Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa"

Transkript

1 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Metod Fakta om granskningsområdet Insatser för arbetslösa ett statligt ansvar men kommunerna är aktiva De ungas situation och behov Lagstiftning som styr stadens ansvar för unga arbetslösa Arbetslösheten bland unga i Sundbyberg Stadens styrning och ansvarsfördelning Kommunfullmäktiges mål Kommunstyrelsens mål och ansvar Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens mål och ansvar Grundskole- och gymnasienämndens mål och ansvar Individ- och omsorgsnämndens mål och ansvar Beskrivning av insatsernas innehåll Det kommunala informationsansvaret Försörjningsstöd Sommarjobb förebyggande Vägledning och stöd Arbetspraktik Kommunal visstidsanställning Navigatorcentrum Insatser i projektform Samverkan internt Samverkan med andra aktörer Bedömning Svar på revisionsfrågorna Sammanfattande bedömning...19 Bilagor: Bilaga 1 Källförteckning 1

3 1. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat Sundbyberg stads insatser för unga arbetslösa. Granskningen baseras på intervjuer och genomgång av för granskningen relevant dokumentation. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar men kommunerna är sedan början av talet en viktig aktör när det gäller arbetsmarknadsinsatser på lokal nivå. Med hänsyn till stadens satsningar på och insatser för unga arbetslösa är det av vikt att åtgärderna är ändamålsenliga och effektiva. Granskningens syfte är att identifiera och bedöma stadens åtgärder för att förebygga arbetslöshet och minska dess konsekvenser. Granskningen avgränsas till ungdomar (16-24 år). Det finns insatser riktade till unga personer över 18 år som befinner sig i de första 90 dagarna av arbetslöshet. Det handlar om kartläggning, matchning, coachning samt jobbsökaraktiviteter. Vidare finns möjlighet för unga från 18 år till praktik eller kommunal visstidsanställning efter 90 dagar. I och med en nytecknad överenskommelse med Arbetsförmedlingen kommer staden även ha fler insatser för dem som varit arbetslösa längre än 90 dagar, vilket är positivt. Under hösten 2013 sker en särskild satsning, UV-piloten, finansierad via jobbpaketet. Projektet ska testa förvaltningsövergripande samverkan, samt samverkan med Arbetsförmedlingen och företag och även ett arbetssätt med fyra veckor kursverksamhet följt av fyra veckors praktik. Målgruppen är unga år som inte studerar eller arbetar. Samtidigt finns begränsat med åtgärder för gruppen från 16 år som inte påbörjat eller har avbrutit gymnasiestudier. Gymnasiesamordnaren inom utbildningskontoret arbetar systematiskt med att kartlägga och kontakta gruppen, men för den som inte vill studera finns inte mycket att erbjuda. Under den senaste tioårsperioden har olika initiativ tagits för att samverka kring målgruppen och ta fram meningsfulla åtgärder. Satsningarna har präglats av en brist på kontinuitet. De elever som har sociala problem och/eller psykisk ohälsa hamnar ofta enligt de intervjuade mellan stolarna eftersom de inte är i skick att klara studier. De flesta har ingen kontakt med någon som har en helhetssyn på deras situation. Det finns inte heller anpassade aktiviteter eller program för den här gruppen. Vår bedömning är att det finns åtgärder, men att de i viss mån behöver utvecklas, i synnerhet behöver staden stärka sina förebyggande insatser. Det saknas ett förvaltningsövergripande helhetsgrepp med en tydlig formell samverkan, konkreta tidiga åtgärder och en systematisk uppföljning av åtgärderna, särskilt för de som är yngre än 18 år. De program och åtgärder som funnits den senaste tioårsperioden har saknat kontinuitet. Antalet personer år som i augusti 2013 var öppet arbetslösa har ökat med 33 personer, eller 20,2 procent sedan samma månad i fjol. Sundbybergs stad har en högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet i länet. Det prioriterade målet En växande stad i arbete är en långsiktig vision. Det är positivt att kompetens- och arbetsmarknadsnämnden hanterar jobbpaketet och kan använda medlen till riktade satsningar. Det är också positivt att det pågår ett utvecklingsarbete i form av UV-piloten och en ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen om insatser för unga arbetslösa. Fördjupade resultatuppföljningar och analyser av måluppfyllelsen är nödvändiga för att kunna bedöma verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet. De krav som ställs i lagstiftning på kommunala arbetsmarknadspolitiska insatser är inte särskilt långtgående. Arbetsförmedlingen har det största ansvaret. Samtidigt har kommunen och mer specifikt kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att enligt lagen om arbetslöshetsnämnd främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verk- 2

4 ningarna av den. Det är särskilt viktigt med förebyggande insatser och tidiga åtgärder. Det är av vikt att unga arbetslösa personer fångas upp innan de hamnat i en negativ trend. Granskningen avser kommunstyrelsen, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, individoch omsorgsnämnden samt grundskole- och gymnasienämnden. Våra rekommendationer framgår av avsnitt

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund I april 2013 redovisade Arbetsförmedlingen statistik över ungdomsarbetslösheten i Sverige. Sundbybergs stad uppvisade en öppen arbetslöshet i gruppen år på 6,1 procent (5,2 procent för Stockholms län). Samtidigt med ungdomsarbetslösheten växer behovet av såväl ekonomiskt stöd som arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunal regi. Det är också avgörande att det finns snabba och tidiga åtgärder i staden för de unga som inte påbörjar eller fullföljer gymnasieutbildning. I stadens budget för 2013 och plan för framgår att medel avsatts för åtgärder för att motverka ungdomsarbetslösheten. Att Sundbyberg ska vara en växande stad i arbete är ett av fullmäktiges prioriterade mål. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar men kommunerna är sedan början av talet en viktig aktör när det gäller arbetsmarknadsinsatser på lokal nivå. Med hänsyn till stadens satsningar på och insatser för unga arbetslösa är det av vikt att åtgärderna är ändamålsenliga och effektiva. Mot bakgrund av detta har revisorerna i staden beslutat att genomföra en granskning av insatser för unga arbetslösa Syfte och avgränsning Granskningens syfte är att identifiera och bedöma stadens förebyggande åtgärder för att förebygga arbetslöshet och minska dess konsekvenser. Granskningen avgränsas till ungdomar (16-24 år). Granskningen avser kommunstyrelsen, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, individoch omsorgsnämnden samt grundskole- och gymnasienämnden Revisionsfrågor I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Arbetsmarknadsarbetet Är styrningen och organiseringen av arbetsmarknadsarbetet tydlig? Finns det tydliga mål för arbetsmarknadsarbetet? Följs verksamheten systematiskt upp i förhållande till målen? Använder staden vedertagna definitioner när staden redovisar sin arbetslöshetsstatistik? Finns det någon avvikelse från vedertagna definitioner? Hur omfattande är ungdomsarbetslösheten i staden enligt officiell statistik? Hur omfattande är andelen ungdomar som får försörjningsstöd? Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren? Vidtas tillräckliga åtgärder och sker satsningar för att minska arbetslösheten bland unga? Leder stadens arbete till att fler ungdomar går vidare till arbete eller studier? Drivs det projekt/satsningar kring arbetsmarknadsinsatser? Åtgärder/projekt kopplade till försörjningsstöd? 4

6 Följs projekten/satsningarna upp? Finns det mål? Är resultaten tillräckliga? Har staden vidtagit några åtgärder utifrån tidigare granskningar av området? Finns det inom staden övergripande rutiner rörande det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år? Samarbete inom staden samt med andra samhällsaktörer Har staden ett väl fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen? Har staden väl fungerande samverkan med t.ex. Försäkringskassa och näringsliv? Sker samverkan mellan nämnder och med externa parter på ett effektivt sätt? Revisionskriterier Följande lagar och styrdokument utgör de kriterier som granskningens resultat värderas mot: Lag om arbetslöshetsnämnd Förordning om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program Socialtjänstlagen Skollagen Kommunfullmäktiges budget för 2013 och plan för Nämndreglementen samt kommunstyrelsens reglemente 2.4. Metod Granskningens slutsatser baseras på intervjuer och genomgång av relevant dokumentation (se källförteckning). Intervjuer har genomförts med: Förvaltningschef samt chef för enheten för vägledning och arbete inom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Verksamhetschef myndighet ekonomiskt bistånd, individ och omsorgsförvaltningen Ungdomsvägledare, resursteamet, individ och omsorgsförvaltningen Avgående samt tillträdande gymnasiesamordnare, barn- och utbildningskontoret Sektionschef, Arbetsförmedlingen Solna Inom ramen för granskningen även chef för kommunstyrelsens kansli bistått med att ta fram underlag och ge en översiktlig beskrivning av kommunstyrelsens övergripande arbete. Samtliga intervjuade inom staden samt chef för kommunstyrelsens kansli har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 3. Fakta om granskningsområdet 3.1. Insatser för arbetslösa ett statligt ansvar men kommunerna är aktiva För unga arbetslösa finns insatser inom ramen för jobbgarantin för ungdomar, som beviljas av Arbetsförmedlingen. För att en ung person ska kvalificera sig för jobbgarantin krävs att hen har varit arbetslös och anmäld hos Arbetsförmedlingen i minst 90 dagar under de sen- 5

7 aste fyra månaderna. Den som finns i garantin erbjuds insatser som coachning, praktik och studier på folkhögskola. Kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är begränsat, men i realiteten tar de ett stort ansvar de första 90 dagarna innan jobbgarantin faller ut. En kartläggning som SKL genomförde 2012 visar att 93 procent av kommunerna avsätter medel för arbetsmarknadsåtgärder. Ungdomar under 25 år är ofta i fokus, tillsammans med arbetssökande med ekonomiskt bistånd, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning. Arbetet sker ofta i samverkan med Arbetsförmedlingen. Kommuner kan också teckna avtal med Arbetsförmedlingen om insatser för unga som omfattas av jobbgarantin De ungas situation och behov En ny statlig utredning Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) beskriver att de unga som varken arbetar eller studerar i många fall har en komplex livssituation. Det handlar om olika typer av sociala problem och skolmisslyckanden som ofta leder till dålig självkänsla och svårigheter att hantera enkla vardagsaktiviteter. En stor del är utrikes födda och bland dem finns de som nyligen har anlänt till Sverige. Psykiska funktionsnedsättningar är vanligt förekommande. Målgruppen har således behov av flexibla, individuellt anpassade och i vissa fall långsiktiga åtgärder. Att vara i ett socialt sammanhang med andra unga i samma situation har lyfts fram som viktigt. En verksamhet som är fysiskt skild från skolan betonas. Utredningen framhåller på vikten av tidiga insatser. Kommunerna bör skapa system för att fånga upp och sysselsätta ungdomar som inte påbörjar eller avbryter gymnasieutbildning Lagstiftning som styr stadens ansvar för unga arbetslösa Enligt Lagen om arbetslöshetsnämnd ska det i varje kommun finnas en arbetslöshetsnämnd. Nämnden har till uppgift att främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av den. Enligt förordningen om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program får Arbetsförmedlingen ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av arbetsmarknadspolitiska insatser eller aktiviteter i fall då lagen om offentlig upphandling inte är tillämplig eller då det visar sig att någon annan lämplig aktör för insatserna eller aktiviteterna inte finns. I socialtjänstlagen fram går att socialnämnden (eller motsvarighet) ska främja den enskildes rätt till arbete. Nämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Syftet ska vara att utveckla individens möjligheter att försörja sig själv genom arbete eller studier. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas. I skollagen framgår att en kommun löpande ska hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder om de inte genomför en gymnasieutbildning. Skyldigheten kallas det kommunala informationsansvaret (tidigare uppföljningsansvaret). Den statliga utredningen Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) föreslår att ansvaret ska utvecklas till att även omfatta aktiviteter för målgruppen. Riksdagen har ännu inte fattat beslut i frågan. 6

8 3.4. Arbetslösheten bland unga i Sundbyberg Arbetsförmedlingens statistik per visar att Sundbyberg har en högre andel öppet arbetslösa unga år än länet. Även andelen utrikes födda är högre än andelen i länet. Staden ligger i nivå med länet för andel arbetssökande i program med aktivitetsstöd 1. Tabell: Andel 2 öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd (augusti 2013) Unga år (Utrikes födda inom parentes) Sundbyberg Stockholms län Öppet arbetslösa 8,8 % (17,7%) 7,2 % (15,3%) Sökande i program med aktivitetsstöd 4,1 % (8,5 %) 4,2 % (9,1 %) När det gäller det faktiska antalet så hade Sundbyberg 196 öppet arbetslösa unga år. Det är en ökning med 33 personer, eller 20,2 procent sedan samma månad i fjol. Antalet som varit utan arbete i mer än 24 månader hade under perioden minskat med fem personer till 13 st. Andelen arbetssökande som finns i program med aktivitetsstöd minskade något, från 102 till 92 personer. Inom den gruppen är det störst skillnad i reella tal i gruppen som fanns i jobbgarantin för ungdomar, som minskade med 12 personer, till 56 st Tabell: Antal öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, augusti 2013 Unga år (Utrikes födda inom parentes) Augusti 2013 Augusti 2012 Förändring år Öppet arbetslösa 196 (58) 163 (47) + 20,2 % därav utan arbete i mer än 24 månader ,8 % Sökande i program med aktivitetsstöd 92 (28) 102 (31) -9,8 % arbetsmarknadsutbildning 1 (1) 1 (0) - jobbgaranti för ungdomar 56 (13) 68 (21) 17,6 % förberedande insatser 13 (8) 10 (4) + 20 % jobb- och utvecklingsgarantin 22 (6) 20 (4) + 10 % Sökande som fått arbete under månaden % I augusti fick åringar i Sundbyberg som var registrerade hos Arbetsförmedlingen arbete, jämfört med 25 samma månad Stadens styrning och ansvarsfördelning 4.1. Kommunfullmäktiges mål I budgeten 2013 har kommunfullmäktige beslutat om ett jobbpaket med det yttersta målet att alla invånare ska ha egen försörjning. Därför sker en satsning på en mångfald av insatser för att stärka medborgarnas möjligheter till sysselsättning. I budgeten beskrivs fullmäktiges prioriterade mål för 2013: Staden ska initiera samverkan med berörda myndigheter och andra parter för att öka sysselsättningen bland annat genom att inrätta ett navigationscentrum Alla elever i årskurs nio i grundskolan samt första och andra året på gymnasiet ska fortsatt erbjudas sommarjobb Behovet av ekonomiskt bistånd ska vara lägre än länsgenomsnittet Satsning på så kallade framtidsjobb och praktikplatser För att fler ska nå sina mål inom SFI utökas undervisningen på kvällstid 1 Aktivitetsstöd är ersättning för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program (i detta fall oftast jobbgarantin för ungdomar). Stödet betalas ut av Försäkringskassan. 2 Andel av den registerbaserade arbetskraften 7

9 4.2. Kommunstyrelsens mål och ansvar Kommunstyrelsen beskriver i internbudgeten 2013 att staden under året särskilt ska fokusera på att vara en växande stad i arbete. Jobbpaketet är i och med detta ett prioriterat område för kommunstyrelsen. Det långsiktiga målet med paketet är att alla ska ha egen försörjning. Kommunstyrelsens mål inom området för 2013 är desamma som fullmäktiges mål som redovisades i föregående avsnitt. I kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen med uppmärksamhet ska följa sysselsättningsfrågor samt socialtjänstens arbete och verka för att socialtjänstens och skolväsendets mål och lagstiftning kan uppfyllas. Enligt chef för kommunstyrelsens kansli sker detta genom olika medel: Översiktsplan. En gång per mandatperiod formulerar kommunstyrelsen översiktsplanen som beskriver social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Den utgår ifrån stadens vision och de strategiska inriktningar som slagits fast av fullmäktige. En av de strategiska inriktningarna är tillväxt med nya arbetsplatser m.m. Arbetsmarknad och näringsliv beskrivs också i översiktsplanen. Kommunstyrelsens årliga internbudget. Kommunstyrelsen beskriver samma prioriterade mål som kommunfullmäktige gällande arbetet med stadens unga arbetslösa. Fokus är samverkan med andra myndigheter och satsning på framtidsjobb, feriearbeten och praktikplatser. Månadsrapport uppföljning av kommunstyrelsens internbudget samt staden som helhet. Här följer kommunstyrelsen utvecklingen för arbetslösheten. Delårsbokslut och årsbokslut med uppföljning av fullmäktiges budget. I delårsbokslutet samlar kommunstyrelsen in information från berörda nämnder för att beskriva utvecklingen och måluppfyllelsen Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens mål och ansvar Nämnden får extra medel i och med jobbpaketet, som utökas Nämndens mål riktade till arbetet med arbetslösa är: Alla ska ha egen försörjning och därför ökas insatserna för att på olika sätt stärka medborgarnas rätt till sysselsättning, särskilt prioriterade är unga vuxna. Alla elever i årskurs nio i grundskolan, första och andra året på gymnasiet samt elever inom åldersintervallet som studerar svenska för invandrare ska erbjudas sommarjobb. Staden ska initiera samverkan med berörda myndigheter och andra parter för att öka sysselsättningen bland annat genom att inrätta ett navigationscentrum. Satsning på så kallade framtidsjobb och praktikplatser. Behovet av ekonomiskt bistånd ska vara lägre än länsgenomsnittet. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden är stadens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för att vidta eller på annat sätt främja åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Nämndens huvuduppgifter för målgruppen unga arbetslösa är att skapa möjligheter för arbete, utbildning, egen verksamhet eller praktik. De insatser som nämnden erbjuder ska vara individanpassade. Nämndens förvaltning samordnar arbetsmarknadspolitiska frågor med övriga förvaltningar, myndigheter och företag. Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen bevakar arbetslösheten i staden. Statistik hämtas från Arbetsförmedlingen och baseras således på myndighetens begrepp och definitioner. Den nationella statistiken rapporteras varje månad till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden får även rapport om måluppfyllelse vid delårsbokslut och bokslut. 8

10 4.4. Grundskole- och gymnasienämndens mål och ansvar Nämnden arbetar med ett förebyggande perspektiv på stadens prioriterade mål en växande stad i arbete. Enligt internbudgeten 2013 är kvaliteten på utbildningen i grundskolan och gymnasieskolan avgörande för att skapa självständiga individer som kan gå vidare in på arbetsmarknaden. Nämnden ansvarar för att fullgöra stadens uppgift gällande informationsansvaret om icke skolpliktiga elever, år. Det ska finnas en systematisk uppföljning av ungdomar i målgruppen och de ska återkommande erbjudas utbildning och stödjande insatser Individ- och omsorgsnämndens mål och ansvar I internbudgeten för 2013 framgår att det pågår metodutveckling av arbetet med ekonomiskt bistånd tillsammans med kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen för att hitta rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle till rätt kostnad av rätt aktör. Inom ramen för fullmäktiges prioriterade mål en växande stad i arbete ska individ- och omsorgsnämnden minska beroendet av ekonomiskt bistånd genom att mobilisera människors egna resurser och komplettera med individanpassade insatser. Särskilt prioriteras unga vuxna där utbildning kan vara en väg till egen långsiktig försörjning. Enligt nämnden är målet att behovet av ekonomiskt bistånd för unga vuxna år ska vara lägre än länsgenomsnittet. Nämnden ansvarar för att utreda och besluta om ekonomiskt bistånd. Unga vuxnas behov ska prioriteras då enheten utvecklar metoder för att mobilisera människors egna förmågor och öka deras möjligheter till egen försörjning i samarbete med kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, arbetsförmedlingen och näringslivet. 5. Beskrivning av insatsernas innehåll 5.1. Det kommunala informationsansvaret Uppgifterna som rör det kommunala informationsansvaret utförs av gymnasiesamordnaren på barn- och utbildningskontoret. Halva samordnarens tjänst går till att arbeta med uppföljning av unga år som inte går i gymnasieskolan. Grundskole- och gymnasienämnden beslutade om en handlingsplan för arbetet med informationsansvaret i maj Enligt skollagen anses en elev ha avbrutit sin utbildning i gymnasieskolan om hen inte kommer till undervisningen, och inte har anmält en giltig orsak till frånvaron, inom tre dagar efter det att terminen startat. En elev som har påbörjat sina studier anses ha avslutat utbildningen om hen har uteblivit från undervisningen under mer än en månad i följd. Går eleven i en fristående skola, eller i skola i annan kommun, är skolan skyldig att meddela hemkommunen om eleven avbryter utbildningen. De flesta gymnasielever som är folkbokförda i Sundbyberg går i skola i annan kommun eller i en friskola. Endast omkring en tiondel studerar i stadens skolor. De finns på St. Martins yrkesgymnasium som erbjuder fem inriktningar: frisör, personbil, finsnickeri, textil design (mode) och måleri och på Löfströms gymnasium som vänder sig till de som saknar behörighet till nationellt program. Där finns introduktionsprogrammen individuellt alternativ, preparandutbildning och språkintroduktion. 9

11 Kartläggning Alla ungdomar som är folkbokförda i Sundbyberg står under kommunens informationsansvar fram till 1 juli det år då eleven fyller 20 år. Utbildningskontoret har tillgång till två databaser där de får information om elevernas skolgång. Den första, UEDB, är gemensam för alla skolor och kommuner i Stockholms län. Samtliga gymnasieskolor uppger i databasen vilka elever som är inskrivna på deras skolor. Kommunförbundet i Stockholms län är ägare till databasen. Den andra databasen är Procapita, ett verksamhetssystem som Sundbybergs stad använder. Genom den får utbildningskontoret information om vilka ungdomar som är folkbokförda i staden. Procapita innehåller moduler med information om grundskola och gymnasieskola, så handläggarna kan även se vilken skola en elev går i. De elever som inte är inskrivna i en skola eller som avbrutit utbildningen registreras som elever i uppföljningsskolan och på så vis kan gymnasiesamordnaren ta ut alla dessa elever ur databasen UEBD. Cirka en gång i veckan görs en sådan kontroll. De elever som är nytillkomna kontaktas brevledes. Om eleven är under 18 år ställs brevet till vårdnadshavare. I brevet framgår att staden fått information om att eleven inte går i gymnasiet och att staden önskar veta vad eleven har för sysselsättning. Det finns även ett erbjudande om att få stöd via staden. Vårdnadshavare eller elev kan fylla i en svarstalong eller kontakta gymnasiesamordnare per e-post eller telefon. Nyinflyttade får ett separat brev. Enligt gymnasiesamordnaren finns cirka elever varje vecka i uppföljningsskolan. Grundskole- och gymnasienämnden får rapporter från utbildningskontoret två gånger per år om hur många unga år som inte går i gymnasiet och vad de har för sysselsättning. Den senaste rapporten gäller maj Då fanns totalt 131 ungdomar i målgruppen. De yngsta ungdomarna, födda 1995 och 1996, som befinner sig utanför gymnasieutbildning har oftast en känd sysselsättning och gymnasiesamordnaren har etablerat kontakt med alla med undantag av de som har sekretesskydd. De flesta har gjort ett omval till gymnasiet inför höstterminen 2013 och sökte med hjälp av gymnasiesamordnaren sommararbete genom staden. Några har behov som kräver åtgärd hos individ- och omsorg eller vårdinstans. De äldre ungdomarna har i högre grad arbete. De är också mindre villiga att samarbeta med gymnasiesamordnaren och avsäger sig stödet som erbjuds. Tabell: Sysselsättning efter födelseår maj 2013 Sysselsättning Totalt Arbete Annan instans (HVB-hem, kriminalvård, sjukvård mm) Övrigt Utomlands Ej nådda, nej tack, okänd Nyinflyttad I aktiv uppföljning Totalt Åtgärder Svarsfrekvensen på det utskickade brevet brukar vara mycket låg. Nästa steg är att gymnasiesamordnaren efter tre veckor kontaktar vårdnadshavare eller elev per telefon. Det innebär oftast att samordnaren behöver leta upp telefonnumret på internet. Reaktionerna på telefonsamtalet varierar en del blir lättade och andra upprörda. Bland dem som kontaktas finns 10

12 elever som går i skolan utomlands och elever som är sjukskrivna. Det finns också dem som avbrutit eller aldrig påbörjat gymnasieutbildning av andra anledningar, ibland beror det på svåra sociala problem som missbruk och psykisk ohälsa. Om det är möjligt bokar gymnasiesamordnaren ett möte med eleven och ev. vårdnadshavare. Mötet syftar till att bena ut orsaker bakom avhopp och till att hitta möjliga lösningar. Obehöriga elever skrivs in på ett introduktionsprogram på Löfströms gymnasium. De elever som är behöriga till gymnasiet är det enligt gymnasiesamordnaren svårare att arbeta med. Det finns enligt henne flera kritiska punkter som avgör om kontakten får ett positivt utfall: Friskolor och skolor i andra kommuner brister ofta i att kontakta hemkommunen och berätta att en elev avbrutit skolgången, trots att det är deras skyldighet. Det kan då ha dröjt länge innan staden nås av informationen att en elev avbrutit studierna. Det finns en brist på meningsfulla åtgärder för de unga som helst vill arbeta och inte vill tillbaka till gymnasiet. Under 2013 har Löfströms gymnasium startat en grupp med så kallade upp-elever som är behöriga till gymnasiet, men som av synnerliga skäl ändå får en plats på introduktionsprogrammet. Skolgången kan då anpassas efter deras behov, ibland i form av distansutbildning eller praktikplats. De elever som har stora sociala problem och psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna. Landstinget har viss kontakt med dem via öppenvårdens psykiatri. Socialkontoret kopplas in om de inte är försörjda eller om de av andra anledningar behöver en insats, men de flesta har ingen kontakt med någon som har en helhetssyn på deras situation. Det finns inte heller några anpassade aktiviteter eller program för den här gruppen. Gymnasiesamordnaren betonar vikten av att det finns en tät kontakt mellan utbildningskontoret och Socialtjänsten kring ungdomarna som inte går i skolan. Kvaliteten på samverkan har enligt henne varierat. Detta beskrivs närmare i avsnitt 5.10 om samverkan. Gymnasiesamordnaren berättar om flera fall där elever som är år gamla (upp till 10 st. per år) velat gå vidare direkt till vuxenutbildning eftersom de upplever gymnasieskolan som ett misslyckande. De måste då vänta, ibland upp till ett år, eftersom de endast kan påbörja vuxenutbildning efter juli samma år som de fyller 20. Under väntetiden kan den unge hamna i en negativ spiral. Hon efterlyser mer flexibilitet och bredare utbud i stadens åtgärder för denna grupp. Det har under den senaste tioårsperioden funnits olika initiativ inom staden för att skapa meningsfulla åtgärder för unga år som inte går gymnasiet. År 2004 var stadens nuvarande ungdomslots med och startade 16-24, en uppsökande verksamhet som vände sig till ungdomar i Sundbyberg mellan år som varken studerade eller arbetade. Verksamheten genomfördes under dåvarande gymnasie- och kompetensnämnden. Syftet var att forma sig efter ungdomarnas behov och vara en knytpunkt för kommunens verksamheter. Genom fick den unge stöd och motivation att påbörja någon aktivitet och komma ur tristessen. Mellan 1 mars 2004 och 1 juli 2006 deltog 112 ungdomar i satsningen. Enligt ungdomslotsen fanns då en ambition att skapa en förvaltningsövergripande plattform där aktiviteter och åtgärder kunde samarbeta på ett effektivt sätt, samt utveckla nya samarbetsformer med det lokala näringslivet för att underlätta övergången från studier till arbete. Det fanns även en tanke om att skapa en arena där lokala företag kan presentera sig och där samarbete med Sundbybergs utbildningsanordnare underlättas och initieras. Under har ungdomslotsen på sin nuvarande hemvist i resursteamet inom individoch omsorgsförvaltningen genomfört verksamheten Start en kurs för unga arbetslösa för åldrarna år. Kursen uppstod eftersom ungdomslotsen identifierat att det fortfarande saknades åtgärder för målgruppen, i synnerhet de som inte än fyllt 18 år. Start har genomförts i tre omgångar med cirka 5-10 ungdomar i varje grupp, senast år Kursen pågick 11

13 tre dagar i veckan under tre månader och syftade mest till att fungera som social träning och ett stöd i fortsatt livsplanering. Ingen grupp har genomförts under 2013 eftersom ungdomslotsen fått andra arbetsuppgifter Försörjningsstöd Individ- och omsorgsnämnden ansvarar sedan 1 januari 2012 för myndighetsutövningen inom ekonomiskt bistånd. Dessförinnan ansvarade kompetens- och arbetsmarknadsnämnden för verksamheten. Fram tills ett barn fyller 18 eller under gymnasiestudierna till dess de avslutat dem är vårdnadshavare försörjningsskyldig. Ungdomar från 18 år som inte studerar eller arbetar saknar ofta rätt till a-kassa och hamnar då i kontakt med socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd. Den handläggare som möter ungdomarna utreder skälen till varför det saknas försörjning. De följer Socialstyrelsens handbok för handläggning av ekonomiskt bistånd. Om beslut fattas om ekonomiskt bistånd ställer handläggaren följande krav: - Alla remitteras till Jobbsök och Unga vuxna på enheten för vägledning och arbete inom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen - Alla ska skriva in sig på Arbetsförmedlingen och sedan visa upp handlingsplan och dokumentation som beskriver sökta arbeten för att beviljas ytterligare försörjningsstöd. De som har a-kassa men behöver kompletterande försörjningsstöd remitteras direkt till Arbetsförmedlingen eftersom de kan förlora sin ersättning om de deltar i kommunens insatser utan Arbetsförmedlingens godkännande. Enligt verksamhetschef på myndighet ekonomiskt bistånd så saknar ofta de unga som söker ekonomiskt bistånd gymnasiekompetens. Ärendena är ofta resurskrävande och kräver kontakt med andra förvaltningar. Hon menar att det är svårast att hitta lämpliga åtgärder och insatser för ungdomar med social problematik som missbruk eller psykisk ohälsa. Utvecklingen inom ekonomiskt bistånd rapporteras till individ- och omsorgsnämnden. Enligt verksamhetschefen finns begränsade möjligheter att ta ut statistik från verksamhetssystemet. I samarbete med IT-leverantören pågår ett arbete med ett analysverktyg där viss statistik ska kunna tas ut, då verksamhetssystem och ekonomisystem kopplas samman. Idag är det nästan färdigställt. Den statistik som förvaltningen rapporterar till SCB varje år tas ut med hjälp av IT-leverantören som drar ut en fil direkt från verksamhetssystemets databas och sänder den till SCB. Den kommer då även förvaltningen till del. De nyckeltal som rapporteras till nämnden från denna fil är: Utbetalat ekonomiskt bistånd, tkr Genomsnitt antal hushåll per månad (som fått ekonomiskt bistånd) Genomsnitt kostnad per hushåll/månad Utvecklingen över tid för andelen unga med ekonomiskt bistånd går att hitta i Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Där finns siffror från år 2011 och år 2012 som visar att andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd i Sundbyberg varit 5,1 respektive 4,9 procent. I Stockholms län var det 5,0 respektive 4,6 procent Sommarjobb förebyggande En viktig förebyggande satsning i Sundbyberg är att ungdomar erbjuds sommarjobb inomkommunen. Sommarjobbet ger en bra yrkeserfarenhet och förstärker ungdomarnas CV. I kompetens- och arbetsmarknadsnämndens budget för 2013 beskrivs att samtliga ungdomar i 12

14 årskurs nio i grundskolan, första och andra året på gymnasiet samt unga inom åldersintervallet som studerar SFI ska erbjudas sommarjobb. I delårsbokslut juni 2013 framgår att målet anses uppfyllt eftersom 712 av ungdomar sökte arbete och 659 undertecknade sitt anställningsavtal. Alla som sökte har erbjudits jobb Vägledning och stöd Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen består av två enheter, Enheten för vägledning och arbete samt Enheten för vuxenutbildning och SFI. Enheten för vägledning och arbete omfattar 14 heltidstjänster varav cirka 3 personer arbetar med unga arbetslösa. Verksamheten Unga vuxna på enheten för vägledning vänder sig till arbetslösa i åldern år. De i målgruppen som uppbär försörjningsstöd remitteras från enheten för ekonomiskt bistånd vid individ- och omsorgsförvaltningen. En ung person över 18 år kan också kontakta enheten direkt utan att finnas i försörjningsstöd. Det första som sker är att arbetsmarknadskonsulenter gör en kartläggning för att bedöma individens behov och förutsättningar. Medarbetarna matchar även personen mot arbetsmarknaden. Enheten erbjuder insatser som praktik för den som behöver arbetsträna och vägledning individuellt och i grupp. Alla medarbetare på Unga vuxna har genomgått utbildning i motiverande samtal (MI) och samtalsmetodiken används i det dagliga arbetet och genom metodstödjare tillförsäkras att medarbetarna använder och utvecklar metodiken. Inom enheten för vägledning och arbete finns också Jobbsök som är en arbetsmarknadsinsats som ger utbildning och stöd i arbetssökande. Deltagarna får hjälp med att skriva personligt brev och CV samt seminarier i arbetsmarknadskunskap och intervjuteknik. Enheten sammanställer en kvalitetsrapport till nämnden två gånger per år. Där redovisas måluppfyllelse för samtliga insatser som enheten bedriver. Den senaste rapporten från våren 2013 visade att verksamheten Unga vuxna haft 50 deltagare under våren Av dem har 23 avslutat varav tio personer gått vidare till arbete och tre personer gått till a-kassa. Övriga tio personer avbröt av känd eller okänd anledning Arbetspraktik Unga Vuxna har möjlighet att skicka unga arbetslösa på arbetspraktik. Praktiken samordnas av Arbetslivslots som har kontakter med både kommunala och privata arbetsplatser. Ambitionen är att praktiken ska ske på en arbetsplats där det finns stora möjligheter till fortsatt anställning. Praktiken varar oftast fyra veckor, men kan pågå upp till åtta veckor. Arbetstiden är 35 timmar per vecka plus 5 timmar för jobbsök och eventuella studier. Arbetsplatsval skräddarsys i möjligaste mån tillsammans med berörd ungdom. Matchningen utgår från deras utbildning, intresse eller branschvana. Arbetsplatsen är skyldig att innan första dagen utse en handledare som finns tillgänglig under hela praktikperioden. En person från Unga vuxna träffar handledare samt chef på arbetsplatsen innan praktiken påbörjas. Handledaren erbjuds också en heldagsutbildning i kommunens regi. Den omfattar en genomgång av handledarens ansvar samt hur man kan arbeta individanpassat. Under år 2013 har hittills 13 unga i åldern år varit ute på praktik och två har fått arbetsträning. Praktikplatserna har varit på både privata arbetsplatser samt inom staden, arbetsträningen har varit i stadens egna praktiska verksamheter. 13

15 5.6. Kommunal visstidsanställning En central del i jobbpaketet, som inleddes 2009, är en satsning på kommunala visstidsanställningar (KVA). Det utökade jobbpaketet 2013 har gått direkt till ett ökat anslag till KVA. Anställningen riktas till alla åldrar och genomförs på både kommunala och privata arbetsplatser. Krav är att den anställde ska ha en handledare som har kontakt med staden. Arbetsuppgifterna får inte ersätta en ordinarie tjänst, men bör vara meningsfulla. En del av de som får KVA har rätt till nystartsjobbstöd från Arbetsförmedlingen. Under 2013 har KVA efter beslut i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden förlängts till ett år istället för sex månader. Efter året i anställning har personerna rätt till a-kassa. Totalt 42 personer har fått KVA via Jobbpaketet fram till oktober Av dem har 12 varit i åldern år. Enheten för vägledning och arbetes kvalitetsrapport från våren 2013 visar att samtliga som deltagit (alla åldrar) i KVA under året har gått vidare till egen försörjning. Av dem har 86 procent gått till arbete och 12 procent till annan aktör som Arbetsförmedlingen Navigatorcentrum Såväl kommunstyrelsen som kompetens- och arbetsmarknadsnämnden lyfter i sina internbudgetar att de under 2013 ska utreda möjligheten att starta upp en verksamhet liknande Navigatorcentrum. Tanken är att öka samarbete mellan berörd förvaltning och andra aktörer som Arbetsförmedling och Försäkringskassa kan möjliggöras. Kommunstyrelsen har i internbudget 2013 gett uppdraget att undersöka stadens förutsättningar för och konsekvenser av att inrätta ett navigationscentrum. Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning kring frågan. I den beskrivs en rad liknande verksamheter och lösningar i andra kommuner. Utredningen konstaterar att behovet av ett navigatorcentrum kan sägas finnas eftersom gruppen arbetslösa växer. Vidare menar utredaren att det finns god kompetens kring målgruppen i staden inom verksamheten Unga vuxna. Utredningen föreslår därför att verksamheten upphör och istället bildar en ny enhet med samma namn med uppdrag att fungera som ett navigationscentrum inom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen. Enheten ska vara aktiv i uppsökande och åtgärdande arbete och samverka internt och extern kring målgruppen. Målsättningen är att utredningen ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde i december Enligt chefen för enheten för vägledning och arbete kan arbetssättet i UV-pilot (se avsnitt 5.9.2) liknas vid Navigatorscenter eftersom projektet samlar och samordnar resurser internt i staden och i samverkan med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare (företag) för att stötta ungdomar ut till arbetsliv och/eller studier Insatser i projektform UV-pilot Enligt förvaltningschef på kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen har det saknats insatser riktade till unga arbetslösa i staden, varför man köpt platser i andra projekt som Filur 3. Under hösten 2013 genomförs därför pilotprojektet UV-piloten. Projektet testar ett övergripande samarbete med fler förvaltningar samt ett arbetssätt med unga i fokus. Enheten för vägledning och arbete är initiativtagare till projektet som finansieras av kompetens- och ar- 3 Under 2012 inleddes samarbete med Stockholms stad gällande verksamheten Filur som riktar sig till ungdomar och vars metod bygger på att ge en färdplan för att deltagarna så småningom ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller börja studera. Programmet pågår under 8 veckor och följs av 4 veckors prova-på-yrke som kan liknas vid praktik. Samarbetet avslutades i april Sundbybergs stad har skickat totalt sex unga under 25 år till Filur (9 st och 3 st. 2013). 14

16 betsmarknadsnämnden genom jobbpaketet. Andra förvaltningar som deltar är individ- och omsorg, kultur- och fritid samt utbildningsförvaltningen. De bidrar med begränsade insatser i form av personella resurser. Projektet har nu 16 deltagare i åldern år och pågår 4+4 veckor under hösten Deltagarna kommer in i projektet från någon av de deltagande förvaltningarna eller från Unga vuxna inom enheten för vägledning och arbete. De första fyra veckorna är en kurs på förmiddagarna med inriktning på arbetsmarknadskunskap och att lära känna sig själv. De fyra sista veckorna kan deltagaren välja studier eller arbetsplatsförlagd praktik på kommunala och privata arbetsplatser. Inom ramen för projektet erbjuds de som ska handleda praktikanten en heldagsutbildning i stadens regi. Projektet ska utvärderas innan det eventuellt blir permanent. Målsättningen är att kunna skapa en verksamhet som fångar upp unga och att samordna resurser kring gruppen. Utvärderingen kommer att fokusera på deltagarnas synpunkter, praktikplatsernas erfarenheter och samverkan med övriga förvaltningar. Inom ramen för utvärderingen planeras även en långtidsuppföljning av deltagarna efter tre och sex månader för att bedöma om de gått vidare till arbete eller studier Samverkan internt Det finns begränsad intern samverkan i staden kring gruppen unga arbetslösa. I grundskoleoch gymnasienämndens Handlingsplan för informationsansvaret framgår att gymnasiesamordnaren skickar en förfrågan om de ungdomar som inte går att kontakta till ungdomslotsen inom resursteamet på individ- och omsorgsförvaltningen. Han har stor kännedom om målgruppen och kan ha kontakter som gymnasiesamordnaren saknar. I praktiken har den kontakten inte alltid skett systematiskt. Utbildningskontoret och individ- och omsorgsförvaltningen har sedan sex månader tillbaka skapat en grupp för gemensamma barn. I gruppen finns de tjänstemän som arbetar med tilläggsbelopp inom skolan och gymnasieskolan, elevhälsochefen, gymnasiesamordnaren, individ- och omsorgsförvaltningens chef för verksamhet barn och unga samt ungdomssekreterare. Enligt gymnasiesamordnaren är gruppen värdefull eftersom det underlättar hennes arbete att veta om en ung person har kontakter med socialtjänsten. Det är också bra i de fall samordnaren har svårt att etablera kontakt. Individ- och omsorg informerar inte regelmässigt om de arbetar med en ung person som avbryter sina studier, men gymnasiesamordnarens förhoppning är att en sådan rutin kan skapas då gruppens samverkansformer etableras. Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen deltar inte i gruppen om gemensamma barn. Flertalet av de intervjuade personerna på olika förvaltningar efterlyser mer formell samverkan mellan utbildningskontoret, elevhälsan, socialtjänsten och kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen. Chefen för enheten för vägledning och arbete har förhoppningar om att den typen av samverkan ska växa fram i arbetet kring UV-piloten om verksamheten permanentas. Hon menar också att arbetet med sommarjobb till viss del präglas av en samverkan inom staden eftersom sommarjobben finns inom förvaltningarna Samverkan med andra aktörer Samverkan med Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Solna arbetar med arbetssökande i Solna, på Ekerö och i Sundbyberg. Kontoret har sedan tidigare haft överenskommelser med både Ekerö och Solna kring insatser för arbetslösa ungdomar i jobbgarantin. En liknande överenskommelse har inte funnits med Sundbyberg fram tills helt nyligen. I slutet av oktober 2013 tecknade kompetens- och 15

17 arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen ett avtal där det framgår att staden förbinder sig att ordna aktiviteter för unga år som är långtidsarbetslösa (mer än 90 dagar) samt unga år som är berättigade till tidiga insatser (de som ej har fullständiga gymnasiebetyg samt de som står långt från arbetsmarknaden). Överenskommelsen sträcker sig fram till slutet på 2014 och reglerar två insatser, en gruppinriktad verksamhet och en individuell verksamhet. Enligt överenskommelsen kan Arbetsförmedlingen anvisa ungdomar år, som är boende i Sundbyberg till aktiviteterna. Upp till 14 deltagare kan anvisas löpande men antalet kan variera beroende på behov och möjligheter att ta emot deltagare. Anvisningsperioden vid gruppaktivitet är minst åtta veckor med möjlighet till förlängning. Sundbyberg Stad tar in nya deltagare gruppvis beroende på behov och möjlighet. Målet med gruppaktiviteterna är att: 1. Ge ökad kunskap om arbetsmarknaden och förbättra individens chanser att bli studiemotiverad och få möjlighet till praktik som kan leda till att komma närmare arbetsmarknaden. 2. Ge erfarenhet av olika miljöer/arbetsplatser och träffa nya människor, där ungdomen får växa med uppgiften, känna sig betydelsefull och få bättre självförtroende. Ovanstående ska hjälpa individen att komma närmare en anställning genom att: Deltagaren varje dag under minst fyra veckor träffas på bestämda tider. Deltagaren får möjlighet att ta del av skräddarsydda insatser som vänder sig till ungdomar där de får känna samhörighet och utvecklas. Deltagaren får träffa arbetsgivare och gå på arbetsplatsbesök där de själva får höra vad en arbetsplats värdesätter hos en person som söker jobb hos dem, de får även möjlighet att se hur det ser ut på riktigt på en arbetsplats. Praktik i minst fyra veckor. Uppföljning och stöd på praktikplatsen i minst fyra veckor. Deltagaren får en individuell handlingsplan utifrån sina egna förutsättningar. De individuella insatserna som regleras i avtalet är kartläggning, studie- och yrkesvägledning, jobbsökeri, intervjuträning, praktikanskaffning, praktikplacering och uppföljning enligt den modell som Unga Vuxna redan arbetar efter. Samverkan med andra myndigheter Staden har mycket begränsad samverkan med andra myndigheter kring målgruppen unga arbetslösa. Samverkan på individnivå för omyndig person förutsätter samtycke från vårdnadshavare. Den samverkan som först behöver utvecklas är emellertid på strategisk nivå mellan myndigheterna och kommunen. Samverkan med näringslivet Enheten för vägledning och arbete har en väl utvecklad samverkan med det lokala näringslivet. Arbetslivsslotsen arbetar med att hitta praktikplatser inom den privata sektorn och har ett stort kontaktnät inom och utanför staden. Samverkan med andra kommuner Sundbybergs stad har år , , deltagit i projektet KNUT (Kommunalt Nätverk UTveckling). Det handlar i korta drag om att utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser så att fler blir självförsörjande. Det övergripande målet med KNUT-samarbetet är att rätt person ska få rätt insats, i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad. Deltagande kommuner har varit Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje, Nacka, Värmdö och Södermalms stadsdelsförvaltning. Från Sundbyberg stad har kom- 16

18 petens- och arbetsmarknadsförvaltningen och individ- och omsorgsförvaltningen deltagit aktivt i arbetet. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har varit en samverkanspartner under hela perioden. Projektet avslutades den 31 december En central del i KNUT är en särskild metodik, InstrumentX, som används för att bedöma behov hos personer med försörjningsstöd. Enligt chefen för myndighet ekonomiskt bistånd har det sedan de började använda InstrumentX blivit tydligt att det finns mycket begränsat med insatser för de personer som bedöms stå längst bort från arbetsmarknaden. Dessa personer kan ha aktivt missbruk, har ofta psykisk ohälsa i varierande grad och är aktuella i rehabilitering och har kontakter med landstinget och Försäkringskassan. 6. Bedömning 6.1. Svar på revisionsfrågorna Arbetsmarknadsarbetet Är styrningen och organiseringen av arbetsmarknadsarbetet tydlig? Kommunfullmäktige har formulerat prioriterade mål för en växande stad i arbete. Vår bedömning är att det i styrdokument samt i reglementen är tydligt att kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har det främsta ansvaret för att realisera stadens arbetsmarknadsarbete. De riktade medel som följer med jobbpaketet gör det möjligt. Inom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen är det främst enheten för vägledning och arbete som har ansvaret för att implementera jobbpaketet och omsätta målen i praktisk tillämpning. Där finns verksamheten Unga vuxna som arbetar med unga år. Vår bedömning är därför att styrning och organisering är tydligt. Finns det tydliga mål för arbetsmarknadsarbetet? Kommunfullmäktige har tagit fram ett antal mål för att skapa en växande stad i arbete. Vår bedömning är att målen till stor del är tydliga. Det finns ett mål om satsning på framtidsjobb, som behöver klargöras eftersom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen inte kan förklara vad som avses. Följs verksamheten systematiskt upp i förhållande till målen? Inom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen sker uppföljning i delårsbokslut och bokslut. Enheten för vägledning och arbete skriver även en kvalitetsrapport två gånger per år till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Inom individ- och omsorgsförvaltningen finns mycket begränsade möjligheter att få ut statistik ur verksamhetssystemet, vilket försvårar uppföljningen och över lag ger en uppföljning av sämre kvalitet. Använder staden vedertagna definitioner när staden redovisar sin arbetslöshetsstatistik? Finns det någon avvikelse från vedertagna definitioner? Samtlig arbetslöshetsstatistik utgår från Arbetsförmedlingens statistik och definitioner. Hur omfattande är ungdomsarbetslösheten i Sundbybergs stad enligt officiell statistik? Arbetsförmedlingens statistik per visar att Sundbyberg har en något högre andel (8,8 %) öppet arbetslösa unga än länet (7,2 %). 17

19 Hur omfattande är andelen ungdomar som får försörjningsstöd? Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren? Utvecklingen över tid för andelen unga med ekonomiskt bistånd går att hitta i Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Där finns siffror från år 2010 och år 2011 som visar att andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd i Sundbyberg varit 5,1 respektive 5,2 procent. I Stockholms län var det 5,8 respektive 4,9 procent. Vidtas tillräckliga åtgärder/sker särskilda satsningar för att minska arbetslösheten bland unga? Det finns insatser riktade till unga personer över 18 år. Det handlar om kartläggning, matchning, coachning samt jobbsökaraktiviteter. Vidare finns möjlighet att få praktik eller kommunal visstidsanställning. I och med en nytecknad överenskommelse med Arbetsförmedlingen kommer staden även ha insatser för dem som varit arbetslösa längre än 90 dagar, vilket är positivt. Under hösten 2013 sker en särskild satsning, UV-piloten, finansierad via jobbpaketet. Projektet ska testa förvaltningsövergripande samverkan och även ett arbetssätt med fyra veckor kursverksamhet följt av fyra veckors studier. Målgruppen är unga år som inte studerar eller arbetar. Samtidigt finns begränsat med åtgärder för gruppen från 16 år som inte påbörjat eller har avbrutit gymnasiestudier. Gymnasiesamordnaren inom utbildningskontoret arbetar systematiskt med att kartlägga och kontakta gruppen, men för den som inte vill studera finns inte mycket att erbjuda. Under den senaste tioårsperioden har olika initiativ tagits för att samverka kring målgruppen och ta fram meningsfulla åtgärder. Satsningarna har präglats av en brist på kontinuitet. De elever som har sociala problem och/eller psykisk ohälsa hamnar ofta enligt de intervjuade mellan stolarna eftersom de inte är i skick att klara studier. De flesta har ingen kontakt med någon som har en helhetssyn på deras situation. Det finns inte heller anpassade aktiviteter eller program för den här gruppen. Det finns insatser, och ett arbete i projektform, men det saknas ett förvaltningsövergripande helhetsgrepp med en tydlig formell samverkan, konkreta tidiga åtgärder och en systematisk uppföljning av åtgärderna, särskilt för de som är yngre än 18 år. Leder stadens arbete till att fler ungdomar går vidare till arbete eller studier? Enheten för vägledning och arbete följer upp om deras insatser leder till studier eller arbete. Endast verksamheten Unga Vuxna redovisar resultat för unga år. Den senaste rapporten från våren 2013 visade att verksamheten haft 50 deltagare under våren Av dem har 23 avslutat varav tio personer gått vidare till arbete och tre personer gått till a-kassa. Övriga tio personer avbröt av känd eller okänd anledning. Drivs det projekt/satsningar kring arbetsmarknadsinsatser i Sundbyberg? Åtgärder/projekt kopplade till försörjningsstöd? Den satsning som just nu bedrivs i projektform är UV-piloten. Det har tidigare funnits åtgärder riktade till gruppen från 16 år som inte går i gymnasiet, men det saknas för tillfället. De unga i åldern år som har försörjningsstöd måste skriva in sig på Arbetsförmedlingen och remitteras till verksamheten Unga vuxna inom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen. Följs projekten/satsningarna upp? Finns det mål? Är resultaten tillräckliga? Det finns planer på att genomföra en utvärdering av UV-piloten. I övrigt har satsningarna för målgruppen unga saknat kontinuitet och det är svårt att avgöra resultaten eftersom det saknats ett helhetsgrepp. 18

20 Har staden genomfört några åtgärder utifrån tidigare granskningar av området? Inga tidigare granskningar skett och åtgärder har därför inte kunnat genomföras. Finns det inom staden övergripande rutiner rörande det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år? Det finns en Handlingsplan med rutiner som gymnasiesamordnaren arbetar efter. Formella rutiner för samverkan kring målgruppen år som inte går i gymnasiet finns inte och bör tas fram gemensamt av kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, individ- och omsorgsnämnden samt grundskole- och gymnasienämnden. Samarbete inom staden samt med andra samhällsaktörer Har staden ett väl fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen? Sektionschefen på Arbetsförmedlingen som har kontakt med Sundbybergs stad menar att samarbetet med staden fungerar allt bättre. Det är positivt att staden tecknat en överenskommelse med Arbetsförmedlingen eftersom det förpliktigar ett fördjupat samarbete. Har staden väl fungerande samverkan med andra aktörer som Försäkringskassa och näringsliv? Det finns mycket begränsad samverkan med andra myndigheter kring unga arbetslösa. Enligt de intervjuade kan bristen på samverkan och helhetsgrepp göra att unga personer med social problematik, missbruk eller psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna och inte har någon kontaktperson som har en helhetssyn på deras situation. Staden har en väl utvecklad samverkan med näringslivet, både i och utanför stadens gränser. Sker samverkan mellan nämnder inom staden och med externa parter på ett effektivt sätt? Vår bedömning är att samverkan inom staden och externt är ett förbättringsområde Sammanfattande bedömning Granskningens syfte är att identifiera och bedöma stadens åtgärder för att förebygga arbetslöshet och minska dess konsekvenser. Granskningen avgränsas till ungdomar (16-24 år). Vår bedömning är att det finns åtgärder, men att de i viss mån behöver utvecklas, i synnerhet behöver staden stärka sina förebyggande insatser. Det saknas ett förvaltningsövergripande helhetsgrepp med en tydlig formell samverkan, konkreta tidiga åtgärder och en systematisk uppföljning av åtgärderna, särskilt för de som är yngre än 18 år. De program och åtgärder som funnits den senaste tioårsperioden har saknat kontinuitet. Antalet personer år som i augusti 2013 var öppet arbetslösa har ökat med 33 personer, eller 20,2 procent sedan samma månad i fjol. Sundbybergs stad har en högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet i länet. Det prioriterade målet En växande stad i arbete är en långsiktig vision. Det är positivt att kompetens- och arbetsmarknadsnämnden hanterar jobbpaketet och kan använda medlen till riktade satsningar. Det är också positivt att det pågår ett utvecklingsarbete i form av UV-piloten och en ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen om insatser för unga arbetslösa. Fördjupade resultatuppföljningar och analyser av måluppfyllelsen är nödvändiga för att kunna bedöma verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet. 19

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet Adrian Göransson revisionskonsult Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-31 Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten AVN-2014.0101 Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Innehåll 1 AMS avtalsmallar 5 2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 1 AMS avtalsmallar Riksrevisionen

Läs mer

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb Framtidskontrakt för Värmdös jobb 2014-2018 Jobben först Det går bra för många i Värmdö. Många får en allt bättre ekonomi beroende på en god reallöneutveckling och växande kapitaltillgångar. Samtidigt

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Stockholmsmodellen minskar arbetslösheten bland unga

Stockholmsmodellen minskar arbetslösheten bland unga Jobbtorg Stockholm Stockholmsmodellen minskar arbetslösheten bland unga stockholm.se Publikationsnummer: 10407 Utgivningsdatum: September 2013 Utgivare: Stockholms stad, arbetsmarknadsförvaltningen Omslagsfoto:

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-09-06 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun Arbetsmarknadsplan Avesta kommun 2014-2016 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kommunens mål 2014-2016... 3 3. Statens och kommunens ansvar... 4 4. Lagstiftning... 5 5. Nuläge... 6 6. Övrig verksamhet inom

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 1 (4) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän förskola SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 (4) Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Fredrik Ottosson Jard Larsson Emmaboda, Tingsryd och Uppvidinge 2013-09-19 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer