Helena Stenbergs förord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helena Stenbergs förord"

Transkript

1 Helena Stenbergs förord Helena Stenberg, kommunalråd Idag var det guldkant på fullmäktigemötet. Vi fick se många goda exempel på hur handikappomsorgen gjort speciella insatser både för brukare, anhöriga och personal. Smått och stort som förgyller deras vardag. Det gör mig glad! Sedan visade vi att Piteå helt klart är med på banan. Ett rungande ja till Norrbotniabanan och så gott som total enighet om att ett centralt resecentrum är det bästa alternativet för Piteå. Att vi också utökar kommunens tillväxtprogram med ett sjätte insatsområde energi visar att vi är på frammarsch. Det känns viktigt att vi rustar för framtiden, att vi breddar utbildningsmöjligheterna inom energiområdet, både på gymnasie- och högskolenivå, och att vi är med och skapar förutsättningar för utveckling och fler arbetstillfällen. Fakta om KOMMUNFULLMÄKTIGE Delårsrapport J A N U A R I - A U G U S T I Delårsrapport Kommunfullmäktige godkände delårsrapporten som gäller tiden januari augusti ,6 miljoner plus för de första åtta månaderna och en prognos för helåret på 38,7 miljoner. Resultatet är något lägre än vad kommunen budgeterat för. Detta beror på en vikande konjunktur och skatteunderlag, samt att värdet på värdepapper minskat med 1,6 mkr. Ordförande: Lars-Olof Pettersson, (s) Antal ledamöter: 51 Mandatfördelning: S 29 Fp 2 V 5 Kd 2 NS 3 M 4 C 5 Mp 1 Nästa fullmäktige: 17 november 2008 Nämnderna visar idag på ett sammanlagt överskott på 12,4 mkr men innan årets slut räknar man med ett underskott på ca -4,3 mkr. Detta beror bland annat på ökade kostnader inom grundskolan, för försörjningsstödet, placeringar av barn och unga samt handikappomsorgens personliga assistenter. Dessutom kommer vinterväghållning samt offentlig belysning att kosta mer än det finns pengar avsatta i budgeten. 1 På ekonomikontoret bedömer man ändå att kommunen klarar av både kommande pensionsutbetalningar, investeringar och volymökningar som görs inom verksamheten utan att behöva låna pengar. Det finns fortfarande en buffert om oförutsedda och negativa ekonomiska händelser skulle inträffa.

2 Dragning över Pitholmen bästa alternativet I fullmäktige blev det en rungande ja till kommunstyrelsens förslag om att förorda att Norrbotniabanan dras över Pitholmen med ett resecentrum i centrala Piteå. Norrbotniabanans spår genom Piteå... I den järnvägsutredning som Banverket har gjort finns förslag på två alternativa dragningar, en dragning nära E4 med ett resecentrum vid Lomtjärn, och det andra en dragning över Pitholmen med ett resecentrum centralt beläget. Piteå kommun ser inga andra alternativ än att Norrbotniabanan byggs. Placering av resecentrum Norrbotniabanan kommer att innebära ett förändrat sätt att resa. Det kommer framförallt att handla om korta resor och därför är det viktigt att resecentrum finns centralt med närheten till arbetsplatser, vårdplatser, köpcentrum, övriga transportmedel och bostadsområden. För att Norrbotniabanan ska kunna nyttjas fullt ut och kunna behålla och utveckla sin attraktivitet som besöks-/evenemangsstad är ett centralt beläget resecentrum nödvändigt. Kommunen ser resecentrumet som en sammanhållen funktion med tillgång till alla trafikslag. Ett resecentrum centralt gör det troligen mer attraktivt att pendla till och från Piteå, jämfört med ett resecentrum vid Lomtjärn. Dessutom måste resande, främst de som kommer söderifrån och från ytterområdena först åka in till centrala Piteå för att byta till anslutningsbussar till ett resecentrum i Lomtjärn. Det innebär att den totala restiden skulle bli längre och ett sämre alternativ sett ur såväl miljösynpunkt som ur ett hela-resan-perspektiv. Erfarenheter från både vårt eget land och våra grannländer visar att resecentrum som byggts utanför centrum blivit misslyckade. Med ett resecentrum centralt placerat vid vattenspegeln vid Sörfjärden, i närheten av brandstationen, kommer staden att få en vacker entré men hamnar man i Lomtjärn blir det i utkanten av ett industriområde. Piteå kommun tycker också att det är viktigt att det blir en station i Rosvik eller Norrfjärden. Dessutom är det viktigt att det ska bli möjligt att på ett smidigt och enkelt sätt komma till Luleå airport och Universitetet med Norrbotniabanan. Godsbangård vid Pitholm Både var godsbangården finns och hur den är utformad har stor betydelse för järnvägstransporterna. Därför är det viktigt att bangården är tillgänglig för industrins/näringslivets godstransporter och Haraholmens hamn. En placering på Pitholm skulle tillgodose detta. Pitholm har dessutom ett idealt läge om godsbangården behöver byggas ut. Den nuvarande bangården i centrala Piteå är trång, minskar stadens attraktivitet och är dessutom en viktig expansionsyta. Därför är det viktigt att bangården flyttas. Trafiksituationen vid Timmerleden Idag upplever vi trafikproblem på Timmerleden, särskilt i samband med att tågen passerar. Befintlig järnväg, Timmerleden med tillhörande korsningar, vägbommar mm skapar barriärer som försämrar framkomligheten för både vanlig trafik och utryckningsfordon. Med ett nytt järnvägsspår genom centrala Piteå kommer problemen att byggas bort men med en järnvägsdragning längs E4 kommer de att finnas kvar. Järnvägsbro över Pitsund Kommunen vill hitta lösningar så att båtlivet ska kunna fortsätta att utvecklas samtidigt som industrins behov tillgodoses. Kommunen föredrar en öppningsbar bro men tycker att sjöfartsverkets förslag på en 43 m hög bro är orealistiskt. Sammantaget bedömer kommunstyrelsen att detta alternativ är det enda som uppfyller de mål, krav och behov som Piteå har på en ny kustjärnväg. 2

3 Försäljning av Sikfors Camping Sikfors Konferens och Fritidsutveckling AB har köpt Sikfors Camping för kronor. De nya ägarna blir Anna Karin Johansson och Dennis Johansson som har planer på att utveckla campingen och rusta upp delar av anläggningen. Skogsnäringens framtid Fullmäktige antog Norrbottensdeklarationen som är ett gemensamt uttalande från den samlade skogsnäringen i Norrbotten, kommunerna i Norrbotten samt Norrbottens läns landsting. I Rådslaget skogen vår framtid som hölls i Kalix våren 2008 deltog nästan alla kommuner, landstinget och den samlade skogsnäringen i Norrbotten. Enighet om skogsnäringens framtid var stor och man kom fram till att skriva ett gemensamt och kraftfullt uttalande till den svenska regeringen och riksdagen om skogspolitiken. Norrbottensdeklarationen Den växande skogen vår framtid visar på drivande av ett aktivt och miljövänligt skogsbruk och innehåller fem konkreta mål: Tillväxtökning År 2028 har tillväxten i de pro duktiva skogarna ökat med 30 % och på 50 år ska tillväxten öka med minst 50 %. Biologisk mångfad ska säkras Tillväxtökningen ska uppnås samtidigt som biologisk mångfald säkras och kulturmiljöer skyddas. Brukad areal Nyttja och utveckla arealen för de produktiva skogarna i Norrbotten. Skogsindustrins råvaruförsörjning Norrbotten stärker sin internationella konkurrenskraft genom ökad vidareförädling utifrån dagens volymer av skogsråvara. Kunskapsutveckling Norrbotten, ett centrum i landet för utveckling av ny kunskap. 3

4 ENERGI ett nytt instasområde i Piteå Intresset för energi- och miljöfrågor i omvärlden är större än någonsin och energibranschen i Piteå är på stark frammarsch. Därför beslutade fullmäktige att kommunens tillväxtprogram som hitintills haft fem insatsområden utökas till sex och att energi blir ett eget insatsområde. Det innebär bland annat att Piteå kommun till år 2013 ska bidra till att följande mål uppnås inom energiområdet: minst 30 verksamma forsklare och tekniker minst 20 utbildningsplatser på yrkeshögskolenivå eller annan eftergymnasial utbildning samt att det erbjuds specialinriktade kurser på gymnasienivå minst 7 nya företag minst 25 nya arbetstillfällen Piteå kommuns tillväxtprogram har nu sex insatsområden med särskilt fokus: Energi Industri Musik Media Dans Infokom Hälsa & rehabliltering Handel TurISm & arrangemang Valärenden: Stig Rönnbäck (s) blir ny ersättare i kommunstyrelsen efter Anna-Lena Pogulis. Kent B Eriksson (s) utsågs till ersättare i teknik- och servicenämnden efter Hans Ruthberg. Moses Jele (kd) blir ny ledamot i nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning efter Carina Persson. Benny Öhman (m) utsågs till ny ledamot i nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning och ersätter Marcus Holmgren (m) som lämnar kommunen. Monica Löfgren (m) blir ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Länsstyrelsen har utsett två nya ledamöter i fullmäktige: Lina Sandström (v) ordinarie ledamot, Mikael Borgh (v) ersättare. 4

5 Beslut som inte genomförts Socialtjänsten fattar beslut om olika typer av stöd, så kallt bistånd, som kommunmedborgare har rätt att få. Varje kvartal är socialtjänsten skyldig att rapportera till fullmäktige om hur det har gått och om individerna har fått stöd inom tre månader efter att beslutet är fattat. För perioden december 2007 mars 2008 var det sex personer som ännu inte fått den hjälp socialnämnden beslutat om. För tre personer gällde det boendestöd och för tre att få en kontaktfamilj. NYA MOTIONER: Fler kolonilotter Eftersom intresset för trädgård och att kunna odla själv ökat senaste tiden vill Ina Järlesjö och Lars Vikström, båda kd, att det anläggs fler områden för kolonilotter i Piteå. Önskemål om kortare uppsägningstid hos PiteBo Erik Berg (c) skriver i en motion att han vill att kommunen ska ge PiteBo uppdrag att se över reglerna för uppsägning av hyreskontrakt. Han föreslår att de som p g a hälsoskäl måste flytta till serviceboende ska få en månads uppsägning istället för tre månader som det är idag. Det är inte rimligt att de som behöver hjälp för att klara sitt livsuppehälle dessutom ska drabbas av dubbla hyreskostnader i tre månader, menar han. Johnny Åström (ns) tycker också i en motion att PiteBo ska se över möjligheten att vid vissa tillfällen korta uppsägningstiden. Han framhåller gruppen äldre som flyttar från lägenhet till äldreboende, och studenter som får antagningsbesked kort tid före skolstart detta innebär problem eftersom de tvingas betala dubbel hyra fram till dess att uppsägningstiden för lägenheten gått ut. 5

6 Nr Nr oktober Mars Innan kommunen anställer Agneta Nilsson (s) föreslår att personalutskottet bildar en anpassningsgrupp/rehabiliteringsgrupp, som innan annonsering och / eller rekrytering sker, ska undersöka om det finns någon kommunanställd som på grund av sjukdom behöver ett annat arbete och kan erbjudas någon av de vakanta tjänster eller vikariat som finns. Hur ser kommunen på kameraövervakning? Fenomenet kameraövervakning som ökar i samhället kan innebära intrång i den personliga integriteten. Därför föreslår Johnny Åström (ns) att Piteå kommun utarbetar klara riktlinjer för hur kameraövervakning i framtiden ska beviljas i kommunen. Skoterkörning på skolschemat Johny Åström (ns) föreslår i en motion att ungdomar i årskurs nio ska kunna välja att ta förarbevis för terrängskoter under skoltid. Ett nytt tillvalsämne alltså. 6

7 Äldreombudsman önskas I en paneldebatt med handikapp- och äldreorganisationer i Piteå framkom önskmål om att inrätta en kommunal äldreombudsman. Därför vill Johnny Åström (ns) att socialnämnden, tillsammans med berörda organisationer, tar fram ett förslag på hur en sådan funktion skulle kunna se ut. Nya medborgarförslag: Alla ungdomar ska ges möjlighet att uppfylla sina yrkesdrömmar Som elev under särskolans läroplan har eleverna i Piteå kommun ett begränsat antal inriktningar att välja på till gymnasiet... så skriver några pitebor i ett medborgarförslag där de föreslår att Piteå kommun ska starta en yrkesutbildning för särskoleelever. De tycker också att kommunen ska samarbeta med Grans Lantbruksskola, andra kommuner och landsting i den här frågan. På återseende i november! 7

Nytt från fullmäktige

Nytt från fullmäktige Förord signerat Helena Stenberg Heta potatisar ska vi väl inte servera i vår måltidsverksamhet. Men varma och goda ska dom vara. Matens kvalitet, olika rätter, personalens situation och hur mycket extra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Årsredovisning. Linköpings kommun

Årsredovisning. Linköpings kommun Årsredovisning 2008 Linköpings kommun Produktion: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen och informationschefen Grafisk produktion: Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2012. Ekonomisk plan 2012-2015 Framtidsvision Strategisk plan. för. Nynäshamns kommun. Sorundanet

MÅL OCH BUDGET 2012. Ekonomisk plan 2012-2015 Framtidsvision Strategisk plan. för. Nynäshamns kommun. Sorundanet MÅL OCH BUDGET 2012 Ekonomisk plan 2012-2015 Framtidsvision Strategisk plan för Nynäshamns kommun Sorundanet Sorundanet, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA, Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorunda.net

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010

Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010 Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010 Ett hållbart Örebro Örebro behöver en ny politik som sätter jobb, rättvisa och Örebros utveckling högst på dagordningen.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Satsningar trots tufft konjunkturläge Konjunkturen sätter avtryck även i Partille. En fortsatt jämn kvalitet i verksamheterna kommer att kräva

Läs mer

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28 Delårsrapport -07-31 Fastställd av KF -10-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 17.20 Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2013-04-08 Tid 2013-04-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Årsredovisning för Botkyrka kommun

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Budget 2012 Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Kommunfullmäktige 20 juni 2011 Fotograf är Jan Magnusson om inget annan anges. 2 Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland

Läs mer

Valfrihet i äldreomsorgen

Valfrihet i äldreomsorgen Valfrihet i äldreomsorgen en reform som söker sin form En utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2003:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer