Hedskolekatalogen. Läsåret 11/12. Besök vår hemsida. - Barn, utbildning och kultur - Grundskola, Förskoleverksamhet - Hedskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hedskolekatalogen. Läsåret 11/12. Besök vår hemsida. www.gellivare.se. - Barn, utbildning och kultur - Grundskola, Förskoleverksamhet - Hedskolan"

Transkript

1 Hedskolekatalogen Läsåret 11/12 Besök vår hemsida - Barn, utbildning och kultur - Grundskola, Förskoleverksamhet - Hedskolan e-post adress: tele nr. till rektorsexpeditionen: , tele.nr för elever vid sjukanmälan:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid nr Hedskolan, kort presentation 1 Styrdokument och handlingsplaner 2 Rektors vision och mål 3 Förhållningssätt synsätt 4-5 Ordningsregler, matsalsregler 6-7 Mål 8 Information om försäkring, ersättning, sjukanmälan, ledighet 9 Återsamlingsplats vid händelse av brandlarm 10 Arbetslag 11 Telefonanknytningar 12 Läsårsplanering 13 Allergiinformation 14 Elevhälsan 15 Klassföräldrars uppgifter, Heden-, skol- och matråd 16 Blanketter: Ledighet för elev 17 Ja/nej till publicering av bild med namn och bild 18 Kris och katastrof blankett 19 Specialkostblankett 20 Matsedel 21 Organisationsskiss 22 Orienteringsskiss 23 Noteringsblad 24 Klasslistor åk 0-9

3 1 Hedskolan, Gällivare Hedskolan är en grundskola med ca 308 elever i åldrarna 6 16 år och ligger på övre Heden intill Gällivare centrum. Hedskolans vision är att alla ges möjlighet att växa i livet, såväl socialt som kunskapsmässigt. Hedskolan har valt att ha HÄLSA som Skolans val. HÄLSA är därigenom ett obligatoriskt ämne. Målet med HÄLSA är att stärka goda skol- och klasskamratsrelationer för ökad trivsel, trygghet och måluppfyllelse. Skolan ligger på en tallhed och vi har nära till skog, skidspår och badhus. På skolgården har vi sommartid fotbollsplan och vintertid isbana. Skolan har upp till två parallelliga klasser organiserade i arbetslag med behörig personal. På skolan finns det även två fritidshemsavdelningar, Safiren och Kristallen, en svenska som andra språk klass och en Internationell klass. Vårdnadshavare som har barn i skolår 7-9 på kan få information om barnets närvaro/frånvaro via Internet, Hedskolan leds av rektor Karin Eriksson

4 2 Hedskolan har bla följande styrdokument och handlingsplaner: Skollag Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Kommentarmaterial till kursplaner/betygskriterier Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem Gällivare kommuns skolplan Samverkansplan skola/förskola/elevhälsan/ungdomspsykiatri Rutiner för samverkan mellan förskola/skola, socialtjänst och polis Hedskolans lokala arbetsplan Hedskolans plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Hedskolans handlingsplan vid akuta händelser Hedskolans handlingsplan vid kris- och katastrofhändelser Skolverkets övriga allmänna råd och kommentarer

5 3 Rektors mål och vision Vision: att alla barn och ungdomar som lämnar Hedskolan har en bra grund att stå på att barnen och ungdomarna skall vara trygga, demokratiska och ansvarsfulla människor, rika på kunskap och väl förberedda att möta framtiden som samhällsoch världsmedborgare. Mål: att alla mår bra och trivs på Hedskolan att alla får lyckas att alla elever når kunskapsmålen att eleverna tar ett personligt ansvar för sina studier samt sin egen och andras arbetsmiljö att vi har nöjda föräldrar som känner trygghet att lämna sina barn och ungdomar på Hedskolan att Hedskolans rektorsområde är Gällivare kommuns bästa område.

6 SYNSÄTT 4 Vi förväntar oss av Dig som elev att: Du är mätt och utvilad Du är ansvarstagande Du har respekt för andra Du använder ett vårdat språk Du har arbetsmaterial med dig Du håller rent och snyggt Vi förväntar oss av Dig som förälder att: Ditt barn är mätt och utvilad Du är engagerad i Ditt barns skolgång Du kontaktar berörd personal vid oklarheter Du är noga med att meddela frånvaro till berörd personal Du lämnar övrig viktig information kring Ditt barn Ni kan förvänta Er av mig som personal att: Jag är ärlig, tydlig och en god förebild Jag arbetar för ett öppet och respektfullt arbetsklimat Jag strävar efter ett förtroendefullt samarbete Jag är lyhörd Jag lämnar viktig information kring ditt barn Jag kontaktar er vid oklar frånvaro

7 SYNSÄTT 5 Vi förväntar oss av Dig som arbetskamrat att: Du är ärlig och tydlig Du är samarbetsvillig Du är engagerad Du är en god lyssnare Du tar ditt ansvar för gemensamma beslut Vi som medarbetare förväntar oss av Dig som rektor att: Du är ärlig och tydlig Du är ett stöd för personalen Du vågar ta beslut Du ger oss möjlighet till kompetensutveckling Jag som rektor förväntar mig av dig som medarbetare att: Du har hög arbetsmoral och alltid gör ditt bästa med eleven i centrum Du följer och verkställer tagna beslut Du följer och verkställer styrdokument och handlingsplaner Du arbetar med hela barnets/elevens utveckling: kunskap lärande social och emotionell kompetens barn- och elevvård Du är ärlig

8 Ordningsregler och dess konsekvenser på Hedskolan Upprättad 2007 Respektera varandra/visa hänsyn även till alla på äldreboendet Hedgården/gott uppförande/schyssta Ha ett vårdat språk Komma i tid och lämna in arbeten i tid Ha med sig material till lektionen Vårda skolans och andras material Inte skräpa ner/städa efter sig Slå av mobilen och dylikt som distraherar dig och andra Cykel- och mopedförbud fram till kl Använd cykelparkeringen Ha hjälm på isen Godisförbud med undantag Vi källsorterar Specifika klassrumsregler och klassregler utomhus kan finnas Klotterförbud 6 Reviderad 2010 Reviderad nov 2011 Om man bryter mot ordningsreglerna blir konsekvenserna: Berörd har samtal med personal Varning, hem ringning Gå till rektor och ha även ett uppföljningsmöte Möte med föräldrarna Betala vid skadegörelse Lämna in mp3, Ipod och mobil Man missar lektionen om man lyssnar/använder mp3/ipod I respektive klass kan ytterligare regler/konsekvenser finnas.

9 Reviderad mars Matsalsregel för Hedskolan. För allas trevnad går vi ut och in genom huvudentrén, lämnar ytterkläder och huvudbonader i kapprummet och låter mobilen vila. I matsalen äter och dricker vi endast det som serveras där. Vi håller snyggt runt oss och skrapar av vår tallrik då vi ätit färdigt. Trevlig måltid! Konsekvenser om man inte håller reglerna Den vuxne säger till, eleverna lyssnar på alla vuxna En vuxen ringer hem till föräldrarna Kalla föräldrarna och elev till skolan och skriver åtgärdsprogram

10 MÅL 8 Att varje elev: skall kunna läsa med flyt innan de lämnar skolår 3 skall kunna skriva kortare texter läsligt innan de lämnar skolår 4 varje barn/elev skall känna lust till matematik varje barn/elev skall utveckla kunskaper i matematik tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och arbetet i skolan har kunskap om de demokratiska principerna och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former uppnår minst godkända resultat i de nationella proven i skolår 3,6 och i skolår 9 skall ha de verktyg som krävs för fortsatta studier när eleverna lämnar skolår 9 Att varje elev och personal: trivs på skolan följer de gemensamma regler och dess konsekvenser som är upprättade på skolan håller ordning och reda på sina egna och skolans utrymmen och lokaler Skola och hem: att skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barn och ungdomarnas utveckling och lärande Övergång och samverkan: Att samverkansformer mellan förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.

11 9 ANSÖKAN OM LEDIGHET VID ANDRA TIDER ÄN FASTSTÄLLDA LOV Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Mentor: kan bevilja ledighet högst fem dagar i följd under läsåret. Rektor: ledighet från dag 6 ska beviljas av rektor. Vid ledighet från och med dag 11 skall synnerliga skäl anges och bedömas föreligga för att rektor skall kunna bevilja ledighetsansökan (se Skollagen 7 kap 18 ). Ledighet ska begäras i god tid. Upplysning: Bestämmelserna om skolplikt, närvaro och ledighet i Skollagen (2010:800) styr hur mentor och rektor ska besluta när vårdnadshavare ansöker om ledighet för sitt barn vid andra tider än fastställda lov. Skolplikt (se skollagen 7 kap 10 ), närvaro (se skollagen 7 kap 17 ) och ledighet (skollagen 7 kap 18 ). FÖRSÄKRING FÖR BARN OCH STUDERANDE Barnen/eleverna är försäkrade genom kommunens försorg olycksfallsförsäkrade. Blankett för anmälan om skada rekvireras från försäkringsbolaget Folksam av föräldrarna. Information om försäkringen delas ut till varje ny elev när de börjar på Hedskolan. Försäkringen gäller dygnet runt hela året. SJUKANMÄLAN Din mentor/lärare informerar dig var du ska ringa och anmäla dig vid ev. sjukfrånvaro. Vid personalrummets telefon, telefon nr finns även en telefonsvarare där du kan prata in ett meddelande. RIKTLINJER VID SÖNDERSLAGNA/FÖRSTÖRDA/STULNA GLASÖGON, KLÄDER OCH ANDRA PERSEDLAR FÖR ELEVER Barn- och utbildningsnämnden Förslag ligger om riktlinjer enligt följande: Anmälan om det inträffade inlämnas omedelbart till klassföreståndaren/rektor. Efter utredning om att skadan/förstörelsen/stölden av objektet i första hand utan elevens egen förskyllan eller uppsåt a) ska ersättning för det skadade/förstörda/stulna objektet i första hand sökas genom vårdnadshavarens hemförsäkring. b) ska ersättning erhållas motsvarande självrisken för aktuell försäkring om händelsen inträffar under lektionstid. c) Ifall a) eller b) ej är tillämplig gäller att: - det skadade/förstörda objektet uppvisas, och rimlig ersättning kan därefter utgå. - Värdet för det stulna objektet beräknas, och rimlig ersättning kan därefter utgå. Barn- och utbildnings nämnden beslutar att anta riktlinjerna om ersättning för sönderslagna/förstörda/stulna glasögon, kläder och andra persedlar för elever enligt ovanstående förslag.

12 Läsåret: 11/12 10 Hedskolan: Återsamlingsplats vid utrymning, Viktigt för dig, som vuxen, att veta när brandlarmet går: 1. Se till att alla elever du är ansvarig över kommer ut till återsamlingsplatsen 2. Räkna in dina elever, kontrollera att alla elever finns ute på anvisad plats (se nedan) vid återsamlingsplatsen 3. Stå vid dina elever 4. Invänta meddelande från någon i Kris - och katastrofgruppen, innan du gör något annat! Messhedsvägen A-huset, Hedskolan Ishockeyrinken/fotbollsplanen ligger mitt på skolgården B-hus Idrott Safiren 1 A 4 A 6 A 7 A 8 A 9 A Kristallen 2 A 5 A Övrig 7 B 8 B Förb. Personal klass/sva 3 A och besökare Rektor, Hedskolan

13 Hedskolans Arbetslag, höstterminen e-post adress till Hedskolan: e-post adress till personal: ARBETSLAG: ARBETSLAG: 1a, 2a, 3a 4a, 5a, 6a Ingela Jatko, år 1 Eva-Lena Lyckholm, år 4 Tanja Martinsson, år 2 Lotta Lindberg, år 4, bild Petra Johansson, år 3 Anette Andersson, år 5 Barbro Rydbjörk, speciallärare, år 1-3 Angela Köhler, år 6 Åsa Berglund, fritidspedagog, år 1 Annika Larsson, år 4-6, ma/no Britta Larsson, fritidspedagog, år 2 Arbetslag: Förberedelseklass/SVA Förskoleklassen/fritidshem Safiren: Anna Karin Johansson Carina Strandelin, förskollärare Ingela Lampa Anne-Britt Larsson, förskollärare Ann-Louise Engman Anna-Carin Fransson, förskollärare Mona Lundman Fritidshem Kristallen: Britta Larsson, fritidspedagog Åsa Berglund, fritidspedagog RESURSGRUPP: Catharina Backefalk, resurslär. Susanne Lyngmark, resurslär/spec.pedagog Maria Sätterqvist, resurslärare Specialpedagog: Berit Nilsson Övrig resurser: Ann-Christin Nordvall, resurslärare Anneli Burman, resurslärare Elisabeth Tjikkom-Isaksson, resursperson ÖVRIGA: Mu: Anders Vuopio Pernilla Fagerlönn. Skolvärd: Ernst Vikman Fritidsledare: Leif Olsson Skolsköterska: Jaana Pasma ARBETSLAG: 7-9:an Sofia Svensson Rova, år 7a, sv/eng Mari Hansson, år 7a, sltx Petra Norberg, år 7b, sv/eng Tord Henriksson, år 7b, so Kajsa Nyberg, år 8a, idr/fr Lina Oscarsson vik, år 8a, ma/no Bettina von Neuenkirchen, år 8b, ty Vik. Nicklas Johansson, år 8b, ma/no Karin Johansson 9a,spec.lärare ma+ ma/no Daniel Höynälä, år 9a, sltm/idh Lotta Lindberg, bild Gerd Karlsson, hk Annika Horneij, franska Bernt Nordgren, data Vik.pool: Bernt Nordgren Exp/vaktm: e-post till personal på rektorsexpeditionen: Karin Eriksson, rektor, Lena Wennström, adm.ass, Lena Harnesk, adm.ass. Anders Johansson-Jänkänpää, verksamhetsvaktmästare.

14 HEDSKOLAN TELEFONLISTA 12 e-post adress till personal: Hedskolans e-post: Hedskolans fax nummer Rektor Karin Eriksson e-post: , Assistent Lena Wennström e-post: Ass Lena Harnesk,e-post: Skolhälsovården: Jaana Pasma, rum A , (Ti, to, fre ojämn V. 8-12) Personalrum Hus E rum sjukfrånvaroanmälan Arbetsrum, tyska/franska, D-hus Förskoleklass/Fritids Safiren, C-hus Öppnings- och stängningsavdelning C-hus Fritids Kristallen Arbetsrum personal åk 1 3, nedre plan E-hus, rum Arbetsrum personal åk 4 6 och förberedelseklassen, A-hus Grupprum förberedelseklassen, A-hus, rum Förberedelseklass, Hedgården Arbetsrum åk 7 9, övre plan E-hus, rum Arbetsrum åk 7 9, mark plan E-hus, rum Arbetsrum åk 7 9 mark plan E-hus, rum Dataarbetsrum 7 9, övre plan E-hus, rum Arbetsrum 7 9, No/lab/slöjd/bild, källarplan E-hus Arbetsrum Idrott Specialpedagog, resursgrupp, Sol-sal Skolmåltidslokal Hedgården Felanmälan, Service o. teknik Fastighetsskötare (Nicklas Oscarsson) , Felanmälan efter kl samt helger Räddningstjänst Verksamhetsvaktmästare Anders Johansson-Jänkänpää , Städ Minicall

15 Gällvare kommuns läsårsplanering 2011/ Höstterminen: 22 augusti december 2011 Vårterminen: 10 januari juni 2012 Lov: 31 oktober - 4 november 2011 Jullov: 23 december januari 2012 Sportlov: 5 9 mars Påsklov: april 2012 Lov: 18 maj 2012 Jourbarn-/skolbarnsomsorg: 19 augusti oktober december 2011, 2-5 och 9 januari juni 2012

16 Till barn, föräldrar och andra som besöker Hedskolan 14 Vi har barn, personal och föräldrar som har allergier och astma. Tänk på att inte använda parfym, hårspray och annat som luktar starkt i förskoleklassen, fritidshemmet och skolan. Även om Ni bara besöker skolan en kort stund så dröjer sig lukten kvar. Har du djur hemma där du klappat eller kelat med djuren är det viktigt att du tvättar händerna innan du kommer till förskoleklassen, fritids eller skolan. Om du besöker ett stall eller en ladugård är det viktigt att du byter kläder och duschar för att undvika allergiska reaktioner. Detta är något att tänka på vid alla besök i förskoleklassen, fritidshemmet och skolan (även vid julfester, lektioner osv) Med hopp om att alla får må bra Hälsningar Hedskolans personal 15

17 PERSONAL VID ELEVHÄLSAN LÄSÅRET 2011/2012 Verksamhetschef Assistent Marie Louise Sundling Kurator Gudrun Järdeholm Kurator Doris Johansson Kurator Anna Lithner Skolsköterska Jaana Pasma Hedskolan Psykolog Johan Runnman Specialpedagog Christina Grönborg , tal, språk och kommunikation Susanne Sandvärn , neuropsykiatriskt, motorik Besöksadress: Postadress: Birkarlagatan 12, IT-Huset, Guldet Elevhälsan Gällivare

18 Klassföräldrars uppgifter, Hedenråd, Skolråd och Matråd. 16 Syfte och Mål: Forum för samarbete och medinflytande Klassföräldrarnas uppgifter - klassläraren kallar till och ansvarar för ett föräldramöte per termin - möten och träffar ska den utsedda föräldragruppen kalla till och ansvara för Vad kan en ansvarig föräldragrupp göra? - hittar på aktiviteter för hela klassen, ex julfest, vårfest eller annat skoj - delegerar arbetsuppgifter till övriga föräldrar i klassen - allt i syfte att lära känna varandra bättre och bygga upp en gemenskap Hedenrådet - ideell start, bra stöd för skolan - förberedande organ inför skolrådet med diskussioner och information - ett forum för att föräldrar ska kunna vara med och påverka - två föräldrarepresentanter per klass (ordinarie och suppleant) - personalrepresentant deltar - rektor deltar - träffas några gånger på kvällstid, ca kl , varje läsår Skolrådet - politiskt beslut att skolråd ska finnas på varje skola - tre föräldrarepresentanter från lägre åren, mellanåren och senare åren - en personalrepresentant deltar - rektor är ordförande - träffas några gånger på dagtid varje läsår - ersättning för förlorad arbetsinkomst - elevrepresentanter deltar Lokala matrådet - ca tre föräldrarepresentanter från lägre åren, mellanåren och senare åren - minst en personalrepresentant deltar - rektor är ordförande - elevrepresentanter deltar - träffas några gånger på dagtid några gånger varje läsår - vid behov kan frågor föras vidare till centrala matrådet

19 17

20

21 Ditt barn kommer kanske att finnas med på bild på Hedskolans hemsida om Du ger Din tillåtelse. Enligt personuppgiftslagen (PUL) måste Ert skriftliga tillstånd inhämtas för att kunna publicera foton och namn av Ert barn på Internet. Åter till skolan senast: / 20 Ja, jag accepterar att bilder på mitt barn publiceras på Hedskolan hemsida. Nej, jag accepterar inte att bilder av mitt barn publiceras på Hedskolans hemsida. / 20 Ort Elevens namn datum/mån/år födelse nr (6 nr) Målsmans underskrift:

22

23 KRIS- O KATASTROF Om det skulle hända en olycka på skolan ska Ni föräldrar kunna kontaktas så snart som möjligt. Vi behöver därför telefonnummer till Er där vi kan nå Er under barnens skoltid. Vi ber Er därför fylla i uppgifterna nedan och skicka tillbaka pappret till skolan. Hedskolans krisoch katastrofgrupp kommer att ta hand om dessa uppgifter. OBS! Vid eventuella ändringar av nedanstående uppgifter lämna skriftligt till personalen som vidarebefordrar till Kris- o Katastrofgruppen. Vi använder även mailadress vid andra kontakter och för de äldre eleverna till skola 24. Tack! Barnets namn: Pers.nr: Barnet går i årskurs Föräldrars namn, pnr, hemadress, hemtelefon, mobiltel, mailadress Mamma Pers.nr: Adress: Hemtel: Mobiltel: Mailadress: Pappa Pers.nr: Adress: Hemtel: Mobiltel: Mailadress: Föräldrarnas arbete, adress och telefon Mamma arb.plats: Arb.tel: Mobiltel: Pappa arb.plats: Arb.tel: Mobiltel: Vi som finns i Hedskolans Kris- o Katastrofgrupp är: ENHETENS KRISGRUPP Tfn hem arb Tfn hem arb Rektor Karin Eriksson Angela Köhler Assistent Lena Wennström 0975/ Lina Oscarsson Assistent Lena Harnesk Kajsa Nyberg Carina Strandelin Daniel Höynälä Skolsköterska Jaana Pasma Vaktmästare Anders Johansson-Jänkänpää ,

24

25 Special kost Namn, elev Skola Årskurs Typ av kost Giltighetstid from - tom Övrigt: Om tveksamheter finns kontakta BVC / Skolsköterska De barn / elever som behöver mjöklfri kost måste specificera om det skall vara laktosreducerad, laktosfri eller komjölksproteinfri kost. Det är olika koster och är ofta tidsbegränsade. Glutenintolerans och diabetes är livsbeständigt. Övriga specialkoster: Skriv in vid övrigt Intyg finns från: Läkare, Dietist, BVC, Skolsköterska. (Ringa in alternativ) Är ej i behov av Spec.kost Datum:.... Vårdnadshavare.. Namnförtydligande Rektor Namnförtydligande

26

27 MENY 2011 VECKA MÅNDAG Alternativ 1 Sjömanskorv Sjömansbiff Potatisbullar med bacon Fisk på rotsaksbädd Vegetariskt Matkornspytt med quorn Vegekorvspytt Potatisbullar grönsaksfräs med quorn Vegetarisk färssås Alternativ 2 Viltskav med sky Pytt i panna Kebabgryta Köttfärssås TISDAG Alternativ 1 Fiskgratäng Duglére Köttfärslåda sås Fläskgryta med lingonsås Prinskorv Senapssås Vegetariskt Kikärtssås Bulgur med curry och veg. Korv Falafelburgare Linsgryta med röd curry Alternativ 2 Baconsås Pasta Kryddig korvgryta Burgare Ekologiskt panerad torsk ONSDAG Alternativ 1 Palt stekt fläsk Potatisbullar med bacon Fiskbullar dillsås Leverbiff Gräddsås Vegetariskt Palt grönsaksfräs med quorn Teriyakiwok Pastagratäng med quorn Greenburger m salsasås vegetarisk Alternativ 2 Pannbiff ört sås Kycklingspett Pastagratäng med kyckling Korv Stroganoff TORSDAG Alternativ 1 Köttbullar Sås Kyckling i citron och dragonsås Kalops Blodpudding Bacon alt. Pannbiff Vegetariskt Bouletter Morotsbiff hummus Kalops vegetarisk Tacofärs veg. Alternativ 2 Stekt fisk Husmansjärpe Sås Palt stekt fläsk Tacofärs FREDAG Alternativ 1 Burgundisk köttgryta Kokoskassler Skinkfrestelse Kyckling i currysås Vegetariskt Färslåda vegetariak Chili sin carne Falafel ostsås Veg. Gulaschsoppa Alternativ 2 Köttfärslimpa Stekt lax kall sås Köttbullar Brunsås Gulaschsoppa

28

29 Regering/ riksdag Skolverket Gällivare Kommun 2011/12 Barn- Utbildn-Kultur förvaltning Chef Hedskolan Rektor Förberedelse Klass/SVA för Gällivare kommun Stödfunktioner: Elevhälsan, Kulturskola, Service och Teknik Vikariepool, Matlaget m.m. Specialpedagog, speciallärare, praktisk/estetiskämneslärare, poolpersonal, skolsköterska, fritidsledare, administrativ assistent, verksamhetsvaktmästar, lokalvårdare, matsalspersonal Klassråd Elevråd Hedenråd Skolråd Fritidsråd Matråd Elevskyddsombud Lokal skyddskommitté Elevhälsoteam Resursgrupp Kris/ katastrofgrupp Stödgrupp likabehandling Miljöombud Medieombud Kulturombud Dataansvarig Schemaläggare Arbetslag 1 Arbetslag 2 Arbetslag 3 Fsk.klass Fritids År 1a År 2a År 3a År 4a År 5a År 6a År 7a År7b År 8a År 8b År 9a Fritidshem Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet

30 Messhedsvägen D-hus: Spec.lär 1-3 Åk.1 Åk.2 Åk.3 E-hus: Tyska, franska, sv/eng, slöjd, no, bild, hk, datasal, personalrum, åk.7-9 E-hus: Kristallen A-hus: Åk. 4-9, förberedelseklass, musik, resursgrupp, skolsköterska, vaktmästeri, rektorsexpedition Cyklar Cyklar C-hus: Safiren Aulan Kristallen Fotbolls/ishockeyplan. Återsamlingsplats vid utrymning. Bollplank B-hus: Idrott Hedgården: Matsal, förberedelseklass Motorvärmarplatser Sophus Sophus Cyklar Motorvärmarplatser och bilparkering Wennerströmsvägen

31

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

MATSEDEL GRUNDSKOLA VT 2015 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött

MATSEDEL GRUNDSKOLA VT 2015 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött Barn- och utbildningsförvaltningen Sörberge centralkök Vecka 2 Måndag Alt.1 5/1 LV Tisdag Alt.1 6/1 LV MATSEDEL GRUNDSKOLA VT 2015 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött Onsdag Alt.1

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015. Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin

SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015. Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin VILHELMINA KOMMUN Kostverksamheten SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin Vecka 35 Vecka 36 Vecka 37 24-aug Köttfärssås, spagetti Raggmunk, lingonsylt

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (20 24 JANUARI 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (20 24 JANUARI 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (20 24 JANUARI 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel SYV Informerar Skolledningen informerar

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Meny Höstterminen 2015

Meny Höstterminen 2015 Vecka 34 Torsdag 20/8 Potatisbullar med bacon lingonsylt Blodpudding baconkross lingonsylt Potatisbullar lingonsylt Fredag 21/8 Vecka 35 Måndag 24/8 Tisdag 25/8 Onsdag 26/8 Torsdag 27/8 Tacobuffé med nötfärsröra

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

MATSEDEL GRUNDSKOLA HT

MATSEDEL GRUNDSKOLA HT Barn- och utbildningsförvaltningen Sörberge centralkök MATSEDEL GRUNDSKOLA HT 2012 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Griskött Vecka 34 Måndag Alt.1 Potatisbullar med bacon, lingonsylt

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Hagas Matsedel Våren 2010

Hagas Matsedel Våren 2010 SKOLMATSEDLN UMEÅ KOMMUN Hagas Matsedel Våren 2010 Varje dag serveras bröd varav ett är ekologiskt. Ekologisk lättmjölk/vatten. Salladsbuffé efter säsong Till varje fiskmåltid serveras: Sill Till måltiderna

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Matsedel Förskola & F-9 skola Våren 2013

Matsedel Förskola & F-9 skola Våren 2013 v. 2: 8/1-11/1 Måndag: LOV Köttbullar och pasta Veg/Alt: Falafel Onsdag: Fisk Bonjour och potatis Veg/Alt: Broccoli- och morotsgratäng Torsdag: Korvstroganoff med ris/bulgur Veg/Alt: Vegetarisk sås med

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Hagas Matsedel våren 2009

Hagas Matsedel våren 2009 SKOLMATSEDLN Beslut 2008-11-28 UMEÅ KOMMUN Hagas Matsedel våren 2009 Varje dag serveras hårt bröd varav ett är ekologiskt, bordsmargarin,ekologisk mjölk / vatten Salladsbuffé efter säsong Till varje fiskmåltid

Läs mer

MATSEDEL GRUNDSKOLA HT 2014 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött

MATSEDEL GRUNDSKOLA HT 2014 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV och - Fläskkött Barn- och utbildningsförvaltningen Sörberge centralkök Vecka 34 Måndag Alt.1 18/8 LV -Fläskkött Tisdag Alt.1 19/8 LV -Fläskkött MATSEDEL GRUNDSKOLA HT 2014 Timrå kommun Skola grundproduktion Alt.1, LV

Läs mer

Meny Grundskola och förskola 2015 Januari

Meny Grundskola och förskola 2015 Januari Januari Vecka 2 Måndag: Tisdag: SKOLSTART 7/1 Onsdag: 7 Köttbullar med kokt potatis & brunsås Torsdag: 8 Korv forsell med ris Fredag: 9 Kall kotlettrad med potatisgratäng & gelé Vecka 3 Måndag: 12 Kassler

Läs mer

Till varje lunch serveras salladsbord, mjölk, vatten, knäckebröd och bordsmargarin

Till varje lunch serveras salladsbord, mjölk, vatten, knäckebröd och bordsmargarin Skolmatsedel i Robertsfors kommun vårterminen -14 Vecka 2 06-jan Måndag 07-jan Tisdag 08-jan Onsdag 09-jan Torsdag 10-jan Fredag Vecka 3 13-jan Måndag 14-jan Tisdag 15-jan Onsdag 16-jan Torsdag 17-jan

Läs mer

Matsedel för skolorna

Matsedel för skolorna VECKA 34 Måndag Tisdag 19/8 Kycklinggryta med tillbehör Onsdag 20/8 Köttfärssås, pasta & grönsaker Torsdag 21/8 Fiskpanetter, kall sås, potatis & grönsaker Fredag 22/8 Regnbågssoppa VECKA 35 Måndag 25/8

Läs mer

Skolan V 34-52 2015 Vecka 34

Skolan V 34-52 2015 Vecka 34 Vecka 34 Måndag 17 aug Tisdag 18 aug Onsdag 19 aug Torsdag 20 aug Fredag 21 aug Kökets val Kökets val Köttbullar, pasta Falafel tomatsås pasta Stekt fisk, kall sås, potatis Grönsaksbiff, potatis, kall

Läs mer

Meny förskola/skola vårterminen 2013 Vecka 2

Meny förskola/skola vårterminen 2013 Vecka 2 Vecka 2 Onsdag 9 Jan Torsdag 10 Jan Fredag 11 Jan Köttbullar, makaroner och ketchup Pasta med basilikadoftande ost- och skinksås Pastagratäng med ost- och broccoli samt bönsallad Fiskgratäng med örter

Läs mer

Matsedel Skolan Vecka 34

Matsedel Skolan Vecka 34 Vecka 34 Måndag 22/8 Pytt i panna serveras med rödbetor Vegetarisk Gulaschsoppa Tisdag 23/8 Onsdag 24/8 Chicken á la King serveras med bulgur (Kyckling, champinjoner, paprika, grädde, buljong) Röd linsgryta

Läs mer

Matsedel Gymnasiet 2014 Augusti/september

Matsedel Gymnasiet 2014 Augusti/september VECKA 36 VECKA 35 VECKA 34 VECKA 33 Augusti/september Korv forsell med ris Makaroner & köttbullar med brunsås Vegetarisk forsell Gourmetbullar med brunsås Salladsbuffé med kyckling, mjukt bröd & dressing

Läs mer

Matsedel för. Fagerstahallen. vecka 34 2011 - vecka 2 2012. Råkost serveras dagligen

Matsedel för. Fagerstahallen. vecka 34 2011 - vecka 2 2012. Råkost serveras dagligen Vecka 34 22-26 augusti Måndag Falukorv, stuvade makaroner Sojakorv, stuvade makaroner Tisdag Gryta, ris Quorngryta, ris Onsdag Panerad fisk, kall sås, kokt potatis Morotsbiff, kall sås, kokt potatis Torsdag

Läs mer

Pastasallad med quorn och soltorkade tomater och mjukt bröd Pastasallad med kyckling och soltorkade tomater och mjukt bröd

Pastasallad med quorn och soltorkade tomater och mjukt bröd Pastasallad med kyckling och soltorkade tomater och mjukt bröd Vecka 34 Måndag 17 aug Tisdag 18 aug Onsdag 19 aug Torsdag 20 aug Fredag 21 aug Falafel och makaroner Köttbullar och makaroner Pasta penne med champinjon- och ostsås Pasta penne med skink- och ostsås Potatisbullar

Läs mer

Skolan V 40-51 2014 Vecka 40

Skolan V 40-51 2014 Vecka 40 Vecka 40 Måndag 29 sep Tisdag 30 sep Onsdag 1 okt Torsdag 2 okt Fredag 3 okt BBQ Fajitas med tortillabröd, dressing BBQ Quornfajitas med tortillabröd, dressing Köttbullar, gräddsås,potatis, lingon, kokta

Läs mer

Alt 2 Potatislåda med ratatouillegrönsaker. Alt 2 Mexikansk quorn med ris. Alt 2 Grekisk pastasallad, dressing, mjukt bröd

Alt 2 Potatislåda med ratatouillegrönsaker. Alt 2 Mexikansk quorn med ris. Alt 2 Grekisk pastasallad, dressing, mjukt bröd Vecka 34 Måndag 19/8 Alt 1 Färsbiffar med klyftpotatis och tzatsiki Alt 2 Potatislåda med ratatouillegrönsaker Tisdag 20/8 Alt 1 Ostgratinerad falukorv och potatismos Alt 2 Linsgryta med ris Onsdag 21/8

Läs mer

Floby och Odensberg skolor. Köttfärssås, spagetti. Risgrynsgröt, ostsmörgås. Köttbullar, sås, potatis, lingon

Floby och Odensberg skolor. Köttfärssås, spagetti. Risgrynsgröt, ostsmörgås. Köttbullar, sås, potatis, lingon SAKNAR V11-15 V 09 Tis Ons 25 febr 26 febr 27 febr Ishavscpie, dillsås/stuvad spenat, Klar grönsakssoppa, mjuk Fiskpanetter, sås, Skinkfrestelse Risgrynsgröt, Kassler, gratäng Tors 28 febr Korv Stroganoff

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

MATSEDEL skola/förskola HT V.34 44 2014

MATSEDEL skola/förskola HT V.34 44 2014 MATSEDEL skola/förskola HT V.34 44 2014 Vecka 34 18/8 22/8 Måndag: Köttfärssås beat och spaghetti Rotfruktssås och spaghetti Grönsaksoppa Tisdag: Kokt fisk med persiljesås, hackat ägg och kokt potatis

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

PS Matsedel förskola, skola.

PS Matsedel förskola, skola. Vecka 34 22/8 26/8 2011 Måndag: Köttbullar, pasta Nötfärs, vetemjöl. Veg/Alt: Falafel. Tisdag: Korvgryta / nötkorv, ris., Strimlad korv, chilisås, tomat, mejeriprodukter, maizena. Veg/Alt: Quorngryta med

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 20 (12 16 maj 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 20 (12 16 maj 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 20 (12 16 maj 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Program avslutningsdagen 2014 Nationella

Läs mer

TORSDAG 20 AUG Fiskburgare med bröd, potatismos, remouladsås Veg. Burgare, bröd, mos och dressing

TORSDAG 20 AUG Fiskburgare med bröd, potatismos, remouladsås Veg. Burgare, bröd, mos och dressing VECKA 34 20 AUG Fiskburgare med bröd, potatismos, remouladsås Veg. Burgare, bröd, mos och dressing 21 AUG Tacosoppa med creme fraicheklick, nachochips, smörgås och frukt Veg. Tacosoppa med creme fraicheklick,

Läs mer

Alt 1 Köttbullar, makaroner, salsa/ketchup, råkost Alt 2 Kokt höna, ris/potatis, currysås, råkost Alt 3 Ärtbiff, makaroner, salsa/ketchup, råkost

Alt 1 Köttbullar, makaroner, salsa/ketchup, råkost Alt 2 Kokt höna, ris/potatis, currysås, råkost Alt 3 Ärtbiff, makaroner, salsa/ketchup, råkost V.34 17/8 23/8 Alt 1 Köttbullar, makaroner, salsa/ketchup, råkost Alt 2 Kokt höna, ris/potatis, currysås, råkost Alt 3 Ärtbiff, makaroner, salsa/ketchup, råkost Alt 1 Stekt fisk, remouladsås, potatis,

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Matsedel Skolan Vecka 34. Kaneldoftande quorngryta serveras med matkorn. Grönsaksbiff serveras med kokt potatis och kall sås

Matsedel Skolan Vecka 34. Kaneldoftande quorngryta serveras med matkorn. Grönsaksbiff serveras med kokt potatis och kall sås Vecka 34 Måndag 19/8 Pytt i panna serveras med rödbetor Kaneldoftande quorngryta serveras med matkorn Tisdag 20/8 Chicken a la King serveras med ris Grönsaksbiff serveras med kokt potatis och kall sås

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Informationsbrev Hällby skola

Informationsbrev Hällby skola Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Hällby skola Veronica Thulin Skoladministratör Tfn 016 710 20 08 Datum 15-08-24 1 (5) Informationsbrev Hällby skola augusti 2015 Vi hälsar

Läs mer

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 16 februari - 17 april 2015

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 16 februari - 17 april 2015 Vecka.8 Måndag 16/2 SPORTLOV Tisdag 17/2 SPORTLOV Onsdag 18/2 SPORTLOV Torsdag 19/2 SPORTLOV Fredag 20/2 SPORTLOV Vecka.9 Måndag 23/2 Alt.1 Köttfärssås med spagetti Quornstroganoff med pasta Tisdag 24/2

Läs mer

VT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin.

VT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin. VT 2013 Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin. Till varje måltid serveras ekologisk mjölk och kylt vatten, knäckebröd och salladsbuffé där ekologiskt odlade

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Matsedel våren 2014 Skola

Matsedel våren 2014 Skola Vecka 2 8/1-10/1 Broccoligratinerad fiskfilé, potatis, råkost Korv Stroganoff med ris, råkost Pannkaka med sylt och keso råkost Vecka 3 13/1-17/1 Stekt falukorv, makaroner, råkost Stekt fisk, gräddfilssås

Läs mer

Skolmat hösten 2015. Veckorna 34-52

Skolmat hösten 2015. Veckorna 34-52 Skolmat hösten 2015 Veckorna 34-52 När vi gör matsedeln följer vi Livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller val av råvaror, fördelning av maträtter och tillbehör för att skapa en bra variation. I största

Läs mer

Krisgruppen Bjärke enhet

Krisgruppen Bjärke enhet Krisgruppen Bjärke enhet Träffas varje år efter skoluppstarten och ser till så att all information, alla dokument, namn och telefonnummer är aktuella. Beredd på att samlas omgående på aktuell plats (om

Läs mer

Kryddstark köttfärssås med soltorkad tomat, champinjoner och vitlök, serveras med spaghetti

Kryddstark köttfärssås med soltorkad tomat, champinjoner och vitlök, serveras med spaghetti Vecka 41 Kryddstark köttfärssås med soltorkad tomat, champinjoner och vitlök, serveras med spaghetti Veg quornfärssås med soltorkad tomat, champinjoner och vitlök, serveras med spaghetti Ostgratinerad

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Våren 2014. Skapat av Sirpa Nordström. Onsdag Miljösmart Dag Pasta med krämig ost- och broccolisås, salladsbuffé

Våren 2014. Skapat av Sirpa Nordström. Onsdag Miljösmart Dag Pasta med krämig ost- och broccolisås, salladsbuffé Vecka 2 6-10 januari Helgdag Studiedag Pasta med krämig ost- och broccolisås, salladsbuffé Het kycklinggryta med ris och salladsbuffé Het böngryta med ris och salladsbuffé Elevens önskefredag Hamburgare

Läs mer

MATSEDEL VÅRTERMINEN 2013 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL VÅRTERMINEN 2013 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL VÅRTERMINEN 2013 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Kycklingryta Tandoori med ris och yoghurt Broccoligratäng med Grana Padano och kokt potatis

Kycklingryta Tandoori med ris och yoghurt Broccoligratäng med Grana Padano och kokt potatis Vecka 34 Måndag 17 aug Tisdag 18 aug Onsdag 19 aug Torsdag 20 aug Fredag 21 aug Kyckling nuggets med sötsur sås och ris Pastasallad med skinka Kycklingryta Tandoori med ris och yoghurt Broccoligratäng

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

Matsedel Skolan Vecka 2. Kaneldoftande quorngryta serveras med bulgur (Quorn grytbitar, matlagningsyoughurt, vitlök, garam marsala, kryddor)

Matsedel Skolan Vecka 2. Kaneldoftande quorngryta serveras med bulgur (Quorn grytbitar, matlagningsyoughurt, vitlök, garam marsala, kryddor) 1 Tekniska förvaltningen Vecka 2 Måndag 10/1 * Pytt i panna serveras med rödbetor Kaneldoftande quorngryta serveras med bulgur (Quorn grytbitar, matlagningsyoughurt, vitlök, garam marsala, kryddor) Tisdag

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 VÄLKOMMEN Till LÅNGÄNGSKOLAN Läsåret 13/14 Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 Vi strävar efter att Långängskolan ska kännetecknas av Utveckling

Läs mer

Meny för förskola, fritids och familjedaghem

Meny för förskola, fritids och familjedaghem Våren Meny för förskola, fritids och familjedaghem v JANUARI Köttbullar, sås, potatis Stekt kyckling, gräddsås, matkorn Makaronipudding Potatis- och purjolökssoppa, mjukt bröd, ost Fisk i ugn, potatis

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 17 augusti - 25 september 2015

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 17 augusti - 25 september 2015 Vecka.34 Måndag 17/8 1 Köttfärssås med spagetti Vegetarisk bolognes med spagetti Tisdag 18/8 1 Kyckling -& risgratäng serveras med ris Grönsakslåda med keso Onsdag 19/8 1 Sprödbakad fisk och kokt potatis,

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Skola vecka 39-47, 2012 Vecka 39

Skola vecka 39-47, 2012 Vecka 39 Vecka 39 Måndag 24 Sep Tisdag 25 Sep Onsdag 26 Sep Torsdag 27 Sep Fredag 28 Sep Hawaiikyckling á la Ösby med kokt ris Köttsoppa och knäckebröd med ost rotsakspytt med skivade rödbetor Ugnstekt lax med

Läs mer

Gulaschsoppa och mjuk ostsmörgås. Risgrynsgröt med äppelmos, kanel och ostsmörgås. Fiskgratäng med tomat och ost, potatis

Gulaschsoppa och mjuk ostsmörgås. Risgrynsgröt med äppelmos, kanel och ostsmörgås. Fiskgratäng med tomat och ost, potatis Vecka 15 Annandag påsk 6/4 Helg 7/4 Gulaschsoppa och mjuk ostsmörgås Risgrynsgröt med äppelmos, kanel och ostsmörgås 8/4 Fiskgratäng med tomat och ost, potatis Tacogratäng 9/4 Kyckling i currysås med ris

Läs mer

Potatisbullar med rökt skinka, lingonsylt. Couscouspytt med kall ananasdressing. Stekt sejfilé med remouladsås och potatis, citron

Potatisbullar med rökt skinka, lingonsylt. Couscouspytt med kall ananasdressing. Stekt sejfilé med remouladsås och potatis, citron Vecka 34 Skolmatsedel 19/8 Köttfärssås med pasta, riven ost Krämig ratatouille med pasta 20/8 Potatisbullar med rökt skinka, lingonsylt Couscouspytt med kall ananasdressing 21/8 Stekt sejfilé med remouladsås

Läs mer

Ugnsstekt fisk med sås & potatismos Cowboysoppa med mjukt bröd & frukt Flygande Jacob(kycklinggratäng) med ris

Ugnsstekt fisk med sås & potatismos Cowboysoppa med mjukt bröd & frukt Flygande Jacob(kycklinggratäng) med ris 1 [5] Matsedel våren 2013 Vecka 2 Tisd 8/1 Onsd 9/1 Torsd 10/1 Fred 11/1 Kökets egna val Ugnsstekt fisk med sås & potatismos Cowboysoppa med mjukt bröd & frukt Flygande Jacob(kycklinggratäng) med ris Vecka

Läs mer

Vecka 34 23-29/8 Måndag Lunch Alt 1 Korv, potatismos Alt 2 Laxbullar i dillsås, potatis Alt 3 Veg korv, potatismos

Vecka 34 23-29/8 Måndag Lunch Alt 1 Korv, potatismos Alt 2 Laxbullar i dillsås, potatis Alt 3 Veg korv, potatismos Vecka 34 23-29/8 Måndag Alt 1 Korv, potatismos Alt 2 Laxbullar i dillsås, potatis Alt 3 Veg korv, potatismos Alt 1 Stekt fisk, gräddfilssås, potatis Alt 2 Kassler, potatisgratäng Alt 3 Grönsakssticks,

Läs mer

Matsedel. Fisksoppa med sej & lax, bröd, ost (fisk, gluten, mjölk) Alternativ: Grönsakspytt i panna, dressing (mjölk)

Matsedel. Fisksoppa med sej & lax, bröd, ost (fisk, gluten, mjölk) Alternativ: Grönsakspytt i panna, dressing (mjölk) Matsedel Vecka 2 5/1 11/1 JULLOV JULLOV Kompetensutvecklingsdag Korv Stroganoff, ris (gluten, mjölk) Alternativ: Vinjekorvgryta, ris (soja, ägg), Fisksoppa med sej & lax, bröd, ost (fisk, gluten, mjölk)

Läs mer

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Arbetsplan Mo skola Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Mo skola Mo skola är en F 6 skola med fritidshem. Skolan byggdes år 1954 och har en fantastisk utemiljö som stimulerar till lek, arbete och lärande.

Läs mer

Adolfsbergsskolan F 6

Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Adolfsbergsskolan F 6 läsåret 2012/2013 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande. Välkommen till Adolfsbergsskolan F-6 Vår idé Adolfsbergsskolan F-6 är en skola

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Tarka Dahl- indisk risrätt med yoghurt, linser, spenat och blomkål Kebabpytt med vitlökssås

Tarka Dahl- indisk risrätt med yoghurt, linser, spenat och blomkål Kebabpytt med vitlökssås Vecka 42 Måndag 12 okt Tisdag 13 okt Onsdag 14 okt Torsdag 15 okt Fredag 16 okt Winjekorv med potatismos och grillgurka Stekt falukorv med potatismos och grillgurka Tarka Dahl- indisk risrätt med yoghurt,

Läs mer

MENY MENY VECKA 34 ONSDAG TORSDAG FREDAG SMAKLIG MÅLTID!

MENY MENY VECKA 34 ONSDAG TORSDAG FREDAG SMAKLIG MÅLTID! MENY VECKA 34 Potatisbullar, bacon, vitkålsfräs och lingonsylt Blodpudding, bacon, vitkålsfräs och lingonsylt Potatisbullar, keso, vitkålsfräs och lingonsylt Potatisbullar, kalkon, vitkålsfräs och lingonsylt

Läs mer

Ängs skola. 1. Jag är. f % tjej 31 66 Kille 16 34. Antal EAS: 0. Antal svarande: 47.

Ängs skola. 1. Jag är. f % tjej 31 66 Kille 16 34. Antal EAS: 0. Antal svarande: 47. Ängs skola 1. Jag är tjej 31 66 Kille 16 34 2. Jag går på... skola Förskoleklass 0 0 Årskurs 1-3 19 40 Årskurs 4-6 28 60 Årskurs 7-9 0 0 Gymnasiet 0 0 3. Är du nöjd med skolmaten? Mycket nöjd 14 30 Nöjd

Läs mer

Hösten 2012 Skolmatsappen

Hösten 2012 Skolmatsappen Vecka 34 22-24 augusti Köttsoppa mjukt bröd skivad ost Pasta serveras med kryddig morotssås Köttfärslimpa serveras med sås och potatis Ugnsbakad palsternacka serveras med sås och potatis Vecka 35 27-31

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

MENY MENY SKOLA. TÄBY VECKA 42, 14-18/10. MÅNDAG Köttfärslimpa med gräddsås, inlagdgurka och lingon, kokt potatis Quorn Tandoori med ris, yoghurt

MENY MENY SKOLA. TÄBY VECKA 42, 14-18/10. MÅNDAG Köttfärslimpa med gräddsås, inlagdgurka och lingon, kokt potatis Quorn Tandoori med ris, yoghurt MENY SKOLA. TÄBY VECKA 42, 14-18/10 Köttfärslimpa med gräddsås, inlagdgurka och lingon, kokt potatis Quorn Tandoori med ris, yoghurt Sejpanetter med dansk remouladsås och kokt pototis Couscoussallad med

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

VECKONYTT v.36. Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se

VECKONYTT v.36. Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se VECKONYTT v.36 Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se Dennna veckas innehåll: Höstermin slutar Facebook Matsedel Indv val Kalendarium

Läs mer