Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig?"

Transkript

1 Maria Ågren Områdesöversikt Historia Vetenskapsrådet 2014 Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? Varje år gifter sig människor runtom i Sverige och världen. Trots att skilsmässor och alternativa samlevnadsformer är vanliga, uppfattas äktenskapet ändå som en självklar och nästan naturgiven institution. Att äktenskapet inte alltid har funnits skulle förvåna många, men det uppstod och knäsattes i en speciell historisk situation, för att lösa vissa problem i den medeltida franska adeln. Äktenskapet är, liksom så mycket annat, en institution som människor har skapat i ett visst läge men som sedan har blivit kvar. Idag syns tiggare på gatorna i svenska och andra europeiska städer. Detta är ett problem som måste lösas, menar många, men hur man konkret ska gå till väga är en annan sak. Röster höjs ibland för kriminalisering. Kanske kan bättre beslut fattas om man beaktar kunskap med ett större tidsdjup. Kringresande fattiga är ingen nyhet, inte heller jakt på och kriminalisering av dem. Dessutom har kvinnor ofta varit överrepresenterade bland de fattiga. Vilka system har fungerat bäst för att motverka fattigdom, och vilka har de långsiktiga konsekvenserna varit för de samhällen som misslyckats med att lösa problemet? Varje år ser svenskarna på tv hur norrmännen firar sin nationaldag på ett sätt som saknar motstycke i Sverige. Varför tar sig den norska nationalismen helt andra uttryck än den svenska? Svaret finns i ländernas historiska erfarenheter. Finns det nackdelar med en så starkt uttalad nationell gemenskap som den i Norge, och kan det finnas fördelar med den mer ljumma variant vi finner i Sverige? För nyblivna svenskar kan det till exempel vara svårare att ta sig in i en kultur präglad av stark nationalkänsla. * * * * Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? Jo, den bidrar till att lösa problem som vi inser att vi har som fattigdomen på gatorna och den gör oss medvetna om att förhållanden som vi uppfattar som naturliga i själva verket har en konstruerad karaktär och en historia som äktenskapet. Humaniora och samhällsvetenskap är alltså både problemlösande och problematiserande. De svarar också på rena nyfikenhetsfrågor som varför det finns skillnader i nationell kultur mellan två näraliggande länder och ibland kan denna kunskap plötsligt få ett stort nyttovärde som när det gäller att förstå förutsättningarna för integration och hemmahörighet. 1

2 På ett mer allmänt plan handlar mycken humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om hur och varför människor agerar och fattar beslut. Människor är inte apparater. De fattar tvärtom sina beslut inom föränderliga ramar som är både begränsande och berikande; 1 att undersöka dessa ramar och människors samspel med dem är vad många humanister och samhällsvetare sysslar med. Det är en central uppgift inom kulturellt inriktade ämnen som historia och antropologi, liksom inom ekonomi och psykologi. Språket kommer också in i detta sammanhang: människor förstår och missförstår varandra, och detta påverkar deras beslut. Hur viktig teknisk-naturvetenskaplig och medicinsk forskning än är och den är mycket viktig så handlar den ändå inte om hur människor använder sina olika förutsättningar för att fatta beslut. Våra kunskaper, vår hälsa och våra teknologier är värdefulla resurser; hur och varför människor använder dessa resurser är vad humanister och samhällsvetare undersöker. En insikt om en hotande miljökatastrof gör ingen nytta om inte människor tar till sig insikten och ändrar sitt beteende. Men humaniora och samhällsvetenskap fokuserar inte bara på människor som agerande och beslutsfattande varelser. Dessa discipliner sysslar också med att undersöka och analysera samhällen och kulturer som system. Systemen som är både komplexa och dynamiska det handlar om intrikata samspel mellan många olika krafter som dessutom förändras över tid. Komplexa och dynamiska system studeras även inom naturvetenskap, teknik och medicin. Det bör därför finnas goda förutsättningar för samarbete mellan vetenskapsområdena på just denna punkt. Historia: lägesbeskrivning, problem och visioner Historieämnet och de historiska vetenskaperna kännetecknas idag av en mycket större tematisk bredd än vad som var fallet på och 1980-talen (för inte tala om tiden dessförinnan). Dagens historiker kan syssla med praktiskt taget allt som rör människor och mänskliga samhällen och kulturer. Dessutom är det helt accepterat att historiker arbetar med tidsperioder som sträcker sig ända in i nuet (samtidshistoria). Den tematiska bredden går hand i hand med en relativt stor enhetlighet i val av perspektiv. Svensk historisk forskning är idag starkt präglad av den så kallade kulturella vändningen. Detta gäller oberoende av tidsperiod; forskning om medeltiden, den tidigmoderna perioden samt modern- och samtidshistoria domineras alla av olika varianter av kulturhistoria. Inom medeltidshistoria är exempelvis forskning om ritualer ett livaktigt område, och politiska förhållanden efter år 1800 har förnyats av studier av hur politiska ledare och regenter byggt upp sin legitimitet och image. Inom tidigmodern forskning är frågor om genus ett livaktigt fält, och genus förstås i regel som kulturella Jag tackar Torbjörn Nilsson, Södertörns högskola, och Thomas Lindkvist, Göteborgs universitet, för att jag fått diskutera med dem. Ansvaret för texten är dock helt mitt eget. 1 Min översättning av det vanliga uttrycket constraining and enabling. 2

3 föreställningar om kön. Känslor och konsumtion är andra exempel på aktuella kulturhistoriska ämnesområden. Svenska historiker forskar om det mesta, men gör det ofta ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Samtidigt finns det nya spår och utvecklingslinjer inom det kulturhistoriska angreppssättet. Den så kallade materiella vändningen innebär att materiella förhållanden nu problematiseras på ett helt annat sätt än vad som skedde inom historiematerialistisk forskning. Nu handlar det om människors förhållanden till materiella föremål (som kläder och byggda miljöer) och om vad det materiella gör med människor. Det handlar i hög grad om spatiala frågor, som till exempel hur rummet struktureras av faktorer som kön och etnicitet. Här ställs frågorna på nya och spännande sätt, till exempel om köket: rum för drömmar, ideal och vardagsliv. Konkreta praktiker hamnar ofta i centrum forskning om ritualer är ett exempel på detta och man försöker förstå relationer mellan diskurser och praktiker på ett ännu mer nyanserat sätt. Ytterligare ett uttryck för den materiella vändningen är intresset för de historiska källorna och arkiven som materiella objekt. Även miljöhistoria ett fält som är mycket äldre än den materiella vändningen kan sägas bottna i ett intresse för relationen mellan människan och hennes påtagliga omgivning, till exempel i en arktisk miljö. Ofta blir miljöhistoria på ett naturligt sätt tvärvetenskaplig. När den kulturhistoriska inriktningen kombineras med en globalhistorisk eller transnationell ambition leder det ofta till ett intresse för kulturmöten. Här kan det handla om möten mellan kristna och ickekristna grupper (inom och utom Sverige) eller möten mellan européer och utom-européer. Forskning om flyktingströmmar och migration tillhör detta område. I enlighet med historicismens fortfarande aktuella ideal försöker forskarna förstå människor i det förflutna, hur de förstod och missförstod varandra, och hur de förändrades genom möten med varandra. Denna forskning är alltså ett exempel på att historiker utforskar komplexa och dynamiska system, även om man kanske snarare väljer att tala i termer av kontingens. Forskningen kring kulturmöten är livaktig, har stor potential och kan lätt göras samhällsrelevant. Andra områden som är livaktiga och har många företrädare är utbildningshistoria, forskning om historiedisciplinens egen utveckling (historiografi) och om historieförmedling i skolan, i media, genom olika populärvetenskapliga kanaler, etc. Särskilt de två sistnämnda områdena fungerar samlande; de flesta historiker har ett intresse av dessa frågor. Den kulturhistoriska dominansen har inte utmanats eller kritiserats, trots att det med nödvändighet blir så, att andra perspektiv och angreppssätt kan hamna i skymundan om ett perspektiv dominerar. Således finns det idag inom historieämnet mindre forskning om ekonomiska eller sociala förhållanden som sådana. En del av dessa aspekter behandlas i stället inom näraliggande ämnen som kulturgeografi och arkeologi. Kanske borde vi ibland ställa frågor om vad vi inte fångar in inom det rådande perspektivet, och kanske borde vi ibland försöka utmana utgångspunkter och falsifiera hypoteser. 3

4 Människan är givetvis en kulturell varelse, men utforskar vi detta förhållande på ett optimalt och samtidigt effektivt sätt? Det finns till exempel en metodologisk uppspaltning mellan kvalitativa och kvantitativa angreppssätt, där den kulturhistoriska forskningen får sägas föredra det förra. Men ibland skulle forskningsfrågorna vinna på att angripas med en kombination av olika metoder. Den stora bredden och pluralismen har lett till att inflytandemönstren idag är komplexa och svåröverskådliga. Inom sitt eget specialområde har svenska historiker ofta både tvärdisciplinära och internationella kontaktnät, vilket tveklöst höjer forskningens kvalitet och genomslag. Samtidigt kan man ha en vagare uppfattning om vad kollegor på ett grannuniversitet eller i ett nordiskt grannland sysslar med. När jag skulle skriva denna text fick jag till exempel vid flera tillfällen stanna upp och tänka efter om den observation jag gjort verkligen gällde svensk historisk forskning, eller historisk forskning inom mina delområden, som bara delvis definieras utifrån svenska förhållanden. Jag tror inte att jag är ensam i detta. Nätverken korsar både disciplinära och nationella gränser, och ibland suddas gränserna ut. I detta sammanhang är det av stor betydelse att svenska historiker har skapat en återkommande nationell mötesplats i form av Det svenska historikermötet (sedan 1999). Detta är en faktor som bidrar till att upprätthålla en nationell professionell identitet. Men eventuellt är det så att känslan för historiefältets gränser, metoder och unika karaktäristika har försvagats, delvis som en konsekvens av de komplexa inflytandemönstren. Metoddiskussioner är inte ett påfallande inslag i dagens historievetenskapliga avhandlingar och debatter, och kanske var det ett tecken i tiden att Historisk Tidskrift år 2013 tyckte sig behöva ha ett speciellt temanummer om metodik. Det är idag omöjligt att överblicka allt som skrivs inom historia i snäv bemärkelse, för att inte tala om historiska vetenskaper i bredare bemärkelse. Pluralismen är också stor vad gäller teoretiska utgångspunkter. Samtidigt finns det ofta en eller flera självklara storheter som inte gärna ifrågasätts. Det kan handla om en inflytelserik empirisk undersökning, ett historiskt fenomen eller ett teoretiskt perspektiv som, just därför att de varit så viktiga, muras fast som sanningar. Lite tillspetsat betyder detta att historiedisciplinen, som på ett plan är mycket pluralistisk, ändå skulle må bra av större mångfald och, inte minst, av att låta olika utgångspunkter går i clinch med varandra för att testa vilken som har störst förklaringskraft, är mest fruktbar, etc. Det är idag ovanligt att man aktivt utmönstrar en storhet som irrelevant, eller att man pekar ut ett fel eller missförstånd i tidigare forskning. Däremot kanske man utmönstrar genom att glömma bort. Känslan av att historia är ett kollektivt och kumulativt kunskapsprojekt är sannolikt svagare idag (vilket ett temanummer av tidskriften Scandia 2013 tyder på), trots att det, enligt min mening, är just ett sådant projekt. Svenska historiker skulle behöva debattera mycket mer än vad som är fallet, och inte bara inom de olika delområdena. Debatt skulle sannolikt stärka känslan av varifrån ämnet kommer och vart det är på väg. 4

5 Det finns också ett behov av att stanna upp, summera och syntetisera. Vad har man kommit fram till, vad betyder resultaten och vilka områden bör man i nästa steg ta sig an? Syntetisering ska inte nödvändigtvis tolkas som att vi behöver fler stora översikter. Det är viktigare, menar jag, att försöka utveckla begrepp och modeller på medelhög teoretisk nivå som på ett koncist sätt sammanfattar forskningens resultat. Ett exempel på detta (som jag väljer att inte hämta från svensk forskning) är Joachim Eibachs lansering av begreppet das offene Haus. 2 Bakom begreppet ligger en kritik av det äldre das ganze Haus (ofta använt i tidigmodern socialhistorisk forskning). Det är en kritik som bygger på en systematisk utvärdering av vad flera decenniers forskning om hushåll och familjer faktiskt har lärt oss. Den nya termen sammanfattar kunskapsläget, kasserar en mindre lyckad term, och skapar därmed förutsättningar för debatt: är detta ett bra begrepp? Om begreppet accepteras kan det i förlängningen leda till en mer effektiv kommunikation bland forskarna. De tendenser till problem jag här pekat på bristande mångfald under en yta av pluralism, utebliven debatt, svag känsla av ett kollektivt kunskapsprojekt har sannolikt flera skäl. En viktig orsak är nog den kortare forskarutbildningen, som skapar sämre förutsättningar för fundering och reflektion och leder till att man tvingas satsa på säkra kort. En annan orsak är kraven på lätt mätbara publiceringar. Dessa båda omständigheter leder lätt till kollektiv stress och en känsla av att snabbt behöva få fram resultat. Man brukar dessutom säga att den svenska intellektuella miljön är liten och att det leder till att alla alltid rör sig i samma riktning. Om detta stämmer är mindre klart; faktum är ju att det idag finns väldigt många historiker. Men kanske är vi för lika? I all historieforskning spelar goda språkkunskaper en roll som är svår att överskatta. Det är därför ett problem i antik-, medeltids- och tidigmodern historia att allt färre behärskar latin och därmed blir beroende av översättningar. Alla viktiga texter är ju inte översatta, och alla översättningar är inte tillräckligt bra. Men även andra språk än latin är viktiga; all historia som rör kulturmöten är till helt beroende av goda och månsidiga språkkunskaper om kvaliteten ska kunna upprätthållas. Det är också viktigt att ha ett seriöst och professionellt förhållningssätt till språkfrågan vid publicering på engelska. Det är angeläget att svensk historisk forskning når ut på den internationella arenan, men om den ska göra det med framgång krävs att engelskan håller mycket hög kvalitet. Inom andra vetenskapsområden talar man ofta om vikten av att Sverige slår vakt om vissa kompetenser för att kunna upprätthålla internationell konkurrenskraft. Inom historieforskningen, och humaniora i bred bemärkelse, är språkkunskaper exempel på sådan kompetens; det är helt klart att svensk forskning halkar efter om denna kompetens är otillräcklig. Till skillnad mot många andra länder (till exempel Finland) har Sverige haft en tradition av att inte utlysa tjänster i historia med inriktning mot olika geografiska områdens historia (sydamerikansk 2 Joachim Eibach (2011). Das offene Haus. Kommunikative Praxis im sozialen Nahraum der europäischen Frühen Neuzeit. Zeitschrift für Historische Forschung: Vol. 38, No. 4, pp

6 historia, nordeuropeisk historia, etc.). Effekten har förstås blivit att den överväldigande majoriten av alla anställda historiker sysslar med svensk historia. Det är inget fel med den inriktningen det är rimligt att de som behärskar det svenska språket också utforskar svenskspråkiga historiska källor men det skulle förmodligen gagna både universitetsundervisning och forskningsutveckling om det fanns en mer genomtänkt plan för hur man, på nationell nivå, ska täcka in de olika världsdelarnas historia. Att tala om vikten av globala perspektiv är en sak (det skedde vid svenska historikermötet 2011), att verkligen få in dem i lärares, forskares och studenters vardag är en annan. Här kan man återigen fundera på om vi, genom våra forskningsobjekt, är för lika. 6

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar 1 Inledning till antologin Genusvägar, redigerad av mig, publicerad av Liber, Malmö, 2002. Avsikten med boken var att presentera hur genusforskningen utvecklats och för närvarande (dvs 2002) ser ut inom

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 Expertgruppen för Genusforskning Ämnesbeskrivning och rekommendationer Förord Vetenskapsrådet har som en del av sitt strategiska

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Till ofullständighetens lov 1. Per Magnus Johansson

Till ofullständighetens lov 1. Per Magnus Johansson Till ofullständighetens lov 1 Per Magnus Johansson Jag vill börja med att tacka styrelsen i Svenska psykoanalytiska föreningen och Svenska psykoanalytiska sällskapet för att jag har blivit inbjuden att

Läs mer

Om undervisning på engelska

Om undervisning på engelska Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens www.hsv.se Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie.

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Magnus Dahlberg Masteravhandling i musikpedagogik Norges Musikkhøgskole

Läs mer

Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON

Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON LENA HALLDENIUS I CARL-MAGNUS STOLT I LARS LINDBERG Om bemötande 1 av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS Bemötandeuppdraget

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen En teori om asymmetriskt partnerval Bo Rothstein [publicerad i Arkiv för studier i arbetarrörelsen historia vol 94/95, 2006] Inledning Sverige är i flera

Läs mer