Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa"

Transkript

1 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Metod Fakta om granskningsområdet Insatser för arbetslösa ett statligt ansvar men kommunerna är aktiva De ungas situation och behov Lagstiftning som styr stadens ansvar för unga arbetslösa Arbetslösheten bland unga i Sundbyberg Stadens styrning och ansvarsfördelning Kommunfullmäktiges mål Kommunstyrelsens mål och ansvar Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens mål och ansvar Grundskole- och gymnasienämndens mål och ansvar Individ- och omsorgsnämndens mål och ansvar Beskrivning av insatsernas innehåll Det kommunala informationsansvaret Försörjningsstöd Sommarjobb förebyggande Vägledning och stöd Arbetspraktik Kommunal visstidsanställning Navigatorcentrum Insatser i projektform Samverkan internt Samverkan med andra aktörer Bedömning Svar på revisionsfrågorna Sammanfattande bedömning...19 Bilagor: Bilaga 1 Källförteckning 1

3 1. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat Sundbyberg stads insatser för unga arbetslösa. Granskningen baseras på intervjuer och genomgång av för granskningen relevant dokumentation. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar men kommunerna är sedan början av talet en viktig aktör när det gäller arbetsmarknadsinsatser på lokal nivå. Med hänsyn till stadens satsningar på och insatser för unga arbetslösa är det av vikt att åtgärderna är ändamålsenliga och effektiva. Granskningens syfte är att identifiera och bedöma stadens åtgärder för att förebygga arbetslöshet och minska dess konsekvenser. Granskningen avgränsas till ungdomar (16-24 år). Det finns insatser riktade till unga personer över 18 år som befinner sig i de första 90 dagarna av arbetslöshet. Det handlar om kartläggning, matchning, coachning samt jobbsökaraktiviteter. Vidare finns möjlighet för unga från 18 år till praktik eller kommunal visstidsanställning efter 90 dagar. I och med en nytecknad överenskommelse med Arbetsförmedlingen kommer staden även ha fler insatser för dem som varit arbetslösa längre än 90 dagar, vilket är positivt. Under hösten 2013 sker en särskild satsning, UV-piloten, finansierad via jobbpaketet. Projektet ska testa förvaltningsövergripande samverkan, samt samverkan med Arbetsförmedlingen och företag och även ett arbetssätt med fyra veckor kursverksamhet följt av fyra veckors praktik. Målgruppen är unga år som inte studerar eller arbetar. Samtidigt finns begränsat med åtgärder för gruppen från 16 år som inte påbörjat eller har avbrutit gymnasiestudier. Gymnasiesamordnaren inom utbildningskontoret arbetar systematiskt med att kartlägga och kontakta gruppen, men för den som inte vill studera finns inte mycket att erbjuda. Under den senaste tioårsperioden har olika initiativ tagits för att samverka kring målgruppen och ta fram meningsfulla åtgärder. Satsningarna har präglats av en brist på kontinuitet. De elever som har sociala problem och/eller psykisk ohälsa hamnar ofta enligt de intervjuade mellan stolarna eftersom de inte är i skick att klara studier. De flesta har ingen kontakt med någon som har en helhetssyn på deras situation. Det finns inte heller anpassade aktiviteter eller program för den här gruppen. Vår bedömning är att det finns åtgärder, men att de i viss mån behöver utvecklas, i synnerhet behöver staden stärka sina förebyggande insatser. Det saknas ett förvaltningsövergripande helhetsgrepp med en tydlig formell samverkan, konkreta tidiga åtgärder och en systematisk uppföljning av åtgärderna, särskilt för de som är yngre än 18 år. De program och åtgärder som funnits den senaste tioårsperioden har saknat kontinuitet. Antalet personer år som i augusti 2013 var öppet arbetslösa har ökat med 33 personer, eller 20,2 procent sedan samma månad i fjol. Sundbybergs stad har en högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet i länet. Det prioriterade målet En växande stad i arbete är en långsiktig vision. Det är positivt att kompetens- och arbetsmarknadsnämnden hanterar jobbpaketet och kan använda medlen till riktade satsningar. Det är också positivt att det pågår ett utvecklingsarbete i form av UV-piloten och en ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen om insatser för unga arbetslösa. Fördjupade resultatuppföljningar och analyser av måluppfyllelsen är nödvändiga för att kunna bedöma verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet. De krav som ställs i lagstiftning på kommunala arbetsmarknadspolitiska insatser är inte särskilt långtgående. Arbetsförmedlingen har det största ansvaret. Samtidigt har kommunen och mer specifikt kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att enligt lagen om arbetslöshetsnämnd främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verk- 2

4 ningarna av den. Det är särskilt viktigt med förebyggande insatser och tidiga åtgärder. Det är av vikt att unga arbetslösa personer fångas upp innan de hamnat i en negativ trend. Granskningen avser kommunstyrelsen, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, individoch omsorgsnämnden samt grundskole- och gymnasienämnden. Våra rekommendationer framgår av avsnitt

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund I april 2013 redovisade Arbetsförmedlingen statistik över ungdomsarbetslösheten i Sverige. Sundbybergs stad uppvisade en öppen arbetslöshet i gruppen år på 6,1 procent (5,2 procent för Stockholms län). Samtidigt med ungdomsarbetslösheten växer behovet av såväl ekonomiskt stöd som arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunal regi. Det är också avgörande att det finns snabba och tidiga åtgärder i staden för de unga som inte påbörjar eller fullföljer gymnasieutbildning. I stadens budget för 2013 och plan för framgår att medel avsatts för åtgärder för att motverka ungdomsarbetslösheten. Att Sundbyberg ska vara en växande stad i arbete är ett av fullmäktiges prioriterade mål. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar men kommunerna är sedan början av talet en viktig aktör när det gäller arbetsmarknadsinsatser på lokal nivå. Med hänsyn till stadens satsningar på och insatser för unga arbetslösa är det av vikt att åtgärderna är ändamålsenliga och effektiva. Mot bakgrund av detta har revisorerna i staden beslutat att genomföra en granskning av insatser för unga arbetslösa Syfte och avgränsning Granskningens syfte är att identifiera och bedöma stadens förebyggande åtgärder för att förebygga arbetslöshet och minska dess konsekvenser. Granskningen avgränsas till ungdomar (16-24 år). Granskningen avser kommunstyrelsen, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, individoch omsorgsnämnden samt grundskole- och gymnasienämnden Revisionsfrågor I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Arbetsmarknadsarbetet Är styrningen och organiseringen av arbetsmarknadsarbetet tydlig? Finns det tydliga mål för arbetsmarknadsarbetet? Följs verksamheten systematiskt upp i förhållande till målen? Använder staden vedertagna definitioner när staden redovisar sin arbetslöshetsstatistik? Finns det någon avvikelse från vedertagna definitioner? Hur omfattande är ungdomsarbetslösheten i staden enligt officiell statistik? Hur omfattande är andelen ungdomar som får försörjningsstöd? Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren? Vidtas tillräckliga åtgärder och sker satsningar för att minska arbetslösheten bland unga? Leder stadens arbete till att fler ungdomar går vidare till arbete eller studier? Drivs det projekt/satsningar kring arbetsmarknadsinsatser? Åtgärder/projekt kopplade till försörjningsstöd? 4

6 Följs projekten/satsningarna upp? Finns det mål? Är resultaten tillräckliga? Har staden vidtagit några åtgärder utifrån tidigare granskningar av området? Finns det inom staden övergripande rutiner rörande det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år? Samarbete inom staden samt med andra samhällsaktörer Har staden ett väl fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen? Har staden väl fungerande samverkan med t.ex. Försäkringskassa och näringsliv? Sker samverkan mellan nämnder och med externa parter på ett effektivt sätt? Revisionskriterier Följande lagar och styrdokument utgör de kriterier som granskningens resultat värderas mot: Lag om arbetslöshetsnämnd Förordning om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program Socialtjänstlagen Skollagen Kommunfullmäktiges budget för 2013 och plan för Nämndreglementen samt kommunstyrelsens reglemente 2.4. Metod Granskningens slutsatser baseras på intervjuer och genomgång av relevant dokumentation (se källförteckning). Intervjuer har genomförts med: Förvaltningschef samt chef för enheten för vägledning och arbete inom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen Verksamhetschef myndighet ekonomiskt bistånd, individ och omsorgsförvaltningen Ungdomsvägledare, resursteamet, individ och omsorgsförvaltningen Avgående samt tillträdande gymnasiesamordnare, barn- och utbildningskontoret Sektionschef, Arbetsförmedlingen Solna Inom ramen för granskningen även chef för kommunstyrelsens kansli bistått med att ta fram underlag och ge en översiktlig beskrivning av kommunstyrelsens övergripande arbete. Samtliga intervjuade inom staden samt chef för kommunstyrelsens kansli har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 3. Fakta om granskningsområdet 3.1. Insatser för arbetslösa ett statligt ansvar men kommunerna är aktiva För unga arbetslösa finns insatser inom ramen för jobbgarantin för ungdomar, som beviljas av Arbetsförmedlingen. För att en ung person ska kvalificera sig för jobbgarantin krävs att hen har varit arbetslös och anmäld hos Arbetsförmedlingen i minst 90 dagar under de sen- 5

7 aste fyra månaderna. Den som finns i garantin erbjuds insatser som coachning, praktik och studier på folkhögskola. Kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är begränsat, men i realiteten tar de ett stort ansvar de första 90 dagarna innan jobbgarantin faller ut. En kartläggning som SKL genomförde 2012 visar att 93 procent av kommunerna avsätter medel för arbetsmarknadsåtgärder. Ungdomar under 25 år är ofta i fokus, tillsammans med arbetssökande med ekonomiskt bistånd, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning. Arbetet sker ofta i samverkan med Arbetsförmedlingen. Kommuner kan också teckna avtal med Arbetsförmedlingen om insatser för unga som omfattas av jobbgarantin De ungas situation och behov En ny statlig utredning Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) beskriver att de unga som varken arbetar eller studerar i många fall har en komplex livssituation. Det handlar om olika typer av sociala problem och skolmisslyckanden som ofta leder till dålig självkänsla och svårigheter att hantera enkla vardagsaktiviteter. En stor del är utrikes födda och bland dem finns de som nyligen har anlänt till Sverige. Psykiska funktionsnedsättningar är vanligt förekommande. Målgruppen har således behov av flexibla, individuellt anpassade och i vissa fall långsiktiga åtgärder. Att vara i ett socialt sammanhang med andra unga i samma situation har lyfts fram som viktigt. En verksamhet som är fysiskt skild från skolan betonas. Utredningen framhåller på vikten av tidiga insatser. Kommunerna bör skapa system för att fånga upp och sysselsätta ungdomar som inte påbörjar eller avbryter gymnasieutbildning Lagstiftning som styr stadens ansvar för unga arbetslösa Enligt Lagen om arbetslöshetsnämnd ska det i varje kommun finnas en arbetslöshetsnämnd. Nämnden har till uppgift att främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av den. Enligt förordningen om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program får Arbetsförmedlingen ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av arbetsmarknadspolitiska insatser eller aktiviteter i fall då lagen om offentlig upphandling inte är tillämplig eller då det visar sig att någon annan lämplig aktör för insatserna eller aktiviteterna inte finns. I socialtjänstlagen fram går att socialnämnden (eller motsvarighet) ska främja den enskildes rätt till arbete. Nämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Syftet ska vara att utveckla individens möjligheter att försörja sig själv genom arbete eller studier. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas. I skollagen framgår att en kommun löpande ska hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder om de inte genomför en gymnasieutbildning. Skyldigheten kallas det kommunala informationsansvaret (tidigare uppföljningsansvaret). Den statliga utredningen Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) föreslår att ansvaret ska utvecklas till att även omfatta aktiviteter för målgruppen. Riksdagen har ännu inte fattat beslut i frågan. 6

8 3.4. Arbetslösheten bland unga i Sundbyberg Arbetsförmedlingens statistik per visar att Sundbyberg har en högre andel öppet arbetslösa unga år än länet. Även andelen utrikes födda är högre än andelen i länet. Staden ligger i nivå med länet för andel arbetssökande i program med aktivitetsstöd 1. Tabell: Andel 2 öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd (augusti 2013) Unga år (Utrikes födda inom parentes) Sundbyberg Stockholms län Öppet arbetslösa 8,8 % (17,7%) 7,2 % (15,3%) Sökande i program med aktivitetsstöd 4,1 % (8,5 %) 4,2 % (9,1 %) När det gäller det faktiska antalet så hade Sundbyberg 196 öppet arbetslösa unga år. Det är en ökning med 33 personer, eller 20,2 procent sedan samma månad i fjol. Antalet som varit utan arbete i mer än 24 månader hade under perioden minskat med fem personer till 13 st. Andelen arbetssökande som finns i program med aktivitetsstöd minskade något, från 102 till 92 personer. Inom den gruppen är det störst skillnad i reella tal i gruppen som fanns i jobbgarantin för ungdomar, som minskade med 12 personer, till 56 st Tabell: Antal öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, augusti 2013 Unga år (Utrikes födda inom parentes) Augusti 2013 Augusti 2012 Förändring år Öppet arbetslösa 196 (58) 163 (47) + 20,2 % därav utan arbete i mer än 24 månader ,8 % Sökande i program med aktivitetsstöd 92 (28) 102 (31) -9,8 % arbetsmarknadsutbildning 1 (1) 1 (0) - jobbgaranti för ungdomar 56 (13) 68 (21) 17,6 % förberedande insatser 13 (8) 10 (4) + 20 % jobb- och utvecklingsgarantin 22 (6) 20 (4) + 10 % Sökande som fått arbete under månaden % I augusti fick åringar i Sundbyberg som var registrerade hos Arbetsförmedlingen arbete, jämfört med 25 samma månad Stadens styrning och ansvarsfördelning 4.1. Kommunfullmäktiges mål I budgeten 2013 har kommunfullmäktige beslutat om ett jobbpaket med det yttersta målet att alla invånare ska ha egen försörjning. Därför sker en satsning på en mångfald av insatser för att stärka medborgarnas möjligheter till sysselsättning. I budgeten beskrivs fullmäktiges prioriterade mål för 2013: Staden ska initiera samverkan med berörda myndigheter och andra parter för att öka sysselsättningen bland annat genom att inrätta ett navigationscentrum Alla elever i årskurs nio i grundskolan samt första och andra året på gymnasiet ska fortsatt erbjudas sommarjobb Behovet av ekonomiskt bistånd ska vara lägre än länsgenomsnittet Satsning på så kallade framtidsjobb och praktikplatser För att fler ska nå sina mål inom SFI utökas undervisningen på kvällstid 1 Aktivitetsstöd är ersättning för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program (i detta fall oftast jobbgarantin för ungdomar). Stödet betalas ut av Försäkringskassan. 2 Andel av den registerbaserade arbetskraften 7

9 4.2. Kommunstyrelsens mål och ansvar Kommunstyrelsen beskriver i internbudgeten 2013 att staden under året särskilt ska fokusera på att vara en växande stad i arbete. Jobbpaketet är i och med detta ett prioriterat område för kommunstyrelsen. Det långsiktiga målet med paketet är att alla ska ha egen försörjning. Kommunstyrelsens mål inom området för 2013 är desamma som fullmäktiges mål som redovisades i föregående avsnitt. I kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen med uppmärksamhet ska följa sysselsättningsfrågor samt socialtjänstens arbete och verka för att socialtjänstens och skolväsendets mål och lagstiftning kan uppfyllas. Enligt chef för kommunstyrelsens kansli sker detta genom olika medel: Översiktsplan. En gång per mandatperiod formulerar kommunstyrelsen översiktsplanen som beskriver social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Den utgår ifrån stadens vision och de strategiska inriktningar som slagits fast av fullmäktige. En av de strategiska inriktningarna är tillväxt med nya arbetsplatser m.m. Arbetsmarknad och näringsliv beskrivs också i översiktsplanen. Kommunstyrelsens årliga internbudget. Kommunstyrelsen beskriver samma prioriterade mål som kommunfullmäktige gällande arbetet med stadens unga arbetslösa. Fokus är samverkan med andra myndigheter och satsning på framtidsjobb, feriearbeten och praktikplatser. Månadsrapport uppföljning av kommunstyrelsens internbudget samt staden som helhet. Här följer kommunstyrelsen utvecklingen för arbetslösheten. Delårsbokslut och årsbokslut med uppföljning av fullmäktiges budget. I delårsbokslutet samlar kommunstyrelsen in information från berörda nämnder för att beskriva utvecklingen och måluppfyllelsen Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens mål och ansvar Nämnden får extra medel i och med jobbpaketet, som utökas Nämndens mål riktade till arbetet med arbetslösa är: Alla ska ha egen försörjning och därför ökas insatserna för att på olika sätt stärka medborgarnas rätt till sysselsättning, särskilt prioriterade är unga vuxna. Alla elever i årskurs nio i grundskolan, första och andra året på gymnasiet samt elever inom åldersintervallet som studerar svenska för invandrare ska erbjudas sommarjobb. Staden ska initiera samverkan med berörda myndigheter och andra parter för att öka sysselsättningen bland annat genom att inrätta ett navigationscentrum. Satsning på så kallade framtidsjobb och praktikplatser. Behovet av ekonomiskt bistånd ska vara lägre än länsgenomsnittet. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden är stadens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för att vidta eller på annat sätt främja åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Nämndens huvuduppgifter för målgruppen unga arbetslösa är att skapa möjligheter för arbete, utbildning, egen verksamhet eller praktik. De insatser som nämnden erbjuder ska vara individanpassade. Nämndens förvaltning samordnar arbetsmarknadspolitiska frågor med övriga förvaltningar, myndigheter och företag. Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen bevakar arbetslösheten i staden. Statistik hämtas från Arbetsförmedlingen och baseras således på myndighetens begrepp och definitioner. Den nationella statistiken rapporteras varje månad till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden får även rapport om måluppfyllelse vid delårsbokslut och bokslut. 8

10 4.4. Grundskole- och gymnasienämndens mål och ansvar Nämnden arbetar med ett förebyggande perspektiv på stadens prioriterade mål en växande stad i arbete. Enligt internbudgeten 2013 är kvaliteten på utbildningen i grundskolan och gymnasieskolan avgörande för att skapa självständiga individer som kan gå vidare in på arbetsmarknaden. Nämnden ansvarar för att fullgöra stadens uppgift gällande informationsansvaret om icke skolpliktiga elever, år. Det ska finnas en systematisk uppföljning av ungdomar i målgruppen och de ska återkommande erbjudas utbildning och stödjande insatser Individ- och omsorgsnämndens mål och ansvar I internbudgeten för 2013 framgår att det pågår metodutveckling av arbetet med ekonomiskt bistånd tillsammans med kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen för att hitta rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle till rätt kostnad av rätt aktör. Inom ramen för fullmäktiges prioriterade mål en växande stad i arbete ska individ- och omsorgsnämnden minska beroendet av ekonomiskt bistånd genom att mobilisera människors egna resurser och komplettera med individanpassade insatser. Särskilt prioriteras unga vuxna där utbildning kan vara en väg till egen långsiktig försörjning. Enligt nämnden är målet att behovet av ekonomiskt bistånd för unga vuxna år ska vara lägre än länsgenomsnittet. Nämnden ansvarar för att utreda och besluta om ekonomiskt bistånd. Unga vuxnas behov ska prioriteras då enheten utvecklar metoder för att mobilisera människors egna förmågor och öka deras möjligheter till egen försörjning i samarbete med kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, arbetsförmedlingen och näringslivet. 5. Beskrivning av insatsernas innehåll 5.1. Det kommunala informationsansvaret Uppgifterna som rör det kommunala informationsansvaret utförs av gymnasiesamordnaren på barn- och utbildningskontoret. Halva samordnarens tjänst går till att arbeta med uppföljning av unga år som inte går i gymnasieskolan. Grundskole- och gymnasienämnden beslutade om en handlingsplan för arbetet med informationsansvaret i maj Enligt skollagen anses en elev ha avbrutit sin utbildning i gymnasieskolan om hen inte kommer till undervisningen, och inte har anmält en giltig orsak till frånvaron, inom tre dagar efter det att terminen startat. En elev som har påbörjat sina studier anses ha avslutat utbildningen om hen har uteblivit från undervisningen under mer än en månad i följd. Går eleven i en fristående skola, eller i skola i annan kommun, är skolan skyldig att meddela hemkommunen om eleven avbryter utbildningen. De flesta gymnasielever som är folkbokförda i Sundbyberg går i skola i annan kommun eller i en friskola. Endast omkring en tiondel studerar i stadens skolor. De finns på St. Martins yrkesgymnasium som erbjuder fem inriktningar: frisör, personbil, finsnickeri, textil design (mode) och måleri och på Löfströms gymnasium som vänder sig till de som saknar behörighet till nationellt program. Där finns introduktionsprogrammen individuellt alternativ, preparandutbildning och språkintroduktion. 9

11 Kartläggning Alla ungdomar som är folkbokförda i Sundbyberg står under kommunens informationsansvar fram till 1 juli det år då eleven fyller 20 år. Utbildningskontoret har tillgång till två databaser där de får information om elevernas skolgång. Den första, UEDB, är gemensam för alla skolor och kommuner i Stockholms län. Samtliga gymnasieskolor uppger i databasen vilka elever som är inskrivna på deras skolor. Kommunförbundet i Stockholms län är ägare till databasen. Den andra databasen är Procapita, ett verksamhetssystem som Sundbybergs stad använder. Genom den får utbildningskontoret information om vilka ungdomar som är folkbokförda i staden. Procapita innehåller moduler med information om grundskola och gymnasieskola, så handläggarna kan även se vilken skola en elev går i. De elever som inte är inskrivna i en skola eller som avbrutit utbildningen registreras som elever i uppföljningsskolan och på så vis kan gymnasiesamordnaren ta ut alla dessa elever ur databasen UEBD. Cirka en gång i veckan görs en sådan kontroll. De elever som är nytillkomna kontaktas brevledes. Om eleven är under 18 år ställs brevet till vårdnadshavare. I brevet framgår att staden fått information om att eleven inte går i gymnasiet och att staden önskar veta vad eleven har för sysselsättning. Det finns även ett erbjudande om att få stöd via staden. Vårdnadshavare eller elev kan fylla i en svarstalong eller kontakta gymnasiesamordnare per e-post eller telefon. Nyinflyttade får ett separat brev. Enligt gymnasiesamordnaren finns cirka elever varje vecka i uppföljningsskolan. Grundskole- och gymnasienämnden får rapporter från utbildningskontoret två gånger per år om hur många unga år som inte går i gymnasiet och vad de har för sysselsättning. Den senaste rapporten gäller maj Då fanns totalt 131 ungdomar i målgruppen. De yngsta ungdomarna, födda 1995 och 1996, som befinner sig utanför gymnasieutbildning har oftast en känd sysselsättning och gymnasiesamordnaren har etablerat kontakt med alla med undantag av de som har sekretesskydd. De flesta har gjort ett omval till gymnasiet inför höstterminen 2013 och sökte med hjälp av gymnasiesamordnaren sommararbete genom staden. Några har behov som kräver åtgärd hos individ- och omsorg eller vårdinstans. De äldre ungdomarna har i högre grad arbete. De är också mindre villiga att samarbeta med gymnasiesamordnaren och avsäger sig stödet som erbjuds. Tabell: Sysselsättning efter födelseår maj 2013 Sysselsättning Totalt Arbete Annan instans (HVB-hem, kriminalvård, sjukvård mm) Övrigt Utomlands Ej nådda, nej tack, okänd Nyinflyttad I aktiv uppföljning Totalt Åtgärder Svarsfrekvensen på det utskickade brevet brukar vara mycket låg. Nästa steg är att gymnasiesamordnaren efter tre veckor kontaktar vårdnadshavare eller elev per telefon. Det innebär oftast att samordnaren behöver leta upp telefonnumret på internet. Reaktionerna på telefonsamtalet varierar en del blir lättade och andra upprörda. Bland dem som kontaktas finns 10

12 elever som går i skolan utomlands och elever som är sjukskrivna. Det finns också dem som avbrutit eller aldrig påbörjat gymnasieutbildning av andra anledningar, ibland beror det på svåra sociala problem som missbruk och psykisk ohälsa. Om det är möjligt bokar gymnasiesamordnaren ett möte med eleven och ev. vårdnadshavare. Mötet syftar till att bena ut orsaker bakom avhopp och till att hitta möjliga lösningar. Obehöriga elever skrivs in på ett introduktionsprogram på Löfströms gymnasium. De elever som är behöriga till gymnasiet är det enligt gymnasiesamordnaren svårare att arbeta med. Det finns enligt henne flera kritiska punkter som avgör om kontakten får ett positivt utfall: Friskolor och skolor i andra kommuner brister ofta i att kontakta hemkommunen och berätta att en elev avbrutit skolgången, trots att det är deras skyldighet. Det kan då ha dröjt länge innan staden nås av informationen att en elev avbrutit studierna. Det finns en brist på meningsfulla åtgärder för de unga som helst vill arbeta och inte vill tillbaka till gymnasiet. Under 2013 har Löfströms gymnasium startat en grupp med så kallade upp-elever som är behöriga till gymnasiet, men som av synnerliga skäl ändå får en plats på introduktionsprogrammet. Skolgången kan då anpassas efter deras behov, ibland i form av distansutbildning eller praktikplats. De elever som har stora sociala problem och psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna. Landstinget har viss kontakt med dem via öppenvårdens psykiatri. Socialkontoret kopplas in om de inte är försörjda eller om de av andra anledningar behöver en insats, men de flesta har ingen kontakt med någon som har en helhetssyn på deras situation. Det finns inte heller några anpassade aktiviteter eller program för den här gruppen. Gymnasiesamordnaren betonar vikten av att det finns en tät kontakt mellan utbildningskontoret och Socialtjänsten kring ungdomarna som inte går i skolan. Kvaliteten på samverkan har enligt henne varierat. Detta beskrivs närmare i avsnitt 5.10 om samverkan. Gymnasiesamordnaren berättar om flera fall där elever som är år gamla (upp till 10 st. per år) velat gå vidare direkt till vuxenutbildning eftersom de upplever gymnasieskolan som ett misslyckande. De måste då vänta, ibland upp till ett år, eftersom de endast kan påbörja vuxenutbildning efter juli samma år som de fyller 20. Under väntetiden kan den unge hamna i en negativ spiral. Hon efterlyser mer flexibilitet och bredare utbud i stadens åtgärder för denna grupp. Det har under den senaste tioårsperioden funnits olika initiativ inom staden för att skapa meningsfulla åtgärder för unga år som inte går gymnasiet. År 2004 var stadens nuvarande ungdomslots med och startade 16-24, en uppsökande verksamhet som vände sig till ungdomar i Sundbyberg mellan år som varken studerade eller arbetade. Verksamheten genomfördes under dåvarande gymnasie- och kompetensnämnden. Syftet var att forma sig efter ungdomarnas behov och vara en knytpunkt för kommunens verksamheter. Genom fick den unge stöd och motivation att påbörja någon aktivitet och komma ur tristessen. Mellan 1 mars 2004 och 1 juli 2006 deltog 112 ungdomar i satsningen. Enligt ungdomslotsen fanns då en ambition att skapa en förvaltningsövergripande plattform där aktiviteter och åtgärder kunde samarbeta på ett effektivt sätt, samt utveckla nya samarbetsformer med det lokala näringslivet för att underlätta övergången från studier till arbete. Det fanns även en tanke om att skapa en arena där lokala företag kan presentera sig och där samarbete med Sundbybergs utbildningsanordnare underlättas och initieras. Under har ungdomslotsen på sin nuvarande hemvist i resursteamet inom individoch omsorgsförvaltningen genomfört verksamheten Start en kurs för unga arbetslösa för åldrarna år. Kursen uppstod eftersom ungdomslotsen identifierat att det fortfarande saknades åtgärder för målgruppen, i synnerhet de som inte än fyllt 18 år. Start har genomförts i tre omgångar med cirka 5-10 ungdomar i varje grupp, senast år Kursen pågick 11

13 tre dagar i veckan under tre månader och syftade mest till att fungera som social träning och ett stöd i fortsatt livsplanering. Ingen grupp har genomförts under 2013 eftersom ungdomslotsen fått andra arbetsuppgifter Försörjningsstöd Individ- och omsorgsnämnden ansvarar sedan 1 januari 2012 för myndighetsutövningen inom ekonomiskt bistånd. Dessförinnan ansvarade kompetens- och arbetsmarknadsnämnden för verksamheten. Fram tills ett barn fyller 18 eller under gymnasiestudierna till dess de avslutat dem är vårdnadshavare försörjningsskyldig. Ungdomar från 18 år som inte studerar eller arbetar saknar ofta rätt till a-kassa och hamnar då i kontakt med socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd. Den handläggare som möter ungdomarna utreder skälen till varför det saknas försörjning. De följer Socialstyrelsens handbok för handläggning av ekonomiskt bistånd. Om beslut fattas om ekonomiskt bistånd ställer handläggaren följande krav: - Alla remitteras till Jobbsök och Unga vuxna på enheten för vägledning och arbete inom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen - Alla ska skriva in sig på Arbetsförmedlingen och sedan visa upp handlingsplan och dokumentation som beskriver sökta arbeten för att beviljas ytterligare försörjningsstöd. De som har a-kassa men behöver kompletterande försörjningsstöd remitteras direkt till Arbetsförmedlingen eftersom de kan förlora sin ersättning om de deltar i kommunens insatser utan Arbetsförmedlingens godkännande. Enligt verksamhetschef på myndighet ekonomiskt bistånd så saknar ofta de unga som söker ekonomiskt bistånd gymnasiekompetens. Ärendena är ofta resurskrävande och kräver kontakt med andra förvaltningar. Hon menar att det är svårast att hitta lämpliga åtgärder och insatser för ungdomar med social problematik som missbruk eller psykisk ohälsa. Utvecklingen inom ekonomiskt bistånd rapporteras till individ- och omsorgsnämnden. Enligt verksamhetschefen finns begränsade möjligheter att ta ut statistik från verksamhetssystemet. I samarbete med IT-leverantören pågår ett arbete med ett analysverktyg där viss statistik ska kunna tas ut, då verksamhetssystem och ekonomisystem kopplas samman. Idag är det nästan färdigställt. Den statistik som förvaltningen rapporterar till SCB varje år tas ut med hjälp av IT-leverantören som drar ut en fil direkt från verksamhetssystemets databas och sänder den till SCB. Den kommer då även förvaltningen till del. De nyckeltal som rapporteras till nämnden från denna fil är: Utbetalat ekonomiskt bistånd, tkr Genomsnitt antal hushåll per månad (som fått ekonomiskt bistånd) Genomsnitt kostnad per hushåll/månad Utvecklingen över tid för andelen unga med ekonomiskt bistånd går att hitta i Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Där finns siffror från år 2011 och år 2012 som visar att andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd i Sundbyberg varit 5,1 respektive 4,9 procent. I Stockholms län var det 5,0 respektive 4,6 procent Sommarjobb förebyggande En viktig förebyggande satsning i Sundbyberg är att ungdomar erbjuds sommarjobb inomkommunen. Sommarjobbet ger en bra yrkeserfarenhet och förstärker ungdomarnas CV. I kompetens- och arbetsmarknadsnämndens budget för 2013 beskrivs att samtliga ungdomar i 12

14 årskurs nio i grundskolan, första och andra året på gymnasiet samt unga inom åldersintervallet som studerar SFI ska erbjudas sommarjobb. I delårsbokslut juni 2013 framgår att målet anses uppfyllt eftersom 712 av ungdomar sökte arbete och 659 undertecknade sitt anställningsavtal. Alla som sökte har erbjudits jobb Vägledning och stöd Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen består av två enheter, Enheten för vägledning och arbete samt Enheten för vuxenutbildning och SFI. Enheten för vägledning och arbete omfattar 14 heltidstjänster varav cirka 3 personer arbetar med unga arbetslösa. Verksamheten Unga vuxna på enheten för vägledning vänder sig till arbetslösa i åldern år. De i målgruppen som uppbär försörjningsstöd remitteras från enheten för ekonomiskt bistånd vid individ- och omsorgsförvaltningen. En ung person över 18 år kan också kontakta enheten direkt utan att finnas i försörjningsstöd. Det första som sker är att arbetsmarknadskonsulenter gör en kartläggning för att bedöma individens behov och förutsättningar. Medarbetarna matchar även personen mot arbetsmarknaden. Enheten erbjuder insatser som praktik för den som behöver arbetsträna och vägledning individuellt och i grupp. Alla medarbetare på Unga vuxna har genomgått utbildning i motiverande samtal (MI) och samtalsmetodiken används i det dagliga arbetet och genom metodstödjare tillförsäkras att medarbetarna använder och utvecklar metodiken. Inom enheten för vägledning och arbete finns också Jobbsök som är en arbetsmarknadsinsats som ger utbildning och stöd i arbetssökande. Deltagarna får hjälp med att skriva personligt brev och CV samt seminarier i arbetsmarknadskunskap och intervjuteknik. Enheten sammanställer en kvalitetsrapport till nämnden två gånger per år. Där redovisas måluppfyllelse för samtliga insatser som enheten bedriver. Den senaste rapporten från våren 2013 visade att verksamheten Unga vuxna haft 50 deltagare under våren Av dem har 23 avslutat varav tio personer gått vidare till arbete och tre personer gått till a-kassa. Övriga tio personer avbröt av känd eller okänd anledning Arbetspraktik Unga Vuxna har möjlighet att skicka unga arbetslösa på arbetspraktik. Praktiken samordnas av Arbetslivslots som har kontakter med både kommunala och privata arbetsplatser. Ambitionen är att praktiken ska ske på en arbetsplats där det finns stora möjligheter till fortsatt anställning. Praktiken varar oftast fyra veckor, men kan pågå upp till åtta veckor. Arbetstiden är 35 timmar per vecka plus 5 timmar för jobbsök och eventuella studier. Arbetsplatsval skräddarsys i möjligaste mån tillsammans med berörd ungdom. Matchningen utgår från deras utbildning, intresse eller branschvana. Arbetsplatsen är skyldig att innan första dagen utse en handledare som finns tillgänglig under hela praktikperioden. En person från Unga vuxna träffar handledare samt chef på arbetsplatsen innan praktiken påbörjas. Handledaren erbjuds också en heldagsutbildning i kommunens regi. Den omfattar en genomgång av handledarens ansvar samt hur man kan arbeta individanpassat. Under år 2013 har hittills 13 unga i åldern år varit ute på praktik och två har fått arbetsträning. Praktikplatserna har varit på både privata arbetsplatser samt inom staden, arbetsträningen har varit i stadens egna praktiska verksamheter. 13

15 5.6. Kommunal visstidsanställning En central del i jobbpaketet, som inleddes 2009, är en satsning på kommunala visstidsanställningar (KVA). Det utökade jobbpaketet 2013 har gått direkt till ett ökat anslag till KVA. Anställningen riktas till alla åldrar och genomförs på både kommunala och privata arbetsplatser. Krav är att den anställde ska ha en handledare som har kontakt med staden. Arbetsuppgifterna får inte ersätta en ordinarie tjänst, men bör vara meningsfulla. En del av de som får KVA har rätt till nystartsjobbstöd från Arbetsförmedlingen. Under 2013 har KVA efter beslut i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden förlängts till ett år istället för sex månader. Efter året i anställning har personerna rätt till a-kassa. Totalt 42 personer har fått KVA via Jobbpaketet fram till oktober Av dem har 12 varit i åldern år. Enheten för vägledning och arbetes kvalitetsrapport från våren 2013 visar att samtliga som deltagit (alla åldrar) i KVA under året har gått vidare till egen försörjning. Av dem har 86 procent gått till arbete och 12 procent till annan aktör som Arbetsförmedlingen Navigatorcentrum Såväl kommunstyrelsen som kompetens- och arbetsmarknadsnämnden lyfter i sina internbudgetar att de under 2013 ska utreda möjligheten att starta upp en verksamhet liknande Navigatorcentrum. Tanken är att öka samarbete mellan berörd förvaltning och andra aktörer som Arbetsförmedling och Försäkringskassa kan möjliggöras. Kommunstyrelsen har i internbudget 2013 gett uppdraget att undersöka stadens förutsättningar för och konsekvenser av att inrätta ett navigationscentrum. Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning kring frågan. I den beskrivs en rad liknande verksamheter och lösningar i andra kommuner. Utredningen konstaterar att behovet av ett navigatorcentrum kan sägas finnas eftersom gruppen arbetslösa växer. Vidare menar utredaren att det finns god kompetens kring målgruppen i staden inom verksamheten Unga vuxna. Utredningen föreslår därför att verksamheten upphör och istället bildar en ny enhet med samma namn med uppdrag att fungera som ett navigationscentrum inom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen. Enheten ska vara aktiv i uppsökande och åtgärdande arbete och samverka internt och extern kring målgruppen. Målsättningen är att utredningen ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde i december Enligt chefen för enheten för vägledning och arbete kan arbetssättet i UV-pilot (se avsnitt 5.9.2) liknas vid Navigatorscenter eftersom projektet samlar och samordnar resurser internt i staden och i samverkan med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare (företag) för att stötta ungdomar ut till arbetsliv och/eller studier Insatser i projektform UV-pilot Enligt förvaltningschef på kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen har det saknats insatser riktade till unga arbetslösa i staden, varför man köpt platser i andra projekt som Filur 3. Under hösten 2013 genomförs därför pilotprojektet UV-piloten. Projektet testar ett övergripande samarbete med fler förvaltningar samt ett arbetssätt med unga i fokus. Enheten för vägledning och arbete är initiativtagare till projektet som finansieras av kompetens- och ar- 3 Under 2012 inleddes samarbete med Stockholms stad gällande verksamheten Filur som riktar sig till ungdomar och vars metod bygger på att ge en färdplan för att deltagarna så småningom ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller börja studera. Programmet pågår under 8 veckor och följs av 4 veckors prova-på-yrke som kan liknas vid praktik. Samarbetet avslutades i april Sundbybergs stad har skickat totalt sex unga under 25 år till Filur (9 st och 3 st. 2013). 14

16 betsmarknadsnämnden genom jobbpaketet. Andra förvaltningar som deltar är individ- och omsorg, kultur- och fritid samt utbildningsförvaltningen. De bidrar med begränsade insatser i form av personella resurser. Projektet har nu 16 deltagare i åldern år och pågår 4+4 veckor under hösten Deltagarna kommer in i projektet från någon av de deltagande förvaltningarna eller från Unga vuxna inom enheten för vägledning och arbete. De första fyra veckorna är en kurs på förmiddagarna med inriktning på arbetsmarknadskunskap och att lära känna sig själv. De fyra sista veckorna kan deltagaren välja studier eller arbetsplatsförlagd praktik på kommunala och privata arbetsplatser. Inom ramen för projektet erbjuds de som ska handleda praktikanten en heldagsutbildning i stadens regi. Projektet ska utvärderas innan det eventuellt blir permanent. Målsättningen är att kunna skapa en verksamhet som fångar upp unga och att samordna resurser kring gruppen. Utvärderingen kommer att fokusera på deltagarnas synpunkter, praktikplatsernas erfarenheter och samverkan med övriga förvaltningar. Inom ramen för utvärderingen planeras även en långtidsuppföljning av deltagarna efter tre och sex månader för att bedöma om de gått vidare till arbete eller studier Samverkan internt Det finns begränsad intern samverkan i staden kring gruppen unga arbetslösa. I grundskoleoch gymnasienämndens Handlingsplan för informationsansvaret framgår att gymnasiesamordnaren skickar en förfrågan om de ungdomar som inte går att kontakta till ungdomslotsen inom resursteamet på individ- och omsorgsförvaltningen. Han har stor kännedom om målgruppen och kan ha kontakter som gymnasiesamordnaren saknar. I praktiken har den kontakten inte alltid skett systematiskt. Utbildningskontoret och individ- och omsorgsförvaltningen har sedan sex månader tillbaka skapat en grupp för gemensamma barn. I gruppen finns de tjänstemän som arbetar med tilläggsbelopp inom skolan och gymnasieskolan, elevhälsochefen, gymnasiesamordnaren, individ- och omsorgsförvaltningens chef för verksamhet barn och unga samt ungdomssekreterare. Enligt gymnasiesamordnaren är gruppen värdefull eftersom det underlättar hennes arbete att veta om en ung person har kontakter med socialtjänsten. Det är också bra i de fall samordnaren har svårt att etablera kontakt. Individ- och omsorg informerar inte regelmässigt om de arbetar med en ung person som avbryter sina studier, men gymnasiesamordnarens förhoppning är att en sådan rutin kan skapas då gruppens samverkansformer etableras. Kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen deltar inte i gruppen om gemensamma barn. Flertalet av de intervjuade personerna på olika förvaltningar efterlyser mer formell samverkan mellan utbildningskontoret, elevhälsan, socialtjänsten och kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen. Chefen för enheten för vägledning och arbete har förhoppningar om att den typen av samverkan ska växa fram i arbetet kring UV-piloten om verksamheten permanentas. Hon menar också att arbetet med sommarjobb till viss del präglas av en samverkan inom staden eftersom sommarjobben finns inom förvaltningarna Samverkan med andra aktörer Samverkan med Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Solna arbetar med arbetssökande i Solna, på Ekerö och i Sundbyberg. Kontoret har sedan tidigare haft överenskommelser med både Ekerö och Solna kring insatser för arbetslösa ungdomar i jobbgarantin. En liknande överenskommelse har inte funnits med Sundbyberg fram tills helt nyligen. I slutet av oktober 2013 tecknade kompetens- och 15

17 arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen ett avtal där det framgår att staden förbinder sig att ordna aktiviteter för unga år som är långtidsarbetslösa (mer än 90 dagar) samt unga år som är berättigade till tidiga insatser (de som ej har fullständiga gymnasiebetyg samt de som står långt från arbetsmarknaden). Överenskommelsen sträcker sig fram till slutet på 2014 och reglerar två insatser, en gruppinriktad verksamhet och en individuell verksamhet. Enligt överenskommelsen kan Arbetsförmedlingen anvisa ungdomar år, som är boende i Sundbyberg till aktiviteterna. Upp till 14 deltagare kan anvisas löpande men antalet kan variera beroende på behov och möjligheter att ta emot deltagare. Anvisningsperioden vid gruppaktivitet är minst åtta veckor med möjlighet till förlängning. Sundbyberg Stad tar in nya deltagare gruppvis beroende på behov och möjlighet. Målet med gruppaktiviteterna är att: 1. Ge ökad kunskap om arbetsmarknaden och förbättra individens chanser att bli studiemotiverad och få möjlighet till praktik som kan leda till att komma närmare arbetsmarknaden. 2. Ge erfarenhet av olika miljöer/arbetsplatser och träffa nya människor, där ungdomen får växa med uppgiften, känna sig betydelsefull och få bättre självförtroende. Ovanstående ska hjälpa individen att komma närmare en anställning genom att: Deltagaren varje dag under minst fyra veckor träffas på bestämda tider. Deltagaren får möjlighet att ta del av skräddarsydda insatser som vänder sig till ungdomar där de får känna samhörighet och utvecklas. Deltagaren får träffa arbetsgivare och gå på arbetsplatsbesök där de själva får höra vad en arbetsplats värdesätter hos en person som söker jobb hos dem, de får även möjlighet att se hur det ser ut på riktigt på en arbetsplats. Praktik i minst fyra veckor. Uppföljning och stöd på praktikplatsen i minst fyra veckor. Deltagaren får en individuell handlingsplan utifrån sina egna förutsättningar. De individuella insatserna som regleras i avtalet är kartläggning, studie- och yrkesvägledning, jobbsökeri, intervjuträning, praktikanskaffning, praktikplacering och uppföljning enligt den modell som Unga Vuxna redan arbetar efter. Samverkan med andra myndigheter Staden har mycket begränsad samverkan med andra myndigheter kring målgruppen unga arbetslösa. Samverkan på individnivå för omyndig person förutsätter samtycke från vårdnadshavare. Den samverkan som först behöver utvecklas är emellertid på strategisk nivå mellan myndigheterna och kommunen. Samverkan med näringslivet Enheten för vägledning och arbete har en väl utvecklad samverkan med det lokala näringslivet. Arbetslivsslotsen arbetar med att hitta praktikplatser inom den privata sektorn och har ett stort kontaktnät inom och utanför staden. Samverkan med andra kommuner Sundbybergs stad har år , , deltagit i projektet KNUT (Kommunalt Nätverk UTveckling). Det handlar i korta drag om att utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser så att fler blir självförsörjande. Det övergripande målet med KNUT-samarbetet är att rätt person ska få rätt insats, i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad. Deltagande kommuner har varit Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje, Nacka, Värmdö och Södermalms stadsdelsförvaltning. Från Sundbyberg stad har kom- 16

18 petens- och arbetsmarknadsförvaltningen och individ- och omsorgsförvaltningen deltagit aktivt i arbetet. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har varit en samverkanspartner under hela perioden. Projektet avslutades den 31 december En central del i KNUT är en särskild metodik, InstrumentX, som används för att bedöma behov hos personer med försörjningsstöd. Enligt chefen för myndighet ekonomiskt bistånd har det sedan de började använda InstrumentX blivit tydligt att det finns mycket begränsat med insatser för de personer som bedöms stå längst bort från arbetsmarknaden. Dessa personer kan ha aktivt missbruk, har ofta psykisk ohälsa i varierande grad och är aktuella i rehabilitering och har kontakter med landstinget och Försäkringskassan. 6. Bedömning 6.1. Svar på revisionsfrågorna Arbetsmarknadsarbetet Är styrningen och organiseringen av arbetsmarknadsarbetet tydlig? Kommunfullmäktige har formulerat prioriterade mål för en växande stad i arbete. Vår bedömning är att det i styrdokument samt i reglementen är tydligt att kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har det främsta ansvaret för att realisera stadens arbetsmarknadsarbete. De riktade medel som följer med jobbpaketet gör det möjligt. Inom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen är det främst enheten för vägledning och arbete som har ansvaret för att implementera jobbpaketet och omsätta målen i praktisk tillämpning. Där finns verksamheten Unga vuxna som arbetar med unga år. Vår bedömning är därför att styrning och organisering är tydligt. Finns det tydliga mål för arbetsmarknadsarbetet? Kommunfullmäktige har tagit fram ett antal mål för att skapa en växande stad i arbete. Vår bedömning är att målen till stor del är tydliga. Det finns ett mål om satsning på framtidsjobb, som behöver klargöras eftersom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen inte kan förklara vad som avses. Följs verksamheten systematiskt upp i förhållande till målen? Inom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen sker uppföljning i delårsbokslut och bokslut. Enheten för vägledning och arbete skriver även en kvalitetsrapport två gånger per år till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Inom individ- och omsorgsförvaltningen finns mycket begränsade möjligheter att få ut statistik ur verksamhetssystemet, vilket försvårar uppföljningen och över lag ger en uppföljning av sämre kvalitet. Använder staden vedertagna definitioner när staden redovisar sin arbetslöshetsstatistik? Finns det någon avvikelse från vedertagna definitioner? Samtlig arbetslöshetsstatistik utgår från Arbetsförmedlingens statistik och definitioner. Hur omfattande är ungdomsarbetslösheten i Sundbybergs stad enligt officiell statistik? Arbetsförmedlingens statistik per visar att Sundbyberg har en något högre andel (8,8 %) öppet arbetslösa unga än länet (7,2 %). 17

19 Hur omfattande är andelen ungdomar som får försörjningsstöd? Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren? Utvecklingen över tid för andelen unga med ekonomiskt bistånd går att hitta i Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Där finns siffror från år 2010 och år 2011 som visar att andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd i Sundbyberg varit 5,1 respektive 5,2 procent. I Stockholms län var det 5,8 respektive 4,9 procent. Vidtas tillräckliga åtgärder/sker särskilda satsningar för att minska arbetslösheten bland unga? Det finns insatser riktade till unga personer över 18 år. Det handlar om kartläggning, matchning, coachning samt jobbsökaraktiviteter. Vidare finns möjlighet att få praktik eller kommunal visstidsanställning. I och med en nytecknad överenskommelse med Arbetsförmedlingen kommer staden även ha insatser för dem som varit arbetslösa längre än 90 dagar, vilket är positivt. Under hösten 2013 sker en särskild satsning, UV-piloten, finansierad via jobbpaketet. Projektet ska testa förvaltningsövergripande samverkan och även ett arbetssätt med fyra veckor kursverksamhet följt av fyra veckors studier. Målgruppen är unga år som inte studerar eller arbetar. Samtidigt finns begränsat med åtgärder för gruppen från 16 år som inte påbörjat eller har avbrutit gymnasiestudier. Gymnasiesamordnaren inom utbildningskontoret arbetar systematiskt med att kartlägga och kontakta gruppen, men för den som inte vill studera finns inte mycket att erbjuda. Under den senaste tioårsperioden har olika initiativ tagits för att samverka kring målgruppen och ta fram meningsfulla åtgärder. Satsningarna har präglats av en brist på kontinuitet. De elever som har sociala problem och/eller psykisk ohälsa hamnar ofta enligt de intervjuade mellan stolarna eftersom de inte är i skick att klara studier. De flesta har ingen kontakt med någon som har en helhetssyn på deras situation. Det finns inte heller anpassade aktiviteter eller program för den här gruppen. Det finns insatser, och ett arbete i projektform, men det saknas ett förvaltningsövergripande helhetsgrepp med en tydlig formell samverkan, konkreta tidiga åtgärder och en systematisk uppföljning av åtgärderna, särskilt för de som är yngre än 18 år. Leder stadens arbete till att fler ungdomar går vidare till arbete eller studier? Enheten för vägledning och arbete följer upp om deras insatser leder till studier eller arbete. Endast verksamheten Unga Vuxna redovisar resultat för unga år. Den senaste rapporten från våren 2013 visade att verksamheten haft 50 deltagare under våren Av dem har 23 avslutat varav tio personer gått vidare till arbete och tre personer gått till a-kassa. Övriga tio personer avbröt av känd eller okänd anledning. Drivs det projekt/satsningar kring arbetsmarknadsinsatser i Sundbyberg? Åtgärder/projekt kopplade till försörjningsstöd? Den satsning som just nu bedrivs i projektform är UV-piloten. Det har tidigare funnits åtgärder riktade till gruppen från 16 år som inte går i gymnasiet, men det saknas för tillfället. De unga i åldern år som har försörjningsstöd måste skriva in sig på Arbetsförmedlingen och remitteras till verksamheten Unga vuxna inom kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen. Följs projekten/satsningarna upp? Finns det mål? Är resultaten tillräckliga? Det finns planer på att genomföra en utvärdering av UV-piloten. I övrigt har satsningarna för målgruppen unga saknat kontinuitet och det är svårt att avgöra resultaten eftersom det saknats ett helhetsgrepp. 18

20 Har staden genomfört några åtgärder utifrån tidigare granskningar av området? Inga tidigare granskningar skett och åtgärder har därför inte kunnat genomföras. Finns det inom staden övergripande rutiner rörande det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år? Det finns en Handlingsplan med rutiner som gymnasiesamordnaren arbetar efter. Formella rutiner för samverkan kring målgruppen år som inte går i gymnasiet finns inte och bör tas fram gemensamt av kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, individ- och omsorgsnämnden samt grundskole- och gymnasienämnden. Samarbete inom staden samt med andra samhällsaktörer Har staden ett väl fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen? Sektionschefen på Arbetsförmedlingen som har kontakt med Sundbybergs stad menar att samarbetet med staden fungerar allt bättre. Det är positivt att staden tecknat en överenskommelse med Arbetsförmedlingen eftersom det förpliktigar ett fördjupat samarbete. Har staden väl fungerande samverkan med andra aktörer som Försäkringskassa och näringsliv? Det finns mycket begränsad samverkan med andra myndigheter kring unga arbetslösa. Enligt de intervjuade kan bristen på samverkan och helhetsgrepp göra att unga personer med social problematik, missbruk eller psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna och inte har någon kontaktperson som har en helhetssyn på deras situation. Staden har en väl utvecklad samverkan med näringslivet, både i och utanför stadens gränser. Sker samverkan mellan nämnder inom staden och med externa parter på ett effektivt sätt? Vår bedömning är att samverkan inom staden och externt är ett förbättringsområde Sammanfattande bedömning Granskningens syfte är att identifiera och bedöma stadens åtgärder för att förebygga arbetslöshet och minska dess konsekvenser. Granskningen avgränsas till ungdomar (16-24 år). Vår bedömning är att det finns åtgärder, men att de i viss mån behöver utvecklas, i synnerhet behöver staden stärka sina förebyggande insatser. Det saknas ett förvaltningsövergripande helhetsgrepp med en tydlig formell samverkan, konkreta tidiga åtgärder och en systematisk uppföljning av åtgärderna, särskilt för de som är yngre än 18 år. De program och åtgärder som funnits den senaste tioårsperioden har saknat kontinuitet. Antalet personer år som i augusti 2013 var öppet arbetslösa har ökat med 33 personer, eller 20,2 procent sedan samma månad i fjol. Sundbybergs stad har en högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet i länet. Det prioriterade målet En växande stad i arbete är en långsiktig vision. Det är positivt att kompetens- och arbetsmarknadsnämnden hanterar jobbpaketet och kan använda medlen till riktade satsningar. Det är också positivt att det pågår ett utvecklingsarbete i form av UV-piloten och en ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen om insatser för unga arbetslösa. Fördjupade resultatuppföljningar och analyser av måluppfyllelsen är nödvändiga för att kunna bedöma verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet. 19

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Petra Wallin 2015-06-05 1 (5) Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar 16 20 år i Sundbyberg Kommunen har fram till och med december 201 haft skyldighet att, enligt

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år,

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år, 1 2012-05-07 Rapport: Informationsansvaret, ungdomar 16-20 år, Bakgrund I skollagen regleras kommunernas ansvar för uppföljning av ungdomar, 16 20 år, som befinner sig utanför utbildning eller arbete.

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år. Tommy Berglund Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar 18-24 år. Inledning Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Revisionssrapport Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Krokoms kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor, Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-357154 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 Sammanfattning Fler ungdomar studerar eller arbetar Fler ungdomar har kommit tillbaka till studier eller arbete efter att de hoppat av gymnasiet jämfört

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

Granskning av det kommunala informationsansvaret

Granskning av det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Christina Widerstrand Certifierad kommunal revisor december 2013 Granskning av det kommunala informationsansvaret Kristianstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2015-11-18 AMN-2015-0356 Rev.2015-12-01 Arbetsmarknadsnämnden Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd Förslag till beslut: att inrätta

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-12 Vår referens Ann-Sofie Nordh Direkttelefon 040-34 21 41 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 11 Dnr 2013-163 Förslag till yttrande: Delbetänkande:

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år Ljusdals kommun December 2010 David Emanuelsson Sammanfattning... 2 Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfråga och metod... 1 Resultat

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2015-06-02 Handläggare Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Införandet av ett system

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, Cirkulärnr: 07:23 Diarienr: 07/1843 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Datum: 2007-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Statskontoret ska, när det gäller samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen kartlägga:

Statskontoret ska, när det gäller samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen kartlägga: Regeringsbeslut II:2 2012-02-23 S2011/9837/FST (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att kartlägga kommunernas och Arbetsförmedlingens insatser för personer med ekonomiskt

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar ELISABETH JOHANSSON SID 1/4 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Skolinspektionen Verksamhetsrapport 2 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län november 2013 9 326 (8,2 %) 4 225 kvinnor (7,8 %) 5 101 män (8,5 %)

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen Hela Familjen Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd Individ- och familjeomsorgen Bakgrund v Ökat antal hushåll med försörjningsstöd v Långvarigt biståndsmottagande v Hög andel barn

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-15 Handläggare Karolina Landowska Tel: 508 35 509 Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet Adrian Göransson revisionskonsult Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I Landskrona pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet ÖVERENSKOMMELSE KOMMUNLEDNINGSKANSLIET

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet ÖVERENSKOMMELSE KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/ , med förslag till beslut att

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/ , med förslag till beslut att stadsdelsnämnd Sida 54 (81) Del 2 Öppna delen 23 Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) - Svar på remiss Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/904-2013,

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer