för socialt förebyggande arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för socialt förebyggande arbete"

Transkript

1 Policy för socialt förebyggande arbete

2 Innehåll Inledning 3 Definition av socialt förebyggande arbete 4 Kompetens för socialt förebyggande arbete 4 En generalist specialiserad på sociala sammanhang 5 Arenor för socialt förebyggande arbete 5 Värdegrund 5 Olika sätt att rikta förebyggande arbete 6 Den preventiva paradoxen 7 Ett exempel på socialt förebyggande arbete i praktiken 8 Teoretiska utgångspunkter 9 Forskningsstöd 9 Framgångs faktorer för förebyggande verksamheter 10 Det fackliga yrkesförbundet för förebyggare i socialt arbete 10 Mer information och kontakt 11 Policyn har tagits fram i ett nära samarbete mellan Akademikerförbundet SSR, Föreningen för förebyggande socialt arbete och Föreningen för familjecentralers främjande. Policyn antogs av Akademikerförbundet SSRs förbunds styrelse den 11 februari 2011.

3 Akademikerförbundet SSRs policy för socialt förebyggande arbete riktar sig både till professionerna och till beslutsfattare inom kommuner och landsting Den syftar till att beskriva och definiera det socialt förebyggande arbetet, vilken kompetens det kräver, vilka teoretiska utgångspunkter och vilket forskningsstöd som finns I Sverige är socialt arbete inte bara ett skydd och ett säkerhetsnät i olika akuta situationer Det finns en långtgående ambition i vårt samhälle att erbjuda social service till medborgarna Vi har en strävan att främja ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och människors aktiva deltagande i samhällslivet Enligt lag ska vi bedriva ett förebyggande och uppsökande arbete för att förhindra att skada uppstår Vi ska enligt socialtjänstlagen verka för att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser Att främja goda levnadsförhållanden innebär att ligga steget före att inte vänta tills skadan är skedd Det har på senare år kommit forskning, rapporter och utredningar som poängterar värdet av förebyggande insatser Ekonomer har gjort uppskattningar av de samhällsekonomiska vinster som förebyggande arbete kan innebära Allt fler kommuner och landsting startar tvärsektoriella projekt för att förbättra samverkan och minska kostnader på sikt Förebyggande arbete är inte längre kontroversiellt och ifrågasatt men det hindrar inte att det hotas i samband med dåliga tider 3

4 och sparkrav Fortfarande kan ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande göra att förebyggande satsningar och tjänster dras in utan tanke på de långsiktiga konsekvenserna Hållbara strukturer behöver utvecklas för att förebyggande arbete ska bli ett självklart inslag i verksamheter som drivs av staten, kommuner och landsting Definition av socialt förebyggande arbete En målsättning för denna policy är att tydliggöra socialt förebyggande arbete utan att låsa fast det i någon färdig mall eller snäv definition Socialt förebyggande arbete är under ständig utveckling Det är ett arbete som främst utförs av socionomer inom verksamheter som socialtjänst, skola, hälso- sjukvård eller fritidssektorn Socialt förebyggande arbete riktas ofta mot särskilda målgrupper; barn och familjer, ungdomar eller vuxna Arbetet kan bedrivas på individ-, grupp- eller strukturellnivå Akademikerförbundet SSR har valt att definiera förebyggande socialt arbete som generella eller riktade insatser till individer eller grupper med syfte att främja hälsa och förhindra att problem uppstår eller förvärras. Kompetens för socialt förebyggande arbete Akademikerförbundet SSR anser att lämplig utbildning för att bedriva socialt förebyggande arbete är socionom-, beteendevetar- eller socialpedagogexamen Vidareutbildning i till exempel samtalsmetodik eller i gruppledarutbildning krävs för vissa arbetsuppgifter Yrkesbeteckningar kan till exempel vara socionom, fältarbetare, uppsökare, beteendevetare, familjerådgivare Inom kommunala förvaltningar kan det finnas personer med strukturinritade arbetsuppgifter som har en förebyggande karaktär till exempel drogförebyggare, kvalitetsutvecklare eller samordnare 4

5 En generalist specialiserad på sociala sammanhang Att arbeta med socialt förebyggande arbete innebär att vara expert på att se människan i sitt sociala sammanhang Att se till helheten innebär att vara medveten om att olika faktorer påverkar människor; sociala, psykologiska, medicinska och materiella Den professionella kompetens som krävs är att kunna integrera kunskap från olika kunskapsfält till en helhetssyn på individen och dennes livssituation Eftersom socialt förebyggande arbete vägleds av en helhetssyn på människan, är det självklart att samarbete med andra professionella grupper är en viktig del i arbetet Lika självklart är det att vid behov involvera viktiga personer i individens nätverk Nätverksarbete är en arbetsmetod för att se människan i sitt sociala sammanhang Arenor för socialt förebyggande arbete Familjecentraler är en arena för förebyggande arbete där olika professioner samarbetar för att tidigt förebygga barnfamiljers problem Andra arenor för förebyggande arbete är till exempel familjerådgivning, skola, fritidsgårdar och flyktingmottagningar Det finns många miljöer ute i samhället där det bedrivs ett socialt arbete som kan beskrivas som förebyggande När socialt förebyggande arbete blir tydligare genom att benämnas och definieras kan det bli möjligt att identifiera fler arenor Värdegrund Socialt förebyggande arbetet vilar på respekten för människors integritet och självbestämmande Ett salutogent förhållningssätt, som innebär att främja hälsa och se till det friska, är en förutsättning Arbetet bedrivs i en öppen, prestigelös, respektfull och jämlik atmosfär Socialt förebyggande arbete bedrivs alltid på frivillig basis i samarbete med den individ, familj eller grupp det riktar sig till Grunden för förebyggande arbete är samverkan Socialnämnden har ett lagstadgat ansvar att initiera samarbete med andra aktörer när det rör barn som far illa eller riskerar att fara illa När det finns risk för att barn och ungdomar far illa eller att någon riskerar att allvarligt skada sig själv eller någon annan ska annan professionell 5

6 kompetens kopplas in Det vanliga i sådana situationer är att kontakta och samarbeta med andra professionella grupper inom socialtjänst, psykiatri och polis Socialt förebyggande arbete syftar till att möjliggöra förändring och utveckling I vissa situationer i livet kan människor ha behov av att få stöd för att förändra sin livssituation Det kan handla om till exempel försörjning, bostad, arbete, sociala relationer eller psykisk och fysisk hälsa Utgångspunkten är alltid att det är individen som är expert på sitt eget liv Olika sätt att rikta förebyggande arbete Förebyggande arbete kan delas in i tre olika kategorier; universellt, selektivt och indikerat förebyggande arbete Universellt förebyggande arbete benämns ofta som hälsofrämjande arbete och syftar till att stärka människor att göra bra val i sina liv och till att förhindra att problem uppstår Det är ett förebyggande arbete som bland annat bedrivs vid vårdcentraler, öppna förskolor, fritidsgårdar och träfflokaler och som riktar sig till alla Universellt förebyggande arbete handlar ofta om vägledning och information till exempel om risker av användning av droger men också om övergångar i livet som att bli förälder En viktig del är information om samhällets olika resurser I dag har individen en mängd rättigheter men inte alltid kunskap om vilka det är, något som är en förutsättning för egenmakt Att förmedla information om vart man kan vända sig om problem uppstår är en viktig del av socialt förebyggande arbete Andra exempel på universellt förebyggande arbete är samhällsarbete Det syftar till att stärka svaga grupper i samhället att tillvarata sina intressen och att skapa förutsättningar för människor att ta ansvar för sin närmiljö selektivt förebyggande arbete riktas till individer i riskzon Det handlar problem som kan växa sig stora om vi inte får hjälp i tid Det kan röra sig om begynnande missbruk, depression i samband med livskriser, unga föräldrar med sociala problem och arbetslöshet Selektivt förebyggande arbete bedrivs ofta inom ramen för de insti- 6

7 tutioner som arbetar med universellt förebyggande arbete Insatser inom ramen för selektivt förebyggande arbete kan vara krisbearbetning, samtal i grupp eller enskilda samtal Selektivt förebyggande arbete kan beskrivas som basen för socialt förebyggande arbete Det bedrivs på en nivå mittemellan generella och specialiserade insatser indikerat förebyggande arbete bedrivs när problem redan har uppstått och det kan finnas behov av behandling eller kliniska insatser Individen kan själv vara hjälpsökande men det finns även situationer när omgivningen uppmärksammar hjälpbehov Det kan handla om att människor under en period av sitt liv har problem som kräver mer omfattande insatser som behandling Om hjälpen kommer vid rätt tillfälle kan det i ett längre perspektiv förebygga att problem eskalerar eller permanentas Insatser kan till exempel vara familjeterapi eller någon annan behandlingsform som kräver vidareutbildning Den preventiva paradoxen Den så kallade preventiva paradoxen beskriver att generellt, universellt förebyggande arbete är den bästa utgångspunkten för det förebyggande arbetet Riktas arbetet brett kommer fler individer i behov av stöd och hjälp att kunna hittas än om arbetet bara är riktat till så kallade riskgrupper Det finns en koppling mellan de olika nivåerna av förebyggande arbete på så sätt att universellt förebyggande arbete kan synliggöra behov av selektivt eller indikerat förebyggande arbete Det är här som förebyggande socialt arbete fyller en särskilt viktig funktion Utföraren av förebyggande socialt arbete är spindeln i nätet, den sammanbindande länken som kan röra sig mellan de olika nivåerna Det är en unik position som innebär att möta människor där de är och göra det möjligt för dem att få det stöd och den hjälp de behöver i tid I vissa fall kan socialt förebyggande arbete utgöra det motivationsarbete som gör att specialiserade insatser kommer till stånd För många kan insatser inom ramen för indikerat förebyggande arbete vara tillräckliga 7

8 Ett exempel på socialt förebyggande arbete i praktiken Barnmorskan träffar en blivande mamma, Maria, som inte verkar må så bra Hon rekommenderar Maria att ta kontakt med Familjecentralens förebyggande socionom Maria är positiv till detta För socionomen beskriver hon en uppväxt i familj med ett mycket kallt känslomässigt klimat I tonåren hade hon självskadebeteende och kontakt med psykiatrin Maria har dåligt självförtroende och tror inte att någon kan tycka om henne Hon är rädd för att inte kunna visa sitt barn några positiva känslor Under hela graviditeten får Maria stödsamtal med socionomen Den blivande pappan bjuds också in (Individuell nivå ) Socionomen startar en liten grupp för blivande föräldrar där Maria ingår (Gruppnivå ) När barnet är fött har Maria svårt att möta barnets blick men amning och praktisk skötsel fungerar bra I den känslomässiga delen till barnet tar pappan det stora ansvaret Socionomen, som också är Marte Meo-terapeut, påbörjar samspelsbehanling med mor och barn (Individuell nivå) Ett annat viktig spår som finns i socionomens samtal med Maria är att träna och våga sig in på öppna förskolan och ta kontakt med andra föräldrar Där är hon så småningom en av alla föräldrar som socionomen träffar för att samtala om ett tema konsten att säga nej (Generell nivå) Bägge föräldrarna inbjuds också till allmän föräldragrupp (Generell nivå ) Samtal pågår regelbundet under hela föräldraledigheten (Individuell nivå ) Under de sista månaderna är hon en av gruppmedlemmarna i en riktad grupp för föräldrar som vill arbeta med samspelet med sitt barn (Gruppnivå ) Maria får en allt bättre relation till sitt barn och upplever att hon klarar av sitt föräldraskap 8

9 Teoretiska utgångspunkter Ett sammanfattande begrepp för att beskriva vad socialt förebyggande arbete syftar till är empowerment, (egenmakt) i betydelsen att individer eller grupper känner att de har makt över sina liv och kan fatta egna självständiga beslut En förutsättning för denna makt är tillgång till resurser som förmåga att formulera sina egna mål, kunskap om olika alternativ och rättigheter Begreppet KASAM handlar om den känsla av sammanhang som vi behöver för att känna att tillvaron är begriplig, meningsfull och hanterbar Vilket i sin tur ökar möjligheten att hantera olika situationer och lösa problem Uri Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell beskriver en viktig teoretisk utgångspunkt som socialt förebyggande arbete bedrivs utifrån Modellen beskriver att individen påverkas av och samspelar med system på flera olika nivåer Från mikronivå, där samspel sker i relation till personer i det närmaste nätverket, till makronivå där vi påverkas av större sociala sammanhang, det samhälle och den kultur vi lever i Forskningsstöd När flera studier vägs samman finns det flera indikatorer som talar för värdet av förebyggande arbete Det gäller inte minst resonemang om risk- och skyddsfaktorer Socialt förebyggande arbete kan vara en skyddsfaktor till exempel genom att främja en bra föräldra- barn relation, erbjuda social service och stödjande relationer i kritiska livssituationer Fil dr Kari Killén har med stöd av forskning, formulerat några element som kan vara verksamma både i universellt och selektivt förebyggande arbete det gäller till exempel omsorg och stöd, reducering av stress, förstärkning av det sociala nätverket Andra positiva forskningsresultat är bland annat att det finns starka argument för tidiga interventioner till gravida kvinnor och deras barn och att skolan är en fördelaktig arena Det är viktigt att hitta former för integrering och samarbete mellan verksamheter som mödra- och barnhälsovård, socialtjänst och förskola - skola Socialt förebyggande arbete, kan fungera som en sammanbindande länk och bidrar ofta till en professions- och verksamhetsöverskridande samverkan 9

10 Akademikerförbundet SSRs framgångsfaktorer för förebyggande verksamheter Akademikerförbundet SSR anser att det finns en stor samstämmighet om värdet av förebyggande arbete. Det behövs dock mer kunskap och forskning om olika förebyggande insatser och deras resultat. Därför behöver alla som arbetar med socialt förebyggande arbete dokumentera, följa upp och utvärdera sitt arbete. Genom ett nära samarbete mellan praktik, FoU-enheter, universitet och högskolor kan ytterligare kunskap om socialt förebyggande arbete utvecklas och bidra till att skapa en evidensbaserad praktik. För att freda förebyggande verksamheter från ekonomiska besparingar anser Akademikerförbundet SSR att det krävs hållbara strukturer på både politisk nivå och på verksamhetsnivå. Beslut som rör förebyggande verksamheter bör fattas i kommun- och landstingsfullmäktige och tydliga avtal tecknas mellan inblandade aktörer på ledningsnivå. I avtalen bör finnas tydliga formuleringar om långsiktighet, rollfördelning och finansiering. Det fackliga yrkesförbundet för förebyggare i socialt arbete Akademikerförbundet SSR verkar för att stärka våra medlemmar i sina yrkesfrågor och till bättre löne- och anställningsvillkor Med denna skrift är vår avsikt att bidra till utveckling och kvalitetssäkring av yrket Skolkurator Skriften riktar sig till socialarbetare, chefer och politiker Akademikerförbundet SSR erbjuder mötesplatser och möjligheter till kompetensutveckling Som medlem i förbundet har du tillgång till pensions- och försäkringsrådgivning, en rad förmånliga försäkringar, inkomstförsäkring vid arbetslöshet med mera Vi anordnar kontinuerligt Socionomdagarna, som blivit en etablerad mötesplats för forskare och praktiker inom socialt arbete Medlemmar i förbundet får rabatt Konferensen utgör en god möjlighet att fördjupa sina kunskaper och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet 10

11 Som medlem i förbundet har du tillgång till kvalificerad facklig och juridisk hjälp Dina fackliga förtroendemän och förbundets ombudsmän och jurister bevakar dina intressen och rättigheter Vi ger råd och stöd i processen att söka jobb oavsett om du är på väg ut på arbetsmarknaden eller söker nytt jobb Vår service innefattar även individuella råd inför löneförhandlingen Som medlem får du också tillgång till vår egen lönestatistik och Saco Lönesök marknadens bästa och största databas för akademikerlöner Ett medlemskap i Akademikernas a-kassa, AEA, är en billig försäkring Det är också en förutsättning för att få ersättning från förbundets inkomstförsäkring om du skulle bli arbetslös Inkomstförsäkringen är en av de bästa i Sverige och ingår i medlemskapet Den kompletterar a-kassan och ger 80 procent av din lön i sammanlagt 140 ersättningsdagar, om du skulle bli ofrivilligt arbetslös Utan inkomstförsäkring kan man som mest få kronor före skatt från a-kassan Svensk Chefsförening är förbundets chefsverksamhet Som medlem får du professionellt och juridiskt stöd konfidentiellt direkt från våra experter på kansliet i Stockholm Förbundet har också en särskild Egenföretagarservice som ger individuell yrkesrelaterad rådgivning Mer information och kontakt På www akademssr se kan du läsa mer om förbundet, medlemskapet och våra medlemsförmåner Har du frågor som rör det sociala arbetet och anställningsvillkor, kontakta Titti Fränkel, titti se, Frågor om anställning och arbetsrätt besvaras av SSR-Direkt, se, Medlemsregistret besvarar frågor om medlemskap, avgifter mm, se, Växeln har telefon

12 Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker. Medlemmarna är beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare eller socionomer och arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer. Vi är partipolitiskt obundna men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till professionell yrkesutövning. Med medlemmar är vi det fjärde största förbundet i Saco. Passion för profession, engagemang, mångfald, jämställdhet och jämlikhet är några nyckelord i förbundets värdegrund. De är vägledande för vårt lokala och centrala arbete. Vår vision är ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens. Akademikerförbundet SSR Box 12800, Stockholm tel , fax AkADeMIkeRFöRBUnDet SSR MARS OMSLAGSBILD: PeteR InGeStAD/SXC

Policy. för socionomer i hälso- och sjukvård. Modell för kompetens- och karriärutveckling

Policy. för socionomer i hälso- och sjukvård. Modell för kompetens- och karriärutveckling Policy för socionomer i hälso- och sjukvård Modell för kompetens- och karriärutveckling Innehåll Socionomers arbete inom hälso- och sjukvård.... 3 Vision Mål Metoder Utvärdering Kvalitetsarbete Utbildning,

Läs mer

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut fil. mag. och ordförande i SAM, Titti Fränkel,

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut fil. mag. och ordförande i SAM, Titti Fränkel, i p a r e t k i s Mu ikterapeuter bedrivs av mus m so rm fo pi ra Konstnärlig te t SSR emikerförbunde anslutna till Akad 1 Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson,

Läs mer

Policy för skolkuratorer

Policy för skolkuratorer Policy för skolkuratorer INNEHÅLL 1. Inledning...5 2. Innehåll...5 3. Styrdokument...6 4. Mål för skolkuratorns arbete...6 5. Ansvar...7 6. Kompetens...7 7. Bemötande...8 8. Arbetssätt...8 9. Samverkan

Läs mer

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Innehåll Inledning...

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund

SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund Därför är det smart att bli medlem Jag forskar om ett tabubelagt ämne Sid 14 Sid 13 SOCIONOMER Hur mycket tjänar en socionom? Sid 12 Här arbetar socionomerna Sid 8 Anna Bonnier: Jag vill jobba 10 åsikter

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Etik i personalarbetet

Etik i personalarbetet t e t e b r a l a n Etik iersponealvretasreo Etisk kod för p Etik i personalarbetet 1 Innehåll Inledning: Etik i personalarbetet 3 Personalarbetets aktörer 4 Varför en etisk kod? 4 Personalarbetets villkor

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Etik för ekonomer. Etik fkonomer i offentlig och ideell sektor

Etik för ekonomer. Etik fkonomer i offentlig och ideell sektor r e m o n o k e r ö Etik fkonomer i offentlig och ideell sektor Etisk kod för e Etik för ekonomer 1 Innehåll Etik för ekonomer 3 Varför en etisk kod? 4 Etiska riktlinjer 5 Krav och konflikter 6 Schematisk

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Illustration: Deltagare i Stockholms Stadsmissions verksamhet, Unga Station Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013 Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Deltagare i Stockholms

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Föräldrastöd - en vinst för alla

Föräldrastöd - en vinst för alla Föräldrastöd - en vinst för alla Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Betänkande av Föräldrastödsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:131 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

Nu är man inte ensam husbyggare

Nu är man inte ensam husbyggare Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Februari 2008 Nu är man inte ensam husbyggare -en utvärdering av insatser och samverkan på Ersboda familjecentral Av Marie Sjömar 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete 12-13 november 2013 Stockholmsmässan Bland talarna: Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Stina

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 30, 2005 V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5

Läs mer

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM Samverkan för särskilt utsatta Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering.

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer