Arbetsmarknadspolitiskt program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadspolitiskt program"

Transkript

1 Arbetsmarknadspolitiskt program 2015 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma april 2015 i Linköping. Programmet redogör för Centerstudenters syn på arbetsmarknaden, matchning och arbetsförmedling, arbetslöshetsförsäkring, villkor för företagare, statens roll som arbetsgivare samt integration och jämställdhet på arbetsmarknaden.

2 Trösklarna till arbetsmarknaden 5 10 Individens rätt till självbestämmande och till frukterna av sitt arbete är grundläggande liberala värderingar som härleds ur varje människas okränkbara värde. För att individen ska kunna vara autonom och förverkliga sig själv är tillgången till arbete och inkomst central. Därför är det eftersträvansvärt med en arbetsmarknad som är såväl rik i utbud som dynamisk och flexibel. När man reglerar rätten till arbete reglerar man också varje människas utvecklingspotential. Därför bör utgångspunkten vara att staten ska hindra det fria utbytet av tjänster i så lite som möjligt. Individer och arbetsmarknadens parter bör i så stor utsträckning som möjligt diktera villkoren på arbetsmarknaden genom frivilliga avtal. Lagstiftning som förhindrar människor från att försörja sig själva genom hederligt arbete måste försvinna och skatten på arbete bör överlag sänkas. 15 Trösklarna in på arbetsmarknaden är alldeles för höga i Sverige. Det är för dyrt att anställa och det behövs mer rörlighet på arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden är präglad av ett starkt anställningsskydd, en stark arbetsrätt och starka kollektivavtal med höga framförhandlade lägstalöner. Detta är bra för de som redan befinner sig på arbetsmarknaden (insiders) men dåligt för de som befinner sig utanför (outsiders), vilka ofta är unga och/eller nyanlända. Att anställa innebär en stor risk och medför stora kostnader, vilket gör att många arbetsgivare tvekar att anställa. Detta vill vi ändra på. 20 Centerstudenter tycker att det är viktigare hur bra du är på ditt jobb än hur länge du har jobbat där. Vi vill därför bland annat ta bort turordningsreglerna i LAS som bestämmer vem som måste gå när ett företag behöver skära ner på personal. Vi vill också minska sjuklöneansvaret sänka arbetsgivaravgifterna och andra kostnader som gör att arbetsgivare tvekar att anställa. 25 Vi vill möjliggöra för mer individuell lönesättning och därigenom även öppna upp för lägre ingångslöner och en större lönespridning. Vi tycker att det är naturligt att den som har mindre erfarenhet ska kunna konkurrera med ett lägre pris. Genom att få in en fot på arbetsmarknaden kan man sedan fortsätta sin lönekarriär I debatten hörs ofta argumentet att låglönejobb inte är värdiga den svenska arbetsmarknaden. Centerstudenter anser att ett lågbetalt enkelt jobb är mer värdigt än inget jobb alls. För människor som inte har utbildningen, erfarenheterna, språkkunskaperna eller det sociala kapitalet för att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden är situationen i Sverige idag hopplös. Det vill vi ändra på. Ett enkelt jobb är vägen till att få erfarenheterna, kunskaperna och kontakterna som krävs för att ta sig vidare på arbetsmarknaden. Alla jobb behövs och efterfrågan bestämmer deras värde. 2

3 Centerstudenter vill att: 40 - Arbetsgivaravgiften sänks genom att den allmänna löneavgiften avskaffas. - Skatten på arbete sänks med lika mycket som den statliga inkomstskatten idag utgör. - Turordningsreglerna i LAS avskaffas. - Lönesättningen blir mer marknadsmässig för att göra det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. Matchning och arbetsförmedling Privata arbetsförmedlingar med jobbfixarpeng Centerstudenter ställer sig bakom förslaget om jobbfixarpeng. Det innebär att arbetssökande kan vända sig till certifierade, fristående arbetsförmedlare som kan vara ideella, privata, fackliga eller akademiska. En jobbfixarpeng låter alla dessa arbetsförmedlare konkurrera om den arbetssökande. Arbetsförmedlarna kan nischa sig på olika branscher, yrken, geografiska områden eller typer av arbetssökande. Myndigheten Arbetsförmedlingen renodlas då till en upphandlings- och kontrollinstans och den arbetsförmedlande funktionen av myndigheten avvecklas. Jobb istället för åtgärder Centerstudenter tycker att det i första hand är bättre med riktiga jobb än med åtgärder. Därför vill vi att det ska vara billigare och enklare att starta och driva företag samt göra det billigare, enklare och mindre riskfyllt för arbetsgivare att anställa. Att jobb kommer av att människor startar och driver företag är en insikt som präglar all vår jobbpolitik Även med ett bra företagsklimat och ett stort utbud av jobb kan det av olika anledningar finnas de som hamnar utanför arbetsmarknaden. Då behöver samhället gå in och stötta. Vi tror på jobbfixarpengen som lösning för att matcha arbetssökande mot riktiga jobb. En annan lösning är att bredda yrkesintroduktionsanställningarna, YA-jobben till unga, till att också inkludera i första hand långtidsarbetslösa, men också nyanlända och mindre företag utan kollektivavtal. På så sätt får fler chansen att lära sig ett yrke direkt på jobbet och få in en fot på arbetsmarknaden. Systemet med sysselsättningsfasen (Fas 3) som finns idag misslyckas med att föra deltagarna till riktiga jobb och bör skrotas. Studentmedarbetare 65 Centerstudenter vill stärka kopplingen mellan akademin och arbetsmarknaden. Redan idag finns det möjligheter för studenter att närma sig arbetslivet genom exempelvis praktik, examensarbeten eller traineeprogram. Utöver detta förordar vi implementering av ett studentmedarbetarsystem. Att vara 3

4 70 studentmedarbetare är ett reguljärt arbete, som inte ingår i utbildningen och som inte syftar till att fortbilda studenten, men som är relevant för studentens utbildning och går att utföra på deltid vid sidan av studierna. Centerstudenter vill att: 75 - Arbetsförmedlingen avvecklas och att en jobbfixarpeng införs. - Sysselsättningsfasen (Fas 3) fasas ut. - Det öppnas upp för fler aktörer som alternativ till sysselsättningsfasen för bättre jobbmatchning. - YA-jobben breddas så att de även omfattar långtidsarbetslösa och på sikt nyanlända och småföretag utan kollektivavtal. - Lärlingslön och lärlingsutbildning införs. - Ett studentmedarbetarsystem sätts i bruk i större utsträckning runt om i landet. - Kollektivavtalen anpassas för att ta emot studentmedarbetare. 4

5 80 Grundtrygghet och Flexicurity Grundtrygghet De svenska trygghetssystemen är ett oöverskådligt lapptäcke av olika ersättningar med olika ersättningsnivåer som bestäms på godtyckliga grunder Centerstudenter föreslår att trygghetssystemen samlas och harmoniseras till ett grundtrygghetssystem. Ett grundtrygghetssystem garanterar alla människor en värdig trygghet och alla människor behandlas lika. Det spelar ingen roll varför du saknar förmåga att försörja dig själv, om du är högutbildad eller lågutbildad, gammal eller ung, eller vilken inkomst du hade tidigare; alla får samma ersättning. Grundtryggheten kan sägas motsvara grundersättningen i dagens A-kassa eller garantipensionen i dagens pensionssystem. Ersättningsnivån bör vara tillräckligt hög för att garantera en värdig lägsta levnadsstandard samtidigt som den måste vara tillräckligt låg för att skapa incitament till arbete. 95 Ett enklare och mer sammanhållet system, som erbjuder alla samma ersättning, möjliggör också lägre och plattare skatter. Det gör att de som vill ha en högre lägstanivå än vad grundtrygghetssystemet erbjuder kan investera i sin egen trygghet. Grundtrygghetssystemet ska inte ses som människors enda skydd utan möjliggör istället för en större mångfald av trygghetslösningar. Olika människor känner trygghet av olika saker. Vissa vill köpa inkomstbortfallsförsäkringar, vissa vill investera i sitt boende och vissa vill ha en ekonomisk buffert på bankkontot. Flexicurity Ovanpå grundtrygghetssystemet vill Centerstudenter se ett system av trygg flexibilitet (Flexicurity). Detta innebär att man kombinerar en flexiblare arbetsmarknad med en arbetslöshetsförsäkring som fungerar som en omställningsförsäkring. Ersättningsnivån är inledningsvis hög (högre än i dagsläget) för att sedan trappas ned relativt snabbt. På så vis kan vi få större rörlighet på arbetsmarknaden samtidigt som den som förlorat jobbet kan känna sig trygg i att ha sin tillvaro säkrad under tiden man söker nytt jobb. Det är dock just under en omställningsperiod som ersättningen är hög. Den som tidigare varit höginkomsttagare kan inte räkna med att kunna upprätthålla en dyr livsstil någon längre tid utan får snart anpassa sig och leva på samma villkor som alla andra. 110 Centerstudenter anser att ett visst mått av subventionering av arbetslöshetsförsäkringen är godtagbar och nödvändig för att systemet inte ska kollapsa. Utan subvention blir det snabbt olönsamt för lågrisktagare att vara med i försäkringen. När dessa drar sig ur ökar premien för andra grupper med följden att fler drar sig ur. 5

6 Dessutom kan man genom subventionen reglera den branta nedtrappningskurva som efterfrågas. 115 Centerstudenter vill att: - Ett grundtrygghetssystem införs där ersättningen är lika för alla. - Subventioneringen av A-kassan ska börja på en hög nivå för att sedan snabbt fasas ut efter en period av arbetslöshet De fackliga A-kassorna konkurrensutsätts av privata alternativ som har samma förutsättningar från staten. - LAS anpassas till en modern och mer flexibel arbetsmarknad. 6

7 Villkor för företagare 125 Centerrörelsen har sina anor hos självägande bönder. Det har påverkat vår politik som idag präglas av ett småföretagarfokus. För oss är det lika självklart att vara sin egen chef som att vara anställd hos någon annan. Därför måste förutsättningarna på arbetsmarknaden också vara lika anpassade för företagare som för anställda. Centerstudenter vill att: Möjligheten till sympatiåtgärder och blockad tas bort. - Företagare ska kunna ha kvar sin F-skattsedel i perioder när företaget ligger vilande. - Skatter och avgifter som kostar lika mycket i administration som de drar in ska avskaffas. - Den ekonomiska tryggheten skall stärkas för egen- och småföretagare genom införandet av ett grundtrygghetssystem. - Sjuklöneansvaret avskaffas och ersätts med ett grundtrygghetssystem. Det offentligas roll som arbetsgivare Det offentliga är, utöver den särskilda roll det har på arbetsmarknaden, också själv en stor arbetsgivare. För att det myndighetsarbete som utförs ska bli så bra och effektivt som möjligt krävs det att det offentliga är en attraktiv arbetsgivare Därför krävs det inte minst att offentligt drivna verksamheter ger konkurrensmässiga möjligheter till karriär och framsteg, något som sedan länge redan finns på i den privata sektorn. De anställda måste också ges goda möjligheter att påverka sin egen arbetsmiljö. Under lång tid har den offentliga löneutvecklingen halkat efter. Inte minst har detta drabbat jämställdheten då den offentliga sektorn allt som oftast är kvinnodominerad. Om vi vill ha ett utjämnat löneläge så måste alltså de offentligt drivna verksamheterna utvecklas och det måste bli möjligt för de som är verksamma däri att göra karriär och ges en bättre och mer konkurrensmässig löneutveckling. Detta är inte minst viktigt för att säkerställa återväxten i dessa yrken och göra tjänsterna mer attraktiva att utbilda sig till. Integration 150 Öppenhet istället för murar Det viktigaste för att bli en del av samhället är att få en chans på arbetsmarknaden. Därför är det viktigaste för integrationspolitiken att vi har en fungerande och öppen arbetsmarknad med låga trösklar och stor rörlighet. 7

8 Validering av utländska examina görs av Universitets- och högskolerådet (UHR) så att svenska arbetsgivare vet vad en examen motsvarar och vilka färdigheter och kunskaper de kan förvänta sig. Denna validering måste gå snabbare och smidigare. Centerstudenter ser det som rimligt att tillföra mer medel till detta då det sannolikt betalar sig självt genom att berörda individer snabbare kommer in på arbetsmarknaden. För företag innebär arbetskraftsinvandring att utländsk specialistkompetens kan anställas så att företagen kan fortsätta växa. Vi vill fortsätta förstärka möjligheten till arbetskraftsinvandring genom att bland annat göra det enklare för små och medelstora företag att rekrytera från andra länder. Vi är övertygade om att Sverige tjänar på öppenhet gentemot omvärlden. Centerstudenter vill att: Asylinvandrare ska kunna byta spår till arbetskraftsinvandrare från dag ett om de får jobb. - Det alltid ska löna sig att börja jobba; det bör införas en stegvis avtrappning av etableringsstödet vid jobb. - Trösklarna in till arbetsmarknaden sänks. - Validering av utländska examen ska gå snabbare. - Möjligheten till arbetskraftsinvandring förstärks, bland annat genom att arbetskraftsinvandrare vid varaktig anställning får permanent uppehållstillstånd. - Lagen eller facken inte ska reglera arbetskraftsinvandrares lön eller villkor. Alla som kan få ett jobb här ska välkomnas som arbetskraftsinvandrare. 8

9 175 Jämställdhet på arbetsmarknaden Andelen kvinnor som väljer att läsa vidare inom akademin är enligt SCB omkring 50 % högre än andelen män 1 och enligt en studie som presenterades i Time har unga singelkvinnor 8 % högre medianinkomst än motsvarande män i 147 av de 150 största städerna i USA Unga kvinnor tycks ha alla förutsättningar för att göra karriär men när de kommer upp i åldrarna händer något; kurvorna planas ut och männen går om. Detta kan till delvis förklaras av att de som är äldre har vuxit upp i ett annat, mindre jämställt, samhälle än det vi har nu, men det har också att göra med vilka val man gör och vilka invanda strukturer som finns. Kvinnor tar idag mer ansvar för det obetalda arbetet i hemmet vilket leder till att fler kvinnor jobbar deltid. Kvinnor tar även ut en större del av föräldraledigheten. Att dessa tendenser är allmänt kända återspeglas sedan på vilka val arbetsgivare gör vid tillsättning av tjänster. 190 Såväl kvinnor som män måste här se till att både ta och kräva lika stort ansvar när det gäller uttag av föräldraledighet, vård av barn och obetalt arbete i hemmet. Så länge kvinnors förväntade totala arbetstid är lägre än mäns kommer de också vara underrepresenterade på ledande positioner. Detta är en förklaring till att kvinnor hamnar efter i löneutvecklingen. 195 En annan förklaring är att kvinnodominerade yrken är låsta i offentlig sektor. För vissa yrken är studiepremien till och med negativ, det vill säga att det blir en förlustaffär att utbilda sig då lönerna för de färdigutbildade är så låga att man inte kan kompensera för den uteblivna inkomst och de lån man samlat på sig under studietiden. 200 Politikens uppgift är att se till att förutsättningarna för att göra jämställda val är så goda som möjligt. Detta innefattar inte att gå in och styra hur familjerna fördelar sin tid men det kan till exempel innebära att eliminera kvinnofällor som försenar kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Man borde också öppna upp för samma möjligheter att starta företag och att göra karriär inom kvinnodominerade branscher som det finns inom mansdominerade branscher. 205 Centerstudenter vägrar acceptera påståendet att kvotering behövs för att få in fler kvinnor på ledande positioner i bolag. Det är ett direkt uttryck för det grundläggande hindret för kvinnors möjligheter att 1 Statistiska centralbyrån ( ). Utbildningsstatistisk årsbok (Hämtad ) 2 Time ( ). Workplace Salaries: At Last, Women on Top. (Hämtad ) 9

10 göra karriär synen på kvinnor som mindre kapabla att nå samma positioner på egna meriter. Däremot är det vår uppfattning att jämställdhet är något som gynnar alla och att de företag som förvaltas av det offentliga bör visa vägen och sträva efter en jämn könsfördelning i styrelseskiktet när det är möjligt. 210 Centerstudenter vill att: Det fortsatt ska finnas en mångfald av driftsformer inom de kvinnodominerade välfärdsföretagen för att skapa bättre möjligheter till karriär och löneutveckling. - Studiepremien för yrken som lärare och sjuksköterska höjs genom fortsatt konkurrensutsättning av offentlig sektor. - Offentliga företag bör, när det är möjligt, sträva efter en jämställd könsfördelning i styrelseskiktet. - Vårdnadsbidraget avskaffas. - RUT-avdraget värnas för att frigöra tid i vardagen. 10

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Karriäravtal. Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga. Akademikerförbundet SSR Oktober 2012

Karriäravtal. Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga. Akademikerförbundet SSR Oktober 2012 Karriäravtal Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga Akademikerförbundet SSR Oktober 2012 Förslag Inom ramen för kollektivavtalsmodellen föreslås så kallade karriäravtal, där arbetsmarknadens

Läs mer

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Varselportalen 2013-03-09, RW Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Historiskt har vi haft perioder av låga arbetslöshetstal i Sverige: Tidigt 70-tal; 2-3 % arbetslöshet 1975-1980; 2-3%

Läs mer

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Föreläsning 8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 2012-09-17 Emma Rosklint Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Ekonomisk-politisk debatt handlar ofta om att förena full sysselsättning(låg arbetslöshet)

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

Hotet mot den svenska modellen

Hotet mot den svenska modellen Hotet mot den svenska modellen En rapport om alternativen i svensk politik. Fler människor i arbete eller 90 000 fler öppet arbetslösa? SOCIALDEMOKRATERNA www.socialdemokraterna.se 1. Ett rött eller blått

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Sundbyberg 2011-06-07 Dnr.nr: Fi2011/631 Vår referens: Mikael Klein Till: Finansdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Handikappförbundens

Läs mer

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Jobb- situationen bland Sveriges ungdomar

Jobb- situationen bland Sveriges ungdomar Jobb- situationen bland Sveriges ungdomar Av: Alexander Wisenfelt, Thomas Olsson Linköpings universitet Statsvetenskap 1 Bakgrund: Vi är 3 studenter från Linköpings Universitet som studerar ämnet Statsvetenskap,

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Marknaden....och det gamla

Marknaden....och det gamla Flexibla centrala avtal med öppningsklausuler, fredsplikt och individuell lönesättning. andra EU-länder. Den som inte är skyddad av starka kan tvingas bryta det är skyddad av starka et Angripa turordningsreglerna

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS?

VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS? VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS? PATRIK HESSELIUS & NIKLAS NORDSTRÖM www.timbro.se/innehall/isbn=9175668208&flik=4 MAJ 2011 TIMBRO TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] Författararna och Timbro 2011 ISBN 91-7566-820-8

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Föreläsning 8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 2012-11-27 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Ekonomisk-politisk debatt handlar ofta om att förena full sysselsättning(låg arbetslöshet) med låg

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Fler jobb är grunden för allt. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Fler jobb är grunden för allt. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Fler jobb är grunden för allt Version: Beslutad version Fler jobb är grunden för allt Vårt mål är arbete åt alla. Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift.

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering

Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning, Stockholms universitet Faktorer som påverkar

Läs mer

Näringsministern och förhållandet till facket

Näringsministern och förhållandet till facket Näringsministern och förhållandet till facket Sammanställning gjord av Sverker Lindström, 2012-03-27 1 Annie Lööf, tidigare Annie Johansson, 28, utsågs till näringsminister i regeringen Reinfeldt den 29

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

16 Arbetsmarknadsutbildning

16 Arbetsmarknadsutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Arbetsmarknadsutbildning 16 Arbetsmarknadsutbildning Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 373 16.1 Personer kvarstående i arbetsmarknadsutbildning

Läs mer

Framtidsjobb i Östergötland 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Östergötland 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Östergötland 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från

Läs mer

STJÄRNKRAFT. Studien om kvinnliga ledare. STRATEGY Future- based strategy. FUTURE Research- based foresight. ACTION Strategy enforcement

STJÄRNKRAFT. Studien om kvinnliga ledare. STRATEGY Future- based strategy. FUTURE Research- based foresight. ACTION Strategy enforcement STJÄRNKRAFT Studien om kvinnliga ledare FUTURE Research- based foresight STRATEGY Future- based strategy ACTION Strategy enforcement Vi ville ta reda på hur man som arbetsgivare attraherar och behåller

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion

Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion Love Christensen Sandra Engelbrecht Biträdande forskare Biträdande forskare Svensk arbetsmarknadsopinion Undersökning av opinionsskillnaden mellan

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

213 396 från 1 till 10 anställda 32 950 från 10 till 49 anställda.

213 396 från 1 till 10 anställda 32 950 från 10 till 49 anställda. Lagen om anställningsskydd. Den första analysen som man gör när man analyserar arbetsmarknaden är att analysera marknaden själv. Vad är marknaden och hur kan marknaden fungera väl? 1) Egendomsrätt. För

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

ARBETSLÖSHET PÅ SIKT

ARBETSLÖSHET PÅ SIKT ARBETSLÖSHET PÅ SIKT ROB HART Arbetslöshet. Varför finns den? Varför är det ett problem? Vi kommer att lära oss att det finns olika typer av arbetslöshet, och olika anledningar. Vi kommer

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

Framtidsjobb för IT-specialister 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb för IT-specialister 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb för IT-specialister 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer