Julmyra Horse Center Entreprenörsdrivna Servicefunktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Julmyra Horse Center Entreprenörsdrivna Servicefunktioner"

Transkript

1 Datum Referens Carin Barrsäter Julmyra Horse Center Entreprenörsdrivna Servicefunktioner Slutrapport

2 Innehåll 1 INLEDNING SYFTE MÅL PROJEKTORGANISATION ARBETSSÄTT AKTIVITETER I PROJEKTET BEHOVSANALYS Enkätundersökning fastighetsägare Examensarbete, Entreprenörsdrivna servicefunktioner Utvecklingsstrategi för uppbyggnad av hästsamhälle Målgruppsanalys INTRESSERADE ENTREPRENÖRER Seminarium för entreprenörer och andra nyfikna Servicecenter i ridhuset Veterinärklinik på Julmyra Samarbete med Rönningens Rid & Körklubb INTERNATIONELLT STUDIEBESÖK UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR JULMYRA HORSE CENTER Kortsiktig genomförandeplan Långsiktig genomförandeplan Prioriteringsordning för servicefunktioner RESULTAT OCH EFFEKTER SYFTE MÅLUPPFYLLELSE Övergripande mål Mätbara mål RESULTATSPRIDNING Studiebesök på Julmyra SAMMANLAGDA EFFEKTER DISKUSSION LYCKADE DELAR I PROJEKTET FRAMGÅNGSFAKTORER SVÅRIGHETER SLUTSATS... 14

3 1 INLEDNING Denna rapport utgör slutrapport för projektet Julmyra Horse Center Entreprenörsdrivna Servicefunktioner. Projektet startades upp och har pågått fram till och med med slutdatum Projektet har finansierats av Heby kommun, Tillväxtverket och Jordbruksverket samt eget kapital. Slutrapporten innehåller en beskrivning över projektorganisation och arbetsätt samt belyser resultat och måluppfyllese av projektet. 1.1 Syfte Syftet med projektet är att ta fram en utvecklingsstrategi med fokus på olika områden som är av gemensamt intresse för den nya byns fortsatta utveckling. Syftet med delprojektet entreprenörsdrivna servicefunktioner är att: - kartlägga behov - titta på möjliga kända eller nya servicelösningar - stimulera till etableringar - ta fram en plan för etablering av nya entreprenörsdrivna servicefunktioner - ta fram en plan för en hållbar utveckling gällande energi, byggnation och konsumtion ur både ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Etablering av nya entreprenörsdrivna servicefunktioner i samverkan med offentlig service avser såväl den som behövs för att det dagliga livet ska fungera för de som bor och verkar i byn, som service kopplad till hästnäringen och de besökare som kommer till Julmyra. 1.2 Mål Det övergripande målet är en väl förankrad utvecklingsstrategi för byn Julmyra Horse Center på kort och lång sikt med därtill hörande genomförandeplaner. Genomförandeplanerna ska bidra till en levande landsbygd med förbättrad livskvalitet, inflyttning, ökad sysselsättning, stärkt lokalekonomi och en ytterligare förstärkning av profilen Häst i Heby i ett regionalt perspektiv. Följande mätbara mål gäller för projektet: - Antal medlemmar i intresseorganisationen - En utvecklingsstrategi för kort och lång sikt av servicelösningar - En kortsiktig genomförandeplan för servicelösningar - En långsiktig genomförandeplan för servicelösningar - Genomförda studiebesök och seminarier - Fungerande utvecklingsgrupp för service - Etablerad högskoleverksamhet med forsknings- och utvecklingsinriktning - Etableringar som sker under projekttiden Målgruppen för projektet är boende, verksamma, samarbetspartners och intressenter. 3 (14)

4 1.3 Projektorganisation Som ägare till projektet står Julmyras Vänner Ideella förening. Inom ramen för projektet har fyra projektledare varit deltidsanställda varav en projektledare har arbetet under hela projekttiden frånsett två månader i början av projekttiden. En styrgrupp tillsattes till projektet. Olika referenspersoner har nyttjats under projektets gång. Inom projektet har arbetet bedrivits i arbetsgrupper med stöttning av tillsatt projektledare. Väl fungerande arbetsgrupper har funnits med fokus på Entreprenörsdrivna servicefunktioner, Framtidens hästhållning och Hållbar utveckling. Arbetsgrupperna har bestått av representanter från Julmyra Horse Center(JHC), Julmyra Förvaltning, Heby kommun, Bygg och miljö Sala Heby, Sala Heby Energi, Vansjön Nordsjöns väl, WRS (Water Revival Systems) Uppsala AB, boende och tomtägare. Personer som har medverkat i projektet: Anders Karlsson projektledare Michael Thomson projektledare Carin Barrsäter projektledare Heikki Heino projektledare Agneta Swärd, Ordna Administration ekonomiansvarig Anitha Barrsäter, Euroconnect Consultning projektstöd Styrgrupp Stefan Holm Julmyras Vänner Ideella Förening Håkan Matz Julmyra Horse Center Peter Lund Heby kommun Referenspersoner Sophie Owenius WRS Anna Wallertz - TM Grandin Construction & Trading AB Margareta Bendroth Hästrådgivare, Hushållningssällskapet Sjuhärad Kenneth Mårtensson SalaHeby Energi Toni Jonsson Regionförbundet Uppsala Län Arbetsgruppen för Entreprenörsdrivna Servicefunktioner Geir Pedersen GPF Egendom (fastighetsägare Julmyra, hästägare) Toni Jonsson Regionförbundet Uppsala Län Helen Lundell Näringsliv Heby kommun Heikki Heino Boende och matentreprenör Julmyra, amatörtränare Håkan Matz Julmyra horse Center Anna Jonsson student MDH Maria Pettersson Häst i Heby 1.4 Arbetssätt Arbetsgruppens fokus har varit att ta fram en plan för etablering av nya entreprenörsdrivna servicefunktioner dels för basservice men även för den service som är kopplad till bygdens 4 (14)

5 näring. Målet var att genomföra en behovsinventering av servicefunktioner och lokalbehov, ta fram en utvecklingsplan samt en prioriteringsordning. Arbetsgruppen sattes samman under sommaren 2011 och första mötet hölls i augusti, därefter har mötesfrekvensen varit ett till två möten i månaden. Tidigt under hösten etablerades ett samarbete med ett annat projekt, Arenaprojektet där Julmyra Horse Center räknas in, som drivs av Regionförbundet Uppsala län. Huvudmålet med detta projekt är att maximera entreprenöriell kreativitet och ekonomiska möjligheter kring arenorna. Delmål är att tydliggöra den affärspotential som finns, engagera näringsliv, arenor och kommuner. Andra anläggningar/arenor som ligger i fokus i Arenor För Tillväxt är exempelvis Tierp Arena, för motorsport- och multiarena, SkiPark 360, kombiarena för inomhusskidåkning och Viking Motor Park, motorsport- och multiarena. Syftet med Arenaprojektet stämmer väl överrens med arbetet som bedrivs inom projektet för Entreprenörsdrivna servicefunktioner och därför har projektkoordinatorn för Arenaprojektet, Toni Jonsson, varit aktiv i arbetsgruppen. Av projektbeskrivningen framgår det att SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) och institutionen SOL (Stad Och Land) ska vara en aktiv del i projektet och hjälpta till med analyser bland annat. Dessvärre fanns det inget intresse från studenterna vid SOL att delta i projektet. I början av september deltog projektledaren för ES (Entreprenörsdrivna Servicefunktioner) vid ett seminarium på SLU för att bjuda in studenter från agronomutbildningen att delta i projektet och skriva projektarbeten eller exjobb i samarbete med Julmyra, dock utan att få någon studentgrupp engagerad. För att hitta andra studenter lades ett exjobbsförslag ut på Exjobbspoolen. En student från Mälardalens högskola i Eskilstuna, Anna Jonsson, studerande vid programmet Innovation, produktion och logistik högskoleingenjör, profil Entreprenörskap och företagande, tog kontakt och var intresserad av att delta i projektet. 2 AKTIVITETER I PROJEKTET 2.1 Behovsanalys Enkätundersökning fastighetsägare Under sommaren 2011 genomfördes en enkätundersökning av boende- och tomtägares behov av service av projektledarna. Frågorna innefattade vad de önskar för samhällsservice för både boende och hästnäringen samt vad för förväntningar de har av Julmyra i framtiden. 30 personer besvarade enkäten som genomfördes via telefon eller intervjuer med fastighetsägare och boende på Julmyra. Utvärderingen av undersökningen genomfördes av studenter vid Mälardalens högskola, i samband med kursen Entreprenörskap och företagande. Rapporten, Julmyra Horse Center Analys av entreprenörsdrivna servicefunktioner skrevs av Anna Jonsson och Hanna Jungqvist. 5 (14)

6 I rapporten lyftes följande frågor fram från enkätundersökningen (de som har relevans för entreprenörsdrivna servicefunktioner): - Vad har du för avsikt med din tomt? Försäljning, bygga och bo? - Är du hästmänniska? Rid eller trav? - Vilken samhällsservice skulle du nyttja om den fanns på Julmyra? - Vilken hästservice vill du ha tillgång till på Julmyra? Analysen av servicefunktioner visar att fastighets- och tomtägare samt intressenter önskar förbättring av samhällsservice. Bristande servicefunktioner är en av de faktorer som hämmar tillväxten av Julmyra. Resultat från datainsamlingen och workshop visar att fastighets- och tomtägare har behov av servicefunktioner som: - Lokaltrafik - Restaurang - Affär - Dagis - Matkasse - Infrastruktur - Framträdande varumärke - Knytpunkt Den hästservice som de nuvarande tomt- och fastighetsägarna vill ha tillgång till är främst hovslagare och veterinär. Det finns också ett gemensamt intresse av en hästshop, instruktörer, gemensamma foderinköp och massörer/terapeuter Examensarbete, Entreprenörsdrivna servicefunktioner Utvecklingsstrategi för uppbyggnad av hästsamhälle Under våren 2012 slutförde Anna Jonsson ett exmensarbete baserat på det projektarbete som hon själv varit en del av tidigare. Examensarbetet heter Entreprenörsdrivna servicefunktioner, Utvecklingsstrategi för uppbyggnad av hästsamhälle. Målet med examensarbetet var att granska vilka servicefunktioner som bör tillkomma på Julmyra för att kunderna ska bli nöjda och vilka av dessa servicefunktioner som kan etableras på kort respektive lång sikt. Studenten granskade även om det finns icke-angivna behov av funktionerna hos potentiella intressenter och undersökte vad Julmyra kan utveckla för att skapa ett starkare koncept samt skapa mer kundvärde. Några av de slutsatser som dragits i examensarbetet är att det krävs nya servicefunktioner inom hästnäringen på Julmyra, detta för att behålla god kvalité på alla resurser och för att kunna erbjuda god service i stall. Det är av stort intresse att få in ridtränare, veterinär och hovslagare till området. När det handlar om servicefunktioner i samhället är det olika beroende på vilken målgrupp som det satsas på, men av störst intresse är förbättrad lokaltrafik. En bättre, mer frekvent förbindelse som leder mot exempelvis Uppsala, skulle underlätta vardagen för människor som önskar att flytta till Julmyra, men vill ha möjlighet att pendla till sitt arbete. Barnomsorg kan vara en framtida fråga om Julmyra önskar att satsa på en yngre målgrupp som vill ha tillgång till god hästhållning med ett kombinerat boende. Ett dagis eller en skola skapar en mer levande landsbygd, vilket ökar värdet på boendet. Knytpunkt för 6 (14)

7 informationsutbyte var en viktig funktion som efterfrågades, och förhoppningar finns om ett servicecenter i ridhuset. Klusterutveckling valdes att ta med i examensarbetet för de mer långsiktiga planerna. I kluster skapar företagen värde för varandra, och det är viktigt att lägga in tidigt i utvecklingen av Julmyra. Interaktionen mellan de nya företagen ger att de nödvändiga servicefunktionerna kan stödja varandra då Julmyra står under utveckling och tillväxt. Servicen för de hästnära tjänsterna är något som kan öka tillgången för spetskompetens, delvis för att de nuvarande hästanläggningar kräver god skötsel, vilket är mycket viktigt hos intressenter, men också att det önskas tjänster likt hovslagare, ridtränare och veterinär. Servicefunktionerna inom hästnäringen kan därför ta start snart. Det finns även servicefunktioner som tillkommer när det gäller stallen, stallservice av god kvalitet är viktig för intressenter. Det är naturligt att företagare inom servicefunktioner i hästnäringen samverkar, anläggningsunderhåll, stallservice, tränare, hovslagare, veterinär m.fl. och ett kluster eller nätverk på Julmyra bör vara funktionellt. Inom kort sikt bör följande servicefunktioner inom samhällsservice tillämpas på Julmyra - Förbättrad lokaltrafik - Knytpunkt för informationsutbyte På längre sikt bör följande servicefunktioner inom samhällsservice tillämpas på Julmyra - Barnomsorg - Servicecenter Examensarbetet används i dess helhet och ingår i den utvecklingsstrategi som tagits fram inom projektet Målgruppsanalys Arbetsgruppen för Entreprenörsdrivna servicefunktioner, (ES) tog fram en målgruppsanalys under våren 2012 genom att bjuda in hästägare att delta i en webbundersökning. Ett vykort skickades ut till 6000 personer (urval: registrerade djurtransportägare med transporter upp till 2 ton) och en svarsfrekvens på ett par procent erhölls. Syftet med att genomföra målgruppsanalysen var för att få ett bredare perspektiv på vilka tjänster som saknas eller bör finnas/erbjudas på Julmyra Horse Center för att det ska vara attraktivt för hästägare att flytta till Julmyra. Undersökningen visar att det finns olika behov och önskemål om servicefunktioner i samband med sitt boende på Julmyra. När det gäller stalltjänster är det över 50 % av de som har besvarat enkäten som vill ha hjälp med fodringar och in- och utsläpp och det ska vara möjligt att köpa fullservice av sin häst vid frånvaro. Tjänster som hovslagare och veterinär efterfrågas av samtliga som besvarade enkäten och det finns även ett behov av att kunna träna för instruktör. 7 (14)

8 Viktiga samhällsfunktioner är enligt enkätsvaren, att ha nära till en livsmedelsbutik, förskola/skola/samhällsservice, att kunna köpa tjänster som hemstädning och hunddagis och ha tillgång till en gemensam träffpunkt. 2.2 Intresserade Entreprenörer Seminarium för entreprenörer och andra nyfikna Arbetsgruppen ES har arbetat aktivt med att skapa ett engagemang för Julmyras utveckling bland bygdens entreprenörer. Bland annat genom att anordna ett seminarium i november 2011, med information om vad som är på gång på Julmyra och hur utvecklingen ser ut. Tillsammans med Regionförbundet Uppsala län och Heby kommun genomfördes ett seminarium där traktens företagare bjöds in för att lyssna på den kommande utvecklingen på Julmyra. Syftet var att knyta till sig entreprenörer som har ett eget intresse av att delta i utvecklingen, tillhandahålla tjänster som t ex hantverkare, grävmaskinister, serviceföretagare, hovslagare, veterinär med mera. Under kvällen hölls en inspirationsföreläsning av Robert Vangstad, Grundare Improvment Labs och tidigare Affärsutvecklingschef JM AB. Föreläsningen, Välja livsstil efter boende eller boende efter livsstil handlade om trender och att morgondagens värdering förändrar förutsättningarna för hur nya bostadsområden planeras. Workshopen avslutades med en brainstorming i mindre grupper där två frågor fick diskuteras och lämna förslag. Deltagarna fick skriva ned förslag på steg som var viktiga för Julmyra Horse Center på post-it lappar som sedan har samlats upp och dokumenterats. Nästan hundra personer deltog på seminariet Servicecenter i ridhuset Sedan projektet startades har möjligheten att skapa ett servicecenter i ridhuset undersökts. Tanken är att ett servicecenter i ridhuset dels ska vara en knytpunkt för de som bor i byn men också fungera som ett Welcomecenter för besökare. På sikt hoppas Julmyra Horse Center på att starta upp ett servicecenter som innehåller både butik för hästsport, café, restaurang och möjlighet till konferensanläggning. Under tiden som det inte finns något servicecenter har ett bofast par på Julmyra startat en cateringverksamhet som servar vid olika arrangemang på Julmyra som till exempel vid studiebesök och hästtävlingar Veterinärklinik på Julmyra Under projektets gång har en möjlig etablering av en veterinärklinik på Julmyra utretts och ritningar tagits fram. På grund av en del olycklig omständigheter avstannande arbetet under våren. Men intresset kvarstår från båda parter och man hoppas kunna jobba vidare med frågan Samarbete med Rönningens Rid & Körklubb Under hösten 2012 har ett samarbetsavtal tecknats med Rönningens Rid och körklubb som hyr in sig på Julmyra Horse Centers ridhus och ridbana. Ridklubben arrangerar regelbundna träningar för dressyr- och hoppinstruktör samt anordnar klubbtävlingar och tävlingar inom 8 (14)

9 dressyr, hoppning och distansritt. Samarbetet med Rönningens Rid och körklubb är mycket viktigt för utvecklingen av Julmyra Horse Center då man kan visa att det finns tillgång till ridinstruktörer och tävlingar på hemmaplan. 2.3 Internationellt studiebesök I mars 2012 genomfördes ett studiebesök i New Market, Englands hästmecka med inriktning på galoppsporten. Syftet med resan var att studera New Market, hur samhället kretsar kring hästen, hur hästhållningen ser ut i avseende om modernisering samt vilka servicefunktioner som används i hästtäta samhällen. Newmarket valdes ut som ett internationellt resmål på grund av att staden totalt domineras av hästsporten. Det är den största hästsportanläggningen i Storbritannien med över 50 träningsstallar och två stora kapplöpningsbanor. I staden finns 3000 tävlingshästar, 60 stuterier och var tredje person arbetar inom hästnäringen. Sammanfattningsvis var studiebesöket mycket lärorikt. New Market är ett samhälle med en gammal stadskärna som bas. Genomgående är reflektionen att moderniseringen inte kommit speciellt långt stallarna var helt manuella, gödselhantering hanterades på ett sätt som svenska kommuner inte skulle godkänna samtidigt som priser och kostnader var, jämfört med Sverige ganska högt. Med avseende på samhällsmässiga servicefunktioner fanns allt, skolor, dagis, infrastruktur, pubar, affärer osv. mycket beroende på att New Market är en stor stad med ett invånarantal på Det som upplevdes som inspirerande och även överförbart på Julmyra är framför allt service inom hästbranschen. 2.4 Utvecklingsstrategi för Julmyra Horse Center Den framtagna utvecklingsstrategin för Julmyra Horse Center är ett resultat av det arbetet som pågått i projektet Julmyra Horse Center Entreprenörsdrivna Servicefunktioner men även projektet Julmyra Horse Center Framtidens Hästhållning som detta projekt ingår i. Utvecklingsstrategin är ett levande dokument som Julmyra Horse Center och Julmyras Vänner (numera Julmyra Hästsportförening) gemensamt ansvarar för att vidareutveckla och följa upp. Utvecklingsstrategin omfattar fokusområden som Framtidens Hästhållning, Entreprenörsdrivna servicefunktioner såsom samhällsservice och service inom hästnäring, boendealternativ och hur Julmyra ska utvecklas på ett hållbart sätt Kortsiktig genomförandeplan I slutet av augusti 2012 hölls en workshop på Julmyra med hjälp av Robert Wangstad, Improvments Labs, och en kollega till honom. Syftet var att få fram en kortsiktig strategi för att snabbt, inom en 18 månaders period, få till en ökad inflyttning till Julmyra. Resultatet blev en väl genomarbetat kortsiktig strategi för vad som behöver göras för att lyckas med detta. 9 (14)

10 2.4.2 Långsiktig genomförandeplan Den långsiktiga genomförandeplanen presenteras i form av en mindmap som baseras på de strategier som presenteras i utvecklingsstrategin. För att utvecklingen av Julmyra Horse Center ska följa visionen krävs att den kortsiktiga genomförandeplanen uppdateras med nya mål och att göra aktiviteter från det långsiktiga perspektivet vart efter delmål och milstolpar prickas av Prioriteringsordning för servicefunktioner Prioriteringen av servicefunktioner baseras på de behovsanalyser som är genomförda. Möjligheten att starta upp och etablera servicefunktioner är beroende av en ökad inflyttning till Julmyra. Under projekttidens gång har inflyttningen varit låg vilket har stoppat etableringen av entreprenörsdrivna servicefunktioner. 3 RESULTAT OCH EFFEKTER 3.1 Syfte En utvecklingsstrategi har tagits fram för Julmyra Horse Center och den baseras på det arbete som har genomförts inom ramen för projektet. Utvecklingsstrategin är ett levande dokument som kommer att behöva uppdateras och följas upp när utveckling av Julmyra sker. Första utgåvan publiceras i samband med projektavslut. Inom ramen för projektet har olika typer av behovsanalyser genomförts med hjälp av enkätundersökningar och fördjupade studier i form av projekterbete och examensarbete gjorda av studenter vid Mälardalens Högskola. Få nya servicelösningar har granskats under projekttiden mycket beroende på att främst traditionella typer av service har efterfrågats samt att inflyttningen till Julmyra har varit låg vilket inte har skapat förutsättningar för att starta upp verksamheter. En tydlig strategi för en hållbar utveckling på Julmyra är framtagen, nya boenden byggs som passivhus eller energisnåla villor och gödsel från hästhållningen kommer i framtiden att generera el, värme eller gas vilket bidrar till att minska energiförbrukningen i Heby kommun. Julmyras Vänner är en förening som är till för boende och intressenter och föreningen bidrar till att de som bor på Julmyra kan känna sig delaktig i utvecklingen och ha ett forum för åsikter och förslag. Det nya servicecentret i ridhuset kommer att bli en naturlig social knytpunkt i området. Viktigt i dagsläget är att öka inflyttningen till Julmyra för att säkra en fortsatt utveckling och skapa underlag för kommande satsningar. 3.2 Måluppfyllelse Övergripande mål Det övergripande målet är en väl förankrad utvecklingsstrategi för byn Julmyra Horse Center på kort och lång sikt med därtill hörande genomförandeplaner. Genomförandeplanerna ska bidra till en levande landsbygd med förbättrad livskvalitet, 10 (14)

11 inflyttning, ökad sysselsättning, stärkt lokalekonomi och en ytterligare förstärkning av profilen Häst i Heby i ett regionalt perspektiv. Det övergripande målet anses vara uppfyllt. En ökad inflyttning till Julmyra kommer att ge ett underlag för etablering av entreprenörsdrivna servicefunktioner både inom samhällsservice och hästnäring. En ökad inflyttning till Julmyra kommer att gynna Heby kommun på flera sätt. Ökad inflyttning, ökat företagande bidrar till ökad skattekraft vilket även ger bättre underlag för kommunens egen utveckling av såväl infrastruktur som service på landsbygden såsom skolor m.m Mätbara mål Följande mätbara mål gäller för projektet: - Antal medlemmar i intresseorganisationen I dagsläget är medlemsantalet i föreningen 14 personer. Vid en ökad inflyttning till Julmyra har föreningen möjlighet att växa. - En utvecklingsstrategi för kort och lång sikt av servicelösningar En utvecklingsstrategi är framtagen som innehåller fler fokusområden än enbart servicelösningar. Förslag till strategier för utvecklingen av servicefunktioner finns även i examensarbetet: Entreprenörsdrivna servicefunktioner Utvecklingsstrategi för uppbyggnad av hästsamhälle. - En kortsiktig genomförandeplan för servicelösningar På kort sikt handlar det främst om att öka kundunderlaget för servicefunktioner på Julmyra och aktiviteter och delmål finns i den framtagna kortsiktiga genomförandeplanen som gäller i 18 månader. I närtid är det framför allt service inom hästnäringen som kommer att efterfrågas. - En långsiktig genomförandeplan för servicelösningar I utvecklingsstrategin finns visioner om vilka typer av företag som kan finnas inom servicesektorn på Julmyra. Det presenteras även i en mindmap. Tanken är att den kortsiktiga genomförandeplanen uppdateras och hämtar nya mål från den långsiktiga strategin och konkretiserar dessa. Därför är den långsiktiga strategin ej utförligare formulerad i dagsläget. - Genomförda studiebesök och seminarier Under projekttiden har projektgruppen genomfört ett internationellt studiebesök i New Market. Två seminarier har genomförts på Julmyra och deltagare från arbetsgruppen har deltagit i studiebesök och seminarium i Arenaprojektets regi och inhämtat kunskap om goda exempel, bland annat Tierps Arena och Vallonbygdens besökscentrum Österbybruks herrgård. - Fungerande utvecklingsgrupp för service En fungerande utvecklingsgrupp för service har byggts upp under projektets gång med representanter från kommun och näringsliv, Häst i Heby, boende, ägare och projektkoordinator för Arenaprojektet från Regionförbundet Uppsala län. Arbetsgruppen kommer att fortsätta träffas efter att projektet har avslutats. Närmast är det projektkoordinatorn för Arenaprojektet som tar över ansvaret för 11 (14)

12 sammankallning till möten. Arbetet kommer att fokusera ännu mer på att skapa nya etableringar av företag och locka intresserade och engagerade entreprenörer till Julmyra. - Etablerad högskoleverksamhet med forsknings- och utvecklingsinriktning Det behövs göras mer för att knyta fler universitet och institutioner till Julmyra där det finns många områden att arbeta med. Under projekttiden har samarbete med studenter vid Mälardalens högskola resulterat i ett projektarbete och ett examensarbete. Det finns möjligheter inom ramen för Arenaprojektet att få pengar till forskning, frågan kommer att drivas vidare av projektkoordinatorn. - Etableringar som sker under projekttiden Under projekttiden har en cateringverksamhet startats upp och planerar finns på att bygga en veterinärklinik på Julmyra. Men det krävs en ökad inflyttning för att förbättra förutsättningarna för etablering av företag. Det har varit svårt med etableringar av nya företag på grund av det rådande ekonomiska läget i Europa. Inflyttningen till Julmyra har varit låg mycket beroende på att det byggs mindre nya hus och gårdar när det krävs en större kontantinsats för att låna pengar. Julmyra Horse Center har haft stall och parhus till uthyrning och upptäckt att intresset för att hyra bostad och stall är högre i dagsläget än intresset för att köpa tomt och bygga stall. Därför utreds alternativa strategier där hus och stallar byggs av investerare för att hyras ut och i ett senare läge säljas. 3.3 Resultatspridning Resultatet från projektet har spridits internt via facebook och hemsida. Externt sker spridning via deltagare ur arbetsgruppen som förmedlar information till sina kontakter och sammanhang. Representanter från Julmyra Horse Center har deltagit aktivt i Arenaprojektets nätverk vid seminarier och studiebesök. Examensarbetet är publicerat på webben och rapporter från projektet kommer att publiceras på Julmyra Horse Centers hemsida i samband med projektavslut och sammanställning av resultat och dokumentation. Informationsmöten har hållits inom Julmyras Vänner vid ett par tillfällen under projektets gång. Studiebesök från både när och fjärran är välkomna även fortsättningsvis. Det sker redan idag i både privat och offentlig regi Studiebesök på Julmyra Under projekttidens gång har flera studiebesök mottagits på Julmyra bland annat dessa: Arenaprojektet SBA Trivselutflykt Häst i Heby Länsstyrelsen Åländskt hästprojekt - Representanter från Tillväxtverket och Leader Nedre Dalälven har även besökt Julmyra under projektet. 12 (14)

13 Under hösten 2012 har projektet deltagit i Hebymässan och ställt ut en monter för att presentera utvecklingen på Julmyra. Under första helgen i september hölls öppet hus på Julmyra med riduppvisningar och bygdetrav vilket lockade ca 600 besökare. 3.4 Sammanlagda effekter Den viktigaste effekten av projektet är att utvecklingsarbetet har startats igång, strukturerats upp och satts på pränt! Under projektet har många nya kontakter etablerats och spridningen av information om kommande utveckling och det engagemang som finns på Julmyra har varit väldigt viktigt. Inte minst för att visa för bygden och kommuninvånare att den nya satsningen på Julmyra är stark och stöttas av kommunen. Genom samarbetet med Regionförbundet har flera arenor besökts och kunskaper om goda exempel samlats in. Behovsanalyserna har gett riktningen på den kommande utvecklingen och vad som ska vara i fokus. Även om konkreta effekter i form av en ökad etablering av nya servicefunktioner inte har kommit inom projekttiden har utvecklingsarbetet påskyndat processen. 4 DISKUSSION 4.1 Lyckade delar i projektet Sammansättningen av arbetsgruppen har varit lyckad och gett en engagerad arbetsgrupp med mycket driv och stort kontaktnät. Det har varit mycket fokus på aktiviteter för att sprida information och locka intressenter till Julmyra. Samarbetet med Mälardalens Högskola och studenterna har varit givande och gett en akademisk syn på utvecklingen av Julmyra. Examensarbetet har bidragit med utvecklingsstrategier och en djupare behovsanalys än den som genomfördes av projektledarna. 4.2 Framgångsfaktorer En stor fördel i arbetet med projektet har varit att ha haft kommunens näringslivsansvarig med i arbetsgruppen, det har gett en bred och stark förankring i kommunen samt tillgång till ett nätverk för företagare. Sammarbetet med Arenaprojektet, Regionförbundet Uppsala län har gett ett extra lyft i projektet och bidragit med ännu ett nätverk. Att projektet förlängdes har bidragit till att fler aktiviteter har genomförts. 4.3 Svårigheter Projektet har haft flera projektledare, fick en dålig start och har förlängts i omgångar. Det har varit svårt att producera rapporter, sammanfatta strategier och knyta ihop arbetet i projektgruppen i förhållande till målen i projektet. Främst på grund av att det har funnits ett stort behov att vara aktiv och starta igång mer praktiska saker i arbetsgruppen. 13 (14)

14 Det var svårt att etablera nya servicefunktioner när inflyttningen till Julmyra har varit låg. Att tänka nytt och hitta nya typer av servicelösningar när det mest efterfrågas traditionella lösningar har arbetsgruppen inte lyckats med. Det beror delvis på att olika servicelösningar inte har preciserats tydligare då efterfrågan fortfarande är låg. Nya lösningar på välbekanta servicebehov kommer att skapas när efterfrågan är tillräckligt stor. De flesta tänkbara servicelösningar som kan levereras via bredband finns redan på marknaden och kan nyttjas av boende på Julmyra. Största fördelen med ett säkert bredband är att det finns förutsättningar att arbeta och studera på distans om du bor på Julmyra och att näringsidkare kan nyttja avancerade tjänster. Några nya tjänster via bredband har arbetsgruppen inte kommit fram till. 5 SLUTSATS Entreprenörsdrivna servicefunktioner är en viktig del för Julmyra för att kunna attrahera människor att flytta dit och möjligöra en fortsatt utveckling av området. Dilemmat ligger i att det i dagsläget inte finns ett tillräckligt stort underlag för att starta upp och etablera nya företag inom servicesektorn som bär sig. Utmaningen för Julmyra handlar om att under rådande omständigheter hitta lösningar för att sätta igång verksamheter och samtidigt arbeta aktivt för att öka inflyttningen till området. Projektet har varit oerhört viktigt för att belysa möjligheter och svårigheter i den framtida utvecklingen av Julmyra. Det har varit viktigt att sammanföra olika intressenter som kommun, näringsliv och övriga intressenter för att skapa förståelse, samsyn och dynamik kring Julmyra. 14 (14)

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok.

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. 2013-10-04 Tillväxtverket Ärendeid 00162884 Diarienummer 2011003168 Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. Invigningen av Servicepunkt Byxelkrok. Foto Bo Lönnqvist Projektets syfte. Syftet med utvecklingsprojektet

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner.

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Växtkraft Östervåla Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Projektägare: Östervåla utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Viktoria Landén Kommun:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

Hållbara bygder vår framtid

Hållbara bygder vår framtid Hållbara bygder vår framtid Projektet utgjorde grunden för att ta fram en ny utvecklingsstrategi för bygden. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening Projektledare: Jan Forsmark Kommun:

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana Vid februarimötet framkom En arena för stora hästevenemang En modern rid- och träningsanläggning på Skålltorp En plats

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 1 (7) Slutrapport för projektet Turism i Bollebygd Datum: 2014-11-29 Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 Kontaktpersoner i projektet: Lisa Lindmark, lisalindmark@hotmail.com Gunilla Henriksson, gunilla.henriksson@sp.se

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Centrum för lantbrukets biogasföretagande etapp 1 Datum:215-8-27 Journalnummer: Projekttid:. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Kinds kvinnliga företagare Datum: 131216.. Diarienummer: 2008-009-BA.. Projekttid: 130827-131231. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Ett räcke har satts upp för att det ska vara säkert att se ned i gruvan. Projektägare: Föreningen Hedesunda Silvergruvor, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Tågdagarna i Landeryd Journalnummer: 2010-6360 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Landsbygd

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan. Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow

Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan. Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow Vad tycker de som medverkar i projektet? Tycker projektet har ett stort värde

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BREDBAND I HÄRSTORP Checkens namn Härstorps fiber ekonomiska förening (under bildande) Sökande

Läs mer

Rida säkert i Värmdö. - en förstudie. Dnr Totta Ogander Värmdö, mars Rida säkert i Värmdö - en förstudie 1

Rida säkert i Värmdö. - en förstudie. Dnr Totta Ogander Värmdö, mars Rida säkert i Värmdö - en förstudie 1 Rida säkert i Värmdö - en förstudie Dnr 6023-2009-55534 Totta Ogander Värmdö, mars 2010 Rida säkert i Värmdö - en förstudie 1 Slutrapport för förstudien: RIDA SÄKERT I VÄRMDÖ 1. Sammanfattning I båda våra

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer