Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum"

Transkript

1 VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Plan- och miljöbeskrivning, Uppdragsnummer: (27)

2 TMALL 0092 Mall planbeskrivning v.2.0 Trafikverket Postadress: Jönköping E-post: Telefon: Dokumenttitel: Plan- och miljöbeskrivning, väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum Författare: Sweco, Kalmar Dokumentdatum: Kontaktperson: Gunilla Schurmann, projektledare Trafikverket 2 (27)

3 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 5 2. BESKRIVNING AV PROJEKTET, DESS BAKGRUND, ÄNDAMÅL OCH PROJEKTMÅL Planläggningsprocessen 8 3. MILJÖBESKRIVNING 9 4. FÖRUTSÄTTNINGAR Vägens funktion och standard Trafik och användargrupper Lokalsamhälle och regional utveckling Landskapet Miljö och hälsa 12 Naturvärden 12 Kulturvärden 14 Buller Byggnadstekniska förutsättningar 15 Geotekniska förhållanden Ledningar och kablar DEN PLANERADE VÄGENS LOKALISERING OCH UTFORMNING MED MOTIV Val av lokalisering Val av utformning 17 Typsektioner 17 Plan och profilstandard 17 Busshållplatser 17 Gång och cykeltrafik 18 Variabel hastighetsreglering 18 El och belysning 18 Avvattning Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 18 3 (27)

4 6. EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV PROJEKTET Trafik och användargrupper Lokalsamhälle och regional utveckling Landskapet Miljö och hälsa 19 Naturvärden 19 Kulturvärden 20 Buller prognosåret Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser Påverkan under byggnadstiden ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖBALKEN Uppfyllelse av miljöbalkens allmänna hänsynsregler Miljökvalitetsnormer MARKANSPRÅK OCH PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING 22 Nytt vägområde med vägrätt 22 Vägområde med inskränkt vägrätt 22 Område med tillfällig nyttjanderätt FORTSATT ARBETE GENOMFÖRANDE OCH FINANSIERING Formell hantering 24 Fortsatt planläggningsprocess och fastställelseprövning Detaljplaner Tillstånd och dispenser Finansiering UNDERLAGSMATERIAL OCH KÄLLOR 26 4 (27)

5 1. Sammanfattning Vägplanen omfattar ombyggnad av befintlig korsning vid Ekerum mellan väg 136 och enskild väg Mitträcke sätts längs väg 136 på den sträcka som omfattas av ombyggnaden och busshållplatserna längs väg 136 i anslutning till korsningen flyttas till nya lägen längre söderut. Syftet med vägplanen som formell handling är att erhålla tillstånd till byggande av allmän väg enligt typfall 2. Målet är att skapa en trafiksäker korsning med ökad framkomlighet för svängande trafik samt ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som korsar vägen. Länsstyrelsen tog i januari 2015 beslut om att aktuell åtgärd inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan och därför innehåller vägplanen en miljöbeskrivning som är integrerad i denna planbeskrivning istället för en separat miljökonsekvensbeskrivning. Ekerum Resort Öland planerar för en utbyggnad av sin anläggning med både konferenser och boende vilket kommer att genera mer trafik som ökar belastningen på dagens korsning väg 136/enskild väg vid Ekerum på Öland. Dagens anslutning till Ekerum är vid högtrafik sommartid inte trafiksäker och det är emellanåt långa väntetider för vänstersvängande fordon, både in och ut från Ekerum. Det är stor skillnad mellan trafikmängden under hög- och lågsäsong, både på väg 136 och den enskilda vägen. Nuvarande korsning är utformad som Typ C med separat vänstersvängsfält. Korsningen föreslås att byggas ut med en förlängning av befintligt vänstersvängsfält på väg 136, nytt vänsterpåsvängsfält norrut på väg 136 samt högerpåsvängsfält på väg 136 söderut. Enskild väg breddas för att ge plats för separata fält för både vänster- och högersvängande fordon. Befintliga busshållplatser flyttas söder om korsningen och en passage i nytt mitträcke möjliggör en säkrare passage över väg 136 för oskyddade trafikanter. En gång- och cykelväg föreslås i bakkant av den västra hållplatsen för att binda ihop passagen över väg 136 med befintligt gång- och cykelstråk vid Ekerum. Årsmedelstrafik (ÅDT) på väg 136, söder om korsningspunkten, är 6450 fordon/dygn (varav cirka 8 % tunga fordon). Uppräknat flöde vid prognosåret 2035 är 7200 fordon/dygn (varav 10 % tunga). Hastigheten på väg 136 är idag 80 km/h under perioden 1/6 31/8. Under övrig del av året gäller 90 km/h. fordon. Förbi korsningen föreslås en anläggning med variabel hastighet i form av digitala skyltar. Systemet regleras med detektorer, nedfrästa i vägbanan, som reagerar då fordon finns på viss plats. När de svängande eller korsande fordonen har passerat släcks de omställbara vägmärkena vilket innebär att hastigheten 80 respektive 90 km/h åter gäller. Landskapet vid korsningen är öppet med vegetation som omväxlande sluter sig och skymmer utblickarna över havet. Planerade åtgärder medför endast försumbart negativa konsekvenser för landskapet. Jordarterna i området utgörs av sand och grus med relativt stort innehåll av organiskt material. Mäktigheten av jord med organiskt innehåll är relativt stort, uppemot 1 meter i läge för breddningen av vägen. Jordlagren följs av kalkstensberget på djupet 1-2 meter under markytan. 5 (27)

6 Nordväst om korsningen ligger Halltorps hage som utgör ett Natura 2000-område samt naturreservat. Området är ett av Sveriges artrikaste lövskogsområden och ett av de områdena med flest rödlistade arter i landet. Föreslagna korsningsåtgärder utförs i av väg redan påverkat område. Planerade åtgärder bedöms inte påverka Natura 2000-området och naturreservatet Halltorps Hage då inget intrång görs. Inga negativa konsekvenser på skyddade områden bedöms uppstå. En naturvärdesinventering har utförts av området. Påverkan kommer att ske inom det inventerade naturvärdesobjektet genom breddning av befintlig väg 136 österut samt genom borttagande av fasta föremål inom vägens säkerhetszon. Effekten bedöms bli liten eftersom breddning sker inom av väg påverkat område och identifierade artförekomster ej bedöms påverkas. Biotopskyddade stenmurar kommer att påverkas dels för gångväg till busshållplats på västra sidan av väg 136, dels för kortning av åkerholme och stenmursändar inom säkerhetszonen för väg 136 på östra sidan. Intrång i biotopskyddade objekt hanteras i samband med fastställelseprövning av denna vägplan. Den östra sidan av vägen har i tidigare studier identifierats som ett område som kan innehålla kulturhistoriska lämningar. Området är starkt påverkat av både väg och vattenledning. De negativa konsekvenserna bedöms därför bli små. Översiktliga bullerberäkningar för prognosåret 2035 har gjorts för de närmast liggande bostadshusen 125 meter väster om väg 136. Resultaten av bullerberäkningarna visar att ljudnivån för närmaste bostadshus ligger vid 51 dba ekvivalent nivå. Detta innebär att alla bostadshus ligger under rekommenderade riktvärden (55 dba) varför inga bullerskyddsåtgärder erfordras. Projektet medför inga negativa konsekvenser gällande trafikbuller. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. Ett antal el-, tele- och va-ledningar behöver läggas om utmed vägsträckan. Breddning av väg 136 kommer att ske österut vilket medför att en befintlig vattenledning också behöver flyttas österut. Ombyggnad och breddning av korsningen sker delvis inom gällande detaljplan för fastigheterna Halltorp 1:13, 1:15, 1:16, 1:19 samt del av 1:10 (Ekerums gård), laga kraft vunnen Breddningen bedöms inte strida mot planbestämmelserna eftersom anläggandet sker inom prickmark. Pågående detaljplanearbete för Puttern (område 14) angränsar till projektet. Förslaget till breddning av korsningen vid Ekerum sker delvis inom ett föreslaget planområde för Natur. För att bygga anläggningen enligt denna vägplan behöver befintligt vägområde utökas med cirka m 2, varav inskränkt vägområde utgör cirka 130 m 2 och tillfällig nyttjanderätt 6310 m 2. Kalkylerad kostnad för projektet är cirka 9 mnkr i 2014 års prisnivå. Byggtiden beräknas till cirka 6 månader. 6 (27)

7 2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, ändamål och projektmål Väg 136 är huvudstråket längs västra sidan av Öland. Trafiksituationen på Öland är speciell med hög trafikföring under sommarmånaderna då trafikmängden uppgår till drygt 200 % av årsmedeltrafiken (ÅDT). Den höga trafikmängden gör att kapaciteten periodvis överskrids med köbildning och stopp på vägen som resultat. Dagens anslutning till Ekerum är vid högtrafik sommartid inte trafiksäker och det är emellanåt långa väntetider för vänstersvängande fordon, både in och ut från Ekerum. Ekerum Resort Öland planerar för en ökad verksamhet och det pågår detaljplanearbete för både nya konferensanläggningar och bostäder vilket innebär att trafikbelastningen kommer att öka ytterligare inom en snar framtid. Vägplanen omfattar ombyggnad av befintlig korsning vid Ekerum mellan väg 136 och enskild väg Mitträcke sätts längs väg 136 på den sträcka som omfattas av ombyggnaden och busshållplatserna längs väg 136 i anslutning till korsningen flyttas till nya lägen längre söderut. Figur 1 Orienteringskarta. Svart ring visar korsningens lokalisering. 7 (27)

8 Syftet med vägplanen som formell handling är att erhålla tillstånd till byggande av allmän väg enligt typfall 2, se Figur 2. Målet är att skapa en trafiksäker korsning med ökad framkomlighet för svängande trafik samt ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som korsar vägen Planläggningsprocessen Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan. I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker. I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till vägplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighetsoch skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram (som i detta fall). Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse, se flik 3. Figur 2 Illustration av planläggningsprocessen för vägplan enligt typfall 2. Grön ring visar var vi är just nu i processen. 8 (27)

9 3. Miljöbeskrivning 2007 färdigställdes en förstudie för väg 136 Ottenby Nabbelund som berör delsträckan Algutsrum Borgholm. Länsstyrelsen tog i juni 2007 beslut om att förstudien bedöms medföra betydande miljöpåverkan togs en teknisk utredning fram för väg 136, sträckan Rälla Borgholm. Denna utredning redovisar förslag till förbättringar av väg 136. Som en del av den tekniska utredningen studerades möjligheten att förbättra befintlig korsning, väg 136 med enskild väg 19269, in till Ekerum. Med denna som underlag tog länsstyrelsen ett separat beslut om att en utökning av befintlig korsning inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gjorts utan istället har en miljöbeskrivning inarbetats i denna planbeskrivning. Avgränsningen av miljöbeskrivningen utgörs av projektets bedömda påverkan på omgivningen vad avser ljudemissioner, natur- och kulturvärden. Befintliga värden och förutsättningar redovisas under kapitel 4.5 och miljökonsekvenser av vägförslaget redovisas under kapitel 6.4 och (27)

10 4. Förutsättningar Förutsättningar redovisas i detta kapitel. I kapitel 6 redovisas projektets konsekvenser samt förslag på eventuella skyddsåtgärder och försiktighetsmått Vägens funktion och standard Hastigheten på väg 136 är idag 80 km/h under perioden 1/6 31/8. Under övrig del av året gäller 90 km/h. Väg 136 utgör riksintresse för kommunikationer. Nuvarande korsning är utformad som Typ C (separat vänstersvängsfält) med ett kömagasin på 55 meter på väg 136 för trafik som ska svänga in mot Ekerum på enskild väg 19269, se Figur 3. Figur 3 Dagens utformning av korsningen. 10 (27)

11 4.2. Trafik och användargrupper Skattad årsmedelstrafik (ÅDT) på väg 136, söder om korsningspunkten är 6450 fordon/dygn (varav cirka 8 % tunga fordon). För framtida trafikflöden har trafikuppräkningstal för EVA, Trafikverket , använts. Trafikuppräkning har skett med 0,5 %/år för personbil respektive 0,7 %/år för tunga fordon, vilket prognosåret 2035 ger ÅDT 7200 fordon/dygn (varav 10 % tunga fordon). Det är stor skillnad mellan trafikmängden under hög- och lågsäsong, både på väg 136 och den enskilda vägen. Vid högtrafik är det svårt att svänga vänster mot Ekerum från väg 136. Det är även svårt att ta sig ut från den enskilda vägen åt både norr och söder. Infartsvägen till området (Campingvägen, enskild väg 19269) från väg 136 är cirka 5 meter bred, belagd och belastas av trafik till/från Ekerum Resort Öland, Halltorps hage och campingen nere vid havet. Inne på golfområdet finns cirka 2 mil mindre grusvägar som nyttjas av såväl golfare som strövare och cyklister. Det natursköna området är mycket attraktivt och lockar både turister och bofasta på ön. En större väg (Gårdsvägen) leder från golfanläggningen ut till enskild väg Väg 136 trafikeras av många cyklister under turistsäsongen. Väg 136 trafikeras av Kalmar länstrafik med busslinje 101 året runt med cirka 20 turer i vardera riktningen om dagen. Antal resande är säsongsbetonat med många fler resenärer under sommarhalvåret. De senaste tio åren har en trafikolycka med personskada inträffat. Strax norr om rastplatsen kolliderade en personbil med en älg och personskadorna rapporterades som lindriga Lokalsamhälle och regional utveckling För Ekerum Resort Öland finns både antagna detaljplaner och flertalet detaljplaner där arbetet pågår och inte är antagna. Trafik från de nya planområdena ska huvudsakligen anslutas vid befintlig korsning till Ekerum. Gällande detaljplan närmast väg 136 är Detaljplan för fast. Halltorp 1:13, 1:15, 1:16, 1:19 samt del av 1:10 (Ekerums gård), lagakraftvunnen Området närmast korsningen är planlagt med prickmark (Marken får ej bebyggas) med beteckningen Y (Turistiskt ändamål (golfcenter)) samt H (Handel). Se detaljplanens plankarta under flik 10. Vid Ekerum Resort Öland (väster om väg 136) pågår för närvarande detaljplaneläggning för upprättande av bland annat ytterligare bostäder och en hotellverksamhet. Detaljplanen har överklagats i april Se detaljplanens plankarta under flik Landskapet Landskapet vid korsningen är öppet med stora gräsytor på västra sidan och åkermark åt öster. Vegetation sluter sig omväxlande och skymmer utblickarna över havet trots vägens placering mitt uppe på landborgen. Direkt norr om korsningen till Ekerum finns en rastplats på västra sidan av väg (27)

12 Figur 4 Utblick på vägens östra sida mot söder. Figur 5 Utblick mot norr Miljö och hälsa Naturvärden Halltorps Hage Nordväst om korsningen ligger Halltorps hage som utgör ett Natura 2000-område enligt habitatdirektivet (områdeskod SE ) samt naturreservat. Enligt bevarandeplanen är Halltorps hage belägen på sluttningen mot Kalmarsund i den södra delen av ett, i huvudsak sammanhängande, 0,5-1,0 km brett lövskogsområde som tidigare brukats som löväng. Den näringsrika marken med rörligt markvatten (vatten bundet i jord ovan grundvattenytan) gör området väldigt bördigt. Större delen av området täcks av en frodig ädellövskog. En del av området utgörs av vatten. Området är ett av Sveriges artrikaste lövskogsområden och ett av de områdena med flest rödlistade arter i landet. Syftet med Natura 2000-området är att skydda och vårda de ingående naturtyper och dess arter som finns i skogs- och strandmiljöerna samt gynna och bevara de ingående arter enligt art- och habitatdirektivet som finns i området. Detta gäller i synnerhet stor ekbock och läderbagge. Enligt 7 kap 28 a miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Riksintresse naturvård Området norr om korsningen utgör även riksintresse för naturvård, Mittlandsområdet. Naturvärdesinventering En naturvärdesinventering utfördes i maj Naturvärdesinventeringen som följer metodiken enligt svensk standard för naturvärdesinventering, NVI (SS :2014) syftade till att lokalisera och redovisa värdefulla naturmiljöer som förekommer i anslutning till planerade vägåtgärder (Ecocom 2015). Sammanlagt påträffades ett naturvärdesobjekt av klass 3 (påtagligt naturvärde), fem artförekomster av naturvårdsarter samt fyra element som innefattas av det generella biotopskyddet, se Figur 6 samt flik 9. Naturvärdesobjektet består av ohävdad betesmark som är starkt igenväxt av en, slån, ask, hassel, benved, tall och ek. Död ved förekommer liksom enstaka äldre spärrgreniga ekar. 12 (27)

13 VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING VID EKERUM GRANSKNINGSHANDLING Närmast vägen är floran trivial med arter som hundäxing, ogräsmaskros och röllika. Över huvuddelen av ytan dominerar dock hävdgynnade arter som backsmultron, brudbröd, gullviva, jordtistel, färgmåra, ängshavre och orkidéer. I skuggade delar finns en mer lundartad vegetation med arter som blåsippa, murgröna, skogsbingel, skogsviol och buskviol. Figur 6 Naturvärdesobjekt, artförekomster (nr 1-5) och biotopskyddsobjekt (Ecocom 2015) 13 (27)

14 Fem noteringar av naturvårdsarter (Sankt Pers nycklar, Rostfläck och Grönvit nattviol) gjordes under inventeringen, samtliga belägna inom det identifierade naturvärdesobjektet. Biotopskyddsobjekt Fyra objekt som innefattas av det generella biotopskyddet har identifierats i förekommande inventering, nämligen tre stenmurar och en åkerholme/stenmur, se Figur 6 Figur 8 samt illustrationskarta, flik 7. Naturvärdet av den parallella stenmuren på västra sidan av väg 136 bedöms vara litet eftersom den är delvis överfylld med jordmassor och inte ligger i direkt anslutning till jordbruksmark. Värdet av åkerholmen och stenmursändarna på östra sidan bedöms vara medelstort eftersom de utgör en spridningskorridor i landskapet, ger skydd och utgörs livsmiljö för djur- och växtarter. Figur 7 Stenmur på västra sidan av väg 136 vid sektion 0/220. Vy mot nordväst. Figur 8 Åkerholme med stenmur vinkelrät mot väg 136 vid sektion 0/530. Vy mot öster. Kulturvärden En Kulturhistorisk förstudie har genomförts 2012 (Arkeologikonsult 2012). Syftet med den kulturhistoriska förstudien var att ge en översiktlig bild av kulturmiljön i det område som kan komma att beröras av planerade vägåtgärder. Objekt 6, Boplatsläge/läge för överplöjda fornlämningar Sydväst och västsluttande åkermark där det i södra delen, strax öster om utredningsområdet, har påträffats en rad lösfynd, däribland järnslagg, flintredskap och avslag (Högsrum 128:1, 129:1, 130:1, 142:1, 145:1; karta 10 i förstudien). Se Figur (27)

15 Figur 9 Kartklipp från Kulturhistorisk förstudie. Objekt 6 utgör Boplatsläge/läge för överplöjda fornlämningar. (Arkeologikonsult 2012). Buller Översiktliga bullerberäkningar har gjorts i bullerberäkningsprogrammet Trivector Väg II, se även kapitel 6.4. Bedömning om eventuella skyddsåtgärder för vägtrafikbuller baseras på de riktvärden som antagits av riksdagen. Dessa är bindande vid nybyggnation av väg eller vid väsentlig ombyggnation av väg och gäller i övrigt som planeringsmål. För samtliga riktvärden gäller att hänsyn ska tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till gällande riktvärden bör inriktningen vara att inomhusnivåerna inte överskrids. 30 dba ekvivalent nivå inomhus 45 dba maximal nivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalent nivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximal nivå vid uteplats i anslutning till bostad 4.6. Byggnadstekniska förutsättningar Geotekniska förhållanden De byggnadstekniska förutsättningarna för ombyggnad av vägen är goda vad avser geotekniska förhållanden. Befintlig väg går med låg bank på fast jord. Jordarterna i området utgörs av sand och grus med relativt stort innehåll av organiskt material. Jorden kan hänföras till organisk mineraljord alternativt mineraljord med organiskt innehåll. Mäktigheten av jord med organiskt innehåll är relativt stort, uppemot 1 meter i läge för breddningen av vägen. Jordlagren följs av kalkstensberget på djupet 1-2 meter under markytan. 15 (27)

16 De geotekniska svårigheterna består av att ansluta nybyggda anläggningar till befintlig väg. För att minimera framtida ojämna tjällyftningar bör ny breddad del av vägen få liknande överbyggnadstjocklek som befintlig väg. Vidare måste erforderlig mängd jord med organiskt innehåll skiftas ur och ersättas med bärkraftig jord Ledningar och kablar Ett antal el-, tele- och va-ledningar behöver läggas om utmed vägsträckan. Befintliga ledningar finns redovisade på illustrationskarta, flik 7. Samråd kommer att föras med ledningsägarna om vilka omläggningar som kommer att utföras inom entreprenaden av respektive ledningsägare. 16 (27)

17 5. Den planerade vägens lokalisering och utformning med motiv 5.1. Val av lokalisering Åtgärderna för Ekerumskorsningen har utretts i tidigare skeden. Hänsyn har tagits till korsningspunkten, vägens linjeföring och omgivande terräng i största möjliga mån. Vid lokalisering av korsningsåtgärderna har en förutsättning varit att undvika intrång i Natura 2000-området Val av utformning Typsektioner Aktuell del, cirka 1 km, av väg 136 föreslås bli utformad som en mötesfri väg där motriktad trafik separeras med vajerräcke. Där vägen breddas för vänstersvängsfält fördelas vägbredden på 0,75 meter vägren och 3,50 meter körfält i vardera riktningen. Vänstersvängsfältet har bredden 3,25 meter. Mittremsan varierar mellan 1,50 meter och 7,0 meter och spärrområdet mellan de två norrgående körfälten varierar mellan 0 meter och 2,25 meter. Se typsektioner, flik 8. Vid sektion med högerpåsvängsfält breddas vägen med 4,0 meter från befintlig körbanekant vilka fördelas på 0,75 meter vägren och 3,25 meter körfält. Se typsektioner, flik 8. Vid breddning dimensioneras säkerhetszonen för 100 km/h och blir då 10 meter med innersläntslutning 1:4 och yttersläntslutning 1:2. Säkerhetszonen är anpassad för kommande ombyggnad av väg 136 till mötesfri väg. Plan- och profilstandard Ett högerpåsvängsfält söderut ökar framkomligheten då svängande fordon från enskild väg kan ansluta till trafiken på väg 136 i ett accelerationsfält. Väg 136 förses även med ett separat påkörningsfält i norrgående riktning samt förlängning av befintligt vänstersvängsfält på väg 136 in mot enskild väg Vägens profil följer befintlig väg. Befintlig vägs linjeföring samt nya åtgärder följer önskvärd standard enligt Trafikverkets gällande riktlinjer Trafikverket publikation 2012:179 Krav för vägars och gators utformning, VGU. Se illustrationskarta, flik 7. Berörda åkeranslutningar anpassas till nya förhållanden. Busshållplatser Två befintliga busshållplatser ersätts med två nya som utformas som fickhållplatser enligt Hållplatshandboken (Kalmar länstrafik). Sektion vid busshållplats utformas med en bussficka på 3,50 meter som ansluter i befintlig asfaltskant. In- och utfarterna är 20 meter långa. Plattformen föreslås vara 2,50 meter bred och 13,0 meter lång. Busshållplatserna förses ej med väderskydd. 17 (27)

18 Gång- och cykeltrafik Gång- och cykelvägen, väster om väg 136, som binder samman busshållplatserna och Ekerum Resort utformas med bredden 2,50 meter. Placering och utformning har styrts av att minimera intrång på angränsande mark och följa busshållplatsens bakkant. Variabel hastighetsreglering Förbi korsningen föreslås det finnas en anläggning med variabel hastighet i form av digitala skyltar. Systemet regleras med detektorer, nedfrästa i vägbanan, som reagerar då fordon finns på viss plats. I korsningen gäller hastighetsbegränsningen 80 km/h under perioden 1/6 31/8 och under övrig del av året gäller 90 km/h på väg 136 när det inte finns några svängande eller korsande fordon i korsningen. När fordon närmar sig korsningen från den anslutande vägen eller ska svänga vänster eller höger mot den anslutande vägen tänds de omställbara vägmärkena med hastighetsbegränsningen 60 km/h på väg 136. När de svängande eller korsande fordonen har passerat släcks de omställbara vägmärkena vilket innebär att hastigheten 80 respektive 90 km/h åter gäller. Dessa skyltar föreslås sättas upp i båda riktningar på väg 136. El och belysning Nya busshållplatser, gångväg på västra sidan samt passagen över väg 136 förses med samordnad belysning. Elförsörjning anordnas för belysning och den säsongsvariabla hastighetsanläggningen. Eventuellt samordnas nya anläggningar med befintligt elabonnemang för rastplatsen norr om korsningen. Avvattning Väg 136 avvattnas idag genom infiltration i diken och eftersom det fungerar tillfredsställande föreslås denna lösning även fortsättningsvis. Vid de partier där vägen breddas görs nya diken som ansluts till befintliga Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Rivningsarbete av stenmurar ska ske så eventuella grod- och kräldjur som upptäcks tillåts ge sig iväg. Stenmurar ska plockas isär med stor försiktighet. Nya stenmursändar ska utföras stabila och utformas så de liknar befintliga avslut. Skydd av träd inom och i anslutning till arbetsområdet kommer att föreslås. En död ek vid sektion 0/740 hamnar inom säkerhetszonen och behöver tas ned. Stammen föreslås läggas i närområdet som död ved. 6. Effekter och konsekvenser av projektet 6.1. Trafik och användargrupper I och med att vägen breddas upp något i korsningen kan den utformas på ett mer trafiksäkert sätt och en ökad kapacitet ger en bättre framkomlighet in och ut från Ekerum vid högtrafik. Mitträcket som avgränsar körriktningarna medför att det skapas en skyddad 18 (27)

19 plats för oskyddade trafikanter som då kan korsa ett körfält i taget på väg 136. Mitträcket innebär även att trafiksäkerheten på väg 136 ökar genom att mötesolyckor undviks Lokalsamhälle och regional utveckling En ombyggnad av korsningen bedöms medföra positiva konsekvenser både lokalt och regionalt genom att den turistnäring som ligger intill vägen och nyttjar anslutningen får en bättre framkomlighet och samtidigt en ökad trafiksäkerhet. Projektet möter upp de behov som uppstår när området expanderar och genererar mer trafik speciellt under sommarhalvåret. Öland är en enorm turistattraktion och viktig för hela Kalmar län. Ombyggnad och breddning av korsningen sker delvis inom gällande detaljplan för Ekerums gård, laga kraft vunnen Breddningen bedöms inte strida mot planbestämmelserna eftersom anläggandet av vägåtgärd sker inom prickmark. Syftet med prickmarken är att marken inte får bebyggas. Påverkan på den berörda detaljplanen bedöms vara mindre avvikelse och syftet med planen motverkas inte. Pågående detaljplanearbete för Puttern (område 14) angränsar till projektet. Förslaget till breddning av korsningen vid Ekerum sker delvis inom ett föreslaget planområde för Natur. Detaljplanen påverkas marginellt i dess nordöstra hörn på grund av att dike och slänter flyttas lite i och med breddning. Detta bör räknas som en mindre avvikelse i detaljplanen och därmed inte medföra en formell ändring av detaljplanen. Bedömningen av Borgholms kommun är att breddningen utgör en smärre avvikelse till den föreslagna detaljplanen vilket inte medför någon formell ändring av detaljplanen. Påverkan på den berörda detaljplanen bedöms vara mindre avvikelse och syftet med planen motverkas inte Landskapet Föreslagna åtgärder bedöms endast medföra försumbara negativa konsekvenser för landskapsbilden genom att mitträcke sätts upp på sträckan Miljö och hälsa Naturvärden Utifrån hittills kända förutsättningar bedöms påverkan på naturvärden bli liten. Föreslagna korsningsåtgärder utförs i av väg redan påverkat området. Planerade åtgärder påverkar inte Natura 2000-området och naturreservatet Halltorps Hage då inget intrång görs. Den befintliga rastplatsen och dess utfartsväg utgör en fysisk gräns av Natura området/naturreservatet. Inga negativa konsekvenser på skyddade områden bedöms uppstå. Breddning kommer att ske i kanten av riksintresse för naturvård, Mittlandsområdet. I detta fall med två oförenliga riksintressen, bedöms kommunikationsintresset motivera intrånget. Konsekvensensen för hela riksintresseområdet bedöms bli obefintlig. Påverkan kommer att ske inom det inventerade naturvärdesobjektet genom breddning av befintlig väg 136 österut samt genom borttagande av fasta föremål inom vägens säkerhetszon. Breddningen bedöms ej påverka artförekomster med Sankt Pers nycklar eller Grönvit nattviol. Spärrgrenig ek med rostfläck kommer att ligga över 10 meter från planerad breddning och bedöms därmed ej påverkas. En död ek hamnar inom vägens säkerhetszon och tas ned. Stammen föreslås läggas i närområdet som död ved. Effekten bedöms bli liten 19 (27)

20 eftersom breddning sker inom av väg påverkat område och identifierade artförekomster ej bedöms påverkas. Biotopskyddade stenmurar och en åkerholme/stenmur kommer att påverkas dels för gångväg till busshållplats på västra sidan av väg 136 dels inom säkerhetszonen för väg 136 på östra sidan, illustrationskarta, flik 7. Dessa åtgärder undantas genom vägplanen från det generella biotopskyddet enligt kap. 7 11a miljöbalken. De negativa konsekvenserna bedöms bli små då intrånget är begränsat till en öppning i stenmur (cirka 6 meter vid sektion 0/215) samt ett mindre intrång i en åkerholme/stenmur (cirka 3 meter vid sektion 0/530) och två stenmursändar (cirka 4 meter vid sektion 0/690 och cirka 2 meter vid sektion 0/775). Kulturvärden Breddning österut av väg 136 sker inom det potentiella boplatsläge/läge för överplöjda fornlämningar (Objekt 6) som finns beskriven i den kulturhistoriska förstudien. Länsstyrelsen gör, i ett beslut från , bedömningen att ett tillstånd till ingrepp i fornlämning inte krävs då markingreppet i huvudsak endast berör redan ianspråktagen mark för befintlig väg samt vattenledning. De negativa konsekvenserna bedöms därför bli små. Buller prognosåret 2035 Översiktliga bullerberäkningar för prognosåret 2035 har gjorts för närmast liggande bostadshus 125 meter väster om väg 136. Indata till beräkningarna har varit trafikflöde enligt kapitel 4.2 för prognosåret 2035 och hastigheten 100 km/h för personbil respektive 90 km/h för tunga fordon. Föreslagna åtgärder bedöms ej utgöra så kallad väsentlig ombyggnad enligt Naturvärdsverkets riktvärden. Resultaten av bullerberäkningarna visar att ljudnivån för närmaste bostadshus ligger vid 51 dba ekvivalent nivå. Detta innebär att alla bostadshus ligger under rekommenderade riktvärden (55 dba) varför inga bullerskyddsåtgärder erfordras. Projektet medför inga negativa konsekvenser gällande trafikbuller Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser Breddning av väg 136 kommer att ske österut vilket medför att en befintlig vattenledning också behöver flyttas österut. Ledningen föreslås flyttas innan arbetet med korsningen startar. En flytt av ledningen medför att de två stenmursändarna samt åkerholme på östra sidan behöver kortas av mer än vad som behövs för korsningen ombyggnad. Avkortning kan bli upp till ytterligare 6 meter på respektive stenmur. Effekterna bedöms vara desamma som för vägplanens åtgärder och då omfattningen är begränsad bedöms de negativa konsekvenserna bli små. Detta hanteras när ledningsägaren söker ledningsrätt för den nya ledningen Påverkan under byggnadstiden Under byggtiden kommer trafikstörningar att ske när korsningen byggs om och befintlig väg 136 breddas. I samband med breddning av väg 136 kommer hastigheten och framkomligheten att begränsas. Arbeten får inte utföras under veckorna Störningar kommer att uppstå för närboende i form av buller och damning från arbetsplatsen. 20 (27)

21 I vägplanen föreslås att erhålla mark för tillfälligt nyttjande på båda sidor av väg 136 för att kunna säkerställa yta för att genomföra byggandet. Marken ska därefter återställas och återgår till befintligt markslag efter avslutad byggnation. Skyddsvärda träd inom arbetsområdet kan komma att skadas under byggtiden. Genom föreslagna skyddsåtgärder enligt kapitel 5.3 minimeras påverkan. Inventerade orkidéer (Figur 6) ligger utanför område med tillfällig nyttjande och bedöms därmed inte påverkas. 7. Överensstämmelse med miljöbalken 7.1. Uppfyllelse av miljöbalkens allmänna hänsynsregler Kunskapskravet: Uppfylls genom att kunskap om relevanta miljöförhållanden har inhämtats under hela vägplaneringsprocessen genom samråd, fältbesök, undersökningar, inventeringar och utredningar. Försiktighetsprincipen: De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att projektet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön finns beskrivna i miljöbeskrivningen. Krav på kvalitetssäkring och miljöhänsyn under byggtiden kommer att ställas. Produktvalsprincipen: Vid Trafikverkets upphandling av entreprenören inför byggskedet kommer krav att ställas på val av korrekta produkter. Hushållnings- och kretsloppsprinciperna: Vid Trafikverkets upphandling av entreprenören inför byggskedet kommer krav att ställas på hushållning med råvaror och energi. Lokaliseringsprincipen: I detta fall breddas en befintlig väg och lokaliseringsregeln har mindre betydelse. Skälighetsregeln och skadeansvar: Vid val av åtgärder har nyttan av åtgärderna vägts mot kostnaderna Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer anger de högst tillåtna förorenings- och störningsnivåer som människor och miljö får belastas med. Miljökvalitetsnormen för utomhusluft berörs, men bedöms inte överskridas eftersom årsmedeldygnstrafiken är liten. Västra Ölands kalkberg utgör ett grundvattenmagasin som omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomst. Arbetena bedöms inte påverka statusen för miljökvalitetsnormen då arbetena sker i direkt anslutning till befintlig väg och byggtiden bedöms bli kort. Inga vatten där förordningen för fisk- och musselvatten ska tillämpas berörs. Normen för omgivningsbuller gäller vägar med betydligt högre trafikmängd. 21 (27)

22 8. Markanspråk och pågående markanvändning Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar förutom själva vägen utrymme för de väganordningar som redovisas i kapitel 5.2 och som behövs för drift och underhåll. Figur 10 Illustration av väganläggning, vägområde och vägrätt. Nytt vägområde med vägrätt Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg med stöd av en upprättad och fastställd vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol. För att bygga anläggningen enligt denna vägplan behöver befintligt vägområde utökas med cirka 5900 m2, se plankarta, flik 1. Vägområde med inskränkt vägrätt Inskränkt vägrätt innebär att väghållaren inte får full rätt att bestämma över användningen av marken eller utrymmet samt att tillgodogöra sig material och andra tillgångar ur marken eller utrymmet. Denna rätt tillfaller annars väghållaren. I detta fall har borttagande av 22 (27)

23 biotopskyddade stenmurar och borttagande av fasta föremål (träd) inom vägens säkerhetszon markerats som inskränkt vägrätt. Den inskränkta vägrätten framgår av plankarta och bifogad fastighetsförteckning. Nytt vägområde med inskränkt vägrätt i aktuell vägplan omfattar cirka 130 m². Område med tillfällig nyttjanderätt Tillfällig nyttjanderätt kan erhållas genom fastställd vägplan och redovisas på plankartan. Nyttjanderätten ska gälla under byggnadstiden och vid återlämnandet kommer ianspråktagen mark att återställas. I vägplanen föreslås för korsningen att Trafikverket under byggtiden från byggstart tillfälligt får nyttjanderätt till markområden enligt redovisning på plankarta för upplag och arbetsytor, vilket omfattar cirka 6310 m². De områden som tillfälligt utnyttjas under byggtiden kommer att återställas i samråd med fastighetsägaren. 9. Fortsatt arbete Följande utredningar pågår och beroende på utfall kan de medföra ändringar i förslagen i vägplanen: Undersökningar av befintlig överbyggnad och geoteknik Omläggning av ledningar och kablar För byggskedet behöver följande kontroller och uppföljningar göras: Förekomst av PAH i gamla asfaltsmassor Kontroll av vägdikesmassor 23 (27)

24 10. Genomförande och finansiering Formell hantering Fortsatt planläggningsprocess och fastställelseprövning Syftet med vägplanen är att väghållaren, i det här fallet Trafikverket, ska få tillgång till det markområde som erfordras för ombyggnaden. Fastställelse och markåtkomst regleras i väglagen. Vägplan kommer att ställas ut under tiden varvid berörda sakägare och övriga kan lämna synpunkter på planen under granskningstiden. De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett utlåtande som upprättas när granskningstiden är slut. De som har lämnat synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter granskningstiden, bland annat utlåtandet. Planen överlämnas därefter till länsstyrelsen för yttrande. Därefter skickas planen med tillhörande dokumentation för fastställelseprövning till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning. De som tidigare har lämnat synpunkter på vägplanen kommer att kontaktas av Trafikverket. Detta kallas kommunikation. Trafikverket prövar noga alla anmärkningar, synpunkter och yrkanden som förts fram. Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Planen fastställs om Trafikverket vid prövningen kommer fram till att den kan godtas och att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen. Om beslut att fastställa vägplanen tas, kommer beslutet att kungöras. Beslutet kan överklagas till regeringen. Vägplanen vinner laga kraft om ingen överklagar fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande. Om beslutet överklagas prövas överklagandet av regeringen. Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas i vägplanens plankarta samt de villkor som tas upp i beslutet. Uppskattad byggtid för åtgärderna är 6 månader. Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de villkor som anges i beslutet. Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. Väghållaren erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig nyttjanderätt) till mark eller utrymme i samband med byggandet av vägen för t.ex. tillfälliga upplagsplatser. För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 24 (27)

25 10.2. Detaljplaner Ombyggnad och breddning av korsningen sker delvis inom gällande detaljplan för Ekerums gård, laga kraft vunnen Påverkan på den berörda detaljplanen bedöms vara mindre avvikelse och syftet med planen motverkas inte, se avsnitt 6.2. Det finns ett antal pågående detaljplaner i närheten men endast en (Puttern område 14), se detaljplanens plankarta, under flik 11, som gränsar till vägplanen. Påverkan på den berörda detaljplanen bedöms vara mindre avvikelse och syftet med planen motverkas inte, se avsnitt 6.2. Detaljplanen Puttern område 14 är överklagad Tillstånd och dispenser Länsstyrelsen har givit dispens från biotopskyddet gällande öppning av stenmur för passage av gång- och cykelväg på västra sidan i anslutning till busshållplatsen. Intrång i biotopskyddad åkerholme/stenmur i sektion 0/550 och avkortning av biotopskyddade stenmurar i sektion o/690 och 0/775 hanteras i samband med fastställelseprövning av denna vägplan Finansiering Projektet finns med i Regional plan för perioden som mindre investering, väg 136 delen Brofästet-Borgholm. Det är ett finansieringsprojekt mellan Trafikverket och Borgholms kommun. Kalkylerad kostnad för projektet är cirka 9 mnkr i 2014 års prisnivå. 25 (27)

26

27

28 Trafikverket, Jönköping. Besöksadress: Scheelegatan 8, Kalmar. Telefon: , Texttelefon:

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie ARBETSPLAN Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie Ombyggnad av trafikplats Flädie Lomma kommun, Skåne län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Beskrivning Arbetsplan

Beskrivning Arbetsplan Beskrivning Arbetsplan Väg 1029 Rot - Z-länsgräns Delen Jöllen-Dyverdalen Älvdalens kommun, Dalarnas län 2010-04-30 Objekt: 83358410 Uppdragsnr: 10124118 1 (25) L:\5580\2009\10124118\3_Dokument\37_Beskrivningar\Beskrivning

Läs mer

Gång- och cykelväg Eskilstuna- Sundbyholm

Gång- och cykelväg Eskilstuna- Sundbyholm SMRÅDSHNDLING Gång- och cykelväg Eskilstuna- Sundbyholm Eskilstuna kommun, Södermanlands län Vägplan- och miljöbeskrivning, 2015-02-02 Projektnummer: 133586 TMLL 0092 Mall planbeskrivning v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand Väg 168 Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand KUNGÄLVS KOMMUN Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning Godkännandehandling 2009-08-26 Beställare Kungälvs kommun Projektledare: Johan Pihlgren Mark och

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan Stenungsunds kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING 2013-02-19 Objekt nr: 130986 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun. Förslagshandling 2010-02-02. Objektnummer 83358400

FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun. Förslagshandling 2010-02-02. Objektnummer 83358400 FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun Förslagshandling 2010-02-02 Objektnummer 83358400 Hur kan jag/vi delta i projektet? Om du har frågor som rör de planerade åtgärderna på väg 315

Läs mer

Förslag till förändring Nuläge

Förslag till förändring Nuläge Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun

Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Miljö- och byggförvaltningen Detaljplan för Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Granskning under tiden 25 augusti - 15 september 2015 1(8) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Björbo 27:25 m.fl.

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling 2013-01-31 Objekt: 106917 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg,

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan 2013-04-01 Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,

Läs mer