Hedskolekatalogen. Läsåret 11/12. Besök vår hemsida. - Barn, utbildning och kultur - Grundskola, Förskoleverksamhet - Hedskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hedskolekatalogen. Läsåret 11/12. Besök vår hemsida. www.gellivare.se. - Barn, utbildning och kultur - Grundskola, Förskoleverksamhet - Hedskolan"

Transkript

1 Hedskolekatalogen Läsåret 11/12 Besök vår hemsida - Barn, utbildning och kultur - Grundskola, Förskoleverksamhet - Hedskolan e-post adress: tele nr. till rektorsexpeditionen: , tele.nr för elever vid sjukanmälan:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid nr Hedskolan, kort presentation 1 Styrdokument och handlingsplaner 2 Rektors vision och mål 3 Förhållningssätt synsätt 4-5 Ordningsregler, matsalsregler 6-7 Mål 8 Information om försäkring, ersättning, sjukanmälan, ledighet 9 Återsamlingsplats vid händelse av brandlarm 10 Arbetslag 11 Telefonanknytningar 12 Läsårsplanering 13 Allergiinformation 14 Elevhälsan 15 Klassföräldrars uppgifter, Heden-, skol- och matråd 16 Blanketter: Ledighet för elev 17 Ja/nej till publicering av bild med namn och bild 18 Kris och katastrof blankett 19 Specialkostblankett 20 Matsedel 21 Organisationsskiss 22 Orienteringsskiss 23 Noteringsblad 24 Klasslistor åk 0-9

3 1 Hedskolan, Gällivare Hedskolan är en grundskola med ca 308 elever i åldrarna 6 16 år och ligger på övre Heden intill Gällivare centrum. Hedskolans vision är att alla ges möjlighet att växa i livet, såväl socialt som kunskapsmässigt. Hedskolan har valt att ha HÄLSA som Skolans val. HÄLSA är därigenom ett obligatoriskt ämne. Målet med HÄLSA är att stärka goda skol- och klasskamratsrelationer för ökad trivsel, trygghet och måluppfyllelse. Skolan ligger på en tallhed och vi har nära till skog, skidspår och badhus. På skolgården har vi sommartid fotbollsplan och vintertid isbana. Skolan har upp till två parallelliga klasser organiserade i arbetslag med behörig personal. På skolan finns det även två fritidshemsavdelningar, Safiren och Kristallen, en svenska som andra språk klass och en Internationell klass. Vårdnadshavare som har barn i skolår 7-9 på kan få information om barnets närvaro/frånvaro via Internet, Hedskolan leds av rektor Karin Eriksson

4 2 Hedskolan har bla följande styrdokument och handlingsplaner: Skollag Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Kommentarmaterial till kursplaner/betygskriterier Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem Gällivare kommuns skolplan Samverkansplan skola/förskola/elevhälsan/ungdomspsykiatri Rutiner för samverkan mellan förskola/skola, socialtjänst och polis Hedskolans lokala arbetsplan Hedskolans plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Hedskolans handlingsplan vid akuta händelser Hedskolans handlingsplan vid kris- och katastrofhändelser Skolverkets övriga allmänna råd och kommentarer

5 3 Rektors mål och vision Vision: att alla barn och ungdomar som lämnar Hedskolan har en bra grund att stå på att barnen och ungdomarna skall vara trygga, demokratiska och ansvarsfulla människor, rika på kunskap och väl förberedda att möta framtiden som samhällsoch världsmedborgare. Mål: att alla mår bra och trivs på Hedskolan att alla får lyckas att alla elever når kunskapsmålen att eleverna tar ett personligt ansvar för sina studier samt sin egen och andras arbetsmiljö att vi har nöjda föräldrar som känner trygghet att lämna sina barn och ungdomar på Hedskolan att Hedskolans rektorsområde är Gällivare kommuns bästa område.

6 SYNSÄTT 4 Vi förväntar oss av Dig som elev att: Du är mätt och utvilad Du är ansvarstagande Du har respekt för andra Du använder ett vårdat språk Du har arbetsmaterial med dig Du håller rent och snyggt Vi förväntar oss av Dig som förälder att: Ditt barn är mätt och utvilad Du är engagerad i Ditt barns skolgång Du kontaktar berörd personal vid oklarheter Du är noga med att meddela frånvaro till berörd personal Du lämnar övrig viktig information kring Ditt barn Ni kan förvänta Er av mig som personal att: Jag är ärlig, tydlig och en god förebild Jag arbetar för ett öppet och respektfullt arbetsklimat Jag strävar efter ett förtroendefullt samarbete Jag är lyhörd Jag lämnar viktig information kring ditt barn Jag kontaktar er vid oklar frånvaro

7 SYNSÄTT 5 Vi förväntar oss av Dig som arbetskamrat att: Du är ärlig och tydlig Du är samarbetsvillig Du är engagerad Du är en god lyssnare Du tar ditt ansvar för gemensamma beslut Vi som medarbetare förväntar oss av Dig som rektor att: Du är ärlig och tydlig Du är ett stöd för personalen Du vågar ta beslut Du ger oss möjlighet till kompetensutveckling Jag som rektor förväntar mig av dig som medarbetare att: Du har hög arbetsmoral och alltid gör ditt bästa med eleven i centrum Du följer och verkställer tagna beslut Du följer och verkställer styrdokument och handlingsplaner Du arbetar med hela barnets/elevens utveckling: kunskap lärande social och emotionell kompetens barn- och elevvård Du är ärlig

8 Ordningsregler och dess konsekvenser på Hedskolan Upprättad 2007 Respektera varandra/visa hänsyn även till alla på äldreboendet Hedgården/gott uppförande/schyssta Ha ett vårdat språk Komma i tid och lämna in arbeten i tid Ha med sig material till lektionen Vårda skolans och andras material Inte skräpa ner/städa efter sig Slå av mobilen och dylikt som distraherar dig och andra Cykel- och mopedförbud fram till kl Använd cykelparkeringen Ha hjälm på isen Godisförbud med undantag Vi källsorterar Specifika klassrumsregler och klassregler utomhus kan finnas Klotterförbud 6 Reviderad 2010 Reviderad nov 2011 Om man bryter mot ordningsreglerna blir konsekvenserna: Berörd har samtal med personal Varning, hem ringning Gå till rektor och ha även ett uppföljningsmöte Möte med föräldrarna Betala vid skadegörelse Lämna in mp3, Ipod och mobil Man missar lektionen om man lyssnar/använder mp3/ipod I respektive klass kan ytterligare regler/konsekvenser finnas.

9 Reviderad mars Matsalsregel för Hedskolan. För allas trevnad går vi ut och in genom huvudentrén, lämnar ytterkläder och huvudbonader i kapprummet och låter mobilen vila. I matsalen äter och dricker vi endast det som serveras där. Vi håller snyggt runt oss och skrapar av vår tallrik då vi ätit färdigt. Trevlig måltid! Konsekvenser om man inte håller reglerna Den vuxne säger till, eleverna lyssnar på alla vuxna En vuxen ringer hem till föräldrarna Kalla föräldrarna och elev till skolan och skriver åtgärdsprogram

10 MÅL 8 Att varje elev: skall kunna läsa med flyt innan de lämnar skolår 3 skall kunna skriva kortare texter läsligt innan de lämnar skolår 4 varje barn/elev skall känna lust till matematik varje barn/elev skall utveckla kunskaper i matematik tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och arbetet i skolan har kunskap om de demokratiska principerna och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former uppnår minst godkända resultat i de nationella proven i skolår 3,6 och i skolår 9 skall ha de verktyg som krävs för fortsatta studier när eleverna lämnar skolår 9 Att varje elev och personal: trivs på skolan följer de gemensamma regler och dess konsekvenser som är upprättade på skolan håller ordning och reda på sina egna och skolans utrymmen och lokaler Skola och hem: att skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barn och ungdomarnas utveckling och lärande Övergång och samverkan: Att samverkansformer mellan förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.

11 9 ANSÖKAN OM LEDIGHET VID ANDRA TIDER ÄN FASTSTÄLLDA LOV Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Mentor: kan bevilja ledighet högst fem dagar i följd under läsåret. Rektor: ledighet från dag 6 ska beviljas av rektor. Vid ledighet från och med dag 11 skall synnerliga skäl anges och bedömas föreligga för att rektor skall kunna bevilja ledighetsansökan (se Skollagen 7 kap 18 ). Ledighet ska begäras i god tid. Upplysning: Bestämmelserna om skolplikt, närvaro och ledighet i Skollagen (2010:800) styr hur mentor och rektor ska besluta när vårdnadshavare ansöker om ledighet för sitt barn vid andra tider än fastställda lov. Skolplikt (se skollagen 7 kap 10 ), närvaro (se skollagen 7 kap 17 ) och ledighet (skollagen 7 kap 18 ). FÖRSÄKRING FÖR BARN OCH STUDERANDE Barnen/eleverna är försäkrade genom kommunens försorg olycksfallsförsäkrade. Blankett för anmälan om skada rekvireras från försäkringsbolaget Folksam av föräldrarna. Information om försäkringen delas ut till varje ny elev när de börjar på Hedskolan. Försäkringen gäller dygnet runt hela året. SJUKANMÄLAN Din mentor/lärare informerar dig var du ska ringa och anmäla dig vid ev. sjukfrånvaro. Vid personalrummets telefon, telefon nr finns även en telefonsvarare där du kan prata in ett meddelande. RIKTLINJER VID SÖNDERSLAGNA/FÖRSTÖRDA/STULNA GLASÖGON, KLÄDER OCH ANDRA PERSEDLAR FÖR ELEVER Barn- och utbildningsnämnden Förslag ligger om riktlinjer enligt följande: Anmälan om det inträffade inlämnas omedelbart till klassföreståndaren/rektor. Efter utredning om att skadan/förstörelsen/stölden av objektet i första hand utan elevens egen förskyllan eller uppsåt a) ska ersättning för det skadade/förstörda/stulna objektet i första hand sökas genom vårdnadshavarens hemförsäkring. b) ska ersättning erhållas motsvarande självrisken för aktuell försäkring om händelsen inträffar under lektionstid. c) Ifall a) eller b) ej är tillämplig gäller att: - det skadade/förstörda objektet uppvisas, och rimlig ersättning kan därefter utgå. - Värdet för det stulna objektet beräknas, och rimlig ersättning kan därefter utgå. Barn- och utbildnings nämnden beslutar att anta riktlinjerna om ersättning för sönderslagna/förstörda/stulna glasögon, kläder och andra persedlar för elever enligt ovanstående förslag.

12 Läsåret: 11/12 10 Hedskolan: Återsamlingsplats vid utrymning, Viktigt för dig, som vuxen, att veta när brandlarmet går: 1. Se till att alla elever du är ansvarig över kommer ut till återsamlingsplatsen 2. Räkna in dina elever, kontrollera att alla elever finns ute på anvisad plats (se nedan) vid återsamlingsplatsen 3. Stå vid dina elever 4. Invänta meddelande från någon i Kris - och katastrofgruppen, innan du gör något annat! Messhedsvägen A-huset, Hedskolan Ishockeyrinken/fotbollsplanen ligger mitt på skolgården B-hus Idrott Safiren 1 A 4 A 6 A 7 A 8 A 9 A Kristallen 2 A 5 A Övrig 7 B 8 B Förb. Personal klass/sva 3 A och besökare Rektor, Hedskolan

13 Hedskolans Arbetslag, höstterminen e-post adress till Hedskolan: e-post adress till personal: ARBETSLAG: ARBETSLAG: 1a, 2a, 3a 4a, 5a, 6a Ingela Jatko, år 1 Eva-Lena Lyckholm, år 4 Tanja Martinsson, år 2 Lotta Lindberg, år 4, bild Petra Johansson, år 3 Anette Andersson, år 5 Barbro Rydbjörk, speciallärare, år 1-3 Angela Köhler, år 6 Åsa Berglund, fritidspedagog, år 1 Annika Larsson, år 4-6, ma/no Britta Larsson, fritidspedagog, år 2 Arbetslag: Förberedelseklass/SVA Förskoleklassen/fritidshem Safiren: Anna Karin Johansson Carina Strandelin, förskollärare Ingela Lampa Anne-Britt Larsson, förskollärare Ann-Louise Engman Anna-Carin Fransson, förskollärare Mona Lundman Fritidshem Kristallen: Britta Larsson, fritidspedagog Åsa Berglund, fritidspedagog RESURSGRUPP: Catharina Backefalk, resurslär. Susanne Lyngmark, resurslär/spec.pedagog Maria Sätterqvist, resurslärare Specialpedagog: Berit Nilsson Övrig resurser: Ann-Christin Nordvall, resurslärare Anneli Burman, resurslärare Elisabeth Tjikkom-Isaksson, resursperson ÖVRIGA: Mu: Anders Vuopio Pernilla Fagerlönn. Skolvärd: Ernst Vikman Fritidsledare: Leif Olsson Skolsköterska: Jaana Pasma ARBETSLAG: 7-9:an Sofia Svensson Rova, år 7a, sv/eng Mari Hansson, år 7a, sltx Petra Norberg, år 7b, sv/eng Tord Henriksson, år 7b, so Kajsa Nyberg, år 8a, idr/fr Lina Oscarsson vik, år 8a, ma/no Bettina von Neuenkirchen, år 8b, ty Vik. Nicklas Johansson, år 8b, ma/no Karin Johansson 9a,spec.lärare ma+ ma/no Daniel Höynälä, år 9a, sltm/idh Lotta Lindberg, bild Gerd Karlsson, hk Annika Horneij, franska Bernt Nordgren, data Vik.pool: Bernt Nordgren Exp/vaktm: e-post till personal på rektorsexpeditionen: Karin Eriksson, rektor, Lena Wennström, adm.ass, Lena Harnesk, adm.ass. Anders Johansson-Jänkänpää, verksamhetsvaktmästare.

14 HEDSKOLAN TELEFONLISTA 12 e-post adress till personal: Hedskolans e-post: Hedskolans fax nummer Rektor Karin Eriksson e-post: , Assistent Lena Wennström e-post: Ass Lena Harnesk,e-post: Skolhälsovården: Jaana Pasma, rum A , (Ti, to, fre ojämn V. 8-12) Personalrum Hus E rum sjukfrånvaroanmälan Arbetsrum, tyska/franska, D-hus Förskoleklass/Fritids Safiren, C-hus Öppnings- och stängningsavdelning C-hus Fritids Kristallen Arbetsrum personal åk 1 3, nedre plan E-hus, rum Arbetsrum personal åk 4 6 och förberedelseklassen, A-hus Grupprum förberedelseklassen, A-hus, rum Förberedelseklass, Hedgården Arbetsrum åk 7 9, övre plan E-hus, rum Arbetsrum åk 7 9, mark plan E-hus, rum Arbetsrum åk 7 9 mark plan E-hus, rum Dataarbetsrum 7 9, övre plan E-hus, rum Arbetsrum 7 9, No/lab/slöjd/bild, källarplan E-hus Arbetsrum Idrott Specialpedagog, resursgrupp, Sol-sal Skolmåltidslokal Hedgården Felanmälan, Service o. teknik Fastighetsskötare (Nicklas Oscarsson) , Felanmälan efter kl samt helger Räddningstjänst Verksamhetsvaktmästare Anders Johansson-Jänkänpää , Städ Minicall

15 Gällvare kommuns läsårsplanering 2011/ Höstterminen: 22 augusti december 2011 Vårterminen: 10 januari juni 2012 Lov: 31 oktober - 4 november 2011 Jullov: 23 december januari 2012 Sportlov: 5 9 mars Påsklov: april 2012 Lov: 18 maj 2012 Jourbarn-/skolbarnsomsorg: 19 augusti oktober december 2011, 2-5 och 9 januari juni 2012

16 Till barn, föräldrar och andra som besöker Hedskolan 14 Vi har barn, personal och föräldrar som har allergier och astma. Tänk på att inte använda parfym, hårspray och annat som luktar starkt i förskoleklassen, fritidshemmet och skolan. Även om Ni bara besöker skolan en kort stund så dröjer sig lukten kvar. Har du djur hemma där du klappat eller kelat med djuren är det viktigt att du tvättar händerna innan du kommer till förskoleklassen, fritids eller skolan. Om du besöker ett stall eller en ladugård är det viktigt att du byter kläder och duschar för att undvika allergiska reaktioner. Detta är något att tänka på vid alla besök i förskoleklassen, fritidshemmet och skolan (även vid julfester, lektioner osv) Med hopp om att alla får må bra Hälsningar Hedskolans personal 15

17 PERSONAL VID ELEVHÄLSAN LÄSÅRET 2011/2012 Verksamhetschef Assistent Marie Louise Sundling Kurator Gudrun Järdeholm Kurator Doris Johansson Kurator Anna Lithner Skolsköterska Jaana Pasma Hedskolan Psykolog Johan Runnman Specialpedagog Christina Grönborg , tal, språk och kommunikation Susanne Sandvärn , neuropsykiatriskt, motorik Besöksadress: Postadress: Birkarlagatan 12, IT-Huset, Guldet Elevhälsan Gällivare

18 Klassföräldrars uppgifter, Hedenråd, Skolråd och Matråd. 16 Syfte och Mål: Forum för samarbete och medinflytande Klassföräldrarnas uppgifter - klassläraren kallar till och ansvarar för ett föräldramöte per termin - möten och träffar ska den utsedda föräldragruppen kalla till och ansvara för Vad kan en ansvarig föräldragrupp göra? - hittar på aktiviteter för hela klassen, ex julfest, vårfest eller annat skoj - delegerar arbetsuppgifter till övriga föräldrar i klassen - allt i syfte att lära känna varandra bättre och bygga upp en gemenskap Hedenrådet - ideell start, bra stöd för skolan - förberedande organ inför skolrådet med diskussioner och information - ett forum för att föräldrar ska kunna vara med och påverka - två föräldrarepresentanter per klass (ordinarie och suppleant) - personalrepresentant deltar - rektor deltar - träffas några gånger på kvällstid, ca kl , varje läsår Skolrådet - politiskt beslut att skolråd ska finnas på varje skola - tre föräldrarepresentanter från lägre åren, mellanåren och senare åren - en personalrepresentant deltar - rektor är ordförande - träffas några gånger på dagtid varje läsår - ersättning för förlorad arbetsinkomst - elevrepresentanter deltar Lokala matrådet - ca tre föräldrarepresentanter från lägre åren, mellanåren och senare åren - minst en personalrepresentant deltar - rektor är ordförande - elevrepresentanter deltar - träffas några gånger på dagtid några gånger varje läsår - vid behov kan frågor föras vidare till centrala matrådet

19 17

20

21 Ditt barn kommer kanske att finnas med på bild på Hedskolans hemsida om Du ger Din tillåtelse. Enligt personuppgiftslagen (PUL) måste Ert skriftliga tillstånd inhämtas för att kunna publicera foton och namn av Ert barn på Internet. Åter till skolan senast: / 20 Ja, jag accepterar att bilder på mitt barn publiceras på Hedskolan hemsida. Nej, jag accepterar inte att bilder av mitt barn publiceras på Hedskolans hemsida. / 20 Ort Elevens namn datum/mån/år födelse nr (6 nr) Målsmans underskrift:

22

23 KRIS- O KATASTROF Om det skulle hända en olycka på skolan ska Ni föräldrar kunna kontaktas så snart som möjligt. Vi behöver därför telefonnummer till Er där vi kan nå Er under barnens skoltid. Vi ber Er därför fylla i uppgifterna nedan och skicka tillbaka pappret till skolan. Hedskolans krisoch katastrofgrupp kommer att ta hand om dessa uppgifter. OBS! Vid eventuella ändringar av nedanstående uppgifter lämna skriftligt till personalen som vidarebefordrar till Kris- o Katastrofgruppen. Vi använder även mailadress vid andra kontakter och för de äldre eleverna till skola 24. Tack! Barnets namn: Pers.nr: Barnet går i årskurs Föräldrars namn, pnr, hemadress, hemtelefon, mobiltel, mailadress Mamma Pers.nr: Adress: Hemtel: Mobiltel: Mailadress: Pappa Pers.nr: Adress: Hemtel: Mobiltel: Mailadress: Föräldrarnas arbete, adress och telefon Mamma arb.plats: Arb.tel: Mobiltel: Pappa arb.plats: Arb.tel: Mobiltel: Vi som finns i Hedskolans Kris- o Katastrofgrupp är: ENHETENS KRISGRUPP Tfn hem arb Tfn hem arb Rektor Karin Eriksson Angela Köhler Assistent Lena Wennström 0975/ Lina Oscarsson Assistent Lena Harnesk Kajsa Nyberg Carina Strandelin Daniel Höynälä Skolsköterska Jaana Pasma Vaktmästare Anders Johansson-Jänkänpää ,

24

25 Special kost Namn, elev Skola Årskurs Typ av kost Giltighetstid from - tom Övrigt: Om tveksamheter finns kontakta BVC / Skolsköterska De barn / elever som behöver mjöklfri kost måste specificera om det skall vara laktosreducerad, laktosfri eller komjölksproteinfri kost. Det är olika koster och är ofta tidsbegränsade. Glutenintolerans och diabetes är livsbeständigt. Övriga specialkoster: Skriv in vid övrigt Intyg finns från: Läkare, Dietist, BVC, Skolsköterska. (Ringa in alternativ) Är ej i behov av Spec.kost Datum:.... Vårdnadshavare.. Namnförtydligande Rektor Namnförtydligande

26

27 MENY 2011 VECKA MÅNDAG Alternativ 1 Sjömanskorv Sjömansbiff Potatisbullar med bacon Fisk på rotsaksbädd Vegetariskt Matkornspytt med quorn Vegekorvspytt Potatisbullar grönsaksfräs med quorn Vegetarisk färssås Alternativ 2 Viltskav med sky Pytt i panna Kebabgryta Köttfärssås TISDAG Alternativ 1 Fiskgratäng Duglére Köttfärslåda sås Fläskgryta med lingonsås Prinskorv Senapssås Vegetariskt Kikärtssås Bulgur med curry och veg. Korv Falafelburgare Linsgryta med röd curry Alternativ 2 Baconsås Pasta Kryddig korvgryta Burgare Ekologiskt panerad torsk ONSDAG Alternativ 1 Palt stekt fläsk Potatisbullar med bacon Fiskbullar dillsås Leverbiff Gräddsås Vegetariskt Palt grönsaksfräs med quorn Teriyakiwok Pastagratäng med quorn Greenburger m salsasås vegetarisk Alternativ 2 Pannbiff ört sås Kycklingspett Pastagratäng med kyckling Korv Stroganoff TORSDAG Alternativ 1 Köttbullar Sås Kyckling i citron och dragonsås Kalops Blodpudding Bacon alt. Pannbiff Vegetariskt Bouletter Morotsbiff hummus Kalops vegetarisk Tacofärs veg. Alternativ 2 Stekt fisk Husmansjärpe Sås Palt stekt fläsk Tacofärs FREDAG Alternativ 1 Burgundisk köttgryta Kokoskassler Skinkfrestelse Kyckling i currysås Vegetariskt Färslåda vegetariak Chili sin carne Falafel ostsås Veg. Gulaschsoppa Alternativ 2 Köttfärslimpa Stekt lax kall sås Köttbullar Brunsås Gulaschsoppa

28

29 Regering/ riksdag Skolverket Gällivare Kommun 2011/12 Barn- Utbildn-Kultur förvaltning Chef Hedskolan Rektor Förberedelse Klass/SVA för Gällivare kommun Stödfunktioner: Elevhälsan, Kulturskola, Service och Teknik Vikariepool, Matlaget m.m. Specialpedagog, speciallärare, praktisk/estetiskämneslärare, poolpersonal, skolsköterska, fritidsledare, administrativ assistent, verksamhetsvaktmästar, lokalvårdare, matsalspersonal Klassråd Elevråd Hedenråd Skolråd Fritidsråd Matråd Elevskyddsombud Lokal skyddskommitté Elevhälsoteam Resursgrupp Kris/ katastrofgrupp Stödgrupp likabehandling Miljöombud Medieombud Kulturombud Dataansvarig Schemaläggare Arbetslag 1 Arbetslag 2 Arbetslag 3 Fsk.klass Fritids År 1a År 2a År 3a År 4a År 5a År 6a År 7a År7b År 8a År 8b År 9a Fritidshem Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet

30 Messhedsvägen D-hus: Spec.lär 1-3 Åk.1 Åk.2 Åk.3 E-hus: Tyska, franska, sv/eng, slöjd, no, bild, hk, datasal, personalrum, åk.7-9 E-hus: Kristallen A-hus: Åk. 4-9, förberedelseklass, musik, resursgrupp, skolsköterska, vaktmästeri, rektorsexpedition Cyklar Cyklar C-hus: Safiren Aulan Kristallen Fotbolls/ishockeyplan. Återsamlingsplats vid utrymning. Bollplank B-hus: Idrott Hedgården: Matsal, förberedelseklass Motorvärmarplatser Sophus Sophus Cyklar Motorvärmarplatser och bilparkering Wennerströmsvägen

31

Hedskolans. lokala arbetsplan. Besök vår hemsida. rundskola, Förskoleverksmahet Hedskolan. Barn, utbildning och kultur Grundskola

Hedskolans. lokala arbetsplan. Besök vår hemsida. rundskola, Förskoleverksmahet Hedskolan.  Barn, utbildning och kultur Grundskola Hedskolans lokala arbetsplan Besök vår hemsida www.gellivare.se Barn, utbildning och kultur Grundskola rundskola, Förskoleverksmahet Hedskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Oktober 2007 Reviderad 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Hänsyn Respekt Attityd

Hänsyn Respekt Attityd Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé : Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling

Läs mer

MATSEDEL GRUNDSKOLA VT 2015 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött

MATSEDEL GRUNDSKOLA VT 2015 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött Barn- och utbildningsförvaltningen Sörberge centralkök Vecka 2 Måndag Alt.1 5/1 LV Tisdag Alt.1 6/1 LV MATSEDEL GRUNDSKOLA VT 2015 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött Onsdag Alt.1

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2011/2012

Välkommen till. Läsåret 2011/2012 Välkommen till Läsåret 2011/2012 Augusti 2011 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2011/2012. Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (20 24 JANUARI 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (20 24 JANUARI 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (20 24 JANUARI 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel SYV Informerar Skolledningen informerar

Läs mer

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Välkommen till Ekbergaskolan Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Läsåret 2008/2009 Välkommen till Ekbergaskolan Vi arbetar för: Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Ekbergaskolan är belägen

Läs mer

FREDRIKSBERGS SKOLA Askersundsvägen 6-8, VRETSTORP

FREDRIKSBERGS SKOLA Askersundsvägen 6-8, VRETSTORP 2013/ 2014 FREDRIKSBERGS SKOLA Askersundsvägen 6-8, 694 50 VRETSTORP REKTOR Telefon Fax Katarina Wallströmer 68 64 00 68 64 01 katarina.wallstromer@hallsberg.se ASSISTENT Telefon Fax Ulrika Fredriksson

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ Nyborg Skola och Behandling Läsår 2015/16 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND 2015-02-02 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning - 1. Välkommen 2. En kort

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Ullvi skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Ullvi skola Ullvi Sågmyravägen 160 793 91 Leksand Kontakter Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel. 80

Läs mer

SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015. Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin

SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015. Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin VILHELMINA KOMMUN Kostverksamheten SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin Vecka 35 Vecka 36 Vecka 37 24-aug Köttfärssås, spagetti Raggmunk, lingonsylt

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel UF mässan Skidgymnasiets hemsida Handelsprogrammet

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår!

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår! Barn och utbildningsförvaltningen Datum 1 Hållsta skola 2016-08-11 Maria Johansson Skoladministratör 016-710 46 64 Informationsbrev augusti 2016 Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Meny Höstterminen 2015

Meny Höstterminen 2015 Vecka 34 Torsdag 20/8 Potatisbullar med bacon lingonsylt Blodpudding baconkross lingonsylt Potatisbullar lingonsylt Fredag 21/8 Vecka 35 Måndag 24/8 Tisdag 25/8 Onsdag 26/8 Torsdag 27/8 Tacobuffé med nötfärsröra

Läs mer

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 GRANGÄRDETS SKOLA Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 BUNs mål Mobbningsfri skola/ trygga barn Ämnesbehöriga lärare till 100% Lokala mål Skolan: Vi strävar mot

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

Välkommen till Eklunda Grundskola F-5. Läsåret 2012/2013

Välkommen till Eklunda Grundskola F-5. Läsåret 2012/2013 Välkommen till Eklunda Grundskola F-5 Läsåret 2012/2013 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F-5 skola i Ängens skolområde som tillhör Skolförvaltning sydost. På Eklundaskolan arbetar ca: 25 personal

Läs mer

Förskolematse. matsedel Våren 2011. Vårterminens början Planeringsdag. Måndag. Leverbiff brunsås och potatis. Pasta Carbonara

Förskolematse. matsedel Våren 2011. Vårterminens början Planeringsdag. Måndag. Leverbiff brunsås och potatis. Pasta Carbonara Vecka: 2 Vårterminens början Planeringsdag Leverbiff brunsås och potatis Pasta Carbonara Örtstekt fisk paprikasås och potatis Cevapcicic tomatalsa och ris Vecka: 3 Currykorv och ris Kålpudding, gräddsås

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012

FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012 FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012 Ni är alltid välkomna att besöka oss: Hultskolan Hults Gata 26-28 436 44 ASKIM Tel. 031-366 33 50 Sisjöskolan Gåsmossevägen

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Matsedel Skolan Vecka 45. Potatisbullar serveras med keso & lingon. Quornfärsgryta serveras med kokt potatis

Matsedel Skolan Vecka 45. Potatisbullar serveras med keso & lingon. Quornfärsgryta serveras med kokt potatis 1 Tekniska förvaltningen Vecka 45 Måndag 8/11 Blodpudding serveras med keso & lingon Potatisbullar serveras med keso & lingon Tisdag 9/11 * Köttfärssås serveras med pasta Het böngryta servers med ris Onsdag

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Centralskolans grundskola och grundsärskola -

Information. till alla föräldrar och elever vid Centralskolans grundskola och grundsärskola - Information till alla föräldrar och elever vid Centralskolans grundskola och grundsärskola - Läsåret 2013/2014 1 VISION Ut kliver glada barn med nyfikenheten i behåll. VÄRDEGRUND Barn, föräldrar och personal

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 36 (2 6 SEPTEMBER 2013)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 36 (2 6 SEPTEMBER 2013) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 36 (2 6 SEPTEMBER 2013) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Ny rektor Länkar till Lapplands Gymnasium

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan, Grundskolans fritidshem Syrenen, Nyponrosen och Polstjärnan,

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 16 (15 APRIL 19 APRIL 2013)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 16 (15 APRIL 19 APRIL 2013) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 16 (15 APRIL 19 APRIL 2013) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel TE11 Påminnelse från vår ekonom

Läs mer

MATSEDEL GRUNDSKOLA HT

MATSEDEL GRUNDSKOLA HT Barn- och utbildningsförvaltningen Sörberge centralkök MATSEDEL GRUNDSKOLA HT 2012 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Griskött Vecka 34 Måndag Alt.1 Potatisbullar med bacon, lingonsylt

Läs mer

Matsedel Förskola & F-9 skola Våren 2013

Matsedel Förskola & F-9 skola Våren 2013 v. 2: 8/1-11/1 Måndag: LOV Köttbullar och pasta Veg/Alt: Falafel Onsdag: Fisk Bonjour och potatis Veg/Alt: Broccoli- och morotsgratäng Torsdag: Korvstroganoff med ris/bulgur Veg/Alt: Vegetarisk sås med

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2012-2013

Välkommen till. Läsåret 2012-2013 Välkommen till Läsåret 2012-2013 Augusti 2012 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2012-2013 Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Jessica Carlberg Rektor, Tällbergs skola Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica

Läs mer

En stor 4-9-skola?! Hur blir det?

En stor 4-9-skola?! Hur blir det? Läsåret 16/17 En stor 4-9-skola?! Hur blir det? Möjligheter Upprustning av lokaler och miljö Fler resurslärare och andra alternativ Arbetslag med fler lärare Pedagogisk fördjupning och bättre innehåll

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Klöxhultsskolan Läsåret

Utbildningsförvaltningen. Klöxhultsskolan Läsåret Utbildningsförvaltningen Klöxhultsskolan Läsåret 2016-17 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det drygt 500 elever och

Läs mer

Tisdag Alt.1 Fiskgratäng med smak av medelhavet potatis 12/1 LV Grönsaksgratäng, potatis -Fläskkött Fiskgratäng med smak av medelhavet, potatis

Tisdag Alt.1 Fiskgratäng med smak av medelhavet potatis 12/1 LV Grönsaksgratäng, potatis -Fläskkött Fiskgratäng med smak av medelhavet, potatis Barn- och utbildningsförvaltningen Sörberge centralkök Vecka 1 Måndag Alt.1 4/1 LV Tisdag Alt.1 5/1 LV Onsdag Alt.1 6/1 LV MATSEDEL GRUNDSKOLA VT-2016 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och -

Läs mer

Förskolan Karlskoga och Degerfors Vecka Vecka 33

Förskolan Karlskoga och Degerfors Vecka Vecka 33 Förskolan Karlskoga och Degerfors Vecka 33-51 2016 Vecka 33 Måndag 15 aug Kycklinggryta ris grönsak Orientalisk quorngryta, ris Tisdag 16 aug Stekt fisk filsås potatis ärtor Grönsaksbiff, potatis, sås,

Läs mer

Hagas Matsedel Våren 2010

Hagas Matsedel Våren 2010 SKOLMATSEDLN UMEÅ KOMMUN Hagas Matsedel Våren 2010 Varje dag serveras bröd varav ett är ekologiskt. Ekologisk lättmjölk/vatten. Salladsbuffé efter säsong Till varje fiskmåltid serveras: Sill Till måltiderna

Läs mer

VT 2014. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin.

VT 2014. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin. VT 2014 Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin. Till varje måltid serveras ekologisk mjölk och kylt vatten, knäckebröd och salladsbuffé där ekologiskt odlade

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Anemonen Meny Vårterminen 2016 Vecka 1 Torsdag 7/1

Anemonen Meny Vårterminen 2016 Vecka 1 Torsdag 7/1 Vecka 1 Torsdag 7/1 Potatisbullar med bacon lingonsylt Blodpudding baconkross lingonsylt Potatisbullar lingonsylt Fredag 8/1 Kycklingnuggets sötsursås ris/matkorn Broccoligratäng med skinka Nuggets sötsur

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

VT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin.

VT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin. VT 2013 Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin. Till varje måltid serveras ekologisk mjölk och kylt vatten, knäckebröd och salladsbuffé där ekologiskt odlade

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Skola V Vecka 33

Skola V Vecka 33 Vecka 33 Måndag 15 Aug Tisdag 16 Aug Onsdag 17 Aug Torsdag 18 Aug Fredag 19 Aug Grundskolan lov Kycklinggryta ris grönsak Orientalisk quorngryta, ris Grundskolan lov Stekt fisk, kall sås, potatis Grönsaksbiff,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13

VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13 VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13 Läsårstider Höstterminen 2012 21 augusti Skolstart 29 oktober Studiedag HELA skolan stängd 30 okt 31 okt Studiedagar, fritidsverksamheten öppen 1-2 november Höstlov. Fritidsverksamheten

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

MATSEDEL GRUNDSKOLA HT 2014 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött

MATSEDEL GRUNDSKOLA HT 2014 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött Barn- och utbildningsförvaltningen Sörberge centralkök Vecka 34 Måndag Alt.1 18/8 LV -Fläskkött Tisdag Alt.1 19/8 LV -Fläskkött MATSEDEL GRUNDSKOLA HT 2014 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV

Läs mer

Meny Grundskola och förskola 2015 Januari

Meny Grundskola och förskola 2015 Januari Januari Vecka 2 Måndag: Tisdag: SKOLSTART 7/1 Onsdag: 7 Köttbullar med kokt potatis & brunsås Torsdag: 8 Korv forsell med ris Fredag: 9 Kall kotlettrad med potatisgratäng & gelé Vecka 3 Måndag: 12 Kassler

Läs mer

Hagas Matsedel våren 2009

Hagas Matsedel våren 2009 SKOLMATSEDLN Beslut 2008-11-28 UMEÅ KOMMUN Hagas Matsedel våren 2009 Varje dag serveras hårt bröd varav ett är ekologiskt, bordsmargarin,ekologisk mjölk / vatten Salladsbuffé efter säsong Till varje fiskmåltid

Läs mer

Höstmatsedel Äldreomsorgen Rönnens restaurang Alternativ 1 Välj mellan 2 alternativ

Höstmatsedel Äldreomsorgen Rönnens restaurang Alternativ 1 Välj mellan 2 alternativ Konsult- och serviceförvaltningen Höstmatsedel Äldreomsorgen Rönnens restaurang Alternativ 1 Välj mellan 2 alternativ Vecka 43 har vi en temavecka som vi kallar: EKOLOGISKA VECKAN V 42 49, 2012 Under vecka

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Verksamhetsplan Läsåret 2016/2017. Ås skola F-6 och fritidshem

Verksamhetsplan Läsåret 2016/2017. Ås skola F-6 och fritidshem Verksamhetsplan Läsåret 2016/2017 Verksamhetsplan Ås skola F-6 och fritidshem Läsåret 2016/2017 Innehållsförteckning Inledning och vision... 2 Prioriterade utvecklingsmål... 2 Värdegrund... 2 Trygghetsgrupp...

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Häggetorpsskolan. Läsåret Tibro kommun TIBRO Växel:

Elev- och föräldrainformation. Häggetorpsskolan. Läsåret Tibro kommun TIBRO  Växel: Elev- och föräldrainformation Häggetorpsskolan Läsåret 2013-2014 Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar...

Läs mer

Informationsbrev Hällby skola

Informationsbrev Hällby skola Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Hällby skola Veronica Thulin Skoladministratör Tfn 016 710 20 08 Datum 15-08-24 1 (5) Informationsbrev Hällby skola augusti 2015 Vi hälsar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Matsedel Skolan Vecka 34

Matsedel Skolan Vecka 34 Vecka 34 Måndag 22/8 Pytt i panna serveras med rödbetor Vegetarisk Gulaschsoppa Tisdag 23/8 Onsdag 24/8 Chicken á la King serveras med bulgur (Kyckling, champinjoner, paprika, grädde, buljong) Röd linsgryta

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN

VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN läsåret 2016/2017! I det här häftet får Du som förälder viktig läsårsinformation om skolan och rutiner: - Läsårstider - Kontaktinformation, arbetslag och personalfoto - Rutiner

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Information. Steningeskolan

Information. Steningeskolan Information Steningeskolan 2012/2013 Skola F-6/fritidshem Orion Galaxen Oriongatan 218 Uranusgatan 2 195 55 Märsta 195 56 Märsta tel rektorsexp 08-591 26613 fax 08-591 171 26 e-post. rose-marie.hoglund@sigtuna.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRÄLDRAMÖTE HT 2014 NORRHAMMARSKOLAN F-5

VÄLKOMMEN TILL FÖRÄLDRAMÖTE HT 2014 NORRHAMMARSKOLAN F-5 VÄLKOMMEN TILL FÖRÄLDRAMÖTE HT 2014 NORRHAMMARSKOLAN F-5 Norrhammarskolan F-5 Norrhammarskolan F-5 en central F-5-skola. Område Norr. ca 240 elever fördelat på elva klasser. Tre avdelningar, fritidshem

Läs mer

Högoms skola. Förhållningssätt och förväntningar

Högoms skola. Förhållningssätt och förväntningar Högoms skola Förhållningssätt och förväntningar Högoms skola " En skola som satsar på bra kunskapsresultat och värdegrundsarbete" Högoms skola ligger 2 km västerut från Sundvalls centrum. Skolan ligger

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer