Julmyra Horse Center Entreprenörsdrivna Servicefunktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Julmyra Horse Center Entreprenörsdrivna Servicefunktioner"

Transkript

1 Datum Referens Carin Barrsäter Julmyra Horse Center Entreprenörsdrivna Servicefunktioner Slutrapport

2 Innehåll 1 INLEDNING SYFTE MÅL PROJEKTORGANISATION ARBETSSÄTT AKTIVITETER I PROJEKTET BEHOVSANALYS Enkätundersökning fastighetsägare Examensarbete, Entreprenörsdrivna servicefunktioner Utvecklingsstrategi för uppbyggnad av hästsamhälle Målgruppsanalys INTRESSERADE ENTREPRENÖRER Seminarium för entreprenörer och andra nyfikna Servicecenter i ridhuset Veterinärklinik på Julmyra Samarbete med Rönningens Rid & Körklubb INTERNATIONELLT STUDIEBESÖK UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR JULMYRA HORSE CENTER Kortsiktig genomförandeplan Långsiktig genomförandeplan Prioriteringsordning för servicefunktioner RESULTAT OCH EFFEKTER SYFTE MÅLUPPFYLLELSE Övergripande mål Mätbara mål RESULTATSPRIDNING Studiebesök på Julmyra SAMMANLAGDA EFFEKTER DISKUSSION LYCKADE DELAR I PROJEKTET FRAMGÅNGSFAKTORER SVÅRIGHETER SLUTSATS... 14

3 1 INLEDNING Denna rapport utgör slutrapport för projektet Julmyra Horse Center Entreprenörsdrivna Servicefunktioner. Projektet startades upp och har pågått fram till och med med slutdatum Projektet har finansierats av Heby kommun, Tillväxtverket och Jordbruksverket samt eget kapital. Slutrapporten innehåller en beskrivning över projektorganisation och arbetsätt samt belyser resultat och måluppfyllese av projektet. 1.1 Syfte Syftet med projektet är att ta fram en utvecklingsstrategi med fokus på olika områden som är av gemensamt intresse för den nya byns fortsatta utveckling. Syftet med delprojektet entreprenörsdrivna servicefunktioner är att: - kartlägga behov - titta på möjliga kända eller nya servicelösningar - stimulera till etableringar - ta fram en plan för etablering av nya entreprenörsdrivna servicefunktioner - ta fram en plan för en hållbar utveckling gällande energi, byggnation och konsumtion ur både ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Etablering av nya entreprenörsdrivna servicefunktioner i samverkan med offentlig service avser såväl den som behövs för att det dagliga livet ska fungera för de som bor och verkar i byn, som service kopplad till hästnäringen och de besökare som kommer till Julmyra. 1.2 Mål Det övergripande målet är en väl förankrad utvecklingsstrategi för byn Julmyra Horse Center på kort och lång sikt med därtill hörande genomförandeplaner. Genomförandeplanerna ska bidra till en levande landsbygd med förbättrad livskvalitet, inflyttning, ökad sysselsättning, stärkt lokalekonomi och en ytterligare förstärkning av profilen Häst i Heby i ett regionalt perspektiv. Följande mätbara mål gäller för projektet: - Antal medlemmar i intresseorganisationen - En utvecklingsstrategi för kort och lång sikt av servicelösningar - En kortsiktig genomförandeplan för servicelösningar - En långsiktig genomförandeplan för servicelösningar - Genomförda studiebesök och seminarier - Fungerande utvecklingsgrupp för service - Etablerad högskoleverksamhet med forsknings- och utvecklingsinriktning - Etableringar som sker under projekttiden Målgruppen för projektet är boende, verksamma, samarbetspartners och intressenter. 3 (14)

4 1.3 Projektorganisation Som ägare till projektet står Julmyras Vänner Ideella förening. Inom ramen för projektet har fyra projektledare varit deltidsanställda varav en projektledare har arbetet under hela projekttiden frånsett två månader i början av projekttiden. En styrgrupp tillsattes till projektet. Olika referenspersoner har nyttjats under projektets gång. Inom projektet har arbetet bedrivits i arbetsgrupper med stöttning av tillsatt projektledare. Väl fungerande arbetsgrupper har funnits med fokus på Entreprenörsdrivna servicefunktioner, Framtidens hästhållning och Hållbar utveckling. Arbetsgrupperna har bestått av representanter från Julmyra Horse Center(JHC), Julmyra Förvaltning, Heby kommun, Bygg och miljö Sala Heby, Sala Heby Energi, Vansjön Nordsjöns väl, WRS (Water Revival Systems) Uppsala AB, boende och tomtägare. Personer som har medverkat i projektet: Anders Karlsson projektledare Michael Thomson projektledare Carin Barrsäter projektledare Heikki Heino projektledare Agneta Swärd, Ordna Administration ekonomiansvarig Anitha Barrsäter, Euroconnect Consultning projektstöd Styrgrupp Stefan Holm Julmyras Vänner Ideella Förening Håkan Matz Julmyra Horse Center Peter Lund Heby kommun Referenspersoner Sophie Owenius WRS Anna Wallertz - TM Grandin Construction & Trading AB Margareta Bendroth Hästrådgivare, Hushållningssällskapet Sjuhärad Kenneth Mårtensson SalaHeby Energi Toni Jonsson Regionförbundet Uppsala Län Arbetsgruppen för Entreprenörsdrivna Servicefunktioner Geir Pedersen GPF Egendom (fastighetsägare Julmyra, hästägare) Toni Jonsson Regionförbundet Uppsala Län Helen Lundell Näringsliv Heby kommun Heikki Heino Boende och matentreprenör Julmyra, amatörtränare Håkan Matz Julmyra horse Center Anna Jonsson student MDH Maria Pettersson Häst i Heby 1.4 Arbetssätt Arbetsgruppens fokus har varit att ta fram en plan för etablering av nya entreprenörsdrivna servicefunktioner dels för basservice men även för den service som är kopplad till bygdens 4 (14)

5 näring. Målet var att genomföra en behovsinventering av servicefunktioner och lokalbehov, ta fram en utvecklingsplan samt en prioriteringsordning. Arbetsgruppen sattes samman under sommaren 2011 och första mötet hölls i augusti, därefter har mötesfrekvensen varit ett till två möten i månaden. Tidigt under hösten etablerades ett samarbete med ett annat projekt, Arenaprojektet där Julmyra Horse Center räknas in, som drivs av Regionförbundet Uppsala län. Huvudmålet med detta projekt är att maximera entreprenöriell kreativitet och ekonomiska möjligheter kring arenorna. Delmål är att tydliggöra den affärspotential som finns, engagera näringsliv, arenor och kommuner. Andra anläggningar/arenor som ligger i fokus i Arenor För Tillväxt är exempelvis Tierp Arena, för motorsport- och multiarena, SkiPark 360, kombiarena för inomhusskidåkning och Viking Motor Park, motorsport- och multiarena. Syftet med Arenaprojektet stämmer väl överrens med arbetet som bedrivs inom projektet för Entreprenörsdrivna servicefunktioner och därför har projektkoordinatorn för Arenaprojektet, Toni Jonsson, varit aktiv i arbetsgruppen. Av projektbeskrivningen framgår det att SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) och institutionen SOL (Stad Och Land) ska vara en aktiv del i projektet och hjälpta till med analyser bland annat. Dessvärre fanns det inget intresse från studenterna vid SOL att delta i projektet. I början av september deltog projektledaren för ES (Entreprenörsdrivna Servicefunktioner) vid ett seminarium på SLU för att bjuda in studenter från agronomutbildningen att delta i projektet och skriva projektarbeten eller exjobb i samarbete med Julmyra, dock utan att få någon studentgrupp engagerad. För att hitta andra studenter lades ett exjobbsförslag ut på Exjobbspoolen. En student från Mälardalens högskola i Eskilstuna, Anna Jonsson, studerande vid programmet Innovation, produktion och logistik högskoleingenjör, profil Entreprenörskap och företagande, tog kontakt och var intresserad av att delta i projektet. 2 AKTIVITETER I PROJEKTET 2.1 Behovsanalys Enkätundersökning fastighetsägare Under sommaren 2011 genomfördes en enkätundersökning av boende- och tomtägares behov av service av projektledarna. Frågorna innefattade vad de önskar för samhällsservice för både boende och hästnäringen samt vad för förväntningar de har av Julmyra i framtiden. 30 personer besvarade enkäten som genomfördes via telefon eller intervjuer med fastighetsägare och boende på Julmyra. Utvärderingen av undersökningen genomfördes av studenter vid Mälardalens högskola, i samband med kursen Entreprenörskap och företagande. Rapporten, Julmyra Horse Center Analys av entreprenörsdrivna servicefunktioner skrevs av Anna Jonsson och Hanna Jungqvist. 5 (14)

6 I rapporten lyftes följande frågor fram från enkätundersökningen (de som har relevans för entreprenörsdrivna servicefunktioner): - Vad har du för avsikt med din tomt? Försäljning, bygga och bo? - Är du hästmänniska? Rid eller trav? - Vilken samhällsservice skulle du nyttja om den fanns på Julmyra? - Vilken hästservice vill du ha tillgång till på Julmyra? Analysen av servicefunktioner visar att fastighets- och tomtägare samt intressenter önskar förbättring av samhällsservice. Bristande servicefunktioner är en av de faktorer som hämmar tillväxten av Julmyra. Resultat från datainsamlingen och workshop visar att fastighets- och tomtägare har behov av servicefunktioner som: - Lokaltrafik - Restaurang - Affär - Dagis - Matkasse - Infrastruktur - Framträdande varumärke - Knytpunkt Den hästservice som de nuvarande tomt- och fastighetsägarna vill ha tillgång till är främst hovslagare och veterinär. Det finns också ett gemensamt intresse av en hästshop, instruktörer, gemensamma foderinköp och massörer/terapeuter Examensarbete, Entreprenörsdrivna servicefunktioner Utvecklingsstrategi för uppbyggnad av hästsamhälle Under våren 2012 slutförde Anna Jonsson ett exmensarbete baserat på det projektarbete som hon själv varit en del av tidigare. Examensarbetet heter Entreprenörsdrivna servicefunktioner, Utvecklingsstrategi för uppbyggnad av hästsamhälle. Målet med examensarbetet var att granska vilka servicefunktioner som bör tillkomma på Julmyra för att kunderna ska bli nöjda och vilka av dessa servicefunktioner som kan etableras på kort respektive lång sikt. Studenten granskade även om det finns icke-angivna behov av funktionerna hos potentiella intressenter och undersökte vad Julmyra kan utveckla för att skapa ett starkare koncept samt skapa mer kundvärde. Några av de slutsatser som dragits i examensarbetet är att det krävs nya servicefunktioner inom hästnäringen på Julmyra, detta för att behålla god kvalité på alla resurser och för att kunna erbjuda god service i stall. Det är av stort intresse att få in ridtränare, veterinär och hovslagare till området. När det handlar om servicefunktioner i samhället är det olika beroende på vilken målgrupp som det satsas på, men av störst intresse är förbättrad lokaltrafik. En bättre, mer frekvent förbindelse som leder mot exempelvis Uppsala, skulle underlätta vardagen för människor som önskar att flytta till Julmyra, men vill ha möjlighet att pendla till sitt arbete. Barnomsorg kan vara en framtida fråga om Julmyra önskar att satsa på en yngre målgrupp som vill ha tillgång till god hästhållning med ett kombinerat boende. Ett dagis eller en skola skapar en mer levande landsbygd, vilket ökar värdet på boendet. Knytpunkt för 6 (14)

7 informationsutbyte var en viktig funktion som efterfrågades, och förhoppningar finns om ett servicecenter i ridhuset. Klusterutveckling valdes att ta med i examensarbetet för de mer långsiktiga planerna. I kluster skapar företagen värde för varandra, och det är viktigt att lägga in tidigt i utvecklingen av Julmyra. Interaktionen mellan de nya företagen ger att de nödvändiga servicefunktionerna kan stödja varandra då Julmyra står under utveckling och tillväxt. Servicen för de hästnära tjänsterna är något som kan öka tillgången för spetskompetens, delvis för att de nuvarande hästanläggningar kräver god skötsel, vilket är mycket viktigt hos intressenter, men också att det önskas tjänster likt hovslagare, ridtränare och veterinär. Servicefunktionerna inom hästnäringen kan därför ta start snart. Det finns även servicefunktioner som tillkommer när det gäller stallen, stallservice av god kvalitet är viktig för intressenter. Det är naturligt att företagare inom servicefunktioner i hästnäringen samverkar, anläggningsunderhåll, stallservice, tränare, hovslagare, veterinär m.fl. och ett kluster eller nätverk på Julmyra bör vara funktionellt. Inom kort sikt bör följande servicefunktioner inom samhällsservice tillämpas på Julmyra - Förbättrad lokaltrafik - Knytpunkt för informationsutbyte På längre sikt bör följande servicefunktioner inom samhällsservice tillämpas på Julmyra - Barnomsorg - Servicecenter Examensarbetet används i dess helhet och ingår i den utvecklingsstrategi som tagits fram inom projektet Målgruppsanalys Arbetsgruppen för Entreprenörsdrivna servicefunktioner, (ES) tog fram en målgruppsanalys under våren 2012 genom att bjuda in hästägare att delta i en webbundersökning. Ett vykort skickades ut till 6000 personer (urval: registrerade djurtransportägare med transporter upp till 2 ton) och en svarsfrekvens på ett par procent erhölls. Syftet med att genomföra målgruppsanalysen var för att få ett bredare perspektiv på vilka tjänster som saknas eller bör finnas/erbjudas på Julmyra Horse Center för att det ska vara attraktivt för hästägare att flytta till Julmyra. Undersökningen visar att det finns olika behov och önskemål om servicefunktioner i samband med sitt boende på Julmyra. När det gäller stalltjänster är det över 50 % av de som har besvarat enkäten som vill ha hjälp med fodringar och in- och utsläpp och det ska vara möjligt att köpa fullservice av sin häst vid frånvaro. Tjänster som hovslagare och veterinär efterfrågas av samtliga som besvarade enkäten och det finns även ett behov av att kunna träna för instruktör. 7 (14)

8 Viktiga samhällsfunktioner är enligt enkätsvaren, att ha nära till en livsmedelsbutik, förskola/skola/samhällsservice, att kunna köpa tjänster som hemstädning och hunddagis och ha tillgång till en gemensam träffpunkt. 2.2 Intresserade Entreprenörer Seminarium för entreprenörer och andra nyfikna Arbetsgruppen ES har arbetat aktivt med att skapa ett engagemang för Julmyras utveckling bland bygdens entreprenörer. Bland annat genom att anordna ett seminarium i november 2011, med information om vad som är på gång på Julmyra och hur utvecklingen ser ut. Tillsammans med Regionförbundet Uppsala län och Heby kommun genomfördes ett seminarium där traktens företagare bjöds in för att lyssna på den kommande utvecklingen på Julmyra. Syftet var att knyta till sig entreprenörer som har ett eget intresse av att delta i utvecklingen, tillhandahålla tjänster som t ex hantverkare, grävmaskinister, serviceföretagare, hovslagare, veterinär med mera. Under kvällen hölls en inspirationsföreläsning av Robert Vangstad, Grundare Improvment Labs och tidigare Affärsutvecklingschef JM AB. Föreläsningen, Välja livsstil efter boende eller boende efter livsstil handlade om trender och att morgondagens värdering förändrar förutsättningarna för hur nya bostadsområden planeras. Workshopen avslutades med en brainstorming i mindre grupper där två frågor fick diskuteras och lämna förslag. Deltagarna fick skriva ned förslag på steg som var viktiga för Julmyra Horse Center på post-it lappar som sedan har samlats upp och dokumenterats. Nästan hundra personer deltog på seminariet Servicecenter i ridhuset Sedan projektet startades har möjligheten att skapa ett servicecenter i ridhuset undersökts. Tanken är att ett servicecenter i ridhuset dels ska vara en knytpunkt för de som bor i byn men också fungera som ett Welcomecenter för besökare. På sikt hoppas Julmyra Horse Center på att starta upp ett servicecenter som innehåller både butik för hästsport, café, restaurang och möjlighet till konferensanläggning. Under tiden som det inte finns något servicecenter har ett bofast par på Julmyra startat en cateringverksamhet som servar vid olika arrangemang på Julmyra som till exempel vid studiebesök och hästtävlingar Veterinärklinik på Julmyra Under projektets gång har en möjlig etablering av en veterinärklinik på Julmyra utretts och ritningar tagits fram. På grund av en del olycklig omständigheter avstannande arbetet under våren. Men intresset kvarstår från båda parter och man hoppas kunna jobba vidare med frågan Samarbete med Rönningens Rid & Körklubb Under hösten 2012 har ett samarbetsavtal tecknats med Rönningens Rid och körklubb som hyr in sig på Julmyra Horse Centers ridhus och ridbana. Ridklubben arrangerar regelbundna träningar för dressyr- och hoppinstruktör samt anordnar klubbtävlingar och tävlingar inom 8 (14)

9 dressyr, hoppning och distansritt. Samarbetet med Rönningens Rid och körklubb är mycket viktigt för utvecklingen av Julmyra Horse Center då man kan visa att det finns tillgång till ridinstruktörer och tävlingar på hemmaplan. 2.3 Internationellt studiebesök I mars 2012 genomfördes ett studiebesök i New Market, Englands hästmecka med inriktning på galoppsporten. Syftet med resan var att studera New Market, hur samhället kretsar kring hästen, hur hästhållningen ser ut i avseende om modernisering samt vilka servicefunktioner som används i hästtäta samhällen. Newmarket valdes ut som ett internationellt resmål på grund av att staden totalt domineras av hästsporten. Det är den största hästsportanläggningen i Storbritannien med över 50 träningsstallar och två stora kapplöpningsbanor. I staden finns 3000 tävlingshästar, 60 stuterier och var tredje person arbetar inom hästnäringen. Sammanfattningsvis var studiebesöket mycket lärorikt. New Market är ett samhälle med en gammal stadskärna som bas. Genomgående är reflektionen att moderniseringen inte kommit speciellt långt stallarna var helt manuella, gödselhantering hanterades på ett sätt som svenska kommuner inte skulle godkänna samtidigt som priser och kostnader var, jämfört med Sverige ganska högt. Med avseende på samhällsmässiga servicefunktioner fanns allt, skolor, dagis, infrastruktur, pubar, affärer osv. mycket beroende på att New Market är en stor stad med ett invånarantal på Det som upplevdes som inspirerande och även överförbart på Julmyra är framför allt service inom hästbranschen. 2.4 Utvecklingsstrategi för Julmyra Horse Center Den framtagna utvecklingsstrategin för Julmyra Horse Center är ett resultat av det arbetet som pågått i projektet Julmyra Horse Center Entreprenörsdrivna Servicefunktioner men även projektet Julmyra Horse Center Framtidens Hästhållning som detta projekt ingår i. Utvecklingsstrategin är ett levande dokument som Julmyra Horse Center och Julmyras Vänner (numera Julmyra Hästsportförening) gemensamt ansvarar för att vidareutveckla och följa upp. Utvecklingsstrategin omfattar fokusområden som Framtidens Hästhållning, Entreprenörsdrivna servicefunktioner såsom samhällsservice och service inom hästnäring, boendealternativ och hur Julmyra ska utvecklas på ett hållbart sätt Kortsiktig genomförandeplan I slutet av augusti 2012 hölls en workshop på Julmyra med hjälp av Robert Wangstad, Improvments Labs, och en kollega till honom. Syftet var att få fram en kortsiktig strategi för att snabbt, inom en 18 månaders period, få till en ökad inflyttning till Julmyra. Resultatet blev en väl genomarbetat kortsiktig strategi för vad som behöver göras för att lyckas med detta. 9 (14)

10 2.4.2 Långsiktig genomförandeplan Den långsiktiga genomförandeplanen presenteras i form av en mindmap som baseras på de strategier som presenteras i utvecklingsstrategin. För att utvecklingen av Julmyra Horse Center ska följa visionen krävs att den kortsiktiga genomförandeplanen uppdateras med nya mål och att göra aktiviteter från det långsiktiga perspektivet vart efter delmål och milstolpar prickas av Prioriteringsordning för servicefunktioner Prioriteringen av servicefunktioner baseras på de behovsanalyser som är genomförda. Möjligheten att starta upp och etablera servicefunktioner är beroende av en ökad inflyttning till Julmyra. Under projekttidens gång har inflyttningen varit låg vilket har stoppat etableringen av entreprenörsdrivna servicefunktioner. 3 RESULTAT OCH EFFEKTER 3.1 Syfte En utvecklingsstrategi har tagits fram för Julmyra Horse Center och den baseras på det arbete som har genomförts inom ramen för projektet. Utvecklingsstrategin är ett levande dokument som kommer att behöva uppdateras och följas upp när utveckling av Julmyra sker. Första utgåvan publiceras i samband med projektavslut. Inom ramen för projektet har olika typer av behovsanalyser genomförts med hjälp av enkätundersökningar och fördjupade studier i form av projekterbete och examensarbete gjorda av studenter vid Mälardalens Högskola. Få nya servicelösningar har granskats under projekttiden mycket beroende på att främst traditionella typer av service har efterfrågats samt att inflyttningen till Julmyra har varit låg vilket inte har skapat förutsättningar för att starta upp verksamheter. En tydlig strategi för en hållbar utveckling på Julmyra är framtagen, nya boenden byggs som passivhus eller energisnåla villor och gödsel från hästhållningen kommer i framtiden att generera el, värme eller gas vilket bidrar till att minska energiförbrukningen i Heby kommun. Julmyras Vänner är en förening som är till för boende och intressenter och föreningen bidrar till att de som bor på Julmyra kan känna sig delaktig i utvecklingen och ha ett forum för åsikter och förslag. Det nya servicecentret i ridhuset kommer att bli en naturlig social knytpunkt i området. Viktigt i dagsläget är att öka inflyttningen till Julmyra för att säkra en fortsatt utveckling och skapa underlag för kommande satsningar. 3.2 Måluppfyllelse Övergripande mål Det övergripande målet är en väl förankrad utvecklingsstrategi för byn Julmyra Horse Center på kort och lång sikt med därtill hörande genomförandeplaner. Genomförandeplanerna ska bidra till en levande landsbygd med förbättrad livskvalitet, 10 (14)

11 inflyttning, ökad sysselsättning, stärkt lokalekonomi och en ytterligare förstärkning av profilen Häst i Heby i ett regionalt perspektiv. Det övergripande målet anses vara uppfyllt. En ökad inflyttning till Julmyra kommer att ge ett underlag för etablering av entreprenörsdrivna servicefunktioner både inom samhällsservice och hästnäring. En ökad inflyttning till Julmyra kommer att gynna Heby kommun på flera sätt. Ökad inflyttning, ökat företagande bidrar till ökad skattekraft vilket även ger bättre underlag för kommunens egen utveckling av såväl infrastruktur som service på landsbygden såsom skolor m.m Mätbara mål Följande mätbara mål gäller för projektet: - Antal medlemmar i intresseorganisationen I dagsläget är medlemsantalet i föreningen 14 personer. Vid en ökad inflyttning till Julmyra har föreningen möjlighet att växa. - En utvecklingsstrategi för kort och lång sikt av servicelösningar En utvecklingsstrategi är framtagen som innehåller fler fokusområden än enbart servicelösningar. Förslag till strategier för utvecklingen av servicefunktioner finns även i examensarbetet: Entreprenörsdrivna servicefunktioner Utvecklingsstrategi för uppbyggnad av hästsamhälle. - En kortsiktig genomförandeplan för servicelösningar På kort sikt handlar det främst om att öka kundunderlaget för servicefunktioner på Julmyra och aktiviteter och delmål finns i den framtagna kortsiktiga genomförandeplanen som gäller i 18 månader. I närtid är det framför allt service inom hästnäringen som kommer att efterfrågas. - En långsiktig genomförandeplan för servicelösningar I utvecklingsstrategin finns visioner om vilka typer av företag som kan finnas inom servicesektorn på Julmyra. Det presenteras även i en mindmap. Tanken är att den kortsiktiga genomförandeplanen uppdateras och hämtar nya mål från den långsiktiga strategin och konkretiserar dessa. Därför är den långsiktiga strategin ej utförligare formulerad i dagsläget. - Genomförda studiebesök och seminarier Under projekttiden har projektgruppen genomfört ett internationellt studiebesök i New Market. Två seminarier har genomförts på Julmyra och deltagare från arbetsgruppen har deltagit i studiebesök och seminarium i Arenaprojektets regi och inhämtat kunskap om goda exempel, bland annat Tierps Arena och Vallonbygdens besökscentrum Österbybruks herrgård. - Fungerande utvecklingsgrupp för service En fungerande utvecklingsgrupp för service har byggts upp under projektets gång med representanter från kommun och näringsliv, Häst i Heby, boende, ägare och projektkoordinator för Arenaprojektet från Regionförbundet Uppsala län. Arbetsgruppen kommer att fortsätta träffas efter att projektet har avslutats. Närmast är det projektkoordinatorn för Arenaprojektet som tar över ansvaret för 11 (14)

12 sammankallning till möten. Arbetet kommer att fokusera ännu mer på att skapa nya etableringar av företag och locka intresserade och engagerade entreprenörer till Julmyra. - Etablerad högskoleverksamhet med forsknings- och utvecklingsinriktning Det behövs göras mer för att knyta fler universitet och institutioner till Julmyra där det finns många områden att arbeta med. Under projekttiden har samarbete med studenter vid Mälardalens högskola resulterat i ett projektarbete och ett examensarbete. Det finns möjligheter inom ramen för Arenaprojektet att få pengar till forskning, frågan kommer att drivas vidare av projektkoordinatorn. - Etableringar som sker under projekttiden Under projekttiden har en cateringverksamhet startats upp och planerar finns på att bygga en veterinärklinik på Julmyra. Men det krävs en ökad inflyttning för att förbättra förutsättningarna för etablering av företag. Det har varit svårt med etableringar av nya företag på grund av det rådande ekonomiska läget i Europa. Inflyttningen till Julmyra har varit låg mycket beroende på att det byggs mindre nya hus och gårdar när det krävs en större kontantinsats för att låna pengar. Julmyra Horse Center har haft stall och parhus till uthyrning och upptäckt att intresset för att hyra bostad och stall är högre i dagsläget än intresset för att köpa tomt och bygga stall. Därför utreds alternativa strategier där hus och stallar byggs av investerare för att hyras ut och i ett senare läge säljas. 3.3 Resultatspridning Resultatet från projektet har spridits internt via facebook och hemsida. Externt sker spridning via deltagare ur arbetsgruppen som förmedlar information till sina kontakter och sammanhang. Representanter från Julmyra Horse Center har deltagit aktivt i Arenaprojektets nätverk vid seminarier och studiebesök. Examensarbetet är publicerat på webben och rapporter från projektet kommer att publiceras på Julmyra Horse Centers hemsida i samband med projektavslut och sammanställning av resultat och dokumentation. Informationsmöten har hållits inom Julmyras Vänner vid ett par tillfällen under projektets gång. Studiebesök från både när och fjärran är välkomna även fortsättningsvis. Det sker redan idag i både privat och offentlig regi Studiebesök på Julmyra Under projekttidens gång har flera studiebesök mottagits på Julmyra bland annat dessa: Arenaprojektet SBA Trivselutflykt Häst i Heby Länsstyrelsen Åländskt hästprojekt - Representanter från Tillväxtverket och Leader Nedre Dalälven har även besökt Julmyra under projektet. 12 (14)

13 Under hösten 2012 har projektet deltagit i Hebymässan och ställt ut en monter för att presentera utvecklingen på Julmyra. Under första helgen i september hölls öppet hus på Julmyra med riduppvisningar och bygdetrav vilket lockade ca 600 besökare. 3.4 Sammanlagda effekter Den viktigaste effekten av projektet är att utvecklingsarbetet har startats igång, strukturerats upp och satts på pränt! Under projektet har många nya kontakter etablerats och spridningen av information om kommande utveckling och det engagemang som finns på Julmyra har varit väldigt viktigt. Inte minst för att visa för bygden och kommuninvånare att den nya satsningen på Julmyra är stark och stöttas av kommunen. Genom samarbetet med Regionförbundet har flera arenor besökts och kunskaper om goda exempel samlats in. Behovsanalyserna har gett riktningen på den kommande utvecklingen och vad som ska vara i fokus. Även om konkreta effekter i form av en ökad etablering av nya servicefunktioner inte har kommit inom projekttiden har utvecklingsarbetet påskyndat processen. 4 DISKUSSION 4.1 Lyckade delar i projektet Sammansättningen av arbetsgruppen har varit lyckad och gett en engagerad arbetsgrupp med mycket driv och stort kontaktnät. Det har varit mycket fokus på aktiviteter för att sprida information och locka intressenter till Julmyra. Samarbetet med Mälardalens Högskola och studenterna har varit givande och gett en akademisk syn på utvecklingen av Julmyra. Examensarbetet har bidragit med utvecklingsstrategier och en djupare behovsanalys än den som genomfördes av projektledarna. 4.2 Framgångsfaktorer En stor fördel i arbetet med projektet har varit att ha haft kommunens näringslivsansvarig med i arbetsgruppen, det har gett en bred och stark förankring i kommunen samt tillgång till ett nätverk för företagare. Sammarbetet med Arenaprojektet, Regionförbundet Uppsala län har gett ett extra lyft i projektet och bidragit med ännu ett nätverk. Att projektet förlängdes har bidragit till att fler aktiviteter har genomförts. 4.3 Svårigheter Projektet har haft flera projektledare, fick en dålig start och har förlängts i omgångar. Det har varit svårt att producera rapporter, sammanfatta strategier och knyta ihop arbetet i projektgruppen i förhållande till målen i projektet. Främst på grund av att det har funnits ett stort behov att vara aktiv och starta igång mer praktiska saker i arbetsgruppen. 13 (14)

14 Det var svårt att etablera nya servicefunktioner när inflyttningen till Julmyra har varit låg. Att tänka nytt och hitta nya typer av servicelösningar när det mest efterfrågas traditionella lösningar har arbetsgruppen inte lyckats med. Det beror delvis på att olika servicelösningar inte har preciserats tydligare då efterfrågan fortfarande är låg. Nya lösningar på välbekanta servicebehov kommer att skapas när efterfrågan är tillräckligt stor. De flesta tänkbara servicelösningar som kan levereras via bredband finns redan på marknaden och kan nyttjas av boende på Julmyra. Största fördelen med ett säkert bredband är att det finns förutsättningar att arbeta och studera på distans om du bor på Julmyra och att näringsidkare kan nyttja avancerade tjänster. Några nya tjänster via bredband har arbetsgruppen inte kommit fram till. 5 SLUTSATS Entreprenörsdrivna servicefunktioner är en viktig del för Julmyra för att kunna attrahera människor att flytta dit och möjligöra en fortsatt utveckling av området. Dilemmat ligger i att det i dagsläget inte finns ett tillräckligt stort underlag för att starta upp och etablera nya företag inom servicesektorn som bär sig. Utmaningen för Julmyra handlar om att under rådande omständigheter hitta lösningar för att sätta igång verksamheter och samtidigt arbeta aktivt för att öka inflyttningen till området. Projektet har varit oerhört viktigt för att belysa möjligheter och svårigheter i den framtida utvecklingen av Julmyra. Det har varit viktigt att sammanföra olika intressenter som kommun, näringsliv och övriga intressenter för att skapa förståelse, samsyn och dynamik kring Julmyra. 14 (14)

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Slutrapport 2013-10-31 Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Deltagande orter i projektet Sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Deltagande

Läs mer

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 1 av 14 Riktad rådgivning Maj 2012 Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 2 av 14 Förord Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Reino Jacobsson inom ramarna för LISA-projektet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship

Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship FÖRSTUDIERAPPORT Utveckla hästnäringens livskraft i Norrtälje Kommun En förstudie gjord i Norrtälje Kommun mellan april och november 2009 i syfte att

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

SLUTRAPPORT 2006-12-16. Hästens lokala betydelse och potential samarbetsprojekt mellan hästnäringen och kommuner för att främja hästföretagande

SLUTRAPPORT 2006-12-16. Hästens lokala betydelse och potential samarbetsprojekt mellan hästnäringen och kommuner för att främja hästföretagande 2006-12-16 Titel Hästens lokala betydelse och potential samarbetsprojekt mellan hästnäringen och kommuner för att främja hästföretagande Sammanfattning Fem mycket olika kommuner spridda över hela Sverige

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Hästen och vi tillsammans skapas mervärden

Hästen och vi tillsammans skapas mervärden Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Omslagsfoton: Susanne Walström/Johnér, Jonn/Johnér Artikelnr: L 2013.003 Tryck: Elanders, Oktober 2013 Produktion: Landsbygdsdepartementet Hästen och vi tillsammans

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del B Tillväxt med kulturen som motor Geoturism och destinationsutveckling Våren 2010 Klas Bergman Per Branthle Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer