Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum"

Transkript

1 VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Plan- och miljöbeskrivning, Uppdragsnummer: (27)

2 TMALL 0092 Mall planbeskrivning v.2.0 Trafikverket Postadress: Jönköping E-post: Telefon: Dokumenttitel: Plan- och miljöbeskrivning, väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum Författare: Sweco, Kalmar Dokumentdatum: Kontaktperson: Gunilla Schurmann, projektledare Trafikverket 2 (27)

3 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 5 2. BESKRIVNING AV PROJEKTET, DESS BAKGRUND, ÄNDAMÅL OCH PROJEKTMÅL Planläggningsprocessen 8 3. MILJÖBESKRIVNING 9 4. FÖRUTSÄTTNINGAR Vägens funktion och standard Trafik och användargrupper Lokalsamhälle och regional utveckling Landskapet Miljö och hälsa 12 Naturvärden 12 Kulturvärden 14 Buller Byggnadstekniska förutsättningar 15 Geotekniska förhållanden Ledningar och kablar DEN PLANERADE VÄGENS LOKALISERING OCH UTFORMNING MED MOTIV Val av lokalisering Val av utformning 17 Typsektioner 17 Plan och profilstandard 17 Busshållplatser 17 Gång och cykeltrafik 18 Variabel hastighetsreglering 18 El och belysning 18 Avvattning Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 18 3 (27)

4 6. EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV PROJEKTET Trafik och användargrupper Lokalsamhälle och regional utveckling Landskapet Miljö och hälsa 19 Naturvärden 19 Kulturvärden 20 Buller prognosåret Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser Påverkan under byggnadstiden ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖBALKEN Uppfyllelse av miljöbalkens allmänna hänsynsregler Miljökvalitetsnormer MARKANSPRÅK OCH PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING 22 Nytt vägområde med vägrätt 22 Vägområde med inskränkt vägrätt 22 Område med tillfällig nyttjanderätt FORTSATT ARBETE GENOMFÖRANDE OCH FINANSIERING Formell hantering 24 Fortsatt planläggningsprocess och fastställelseprövning Detaljplaner Tillstånd och dispenser Finansiering UNDERLAGSMATERIAL OCH KÄLLOR 26 4 (27)

5 1. Sammanfattning Vägplanen omfattar ombyggnad av befintlig korsning vid Ekerum mellan väg 136 och enskild väg Mitträcke sätts längs väg 136 på den sträcka som omfattas av ombyggnaden och busshållplatserna längs väg 136 i anslutning till korsningen flyttas till nya lägen längre söderut. Syftet med vägplanen som formell handling är att erhålla tillstånd till byggande av allmän väg enligt typfall 2. Målet är att skapa en trafiksäker korsning med ökad framkomlighet för svängande trafik samt ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som korsar vägen. Länsstyrelsen tog i januari 2015 beslut om att aktuell åtgärd inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan och därför innehåller vägplanen en miljöbeskrivning som är integrerad i denna planbeskrivning istället för en separat miljökonsekvensbeskrivning. Ekerum Resort Öland planerar för en utbyggnad av sin anläggning med både konferenser och boende vilket kommer att genera mer trafik som ökar belastningen på dagens korsning väg 136/enskild väg vid Ekerum på Öland. Dagens anslutning till Ekerum är vid högtrafik sommartid inte trafiksäker och det är emellanåt långa väntetider för vänstersvängande fordon, både in och ut från Ekerum. Det är stor skillnad mellan trafikmängden under hög- och lågsäsong, både på väg 136 och den enskilda vägen. Nuvarande korsning är utformad som Typ C med separat vänstersvängsfält. Korsningen föreslås att byggas ut med en förlängning av befintligt vänstersvängsfält på väg 136, nytt vänsterpåsvängsfält norrut på väg 136 samt högerpåsvängsfält på väg 136 söderut. Enskild väg breddas för att ge plats för separata fält för både vänster- och högersvängande fordon. Befintliga busshållplatser flyttas söder om korsningen och en passage i nytt mitträcke möjliggör en säkrare passage över väg 136 för oskyddade trafikanter. En gång- och cykelväg föreslås i bakkant av den västra hållplatsen för att binda ihop passagen över väg 136 med befintligt gång- och cykelstråk vid Ekerum. Årsmedelstrafik (ÅDT) på väg 136, söder om korsningspunkten, är 6450 fordon/dygn (varav cirka 8 % tunga fordon). Uppräknat flöde vid prognosåret 2035 är 7200 fordon/dygn (varav 10 % tunga). Hastigheten på väg 136 är idag 80 km/h under perioden 1/6 31/8. Under övrig del av året gäller 90 km/h. fordon. Förbi korsningen föreslås en anläggning med variabel hastighet i form av digitala skyltar. Systemet regleras med detektorer, nedfrästa i vägbanan, som reagerar då fordon finns på viss plats. När de svängande eller korsande fordonen har passerat släcks de omställbara vägmärkena vilket innebär att hastigheten 80 respektive 90 km/h åter gäller. Landskapet vid korsningen är öppet med vegetation som omväxlande sluter sig och skymmer utblickarna över havet. Planerade åtgärder medför endast försumbart negativa konsekvenser för landskapet. Jordarterna i området utgörs av sand och grus med relativt stort innehåll av organiskt material. Mäktigheten av jord med organiskt innehåll är relativt stort, uppemot 1 meter i läge för breddningen av vägen. Jordlagren följs av kalkstensberget på djupet 1-2 meter under markytan. 5 (27)

6 Nordväst om korsningen ligger Halltorps hage som utgör ett Natura 2000-område samt naturreservat. Området är ett av Sveriges artrikaste lövskogsområden och ett av de områdena med flest rödlistade arter i landet. Föreslagna korsningsåtgärder utförs i av väg redan påverkat område. Planerade åtgärder bedöms inte påverka Natura 2000-området och naturreservatet Halltorps Hage då inget intrång görs. Inga negativa konsekvenser på skyddade områden bedöms uppstå. En naturvärdesinventering har utförts av området. Påverkan kommer att ske inom det inventerade naturvärdesobjektet genom breddning av befintlig väg 136 österut samt genom borttagande av fasta föremål inom vägens säkerhetszon. Effekten bedöms bli liten eftersom breddning sker inom av väg påverkat område och identifierade artförekomster ej bedöms påverkas. Biotopskyddade stenmurar kommer att påverkas dels för gångväg till busshållplats på västra sidan av väg 136, dels för kortning av åkerholme och stenmursändar inom säkerhetszonen för väg 136 på östra sidan. Intrång i biotopskyddade objekt hanteras i samband med fastställelseprövning av denna vägplan. Den östra sidan av vägen har i tidigare studier identifierats som ett område som kan innehålla kulturhistoriska lämningar. Området är starkt påverkat av både väg och vattenledning. De negativa konsekvenserna bedöms därför bli små. Översiktliga bullerberäkningar för prognosåret 2035 har gjorts för de närmast liggande bostadshusen 125 meter väster om väg 136. Resultaten av bullerberäkningarna visar att ljudnivån för närmaste bostadshus ligger vid 51 dba ekvivalent nivå. Detta innebär att alla bostadshus ligger under rekommenderade riktvärden (55 dba) varför inga bullerskyddsåtgärder erfordras. Projektet medför inga negativa konsekvenser gällande trafikbuller. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. Ett antal el-, tele- och va-ledningar behöver läggas om utmed vägsträckan. Breddning av väg 136 kommer att ske österut vilket medför att en befintlig vattenledning också behöver flyttas österut. Ombyggnad och breddning av korsningen sker delvis inom gällande detaljplan för fastigheterna Halltorp 1:13, 1:15, 1:16, 1:19 samt del av 1:10 (Ekerums gård), laga kraft vunnen Breddningen bedöms inte strida mot planbestämmelserna eftersom anläggandet sker inom prickmark. Pågående detaljplanearbete för Puttern (område 14) angränsar till projektet. Förslaget till breddning av korsningen vid Ekerum sker delvis inom ett föreslaget planområde för Natur. För att bygga anläggningen enligt denna vägplan behöver befintligt vägområde utökas med cirka m 2, varav inskränkt vägområde utgör cirka 130 m 2 och tillfällig nyttjanderätt 6310 m 2. Kalkylerad kostnad för projektet är cirka 9 mnkr i 2014 års prisnivå. Byggtiden beräknas till cirka 6 månader. 6 (27)

7 2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, ändamål och projektmål Väg 136 är huvudstråket längs västra sidan av Öland. Trafiksituationen på Öland är speciell med hög trafikföring under sommarmånaderna då trafikmängden uppgår till drygt 200 % av årsmedeltrafiken (ÅDT). Den höga trafikmängden gör att kapaciteten periodvis överskrids med köbildning och stopp på vägen som resultat. Dagens anslutning till Ekerum är vid högtrafik sommartid inte trafiksäker och det är emellanåt långa väntetider för vänstersvängande fordon, både in och ut från Ekerum. Ekerum Resort Öland planerar för en ökad verksamhet och det pågår detaljplanearbete för både nya konferensanläggningar och bostäder vilket innebär att trafikbelastningen kommer att öka ytterligare inom en snar framtid. Vägplanen omfattar ombyggnad av befintlig korsning vid Ekerum mellan väg 136 och enskild väg Mitträcke sätts längs väg 136 på den sträcka som omfattas av ombyggnaden och busshållplatserna längs väg 136 i anslutning till korsningen flyttas till nya lägen längre söderut. Figur 1 Orienteringskarta. Svart ring visar korsningens lokalisering. 7 (27)

8 Syftet med vägplanen som formell handling är att erhålla tillstånd till byggande av allmän väg enligt typfall 2, se Figur 2. Målet är att skapa en trafiksäker korsning med ökad framkomlighet för svängande trafik samt ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som korsar vägen Planläggningsprocessen Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan. I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker. I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till vägplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighetsoch skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram (som i detta fall). Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse, se flik 3. Figur 2 Illustration av planläggningsprocessen för vägplan enligt typfall 2. Grön ring visar var vi är just nu i processen. 8 (27)

9 3. Miljöbeskrivning 2007 färdigställdes en förstudie för väg 136 Ottenby Nabbelund som berör delsträckan Algutsrum Borgholm. Länsstyrelsen tog i juni 2007 beslut om att förstudien bedöms medföra betydande miljöpåverkan togs en teknisk utredning fram för väg 136, sträckan Rälla Borgholm. Denna utredning redovisar förslag till förbättringar av väg 136. Som en del av den tekniska utredningen studerades möjligheten att förbättra befintlig korsning, väg 136 med enskild väg 19269, in till Ekerum. Med denna som underlag tog länsstyrelsen ett separat beslut om att en utökning av befintlig korsning inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gjorts utan istället har en miljöbeskrivning inarbetats i denna planbeskrivning. Avgränsningen av miljöbeskrivningen utgörs av projektets bedömda påverkan på omgivningen vad avser ljudemissioner, natur- och kulturvärden. Befintliga värden och förutsättningar redovisas under kapitel 4.5 och miljökonsekvenser av vägförslaget redovisas under kapitel 6.4 och (27)

10 4. Förutsättningar Förutsättningar redovisas i detta kapitel. I kapitel 6 redovisas projektets konsekvenser samt förslag på eventuella skyddsåtgärder och försiktighetsmått Vägens funktion och standard Hastigheten på väg 136 är idag 80 km/h under perioden 1/6 31/8. Under övrig del av året gäller 90 km/h. Väg 136 utgör riksintresse för kommunikationer. Nuvarande korsning är utformad som Typ C (separat vänstersvängsfält) med ett kömagasin på 55 meter på väg 136 för trafik som ska svänga in mot Ekerum på enskild väg 19269, se Figur 3. Figur 3 Dagens utformning av korsningen. 10 (27)

11 4.2. Trafik och användargrupper Skattad årsmedelstrafik (ÅDT) på väg 136, söder om korsningspunkten är 6450 fordon/dygn (varav cirka 8 % tunga fordon). För framtida trafikflöden har trafikuppräkningstal för EVA, Trafikverket , använts. Trafikuppräkning har skett med 0,5 %/år för personbil respektive 0,7 %/år för tunga fordon, vilket prognosåret 2035 ger ÅDT 7200 fordon/dygn (varav 10 % tunga fordon). Det är stor skillnad mellan trafikmängden under hög- och lågsäsong, både på väg 136 och den enskilda vägen. Vid högtrafik är det svårt att svänga vänster mot Ekerum från väg 136. Det är även svårt att ta sig ut från den enskilda vägen åt både norr och söder. Infartsvägen till området (Campingvägen, enskild väg 19269) från väg 136 är cirka 5 meter bred, belagd och belastas av trafik till/från Ekerum Resort Öland, Halltorps hage och campingen nere vid havet. Inne på golfområdet finns cirka 2 mil mindre grusvägar som nyttjas av såväl golfare som strövare och cyklister. Det natursköna området är mycket attraktivt och lockar både turister och bofasta på ön. En större väg (Gårdsvägen) leder från golfanläggningen ut till enskild väg Väg 136 trafikeras av många cyklister under turistsäsongen. Väg 136 trafikeras av Kalmar länstrafik med busslinje 101 året runt med cirka 20 turer i vardera riktningen om dagen. Antal resande är säsongsbetonat med många fler resenärer under sommarhalvåret. De senaste tio åren har en trafikolycka med personskada inträffat. Strax norr om rastplatsen kolliderade en personbil med en älg och personskadorna rapporterades som lindriga Lokalsamhälle och regional utveckling För Ekerum Resort Öland finns både antagna detaljplaner och flertalet detaljplaner där arbetet pågår och inte är antagna. Trafik från de nya planområdena ska huvudsakligen anslutas vid befintlig korsning till Ekerum. Gällande detaljplan närmast väg 136 är Detaljplan för fast. Halltorp 1:13, 1:15, 1:16, 1:19 samt del av 1:10 (Ekerums gård), lagakraftvunnen Området närmast korsningen är planlagt med prickmark (Marken får ej bebyggas) med beteckningen Y (Turistiskt ändamål (golfcenter)) samt H (Handel). Se detaljplanens plankarta under flik 10. Vid Ekerum Resort Öland (väster om väg 136) pågår för närvarande detaljplaneläggning för upprättande av bland annat ytterligare bostäder och en hotellverksamhet. Detaljplanen har överklagats i april Se detaljplanens plankarta under flik Landskapet Landskapet vid korsningen är öppet med stora gräsytor på västra sidan och åkermark åt öster. Vegetation sluter sig omväxlande och skymmer utblickarna över havet trots vägens placering mitt uppe på landborgen. Direkt norr om korsningen till Ekerum finns en rastplats på västra sidan av väg (27)

12 Figur 4 Utblick på vägens östra sida mot söder. Figur 5 Utblick mot norr Miljö och hälsa Naturvärden Halltorps Hage Nordväst om korsningen ligger Halltorps hage som utgör ett Natura 2000-område enligt habitatdirektivet (områdeskod SE ) samt naturreservat. Enligt bevarandeplanen är Halltorps hage belägen på sluttningen mot Kalmarsund i den södra delen av ett, i huvudsak sammanhängande, 0,5-1,0 km brett lövskogsområde som tidigare brukats som löväng. Den näringsrika marken med rörligt markvatten (vatten bundet i jord ovan grundvattenytan) gör området väldigt bördigt. Större delen av området täcks av en frodig ädellövskog. En del av området utgörs av vatten. Området är ett av Sveriges artrikaste lövskogsområden och ett av de områdena med flest rödlistade arter i landet. Syftet med Natura 2000-området är att skydda och vårda de ingående naturtyper och dess arter som finns i skogs- och strandmiljöerna samt gynna och bevara de ingående arter enligt art- och habitatdirektivet som finns i området. Detta gäller i synnerhet stor ekbock och läderbagge. Enligt 7 kap 28 a miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Riksintresse naturvård Området norr om korsningen utgör även riksintresse för naturvård, Mittlandsområdet. Naturvärdesinventering En naturvärdesinventering utfördes i maj Naturvärdesinventeringen som följer metodiken enligt svensk standard för naturvärdesinventering, NVI (SS :2014) syftade till att lokalisera och redovisa värdefulla naturmiljöer som förekommer i anslutning till planerade vägåtgärder (Ecocom 2015). Sammanlagt påträffades ett naturvärdesobjekt av klass 3 (påtagligt naturvärde), fem artförekomster av naturvårdsarter samt fyra element som innefattas av det generella biotopskyddet, se Figur 6 samt flik 9. Naturvärdesobjektet består av ohävdad betesmark som är starkt igenväxt av en, slån, ask, hassel, benved, tall och ek. Död ved förekommer liksom enstaka äldre spärrgreniga ekar. 12 (27)

13 VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING VID EKERUM GRANSKNINGSHANDLING Närmast vägen är floran trivial med arter som hundäxing, ogräsmaskros och röllika. Över huvuddelen av ytan dominerar dock hävdgynnade arter som backsmultron, brudbröd, gullviva, jordtistel, färgmåra, ängshavre och orkidéer. I skuggade delar finns en mer lundartad vegetation med arter som blåsippa, murgröna, skogsbingel, skogsviol och buskviol. Figur 6 Naturvärdesobjekt, artförekomster (nr 1-5) och biotopskyddsobjekt (Ecocom 2015) 13 (27)

14 Fem noteringar av naturvårdsarter (Sankt Pers nycklar, Rostfläck och Grönvit nattviol) gjordes under inventeringen, samtliga belägna inom det identifierade naturvärdesobjektet. Biotopskyddsobjekt Fyra objekt som innefattas av det generella biotopskyddet har identifierats i förekommande inventering, nämligen tre stenmurar och en åkerholme/stenmur, se Figur 6 Figur 8 samt illustrationskarta, flik 7. Naturvärdet av den parallella stenmuren på västra sidan av väg 136 bedöms vara litet eftersom den är delvis överfylld med jordmassor och inte ligger i direkt anslutning till jordbruksmark. Värdet av åkerholmen och stenmursändarna på östra sidan bedöms vara medelstort eftersom de utgör en spridningskorridor i landskapet, ger skydd och utgörs livsmiljö för djur- och växtarter. Figur 7 Stenmur på västra sidan av väg 136 vid sektion 0/220. Vy mot nordväst. Figur 8 Åkerholme med stenmur vinkelrät mot väg 136 vid sektion 0/530. Vy mot öster. Kulturvärden En Kulturhistorisk förstudie har genomförts 2012 (Arkeologikonsult 2012). Syftet med den kulturhistoriska förstudien var att ge en översiktlig bild av kulturmiljön i det område som kan komma att beröras av planerade vägåtgärder. Objekt 6, Boplatsläge/läge för överplöjda fornlämningar Sydväst och västsluttande åkermark där det i södra delen, strax öster om utredningsområdet, har påträffats en rad lösfynd, däribland järnslagg, flintredskap och avslag (Högsrum 128:1, 129:1, 130:1, 142:1, 145:1; karta 10 i förstudien). Se Figur (27)

15 Figur 9 Kartklipp från Kulturhistorisk förstudie. Objekt 6 utgör Boplatsläge/läge för överplöjda fornlämningar. (Arkeologikonsult 2012). Buller Översiktliga bullerberäkningar har gjorts i bullerberäkningsprogrammet Trivector Väg II, se även kapitel 6.4. Bedömning om eventuella skyddsåtgärder för vägtrafikbuller baseras på de riktvärden som antagits av riksdagen. Dessa är bindande vid nybyggnation av väg eller vid väsentlig ombyggnation av väg och gäller i övrigt som planeringsmål. För samtliga riktvärden gäller att hänsyn ska tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till gällande riktvärden bör inriktningen vara att inomhusnivåerna inte överskrids. 30 dba ekvivalent nivå inomhus 45 dba maximal nivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalent nivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximal nivå vid uteplats i anslutning till bostad 4.6. Byggnadstekniska förutsättningar Geotekniska förhållanden De byggnadstekniska förutsättningarna för ombyggnad av vägen är goda vad avser geotekniska förhållanden. Befintlig väg går med låg bank på fast jord. Jordarterna i området utgörs av sand och grus med relativt stort innehåll av organiskt material. Jorden kan hänföras till organisk mineraljord alternativt mineraljord med organiskt innehåll. Mäktigheten av jord med organiskt innehåll är relativt stort, uppemot 1 meter i läge för breddningen av vägen. Jordlagren följs av kalkstensberget på djupet 1-2 meter under markytan. 15 (27)

16 De geotekniska svårigheterna består av att ansluta nybyggda anläggningar till befintlig väg. För att minimera framtida ojämna tjällyftningar bör ny breddad del av vägen få liknande överbyggnadstjocklek som befintlig väg. Vidare måste erforderlig mängd jord med organiskt innehåll skiftas ur och ersättas med bärkraftig jord Ledningar och kablar Ett antal el-, tele- och va-ledningar behöver läggas om utmed vägsträckan. Befintliga ledningar finns redovisade på illustrationskarta, flik 7. Samråd kommer att föras med ledningsägarna om vilka omläggningar som kommer att utföras inom entreprenaden av respektive ledningsägare. 16 (27)

17 5. Den planerade vägens lokalisering och utformning med motiv 5.1. Val av lokalisering Åtgärderna för Ekerumskorsningen har utretts i tidigare skeden. Hänsyn har tagits till korsningspunkten, vägens linjeföring och omgivande terräng i största möjliga mån. Vid lokalisering av korsningsåtgärderna har en förutsättning varit att undvika intrång i Natura 2000-området Val av utformning Typsektioner Aktuell del, cirka 1 km, av väg 136 föreslås bli utformad som en mötesfri väg där motriktad trafik separeras med vajerräcke. Där vägen breddas för vänstersvängsfält fördelas vägbredden på 0,75 meter vägren och 3,50 meter körfält i vardera riktningen. Vänstersvängsfältet har bredden 3,25 meter. Mittremsan varierar mellan 1,50 meter och 7,0 meter och spärrområdet mellan de två norrgående körfälten varierar mellan 0 meter och 2,25 meter. Se typsektioner, flik 8. Vid sektion med högerpåsvängsfält breddas vägen med 4,0 meter från befintlig körbanekant vilka fördelas på 0,75 meter vägren och 3,25 meter körfält. Se typsektioner, flik 8. Vid breddning dimensioneras säkerhetszonen för 100 km/h och blir då 10 meter med innersläntslutning 1:4 och yttersläntslutning 1:2. Säkerhetszonen är anpassad för kommande ombyggnad av väg 136 till mötesfri väg. Plan- och profilstandard Ett högerpåsvängsfält söderut ökar framkomligheten då svängande fordon från enskild väg kan ansluta till trafiken på väg 136 i ett accelerationsfält. Väg 136 förses även med ett separat påkörningsfält i norrgående riktning samt förlängning av befintligt vänstersvängsfält på väg 136 in mot enskild väg Vägens profil följer befintlig väg. Befintlig vägs linjeföring samt nya åtgärder följer önskvärd standard enligt Trafikverkets gällande riktlinjer Trafikverket publikation 2012:179 Krav för vägars och gators utformning, VGU. Se illustrationskarta, flik 7. Berörda åkeranslutningar anpassas till nya förhållanden. Busshållplatser Två befintliga busshållplatser ersätts med två nya som utformas som fickhållplatser enligt Hållplatshandboken (Kalmar länstrafik). Sektion vid busshållplats utformas med en bussficka på 3,50 meter som ansluter i befintlig asfaltskant. In- och utfarterna är 20 meter långa. Plattformen föreslås vara 2,50 meter bred och 13,0 meter lång. Busshållplatserna förses ej med väderskydd. 17 (27)

18 Gång- och cykeltrafik Gång- och cykelvägen, väster om väg 136, som binder samman busshållplatserna och Ekerum Resort utformas med bredden 2,50 meter. Placering och utformning har styrts av att minimera intrång på angränsande mark och följa busshållplatsens bakkant. Variabel hastighetsreglering Förbi korsningen föreslås det finnas en anläggning med variabel hastighet i form av digitala skyltar. Systemet regleras med detektorer, nedfrästa i vägbanan, som reagerar då fordon finns på viss plats. I korsningen gäller hastighetsbegränsningen 80 km/h under perioden 1/6 31/8 och under övrig del av året gäller 90 km/h på väg 136 när det inte finns några svängande eller korsande fordon i korsningen. När fordon närmar sig korsningen från den anslutande vägen eller ska svänga vänster eller höger mot den anslutande vägen tänds de omställbara vägmärkena med hastighetsbegränsningen 60 km/h på väg 136. När de svängande eller korsande fordonen har passerat släcks de omställbara vägmärkena vilket innebär att hastigheten 80 respektive 90 km/h åter gäller. Dessa skyltar föreslås sättas upp i båda riktningar på väg 136. El och belysning Nya busshållplatser, gångväg på västra sidan samt passagen över väg 136 förses med samordnad belysning. Elförsörjning anordnas för belysning och den säsongsvariabla hastighetsanläggningen. Eventuellt samordnas nya anläggningar med befintligt elabonnemang för rastplatsen norr om korsningen. Avvattning Väg 136 avvattnas idag genom infiltration i diken och eftersom det fungerar tillfredsställande föreslås denna lösning även fortsättningsvis. Vid de partier där vägen breddas görs nya diken som ansluts till befintliga Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Rivningsarbete av stenmurar ska ske så eventuella grod- och kräldjur som upptäcks tillåts ge sig iväg. Stenmurar ska plockas isär med stor försiktighet. Nya stenmursändar ska utföras stabila och utformas så de liknar befintliga avslut. Skydd av träd inom och i anslutning till arbetsområdet kommer att föreslås. En död ek vid sektion 0/740 hamnar inom säkerhetszonen och behöver tas ned. Stammen föreslås läggas i närområdet som död ved. 6. Effekter och konsekvenser av projektet 6.1. Trafik och användargrupper I och med att vägen breddas upp något i korsningen kan den utformas på ett mer trafiksäkert sätt och en ökad kapacitet ger en bättre framkomlighet in och ut från Ekerum vid högtrafik. Mitträcket som avgränsar körriktningarna medför att det skapas en skyddad 18 (27)

19 plats för oskyddade trafikanter som då kan korsa ett körfält i taget på väg 136. Mitträcket innebär även att trafiksäkerheten på väg 136 ökar genom att mötesolyckor undviks Lokalsamhälle och regional utveckling En ombyggnad av korsningen bedöms medföra positiva konsekvenser både lokalt och regionalt genom att den turistnäring som ligger intill vägen och nyttjar anslutningen får en bättre framkomlighet och samtidigt en ökad trafiksäkerhet. Projektet möter upp de behov som uppstår när området expanderar och genererar mer trafik speciellt under sommarhalvåret. Öland är en enorm turistattraktion och viktig för hela Kalmar län. Ombyggnad och breddning av korsningen sker delvis inom gällande detaljplan för Ekerums gård, laga kraft vunnen Breddningen bedöms inte strida mot planbestämmelserna eftersom anläggandet av vägåtgärd sker inom prickmark. Syftet med prickmarken är att marken inte får bebyggas. Påverkan på den berörda detaljplanen bedöms vara mindre avvikelse och syftet med planen motverkas inte. Pågående detaljplanearbete för Puttern (område 14) angränsar till projektet. Förslaget till breddning av korsningen vid Ekerum sker delvis inom ett föreslaget planområde för Natur. Detaljplanen påverkas marginellt i dess nordöstra hörn på grund av att dike och slänter flyttas lite i och med breddning. Detta bör räknas som en mindre avvikelse i detaljplanen och därmed inte medföra en formell ändring av detaljplanen. Bedömningen av Borgholms kommun är att breddningen utgör en smärre avvikelse till den föreslagna detaljplanen vilket inte medför någon formell ändring av detaljplanen. Påverkan på den berörda detaljplanen bedöms vara mindre avvikelse och syftet med planen motverkas inte Landskapet Föreslagna åtgärder bedöms endast medföra försumbara negativa konsekvenser för landskapsbilden genom att mitträcke sätts upp på sträckan Miljö och hälsa Naturvärden Utifrån hittills kända förutsättningar bedöms påverkan på naturvärden bli liten. Föreslagna korsningsåtgärder utförs i av väg redan påverkat området. Planerade åtgärder påverkar inte Natura 2000-området och naturreservatet Halltorps Hage då inget intrång görs. Den befintliga rastplatsen och dess utfartsväg utgör en fysisk gräns av Natura området/naturreservatet. Inga negativa konsekvenser på skyddade områden bedöms uppstå. Breddning kommer att ske i kanten av riksintresse för naturvård, Mittlandsområdet. I detta fall med två oförenliga riksintressen, bedöms kommunikationsintresset motivera intrånget. Konsekvensensen för hela riksintresseområdet bedöms bli obefintlig. Påverkan kommer att ske inom det inventerade naturvärdesobjektet genom breddning av befintlig väg 136 österut samt genom borttagande av fasta föremål inom vägens säkerhetszon. Breddningen bedöms ej påverka artförekomster med Sankt Pers nycklar eller Grönvit nattviol. Spärrgrenig ek med rostfläck kommer att ligga över 10 meter från planerad breddning och bedöms därmed ej påverkas. En död ek hamnar inom vägens säkerhetszon och tas ned. Stammen föreslås läggas i närområdet som död ved. Effekten bedöms bli liten 19 (27)

20 eftersom breddning sker inom av väg påverkat område och identifierade artförekomster ej bedöms påverkas. Biotopskyddade stenmurar och en åkerholme/stenmur kommer att påverkas dels för gångväg till busshållplats på västra sidan av väg 136 dels inom säkerhetszonen för väg 136 på östra sidan, illustrationskarta, flik 7. Dessa åtgärder undantas genom vägplanen från det generella biotopskyddet enligt kap. 7 11a miljöbalken. De negativa konsekvenserna bedöms bli små då intrånget är begränsat till en öppning i stenmur (cirka 6 meter vid sektion 0/215) samt ett mindre intrång i en åkerholme/stenmur (cirka 3 meter vid sektion 0/530) och två stenmursändar (cirka 4 meter vid sektion 0/690 och cirka 2 meter vid sektion 0/775). Kulturvärden Breddning österut av väg 136 sker inom det potentiella boplatsläge/läge för överplöjda fornlämningar (Objekt 6) som finns beskriven i den kulturhistoriska förstudien. Länsstyrelsen gör, i ett beslut från , bedömningen att ett tillstånd till ingrepp i fornlämning inte krävs då markingreppet i huvudsak endast berör redan ianspråktagen mark för befintlig väg samt vattenledning. De negativa konsekvenserna bedöms därför bli små. Buller prognosåret 2035 Översiktliga bullerberäkningar för prognosåret 2035 har gjorts för närmast liggande bostadshus 125 meter väster om väg 136. Indata till beräkningarna har varit trafikflöde enligt kapitel 4.2 för prognosåret 2035 och hastigheten 100 km/h för personbil respektive 90 km/h för tunga fordon. Föreslagna åtgärder bedöms ej utgöra så kallad väsentlig ombyggnad enligt Naturvärdsverkets riktvärden. Resultaten av bullerberäkningarna visar att ljudnivån för närmaste bostadshus ligger vid 51 dba ekvivalent nivå. Detta innebär att alla bostadshus ligger under rekommenderade riktvärden (55 dba) varför inga bullerskyddsåtgärder erfordras. Projektet medför inga negativa konsekvenser gällande trafikbuller Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser Breddning av väg 136 kommer att ske österut vilket medför att en befintlig vattenledning också behöver flyttas österut. Ledningen föreslås flyttas innan arbetet med korsningen startar. En flytt av ledningen medför att de två stenmursändarna samt åkerholme på östra sidan behöver kortas av mer än vad som behövs för korsningen ombyggnad. Avkortning kan bli upp till ytterligare 6 meter på respektive stenmur. Effekterna bedöms vara desamma som för vägplanens åtgärder och då omfattningen är begränsad bedöms de negativa konsekvenserna bli små. Detta hanteras när ledningsägaren söker ledningsrätt för den nya ledningen Påverkan under byggnadstiden Under byggtiden kommer trafikstörningar att ske när korsningen byggs om och befintlig väg 136 breddas. I samband med breddning av väg 136 kommer hastigheten och framkomligheten att begränsas. Arbeten får inte utföras under veckorna Störningar kommer att uppstå för närboende i form av buller och damning från arbetsplatsen. 20 (27)

21 I vägplanen föreslås att erhålla mark för tillfälligt nyttjande på båda sidor av väg 136 för att kunna säkerställa yta för att genomföra byggandet. Marken ska därefter återställas och återgår till befintligt markslag efter avslutad byggnation. Skyddsvärda träd inom arbetsområdet kan komma att skadas under byggtiden. Genom föreslagna skyddsåtgärder enligt kapitel 5.3 minimeras påverkan. Inventerade orkidéer (Figur 6) ligger utanför område med tillfällig nyttjande och bedöms därmed inte påverkas. 7. Överensstämmelse med miljöbalken 7.1. Uppfyllelse av miljöbalkens allmänna hänsynsregler Kunskapskravet: Uppfylls genom att kunskap om relevanta miljöförhållanden har inhämtats under hela vägplaneringsprocessen genom samråd, fältbesök, undersökningar, inventeringar och utredningar. Försiktighetsprincipen: De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att projektet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön finns beskrivna i miljöbeskrivningen. Krav på kvalitetssäkring och miljöhänsyn under byggtiden kommer att ställas. Produktvalsprincipen: Vid Trafikverkets upphandling av entreprenören inför byggskedet kommer krav att ställas på val av korrekta produkter. Hushållnings- och kretsloppsprinciperna: Vid Trafikverkets upphandling av entreprenören inför byggskedet kommer krav att ställas på hushållning med råvaror och energi. Lokaliseringsprincipen: I detta fall breddas en befintlig väg och lokaliseringsregeln har mindre betydelse. Skälighetsregeln och skadeansvar: Vid val av åtgärder har nyttan av åtgärderna vägts mot kostnaderna Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer anger de högst tillåtna förorenings- och störningsnivåer som människor och miljö får belastas med. Miljökvalitetsnormen för utomhusluft berörs, men bedöms inte överskridas eftersom årsmedeldygnstrafiken är liten. Västra Ölands kalkberg utgör ett grundvattenmagasin som omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomst. Arbetena bedöms inte påverka statusen för miljökvalitetsnormen då arbetena sker i direkt anslutning till befintlig väg och byggtiden bedöms bli kort. Inga vatten där förordningen för fisk- och musselvatten ska tillämpas berörs. Normen för omgivningsbuller gäller vägar med betydligt högre trafikmängd. 21 (27)

22 8. Markanspråk och pågående markanvändning Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar förutom själva vägen utrymme för de väganordningar som redovisas i kapitel 5.2 och som behövs för drift och underhåll. Figur 10 Illustration av väganläggning, vägområde och vägrätt. Nytt vägområde med vägrätt Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg med stöd av en upprättad och fastställd vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol. För att bygga anläggningen enligt denna vägplan behöver befintligt vägområde utökas med cirka 5900 m2, se plankarta, flik 1. Vägområde med inskränkt vägrätt Inskränkt vägrätt innebär att väghållaren inte får full rätt att bestämma över användningen av marken eller utrymmet samt att tillgodogöra sig material och andra tillgångar ur marken eller utrymmet. Denna rätt tillfaller annars väghållaren. I detta fall har borttagande av 22 (27)

23 biotopskyddade stenmurar och borttagande av fasta föremål (träd) inom vägens säkerhetszon markerats som inskränkt vägrätt. Den inskränkta vägrätten framgår av plankarta och bifogad fastighetsförteckning. Nytt vägområde med inskränkt vägrätt i aktuell vägplan omfattar cirka 130 m². Område med tillfällig nyttjanderätt Tillfällig nyttjanderätt kan erhållas genom fastställd vägplan och redovisas på plankartan. Nyttjanderätten ska gälla under byggnadstiden och vid återlämnandet kommer ianspråktagen mark att återställas. I vägplanen föreslås för korsningen att Trafikverket under byggtiden från byggstart tillfälligt får nyttjanderätt till markområden enligt redovisning på plankarta för upplag och arbetsytor, vilket omfattar cirka 6310 m². De områden som tillfälligt utnyttjas under byggtiden kommer att återställas i samråd med fastighetsägaren. 9. Fortsatt arbete Följande utredningar pågår och beroende på utfall kan de medföra ändringar i förslagen i vägplanen: Undersökningar av befintlig överbyggnad och geoteknik Omläggning av ledningar och kablar För byggskedet behöver följande kontroller och uppföljningar göras: Förekomst av PAH i gamla asfaltsmassor Kontroll av vägdikesmassor 23 (27)

24 10. Genomförande och finansiering Formell hantering Fortsatt planläggningsprocess och fastställelseprövning Syftet med vägplanen är att väghållaren, i det här fallet Trafikverket, ska få tillgång till det markområde som erfordras för ombyggnaden. Fastställelse och markåtkomst regleras i väglagen. Vägplan kommer att ställas ut under tiden varvid berörda sakägare och övriga kan lämna synpunkter på planen under granskningstiden. De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett utlåtande som upprättas när granskningstiden är slut. De som har lämnat synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter granskningstiden, bland annat utlåtandet. Planen överlämnas därefter till länsstyrelsen för yttrande. Därefter skickas planen med tillhörande dokumentation för fastställelseprövning till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning. De som tidigare har lämnat synpunkter på vägplanen kommer att kontaktas av Trafikverket. Detta kallas kommunikation. Trafikverket prövar noga alla anmärkningar, synpunkter och yrkanden som förts fram. Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Planen fastställs om Trafikverket vid prövningen kommer fram till att den kan godtas och att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen. Om beslut att fastställa vägplanen tas, kommer beslutet att kungöras. Beslutet kan överklagas till regeringen. Vägplanen vinner laga kraft om ingen överklagar fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande. Om beslutet överklagas prövas överklagandet av regeringen. Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas i vägplanens plankarta samt de villkor som tas upp i beslutet. Uppskattad byggtid för åtgärderna är 6 månader. Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de villkor som anges i beslutet. Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. Väghållaren erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig nyttjanderätt) till mark eller utrymme i samband med byggandet av vägen för t.ex. tillfälliga upplagsplatser. För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 24 (27)

25 10.2. Detaljplaner Ombyggnad och breddning av korsningen sker delvis inom gällande detaljplan för Ekerums gård, laga kraft vunnen Påverkan på den berörda detaljplanen bedöms vara mindre avvikelse och syftet med planen motverkas inte, se avsnitt 6.2. Det finns ett antal pågående detaljplaner i närheten men endast en (Puttern område 14), se detaljplanens plankarta, under flik 11, som gränsar till vägplanen. Påverkan på den berörda detaljplanen bedöms vara mindre avvikelse och syftet med planen motverkas inte, se avsnitt 6.2. Detaljplanen Puttern område 14 är överklagad Tillstånd och dispenser Länsstyrelsen har givit dispens från biotopskyddet gällande öppning av stenmur för passage av gång- och cykelväg på västra sidan i anslutning till busshållplatsen. Intrång i biotopskyddad åkerholme/stenmur i sektion 0/550 och avkortning av biotopskyddade stenmurar i sektion o/690 och 0/775 hanteras i samband med fastställelseprövning av denna vägplan Finansiering Projektet finns med i Regional plan för perioden som mindre investering, väg 136 delen Brofästet-Borgholm. Det är ett finansieringsprojekt mellan Trafikverket och Borgholms kommun. Kalkylerad kostnad för projektet är cirka 9 mnkr i 2014 års prisnivå. 25 (27)

26

27

28 Trafikverket, Jönköping. Besöksadress: Scheelegatan 8, Kalmar. Telefon: , Texttelefon:

E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm. Plan- och miljöbeskrivning ÄNDRING AV VÄGPLAN. Uppdragsnummer: Granskningshandling

E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm. Plan- och miljöbeskrivning ÄNDRING AV VÄGPLAN. Uppdragsnummer: Granskningshandling VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING 2015-04-27 ÄNDRING AV VÄGPLAN E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm Uppdragsnummer: 108396 Plan- och miljöbeskrivning 1 (9) Ändring

Läs mer

Samrådsmöte väg 136, Ottenby - Borgholm delen korsning vid Ekerum. 29 april 2015

Samrådsmöte väg 136, Ottenby - Borgholm delen korsning vid Ekerum. 29 april 2015 Samrådsmöte väg 136, Ottenby - Borgholm delen korsning vid Ekerum 29 april 2015 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista 4. Val av justeringsmän 5. Information om den

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Vägplan, 2015-05-27 Uppdragsnummer: 144732 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen!

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen! Samråd på orten 24 augusti 2015 Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i

Läs mer

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun Samrådsmöte Välkomna till samrådsmöte angående Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Västra Götalands län 2015-06-16 2 2015-06-10 2 2015-06-10

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Naturvärdesinventering vid väg 136, Ekerum Borgholms kommun, 2015

Naturvärdesinventering vid väg 136, Ekerum Borgholms kommun, 2015 2015-05-19 Naturvärdesinventering vid väg 136, Ekerum Borgholms kommun, 2015 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Väg 136 vid infarten

Läs mer

Samrådsmöte på orten Väg 84 delen Älvros - Hunnilsjön

Samrådsmöte på orten Väg 84 delen Älvros - Hunnilsjön Samrådsmöte på orten 20160323 Väg 84 delen Älvros - Hunnilsjön DAGORDNING FÖR SAMRÅDSMÖTE 1. Mötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista 4. Redogörelse för vägplanens formella handläggning

Läs mer

Väg E22, Karlskrona-Norrköping

Väg E22, Karlskrona-Norrköping SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Häggebotorp-Gladhammar Västerviks kommun, Kalmar län Vägplan: 2016-03-01 Projektnummer: 87 833 351 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg E10, Muorjevaarabackarna

Väg E10, Muorjevaarabackarna VÄGPLAN Väg E10, Muorjevaarabackarna Gällivare kommun, Norrbottens län Samrådshandling 2015-09-07 Planbeskrivning Projektnummer: 135238 TMALL 0092 Mall planbeskrivning v.2.0 Trafikverket Postadress: Box

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Samråd på orten. 16 oktober Väg E16, Genomfart Hofors. Vägplan och Detaljplan

Samråd på orten. 16 oktober Väg E16, Genomfart Hofors. Vägplan och Detaljplan Samråd på orten 16 oktober 2014 Väg E16, Genomfart Hofors Vägplan och Detaljplan 1. Sammanträdet öppnas 2. Kontaktpersoner, presentation 3. Närvarolista 4. Trafikverkets och kommunens planeringsprocess

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013 Samrådsmöte Vägplan Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo Hjo kommun Västra Götalands län 3 september 2013 Medverkande Trafikverket Marita Karlsson, projektledare Vectura Pär-Anders Emanuelsson, ansvarig

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB BERÄKNING AV TRAFIKBULLER [INTERNGRANSKAD]

RAPPORT. Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB BERÄKNING AV TRAFIKBULLER [INTERNGRANSKAD] SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER 3314511000 BERÄKNING AV TRAFIKBULLER 2016-11-08 SARA BERGVIN Akustik - Rikard Sjöholm Sammanfattning En ny detaljplan tas fram

Läs mer

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp Samråd Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp. 2016-12-06 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän

Läs mer

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/ Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/8 18.00 Vilka är vi? Trafikverket Sven-Olof Bergqvist, Projektledare Therese Svedberg, Markförhandlare Konsult: WSP Samhällsbyggnad Karin Ingemansson,

Läs mer

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo Värnamo Kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Projektnummer: 108764 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016 Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen Samråd 2 september 2016 Innehåll 1. Planeringsprocess enligt väglagen 2. Planeringsprocessen för gång- och cykelväg i Ryggebol 3. Syfte

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan Ny väg 268 E4 Grana Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan 1 Syfte Ny väg alternativt ombyggnad av befintlig väg 268 mellan E4 och Grana Trafikverket utreder sedan några år hur man kan förbättra

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Öppet hus 30 augusti. E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna. Foto Länsstyrelsen Dalarna. Foto Länsstyrelsen Dalarna

Öppet hus 30 augusti. E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna. Foto Länsstyrelsen Dalarna. Foto Länsstyrelsen Dalarna Öppet hus 30 augusti E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna Foto Länsstyrelsen Dalarna Foto Länsstyrelsen Dalarna Öppet hus - Vad händer ikväll Trafikverket, konsulten ÅF och Orsa kommun finns på plats för

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen!

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen! Öppet hus 23 Mars 2016 E45 Vattnäs Trunna Välkommen! Station 1. Samhällsplanering och åtgärdsbeställning Samhällsplanerare: Christina Hjorth Åtgärdsbeställare: Anna-Maria Montell Kontakta oss om frågor

Läs mer

Samrådshandling Val av lokalisering. 6 juli Planprocessen. Väg 913, Bjärred-Flädie, delen söder om Flädie

Samrådshandling Val av lokalisering. 6 juli Planprocessen. Väg 913, Bjärred-Flädie, delen söder om Flädie Samrådshandling Val av lokalisering Väg 913, Bjärred-Flädie, delen söder om Flädie 6 juli 2016 Planprocessen Planering av vägprojekt Inför ett vägprojekt genomförs i turordning en undersökning av OM? VAR?

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun. Samrådsmöte 2015-02-25

Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun. Samrådsmöte 2015-02-25 Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun Samrådsmöte 2015-02-25 Presentation Kerstin Holmgren, Projektledare, Trafikverket 010-123 73 92 Björn Wedin, Projektingenjör, Trafikverket 010-124

Läs mer

5. Fastställelseprövning

5. Fastställelseprövning 5. Fastställelse prövning 5. Fastställelseprövning Arbetsplanen med miljökonsekvensbeskrivning ska alltid fastställas om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta gäller även ändringar

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp. Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen

Samrådsmöte. Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp. Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen Samrådsmöte Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen Lidköpings Kommun Västra Götalands län 17 Februari 2014 2 2014-02-12 Dagordning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning. 4 oktober 2017 Kl och vi avrundar vid Välkommen!

Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning. 4 oktober 2017 Kl och vi avrundar vid Välkommen! Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning 4 oktober 2017 Kl. 18.00 och vi avrundar vid 19.30. Välkommen! Presentation Mathias Johansson, Projektledare Trafikverket Thomas Johansson, Bitr. projektledare

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun. Samrådsmöte

Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun. Samrådsmöte Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun Samrådsmöte 2015-03-24 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket 010-124 28 23 Kerstin Holmgren, Trafikverket Bertil Jansson Markförhandlare,

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Samråd i Hällaryds kommunalhus 18:30 2014-08-25. Väg 620, ny gångoch cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Samråd i Hällaryds kommunalhus 18:30 2014-08-25. Väg 620, ny gångoch cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Samråd i Hällaryds kommunalhus 18:30 Väg 620, ny gångoch cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Välkomna till samrådsmöte angående Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Buller Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2015-01-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Buller, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: A Axenborg Dokumentdatum:

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

DAGORDNING 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn

DAGORDNING 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn DAGORDNING 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/39377 139007 Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte

Läs mer

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar Samråd Väg E22/118, Trafikplats Hammar Fyrstegsprincipen 1 Tänk om 2 Optimera 3 Bygg om 4 Bygg nytt Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt Åtgärder som effektiviserar nyttjandet

Läs mer

Cirkulationsplats Gäddvik. Vägplan. Samrådsmöte Malin Fahller projektledare

Cirkulationsplats Gäddvik. Vägplan. Samrådsmöte Malin Fahller projektledare Cirkulationsplats Gäddvik Vägplan Samrådsmöte 2016-10-12 Malin Fahller projektledare Dagordning Inledning Presentation av medverkande Bakgrund och målsättning Planläggningsprocessen Förslag till ny vägplan

Läs mer

Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås

Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås Kvällens upplägg (enligt dagordning) 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän 5 Redogörelse för vägplanens prövning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i väglagen (1971:948); SFS 2012:439 Utkom från trycket den 25 juni 2012 utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna SAMRÅDSHANDLING Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-03-09 TRV 2015/18806 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Nya vägar och järnvägar. Så här planerar vi

Nya vägar och järnvägar. Så här planerar vi Nya vägar och järnvägar Så här planerar vi 2 nya vägar och järnvägar När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt ska den som

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Bullerutredning Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-04-11 DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun,

Läs mer

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Samrådsunderlag för utökning av utredningsområde Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Östhammar, Uppsala län Samrådsunderlag 2011-11-21 Projektnummer: 880007 Dokumenttitel: Vägutredning väg 288 delen

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun. Samrådsmöte

Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun. Samrådsmöte Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun Samrådsmöte 2016-03-01 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket 010-124 28 23 Bertil Jansson Markförhandlare, Trafikverket 010-123 73

Läs mer

Samråd på orten Rörbäcksnäs

Samråd på orten Rörbäcksnäs Samråd på orten Rörbäcksnäs 2017-01-12 Projektet och projektmål 2 2017-01-13 Projektet Scandinavian Mountains Airport ska bygga ut och anpassa flygplatsen i Rörbäcksnäs i Malung-Sälens kommun. Eftersom

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Samrådsmöte med sakägare. Väg 40 Nässjö - Eksjö TMALL 0141 Presentation v 1.0

Samrådsmöte med sakägare. Väg 40 Nässjö - Eksjö TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samrådsmöte med sakägare Väg 40 Nässjö - Eksjö 2014-12-11 Dagordning 1. Sammanträdet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista (har skett vid insläppet) 4. Val

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 370 Nölviken Malå kommun, Västerbottens län Vägplan 2016-03-03 Projektnummer: 137580,TRV 2015/101450 1 Trafikverket Postadress: 972 42, Luleå, Besöksadress: Sundsbacken 2-4, 972

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Öppet hus 15:a mars E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo. Välkommen

Öppet hus 15:a mars E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo. Välkommen Öppet hus 15:a mars 2017 E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo Välkommen Medverkande: Trafikverket: Ulrika Sundgren, projektledare Per-Olof Pehrsson, biträdande projektledare Sara Gidlund, projektingenjör

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte 2014-08-27 Dagordning Presentation Inledning Presentation av projektet Miljöfrågor i projektet Fortsatt arbete Marklösenfrågor Övriga frågor

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg VÄGPLAN, SAMRÅDSUNDERLAG Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg Osby kommun, Skåne län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-05-25 Projektnummer:

Läs mer

Samrådsmöte. Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse

Samrådsmöte. Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse Samrådsmöte Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse Dagordning 1. Presentation av oss från Trafikverket och Sweco 2. Syfte med dagens möte 3. Bakgrund till projektet 4. Vägplaneringsprocessen 5. Förutsättningar

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket

Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket Järfälla och Upplands-Bro kommuner, Stockholms län Vägplan, 2016-03-24 Projektnummer: 152560 Samrådsredogörelse, Väg 841, öppningsbar

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2016-12-09 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Vidbynäs golfklubb - Korsningsutredning

Vidbynäs golfklubb - Korsningsutredning 1:4 Vidbynäs golfklubb - Korsningsutredning I samband med detaljplanearbete för utbyggnad av bostäder vid Vidbynäs golfbana i Nykvarns kommun ska utformning för korsningen vid Vidbynäs gård & konferens

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder

Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder ANALYSUNDERLAG Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder Delen Slamby Charlottenlund, Härryda kn, Västra Götalands län Projektnummer: 145008 2015-10-26 Dokumenttitel: Analysunderlag Väg 549, stabilitetshöjande

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 UNDERLAG

Läs mer

Väg 120, delen Delary Älmhult

Väg 120, delen Delary Älmhult GESTALTNINGSPROGRAM TILL VÄGPLAN Väg 120, delen Delary Älmhult Älmhults kommun, Kronobergs län Vägplan 2013-11-20 Objekt 87734293 Objektdata Vägnamn: Väg 120 Objektnamn: Delen Delary Brokhult Objektnr:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg; SFS 2012:440 Utkom från trycket den 25 juni 2012 utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer