ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden (31 61)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)"

Transkript

1 Socialnämnden (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit Winges (v) Romi Lundin (kd) Ingrid Andersson (c) ersätter Ziita Eriksson (m) Helena Wikström (c) Anitha Näsström (fht) May Hedlund (fp) ersätter Romi Lundin (kd) Övriga närvarande Justering Justerare Carina Axling (s) Eva Henning (s) Herbert Hedström (s) Berit Bergström (mp) Gunilla Åslund (fht) Carin Homann Lennart Roswall Maria Hellqvist Gunn-Britt Grohp Sussie Holmgren Kristina Bergkvist Binita Paues (s) ekonom/projektledare kvalitetsnätverket omr.ansvarig arbetsbefrämjande åtgärder omr.ansvarig IFO:n socialchef ekonom sekreterare Plats och tid Kommunhuset onsdagen den 4 april Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Kristina Bergkvist Ordförande... Diana Blomgren (s) Justerare... Binita Paues (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Juserade paragrafer Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Kristina Bergkvist

2 Socialnämnden Sn 27 JUSTERING Beslut Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Binita Paues (s) Sn 28 DAGORDNING Tillkommer: Ansökan om ekonomiska medel till POSOM-gruppen. Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående förändring. Sn 29 MBL-INFORMATION MBL-information enligt MBL 19 om dagordningens ärenden har ägt rum torsdagen den 15 mars. Ingen facklig företrädare kom till informationen.

3 Socialnämnden Sn 30 Dnr 13/2007 KVALITETSNÄTVERK BERGSLAGEN, KVALITETS- OCH KOSTNADSJÄMFÖRELSE KRING KOMMUNENS ÅTGÄRDER INOM ARBETSMARKNADSOMRÅDET Ärende Kvalitetsnätverk Bergslagen har utkommit med en rapport om kvalitets- och kostnadsjämförelse kring kommunernas åtgärder inom arbetsmarknadsområdet. Rapporten omfattar en undersökning som har genomförts i maj-november 2006 i kommunerna Fagersta, Falun, Heby, Hedemora, Hofors, Sala, Skinnskatteberg och Vansbro. Carin Homann, kommunens projektledare i kvalitetsnätverket, redovisar rapportens resultat. Kommunernas mål, organisation och samverkan kring arbetsmarknadsåtgärder Det visar sig vara svårt att följa en styrkedja från fullmäktiges övergripande inriktningsmål via kommunstyrelse/arbetslöshetsnämnd till ansvarig nämnd och verksamheternas effektmål och mål på individnivå. - Hofors har ganska bra betyg för målsättningar, men den strategiska nivån bör ses över. Undersökningen visar att kommunerna tycks se fler möjligheter och färre hinder för samverkan i andra samverkansforum än i arbetsmarknadsnämnden. Ett lokalt inflytande bör stärkas. - Synpunkter från Hofors överensstämmer i stort med övriga kommuner om de bristande befogenheterna på lokal nivå och att ökade befogenheter skulle medföra att den lokala arbetsmarknadspolitiken skulle fungera bättre. Unikt i Hofors med samordningen mellan näringsliv och arbetsmarknad, genom att samma person arbetar med båda frågorna. Åtgärder, kostnader och finansiering Hofors avviker genom att ha flest sysselsatta totalt och i den Övriga målgruppen av alla kommuner. Det är IDEA, sk datortek, med kort programperiod ca 2 veckor som påverkar. Målgruppen Vuxna långtidsarbetslösa arbetade man inte alls med. Målgruppen Ungdomar år är relativt liten i jämförelse med arbetslösheten i kommunen. Hofors hade dubbelt så många feriearbetande ungdomar som genomsnittet av kommunerna, en verksamhet som inte riktar sig till arbetssökande.

4 Socialnämnden forts. - Kostnaden per person i åtgärd är den tredje lägsta med ca 8000 kronor. Nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder per invånare i kommunen är också den tredje lägsta med ca 148 kronor. Däremot har Hofors den högsta kostnaden för försörjningsstöd till personer som stod till arbetsmarknadens förfogande. Har kommunen utnyttjat möjligheten att ställa krav på personer som fått försörjningsstöd och har samverkan mellan socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten lett till lämpliga arbetsmarknadsåtgärder för dessa personer? Kommunernas uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder - I Hofors lämnas verksamhetsuppföljning i samband med bokslut. - I Hofors görs ingen systematisk uppföljning av individer efter avslutad åtgärd. Brukarundersökning Deltagarna i de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna är i stor utsträckning nöjda med programmen och stödet. Handlingsplanen är ett viktigt underlag och stöd i den process som följer då man deltar i en arbetsmarknadsåtgärd. - Hofors hade lägsta andelen med personlig handlingsplan. Brukarens upplevelse av kontakten med kommunen har kvalitetsaspekter som trygghet och kontinuitet. Resultaten vad avser brukarens tilltro till en ökad möjlighet att få ett jobb eller gå vidare till studier efter avslutad åtgärd/program visar på stor variation mellan kommunerna. - I Hofors var det 53 % som trodde att arbetsmarknadsprogrammet kommer att öka möjligheterna till att få arbete eller gå vidare till studier, vilket är genomsnittligt. Sambandsanalysen Det finns inga tydliga samband mellan externa intäkter (statliga bidrag) och nivån på arbetslösheten i kommunerna. Likaså är sambanden mellan faktorerna individ i åtgärd och arbetslöshet otydliga. Kommunstyrelsen har vid sammanträde uppdragit till nämnden att belysa - hur man arbetar med att analysera och ta tillvara rapportens resultat - de noteringar i rapporten som gjorts för Hofors.

5 Socialnämnden forts Lennart Roswall, områdesansvarig arbetsbefrämjande åtgärder, redovisar kommentarer till rapporten, bilaga. Beslutsunderlag Kvalitetsnätverk Bergslagen, kvalitets- och kostnadsjämförelse kring kommunens åtgärder inom arbetsmarknadsområdet Kommunstyrelsen 6/ Skrivelse från Lennart Roswall Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och överlämna denna till kommunstyrelsen.

6 Socialnämnden Sn 31 Dnr 21/2007 FLYKTINGMOTTAGNINGENS ORGANISATION MED KOSTNADSKALKYL Ärende Nämnden har från Personal- och ekonomiutskottet fått i uppdrag att ta fram en organisation för flyktingmottagningen med kostnadskalkyl. Maria Hellqvist, områdesansvarig för individ- och familjeomsorgen, redovisar organisation med kostnadskalkyl. Bakgrund Flyktingar som kommer till kommunen har rätt till en individuell introduktion som ska ge bra förutsättningar till egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället. Det kan till exempel vara försörjningsstöd, undervisning och barnomsorg. Målen för introduktionen är fastställda och nedtecknade i ett nationellt dokument. För att introduktionen ska bli framgångsrik samordnar kommunen sina insatser med t ex arbetsförmedling, näringsliv, skolor, landsting och frivilligorganisationer. När introduktionen är genomförd ska personen ha fått sin utbildning och yrkeskompetens värderad och fått kunskap om svenskt samhälle och arbetsliv. Färdigheterna i svenska ska vara tillräckliga för kommunikation i vardagen. Kunskaper om demokratiska värderingar, om den svenska skolan för barn ingår också i introduktionen, liksom egna påbörjade studier, i mån av behov. Kommunen har sedan år 2003 en överenskommelse med Integrationsverket om mottagande av kommunplacerade flyktingar. Inför år 2006 åtog sig Hofors att ta emot 45 flyktingar under året. Antalet utökades hastigt under andra halvåret till 90 st. Vid årets slut hade 89 flyktingar anlänt till kommunen. Under år 2006 låg Hofors på fjärde plats i landet när det gäller antalet mottagna flyktingar i förhållande till invånare. Redan innan utökningen hade kommunens flyktingmottagning en låg bemanning. Detta berodde på att man inte kommit upp i avtalade 45 flyktingar tidigare.

7 Socialnämnden forts. Kommunen stod därför inför en utökning till att klara 45 st. När sedan åtagandet dubblerades hastigt blev mottagningens personal hårt pressade. För att förstärka personalgruppen flyttades under hösten en socialsekreterare från familjegruppen till flyktingmottagningen. Detta medförde också att familjearbetet blev lidande. Rekrytering av nya medarbetare tar lång tid. Den vakanta platsen kunde återbesättas först i slutet av februari innevarande år. Resurser fick också tas ur det normala försörjningsstödsarbetet. Arbetet med att utforma ett introduktionsprogram och en lokal överenskommelse tillsammans med arbetsförmedling, försäkringskassa och skola fick med anledning av detta stå tillbaka för att det praktiska arbetet med att ordna för ankommande flyktingar skulle kunna prioriteras. Under slutet av förra året och början av detta år har arbetsförhållandena normaliserats och detta arbete har därefter tagit fart. Flyktingmottagningens organisation och uppdrag Flyktingmottagningen består idag av en flyktingsamordnare och två handläggare. Deras arbetsuppgifter är att: Samordna introduktionsprocessen Samordna kontakter med övriga delar av samhället som har ett ansvar i introduktionen. Det kan vara SFI (svenska för invandrare), arbetsförmedling, försäkringskassa, skola, sjukvård. Ordna för vardagliga behov Bevilja försörjningsstöd, ordna bostad, hemutrustning etc. Upprätta en introduktionsplan Tillsammans med den enskilde upprätta en individuell plan. Planen kan upprättas i samverkan med arbetsförmedling och skola. Planen innehåller i huvudsak kartläggning, planering och uppföljning. Kartläggningen omfattar utbildning/bakgrund och arbetslivserfarenhet, mål för självförsörjning, hälsa, social status, validering av yrkeskompetens och betyg.

8 Socialnämnden forts. Planeringen görs för 24 månader från datum för kommunplacering och omfattar utvecklingsinsatser där studier av svenska och svenskt samhälls- och arbetsliv fokuseras. För barnfamiljer avsätts tid för samtal kring barnens behov. Uppföljning och uppdatering av den individuella planen görs var fjärde månad. Övrigt Under våren planeras en mötesplats, för flyktingar och andra, i folkets hus. En person från flyktingmottagningen kommer att finnas tillgänglig vissa tider. Ersättning för mottagande av flyktingar Kommunerna erhåller olika typer av ersättningar för mottagandet: Grundersättning Årsvis (år 2007) oberoende av kommunens storlek och volymen på mottagandet. Ersättningen ska täcka del av kostnaderna för administrationen kring mottagandet. Schablonersättning Utgår per person. Ersättningens storlek är beroende på personens ålder. En vuxen person genererar en ersättning på kr per år under 3.5 år. Detta ska räcka till försörjningsstöd, svenska för invandrare samt extra kostnader utöver normal skolgång för denna grupp. Grundkostnaden per elev ska tas ur Barn- och Utbildningsnämndens ordinarie budget och ska inte belasta flyktingmedel. Pengarna fördelas mellan individ- och familjeomsorgen och andra berörda parter. Fördelningen för år 2007 är klar och för kommande år kan fördelningen göras genom schablonbelopp för hela året eller genom att man kommer överens om ett belopp per individ som betalas i efterskott. De flesta kommuner har en kortare introduktionsperiod utifrån att ersättningen inte täcker kostnaderna för så lång tid. Enbart försörjningsstödet för ett flyktinghushåll låg på i genomsnitt kr under år 2006.

9 Socialnämnden forts. Extraordinära kostnader Kan sökas för speciella kostnader som kan uppstå i samband med mottagandet. Hofors fick under år tkr med anledning av det kraftigt ökade mottagandet och för att många kvotflyktingar togs emot. Dessa medel kommer att användas under år 2007och fördelas mellan berörda verksamheter. Stimulansersättning Extra ersättning på 20 tkr per person som utgick under år 2006 för att få kommunerna att öka volymen. Frivilliga krafter Kommunen har tecknat en regional överenskommelse om introduktion av flyktingar. Ett regionalt samarbete pågår i flera frågor rörande introduktionen. Ett aktuellt projekt är frivilligkraft inom flyktingmottagande, ett projekt som drivs av SWERA (Swedish Refugee Aid) i samarbete med kommuner och frivilligorganisationer. Om detta projekt kan man läsa på kommunens hemsida. Kalkyl flyktingmottagning år 2007 Mkr Intäkter 9,6 Försörjningsstöd -5,2 BUN -2,8 Flyktingmottagning -1,6 Totalt 0 Beslutsunderlag Uppdrag från Personal- och ekonomiutskottet Skrivelse från Maria Hellqvist Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och överlämna denna till kommunstyrelsen.

10 Socialnämnden Sn 32 Dnr 24/2007 MOTION ANGÅENDE FLYKTINGMOTTAGANDET I KOMMUNEN, BESVARANDE Ärende Pär Åslund och Anitha Näsström (fht) har ställt motion angående flyktingmottagandet i kommunen. Kommunstyrelsen har uppdragit till socialnämnden att lämna förslag på besvarande av motionen. Maria Hellqvist, områdesansvarig individ- och familjeomsorgen, redovisar förslag till besvarande av motionen. Bakgrund Hoforshus AB har under några år haft ett avtal med Migrationsverket om att upplåta lokaler och bostäder för Migrationsverkets asylmottagning. Detta avtal upphörde Dessa flyktingar stannade ofta under en kortare tid i kommunen för att invänta avvisning eller kommunplacering. Ansvaret för denna grupp åvilade Migrationsverket. Undantaget är i de fall anmälningar inkommer om att socialtjänsten behöver ingripa till barns skydd. Dessa hanteras på samma sätt som för övriga kommuninvånare. När det gäller kommunplacerade flyktingar har Hofors en överenskommelse med Integrationsverket om ett mottagande. Kommunen har förbundit sig att ta emot 45 personer per år, undantaget år 2006 då antalet utökades till 90 st. Något problem med kriminalitet inom denna grupp har hittills inte kommit till nämndens kännedom. Flyktingar som kommer till kommunen har rätt till en individuell introduktion som ska ge bra förutsättningar till egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället. Det kan t ex vara försörjningsstöd, undervisning och barnomsorg. Målen för introduktionen är fastställda och nedtecknade i ett nationellt dokument.

11 Socialnämnden forts För att introduktionen ska bli framgångsrik samordnar kommunen sina insatser med t ex arbetsförmedling, näringsliv, skolor, landsting och frivilligorganisationer. När introduktionen är genomförd ska personen ha fått sin utbildning och yrkeskompetens värderad och fått kunskap om svenskt samhälle och arbetsliv. Färdigheterna i svenska ska vara tillräckliga för kommunikation i vardagen. Kunskaper om demokratiska värderingar, om den svenska skolan för barn ingår också i introduktionen, liksom egna påbörjade studier, i mån av behov. De kommunplacerade flyktingar som mottas i Hofors behandlas i enlighet med svensk lagstiftning. Flyktingmottagningen består idag av en flyktingsamordnare och två flyktingsekreterare samt en assistent (plus-jobb). Flyktingmottagningens ansvar Samordna introduktionsprocessen Samordna kontakter med övriga delar av samhället som har ett ansvar i introduktionen. Det kan vara SFI (svenska för invandrare), arbetsförmedling, försäkringskassa, skola, sjukvård. Arbete pågår med att utforma ett introduktionsprogram samt en lokal överenskommelse där de olika verksamheternas ansvar tydliggörs. Ordna för vardagliga behov Bevilja försörjningsstöd, ordna bostad, hemutrustning etc. Upprätta en introduktionsplan Tillsammans med den enskilde upprätta en individuell plan. Planen kan upprättas i samverkan med arbetsförmedling och skola. Planen innehåller i huvudsak kartläggning, planering och uppföljning. Kartläggningen omfattar utbildning/bakgrund och arbetslivserfarenhet, mål för självförsörjning, hälsa, social status, validering av yrkeskompetens och betyg.

12 Socialnämnden forts. Planeringen görs för 24 månader från datum för kommunplacering och omfattar utvecklingsinsatser där studier av svenska och svenskt samhälls- och arbetsliv fokuseras. För barnfamiljer avsätts tid för samtal kring barnens behov. Uppföljning och uppdatering av den individuella planen görs var fjärde månad. Övrigt Under våren planeras en mötesplats, för flyktingar och andra, i Folkets Hus. En person från flyktingmottagningen kommer att finnas tillgänglig vissa tider. Ersättning för kommunplacerade flyktingar Grundersättning Årsvis tkr oberoende av kommunens storlek och volymen på mottagandet. Ersättningen ska täcka del av kostnaderna för administrationen kring mottagandet. Schablonersättning Utgår per person. Ersättningens storlek är beroende på personens ålder. En vuxen person genererar en ersättning på kr per år under 3,5 år. Detta ska räcka till försörjningsstöd, svenska för invandrare samt extra kostnader utöver normal skolgång för denna grupp. Pengarna fördelas mellan individ- och familjeomsorgen och andra berörda parter. De flesta kommuner har en kortare introduktionsperiod utifrån att ersättningen inte täcker kostnaderna för så lång tid. Extraordinära kostnader Kan sökas för speciella kostnader som kan uppstå i samband med mottagandet. Hofors fick under år 2006, 700 tkr med anledning av det kraftigt ökade mottagandet och för att många kvotflyktingar togs emot. Dessa medel fördelas mellan berörda verksamheter. Stimulansersättning Extra ersättning på 20 tkr per person som utgick under år 2006 för att få kommunerna att öka volymen. Dessa medel fördelas mellan berörda verksamheter.

13 Socialnämnden forts. Frivilliga krafter Kommunen har tecknat en regional överenskommelse om introduktion av flyktingar. Ett regionalt samarbete pågår i flera frågor rörande introduktionen. Ett aktuellt projekt är frivilligkraft inom flyktingmottagande, ett projekt som drivs av SWERA (Swedish Refugee Aid) i samarbete med kommuner och frivilligorganisationer. Om detta projekt kan man läsa på kommunens hemsida. Beslutsunderlag Motion P Åslund/A Näsström (fht) Kommunstyrelsen 13/ Maria Hellqvist, förslag till besvarande av motion Socialnämnden ser positivt på de i motionen föreslagna åtgärderna om ett genomtänkt mottagande i samverkan och konstaterar att mycket av detta överensstämmer med den planering som i dagsläget finns inom området. Beslut Socialnämnden beslutar att anse motionen besvarad och överlämna detta till kommunstyrelsen.

14 Socialnämnden Sn 33 Dnr 22/2007 HANDLINGSPLAN FÖR ATT MINSKA KOSTNADERNA INOM INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN Ärende Socialnämnden har fått i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur kostnaderna skall kunna minskas inom individ- och familjeomsorgen fram till år I handlingsplanen skall belysas hur kostnaderna kan anpassas till nivån i liknande kommuner. Maria Hellqvist, områdesansvarig för individ- och familjeomsorgen, redovisar förslag till handlingsplan. Bakgrund Individ- och familjeomsorgen har under flera år aktivt arbetat för att minska kostnaderna inom sitt område. Många faktorer påverkar dessa kostnader. Individ- och familjeomsorgen ska verka för goda levnadsbetingelser för dem som bor i Hofors. Men detta är också en uppgift för kommunens samtliga verksamheter inte bara för individoch familjeomsorgen. Socialtjänsten har dock ett yttersta ansvar för de som vistas i kommunen. I jämförelser med andra kommuner måste därför också jämföras andra områden för att få en rättvisande bild, bilaga. Av de bistånd som individ- och familjeomsorgen beviljar är det bistånd till försörjning och till familjebehandling som kostar mest. Försörjningsstödet är främst beroende av hur arbetsmarknaden ser ut men också hur andra socialförsäkringssystem fungerar. Man kan också se andra samband som till exempel med hur väl elever i grundskola och gymnasieskola klarar sig. Vi vet att antalet behöriga till nationellt program på gymnasiet ligger lågt i Hofors jämfört med riket. Vi vet också att detta kan påverka antalet personer i behov av stöd till sin försörjning. 33% av personer som fått försörjningsstöd i åldern år saknar gymnasiekompetens. Detta skapar naturligtvis sysselsättningssvårigheter. Som exempel kan nämnas att den största arbetsgivaren på orten, Ovako Steel, inte anställer personer utan gymnasieutbildning.

15 Socialnämnden forts. När det gäller familjebehandling kan kostnaderna variera kraftigt mellan åren. Kostnaderna per institutionsplacerat barn är stor. Antalet barn som behöver placeras utanför hemmet är inte särskilt många men en dysfunktionell familj med flera barn som behöver kvalificerad vård kan öka dessa kostnader kraftigt. Det är därför viktigt att fortsätta uppbyggnaden av familjebehandlingsteamet som kan verka för att stödja familjer i sin hemmiljö. För missbruksvården finns också samma problematik. Varje institutionsplacering blir kostsam. Satsningen på öppenvård i Hofors har varit lyckosam eftersom denna har gjort det möjligt att ge fler behandling tidigt och härigenom kan förhoppningsvis många institutionsplaceringar undvikas. Här finns dock alltid en osäkerhet inför framtiden. Under år 2006 fattades inget beslut om tvångsvård men redan under de första månaderna under innevarande år har beslut fattats om ett omhändertagande enligt LVM. Kostnaden för denna vård beräknas uppgå till ca 500 tkr per person. Detta är ca 23% av hela missbruksvårdens budget för all behandling. Aktuella åtgärder I juni år 2006 anställdes en coach för att motivera yngre försörjningsstödstagare (18-35 år) att själva arbeta för att skaffa sig en egen försörjning. Detta resulterade i att individ- och familjeomsorgen kunde ansöka om EU-stöd för ett projekt på ett år. I projektet har, förutom coachning och utbildning, också kontakter med arbetsgivare kunnat skapas för att underlätta sysselsättning i form av både praktik och anställningar. Kommunen har genom projektet fått en möjlighet att arbeta inte bara med klienterna utan också med arbetsgivarna, ett område som normalt sett ligger utanför individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde. Detta ger kunskap om hur kommunen på ett bättre sätt kan samordna individ- och familjeomsorgens arbete med de delar som sysslar med arbetsbefrämjande åtgärder. När nu kommunens nya organisation lagt arbetsbefrämjande åtgärder under socialnämnden underlättas möjligheterna till helhetssyn och samarbete. I jämförelser med andra kommuner kan vi se att arbetsbefrämjande åtgärder är ett område som Hofors inte lagt särskilt stora resurser på. Den här delen av kommunens verksamhet har direkta kopplingar till försörjningsstödet.

16 Socialnämnden forts. Som en jämförelse kan nämnas att Hofors endast satsade en tredjedel av vad Fagersta kommun avsatte under år 2005 till sådana insatser. Vid summering av kostnader för försörjningsstöd och arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder märks att skillnaderna i kostnader mellan kommunerna minskar. Kostnaden per invånare i Fagersta ligger på 924 tkr och i Hofors 966 tkr. Vid jämförelse med försörjningsstödet blir kostnaden i Fagersta 491 tkr och i Hofors 820 tkr. Projektet kommer att avslutas i oktober och utvärderas. Andra delar som påverkar försörjningsstödet är förändringar av reglerna för A-kassa och försämrade möjligheter för den enskilde att få ersättning vid sjukdom från försäkringskassan. Detta påverkar förstås alla kommuner. Statistik försörjningsstöd Kostnader för försörjningsstöd år År bruttokostnad, Mkr , , , , , , ,2 Kommande åtgärder Förstärkning av ekonomigruppen Under en tid har resurserna för att handlägga ekonomiskt bistånd reducerats för att antalet mottagna flyktingar har ökat. Detta har varit nödvändigt för att på kort tid bygga upp en fungerande mottagning. Under förra året hade Hofors avtalat med Integrationsverket om att ta emot 45 personer under året. Under hösten utökades avtalet till att gälla 90 personer. Mottagningen börjar nu få en utformning som kan fungera för den tilltänkta flyktingtillströmningen. Planer finns dock att till hösten separera flyktingmottagningen från ekonomihandläggningen och förstärka ekonomigruppen personellt.

17 Socialnämnden forts. Detta för att förstärka den delen av arbetet som rör coachning och motivering till arbete samt för att också förstärka och förtydliga flyktingmottagningens ansvarsområde. Efter utvärderingen av det pågående EU-projektet kan andra åtgärder, som kan påverka försörjningsstödet, göras förmodligen inom den arbetsbefrämjande verksamheten. Förstärkning av familjebehandlingsgruppen Denna grupp bildades år 2005 för att förstärka familjearbetet i Hofors. Gruppen består av 3 familjebehandlare. Under den tid gruppen varit verksam har vi märkt att färre barn/ungdomar behövt institutionsplacering. Ökningen av placerade barn har varit marginell medan antalet anmälningar till socialtjänsten och antalet utförda barnavårdsutredningar har ökat stort. För att förbättra arbetet kommer gruppen att förstärkas med ytterligare en familjebehandlare eventuellt med inriktning på ungdomar och missbruk. Kostnaden för detta är förmodligen relativt liten i jämförelse med kostnaden för ett institutionsplacerat barn. De stora kostnaderna per placerat barn och det låga antalet barn som placeras på institution, gör att ytterligare ett barn som behöver den typen av vård kan öka de totala kostnaderna radikalt. Kostnaderna kan därför variera stort mellan åren. Jämförelse av antalet placerade barn år Antal placerade Antal placerade asyl Kostnaderna för 6 placeringar var under år tkr. Under år 2006 var kostnaden tkr för 8 placerade barn. Två placerade barn ökade därmed kostnaden med två tredjedelar. Kostnaden för placerade asylbarn ersätts av Migrationsverket. Sammanfattning Åtgärder: -utvärdering av coachprojektet under hösten år förstärkning av ekonomi- och flyktinggruppen under år förstärkning av familjebehandlingsgruppen under år 2007

18 Socialnämnden forts. Beslutsunderlag Uppdrag från personal- och ekonomiutskottet Skrivelse från Maria Hellqvist Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna handlingsplan för att minska kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen samt överlämna denna till kommunstyrelsen.

19 Socialnämnden Sn 34 ANSÖKAN OM EKONOMISKA MEDEL TILL POSOM-GRUPPEN Ärende Från Marita Elfström, samordnare POSOM-gruppen, har inkommit ansökan om ekonomiska medel. Hofors kommun har en kommunalt samordnad grupp med ledningsuppdrag för psykiskt och socialt omhändertagande av oskadade vid större olyckor och katastrofer som sker inom eller utanför kommunen, en s k POSOM-grupp. I gruppen ingår personal från kyrkan, polisen, landstinget, rädddningstjänsten och kommunen. Ansvaret har fr o m 1 januari 2007 övergått till socialnämnden. Arbete har påbörjats för att på nytt aktualisera denna grupp. Utbildning inom POSOM-gruppen kommer under året att kosta minst kronor. Eftersom inga medel förts över till nämnden i samband med övertagandet kommer det prognostiserade underskottet för individ- och familjeomsorgen att öka med kronor. Beslutsunderlag Ansökan från POSOM-gruppen Beslut Socialnämnden beslutar att ställa sig positiv till utbildningsinsatser för att aktualisera arbetet med POSOM-gruppen.

20 Socialnämnden Sn 35 Dnr 4/2007 EKONOMISK UPPFÖLJNING T O M FEBRUARI 2007 Ärende Sussie Holmgren, ekonom, redovisar ekonomisk uppföljning t o m februari 2007, bilaga. Beslutsunderlag Skrivelse från Sussie Holmgren Beslut Socialnämnden beslutar att uppdra till ordförande att ta beslut i frågan om feriearbeten, att överlämna ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen.

21 Socialnämnden Sn 36 Dnr 4/2007 BESLUTSATTESTANTER 2007, HESSELGRENSKA KÖK Ärende Föreligger förslag till beslutsattestant och ersättare för objekt 45030, Hesselgrenska kök. Beslutsunderlag Förslag till beslutsattestant och ersättare Beslut Socialnämnden beslutar att utse Carin Sundberg, enhetschef, som beslutsattestant samt Sigbritt Pierrou, produktionsledare, som ersättare för objekt 45030, Hesselgrenska kök.

22 Socialnämnden Sn 37 Dnr 7/2007 VERKSAMHETSTILLSYN NORRA HEMTJÄNSTEN, INFORMATION Ärende Länsstyrelsen är tillsyningsmyndighet för kommunernas socialtjänst med uppgift att följa socialnämndens tillämpning av socialtjänstlagen och se om den enskilde får den sociala omsorg som svarar mot skälig levnadsnivå i socialtjänstlagens mening. Insatser inom socialtjänsten ska dessutom vara av god kvalitet och det skall finnas personal med rätt kompetens. Länsstyrelsens sociala enhet har genomfört en verksamhetstillsyn i Hofors kommuns hemtjänstområde 20 och 21 september Syftet med tillsynen var att se hur den enskildes rättssäkerhet efterlevs från beslut till verkställd insats. Att ta reda på om den enskilde får den insats som denne beviljats enligt socialtjänstlagen, om insatserna utformats efter den enskildes behov, önskemål och dennes delaktighet samt upplevelse av hemtjänsten. Som utgångspunkt för tillsynen har Länsstyrelsen utgått från socialtjänstlagen (SoL) 2005:5 och 2005:11 inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Tillsynen har genomförts i tre delar. Tillsynsresultatet återfördes den 29 november Närvarande vid återföreningen var vice ordförande i Omvårdnadsnämnden och tjänstemän samt personal från hemtjänsten och nattpatrullen. Tillsynsresultatet har även redovisats för pensionärsorganisationerna. Länsstyrelsen har vid sin tillsyn funnit både positiva iakttagelser och områden där förbättringar bör ske, samt brister. Länsstyrelsen begär in en redogörelse och tidsplan för vilka åtgärder Socialnämnden ämnar vidta för att komma tillrätta med de brister som påtalats samt angivna förbättringsområden.

23 Socialnämnden forts. Gunn-Britt Grohp, socialchef, lämnar redogörelse över förbättringsområden. Länsstyrelsen har i beslut meddelat att redogörelsen är tillfredsställande och att ärendet är avslutat. Beslut Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.

24 Socialnämnden Sn 38 Dnr 25/2007 SKRIVELSE FRÅN PRO HOFORS ANGÅENDE MÅLTIDSSERVICEN FÖR PENSIONÄRER, BESVARANDE Ärende Från PRO Hofors har inkommit skrivelse där man kräver en förbättring av måltidsservice för pensionärer. PRO Hofors anser att Hofors kommun idag utestänger pensionärer i äldreboendets närmiljö från att äta i matsalarna. Vidare kräver PRO Hofors: att kommunens åtagande vad det gäller maten för pensionärer förtydligas och förbättras, att maten och den sociala samvaron vid måltiderna prioriteras, att detta skall omfatta alla pensionärer oberoende av boendeform. PRO Hofors kräver även att Kommunala Pensionärsrådet ges möjlighet att delta och ge synpunkter vid planering av förändringar. Gunn-Britt Grohp, socialchef, redovisar svarsskrivelse till PRO Hofors och Kommunala Pensionärsrådet. Kommunens ansvar i särskilt boende Gemensam matsal för de som bor i äldreboende, till boende serveras dagligen frukost, lunch och kvällsmål, därtill tillkommer förmiddags- och eftermiddagskaffe. Kommunens ansvar för dem som bor i ordinärt (eget) boende Efter biståndsansökan enligt Socialtjänstlagen, kan man få beviljad lunch som matdistribution, om man ej kan få behovet tillgodosett på annat sätt. Om man efter sedvanlig prövning, får bistånd till matdistribution kan man även erhålla rätt att inta sin lunch vid något av kommunens äldreboende. Sammanfattning Matsalarna vid kommunens äldreboenden är alltså inga offentliga matsalar och riktar sig därmed ej till allmänheten. Det är ca 2500 personer över 65 år (ålderspensionärer) i kommunen. Socialnämndens ansvar är, att efter bifall på biståndsansökan om matdistribution, verkställa detta. Idag är det ca 150 personer som dagligen får sin lunch som matdistribution från hemtjänsten. Kommunen bedriver alltså inte något entreprenörskap, därmed kan inte kommunens åtagande omfatta alla pensionärer oberoende av boendeform.

25 Socialnämnden forts. I reglemente för de kommunala referensorganen Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet står inskrivet att de respektive råden skall få möjlighet att yttra sig när det gäller planering eller förändringar. Detta ser nämnden som mycket viktigt och försöker alltid att inhämta rådens åsikter vid förändringar av större karaktär. Beslutsunderlag Skrivelse från PRO Hofors Skrivelse från Gunn-Britt Grohp Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisat svar.

26 Socialnämnden Sn 39 PERSONUPPGIFTSOMBUD Ärende Enligt personuppgiftslagen har varje myndighet möjlighet att utse ett personuppgiftsombud. Detta ombud ska bl a övervaka att all personuppgiftsbehandling sker enligt lagen, vara rådgivare till den personuppgiftsansvarige samt vid behov hjälpa enskilda registrerade att få rättelse. Myndighet, som utsett ombud, befrias från plikten att anmäla uppgiftsbehandlingar till Datainspektionen. Beslutsunderlag Skrivelse från Börje Sjöberg Beslut Socialnämnden beslutar att utse Börje Sjöberg till personuppgiftsombud, att uppdra åt socialchefen att sända in anmälan till Datainspektionen.

27 Socialnämnden Sn 40 RAPPORTER Redovisning av kartläggning av hur kvalitet, säkerhet och vårdtyngd ser ut på kommunens olika boendeformer. Ansökningar till särskilda boenden redovisas. Diana Blomgren har deltagit i första mötet angående närvård. Diana Blomgren har deltagit i konferens i Högbo angående Gäst-projektet. Diana Blomgren och Magnus Andersson har deltagit vid träff med UNF-Hofors rörande start av nätverk för förebyggande arbete mot ungdomars missbruk. Ett informationsmöte bör genomföras före 30 april. Beslut Socialnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

28 Socialnämnden Sn 41 MEDDELANDEN 1. Centrala arbetsmiljökommittén Protokoll Länsrätten i Gävleborgs län Dom i ärende angående överklagat biståndsbeslut. 3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2007:1 Cirkulärhantering 2007 samt cirkulärförteckning Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2007:6 Nystartsjobb 5. Kammarrätten i Sundsvall Protokoll från föredragning om prövningstillstånd. 6. Handikapprådet Protokoll Inga överklagade biståndsbeslut tiden Beslut Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

29 Socialnämnden Sn 42 Dnr 19/2007 DELEGERINGSBESLUT IFO-utskottet Protokoll Protokoll Individ- och Delegeringsbeslut familjeomsorgen Försörjningsstöd, övrigt bistånd, utredningsärenden, familjerätt, barn- och familjegruppen, missbruk, dödsboanmälan Vård och omsorg Delegeringsbeslut hemtjänst SoL, särskilt boende SoL, dagverksamhet SoL, korttids vistelse SoL, trygghetslarm LSS/psykiatrin Delegeringsbeslut Korttidsvistelse, personlig assistans, boende LSS LSS Delegeringsbeslut Avgiftsbeslut enligt SoL 8:2 Socialchef Gunn-Britt Grohp Socialchef Gunn-Britt Grohp Socialchef Gunn-Britt Grohp Socialchef Gunn-Britt Grohp Avtal med Socialstyrelsen avseende dokumentations- och handläggningssystem inom IFO:n. Avtal för testperiod SMITH Active inom hemtjänsten. Samverkansavtal med Högskolan i Gävle avseende sjuksköterskeprogrammet. Överenskommelse om gemensam tolkning av begreppet egenvård med Landstinget Gävleborg.

30 Socialnämnden forts. Socialchef Gunn-Britt Grohp Socialchef Gunn-Britt Grohp Hyresavtal med Hoforshus AB och individ- och familjeomsorgen. Hyresavtal med Folkets Hus Hofors avseende aktivitetslokaler. Beslut Socialnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

31 Socialnämnden Sn 43 ÖVRIGA FRÅGOR Inga övriga frågor.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 21 september Justerade paragrafer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden (88-106)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden (88-106) Socialnämnden 2007-06-14 88 (88-106) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 10.30 15.00 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Herbert Hedström (s) ersätter Maria Pärssinen (s) Binita

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 3 februari Justerade paragrafer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

Magnus Andersson (s) ordförande Carina Axling (s) ersätter Diana Blomgren (s) Benny Eriksson (s) ersätter Maria Pärssinen (s)

Magnus Andersson (s) ordförande Carina Axling (s) ersätter Diana Blomgren (s) Benny Eriksson (s) ersätter Maria Pärssinen (s) Socialnämnden 2008-03-04 13 (13 25) Tid och plats Persgårdens matsal kl 08.15 13.00 ande Övriga närvarande Justering Justerare Plats och tid Magnus Andersson (s) ordförande Carina Axling (s) ersätter Diana

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-10-02 74 (74 91)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-10-02 74 (74 91) Socialnämnden 2008-10-02 74 (74 91) Tid och plats Kommunhuset Stollen, kl 08.15 12.45 ande Diana Blomgren (s) ordförande Eva Henning (s) ersätter Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Kent Olsson (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 17 september

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid LSS kontoret fredagen den 1 november Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2007-11-22 155 (155--172 )

Socialnämnden 2007-11-22 155 (155--172 ) Socialnämnden 2007-11-22 155 (155--172 ) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.45 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Carina Axling (s) ersätter Binita Paues

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Datum Tid kl 08.15--12.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Binita Paues (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 29 februari Justerade paragrafer

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Lilian Persson (S) Justeringens plats och tid Onsdagen den 1 februari 2012 Justerade paragrafer 1

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(9) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.15 15.40 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M)

Läs mer

HOFORS KOMMUN 1 (9) Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-13

HOFORS KOMMUN 1 (9) Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-13 HOFORS KOMMUN 1 (9) Tid och plats Kommunhuset, konferensrum Stollen 13:15-15:45 ande Diana Blomgren (s) ordförande Birgitta Lööf (s) Maria Pärssinen (s) Tomas Fröjd (s) Josephine Yawe (kd) ersätter Yvonne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid 08.15-14.00 Plats Hesselgrenska, sammanträdesrummet Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Justerade paragrafer 1-14 Benny Eriksson (S) Kommunhuset Sekreterare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--13.00 Plats Sammanträdesrummet Granvägen 2 Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Företagarhuset onsdagen den 16 maj Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-20 1. Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08:15-12.45. Sekreterare... Kristina Bergkvist

Socialnämnden 2010-05-20 1. Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08:15-12.45. Sekreterare... Kristina Bergkvist Socialnämnden 2010-05-20 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08:15-12.45 ande se sidan 3 Övriga närvarande se sidan 3 Justeringens plats och tid Helena Wikström (C) Kommunkontoret

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 2011-11-16 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Datum Tid 08:15-12:00 Plats OBS! Hesselgrenska, sammanträdesrummet Närvarande Se sidan 2 Irene Johnsson (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset Justerade paragrafer 91 --

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Datum Tid Kl 08.15-11.40 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Marie Modén (HOP) Justeringens plats och tid Centrum för arbete fredagen den 29 maj Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid LSS-enheten torsdagen den 6 december

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13:30-17:30 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Lisbet Björklund

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista 1 (11) Föredragningslista 107 Val av protokolljusterare 108 Anmälan av övriga ärenden 122 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Datum Tid Kl 08.15--12.10 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Carina Halfvars (V) Justeringens plats och tid LSS-kontoret torsdagen den 22 januari Justerade

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

PROTOKOLL AME Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S)

PROTOKOLL AME Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S) 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstegörande ersättare AME 13.30 15.00 Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Datum Tid kl 08.15--12.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Lars Ramstad (M) Justeringens plats och tid LSS-kontoret torsdagen den 12 december Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Ingela Back, demenssjuksköterska Stefan Olsson, utvecklingsledare Catarina Ehrenstråhle, enhetschef

Ingela Back, demenssjuksköterska Stefan Olsson, utvecklingsledare Catarina Ehrenstråhle, enhetschef 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 30 januari 2008, kl 13.00 16.00 Beslutande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2006-04-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2006-04-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2006-04-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2006-04-20, kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c), ordförande Anelia Dotcheva (c) Terttu Martinsson (c) Inger Herfindal

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Justerat protokoll och bilagor finns för påseende i kommunhuset.

Justerat protokoll och bilagor finns för påseende i kommunhuset. HOFORS KOMMUN 1 (11) Tid och plats Kommunhuset, konferensrum Stollen 08.15-12:10 ande Diana Blomgren (s) ordförande Birgitta Lööf (s) Patrik Nordström (s) ersätter Maria Pärssinen (s) Benny Eriksson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-10-03 1(12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, Kl. 15.00-16.45 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Socialnämnden (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl

Socialnämnden (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl Socialnämnden 2012-11-21 1 (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl 09.00 11.20 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Datum Tid kl 08.15-11.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Lilian Persson (S) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 30 september Justerade

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21 1 Socialnämnden 2014-05-21 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 15.05 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson

Läs mer