HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KALMAR KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KALMAR KOMMUN"

Transkript

1 Handläggare Datum Ärendebeteckning UllaBritt Söderström AO 2009/ HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KALMAR KOMMUN REDOVISNING AV VIDTAGNA ÅTGÄRDER I OMSORGSFÖRVALTNINGEN Omsorgskontoret Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

2 Redovisning av vidtagna åtgärder enligt handikapppolitiskt program för Kalmar kommun och åtgärdsplan för omsorgsförvaltningen I Kalmar kommuns handikappolitiska program finns en lång rad förslag till åtgärder som omsorgsförvaltningen har ansvar för, ensam eller tillsammans med andra förvaltningar/landstinget i Kalmar län. Omsorgsförvaltningen har valt att göra en samlad redovisning av vidtagna åtgärder enligt den avskiljda åtgärdsplanen för omsorgsförvaltningen i det handikappolitiska programmet. Omsorgsförvaltningens åtgärdsplan i Handikappolitiskt program för Kalmar kommun ska läsas parallellt med denna redovisning av vidtagna åtgärder, bl.a. för att man ska se vad åtgärden gäller och vilken effekt den förväntas ge. Med denna samlade redovisning av vidtagna åtgärder, anser omsorgsförvaltningen att samtliga uppdrag i omsorgsförvaltningens åtgärdsplan är fullföljda. En förbättring och utveckling av flera åtgärder krävs dock. Det arbetet kommer i fortsättningen att inrymmas i omsorgsförvaltningens verksamhetsledningssystem utifrån Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Vidtagna åtgärder Regel 1 Ökad medvetenhet Åtgärd 1:1.1 Informationsenheten har tagit fram riktlinjer för hur olika informationsmaterial ska behandlas och distribueras till olika målgrupper. Omsorgsförvaltningen ska arbeta aktivt för att följa och tillämpa dessa riktlinjer. Detta kommer framför allt att ske inom omsorgsförvaltningen pågående arbete för att införa verksamhetsledningssystem för kvalitet inklusive miljö. Härigenom ska då arbetsformer säkerställas för hur bl.a. information ska ges om verksamheten inbegripet öppettider för omsorgsförvaltningens administration. I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS, finns ett allmänt råd om Tillgänglighet. Med tillgänglighet avses här bl.a. att ledningssystemet ska säkerställa arbetsformer för hur information om verksamheten ska ges. Åtgärd 1:1.2 har upphört att gälla. En konsekvens av åtgärd som vidtagits som ett led i sparkraven vilka kommunfullmäktige fastställt. 2 (9)

3 Åtgärd 1:7 Ett medvetet arbete pågår hos omsorgsförvaltningen med att bidra till att kommunens hemsida om vård och omsorg är informativ och lättläst. I möjligaste mån ska denna information göras i utskriftsformat så den kan skrivas ut direkt från hemsidan. På så sätt finns alltid en uppdaterad och aktuell information att hänvisa till alternativt skriva ut och distribuera. Utöver kommunens hemsida publiceras skriftlig information i form av bl.a. broschyrer och foldrar om kommunens insatser för personer med olika funktionsnedsättningar. En restriktiv hållning behöver dock intas när det gäller publicering av information i skriftlig form eftersom dessa kräver regelbundna uppdateringar och ska då också distribueras och bytas ut mot tidigare versioner. Det är dock viktigt att vi är medvetna om att alla människor inte har tillgång till eller kan använda dator. Därför behövs viss skriftlig information i form av bl.a. broschyrer/foldrar. Det ska framhållas att det pågår ett arbete med att ta fram en informationsguide tillsammans med landstingets psykiatriverksamhet inom projektet fördjupad samverkan. I guiden ska personer med psykisk funktionsnedsättning, anhöriga samt personal lätt kunna hitta och läsa om verksamheter som kan ge vård, hjälpa, stödja och underlätta i det vardagliga livet. Guiden, som ska vara klar senast 31 mars 2009, kommer att finnas både i broschyrform och på webben och ska uppdateras löpande så den hålls aktuell. Omsorgsförvaltningens informationsrutiner kommer att ses över och säkerställas för bl.a. hur information ska ges om verksamheten och kommunens insatser för personer med olika funktionsnedsättningar. Det ska göras i samband med pågående arbete för att införa ledningssystem för kvalitet inklusive miljö som redovisats under Regel 1 Ökad medvetenhet, Åtgärd 1:1. Åtgärd 1:8 Under 2007 lyfte omsorgsförvaltningen frågan om denna åtgärd till brukarorganisationerna inom LSS-rådet respektive psykiatrirådet och bad dem att komma med synpunkter och förslag hur vi kan göra för att uppnå önskad effekt med åtgärden. Brukarorganisationerna i psykiatrirådet hade flera ideér, varpå en arbetsgrupp bildades för att arbeta vidare med frågan. Arbetsgruppen hade ett möte där man bl.a. diskuterade förslag och önskemål om framtida aktiviteter. Tyvärr fick det andra mötet med arbetsgruppen ställas in pga. förhinder från deltagarna. Brukarorganisationerna i LSS-rådet skulle återkomma när de funderat och diskuterat frågan. Några konkreta åtgärder har därefter inte skett, utöver informationsguiden för människor med psykisk funktionsnedsättning som nämnts under Regel 1 Ökad medvetenhet, Åtgärd 1:7. Informationsguiden kan till viss del bidra till att uppnå önskad effekt av åtgärd 1:8. 3 (9)

4 Regel 2 Medicinsk vård och behandling Åtgärd 2:1 Kalmar kommun och Kalmar läns landsting är två stora organisationer som, trots olika ansvarsområden, allt emellanåt hamnar i diskussioner kring vad gränsen går för respektive huvudmans ansvar. Mellan Kalmar kommun och landstinget i Kalmar län pågår sedan 2006 ett projekt kring fördjupad samverkan avseende insatser för psykiskt funktionshindrade för att åstadkomma konkreta förbättringar för målgruppen. Inom projektet fördjupad samverkan har man tillsammans arbetat fram en uppdragsbeskrivning för stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar kommun Ambition och ansvar - mål och kriterier för att få till det som alla vill. Uppdragsbeskrivningen har tagits fram på uppdrag av landstingsstyrelsen i Kalmar läns landsting och kommunstyrelsen i Kalmar kommun som därefter beslutat om densamma. Arbetet inom uppdragsbeskrivningen i Ambition och ansvar förväntas leda till att önskad effekt med åtgärd 2:1 ska uppnås för människor med psykisk funktionsnedsättning. Informationsguiden för människor med psykisk funktionsnedsättning som nämnts under Regel 1 Ökad medvetenhet, Åtgärd 1:7 ska också bidra till att uppnå önskad effekt av åtgärd 2:1. Hemsjukvårdsansvaret som överfördes från landstinget till Kalmar kommun 1 januari 2008 förväntas ge önskvärd effekt av åtgärd 2:1. Omsorgsförvaltningen arbetar aktivt för att ge tydlig information om vilken vård och omsorg kommunen ansvar för, bl.a. via kommunens hemsida och i publikationen Kommunguiden som Kalmar kommun distribuerar en gång/år till samtliga hushåll inom Kalmar kommun. Omsorgsförvaltningen har ett förslag, att tillsammans med landstinget informera om ansvarsfördelning gällande vård och behandling i landstingets tidning Salvia som distribueras till hushållen inom Kalmar läns landsting. Ett fortsatt arbete med att uppnå önskad effekt av åtgärd 2:1 kommer i fortsättningen att inrymmas i omsorgsförvaltningens verksamhetsledningssystem utifrån SOSFS 2006:11 om ledningssystem för kvalitet. I nämnda SOSFS finns en föreskrift om Samverkan och samarbete för att säkerställa att det finns rutiner både som tydliggör ansvaret för samarbete såväl internt som externt och för hur samverkan ska bedrivas. Även det allmänna rådet om Tillgänglighet, i nämnda SOSFS om ledningssystem för kvalitet, ska säkerställa att en tydlig och lättillgänglig information ges om organisation och ansvarsfördelning mellan landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun. 4 (9)

5 Regel 3 Rehabilitering Åtgärd 3:1 En samordnad vårdplanering ska medverka till att ansvarsfördelningen mellan kommunen och landstinget tydliggörs för den enskilde. Efter att hemsjukvårdsansvaret överfördes från landstinget till Kalmar kommun 1 januari 2008, pågår ett uppdrag för att klarlägga ansvarsfördelning mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län avseende habiliteringsansvaret. För övrigt ska det som har redovisats under Regel 2 Medicinsk vård och behandling, Åtgärd 2:1 också bidra till önskad effekt av åtgärd 3:1. Åtgärd 3:2 Fr.o.m. 1 januari 2005 övertog Kalmar kommun allt ansvar och alla driftskostnader för Norrlidshemmets behandlingsbad. Kostnaderna tas inom omsorgsnämndens budget och verksamhetsområde SoL. Tillgängligheten till behandlingsbadet har ökat efter att kommunen övertagit ansvaret. Grupper och enskilda i behov av behandlingsbad, har numera även tillgång till kommunens äventyrsbad som under de senaste åren satsat mycket på att göra badet mer anpassat för människor med funktionsnedsättning. I ett samarbete med habiliteringen i Kalmar strävar kommunens äventyrsbad efter att utveckla en miljö som är anpassad till alla ålders- och målgrupper med olika funktionsnedsättningar. Regel 4 Stöd och service Åtgärd 4:1 I åtgärdsplanen framgår inte var åldersgränsen går beträffande benämningen yngre personer med funktionsnedsättning. Omsorgsförvaltningen förmodar att det är personer under 65 år som avses. Omsorgsförvaltningen har särskilda myndighetshandläggare för personer med psykisk funktionsnedsättning och som inte omfattas av LSS. För övriga och yngre personer med funktionsnedsättning och som inte omfattas av LSS har omsorgsförvaltningen inga särskilda myndighetshandläggare. Yngre personer med funktionsnedsättning är ingen homogen grupp. Det finns de mest mångskiftande arter av funktionsnedsättningar, vilket försvårar att avsätta särskilda myndighetshandläggare att arbeta med en specifik grupp. En sådan organisation skulle också bli mycket sårbar. 5 (9)

6 Åtgärd 4:2 I omsorgsförvaltningens åtgärdsplan för handikappolitiska programmet är förslaget att genomföra brukarundersökningar vartannat år. Enligt omsorgsnämndens inriktningsmål, antagna 2003 för omsorg om funktionshindrade, ska säkerhet och kvalitet kontinuerligt följas upp och utvärderas genom uppföljning av omsorgstagares, anhörigas och personalens uppfattning om verksamhetens kvalitet. Brukarundersökningar har inte genomförts kontinuerligt. Arbete pågår med att hitta bra former för att säkerställa kvaliteten på kommunens stöd till personer med funktionsnedsättning. Ett fortsatt arbete för att uppnå önskad effekt av åtgärd 4:2, kommer i fortsättningen att inrymmas i omsorgsförvaltningens verksamhetsledningssystem utifrån SOSFS 2006:11 om ledningssystem för kvalitet. I nämnda SOSFS finns en föreskrift om Uppföljning och utvärdering för att säkerställa kvaliteten på kommunens stöd till personer med funktionsnedsättning. Åtgärd 4:3 Information om bostadsanpassning och bostadsanpassningsbidrag samt information om syn- och hörselinstruktör finns på Internet och kommunens hemsida. Informationen finns tillgänglig under flera länkar, som till exempel Omsorg om personer med funktionsnedsättning. Arbete pågår just nu med att förbättra och tydliggöra information kring hjälpmedel på Internet och kommunens hemsida. Här kommer också en länk till landstingets hjälpmedelsinformation att läggas in. Även denna åtgärd 4:3 ska ses över och utvecklas inom omsorgsförvaltningens pågående arbete med ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och det allmänna rådet om Tillgänglighet. Åtgärd 4:4 En inventering har gjorts över baspersonalens språkkunskaper, både vad gäller främmande språk och teckenspråk. Inventeringen gjordes inom projektet Kompetensstegen under våren Omsorgsförvaltningen konstaterar att det finns kunskapsbrister idag kring kommunikationsmöjligheter för döva i särskilt boende inom verksamhetsområde SoL. I huvudsak gäller då detta teckenspråk. Målsättningen och ambitionen är att avhjälpa hindren genom att hitta bra/rätt hjälpmedel och/eller ta hjälp av annan enhet som har personal med kunskapen. Inom LSSverksamheten finns exempelvis god kompetens beträffande teckenspråk. Även denna åtgärd 4:4 ska förbättras och utvecklas inom omsorgsförvaltningens pågående arbete med ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11. I detta avseende är det framförallt föreskrifterna om Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda samt Personal och kompetensförsörjning som ska beaktas. 6 (9)

7 Åtgärd 4:5 Se redovisning ovan av åtgärd 4:4. Regel 5 Tillgänglighet Åtgärd 5:1.1 Inventering har gjorts av tillgänglighetsrådgivare Jan Hultgren vid kommunens fastighets- och inköpskontor. Den sammanfattande bedömningen är att byggnaderna från början är anpassade för att fungera som tillgängliga. Därför finns det inte så mycket som behöver åtgärdas. Möjligen bör man tänka mer på kontraster och omarkerade glasytor, enligt Jan Hultgren. I övrigt gäller även att denna åtgärd 5:1.1 ska ses över och utvecklas inom omsorgsförvaltningens pågående arbete med ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11. I detta avseende är det framförallt allmänna rådet Tillgänglighet som ska beaktas. Åtgärd 5:1.3 Arbete pågår för att ta fram rutiner och checklistor som ska användas vid projektering av nybyggnation och planering av ny/utökad verksamhet i befintliga byggnader och lokaler. Utöver rådande EU- normer för tillgänglighet, medverkar idag bl.a. arbetsterapeut och syninstruktör utöver verksamhetsledning för att bevaka tillgängligheten vid projektering av nybyggnation. Denna åtgärd 5:1.3 ska också utvecklas och arbetas med inom omsorgsförvaltningens pågående arbete med ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 genom att rutiner och checklistor tas fram, enligt allmänna rådet Tillgänglighet. Åtgärd 5:3.1 I samband med införandet av kommunens nya hemsida beslutades att all information på hemsidan ska skrivas så att den är lätt att läsa, istället för att viss information kompletteras med sidor på Lättläst svenska. Åtgärd 5:6 Enligt informationschef Christina Karlberg planerar kommunen för en talande webb. I informationsenhetens riktlinjer, från för informationsmaterial till målgrupper med särskilda behov, framgår att en bra anpassad hemsida fungerar bra, enligt Synskadades riksförbund. Kalmar kommuns hemsida har i januari 2009 fått högt betyg för en hög tillgänglighet för funktionshindrade människor. 7 (9)

8 För att uppnå effekten av ökad tillgänglighet till information innefattas även stora delar av vad som redovisats under Regel 1 Ökad medvetenhet, Åtgärd 1:7. Regel 9 Familjeliv och personlig integritet Åtgärd 9:3 Detta är en mycket komplex åtgärd. Huvudansvaret för åtgärden bör ligga på socialförvaltningen. När behov har bedömts föreligga kan omsorgsförvaltningen inom sitt ansvarsområde erbjuda olika former av stödinsatser. Åtgärd 9:4 Detta är en mycket komplex åtgärd. Huvudansvaret för åtgärden bör ligga på socialförvaltningen. Barn- och ungdomsförvaltningen bör också ha ett ansvar. Inom omsorgsförvaltningens verksamheter har den enskilde omsorgstagaren ett skydd genom personalens anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 2 SoL och 24 a LSS. Regel 11 Rekreation och idrott Åtgärd 11:1.1 En förvaltningsövergripande arbetsgrupp, tillsammans med fritidssamordnare på landstingets habilitering, har arbetat fram en informationsbroschyr om kultur- och fritidsaktiviteter och tillgängligheten till dessa för barn och ungdomar i behov av särskilda insatser. Broschyren är ett resultat av kommunfullmäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden, inför budget 2008, att utreda hur tillgängligheten till kultur och fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan öka och utvecklas. Hur tillgängligheten till kultur- och fritid för vuxna personer med funktionsnedsättning kan öka och utvecklas, har kultur- och fritidsförvaltningen huvudansvaret för med bl.a. omsorgsförvaltningen som samarbetspartner Regel 14 Policy och planering Åtgärd 14:3.1 Hos omsorgsförvaltningen är det en självklarhet att aspekterna på funktionshinder beaktas i policysammanhang och i all planering. Brukarorganisationerna medverkar och har inflytande genom pensionärsrådet, handikapprådet, LSS-rådet och psykiatrirådet vilka är forum för samverkan och information. 8 (9)

9 Det förekommer också att brukarorganisationerna medverkar i olika arbetsgrupper inom omsorgsförvaltningen vid planering och framtagande av policys etc. Regel 19 Personalutbildning Åtgärd 19:1.1 Huvudansvaret för åtgärden bör ligga på kommunledningskontorets personalenhet i samråd med övriga förvaltningar. Omsorgsnämndens förtroendevalda får, bl.a. genom omsorgsförvaltningens personal och olika föreläsningar, regelbunden kunskap om olika funktionsnedsättningar och vilka funktionshinder dessa kan medföra som påverkar levnadsvillkor, behov etc. Omsorgsnämndens förtroendevalda har var och en uppdrag att vara fadder på utvalda enheter inom omsorgsförvaltningens verksamheter, vilket utökar kunskapen om olika funktionsnedsättningar och förståelse för vilka funktionshinder dessa kan medföra. Barn - och ungdomsperspektivet Åtgärd BU:3 har som tidigare redovisats under åtgärd 1:1.2 upphört att gälla. För att uppnå effekten att öka informationsutbudet till barn och ungdomar krävs ett nära samarbete med både informationsenheten och barn- och ungdomsförvaltningen. Det arbetet ska beaktas i omsorgsförvaltningens pågående arbete med ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och det allmänna rådet om Tillgänglighet. 9 (9)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74

Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74 Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74 Om handlingsplanen. Denna handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss

Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss Ärende 19 Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss 240 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-02 KS/2015/430 GODÄNNANDE AV PLAN

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Tillgänglighetsprogram 2011-2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan beställas i DAISY-format, som lättläst version, på teckenspråk eller på punktskrift. Kontakta

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola 2009-2011

Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola 2009-2011 MAH/Förvaltningen Personalavdelningen 2009-06-04 Dnr PA 15-09/146 Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola 2009-2011 2 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Tillgänglighetspolicy 4 Malmö

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Ansvar för samverkan helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder. Redovisning av regeringsuppdrag

Ansvar för samverkan helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder. Redovisning av regeringsuppdrag Ansvar för samverkan helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder Redovisning av regeringsuppdrag Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer