PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10"

Transkript

1 $19b1'$5+$1'/('1,1* 1* 7,'5$ '5$33257

2 ,QQHKnOO INNEHÅLL...2 PROJEKTINFORMATION...4 SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...4 DATORMILJÖ...5 SÄKERHET...5 SYSTEMÖVERBLICK...5 ALLMÄNNA FUNKTIONER...6 LOGIN...6 FUNKTIONER SYSTEMADMINISTRATÖR...7 TIDRAPPORTERING...7 Registrering av tid...7 Ny projektdel...7 Byte av vecka...7 PROJEKT...8 Visa projekt...8 Inaktivera projekt...8 Visa inaktiva projekt...9 Aktivera projekt...9 Registrera nytt projekt...9 Registrera ny projektdel...9 Avregistrera projektdel...9 Registrera projektmedlem...10 Ny projektledare...10 Avregistrera projektmedlem...10 RAPPORTER...11 Visa inaktiva...11 Visa projektrapport...12 Visa månadsrapport...12 ANSTÄLLDA...13 Lägga till ny anställd...13 Visa anställd...13 Uppdatera anställd...13 Inaktivera anställd...14 Aktivera anställd...14 BYTA LÖSENORD...14 Byte av eget lösenord LOGGA UT...14 FUNKTIONER PERSONALADMINISTRATÖR...15

3 TIDRAPPORTERING...15 Registrering av tid...15 Ny projektdel...15 Byte av vecka...16 Byte av person...16 RAPPORTER...16 Visa inaktiva...16 Visa projektrapport...17 Visa månadsrapport...17 BYTA LÖSENORD...18 Byte av eget lösenord LOGGA UT...18 FUNKTIONER PROJEKTLEDARE...19 TIDRAPPORTERING...19 Registrering av tid...19 Ny projektdel...19 Byte av vecka...19 PROJEKT...20 Visa projekt...20 Inaktivera projekt...21 Visa inaktiva projekt...21 Registrera nytt projekt...21 Registrera ny projektdel...21 Avregistrera projektdel...21 Registrera projektmedlem...22 Ny projektledare...22 Avregistrera projektmedlem...22 RAPPORTER...23 Visa inaktiva...23 Visa projektrapport...24 Visa månadsrapport...24 BYTA LÖSENORD...25 LOGGA UT...25 FUNKTIONER ANSTÄLLD...26 TIDRAPPORTERING...26 Registrering av tid...26 Ny projektdel...26 Byte av vecka...26 RAPPORT...27 Byta månad...27 BYTA LÖSENORD...27 LOGGA UT...28

4 3URMHNWLQIRUPDWLRQ /anvhand.pdf Uppdragsgivare: Kentor IT Gruppmedlemmar: Olle Nyrén databasen, anställda, projekthantering Anna Eriksson tidrapportering, rapporter Rickard Sandström tidrapportering, rapporter Marie Meissner databasen, anställda, projekthantering Johan Nedin databasen, anställda, projekthantering Sara Néri tidrapportering, rapporter Niklas Sjönell projektledare, säkerhet 6DPPDQIDWWQLQJ Tidrapport'99 är ett webb-baserat fleranvändarsystem för tidrapportering. Applikationen är baserad på Microsoft Transaction Server, Active Server Pages och en SQL-databas. Systemet är anpassat för företag där de anställda befinner sig långt från den egna personalavdelningen, exempelvis dagens konsultverksamhet. Systemet innebär en stor tidsbesparing vid såväl registrering som administration då den rapporterade tiden lagras i databasen direkt av användaren. %DNJUXQG Under en längre tid har Kentor IT endast använt Excel-ark för att tidrapportera. Då företaget växer skulle ett system där de anställda kan redovisa sin arbetade tid och administrationen enkelt sammanställa tiderna vara till stor hjälp och spara mycket tid för alla inblandade. Flera tidigare försök att bygga systemet har gjort att krav på systemet tagits fram. De tänkta användarna är ITkonsulterna och personaladministrationen på Kentor IT. För att få ett så användarvänligt system som möjligt har gränssnittsprototyper tagits fram och godkänts av Kentor IT innan implementationen. Målet har varit att ta fram ett system där de som använt det gamla excelbaserade systemet skall känna igen sig.

5 'DWRUPLOM Den centrala databashanteraren är en SQL-server med Windows NT som operativsystem. Applikationen kan köras i Netscape 3.x och högre samt Microsoft Internet Explorer 3.x och högre. Applikationen är baserat på Active Server Pages och Microsoft Transaction Server. MTSkomponenterna är byggda som Visual Basic ActiveX dll:er. 6lNHUKHW Tidrapport 99 är uppbyggt med ett säkerhetssystem som förhindrar obehöriga att komma åt information som kan vara av känslig art. Användaren tilldelas vid inloggning en sessionsnyckel som varar tills det att användaren loggar ut eller varit inaktiv i 20 minuter. När nyckeln fråntagits användaren kan inte längre information hämtas från eller skrivas till databasen. Däremot kan i vissa fall information som visats sparats i webbläsarens cacheminne och bli åtkomlig för andra. Tänk därför på att tömma cacheminnet när känslig information har hanterats. 6\VWHP YHUEOLFN Systemet är indelat i fem behörighetsnivåer, systemadministratör, personaladministratör, projektledare, anställd och inaktiv. För dessa nivåer har systemet olika funktionalitet Logga in Inloggning för att komma åt systemet Personlig tidsrapportering Registrering av personligt arbetad tid Tidsrapportering Registrering av alla anställdas arbetade tid Personlig rapport Vecko- och månadsrapport över arbetad tid indelad i olika projekt Projektrapport Rapport över inrapporterade timmar på ett projekt, vecko- och månadsvis Registrera anställd Registrering och uppdatering över de anställda i databasen Byta lösenord Byta det personliga lösenordet Projekthantering Lägga till projekt, registrera anställda till projekt och lägga till projektdelar Logga ut Logga ut från tidrapporteringssystemet.

6 Schematisk översikt av användarnivåerna i Tidrapport 99 Logga in Personlig tidsrapportering Tidsrapportering Personlig rapport Projektrapport Registrera anställd Byta lösenord Projekthantering Logga ut Systemadministratör X X X X X X X X Personaladministratör X X X X X X X Projektledare X X X X X X X Anställd X X X X X Inaktiv $OOPlQQDIXQNWLRQHU /2*,1 Systemets första sida består av en inloggningssida. Här frågas efter användarnamn och lösenord. Användaren fyller i användarnamn och lösenord och trycker på logga in. Beroende på vilken behörighet man tilldelats av systemadministratören får man tillgång till en viss behörighetsnivå och dess medföljande funktionalitet.

7 )XQNWLRQHU6\VWHPDGPLQLVWUDW U 7,'5$33257(5,1* Tidrapporteringssida för systemadministratören som anställd. 5HJLVWUHULQJDYWLG För att registrera tid, fyll i tider i rutorna för respektive dag och projekt. Tryck därefter på Registrera Tid. Tiderna registreras då direkt i databasen och total tid respektive övertid räknas ut. Om man registrerar mer än 24 timmar på en och samma dag skrivs summan ut i rött. Vid felinmatning visar systemet ett felmeddelande och noll timmar registreras istället. Dessutom registreras negativa tal som positiva. 1\SURMHNWGHO För att registrera tid för en projektdel som inte visas, tryck på Ny projektdel under aktuellt projekt. Välj sedan en projektdel i listan och fyll i tider i rutorna. För projektdelar där ingen tid registrerats visas automatiskt en rad där en ny projektdel kan väljas. Om ingen tid registrerats för en projektdel de senaste fem veckorna upphör projektdelen att visas på skärmen. Projektdelen kan återfås genom att välja ny projektdel och registrera tid. %\WHDYYHFND För att registrera tid för en annan vecka går det att byta vecka på två olika sätt. Antingen genom att trycka på knapparna << vecka och vecka >> för att förflyttas en vecka bakåt respektive en framåt. Det går även att skriva ett veckonummer i rutan till höger om knappen Gå till vecka. Tryck sedan på Gå till vecka.

8 352-(.7 Administrering av egna och andra projektledares projekt. 9LVDSURMHNW Välj projektnamnet i listan Projektnamn för det projekt som skall visas. Tryck på knappen Välj projekt. Nu visas projektets projektdelar i en lista längst ner till vänster och projektmedlemmar i en lista till längst ner till höger.,qdnwlyhudsurmhnw Projekt där projektmedlemmarna inte längre skall kunna registrera tid inaktiveras. Inaktiverade projekt visas fortfarande i rapporter. Välj projektnamnet för det projekt som skall inaktiveras i listan Projektnamn. Tryck på knappen Inaktivera projekt.

9 9LVDLQDNWLYDSURMHNW När knappen Visa inaktiva projekt trycks ner så visas de inaktiva projekten i listan Projektnamn. $NWLYHUDSURMHNW Inaktiverade projekt kan aktiveras för att de anställda återigen skall kunna registrera tid på projektet. Tryck på knappen Visa inaktiva projekt för att visa de inaktiverade projekten. Välj ett projektnamn i listan Inaktiva projekt och tryck på knappen Aktivera projekt. 5HJLVWUHUDQ\WWSURMHNW Skriv in ett namn för det nya projektet i det nedersta av de två fälten Projektnamn. Tryck på knappen Registrera nytt projekt. Den person som registrerar ett nytt projekt blir automatisk projektledare för projektet. 5HJLVWUHUDQ\SURMHNWGHO Välj en projektdel i listan Projektdelar eller skriv in namnet på projektdelen i det tomma fält som finns under listan. När knappen Registrera projektdel trycks ner registreras projektdelen och visas i listan över projektdelar. $YUHJLVWUHUDSURMHNWGHO Markera projektdelen du vill avregistrera i listan Projektdelar. När knappen Avregistrera projektdel trycks ner avregistreras projektdelen. En avregistrerad projektdel visas i rapporter, men är ej tillgänglig för registrering av ny tid.

10 5HJLVWUHUDSURMHNWPHGOHP Välj namnet på den anställd som skall läggas till i projektet i listan Anställda. Om den anställde skall fungera som projektledare kryssas rutan Projektledare i. När knappen Registrera medlem trycks ner registreras den anställde och visas i listan över projektmedlemmar. Projektledare har texten Projektledare efter namnet i listan. 1\SURMHNWOHGDUH Om en projektmedlem skall bli projektledare markeras medlemmens namn i listan Anställda. Därefter kryssas rutan Projektledare i. När knappen Registrera medlem trycks ner är medlemmen projektledare för projektet och har texten Projektledare efter namnet i listan över projektmedlemmar. För att avregistrera en projektledare läggs samma person till i projekten än en gång nu med rutan Projektledare inte ikryssad. $YUHJLVWUHUDSURMHNWPHGOHP Markera projektmedlemmens namn i listan Projektmedlemmar och tryck på knappen Avregistrera medlem. Nu är projektmedlemmen avregistrerad och visas inte längre i listan. Projektmedlemmar som avregistrerats visas i rapporter, men kan ej registrera ny tid.

11 5$33257(5 Sida för val av olika rapporter, månadsrapporter över anställda respektive projektrapporter per månad. 9LVDLQDNWLYD För att kunna titta på rapporter över inaktiva anställda och projekt, markera rutan bredvid knappen Visa inaktiva. Tryck sedan på Visa inaktiva. I listorna Anställda och Projekt visas nu även de inaktiva anställda och de inaktiva projekten. För att titta på rapporter över dessa följ punkterna Visa månadsrapport respektive Visa projektrapport nedan. För att återigen endast se de aktiva anställda och projekten i listorna, avmarkera rutan bredvid knappen Visa inaktiva. Tryck sedan på Visa inaktiva.

12 9LVDSURMHNWUDSSRUW För att visa en rapport över ett projekt, markera projektet i listan över projekt. Tryck sedan på Månadsrapport projekt eller Veckorapport projekt. Det visas nu en rapport över projektet den aktuella månaden eller veckan. Välja projekt För att titta på en rapport för ett annat projekt, välj ett projekt i listan över projekten. Tryck sedan på Välj projekt. Byta månad För att se en rapport för projektet en annan månad än den aktuella, tryck på << månad eller månad >> för att förflyttas bakåt respektive framåt en månad. 9LVDPnQDGVUDSSRUW För att visa en månadsrapport för en anställd, markera personens namn i listan över anställda. Tryck sedan på Månadsrapport anställd. Det visas nu en rapport över den anställdas tider den aktuella månaden. Byta månad För att se en rapport för den anställde en annan månad än den aktuella, tryck på << månad eller månad >> för att förflyttas bakåt respektive framåt en månad.

13 $167b//'$ Sida för administration av anställd. Lägga till, uppdatera och inaktivera anställda. /ljjdwlooq\dqvwloog Fyll i fälten på vänster sida med information om den anställda. De fält som är markerade med asterisk (*) är obligatoriska uppgifter. Tryck på Registrera när uppgifterna är ifyllda. Om en obligatorisk uppgift ej fylls i, talar systemet om vilken uppgift som saknas. Ångra inmatning tömmer fälten utan att lägga till i databasen. Systemet talar om när registreringen lyckats. Till höger visas en lista över de anställda som finns registrerade i databasen och där borde nu den registrerade personen finnas. 9LVDDQVWlOOG För att visa den lagrade informationen om en person markeras personens namn i lisan över anställda och knappen Visa anställd trycks ner. Då visas den anställdes information i fälten till vänster. 8SSGDWHUDDQVWlOOG För att lägga till eller ändra information om en anställd så markeras denne i listan över anställda och knappen Visa anställd trycks ned. Informationen som nu visas kan ändras och/eller tomma fält kan fyllas i. Informationen registreras genom att trycka Registrera.

14 ,QDNWLYHUDDQVWlOOG För att rapporter skall finnas tillgängliga även efter en person tagits bort ur databasen så används funktionen inaktivera anställd. För att inaktivera en anställd sätts den anställdes behörighet till Inaktiv i listan vid behörighet. Därefter trycks Registrera. Den anställde kan nu inte längre logga in och syns inte heller i listan över anställda. De anställda som inaktiverats kan visas genom att rutan Visa inaktiva kryssas i och att man trycker på knappen Visa anställd. $NWLYHUDDQVWlOOG En inaktiverad anställd kan återställas genom att man byter behörighet till anställd. %<7$/g6(125' %\WHDYHJHWO VHQRUG Man fyller i det gamla lösenordet i fältet Gammalt lösenord och det nya lösenordet i fälten Nytt lösenord och Repetera nytt lösenord. När knappen Registrera nytt lösenord tryckts ger systemet en verifikation om bytet lyckades. Misslyckades bytet så talar systemet om detta och man får försöka igen. /2**$87 Loggar ut användaren så att obehöriga inte kan komma åt systemadministratörens sidor. Observera att sidor med information som lagrats i webbläsarens cache-minne kan ses, men ej användas för ny lagring eller för åtkomst ur databasen.

15 )XQNWLRQHU3HUVRQDODGPLQLVWUDW U 7,'5$33257(5,1* Tidrapporteringssida för personaladministratören som anställd. Den som har denna behörighet kan även registrera och korrigera tid för övriga anställda. 5HJLVWUHULQJDYWLG För att registrera tid, kontrollera att den person du vill registrera tid för visas. Fyll sedan i tider i rutorna för respektive dag och projekt. Tryck därefter på Registrera Tid. Tiderna registreras då direkt i databasen och total tid respektive övertid räknas ut. Om man registrerar mer än 24 timmar på en och samma dag skrivs summan ut i rött. Vid felinmatning visar systemet ett felmeddelande och noll timmar registreras istället. Dessutom registreras negativa tal som positiva. 1\SURMHNWGHO För att registrera tid för en projektdel som inte visas, tryck på Ny projektdel under aktuellt projekt. Välj sedan en projektdel i listan och fyll i tider i rutorna. För projektdelar där ingen tid registrerats visas automatiskt en rad där en ny projektdel kan väljas. Om ingen tid registrerats för en projektdel de senaste fem veckorna upphör projektdelen att visas på skärmen. Projektdelen kan återfås genom att välja ny projektdel och registrera tid.

16 %\WHDYYHFND För att registrera tid för en annan vecka går det att byta vecka på två olika sätt. Antingen genom att trycka på knapparna << vecka och vecka >> för att förflyttas en vecka bakåt respektive en framåt. Det går även att skriva ett veckonummer i rutan till höger om knappen Gå till vecka. Tryck sedan på Gå till vecka nr:. %\WHDYSHUVRQ För att kunna registrera tid för en annan anställd, välj en person ur listan högst upp bredvid knappen Byt person. Tryck sedan på Byt person. 5$33257(5 Sida för val av olika rapporter. Månadsrapporter över anställda respektive projektrapporter för månad och vecka. 9LVDLQDNWLYD För att kunna titta på rapporter över inaktiva anställda och projekt, markera rutan bredvid knappen Visa inaktiva. Tryck sedan på Visa inaktiva. I listorna Anställda och Projekt visas nu även de inaktiva anställda och de inaktiva projekten. För att titta på rapporter över dessa följ punkterna Visa månadsrapport respektive Visa projektrapport nedan. För att återigen endast se de aktiva anställda och projekten i listorna, avmarkera rutan bredvid knappen Visa inaktiva. Tryck sedan på Visa inaktiva.

17 9LVDSURMHNWUDSSRUW För att visa en rapport över ett projekt, markera projektet i listan över projekt. Tryck sedan på Månadsrapport projekt. Det visas nu en rapport över projektet den aktuella månaden. Välj projekt För att titta på en rapport för ett annat projekt, välj ett projekt i listan över projekten. Tryck sedan på Välj projekt. Byta månad För att se en rapport för projektet en annan månad än den aktuella, tryck på << månad eller månad >> för att hoppa bakåt respektive framåt en månad. 9LVDPnQDGVUDSSRUW För att visa en månadsrapport för en anställd, markera personens namn i listan över anställda. Tryck sedan på Visa månadsrapport. Det visas nu en rapport över den anställda den aktuella månaden. Byta månad För att se en rapport för den anställde en annan månad än den aktuella, tryck på << månad eller månad >> för att hoppa bakåt respektive framåt en månad.

18 %<7$/g6(125' %\WHDYHJHWO VHQRUG Man fyller i det gamla lösenordet i fältet Gammalt lösenord och det nya lösenordet i fälten Nytt lösenord och Repetera nytt lösenord. När knappen Registrera nytt lösenord tryckts ger systemet en verifikation om bytet lyckades. Misslyckades bytet så talar systemet om detta och man får försöka igen. /2**$87 Loggar ut användaren så att obehöriga inte kan komma åt systemadministratörens sidor. Observera att sidor med information som lagrats i webbläsarens cache-minne kan ses, men ej användas för ny lagring eller för åtkomst ur databasen.

19 )XQNWLRQHU3URMHNWOHGDUH 7,'5$33257(5,1* Tidrapporteringssida för projektledare som anställd. 5HJLVWUHULQJDYWLG För att registrera tid, kontrollera att den person du vill registrera tid för visas. Fyll sedan i tider i rutorna för respektive dag och projekt. Tryck därefter på Registrera Tid. Tiderna registreras då direkt i databasen och total tid respektive övertid räknas ut. Om man registrerar mer än 24 timmar på en och samma dag skrivs summan ut i rött. Vid felinmatning visar systemet ett felmeddelande och noll timmar registreras istället. Dessutom registreras negativa tal som positiva. 1\SURMHNWGHO För att registrera tid för en projektdel som inte visas, tryck på Ny projektdel under aktuellt projekt. Välj sedan en projektdel i listan och fyll i tider i rutorna. För projektdelar där ingen tid registrerats visas automatiskt en rad där en ny projektdel kan väljas. Om ingen tid registrerats för en projektdel de senaste fem veckorna upphör projektdelen att visas på skärmen. Projektdelen kan återfås genom att välja ny projektdel och registrera tid. %\WHDYYHFND För att registrera tid för en annan vecka går det att byta vecka på två olika sätt. Antingen genom att trycka på knapparna << vecka och vecka >> för att förflyttas en vecka bakåt respektive en

20 framåt. Det går även att skriva ett veckonummer i rutan till höger om knappen Gå till vecka. Tryck sedan på Gå till vecka nr:. 352-(.7 Administrering av egna projekt. 9LVDSURMHNW Välj projektnamnet för det projekt som skall visas i listan Projektnamn. Tryck på knappen Välj projekt. Nu visas projektets projektdelar i en lista till längst ner till vänster och projektmedlemmar i en lista till längst ner till höger.

21 ,QDNWLYHUDSURMHNW Välj projektnamnet i listan Projektnamn för det projekt som skall inaktiveras. Tryck på knappen Inaktivera projekt. 9LVDLQDNWLYDSURMHNW När knappen Visa inaktiva projekt trycks ner så visas de inaktiva projekten i listan Projektnamn. 5HJLVWUHUDQ\WWSURMHNW Skriv in ett namn för det nya projektet i fältet Projektnamn. Tryck på knappen Registrera nytt projekt. Den person som registrerar ett nytt projekt blir automatisk projektledare för projektet. 5HJLVWUHUDQ\SURMHNWGHO Välj en projektdel i listan Projektdelar eller skriv in namnet på projektdelen i det tomma fält som finns under listan. När knappen Registrera projektdel trycks ner registreras projektdelen och visas i listan över projektdelar. $YUHJLVWUHUDSURMHNWGHO Markera projektdelen du vill avregistrera i listan Projektdelar. När knappen Avregistrera projektdel trycks ner avregistreras projektdelen. En avregistrerad projektdel visas i rapporter, men är ej tillgänglig för registrering av ny tid.

22 5HJLVWUHUDSURMHNWPHGOHP Välj namnet på den anställd som skall läggas till i projektet i listan Anställda. Om den anställde skall fungera som projektledare kryssas rutan Projektledare i. När knappen Registrera medlem trycks ner registreras den anställde och visas i listan över projektmedlemmar. Projektledare har texten Projektledare efter namnet i listan. 1\SURMHNWOHGDUH Om en projektmedlem skall bli projektledare markeras medlemmens namn i listan Anställda. Därefter kryssas rutan Projektledare i. När knappen Registrera medlem trycks ner är medlemmen projektledare för projektet och har texten Projektledare efter namnet i listan över projektmedlemmar. För att avregistrera en projektledare läggs samma person till i projekten än en gång nu med rutan Projektledare inte ikryssad. $YUHJLVWUHUDSURMHNWPHGOHP Markera projektmedlemmens namn i listan Projektmedlemmar och tryck på knappen Avregistrera medlem. Nu är projektmedlemmen avregistrerad och visas inte längre i listan. Projektmedlemmar som avregistrerats visas i rapporter, men kan ej registrera ny tid.

23 5$33257(5 Sida för val av olika rapporter, månadsrapporter över egna tider samt projektrapporter över sina projekt. 9LVDLQDNWLYD För att kunna titta på rapporter över inaktiva projekt, markera rutan bredvid knappen Visa inaktiva. Tryck sedan på Visa inaktiva. I listan Projekt visas nu även de inaktiva projekten. För att titta på rapporter över dessa följ punkterna Visa månadsrapport respektive Visa projektrapport nedan. För att återigen endast se de aktiva projekten, avmarkera rutan bredvid knappen Visa inaktiva. Tryck sedan på Visa inaktiva.

24 9LVDSURMHNWUDSSRUW För att visa en rapport över ett projekt, markera projektet i listan över projekt. Tryck sedan på Månadsrapport projekt. Det visas nu en rapport över projektet den aktuella månaden. Välj projekt För att titta på en rapport för ett annat projekt, välj ett projekt i listan över projekten. Tryck sedan på Välj projekt. Byta månad För att se en rapport för projektet en annan månad än den aktuella, tryck på << månad eller månad >> för att hoppa bakåt respektive framåt en månad. 9LVDPnQDGVUDSSRUW För att titta på månadsrapporten över de egna tiderna, tryck på Personlig rapport. Det visas nu en rapport över den aktuella månaden. Byta månad För att se en rapport för den anställde en annan månad än den aktuella, tryck på << månad eller månad >> för att hoppa bakåt respektive framåt en månad.

25 %<7$/g6(125' Man fyller i det gamla lösenordet i fältet Gammalt lösenord och det nya lösenordet i fälten Nytt lösenord och Repetera nytt lösenord. När knappen Registrera nytt lösenord tryckts ger systemet en verifikation om bytet lyckades. Misslyckades bytet så talar systemet om detta och man får försöka igen. /2**$87 Loggar ut användaren så att obehöriga inte kan komma åt projektledarens sidor. Observera att sidor med information som lagrats i webbläsarens cache-minne kan ses, men ej användas för ny lagring eller för åtkomst ur databasen.

26 )XQNWLRQHUDQVWlOOG 7,'5$33257(5,1* Tidrapporteringssida för anställd. 5HJLVWUHULQJDYWLG För att registrera tid, fyll i tider i rutorna för respektive dag och projekt. Tryck därefter på Registrera Tid. Tiderna registreras då direkt i databasen och total tid respektive övertid räknas ut. Om man registrerar mer än 24 timmar på en och samma dag skrivs summan ut i rött. Vid felinmatning visar systemet ett felmeddelande och noll timmar registreras istället. Dessutom registreras negativa tal som positiva. 1\SURMHNWGHO För att registrera tid för en projektdel som inte visas, tryck på Ny projektdel under aktuellt projekt. Välj sedan en projektdel i listan och fyll i tider i rutorna. För projektdelar där ingen tid registrerats visas automatiskt en rad där en ny projektdel kan väljas. Om ingen tid registrerats för en projektdel de senaste fem veckorna upphör projektdelen att visas på skärmen. Projektdelen kan återfås genom att välja ny projektdel och registrera tid. %\WHDYYHFND För att registrera tid för en annan vecka går det att byta vecka på två olika sätt. Antingen genom att trycka på knapparna << vecka och vecka >> för att förflyttas en vecka bakåt respektive en framåt. Det går även att skriva ett veckonummer i rutan till höger om knappen Gå till vecka nr:. Tryck sedan på Gå till vecka nr:.

27 5$33257 Sida, där månadsrapport över egna tider visas. %\WDPnQDG För att se rapporten för en annan månad än den aktuella, tryck på << månad eller månad >> för att hoppa bakåt respektive framåt en månad. %<7$/g6(125' Man fyller i det gamla lösenordet i fältet Gammalt lösenord och det nya lösenordet i fälten Nytt lösenord och Repetera nytt lösenord. När knappen Registrera nytt lösenord tryckts ger systemet en verifikation om bytet lyckades. Misslyckades bytet så talar systemet om detta och man får försöka igen.

28 /2**$87 Loggar ut användaren så att obehöriga inte kan komma åt den anställdes sidor. Observera att sidor med information som lagrats i webbläsarens cache-minne kan ses, men ej användas för ny lagring eller för åtkomst ur databasen.

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Innehållsförteckning handbok Innehållsförteckning handbok... 1 Vad är Hogia PBM Time & Attendance/Project?... 2 Inställningar... 3 Registrering...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman DIKO- manual 2014-09- 14 Bitte Rydeman Föreningen Furuboda, 2014. DIKO är en webbtjänst under utveckling. Den som använder tjänsten gör detta på egen risk. Det görs regelbundna backupper av innehållet

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT GUIDE TILL SKAPA PROJEKT Projektet är grunden för hela systemet. Projekt innehåller alltid Projektnamn, Datum, Projektledare, Anteckningar och vilket typ av projekt det är: Internt eller Externt. Externt

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Registrering av självdeklaration

Registrering av självdeklaration Användarmanual Registrering av självdeklaration Trafikverkets system för självdeklaration Version 2.0, 2011-11-02 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Kom igång med Mamut Online Desktop

Kom igång med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom igång med Mamut Online Desktop Kom igång med Mamut Online Desktop Innehåll Välkommen till Mamut Online Desktop... 3 Kom igång... 6 Status... 22 Kontakt... 24 Tidrapportering...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009 ASI-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad November 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer