varför alla doktorander borde vara anställda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "varför alla doktorander borde vara anställda"

Transkript

1 Argumentationsskrift varför alla doktorander borde vara anställda Sveriges förenade studentkårer

2 Förord Det är en grundläggande princip på den svenska arbetsmarknaden, att den som arbetar har rätt att erkännas som anställd och få ett anställningsbevis. Det finns ingen som helst anledning att utesluta doktorander från denna princip. De krav vi ställer är därför inte orimliga. Tvärtom. När vi kräver att alla doktorander ska ha anställning från det att man blivit antagen, innebär det endast att doktorander ska få det grundläggande skydd som omfattar övriga grupper på arbetsmarknaden. Precis som fackliga organisationer på arbetsmarknaden arbetar för sina medlemmars intressen, accepterar inte heller Sveriges förenade studentkårers Doktorandkommitté (SFS-DK) och Sveriges Doktorandförening (SDF) att doktorander ges undermåliga villkor i syfte att fler doktorander ska kunna antas till forskarutbildningen. Denna skrift har framtagits i samarbete mellan SFS-DK och SDF. Dess ändamål är att ge dig som förtroendevald inom en studentkår eller inom facket fakta och argument för att få ditt lärosäte att följa principen att alla doktorander ska ha anställning. Frågan är lika viktig inom universiteten som vid de högskolor som från år 2010 startar nya forskarutbildningar inom så kallade områden. Skriften riktar sig främst till doktorander, men även förtroendevalda studenter på grund- och avancerad nivå samt andra fackligt förtroendevalda personer på lärosätena (såsom adjunkter, forskare, lektorer och professorer). I många av de organ där beslut fattas som påverkar doktoranders situation är student- eller arbetstagarrepresentanterna inte själva doktorander. Det är en styrka för såväl studentrörelsens som fackföreningsrörelsens förtroendevalda att arbeta sida vid sida för att förbättra både sina egna och andra organiserades villkor. Där man saknar egen erfarenhet är tillgång till stöd och fakta nödvändig. Därför behövs denna skrift. Stockholm Lars Abrahamsson Ordförande SDF 2010 (SDF är SULF:s doktorandsektion) Odd Runevall Ordförande SFS Doktorandkommitté 2010/2011

3 Inledning Sveriges Förenade Studentkårers doktorandkommitté (SFS-DK) och Sveriges Doktorandförening (SDF) anser att samtliga personer som är antagna till forskarutbildning i Sverige ska ha anställning som doktorand. Anställning är den enda finansieringsform för doktorander som ger full tillgång till socialförsäkringar och arbetstagarrättigheter. Utbildningsbidrag, stipendier och egen finansiering tillhör förgångna tider och bör slopas som finansieringsformer. Denna skrift är tänkt att fungera som stöd för studentkårer och lokala fackföreningar i arbetet med att förmå sina lärosäten att erbjuda samtliga doktorander anställning under hela forskarutbildningen. Förutsättningarna ser olika ut runtom i Sverige då vissa lärosäten har en hög andel forskarstuderande med stipendium och utbildningsbidrag som försörjning, medan andra föredömligt nog redan strävar efter att erbjuda så många som möjligt en doktorandanställning eller jämförbara levnadsvillkor. Som studentrepresentant eller arbetstagarrepresentant kan du påverka beslut i många av högskolans organ, men störst möjlighet till detta finns många gånger i fakultetsnämnderna, där bland annat beslut om antagning till forskarutbildning fattas. Det är där det exempelvis avgörs om en viss finansiering är tillräcklig för att uppfylla lärosätets finansieringsansvar gentemot doktoranden. Fakultetsnämnderna har det yttersta ansvaret för utbildning på forskarnivå vilket gör att valda studentrepresentanter här har ett stort ansvar att påverka beslut genom att belysa frågorna ur ett doktorandperspektiv. Enligt nu liggande förslag kommer regleringen av fakultetsnämnderna och deras ansvar för forskarutbildningen att avskaffas och organisationsstrukturen kan därefter komma att se olika ut vid olika lärosäten. En påverkansmöjlighet som kvarstår är dock styrelserna för respektive lärosäte. En universitetsstyrelse kan exempelvis fatta beslut om interna regler för lärosätet, såsom att alla antagna doktorander ska vara anställda. Nedan presenteras en rad argument till varför doktorander ska vara anställda från antagningsdagen. I skriften finns även bakgrundsfakta som visar hur anställningssituationen ser ut idag på våra lärosäten, samt ofta förekommande motargument till anställning för doktorander och resonemang kring hur ni kan bemöta dessa. Bakgrund I Sverige finns tre huvudsakliga finansieringsformer för en person antagen till forskarutbildning, nämligen doktorandanställning, utbildningsbidrag och stipendium. Andra löneformer kan även förekomma så som lön från ett företag som företagsdoktorand (en så kallad industridoktorand), annan anställning inom högskolan och egen finansiering (ofta via studiemedel). Industridoktoranders situation varierar, möjligheten att ägna tid åt

4 forskarutbildningen kan skifta med företagets behov av arbetskraft, men vanligen har de bättre ekonomiska förhållanden än doktorander med doktorandtjänst. Andra anställningar inom högskola kan vara lärartjänst eller tekniska eller administrativa tjänster. Under inga omständigheter ska andra högskoletjänster såsom adjunktstjänst, laboratorieassistent, forskningsingenjör, eller liknande erbjuda lägre ekonomisk ersättning än doktorandtjänsten för en doktorand. Egen finansiering av forskarutbildningsstudier bör inte förekomma, då detta inte bara ger en ekonomisk otrygghet för doktorand och lärosäte, utan även kan utgöra en bakväg in till forskarstudier utan öppen konkurrens och en rättssäker antagning. Tabell 1 sammanfattar hur de tre vanligaste finansieringsformerna täcker in samhällets sociala förmåner. Som framgår av tabellen finns en klar skiljelinje mellan två grupper, doktorander som är anställda och de som inte är anställda. De som har doktorandanställning, har högskoletjänst eller är industridoktorander, är anställda i ordets fulla bemärkelse. På samma sätt som andra som utför ett arbete i Sverige innebär det rätt till sjukpenning och föräldrapenning, rätt till arbetslöshetskassa och pension samt rätt till semester med ersättning. Med övriga finansieringsformer är doktoranden däremot en student som erhåller ersättning, trots att hon eller han genomför forskning på kvalificerad nivå. En välvillig arbetsgivare kan fylla ut de tomma rutorna i tabellen nedan med egenhändigt arrangerade lösningar, men det finns dock ingen garanti för att så sker. I detta avseende skiljer sig lärosätena åt. Tabell 1. Rättigheter vid olika finansieringsformer. Stipendium Utbildningsbidrag Doktorandanställning Fastställd årsarbetstid NEJ NEJ JA Fastställd semesterrätt NEJ Ledighet utan semesterersättning JA A-kassa NEJ NEJ JA Sjukpenning NEJ Förlängning* JA Föräldrapenning NEJ Förlängning* JA Statlig tilläggspension NEJ NEJ JA Arbetsskadeförsäkring NEJ NEJ JA Allmän pension NEJ JA JA *Förlängning får medges efter ansökan till Fakultetsnämnd. En doktorand med utbildningsbidrag har rätt att behålla finansiering under föräldraledighet eller vid sjukledighet [1]. Övrig information: En vanligt förekommande lösning är att kombinera utbildningsbidrag med assistenttjänst. Assistenttjänsten får uppgå till högst 40 procent [2] men är vanligtvis på en lägre aktivitetsnivå, typiskt

5 mellan 5-20 procent. En doktorand med utbildningsbidrag på heltid får inte ha en total aktivitetsnivå överstigande 120 procent [3]. Detta innebär att kombinationen utbildningsbidrag och assistenttjänst aldrig får överstiga 120 procent. Assistenttjänst ger samma förmåner som andra anställningar men utgår från inkomsten, vilken i dessa fall blir låg på grund av deltiden. Detta i sin tur leder till att sjuk- och föräldraförsäkringen blir låg. Samtidigt är aktivitetsnivån för låg för att kvalificera till A-kassa. Man kan inte utföra undervisningsrelaterade eller andra institutionssysslor om man finansieras med utbildningsbidrag utan att dessa faller under en assistenttjänst. För stipendiater, som per definition inte arbetar, föreligger risk för beskattningsskyldighet om arbete utförs för såväl stipendiat som för lärosäte. Därför riskerar du som stipendiat att gå miste om möjlighet till meriterande institutionstjänstgöring. Argument Doktorander utför ett viktigt arbete Kanske är det främsta skälet till varför en doktorand ska vara anställd att de som genomgår en forskarutbildning faktiskt utför arbete. En stor skillnad mellan Sverige och många andra länder är att forskarstuderande utför en stor andel av den forskning som kommer samhället till nytta. Därmed bör doktorander också ha rimliga anställningsförhållanden och samtidigt kunna tjäna in en fullgod pension. SFS-DK/SDF anser att det är ovärdigt svenska universitetet att låta människor utföra kvalificerade uppgifter som ingår i institutionernas verksamhet utan att ta fullt arbetsgivaransvar. Detta tillåts inte i någon annan sektor i samhället. Tyvärr finns på många håll fortfarande en bild av en doktorand som en ung student, hängiven åt sin forskning och utan något större behov av social trygghet. I sådana fall är den djupt felaktig. Enligt Högskoleverket gäller följande för svenska doktorander [4] : Medianålder bland doktorander; 33 år Hälften kvinnor, hälften män 70 % är gifta eller sammanboende 40 % har hemmavarande barn under 18 år 49 % har ingen förälder med akademisk examen 80 % jobbar minst 40 h/vecka 75 % av doktoranderna fick ingen/liten inblick i sina rättigheter och skyldigheter vid utbildningens start Lika lön för lika arbete Det är djupt orättvist att en doktorands ekonomi, såväl under som efter

6 utförd forskarutbildning, och att hans/hennes möjligheter att bilda familj ska bero på hur pass välfinansierat doktorandprojektet är. I många forskargrupper arbetar stipendie-/studiebidragsfinansierade och anställda doktorander med liknande eller till och med exakt samma uppgifter. Då bör de givetvis arbeta under lika villkor. Kvalitetshöjande Genom att erbjuda en anställning med konkurrensmässiga anställningsvillkor har lärosätena större möjlighet att attrahera de allra bästa doktoranderna från hela världen, vilket bidrar till en kvalitetshöjning för såväl forskningen som för doktorandutbildningen som bedrivs på svenska lärosäten. Att utan en trygg anställning stå utanför det sociala skyddsnätet kan leda till oro och psykisk ohälsa, vilket kan ha negativ påverkan på kvaliteten av utfört arbete. Långsiktig kompetensförsörjning inom högskolan och samhället i övrigt bygger på att de som rekryteras till och genomgår forskarutbildning verkligen har möjlighet att klara av doktorandtiden ekonomiskt. För att kunna fullfölja en forskarutbildning och samtidigt kunna bidra till forskning på hög nivå krävs att de mest lämpade personerna antas till forskarutbildning. Det är viktigt att även lärosäten kan erbjuda nyutexaminerade studenter, i konkurrens med andra möjliga arbetsgivare, godtagbara anställningsvillkor. Inget A- och B-lag bland högskolepersonalen I en situation där en del av personalen (lärare och teknisk-/ administrativ personal) har anställningar medan doktorander får en annan typ av ersättning uppstår lätt en skiktning i status som får effekter på arbetsmiljön. Den svenska högskolan bör vara jämlik. Regler Enligt högskoleförordningen [5] får fakultetsnämnden bara anta sökande till forskarutbildningen som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Fakultetsnämnden kan också anta sökande som har någon annan form av finansiering, vanligen ett stipendium. Även en företagsdoktorand som får lön av ett företag kan antas, om nämnden bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen. Sedan 1998 föreskrivs i regleringsbreven att medel ur statsbudgeten inte får användas till att finansiera forskarutbildning med stipendium. Det är oklart om regeln i verklighet följs av landets lärosäten. Eftersom flera av

7 forskningsråden får sina medel genom tilldelning från staten kommer deras resurser direkt från statsbudgeten. Därmed borde inte heller projekt som finansieras av sådana aktörer kunna genomföras med stipendiater. Både Vinnova och Vetenskapsrådet uttrycker klart och tydligt i sina regleringsbrev att man inte finansierar stipendier. Regeringen förordar i propositionen Forskning för ett bättre liv (2004) [6] att inte heller andra medel, utöver de ur statsbudgeten, läggs på stipendier om medlen i stället kan användas till en doktorandanställning eller utbildningsbidrag. Av de medel som högskolorna får av staten för att studiefinansiera doktorander ska, enligt 2007 års regleringsbrev, minst 75 procent gå till doktorandanställningar. Motargument Det är dyrt med doktorandanställning Ett vanligt motargument är att lärosätena vill ge fler chansen att doktorera. Hellre än att anställa en doktorand kan två stycken finansieras med utbildningsbidrag eller stipendium. Doktorander utför idag billigt en stor del av forskningen i Sverige, men i vissa ämnen överstiger antalet utexaminerade doktorander arbetsmarknadens behov, vilket leder till betydande arbetslöshet bland nydisputerade. Resultatet är varken samhällsekonomiskt lönsamt eller etiskt försvarbart för den drabbade doktoranden. Högskoleverket (HSV) gjorde år 2006 [7] en kartläggning om bruket av stipendier vid lärosätena i landet och konstaterade att det bästa för en enskild doktorands rättssäkerhet vore om lärosätenas egeninrättade stipendier ersattes med anställningar. I samma rapport föreslår HSV att den sociala tryggheten för doktorander som inte har anställning ska lösas med en standardförsäkring. Dessa doktorander skulle då fortfarande lämnas utanför de generella trygghetssystem som i övrigt gäller på arbetsmarknaden, vilket SFS-DK/SDF inte anser tillfredsställande då budskapet är att alla doktorander ska ha en trygg och förhållandemässigt likvärdig forskarutbildningstid. En billig forskarutbildning riskerar även att kvaliteten på utbildningen försämras. Detta som ett resultat av att handledare kan frestas att anta fler doktorander med stipendier snarare än att satsa på färre doktorander med anställning, och därigenom tryggare villkor. I dessa fall kan doktoranderna möjligtvis gå miste om samma materiella och handledningsmässiga resurser som en anställd doktorand då incitamenten att de skall disputera i tid och få ut maximalt av sin forskarutbildningstid är lägre. Detta kan leda till en kvalitetsförsämring då det är svårt för en handledare att bidra med bra handledning till ett stort antal doktorander.

8 Vidare är inte antagningsprocessen till forskarutbildning lika reglerad vad gäller externa stipendiater som vid doktorandtjänst. Här minskar sannolikheten att den bäst lämpade antas genom öppen antagning. Avskaffandet av stipendier är således inte bara en rättvisefråga, utan även en kvalitetsfråga. Konkurrera med utlandet Vissa menar att internationaliseringen inte möjliggör doktorandanställning till samtliga doktorander eftersom det skulle bli svårt att attrahera utländska doktorander som har stipendier från sina hemländer till en forskarutbildning på svenska lärosäten. Ett sådant argument tar inte hänsyn till att personerna ska leva i Sverige och utföra arbetsuppgifter med samma svårighetsgrad som sina svenska kollegor. Ett sådant förhållningssätt är diskriminerande och skulle normalt inte tillåtas om personen varit en svensk doktorand och vidare skulle detta definitivt inte tillåtas på övriga delar av arbetsmarknaden i vårt land. Vidare kan man från lärosätets håll med diverse metoder försäkra och höja ersättningsnivåer för de utländska doktoranderna, i de fall deras hemländers bidragsgivare inte tillåter att medlen omvandlas till delfinansiering av doktorandtjänster. Under hösten 2008 tog en arbetsgrupp inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) fram ett förslag om att skapa ett enhetligt system för finansiering av forskarstudier som innebar att stipendier skulle sluta användas för försörjning av forskarstuderande [8]. Den visar på att möjligheten att avskaffa stipendier som finansieringsform av doktorandstudier finns med förutsättning att viljan finns. Forskarutbildningen är bara en utbildning Ett ytterligare motargument är att doktorander bara genomgår en utbildning. I Sverige utför doktorander kvalificerade arbetsuppgifter och de är en viktig del av forskningsmiljön vilket grusar ovan nämnda argument. Under senare år har doktorandernas andel av det totala forskningsarbetet legat runt 40 procent. Dessutom deltar många doktorander i grundutbildningen som lärare. En doktorand skall endast ägna sig åt utbildning eller annan institutionstjänstgöring om den har doktorandtjänst med hänsyn tagen till institutionstjänstgöringen i studieplanen, annan högskoletjänst eller utbildningsbidrag med assistenttjänst. Stipendiater skall överhuvudtaget inte utföra arbete. Diskussionen om att doktorerande inte är ett riktigt arbete förekommer inte heller för industridoktorander då deras arbetsgivare accepterar och uppfattar ett av syftena med forskarutbildningen, att blanda uppdragsforskning och utbildning.

9 Hur ser det ut med doktorandanställningar i dagsläget? Utifrån de kartläggningar av doktorandernas försörjningsformer som gjorts av HSV i samband med de nationella utvärderingarna Doktorandspegeln (2003, 2008) samt i den statistik som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar årligen, har enbart drygt hälften av doktoranderna på landets lärosäten idag en anställning som doktorand. I 2008 års Doktorandspegel var siffran 55 procent, vilket var en liten ökning från 2003 då motsvarande siffra var 51 procent. Utöver doktorandanställningar förekommer en lång rad andra finansieringsformer som utbildningsbidrag, stipendier och doktorander med annan finansiering. Den minst vanliga försörjningskategorin var, enligt Doktorandspegeln 2008, studiemedel (0,2 procent). Studiemedel är heller inte inrättat med avsikten att finansiera doktorander. Skillnaderna i doktorandernas ekonomiska villkor skiljer sig kraftigt åt mellan lärosäten (se Tabell 2 nedan) men också mellan olika vetenskapsområden. Högst andel doktorander med doktorandanställning finns inom matematik och naturvetenskap. Vetenskapsområdena med lägst andel doktorandtjänster återfinns inom medicin och odontologi, där det dock är vanligt att doktorander har en anställning utanför högskolan. En vanlig situation är att doktorander inte har en anställning under hela sin forskarutbildning utan inledningsvis får klara sig på utbildningsbidrag och eller stipendier. Under det första utbildningsåret har knappt 40 procent av doktoranderna en anställning som doktorand [4]. De senaste åren har antalet utländska doktorander inom svensk forskarutbildning ökat kraftigt. Av alla doktorander antagna under 2008 var 1/3 utländska doktorander [9]. När de utländska doktorandernas villkor har synats noggrannare, visar det sig att de ofta har en betydligt sämre finansiering än sina svenska kollegor. Andelen som har en doktorandanställning är betydligt lägre och istället är det vanligt med stipendier av olika slag, många gånger på en så låg nivå som kronor/månad [9]. Kinesiska doktorander, finansierade av Chinese Scholarship Council (CSC) har påträffats med stipendier på 5900 kronor/månad. Slutord SFS-DK/SDF hoppas att denna argumentationsskrift motiverar till fortsatt arbete för att ge alla forskarstuderande på ert lärosäte anställning från dag ett på forskarutbildningen. Vi är inte nöjda förrän alla doktorander får den grundläggande trygghet som betraktas som en självklarhet i det övriga samhället. Den otrygga finansieringssituationen är för de utsatta en orsak till stress och psykisk ohälsa, vilket i sig påverka forskningens effektivitet och kvalitet i Sverige på ett negativt sätt. En trygg finansiell situation ger den forskarstuderande möjligheten att fullt ut koncentrera sig på sin forskarutbildning.

10 Tabell 2. Antal forskarstuderande med studiefinansiering höstterminen De olika finansieringsformerna är doktorandtjänst (DTJ), annan anställning inom universitet eller högskola (HTJ), utbildningsbidrag (UBB), företagsdoktorand (FTG) vardagligt kallat industridoktorand, anställning som läkare (USL), annan anställning utanför universitet eller högskola där forskarutbildning bedrivs inom anställning (AUH), stipendium (STP), övrig finansiering (ÖVR) Finansieringsform DTJ HTJ UBB FTG USL AUH STP ÖVR Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Luleå tekniska universitet Handelshögskolan i Stockholm Sveriges lantbruksuniversitet Karlstads universitet Mittuniversitetet Växjö universitet Örebro universitet Blekinge tekniska högskola Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Malmö högskola Mälardalens högskola Totalt Andel kvinnor Andel män Forskarstuderande som under terminen haft flera olika finansieringstyper kan förekomma flera gånger i tabellen [10]. Referenser [1] Högskoleverkets doktorandhandbok, [2] Svensk författningssamling, SFS 1998:1003, URL: [3] Förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander, URL: [4] Doktorandspegeln 2008 (Högskoleverkets rapportserie 2008:23 R) [5] Högskoleförordningen (7 kap. 36 Tillträde till utbildning på forskarnivå), URL: [6] Forskning för ett bättre liv (2004), Regeringen, URL: [7] Kartläggning av stipendier som studiefinansiering i forskarutbildning

11 (Högskoleverkets rapport 2006:44 R) [8] 4a70-a ca0d5e3b&OwnerType=0&PropertyName=File1&FileName=Stipe ndierapport+med+protokollsutdrag pdf&attachment=true [9] Utländska doktorander i svensk forskarutbildning (Högskoleverkets rapport 2009:14 R) [10] Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009, URL:

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 UF 21 SM 1301 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2012 I korta drag Ökning av antalet doktorandnybörjare År 2012

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Promemoria U2012/2475/UH 2012-04-19 Utbildningsdepartementet Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Sammanfattning

Läs mer

Ökade forskningsintäkter och fler doktorandnybörjare

Ökade forskningsintäkter och fler doktorandnybörjare EFFEKTIVITETSANALYS 1(6) Avdelning / löpnummer 214-4-15/ Nr 3 Analysavdelningen Handläggare Ingrid Pettersson 8-563 87 62 Ingrid.pettersson@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010 UF 21 SM 1101 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2010 I korta drag Oförändrat antal doktorandnybörjare År 2010 börjar

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Maj 2015 Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Instruktion Innehåll 1. Nyheter i insamlingen... 2 2. Allmänt... 2 3. Vad ska rapporteras... 3 4. Lärosäten med examenstillstånd på forskarnivå

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte

Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte ALLMÄN INFORMATION Dessa föreskrifter och denna information baseras på Högskolelagen SFS 1992:1434 och Högskoleförordningen

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Övergripande bestämmelser om studiefinansiering av forskarutbildning vid Högskolan i Borås

Övergripande bestämmelser om studiefinansiering av forskarutbildning vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUTSFÖRSLAG Rektors Stab Åsa Dryselius, jurist 2014-04-07 Dnr 241-14 Styrelsen Övergripande bestämmelser om studiefinansiering av forskarutbildning vid Högskolan i Borås Bakgrund Enligt

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

Kartläggning av stipendier som studiefinansiering i forskarutbildning

Kartläggning av stipendier som studiefinansiering i forskarutbildning Rapport 2006:44 R Kartläggning av stipendier som studiefinansiering i forskarutbildning Redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Mall antagen av SFN den 3 september (11)

Mall antagen av SFN den 3 september (11) 1 (11) GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Upprättad (datum): Reviderad (datum): ACKUMULERAD INDIVIDUELL STUDIEPLAN * FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I VID (ämne) (institution) Personuppgifter

Läs mer

Aktivitet, försörjning och färdignivå i forskarutbildningen

Aktivitet, försörjning och färdignivå i forskarutbildningen Aktivitet, försörjning och färdignivå i forskarutbildningen Uppgift om forskarstuderandes aktivitet och försörjning skall dokumenteras av resp institution för varje kalenderhalvår för samtliga forskarstuderande

Läs mer

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare Dir. 2015:74 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska, i syfte att säkra återväxten

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Universitet och högskolor. Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen 2006

Universitet och högskolor. Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen 2006 UF 21 SM 0701 Universitet och högskolor. Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen 2006 Higher Education. Graduate students and graduate degrees awarded in 2006 I korta drag Antalet doktorander

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-12-11 Dnr: UmU 500-1168-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: FS 1.1.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: FS 1.1. Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2014-02-20 Dnr: FS 1.1.2-25-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå. Giltighetstid Fr o m den 1 januari 2013

Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå.  Giltighetstid Fr o m den 1 januari 2013 Styrdokument Dnr G 213 99/107 Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Hans Abelius Beslutsdatum 2012-06-25 Giltighetstid

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19)

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19) SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är partipolitiskt obundet och anslutet till Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

Läs mer

Antagning av doktorander

Antagning av doktorander UFV 2013/433 Antagning av doktorander Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2013-04-10 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 2.1 Avgränsning

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-14. Högskoleförordningens bestämmelser för utbildning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 1(7) DNR: SLU ua Fe.2012.4.4-3467 Exp. den: 2012-11-06 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå År 216 ökade antalet doktorsexamina jämfört med föregående år och var det högsta antalet någonsin. En förklaring till ökningen är att doktorandnybörjarna blev fler under perioden

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Anmälan från Lunds Doktorandkår om förlängning av studiefinansiering i forskarutbildningen

Anmälan från Lunds Doktorandkår om förlängning av studiefinansiering i forskarutbildningen Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman BESLUT 2006-06-29

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå Flera lärosäten har under de senaste åren avvecklat utbildningsbidrag och beslutat att doktoranderna ska ha en doktorandanställning eller en annan anställning vid lärosätet. Förändringen

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Behörighet. Beslut Dnr SU FV

Behörighet. Beslut Dnr SU FV 1 (11) Beslut 2013-12-10 Dnr SU FV-4.1.1-2492-13 Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 (ersätter tidigare riktlinjer

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström

Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström Finansieringsformer för doktorander 1. Utbildningsbidrag 2. Doktorandtjänst 3. Annan finansiering Utbildningsbidrag

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Umeå universitet, rektor Umeå

Umeå universitet, rektor Umeå Umeå universitet, rektor 901 87 Umeå Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 08-563 085 34 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 UF 21 SM 1001 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2009 I korta drag Antalet nybörjare oförändrat Bland doktoranderna

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer

Konsekvensbeskrivning av införandet av doktorandtjänst från andra året

Konsekvensbeskrivning av införandet av doktorandtjänst från andra året 1 2010-09-17 2009/608 Konsekvensbeskrivning av införandet av doktorandtjänst från andra året Under våren 2009 fick en arbetsgrupp i uppdrag av Dekanus att utreda förutsättningarna för att avveckla utbildningsbidraget

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Mårtensson/Strömgren/LE Till Socialdepartementet SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST. SKYDD OCH ANPASSNING

Läs mer

Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås

Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2014-05-20 Dnr 074-14 Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås Målgrupp för styrdokumentet Chefer, handläggare, handledare,

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet.

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet. UF 23 SM 1201 Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18 Personal vid universitet och högskolor 2011 Higher Education. Employees in Higher Education 2011 I korta drag Korrigering 2012-06-18 Tabell

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

En färdplan för svensk forskarutbildning

En färdplan för svensk forskarutbildning Agenda för forskning En färdplan för svensk forskarutbildning Agenda för forskning har granskat svensk forskarutbildnings utformning och dimensionering. Vi finner att det är rimligt att ställa högre krav

Läs mer

Antalet anställda har minskat det senaste året. Stor ökning av antalet professorer. Liten andel kvinnliga professorer

Antalet anställda har minskat det senaste året. Stor ökning av antalet professorer. Liten andel kvinnliga professorer UF 23 SM 0501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2004 Higher Education. Employees in Higher Education 2004 I korta drag Antalet anställda har minskat det senaste året I oktober

Läs mer

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning STATISTISK ANALYS 1(23) Avdelning /löpnummer / Nr 1 Analysavdelningen Handläggare Annika Haglund och Per Gillström 08-563 087 28 annika.haglund@uka.se, per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Med doktorandanställningar i sikte?

Med doktorandanställningar i sikte? Med doktorandanställningar i sikte? En genomlysning av möjligheterna och konsekvenserna av att vid Göteborgs universitet finansiera doktorander enbart via anställningar. Hans Abelius 2011-05-27 Styrelsesammanträde

Läs mer

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick 25/9-2015 Anders Ahlstrand Analys av ansökningar om Erasmus Charter for Higher

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning

Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning 1 2010-12-20 2009/608 Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning Förslag Doktorandanställning införs för samtliga heltidsdoktorander

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om forskningspolitik

Fackförbundet ST. ST om forskningspolitik Fackförbundet ST ST om forskningspolitik ST 2011. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST Fackförbundet ST om forskningspolitik I denna skrift behandlas, utifrån ett fackligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2009:933 Utkom från trycket den 29 september 2009 utfärdad den 10 september 2009. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 1 Urank 22 mars 2011 Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet fortsätter att toppa Uranks lista över landets utbildningsinstitutioner.

Läs mer

Förfarandet vid tillträde till utbildning på forskarnivå vid Linköpings universitet

Förfarandet vid tillträde till utbildning på forskarnivå vid Linköpings universitet Linköpings universitet Rektor 581 83 Linköping Dnr LiU 705/07-52 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa

Läs mer

Självvärdering doktorsexamen

Självvärdering doktorsexamen , www.uka.se Rapport 2014:18 Självvärdering doktorsexamen Utvärdering av utbildning på forskarnivå Reviderad 2015-03-27 Självvärdering: Utvärdering av utbildning på forskarnivå Reg.nr 412-221-14 Utgiven

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten 1 (13) BESLUT 2016-10-27 Dnr SU FV-4.1.1-2492-13 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10, reviderade 2016-10-18. Enligt

Läs mer

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete Verksamhetsplan Sveriges förenade studentkårer 2015 / 2016 1. Inledning SFS verksamhetsplan är det dokument som slår fast vilket arbete som SFS ska bedriva under verksamhetsåret med politisk påverkan och

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH FÖRESKRIFT Gäller från och med 2012-03-12 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH Gäller fr o m 2001-06-07 Ändrad fr o m 2008-12-03, 2012-03-12 fastställd av universitetsstyrelsen 2008-12-03

Läs mer

FAQ Doktorander vid ERG

FAQ Doktorander vid ERG FAQ Doktorander vid ERG Det här dokumentet vänder sig till doktorander som är antagna till något av forskarutbildningsämnena vid ERG inkl CeHum; etnologi, genusvetenskap, religionshistoria och ämnesdidaktik.

Läs mer

Situationen för en doktorand vid Mälardalens högskola Bristerna i uppföljningen av en individuell studieplan och hanteringen av ett tillgodoräknande.

Situationen för en doktorand vid Mälardalens högskola Bristerna i uppföljningen av en individuell studieplan och hanteringen av ett tillgodoräknande. Mälardalens högskola, rektor Box 883 721 23 Västerås (MDH 3.2-201/10) Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer