Hedskolekatalogen. Läsåret 11/12. Besök vår hemsida. - Barn, utbildning och kultur - Grundskola, Förskoleverksamhet - Hedskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hedskolekatalogen. Läsåret 11/12. Besök vår hemsida. www.gellivare.se. - Barn, utbildning och kultur - Grundskola, Förskoleverksamhet - Hedskolan"

Transkript

1 Hedskolekatalogen Läsåret 11/12 Besök vår hemsida - Barn, utbildning och kultur - Grundskola, Förskoleverksamhet - Hedskolan e-post adress: tele nr. till rektorsexpeditionen: , tele.nr för elever vid sjukanmälan:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid nr Hedskolan, kort presentation 1 Styrdokument och handlingsplaner 2 Rektors vision och mål 3 Förhållningssätt synsätt 4-5 Ordningsregler, matsalsregler 6-7 Mål 8 Information om försäkring, ersättning, sjukanmälan, ledighet 9 Återsamlingsplats vid händelse av brandlarm 10 Arbetslag 11 Telefonanknytningar 12 Läsårsplanering 13 Allergiinformation 14 Elevhälsan 15 Klassföräldrars uppgifter, Heden-, skol- och matråd 16 Blanketter: Ledighet för elev 17 Ja/nej till publicering av bild med namn och bild 18 Kris och katastrof blankett 19 Specialkostblankett 20 Matsedel 21 Organisationsskiss 22 Orienteringsskiss 23 Noteringsblad 24 Klasslistor åk 0-9

3 1 Hedskolan, Gällivare Hedskolan är en grundskola med ca 308 elever i åldrarna 6 16 år och ligger på övre Heden intill Gällivare centrum. Hedskolans vision är att alla ges möjlighet att växa i livet, såväl socialt som kunskapsmässigt. Hedskolan har valt att ha HÄLSA som Skolans val. HÄLSA är därigenom ett obligatoriskt ämne. Målet med HÄLSA är att stärka goda skol- och klasskamratsrelationer för ökad trivsel, trygghet och måluppfyllelse. Skolan ligger på en tallhed och vi har nära till skog, skidspår och badhus. På skolgården har vi sommartid fotbollsplan och vintertid isbana. Skolan har upp till två parallelliga klasser organiserade i arbetslag med behörig personal. På skolan finns det även två fritidshemsavdelningar, Safiren och Kristallen, en svenska som andra språk klass och en Internationell klass. Vårdnadshavare som har barn i skolår 7-9 på kan få information om barnets närvaro/frånvaro via Internet, Hedskolan leds av rektor Karin Eriksson

4 2 Hedskolan har bla följande styrdokument och handlingsplaner: Skollag Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Kommentarmaterial till kursplaner/betygskriterier Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem Gällivare kommuns skolplan Samverkansplan skola/förskola/elevhälsan/ungdomspsykiatri Rutiner för samverkan mellan förskola/skola, socialtjänst och polis Hedskolans lokala arbetsplan Hedskolans plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Hedskolans handlingsplan vid akuta händelser Hedskolans handlingsplan vid kris- och katastrofhändelser Skolverkets övriga allmänna råd och kommentarer

5 3 Rektors mål och vision Vision: att alla barn och ungdomar som lämnar Hedskolan har en bra grund att stå på att barnen och ungdomarna skall vara trygga, demokratiska och ansvarsfulla människor, rika på kunskap och väl förberedda att möta framtiden som samhällsoch världsmedborgare. Mål: att alla mår bra och trivs på Hedskolan att alla får lyckas att alla elever når kunskapsmålen att eleverna tar ett personligt ansvar för sina studier samt sin egen och andras arbetsmiljö att vi har nöjda föräldrar som känner trygghet att lämna sina barn och ungdomar på Hedskolan att Hedskolans rektorsområde är Gällivare kommuns bästa område.

6 SYNSÄTT 4 Vi förväntar oss av Dig som elev att: Du är mätt och utvilad Du är ansvarstagande Du har respekt för andra Du använder ett vårdat språk Du har arbetsmaterial med dig Du håller rent och snyggt Vi förväntar oss av Dig som förälder att: Ditt barn är mätt och utvilad Du är engagerad i Ditt barns skolgång Du kontaktar berörd personal vid oklarheter Du är noga med att meddela frånvaro till berörd personal Du lämnar övrig viktig information kring Ditt barn Ni kan förvänta Er av mig som personal att: Jag är ärlig, tydlig och en god förebild Jag arbetar för ett öppet och respektfullt arbetsklimat Jag strävar efter ett förtroendefullt samarbete Jag är lyhörd Jag lämnar viktig information kring ditt barn Jag kontaktar er vid oklar frånvaro

7 SYNSÄTT 5 Vi förväntar oss av Dig som arbetskamrat att: Du är ärlig och tydlig Du är samarbetsvillig Du är engagerad Du är en god lyssnare Du tar ditt ansvar för gemensamma beslut Vi som medarbetare förväntar oss av Dig som rektor att: Du är ärlig och tydlig Du är ett stöd för personalen Du vågar ta beslut Du ger oss möjlighet till kompetensutveckling Jag som rektor förväntar mig av dig som medarbetare att: Du har hög arbetsmoral och alltid gör ditt bästa med eleven i centrum Du följer och verkställer tagna beslut Du följer och verkställer styrdokument och handlingsplaner Du arbetar med hela barnets/elevens utveckling: kunskap lärande social och emotionell kompetens barn- och elevvård Du är ärlig

8 Ordningsregler och dess konsekvenser på Hedskolan Upprättad 2007 Respektera varandra/visa hänsyn även till alla på äldreboendet Hedgården/gott uppförande/schyssta Ha ett vårdat språk Komma i tid och lämna in arbeten i tid Ha med sig material till lektionen Vårda skolans och andras material Inte skräpa ner/städa efter sig Slå av mobilen och dylikt som distraherar dig och andra Cykel- och mopedförbud fram till kl Använd cykelparkeringen Ha hjälm på isen Godisförbud med undantag Vi källsorterar Specifika klassrumsregler och klassregler utomhus kan finnas Klotterförbud 6 Reviderad 2010 Reviderad nov 2011 Om man bryter mot ordningsreglerna blir konsekvenserna: Berörd har samtal med personal Varning, hem ringning Gå till rektor och ha även ett uppföljningsmöte Möte med föräldrarna Betala vid skadegörelse Lämna in mp3, Ipod och mobil Man missar lektionen om man lyssnar/använder mp3/ipod I respektive klass kan ytterligare regler/konsekvenser finnas.

9 Reviderad mars Matsalsregel för Hedskolan. För allas trevnad går vi ut och in genom huvudentrén, lämnar ytterkläder och huvudbonader i kapprummet och låter mobilen vila. I matsalen äter och dricker vi endast det som serveras där. Vi håller snyggt runt oss och skrapar av vår tallrik då vi ätit färdigt. Trevlig måltid! Konsekvenser om man inte håller reglerna Den vuxne säger till, eleverna lyssnar på alla vuxna En vuxen ringer hem till föräldrarna Kalla föräldrarna och elev till skolan och skriver åtgärdsprogram

10 MÅL 8 Att varje elev: skall kunna läsa med flyt innan de lämnar skolår 3 skall kunna skriva kortare texter läsligt innan de lämnar skolår 4 varje barn/elev skall känna lust till matematik varje barn/elev skall utveckla kunskaper i matematik tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och arbetet i skolan har kunskap om de demokratiska principerna och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former uppnår minst godkända resultat i de nationella proven i skolår 3,6 och i skolår 9 skall ha de verktyg som krävs för fortsatta studier när eleverna lämnar skolår 9 Att varje elev och personal: trivs på skolan följer de gemensamma regler och dess konsekvenser som är upprättade på skolan håller ordning och reda på sina egna och skolans utrymmen och lokaler Skola och hem: att skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barn och ungdomarnas utveckling och lärande Övergång och samverkan: Att samverkansformer mellan förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.

11 9 ANSÖKAN OM LEDIGHET VID ANDRA TIDER ÄN FASTSTÄLLDA LOV Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Mentor: kan bevilja ledighet högst fem dagar i följd under läsåret. Rektor: ledighet från dag 6 ska beviljas av rektor. Vid ledighet från och med dag 11 skall synnerliga skäl anges och bedömas föreligga för att rektor skall kunna bevilja ledighetsansökan (se Skollagen 7 kap 18 ). Ledighet ska begäras i god tid. Upplysning: Bestämmelserna om skolplikt, närvaro och ledighet i Skollagen (2010:800) styr hur mentor och rektor ska besluta när vårdnadshavare ansöker om ledighet för sitt barn vid andra tider än fastställda lov. Skolplikt (se skollagen 7 kap 10 ), närvaro (se skollagen 7 kap 17 ) och ledighet (skollagen 7 kap 18 ). FÖRSÄKRING FÖR BARN OCH STUDERANDE Barnen/eleverna är försäkrade genom kommunens försorg olycksfallsförsäkrade. Blankett för anmälan om skada rekvireras från försäkringsbolaget Folksam av föräldrarna. Information om försäkringen delas ut till varje ny elev när de börjar på Hedskolan. Försäkringen gäller dygnet runt hela året. SJUKANMÄLAN Din mentor/lärare informerar dig var du ska ringa och anmäla dig vid ev. sjukfrånvaro. Vid personalrummets telefon, telefon nr finns även en telefonsvarare där du kan prata in ett meddelande. RIKTLINJER VID SÖNDERSLAGNA/FÖRSTÖRDA/STULNA GLASÖGON, KLÄDER OCH ANDRA PERSEDLAR FÖR ELEVER Barn- och utbildningsnämnden Förslag ligger om riktlinjer enligt följande: Anmälan om det inträffade inlämnas omedelbart till klassföreståndaren/rektor. Efter utredning om att skadan/förstörelsen/stölden av objektet i första hand utan elevens egen förskyllan eller uppsåt a) ska ersättning för det skadade/förstörda/stulna objektet i första hand sökas genom vårdnadshavarens hemförsäkring. b) ska ersättning erhållas motsvarande självrisken för aktuell försäkring om händelsen inträffar under lektionstid. c) Ifall a) eller b) ej är tillämplig gäller att: - det skadade/förstörda objektet uppvisas, och rimlig ersättning kan därefter utgå. - Värdet för det stulna objektet beräknas, och rimlig ersättning kan därefter utgå. Barn- och utbildnings nämnden beslutar att anta riktlinjerna om ersättning för sönderslagna/förstörda/stulna glasögon, kläder och andra persedlar för elever enligt ovanstående förslag.

12 Läsåret: 11/12 10 Hedskolan: Återsamlingsplats vid utrymning, Viktigt för dig, som vuxen, att veta när brandlarmet går: 1. Se till att alla elever du är ansvarig över kommer ut till återsamlingsplatsen 2. Räkna in dina elever, kontrollera att alla elever finns ute på anvisad plats (se nedan) vid återsamlingsplatsen 3. Stå vid dina elever 4. Invänta meddelande från någon i Kris - och katastrofgruppen, innan du gör något annat! Messhedsvägen A-huset, Hedskolan Ishockeyrinken/fotbollsplanen ligger mitt på skolgården B-hus Idrott Safiren 1 A 4 A 6 A 7 A 8 A 9 A Kristallen 2 A 5 A Övrig 7 B 8 B Förb. Personal klass/sva 3 A och besökare Rektor, Hedskolan

13 Hedskolans Arbetslag, höstterminen e-post adress till Hedskolan: e-post adress till personal: ARBETSLAG: ARBETSLAG: 1a, 2a, 3a 4a, 5a, 6a Ingela Jatko, år 1 Eva-Lena Lyckholm, år 4 Tanja Martinsson, år 2 Lotta Lindberg, år 4, bild Petra Johansson, år 3 Anette Andersson, år 5 Barbro Rydbjörk, speciallärare, år 1-3 Angela Köhler, år 6 Åsa Berglund, fritidspedagog, år 1 Annika Larsson, år 4-6, ma/no Britta Larsson, fritidspedagog, år 2 Arbetslag: Förberedelseklass/SVA Förskoleklassen/fritidshem Safiren: Anna Karin Johansson Carina Strandelin, förskollärare Ingela Lampa Anne-Britt Larsson, förskollärare Ann-Louise Engman Anna-Carin Fransson, förskollärare Mona Lundman Fritidshem Kristallen: Britta Larsson, fritidspedagog Åsa Berglund, fritidspedagog RESURSGRUPP: Catharina Backefalk, resurslär. Susanne Lyngmark, resurslär/spec.pedagog Maria Sätterqvist, resurslärare Specialpedagog: Berit Nilsson Övrig resurser: Ann-Christin Nordvall, resurslärare Anneli Burman, resurslärare Elisabeth Tjikkom-Isaksson, resursperson ÖVRIGA: Mu: Anders Vuopio Pernilla Fagerlönn. Skolvärd: Ernst Vikman Fritidsledare: Leif Olsson Skolsköterska: Jaana Pasma ARBETSLAG: 7-9:an Sofia Svensson Rova, år 7a, sv/eng Mari Hansson, år 7a, sltx Petra Norberg, år 7b, sv/eng Tord Henriksson, år 7b, so Kajsa Nyberg, år 8a, idr/fr Lina Oscarsson vik, år 8a, ma/no Bettina von Neuenkirchen, år 8b, ty Vik. Nicklas Johansson, år 8b, ma/no Karin Johansson 9a,spec.lärare ma+ ma/no Daniel Höynälä, år 9a, sltm/idh Lotta Lindberg, bild Gerd Karlsson, hk Annika Horneij, franska Bernt Nordgren, data Vik.pool: Bernt Nordgren Exp/vaktm: e-post till personal på rektorsexpeditionen: Karin Eriksson, rektor, Lena Wennström, adm.ass, Lena Harnesk, adm.ass. Anders Johansson-Jänkänpää, verksamhetsvaktmästare.

14 HEDSKOLAN TELEFONLISTA 12 e-post adress till personal: Hedskolans e-post: Hedskolans fax nummer Rektor Karin Eriksson e-post: , Assistent Lena Wennström e-post: Ass Lena Harnesk,e-post: Skolhälsovården: Jaana Pasma, rum A , (Ti, to, fre ojämn V. 8-12) Personalrum Hus E rum sjukfrånvaroanmälan Arbetsrum, tyska/franska, D-hus Förskoleklass/Fritids Safiren, C-hus Öppnings- och stängningsavdelning C-hus Fritids Kristallen Arbetsrum personal åk 1 3, nedre plan E-hus, rum Arbetsrum personal åk 4 6 och förberedelseklassen, A-hus Grupprum förberedelseklassen, A-hus, rum Förberedelseklass, Hedgården Arbetsrum åk 7 9, övre plan E-hus, rum Arbetsrum åk 7 9, mark plan E-hus, rum Arbetsrum åk 7 9 mark plan E-hus, rum Dataarbetsrum 7 9, övre plan E-hus, rum Arbetsrum 7 9, No/lab/slöjd/bild, källarplan E-hus Arbetsrum Idrott Specialpedagog, resursgrupp, Sol-sal Skolmåltidslokal Hedgården Felanmälan, Service o. teknik Fastighetsskötare (Nicklas Oscarsson) , Felanmälan efter kl samt helger Räddningstjänst Verksamhetsvaktmästare Anders Johansson-Jänkänpää , Städ Minicall

15 Gällvare kommuns läsårsplanering 2011/ Höstterminen: 22 augusti december 2011 Vårterminen: 10 januari juni 2012 Lov: 31 oktober - 4 november 2011 Jullov: 23 december januari 2012 Sportlov: 5 9 mars Påsklov: april 2012 Lov: 18 maj 2012 Jourbarn-/skolbarnsomsorg: 19 augusti oktober december 2011, 2-5 och 9 januari juni 2012

16 Till barn, föräldrar och andra som besöker Hedskolan 14 Vi har barn, personal och föräldrar som har allergier och astma. Tänk på att inte använda parfym, hårspray och annat som luktar starkt i förskoleklassen, fritidshemmet och skolan. Även om Ni bara besöker skolan en kort stund så dröjer sig lukten kvar. Har du djur hemma där du klappat eller kelat med djuren är det viktigt att du tvättar händerna innan du kommer till förskoleklassen, fritids eller skolan. Om du besöker ett stall eller en ladugård är det viktigt att du byter kläder och duschar för att undvika allergiska reaktioner. Detta är något att tänka på vid alla besök i förskoleklassen, fritidshemmet och skolan (även vid julfester, lektioner osv) Med hopp om att alla får må bra Hälsningar Hedskolans personal 15

17 PERSONAL VID ELEVHÄLSAN LÄSÅRET 2011/2012 Verksamhetschef Assistent Marie Louise Sundling Kurator Gudrun Järdeholm Kurator Doris Johansson Kurator Anna Lithner Skolsköterska Jaana Pasma Hedskolan Psykolog Johan Runnman Specialpedagog Christina Grönborg , tal, språk och kommunikation Susanne Sandvärn , neuropsykiatriskt, motorik Besöksadress: Postadress: Birkarlagatan 12, IT-Huset, Guldet Elevhälsan Gällivare

18 Klassföräldrars uppgifter, Hedenråd, Skolråd och Matråd. 16 Syfte och Mål: Forum för samarbete och medinflytande Klassföräldrarnas uppgifter - klassläraren kallar till och ansvarar för ett föräldramöte per termin - möten och träffar ska den utsedda föräldragruppen kalla till och ansvara för Vad kan en ansvarig föräldragrupp göra? - hittar på aktiviteter för hela klassen, ex julfest, vårfest eller annat skoj - delegerar arbetsuppgifter till övriga föräldrar i klassen - allt i syfte att lära känna varandra bättre och bygga upp en gemenskap Hedenrådet - ideell start, bra stöd för skolan - förberedande organ inför skolrådet med diskussioner och information - ett forum för att föräldrar ska kunna vara med och påverka - två föräldrarepresentanter per klass (ordinarie och suppleant) - personalrepresentant deltar - rektor deltar - träffas några gånger på kvällstid, ca kl , varje läsår Skolrådet - politiskt beslut att skolråd ska finnas på varje skola - tre föräldrarepresentanter från lägre åren, mellanåren och senare åren - en personalrepresentant deltar - rektor är ordförande - träffas några gånger på dagtid varje läsår - ersättning för förlorad arbetsinkomst - elevrepresentanter deltar Lokala matrådet - ca tre föräldrarepresentanter från lägre åren, mellanåren och senare åren - minst en personalrepresentant deltar - rektor är ordförande - elevrepresentanter deltar - träffas några gånger på dagtid några gånger varje läsår - vid behov kan frågor föras vidare till centrala matrådet

19 17

20

21 Ditt barn kommer kanske att finnas med på bild på Hedskolans hemsida om Du ger Din tillåtelse. Enligt personuppgiftslagen (PUL) måste Ert skriftliga tillstånd inhämtas för att kunna publicera foton och namn av Ert barn på Internet. Åter till skolan senast: / 20 Ja, jag accepterar att bilder på mitt barn publiceras på Hedskolan hemsida. Nej, jag accepterar inte att bilder av mitt barn publiceras på Hedskolans hemsida. / 20 Ort Elevens namn datum/mån/år födelse nr (6 nr) Målsmans underskrift:

22

23 KRIS- O KATASTROF Om det skulle hända en olycka på skolan ska Ni föräldrar kunna kontaktas så snart som möjligt. Vi behöver därför telefonnummer till Er där vi kan nå Er under barnens skoltid. Vi ber Er därför fylla i uppgifterna nedan och skicka tillbaka pappret till skolan. Hedskolans krisoch katastrofgrupp kommer att ta hand om dessa uppgifter. OBS! Vid eventuella ändringar av nedanstående uppgifter lämna skriftligt till personalen som vidarebefordrar till Kris- o Katastrofgruppen. Vi använder även mailadress vid andra kontakter och för de äldre eleverna till skola 24. Tack! Barnets namn: Pers.nr: Barnet går i årskurs Föräldrars namn, pnr, hemadress, hemtelefon, mobiltel, mailadress Mamma Pers.nr: Adress: Hemtel: Mobiltel: Mailadress: Pappa Pers.nr: Adress: Hemtel: Mobiltel: Mailadress: Föräldrarnas arbete, adress och telefon Mamma arb.plats: Arb.tel: Mobiltel: Pappa arb.plats: Arb.tel: Mobiltel: Vi som finns i Hedskolans Kris- o Katastrofgrupp är: ENHETENS KRISGRUPP Tfn hem arb Tfn hem arb Rektor Karin Eriksson Angela Köhler Assistent Lena Wennström 0975/ Lina Oscarsson Assistent Lena Harnesk Kajsa Nyberg Carina Strandelin Daniel Höynälä Skolsköterska Jaana Pasma Vaktmästare Anders Johansson-Jänkänpää ,

24

25 Special kost Namn, elev Skola Årskurs Typ av kost Giltighetstid from - tom Övrigt: Om tveksamheter finns kontakta BVC / Skolsköterska De barn / elever som behöver mjöklfri kost måste specificera om det skall vara laktosreducerad, laktosfri eller komjölksproteinfri kost. Det är olika koster och är ofta tidsbegränsade. Glutenintolerans och diabetes är livsbeständigt. Övriga specialkoster: Skriv in vid övrigt Intyg finns från: Läkare, Dietist, BVC, Skolsköterska. (Ringa in alternativ) Är ej i behov av Spec.kost Datum:.... Vårdnadshavare.. Namnförtydligande Rektor Namnförtydligande

26

27 MENY 2011 VECKA MÅNDAG Alternativ 1 Sjömanskorv Sjömansbiff Potatisbullar med bacon Fisk på rotsaksbädd Vegetariskt Matkornspytt med quorn Vegekorvspytt Potatisbullar grönsaksfräs med quorn Vegetarisk färssås Alternativ 2 Viltskav med sky Pytt i panna Kebabgryta Köttfärssås TISDAG Alternativ 1 Fiskgratäng Duglére Köttfärslåda sås Fläskgryta med lingonsås Prinskorv Senapssås Vegetariskt Kikärtssås Bulgur med curry och veg. Korv Falafelburgare Linsgryta med röd curry Alternativ 2 Baconsås Pasta Kryddig korvgryta Burgare Ekologiskt panerad torsk ONSDAG Alternativ 1 Palt stekt fläsk Potatisbullar med bacon Fiskbullar dillsås Leverbiff Gräddsås Vegetariskt Palt grönsaksfräs med quorn Teriyakiwok Pastagratäng med quorn Greenburger m salsasås vegetarisk Alternativ 2 Pannbiff ört sås Kycklingspett Pastagratäng med kyckling Korv Stroganoff TORSDAG Alternativ 1 Köttbullar Sås Kyckling i citron och dragonsås Kalops Blodpudding Bacon alt. Pannbiff Vegetariskt Bouletter Morotsbiff hummus Kalops vegetarisk Tacofärs veg. Alternativ 2 Stekt fisk Husmansjärpe Sås Palt stekt fläsk Tacofärs FREDAG Alternativ 1 Burgundisk köttgryta Kokoskassler Skinkfrestelse Kyckling i currysås Vegetariskt Färslåda vegetariak Chili sin carne Falafel ostsås Veg. Gulaschsoppa Alternativ 2 Köttfärslimpa Stekt lax kall sås Köttbullar Brunsås Gulaschsoppa

28

29 Regering/ riksdag Skolverket Gällivare Kommun 2011/12 Barn- Utbildn-Kultur förvaltning Chef Hedskolan Rektor Förberedelse Klass/SVA för Gällivare kommun Stödfunktioner: Elevhälsan, Kulturskola, Service och Teknik Vikariepool, Matlaget m.m. Specialpedagog, speciallärare, praktisk/estetiskämneslärare, poolpersonal, skolsköterska, fritidsledare, administrativ assistent, verksamhetsvaktmästar, lokalvårdare, matsalspersonal Klassråd Elevråd Hedenråd Skolråd Fritidsråd Matråd Elevskyddsombud Lokal skyddskommitté Elevhälsoteam Resursgrupp Kris/ katastrofgrupp Stödgrupp likabehandling Miljöombud Medieombud Kulturombud Dataansvarig Schemaläggare Arbetslag 1 Arbetslag 2 Arbetslag 3 Fsk.klass Fritids År 1a År 2a År 3a År 4a År 5a År 6a År 7a År7b År 8a År 8b År 9a Fritidshem Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet

30 Messhedsvägen D-hus: Spec.lär 1-3 Åk.1 Åk.2 Åk.3 E-hus: Tyska, franska, sv/eng, slöjd, no, bild, hk, datasal, personalrum, åk.7-9 E-hus: Kristallen A-hus: Åk. 4-9, förberedelseklass, musik, resursgrupp, skolsköterska, vaktmästeri, rektorsexpedition Cyklar Cyklar C-hus: Safiren Aulan Kristallen Fotbolls/ishockeyplan. Återsamlingsplats vid utrymning. Bollplank B-hus: Idrott Hedgården: Matsal, förberedelseklass Motorvärmarplatser Sophus Sophus Cyklar Motorvärmarplatser och bilparkering Wennerströmsvägen

31

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: LINNÉHÄFTET Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016 Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: Min rektors namn: Telefon till expedition och sjukanmälan: Övrigt:

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor Informationshäfte Läsåret 2014/2015 SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor VD & Rektors inledning Välkomna till läsåret 2014/2015 Vi och all personal har glädjen att hälsa Er

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Föräldrainformation Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Läsåret 2013-2014 Livets Ords Kristna Skola lå 13-14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i

Läs mer

ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN

ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN Framtidsmål Skolans långsiktiga mål/motto är: Lusten att lära Social utveckling Miljötänkande Mål för arbetsåret 09-10. Varje mål

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14 Föräldrainformation för Livets Ords Kristna Skola Trädgårdsskolan 3-6 Läsåret 13/14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i en genuin kristen tro grundad

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer