Årsstämma i Dalälvens Vattenvårdsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma i Dalälvens Vattenvårdsförening"

Transkript

1 Årsstämma i Dalälvens Vattenvårdsförening Välkomna till DVVF:s årsstämma. Tid och plats: Fredagen den 23 maj 2014 kl 9:30, Falu Energi & Vatten AB, Västermalmsvägen 12, Ingarvet, Falun Program 09:30 Samling med kaffe och smörgås. 10:00 Årsstämma enligt särskild ordning. 12:00 Lunch Falu Energi & Vatten informerar om hur man ser på framtidens reningsverk och metoder för behandling av avloppsvatten. Nytt kontrollprogram för DVVF ska handlas upp Ordföranden informerar på kommande program och medlemmarna har möjlighet att komma med synpunkter. Länsstyrelsen beskriver hur statusklassificering av Dalarnas sjöar och vattendrag går till utifrån EU:s vattendirektiv. Välkomna! Kenneth Collander Ordförande DVVF Handlingar till årsstämman finns att ladda ner på hemsidan Falu Energi& Vatten bjuder på kaffe och lunch. OBS Meddela Ditt deltagande senast 15 maj till per telefon till Ann Christin Jonell eller SMS

2 DALÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA, Plats: Falu Energi& Vatten, Ingarvet, Falun Föredragningslista 1. Stämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar 3. Val av ordförande och sekreterare till stämman 4. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll 5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser 7. Fastställande av föreningens balansräkning 8. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid styrelseberättelsen avser 9. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott i balansräkning 10. Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer 11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 13. Val av revisorer och suppleanter för dessa 14. Val av valberedning 15. Fastställande av arbetsplan för nästkommande verksamhetsår och vid behov långsiktsprogram för fastställt antal år 16. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår 17. Bestämmande av medlemsavgiften, administrativ avgift samt medlemmarnas kostnadsandel av kontrollverksamheten 18. Ärenden som av styrelsen eller medlem jämlikt 6 i föreningens stadgar hänskjutits till stämman 19. Stämmans avslutande 2

3 Verksamhetsberättelse för år

4 DALÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRENING Org nr Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Dalälvens Vattenvårdsförening avger följande årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret till FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie Kenneth Collander Anders Viklund Carina Melin Kalle Hedin Lotta Tanse Erik Fallgren Petra Sundgren Hans Johansson Suppleanter Maria Edling Hansson Birgitta Sjödén Hans Andersson Anders Bergman Lars Spångmyr Maria Nilsson ordförande vice ordförande Sekretariat Föreningens administration och ekonomi har skötts av Tyngen Konsult AB. Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Kenneth Collander och Lars Jonell. Revisorer Revisorer har varit Bert Stabforsmo och Anders Svensson. Revisorsuppleanter har varit Per Westman. Valberedning Valberedningen har varit Jörgen Dahlin och Göran Tägtström. Arbetsutskott Kenneth Collander, Anders Viklund, Lotta Tanse, Carina Melin samt Ann Christin Jonell har ingått i arbetsutskottet. Föreningens policy Föreningen ska opartiskt verka för god vattenvård och för att förbättra vattenkvalitén i Dalälven. Föreningen ska vara opinionsbildande på ett övergripande plan och redovisa resultat på ett faktamässigt och vetenskapligt sätt. Initiera till förutsättningslösa diskussioner, debatter och undersökningar på basis av de resultat som framkommer i den samordnade recipientkontrollen för Dalälven. Föreningen ska ej verka som myndighet eller yttra sig i prövnings- eller tillsynsärenden. Sammanträden Styrelsen har haft tre ordinarie sammanträden samt en workshop med fokus på nytt SRK. Medlemsantal Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 40 stycken varav 19 kommuner, 16 företag och 5 intresseföreningar. 1 1 Medlemsförteckning bifogas 4

5 Provtagning enligt kontrollprogrammet (SRK) Provtagningen har under 2013 följt kontrollprogrammet som upphandlades under slutet av var normalt provtagningsår i enlighet med kontrollprogrammet. Kontrollprogrammet togs fram i samråd med länsstyrelsen under Avtal för åren rörande kontrollprogrammet undertecknades under början av 2009 mellan ordförande i föreningen och Lennart Lindeström, Svensk Miljökonsekvensbeskrivning, MKB AB. Föreningen har begärt förlängning av avtalet med Svensk Miljökonsekvensbeskrivning AB för åren 2013, 2014 och 2015 enligt det befintliga avtalet, vilket har accepterats. Hemsida Hemsidans adress är Hemsidan uppdateras löpande och besöks förutom av medlemmarna också av andra personer med intresse för vattenfrågor och av studenter eller forskare som söker information och fakta. Det framkommer utifrån de frågor som sekreteraren regelbundet får via av personer som besökt hemsidan. Det är helt enligt den målsättning som föreningen har för hemsidan, nämligen att den ska besökas av medlemmar och andra intresserade av Dalälven. Förutom allmän information om föreningen finns årsrapporterna redovisade. Vattenförvaltning Vattenförvaltning utifrån EU:s vattendirektiv genomförs i en rullande 6- årig planeringscykel med nulägesbeskrivning mål åtgärder uppföljning. Hösten 2007 bestämdes vattnens status, 2008 utarbetades åtgärdsprogram och 2009 fastställdes åtgärdsprogrammet av vattenmyndigheten. Åtgärder ska genomföras med målet att vattnen uppnår God status senast år I praktiken kan det dock behövas ytterligare en planeringscykel för att uppnå God status i alla vatten. För att genomföra EU:s vattendirektiv har länsstyrelsen i Dalarna fått i uppdrag av vattenmyndigheten för Bottenhavet att ansvara för Dalälven. Nytt SRK från 2016 Arbetet med att ta fram ett nytt underlag för upphandling av nytt kontrollprogram (SRK) har pågått under året. En förlängning av gällande avtal med Svensk MKB har tecknats för 2015 och det betyder att från 2016 kommer ett nytt program att gälla. I december träffade styrelsen företrädare för länsstyrelsen och Svensk MKB för en fördjupad diskussion om programmets utformning och innehåll. Dalälvens Vattenråd Dalälvens Vattenråd administreras av DVVF men ekonomin hanteras fristående från DVVF och recipientkontrollen. Under 2013 har vattenrådet anordnat ett vattenmöte med tema Kraften i vattnet med olika teman. Rapport från mötet finns på hemsidan under fliken Dalälvens Vattenråd. DVVF:s styrelse har utsett en styrgrupp med Mats Dahlström, Falu kommun, som ordförande som ska leda och planera verksamheten. Bottenhavets vattenmyndighet har lämnat ett bidrag på kr till vattenrådet. Årsstämma Föreningens årsstämma hölls den 22 maj hos Länsstyrelsen i Falun. Ekonomi Föreningens ekonomi redovisas i den till verksamhetsberättelsen bifogade resultat- och balansräkningen. 5

6 Falun den 19 februari 2014 Kenneth Collander Anders Viklund Carina Melin Hans Johansson Petra Sundgren Lotta Tanse Erik Fallgren Kalle Hedin 6

7 Bilaga: Medlemmar i Dalälvens vattenvårdsförening 2013 AB Dalaflyget Artctic Paper Grycksbo AB Boliden Mineral AB Borlänge Energi AB Dala Vatten och Avfall AB Dalälvens vattenregleringsföretag Erasteel Kloster AB Falu Energi& Vatten AB Fiskarhedens Trävaru AB Gävle Vatten AB Heby kommun Hedemora Energi AB LRF, Länsförbundet Leksands kommun Malung- Sälens kommun SSAB EMEA AB Stora Enso AB Stora Enso Fors AB Stora Enso Kvarnsveden AB Stora Enso Pulp AB Stöten i Sälen AB Försvarsmakten/ Skaraborgs regemente Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund Swedcote AB Säter kommun Tierps kommun Vansbro kommun VAMAS Älvdalens kommun Älvkarebys kommun Moelvens Dalaträ AB NODAVA Orsa kommun Outokumpu Stainless AB Avesta Works Outokompu Stainless AB Thin Strips Rättviks kommun Sala kommun Sandviken Energi AB Skogsstyrelsen Region Mitt Slotts Lax AB 7

8 ARBETSPLAN FÖR DALÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRENING ÅR 2014 Recipientkontroll och befintligt kontrollprogram, SRK Under 2014 utförs provtagningen i enlighet med SRK-programmet( samordad recipientkontroll). Mätprogrammet finns på föreningens hemsida under mätprogram Avtal har skrivits mellan Svensk MKB och DVVF om en förlängning av befintligt avtal att gälla t.o.m Vattendirektivet Under 2014 kommer föreningen fortsätta att aktivt följa hur EU:s vattendirektiv påverkar föreningen och enskilda medlemmars verksamhet. Vattenmyndigheten Bottenhavet har skickat ut handlingar för samråd inför arbetet Enligt DVVF:s stadgar ska föreningen inte yttra sig i ärenden av denna art, utan det får varje enskild medlem göra. För Dalälven finns materialet hos vattendistrikt Bottenhavet: Medlemskontakter Föreningens hemsida är kontaktplatsen med medlemmarna, Hemsidan innehåller information om föreningens verksamhet och uppdateras regelbundet. Sidan för medlemmar, med fortlöpande information och uppgifter om styrelsens sammansättning samt protokoll från styrelsemöten och årsmöten, ligger numera öppen och kraven på login och lösenord är borttagna. På hemsidan finns en uppmaning till föreningens medlemmar att komma med synpunkter och önskemål på kommande SRK- program. Årsstämma Årsstämman äger rum den 23 maj 2014 hos Falu Energi och Vatten. Vattenråd Vattenråd är ett vedertaget begrepp inom den svenska vattenförvaltningen. För att intressera så många intressenter som möjligt och även göra sina röster hörda i olika typer av vattenfrågor kan ett Vattenråd bildas. DVVF ansvarar för att administrera Dalälvens Vattenråd och DVVF:s styrelse har utsett en styrgrupp som planerar dess verksamhet. Bottenhavets Vattenmyndighet har beviljat kr i bidrag till DVVF för att driva arbetet med vattenråd i Dalarna. Ett seminarium planeras för Nytt program för SRK, Samordnad Recipient Kontroll Ordföranden har utsett en arbetsgrupp som tillsammans med honom arbetar med uppdraget att ta fram ett nytt SRK program. Följande personer ingår i arbetsgruppen: Hans Johansson, Falu 8

9 kommun, Carina Melin, NODAVA, Lotta Tanse, Boliden och Ann-Sofie Eliasson, Stora Enso Fors. Framtagande av programmet är påbörjat ska vara klart första halvåret Ett seminarium genomfördes i december 2013 med deltagare från DVVF:s styrelse, Länsstyrelsen och Svensk MKB. Vid seminariet framkom nedanstående frågeställningar som ska behandlas i fortsatta diskussioner kring ett nytt SRK- program: Inga undersökningar genomförs f. i Färnebofjärden. Länsstyrelsen borde vara med och finansiera detta. Glapp mellan provtagningspunkter och recipient Hur fångar vi in de långsiktiga förändringarna? Trender måste lyftas fram Rapportering och arkivering måste lösas Organiska miljögifter är inte lämpligt att ha med i SRK- programmet Diffusa ämnen blir alltmer betydelsefulla Viktigt att ställa krav på laboratorium Hur går vi vidare helt nytt program eller omarbetande av det befintliga programmet? Hur ska vi bli mer konkreta? Vad vill medlemmarna? Provbankning hur ska vi lösa detta? Två program, ett kortsiktigt och ett långsiktigt Ett mindre program och sen göra temarapporter med jämna mellanrum Översyn av föreningens sammansättning och kostnadsfördelningsmodell för medlemmarnas avgifter fr.o.m Framtida sammansättning i DVVF nya/befintliga verksamheter? Staten/Länsstyrelsen Kraftindustrin Förtydliga hur fördelningen av avgifter baseras. Detaljerad genomgång av underlag krävs för att få en bättre bild. Arbetsgrupper har utsetts för att presentera förslag till framtida kostnadsfördelningsmodell. Kommunala sidan: Carina (sammankallande), Hans Johansson, Madeleine Juhlin Industrisidan: Kenneth (sammankallande), Maria Nilsson, Lotta Tanse 9

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25 Friluftsfrämjandets stadgar Antagna vid Riksstämman maj 2015 Sidan 1 av 25 Stadgar för Friluftsfrämjandet Innehållsförteckning 1 Föreningens ändamål... 4 2 Verksamhet... 4 2.1 Styrdokument och policys...

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer