ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden (31 61)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)"

Transkript

1 Socialnämnden (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit Winges (v) Romi Lundin (kd) Ingrid Andersson (c) ersätter Ziita Eriksson (m) Helena Wikström (c) Anitha Näsström (fht) May Hedlund (fp) ersätter Romi Lundin (kd) Övriga närvarande Justering Justerare Carina Axling (s) Eva Henning (s) Herbert Hedström (s) Berit Bergström (mp) Gunilla Åslund (fht) Carin Homann Lennart Roswall Maria Hellqvist Gunn-Britt Grohp Sussie Holmgren Kristina Bergkvist Binita Paues (s) ekonom/projektledare kvalitetsnätverket omr.ansvarig arbetsbefrämjande åtgärder omr.ansvarig IFO:n socialchef ekonom sekreterare Plats och tid Kommunhuset onsdagen den 4 april Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Kristina Bergkvist Ordförande... Diana Blomgren (s) Justerare... Binita Paues (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Juserade paragrafer Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Kristina Bergkvist

2 Socialnämnden Sn 27 JUSTERING Beslut Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Binita Paues (s) Sn 28 DAGORDNING Tillkommer: Ansökan om ekonomiska medel till POSOM-gruppen. Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående förändring. Sn 29 MBL-INFORMATION MBL-information enligt MBL 19 om dagordningens ärenden har ägt rum torsdagen den 15 mars. Ingen facklig företrädare kom till informationen.

3 Socialnämnden Sn 30 Dnr 13/2007 KVALITETSNÄTVERK BERGSLAGEN, KVALITETS- OCH KOSTNADSJÄMFÖRELSE KRING KOMMUNENS ÅTGÄRDER INOM ARBETSMARKNADSOMRÅDET Ärende Kvalitetsnätverk Bergslagen har utkommit med en rapport om kvalitets- och kostnadsjämförelse kring kommunernas åtgärder inom arbetsmarknadsområdet. Rapporten omfattar en undersökning som har genomförts i maj-november 2006 i kommunerna Fagersta, Falun, Heby, Hedemora, Hofors, Sala, Skinnskatteberg och Vansbro. Carin Homann, kommunens projektledare i kvalitetsnätverket, redovisar rapportens resultat. Kommunernas mål, organisation och samverkan kring arbetsmarknadsåtgärder Det visar sig vara svårt att följa en styrkedja från fullmäktiges övergripande inriktningsmål via kommunstyrelse/arbetslöshetsnämnd till ansvarig nämnd och verksamheternas effektmål och mål på individnivå. - Hofors har ganska bra betyg för målsättningar, men den strategiska nivån bör ses över. Undersökningen visar att kommunerna tycks se fler möjligheter och färre hinder för samverkan i andra samverkansforum än i arbetsmarknadsnämnden. Ett lokalt inflytande bör stärkas. - Synpunkter från Hofors överensstämmer i stort med övriga kommuner om de bristande befogenheterna på lokal nivå och att ökade befogenheter skulle medföra att den lokala arbetsmarknadspolitiken skulle fungera bättre. Unikt i Hofors med samordningen mellan näringsliv och arbetsmarknad, genom att samma person arbetar med båda frågorna. Åtgärder, kostnader och finansiering Hofors avviker genom att ha flest sysselsatta totalt och i den Övriga målgruppen av alla kommuner. Det är IDEA, sk datortek, med kort programperiod ca 2 veckor som påverkar. Målgruppen Vuxna långtidsarbetslösa arbetade man inte alls med. Målgruppen Ungdomar år är relativt liten i jämförelse med arbetslösheten i kommunen. Hofors hade dubbelt så många feriearbetande ungdomar som genomsnittet av kommunerna, en verksamhet som inte riktar sig till arbetssökande.

4 Socialnämnden forts. - Kostnaden per person i åtgärd är den tredje lägsta med ca 8000 kronor. Nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder per invånare i kommunen är också den tredje lägsta med ca 148 kronor. Däremot har Hofors den högsta kostnaden för försörjningsstöd till personer som stod till arbetsmarknadens förfogande. Har kommunen utnyttjat möjligheten att ställa krav på personer som fått försörjningsstöd och har samverkan mellan socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten lett till lämpliga arbetsmarknadsåtgärder för dessa personer? Kommunernas uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder - I Hofors lämnas verksamhetsuppföljning i samband med bokslut. - I Hofors görs ingen systematisk uppföljning av individer efter avslutad åtgärd. Brukarundersökning Deltagarna i de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna är i stor utsträckning nöjda med programmen och stödet. Handlingsplanen är ett viktigt underlag och stöd i den process som följer då man deltar i en arbetsmarknadsåtgärd. - Hofors hade lägsta andelen med personlig handlingsplan. Brukarens upplevelse av kontakten med kommunen har kvalitetsaspekter som trygghet och kontinuitet. Resultaten vad avser brukarens tilltro till en ökad möjlighet att få ett jobb eller gå vidare till studier efter avslutad åtgärd/program visar på stor variation mellan kommunerna. - I Hofors var det 53 % som trodde att arbetsmarknadsprogrammet kommer att öka möjligheterna till att få arbete eller gå vidare till studier, vilket är genomsnittligt. Sambandsanalysen Det finns inga tydliga samband mellan externa intäkter (statliga bidrag) och nivån på arbetslösheten i kommunerna. Likaså är sambanden mellan faktorerna individ i åtgärd och arbetslöshet otydliga. Kommunstyrelsen har vid sammanträde uppdragit till nämnden att belysa - hur man arbetar med att analysera och ta tillvara rapportens resultat - de noteringar i rapporten som gjorts för Hofors.

5 Socialnämnden forts Lennart Roswall, områdesansvarig arbetsbefrämjande åtgärder, redovisar kommentarer till rapporten, bilaga. Beslutsunderlag Kvalitetsnätverk Bergslagen, kvalitets- och kostnadsjämförelse kring kommunens åtgärder inom arbetsmarknadsområdet Kommunstyrelsen 6/ Skrivelse från Lennart Roswall Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och överlämna denna till kommunstyrelsen.

6 Socialnämnden Sn 31 Dnr 21/2007 FLYKTINGMOTTAGNINGENS ORGANISATION MED KOSTNADSKALKYL Ärende Nämnden har från Personal- och ekonomiutskottet fått i uppdrag att ta fram en organisation för flyktingmottagningen med kostnadskalkyl. Maria Hellqvist, områdesansvarig för individ- och familjeomsorgen, redovisar organisation med kostnadskalkyl. Bakgrund Flyktingar som kommer till kommunen har rätt till en individuell introduktion som ska ge bra förutsättningar till egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället. Det kan till exempel vara försörjningsstöd, undervisning och barnomsorg. Målen för introduktionen är fastställda och nedtecknade i ett nationellt dokument. För att introduktionen ska bli framgångsrik samordnar kommunen sina insatser med t ex arbetsförmedling, näringsliv, skolor, landsting och frivilligorganisationer. När introduktionen är genomförd ska personen ha fått sin utbildning och yrkeskompetens värderad och fått kunskap om svenskt samhälle och arbetsliv. Färdigheterna i svenska ska vara tillräckliga för kommunikation i vardagen. Kunskaper om demokratiska värderingar, om den svenska skolan för barn ingår också i introduktionen, liksom egna påbörjade studier, i mån av behov. Kommunen har sedan år 2003 en överenskommelse med Integrationsverket om mottagande av kommunplacerade flyktingar. Inför år 2006 åtog sig Hofors att ta emot 45 flyktingar under året. Antalet utökades hastigt under andra halvåret till 90 st. Vid årets slut hade 89 flyktingar anlänt till kommunen. Under år 2006 låg Hofors på fjärde plats i landet när det gäller antalet mottagna flyktingar i förhållande till invånare. Redan innan utökningen hade kommunens flyktingmottagning en låg bemanning. Detta berodde på att man inte kommit upp i avtalade 45 flyktingar tidigare.

7 Socialnämnden forts. Kommunen stod därför inför en utökning till att klara 45 st. När sedan åtagandet dubblerades hastigt blev mottagningens personal hårt pressade. För att förstärka personalgruppen flyttades under hösten en socialsekreterare från familjegruppen till flyktingmottagningen. Detta medförde också att familjearbetet blev lidande. Rekrytering av nya medarbetare tar lång tid. Den vakanta platsen kunde återbesättas först i slutet av februari innevarande år. Resurser fick också tas ur det normala försörjningsstödsarbetet. Arbetet med att utforma ett introduktionsprogram och en lokal överenskommelse tillsammans med arbetsförmedling, försäkringskassa och skola fick med anledning av detta stå tillbaka för att det praktiska arbetet med att ordna för ankommande flyktingar skulle kunna prioriteras. Under slutet av förra året och början av detta år har arbetsförhållandena normaliserats och detta arbete har därefter tagit fart. Flyktingmottagningens organisation och uppdrag Flyktingmottagningen består idag av en flyktingsamordnare och två handläggare. Deras arbetsuppgifter är att: Samordna introduktionsprocessen Samordna kontakter med övriga delar av samhället som har ett ansvar i introduktionen. Det kan vara SFI (svenska för invandrare), arbetsförmedling, försäkringskassa, skola, sjukvård. Ordna för vardagliga behov Bevilja försörjningsstöd, ordna bostad, hemutrustning etc. Upprätta en introduktionsplan Tillsammans med den enskilde upprätta en individuell plan. Planen kan upprättas i samverkan med arbetsförmedling och skola. Planen innehåller i huvudsak kartläggning, planering och uppföljning. Kartläggningen omfattar utbildning/bakgrund och arbetslivserfarenhet, mål för självförsörjning, hälsa, social status, validering av yrkeskompetens och betyg.

8 Socialnämnden forts. Planeringen görs för 24 månader från datum för kommunplacering och omfattar utvecklingsinsatser där studier av svenska och svenskt samhälls- och arbetsliv fokuseras. För barnfamiljer avsätts tid för samtal kring barnens behov. Uppföljning och uppdatering av den individuella planen görs var fjärde månad. Övrigt Under våren planeras en mötesplats, för flyktingar och andra, i folkets hus. En person från flyktingmottagningen kommer att finnas tillgänglig vissa tider. Ersättning för mottagande av flyktingar Kommunerna erhåller olika typer av ersättningar för mottagandet: Grundersättning Årsvis (år 2007) oberoende av kommunens storlek och volymen på mottagandet. Ersättningen ska täcka del av kostnaderna för administrationen kring mottagandet. Schablonersättning Utgår per person. Ersättningens storlek är beroende på personens ålder. En vuxen person genererar en ersättning på kr per år under 3.5 år. Detta ska räcka till försörjningsstöd, svenska för invandrare samt extra kostnader utöver normal skolgång för denna grupp. Grundkostnaden per elev ska tas ur Barn- och Utbildningsnämndens ordinarie budget och ska inte belasta flyktingmedel. Pengarna fördelas mellan individ- och familjeomsorgen och andra berörda parter. Fördelningen för år 2007 är klar och för kommande år kan fördelningen göras genom schablonbelopp för hela året eller genom att man kommer överens om ett belopp per individ som betalas i efterskott. De flesta kommuner har en kortare introduktionsperiod utifrån att ersättningen inte täcker kostnaderna för så lång tid. Enbart försörjningsstödet för ett flyktinghushåll låg på i genomsnitt kr under år 2006.

9 Socialnämnden forts. Extraordinära kostnader Kan sökas för speciella kostnader som kan uppstå i samband med mottagandet. Hofors fick under år tkr med anledning av det kraftigt ökade mottagandet och för att många kvotflyktingar togs emot. Dessa medel kommer att användas under år 2007och fördelas mellan berörda verksamheter. Stimulansersättning Extra ersättning på 20 tkr per person som utgick under år 2006 för att få kommunerna att öka volymen. Frivilliga krafter Kommunen har tecknat en regional överenskommelse om introduktion av flyktingar. Ett regionalt samarbete pågår i flera frågor rörande introduktionen. Ett aktuellt projekt är frivilligkraft inom flyktingmottagande, ett projekt som drivs av SWERA (Swedish Refugee Aid) i samarbete med kommuner och frivilligorganisationer. Om detta projekt kan man läsa på kommunens hemsida. Kalkyl flyktingmottagning år 2007 Mkr Intäkter 9,6 Försörjningsstöd -5,2 BUN -2,8 Flyktingmottagning -1,6 Totalt 0 Beslutsunderlag Uppdrag från Personal- och ekonomiutskottet Skrivelse från Maria Hellqvist Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och överlämna denna till kommunstyrelsen.

10 Socialnämnden Sn 32 Dnr 24/2007 MOTION ANGÅENDE FLYKTINGMOTTAGANDET I KOMMUNEN, BESVARANDE Ärende Pär Åslund och Anitha Näsström (fht) har ställt motion angående flyktingmottagandet i kommunen. Kommunstyrelsen har uppdragit till socialnämnden att lämna förslag på besvarande av motionen. Maria Hellqvist, områdesansvarig individ- och familjeomsorgen, redovisar förslag till besvarande av motionen. Bakgrund Hoforshus AB har under några år haft ett avtal med Migrationsverket om att upplåta lokaler och bostäder för Migrationsverkets asylmottagning. Detta avtal upphörde Dessa flyktingar stannade ofta under en kortare tid i kommunen för att invänta avvisning eller kommunplacering. Ansvaret för denna grupp åvilade Migrationsverket. Undantaget är i de fall anmälningar inkommer om att socialtjänsten behöver ingripa till barns skydd. Dessa hanteras på samma sätt som för övriga kommuninvånare. När det gäller kommunplacerade flyktingar har Hofors en överenskommelse med Integrationsverket om ett mottagande. Kommunen har förbundit sig att ta emot 45 personer per år, undantaget år 2006 då antalet utökades till 90 st. Något problem med kriminalitet inom denna grupp har hittills inte kommit till nämndens kännedom. Flyktingar som kommer till kommunen har rätt till en individuell introduktion som ska ge bra förutsättningar till egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället. Det kan t ex vara försörjningsstöd, undervisning och barnomsorg. Målen för introduktionen är fastställda och nedtecknade i ett nationellt dokument.

11 Socialnämnden forts För att introduktionen ska bli framgångsrik samordnar kommunen sina insatser med t ex arbetsförmedling, näringsliv, skolor, landsting och frivilligorganisationer. När introduktionen är genomförd ska personen ha fått sin utbildning och yrkeskompetens värderad och fått kunskap om svenskt samhälle och arbetsliv. Färdigheterna i svenska ska vara tillräckliga för kommunikation i vardagen. Kunskaper om demokratiska värderingar, om den svenska skolan för barn ingår också i introduktionen, liksom egna påbörjade studier, i mån av behov. De kommunplacerade flyktingar som mottas i Hofors behandlas i enlighet med svensk lagstiftning. Flyktingmottagningen består idag av en flyktingsamordnare och två flyktingsekreterare samt en assistent (plus-jobb). Flyktingmottagningens ansvar Samordna introduktionsprocessen Samordna kontakter med övriga delar av samhället som har ett ansvar i introduktionen. Det kan vara SFI (svenska för invandrare), arbetsförmedling, försäkringskassa, skola, sjukvård. Arbete pågår med att utforma ett introduktionsprogram samt en lokal överenskommelse där de olika verksamheternas ansvar tydliggörs. Ordna för vardagliga behov Bevilja försörjningsstöd, ordna bostad, hemutrustning etc. Upprätta en introduktionsplan Tillsammans med den enskilde upprätta en individuell plan. Planen kan upprättas i samverkan med arbetsförmedling och skola. Planen innehåller i huvudsak kartläggning, planering och uppföljning. Kartläggningen omfattar utbildning/bakgrund och arbetslivserfarenhet, mål för självförsörjning, hälsa, social status, validering av yrkeskompetens och betyg.

12 Socialnämnden forts. Planeringen görs för 24 månader från datum för kommunplacering och omfattar utvecklingsinsatser där studier av svenska och svenskt samhälls- och arbetsliv fokuseras. För barnfamiljer avsätts tid för samtal kring barnens behov. Uppföljning och uppdatering av den individuella planen görs var fjärde månad. Övrigt Under våren planeras en mötesplats, för flyktingar och andra, i Folkets Hus. En person från flyktingmottagningen kommer att finnas tillgänglig vissa tider. Ersättning för kommunplacerade flyktingar Grundersättning Årsvis tkr oberoende av kommunens storlek och volymen på mottagandet. Ersättningen ska täcka del av kostnaderna för administrationen kring mottagandet. Schablonersättning Utgår per person. Ersättningens storlek är beroende på personens ålder. En vuxen person genererar en ersättning på kr per år under 3,5 år. Detta ska räcka till försörjningsstöd, svenska för invandrare samt extra kostnader utöver normal skolgång för denna grupp. Pengarna fördelas mellan individ- och familjeomsorgen och andra berörda parter. De flesta kommuner har en kortare introduktionsperiod utifrån att ersättningen inte täcker kostnaderna för så lång tid. Extraordinära kostnader Kan sökas för speciella kostnader som kan uppstå i samband med mottagandet. Hofors fick under år 2006, 700 tkr med anledning av det kraftigt ökade mottagandet och för att många kvotflyktingar togs emot. Dessa medel fördelas mellan berörda verksamheter. Stimulansersättning Extra ersättning på 20 tkr per person som utgick under år 2006 för att få kommunerna att öka volymen. Dessa medel fördelas mellan berörda verksamheter.

13 Socialnämnden forts. Frivilliga krafter Kommunen har tecknat en regional överenskommelse om introduktion av flyktingar. Ett regionalt samarbete pågår i flera frågor rörande introduktionen. Ett aktuellt projekt är frivilligkraft inom flyktingmottagande, ett projekt som drivs av SWERA (Swedish Refugee Aid) i samarbete med kommuner och frivilligorganisationer. Om detta projekt kan man läsa på kommunens hemsida. Beslutsunderlag Motion P Åslund/A Näsström (fht) Kommunstyrelsen 13/ Maria Hellqvist, förslag till besvarande av motion Socialnämnden ser positivt på de i motionen föreslagna åtgärderna om ett genomtänkt mottagande i samverkan och konstaterar att mycket av detta överensstämmer med den planering som i dagsläget finns inom området. Beslut Socialnämnden beslutar att anse motionen besvarad och överlämna detta till kommunstyrelsen.

14 Socialnämnden Sn 33 Dnr 22/2007 HANDLINGSPLAN FÖR ATT MINSKA KOSTNADERNA INOM INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN Ärende Socialnämnden har fått i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur kostnaderna skall kunna minskas inom individ- och familjeomsorgen fram till år I handlingsplanen skall belysas hur kostnaderna kan anpassas till nivån i liknande kommuner. Maria Hellqvist, områdesansvarig för individ- och familjeomsorgen, redovisar förslag till handlingsplan. Bakgrund Individ- och familjeomsorgen har under flera år aktivt arbetat för att minska kostnaderna inom sitt område. Många faktorer påverkar dessa kostnader. Individ- och familjeomsorgen ska verka för goda levnadsbetingelser för dem som bor i Hofors. Men detta är också en uppgift för kommunens samtliga verksamheter inte bara för individoch familjeomsorgen. Socialtjänsten har dock ett yttersta ansvar för de som vistas i kommunen. I jämförelser med andra kommuner måste därför också jämföras andra områden för att få en rättvisande bild, bilaga. Av de bistånd som individ- och familjeomsorgen beviljar är det bistånd till försörjning och till familjebehandling som kostar mest. Försörjningsstödet är främst beroende av hur arbetsmarknaden ser ut men också hur andra socialförsäkringssystem fungerar. Man kan också se andra samband som till exempel med hur väl elever i grundskola och gymnasieskola klarar sig. Vi vet att antalet behöriga till nationellt program på gymnasiet ligger lågt i Hofors jämfört med riket. Vi vet också att detta kan påverka antalet personer i behov av stöd till sin försörjning. 33% av personer som fått försörjningsstöd i åldern år saknar gymnasiekompetens. Detta skapar naturligtvis sysselsättningssvårigheter. Som exempel kan nämnas att den största arbetsgivaren på orten, Ovako Steel, inte anställer personer utan gymnasieutbildning.

15 Socialnämnden forts. När det gäller familjebehandling kan kostnaderna variera kraftigt mellan åren. Kostnaderna per institutionsplacerat barn är stor. Antalet barn som behöver placeras utanför hemmet är inte särskilt många men en dysfunktionell familj med flera barn som behöver kvalificerad vård kan öka dessa kostnader kraftigt. Det är därför viktigt att fortsätta uppbyggnaden av familjebehandlingsteamet som kan verka för att stödja familjer i sin hemmiljö. För missbruksvården finns också samma problematik. Varje institutionsplacering blir kostsam. Satsningen på öppenvård i Hofors har varit lyckosam eftersom denna har gjort det möjligt att ge fler behandling tidigt och härigenom kan förhoppningsvis många institutionsplaceringar undvikas. Här finns dock alltid en osäkerhet inför framtiden. Under år 2006 fattades inget beslut om tvångsvård men redan under de första månaderna under innevarande år har beslut fattats om ett omhändertagande enligt LVM. Kostnaden för denna vård beräknas uppgå till ca 500 tkr per person. Detta är ca 23% av hela missbruksvårdens budget för all behandling. Aktuella åtgärder I juni år 2006 anställdes en coach för att motivera yngre försörjningsstödstagare (18-35 år) att själva arbeta för att skaffa sig en egen försörjning. Detta resulterade i att individ- och familjeomsorgen kunde ansöka om EU-stöd för ett projekt på ett år. I projektet har, förutom coachning och utbildning, också kontakter med arbetsgivare kunnat skapas för att underlätta sysselsättning i form av både praktik och anställningar. Kommunen har genom projektet fått en möjlighet att arbeta inte bara med klienterna utan också med arbetsgivarna, ett område som normalt sett ligger utanför individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde. Detta ger kunskap om hur kommunen på ett bättre sätt kan samordna individ- och familjeomsorgens arbete med de delar som sysslar med arbetsbefrämjande åtgärder. När nu kommunens nya organisation lagt arbetsbefrämjande åtgärder under socialnämnden underlättas möjligheterna till helhetssyn och samarbete. I jämförelser med andra kommuner kan vi se att arbetsbefrämjande åtgärder är ett område som Hofors inte lagt särskilt stora resurser på. Den här delen av kommunens verksamhet har direkta kopplingar till försörjningsstödet.

16 Socialnämnden forts. Som en jämförelse kan nämnas att Hofors endast satsade en tredjedel av vad Fagersta kommun avsatte under år 2005 till sådana insatser. Vid summering av kostnader för försörjningsstöd och arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder märks att skillnaderna i kostnader mellan kommunerna minskar. Kostnaden per invånare i Fagersta ligger på 924 tkr och i Hofors 966 tkr. Vid jämförelse med försörjningsstödet blir kostnaden i Fagersta 491 tkr och i Hofors 820 tkr. Projektet kommer att avslutas i oktober och utvärderas. Andra delar som påverkar försörjningsstödet är förändringar av reglerna för A-kassa och försämrade möjligheter för den enskilde att få ersättning vid sjukdom från försäkringskassan. Detta påverkar förstås alla kommuner. Statistik försörjningsstöd Kostnader för försörjningsstöd år År bruttokostnad, Mkr , , , , , , ,2 Kommande åtgärder Förstärkning av ekonomigruppen Under en tid har resurserna för att handlägga ekonomiskt bistånd reducerats för att antalet mottagna flyktingar har ökat. Detta har varit nödvändigt för att på kort tid bygga upp en fungerande mottagning. Under förra året hade Hofors avtalat med Integrationsverket om att ta emot 45 personer under året. Under hösten utökades avtalet till att gälla 90 personer. Mottagningen börjar nu få en utformning som kan fungera för den tilltänkta flyktingtillströmningen. Planer finns dock att till hösten separera flyktingmottagningen från ekonomihandläggningen och förstärka ekonomigruppen personellt.

17 Socialnämnden forts. Detta för att förstärka den delen av arbetet som rör coachning och motivering till arbete samt för att också förstärka och förtydliga flyktingmottagningens ansvarsområde. Efter utvärderingen av det pågående EU-projektet kan andra åtgärder, som kan påverka försörjningsstödet, göras förmodligen inom den arbetsbefrämjande verksamheten. Förstärkning av familjebehandlingsgruppen Denna grupp bildades år 2005 för att förstärka familjearbetet i Hofors. Gruppen består av 3 familjebehandlare. Under den tid gruppen varit verksam har vi märkt att färre barn/ungdomar behövt institutionsplacering. Ökningen av placerade barn har varit marginell medan antalet anmälningar till socialtjänsten och antalet utförda barnavårdsutredningar har ökat stort. För att förbättra arbetet kommer gruppen att förstärkas med ytterligare en familjebehandlare eventuellt med inriktning på ungdomar och missbruk. Kostnaden för detta är förmodligen relativt liten i jämförelse med kostnaden för ett institutionsplacerat barn. De stora kostnaderna per placerat barn och det låga antalet barn som placeras på institution, gör att ytterligare ett barn som behöver den typen av vård kan öka de totala kostnaderna radikalt. Kostnaderna kan därför variera stort mellan åren. Jämförelse av antalet placerade barn år Antal placerade Antal placerade asyl Kostnaderna för 6 placeringar var under år tkr. Under år 2006 var kostnaden tkr för 8 placerade barn. Två placerade barn ökade därmed kostnaden med två tredjedelar. Kostnaden för placerade asylbarn ersätts av Migrationsverket. Sammanfattning Åtgärder: -utvärdering av coachprojektet under hösten år förstärkning av ekonomi- och flyktinggruppen under år förstärkning av familjebehandlingsgruppen under år 2007

18 Socialnämnden forts. Beslutsunderlag Uppdrag från personal- och ekonomiutskottet Skrivelse från Maria Hellqvist Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna handlingsplan för att minska kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen samt överlämna denna till kommunstyrelsen.

19 Socialnämnden Sn 34 ANSÖKAN OM EKONOMISKA MEDEL TILL POSOM-GRUPPEN Ärende Från Marita Elfström, samordnare POSOM-gruppen, har inkommit ansökan om ekonomiska medel. Hofors kommun har en kommunalt samordnad grupp med ledningsuppdrag för psykiskt och socialt omhändertagande av oskadade vid större olyckor och katastrofer som sker inom eller utanför kommunen, en s k POSOM-grupp. I gruppen ingår personal från kyrkan, polisen, landstinget, rädddningstjänsten och kommunen. Ansvaret har fr o m 1 januari 2007 övergått till socialnämnden. Arbete har påbörjats för att på nytt aktualisera denna grupp. Utbildning inom POSOM-gruppen kommer under året att kosta minst kronor. Eftersom inga medel förts över till nämnden i samband med övertagandet kommer det prognostiserade underskottet för individ- och familjeomsorgen att öka med kronor. Beslutsunderlag Ansökan från POSOM-gruppen Beslut Socialnämnden beslutar att ställa sig positiv till utbildningsinsatser för att aktualisera arbetet med POSOM-gruppen.

20 Socialnämnden Sn 35 Dnr 4/2007 EKONOMISK UPPFÖLJNING T O M FEBRUARI 2007 Ärende Sussie Holmgren, ekonom, redovisar ekonomisk uppföljning t o m februari 2007, bilaga. Beslutsunderlag Skrivelse från Sussie Holmgren Beslut Socialnämnden beslutar att uppdra till ordförande att ta beslut i frågan om feriearbeten, att överlämna ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen.

21 Socialnämnden Sn 36 Dnr 4/2007 BESLUTSATTESTANTER 2007, HESSELGRENSKA KÖK Ärende Föreligger förslag till beslutsattestant och ersättare för objekt 45030, Hesselgrenska kök. Beslutsunderlag Förslag till beslutsattestant och ersättare Beslut Socialnämnden beslutar att utse Carin Sundberg, enhetschef, som beslutsattestant samt Sigbritt Pierrou, produktionsledare, som ersättare för objekt 45030, Hesselgrenska kök.

22 Socialnämnden Sn 37 Dnr 7/2007 VERKSAMHETSTILLSYN NORRA HEMTJÄNSTEN, INFORMATION Ärende Länsstyrelsen är tillsyningsmyndighet för kommunernas socialtjänst med uppgift att följa socialnämndens tillämpning av socialtjänstlagen och se om den enskilde får den sociala omsorg som svarar mot skälig levnadsnivå i socialtjänstlagens mening. Insatser inom socialtjänsten ska dessutom vara av god kvalitet och det skall finnas personal med rätt kompetens. Länsstyrelsens sociala enhet har genomfört en verksamhetstillsyn i Hofors kommuns hemtjänstområde 20 och 21 september Syftet med tillsynen var att se hur den enskildes rättssäkerhet efterlevs från beslut till verkställd insats. Att ta reda på om den enskilde får den insats som denne beviljats enligt socialtjänstlagen, om insatserna utformats efter den enskildes behov, önskemål och dennes delaktighet samt upplevelse av hemtjänsten. Som utgångspunkt för tillsynen har Länsstyrelsen utgått från socialtjänstlagen (SoL) 2005:5 och 2005:11 inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Tillsynen har genomförts i tre delar. Tillsynsresultatet återfördes den 29 november Närvarande vid återföreningen var vice ordförande i Omvårdnadsnämnden och tjänstemän samt personal från hemtjänsten och nattpatrullen. Tillsynsresultatet har även redovisats för pensionärsorganisationerna. Länsstyrelsen har vid sin tillsyn funnit både positiva iakttagelser och områden där förbättringar bör ske, samt brister. Länsstyrelsen begär in en redogörelse och tidsplan för vilka åtgärder Socialnämnden ämnar vidta för att komma tillrätta med de brister som påtalats samt angivna förbättringsområden.

23 Socialnämnden forts. Gunn-Britt Grohp, socialchef, lämnar redogörelse över förbättringsområden. Länsstyrelsen har i beslut meddelat att redogörelsen är tillfredsställande och att ärendet är avslutat. Beslut Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.

24 Socialnämnden Sn 38 Dnr 25/2007 SKRIVELSE FRÅN PRO HOFORS ANGÅENDE MÅLTIDSSERVICEN FÖR PENSIONÄRER, BESVARANDE Ärende Från PRO Hofors har inkommit skrivelse där man kräver en förbättring av måltidsservice för pensionärer. PRO Hofors anser att Hofors kommun idag utestänger pensionärer i äldreboendets närmiljö från att äta i matsalarna. Vidare kräver PRO Hofors: att kommunens åtagande vad det gäller maten för pensionärer förtydligas och förbättras, att maten och den sociala samvaron vid måltiderna prioriteras, att detta skall omfatta alla pensionärer oberoende av boendeform. PRO Hofors kräver även att Kommunala Pensionärsrådet ges möjlighet att delta och ge synpunkter vid planering av förändringar. Gunn-Britt Grohp, socialchef, redovisar svarsskrivelse till PRO Hofors och Kommunala Pensionärsrådet. Kommunens ansvar i särskilt boende Gemensam matsal för de som bor i äldreboende, till boende serveras dagligen frukost, lunch och kvällsmål, därtill tillkommer förmiddags- och eftermiddagskaffe. Kommunens ansvar för dem som bor i ordinärt (eget) boende Efter biståndsansökan enligt Socialtjänstlagen, kan man få beviljad lunch som matdistribution, om man ej kan få behovet tillgodosett på annat sätt. Om man efter sedvanlig prövning, får bistånd till matdistribution kan man även erhålla rätt att inta sin lunch vid något av kommunens äldreboende. Sammanfattning Matsalarna vid kommunens äldreboenden är alltså inga offentliga matsalar och riktar sig därmed ej till allmänheten. Det är ca 2500 personer över 65 år (ålderspensionärer) i kommunen. Socialnämndens ansvar är, att efter bifall på biståndsansökan om matdistribution, verkställa detta. Idag är det ca 150 personer som dagligen får sin lunch som matdistribution från hemtjänsten. Kommunen bedriver alltså inte något entreprenörskap, därmed kan inte kommunens åtagande omfatta alla pensionärer oberoende av boendeform.

25 Socialnämnden forts. I reglemente för de kommunala referensorganen Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet står inskrivet att de respektive råden skall få möjlighet att yttra sig när det gäller planering eller förändringar. Detta ser nämnden som mycket viktigt och försöker alltid att inhämta rådens åsikter vid förändringar av större karaktär. Beslutsunderlag Skrivelse från PRO Hofors Skrivelse från Gunn-Britt Grohp Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisat svar.

26 Socialnämnden Sn 39 PERSONUPPGIFTSOMBUD Ärende Enligt personuppgiftslagen har varje myndighet möjlighet att utse ett personuppgiftsombud. Detta ombud ska bl a övervaka att all personuppgiftsbehandling sker enligt lagen, vara rådgivare till den personuppgiftsansvarige samt vid behov hjälpa enskilda registrerade att få rättelse. Myndighet, som utsett ombud, befrias från plikten att anmäla uppgiftsbehandlingar till Datainspektionen. Beslutsunderlag Skrivelse från Börje Sjöberg Beslut Socialnämnden beslutar att utse Börje Sjöberg till personuppgiftsombud, att uppdra åt socialchefen att sända in anmälan till Datainspektionen.

27 Socialnämnden Sn 40 RAPPORTER Redovisning av kartläggning av hur kvalitet, säkerhet och vårdtyngd ser ut på kommunens olika boendeformer. Ansökningar till särskilda boenden redovisas. Diana Blomgren har deltagit i första mötet angående närvård. Diana Blomgren har deltagit i konferens i Högbo angående Gäst-projektet. Diana Blomgren och Magnus Andersson har deltagit vid träff med UNF-Hofors rörande start av nätverk för förebyggande arbete mot ungdomars missbruk. Ett informationsmöte bör genomföras före 30 april. Beslut Socialnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

28 Socialnämnden Sn 41 MEDDELANDEN 1. Centrala arbetsmiljökommittén Protokoll Länsrätten i Gävleborgs län Dom i ärende angående överklagat biståndsbeslut. 3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2007:1 Cirkulärhantering 2007 samt cirkulärförteckning Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2007:6 Nystartsjobb 5. Kammarrätten i Sundsvall Protokoll från föredragning om prövningstillstånd. 6. Handikapprådet Protokoll Inga överklagade biståndsbeslut tiden Beslut Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

29 Socialnämnden Sn 42 Dnr 19/2007 DELEGERINGSBESLUT IFO-utskottet Protokoll Protokoll Individ- och Delegeringsbeslut familjeomsorgen Försörjningsstöd, övrigt bistånd, utredningsärenden, familjerätt, barn- och familjegruppen, missbruk, dödsboanmälan Vård och omsorg Delegeringsbeslut hemtjänst SoL, särskilt boende SoL, dagverksamhet SoL, korttids vistelse SoL, trygghetslarm LSS/psykiatrin Delegeringsbeslut Korttidsvistelse, personlig assistans, boende LSS LSS Delegeringsbeslut Avgiftsbeslut enligt SoL 8:2 Socialchef Gunn-Britt Grohp Socialchef Gunn-Britt Grohp Socialchef Gunn-Britt Grohp Socialchef Gunn-Britt Grohp Avtal med Socialstyrelsen avseende dokumentations- och handläggningssystem inom IFO:n. Avtal för testperiod SMITH Active inom hemtjänsten. Samverkansavtal med Högskolan i Gävle avseende sjuksköterskeprogrammet. Överenskommelse om gemensam tolkning av begreppet egenvård med Landstinget Gävleborg.

30 Socialnämnden forts. Socialchef Gunn-Britt Grohp Socialchef Gunn-Britt Grohp Hyresavtal med Hoforshus AB och individ- och familjeomsorgen. Hyresavtal med Folkets Hus Hofors avseende aktivitetslokaler. Beslut Socialnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

31 Socialnämnden Sn 43 ÖVRIGA FRÅGOR Inga övriga frågor.

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013

KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013 KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013 LUDVIKA KOMMUN 1 (57) Innehåll 1. Inledning... 4 2. Statliga styrmedel... 4 2.1. Lagar... 4 2.2. Föreskrifter och allmänna råd... 4 2.3. Tillsyn - Ny

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Socialnämnden beslutar

Socialnämnden beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2011-03-01 24 Sn 17 Dnr 00031/2011 042 Bokslut år 2010 Bokslut för socialnämnden år 2010 har upprättats. beslutar./. att godkänna redovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-17:10 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S) tjänstgörande ersättare för

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04 PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04 Sida 1 (17) Paragrafer 102-115 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, 2011-10-04, kl. 18.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG 2016-2018 Strategisk plan INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA)... 7 Enheten för Arbete och försörjning... 7 Vuxenenheten... 7 Barn - och ungdomsenheten...

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning Verksamhetsplan 2014-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Per Svensson Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2012 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse 2012 2 Innehållsförteckning Arbete och välfärdsnämnden... 3 Förvaltningens uppdrag...

Läs mer