1. Allmän översikt Leader-verksamhet Leader Byar i utveckling - Livskraft, företagsamhet och kompetens...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Allmän översikt... 3. 2. Leader-verksamhet 2007-2013... 6. 2.1. Leader Byar i utveckling - Livskraft, företagsamhet och kompetens..."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 Sida 2 av 20 Innehållsförteckning 1. Allmän översikt Leader-verksamhet Leader Byar i utveckling - Livskraft, företagsamhet och kompetens Information åt allmänheten Behandling av projekt och projektansökningar Revidering av LEADER-programmets finansieringsram EU-kommissionens granskning Besök och evenemang år Internationellt projekt Ostrobothnia goes Europe Allmänt Studieresor och evenemang utomlands Kontaktskapande och evenemang inom landet Synlighet Internationella projekt Informatörsprojektet Samordningsprojekt Kustaktionsgruppen för fisket i Österbotten (KAG) Allmänt Andra konkreta resultat genom KAG Europeiska fiskegrupper FLAG Deltagande och synlighet Artiklar Byaverksamhet Allmänt Verksamhet Verksamhet som samarbetsorgan för organisationer och föreningar i Svenska Österbotten Regionens utvecklare Verksamhet och resultat Framtidsutsikter... 20

3 Sida 3 av Allmän översikt Aktion Österbotten r.f. är en sammanslutning av organisationer, kommuner och privatpersoner i Svenska Österbotten. Föreningen hade som medlemmar: 52 privatpersoner (24 kvinnor och 28 män varav ingen under 25 år) (54 privatpersoner 2012 och 2011, 55 privatpersoner 2010, 55 privatpersoner 2009, 55 privatpersoner år 2008, 47 privatpersoner år 2007) 76 föreningar som medlemmar (76 st. år 2012 och 2011, 74 st. år 2010, 77 st. år 2009, 74 st. år 2008, 51 st. år 2007) 2 samkommuner och 14 kommuner (16 st. år 2012 och 2011, 17 st. år 2010, 2009, 2008 och 2007) Totalt 144 medlemmar (Totalt 146 medlemmar år 2012, 147 medlemmar år 2011, 146 medl. år 2010, 149 medl. år 2009, 146 medl. år 2008 och 115 medl. år 2007). Aktion Österbotten r.f. har fokuserat verksamheten på landsbygdsutveckling. Föreningens syfte är: Att verka som regional partipolitiskt obunden intresseorganisation och samarbetsorgan för organisationer och föreningar som utövar lokalt innovativt utvecklingsarbete. Att främja innovativ lokal utveckling med målet att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Verksamhetens grundpelare består av Leader, KAG och Byaverksamhet. Utöver detta har Aktion Österbotten r.f. övrig verksamhet som inte kan stödas med de tidigare nämnda verksamheterna. Egna projekt och forskning utgör en naturlig del av Aktion Österbotten r.f.:s verksamhet. Aktion Österbotten r.f. fortsatte under år 2013 sitt arbete som lokal aktionsgrupp. Föreningens högsta beslutande organ är medlemsmötet. Ordinarie medlemsmöte hålls på våren och hösten. Styrelsen handhar föreningens angelägenheter samt antar föreningens medlemmar. Styrelsen består av ordförande samt övriga ledamöter vilka tillsätts utgående från att de jämlikt skall representera kategorierna privatpersoner, organisationer samt kommuner. Utgångspunkten är att styrelsen bör ha en regional fördelning över hela Svenska Österbotten och ha en jämlik fördelning mellan könen. Styrelsen hade under år 2013 följande sammansättning: Ordinarie Tomas Knuts, styrelseordförande Matias Båsk Markus Norrback Niklas Talling Nina Sjölander Linda Blomqvist Jakob Frants Helena Hemming Anita Storm Nina Ingves Sofia Nybacka Ersättare Marie Jakobsson Jenny Malmsten Carl-Gustav Mangs Katharine Svenfelt Johan Sten Nina Stenman Göran Backman Jens Juthström Inga Nikula-Sjökvist Håkan Antfolk Niklas Kortell Verksamhetsledare Mathias Högbacka fungerade som föreningens sekreterare och Eva-Stina Strandberg var kassör år 2013.

4 Sida 4 av 20 Under år 2013 höll Aktion ordinarie föreningsmöten, vårmöte och höstmöte Som ordinarie revisor har Johan-Erik Fant (GRM) och som revisorssuppleant Gunne Lax fungerat. Under perioden höll styrelsen 10 protokollförda möten. Personal Aktion Österbotten r.f. hade följande personer anställda under år 2013: Mathias Högbacka, verksamhetsledare (Vasa kontoret), heltid Åsa Blomstedt, Leader- rådgivare (Vasa kontoret), heltid, tjänstledig fr.o.m Jesper Wikström, Leader- rådgivare/byaombudsman (50/50) (Närpes kontoret), heltid, t.o.m Karl-Gustav Byskata, Leader- rådgivare/byaombudsman (50/50) (Närpes kontoret), heltid, fr.o.m Britt-Marie Norrgård, Leader- rådgivare/internationell koordinator (Pedersöre kontoret), heltid Eva-Stina Strandberg, koordinator (Vasa kontoret), heltid Mikael Nygård, projektchef KAG (Vasa kontoret), heltid Anna Pensar, Internationell koordinator (Vasa kontoret), heltid t.o.m (moderskapsledig 2013) Annika Frants, kanslist (Vasa kontoret), heltid Kirsi Tikkanen, informatör (Vasa kontoret), heltid (YHYRES-kehittämisyhdistys r.y. är projektägare) Personalen höll 24 stycken protokollförda Team-möten under Organisatoriskt har arbetet fortsatt enligt en trepunktsmodell med ett huvudkansli på Handelsesplanaden 23 A i Vasa, en lokal verksamhetspunkt i Landsbygdens hus i Pedersöre samt en lokal verksamhetspunkt vid Företagshuset Dynamo i Närpes. Centralkansliet upprätthålls i samarbete med Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur. På motsvarande sätt upprätthålls kanslierna i Pedersöre och Närpes i ett nära samarbete med Pedersöre kommun och Företagshuset Dynamo. Alla kanslierna har på detta sätt tillgång till utrymmen och servicetjänster. Satsningen på en trepunktsmodell beträffande kansliets verksamhetspunkter har visat sig vara lyckad. Det ger Aktion Österbotten r.f. en lokal närhet som främjar såväl mobilisering av idéer som genomförandet av projekt på grund av verksamhetsområdets geografiska läge. Aktion Österbotten r.f.:s personal har under år 2013 deltagit i bl.a. följande arbetsgrupper: Österbottens Förbund, MYR, MYR-sekretariatet och MYR-projektberedningsgruppen Näringslivsgruppens möten för Sydösterbotten Landsbygdssektionens möten (koordineras av NTM-centralen i Österbotten) Beredningsgruppen för uppgörandet av de regionala strategierna (för tiden ) Hyrrä-projektets beredningsgrupp (utbetalningar) Seutu YP för Sydösterbotten Seutu YP för Jakobstadsregionen Landskapskommittén för den frivilliga räddningstjänsten (VAPEPA) Aktion Österbotten r.f. gav under år 2013 följande utlåtanden: Utlåtande gällande Nationell plan för lokaliseringsstyrning av vattenbruket Utlåtande till Österbottens Förbund gällande etapplandskapsplanen Utlåtande gällande NTM-centralens regionala utvecklingsplan för Kommentarer till Leader-gruppernas gemensamma dokument Utlåtande till JSM gällande kommande fiskeriprogram

5 Sida 5 av 20 Aktions Österbotten r.f:s strategidokument för programperioden inlämnades till JSM Svar gällande Aktion Österbottens förvaltningsuppgifter om Leader till MAVI Svar till ÖF gällande ställningstagande till förvaltning av varg och lo Aktion Österbotten r.f. anhöll om följande utlåtanden under 2013: Begäran om utlåtanden sändes till kommunerna och städerna samt samarbetspartners gällande Aktion Österbottens programdokument Aktion Österbotten r.f. deltog i bl.a. 24 enkäter/förfrågningar under år 2013, samt i mindre förfrågningar utöver dessa. Aktion Österbotten r.f. anhöll om följande utnämningar under 2013: Ann-Sofie Backgren nominerades till Byaverksamhetens Vägvisare 2013, blev vald nationellt till Byaverksamhetens Vägvisare 2013 Kaarlo Lepistö nominerades till Årets Landsbygdsaktör 2013, blev vald nationellt till Årets Landsbygdsaktör i Finland Pedersöre kommun nominerades till tävlingen Byavänligaste kommunen 2013 Bergö föreslogs till Årets by 2013 (utnämndes till Årets by i Österbotten 2013) Mats Brandt nominerades till SFV:s Brobyggarpris Bo Hemming Norrgård nominerades till Årets österbottning 2013 Till projektgalan som ordnades i Vasa gemensamt för NTM-centralen i Österbotten, Aktion Österbotten r.f. och YHYRES-kehittämisyhdistys r.y. nominerade Aktion Österbotten följande projekt: Bästa investeringsprojekt: Trygghet i Österbotten (Karleby Flygklubb), Kvarkens båtmuseum (Malax museiförening), Högåsens friluftscenter (IK Kamp) Bästa utvecklingsprojekt: Gränslös Rajaton (Pedersöre kommun), Historisk matupplevelse (Oravais historiska förening), Upplev julen hos skeppsredar- och kaptensfruarna i Kristinestad (Kristinestads turism) Bästa företagsstöd: Maxpuls (YourCoach), Startstöd gällande första arbetstagare (JHE- Consulting) Styrelsen för Aktion Österbotten r.f. tillsatte följande arbetsgrupper under 2013: Ekonomiarbetsgrupp Valberedning Arbetsgrupp för programuppföljning och programutvärdering Arbetsgrupp för uppföljning och lönesamtal Aktion Österbotten r.f. har sökt bidrag från följande fonder under det gångna året: Svenska kulturfonden SÖS Aktiastiftelsen i Korsholm Aktiastiftelsen i Vasa Svenska Folkskolans Vänner Examen för Specialyrkesexamen för landsbygdsutvecklare har erhållits 2013 av följande personer: Jesper Wikström Mikael Nygård Åsa Blomstedt

6 Sida 6 av 20 Mathias Högbacka har ännu inte slutfört sin examen. Britt-Marie Norrgård har fungerat som handledare i och med att hon avlagt denna examen redan. Aktion Österbotten r.f. inledde år 2010 arbetet med den egna processutvärderingen för den egna kvalitetssäkringen, arbetet har fortsatt kontinuerligt efter det. Aktion Österbotten r.f. har under år 2013 deltagit i den kvalitetssäkring för Leader-grupperna som finansierats av Landsbygdsnätverksenheten i Seinäjoki och anordnats av Ramboll. Under år 2013 har avtal tillämpats fortgående enligt MAVI:s direktiv gällande återbetalning av kommunal medfinansiering i projekt, eftersom det är aktionsgruppens ansvar att kräva tillbaka dessa medel. Aktion Österbotten erhöll granskningsprotokollet år 2013 från de granskningsrundor som MAVI utförde hos samtliga Leader-grupper. Samarbetet med Österbottens NTM-central fungerar mycket väl. Årligen anordnas minst ett diskussionstillfälle då man gör en genomgång av projekten, handläggningstider och flaskhalsar, detta för att tillsammans diskutera fram lösningar hur processen kan bli effektivare. Närheten till Österbottens NTM-central medför att spontana möten är lätta att tillämpa, dessutom är dialogen mycket god, så tröskeln att sända e-post eller ringa är mycket låg. Detta underlättar att finna den gemensamma synen och tolkningen på olika projektfrågor. Från Aktion Österbotten r.f.:s sida upplever vi att vi inom organisationen har en bra möjlighet att kanalisera projektmedel och finna synergier (Leader, KAG och Byar). Samarbetet fungerar bra i Österbotten och det finns en fortlöpande dialog mellan Aktion Österbotten r.f., Österbottens NTMcentral och Österbottens Förbund gällande projektfinansiering. Att möta nya utmaningar för Aktion Österbotten r.f. är inga problem, trots upprepade försök har det varit svårt att finna projekt som passar in under nya utmaningar. Den lokala strategin förlöper enligt den ursprungliga ansökan, dock kunde alla projekt inte erhålla finansiering under år 2013 eftersom efterfrågan var större än utbudet (finansieringsramen). Arbetsgruppen för programuppföljning och programutvärdering arbetade aktivt även under Strategidokumentet inlämnades till JSM per inom utsatt tid, bestående av totalt 6 separata strategier och en total finansieringsram över 46 miljoner euro med vars hjälp Aktion Österbotten önskar utveckla Österbotten under den kommande programperioden Leader-verksamhet Leader Byar i utveckling - Livskraft, företagsamhet och kompetens Svenska Österbottens lokala utvecklingsstrategi för Leader-verksamhet är en utvecklingsplan för Svenska Österbotten. För att förverkliga planen anslår staten och EU årligen en summa pengar för att medfinansiera olika småskaliga landsbygdsutvecklingsprojekt. Aktion Österbotten r.f. har ansvaret för genomförandet av utvecklingsplanen, programmet och fungerar i den egenskapen som en lokal aktionsgrupp (LAG) med styrelsen som operativt organ Information åt allmänheten I arbetet som lokal aktionsgrupp ingår att initiera till diskussioner och aktiviteter kring strategiska och aktuella frågor i anslutning till lokal utveckling och inledandet av Svenska Österbottens Leaderprogram. Informationstillfällen har hållits längs hela området och samt genom kontinuerlig uppdaterad information på hemsidan Under år 2013 hölls 17 informationstillfällen och under dessa lyssnade 253 personer till information om Leader-programmet. Eftersom efterfrågan på projektstöd varit större än utbudet (finansieringsramen) har personalen fokuserat på att stöda befintliga projekt framom att anordna informationstillfällen år Styrelsen har kontinuerligt under året utvärderat och prioriterat projekt, Aktion Österbotten r.f. har även fört

7 Sida 7 av 20 flertalet projekt vidare till Österbottens NTM-central eller Österbottens förbund för finansiering. Aktion Österbotten r.f. ställde givetvis upp och informerade vid sådana tillfällen som önskades av andra verksamma aktörer i Österbotten. Under år 2013 har information getts åt samtliga kommuner som är med i programmet. Kommunerna informerades om Leader-verksamheten (Leader-projekt i den egna kommunen, samt interkommunala projekt), KAG-verksamheten (projektsituationen), samordningsprojekt och om föreningen i sin helhet samt om framtidsutsikterna Behandling av projekt och projektansökningar Under år 2013 behandlade styrelsen för Aktion Österbotten r.f. inom sin finansieringsram för 2013 totalt 48 ansökningar. Av dessa förordades 46 projekt, av vilka tre av dem återtogs senare, 1 fick avslag och 1 bordlades och återtogs senare. Den totala finansieringen för de förordade projekten var ,96, den offentliga finansieringen utgjorde ,61. Styrelsen har förordat 42 stycken ändringsansökningar och 63 utbetalningsansökningar har antecknats styrelsen för kännedom. Projektefterfrågan är stor i Österbotten och projekten är av god kvalitet och innovativa. Under år 2013 har kostnaderna för verksamhetspenning 3 uppgått till ,55 euro. Den första utbetalningsansökan för Verksamhetspenning 3 som gällde kostnader för perioden lämnades in i januari Revidering av LEADER-programmets finansieringsram Under år 2013 har Aktion Österbotten inte kunnat finansiera alla inkomna projektidéer och har heller inte kunnat ta in alla projekt som önskat finansiering i slutet av året. JSM riktade en e-post till Aktion Österbotten där man önskade kolla upp finansieringsbehov inför 2014 (företagsstöd, nya utmaningar och bredband). Aktion Österbotten gav som svar att ett fåtal företagsstöd diskuterar, men behovet är störst gällande allmännyttiga projektstöd, om möjlighet ges är Aktion Österbotten villig att emotta mera medel eftersom kommunal medfinansiering inte vållar bekymmer. Aktion Österbotten meddelade samtidigt att samtliga medel binds upp per EU-kommissionens granskning 2013 Aktion Österbottens verksamhet granskades av EU-kommissionen den i Seinäjoki, från Aktion Österbotten medverkade verksamhetsledare Mathias Högbacka. För Aktion Österbottens del granskades utbetalningsansökan för Verksamhetspenning 1 samt utbetalningsansökan för Ostrobothnia International. Granskningen förlöpte väl och EU-kommissionen hade inga anmärkningar, en ny och trevlig erfarenhet. Från Österbottens NTM-central deltog Kaarlo Lepistö, Maj-Len Vestergård och Birgitta Antell Besök och evenemang år 2013 Personalen vid Aktion Österbotten r.f. har aktivt deltagit i ett stort antal tillfällen under år Verksamhetsledaren har deltagit i möten som medlem i olika styrelser och arbetsgrupper, med representanter för kommuner, organisationer och grupper av olika slag. Han har också vid ett flertal tillfällen kallats att hålla anföranden och ge information om Aktion Österbotten r.f.:s verksamhet. Personalen har också deltagit i olika seminarier under året och har dessutom varit med och arrangerat ett par av dem. Bland annat var Aktion Österbotten r.f. värd för SYTY:s nationella projekt Byar med livskraft. Aktion Österbotten r.f. har under året också haft besök från olika grupper. Representanter från Leader Åland, Examenskommissionen, Satakunnan toimintaryhmät, Svenska föreningen i Östermyra, Älvbyn (Sverige) och South Baltic Flag.

8 Sida 8 av Internationellt projekt Ostrobothnia goes Europe Allmänt Syftet med det interregionala projektet Ostrobothnia goes Europe mellan aktionsgrupperna Aktion Österbotten r.f. och YHYRES-Kehittämisyhdistys r.y är att lyfta fram Österbottens byar och invånare och hjälpa dem att internationalisera sig. Projektet skulle ursprungligen pågå under tiden , men förlängdes först t.o.m och sedan en gång till t.o.m Som internationell koordinator fungerade Anna Pensar fram tills hon blev moderskapsledig den Sedan dess sköter Britt-Marie Norrgård, Leader-rådgivare vid Aktion Österbotten r.f. den internationella koordinatorns uppgifter. Under år 2013 hölls inga styrgruppsmöten för Ostrobothnia goes Europe Studieresor och evenemang utomlands Den deltog Britt-Marie Norrgård i en studieresa till Wales som ordnades av Landsbygdsnätverksenheten och Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens Kulturtemagrupp. Syftet med resan var bl.a. att man skulle hitta nya modeller för hur man ordnar kulturservice för landsbygdens invånare, för samarbetet mellan organisationer och den offentliga sektorn och för stödandet av kulturföretagande på landsbygden. Internationella koordinatorn deltog då Stundars r.f. gjorde en planeringsresa till Hälsingland i Sverige den inom ramen för projektet Slöjdkontakt och hantverksmöten. Britt-Marie Norrgård deltog också i Leader-studieresan till Bryssel den Där besökte man Europeiska kommissionens företags- och industridelegation EEN, ELARD och MTK:s Brysselkontor samt deltog i ENRD Leader Event. Då det internationella projektet Konst- och Kultursommar hade sin start-up conference i Neuruppin i Tyskland den deltog Britt-Marie Norrgård tillsammans med projektledare Johanna Björkholm och kulturchef Vivan Lygdbäck. På plats var också representanter för Leader Dalsland- Årjäng och tyska delstats Leader. Internationella koordinatorn deltog i en projektresa som ordnades av Kyläkööri (YHYRES- Kehittämisyhdistys r.y.) och som gick till Umeå- och Luleåtrakten i Sverige den Kontaktskapande och evenemang inom landet Den besöktes Aktion Österbotten r.f. av den internationella koordinatorn vid Leader Åland, Alexandra de Haas, som fick bekanta sig med Aktions verksamhet och speciellt den internationella verksamheten bl.a. genom projektbesök. Under 2013 deltog den internationella koordinatorn i flera mässor och seminarier: Resemässan som ordnades den i Helsingfors, seminarium om E-matkailu den 5.3. i Vasa, seminarium om Utvecklingen av turismen i Finland den i Jakobstad samt Oma Mökki mässan den i Helsingfors. Den deltog internationella koordinatorn i KV-työn ajankohtaispäivät i Jyväskylä. Den internationella koordinatorn närvar då hantverkare från Hälsingland besökte Stundars den inom ramen för Stundars internationella projekt Slöjdkontakt och hantverksmöten. Aktion Österbotten r.f. ordnade en sedvanlig projektträff Britt-Marie Norrgård informerade om de internationella projekten och internationell verksamhet.

9 Sida 9 av 20 Britt-Marie Norrgård deltog i besöket från projektet Kreativa Byar som besökte Aktion Österbotten den och informerade om den internationella verksamheten och bistod med guidning under besöket då bl.a. Bergö och Pedersöre besöktes. Med på besöket fanns ett tiotal resenärer från Älvbyn i Sverige. Under året har den internationella koordinatorn också deltagit i flera sammankomster för Leadergrupperna i Finland: - Den Österbottniska LAG-träffen som ordnades i Kauhava där olika internationella samarbetsprojekt diskuterades - De tvåspråkiga LAG-gruppernas träff på Åland Internationella koordinatorn har under året deltagit i olika planeringsmöten gällande internationella projekt. Verksamhetsledare Mathias Högbacka har under året deltagit i Skypemöten mellan Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f. och Bygdegårdarnas riksförbund gällande deras gemensamma internationella projektidé Synlighet Aktion Österbotten r.f. nominerade fem av sina finansierade internationella projekt (Leva i två världar, Konst- och kultursommar, Slöjdkontakt och Hantverkarmöten, Ung folkmusikbro och Bandcamp) inom utsatt tid till Leader TNC Award, DL Projekten kunde nomineras inom fem olika kategorier: Youth, Tourism, Culture, Local Area Development och Local Resources and Enviroment. Tyvärr erhöll inga av de nominerade projekten pris i tävlingen Internationella projekt Folkmusik, Finlands svenska spelmansförbund Projektet Ung Folkmusikbro 2 skulle ursprungligen pågå under tiden , men har förlängts t.o.m En ny åldersgrupp har inviterats sedan den ursprungliga åldersgruppen visat sig vara omöjlig att få intresserad speciellt i Väst Nyland. Projektet strävar till att upprätthålla det goda samarbetet mellan Leader Hälsingebygden, Hälsinge Låtverkstad och Finlands Svenska Spelmansförbund. Slöjdkontakt och hantverksmöten, Stundars r.f. Stundars r.f. i Korsholm genomför under tiden projektet Slöjdkontakt och hantverksmöten i nära samarbete med Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund och dess medlemsföreningar i Sverige. Syftet är att konkretisera hantverkets förmåga att fungera som en gemensam mötesplats över kulturer och språk. Traditionellt hantverk är hållbar utveckling, långsam handling samt ger tillfredsställelse, identitet och synliga resultat. Projektet vill erbjuda nationella och internationella kontakter och kompetens för våra hantverkare genom inbjudna gästhantverkare och motiverande studieresor till hemslöjdsföreningar i Hälsingland. Hantverkares kunskaper och färdigheter dokumenteras i samarbete med Folkkultursarkivet vid Svenska litteratursällskapet. Den hölls styrgruppsmöte diskussioner och planering och värdskap och guidning för internationella projektet Hantverks möten med Hälsingland. Kulturturista Aktion Österbotten r.f. har under en längre tid planerat och arbetat för ett samarbete kring kulturturism mellan Österbotten, Dalsland-Årjäng i Sverige och Ostprignitz-Ruppin i Tyskland. Eftersom förarbetet i form av den internationella förstudien Kulturturista som pågick under 2010 krävde fördjupning startades en ny förstudie , Förstudieprojekt Kulturhistoria 1600, som enligt namnet specialiserar sig på 1600-talet. Samarbetspartnerna träffades under 2011 för att komma

10 Sida 10 av 20 framåt i planeringsarbetet, men sedan hände ingenting. Efter en längre tid av tystnad återkom tyskarna med ett omarbetat förslag till projekt våren 2012, likaså presenterade svenskarna i början av sommaren ett eget omarbetat projektförslag. I november 2012 hade man dock kommit så långt att ansökan lämnades in till NTM-centralen. Projektet har bytt namn till Konst- och kultursommar Österbotten och går ut på konstutbyte och att se på varandras orter med nya ögon. Tyskland, Sverige och Finland kvarstår i projektet och efter aktiv letning åtog sig KulturÖsterbotten projektägarskapet i Finland. Vecka 39 reste projektledaren tillsammans med en grupp konstnärer och hembygdsfolk till Neuruppin. Där sammanstrålade de svenska och finländska grupperna till en hel vecka i konstens och hembygdens och turismens tecken. De upplevde och producerade konst och material till appen. Denna vecka förbereddes och hela projektets tidtabell och mål planerades under ett möte mellan Leader Dalsland-Årjäng, Leader Ostprigniz-Ruppin, Kultur-Österbotten och Aktion Österbotten den Den internationella koordinatorn Britt-Marie Norrgård har deltagit i flertalet styrgruppsmöten och diskussioner med KulturÖsterbotten. Bandcamp, Svenska Österbottens Ungdomsförbund Projektet går ut på ett utbyte inom bandmusik för ungdomar och skapa möjligheter för oetablerade band att göra spelningar utanför landsgränsen, att ge dem en chans att knyta kontakter, lära känna och samarbeta med musiker i grannlandet och få scenerfarenhet. Mål är också att ge oetablerade band verktyg för att utvecklas som band och musiker samt få en synlighet som skapar förutsättningar för fortsatt utveckling. Samarbete över landsgränser skapar också förståelse för varandras kulturer och språk samt kunskap om varandras musikindustri. Aktion Österbotten agerar som Lead-partner och Leader Södra Fjällen i Sverige är samarbetspart. Projektet hade styrgruppsmöte i Vasa den Projektet går bra framåt och samarbetet löper smidigt. De deltagande banden har valts och kommer att besöka varandras festivaler under Under vintern pågår skolning. Leva i två världar, Österbottens barnkulturnätverk BARK (Österbottens Förbund) Ett ämne som är högaktuellt i de flesta länder idag är emigration och immigration. Folk flyttar till nya miljöer, länder och världsdelar. Samtidigt står människor vid våra gränser och vill in. Allt detta påverkar både samhällen och individer. Hur kan vi förstå dagens migration i ljuset av historiska migrationsperioder? Vilka är fördelarna och problemen idag med migration och vad kan vi lära av tidigare erfarenheter? Samarbete sker mellan Österbottens barnkulturnätverk BARK, Kalmar Läns museum i Sverige samt New Mexico State University och Farm & Ranch Museum Las Cruises i USA. Aktion Österbotten och Leader Kalmar Öland i samarbete. Efter att USA:s roll tonats ner har detta projekt gått framåt och godkänts i Aktion Österbottens styrelse och i Sverige. Projektet har framskridit väl med olika tidsresor och evenemang för barn och ungdomar i båda länderna. bl.a. följer man Unescos program för acceptans. Projektuppslag och idéer som av orsak eller annan inte genomförts: Slaget vid Leipzig 2013 och Napue 2014: historisk upplevelseturism vid reenactments som anordnas på ifrågavarande orter och samlar deltagare från Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Ryssland eventuellt flera länder. Kartläggning av Leaderområden pågår, föreningarna har redan anmält sitt intresse, men många LAG grupper har redan använt sina kvoter. Under besöket i Ostprigniz-Neuruppin fördes förhandlingar om samarbete kring slaget i Leipzig och Napue, men den tyska byråkratin satte ändå stopp för det, också i Kultursommer-projektet måste Sverige förskottera pengar nu, trots att planeringen pågått så länge. Enligt Leaderchefen finns det pengar, mycket pengar för Leaderprojekt, men beviljandet verkar dra ut till I Sverige hittades ingen Leadergrupp som hade internationella pengar kvar. YHYRES-Kehittämisyhdistys r.y. hade reserverat en del för projektet, men då ingen motpart gick att uppbringa förföll projektet. Världsarv, Öland Malax och Korsnäs: Förankring pågår i respektive LAG. Inga internationella pengar gick att uppbringa för ett projekt mellan det öländska världsarvet Stora allvaret och det österbottniska Kvarken världsarvet trots stora eftersökningar i Sverige.

11 Sida 11 av 20 Bygdegårdsprojektet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund söker vem som kan stå som projektägare på svenska sidan, annars är allt klart. Bygdegårdarnas riksförbund och Leader Insjörike vid Göteborg gjorde sitt yttersta för att få fram internationella pengar, men det var omöjligt så projekt gjordes om till ett nationellt projekt Bygdegården med studieresor till Sverige. GMR Project Globalizing Mutual Relationships: Gal Valle de Crocchio i Syditalien önskade ett internationellt projekt med Finland och Slovenien kring integrering av invandrare från tredje land. I Finland, Österbotten, nappade Norrvallas Garantiförening på projektidén eftersom Folkhälsan Utbildning redan har en integrationslinje på Norrvalla området. Slovenien föll bort pga. resursbrist och Spanien kom in i stället i planerna. Planer skickades fram och tillbaka på engelska och seminarier mm planerades olika tider på året i de olika länderna, men just då allt kändes klappat och klart för start meddelade Italien att man inte får ihop den privata finansieringen och också Spanien drog sig ur av samma orsak. Norrvallas plan omarbetades till ett nationellt projekt med studieresor bl.a. till Sverige Informatörsprojektet Kirsi Tikkanen fortsatte sitt arbete som informatör för Aktion Österbotten r.f. och YHYRESkehittämisyhdistys r.y. under år Aktionsgruppen Pirityiset r.y. ingår numera också i detta projekt. Projektet erhöll tilläggsfinansiering och projekttiden kunde förlängas och pågår från till Inom informatörsprojektet hölls fem styrgruppsmöten under året. Aktion Österbotten r.f:s, YHYRES-kehittämisyhdistys r.y:s och Österbottens NTM-centrals gemensamma tidning Lande publicerades i januari 2013 och trycktes i en upplaga av exemplar. Tidningen delades ut till samtliga hushåll i Österbotten som utgörs av aktörernas verksamhetsområden. Man kunde även läsa tidningen via aktionsgruppernas hemsidor och den länkades även till Aktions Facebooksida. Tidningen var tvåspråkig och temat för detta nummer var förnyelsebar energi. Informatören medverkade och uppgjorde ett gemensamt frågeformulär på sidan DinÅsikt för Österbottens NTM-central och Aktion Österbotten, samt YHYRES-kehittämisyhdistys. Läsarna hade möjlighet att påverka innehållet i strategierna för kommande programperiod, 276 personer bekantade sig med Aktion Österbottens strategier inom utsatt tid. Informatören planerade och utformade första sidan för Aktion Österbottens strategidokument. Under året fortsatte Aktion Österbottens tävling Idé2013 i vars förverkligande informatören hade en central roll. Målsättningen med tävlingen var att aktivera ungdomar inom andra stadiets utbildning och för att de skulle få sin röst hörd och intressera sig för projektverksamhetens möjligheter. Utmaningen var att ingen större draghjälp erhölls från skolorna, material planerades och distribuerades (affischer och visitkort samt information åt lärarna) för att nå ut till drygt elever vid utbildningsinstanserna. Istället försökte man marknadsföra tävlingen elektroniskt och en egen Facebooksida skapades, Youtube-clip utformades och länkades till sidan. Informatören utformade materialet och uppdaterade Facebooksidan, pressinfo anordnades samt artiklar skrevs till tidningar och publicerades bland annat i Korsholms kommuns tidning samt ÖP. Tävlingen annonserades även ut vid flertalet tillfällen i ÖP. Tre finalister fick presentera sina idéer inför en jury under KnowHowmässan i Vasa hösten Bland finalisterna utlottades en cykel. Aktion Österbotten r.f.:s egna nyhetsbrev utgavs fem gånger under år 2013 och sammanställdes av informatören. Nyhetsbrevet sändes per e-post åt cirka 400 medlemmar och samarbetspartners per upplaga. Informatören ansvarade även för uppdateringen av Aktions Facebooksida.

12 Sida 12 av 20 Under år 2013 har materialet som informerar om föreningens verksamhet uppdaterats vid flertalet tillfällen. Informatören planerade och förverkligade en gemensam folder för samtliga samarbetspartners inom ramen för Landsbygdsprogrammets skörd, med vars hjälp informationsmaterial kan distribueras. Informatören planerade tillsammans med Pirityisets informatör marknadsföringsmaterial i form av godisaskar, mikrofiberdukar, samt en tredelad vykortsserie där Kyrolandet, Kust-Österbotten och Mellersta Österbotten var representerade. Informatören har även ansvarat för uppgörandet av annonser för föreningens vår- och höstmöten och ombesörjt att annonsen kommit med i Vasabladet inom utsatt tid. Informatören har även ansvarat för information om evenemang, samt för fotograferandet av olika evenemang som Aktion anordnat. I slutet av januari deltog informatören i seminariet Byar med livskraft som anordnades av Aktion Österbotten. Från seminariet skrev informatören en artikel som publicerades i Vasabladet, Österbottens Tidning och i Landsbygd+. Evenemanget marknadsfördes även på Facebook-sidan och bilder från evenemanget laddades också upp till sidan. Informatören deltog även i Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät ombord på Viking Grace samt i de tvåspråkiga Leadergruppernas träff på Åland den Utöver detta har informatören aktivt deltagit i de möten som anordnats för informatörerna nationellt samt i de nationella förhandlingsdagarna för Leadergrupperna. Programperiodens sista år hade tyngdpunkten på att presentera uppnådda resultat, detta kulminerade bland annat i Österbottens projektgala som anordnades i oktober. Varje samarbetspartner valde tre finalister vardera till varje tävlingskategori. Informatören höll kontakten med finalisterna och samlade in material för videoklipp och presentationer. Informatören ansvarade för konkurrensutsättningen av videoklippen och gjorde ett webropol-formulär med vars hjälp juryn kunde bedöma de olika projekten. Utöver detta utformades även en elektronisk broschyr över projekten åt jurymedlemmarna så de kunde bekanta sig närmare med projekten. Informatören utformade även inbjudningarna och programbladen för Österbottens projektgala. Alla dessa arrangemang och utformande av material för 24 finalister tog mycket av informatörens resurser under hösten Artiklar publicerades gällande galan och finalisterna bland annat i Landsbygd+, Sydin och Vasabladet efter finalen, men även via kommunernas och projektens egna hemsidor Samordningsprojekt Under år 2013 fortsatte samordningsprojekten Hamn-Inwest och Fritids-Inwest. Dessutom startade det nya samordningsprojektet Tillgänglighets-Invest. Samordningsprojekten Byar i utveckling och Bya- Inwest avslutades och betalningsansökan för slutraten lämnades in i april Byautveckling utgör en viktig och central del av LEADER-programmet under programperioden När en förening eller en by har användnings- och skötselplaner för skyddade områden, byaplaner eller motsvarande till stöd för sina ansökningar, kan Aktion Österbotten r.f. finansiera dessa projekt. I detta nu finns en mängd byar som inte har en byaplan eller så är den inte aktuell. Aktion Österbotten r.f. genomför ett samordningsprojekt Hamn-Inwest. Syftet är att 12 allmännyttiga trivselhöjande investeringar i småbåtshamnar för främjande av båtturism genomförs. Målen är att förstärka kustens attraktivitet för båtbesökare och att identifiera vilka verksamheter och vilka typer av investeringar som är avgörande för att förbättra båthamnarnas möjligheter att svara mot en ökad båtturism längs kusten. Antalet beviljade underprojekt är sju stycken och enligt den ursprungliga tidtabellen skulle projektet pågå , men det har förlängts t.o.m Resurser: Samordningskostnader , underprojektens beviljade stöd (50%) är

13 Sida 13 av 20 Aktion Österbotten r.f. genomför ett samordningsprojekt Fritids-Inwest. Syftet är att 12 allmännyttiga trivselhöjande investeringar i fritidsmöjligheter och satsningar på barn och ungdom genomförs. Målet är att utveckla trivsamma boendemiljöer, bredda aktivitetsutbudet för barn och unga, speciellt unga kvinnor och stimulera inflyttning. Antalet beviljade underprojekt är nio stycken. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle projektet pågå , men det har förlängts t.o.m Resurser: Samordningskostnader , underprojektens beviljade stöd (50%) ,57. År 2012 ansökte ett underprojekt om utbetalning. Aktion Österbotten r.f. vill stöda satsningar som förbättrar tillgängligheten och deltagandemöjligheterna för grupper med specialbehov. I dagsläget finns det många föreningshus och liknande fastigheter samt verksamheter, som inte är anpassade för att även grupper och personer med funktionshinder fullt ut skall kunna ta del av det verksamhetsutbud som finns. Syftet med samordningsprojektet Tillgänglighets-Invest är att 12 allmännyttiga tillgänglighetsökande investeringar för grupper med olika funktionshinder genomförs. Projektet ska genomföras Ansökningstiden för underprojekten utgick och totalt inkom tio ansökningar. En ansökan återtogs och en fick avslag, så åtta underprojekt godkändes. Resurser: Samordningskostnader ,79, underprojektens beviljade stöd (50%) ,75. År 2013 ansökte fyra underprojekt om utbetalning. 3. Kustaktionsgruppen för fisket i Österbotten (KAG) 3.1. Allmänt Organisationen för genomförande av Kustaktionsprogrammet (KAG) består av projektchefen Mikael Nygård och en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har tillsammans med projektchefen en central roll i strategin för genomförande av verksamheten. Arbetsgruppens medlemmar väljs årligen på Aktion Österbottens höstmöte. Under verksamhetsåret 2013 har arbetsgruppen samlats till 6 protokollförda arbetsgruppsmöten och förordat 4 nya projektansökningar. Under året har också flertalet projektplaner inte beviljats finansiering eller överförts till LEADER verksamheten p.g.a. att åtgärderna inte följt Kustaktionsgruppens program eller att NTM-centralens tolkning inte gett utrymme för en finansiering via programmet. Följande personer ingick i arbetsgruppen år 2013: Ordinarie Ersättare Tom Holtti, ordförande Guy Svanbäck Katharine Svenfelt Kurt Blomqvist Stina Granskog-Välisalo Tom Blom Christina Öling Lena Talvitie Lena Gammelgård Camilla Backlin-Björkqvist Jussi Mendelin Marlene Svens Aktiviteten har fortsättningsvis varit hög, också i samarbete med flertalet lokala aktörer. En strategisk linjedragning som gjordes inom kustaktionsgruppen i början av perioden var att projekten skulle vara småskaliga så att så många aktörer som möjligt skulle involveras i utvecklingsarbetet. Målsättningen har lyckats väl under året och förutom fiskets egna organisationer och företag har bl.a.

14 Sida 14 av 20 utbildningsenheter, företagsutvecklingsbolag och föreningar fungerat som projektplanerare och projektägare i olika utvecklingsprojekt. Nyttan för fiskerinäringen kommer via de synergieffekter vi får av alla de olika utvecklingsprojekt som genomförs och alla de nätverk som skapas via projekten. Från näringens sida är det intressant att notera alla de personer och organisationer som utan daglig kontakt med fiskerinäringen nu arbetar med att utveckla näringen. Man kan se olika utvecklingslinjer i de projekt som beviljats stödfinansiering via kustaktionsgruppen och som faller inom ramen för programmets åtgärdshelheter kring kunskapsutveckling och kulturarvet. Detta engagemang har varit ytterst värdefullt för näringen. På det regionala planet bör speciellt nämnas samarbetet med livsmedelsklustret Foodia. Genom Foodias referensgrupp bevakas fiskerinäringen och livsmedelsbranschens behov av utveckling. Genom gruppen når man snabbt ut med information i växelverkan och kan på så sätt påverka och bevaka fiskerinäringens synlighet, vilket har fungerat utmärkt under verksamhetsåret. Referensgruppen består av representanter från utvecklingsbolagen Concordia, Vasek och Dynamo samt organisationerna ÖSP, ÖSL, Yrkesakademin, Vasa Yrkeshögskola, Österbottens Fiskarförbund r.f., Martha, Österbottens turism, NTM-centralen och KAG. Den gångna verksamhetsperioden kan också betecknas som en period med internationell samverkan bl.a. genom studiebesök i samarbete med Novia till Frankrikes FLAG Sud Lander och Institute Francais des Huiles Vegetales Pures IFHVP den samt undertecknande av samarbetsavtal med IFHVP och av partnerskapsavtal med FLAG Sud Lander den Några andra tillfällen som speciellt bör nämnas är: Informationsutbyte med EU parlamentarikern Nils Torvalds den Internationell samverkansträff Baltic Sea FLAG Network den i Helsingfors. Informationstillfället den där Österbottens förbund var värd för deltagare från Estlands ministerium och universitet med inriktning på utveckling och planering, här var KAG:s roll information om fiskegrupparbetet. Informationsutbyte med LAG Älvsbyn som besökte Aktion Österbotten den KAG deltog aktivt i Slow Food Österbottens första initierande möte den Anita Storm deltog i seminariet (höll anförande) The future Fisheries Fund: Rethinking EU subsidies i Bryssel Aktion Österbotten besöktes den av representanter från FOG Sydkustens fiskeområde, Kimo Baltic Sea och en företrädare för de svenska fiskegruppernas nätverk, agendan var informationsutbyte och strategiplanering inför kommande period. Verksamhetsledaren presenterade KAG-strategierna för kommande programperiod på Österbottens fiskarförbunds seminarium Informationstillfällen har också hållits till flertalet enskilda projektintresserade under året Andra konkreta resultat genom KAG Under året har flera aktörer med kreativa idéer engagerat sig för möjligheterna att via olika aktiveringsprojekt höja intresset för att utveckla fiskerinäringen på ett hållbart sätt. I detta sammanhang kan nämnas att Yrkeshögskolan Novia, som är projektägare för projektet Nätverk för biobränsle, under verksamhetsåret tagit initiativ till att söka samarbete med en fransk fiskegrupp, som genom sina projekt också är verksamma för miljöförbättrande åtgärder med fokus på biobränsle för fiskerinäringen. Under verksamhetsåret planerade Yrkeshögskolan Novia söka projektfinansiering för ett studiebesök till Frankrike för att där ta del av deras resultat i växelverkan.

15 Sida 15 av 20 Yrkeshögskolan Novias målsättning med projektet är att söka samarbete och nätverka med projekt i Europa som har snarlika målsättningar d.v.s. strävar till miljöförbättrande åtgärder för fiskerinäringen genom alternativa bränslen för fiskefartyg. Yrkeshögskolans engagemang för fiskerinäringen är ytterligare ett steg i positiv riktning för att förbättra kustfiskets miljöansvar och skapar förutsättningar för förbättrande miljöåtgärder och därmed ytterligare en faktor som bidrar till att lyfta fiskerinäringen som en miljövänlig primärproduktion i jämförelse. Samarbete i form av studiebesök och workshops är ett positivt initiativ som för regionerna samman på ett naturligt sätt och samtidigt stärker projektresultaten i växelverkan. Att söka samarbete och nätverka med andra fiskegruppsprojekt inom EU är också i linje med de europeiska fiskegruppernas nätverksenhet FARNET. Detta gör att projekten får en större genomslagskraft och kan synligöras genom FARNETs informationskanaler till fiskegrupperna i Europa. Projektet Mer av mört som planerats under perioden och pågår till är ett initiativ av Korsholms vuxeninstitut vars målsättning är ett ekonomiskt hållbart tänkande som bakgrund. Projektaktiviteterna visar på flera innovativa möjligheter att få ut mer ekonomi per fångad fisk optimera fångsten förvandlat till ekonomi för den enskilde. Åtgärderna handlar om att ta tillvara även annat än det ätbara på fisken d.v.s. ben, fjäll, skinn och gälbågar till smyckestillverkning. Målsättningen är också att engagera yrkesfiskare och i samarbete med partihandeln utveckla mathantverk som baserar sig på mörtfiskar traditionellt historiskt samt i förlängningen studiebesök till platser där tradition finns att ta tillvara nygamla fiskarter såsom mörtfiskar. Österbottens Yrkesfiskare r.f.:s engagemang för fokus på fiskförädling genom projektet Härförädlat är positivt och tanken är att äta historiskt, lokalt och medvetet av den härproducerade fisken. Detta är också i linje med den kommande programperioden, vars fokus är hållbar utveckling och att producera mat lokalt på ett ekologiskt försvarbart sätt. Målsättningen är att utbilda blivande fiskförädlare i Kaskö- Närpes, Korsholm och Larsmo. Projektet Matens rutt - fisk med projektägare MTT kommer att koppla fisken och fiskerinäringen till skolorna genom läroplanen. Detta innebär att projektsökande utarbetar en tredelad undervisningsmodell om fisken och fiskerinäringen, vilken är baserad på läroplanen. Slutprodukten är en undervisningsmodell, ett recept, hur läraren kan undervisa om fisken på ett nytt och elevaktiverande sätt, där eleven inte endast är mottagare av information, utan skaparen av kunskap. Positivt är att projektsökande genom projektet lyfter fram och betonar fisken som en viktig och ekologiskt hållbar råvara. Målet är positiv påverkan på elevernas attityd gentemot fiske och fiskerinäringen. Slutprodukten av projektet skall kunna laddas ner från VTT:s arbetsrapporter och vara ett verktyg för aktörer i undervisningen. Projektverksamheterna i Mer av mört, Matens rutt -fisk och Härförädlat har planerats under året och fortgår under år Även annan KAG-finansierad projektverksamhet som varit igång under året och som bör nämnas är Torkad fisk II med Ab Företagshuset Dynamo som projektägare, Finlands svenska Marthaförbunds projekt Fisk det (s)martha valet, Replot skärgårds hembygdsförening r.f.:s projekt Fiske förr och nu och Norsfisket attraktivt och lönsamt igen med Malax fiskargille r.f. som projektägare. Fiskegruppens roll i den regionala utvecklingen av fiskerinäringen och lokalsamhället är viktig och denna bör stärkas under programperiodens slutskede. På EU-nivå ser man även positivt på utvecklingen av fiskerinäringen med hjälp av lokala kustaktionsgrupper och i förslaget till ny fond för EU:s havs- och fiskeripolitik ingår en förstärkning av denna typ av lokalt ledd innovation.

16 3.3. Europeiska fiskegrupper FLAG Sida 16 av 20 Regelbundna seminarier har arrangerats av FARNET även under år Målsättningen med de återkommande seminarierna är en form av back up -skolning, men framför allt kontaktskapande med fokus på nätverkande mellan ländernas fiskegrupper. FARNET är ett ypperligt verktyg för information och kunskapsöverföring i växelverkan inom EU. Sammanlagt finns det 303 fiskegrupper fördelade på 21 europeiska länder. FARNET seminarium Marketing the Local Catch a FARNET lab arrangerades i Stockholm under temat Stockholms fiskmarknad. Den arrangerades på Sardinien Farnet seminarium under tema Linking fisheries to the tourism economy Deltagande och synlighet Mäss-, skolnings- och seminariedeltagande Strategiplaneringsmöte på JSM, Helsingfors Byar med livskraft, Framtids workshop, Vasa o Korsholm Baltic Sea FLAG Network Seminar, Helsingfors Aktion Österbottens vårmöte, Korsholm Världsarvet - en resurs? Vasa Österbottens Fiskarförbunds vårmöte, Nationell strategi för Östersjöns laxstammar, Vasa FARNET seminarium, Stockholm Aktion Österbottens projektträff, Korsholm Studieresa till Tornedalen, Nordiskt fiskeriseminarium Föglö Åland Botnia Atlantica kongress, Vasa FARNET- seminarium, Sardinien Seminarium Fisk, gift och hälsa, Stockholm Temadag för fiskerinäringen, Korsholm De nationella fiskegruppernas seminarier Nationella Fiskegrupperna deltagit samtidigt i FARNET seminarier 3.5. Artiklar Ett led i informationsstrategin under året har varit att aktivt producera ett flertal artiklar i olika tidskrifter. Allmänt kan man säga att media under perioden intresserat sig för vår verksamhet genom ett antal reportage med anknytning till KAG. KAG har synliggjorts till exempel i Maaseudun Tulevaisuus, Vasabladet, Fiskarposten, tidskriften Foodia info, Företagsnyckeln, Maaseutu Plus och Aktion Österbottens nyhetsbrev. Men även i Yrkesfiskaren, Sverige. Dessutom fick Kustaktionsgruppen stor synlighet både i tidningar och i tv i samband med studiebesöket till Frankrike. Under året samarbetade KAG genom tidskriften Foodia Info. Slutresultatet blev en informationstidskrift KAG info/foodia info där temat för KAG var framtidstro och optimism inom fiskerinäringen. Artiklar som belyser projekt och företag på ett positivt sätt och yrkesverksamma som allmänt som ser ljust på näringen. Dessa artiklar finns dokumenterade. 4. Byaverksamhet 4.1. Allmänt Organisationen för genomförandet av byaverksamheten består av ett byaombud, Karl-Gustav Byskata, och en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har tillsammans med byaombudet en central roll i strategin för genomförande av verksamheten. Arbetsgruppens medlemmar väljs årligen på Aktion Österbotten r.f:s höstmöte.

17 Sida 17 av 20 Följande personer har ingått i arbetsgruppen år 2013: Carina Rönnlund, ordförande Rolf Sund, viceordförande Bjarne Blomfeldt Helena Hemming, styrelsens representant Paula Löfvik Bengt Österberg Karl-Gustav Byskata, byaombudsman Mathias Högbacka, verksamhetsledare för Aktion Österbotten 4.2. Verksamhet 2013 Byaverksamhetens arbetsgrupp har under året sammankommit till 10 protokollförda möten (15.1, 19.2, 18.3, 16.4, 11.6, 19.8, 25.9, 10.10, 23.10, 4.12.) Personal och förtroendevalda har under året deltagit i anordnandet av egen verksamhet och samarbetat med för byaverksamheten närstående organisationer och föreningar. Till exempel kan nämnas Årets by i Österbotten 2013, Bergö, som utsågs i samarbete med Österbottens Förbund. Byaombudet intervjuades av Jan Jakobsson 23.4 (radio). Följande nomineringar gjordes av Aktion Österbotten r.f. till SYTY: Bergö öråd nominerades till Årets by 2013, Kaarlo Lepistö nominerades till Årets Landsbygdsaktör 2013, Ann-Sofi Backgren nominerades till tävlingen Byaverksamhetens Vägvisare 2013, Pedersöre kommun nominerades till tävlingen Byavänligaste kommunen Den 8.6. gjordes de lokala utnämningarna av de ovannämnda till Årets by i Österbotten, Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare vid en fest på Bergö, där Karl-Gustav Byskata, Mathias Högbacka, Bengt Österberg och Bjarne Blomfeldt deltog från Aktions sida. Vid LOKAALI-seminariet i Tammela den fick Kaarlo Lepistö den nationella utmärkelsen Årets Landbygdsaktör 2013 och Ann-Sofi Backgren utmärkelsen Byaverksamhetens vägvisare Karl-Gustav Byskata deltog från Aktions sida. Aktion Österbotten r.f. fungerar som projektägare för tre koordineringsprojekt med byainriktning: Hamninnvest, Fritidsinvest och Tillgänglighets-Inwest. Byaombudet är dessutom byarepresentant i Landskapskommittén för den frivilliga räddningstjänsten (VAPEPA). Under året har byaombudsmannen, medlemmar i byarbetsgruppen eller annan personal från Aktion Österbotten r.f. deltagit i följande tillfällen som tangerar byaverksamheten: Svenska Föreningen i Östermyra gästade byarnas arbetsgrupp och besökte Särkimo-Brudsund och Oravais, den 4.5. (Karl-Gustav Byskata, Carina Rönnlund, Rolf Sund, Bjarne Blomfeldt, Bengt Österberg, Mathias Högbacka) Asuinmaaseutu 2013, Helsingfors, 8.4. (Karl-Gustav Byskata) Maaseutuvaikutusten arvioinnin infoiltapäivä Helsingfors (Karl-Gustav Byskata) Besök från Älvbyn, Sverige (Kreativa byar) (Aktions personal och representanter från byarnas arbetsgrupp) Maaseudun- ja aluekehittäjien alueellinen ohjelmapäivä, Länsi-Suomen tilaisuus, 15.5, Tammerfors (Mathias Högbacka) Seminarium Kevätkylvö, Seinäjoki (Mathias Högbacka) Hantverkarmarknad i Bennäs (Karl-Gustav Byskata, Britt-Marie Norrgård, Åsa Blomstedt) Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, Tammerfors (Karl-Gustav Byskata)

18 Sida 18 av 20 Föreningsfestival 5.10., Vasa (Karl-Gustav Byskata, Britt-Marie Norrgård) Möte för det nya samordningsprojektet Tillgänglighetsinvest (Jakob Frants, Anita Storm, Mathias Högbacka, Britt-Marie Norrgård, Åsa Blomstedt) Informationstillfällen för byaföreningar och övriga har hållits på ett flertal platser: Byainfo vid Bennäs bystuga Byainfo i Replot 3.4. Byainfo för Älvbyarna i Korsholm i Veikars 9.4. Projektinfo i Petalax Kulturfondens infokväll om understöd och stipendier, Karleby Infotillfälle för byar, Solf Leader- och byainfo för Kallträsk Infotillfälle för byar, Replot Byainfotillfälle i Nykarleby (arr. Nykarleby stad) Byaverksamheten i Finland r.f. (SYTY) Aktion Österbotten r.f. deltar i verksamheten som ordnas av Byaverksamheten i Finland r.f. Statsstödet för byaombudet kanaliseras även via den nationella takorganisationen. På Byaverksamhetens i Finland r.f.:s höstmöte 2013 fick Aktions verksamhetsledare Mathias Högbacka förnyat förtroende i styrelsen (tvåårigt mandat). Under året har personalen deltagit i följande tillfällen ordnade av Byaverksamheten i Finland r.f.: SYTY:s styrelsemöten 30.1., 12.3., 29.5., 6.9., , (Mathias Högbacka) SYTY:s vårmöte (Mathias Högbacka) SYTY:s höstmöte (Mathias Högbacka) Byar med livskraft ordnades i Korsholm och Vasa den Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät Viking Grace (Åsa Blomstedt, Karl- Gustav Byskata, Britt-Marie Norrgård, Annika Frants, Kirsi Tikkanen, Mikael Nygård, Carina Rönnlund, Bjarne Blomfeldt) LOKAALI-festseminarium i Tammela (Karl-Gustav Byskata) Fas 2 av Byar med livskraft ordnades i Vasa (Karl-Gustav Byskata, Mathias Högbacka, Bjarne Blomfeldt) Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät , Helsingfors (Karl-Gustav Byskata) Byakalender 2014 Byakalender 2014 planerades, förverkligades och distribuerades i slutet av år Medverkande byar är: Larsmo hembygdsförening, Byaverksamheten vid Aktion Österbotten, Åminne-Tuv, Socklot, Bergö, Sundom bygdeförening, Harrström, Rangsby, Oravais historiska förening, Koskö byaförening, Närpes hembygdsförening, Såka och Svenska föreningen i Östermyra. Utöver detta marknadsfördes Aktion Österbotten, Leader-verksamheten, Kustaktionsgruppen, Byaverksamheten och Österbottens projektgala. Flertalet sponsorer medverkade i kalendern vilket vi är tacksamma för. Finlandssvensk Landsbygdsriksdag i Österbotten 2014 Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Strävan är att anordna Landsbygdsriksdagen i anslutning till/samtidigt som Music and Arts i Jakobstad hösten Till Landsbygdsriksdagen inbjuds talare både från Svenskfinland och Sverige som skall inspirera deltagarna, talarna kan utgöras av författare, samhällspåverkare, artister eller kreatörer. Aktion Österbotten r.f. har fått i uppgift att anordna Landsbygdsriksdag Landsbygdsriksdagen ordnas som ett finlandssvenskt gemensamt åtagande för organisationerna som arbetar med landsbygdsutveckling vartannat år på någon ort i Svenskfinland.

19 Sida 19 av 20 För ändamålet har tillsatts en arbetsgrupp bestående av 4 personer i nuläget, arbetsgruppen har ansvar för att dra upp de grova riktlinjerna för evenemanget som går av stapeln hösten 2014 i Pedersöre. Strävan är att koordinera Landsbygdsriksdagen så att den sammanfaller med Music and Arts. Grundtanken är att föreningar och förbund skall hålla sina möten i anslutning till Landsbygdsriksdagen, så att de förlänger sin vistelse med en dag och kan ta del av ett rikt kulturutbud i Jakobstad. Landsbygdsriksdagen debatterar aktuella saker runt om i Svenskfinland och säkrar närdemokratin. Slutprodukten från Landsbygdsriksdagen är ett papper med ställningstaganden som alla de närvarande förbinder sig att mobilisera och informera om i sin egen region. Till Landsbygdsriksdagen inbjuds olika inspiratörer från Svenskfinland och Sverige, dessa kan utgöras av författare, samhällspåverkare, kreatörer, konstnärer, artister, musiker med flera. I dags dato är dessa personer inte bokade. I anslutning till Landsbygdsriksdagen anordnas även en stor kvällsfest där underhållning behövs av lokala förmågor och talanger. 5. Verksamhet som samarbetsorgan för organisationer och föreningar i Svenska Österbotten Aktion Österbotten r.f. har deltagit i arrangemangen kring olika seminarier. En av målsättningarna har varit att väcka diskussion kring föreningens verksamhetsförutsättningar, uppmuntra till förenings- och organisationsutveckling samt förbättra kontakterna mellan personer som är verksamma inom de olika föreningarna Regionens utvecklare Föreningen har under året stärkt sin position som motor för landsbygdsutvecklingen i svenska Österbotten. Verksamhetsledaren har suttit med i många arbetsgrupper för landsbygdsutvecklingen i landskapet bl.a. landskapets samarbetsgrupp (MYR) och även i dess sekretariat och projektberedningsgrupp och Jakobstadsregionens samt Sydösterbottens SeutuYp-ledningsgrupp. Vi från Aktion Österbotten r.f. vill poängtera att aktionsgruppens LEADER-program stöder förverkligandet av Österbottens landskapsöversikt, landskapsplan och landskapsprogram. I anslutning till landskapsprogrammet anknyter Aktion Österbotten r.f.:s LEADER-program till i synnerhet följande: landskapsprogrammets prioriterade område 1: Konkurrenskraft och image/österbotten är känt för att vara energiskt, särskilt följande: främjande av företagsamheten till de delar som det berör mikroföretag och tjänstesektorn på landsbygden främjande av verksamhetsförutsättningar på byanivån, i synnerhet tyngdpunkt 5: En mångformig mosaik som trumf för livskraften på den österbottniska landsbygden Samarbetet med Landsbygdsnätverksenheten i Seinäjoki har under året fortsatt och fördjupats ytterligare.

20 Sida 20 av Verksamhet och resultat Verksamhetens ekonomiska omfattning och resultat framgår av resultaträkningen och balansräkningen. Året ger ett överskott på xx.xxx,xx. Resultatet förs över till vinst- och förlustkontot. 6. Framtidsutsikter Målsättningen för år 2014 är att: Förverkliga Leader-programmet och påbörja slutredovisningen Förverkliga Kustaktionsgruppsprogrammet och påbörja slutredovisningen Fortsätta strategiarbetet och inlämna dessa vid utsatta deadlines Förankra de nya strategierna i regionen och mobilisera den nya programperioden då klartecken erhålles Mobilisera och förankra stadsleader visionerna i Vasa och Karleby Uppgöra en utvecklingsstrategi för Karleby stadskärna i samråd med Pirityiset ry och City Kokkola, strategin används som en grund för genomförande av stadsleader i Karleby Fungera som Byaverksamhetens centralorganisation i regionen Planera och förverkliga den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Österbotten 2014 Fungera som projektägare för projekt Sträva till att utöka antalet medlemmar i Aktion Österbotten r.f. Aktion Österbotten r.f. fortsätter att utvecklas kontinuerligt under år 2014, detta för att ligga rätt i tiden och att på ett effektivt sätt tillgodose landsbygdsutvecklingen i Österbotten. Organisationen arbetar aktivt genom styrelse, arbetsgrupper och medlemmar för att engagera nya människor i verksamheten. Mobilisering sker genom projekten, seminarier och information och i synnerhet genom de människor som engageras i genomförandet av projekten. Kampanjer och riktad information till särskilda målgrupper är en del av mobiliseringen, bl.a. är Aktion Österbotten r.f.:s egna nyhetsbrev en bra informationskanal för vårt verksamhetsområde. Genom sekretariatet för Landskapets samarbetsgrupp (MYR) samt kontinuerliga diskussioner och träffar med Österbottens Förbund och NTM-centralen koordineras arbetsinsatser och projektresurser inom olika program. Strävan är att under år 2014 fortsätta befästa Aktion Österbotten r.f.:s roll som en motor för lokal utveckling i svenska Österbotten, genom att aktivt ta del i den diskussion som förs mellan olika myndigheter och intressegrupperingar i landskapet och nationellt. Samarbetet med Svensk Byaservice fortsätter beträffande information, seminarier och utbildningar. I detta ingår ett fortsatt och fördjupat samarbete med de tvåspråkiga LAG-grupperna i Åboland, Västra Nyland och Östra Nyland samt Åland.

Österbotten Byråkrati och framtid

Österbotten Byråkrati och framtid Innehåll: Verksamhetsledaren har ordet Inspirationsdagen i Vasa Aktuellt från byaverksamheten Skräpfisk är smartfisk 1 2 3 4 NYHETSBREV FEBRUARI 2014 1/2014 AKTION SVENSKA ÖSTERBOTTENS MOTOR FÖR LOKALUTVECKLING

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

AKTION. Österbotten Om att engagera mänskornas goda drivkrafter 1/2015. Mats Brandt NYHETSBREV APRIL 2015

AKTION. Österbotten Om att engagera mänskornas goda drivkrafter 1/2015. Mats Brandt NYHETSBREV APRIL 2015 Innehåll: Ordföranden har ordet 1 Den nya programperioden 2 Hyrrä tas i bruk 3 Landbygdsriksdagen 4 Öppna byarnas dag 4 Fiskergrupperna står i startposition 5 NYHETSBREV APRIL 2015 1/2015 AKTION SVENSKA

Läs mer

AKTION. Österbotten. Bästa läsare! Mathias Högbacka

AKTION. Österbotten. Bästa läsare! Mathias Högbacka Innehåll: Verksamhetsledaren har ordet 1 Seminarium med Kristina Mattsson 2 Kustaktionsgruppen informerar! 3 NYHETSBREV OKTOBER 2010 Föreningsfestival 2010 3 Landsbygdsriksdag 2010 4 AKTION Österbotten

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Studieresa i biosfärområdets västra delar hösten 2014, då Permakultur Stjärnsund besöktes. Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

österbotten stärkt sin position som landsbygdsutvecklare.

österbotten stärkt sin position som landsbygdsutvecklare. AKTION ÖSTERBOTTEN R.F. EN FÖRSTÄRKT ORGANISA TION... 1 NR 4 DECEMBER 2008 PRESENTATION AV VÅRA NYA PERSONALRESURSER: KATARINA OCH JESPER... 3 AKTIONS NYA STYRELSE MEDLEMMAR 2009... 5 S V E N S K A Ö S

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl.

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl. Pomoväst Pomoväst Föreningen grundad i maj 1997 Vi har förverkligat tre program - På Spåret 1997-1999 - Vår västnyländska Saga 2000-2006 - Västnyland en bygd i samverkan 2007-2013 Sammanlagt cirka 250

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen Sida 1/8 2011-11-29 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen 33. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/5 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 13. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. Beslut: Mötet

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Hans Bergström Landsbygdsnätverksenheten, JSM

Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Hans Bergström Landsbygdsnätverksenheten, JSM Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Landsbygdsnätverksenheten, JSM Landsbygdsnätverket?! Landsbygdsutvecklingsprogrammet?! Sivu 2 3.10.2008 Landsbygdsnätverket är en verksamhetsform

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Lena Bromarker, Mikael Sundman, Jan Andersson, Eva Hellstrand,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011 Styrelsens sammansättning fr.o.m. årsmötet 2011 Ordinarie Ordförande: Suppleanter Katarina Hampusson Sofia Blomquist Anna Gradin Inger Granström Anders Nilsson

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna. SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.org 2003-03-07 Preliminär rapport från E-SIN-mötet i Dublin, Irland 22 26

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN 1(12) PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN Österbottens förbund kommer att finansiera ett kluster (utvecklingsprojekt för metallbranschen) som har en utbredning ifrån Kristinestad till och med

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Föreningsmedlemmarna i centrum

Föreningsmedlemmarna i centrum Föreningsmedlemmarna i centrum Verksamhetsplan 2014 Godkänd av höstmötet 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: sidan Allmänt 3 Medlemsverksamhet och medlemsvärvning 3 Resor 4 Utbildning och seminarier 5 Projekt

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 1(3) Tid: 28.1 2014 Plats : Hos Birthe Wistbacka, Södra Larsmovägen 139, Larsmo Närvarande: Håkan Blomqvist, Carl-Henrik Blomqvist, Karl-Gustav Häggblom, Conny

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010-01-01 2010-12-31 För Leader Storsjöbygden med sjö, skog och fjäll ideell förening Organisationsnummer 802442-9634 1 Verksamhetsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hemlig Festival Journalnummer: 2010-572 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen för utgår från samverkansplanen för biosfärområde Blekinge Arkipelag och beskriver vilka aktiviteter som ska prioriteras. BAKGRUND Biosfärområde Blekinge Arkipelag bildades officiellt

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen personer intresserade av fiske Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen kvinnor / män som fiskat 2004 Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske,

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Leader Höga Kusten Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar

Läs mer