varför alla doktorander borde vara anställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "varför alla doktorander borde vara anställda"

Transkript

1 Argumentationsskrift varför alla doktorander borde vara anställda Sveriges förenade studentkårer

2 Förord Det är en grundläggande princip på den svenska arbetsmarknaden, att den som arbetar har rätt att erkännas som anställd och få ett anställningsbevis. Det finns ingen som helst anledning att utesluta doktorander från denna princip. De krav vi ställer är därför inte orimliga. Tvärtom. När vi kräver att alla doktorander ska ha anställning från det att man blivit antagen, innebär det endast att doktorander ska få det grundläggande skydd som omfattar övriga grupper på arbetsmarknaden. Precis som fackliga organisationer på arbetsmarknaden arbetar för sina medlemmars intressen, accepterar inte heller Sveriges förenade studentkårers Doktorandkommitté (SFS-DK) och Sveriges Doktorandförening (SDF) att doktorander ges undermåliga villkor i syfte att fler doktorander ska kunna antas till forskarutbildningen. Denna skrift har framtagits i samarbete mellan SFS-DK och SDF. Dess ändamål är att ge dig som förtroendevald inom en studentkår eller inom facket fakta och argument för att få ditt lärosäte att följa principen att alla doktorander ska ha anställning. Frågan är lika viktig inom universiteten som vid de högskolor som från år 2010 startar nya forskarutbildningar inom så kallade områden. Skriften riktar sig främst till doktorander, men även förtroendevalda studenter på grund- och avancerad nivå samt andra fackligt förtroendevalda personer på lärosätena (såsom adjunkter, forskare, lektorer och professorer). I många av de organ där beslut fattas som påverkar doktoranders situation är student- eller arbetstagarrepresentanterna inte själva doktorander. Det är en styrka för såväl studentrörelsens som fackföreningsrörelsens förtroendevalda att arbeta sida vid sida för att förbättra både sina egna och andra organiserades villkor. Där man saknar egen erfarenhet är tillgång till stöd och fakta nödvändig. Därför behövs denna skrift. Stockholm Lars Abrahamsson Ordförande SDF 2010 (SDF är SULF:s doktorandsektion) Odd Runevall Ordförande SFS Doktorandkommitté 2010/2011

3 Inledning Sveriges Förenade Studentkårers doktorandkommitté (SFS-DK) och Sveriges Doktorandförening (SDF) anser att samtliga personer som är antagna till forskarutbildning i Sverige ska ha anställning som doktorand. Anställning är den enda finansieringsform för doktorander som ger full tillgång till socialförsäkringar och arbetstagarrättigheter. Utbildningsbidrag, stipendier och egen finansiering tillhör förgångna tider och bör slopas som finansieringsformer. Denna skrift är tänkt att fungera som stöd för studentkårer och lokala fackföreningar i arbetet med att förmå sina lärosäten att erbjuda samtliga doktorander anställning under hela forskarutbildningen. Förutsättningarna ser olika ut runtom i Sverige då vissa lärosäten har en hög andel forskarstuderande med stipendium och utbildningsbidrag som försörjning, medan andra föredömligt nog redan strävar efter att erbjuda så många som möjligt en doktorandanställning eller jämförbara levnadsvillkor. Som studentrepresentant eller arbetstagarrepresentant kan du påverka beslut i många av högskolans organ, men störst möjlighet till detta finns många gånger i fakultetsnämnderna, där bland annat beslut om antagning till forskarutbildning fattas. Det är där det exempelvis avgörs om en viss finansiering är tillräcklig för att uppfylla lärosätets finansieringsansvar gentemot doktoranden. Fakultetsnämnderna har det yttersta ansvaret för utbildning på forskarnivå vilket gör att valda studentrepresentanter här har ett stort ansvar att påverka beslut genom att belysa frågorna ur ett doktorandperspektiv. Enligt nu liggande förslag kommer regleringen av fakultetsnämnderna och deras ansvar för forskarutbildningen att avskaffas och organisationsstrukturen kan därefter komma att se olika ut vid olika lärosäten. En påverkansmöjlighet som kvarstår är dock styrelserna för respektive lärosäte. En universitetsstyrelse kan exempelvis fatta beslut om interna regler för lärosätet, såsom att alla antagna doktorander ska vara anställda. Nedan presenteras en rad argument till varför doktorander ska vara anställda från antagningsdagen. I skriften finns även bakgrundsfakta som visar hur anställningssituationen ser ut idag på våra lärosäten, samt ofta förekommande motargument till anställning för doktorander och resonemang kring hur ni kan bemöta dessa. Bakgrund I Sverige finns tre huvudsakliga finansieringsformer för en person antagen till forskarutbildning, nämligen doktorandanställning, utbildningsbidrag och stipendium. Andra löneformer kan även förekomma så som lön från ett företag som företagsdoktorand (en så kallad industridoktorand), annan anställning inom högskolan och egen finansiering (ofta via studiemedel). Industridoktoranders situation varierar, möjligheten att ägna tid åt

4 forskarutbildningen kan skifta med företagets behov av arbetskraft, men vanligen har de bättre ekonomiska förhållanden än doktorander med doktorandtjänst. Andra anställningar inom högskola kan vara lärartjänst eller tekniska eller administrativa tjänster. Under inga omständigheter ska andra högskoletjänster såsom adjunktstjänst, laboratorieassistent, forskningsingenjör, eller liknande erbjuda lägre ekonomisk ersättning än doktorandtjänsten för en doktorand. Egen finansiering av forskarutbildningsstudier bör inte förekomma, då detta inte bara ger en ekonomisk otrygghet för doktorand och lärosäte, utan även kan utgöra en bakväg in till forskarstudier utan öppen konkurrens och en rättssäker antagning. Tabell 1 sammanfattar hur de tre vanligaste finansieringsformerna täcker in samhällets sociala förmåner. Som framgår av tabellen finns en klar skiljelinje mellan två grupper, doktorander som är anställda och de som inte är anställda. De som har doktorandanställning, har högskoletjänst eller är industridoktorander, är anställda i ordets fulla bemärkelse. På samma sätt som andra som utför ett arbete i Sverige innebär det rätt till sjukpenning och föräldrapenning, rätt till arbetslöshetskassa och pension samt rätt till semester med ersättning. Med övriga finansieringsformer är doktoranden däremot en student som erhåller ersättning, trots att hon eller han genomför forskning på kvalificerad nivå. En välvillig arbetsgivare kan fylla ut de tomma rutorna i tabellen nedan med egenhändigt arrangerade lösningar, men det finns dock ingen garanti för att så sker. I detta avseende skiljer sig lärosätena åt. Tabell 1. Rättigheter vid olika finansieringsformer. Stipendium Utbildningsbidrag Doktorandanställning Fastställd årsarbetstid NEJ NEJ JA Fastställd semesterrätt NEJ Ledighet utan semesterersättning JA A-kassa NEJ NEJ JA Sjukpenning NEJ Förlängning* JA Föräldrapenning NEJ Förlängning* JA Statlig tilläggspension NEJ NEJ JA Arbetsskadeförsäkring NEJ NEJ JA Allmän pension NEJ JA JA *Förlängning får medges efter ansökan till Fakultetsnämnd. En doktorand med utbildningsbidrag har rätt att behålla finansiering under föräldraledighet eller vid sjukledighet [1]. Övrig information: En vanligt förekommande lösning är att kombinera utbildningsbidrag med assistenttjänst. Assistenttjänsten får uppgå till högst 40 procent [2] men är vanligtvis på en lägre aktivitetsnivå, typiskt

5 mellan 5-20 procent. En doktorand med utbildningsbidrag på heltid får inte ha en total aktivitetsnivå överstigande 120 procent [3]. Detta innebär att kombinationen utbildningsbidrag och assistenttjänst aldrig får överstiga 120 procent. Assistenttjänst ger samma förmåner som andra anställningar men utgår från inkomsten, vilken i dessa fall blir låg på grund av deltiden. Detta i sin tur leder till att sjuk- och föräldraförsäkringen blir låg. Samtidigt är aktivitetsnivån för låg för att kvalificera till A-kassa. Man kan inte utföra undervisningsrelaterade eller andra institutionssysslor om man finansieras med utbildningsbidrag utan att dessa faller under en assistenttjänst. För stipendiater, som per definition inte arbetar, föreligger risk för beskattningsskyldighet om arbete utförs för såväl stipendiat som för lärosäte. Därför riskerar du som stipendiat att gå miste om möjlighet till meriterande institutionstjänstgöring. Argument Doktorander utför ett viktigt arbete Kanske är det främsta skälet till varför en doktorand ska vara anställd att de som genomgår en forskarutbildning faktiskt utför arbete. En stor skillnad mellan Sverige och många andra länder är att forskarstuderande utför en stor andel av den forskning som kommer samhället till nytta. Därmed bör doktorander också ha rimliga anställningsförhållanden och samtidigt kunna tjäna in en fullgod pension. SFS-DK/SDF anser att det är ovärdigt svenska universitetet att låta människor utföra kvalificerade uppgifter som ingår i institutionernas verksamhet utan att ta fullt arbetsgivaransvar. Detta tillåts inte i någon annan sektor i samhället. Tyvärr finns på många håll fortfarande en bild av en doktorand som en ung student, hängiven åt sin forskning och utan något större behov av social trygghet. I sådana fall är den djupt felaktig. Enligt Högskoleverket gäller följande för svenska doktorander [4] : Medianålder bland doktorander; 33 år Hälften kvinnor, hälften män 70 % är gifta eller sammanboende 40 % har hemmavarande barn under 18 år 49 % har ingen förälder med akademisk examen 80 % jobbar minst 40 h/vecka 75 % av doktoranderna fick ingen/liten inblick i sina rättigheter och skyldigheter vid utbildningens start Lika lön för lika arbete Det är djupt orättvist att en doktorands ekonomi, såväl under som efter

6 utförd forskarutbildning, och att hans/hennes möjligheter att bilda familj ska bero på hur pass välfinansierat doktorandprojektet är. I många forskargrupper arbetar stipendie-/studiebidragsfinansierade och anställda doktorander med liknande eller till och med exakt samma uppgifter. Då bör de givetvis arbeta under lika villkor. Kvalitetshöjande Genom att erbjuda en anställning med konkurrensmässiga anställningsvillkor har lärosätena större möjlighet att attrahera de allra bästa doktoranderna från hela världen, vilket bidrar till en kvalitetshöjning för såväl forskningen som för doktorandutbildningen som bedrivs på svenska lärosäten. Att utan en trygg anställning stå utanför det sociala skyddsnätet kan leda till oro och psykisk ohälsa, vilket kan ha negativ påverkan på kvaliteten av utfört arbete. Långsiktig kompetensförsörjning inom högskolan och samhället i övrigt bygger på att de som rekryteras till och genomgår forskarutbildning verkligen har möjlighet att klara av doktorandtiden ekonomiskt. För att kunna fullfölja en forskarutbildning och samtidigt kunna bidra till forskning på hög nivå krävs att de mest lämpade personerna antas till forskarutbildning. Det är viktigt att även lärosäten kan erbjuda nyutexaminerade studenter, i konkurrens med andra möjliga arbetsgivare, godtagbara anställningsvillkor. Inget A- och B-lag bland högskolepersonalen I en situation där en del av personalen (lärare och teknisk-/ administrativ personal) har anställningar medan doktorander får en annan typ av ersättning uppstår lätt en skiktning i status som får effekter på arbetsmiljön. Den svenska högskolan bör vara jämlik. Regler Enligt högskoleförordningen [5] får fakultetsnämnden bara anta sökande till forskarutbildningen som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Fakultetsnämnden kan också anta sökande som har någon annan form av finansiering, vanligen ett stipendium. Även en företagsdoktorand som får lön av ett företag kan antas, om nämnden bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen. Sedan 1998 föreskrivs i regleringsbreven att medel ur statsbudgeten inte får användas till att finansiera forskarutbildning med stipendium. Det är oklart om regeln i verklighet följs av landets lärosäten. Eftersom flera av

7 forskningsråden får sina medel genom tilldelning från staten kommer deras resurser direkt från statsbudgeten. Därmed borde inte heller projekt som finansieras av sådana aktörer kunna genomföras med stipendiater. Både Vinnova och Vetenskapsrådet uttrycker klart och tydligt i sina regleringsbrev att man inte finansierar stipendier. Regeringen förordar i propositionen Forskning för ett bättre liv (2004) [6] att inte heller andra medel, utöver de ur statsbudgeten, läggs på stipendier om medlen i stället kan användas till en doktorandanställning eller utbildningsbidrag. Av de medel som högskolorna får av staten för att studiefinansiera doktorander ska, enligt 2007 års regleringsbrev, minst 75 procent gå till doktorandanställningar. Motargument Det är dyrt med doktorandanställning Ett vanligt motargument är att lärosätena vill ge fler chansen att doktorera. Hellre än att anställa en doktorand kan två stycken finansieras med utbildningsbidrag eller stipendium. Doktorander utför idag billigt en stor del av forskningen i Sverige, men i vissa ämnen överstiger antalet utexaminerade doktorander arbetsmarknadens behov, vilket leder till betydande arbetslöshet bland nydisputerade. Resultatet är varken samhällsekonomiskt lönsamt eller etiskt försvarbart för den drabbade doktoranden. Högskoleverket (HSV) gjorde år 2006 [7] en kartläggning om bruket av stipendier vid lärosätena i landet och konstaterade att det bästa för en enskild doktorands rättssäkerhet vore om lärosätenas egeninrättade stipendier ersattes med anställningar. I samma rapport föreslår HSV att den sociala tryggheten för doktorander som inte har anställning ska lösas med en standardförsäkring. Dessa doktorander skulle då fortfarande lämnas utanför de generella trygghetssystem som i övrigt gäller på arbetsmarknaden, vilket SFS-DK/SDF inte anser tillfredsställande då budskapet är att alla doktorander ska ha en trygg och förhållandemässigt likvärdig forskarutbildningstid. En billig forskarutbildning riskerar även att kvaliteten på utbildningen försämras. Detta som ett resultat av att handledare kan frestas att anta fler doktorander med stipendier snarare än att satsa på färre doktorander med anställning, och därigenom tryggare villkor. I dessa fall kan doktoranderna möjligtvis gå miste om samma materiella och handledningsmässiga resurser som en anställd doktorand då incitamenten att de skall disputera i tid och få ut maximalt av sin forskarutbildningstid är lägre. Detta kan leda till en kvalitetsförsämring då det är svårt för en handledare att bidra med bra handledning till ett stort antal doktorander.

8 Vidare är inte antagningsprocessen till forskarutbildning lika reglerad vad gäller externa stipendiater som vid doktorandtjänst. Här minskar sannolikheten att den bäst lämpade antas genom öppen antagning. Avskaffandet av stipendier är således inte bara en rättvisefråga, utan även en kvalitetsfråga. Konkurrera med utlandet Vissa menar att internationaliseringen inte möjliggör doktorandanställning till samtliga doktorander eftersom det skulle bli svårt att attrahera utländska doktorander som har stipendier från sina hemländer till en forskarutbildning på svenska lärosäten. Ett sådant argument tar inte hänsyn till att personerna ska leva i Sverige och utföra arbetsuppgifter med samma svårighetsgrad som sina svenska kollegor. Ett sådant förhållningssätt är diskriminerande och skulle normalt inte tillåtas om personen varit en svensk doktorand och vidare skulle detta definitivt inte tillåtas på övriga delar av arbetsmarknaden i vårt land. Vidare kan man från lärosätets håll med diverse metoder försäkra och höja ersättningsnivåer för de utländska doktoranderna, i de fall deras hemländers bidragsgivare inte tillåter att medlen omvandlas till delfinansiering av doktorandtjänster. Under hösten 2008 tog en arbetsgrupp inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) fram ett förslag om att skapa ett enhetligt system för finansiering av forskarstudier som innebar att stipendier skulle sluta användas för försörjning av forskarstuderande [8]. Den visar på att möjligheten att avskaffa stipendier som finansieringsform av doktorandstudier finns med förutsättning att viljan finns. Forskarutbildningen är bara en utbildning Ett ytterligare motargument är att doktorander bara genomgår en utbildning. I Sverige utför doktorander kvalificerade arbetsuppgifter och de är en viktig del av forskningsmiljön vilket grusar ovan nämnda argument. Under senare år har doktorandernas andel av det totala forskningsarbetet legat runt 40 procent. Dessutom deltar många doktorander i grundutbildningen som lärare. En doktorand skall endast ägna sig åt utbildning eller annan institutionstjänstgöring om den har doktorandtjänst med hänsyn tagen till institutionstjänstgöringen i studieplanen, annan högskoletjänst eller utbildningsbidrag med assistenttjänst. Stipendiater skall överhuvudtaget inte utföra arbete. Diskussionen om att doktorerande inte är ett riktigt arbete förekommer inte heller för industridoktorander då deras arbetsgivare accepterar och uppfattar ett av syftena med forskarutbildningen, att blanda uppdragsforskning och utbildning.

9 Hur ser det ut med doktorandanställningar i dagsläget? Utifrån de kartläggningar av doktorandernas försörjningsformer som gjorts av HSV i samband med de nationella utvärderingarna Doktorandspegeln (2003, 2008) samt i den statistik som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar årligen, har enbart drygt hälften av doktoranderna på landets lärosäten idag en anställning som doktorand. I 2008 års Doktorandspegel var siffran 55 procent, vilket var en liten ökning från 2003 då motsvarande siffra var 51 procent. Utöver doktorandanställningar förekommer en lång rad andra finansieringsformer som utbildningsbidrag, stipendier och doktorander med annan finansiering. Den minst vanliga försörjningskategorin var, enligt Doktorandspegeln 2008, studiemedel (0,2 procent). Studiemedel är heller inte inrättat med avsikten att finansiera doktorander. Skillnaderna i doktorandernas ekonomiska villkor skiljer sig kraftigt åt mellan lärosäten (se Tabell 2 nedan) men också mellan olika vetenskapsområden. Högst andel doktorander med doktorandanställning finns inom matematik och naturvetenskap. Vetenskapsområdena med lägst andel doktorandtjänster återfinns inom medicin och odontologi, där det dock är vanligt att doktorander har en anställning utanför högskolan. En vanlig situation är att doktorander inte har en anställning under hela sin forskarutbildning utan inledningsvis får klara sig på utbildningsbidrag och eller stipendier. Under det första utbildningsåret har knappt 40 procent av doktoranderna en anställning som doktorand [4]. De senaste åren har antalet utländska doktorander inom svensk forskarutbildning ökat kraftigt. Av alla doktorander antagna under 2008 var 1/3 utländska doktorander [9]. När de utländska doktorandernas villkor har synats noggrannare, visar det sig att de ofta har en betydligt sämre finansiering än sina svenska kollegor. Andelen som har en doktorandanställning är betydligt lägre och istället är det vanligt med stipendier av olika slag, många gånger på en så låg nivå som kronor/månad [9]. Kinesiska doktorander, finansierade av Chinese Scholarship Council (CSC) har påträffats med stipendier på 5900 kronor/månad. Slutord SFS-DK/SDF hoppas att denna argumentationsskrift motiverar till fortsatt arbete för att ge alla forskarstuderande på ert lärosäte anställning från dag ett på forskarutbildningen. Vi är inte nöjda förrän alla doktorander får den grundläggande trygghet som betraktas som en självklarhet i det övriga samhället. Den otrygga finansieringssituationen är för de utsatta en orsak till stress och psykisk ohälsa, vilket i sig påverka forskningens effektivitet och kvalitet i Sverige på ett negativt sätt. En trygg finansiell situation ger den forskarstuderande möjligheten att fullt ut koncentrera sig på sin forskarutbildning.

10 Tabell 2. Antal forskarstuderande med studiefinansiering höstterminen De olika finansieringsformerna är doktorandtjänst (DTJ), annan anställning inom universitet eller högskola (HTJ), utbildningsbidrag (UBB), företagsdoktorand (FTG) vardagligt kallat industridoktorand, anställning som läkare (USL), annan anställning utanför universitet eller högskola där forskarutbildning bedrivs inom anställning (AUH), stipendium (STP), övrig finansiering (ÖVR) Finansieringsform DTJ HTJ UBB FTG USL AUH STP ÖVR Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Luleå tekniska universitet Handelshögskolan i Stockholm Sveriges lantbruksuniversitet Karlstads universitet Mittuniversitetet Växjö universitet Örebro universitet Blekinge tekniska högskola Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Malmö högskola Mälardalens högskola Totalt Andel kvinnor Andel män Forskarstuderande som under terminen haft flera olika finansieringstyper kan förekomma flera gånger i tabellen [10]. Referenser [1] Högskoleverkets doktorandhandbok, [2] Svensk författningssamling, SFS 1998:1003, URL: [3] Förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander, URL: [4] Doktorandspegeln 2008 (Högskoleverkets rapportserie 2008:23 R) [5] Högskoleförordningen (7 kap. 36 Tillträde till utbildning på forskarnivå), URL: [6] Forskning för ett bättre liv (2004), Regeringen, URL: [7] Kartläggning av stipendier som studiefinansiering i forskarutbildning

11 (Högskoleverkets rapport 2006:44 R) [8] 4a70-a ca0d5e3b&OwnerType=0&PropertyName=File1&FileName=Stipe ndierapport+med+protokollsutdrag pdf&attachment=true [9] Utländska doktorander i svensk forskarutbildning (Högskoleverkets rapport 2009:14 R) [10] Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009, URL:

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Promemoria U2012/2475/UH 2012-04-19 Utbildningsdepartementet Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Sammanfattning

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Kartläggning av stipendier som studiefinansiering i forskarutbildning

Kartläggning av stipendier som studiefinansiering i forskarutbildning Rapport 2006:44 R Kartläggning av stipendier som studiefinansiering i forskarutbildning Redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00

Läs mer

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Maj 2015 Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Instruktion Innehåll 1. Nyheter i insamlingen... 2 2. Allmänt... 2 3. Vad ska rapporteras... 3 4. Lärosäten med examenstillstånd på forskarnivå

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19)

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19) SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är partipolitiskt obundet och anslutet till Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 1(7) DNR: SLU ua Fe.2012.4.4-3467 Exp. den: 2012-11-06 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås

Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2014-05-20 Dnr 074-14 Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås Målgrupp för styrdokumentet Chefer, handläggare, handledare,

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

En färdplan för svensk forskarutbildning

En färdplan för svensk forskarutbildning Agenda för forskning En färdplan för svensk forskarutbildning Agenda för forskning har granskat svensk forskarutbildnings utformning och dimensionering. Vi finner att det är rimligt att ställa högre krav

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Med doktorandanställningar i sikte?

Med doktorandanställningar i sikte? Med doktorandanställningar i sikte? En genomlysning av möjligheterna och konsekvenserna av att vid Göteborgs universitet finansiera doktorander enbart via anställningar. Hans Abelius 2011-05-27 Styrelsesammanträde

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om forskningspolitik

Fackförbundet ST. ST om forskningspolitik Fackförbundet ST ST om forskningspolitik ST 2011. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST Fackförbundet ST om forskningspolitik I denna skrift behandlas, utifrån ett fackligt

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid LTH - från antagning till examen Camilla Hedberg 130920 Detta material beskriver hanteringen av utbildning på forskarnivå vid LTH främst med inriktning på LADOK. Materialet

Läs mer

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Mårtensson/Strömgren/LE Till Socialdepartementet SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST. SKYDD OCH ANPASSNING

Läs mer

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet.

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet. UF 23 SM 1201 Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18 Personal vid universitet och högskolor 2011 Higher Education. Employees in Higher Education 2011 I korta drag Korrigering 2012-06-18 Tabell

Läs mer

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Dnr 1-125/2014 Gäller från och med 2014-07-01 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Dnr 1-125/2014 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Grundläggande

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

FAQ Doktorander vid ERG

FAQ Doktorander vid ERG FAQ Doktorander vid ERG Det här dokumentet vänder sig till doktorander som är antagna till något av forskarutbildningsämnena vid ERG inkl CeHum; etnologi, genusvetenskap, religionshistoria och ämnesdidaktik.

Läs mer

Personalavdelningen informerar

Personalavdelningen informerar DOKTORANDHANDBOKEN, Bilaga 10 2011-03-28 Personalavdelningen informerar Uppdaterad version mars 2011 En kort information till Dig som erhållit doktorandanställning, utbildningsbidrag eller assistentanställning

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer

Luckor i lagen. Examensbevis i fokus

Luckor i lagen. Examensbevis i fokus Luckor i lagen Examensbevis i fokus En granskning av 23 lärosäten utförd våren 2011 SFQ och författarna bakom denna granskning. Sveriges Förenade HBTQ-studenter är riksförbundet för homosexuella, bisexuella,

Läs mer

Rapport 2008:23 R. Doktorandspegeln 2008

Rapport 2008:23 R. Doktorandspegeln 2008 Rapport :23 R Doktorandspegeln Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Doktorandspegeln Utgiven av Högskoleverket Högskoleverkets

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

Lärare och doktoranders arbetssituation

Lärare och doktoranders arbetssituation 11 1(11) Internrevisionen 2004-11-09 Dnr SLU ua 16.1-3524/04 Till Styrelsen vid SLU Lärare och doktoranders arbetssituation SAMMANFATTNING Majoriteten av de lärare som ingått i granskningen anser att det

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

DOKTORANDSPEGEL HH 2004

DOKTORANDSPEGEL HH 2004 DOKTORANDSPEGEL HH 2004 Högskoleverket genomför regelbundet en undersökning av doktoranders villkor, den så kallade Doktorandspegeln. I den undersökningen särredovisas inte de doktorander som finns knutna

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet BESLUT 2010-12-21 UFV 2009/1993 Rektor Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet har fastställt följande riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Doktorandrätt Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Tiden som doktorand är både spännande och intressant och innebär ett stort kliv in i forskningen och en ny syn på utbildning och studier.

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 STATISTISK ANALYS Marie Kahlroth Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2008-06-17, Analys nr 2008/8 Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 Universitetens

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet

Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET RIKTLINJER Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet Riktlinjerna i den del som avser utbildningstid och utbildningsbidrag har beslutats av Fakultetsnämnden

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-08-17 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Saco studentråd har getts möjlighet att yttra sig över remissen Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Föräldraskap och akademisk karriär? En studie om föräldraskap bland doktorander på KI

Föräldraskap och akademisk karriär? En studie om föräldraskap bland doktorander på KI Föräldraskap och akademisk karriär? En studie om föräldraskap bland doktorander på KI Föräldraskap och akademisk karriär? En studie om föräldraskap bland doktorander på KI enligt handlingsplanen för likabehandling

Läs mer

Målet är att den som examinerats från forskarutbildningen

Målet är att den som examinerats från forskarutbildningen Forskarutbildning 18 Syfte Forskarutbildningen vid Chalmers syftar till att utbilda och utveckla eftertraktade forskare som har förmågan att självständigt bedriva vetenskaplig forskning av internationellt

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet För mer detaljerade råd och anvisningar, konsultera dokumentet "Frågor och svar om ansökan till utbildning

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken UK-ämbetet och SCB 134 UF 21 SM 1201 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken I enlighet med Kungl. Maj:ts kungörelse, SFS 1958, nr 538, har SCB sedan 1958 ett register över samtliga licentiander

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

Svårt för läkardoktorander. få tid och pengar till forskning Ändå är publicerings- och disputationsgraden tämligen hög. klinik och vetenskap

Svårt för läkardoktorander. få tid och pengar till forskning Ändå är publicerings- och disputationsgraden tämligen hög. klinik och vetenskap originalstudie Svårt för läkardoktorander få tid och pengar till forskning Ändå är publicerings- och disputationsgraden tämligen hög DANIEL GIGLIO, med dr, leg läkare, sektionen för farmakologi, Sahlgrenska

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN En riktig förändring av arbetslöshetsförsäkringen REFORMERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Inledning Sverigedemokraterna betraktar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

En lön och en egen härd. Rapport om doktoranders ekonomiska situation och etablering på bostads- och bolånemarknaden

En lön och en egen härd. Rapport om doktoranders ekonomiska situation och etablering på bostads- och bolånemarknaden En lön och en egen härd Rapport om doktoranders ekonomiska situation och etablering på bostads- och bolånemarknaden Fredrik Charpentier Ljungqvist Doktorandombud Stockholms universitets studentkår 2008

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004 618 Forum Den ekonomisk-historiska forskarutbildningen 1961 2003 Susanna Hedenborg & Börje Bergfeldt Inledning Vi står inför en ny reform av forskarutbildningen.

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer