HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar"

Transkript

1 HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr.o.m och gäller tillsvidare

2 Viktigt om din försäkring Villkor Det är viktigt att du studerar dessa villkor så att du vet vad din försäkring gäller för och hur den fungerar. Försäkringsbrev Ditt försäkringsbrev visar vilket skydd du har. Där finns bland annat uppgifter om försäkringsställe, vad som är försäkrat, försäkringens omfattning, försäkringstid, grundsjälvrisk och förhöjd självrisk. Om något är fel Det är viktigt att du kontrollerar att det som står i försäkringsbrevet överensstämmer med de rätta förhållandena. Om något är fel måste du snarast kontakta oss så att vi kan rätta till det som blivit fel. Säkerhetsföreskrifter Det är också mycket viktigt att du läser igenom och följer de säkerhetsföreskrifter som gäller för din försäkring. Du hittar dem på sidan 15. Om du inte följer dem kan den ersättning du annars skulle få vid en skada minskas eller helt bortfalla. Hur stor minskningen blir beror på skadans storlek och vilken säkerhetsföreskrift du brutit mot. Allmänna avtalsbestämmelser I villkorsavsnittet Allmänna bestämmelser på sidan 46 finns bland annat regler om försäkringstid; - och förnyelse av försäkring, - uppsägning av försäkring, - premiebetalning, - årligt uppgiftslämnande, - allmänna undantag. Undantag, begränsningar och självrisker HSB Försäkrings Fastighetsförsäkring för bostadsrättsföreningar ger ett bra skydd vid många skadehändelser men naturligtvis finns det också vissa undantag och ersättningsbegränsningar. Dessa framgår av respektive villkorsavsnitt. Där finns också angivet när speciella självriskbestämmelser gäller, t ex vid vattenskador. Om en skada inträffar Så här ska du göra om det inträffat en skada: Du ska efter förmåga begränsa skadan för att i möjligaste mån minska skadeverkningarna. Anmäl skadan till oss så fort som möjligt. Det är då viktigt att vi får fullständiga uppgifter om vad som skett och vad som är skadat. Då kan vi behandla skadan snabbare och utge rätt ersättning. Vid stöld eller annat brott ska du dessutom omedelbart göra polisanmälan. Dina ersättningsanspråk ska du sedan framställa till oss snarast möjligt men senast inom sex månader efter skadan. I annat fall går du miste om ersättningen. Du ska inte påbörja reparationer eller andra åtgärder förrän du talat med oss. Detta gäller dock naturligtvis inte nödvändiga akutåtgärder, t ex att tillkalla reparatör som kan reparera ett läckande vattenrör. Om vi inte är överens Om bolaget och ni som försäkringstagare inte kommer överens skall ni först ta kontakt med skaderegleraren. Kan man inte lösa den uppkomna situationen kan ni vända er till HSB Försäkrings skadeprövningsnämnd där representanter för försäkrinsgbolaget och en jurist gör en bedömning av ärendet. Skicka ert ärende med bifogade handlingar till: HSB Försäkrings AB Skadeprövningsnämnd Box Stockholm Vi kontaktar er när vi gjort vår bedömning. Om ni då inte är nöjda med denna finns alltid möjlighet att få ärendet prövat i domstol.

3 HSBs Fastighetsförsäkring för bostadsrättsföreningar Innehåll Med HSB Försäkring eller bolaget avses HSB Försäkrings AB som är försäkringsgivare om inte annat sägs. Med basbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde 1 januari det år skadan inträffade. Avrundning sker till närmaste hundratal kronor beträffande försäkringsbelopp uppåt och beträffande självrisk nedåt. Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet. I. Egendomsförsäkring Vem försäkringen gäller för 2 2. När försäkringen gäller 2 3. Var försäkringen gäller 2 4. Försäkrat intresse 2 5. Objekttyper 2 6. Undantag egendom 3 7. Försäkringsform 4 8. Försäkringsbelopp 4 9. Självrisker Försäkrade skadehändelser Brandförsäkring Vattenskadeförsäkring Inbrottsförsäkring Rånförsäkring Glasförsäkring Transportförsäkring Maskinförsäkring för fastighet Oljeskadeförsäkring Allriskförsäkring Värmekulvertförsäkring Sanering Säkerhetsföreskrifter Åtgärder i samband med skada Skadevärderingsregler, ålderstabell Skadeersättningsregler 22 II. Avgifts-, hyresförlust- och Extrakostnadsförsäkring Vem försäkringen gäller för När försäkringen gäller Vad försäkringen gäller för Högsta ersättning Skadevärderingsregler Skadeersättningsregler Självrisk 25 III. Ansvarsförsäkring Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Vad försäkringen gäller för Undantag Åtgärder i samband med skada Skadeersättningsregler Självrisk Skadeståndsgaranti 30 IV. Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkrad verksamhet och vem försäkringen gäller för När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Försäkringsbelopp Vad försäkringen gäller för Undantag Skadevärderingsregler Skadeersättningsregler Självrisk 33 V. Rättskyddsförsäkring A. Tvistemål 34 B. Skattemål 35 C. Brottmål 36 D. Gemensamma bestämmelser 36 VI. Kollektiv olycksfallsförsäkring Vem försäkringen gäller för Vad försäkringen gäller för Försäkringsmoment Särskilda bestämmelser Ersättningsgrunder Åtgärder för utbetalning av ersättning Självrisk 42 VII. Styrelseansvarsförsäkring Vem försäkringen gäller för När försäkringen gäller Vad försäkringen gäller för Undantag Försäkringsbelopp Åtgärder i samband med skada Självrisk 45 VIII. Allmänna avtalsbestämmelser Försäkringstiden Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden Premiebetalning Rätt till premieåterbetalning när försäkringen upphör i förtid Besiktning Upplysningsplikt och riskökning Allmänna undantag Tidpunkt för betalning av skadeersättning och räntebestämmelser Återkrav Dubbelförsäkring Tvist vid värdering Force majeure Preskription Vid försäkringsförmedlares medverkan Försäkringsavtalslagen HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

4 I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Försäkringstagaren Försäkringen gäller - om inte annat anges i försäkringsbrevet - för försäkringstagaren som ägare till försäkrad egendom. 1.2 Annan än försäkringstagaren Försäkringen gäller även för annan ägare av försäkrad egendom då denne inte kan få ersättning genom annan försäkring. 2. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen varit i kraft. 3. Var försäkringen gäller 3.1 På försäkringsstället Försäkringen gäller på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet. 3.2 På annan plats Brand-, vattenskade-, inbrotts- och allriskförsäkring Försäkringen gäller även på annan plats inom Norden med tillämpning av för försäkringen gällande säkerhetsföreskrifter, begränsningar och undantag. 4. Försäkrat intresse Försäkringen avser endast sådan skada som består i att egendomens värde minskar eller går förlorat och således inte sådan förlust som uppkommer t ex genom att egendomen inte kan användas på beräknat sätt. 5. Objekttyper Egendom indelas i följande objekttyper 5.1 Byggnad Försäkringen omfattar byggnad som är angiven i försäkringsbrevet. Samtliga byggnader med en byggnadsarea om högst 30 kvm/ byggnad omfattas av försäkringen även om detta inte anges i försäkringsbrevet. Med byggnad avses även egendom som hör till byggnad enligt 2 kap jordabalken. Till byggnad hör således fast inredning och annat som byggnaden har försetts med om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden. Till byggnad räknas även sopsuganläggning samt oljetank och bränsle inom fastigheten, avsedda för försäkrad byggnads uppvärmning. 5.2 Fastighetsinventarier, intill 10 basbelopp Härmed avses lös egendom för fastighetens skötsel. Med fastighetsinventarier jämställs här även: - inventarier som bostadsrättsföreningen anskaffat till hobbylokaler eller andra lokaler till lägenhetsinnehavarnas gemensamma bruk, - byggnadsmaterial som bostadsrättsföreningen anskaffat för fastighetens underhåll och som är upplagt inom fastigheten HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

5 Som byggnadsmaterial betraktas även bortmonterade byggnadstillbehör. 5.3 Kontorsinventarier, intill 10 basbelopp Härmed avses egendom som används i kontorsverksamhet avseende försäkrad fastighets förvaltning. Dessutom inkluderas av försäkringstagaren bekostad fast inredning i förhyrd lokal (som bostadsrättsföreningen hyr). 5.4 Markanläggningar/markinventarier, intill 10 basbelopp Härmed avses fastighetens mark, växtlighet, stängsel, staket, flaggstång och brygga eller liknande anordningar. Hit hänförs även fast lekutrustning, utomhusbelysning, uttag för motorvärmare, asfaltering och biljettautomat avsedd för parkering samt konstverk utomhus. Med konstverk förstås byster, skulpturer m fl föremål som framställts huvudsakligen för utsmyckningsändamål och vars värde betingas av det konstnärliga utförandet. 5.5 Boendes egendom Försäkringen omfattar boendes personliga lösegendom - intill 10 basbelopp för egendom som är i försäkringstagarens vård, - intill kr per bostadslägenhet vid brand- eller vattenskada enligt dessa villkor och som samtidigt drabbat försäkringstagarens egendom, i den mån ersättning inte kan erhållas genom annan försäkring. Ersättning lämnas dock endast i det fall skadan på försäkringstagarens egendom minst uppgår till den för den aktuella skadan gällande självrisken. 5.6 Arbetstagares egendom, intill 0,2 basbelopp per arbetstagare Härmed avses arbetstagares - personliga lösegendom, dock inte pengar och värdehandlingar, - egendom, som enligt gällande kollektivavtal vid skada ska ersättas av arbetsgivaren. 5.7 Arkivalier, intill 2 basbelopp Med arkivalier avses: - originalhandlingar, t ex manuskript, bokföringsböcker, korrespondens, kartotek och ritningar, - datamedia, - programlicenser. 5.8 Pengar och värdehandlingar Härmed avses: - pengar och gällande frimärken, aktier, obligationer, kuponger, lottsedlar, växlar, checkar och andra fordringsbevis. - Pengar och värdehandlingar omfattas intill: förvarade i låst värdeskåp enligt SS 3000 eller SS 3150; intill 2 basbelopp förvarade på annat sätt; intill 0,2 basbelopp 6. Undantag egendom Nedan angiven egendom omfattas inte av försäkringen. - Trafikförsäkringspliktiga fordon och/eller fordon som framförs med en maxhastighet av mer än 30 km/h och är avsedd för gods- och personbefordran samt tillhörande släp. - Luftfartyg, luftkuddefarkoster (svävare), skepp och båtar samt pontoner. - Sådana delar av maskinfundament, byggnadsgrund eller grundmur, som ligger lägre än såväl lägsta källargolv som angränsande mark- eller vattenyta. - Ledning utanför byggnad. - Produktiv skog och skogsmark HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

6 7. Försäkringsform Fullvärdes- eller förstariskförsäkring tillämpas för objekttypen byggnad och anges i försäkringsbrevet. Förstariskförsäkring tillämpas för övriga objekttyper. Fullvärdesförsäkring är sådan försäkring där egendomens hela värde är föremål för försäkring. Försäkringen gäller utan försäkringsbelopp. Förstariskförsäkring är sådan försäkring där försäkringsbeloppet utgör ett avtalat belopp. 8. Försäkringsbelopp Försäkringen gäller med de försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet samt ovan. 8.1 Värdestegringsgaranti och indexreglering Vid kostnadsstegring ändras bolagets åtagande för byggnad automatiskt. Har särskilt försäkringsbelopp utsatts för byggnaden ändras detta i takt med Statistiska Centralbyråns gällande index. 8.2 Investeringsskydd För fullvärdesförsäkrad byggnad gäller att aktuellt fullvärde anses höjt med det belopp varmed den försäkrade byggnadens värde ökat genom investering under försäkringsåret, dock högst 30 % av aktuellt fullvärde (nyanskaffningsvärde) eller för byggnad gällande försäkringsbelopp. 9. Självrisker Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada, röjning och räddning, ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Försäkringen gäller med en grundsjälvrisk som är 0,5 basbelopp, 1 basbelopp, 2 basbelopp eller 3 basbelopp och framgår av försäkringsbrevet. Om i detta villkor anges annan självrisk än grundsjälvrisken, gäller den särskilt angivna självrisken. Vid skador som omfattas av vattenskadeförsäkring gäller dessutom följande (dock ej om grundsjälvrisk 3 basbelopp gäller). Utöver grundsjälvrisken är självrisken 1 basbelopp vid skada på byggnad genom läckage - från skikt avsett att förhindra utströmning, t ex tätskikt eller kakelbeklädnad inklusive underliggande tätskikt med anslutningar och genomföringar, - från ledningssystem om skadan orsakats av åldersförändringar, t ex korrosion eller förslitning, eftersatt underhåll eller bristfälligt utförande. Beträffande definition av installation och tätskikt, se nedan: Installation: Med installation avses system eller anordning med anslutna föremål t ex värmepanna, cirkulationspump, expansionskärl, värmeväxlare, ledningssystem för vatten, värme, avlopp eller liknande. Tätskikt: Med tätskikt avses exempelvis tråd- eller kemsvetsad golv- och väggmatta, keramiska plattor inklusive bakomliggande fuktisolering, med anslutningar och genomföringar, avsett att förhindra utsröming av vatten och/eller vattenånga HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

7 Tillämpning av självrisk: De självrisker som uttrycks i basbelopp avrundas nedåt till närmaste 100-tal kronor. Avser försäkringen flera fastigheter enligt fastighetsregistret tillämpas en självrisk för varje fastighet. Ligger flera fastigheter inom samma kvarter tillämpas dock endast en självrisk för dessa. 10. Försäkrade skadehändelser Försäkringen omfattar de skadehändelser som anges i punkt Brandförsäkring Brandförsäkringen omfattar skadehändelserna enligt punkt Brand Försäkringen gäller för skada genom brand varmed här avses eld som kommit lös. Som brandskada anses inte skada genom hetta från eldstad eller genom att glöd eller upphettat föremål, som inte är i brand, svett eller bränt hål utan att brand uppstått Sotutströmning Försäkringen gäller för skada genom utströmning av sot från eldstad för uppvärmning av lokal eller bostad om utströmningen varit plötslig och oförutsedd och uppstått i samband med eldning. Undantag Försäkringen gäller inte för skada genom sotutströmning från skorsten eller från byggtork Explosion Försäkringen gäller för skada genom explosion, varmed här avses en ögonblickligt uppträdande kraftyttring, förorsakad av gasers eller ångors strävan att utvidga sig. Undantag Försäkringen gäller inte för - skada genom sprängningsarbete, - skada på rör genom explosion i röret, om rörets yttre diameter är 120 mm eller mindre och röret utgör del av ång- eller varmvattenpanna samt är beläget i pannans eldstad eller gasväggar Åskslag, elfenomen Försäkringen gäller för skada genom åskslag eller annat plötsligt och oförutsett elfenomen t ex kortslutning, överslag eller överspänning Frätande gas Försäkringen gäller för skada genom gas som bildats vid plötslig och oförutsedd upphettning av plast och som ger upphov till frätande ämnen Luftfartyg Försäkringen gäller för skada genom luftfartyg som störtar eller genom föremål som faller ned från luftfartyg Motordrivet fordon Försäkringen gäller för skada genom påkörning med motordrivet fordon i de fall trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen (TSL) inte lämnas eller TSL inte gäller. Undantag Försäkringen gäller inte för skada på eller egendom i det påkörandet fordonet Storm, hagel Försäkringen gäller för skada genom storm, varmed här avses vind med en hastighet av minst 21 meter per sekund, eller hagel. Ersättning lämnas endast för skada på hus HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

8 och däri befintlig egendom. Till huset räknas även därpå fast anbringad egendom som hör till byggnad enligt jordabalken. Med skada genom storm eller hagel avses att egendomen skadats av: - vindkraften, - föremål som vinden blåst omkull eller fört med sig, - hagel, - nederbörd eller kyla om denna står i direkt samband med och är en oundviklig följd av ersättningsbar skada enligt ovan. Undantag Försäkringen gäller inte för skada: - genom översvämning, sjöhävning eller isskruvning, - på revetering, puts eller skorstensbeklädnad, om inte skadan orsakats av föremål som vinden blåst omkull eller fört med sig, - skada på hus, om skadans uppkomst eller omfattning väsentligt påverkats av bristfälligt utförande, felaktig konstruktion, ingrepp i den bärande stommen, försummat underhåll eller angrepp av röta eller skadeinsekter, och inte heller skada på egendom i sådant hus Snötryck vid extrema väderleksförhållanden Försäkringen gäller för skada genom snötryck som uppkommer i direkt samband med extrem nederbördsmängd eller andra extrema väderleksförhållanden under förutsättning att det på grund av väderleksbetingelserna inte varit möjligt att undanröja snötrycket och att tidigare snöbelastning på taket inte väsentligt påverkat skadan. Försäkringen gäller endast för skada på hus och däri befintlig egendom. Undantag Försäkringen gäller inte för skada - på hus om skadans uppkomst eller omfattning väsentligt påverkats av bristfälligt utförande, ingrepp i den bärande stommen, försummat underhåll eller angrepp av röta eller skadeinsekter och inte heller för egendom i sådant hus Ras, jordskalv, vulkanutbrott eller dammgenombrott Försäkringen gäller för skada genom: - ras, varmed här avses att jordmassor, klippblock och stenar kommit i rörelse och avsevärt ändrat läge, - lavin, - jordskalv eller vulkanutbrott inom Norden. Med jordskalv avses skalv med en styrka av minst 4 enligt den regionala Richterskalan, - genombrott av damm för magasinering av vatten vid vattenverk, kvarn- eller branddamm och liknande. Undantag Försäkringen gäller inte för skada: - på markanläggningar och markinventarier, - genom ras om skadan orsakats av: - enbart sättning i mark eller grund, - sprängnings-, schaktnings-, pålnings-, eller spontningsarbete, uppläggning av jord- eller stenmassor eller gruvdrift, - vatten- eller vågerosion. Försäkringen gäller inte för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med dammbrott i kraftverksdamm eller regleringsdamm för elkraftproduktion. Högsta ersättning Sammanlagd ersättningsskyldighet för: - egendomsskador inom en och samma fastighet enligt fastighetsregistret och därav föranledda skador som omfattas av avsnitt II Hyresförlust- och HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

9 extrakostnadsförsäkring är vid varje skadetillfälle begränsad till högst 300 basbelopp gemensamt för samtliga berörda försäkringar och försäkringstagare i bolaget. Ersättningar fördelas i förhållande till respektive skadebelopp Vattenskadeförsäkring Vattenskadeförsäkringen omfattar skadehändelser enligt punkt Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av: - vatten - dock inte vattenånga - från installation, akvarium eller vattensäng, - vattenånga, olja eller annan vätska från installation för lokaluppvärmning, - vatten från invändigt utrymme som har golvbrunn och som för sin funktion försetts med isolering avsedd att förhindra utströmning, - vatten för grundvattengrop vid plötsligt och oförutsett fel på pumpmaskineriet eller vid strömavbrott, - vätska eller kylmedel från kyl- eller frysanläggning vid strömavbrott eller fel på anläggningen. Installation Med installation avses system eller anordning med anslutna föremål t ex värmepanna, cirkulationspump, expansionskärl, värmeväxlare, ledningssystem för vatten, värme, avlopp eller liknande Skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag Försäkringen gäller även för skada på egendom genom att vatten till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag strömmat från markytan direkt in i byggnad genom port, lucka, ventil, dörr, fönster eller annan öppning över markyta eller inomhus trängt upp ur eller från avloppsledning. Ersättning lämnas endast vid skada genom: - skyfall som har en intensitet av minst 1 mm per minut eller 50 mm per dygn. - snösmältning, stigande sjö eller vattendrag som beror på extrem väderlek Lokalisering och friläggning Vid skada som är ersättningsbar, ersätts även kostnad för lokalisering och friläggning av läckageställe beläget inom försäkrad byggnad för att möjliggöra reparation av del fel som orsakat skadan. Även kostnad för återställande efter sådan reparation ersätts Undantag Försäkringen gäller inte för: - kostnad för reparation av det fel som orsakat utströmningen eller för skada på den installation varifrån utströmningen skett, - skada på golv- och väggtätskikt vid utströmning, som orsakats av att tätskiktet var bristfälligt, - skada genom utströmning orsakad av frysning, såvida inte skäliga åtgärder vidtagits för att förhindra denna, - skada genom utströmning från rökkanal, ventilationskanal, tak, takränna, utvändigt stuprör samt annat dräneringssystem än pumpgrop, - skada genom utströmning från invändigt ledningssystem för regn och smältvatten om inte ledningssystemet fyller de krav som ställs på avloppsledningar enligt allmänna svenska byggnormer, - skada genom vatten som vid regn, snösmältning eller högvatten trängt in i byggnad ur eller från avloppsledning på annat sätt än som anges i punkt , - vätska, kylmedel eller ånga som strömmat ut, - skada genom röta, svamp, rost, frätning eller annan långtidspåverkan, om det inte framgår av omständigheterna att utströmningen skett under den tid försäkringen gällt, HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

10 - skada genom utströmning från ledningssystem, som inte provats och godkänts i vedertagen ordning Inbrottsförsäkring Inbrottsförsäkringen omfattar skadehändelser enligt punkt Stöld och skadegörelse Försäkringen gäller för skada på byggnad och stöld eller skadegörelse i försäkrad byggnad eller däri befintlig lägenhet: - genom inbrott då någon olovligen med våld brutit sig in eller med dyrk tagit sig in i byggnad eller lägenhet, - genom att någon tagit sig in i byggnad eller lägenhet med för låset avsedd nyckel, passerkort eller kod, som åtkommits genom rån eller inbrott i lokal som uppfyller kraven på inbrottsskydd eller inbrott i bostad, - genom att någon med våld har brutit sig ut ur byggnad eller lägenhet (utbrott). Försäkringen gäller inte för skadegörelse genom sprängning Krav på inbrottsskydd Försäkringen gäller under förutsättning att försäkringslokalen uppfyller fastställda skyddskrav. Om vid inträffad skada försäkringslokalen inte uppfyller skyddskraven gäller försäkringen endast om den försäkrade kan visa att skadan skulle ha inträffat och fått samma omfattning även om kraven uppfyllts Skyddskrav Försäkringslokalens omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr- och fönsterenhet m m) ska - såväl vad avser det byggnadstekniska utförandet som lås och reglingsanordningar - i sin helhet ge ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods Låsändringar Om nyckel eller kod som förvarats hos försäkringstagaren eller dennes ombud har: - stulits i samband med inbrott i lokal som uppfyller kraven på inbrottsskydd - stulits vid inbrott i bostad, - förlorats genom rån, ersätts kostnad för låsändring som är nödvändig i försäkringstagaren tillhörig byggnad. Högsta ersättning Ersättning lämnas med sammanlagt högst 5 basbelopp för låsändringar i samtliga berörda byggnader Uppsåtlig skadegörelse Försäkringen gäller för skada genom uppsåtlig skadegörelse förövad av annan än försäkrad Undantag Försäkringen gäller inte för skada på glas då det är monterat på därför avsedd plats i byggnaden. Med glas jämställs plastmaterial som används istället för glas. Försäkringen gäller inte för: - skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet, som t ex klotter - skada genom stöld Rånförsäkring Försäkringen gäller för skada genom rån eller överfall. Med rån avses tillgrepp av eller skada på egendom genom våld på person eller användande av hot som innebär trängande fara. Med överfall avses här att våld på person utövats HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

11 Försäkringen gäller också för skada genom att lindrigare våld använts förutsatt att våldet och tillgreppet omedelbart uppfattats av den som utsatts för våldet och att denne gjort vad som rimligen kan begäras för att hindra eller minska skadan Undantag Försäkringen gäller inte: - då den som utsatts för rånet medverkat till eller främjat skadan, - vid utpressning eller kidnapping Glasförsäkring Försäkringen gäller för skada som består i bräckage eller sönderslagning av: - glas, - skylt (inklusive stativ och tillbehör). Dessutom ersätts skada genom inristning av sådan art att det för försäkringstagaren skulle innebära uppenbar olägenhet att behålla glaset. Vid ersättningsbar glasskada ersätts även kostnad för provisorisk täckning och behandling av glaset, t ex målning, etsning, blästring eller att glas försetts med plastfilm. Med glas jämställs plastmaterial såsom material av polykarbonat, akrylplast eller liknande som används istället för glas. För skylt lämnas även ersättning vid förlust. Självrisken vid glasskada är 0,2 basbelopp Undantag Försäkringen gäller inte för: - skada på förut skadat glas, - skada som uppstått på glas eller glaskonstruktion som består i eller uppkommer genom kondens, - skada på glas eller skylt i byggnad under ombyggnad. - skada på glas som genom kontrakt kan hänvisas till lokalhyresgäst Transportförsäkring Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada under transport inom Norden med försäkringstagarens egna, hyrda, lånade, leasade eller anställdas transportmedel samt under lastning och lossning i samband med sådan transport. Försäkringen gäller endast i den mån försäkringstagaren står faran för egendomen och ersättning inte kan erhållas genom annan försäkring. Självrisken vid transportskada är 0,2 basbelopp Undantag Försäkringen gäller inte för: - stöld, om det inte med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet vidtagits rimliga aktsamhetsåtgärder, - skada till följd av att egendomen inte emballerats, packats eller i övrigt iordningställts för transporten på ett ändamålsenligt sätt, - skada till följd av att fordonet varit olämpligt för transporten, bristfälligt eller överbelastat. Ersättningen är vid varje skadetillfälle begränsad till 1 basbelopp HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

12 10.7 Maskinförsäkring för fastighet Försäkrad egendom Försäkringen gäller för följande egendom om den hör till försäkrad byggnad och är befintlig inom fastigheten: - installation för vatten, värme, kyla, avlopp, ventilation, gas och el, - hissanordning, rulltrappa eller annan anordning för personbefordran samt sopsuganläggning, - tvätt-, kyl- och frysanläggning för gemensamt bruk i fastigheten - installation för informationsöverföring Undantag Försäkringen gäller inte för: - sanitetsgods (såsom tvättställ, badkar, toalettstol och bidé) och spis, disk-, tvätt- eller annan hushållsmaskin i bostadslägenhet, - belysningsarmatur, - brunn, - simbassäng, - rökgång, fundament, murverk och inmurning eller infodring, - elpatron, - förbrukningsmaterial Försäkrade skadehändelser Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som inte är ersättningsbar enligt punkt Undantag Försäkringen gäller inte för skada genom: - sprängningsarbete, - ras, skred och sättning i mark eller grundkonstruktion, oberoende av vad som förorsakat raset, skredet eller sättningen, - frysning om skadan beror på försummelse av den försäkrade, - att vatten vid regn, snösmältning eller högvatten trängt ut ur eller från avloppsledning, svämmat över eller på annat sätt kommit in i byggnad, se dock Vattenskadeförsäkring. Försäkring gäller inte för skada som består i: - stöld, - förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning eller avsättning. Försäkringen gäller inte för skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering Oljeskadeförsäkring Försäkrad egendom Försäkringen gäller för: - försäkringstagarens egendom, - tredje mans egendom, samt - tredje man åsamkad förmögenhetsförlust, som inte betingas av personskada, varvid endast krävs att rättsligt relevant orsakssamband föreligger mellan utströmningen av skadan. Till egendom räknas även mark, sjö, vattendrag och vattentäkt Försäkrade skadehändelser Försäkringen omfattar skada genom oförutsedd utströmning av olja från tank eller cistern med tillhörande rörsystem som ägs eller används av försäkringstagaren HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

13 Med olja avses här även annan brandfarlig vätska enligt förordningen om brandfarliga varor. Försäkringen omfattar även förlust eller förstöring av den utrunna vätskan Undantag Försäkringen gäller inte för skada: - genom normalt svinn och stöld, - genom långsamt utträngande olja (diffusion), - som är en följd av normalt beräkneligt spill, - som är ersättningsbar genom annan försäkring Högsta ersättning Ersättningen är vid varje skada begränsad till 25 basbelopp Allriskförsäkring Försäkrad egendom Försäkringen gäller för: - byggnad, - fastighetsinventarier, - markanläggningar/markinventarier, - boendes egendom, som är omhändertagen av försäkringstagaren Undantag Försäkringen gäller inte för: - förbrukningsmaterial Försäkrade skadehändelser Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som inte är ersättningsbar enligt punkt Undantag Försäkringen gäller inte för skada genom: - sprängningsarbete, - ras, skred och sättning i mark eller grundkonstruktion, oberoende av vad som förorsakat raset, skredet eller sättningen, - frysning om skadan beror på försummelse av den försäkrade, - att vatten vid regn, snösmältning eller högvatten trängt ut ur eller från avloppsledning, svämmat över eller på annat sätt kommit in i byggnad, se dock Vattenskadeförsäkring. - enkel stöld. Försäkringen gäller inte för skada som består i: - stöld eller förlust av huvudnyckel, - förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning eller avsättning, Försäkringen gäller inte för skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller kan avhjälpas genom normal service eller justering Högsta ersättning Ersättningen är vid varje skada begränsad till 10 basbelopp Försäkring för värmekulvert Försäkrad egendom Försäkringen omfattar värmekulvertanläggning om ej annat anges i försäkringsbrevet HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

14 Försäkrade skadehändelser Försäkringen gäller för skada på den försäkrade anläggningen genom plötslig och oförutsedd händelse. Bristande funktion, t ex beroende på feldimensionering eller otillfredsställande inreglering, räknas inte som skada Undantag Försäkringen gäller inte för skada: - genom ras eller skred oberoende av vad som förorsakat raset eller skredet, - genom sprängningsarbete, - på värmekulvertanläggning som inte är provad och godkänd i vedertagen ordning, - som består i förlust av värmeenergi eller värmebärare, - som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering. Definition värmekulvert Med värmekulvert avses ett i mark anlagt ledningssystem avsett för distibution av värme och varmvatten. Ledningssystem ska bestå av: - ett eller flera mediarör, - värmeisolering, - skyddshölje, - samt eventuell kulvertkammare Till värmekulvertanläggning räknas inte under- eller abonnentcentraler med utrustning Skadeersättningsregler Skada ersätts med skälig reparationskostnad - inklusive för lokalisering och friläggning av skadestället samt återfyllning efter utförd reparation - minskat med ett självriskavdrag. Självriskavdraget är 5 % av reparationskostnaden för varje helt år som förflutet sedan anläggningen första gången togs i bruk, dock lägst 0,5 basbelopp och högst 80 % av reparationskostnaden Saneringsavtal avseende skadedjur m m samt husbocksförsäkring och sent upptäckt dödsfall Fullserviceavtalet består av saneringsavtal Skadedjur och Husbocksförsäkring. För saneringsavtal Skadedjur svarar Anticimex AB, Box 47025, SE Stockholm, reg. nr: SE och för Husbocksförsäkringen svarar Anticimex Försäkringar AB, Box 47025, SE Stockholm, reg. nr: SE , nedan kallat Anticimex. HSB Försäkrings ABs åtagande avser endast förmedling av detta fullserviceavtal mellan försäkringstagaren och Anticimex. Saneringsavtal Skadedjur Saneringsavtalets omfattning Avtalet omfattar de byggnader som angivits i försäkringsbrevet samt tillhörande tomtområden. Undantag för utrymmen som utnyttjas i yrkesmässig livsmedelshantering eller likvärdig verksamhet Inspektion och eventuell sanering före avtalets ikraftträdande Anticimex äger rätt att inspektera aktuella utrymmen för att utreda om skadedjur finns och om försanering behöver utföras. Anticimex utför eventuellt erforderlig försanering, sedan parterna enats om villkoren härför HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

15 Anticimex åtaganden Anticimex åtar sig att utan särskild ersättning företa inspektion efter anmodan av försäkringstagaren. Anticimex har rätt att företa inspektion på eget initiativ samt utföra sanering mot skadeinsekter, råttor och möss samt mot övriga insekter som vållar sanitär olägenhet och som avtalet gäller för. Med sanering avses fackmässiga åtgärder för skadedjursbekämpning enligt gällande normer och myndighetsföreskrifter. Anticimex åtaganden inkluderar inte upptagning av väggar, golv och tak eller deras ytskikt samt inte heller andra ingrepp av byggnadsteknisk art. Anticimex åtar sig dock att efter särskild överenskommelse med försäkringstagaren på dennes bekostnad låta utföra sådana åtgärder Försäkringstagarens åtaganden Försäkringstagaren skall bereda Anticimex inspektions- och saneringspersonal för undersökning och sanering under Anticimex personals ordinarie arbetstid, om inte annat särskilt överenskommits. Försäkringstagaren skall omedelbart underrätta Anticimex vid upptäckt av skadedjur eller angrepp av skadedjur, som omfattas av avtalet. Anmälan skall göras till närmaste Anticimexkontor Ansvarsbegränsning Anticimex svarar endast för direkt sakskada, som vållats genom försummelse av Anticimex personal vid utförandet av åtgärder i försäkringstagarens lokaler och som inte täcks av försäkringstagarens försäkring. Anticimex svarar inte för skada som direkt eller indirekt orsakats av skadedjur, såvida skadan inte har uppstått eller påtagligt har förvärrats genom försummelse vid inspektion eller genom eget obefogat dröjsmål med sanering, sedan Anticimex har konstaterat förekomst av skadedjur eller fått underrättelse om detta. Anticimex svarar inte heller för personskada och inte heller i något fall för direkta eller indirekta förmögenhetsskador Självrisk Avtalet gäller utan självrisk Reklamation Om försäkringstagaren vill framställa anmärkning mot Anticimex skall försäkringstagaren tillställa Anticimex skriftlig reklamation snarast möjligt, dock senast inom en månad. Skrivelsen skall innehålla noggranna uppgifter om anledningen till reklamation samt försäkringstagarens önskemål. Försitts reklamationstiden, har försäkringstagaren inte rätt till ersättning för eventuellt uppkomna skador Befrielsegrunder Om fullgörandet av Anticimex åtaganden enligt avtalet hindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som Anticimex inte råder över och inte heller har kunnat förutse, såsom krig, mobilisering, uppror, beslag, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller inskränkningar i fråga om drivkraft, störningar på arbetsmarknaden (oavsett orsaken därtill), myndighetshinder eller likvärdiga omständigheter är Anticimex inte skyldigt att utföra sina åtaganden så länge hindret eller svårigheterna varar och inom skälig tid härefter. Består hindret eller svårigheterna alltjämt efter sex månader, må kunden uppsäga avtalet till omedelbart upphörande. Definition skadedjur: Med skadedjur avses följande:pälsänger, fläskänger, mjölbagge, plattbagge, kackerlacka, vägglus, mässingsbagge, vanlig tjuvbagge, australisk tjuvbagge, silverfisk, mjölor, husor, fruktmott, kakaomott, dammlus, mal, myra, fågelkvalster, loppa, lus, tusenfoting, mögelbagge, fuktbagge, gråsugga, soldyrkare, hussyrsa, tvestjärt, geting samt råttor & möss HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

16 Husbocksförsäkring & försäkring efter sent upptäckt dödsfall Försäkringens omfattning Försäkringen gäller endast under förutsättning att byggnaden vid besiktning av Anticimex kan godkännas för försäkring samt att premie inbetalats. Byggnad som inte är äldre än tre år behöver inte besiktigas om endast nytt virke kommit till användning. Om besiktning inte sker inom 6 månader från begynnelsedagen, gäller försäkringen under förutsättning att byggnaden hållits tillgänglig för besiktning. Om det föreligger behov av sanering för att försäkringen skall kunna godkännas kan Anticimex utföra sådan sedan parterna enats om villkoren härför. Efter det att försäkringen börjat gälla svarar Anticimex dock alltid för sanering. Angrips försäkrad byggnad av husbock, hästmyror eller andra träskadeinsekter, svarar Anticimex för sanering samt för reparation om sådan behövs, inkluderande utbyte eller förstärkning av virke, vars bärförmåga äventyras genom angreppet. Visar det sig att del av försäkringsskada inträffat före det att försäkringen börjat gälla omfattar försäkringen inte friläggning av angripet virke eller utbyte av skadat virke och inte heller reparation eller andra åtgärder av byggnadsteknisk art. Angrepp på rötskadat virke eller på byggnad som är eller har varit ekonomibyggnad vid lantgård omfattas inte i något fall av försäkringen. Påfordrar Anticimex att kunden skall bortföra löst gods för att underlätta saneringsåtgärderna, lämnar Anticimex skälig ersättning härför, liksom för godsets återförande, dock sammanlagt med högst 1/10 basbelopp. För bortförande och återförande av löst gods i ekonomibyggnad på lantgård utgår dock ingen ersättning. Om skadat virke är defekt av annan orsak än det aktuella skadedjursangreppet eller om skaderegleringen medför värdeförbättring av den försäkrade byggnaden, skall kunden utge ersättning till Anticimex med belopp som motsvarar värdeförbättringen. Om inspektions- och saneringsmöjligheterna försvåras för Anticimex genom om- och eller tillbyggnad eller annan förändring av den försäkrade egendomen, äger Anticimex rätt att ändra premien i motsvarande mån eller häva försäkringsavtalet. Försäkringen omfattar sanerings- och reparationsåtgärder upp till 4 milj. kr vid varje skadetillfälle. Vid reparation gäller begränsningen att reparations-kostnaden inte får överstiga ett belopp motsvarande byggnadens marknadsvärde utan hänsyn till de skadedjursangrepp som förorsakat reparationsbehovet Försäkring efter skada genom dödsfall Anticimex utför erforderlig insekts- och luktsanering samt vidtar eventuella reparationsåtgärder på byggnad till följd av att person avlider i sin lägenhet och dödsfallet förblir oupptäckt en längre tid. Försäkringen omfattar sanerings- och reparationsåtgärder upp till 1milj. kr vid varje skadetillfälle Försäkringstagarens åtaganden Försäkringstagaren skall vid reparation, om- eller tillbyggnad inte använda virke, som är eller skäligen kan misstänkas vara angripet av husbock, hästmyror eller andra träskadeinsekter. Försäkringstagaren skall då angrepp eller skada upptäcks, utan uppskov underrätta Anticimex härom samt bereda Anticimex personal tillträde för sanering HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

17 Åtgärder för skadans eller angreppets avhjälpande får inte företas utan Anticimex skriftliga samtycke. Försummas sådan underrättelse, kan detta påverka den försäkrades rätt till ersättning på sätt som anges i lagen om försäkringsavtal Självrisk Husbocksförsäkringen och försäkringen efter sent upptäckt dödsfall gäller utan självrisk Reklamation Skulle försäkringstagaren inte vara nöjd med Anticimex reglering av skada som uppstått genom angrepp av husbock eller hästmyror kan överklagande ske hos Allmänna Reklamationsnämnden i Stockholm Befrielsegrunder Om fullgörandet av Anticimex åtaganden enligt försäkringen hindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som Anticimex inte råder över och inte heller har kunnat förutse såsom krig, mobilisering, uppror, beslag, valutarestriktioner, knapphet eller inskränkningar i fråga om drivkraft, störningar på arbetsmarknaden (oavsett orsaken därtill), myndighetshinder eller likvärdiga omständigheter är Anticimex inte skyldig att utföra sina åtaganden så länge hindret eller svårigheterna varar och inom skälig tid härefter. Består hindret eller svårigheterna alltjämt efter sex månader, må kunden uppsäga försäkringen till omedelbart upphörande. 11. Säkerhetsföreskrifter Utöver nedan angivna säkerhetsföreskrifter gäller även annan i försäkringsbrevet angiven säkerhetsföreskrift eller annan föreskrift som i skadeförebyggande syfte meddelats av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande Brandförsäkring Offentliga föreskrifter (Enligt lokal föreskrift från kommunens räddningstjänst) De föreskrifter som i syfte att förhindra eller begränsa skada meddelats i lag eller förordning om: - brandfarliga varor - explosiva varor - elektrisk starkströmsanläggning jämte tillämpningsföreskrifter, ska iakttas Revisionsbesiktning av elektriska starkströmsanläggning Anges i försäkringsbrevet att elektrisk starkströmsanläggning ska revisionsbesiktigas gäller de särskilda bestämmelser som framgår nedan. Elektrisk starkströmsanläggning inom byggnad ska revisionsbesiktigas på försäkringstagarens bekostnad av besiktningsingenjör som är auktoriserad av Svenska Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd. Intyg om revisionsbesiktning utfärdat av besiktningsingenjören ska av försäkringstagaren på begäran företes för bolaget. Vid revisionsbesiktningen påtalade fel och brister ska av behörig person rättas till inom 2 månader efter besiktningen. Föreligger besiktningsplikt ska samtliga lokaler i byggnaden revisionsbesiktigas. Den första revisionsbesiktningen ska göras inom 1 år efter det att elanläggningen blivit besiktnings-pliktig. Därefter ska revisionsbesiktning ske vart tredje kalenderår med högst 40 månader mellan besiktningarna HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

18 Brandsläckningsredskap och larmanordningar Brandsläckningsredskap och larmanordningar ska finnas i den utsträckning som anges av kommunens räddningschef eller bolaget Säkerhetsföreskrifter om heta arbeten Dessa säkerhetsföreskrifter gäller för tillfällig arbetsplats där heta arbeten utförs och fara för brand kan föreligga. Heta arbeten Den försäkrade, anlitade uppdragstagare / entreprenörer och berörda anställda ska följa dessa föreskrifter. Följs inte föreskrifterna sätts försäkringsersättningen ned enligt bestämmelserna om Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift. Definition Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Brandskyddsansvarig Den som avser att bedriva heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska skriftligen utse en brandskyddsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand. Om fara för brand anses föreligga, ska den brandskyddsansvarige utfärda tillstånd för arbetena på Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) blankett Tillstånd / Kontrollista för heta arbeten (TK-Allmänt resp TK-Tak) eller motsvarande, som skall vara fullständigt ifylld. under arbetenas utförande förvissa sig om att nedanstående säkerhetsregler följs. Den brandskyddsansvarige får inte utföra de heta arbetena. Säkerhetsregel nr 1 - Behörighet Den som ska utföra eller bevaka arbetena ska ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. Utbildningen ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och SBF:s utbildningskommitté för heta arbeten. Den som är utsedd att regelbundet vara brandskyddsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet. Säkerhetsregel nr 2 - Brandvakt Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen under den tid som de heta arbetena utförs. Detta gäller även under arbetsrast. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört. Brandvakt krävs inte när den brandskyddsansvarige bedömer att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt, exempelvis vid takarbeten. Säkerhetsregel nr 3 - Brandfarlig vara För arbete i utrymme som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara eller lättantändligt material, ska tillstånd inhämtas av kommunens brand- / räddningschef. Säkerhetsregel nr 4 - Städning och vattning Arbetsplatsen skall vara städad och vid behov vattnad. Säkerhetsregel nr 5 - Brännbart material Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska flyttas bort, skyddas eller avskärmas genom övertäckning. Säkerhetsregel nr 6 - Brännbara byggnadsdelar Brännbara byggnadsdelar och värmeledande konstruktioner ska vara kontrollerade och skyddade samt kunna göras åtkomliga för omedelbar släckinsats HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

19 Säkerhetsregel nr 7 - Otätheter Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara tätade och även kontrollerade med hänsyn till brandfaran. Säkerhetsregel nr 8 - Släckutrustning Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två handbrandsläckare typ ABE III (eller motsvarande). Vid takläggning krävs: Slang med vatten och två handbrandsläckare typ ABE III (eller motsvarande) samt brytverktyg ( t ex pikyxa) och handstrålkastare ska finnas tillgängliga för omedelbar släckinsats. När förutsättning för släckning med vatten saknas, t ex vid risk för frysning eller vid lågt vattentryck, ska utrustningen kompletteras med ytterligare en handbrandsläckare typ ABE III (eller motsvarande). Säkerhetsregel nr 9 - Svetsutrustning Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas. Säkerhetsregel nr 10 - Larmning Räddningstjänsten / brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll. Säkerhetsregel nr 11 - Torkning och uppvärmning Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning. Säkerhetsregel nr 12 - Torkning av underlag och tätskiktsapplicering Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 grader C. Säkerhetsregel nr 13 - Smältning av asfalt Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt SBF:s instruktioner för brandfarliga heta arbeten på tak och balkonger Inbrottsförsäkring Nyckel, kort, kod eller låskombination Nyckel, kort, kod eller låskombination till byggnad eller lokal ska handhas och förvaras på betryggande sätt. Den får t ex inte vara märkt eller placerad så att den kan identifieras av obehörig. Den får inte heller förvaras på sådant sätt i berörd lokal att den är lättillgänglig för obehörig Nyckelskåp I nyckelskåp eller i nyckeltub i anslutning till lokal får endast förvaras sådan nyckel som uteslutande går till allmänt utrymme - såsom pannrum, soprum, hissmaskinrum eller liknande - vilket är betryggande avskilt från annan lokal Låsbyte Lås, kod eller låskombination ska omedelbart bytas eller ändras om det finns anledning misstänka att någon obehörigen innehar nyckel eller har kännedom om koden respektive låskombinationen Vattenskadeförsäkring Installation och underhåll VVS-installationer och arbeten i våtutrymmen skall vara fackmässigt utförda enligt materialleverantörens anvisningar och enligt gällande branschregler. Arbetet skall HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

20 utföras av utbildad personal med certifikat/utbildningsbevis för det aktuella arbetet eller materialet. Av protokoll från egenkontroll skall framgå att provtryckning och andra av myndighet, branschorganisation eller materialleverantör föreskrivna kontroller genomförts på ett korrekt sätt. Invändigt ledningssystem för dagvatten skall uppfylla de krav som ställs på avloppsledningar enligt Boverkets Byggregler (BBR). Ledningssystem, tätskikt och liknande anordningar avsedda att förhindra utströmning skall underhållas på ett ändamålsenligt sätt Vattenförsäkring Frysrisk Skäliga åtgärder skall vidtas för att förhindra utströmning genom frysning Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag med 20% av eljest utgående ersättning, dock med lägst 50% av basbeloppet och högst 10 basbelopp. Avdraget kan minskas om det finns särskilda skäl med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter. Om säkerhetsföreskrift för brandfarliga "heta arbeten" inte följts görs ett avdrag med 30% av eljest utgående ersättning, dock lägst 1 och högst 10 basbelopp. Avdraget kan minskas om särskilda skäl föreligger. Avdrag ska dock inte göras: - om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits, - om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs inte kan lastas för att den åsidosatts. 12. Åtgärder i samband med skada 12.1 Räddningsplikt Den försäkrade ska efter förmåga: - avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående, - begränsa skada som redan inträffat, - snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom. Se även Viktigt om din försäkring i början av villkoret Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte iakttagit sin räddningsplikt enligt ovan och om det kan antas ha varit till men för bolaget, är bolaget berättigat till skäligt avdrag på den ersättning som eljest bort utgå, eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet Anmälan om skada Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas så snart som möjligt till bolaget. Dessutom ska den försäkrade vid skadegörelse, stöld, inbrott, rån och överfall eller annat brott snarast göra polisanmälan och sända polisintyg till bolaget Ersättningskrav Ersättningskrav ska framställas till bolaget snarast efter det att skadan uppkommit och senast 6 månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Framställs kravet senare är bolaget fritt från ansvar. Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och på anmodan lämna förteckning över försäkrad egendom - skadad och oskadad - med uppgift om varje föremåls värde före och efter skadan. Den försäkrade är även skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar som står till buds och genom att tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma bolagets ansvarighet och ersättningens storlek HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar / version 2

Ändring av villkor gällande för gruppförsäkring

Ändring av villkor gällande för gruppförsäkring SÄRSKILT VILLKOR Tillägg till gruppförsäkring för Sbc G13005:2 Ändring av villkor gällande för gruppförsäkring Med tillämpning av i försäkringsbrevet/beviset angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar

Läs mer

SANERINGSFÖRSÄKRING. Särskilt villkor VSN 2012:1 Giltigt från 2012-01-01

SANERINGSFÖRSÄKRING. Särskilt villkor VSN 2012:1 Giltigt från 2012-01-01 SANERINGSFÖRSÄKRING Särskilt villkor VSN 2012:1 Saneringsförsäkringen består av Skadedjursförsäkring och Husbocksförsäkring. Husbocksförsäkringen kan även tecknas separat vilket i så fall framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Särskilt försäkringsvillkor Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. Var försäkringen gäller 3 3. Försäkrad egendom 3 3.1 Försäkringen omfattar 3 4. Försäkringsform

Läs mer

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6)

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår I en serie av försäkringsvillkor för företagsförsäkring. Indelningen och numrering

Läs mer

Bostadsrättstillägg HSB745

Bostadsrättstillägg HSB745 Bostadsrättstillägg HSB745 I tillägg till Försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning PS900 Gäller från och med 2016-01-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk

Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk GL 105:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Asterisk (*) anger att begreppet finns definierat i avsnitt 17, Definitioner. Villkoren

Läs mer

Fastighetsförsäkring för bostadsrättsföreningar

Fastighetsförsäkring för bostadsrättsföreningar Fastighetsförsäkring för bostadsrättsföreningar HSB:s Fastighetsförsäkring för bostadsrättsföreningar // Version 1 1 HSB:s Fastighetsförsäkring för bostadsrättsföreningar Försäkringens omfattning framgår

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 3 februari 2014 1 (5) Följande villkor är inkluderade: Försäkring för bostadsrätt och ägarlägenhet 2 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 När försäkringen gäller 2 3 Var

Läs mer

Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring I samarbete med Tennant Försäkrings AB

Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring I samarbete med Tennant Försäkrings AB Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring I samarbete med Tennant Försäkrings AB Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 1 Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring Försäkringens omfattning

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 B:1

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 B:1 Brand ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 B:1 700 B:1 1 (12) Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår i en serie av försäkringsvillkor för företagsförsäkring. Indelningen och numrering

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor. Försäkringsnummer SP118846. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. Försäkringsnummer SP118846. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor Försäkringsnummer SP118846 2 juni 2014 1 (1) Brf Rosenlinden Att: Ekonomiansvarig Ynglingav 20 B Nb 177 57 JÄRFÄLLA Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor som gäller för er

Läs mer

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring Fastighetsförsäkring Med Fastighetsförsäkringen får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ett tryggt fastighetsägande. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och

Läs mer

Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera

Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera L SKADEDJUR MED MERA VILLKOR Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera Gäller från 2013-01-01 L Skadedjur med mera L.1 SANERING MOT BOSTADSOHYRA L.1.1 Försäkringen gäller För sanering

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Heta Arbeten. Denna broschyr är anpassad till 2005 års säkerhetsregler och ersätter tidigare upplagor.

Heta Arbeten. Denna broschyr är anpassad till 2005 års säkerhetsregler och ersätter tidigare upplagor. Heta Arbeten svetsning, takläggning och andra heta arbeten medför stor brandfara. här kan du läsa om vilka säkerhetsregler och lagar som gäller för dessa arbeten. här finns även information om hur försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring Utdrag (110221) ur Allmänt Villkor Willis Bostadsrättsföreningsförsäkring 2010-12-23 A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bostadsrättshavare

Läs mer

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET GJA 189:2 ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET UTAN SPRÄNGING, PÅLNING, SPONTNING ELLER RIVNING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Siffror och rubriker följer Allmänna försäkringsvillkoren

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÖB 028:1 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1. Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrättslägenhet Försäkringen gäller för bostadsrättshavarens lägenhet på adressen som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Läs mer

Fastighet 2015. Gäller från 2015-01-01

Fastighet 2015. Gäller från 2015-01-01 FA S T I G H E T S F Ö R S Ä K R I N G Fastighet 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt system.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING V 066:11 T:BRF 1:4 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1 Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrätts- Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarens lägenhet på adressen som lägenhet anges som försäkringsställe

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Kombinerad Företagsförsäkring

Kombinerad Företagsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 K 60:2 Kombinerad Företagsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Allmänna försäkringsvillkor för Kombinerad Företagsförsäkring

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

FA 2003. Gäller från 2003-01-01

FA 2003. Gäller från 2003-01-01 F A S T I G H E T S F Ö R S Ä K R I N G FA 2003 Gäller från 2003-01-01 Innehåll Bra att veta om din Fastighetsförsäkring...5 Din försäkring hos oss...5 Villkoren är indelade i flera avsnitt...5 Vem som

Läs mer

Riksbyggen Försäkring Riksbyggen Skåne Produktbeskrivning 2010

Riksbyggen Försäkring Riksbyggen Skåne Produktbeskrivning 2010 Riksbyggen Försäkring Riksbyggen Skåne Produktbeskrivning 2010 Produktbeskrivning 2010 Detta är en kortfattad version av de försäkringsvillkor som gäller för fastighetsförsäkringsavtalet tecknat mellan

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

GEMENSAMHETSANLÄGGNING. I. Översiktlig information om försäkringsvillkoren

GEMENSAMHETSANLÄGGNING. I. Översiktlig information om försäkringsvillkoren Sida 1 V 046:5(10) GEMENSAMHETSANLÄGGNING Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför att numreringen

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

FÖ 2000. Gäller från 2000-01-01

FÖ 2000. Gäller från 2000-01-01 F Ö R E T A G S F Ö R S Ä K R I N G FÖ 2000 Gäller från 2000-01-01 Innehåll Bra att veta om din Företagsförsäkring... 2 Din försäkring hos oss...2 Villkoren är indelade i flera avsnitt:...2 Vem som svarar

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 FÖRETAGSFÖRSÄKRING Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt system. Numreringen är därför

Läs mer

Oljeskadeförsäkring. - Kombinerad. Särskilt försäkringsvillkor

Oljeskadeförsäkring. - Kombinerad. Särskilt försäkringsvillkor GK 9031 Oljeskadeförsäkring - Kombinerad Särskilt försäkringsvillkor Gäller från 2015-01-01 I detta villkor finns 2 villkor samlade, Oljeskada egen egendom och Oljeskada tredje mans egendom 1 (6) GJK 901:3

Läs mer

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm Stockholm 2012-12-10 Offert BRF Halmstrået Nordeuropa Försäkring AB FASTIGHETSFÖRSÄKRING Omfattning Verksamhet: Fastighetsägare Försäkringen omfattar följande moment: Egendomsförsäkring Försäkringsställe:

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

Entreprenadförsäkring

Entreprenadförsäkring Entreprenadförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för Denna entreprenadförsäkring uppfyller kraven på minimiomfattning av allriskförsäkring som föreskrives i AB 92 och ABT 94 eller motsvarande branschavtal.

Läs mer

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Butik & handel Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Varje bransch har sina speciella förutsättningar och utmaningar, vilket självklart ska återspeglas i ett skräddarsytt försäkringsupplägg.

Läs mer

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VPK2012:1 Giltigt från

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VPK2012:1 Giltigt från PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING SKAP 2009 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Entreprenadförsäkring T108:2. Innehållsförteckning

Entreprenadförsäkring T108:2. Innehållsförteckning Entreprenadförsäkring T108:2 Gäller från 2015-01-01 Denna entreprenadförsäkring uppfyller kraven på minimiomfattning av allriskförsäkring som föreskrivs i AB04 respektive ABT06 eller motsvarande branschavtal.

Läs mer

VILLKOR. Allmänt villkor Fastighets- och Förvaltningsförsäkring. Fastighetsägarna GÄLLER FRÅN 2010-01-01

VILLKOR. Allmänt villkor Fastighets- och Förvaltningsförsäkring. Fastighetsägarna GÄLLER FRÅN 2010-01-01 VILLKOR Allmänt villkor Fastighets- och Förvaltningsförsäkring Fastighetsägarna GÄLLER FRÅN 2010-01-01 Allmän information... 5 Självrisker... 5 Allmänna avtalsbesämmelser Försäkringstiden och förnyelse...

Läs mer

Försäkringsbrev. Datum

Försäkringsbrev. Datum 2 (6) EGENDOMS- OCH FÖLJDSKADEFÖRSÄKRING Försäkrad egendom - Fastighetsbeteckning: Geodimetern s:1 samt Geodimetern 7-42 - Adress: - Byggnadsår: 2015 - Antal Ägarlägenheter: 36 st. Fullvärdesförsäkring

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Fastighetsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Med Vardias Fastighetsförsäkring får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ditt fastighetsägande. Försäkringen

Läs mer

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc.

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc. - Kontorsförsäkring en för Nordics försäkringsprogram Fastighetsmäklaren Kontorsförsäkring är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR EGENDOMSFÖRSÄKRING A100:3

FÖRSÄKRINGSVILLKOR EGENDOMSFÖRSÄKRING A100:3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EGENDOMSFÖRSÄKRING A100:3 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 4 1.1 Försäkringstagaren 4 1.2 Annan än försäkringstagaren 4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 4 3 VAR

Läs mer

Fastighet. Försäkringsinformation

Fastighet. Försäkringsinformation Fastighet Försäkringsinformation Fastighet Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Fastighet 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din fastighetsförsäkring. Vid skada

Läs mer

Företagsförsäkring. Innehåll 2008-11-10

Företagsförsäkring. Innehåll 2008-11-10 a59271ce-f983-4268-b1b3-9a6d266a3065 Företagsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening VILLKOR Gäller från 2007-01-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening FB 401:1 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se INNEHÅLL VILLKOR FÖR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR FASTIGHET OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING

FÖRSÄKRING FÖR FASTIGHET OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING GJK 740:2 FÖRSÄKRING FÖR FASTIGHET OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Här har vi samlat allt som vår försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning

Läs mer

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor VILLKOR F 1:5 Fastighetsförsäkring Allmänna villkor Fastighetens grundförsäkring Översiktlig beskrivning i korthet: Försäkrad egendom Byggnad Markanläggningar Fastighetsinventarier Kontorsinventarier

Läs mer

Skydda Företaget Villkorssammanfattning

Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget är ett försäkringspaket som ger ditt företag ett riktigt bra skydd. Det innehåller Egendoms-, Avbrotts-,

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08 Försäkring JSC Trädvård AB Vårbäcksvägen 1 A 14640 TULLINGE Ändringar i rättsskyddsförsäkringen från 2011-01-01 Försäkringsbelopp Skattemål Det särskilda försäkringsbeloppet om högst 100 000 kr för tvist

Läs mer

Distribueras till : Kundansvarig TH: Marcus Larsson: , Jobbnamn: Försbrev[PROSIT] a29172

Distribueras till : Kundansvarig TH: Marcus Larsson: , Jobbnamn: Försbrev[PROSIT] a29172 Distribueras till : Osséen Försäkringsmäklare AB Box 17045 MÄ708 16717 BROMMA Kundansvarig TH: Marcus Larsson: 07524-33761, EADI1V06 20160518092359552070422 Jobbnamn: Försbrev[PROSIT]- - 160518 - a29172

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR FASTIGHETSFÖRSÄKRING F01:4 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING... 6 1.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB HSB bostadsrättstilläggsförsäkring

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB: 4 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se FB:4 INNEHÅLL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Entreprenadförsäkring BL Ent:3

Entreprenadförsäkring BL Ent:3 Entreprenadförsäkring BL Ent:3 Särskilt villkor - Gäller från 2004-03-01 1. Vem försäkringen gäller för Denna entreprenadförsäkring uppfyller kraven på minimiomfattning av allriskförsäkring som föreskrives

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING N01:4 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING... 6 1.1 Vem försäkringen gäller för... 6 1.1.1

Läs mer

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR..4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 4 FÖRSÄKRAT INTRESSE...4 4.1 Extrakostnad... 4 4.2 Hyresförlust... 4 5 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER...4

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada GL 804:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings

Läs mer

Fastighetsförsäkring. Innehåll 2011-03-21

Fastighetsförsäkring. Innehåll 2011-03-21 12c50c8d-08e5-476c-bd41-34761a882ae7 Fastighetsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ba461b34-bdb9-4834-930b-3ac2c33bf9ab Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer