Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig)"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte #13 som ägde rum Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare: Malin Öhlin Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Marcus Wiking Simon Lundmark (Informationsansvarig) Björn Elebrink Gry Frölich (Kassör) Pontus Werme (Vice kassör) Övriga Simon Andersson (f.d. Ordförande), Jimmy Bråthen (UBS), Erik Okfors (Replokalen), Marcus Almqvist (Sexmästeriet), Simon Rova (FUSK), Sebastian Andersson(FUSK), Peter Bomark (Krets), Emma Prieto (Smygfixarna), Björn Elebrink (Kulturarna, Phöseriet), Maria Ny (Phöseriet), Lucas Lundin (Phöseriet), Torunn Törnblom Frånvarande Johannes Forsmark (Idrottssektionen), Charlotte Berglund (Skellefteå Kommun)

2 Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagordning 6. Förra mötets protokoll 7. Adjungeringar Rapporter 8. Replokalen informerar 9. FUSK informerar 10. Uppföljning i. Skebo Boråd 11. Ordförande informerar 12. Kassören informerar 13. UBS informerar 14. Sexmästeriet informerar 15. Idrottssektionen informerar 16. Krets informerar 17. Smygfixarna informerar 18. Phöseriet informerar 19. Kulturarna informerar Beslut 20. Drakmärke 21. STOCK-access för vice fuskmästare Diskussion 22. Motioner 23. Studerande skyddsombud 24. Tillträde till replokal 25. Övriga frågor Avslutning 26. Nästa möte 27. Mötets avslutande

3 1. Mötets öppnande Ordförande Andreas Fredmer förklarar mötet öppnat kl. 16: Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Malin Öhlin. 3. Val av två mötesjusterare Till justerare väljs Marcus Wiking och Björn Elebrink. 4. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt då majoriteten av styrelsen är närvarande. 5. Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: Replokalen informerar samt FUSK informerar flyttas fram till att vara 8 och 9 på dagordningen, efterföljande punkter fortsätter i den förutbestämda ordningen. Access till STOCK för nye vice fuskmästare läggs till under beslut. 6. Förra mötets protokoll Förra mötets protokoll läses upp och godkänns av styrelsen. 7. Adjungeringar Samtliga närvarande blir adjungerade yttrande- och förslagsrätt under mötet. Rapporter 8. Replokalen informerar Erik Okfors meddelar: att allt verkar fungera i vanlig ordning. att han inte längre är intresserad av att vara replokalsansvarig och letar efter ersättare. Han uppmanar Simon Lundmark att gå ut med information om att det behövs någon ny till posten. att det är dåligt loggat om vilka som har access till replokalen i helpdesk, och därför svårt att hålla koll på. att lärare för tillfället inte kan få access till replokalen men att han själv anser att en ändring på detta inte skulle innebära något problem. att införandet av ett gruppris för grupper där majoriteten är studentföreningsmedlemmar inte bör vara något problem så länge kontaktuppgifter till samtliga i gruppen finns att tillgå. Jimmy Bråthen påpekar att replokalen ej får ta in utomstående på grund av att de inte får konkurrera med andra replokaler i staden om potentiella kunder. Simon Andersson konstaterar att det i dagsläget inte är möjligt då man måste vara medlem i Studentföreningen för att ha tillgång till deras aktiviteter och lokaler.

4 9. FUSK informerar Simon Rova meddelar: Att deltagandet avtagit en aning efter jul och att han hoppas på bättring. Att det varit problem med beställningen av det nya tygmärket men att han fortfarande jobbar på det. Att Sebastian Andersson blivit ny vice fuskmästare. Simon R frågar om möjligheten att Studentföreningen kan betala access till STOCK åt honom. 10. Uppföljning i. Skebo boråd Andreas Fredmer meddelar att nya representanter till borådet fortfarande behövs. Eftersom ingen av de närvarande vid mötet visat intresse så uppmanar han Simon L att gå ut med information samt valberedningen att leta efter intresserade. 11. Ordförande informerar Ordförande Andreas Fredmer meddelar: att det fortfarande finns möjlighet att skicka in frågor att ta upp på kommunpolitikermötet. att ett nytt möte angående ombyggnationerna i B-huset kommer att hållas och efterfrågar intresserade. Lucas Lundin anmäler sig frivillig. att han tillsammans med Simon L besökt Kårfullmäktige i Luleå, han delger följande information därifrån: - Införandet av en fast och rörlig medlemsavgift har diskuterats, men att detta endast gäller studenter vid campus i Luleå. - Doktorandavgiften planeras att sänkas. - Ett förslag har uppkommit om att kontakt med undersektioner för bl.a. föreläsningar och mässor i framtiden kommer att gå via Teknologkåren. Detta skulle i sin tur innebära att de kan resultat och kontaktuppgifter som andra sektioner kan få tillgång till vid visat intresse. Förslaget hade dock undergått en del kritik då det skulle innebära att TKL behåller 10% av vinsterna. - Ett nyval till kårstyrelsen har hållits. - Skellefteåsektionen är i dagsläget nog stor för att ha fyra representanter i Kårfullmäktige, vilket innebär att ytterligare två behöver hittas. Vice ordförande Marcus Wiking meddelar att han varit i kontakt med Lena Forsberg på Centek, som gärna vill vara med på möten angående utveckling av campus. 12. Kassören informerar Kassör Gry Frölich meddelar: att hon varit på kassörsutbildning i Umeå. att hennes arbete i övrigt fortsatt som vanligt. 13. UBS informerar Jimmy Bråthen meddelar att han fortsatt arbetet på ett stort fall. Han kommer att gå ut med en sammanställning av sitt senaste möte till berörda studenter.

5 14. Sexmästeriet informerar Marcus Almqvist meddelar: att finsittningen har genomförts och gått bra. att den nya kassan har kommit och tycks fungera bra. att han och Johanna Gudmundsson undersökt möjligheten till inköp av kortläsare, men att detta inte är aktuellt i dagsläget. att ett flertal band visat intresse för att spela på Traversen. att han försöker inleda ett samarbete med Piteå Studenthus, där Sexmästeriet tänk hålla i en kväll i deras lokaler mot att de får göra samma sak på Traversen. Jimmy B påminner om Sexmästeriet bör skicka in sina arbetsplaner för vårterminen till ABF. Marcus A meddelar att detta kommer att göras snarast. 15. Idrottssektionen informerar Johannes Forsmark är ej närvarande vid mötet. 16. Krets informerar Peter Bomark meddelar: att de ännu inte har fixat någon affisch. att en av deltagarna på Krets har varit intresserad av att skapa ett makerspace, en förening för kreativt skapande i olika former, och att Krets planerar att låna ut en 3D-skrivare till dem om detta blir av. 17. Smygfixarna informerar Emma Prieto meddelar: Att ansökningar fortsatt komma in. Att en skattjakt på campus har genomförts visa Smygfixarnas facebooksida. Att hon vill ha mer koll på ekonomin så att hon vet hur mycket pengar de kan gå ut med samt vad som behöver sökas. Hon säger sig ha pratat med Henning om detta men efterfrågar mer information och exakta siffror. Andreas F frågar om de tänkt göra mer reklam för undersektionen. Emma P förklarar att hon inte vill marknadsföra mer innan hon vet hur de ligger till ekonomiskt, men när att hon gärna går ut med info när de vet mer. 18. Phöseriet informerar Björn Elebrink meddelar: att han och Maria Ny besökte Luleås phösarutbildning på Pite Havsbad för att se hur den gick till och de tyckte att detta varit lärorikt. att möten bokats in regelbundet under den kommande månaden, under vilka de olika ansvarskvällarna diskuteras. Lucas Lundin tillägger: att man planerar att anordna en teambuildingaktivitet för Phöseriet. att en phösarfest planeras till slutet av terminen. att de varit i kontakt med Älvy angående sittningar under nolleperioden. att de arbetar på sammanställningen av en handbok till phösarna med information inför nolleperioden. att de fortfarande söker sponsring.

6 19. Kulturarna informerar Björn Elebrink meddelar: Att FiST fortsatt som vanligt. Att han arbetat med ett avtal för utlåning av videokameran och vill att Henning Sjöberg läser igenom och ger feedback. Beslut 20. Drakmärke Andreas Fredmer tar upp frågan om att göra ett tygmärke med drakmaskoten att ge ut till styrelsemedlemmar och undersektionsansvariga. Diskussioner uppstår och det konstateras att märket bör göras tillgängligt för samtliga studenter då draken är en maskot för hela skellefteåsektionen. Eventuellt kan märket ges ut gratis till styrelsen och undersektionsansvariga som en tacksamhetsgest, medan övriga kan köpa det på Traversen. Andreas F tar på sig uppgiften att prata med Johanna Gudmundsson, som designat drakmaskoten, för att skapa en preliminär märkesdesign och sedan återuppta frågan för att få ett godkännande av styrelsen. 21. STOCK-access för vice fuskmästare Simon Rova ber om access till STOCK för vice fuskmästare och styrelsen bifaller förslaget. Diskussion 22. Motioner Andreas F uppmanar deltagande vid möten att skicka in motioner i god tid för att de ska hinna läggas till på dagordningen. 23. Studerande skyddsombud Jimmy B tar upp frågan om att hitta ett studerande skyddsombud för campusområdet som kan prata med huvudskyddsombudet för TKL. Han föreslår också att göra det till rutin att välja skyddsombud vid vårstämmorna. Andreas F uppmanar valberedningen och Simon L att leta kandidater till rollerna samt informera på campus. 24. Tillträde till replokal Diskussion fördes under Replokalen informerar. 25. Övriga frågor Andreas F berättar att han och Gry F pratat med Handelsbanken om fullmakt för firmatecknare i föreningen. Gry F förtydligar att de inte kunde få fullmakt utan ett beslut från föreningen om deras rättigheter för bankärenden. Henning S uppmanar Andreas F att ta kontakt med banken och undersöka exakt vilken information de vill ha och fatta ett beslut under ett kommande möte. Andreas F meddelar att Studentföreningen skulle vilja ha en representant för doktorander på campus. Peter B berättar att en grupp för doktoranderna redan finns och att han ska ta kontakt med den ansvarige om att ta på sig rollen. Andreas F föreslår även att göra om i stadgarna så att man endast har ett årsmöte i stället för två. För- och nackdelar diskuteras och Simon A föreslår att man analyserar följderna av en potentiell förändring bättre och tar upp frågan igen på ett framtida möte.

7 Marcus A frågar om programmärken för scenografer och förskollärare. Han uppmanas ta kontakt med Kristin Horne och Cornelia Stenlund och fråga om de tagit tag i det. Lucas L berättar att elingenjörer och processoperatörer som läser utbildningar på distans har blivit inbjudna att delta i nolleperioden på campus. Andreas F frågar om en eventuell drakstaty till grönområdet. Jimmy B berättar att någon villig konstnär med rimligt pris ännu inte hittats. Peter B föreslår beställa en 3D-utskriven modell eller köpa in en betongstaty att måla. Emma P föreslår att ta kontakt med Johanna Gudmundsson om en design för statyn och påpekar även att de kan söka pengar från smygfixarna för detta. Andreas F efterfrågar ytterligare två frivilliga till att sitta i Kårfullmäktige. Han uppmanar valberedningen och informationsansvarige att fortsätta sökandet. Maria Ny berättar att ett förslag har uppkommit om ett websamarbete mellan Campus hemsida och Phöseriet. Detta skulle innebära att Phöseriet och andra undersektioner får möjlighet att själva lägga upp information och marknadsföra evenemang via hemsidan för att göra denna information mer tillgänglig för studenterna. Simon L, som i dagsläget är ansvarig för att nå ut med denna typ av information, uppmanas ta kontakt med de ansvariga för att undersöka ett eventuellt genomförande av samarbetet. Avslutning 26. Nästa möte Nästa styrelsemöte ska hållas den 22:a april klockan 11:30 på STOCK. 27. Mötets avslutande Andreas Fredmer förklarar mötet avslutat kl. 18:39.

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #14 som ägde rum 2014-04-22 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum 2014 10 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117.

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen

Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen Sidan 1 Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen Plats: Sal E632, Luleå Tekniska Universitet Tid: Onsdag 27 november 2013 kl. 18:30 Närvarande: 45 medlemmar, varav 7 ur Geosektionens styrelse. Se bilaga 1

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20120511 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller, Martin

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 7-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Sekreterare Caroline Strandberg carstra Kassör Sebastian Weddmark

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 19 oktober 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 15.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Amanda Sjöstrand Henriksson,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer