Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun"

Transkript

1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: Reviderad: , Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun

2 1 (16) Innehållsförteckning 1. Vem får ersättning? För vad ges ersättning? Arvode Arvode till kommunalråd Arvode till ordförande Arvode till vice ordförande Arvode vid sammanträden med mera Beredskap inom individ- och familjeomsorgen Arvode vid sammanträde med kommunfullmäktige Arvode till revisorer Arvode till ersättare Justeringsarvode Förlorad arbetsinkomst med mera Förlorad arbetsinkomst Förlorad semesterförmån Förtroendevalda som är arbetslösa, sjukskrivna eller har förtidspension/sjukbidrag Kommunal pension Bestämmelser om pensionsförmåner Pensionsavgifter på fast ordförandearvode Bestämmelser om pension och omställningsstöd för förtroendevalda Ersättning för kostnader Resor och traktamenten Kostnader för barntillsyn Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader Övriga kostnader Gemensamma bestämmelser Hur begär man ersättning? Utbetalning Tolkning av bestämmelserna Beloppsbilaga - ersättningar till förtroendevalda Arvode till kommunalråd Arvode till ordförande och ledamöter Arvode vid sammanträden m.m

3 2 (16) 3.4 Beredskapsarvode för individ- och familjeomsorgsnämnden Förlorad arbetsinkomst Förlorad semesterförmån Förlorad pensionsförmån Resor och traktamente Barntillsynskostnader Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader... 14

4 3 (16) 1. Vem får ersättning? Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, revisorer och revisorsersättare samt för förtroendevalda som utses till ledamöter i de organ (beredningar, utskott, bolag eller motsvarande) som särskilt utses av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd. För andra grupper, ej förtroendevalda, kan nämnd besluta om ersättning om hela eller delar av arvodesreglerna. 2. För vad ges ersättning? Ledamöter, ersättare samt andra förtroendevalda med närvarorätt har rätt till arvode för sammanträde samt ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån, förlorad semesterförmån, särskilda arbetsförhållanden, kostnader förorsakade av förtroendeuppdraget vid: 1. Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar samt revisorernas sammanträden. 2. Sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. 3. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som har direkt samband med förtroendeuppdraget. 4. Förhandling eller förberedelse till förhandling med motpart till kommunen till exempel personalorganisation. 5. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör. 6. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan eller intressesammansatt organ. 7. Överläggning med anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde tillhör. 8. Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott. 9. Besiktning eller inspektion. 10. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 11. Kommunal representation (gäller 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige). För att ersättning ska utgå vid ovan nämnda tillfällen fordras att den förtroendevaldes deltagande sker efter skriftlig kallelse till sammanträde eller motsvarande. För att ersättning ska utgå vid övriga tillfällen fordras beslut om deltagande av nämnd eller ordförande.

5 4 (16) 3. Arvode 3.1 Arvode till kommunalråd Kommunalråd får arvode med belopp enligt bilaga. Kommunalråd som tjänstgör på heltid får inga andra arvoden. Kommunalrådstjänst får delas mellan flera förtroendevalda, gäller dock inte för kommunstyrelsens ordförande. Kommunalråd som inte tjänstgör på heltid får arvode enligt den sysselsättningsgrad som kommunfullmäktige beslutat om. Deltidsarvoderat kommunalråd som även har uppdrag som vice ordförande i kommunstyrelsen eller har uppdrag som ordförande eller vice ordförande i något av dess utskott får inget särskilt arvode som finns enligt bilaga för dessa uppdrag. Sammanträdesarvode utgår inte heller till deltidsarvoderat kommunalråd vid deltagande i kommunstyrelsens eller dess utskott, beredningar, sammanträden med mera. Deltidsarvoderat kommunalråd som har uppdrag utanför kommunstyrelsens ansvarsområde har rätt till arvoden enligt dessa bestämmelser. Sammanlagt kan ett deltidsarvoderat kommunalråd inte få högre arvode än vad som utgått om hen tjänstgjort på heltid. Arvoden till kommunalråd uppräknas med belopp som motsvarar det genomsnittliga resultatet av lönerevision för kommunens förvaltningschefer. Uppräkningen ska ske vid samma tidpunkter då löneökning sker. Parlamentariska nämnden fastställer uppräkningen. Kommunalråd som avgått med visstidspension och som därefter väljs till annat kommunalt uppdrag kan sammanlagt i visstidspension och arvode inte få mer än vad som utgår till heltidsengagerat kommunalråd. Kommunalråd har rätt till ledighet vid sjukdom, semester med mera enligt samma regler som gäller för kommunens anställda. 3.2 Arvode till ordförande Arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet till ordförande är (för arvode till uppgifter som inte har definierats nedan får det i det enskilda fallet beslutas av nämnden/beredning): 1. Arvode utgör ersättning för det politiska uppdraget i respektive nämnd. 2. Sammanträde med beredning/utskott, styrelse/nämnd. 3. Sammanträde med annat kommunalt organ inom ramen för ordförandeuppdraget 4. Sammanträde med särskild tillsatt projekt och/eller utredningsgrupper. 5. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt. 6. Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 7. Överläggning med tjänsteman eller annan anställd. 8. Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling. 9. Mottagning av allmänheten, telefonsamtal, mail eller liknande. 10. Besluta och ev. bereda inför beslut enligt delegationsordning 11. Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala organ. 12. Protokolljustering. 13. Deltagande i verksamhetsuppföljningar. 14. Restid i samband med ovan uppräknade åtgärder.

6 Kommunfullmäktiges ordförandes uppdrag är att förbereda och leda kommunfullmäktiges sammanträde samt dess beredning. Kommunfullmäktiges ordförande ska också representera kommunen i officiella sammanhang. 5 (16) Ersättningen för förlorad arbetsinkomst ingår som en del i det arvode som utgår till ordföranden. I de fall nämnden tagit beslut om uppdrag för ordförande utöver ordinarie uppgifter kan nämnden besluta att sammanträdesersättning ska utgå för uppdraget och i de fallen utgår även ersättning för förlorad arbetsinkomst om sådan finns. Sammanträdesarvode och/eller förlorad arbetsinkomst för uppdrag enligt särskilt beslut i nämnd expedieras till personalchefen för utbetalning. Till nya ordföranden utgår vid behov av introduktionsutbildning sammanträdesarvode för maximalt tre dagar. För dessa dagar utgår även förlorad arbetsinkomst om sådan finnas. Ansökan om arvode och/eller förlorad arbetsinkomst för introduktionsutbildningen beslutas av personalchefen. För deltaganden i kurser, konferenser och studieresor utgår, efter delegationsbeslut av vice ordförande/utskott, sammanträdesarvode till ordföranden. Under dessa förutsättningar utgår även ersättning för förlorad arbetsinkomst om sådan finns. Sammanträdesarvode och förlorad arbetsinkomst för uppdrag enligt särskilt skriftligt delegationsbeslut av vice ordförande expedieras till personalchefen för utbetalning. Till ordförande i kommunfullmäktige, nämnder och revisionen utgår ordförandearvode med belopp enligt bilaga. Sammanträdesersättning utgår inte till ordförande i kommunfullmäktige och nämnder. För förtroendevald som har uppdrag som ordförande i nämnd eller utskott och som är förhindrad (till exempel på grund av sjukdom) att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad minskas arvodet i motsvarande mån. Arvodet flyttas då över till den förtroendevald som övertar ordförandeuppdraget. När ordinarie ordförande återgår till sitt uppdrag återgår arvodet och uppgifterna till den ordinarie ordföranden. 3.3 Arvode till vice ordförande Följande arbetsuppgifter är i omfattning i relation till tio procent av ordförandens arvode. Arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet till vice ordförande är (uppgifter som inte har definierats nedan får i det enskilda fallet beslutas av nämnden): 1. Sammanträde med annat kommunalt organ 2. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt. 3. Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 4. Överläggning med tjänsteman eller annan anställd. 5. Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling. 6. Mottagning av allmänheten, telefonsamtal, mail eller liknande. 7. Besluta och ev. bereda inför beslut enligt delegationsordning 8. Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala organ. 9. Protokolljustering i egenskap av ordförande. 10. Deltagande i verksamhetsuppföljningar. 11. Restid med samband med ovan uppräknade åtgärder. Vice ordförande i nämnd/bolagsstyrelse får arvode med belopp som är 10 procent av respektive ordförandearvode enligt bilaga.

7 Utses annan än nämndens ordförande till ordförande för utskott inom nämndens område utgår för detta uppdrag arvode motsvarande 10 % av ordförandearvodet. Förtroendevald som utses både till vice ordförande och ordförande för utskott har rätt till både arvode som vice ordförande och ordförande i utskott. 6 (16) Ersättningen för förlorad arbetsinkomst ingår som en del i det arvode som utgår till vice ordföranden. I de fall nämnden tagit beslut om uppdrag för vice ordförande utöver ordinarie uppgifter kan nämnden besluta att sammanträdesersättning ska utgå för uppdraget och i de fallen utgår även ersättning för förlorad arbetsinkomst om sådan finns. Sammanträdesarvode och/eller förlorad arbetsinkomst för uppdrag enligt särskilt beslut i nämnd expedieras till personalchefen för utbetalning. Nyvalda vice ordförande får sammanträdesersättning till maximalt tre dagars introduktionsutbildning om behov finns. För dessa dagar utgår även ersättning för förlorad arbetsinkomst om sådan finnas. Ansökan om arvode och/eller förlorad arbetsinkomst för introduktionsutbildningen beslutas av personalchefen. För deltaganden i kurser, konferenser och studieresor utgår, efter delegationsbeslut av ordförande/utskott, sammanträdesarvode till vice ordföranden. Under dessa förutsättningar utgår även ersättning för förlorad arbetsinkomst om sådan finns. Sammanträdesarvode och förlorad arbetsinkomst för uppdrag enligt särskilt skriftligt delegationsbeslut av ordförande/utskott expedieras till personalchefen för utbetalning. Arvodet till vice ordförande gäller i förekommande fall både 1:e och 2:e vice ordförande. Vid fastställande av ersättning till vice ordförande i kommunstyrelsens utskott används för beräkning av beloppet som anges i bilaga vid Ordförande i utskott (inte kommunalråd). Förtroendevald som utses både till vice ordförande och till ordförande för utskott har rätt till fullt arvode för båda uppdragen. För förtroendevald som har uppdrag som vice ordförande i nämnd eller utskott och som är förhindrad (till exempel på grund av sjukdom) att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad minskas arvodet i motsvarande mån. Arvodet flyttas då över till den förtroendevalda som övertar vice ordförandeuppdraget. När ordinarie vice ordförande återgår till sitt uppdrag återgår arvodet och uppgifterna till den ordinarie vice ordföranden. 3.4 Arvode vid sammanträden med mera För sammanträde eller motsvarande som varar mindre än fyra timmar utgår så kallat halvdagsarvode med belopp enligt bilaga. För sammanträde eller motsvarande som varar fyra timmar eller mer utgår heldagsarvode enligt bilaga. Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden, justering av protokoll eller har andra uppdrag enligt kapitel 2 har högst rätt till arvode motsvarande heldagsarvode. 3.5 Beredskap inom individ- och familjeomsorgen Beredskap inom individ- och familjeomsorgen delas av beredningens tre medlemmar. Det innebär att varje ledamot har beredskap fyra månader per år enligt av beredningen upprättat schema. I ordförandearvodet ingår beredskapen. För övriga två ledamöter utgår ersättning per beredskapsperiod enligt bilaga. 3.6 Arvode vid sammanträde med kommunfullmäktige Med undantag för vad som angetts ovan utgår till ledamot och ersättare för varje fullmäktigesammanträde ersättning med ett halvdagsarvode med belopp enligt bilaga.

8 Vid sammanträden som genomförs under dagtid och varar mer än fyra timmar utgår heldagsarvode med belopp enligt bilaga. 7 (16) 3.7 Arvode till revisorer Arvode till ordförande och ledamot framgår av bilaga. Ersättningen som ledamot är inräknat i arvodet som ordförande. Vice ordförande får, förutom ersättning som ledamot, arvode som är 10 procent av ordförandearvodet. Kommunledningskontoret bistår med sekreterare. Sammanträdesarvoden enligt 3.4 utgår inte till ordförande och ledamot inom revisionen. Arvode till ordförande och ledamöter av revisionen börjar utgå från och med när man tillträder respektive uppdrag. Arvodena utgår till dess att kommunfullmäktige slutligt behandlat revisionsberättelsen för den period som revisorerna är valda att granska. 3.8 Arvode till ersättare Ersättare som är närvarande vid sammanträde eller motsvarande arvoderas efter samma grunder som ordinarie ledamot oavsett om ersättaren tjänstgör eller inte. 3.9 Justeringsarvode Ersättning för tid- och platsbestämd protokollsjustering framgår av beloppsbilaga. Förlorad arbetsinkomst med mera 4.1 Förlorad arbetsinkomst Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp som framgår av bilaga. Förtroendemän som har sitt arbetsschema förlagt att mera frånvaro krävs än för själva sammanträdet har rätt till ersättning dock inte högre än ett maxbelopp. Kostnaderna ska kunna styrkas med intyg från arbetsgivaren. Ordföranden skriver under begäran om ersättning. Förtroendevalda som begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst och som är egen företagare har rätt till ersättning dock inte högre än ett maxbelopp som framgår av bilaga. Egen företagare ska på uppmaning kunna styrka inkomstförlusten genom att visa upp den löpande bokföringen. Ordföranden skriver under begäran om ersättning. För andra utgifter ges ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl föreligger. Ersättning ges inte då den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller dylikt förhindra utgifternas uppkomst. Denna ersättning betalas ut i stället för förlorad arbetsförtjänst dock inte högre än ett maxbelopp enligt bilaga. 4.2 Förlorad semesterförmån Ersättning betalas ut för förlorad semesterförmån som kan intygas. Ersättningen är lika hög som den förlorade förmånen, dock inte högre än det maxbelopp kommunfullmäktige fastställt. Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkats men inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som framgår av bilaga.

9 4.3 Förtroendevalda som är arbetslösa, sjukskrivna eller har förtidspension/sjukbidrag För förtroendevalda i Nässjö kommun ska följande beaktas vid arbetslöshet, sjukskrivning, förtidspension/sjukbidrag eller föräldraledighet Arbetslöshet Förtroendevald som omfattas av arbetslöshet rekommenderas att alltid kontakta sitt fackförbund och arbetsförmedlingen. Dessa avgör i sin tur om eventuell a-kassa påverkas av förtroendeuppdraget. 8 (16) Allmänt gäller följande. För förtroendevald som omfattas av arbetslöshet utgår förrättningsarvode enligt kommunens regler för förtroendeuppdrag. Om den förtroendevalde uppbär a-kasseersättning utgår inte ersättning för förlorad arbetsförtjänst för denna tid. Om den förtroendevalde uppger till fackförbundet att denne på grund av sitt uppdrag inte kunnat stå till arbetsmarknadens förfogande utgår inte a- kasseersättning. Vid sådant fall kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå Sjukskrivning, förtidspension/sjukbidrag För förtroendevald som omfattas av något av i rubriken nämnda kriterier ska kontakt alltid tas med Försäkringskassan som individuellt får pröva om sjukskrivning, förtidspensionering eller sjukbidrag påverkas av förtroendeuppdraget. Allmänt gäller följande. Fyra grader av förtidspension/sjukbidrag kan beviljas med hänsyn till arbetsförmågans nedsättning. Dessa är: hel, tre fjärdedels, halv och en fjärdedels förtidspension/sjukbidrag. Vid fullt sjukbidrag medges en viss arbetsinkomst vid sidan av upp till en åttondel av den inkomst den förtroendevalde skulle ha haft vid sitt vanliga förvärvsarbete. Arbetsinkomst som inte överstiger en åttondel av den normala inkomsten vid arbete på heltid i viss sysselsättning eller uppdrag bör inte påverka rätten till helt bidrag. Deltagande i föreningsliv eller kursverksamhet som motsvarar vad en yrkesverksam person vanligen utför på sin fritid bör inte beaktas vid bedömning av arbetsförmågan. Rätten till pension påverkas däremot om den försäkrades aktiviteter motsvarar sådana arbetsinsatser som vanligen utförs av förvärvsarbetande. Vid delsjukbidrag tillämpas idag större restriktivitet än tidigare. Vid exempelvis 25 procent sjukbidrag och 75 procent arbetsförmåga kan man inte ha ett förtroendeuppdrag som ändrar fördelningen på arbetsförmåga och oförmåga Föräldraledighet För förtroendevald som är föräldraledig utgår förrättningsarvode enligt kommunens regler för förtroendeuppdrag. Den förtroendevalde ska alltid kontakta försäkringskassan, som gör en bedömning i varje enskilt fall av om föräldern uppfyller kriterierna för att kunna utföra förtroendeuppdrag med bibehållen föräldrapenning. När det gäller bedömningen av rätt till föräldrapenning bör bortses från den tid som föräldern ägnar åt politiska uppdrag när uppdraget klart har karaktären av en bisyssla till det vanliga arbetet. 1 I de fall försäkringskassan inte bedömer att föräldern kan fortsätta att uppbära föräldrapenning kan i stället ersättning för förlorad arbetsinkomst utgå från kommunen. 1 Finns beskrivet i proposition 1976/77:117, s 54

10 9 (16) 5. Kommunal pension 5.1 Bestämmelser om pensionsförmåner (Gäller från och med den 1 januari 2006) För hel- och deltidsengagerade förtroendevalda finns särskilda bestämmelser om pensionsförmåner. Nuvarande regler benämns PBF och gäller från för förtroendevalda som har uppdraget efter Bestämmelserna gäller för den som fullgör uppdrag på heltid eller lägst 40 procent. Kommunfullmäktige beslutade i samband med att reglerna antogs att från samordningsreglerna vid visstidspension, PBF 10 moment 3, undanta ett prisbasbelopp. Vid beräkning av pensionens storlek, PBF 8, baseras beräkningen på de utbetalda arvodena under de två sista hela kalenderåren. Pension enligt PBF utges först efter ansökan från förtroendevald. För övriga förtroendevalda gäller, från och med 1 januari 2005 till och med 31 december 2010, att 3,5 procent av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst betalas varje år i efterskott, till en pensionsförsäkring för den förtroendevalde. För förtroendevald i kommunen (ej kommunalråd) gäller, från och med 1 januari 2011, att pensionsersättning utbetalas motsvarande den pensionsavgift som gäller inom KAP-KL och beräknas på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Pensionsersättningen betalas ut kontant en gång per år. För tid före 1 januari 2005 gäller att ersättning betalas ut för förlorad pensionsförmån som kan intygas. Ersättningen är lika hög som den förlorade förmånen, dock inte högre än det maxbelopp kommunfullmäktige fastställt. Förtroendevald som kan visa att pensionen faktiskt påverkats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som framgår av bilaga. Samma regler gäller för förlorad pensionsförmån på den delen av den förlorade arbetsförtjänsten som ligger över maxbeloppet för förlorad arbetsförtjänst enligt bilaga. 5.2 Pensionsavgifter på fast ordförandearvode (Gäller från och med den 1 januari 2015) För den tid ordföranden är tjänstledig från ordinarie arbete för sitt ordförandeuppdrag utgår efter inlämnad ansökan ersättning för förlorad pensionsförmån. Pensionsersättningen motsvarar den pensionsavgift som gäller inom KAP-KL och beräknas på den förlorade arbetsinkomsten tjänstledigheten innebär. Pensionsersättningen betalas ut kontant en gång per år. 5.3 Bestämmelser om pension och omställningsstöd för förtroendevalda Nässjö kommuns bestämmelser om pension och omställningsstöd anges i ett särskilt avtal som heter OPF-KL. OPF-KL (Omställningsstöd och Pension till förtroendevalda), tillämpas på förtroendavald som väljs för första gången i samband med valet 2014 och som tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- eller pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

11 10 (16) 6. Ersättning för kostnader 6.1 Resor och traktamenten Ersättning för resekostnader från bostaden eller efter särskild bedömning från arbetsplatsen till sammanträdesplatsen utgår enligt gällande reglemente och bilersättningsbestämmelser då avståndet mellan förtroendemannens bostad och sammanträdet överstiger 5 kilometer. Ansökan om resor mellan arbetsplatsen och förrättning godkänns av personalchefen. Av miljöskäl är det viktigt att de politiska uppdragen planeras på ett sådant sätt att antalet resor minimeras och därmed minska påverkan på miljön. Vid avstånd mellan kilometer utges restidsarvode med 50 kronor. Vid avstånd överstigande 20 kilometer utges restidsarvode med 100 kronor. 6.2 Kostnader för barntillsyn Om barntillsyn krävs för att förtroendevald ska kunna delta i sammanträde ersätter kommunen kostnaderna om barnet/barnen är yngre än tolv år. Om särskilda skäl finns ges ersättning även för tillsyn av barn som är äldre än tolv år. Kommunfullmäktige har fastställt en maxnivå för ersättningen. Om familjemedlem i hushållsgemenskap utför tillsynen ersätts den inte av kommunen. Ersättning betalas heller inte ut för tid som barnet varit på förskola etc. 6.3 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person Kommunen ersätter kostnader för tillsyn eller vård av funktionshindrad eller svårt sjuk person om detta krävs för att en förtroendevald person ska kunna delta i ett sammanträde. Ersättningen betalas ut under förutsättning att den sjuke eller funktionshindrade vistas i den förtroendevaldes hem. Kommunfullmäktige har fastställt ersättningens maxnivå. Om familjemedlem eller annan nära anhörig utför tillsynen ersätts den inte av kommunen. 6.4 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader Om en förtroendevald har extra kostnader för sitt uppdrag på grund av ett funktionshinder ersätter kommunen dessa kostnader. Med extra kostnader menas utgifter för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar. Kommunfullmäktige har fastställt ersättningens maxnivå. 6.5 Övriga kostnader Kostnader som inte nämns på annat ställe i dessa regler ersätts om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förorsakat dem. Beslut om ersättning för övriga kostnader fattas av parlamentariska nämnden.

12 11 (16) 7. Gemensamma bestämmelser 7.1 Hur begär man ersättning? Arvode till ordförande och vice ordförande samt sammanträdesarvoden utbetalas utan att den förtroendevalde särskilt behöver ansöka om det. För övriga kostnader ska särskild anmälan göras. Parlamentariska nämnden och/eller respektive nämndsekreterare utfärdar administrativa anvisningar. Ersättning för förlorad arbetsinkomst måste begäras senast ett år efter sammanträdesdagen. Ersättning för förlorad pensionsförmån måste begäras senast två år efter pensionstillfället. Övriga ersättningar måste begäras inom ett år efter den dag kostnaderna uppstod. 7.2 Utbetalning Arvoden och ersättningar utbetalas månadsvis. Samma gäller även för ersättning för förlorad pensionsförmån om ingen annan överenskommelse träffas med förtroendemannen. 8. Tolkning av bestämmelserna Uppstår tveksamhet om hur dessa bestämmelser ska tolkas avgörs dessa av parlamentariska nämnden.

13 12 (16) Beloppsbilaga - ersättningar till förtroendevalda Vissa ersättningar är beräknade efter prisbasbeloppet (2014 års prisbasbelopp). 3.1 Arvode till kommunalråd Kommunstyrelsens ordförande kr/mån Beloppet gäller från Övriga kommunalråd kr/mån Beloppet gäller från Arvode till ordförande och ledamöter Uppräkning sker med den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda. Uppräkning sker vid nästkommande årsskifte efter beslut i parlamentariska nämnden (senaste uppräkningen enligt beslut ). Kommunfullmäktiges ordförande Kommunstyrelsens v. ordförande (ej kommunalråd) Ordförande i utskott (ej kommunalråd) Barn- och utbildningsnämndens ordförande kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån Socialnämndens ordförande kr/mån Exklusive beredskapsarvode. Ordförande i socialnämndens individutskott kr/mån* Exklusive beredskapsarvode. * Månadsarvodet utgör 80 % av arvodet för socialnämndens ordförande Tekniska servicenämndens ordförande Kultur- och fritidsnämndens ordförande Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Kommunrevisionens ordförande Kommunrevisionens ledamot Parlamentariska nämndens ordförande kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån Valnämndens ordförande kr/val År då val ej genomförs utgår ersättning enligt reglerna om sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst. År då allmänt val och EU parlamentariskt val sammanfaller utbetalas 1.5 arvode till valnämndens ordförande. Överförmyndarnämndens ordförande Styrelseordförande, Örnen i Nässjö AB Styrelseordförande, Citynätet i Nässjö AB kr/mån i.u. Uppdrag som ordförande och vice ordförande innehas av kommunalråd. Ersättningen för aktuellt uppdrag ingår i kommunalrådsersättningen.

14 13 (16) Följande arvoden fastställs av respektive årsstämma i april och träder i kraft först därefter. Styrelseordförande, Linden AB Styrelseordförande, Nässjö Industribyggnads AB Styrelseordförande, Nässjö Affärsverk AB Styrelseordförande, Pigalle AB kr/år kr/år kr/år kr/år 3.3 Arvode vid sammanträden m.m. Uppräkning sker med den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda efter beslut i parlamentariska nämnden. Halvdagsarvode Heldagsarvode Justeringsarvode Vid deltagande i flera sammanträden, justering av protokoll eller andra uppdrag utgår max ett heldagsarvode 488 kr 731 kr 225 kr 731 kr 3.4 Beredskapsarvode för socialnämnden Ersättning per beredskapsmånad Uppräkning sker med den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda. Uppräkning sker vid nästkommande årsskifte efter beslut i parlamentariska nämnden kr 4.1 Förlorad arbetsinkomst (maxbelopp) Faktisk styrkt inkomst upp till maxbelopp. Uppräkning sker med prisbasbeloppet. (prisbasbeloppet)/165x8=2 152 kronor/dag kr/dag 4.2 Förlorad semesterförmån Högsta ersättning Förlorad semesterersättning max 13 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förlorade semesterdagar max samma ersättning som förlorad arbetsinkomst enl. ovan. Schablonberäkning Ersättning utgår med 13 procent beräknat på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

15 14 (16) 5. Förlorad pensionsförmån Gäller för tid till och med Högsta ersättning = (prisbasbeloppet)x7,5x0,7x0,1/ kr/mån 10 % av 70 % x 7.5 x (prisbasbeloppet)/12 Schablonberäkning 7 procent av utbetald ersättning dock högst 11,42 kr per arvoderad timme. 6.1 Resor och traktamente Vid avstånd mellan kilometer utges restidsarvode med 50 kronor. Vid avstånd överstigande 20 kilometer utges restidsarvode med 100 kronor. 6.2 Barntillsynskostnader Verklig kostnad. Maximalt utbetalas 500 kronor. 6.3 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk Verklig kostnad. Maximalt utbetalas 500 kronor. 6.4 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader Verklig kostnad. Maximalt utbetalas kronor.

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode...

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... 4 5 Kommunalråden... 5 6 Ordföranden och övriga med begränsat månadsarvode...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2014:21 Infördes i författningssamlingen den 8 maj 2014 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA 2014-03-03 ARVODESREGLER 2015-2018 FÖR FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-08 148. Gällande för perioden 1 januari 2015-31 december 2018 Justering för år 2015, inkomstbasbelopp 58

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente (2015) Ljungby kommuns Arvodesreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2015-01-26 5 1 Arvodesreglemente Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och engagemang.

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Arvodesbestämmelser och ekonomiska kompensationer till förtroendevalda i Karlskoga kommun

Arvodesbestämmelser och ekonomiska kompensationer till förtroendevalda i Karlskoga kommun STYRDOKUMENT KS 2014.0095 Ansvarig organisationsenhet: Arvodesbestämmelser och ekonomiska kompensationer till förtroendevalda i Karlskoga kommun 1 Allmänna bestämmelser Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 1 (12) Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda i Enköpings kommun och dess företag från och med den 1 januari 2015. Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16 paragraf

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04 23 (32) 36 REVIDERING AV LYSEKILS KOMMUNS REGLEMENTE FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA, BESTÄMMELSER OM PENSION M.M. Dnr:

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Arvodesreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Chef för kansli

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018

Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018 Sida 1(1) Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 Lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-13 Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018 Sammanfattning Med anledning av att fullmäktige antog nya pensionsbestämmelser

Läs mer