Trönninge Samhällsförening VÄLKOMNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trönninge Samhällsförening VÄLKOMNA"

Transkript

1 Trönninge Samhällsförening VÄLKOMNA

2 Interimstyrelse Torbjörn Johansson ledamot Lenita Strandberg - Ledamot Mattias Rundqvist Ledamot Jörgen Svensson Ledamot Jenny Johansson Ledamot Greger Ekstrand Kassör Åsa Persson Sekreterare Bengt Pettersson - Ordförande

3 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Utseende av protokolljusterare 2 st. Tillika rösträknare. 6. Syfte och verksamhetsområde. a. Syfte b. Verksamhetsområde c. Redovisning av förslag till sakfrågor (separat bildsida) d. Förslag till övriga arbetsområden. e. Förslag till stadgar. 7. Godkännande av Trönninge Samhällsförenings bildande. 8. Godkännande av stadgar. 9. Förslag till styrelse. 10. Övriga frågor. a. Tid för nästa styrelsemöte. b. Tid för möte, arbetsgrupper. 11. Mötets avslutande. f. Ev. bildande av arbetsgrupper..

4 Syfte - Aktivt delta i samhällsplaneringen med att fånga boendes behov och synpunkter samt granskning och yttranden över såväl fysiska som ekonomiska planer. - Lämna förslag till och synpunkter på förändringar i kommunal och statlig service. - Bidra till framföra boendes synpunkter i Trönninge för framtida utveckling av orten. - Fungera som kontakt- och informationsorgan mellan innevånarna och kommunen liksom andra myndigheter. - Sträva efter att bli ett erkänt remissorgan för kommunen och andra myndigheter i frågor som berör Trönninge. - Bistå föreningar verksamma i orten i kontakter med kommunens förvaltningar och andra myndigheter, särskilt i frågor där föreningars verksamhet bidrar till ortens utveckling. - Fungera som samverkansorgan mellan föreningar inom orten och boende i Trönninge. - Vid efterfrågan och tillgång till ideella krafter sträva efter att anordna aktiviteter för boende i Trönninge. - Föreningen skall verka för alla boende och enskilda fastighetsägare i Trönninge. - Föreningen skall vara politiskt obunden och skall inte verka för eller företräda något politiskt parti.

5 Verksamhetsområde

6 Uppkomna förslag till sakfrågor Göra Trönninge centrum mer attraktivt. Återställande av parkområde (nuvarande busshållplats). Trevägskorsningen Gamla vägen/ Västra vägen. Elvavägen/ Västra vägens nya dragning Optimal för att minska hastighet. Förfulning vid utförandet. Ändra klassificering av Trönningestranden från naturstrand till badstrand. Belysning och förbättrad cykelväg Halmstad Trönninge och i förlängningen även mot Påarp och Laxvik. Hållplats utmed riksväg 15 vid infart till National, för direktbuss till Laholm. Ifrågasättande av zonindelningar. Lekplatser. Säker gång och cykelväg till och från Trönningeskolan. Nya förslag till sakfrågor

7 Arbetsgrupper Frågor som fordrar utvärdering. Lobbyverksamhet Strandstädning Loppis XX Allmän service Skola/ Äldre Fritidsaktiviteter. Samhällsbyggnad

8 1. Namn Föreningens namn skall vara Trönninge Samhällsförening. 2. Verksamhetsområde och syfte Föreningen skall utgöra ett för boende Trönninge gemensamt organ i frågor av gemensamt intresse såsom att: Aktivt delta i samhällsplaneringen med att fånga boendes behov och synpunkter samt granskning och yttranden över såväl fysiska som ekonomiska planer. Lämna förslag till och synpunkter på förändringar i kommunal och statlig service. Bidra till framföra boendes synpunkter i Trönninge för framtida utveckling av orten. Fungera som kontakt- och informationsorgan mellan innevånarna och kommunen liksom andra myndigheter. Sträva efter att bli ett erkänt remissorgan för kommunen och andra myndigheter i frågor som berör Trönninge. Bistå föreningar verksamma i orten i kontakter med kommunens förvaltningar och andra myndigheter, särskilt i frågor där föreningars verksamhet bidrar till ortens utveckling. Fungera som samverkansorgan mellan föreningar inom orten och boende i Trönninge. Vid efterfrågan och tillgång till ideella krafter sträva efter att anordna aktiviteter för boende i Trönninge. Föreningen skall verka för alla boende och enskilda fastighetsägare i Trönninge. Föreningen skall vara politiskt obunden och skall inte verka för eller företräda något politiskt parti.

9 3. Medlemmar Alla boende och enskilda fastighetsägare äger tillträde till föreningen. Medlem som inte är beredd att följa föreningens syfte och stadgar skall inte vinna gehör eller få framförda förslag behandlade inom föreningen. Företag och verksamheter som lämnar ekonomiskt bidrag till föreningen betecknas som stödmedlem. 4. Röstning Vid föreningens möten äger varje medlem rätt att ha 1 röst. Stödmedlem som bedriver verksamhet eller innehar fastighet inom Trönninge har 1 röst. Sammantaget kan ingen person ha mer än 1 röst även om de företräder stödmedlem. Röstning sker öppet. Sluten omröstning kan ske om medlem så begär eller vid personval. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag av vid stadgeändring och föreningens upplösning där kvalificerad majoritet krävs, minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt.

10 5. STYRELSEN STYRELSEN ÄR FÖRENINGENS VERKSTÄLLANDE ORGAN OCH SKALL BESTÅ AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH KASSÖR SAMT BÖR DÄRUTÖVER BESTÅ AV MINST 2 ORDINARIE LEDAMÖTER OCH 2 SUPPLEANTER. ORDFÖRANDEN VÄLJS FÖR EN TID AV 1 ÅR. ÖVRIGA LEDAMÖTER VÄLJS FÖR EN TID AV 2 ÅR VARVID DOCK UNDER FÖRSTA VERKSAMHETSÅRET HÄLFTEN AV LEDAMÖTERNA VÄLJS PÅ 1 ÅR SÅ ATT MAN DÄREFTER VÄXELVIS VART ANNAT ÅR VÄLJER NYA LEDAMÖTER FÖR HÄLFTEN AV RÅDET. SUPPLEANTERNA VÄLJS FÖR EN TID AV 1 ÅR. OM ANSVARSFRIHET INTE BEVILJAS STYRELSEN SKALL DENNA AVGÅ OCH NYVAL SKE. AVGÅENDE LEDAMOT KAN DÅ ÅTERVÄLJAS TIDIGAST VID NÄSTPÅFÖLJANDE ÅRSMÖTE.

11 6. STYRELSENS ARBETSORDNING. STYRELSEN SAMMANTRÄDER PÅ KALLELSE AV ORDFÖRANDEN ELLER EFTER FRAMSTÄLLNING AV MINST 2 LEDAMÖTER. SUPPLEANTERNA SKALL ALLTID KALLAS TILL SAMMANTRÄDE OCH HAR ALLTID YTTRANDE OCH FÖRSLAGSRÄTT SAMT RÖSTRÄTT VID FÖRFALL FÖR ORDINARIE LEDAMOT. LEDAMOT SOM INTE HAR TILLFÄLLE ATT NÄRVARA VID STYRELSEMÖTET SKALL UNDERRÄTTA ORDFÖRANDEN OM DETTA. STYRELSEN ÄR BESLUTSMÄSSIGT OM MINST HÄLFTEN AV DESS LEDAMÖTER ELLER DERAS SUPPLEANTER ÄR NÄRVARANDE. VID LIKA RÖSTETAL HAR ORDFÖRANDEN UTSLAGSRÖST. PROTOKOLL SKALL FÖRAS VID STYRELSEMÖTEN, HÖST- OCH ÅRSMÖTEN. AV DETTA SKALL MINST FRAMGÅ FATTADE BESLUT. STYRELSEN HAR RÄTT ATT TILL SIG ADJUNGERA FÖRENING, STUDIEGRUPP, ENSKILD PERSON ELLER LIKNANDE FÖR UTREDNING AV VISS FRÅGA. BESLUT I FRÅGAN SKALL FATTAS AV STYRELSEN ELLER DEN LEDAMOT SOM STYRELSEN UTSETT HÄRTILL. STYRELSEBESLUT OCH HÖST- OCH ÅRSMÖTESBESLUT KONFIRMERAS GENOM DOKUMENTSUNDERTECKNANDE AV ORDFÖRANDEN ELLER SEKRETERAREN SAMT UTSEDD/UTSEDDA JUSTERARE. ÅRSMÖTET UTSER ORDFÖRANDE STYRELSEN SKALL OMEDELBART EFTER GENOMFÖRT ÅRSMÖTE KONSTITUERA SIG GENOM ATT UTSE/VÄLJA: A) KASSÖR B) SEKRETERARE C) ÖVRIGA LEDAMÖTER SOM KAN GES SÄRSKILD FUNKTION. C) EVENTUELLT AU ELLER VU D) FIRMATECKNARE E) EVENTUELLT ANTA DELEGATIONSORDNING. FIRMATECKNARE RÄTT ATT VAR FÖR SIG TECKNA FÖRENINGEN HAR KASSÖREN OCH ORDFÖRANDEN.

12 7 ÅRSMÖTE VARJE ÅR FÖRE APRIL MÅNADS UTGÅNG SKALL ÅRSMÖTET HÅLLAS. KALLELSE TILL MÖTET SKALL ANSLÅS PÅ PLATSER I TRÖNNINGE SOM FASTSTÄLLS AV STYRELSE TIDIGAST 4 VECKOR ELLER SENAST 2 VECKOR FÖRE MÖTET. KALLELSE KAN ÄVEN ANNONSERAS I LOKALTIDNING. VID ÅRSMÖTET SKALL FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS: 1. ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE. 2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN. 3. UPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD. 4. VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH TVÅ JUSTERINGSMÄN FÖR ÅRSMÖTET. 5. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 6. REVISIONSBERÄTTELSE. 7 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET. 8. VAL AV ORDFÖRANDE. 9. VAL AV MINST 2 ORDINARIE LEDAMÖTER 10. VAL AV MINST 2 SUPPLEANTER. 11. VAL AV 2 REVISORER JÄMTE SUPPLEANTER. 12. VAL AV VALBEREDNING. 13. ÄRENDEN OCH MOTIONER SOM VÄCKTS STADGEENLIGT. 14. RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN UNDER DET KOMMANDE VERKSAMHETSÅRET. 15. INFORMATION OM BUDGET. UTÖVER ÅRSMÖTET SKALL MINST 1 YTTERLIGARE MÖTE HÅLLAS FÖR UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN OCH KOMPLETTERING AV VERKSAMHETSDIREKTIVEN. MEDLEM OCH STYRELSEN KAN KALLA TILL EXTRA MÖTE OM SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER PÅKALLAR DET. KALLELSE SKALL UTSÄNDAS MINST 2 VECKOR I FÖRVÄG. TILL MÖTE HÖRANDE HANDLINGAR SKALL BIFOGAS KALLELSEN. MOTIONER OCH ANDRA ÄRENDEN SOM SKALL TAS UPP VID MÖTET SKALL VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST 1 MÅNAD FÖRE MÖTET.

13 MEDLEMSAVGIFT/FINANSIERING DET UTGÅR INGEN MEDLEMSAVGIFT. 8. FÖRENINGENS VERKSAMHET SKALL FINANSIERAS MED STÖDMEDLEMSKAP SAMT ANSÖKAN OM ALLMÄNNA MEDEL. I MÅN AV MEDLEMMARS ENGAGEMANG KAN DET BEDRIVAS INTÄKTSFRÄMJANDE VERKSAMHET. VERKSAMHETSTYP FÅR INTE VARA AV SLAG ATT DET MEDVETET KONKURRERAR MED ÖVRIGA FÖRENINGAR I TRÖNNINGE. 9. VERKSAMHETSÅR VERKSAMHETEN SKALL SAMMANFALLA MED KALENDERÅRET. 10. REVISION DET ÅLIGGER DE VALDA REVISORERNA ATT GRANSKA FÖRENINGENS FÖRVALTNING OCH RÄKENSKAPER SAMT ATT TILL ÅRSMÖTET AVGE REVISIONSBERÄTTELSE. 11. STADGEÄNDRING ÄNDRING AV ELLER TILLÄGG TILL STADGARNA FÅR ENDAST SKE GENOM BESLUT PÅ 2 PÅ VARANDRA FÖLJANDE MÖTEN MED MINST 30 DAGARS MELLANRUM OCH DÄR ETT AV MÖTENA SKALL VARA ÅRSMÖTE.

14 12. UPPLÖSNING FÖR ATT ÄGA GILTIGHET SKALL BESLUT OM FÖRENINGENS UPPLÖSNING FATTAS VID TVÅ PÅ VARANDRA FÖLJANDE MÖTEN MED MINST 30 DAGARS MELLANRUM. BESLUT FATTAS MED MINST TVÅ TREDJEDELS MAJORITET. VID UPPLÖSNING SKALL FÖRENINGENS TILLGÅNGAR SKÄNKAS TILL HJÄLPORGANISATION MED 90 KONTO.

15 7. Godkännande av Trönninge Samhällsförenings bildande.

16 8. Godkännande av stadgar.

17 9. Förslag till styrelse. -Ordförande - Övriga ledamöter

18 10. Övriga frågor. a.tid för nästa styrelsemöte. b.tid för möte, arbetsgrupper.

19 Mötets avslutande TACK FÖR VISAT INTRESSE

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer