Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun"

Transkript

1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: Reviderad: , Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun

2 1 (16) Innehållsförteckning 1. Vem får ersättning? För vad ges ersättning? Arvode Arvode till kommunalråd Arvode till ordförande Arvode till vice ordförande Arvode vid sammanträden med mera Beredskap inom individ- och familjeomsorgen Arvode vid sammanträde med kommunfullmäktige Arvode till revisorer Arvode till ersättare Justeringsarvode Förlorad arbetsinkomst med mera Förlorad arbetsinkomst Förlorad semesterförmån Förtroendevalda som är arbetslösa, sjukskrivna eller har förtidspension/sjukbidrag Kommunal pension Bestämmelser om pensionsförmåner Pensionsavgifter på fast ordförandearvode Bestämmelser om pension och omställningsstöd för förtroendevalda Ersättning för kostnader Resor och traktamenten Kostnader för barntillsyn Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader Övriga kostnader Gemensamma bestämmelser Hur begär man ersättning? Utbetalning Tolkning av bestämmelserna Beloppsbilaga - ersättningar till förtroendevalda Arvode till kommunalråd Arvode till ordförande och ledamöter Arvode vid sammanträden m.m

3 2 (16) 3.4 Beredskapsarvode för individ- och familjeomsorgsnämnden Förlorad arbetsinkomst Förlorad semesterförmån Förlorad pensionsförmån Resor och traktamente Barntillsynskostnader Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader... 14

4 3 (16) 1. Vem får ersättning? Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, revisorer och revisorsersättare samt för förtroendevalda som utses till ledamöter i de organ (beredningar, utskott, bolag eller motsvarande) som särskilt utses av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd. För andra grupper, ej förtroendevalda, kan nämnd besluta om ersättning om hela eller delar av arvodesreglerna. 2. För vad ges ersättning? Ledamöter, ersättare samt andra förtroendevalda med närvarorätt har rätt till arvode för sammanträde samt ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån, förlorad semesterförmån, särskilda arbetsförhållanden, kostnader förorsakade av förtroendeuppdraget vid: 1. Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar samt revisorernas sammanträden. 2. Sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. 3. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som har direkt samband med förtroendeuppdraget. 4. Förhandling eller förberedelse till förhandling med motpart till kommunen till exempel personalorganisation. 5. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör. 6. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan eller intressesammansatt organ. 7. Överläggning med anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde tillhör. 8. Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott. 9. Besiktning eller inspektion. 10. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 11. Kommunal representation (gäller 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige). För att ersättning ska utgå vid ovan nämnda tillfällen fordras att den förtroendevaldes deltagande sker efter skriftlig kallelse till sammanträde eller motsvarande. För att ersättning ska utgå vid övriga tillfällen fordras beslut om deltagande av nämnd eller ordförande.

5 4 (16) 3. Arvode 3.1 Arvode till kommunalråd Kommunalråd får arvode med belopp enligt bilaga. Kommunalråd som tjänstgör på heltid får inga andra arvoden. Kommunalrådstjänst får delas mellan flera förtroendevalda, gäller dock inte för kommunstyrelsens ordförande. Kommunalråd som inte tjänstgör på heltid får arvode enligt den sysselsättningsgrad som kommunfullmäktige beslutat om. Deltidsarvoderat kommunalråd som även har uppdrag som vice ordförande i kommunstyrelsen eller har uppdrag som ordförande eller vice ordförande i något av dess utskott får inget särskilt arvode som finns enligt bilaga för dessa uppdrag. Sammanträdesarvode utgår inte heller till deltidsarvoderat kommunalråd vid deltagande i kommunstyrelsens eller dess utskott, beredningar, sammanträden med mera. Deltidsarvoderat kommunalråd som har uppdrag utanför kommunstyrelsens ansvarsområde har rätt till arvoden enligt dessa bestämmelser. Sammanlagt kan ett deltidsarvoderat kommunalråd inte få högre arvode än vad som utgått om hen tjänstgjort på heltid. Arvoden till kommunalråd uppräknas med belopp som motsvarar det genomsnittliga resultatet av lönerevision för kommunens förvaltningschefer. Uppräkningen ska ske vid samma tidpunkter då löneökning sker. Parlamentariska nämnden fastställer uppräkningen. Kommunalråd som avgått med visstidspension och som därefter väljs till annat kommunalt uppdrag kan sammanlagt i visstidspension och arvode inte få mer än vad som utgår till heltidsengagerat kommunalråd. Kommunalråd har rätt till ledighet vid sjukdom, semester med mera enligt samma regler som gäller för kommunens anställda. 3.2 Arvode till ordförande Arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet till ordförande är (för arvode till uppgifter som inte har definierats nedan får det i det enskilda fallet beslutas av nämnden/beredning): 1. Arvode utgör ersättning för det politiska uppdraget i respektive nämnd. 2. Sammanträde med beredning/utskott, styrelse/nämnd. 3. Sammanträde med annat kommunalt organ inom ramen för ordförandeuppdraget 4. Sammanträde med särskild tillsatt projekt och/eller utredningsgrupper. 5. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt. 6. Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 7. Överläggning med tjänsteman eller annan anställd. 8. Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling. 9. Mottagning av allmänheten, telefonsamtal, mail eller liknande. 10. Besluta och ev. bereda inför beslut enligt delegationsordning 11. Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala organ. 12. Protokolljustering. 13. Deltagande i verksamhetsuppföljningar. 14. Restid i samband med ovan uppräknade åtgärder.

6 Kommunfullmäktiges ordförandes uppdrag är att förbereda och leda kommunfullmäktiges sammanträde samt dess beredning. Kommunfullmäktiges ordförande ska också representera kommunen i officiella sammanhang. 5 (16) Ersättningen för förlorad arbetsinkomst ingår som en del i det arvode som utgår till ordföranden. I de fall nämnden tagit beslut om uppdrag för ordförande utöver ordinarie uppgifter kan nämnden besluta att sammanträdesersättning ska utgå för uppdraget och i de fallen utgår även ersättning för förlorad arbetsinkomst om sådan finns. Sammanträdesarvode och/eller förlorad arbetsinkomst för uppdrag enligt särskilt beslut i nämnd expedieras till personalchefen för utbetalning. Till nya ordföranden utgår vid behov av introduktionsutbildning sammanträdesarvode för maximalt tre dagar. För dessa dagar utgår även förlorad arbetsinkomst om sådan finnas. Ansökan om arvode och/eller förlorad arbetsinkomst för introduktionsutbildningen beslutas av personalchefen. För deltaganden i kurser, konferenser och studieresor utgår, efter delegationsbeslut av vice ordförande/utskott, sammanträdesarvode till ordföranden. Under dessa förutsättningar utgår även ersättning för förlorad arbetsinkomst om sådan finns. Sammanträdesarvode och förlorad arbetsinkomst för uppdrag enligt särskilt skriftligt delegationsbeslut av vice ordförande expedieras till personalchefen för utbetalning. Till ordförande i kommunfullmäktige, nämnder och revisionen utgår ordförandearvode med belopp enligt bilaga. Sammanträdesersättning utgår inte till ordförande i kommunfullmäktige och nämnder. För förtroendevald som har uppdrag som ordförande i nämnd eller utskott och som är förhindrad (till exempel på grund av sjukdom) att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad minskas arvodet i motsvarande mån. Arvodet flyttas då över till den förtroendevald som övertar ordförandeuppdraget. När ordinarie ordförande återgår till sitt uppdrag återgår arvodet och uppgifterna till den ordinarie ordföranden. 3.3 Arvode till vice ordförande Följande arbetsuppgifter är i omfattning i relation till tio procent av ordförandens arvode. Arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet till vice ordförande är (uppgifter som inte har definierats nedan får i det enskilda fallet beslutas av nämnden): 1. Sammanträde med annat kommunalt organ 2. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt. 3. Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 4. Överläggning med tjänsteman eller annan anställd. 5. Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling. 6. Mottagning av allmänheten, telefonsamtal, mail eller liknande. 7. Besluta och ev. bereda inför beslut enligt delegationsordning 8. Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala organ. 9. Protokolljustering i egenskap av ordförande. 10. Deltagande i verksamhetsuppföljningar. 11. Restid med samband med ovan uppräknade åtgärder. Vice ordförande i nämnd/bolagsstyrelse får arvode med belopp som är 10 procent av respektive ordförandearvode enligt bilaga.

7 Utses annan än nämndens ordförande till ordförande för utskott inom nämndens område utgår för detta uppdrag arvode motsvarande 10 % av ordförandearvodet. Förtroendevald som utses både till vice ordförande och ordförande för utskott har rätt till både arvode som vice ordförande och ordförande i utskott. 6 (16) Ersättningen för förlorad arbetsinkomst ingår som en del i det arvode som utgår till vice ordföranden. I de fall nämnden tagit beslut om uppdrag för vice ordförande utöver ordinarie uppgifter kan nämnden besluta att sammanträdesersättning ska utgå för uppdraget och i de fallen utgår även ersättning för förlorad arbetsinkomst om sådan finns. Sammanträdesarvode och/eller förlorad arbetsinkomst för uppdrag enligt särskilt beslut i nämnd expedieras till personalchefen för utbetalning. Nyvalda vice ordförande får sammanträdesersättning till maximalt tre dagars introduktionsutbildning om behov finns. För dessa dagar utgår även ersättning för förlorad arbetsinkomst om sådan finnas. Ansökan om arvode och/eller förlorad arbetsinkomst för introduktionsutbildningen beslutas av personalchefen. För deltaganden i kurser, konferenser och studieresor utgår, efter delegationsbeslut av ordförande/utskott, sammanträdesarvode till vice ordföranden. Under dessa förutsättningar utgår även ersättning för förlorad arbetsinkomst om sådan finns. Sammanträdesarvode och förlorad arbetsinkomst för uppdrag enligt särskilt skriftligt delegationsbeslut av ordförande/utskott expedieras till personalchefen för utbetalning. Arvodet till vice ordförande gäller i förekommande fall både 1:e och 2:e vice ordförande. Vid fastställande av ersättning till vice ordförande i kommunstyrelsens utskott används för beräkning av beloppet som anges i bilaga vid Ordförande i utskott (inte kommunalråd). Förtroendevald som utses både till vice ordförande och till ordförande för utskott har rätt till fullt arvode för båda uppdragen. För förtroendevald som har uppdrag som vice ordförande i nämnd eller utskott och som är förhindrad (till exempel på grund av sjukdom) att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad minskas arvodet i motsvarande mån. Arvodet flyttas då över till den förtroendevalda som övertar vice ordförandeuppdraget. När ordinarie vice ordförande återgår till sitt uppdrag återgår arvodet och uppgifterna till den ordinarie vice ordföranden. 3.4 Arvode vid sammanträden med mera För sammanträde eller motsvarande som varar mindre än fyra timmar utgår så kallat halvdagsarvode med belopp enligt bilaga. För sammanträde eller motsvarande som varar fyra timmar eller mer utgår heldagsarvode enligt bilaga. Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden, justering av protokoll eller har andra uppdrag enligt kapitel 2 har högst rätt till arvode motsvarande heldagsarvode. 3.5 Beredskap inom individ- och familjeomsorgen Beredskap inom individ- och familjeomsorgen delas av beredningens tre medlemmar. Det innebär att varje ledamot har beredskap fyra månader per år enligt av beredningen upprättat schema. I ordförandearvodet ingår beredskapen. För övriga två ledamöter utgår ersättning per beredskapsperiod enligt bilaga. 3.6 Arvode vid sammanträde med kommunfullmäktige Med undantag för vad som angetts ovan utgår till ledamot och ersättare för varje fullmäktigesammanträde ersättning med ett halvdagsarvode med belopp enligt bilaga.

8 Vid sammanträden som genomförs under dagtid och varar mer än fyra timmar utgår heldagsarvode med belopp enligt bilaga. 7 (16) 3.7 Arvode till revisorer Arvode till ordförande och ledamot framgår av bilaga. Ersättningen som ledamot är inräknat i arvodet som ordförande. Vice ordförande får, förutom ersättning som ledamot, arvode som är 10 procent av ordförandearvodet. Kommunledningskontoret bistår med sekreterare. Sammanträdesarvoden enligt 3.4 utgår inte till ordförande och ledamot inom revisionen. Arvode till ordförande och ledamöter av revisionen börjar utgå från och med när man tillträder respektive uppdrag. Arvodena utgår till dess att kommunfullmäktige slutligt behandlat revisionsberättelsen för den period som revisorerna är valda att granska. 3.8 Arvode till ersättare Ersättare som är närvarande vid sammanträde eller motsvarande arvoderas efter samma grunder som ordinarie ledamot oavsett om ersättaren tjänstgör eller inte. 3.9 Justeringsarvode Ersättning för tid- och platsbestämd protokollsjustering framgår av beloppsbilaga. Förlorad arbetsinkomst med mera 4.1 Förlorad arbetsinkomst Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp som framgår av bilaga. Förtroendemän som har sitt arbetsschema förlagt att mera frånvaro krävs än för själva sammanträdet har rätt till ersättning dock inte högre än ett maxbelopp. Kostnaderna ska kunna styrkas med intyg från arbetsgivaren. Ordföranden skriver under begäran om ersättning. Förtroendevalda som begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst och som är egen företagare har rätt till ersättning dock inte högre än ett maxbelopp som framgår av bilaga. Egen företagare ska på uppmaning kunna styrka inkomstförlusten genom att visa upp den löpande bokföringen. Ordföranden skriver under begäran om ersättning. För andra utgifter ges ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl föreligger. Ersättning ges inte då den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller dylikt förhindra utgifternas uppkomst. Denna ersättning betalas ut i stället för förlorad arbetsförtjänst dock inte högre än ett maxbelopp enligt bilaga. 4.2 Förlorad semesterförmån Ersättning betalas ut för förlorad semesterförmån som kan intygas. Ersättningen är lika hög som den förlorade förmånen, dock inte högre än det maxbelopp kommunfullmäktige fastställt. Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkats men inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som framgår av bilaga.

9 4.3 Förtroendevalda som är arbetslösa, sjukskrivna eller har förtidspension/sjukbidrag För förtroendevalda i Nässjö kommun ska följande beaktas vid arbetslöshet, sjukskrivning, förtidspension/sjukbidrag eller föräldraledighet Arbetslöshet Förtroendevald som omfattas av arbetslöshet rekommenderas att alltid kontakta sitt fackförbund och arbetsförmedlingen. Dessa avgör i sin tur om eventuell a-kassa påverkas av förtroendeuppdraget. 8 (16) Allmänt gäller följande. För förtroendevald som omfattas av arbetslöshet utgår förrättningsarvode enligt kommunens regler för förtroendeuppdrag. Om den förtroendevalde uppbär a-kasseersättning utgår inte ersättning för förlorad arbetsförtjänst för denna tid. Om den förtroendevalde uppger till fackförbundet att denne på grund av sitt uppdrag inte kunnat stå till arbetsmarknadens förfogande utgår inte a- kasseersättning. Vid sådant fall kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå Sjukskrivning, förtidspension/sjukbidrag För förtroendevald som omfattas av något av i rubriken nämnda kriterier ska kontakt alltid tas med Försäkringskassan som individuellt får pröva om sjukskrivning, förtidspensionering eller sjukbidrag påverkas av förtroendeuppdraget. Allmänt gäller följande. Fyra grader av förtidspension/sjukbidrag kan beviljas med hänsyn till arbetsförmågans nedsättning. Dessa är: hel, tre fjärdedels, halv och en fjärdedels förtidspension/sjukbidrag. Vid fullt sjukbidrag medges en viss arbetsinkomst vid sidan av upp till en åttondel av den inkomst den förtroendevalde skulle ha haft vid sitt vanliga förvärvsarbete. Arbetsinkomst som inte överstiger en åttondel av den normala inkomsten vid arbete på heltid i viss sysselsättning eller uppdrag bör inte påverka rätten till helt bidrag. Deltagande i föreningsliv eller kursverksamhet som motsvarar vad en yrkesverksam person vanligen utför på sin fritid bör inte beaktas vid bedömning av arbetsförmågan. Rätten till pension påverkas däremot om den försäkrades aktiviteter motsvarar sådana arbetsinsatser som vanligen utförs av förvärvsarbetande. Vid delsjukbidrag tillämpas idag större restriktivitet än tidigare. Vid exempelvis 25 procent sjukbidrag och 75 procent arbetsförmåga kan man inte ha ett förtroendeuppdrag som ändrar fördelningen på arbetsförmåga och oförmåga Föräldraledighet För förtroendevald som är föräldraledig utgår förrättningsarvode enligt kommunens regler för förtroendeuppdrag. Den förtroendevalde ska alltid kontakta försäkringskassan, som gör en bedömning i varje enskilt fall av om föräldern uppfyller kriterierna för att kunna utföra förtroendeuppdrag med bibehållen föräldrapenning. När det gäller bedömningen av rätt till föräldrapenning bör bortses från den tid som föräldern ägnar åt politiska uppdrag när uppdraget klart har karaktären av en bisyssla till det vanliga arbetet. 1 I de fall försäkringskassan inte bedömer att föräldern kan fortsätta att uppbära föräldrapenning kan i stället ersättning för förlorad arbetsinkomst utgå från kommunen. 1 Finns beskrivet i proposition 1976/77:117, s 54

10 9 (16) 5. Kommunal pension 5.1 Bestämmelser om pensionsförmåner (Gäller från och med den 1 januari 2006) För hel- och deltidsengagerade förtroendevalda finns särskilda bestämmelser om pensionsförmåner. Nuvarande regler benämns PBF och gäller från för förtroendevalda som har uppdraget efter Bestämmelserna gäller för den som fullgör uppdrag på heltid eller lägst 40 procent. Kommunfullmäktige beslutade i samband med att reglerna antogs att från samordningsreglerna vid visstidspension, PBF 10 moment 3, undanta ett prisbasbelopp. Vid beräkning av pensionens storlek, PBF 8, baseras beräkningen på de utbetalda arvodena under de två sista hela kalenderåren. Pension enligt PBF utges först efter ansökan från förtroendevald. För övriga förtroendevalda gäller, från och med 1 januari 2005 till och med 31 december 2010, att 3,5 procent av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst betalas varje år i efterskott, till en pensionsförsäkring för den förtroendevalde. För förtroendevald i kommunen (ej kommunalråd) gäller, från och med 1 januari 2011, att pensionsersättning utbetalas motsvarande den pensionsavgift som gäller inom KAP-KL och beräknas på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Pensionsersättningen betalas ut kontant en gång per år. För tid före 1 januari 2005 gäller att ersättning betalas ut för förlorad pensionsförmån som kan intygas. Ersättningen är lika hög som den förlorade förmånen, dock inte högre än det maxbelopp kommunfullmäktige fastställt. Förtroendevald som kan visa att pensionen faktiskt påverkats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som framgår av bilaga. Samma regler gäller för förlorad pensionsförmån på den delen av den förlorade arbetsförtjänsten som ligger över maxbeloppet för förlorad arbetsförtjänst enligt bilaga. 5.2 Pensionsavgifter på fast ordförandearvode (Gäller från och med den 1 januari 2015) För den tid ordföranden är tjänstledig från ordinarie arbete för sitt ordförandeuppdrag utgår efter inlämnad ansökan ersättning för förlorad pensionsförmån. Pensionsersättningen motsvarar den pensionsavgift som gäller inom KAP-KL och beräknas på den förlorade arbetsinkomsten tjänstledigheten innebär. Pensionsersättningen betalas ut kontant en gång per år. 5.3 Bestämmelser om pension och omställningsstöd för förtroendevalda Nässjö kommuns bestämmelser om pension och omställningsstöd anges i ett särskilt avtal som heter OPF-KL. OPF-KL (Omställningsstöd och Pension till förtroendevalda), tillämpas på förtroendavald som väljs för första gången i samband med valet 2014 och som tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- eller pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

11 10 (16) 6. Ersättning för kostnader 6.1 Resor och traktamenten Ersättning för resekostnader från bostaden eller efter särskild bedömning från arbetsplatsen till sammanträdesplatsen utgår enligt gällande reglemente och bilersättningsbestämmelser då avståndet mellan förtroendemannens bostad och sammanträdet överstiger 5 kilometer. Ansökan om resor mellan arbetsplatsen och förrättning godkänns av personalchefen. Av miljöskäl är det viktigt att de politiska uppdragen planeras på ett sådant sätt att antalet resor minimeras och därmed minska påverkan på miljön. Vid avstånd mellan kilometer utges restidsarvode med 50 kronor. Vid avstånd överstigande 20 kilometer utges restidsarvode med 100 kronor. 6.2 Kostnader för barntillsyn Om barntillsyn krävs för att förtroendevald ska kunna delta i sammanträde ersätter kommunen kostnaderna om barnet/barnen är yngre än tolv år. Om särskilda skäl finns ges ersättning även för tillsyn av barn som är äldre än tolv år. Kommunfullmäktige har fastställt en maxnivå för ersättningen. Om familjemedlem i hushållsgemenskap utför tillsynen ersätts den inte av kommunen. Ersättning betalas heller inte ut för tid som barnet varit på förskola etc. 6.3 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person Kommunen ersätter kostnader för tillsyn eller vård av funktionshindrad eller svårt sjuk person om detta krävs för att en förtroendevald person ska kunna delta i ett sammanträde. Ersättningen betalas ut under förutsättning att den sjuke eller funktionshindrade vistas i den förtroendevaldes hem. Kommunfullmäktige har fastställt ersättningens maxnivå. Om familjemedlem eller annan nära anhörig utför tillsynen ersätts den inte av kommunen. 6.4 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader Om en förtroendevald har extra kostnader för sitt uppdrag på grund av ett funktionshinder ersätter kommunen dessa kostnader. Med extra kostnader menas utgifter för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar. Kommunfullmäktige har fastställt ersättningens maxnivå. 6.5 Övriga kostnader Kostnader som inte nämns på annat ställe i dessa regler ersätts om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förorsakat dem. Beslut om ersättning för övriga kostnader fattas av parlamentariska nämnden.

12 11 (16) 7. Gemensamma bestämmelser 7.1 Hur begär man ersättning? Arvode till ordförande och vice ordförande samt sammanträdesarvoden utbetalas utan att den förtroendevalde särskilt behöver ansöka om det. För övriga kostnader ska särskild anmälan göras. Parlamentariska nämnden och/eller respektive nämndsekreterare utfärdar administrativa anvisningar. Ersättning för förlorad arbetsinkomst måste begäras senast ett år efter sammanträdesdagen. Ersättning för förlorad pensionsförmån måste begäras senast två år efter pensionstillfället. Övriga ersättningar måste begäras inom ett år efter den dag kostnaderna uppstod. 7.2 Utbetalning Arvoden och ersättningar utbetalas månadsvis. Samma gäller även för ersättning för förlorad pensionsförmån om ingen annan överenskommelse träffas med förtroendemannen. 8. Tolkning av bestämmelserna Uppstår tveksamhet om hur dessa bestämmelser ska tolkas avgörs dessa av parlamentariska nämnden.

13 12 (16) Beloppsbilaga - ersättningar till förtroendevalda Vissa ersättningar är beräknade efter prisbasbeloppet (2014 års prisbasbelopp). 3.1 Arvode till kommunalråd Kommunstyrelsens ordförande kr/mån Beloppet gäller från Övriga kommunalråd kr/mån Beloppet gäller från Arvode till ordförande och ledamöter Uppräkning sker med den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda. Uppräkning sker vid nästkommande årsskifte efter beslut i parlamentariska nämnden (senaste uppräkningen enligt beslut ). Kommunfullmäktiges ordförande Kommunstyrelsens v. ordförande (ej kommunalråd) Ordförande i utskott (ej kommunalråd) Barn- och utbildningsnämndens ordförande kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån Socialnämndens ordförande kr/mån Exklusive beredskapsarvode. Ordförande i socialnämndens individutskott kr/mån* Exklusive beredskapsarvode. * Månadsarvodet utgör 80 % av arvodet för socialnämndens ordförande Tekniska servicenämndens ordförande Kultur- och fritidsnämndens ordförande Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Kommunrevisionens ordförande Kommunrevisionens ledamot Parlamentariska nämndens ordförande kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån Valnämndens ordförande kr/val År då val ej genomförs utgår ersättning enligt reglerna om sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst. År då allmänt val och EU parlamentariskt val sammanfaller utbetalas 1.5 arvode till valnämndens ordförande. Överförmyndarnämndens ordförande Styrelseordförande, Örnen i Nässjö AB Styrelseordförande, Citynätet i Nässjö AB kr/mån i.u. Uppdrag som ordförande och vice ordförande innehas av kommunalråd. Ersättningen för aktuellt uppdrag ingår i kommunalrådsersättningen.

14 13 (16) Följande arvoden fastställs av respektive årsstämma i april och träder i kraft först därefter. Styrelseordförande, Linden AB Styrelseordförande, Nässjö Industribyggnads AB Styrelseordförande, Nässjö Affärsverk AB Styrelseordförande, Pigalle AB kr/år kr/år kr/år kr/år 3.3 Arvode vid sammanträden m.m. Uppräkning sker med den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda efter beslut i parlamentariska nämnden. Halvdagsarvode Heldagsarvode Justeringsarvode Vid deltagande i flera sammanträden, justering av protokoll eller andra uppdrag utgår max ett heldagsarvode 488 kr 731 kr 225 kr 731 kr 3.4 Beredskapsarvode för socialnämnden Ersättning per beredskapsmånad Uppräkning sker med den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda. Uppräkning sker vid nästkommande årsskifte efter beslut i parlamentariska nämnden kr 4.1 Förlorad arbetsinkomst (maxbelopp) Faktisk styrkt inkomst upp till maxbelopp. Uppräkning sker med prisbasbeloppet. (prisbasbeloppet)/165x8=2 152 kronor/dag kr/dag 4.2 Förlorad semesterförmån Högsta ersättning Förlorad semesterersättning max 13 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förlorade semesterdagar max samma ersättning som förlorad arbetsinkomst enl. ovan. Schablonberäkning Ersättning utgår med 13 procent beräknat på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

15 14 (16) 5. Förlorad pensionsförmån Gäller för tid till och med Högsta ersättning = (prisbasbeloppet)x7,5x0,7x0,1/ kr/mån 10 % av 70 % x 7.5 x (prisbasbeloppet)/12 Schablonberäkning 7 procent av utbetald ersättning dock högst 11,42 kr per arvoderad timme. 6.1 Resor och traktamente Vid avstånd mellan kilometer utges restidsarvode med 50 kronor. Vid avstånd överstigande 20 kilometer utges restidsarvode med 100 kronor. 6.2 Barntillsynskostnader Verklig kostnad. Maximalt utbetalas 500 kronor. 6.3 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk Verklig kostnad. Maximalt utbetalas 500 kronor. 6.4 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader Verklig kostnad. Maximalt utbetalas kronor.

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-08-31 127 Gäller fr o m: 2015-09-04 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:291-003 Ersätter: Arvodesreglemente beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 164

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun 2015-02-04 Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun ------ Beslutat av Kf, 2014-11-24, 28 Innehållsförteckning Sida ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2014:21 Infördes i författningssamlingen den 8 maj 2014 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m SALA KOMMUN n ' n l "S "()14/10~/2.r~ev1derao..Ola ga tv. L v SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- o 7 Dlarienr_20il4 /J...~'2?'11Aktbilaga_lln_ Dpb: ' FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun 1(8) Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, 66, reviderat 22 mars 2011, 16, reviderat 21 juni 2011, 77, reviderat 25 februari

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Sidan 1 av 13 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2010 35. Reviderad med bastal för 2012 den 21 oktober 2011. Allmänna

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Upprättad: 2014-05-14 Handläggare: Jerker Andersson Liljestrand Antagen av: Kommunfullmäktige 71 Datum för antagande: 2014-06-02 Diarienummer:

Läs mer

ARVODEN M M TILL POLITIKER

ARVODEN M M TILL POLITIKER 01.4.20 ARVODEN M M TILL POLITIKER 2006-12-04, 73 med tillägg 2011-10-31, 99. Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 2 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 2 Ersättningsberättigade sammanträden

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 86/2014 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Gäller från och med 2011-07-01 (Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets anvisningar gäller fr o m 2011-01-01.) Reviderad och kompletterad

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15, 263 Gäller fr o m 2012-01-01 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Styrande dokument Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige, 2015-04-21, 81

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente (2015) Ljungby kommuns Arvodesreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2015-01-26 5 1 Arvodesreglemente Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och engagemang.

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 207 1 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA 2014-03-03 ARVODESREGLER 2015-2018 FÖR FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-08 148. Gällande för perioden 1 januari 2015-31 december 2018 Justering för år 2015, inkomstbasbelopp 58

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA 1 Dessa bestämmelser om sammanträdes- och förrättningsarvoden m.m. skall

Läs mer

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Fastställd av kommunfullmäktige den 19 november 2014 167 Innehåll 1. Allmänt Tolkning och tillämpning 2. Månadsarvode Externa ledamöter

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 1 (12) Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda i Enköpings kommun och dess företag från och med den 1 januari 2015. Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16 paragraf

Läs mer

Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018

Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018 Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Dokumentinformation

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Fastställt av kommunfullmäktige den 25 september 2006, 58, Reviderat av kommunfullmäktige: 2006-11-20, 76, 2007-06-18, 33, 2012-10-01,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sid 1 Innehållsförteckning Sid nr Tolkning av bestämmelserna 2 Uppräkning av ersättningar 2 Allmänna bestämmelser

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014 1 OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA Gäller fr o m 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...3 2 Ersättningsberättigade sammanträden,

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Fastställt av kommunfullmäktige den 25 september 2006, 58, Reviderat av kommunfullmäktige: 2006-11-20, 76, 2007-06-18, 33, 2012-10-01,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 54 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

För förtroendevalda med fasta arvoden ingår det i arvodet att delta i de årliga återkommande dialogdagarna.

För förtroendevalda med fasta arvoden ingår det i arvodet att delta i de årliga återkommande dialogdagarna. 1 (14) ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM LANDSTINGET DALARNA 2014-2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 17 juni 2014, 62 med tillägg av landstingsfullmäktige den 20 oktober 2014, 111-112

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

KF 2013-09-16 111. Tillsvidare FÖR GÄLLIVARE KOMMUN. Gällivare Kommun FÖRESKRIFTER ANDRA FÖRESKRIFTER

KF 2013-09-16 111. Tillsvidare FÖR GÄLLIVARE KOMMUN. Gällivare Kommun FÖRESKRIFTER ANDRA FÖRESKRIFTER Gällivare Kommun cs Dokumentnamn ARVODESREGLEMENTE Dokumen Föreskri t Andra öreskri ter Beslutad av Kommun ullmäkti e Beslutad KF 2013-09-16 111 FÖR GÄLLIVARE KOMMUN Diarienummer Ks/2013:400-003 Framta

Läs mer

Beslutad av: kommunfullmäktige

Beslutad av: kommunfullmäktige Sida: 1 (13) 1 Giltighetstid Bestämmelserna gäller fr.o.m. 2014-10-15 och tills vidare. Förtroendevald som kan styrka att han/hon har förlorat pensionsförmåner under uppdragstid före den 1 juli 2002 har

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande Inkomstbasbeloppet Förtroendevaldas ersättning grundar sig på inkomstbasbeloppet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011.

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. 1 Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05 EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA rev 2014-11-05 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g KAPITEL 1 Tillämpningsområde 2 KAPITEL 2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 2 Sida KAPITEL 3 Frånvaro

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode...

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... 4 5 Kommunalråden... 5 6 Ordföranden och övriga med begränsat månadsarvode...

Läs mer