 800 kvm, förbrukning 150 kbm/år Typhus B: Flerbostadshus, våningsyta 1000 kvm, 15 lägenheter, tomtyta 800 kvm, förbrukning 2000 kbm/år Anläggningsavgifter (engångsavgift vid anslutning av fastighet till va-system inom verksamhetsområde) Åtvidabergs kommunfullmäktige har den 17 december 2008 antagit taxa gällande anläggningsavgifter. Anläggningsavgifterna tas ut för att täcka kostnader gällande Ordförandes

26 Sammanträdesprotokoll Sida 26 (47) forts Kf 150 vattenförsörjning, spillvattenavlopp, dag-och dränvattenavlopp samt dagvattenavlopp. Avgifterna enligt tidigare fastställd taxa är kronor (inkl moms). Kostnaderna för Åtvidabergs Vatten AB beträffande anslutningar till det kommunala nätet har genom åren blivit högre utan att bolaget höjt anläggningsavgifterna. Avgifter enligt bilaga 1. Det är därför nödvändigt att justera och anpassa intäkterna till nuvarande kostnadsläge. Anläggningsavgiften föreslås höjas i 2015 års taxa,vilket medför ett utfall på typhus A enligt följande: Anläggningsavgift kr (inkl moms), en höjning med 35 procent. Jämförelse med bland annat Kinda kr, Linköping kr, Mjölby kr samt Vadstena kr. Jämförelse Sveriges dyraste kommun Värmdö kr samt medelvärdet för kommunstorlekar invånare kronor. Avgiften för typhus B, utfall: Anläggningsavgift kr (inkl moms) en höjning med 35 procent. Förslag till justering av brukningstaxa 14 och 15 för abonnent fastighet/allmänna ytor enligt nedan: 1. Avgifter för brukningsavgifter enligt 14 a) höjning med 7,6 %, b) ingen höjning 0 %, c) höjning med 7,6 % och d) höjning med 5 % och 15 höjning med 5 %. (Anm. Fasta delar av taxan höjning 7,6 %, rörlig del av taxan dvs förbrukning kbm ingen höjning innebär att den totala taxehöjningen blir cirka 4,9 % för typhus A). Förslag till justering av anläggningsavgifter 5.1 och 6.1 för abonnent fastighet/allmänna ytor enligt nedan: 2. Anläggningsavgifter enligt 5.1 höjning med 35 % och enligt 6.1 höjning med 35 %. Ks 234, kommunstyrelsens sammanträde Brukningsavgifter 2015 Åtvidabergs Vatten AB Ordförandes

27 Sammanträdesprotokoll Sida 27 (47) Kf 151 Dnr ATVKS Renhållningstaxa 2015 s beslut beslutar anta renhållningstaxa 2015 i enlighet med föreliggande förslag. har vid sammanträde antagit renhållningstaxa för Åtvidabergs kommun att gälla från och med 1 januari Revidering har genomförts av den gällande renhållningstaxan för Åtvidabergs kommun och anpassning har skett till Nya föreskrifter om avfallshantering för Åtvidabergs kommun som kommer att gälla från den 1 januari Bilaga 1. Styrelsen i Åtvidabergs Renhållning AB har behandlat ärendet vid sammanträde och därvid beslutat att godkänna förslaget till taxa 2015 samt överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande. Renhållning drift och taxa 2015 i Åtvidabergs kommun Det kommunala renhållningsansvaret sköts av Åtvidabergs Renhållning AB. Åtvidabergs Renhållning AB är ett helägt kommunalt bolag. Den totala kostnaden för avfallsverksamheten år 2015 kommer att öka med cirka 0,4 mkr. De ökade kostnaderna utgörs i huvudsak av högre entreprenadkostnader för högre personalkostnader, drift/underhållskostnader vid Korshult samt räntekostnader för investeringsarbeten till den nya återvinningscentralen. Kostnaden för slamhanteringen av enskilda avloppsanläggningar och latri006e ska inte justeras under 2015, då inga ökade kostnader förväntas. Finansiering av de totala avfallskostnaderna 13,6 mkr föreslås att under 2015 fördelas på de olika brukarkategorierna enligt följande: Hushållsavfallstaxa 11,593 mkr (ökning 3,0 %), slamtaxa 1,03 mkr (ingen ökning), tipptaxa 0,45 mkr (5 % ökning), hyresintäkt och försäljning av återvinningsmaterial beräknas till 0,42 mkr, latrin 0,12 mkr. Förslag till justering av renhållningstaxan (bilaga 1) enligt följande: 1. Avgifter för hushållsavfall, höjning med 3,0 procent 2. I övrigt enligt bilaga 1. Ks 235, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

28 Sammanträdesprotokoll Sida 28 (47) forts Kf 151 Renhållningstaxa för Åtvidabergs kommun Åtvidabergs Renhållning AB Ordförandes

29 Sammanträdesprotokoll Sida 29 (47) Kf 152 Dnr: ATVKS Internkontrollplan för miljönämnden - förlängning s beslut beslutar att förlänga befintlig interkontrollplan till och med Miljönämndens internkontrollplan gäller till och med och ska därmed uppdateras inför Med anledning av ny nämndorganisation från och med och att övriga internkontrollplaner i kommunen gäller till och med anses det lämpligt att istället förlänga den gällande internkontrollplanen och uppdatera den inför andra halvåret Ks 243, kommunstyrelsens sammanträde Ordförandes

30 Sammanträdesprotokoll Sida 30 (47) Kf 153 Dnr: ATVKS Revisorer val s beslut S Arne Holmgren Adelsnäsvägen 1 A S M M V Anita Kindén Smålandsvägen 8 Åsa Merving Stenhusgatan 13 Mikael Wårhem Adelswärdsgatan 17 Lars Rasch Sunnebovägen 8 Ordförande: Vice ordförande V Lars Rasch S Arne Holmgren Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet ska nyvalda fullmäktige utse fem revisor för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår revisorer jämte ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag nedan. Vb 2 s valberednings sammanträde Ordförandes

31 Sammanträdesprotokoll Sida 31 (47) Kf 154 Dnr: ATVKS Kommunstyrelse val s beslut Ledamöter Ersättare Ordförandes S Elisabeth Edlund S Anki Sjöö-Törner Verksgatan 7 Morkullevägen 5 S Thomas Lidberg S Sirwan Mostafaey Vårdhemsvägen 14 Smedtorpsvägen 57 S Emmeli Rexhell S Erica Nåhdin Värmlandsvägen 16 Trollstigen 17 S Peder Griph S Ulf Dahl Hackspettevägen 16 Värmlandsvägen 8 S Maria Eklund S Carin Palm Boställsvägen 12 Sörgårdsvägen 7 S Lars-Åke Bergstrand S Robin Persson Redingevägen10 Elof Ericssons väg 6 M Magnus Hesse M Björn Moum Yxnerum Gobo Gård Lakvik Gården M Mira Wedenberg M Marianne Sandberg Kyrkängsvägen 15 Tärnvägen 4 M Fredrik Ebbestad M Erik Karlsson Tärnvägen 10 Herrsäters Gård M Bo M Hasselblad M Kenneth Axelsson Söderleden 11 Västgårdsvägen 3 C Astrid-Marie Jonsson FP Anders Byström Fåfalla Gård Stenhusgatan 20 C Joakim Magnusson KD Máire Skogsstjärna Björsäter Sjöbacka Ringvägen 10 MP Mia Götesdotter V Lennart Pettersson Kyrkängsvägen 19 Hjortronvägen 6 SD Jan Svensson SD Lars Elmendal Beckasinvägen 18 Grebo Björkåsen SD Bertil Jonsson SD Beryl Elmendal Grebo Tollstorp Vargkullen Grebo Björkåsen

32 Sammanträdesprotokoll Sida 32 (47) forts Kf 154 Ordförande 1:e vice ordförande S Elisabeth Edlund M Magnus Hesse 2:e vice ordförande C Joakim Magnusson har att förrätta val av femton ledamöter och femton ersättare jämte ordförande förste vice ordförande samt andre vice ordförande i kommunstyrelsen Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår ledamöter och jämte ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag. Vb 3 s valberednings sammanträde Ordförandes

33 Sammanträdesprotokoll Sida 33 (47) Kf 155 Dnr: ATVKS Valnämnd val s beslut Ledamöter Ersättare S Sirwan Mostafaey S Erica Nåhdin Smedstorpsvägen 57 Trollstigen 17 S Kenneth Hallberg S Carin Palm Kalkugnsvägen 17 Sörgårdsvägen 7 M Lars-Erik Nilsson M Jennifer Kindstrand Grebo Mårsängsvägen 34 Forsaström M Hubertus Gullby M Carl Donnér Gullebo Stora Byggningen Södra Utsiktsgatan 7 C Dennis Edström MP Lotta Björkén Sunnebo Övergård Forsaström Skolan 1 Ordförande Vice ordförande M Lars-Erik Nilsson S Sirwan Mostafaey har att förrätta val av fem ledamöter och fem ersättare jämte ordförande och vice ordförande i valnämnden Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår ledamöter och ersättare jämte ordförande och vice ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag. Vb 4 s valberednings sammanträde Ordförandes

34 Sammanträdesprotokoll Sida 34 (47) Kf 156 Dnr: ATVKS Myndighetsnämnd val s beslut Ledamöter Ersättare S Christopher Rexhell S Kerstin Gustavsson Värmlandsvägen 16 Smultronvägen 7 S M M Kenneth Hallberg Kalkugnsvägen 17 Jonas Palmqvist Värna Hultsätter Norrgård 2 Anders Eskilsson Björsäter Ekhult C Ann Hemmingsson V Roy Wasniowski Grebo Klint Edbergagatan 14 Ordförande Vice ordförande M Jonas Palmqvist S Christopher Rexhell har att förrätta val av fem ledamöter och två ersättare jämte ordförande och vice ordförande i myndighetsnämnden Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår ledamöter och ersättare jämte ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag. Vb 5 s valberednings sammanträde Ordförandes

35 Sammanträdesprotokoll Sida 35 (47) Kf 157 Dnr: ATVKS Arvodeskommitté val s beslut Ledamöter Ersättare S Sven Sjöö S Thomas Berggren Metallvägen 4 Älghornsvägen 11 S M M Leif Leman Söderleden 11 Carl Donnér Södra Utsiktsgatan 7 Jonas Palmqvists Värna Hultsätter Norrgård 2 C Anna Thuresson KD Tommy Risarp Målbäck Halvgården Radhusgatan 23 A Ordförande Vice ordförande S Sven Sjöö M Carl Donnér har att förrätta val av fem ledamöter och två ersättare jämte ordförande och vice ordförande i arvodeskommittén för perioden Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår ledamöter och ersättare jämte ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag nedan. Vb 6 s valberednings sammanträde Ordförandes

36 Sammanträdesprotokoll Sida 36 (47) Kf 158 Dnr: ATVKS Styrelsen för Åtvidabergs Vatten AB från och med extra årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma 2019 val s beslut Ledamöter Ersättare S Maria Eklund S Per Lundberg Boställsvägen 12 Kamomillvägen 20 S M M Sven Sjöö Metallvägen 4 Magnus Hesse Yxnerum Gobo Gård Kjell Myrén Västantorpsvägen 17 C Joakim Magnusson C Lina Svensson Björsäter Sjöbacka Solvestad Vindkulla Ordförande Vice ordförande M Magnus Hesse S Maria Eklund har att förrätta val av fem ledamöter och två ersättare jämte ordförande och vice ordförande i styrelse för Åtvidabergs Vatten AB från och med extra årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår ledamöter och ersättare jämte ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag. Vb 7 s valberednings sammanträde Ordförandes

37 Sammanträdesprotokoll Sida 37 (47) Kf 159 Dnr: ATVKS Styrelsen för Åtvidabergs Renhållning AB från och med extra årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma 2019 val s beslut Ledamöter Ersättare S Maria Eklund S Per Lundberg Boställsvägen 12 Kamomillvägen 20 S M M Sven Sjöö Metallvägen 4 Magnus Hesse Yxnerum Gobo Gård Kjell Myrén Västantorpsvägen 17 C Joakim Magnusson C Lina Svensson Björsäter Sjöbacka Solvestad Vindkulla Ordförande Vice ordförande M Magnus Hesse S Maria Eklund har att förrätta val av fem ledamöter och två ersättare jämte ordförande och vice ordförande i styrelse för Åtvidabergs Renhållning AB från och med extra årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår ledamöter och ersättare jämte ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag nedan. Vb 8 s valberednings sammanträde Ordförandes

38 Sammanträdesprotokoll Sida 38 (47) Kf 160 Dnr: ATVKS Ombud vid bolagsstämmor val s beslut Ombud Ersättare M Fredrik Ebbestad S Kerstin Gustavsson har att förrätta val av ombud jämte ersättande stämmoombud vid bolagsstämmor med Åtvidabergs Vatten AB, Åtvidabergs Renhållning AB, Östsvenska Yrkeshögskolan AB, Kopparvallen i Åtvidaberg AB och Kommuninvest ek förening. Vb 9 s valberednings sammanträde Ordförandes

39 Sammanträdesprotokoll Sida 39 (47) Kf 161 Dnr: ATVKS Överförmyndare val s beslut Överförmyndare Ersättare S Peder Griph M Marianne Sandberg Hackspettevägen 16 Tärnvägen 4 har att förrätta val av en överförmyndare och en ersättare för Valberedningens handläggning Partierna representanter föreslår överförmyndare och dennes ersättare jämte ordförande i enlighet med vad som framgår av valberedningens förslag nedan. Vb 10 s valberednings sammanträde Ordförandes

40 Sammanträdesprotokoll Sida 40 (47) Kf 162 Dnr: ATVKS Nämndemän 2015 s beslut Nämndemän S S M C Carin Palm Sörgårdsvägen 7 Kenneth Hallberg Kalkugnsvägen 17 Anna-Greta Andersson Anna Thuresson Målbäck Halvgården har att förrätta val av fyra nämndemän för Vb 11 s valberednings sammanträde Ordförandes

41 Sammanträdesprotokoll Sida 41 (47) Kf 163 Dnr: ATVKS Ägarrepresentant Samordningsförbundet Centrala Östergötland val s beslut beslutar välja Elisabeth Edlund (S) till ägarrepresentant i Samordningsförbundet Centrala Östergötland för har att förrätta val av en ägarrepresentant till Samordningsförbundet Centrala Östergötland för Ordförandes

42 Sammanträdesprotokoll Sida 42 (47) Kf 164 Dnr: ATVKS Direktionen Kommunalförbundet ITSAM val s beslut beslutar välja Elisabeth Edlund (S) till ledamot och Magnus Hesse (M) till ersättare i Direktionen för kommunalförbundet ITSAM har att förrätta val av en ledamot och ersättare i direktionen för Kommunalförbundet ITSAM Ordförandes

43 Sammanträdesprotokoll Sida 43 (47) Kf 165 Dnr: ATVKS Direktionen Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland val s beslut beslutar välja Elisabeth Edlund (S) till ledamot och Magnus Hesse (M) till ersättare i Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland har att förrätta val av en ledamot och ersättare i direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Ordförandes

44 Sammanträdesprotokoll Sida 44 (47) Kf 166 Avtackning räddningstjänstchef Kommunstyrelsens ordförande avtackade räddningstjänstchef Bho Eklund för sin gärning i Åtvidabergs kommun inför sin förestående pensionsavgång. Ordförandes

45 Sammanträdesprotokoll Sida 45 (47) Bilaga 1 Upprops- och voteringslista Namn S 1 Elisabeth Edlund I M 2 Fredrik Ebbestad I S 3 Thomas Lidberg I SD 4 Bertil Jonsson I S 5 Emmelie Rexhell I M 6 Magnus Hesse I C 7 Astrid-Marie Jonsson I S 8 Peder Grip I SD 9 Richard Svensson A S 10 Maria Eklund A M 11 Mira Wedenberg I S 12 Lennart Haraldsson I MP 13 Mia Götesdotter I SD 14 Jan Svensson A S 15 Anki Sjöö Törner I M 16 Bo Hasselblad I C 17 Joakim Magnusson I V 18 Lennart Petersson I S 19 Lars-Åke Bergstrand I M 20 Marianne Sandberg I S 21 Erica Nåhdin I SD 22 Beryl Elmendal I S 23 Sirvan Mostafaey I M 24 Jonas Palmqvist I S 25 C 26 Ann Hemmingsson A S 27 Ulf Dahl I SD 28 Lars Elmendal I M 29 Lars-Erik Nilsson I MP 30 Lotta Björkén I FP 31 Anders Byström I S 32 Siwan Rengenvik I KD 33 Máire Skogstjärna I S 34 Vakant M 35 Björn Moum I s ordförande S 25 Kerstin Gustavsson I Voteringsproposition Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ordförandes

46 Sammanträdesprotokoll Sida 46 (47) ERSÄTTARE Närvarande Tjänstgörande Ej tjänstgörande Voteringsproposition Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst För ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA Christopher Rexhell I Carin Palm I Robin Persson N Brittmari Svensson N Per Johansson N Frida Wärdig F Claes Johansson F För MODERATA SAMLINGSPARTIET Carl Donnér Hubertus Gullby Anita Lindberg Kjell Myrén N N N A För SVERIGEDEMOKRATERNA Larry Karlsson Michelle Svensson Ronja Svensson I F A För CENTERN Ulf Axelsson Anna Thuresson I F För MILJÖPARTIET DE GRÖNA Philip Kullgren Elisabeth Ahlberg F F För VÄNSTERPARTIET Roy Wasniowski Anja Leiding N F För FOLKPARTIET LIBERALERNA Lillies Rydberg Inga-Britta Jungeström N N För KRISTDEMOKRATERNA Tommy Risarp F Ordförandes

47 Sammanträdesprotokoll Sida 47 (47) Berit Rodenteg N I = Närvarande- tjänstgörande A = Anmält förhinder F = Frånvarande, ej anmält förhinder N= Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Ordförandes

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Anläggningsregister nedskrivning av poster

Anläggningsregister nedskrivning av poster Kf 108 Ks 160 Dnr 2007-248 043 Anläggningsregister nedskrivning av poster Under år 2006 upprättades ett nytt anläggningsregister. För de poster i det gamla registret där verklig tillgång inte kunde verifieras

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15 Plat och tid Seionalen, Gamla kommunalhuet, kl 18.00 18.50 Belutande Kommunfullmäktige amtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Nil Holmberg, Clae Drougge, Kertin Gutavon, Lar-Erik Nilon, Kenneth

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(24) Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, bilaga

Sammanträdesprotokoll Sida 1(24) Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, bilaga Sammanträdesprotokoll Sida 1(24) Plats och tid Matsalen, Grebo skola, Grebo, den 31 oktober, kl. 14.00-16.00 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Kenneth Axelsson (M), Odet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-02-04 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Emmelie Rexhell (S) Anki Sjöö-Törner

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-01-09 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Odet Klaff, ersättare för Elisabeth Edlund Thomas Lidberg Maria Lind Peder Griph Siw

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Bysjön, kommunhuset, Kl. 10.00-10.50 Beslutande Ledamöter Peder Griph (S) Marianne Sandberg (M) Kerstin Gustafsson (S) Anita Lindberg (M) Anna Turesson (C)

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. Bilaga 1 2012-11-26 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet räddningstjänsten Östra Götaland, nedan benämnt

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Marie Karlsson (M) Sören Söderström

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Sammanträde i kommunfullmäktige

Sammanträde i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunfullmäktige Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 november 2014, kl. 19.00 B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer