Den evigt nöjda bibliotekskunden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den evigt nöjda bibliotekskunden"

Transkript

1 Den evigt nöjda bibliotekskunden Bibliotekarier är huvudsakligen kvinnor. Ett fåtal kvinnor blir chefer, rimligen fler inom bibliotekarieyrket än inom andra professioner. Samtidigt mötte bibliotekarier som på 70,80-talet ville bli chefer manssamhällets klassiska hinder först i vår strävan att bli chefer sedan i våra försök att utöva chefskap. Därför startade bl a Barbro Thomas, Anna-Lena Höglund och Margareta Törngren i mitten av 80-talet BKK, bibliotekskvinnors klubb, ett litet informations- och utbildningsnät som utgjort ett socialt och professionellt stöd för mig inte minst sedan jag 1987 blev chef för Handelshögskolans bibliotek. Inledning För länge sedan insåg bibliotekarierna att de i realiteten driver företag och att företagsekonomiska teorier kan appliceras på bibliotekens verksamhet. Bibliotekslitteraturen genomsyras följdriktigt av företagsekonomiens trender antingen det gäller målformuleringar, verksamhetsstrategier, logistik, varuexponering eller personalhantering. När företagen började tänka i termer av kvalité och standarder följde forskningsbiblioteken efter parallellt med att moderinstitutionerna universiteten slog in på samma väg. På 1980-talet började de amerikanska biblioteken mäta sin service i kvantitativa termer med varumängder, avnämare och genomströmningshastigheter. Ett antal projekt och manualer såg dagens ljus vid såväl folkbibliotek som forskningsbibliotek. Här var biblioteksforskare som Douglas Zweizig och Nancy Van House pionjärer. Aktiviteten spred sig snabbt till England och Tyskland och även universitetsbibliotekssektionen inom den internationella biblioteksorganisationen IFLA började intressera sig för området. Vid Handelshögskolans bibliotek startade Birgitta Bergdahl och Ulla von Vegesack en seminarieserie där man diskuterade studier av bibliotekens användare. När BIBSAM 1987 valde att finansiera ett projekt som innebar en anpassning till svenska förhållanden och en svensk översättning av Nancy Van House arbete Performance Measurements 1 var det emellertid i hög grad Margareta Törngren som låg bakom projektet och det roddes i hamn med hjälp av hennes entusiasm och engagemang. Senare kvalitetsstudier och kundenkäter vid de svenska forskningsbiblioteken har klara relationer till detta så kallade RUT-projekt. 2 I Storbritannien påbörjades konferensserien Northumbria Conference on Performance Measurements, och Norden fick en egen guru på området i Michael Cotta-Schönberg vid Handelshögskolan i Köpenhamn som sekunderad av Maurice Line startade årliga utvärderingar av sitt bibliotek. 3 Nya trender började diskutera kvalité i termer av TQM och SERVQUAL 3a och även dessa modeller applicerades på biblioteken och dess service. 1 Van House 2 Exempelvis Equinox 3 Cotta Schönberg 3a TQM= total quality management ; SERVQUAL= en skala som mäter Service Quality 1

2 Begreppet kund Låntagare är bibliotekens äldsta och högtidliga beteckning på sina besökare. Ett starkt anglosaxiskt inflytande skapar sedermera den möjligen mer adekvata men ändå olycksaliga termen användare (user). Sedan träder modern marknadsekonomi in i bilden och lanserar termen kund, ett nytt och laddat begrepp som signalerar en ny relation, på en gång mer affärsmässig men också med ett starkare inflytande. Den passiva underdånige låntagaren förvandlas från en likaledes passiv användare vars beteende är föremål för studier till en inflytelserik person med pengar och makt, en kund. Kund blir innetermen på de mest skilda områden, trots att ordet egentligen avser någon som mot ersättning tar ngns tjänster i anspråk" På biblioteken blir dock termen kund föremål för starka protester i vissa läger. Man koncentrerar sig på ovanstående definition och hävdar att bibliotekstjänster är avgiftsbefriade, vilket skulle utesluta kundmetaforen för bibliotekens del. Termen smyger sig emellertid också in i högskolevärlden. Studenterna är plötsligt universitetens och högskolornas kunder. Terminologien blir även här föremål för protester. Man menar tvärtemot vad jag skriver ovan att ordet kund skulle signalera en alltför passiv roll. Studenterna måste vara mer jämställda, delaktiga i sin egen utbildning. 4 Detta tänkande blir intressant för biblioteken. Studenterna bör inte vara passiva konsumenter av information utan aktivt bidra till sin egen utbildning. Bibliotekarierna ser en ny roll som utbildare inte längre en försäljare som levererar en vara utan en lärare som utbildar i informationssökning, som ger hjälp till självhjälp. Kundbas och Kundsegment Modern marknadsföring talar mycket om en kundbas, om behovet att fastställa den och om att vårda sina kunder. 5 Man rekommenderar också en koncentration av ansträngningar på vissa kunder, de mest lönsamma, så att resurserna inte splittras. Det gäller att bygga upp en lojalitet hos dessa primärkunder så att de stannar kvar och inte söker sig andra leverantörer. Samtidigt föreligger ett motstridigt men självklart logiskt intresse i att utöka kundbasen så att man kan sälja mer varor. För närvarande är det dock få bibliotek som drar in så mycket extern finansiering att man upplever ett omedelbart och direkt vinstintresse i att ha så många kunder som möjligt. Bibliotekens klassiska problem som innebär att de avviker från normal-företagen är ju att huvudfinansieringen inte kommer från de direkta kunderna utan från anslagsgivare som har ett begränsat egenintresse i verksamheten och produkterna. Ve dock det forskningsbibliotek där anslagsgivaren märker att endast en begränsad andel av den egna högskolans forskare eller än värre studenter använder bibliotekets resurser. Många bibliotek söker följaktligen nu nyckeltal där man kontrollerar populationen inskrivna studenter relaterad till motsvarande tal i bibliotekets låntagarbas. De svenska universitets- och högskolebiblioteken har också alltmer tydligt börjat definiera sin moderinstitutions studenter och sin moderinstitutions anställda som primärkunder medan externa kunder d v s främmande studenter och den s k intresserade allmänheten får stå tillbaka. Detta marknadsstyrda tänkesätt i termer av primär- och sekundärkunder kolliderar betänkligt med ideologien om informatio- 4 Persson s 48 5 Normann 2

3 nens förmenta fria tillgänglighet och bekymren kring information rich kontra information poor. Handelshögskolan i Stockholm och dess bibliotek befinner sig liksom sina berömda europeiska systerskolor i en speciell situation. Självklart ställs krav från det näringsliv som en gång grundade skolan och fortfarande håller den under armarna. Om det också inte explicit handlar om gentjänster känner biblioteket ändå ett instinktivt krav på en tydligt hög servicenivå om kunden heter Wallenberg, Söderberg eller Rausing. Fortfarande är skolan det svenska näringslivets plantskola, vilket betyder att informationskanalerna från studentsegmentet till svensk näringsliv och till svensk press är ytterst öppna. Serviceerbjudande och servicenivå Projektet Den nöjde bibliotekskunden utformades med hjälp av flera provenkäter som distribuerades vid Handelshögskolans bibliotek och på biblioteket vid Södertörns högskola. Det visade sig vara relativt lätt att definiera bibliotekens tjänster i faktorer som utövade en väsentlig påverkan på hur kunderna upplevde biblioteket: nämligen litteraturutbudet, personalen och dess kompetens, informationsteknologien och inte minst antalet datorer, den fysiska miljön med lokalernas karaktär och antalet läsplatser. I tidigare studier av tjänstesektorn har man iakttagit diskrepanser mellan tjänsteutövarens uppfattning om var tyngdpunkten i serviceerbjudandet borde ligga och kundernas reella prioriteringar. I Apoteksbolagets stora undersökningar inför etablerandet av ett kundindex visade sig kunderna vara långt mer angelägna om snabb service än om kvalificerad rådgivning, medan personalen givetvis prioriterade sin yrkeskompetens. Samma iakttagelse gjorde Erna Roos i en studie vid Göteborgs universitetsbibliotek. 6 Här kan man märka rester i attityd från de forna universitetsbibliotekens leverantörsdrivna verksamhet i kontrast till de modernas kunddrivna med bas i återkommande användarenkäter. Hela bibliotekens verksamhetsidé vilar mot att ge varorna ett mervärde genom urval, katalogisering, indexering och exponering. 7 Ännu ett problem för biblioteken består i valet mellan kollektiv eller individualiserad service mellan att enbart utgöra ett snabbköp eller att i vissa sammanhang också fungera som en exklusiv men betalningsbelagd specialbutik. Redan på 60- talet etablerade stora högskolebibliotek inom teknik, naturvetenskap och medicin en exklusiv service i form av kostnadsbelagda datorbaserade informationssökningar till näringslivet. 8 Andra bibliotek med andra ämnesområden följde efter. Så också folkbiblioteken som försökte etablera förment lukrativa tjänster med en regional basis. 9 Internet med vidöppna fönster mot gemene man har numera underminerat basen för sådan verksamhet. London Business School lyckas inte längre sälja dessa tjänster med nämnvärd vinst lika lite som Business Information Center vid Handelshögskolan i Stockholm. Bibliotekens forna informationscentraler håller följaktligen på att byta verksamhetsidé och övergår till att sälja utbildningar och utbildningspaket 6 Roos 7 Whitehall s4 8 Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet 9 Folkbiblioteken 3

4 I olika företagsekonomiska studier kan man iaktta hur kundernas belåtenhet är relaterad till hur personligt riktad man upplevt servicen vara. 10 Samtidigt föreligger naturligtvis en risk att etablera alltför hög och dyr individuell servicenivå, inte minst när man jämför kundernas primära krav på snabb grundservice med hur personalen egentligen skulle vilja använda tid och kompetens. I en av provenkäterna under det tidigare citerade projektet vid Handelshögskolan kunde de två ansvariga företagsekonomerna inte neka sig nöjet att formulera följande påstående: Bibliotekets medarbetare går ibland utanför ramarna för vad som är rimligt för att jag skall bli nöjd. 11 Frågan gav emellertid inget signifikant utslag och är struken i den generellt tänkta slutenkäten. Dock äger den ett självklart intresse för en kostnadsmedveten bibliotekschef inte minst mot bakgrund av den reellt stora och osedvanliga frihet som bibliotekarier ofta åtnjuter att utforma en egen servicenivå Biblioteksservice: ett gratiserbjudande som kostar Huvudprincipen för svenskt biblioteksväsen är att servicen är gratis. De undantag som finns baserar sig på principen kostnadstäckning, d v s bibliotek är inte tänkta att fungera som vinstdrivande företag. Man beräknas inte tjäna pengar. Undantag utgör försök till kommersiella tjänster riktade mot näringslivet samt viss utbildningsverksamhet. Den sistnämnda har dock ofta fungerat som internutbildning och reellt handlar det ur moderinstitutionens synpunkt då alltså mest om en intern transferering av kostnader. Biblioteken ser alltså sig själva som leverantörer av information i form av fria nyttigheter tillgängliga för alla och envar. Företagsekonomer underlåter dock inte att påpeka att för kunden finns en alternativkostnad i utnyttjandet av biblioteken, nämligen den egna tiden. 12 Tiden är kundens pris och detta kan mycket väl vara förhållandevis högt i ett ineffektivt skött bibliotek. Det föreligger alltså en valmöjlighet för kunden även om han/hon inte skulle kunna välja mellan olika bibliotek. I synnerhet i och med Internet kan man välja att själv utföra tjänsten. Marknadens aktörer: den rationelle kunden och den masochistiske bibliotekarien Den som levererar tjänsten, i det här fallet bibliotekets personal, spelar en självklart tung roll när kunden skall dokumentera sin belåtenhet eller sitt missnöje. I kundprojektets enkäter är den service biblioteket anses erbjuda tillsammans med litteraturutbudet den faktor som väger tyngst i relation till kundens nöjdhet. 13 Emellertid visar denna studie i likhet med andra undersökningar att det inte bara är personalens kompetens som är av betydelse utan också kundens regelrätta relation med personalen, vänligheten tillmötesgåendet 14 Ett mera allmänt erkänt företagsekonomiskt problem är då att balansera personalens arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation mot kundernas samtidigt som man utgår från ett självklart samband mellan de två fenomenen. 15 I studier av bibliotekspersonalens nöjdhet i anslutning till studier av kundernas nöjdhet har det stundtals visat sig att personalen varit mindre 10 Söderlund 1997 s78 11 Söderlund & Strandqvist Enkät 2 vid Handelshögskolan 12 Johnson, 13 Söderlund och Strandkvist Slutrapport 14 Andaleev s Söderlund, 1998, s 162 4

5 nöjd än kunderna. 16 Det föreligger ju också enligt ovan en viss diskrepans mellan personalens huvudintresse i att leverera kompetenshöjande service och vissa kunders huvudintresse för snabb dokumentleverans. Jag har tidigare citerat resonemang kring risken i att basera sig på egna uppfattningar om kundens behov utan att göra faktiska kundstudier och enkäter. Intressant nog finns det ytterligare undersökningar av bibliotekens kunder som vederlägger en av biblioteksvärldens älsklingsuppfattningar nämligen att kunden skulle sträva efter att vara helt rationell i sitt informationsletande. Marcia Bates skapade i en känd studie termen berry-picking för att ge en bild av hur den av henne studerade populationen sökte litteratur. Hon påvisar ett slumpvis kringvandrande, ett associativt letande där individen vandrar fram och tillbaka i litteraturmängden på samma sätt som vissa individer plockar bär. 17 Denna uppfattning bekräftas delvis i en loggning utförd av Ingrid Larsson vid Handelshögskolan i Stockholm. 18 Andra forskare hävdar att det ur kundens eget perspektiv kan vara positivt att begränsa informationen, tom att ur effektivitetssynpunkt ignorera den. 19 Sådana spekulationer är givetvis anatema i forskningsbibliotekens forskningsinfluerade tillvaro, men de äger ett otvivelaktigt intresse när man iakttar tidsmedvetna informationssökare desperat famlande över Internet. Det råder som sagt det inte någon brist på användarstudier inom biblioteksvärlden, på projekt som söker mäta servicens effektivitet i faktiska numerära nivåer, i genomströmningstal, i tidsfaktorer, i kvalitetsparametrar. Det vimlar av internationella, nordiska och svenska undersökningar och projekt av detta innehåll. 20 RUT-projektet med Margareta Törngren som initiativtagare är ett tidigt exempel men efterföljarna är legio. Trots detta envisas vissa representanter för bibliotekariekåren att offentligt anklaga sina kolleger för inåtvändhet, för ett otillräckligt intresse för användarna och biblioteksorganisationen, för att vara oemottagliga för användarinflytande. Vår yrkeskår domineras av kvinnor och detta masochistiska drag kan eventuellt vara en undertryckt populations behov av att legitimera sig med självkritik. I modern tid förefaller attityden dock höggradigt omotiverad, inte minst som den stadfäster nidbilden av bibliotekarien som inåtvänd och processorienterad. Vad är ett bibliotek? Ett antal projekt har gjort bibliotekarier väl medvetna om biblioteksmiljöns betydelse för dagens studenter. 21. Samtidigt som omvärlden spekulerar i att Internet med det digitala biblioteket kommer att göra de gamla universitetsbiblioteken till obsoleta mausoleer talar samma omgivning lyriskt om litteraturens rogivande och färgrika atmosfär, om böckernas bullerdämpande funktion, om läderfåtöljer och läsplatser i en lärande miljö, om biblioteket som en plats för mer eller mindre spontana möten. Moderna studier från andra områden visar hur man valt att utnyttja den fysiska miljöns roll i hur kunden upplever utbudet av en vara eller en tjänst.. Restauranger som Hard Rock Cafe och boutiquer som Armani arbetar medvetet med dessa s k upplevelsekoncept Cotta-Schönberg muntlig uppgift 17 Bates 18 Larsson 19 Julien cit Allen s Se t ex Equnox ovan, Cotta-Schönberg etc 21 Höglund 22 Söderlund

6 Under kundprojektet vid Handelshögskolans bibliotek uppgav sig forskarna efter den första av två provenkäter ha hamnat i svårigheter. Man fann inte i svaren tillräckliga korrelat mellan möjliga orsaker till kundernas uttryckta nöjdhet i sig. Detta resulterade i att man vid den andra enkäten gav sig ut på okända domäner och sökte förklaringen i en gruppering av upplevelsefrågor kring biblioteket. 23 Frågorna använde exempelvis begreppen passiv kontra aktiv, starka känslor visavi svaga, glad gentemot tråkig, kall kontra varm, tillknäppt visavi uppknäppt. I denna del gav den nya enkäten upphov till klar irritation hos bibliotekspersonalen som fann frågorna bisarra och oprofessionella. I slutförslaget till enkät dröjer sig också bara en sådan fråga kvar, där man ber om en gradering av bibliotekets sakrala atmosfär. Frågan har sin grund i en teori framförd av några amerikanska marknadsförare där man lekt med tanken att vissa platser museer, teatrar e t c erbjuder en transcendent eller översinnlig upplevelse. Ett bibliotek skulle alltså inbjuda till någon sorts andlig konsumtion (sacred consumption) 24 Detta synsätt kontrasterar besvärande starkt mot den moderna bibliotekariens uppfattning av vad hennes/hans bibliotek skall erbjuda kunderna. Emellertid äger just nu en byggboom rum vad gäller bibliotek Europa över och inte minst i Sverige. Varenda högskola med självaktning bygger eller bygger om sina bibliotek till enorma inglasade palats med ljus rymd och stora allmänna ytor. Kanske man även här kan finna underlag för ovanstående vid första anblicken bisarra resonemang som antyder att biblioteken och dess byggnader utgör ett substitut för människans behov av sakrala byggnader? De nyssnämnda enkäterna erbjöd också tillfälle till fria kommentarer kring biblioteket. Här finner man samma klara koncentration på praktiska ting: buller, ljus, städning, köer etc. Forskarna i projektet var på väg mot ännu en dimension i sina försök att få bibliotekskunderna att verbalisera sina upplevelser av biblioteket. Man lekte med tanken att fråga kunderna vilken relation de hade till biblioteket, såg de det som en mamma eller som en vän? De inblandade bibliotekariernas kompakta motstånd satte stopp för frågan, men litteraturen ger exempel på motsvarande angreppssätt inom andra områden 25 Varför så nöjd? En allmän iakttagelse av konsumenter visar att de är förvånande nöjda när de besvarar enkäter. Kring detta finns ett antal teorier. Så länge det finns alternativ för kunden att välja mellan försvarar han sitt val. Han har ju själv träffat det och hans missnöje kastar en skugga över honom. Antingen har han träffat ett felaktigt val eller också är han en ointressant kund. Val av universitet motiverat i enkäter inför rankinglistor är ett sådant exempel. Här vill man kanske inte ge ett negativt svar och därmed sänka värdet av den dyrbara MBA-utbildning som man valt. 26 Ett resonemang säger att ovanstående gäller när kunden har alternativ, på marknader där inga val finns är kunderna oftare missnöjda. 27 I de enkäter som utfördes under projektet med bibliotekskunderna är kunden dock nöjd (5,69 på en skala av 7 i den senaste mätningen vid Handelshögskolan). Detta kan te sig förbryllande. Studenter och forskare som är lierade med en 23 Enkät vid Handelshögskolan 2 24 Belk 25 Fournier s Söderlund 1997s Fornell 6

7 viss institution kan enligt svensk praxis med vissa restriktioner fritt välja vilket bibliotek de vill utnyttja. Dock är det självklart geografiskt bekvämast för studenten att primärt låna vid sin högskolas bibliotek, och åtminstone kurslitteraturen är ofta spärrad för externa lån. Enligt ovanstående resonemang borde detta generera starkare krav på biblioteket och en mer kritisk attityd. Här kan det förtjäna att påpekas att lojala kunder inte nödvändigtvis är nöjda kunder. Det föreligger ibland en bytesbarriär som låser kunden vid ett redan fattat alternativ, utan att han nödvändigtvis är nöjd. 28 En annan generell psykologisk förklaring till nöjdheten skulle möjligen ligga i teorien att människan av naturen skulle vara positiv och därför tendera att ge positiva kommentarer Ur bibliotekens synpunkt skulle de positiva omdömen möjligen kunna ses som användbara gentemot ifrågasättande makthavare inte minst som dessa skiljer sig från de reella användarna. Attityden ger å andra sidan föga grund för utveckling av service och funktioner eller för äskanden om ytterligare resurser. I vårt innersta bär också vi bibliotekarier övertygelsen om att bibliotekens informationsresurser konstant är underutnyttjade i proportion mot sina kostnader. Den företagsekonomiska litteraturen talar om att hög kundtillfredsställelse kan ha sin grund i för lågt ställda förväntningar. 29 Ett gap finns mellan den missnöjde kundens förväntningar och hur han/hon upplever resultatet av sitt besök. Ett motsvarande gap finns naturligtvis där lågt ställda förväntningar ger ett oförmodat positivt utfall. Kunden har ofta inte en realistisk bild av vad biblioteket borde kunna leverera. 30 Andra spekulationer antyder att kunders förväntningar skulle växa vid frekventare användning och bli mer realistiska, men enkäterna i kundprojektet ger inte underlag för detta. En amerikansk studie visar å andra sidan att studenter som fått biblioteksundervisning både hade en mer realistisk uppfattning om bibliotekets tjänster och visade en större belåtenhet med dem. Samtidigt smög sig dock en mer kritisk (realistisk?) bild av personalen in 31. I en framtid med det papperslösa digitala biblioteket inställer sig som Lars Arvidsson påpekat en ny situation för biblioteken. 32 Möjligheten till fria val ökar för kunderna i och med det geografiska oberoendet. Detaljstudier av World Wide Webs användare är å andra sidan tekniskt komplicerade att utföra. Mängden av besök avspeglar sig tydligt, men jämförelsematerial saknas och den individuelle användaren är svårbestämbar. Slutkommentar I den avslutande rapporten från projektet Den nöjde bibliotekskunden undrar forskarna lite hädiskt om huvudmålet för biblioteket verkligen är en nöjd kund. Frågan ställs alltså mot bakgrund av den generella iakttagelsen att kunder har en generell tendens att i enkäter vara nöjdare än de borde vara. Ett annat skäl som påpekats tidigare är att nöjdheten kan ha sin grund i bristande marknadsföring grundad på bristande utbildning. Bibliotekarier har en instinktiv känsla av ett lågt 28 ibid 29 Söderlund 1997 s Usherwood s 2 31 Stamatoplos s 228 ff 32 Arvidsson 7

8 utnyttjande av bibliotekens resurser. Bibliotek är dyra. Även om de nytillkommande elektroniska resurserna svarar för en reell dramatisk fördyrning i kapp med tunga datainvesteringar, är det ändå personalkostnader på upp till 60% av budgeten som sticker finansiärerna i ögonen. Mot denna bakgrund borde bibliotekarierna har en tydlig ny roll som utbildare i de nya elektroniska informationsresurserna. Behovet att komma in tidigt med grundläggande undervisning är omisskännligt. Undersökningar visar nämligen att beteendet vid informationssökning utmejslas mycket tidigt. 33 I en situation där högskolor och bibliotek är strängt upptagna av att mäta sin förmåga och sin kvalité efterlyser också biblioteksvärlden möjligheter att mäta slutprodukten studenten på nya sätt. För bibliotekens del vore det av självklar betydelse att kunna sätta biblioteksutnyttjandet i relation till studieresultaten eller naturligtvis ännu hellre se hur studenterna ute i arbetslivet drar nytta av sin förmåga att söka information. Tidigare har jag noterat protester mot att använda ordet kund för bibliotekens användare och även mot att tillämpa kundbegreppet på högskolans studenter. En lundensisk sociolog hävdar att det nya massuniversitetet ökar kraven på individens synlighet och därmed på relationen elev lärare. Samtidigt präglas studenten av modernt marknadstänkande och ser sig som universitets kund, en person som betalar för varor från universiteten. 34 Studenten är en individ som skall uppfostras till att bli självständigt och påverka sin egen studiesituation och termen kund upplevs som konsumtionsinriktad och passiv. Biblioteken anstränger sig att följa marknadens trender. Kanske kundmetaforen till slut inte är så lycklig för biblioteken ens i ett samhälle, där konsumtionen börjar ersätta religionen? Kanske bibliotekarierna inte är verksamma på konsumtionsmarknaden utan borde söka sin roll på en annan marknad i informationssamhället och bland dess utbildare, där begreppet kund enligt resonemanget ovan starkt ifrågasätts? Referenser Andaleev, S & Simmonds, P, 1998, Explaining user satisfaction with academic libraries. Strategic implications, College and Research Libraries Arvidsson, L 1998 Re utvärdering och mätning av elektroniska resurser, Inlägg på BIBLIST Bates, M.J The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface, Online Review 13(5) Belk, RW, Wallendorf, M & Sherry, J 1989 The sacred and the profane in consumer behavior: theodicy on the Odyssey, Journal of consumer research Budd, J, 1997, A critique of customer and commodity, College and Research Libraries Roes 34 Persson s 27 8

9 Cotta-Schönberg, M, 1995, Performance measurement in the context of quality management. Northhumbria Conference on Performance Measurement 1 Folkbiblioteken i informationssamhället Red Sirkka Westberg DFI 1987:3 Fornell, C, 1992, A national customer satisfaction barometer. The Swedish experience, Journal of Marketing, Fournier, S, 1999, Rediscovering satisfaction, Journal of Marketing Vol. 63, Höglund, L, 1995, Studenternas bibliotek. Delstudie 2. Stockholm BIBSAM Johnson, B G,1985, Ledningsmodeller för offentlig service. Informationsförsörjningen som tillämpningsområde. DFI-publikationer 1985:2 Julien, H Constructing users in library and information service, ASLIB Proceedings Kettner, H Är bibliotek kund- eller produktorienterade? DIK-forum nr Larsson, I., 1997 Monitoring an OPAC. BIBSAM-rapport 14 Normann, Richard, Service management : ledning och strategi i tjänsteproduktionen Malmö : Liber Persson, A, 1998 Studentinflytande i massuniversitetet Rapport / Lunds universitet, Utvärderingsenheten 204 Roes, H, 1999, Promotion of electronic journals to users by libraries: A case study of Tilburg University Library, Serials Roos, E, 1989, Vem? Varför? Vad? : något om användningen av Göteborgs universitetsbibliotek. Rapport Göteborgs universitetsbibliotek 1 RUT. Resultatvärdering och utvärdering av mätmetoder Producerad och sammanställd vid Stockholms Universitetsbibliotek av Bo Ekengren projektledare Margareta Törngren BIBSAM-rapport 6 Stamatoplos, A & Mackoy, R, 1998, Effects och library instruction on university students satisfaction with the library: a longitudinal study College and Research Libraries Söderlund M, 1997, Den nöjda kunden, Liber, Malmö Söderlund, M, 1998, Segmentering : om marknadsföring på fragmenterade marknader Liber, Malmö Söderlund, M, 1999, Konsumtion av upplevelser skapar starka band Svenska Dagbladet Understreckare 14 augusti 1999 Söderlund, M, & Strandkvist, K, 1999, Customers willingness to participate in surveys on a continuous basis and the relationship marketing paradigm 28th EMAC conference, May 11-14, Berlin Söderlund, M, & Strandkvist, K Enkäter i anslutning till BIBSAMs NKI-indexprojekt Den nöjde biblioteksbesökaren: Sätt betyg på Handelshögskolans bibliotek! Pilotstudie 1 9

10 Besökarnas nöjdhet med Södertörns högskolebibliotek våren Pilotstudie 2 Sätt betyg på Handelshögskolans bibliotek Enkät Söderlund, M, & Strandkvist, K, 2000, Den nöjda biblioteksbesökaren Projektrapport till BIBSAM Usherwood, B, Value and impact studies, 1999, 65 th IFLA Council and general conference Proceedings, (WS)-E Van House, N. 1990, Measuring academic library performance : a practical approach : Chicago. Van House, N 1994 Mått och mätningar : biblioteksservice vid universitets-, högskole- och forskningsbibliotek övers Bo Ekengren ; Kurt Fransson... projektledare Margareta Törngren Rapport / Stockholms universitetsbibliotek 25 Vegesack, U, 1985 Hur används våra bibliotek DFI-publikationer 1985:1 10

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

Marknadsföring av akademiska bibliotek en jämförande studie mellan Sverige och England

Marknadsföring av akademiska bibliotek en jämförande studie mellan Sverige och England MASTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:3 Marknadsföring av akademiska bibliotek en jämförande studie mellan Sverige

Läs mer

En känsla av service

En känsla av service UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Avdelningen för Biblioteksoch Informationsvetenskap En känsla av service Upplevd tjänstekvalitet i en av bibliotekets kompletterande tjänster Pia Brinkfeldt

Läs mer

Konsumentrörligheten på de finansiella marknaderna. En uppföljning åtta år senare. Merja Mankila och Amelie Gamble CFK-RAPPORT 2009:01

Konsumentrörligheten på de finansiella marknaderna. En uppföljning åtta år senare. Merja Mankila och Amelie Gamble CFK-RAPPORT 2009:01 Konsumentrörligheten på de finansiella marknaderna. En uppföljning åtta år senare CFK-RAPPORT 2009:01 Centrum för konsumtionsvetenskap Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Box 606 405 30 Göteborg

Läs mer

Undersökning av process och metoder. Susann Funck

Undersökning av process och metoder. Susann Funck Institutionen för ABM Biblioteks- & informationsvetenskap Marknadsföring av folkbibliotek i glesbygden Undersökning av process och metoder Susann Funck Masteruppsats, 30 högskolepoäng, vt 2008 Institutionen

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010

Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010 Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt 2009-2010 Texten är skriven av Anette Eliasson och Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland. Linda Tillander, Regionbibliotek Halland, har skrivit

Läs mer

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

+DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH

+DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK +DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar?

Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2004:120 Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar? ULRIKA MILD

Läs mer

ENKÄTUNDERSÖKNINGAR I TEORI OCH PRAKTIK med inriktning på folkbibliotek

ENKÄTUNDERSÖKNINGAR I TEORI OCH PRAKTIK med inriktning på folkbibliotek ENKÄTUNDERSÖKNINGAR I TEORI OCH PRAKTIK med inriktning på folkbibliotek Christina Jansdotter Anneli Svensson Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Lunds

Läs mer

E-HANDEL vs DETALJHANDEL

E-HANDEL vs DETALJHANDEL UPPSALA UNIVERSITET Magisteruppsats Företagsekonomiska Institutionen VT 2008 E-HANDEL vs DETALJHANDEL En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten vid köp av

Läs mer

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 10p VT2006 Handledare: Karin Winroth Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Författare: Niklas Brolin

Läs mer

Internkommunikation. en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola

Internkommunikation. en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola Internkommunikation en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola Johan Hansson och Erik Åkesson Examensarbete Medie- och kommunikationsvetenskap Konst, kultur och kommunikation

Läs mer

Kundhantering inom elbranschen

Kundhantering inom elbranschen Företagsekonomi C 2006-01-18, HT 2005 Seminariegrupp 2c Kundhantering inom elbranschen En fallstudie av Fortum och Telge Energi Författare: Nermina Ganic e-post: nermina.ganic@gmail.com Handledare: Hans

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

När, var och hur? - En studie av kontaktlinsanvändares köpbeslutsprocess

När, var och hur? - En studie av kontaktlinsanvändares köpbeslutsprocess Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatsuppsats 10 poäng Handledare: Lars Vigerland Vårterminen 2007 När, var och hur? - En studie av kontaktlinsanvändares

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

2/05. Utveckling av kommunikationsnätverk. Robin Teigland Handelshögskolan i Stockholm

2/05. Utveckling av kommunikationsnätverk. Robin Teigland Handelshögskolan i Stockholm 2/05 En sjätte reflektion från forskningsprojektet Verksamhetsnyttig information och kommunikation Utveckling av kommunikationsnätverk i kunskapsföretag Robin Teigland Handelshögskolan i Stockholm Sven

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

Kundorienterad biblioteksverksamhet

Kundorienterad biblioteksverksamhet Kundorienterad biblioteksverksamhet en jämförelse mellan bibliotek och lärcentra i Sverige och England Rapport LiTH-IKP-R-1379 Anette Hallberg, MSc. Avdelningen för kvalitetsteknik/ikp Linköpings universitet

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Relationsmarknadsföring

Relationsmarknadsföring Södertörns df högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Marknadsföring Vårterminen 2014 Programmet för Ekonomi, Teknik och Design Relationsmarknadsföring Hur bankerna ska klara

Läs mer

Informationsmäklare i Sverige Marknadsföringsstrategier och konkurrensmedel i en outvecklad bransch

Informationsmäklare i Sverige Marknadsföringsstrategier och konkurrensmedel i en outvecklad bransch MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:78 Informationsmäklare i Sverige Marknadsföringsstrategier och konkurrensmedel

Läs mer

I huvudet på en chef. - service management?

I huvudet på en chef. - service management? Mälardalens högskola Ekonomihögskolan EM0660, Marknadsföring för varor och tjänster PM2, 3 poäng PM-handledare: Lennart Haglund och Madelaine Lundberg I huvudet på en chef - service management? Författare

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen Förväntningsgapet mellan revisor och klient

Företagsekonomiska institutionen Förväntningsgapet mellan revisor och klient Företagsekonomiska institutionen Förväntningsgapet mellan Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2004 Handledare: Gudrun Baldvinsdottir Författare: Katarina Eklund 800307 791011

Läs mer

Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier på det?

Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier på det? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:39 Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier

Läs mer

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå C-UPPSATS 2007:274 Kundtillfredsställelse bland småföretagare En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå André Andersson Fredrik Karlsson Luleå tekniska universitet C-uppsats

Läs mer

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:28 Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En

Läs mer