Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21"

Transkript

1 Remissvar Socialdepartementet Stockholm Stockholm 14 augusti 2015 Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 Socialdepartementet har gett Akademikerförbundet SSR möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande. Inledning: Akademikerförbundet SSR välkomnade att det skulle tillsättas en stor parlamentarisk socialförsäkringsutredning som skulle ta ett helhetsgrepp på våra trygghetssystem i syfte att göra dem hållbara och följsamma till samhällelig och ekonomisk utveckling. Akademikerförbundet SSR har som fackförbund med många medlemmar anställda på Arbetsförmedlingen, i kommunernas socialtjänst, på Försäkringskassan och på andra myndigheter och offentliga verksamheter ett tydligt professionsperspektiv på de här frågorna kombinerat med ett samhälleligt och klientperspektiv. Som professionsförbund har vi tydligt sett hur trygghetssystemen har urholkats, inte minst vad det gäller sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen och hur det har lett till en övervältring ibland annat försörjningsstöd samt en situation där allt fler inte omfattas av en inkomstbaserad försäkring. Då övergår försörjningsstödet från att vara det sista skyddsnätet efter trygghetssystemen, till att allt oftare vara det enda skyddsnätet. När 45 procent av alla som har försörjningsstöd har det av den enda anledningen att de är arbetslösa, samt 14 procent av de med försörjningsstöd är sjuka med sjukintyg kan vi konstatera att minst sex av tio som idag har försörjningsstöd istället borde ha sin trygghet säkrad på annat sätt. Då är det uppenbart att trygghetssystemen måste ses över och vi välkomnar att så har skett. Akademikerförbundet SSR anser att det är avgörande att vi återgår till en ordning där socialförsäkringssystemen ger en inkomstrelaterad trygghet för flertalet, och att det för arbetslöshetsförsäkringen innebär att den återigen kan fungera som en inkomstrelaterad omställningsförsäkring, istället för att erbjuda en inkomsttrygghet som allt oftare understiger försörjningsstödet rent pekuniärt. Vår grundläggande inställning är att sjuka med sjukintyg i normalfallet ska befinna sig i sjukförsäkringssystemet, på ena eller andra sättet, samt att arbetslösa på samma sätt, ska befinna sig i arbetslöshetsförsäkringen, även om nivåerna på ersättning i den senare måste relateras till om hen uppfyller medlems- respektive arbetsvillkor. På samma sätt anser vi att arbetsskadeförsäkringen bättre måste kunna försäkra för arbetsskador som Akademikerförbundet SSR Box , Stockholm SSR Direkt Frågor om anställning och arbetsliv Medlemsservice Frågor om medlemskap och avgifter

2 uppkommer på dagens arbetsmarknad, där inte minst psykisk ohälsa måste kunna bedömas och ersättas adekvat. Socialförsäkringssystemen måste på ett bättre sätt täcka de problem som uppkommer på arbetsmarknaden, och som delvis ser annorlunda ut än när systemen växte fram. Krav, bedömningsstöd och kriterier måste formuleras utifrån den arbetsmarknad som råder nu. Övergripande synpunkter Det är ett imponerande arbete som utredningen har gjort och många analyser och underlagsrapporter tillför väsentlig kunskap om de svenska trygghetssystemen. Slutsatserna i slutbetänkandet uppdelas i tre kategorier; bedömningar, utvecklingsmöjligheter och förslag. Utredningen innehåller många kloka bedömningar och resonemang på utvecklingsmöjligheter, men där många av dessa tyvärr inte resulterar i konkreta förslag. Vår mening är dock att utredningen, eftersom den var parlamentarisk, måste läsas utifrån mer än bara sina förslag, eftersom en samlad bedömning eller analys av utvecklingsmöjligheter från alla i riksdagen ingående partier, är viktig för att förstå vilka möjliga reformer av trygghetssystemen som kan komma ifråga framöver. Samstämmigheten i att vilja skapa långsiktighet och hållbarhet i socialförsäkringarna är tydlig och även att synen på att socialförsäkringarna även framöver bör vara en central del i den svenska välfärdsmodellen. Det råder även en samsyn om att socialförsäkringssystemen har varit historiskt framgångsrika i att ha bekämpat fattigdom och medverkat till en rättvis fördelning av resurser. Vår mening är också att det är av största vikt att analysera socialförsäkringarna utifrån det faktum att det både finns en tydlig socioekonomisk faktor som genusfaktor i de här frågorna. Ohälsa varierar mycket mellan olika grupper i samhället och så även i tillgången till socialförsäkringssystemen, inte minst i fråga om tillgång till sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Att göra systemen mer robusta för detta faktum utreds för lite. Det tydligaste exemplet är psykiska och psykosomatiska sjukdomar i människonära, ofta kvinnodominerade yrken med resursbrist i verksamheten vilket ofta sammanfaller med offentligt finansierad verksamhet. Även hur de skador kvinnor får i sina arbeten bedöms inom arbetsskadeförsäkringen visar på behovet av ett tydligare genus- och klassperspektiv i analysen i hur våra socialförsäkringssystem kan bli mer hållbara, socialt, medicinskt och ekonomiskt. Del 1: Ett rättvisande inkomstunderlag I denna del föreslår utredningen ett nytt gemensamt inkomstunderlag -- EGI (ersättningsgrundande inkomst) istället för dagens system med SGI (sjukpenninggrundad inkomst). EGI ska baseras på tidigare faktiska inkomster och baseras på månatliga elektroniska inrapporteringar av arbetsgivaren till Skatteverket. Det är ett klokt förslag att modernisera beräkningen av förmånens storlek i socialförsäkringarna och arbetslöshetsförsäkringen så att de blir mer träffsäkra och aktuella. Även månatlig elektronisk inrapportering är ett bra förslag eftersom det lär leda till ett mer aktuellt underlag. Det är viktigt med en stärkt inkomsttrygghet för personer med kortare eller tillfälliga anställningar, samt för personer som både är egenföretagare och anställda, vilket det här förslaget lär leda till. 2 (9)

3 Det är klokt att ha generösa övergångsregler för dem som anser sig missgynnade med den nya beräkningsmodellen. Del 2: En långsiktigt hållbar sjukförsäkring Utredningen lyfter fram tre övergripande problem för en långsiktigt hållbar sjukförsäkring. 1) Sjuktalens ökning och att de i så hög grad är oförklarade. 2) Standardtrygghetens urholkning över tid. 3) Rehabilitering och återgång i arbete sker för sent och är otillräckliga. Till det för utredningen fram åtta punkter på angelägna förbättringar av sjukförsäkringen som den listar med anledning av identifierade problem. Akademikerförbundet SSR delar problembeskrivningen samt vilka förbättringspunkter som är angelägna. Till detta vill vi dock tillföra att den ökning av sjuktalen som beskrivs har skett sedan 2010 och sker från en rekordlåg nivå där sjuktalen inte varit så låga sedan Detta sägs inte för att förminska problemet, men för att relativisera det, samt att bejaka att fördjupade studier görs i hur sjuktalen gick ner dramatiskt under året 1988 till 1997 och 2003 till De nedgångarna berodde på andra saker än försämringar i sjukförsäkringens konstruktion vilket bör beaktas. Därmed är utredningens övergripande slutsats att inga strukturella reformer behövs i sjukförsäkringen både rimlig och välkommen. Akademikerförbundet SSR vill till detta dock tillföra ett fjärde prioriterat problem att lösa. Det faktum att allt färre sjuka med sjukintyg över huvud taget omfattas av sjukförsäkringen är alarmerande. Tydligast syns detta i försörjningsstödet där allt fler som borde omfattas av sjukförsäkringen får sin försörjning, under allt längre tid. Även den tydliga genusaspekten är ett övergripande problem med ohälsan i landet och sjuktalens utveckling. Vi anser att det är vällovligt att utredningen också lyfter fram högskolestuderandes trygghet vid sjukdom och återkommer till det i del 6. Det är klokt att som utredningen föreslår att införa mål rörande sjukpenningtal. Det kan leda till en större politisk konsensus och reformvilja från alla när sjuktalen tydligt skiljer sig från uppsatt referensvärde. Dock bör detta mått relateras till sysselsättningsgrad. Om sysselsättningsgraden är hög, vilket är positivt, innebär det att personer befinner sig i sysselsättning som antagligen har högre risk för sjukskrivning än andra. Exempelvis kan ju ett högt arbetskraftsdeltagande för personer med sjukdomar som går i skov leda till att de drar upp sjuktalen när de är sjuka. Det är ju sjuktal som skulle vara lägre om de var permanent utanför arbetskraften. Självklart är det bättre att de är i sysselsättning än att de inte är det. Ju mer inkluderande arbetskraften är för personer som inte alltid har full arbetskapacitet, desto högre riskerar sjuktalen att bli. Det är dock inte ett problem, utan bejakar den arbetsförmåga som finns. Detta måste vara ett mål som sjuktalemålet är känsligt för. Inte minst är detta centralt när internationella komparationer görs. Akademikerförbundet SSR anser även att det är klokt att detta mål sätts upp för såväl sjukpenning som sjuk- och aktivitetsersättning. Det är av största vikt att målet om en begränsad sjukfrånvaro, inte får leda till att sjuka trycks bort från sjukförsäkringen för att uppnå målet. Målet måste fortsatt 3 (9)

4 vara att sjuka är sjukskrivna och då omfattas av sjukförsäkringen i normalfallet. Att begränsa sjukfrånvaron måste istället handla om att människor inte ska vara felaktigt sjukskrivna samt att rehabilitering och återgång i arbete måste bli bättre. Det är viktigt med säkrad standardtrygghet och det är välkommet att utredningen, med alla ingående partier, delar föreställningen om att de svenska socialförsäkringarna ska, för minst 80 procent av de sjukskrivna, innebära att de får minst 80 procent av sin EGI. Det innebär att grundprincipen ligger fast om generell och inkomstbaserad trygghet vid sjukdom vilket förbundet välkomnar. Sättet att säkra standardtryggheten i form av en indexering låst till inflationstakten är klok. Dock bör noteras att detta de facto, baserat på den erfarenhet vi har, innebär en eftersläpning gentemot löneutvecklingen, eftersom den, under de senaste decennierna har varit betydligt högre än inflationen. Därmed måste indexeringen löpande justeras mot den verkliga löneutvecklingen för att uppnå målet att 80 procent ska ha 80 procent av sin lön i sjukpenning. Förslaget med ett karensavdrag istället för karensdag verkar rimligt för att hantera situationen för personer med en väldigt ojämn arbetsfördelning över veckan. Att istället för en karensdag få ett avdrag på motsvarande en femtedel av veckoersättningen verkar hållbarare just för denna grupp. Inte minst lär denna reform gynna anställda inom inom vård- och omsorgssektorn vilket är välkommet. För merparten med jämn arbetsfördelning över veckan lär detta förslag ha liten, eller ingen, förändrande effekt. Det är ett klokt förslag att införa en mer flexibel sjukpenning än enbart på procenttalen: Rimligen måste man kunna vara sjuk på andra nivåer, för att därmed kunna bejaka arbetsförmågan så långt det är möjligt. Del 3: Bättre stöd för återgång i arbete vid ohälsa I denna del beskriver utredningen att återgång i arbete vid ohälsa är avgörande för att få ner ohälso- och sjuktalen. Välkommet är att utredningen tydligt betonar att frågan om vem som har ansvar i att tidigt upptäcka behov av stöd, erbjuda åtgärder och ta initiativ till samverkan mellan olika myndigheter och andra aktörer, är central. Vi delar odelat den uppfattningen. Utredningen beskriver också vilka kända framgångsfaktorer som finns vid stöd för återgång i arbete vid ohälsa där de viktigaste är: 1) en arbetsfokuserad hälso- och sjukvård 2) en ansvarstagande och engagerad arbetsgivare som också samarbetar med hälso- och sjukvården Våra erfarenheter är tveklöst att dessa två framgångsfaktorer är avgörande och konstaterar att för att detta ska vara möjligt måste ansvaret mellan olika myndigheter och arbetsgivarna tydliggöras och såväl lagar som sanktions- samt stimulansåtgärder tydliggöras. Idag tar inte arbetsgivarna det ansvar som åligger dem i enlighet med lag. I det avseendet anser vi att det finns mycket kraftfullare förslag att lägga än de som utredningen föreslår. Såväl Arbetsförmedlingens som Försäkringskassans ansvarsområden måste tydliggöras och avgränsas och erforderliga resurser måste tillföras. De reformer -- den så kallade Rehabiliteringskedjan - som infördes 2008 har inte gynnat denna tydlighet. 4 (9)

5 En viktig orsak till att återgången i arbete efter ohälsa försenas eller omöjliggörs finns i att det tydliga ansvar som ligger lagstiftningsmässigt på arbetsgivarna inte har åtföljts av kraftfulla åtgärder från statens sida i form av sanktionsåtgärder, positiva incitamentsåtgärder samt stöd och implementering av befintliga lagar och författningar. Det har lett till att arbetsgivarna i allt för liten utsträckning har tagit sitt ansvar. Systemet för arbetsanpassning har succesivt avlövats sedan 1990-talet och detta faktum är avgörande för varför de långa sjukskrivningarna ökar. Exempel på detta är de partsgemensamma anpassningsgrupperna på arbetsplatserna som lades ner samt att kommunala och statliga besparingar bidrog till att anpassnings- och rehabiliteringsåtgärderna lokalt försämrades. Även att statsbidragen till Företagshälsovården minskade är avgörande i detta avseende. Det hade varit välkommet om utredningen ytterligare hade fördjupat sig i dessa samband samt lagt konkreta förslag för att åtgärda denna påtagliga brist på kompetent stöd till arbetsgivarna för återgång i arbete för anställda efter sjukskrivning. Det är ett välkommet förslag att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, tidigare än vid 15 månaders sjukskrivning ska samarbeta om behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Utredningen menar också att när förstärkta insatser sker tidigare behövs inte bortre tidsgränser i sjukförsäkringen, utan enbart regelbundna kontroller. Vi noterar att regeringen redan, och välkommet, har lagt förslag med den inriktningen. Akademikerförbundet SSR anser att den inriktningen är klok och tillstyrker det förhållningssättet till hur långa sjukskrivningar bör hanteras av berörda myndigheter. Försäkringskassans samordnings- och uppföljningsansvar bör bibehållas och inte begränsas till enbart ett uppföljningsansvar. Akademikerförbundet SSR anser inte att hälso- och sjukvården med sin nuvarande organisation är bäst lämpad att ta det samordningsansvaret. Den kompetensen finns bäst, i dagsläget på Försäkringskassan. Även om det vore idealt att hälso- och sjukvården skulle kunna ta ett helhetsansvar för patienten anser vi i dagsläget att det inte kommer att gynna återgången i arbete för personer med ohälsa som hälso- och sjukvården idag är organiserad. Dock tillstyrker vi att det införs krav på samverkan i hälso- och sjukvårdslagen samt krav på behandlings- och rehabiliteringsplanering. Även ökade resurser till landstingens satsningar för återgång i arbete samt utveckling av bedömningsstöd bejakas. Det är avgörande att arbetsgivarnas ansvar för arbetsanpassning, rehabilitering, och stöd till omställning tydliggörs, samt åtföljs av kraftfulla åtgärder för att se till att ansvaret tas. I det avseendet borde såväl en översyn av Arbetsmiljölagen i dessa delar samt starkare verktyg för Arbetsmiljöverket i att se till författningarna på området (AFS) följs införas. Kraftfullare sanktionsåtgärder bör också finnas för Arbetsmiljöverket när arbetsgivare inte följer lag och författningar. Även ytterligare medel och stärkt regleringsbrev till Arbetsmiljöverket bör införas. Akademikerförbundet SSR anser inte att avskaffandet av arbetsgivarens ansvar för att göra rehabiliteringsutredningar har lett i rätt riktning. Rehabiliteringsplaner borde vara ett ansvar för arbetsgivarna, inte för Försäkringskassan. Det behövs ytterligare stöd till arbetsgivarna i form av råd och vägledning om vilket ansvar de har för återgång i arbete efter ohälsa. Särskilt bör detta riktas till och erbjudas små arbetsgivare som ofta saknar övergripande HR-resurser med dessa kompetenser. 5 (9)

6 Regeringen bör understödja att partssammansatta lokala anpassningsgrupper återinförs, samt att skyddsorganisationen stärks. Det är ett bra förslag att staten ska föra samtal med arbetsmarknadens parter om hur stödet till arbetsgivarna gällande expertresurser för rehabilitering kan utvecklas. Det är välkommet att utredningen föreslår att trepartssamtal för rehabiliteringsöverenskommelse på arbetsmarknaden initieras. Vi konstaterar dock att sådana samtal redan har inletts. Avgörande i de samtalen är en insikt om att en partslösning vad det gäller återgång i arbete efter ohälsa antagligen skulle kunna innebära långsiktigt en mer kompetent och arbetsplatsnära organisation för att stödja återgång i arbete efter ohälsa. Akademikerförbundet SSR har i detta sammanhang föreslagit att, de av parterna gemensamma omställningsorganisationerna, som idag sköter omställning i samband med friställning vid arbetsbrist, skulle kunna vara lämpliga och kompetenta organisationer också vid omställning efter ohälsa. Idag finansieras omställningsorganisationerna med en avsättning på lönesumman, men ska ett ytterligare rehabiliteringsansvar tas, samt stöd i återgång till arbete efter ohälsa, måste statliga resurser tillföras omställningsorganisationerna. Olika modeller för det kan övervägas, såväl i form av att arbetsgivare som tar detta ytterligare ansvar slipper den andra sjuklöneveckan, eller att det hanteras på annat sätt genom sänkt arbetsgivaravgift. Även en lagändring som möjliggör en omfördelning av medel från avtalsförsäkringarnas arbetsskadedel AFA Kapital skulle finansiellt kunna möjliggöra ett ökat ansvarstagande från omställningsorganisationernas sida. Ytterligare resurser till det förebyggande arbetsmiljöarbetet är ett bra förslag som är avgörande för att få ner sjuktalen och korta sjukskrivningsperioderna. Den ökande ohälsan och de allt längre sjukskrivningsperioderna drabbar framförallt anställda i människonära verksamheter med begränsade resurser. Dessa yrken finns företrädesvis inom vård, skola och omsorg och innehas även fortsatt nästan uteslutande av kvinnor. De förebyggande åtgärder och rehabiliteringsåtgärder som idag finns är inte adekvat rustade för att hantera den ohälsa den här gruppen råkar ut för. Det handlar inte minst om psykisk ohälsa samt belastningsskador i rörelseorganen. Varje åtgärd för att stärka rehabiliteringen samt återgången i arbete generellt på arbetsmarknaden måste bättre förhålla sig till det faktum att de stora ohälsotalen och långa sjukskrivningarna i allt större utsträckning finns i de här diagnoserna. Del 4: En mer rättssäker arbetsskadeförsäkring Utredningen identifierar att arbetsskadeförsäkringen har problem såväl med förtroendet för, som legitimiteten i, försäkringen och att det finns brister i rättssäkerheten. Utredningen noterar även att arbetslivet har förändrats kraftigt de senaste årtiondena men att arbetsskadeförsäkringen inte har följt med tillräckligt. Utredningen noterar att beviljandegraden för män är betydligt högre än för kvinnor och problematiserar detta. Utredningen har även utrett huvudmannaskapet för arbetsskadeförsäkringen och landar i att ett fortsatt statligt huvudmannaskap är att föredra. Utredningen listar även sju angelägna förbättringsområden av arbetsskadeförsäkringen. 6 (9)

7 Alla de fem förslagen för att förbättra arbetsskadeförsäkringen; bedömningsstöd, arbetsmedicinskt råd, bättre kunskapsförsörjning, förstärkt forskning samt en mer sammanhållen arbetsskadestatistik är välkomna förslag. Det är beklagligt att utredningen inte lägger skarpa förslag med kort ikraftträdandetid för att åtgärda den akuta genusobalansen i beviljandegraden i arbetsskadeförsäkringen. Akademikerförbundet SSR anser att en forskningstung utredning bör tillsättas i syfte att synliggöra orsaker till offentliganställda, företrädesvis kvinnors ohälsa belyses ytterligare samt att den föreslår kraftfulla åtgärder för att minska denna grupps ohälsa såväl i antal som i tidsutdräkt. Det är välkommet att utredningen bedömer att oförändrat statligt huvudmannaskap för arbetsskadeförsäkringen är att föredra. Del 5: En trygg och effektiv arbetslöshetsförsäkring Utredningen bedömer att arbetslöshetsförsäkringen även fortsatt bör vara frivillig med samma huvudmän som idag eftersom dess organisation är välfungerande. Utredningen anser även att den tudelade modellen med en grundförsäkring samt en frivillig försäkring bedöms ändamålsenlig. Utredningen föreslår att a-kassorna ska omfattas av förvaltningslagen. Utredningen beskriver att de två övergripande problemen med arbetslöshetsförsäkringen är regelverkets komplexitet samt bristen på täckningsgrad; förstått som minskad andel som får standardtrygghet, att allt fler är underförsäkrade samt att andelen helt oförsäkrade ökar. Det är klokt av utredningen att göra bedömningen att arbetslöshetsförsäkringen även framöver bör vara frivillig och med oförändrat huvudmannaskap samt att konstruktionen med en grundförsäkring kombinerad med en frivillig försäkring är ändamålsenlig och bör behållas. Förslaget om att även a-kassornas ska omfattas av förvaltningslagen är rimlig för att säkra bland annat rättssäkerheten. Dock vill vi gärna betona att detta i stort sett gäller redan idag varför frågan är vilket problem man vill lösa. A-kassorna hanterar myndighetsutövning samt stora gemensamma resurser, men har annan huvudman och är därmed inte myndigheter. Vi vill dock inte avvisa förslaget, men vill poängtera att arbetstagarorganisationer är huvudmän -- inte staten, vilket kan bli otydligt med en sådan här organisation, samt att även tolkningen av förvaltningslagens tillämpningsområde blir otydligare. Vi tillstyrker att en myndighet ska kunna besluta om allmänna råd men avvisar förslaget att en myndighet ska kunna lämna besked i konkreta tolkningsfrågor. Det är att inskränka självständiga juridiska enheters självbestämmande, vilket arbetslöshetskassorna ju föreslås kvarstå som. Då kan inte alltför långtgående sammanblandning med myndighetsformen bejakas. Av det skälet anser vi även att tanken att arbetslöshetskassorna även skulle kunna hålla på med arbetsförmedling bör vara en fråga för dem själva att bedöma, även om vi generellt sett anser att Arbetsförmedlingen bättre sköter det uppdraget. Det är olyckligt att inga konkreta förslag läggs på hur täckningsgraden kan öka med avseende på andelen under- samt oförsäkrade. Nackdelarna med att så många är under- och oförsäkrade överväger kraftigt eventuella risker med att villkoren i försäkringen skulle vara för generösa. Vi efterlyser en utredning som har som specifikt uppdrag att belysa och lägga skarpa förslag i denna del. Flera 7 (9)

8 intressanta tankar lanseras i utredningen i detta avseende, vilka borde leda till bedömningar och förslag. Akademikerförbundet SSR har gjort flera rapporter där vi har belyst hur stor andel av de som lyfter försörjningsstöd som inte borde vara där. Nästan hälften av alla med försörjningsstöd har det av den enda anledningen att de är arbetslösa. Det är inte försörjningsstödets syfte. Dessa borde ha sin försörjning, på ena eller andra sättet, i arbetslöshetsförsäkringen, i alla fall i dess grundförsäkringsdel. Det är välkommet att utredningen gör en bedömning rörande såväl taket i arbetslöshetsförsäkringen som att det bör indexeras. Det är helt avgörande åtgärder för att arbetslöshetsförsäkringen ska återgå till att vara en omställningsförsäkring och inte en residualförsäkring som allt mer blivit fallet. I många exempel är arbetslöshetsförsäkringen idag nämligen lägre än försörjningsstöd. Även om utredningen inte har någon uppfattning om takhöjning har redan regeringen i vårpropositionen föreslagit en höjning av taket i a-kassan att träda i kraft i september i år vilket är mycket välkommet. Denna höjning sker efter tolv år av politiska underlåtenhetssynder. För att det inte ska ske igen, och för att takersättningen i arbetslöshetsförsäkringen skulle vinna på att efterlikna konstruktionen i sjuk- och föräldraförsäkringen är det ytterst välkommet att utredningen föreslår att taket bör indexeras. Akademikerförbundet SSR anser att det är en bra modell att knyta indexeringen till prisbasbeloppet. Dock bör här, precis som i sjukförsäkringen, noteras att då följer inte ersättningen automatiskt löneutvecklingen om den inte råkar sammanfalla med inflationen, vilket inte har varit fallet de senaste decennierna. Därför bör en indexering, precis som i sjukförsäkringen, åtföljas av en justering om nivåerna lämnar grundprincipen om en inkomstrelaterad omställningsförsäkring. Vi ställer oss tveksamma till förslaget om en ramtid på fem år, eftersom konsekvensanalyserna är otillräckliga, inte minst med avseende på grupper som kvinnor, personer med korta jobb, halvtidssjukskrivna samt målet om livslångt lärande, där utbildningsmoment påverkar ramtiden negativt. Vi tillstyrker förslaget om att återinföra 100-dagarsregeln i syfte att främja en bättre matchning på arbetsmarknaden. Vi delar utredningens uppfattning att medlemsavgifter inte bör vara beroende av arbetslösheten bland medlemmarna, eftersom det på inget sätt verkar positivt för arbetssökandet eller möjligheten att ta ett nytt jobb. Vi har inget att erinra mot förslaget om förkortad deltidsbegränsning till maximalt 60 veckor istället för nuvarande 75 veckor. Del 6: Bättre försäkringsskydd för vissa grupper Utredningen tar i detta kapitel vällovligt upp problemet med högskolestuderandes och egenföretagares bristfälliga försäkringsskydd. Utredningen föreslår att studenter, vid särskilda skäl, ska kunna vara sjukskrivna på deltid samt att utbildningsanordnarna istället för CSN ska vara ansvariga för rehabiliteringen. Utredningen föreslår även att företagare ska kunna få arbetslöshetsersättning under längre tid. Förslaget om att högskolestuderande bör kunna vara sjukskrivna på deltid är rimligt och tillstyrker det. 8 (9)

9 Förslaget om att ansvaret för rehabilitering av studenter bör övergå från CSN till lärosätet tillstyrks. Det är ändå i studerandemiljön ohälsan uppkommit och därmed bör, liksom för arbetstagare, ansvaret för rehabilitering ligga hos den som organiserar arbetet. I detta avseende jämställer vi studier med arbete. Dock är vi medvetna om att lärosätena antagligen har en bristande infrastruktur för detta, men såväl studerandehälsovården som lärosätenas egen företagshälsovård bör kunna ta detta ansvar. Antalet karensdagar för studenter är orimligt högt. Vi anser att antalet bör minska från 30 till något betydligt lägre. Kanske sju dagar. Utredningen föreslår inget i detta avseende vilket är olyckligt. Det måste hittas en lösning på hur nyexaminerade studenter ska kunna försörja sig under tiden de söker jobb. Utredningen nämner studerandevillkoret som försvann 2007 men föreslår istället att man ska utreda vidare idén om matchningslån. Akademikerförbundet SSR ställer sig tveksamt till matchningslån eftersom syftet med studiemedel är att det ska vara medel för studier, inte för arbetssökande. Vi anser inte heller att det är rimligt att låna ytterligare vid arbetslöshet, när andra får a-kassa, grundersättning eller försörjningsstöd utan återbetalningskrav. Regeringen bör istället överväga ett återinförande av studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen. Vi anser att en konstruktion av en ersättning vid arbetslöshet eller sjukdom för studenter bör ta fasta på att det är inkomstbortfall som ska ersättas, och därmed att det är studiemedel och inte studier som ersättningen ska grundas på. Därmed anser vi inte att det är rimligt att högskolestuderande som studerar med egna medel får ersättning vid sjukdom eller arbetslöshet. I det fallet förekommer rimligen inget inkomstbortfall. Förslaget att företagare och andra uppdragstagare ska kunna få arbetslöshetsersättning under längre tid, upp till 36 månader tillstyrks. Heike Erkers Förbundsordförande Ursula Berge Samhällspolitisk chef 9 (9)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter 2015-08-17 Rnr 34.15 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har arbetat

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 1(32) Socialdepartementet Handläggare TCO Åsa Forsell Asa.forsell@tco.se Mats Essemyr Mats.essemyr@tco.se Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 TCOs inledande kommentarer TCO har beretts tillfälle

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-08-17 Dnr.nr: S2015/1554/SF Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 Handikappförbunden Handikappförbunden

Läs mer

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21)

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) Slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen SLUTBETÄNKANDETS INNEHÅLL Sammanfattning, Författningsförslag, Bakgrund, Allmänna överväganden

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Mer trygghet och bättre

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSVAR 1(27) Datum Diarienummer 2015-08-17 2015-53 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) (S2015/1554/SF) Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK.

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK. Socialdepartementet Vår referens/dnr: 63/2015/CBK s.sf@regeringskansliet.se, s.registrator@regeringskansliet.se Er referens/dnr: S2015/1554/SF 2015-08-28 Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

Datum 2015-08- 1.;. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. PTKs yttrande SOU 201 5:21. trygghet och bättre försäkring. Mer

Datum 2015-08- 1.;. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. PTKs yttrande SOU 201 5:21. trygghet och bättre försäkring. Mer SOU 201 5:21 Mer 103 33 Stockholm Socialdepartementet 2015-08- 1.;. Datum PTKs yttrande trygghet och bättre försäkring 0,97 % tas bort vid införandet av e-inkomst. Syftet med reduceringsfaktorn PTK anser

Läs mer

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Kommittédirektiv Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet Dir. 2010:48 Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Sammanfattning av uppdraget En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2015-09-07 KN 2015/1940 S2015/1554/SF MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Konstnärsnämndens uppdrag Konstnärsnämnden

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001 2015-08-24 Dnr 2015/00001 Nr 14 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2015 behandlat ärende angående svar på remiss SOU 2015:21 Mer trygghet och

Läs mer

Studerande och socialförsäkringen

Studerande och socialförsäkringen Studerande och socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Studerande och socialförsäkringen Parlamentariska

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79 Social trygghet Socialförsäkringarnas konstruktion och finansiering I motionerna C40 och C42 berörs socialförsäkringssystemets uppbyggnad

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

Hur bör en modern arbetslöshetsförsäkring vara utformad?

Hur bör en modern arbetslöshetsförsäkring vara utformad? 1 Hur bör en modern arbetslöshetsförsäkring vara utformad? Inledning TCO presenterar här förslag på hur arbetslöshetsförsäkringen kan reformeras för att motsvara ökade krav i en modern kunskapsbaserad

Läs mer

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA SM&4 DATUM SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA REFERENS SIDAN 201507-17 SOU 2015:21 1 (13) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen En sjukförsäkring att lita på Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen Mars 2011 Innehåll BAKGRUND: SKENANDE OHÄLSOTAL OCH BRISTANDE REHABILITERING...3 Stor variation över

Läs mer

A-kassans organisation

A-kassans organisation RAPPORT Till Förbundsrådet A-kassans organisation Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 1. Vad är en försäkring?... 4 2. Dagens arbetslöshetsförsäkring... 4 3. Vad en arbetslöshetsförsäkring ska

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Sida: 1 av 31 Dnr: AF-2012/192470 Datum: 2012-10-03 Ert dnr: A 2012/1945/A Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Arbetsförmedlingen

Läs mer

Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning

Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning - om självrisker och karens En rapport av Anna Hedborg Lagom är bäst. Varken för mycket eller för lite sjukskrivning - om självrisker och

Läs mer

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2007-04-03 Bilaga till protokoll nr 6 vid regeringssammanträde 2007-04-03 Socialdepartementet SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2 Innehållsförteckning 1. Gemensam

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Dokumentation av seminarium om den parlamentariska socialförsäkringsutredningens uppdrag avseende arbetslöshetsförsäkringen

Dokumentation av seminarium om den parlamentariska socialförsäkringsutredningens uppdrag avseende arbetslöshetsförsäkringen Promemoria 2011-02-14 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen S 2010:04 Dokumentation av seminarium om den parlamentariska socialförsäkringsutredningens uppdrag avseende arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer