Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum"

Transkript

1 VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Plan- och miljöbeskrivning, Uppdragsnummer: (27)

2 TMALL 0092 Mall planbeskrivning v.2.0 Trafikverket Postadress: Jönköping E-post: Telefon: Dokumenttitel: Plan- och miljöbeskrivning, väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum Författare: Sweco, Kalmar Dokumentdatum: Kontaktperson: Gunilla Schurmann, projektledare Trafikverket 2 (27)

3 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 5 2. BESKRIVNING AV PROJEKTET, DESS BAKGRUND, ÄNDAMÅL OCH PROJEKTMÅL Planläggningsprocessen 8 3. MILJÖBESKRIVNING 9 4. FÖRUTSÄTTNINGAR Vägens funktion och standard Trafik och användargrupper Lokalsamhälle och regional utveckling Landskapet Miljö och hälsa 12 Naturvärden 12 Kulturvärden 14 Buller Byggnadstekniska förutsättningar 15 Geotekniska förhållanden Ledningar och kablar DEN PLANERADE VÄGENS LOKALISERING OCH UTFORMNING MED MOTIV Val av lokalisering Val av utformning 17 Typsektioner 17 Plan och profilstandard 17 Busshållplatser 17 Gång och cykeltrafik 18 Variabel hastighetsreglering 18 El och belysning 18 Avvattning Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 18 3 (27)

4 6. EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV PROJEKTET Trafik och användargrupper Lokalsamhälle och regional utveckling Landskapet Miljö och hälsa 19 Naturvärden 19 Kulturvärden 20 Buller prognosåret Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser Påverkan under byggnadstiden ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖBALKEN Uppfyllelse av miljöbalkens allmänna hänsynsregler Miljökvalitetsnormer MARKANSPRÅK OCH PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING 22 Nytt vägområde med vägrätt 22 Vägområde med inskränkt vägrätt 22 Område med tillfällig nyttjanderätt FORTSATT ARBETE GENOMFÖRANDE OCH FINANSIERING Formell hantering 24 Fortsatt planläggningsprocess och fastställelseprövning Detaljplaner Tillstånd och dispenser Finansiering UNDERLAGSMATERIAL OCH KÄLLOR 26 4 (27)

5 1. Sammanfattning Vägplanen omfattar ombyggnad av befintlig korsning vid Ekerum mellan väg 136 och enskild väg Mitträcke sätts längs väg 136 på den sträcka som omfattas av ombyggnaden och busshållplatserna längs väg 136 i anslutning till korsningen flyttas till nya lägen längre söderut. Syftet med vägplanen som formell handling är att erhålla tillstånd till byggande av allmän väg enligt typfall 2. Målet är att skapa en trafiksäker korsning med ökad framkomlighet för svängande trafik samt ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som korsar vägen. Länsstyrelsen tog i januari 2015 beslut om att aktuell åtgärd inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan och därför innehåller vägplanen en miljöbeskrivning som är integrerad i denna planbeskrivning istället för en separat miljökonsekvensbeskrivning. Ekerum Resort Öland planerar för en utbyggnad av sin anläggning med både konferenser och boende vilket kommer att genera mer trafik som ökar belastningen på dagens korsning väg 136/enskild väg vid Ekerum på Öland. Dagens anslutning till Ekerum är vid högtrafik sommartid inte trafiksäker och det är emellanåt långa väntetider för vänstersvängande fordon, både in och ut från Ekerum. Det är stor skillnad mellan trafikmängden under hög- och lågsäsong, både på väg 136 och den enskilda vägen. Nuvarande korsning är utformad som Typ C med separat vänstersvängsfält. Korsningen föreslås att byggas ut med en förlängning av befintligt vänstersvängsfält på väg 136, nytt vänsterpåsvängsfält norrut på väg 136 samt högerpåsvängsfält på väg 136 söderut. Enskild väg breddas för att ge plats för separata fält för både vänster- och högersvängande fordon. Befintliga busshållplatser flyttas söder om korsningen och en passage i nytt mitträcke möjliggör en säkrare passage över väg 136 för oskyddade trafikanter. En gång- och cykelväg föreslås i bakkant av den västra hållplatsen för att binda ihop passagen över väg 136 med befintligt gång- och cykelstråk vid Ekerum. Årsmedelstrafik (ÅDT) på väg 136, söder om korsningspunkten, är 6450 fordon/dygn (varav cirka 8 % tunga fordon). Uppräknat flöde vid prognosåret 2035 är 7200 fordon/dygn (varav 10 % tunga). Hastigheten på väg 136 är idag 80 km/h under perioden 1/6 31/8. Under övrig del av året gäller 90 km/h. fordon. Förbi korsningen föreslås en anläggning med variabel hastighet i form av digitala skyltar. Systemet regleras med detektorer, nedfrästa i vägbanan, som reagerar då fordon finns på viss plats. När de svängande eller korsande fordonen har passerat släcks de omställbara vägmärkena vilket innebär att hastigheten 80 respektive 90 km/h åter gäller. Landskapet vid korsningen är öppet med vegetation som omväxlande sluter sig och skymmer utblickarna över havet. Planerade åtgärder medför endast försumbart negativa konsekvenser för landskapet. Jordarterna i området utgörs av sand och grus med relativt stort innehåll av organiskt material. Mäktigheten av jord med organiskt innehåll är relativt stort, uppemot 1 meter i läge för breddningen av vägen. Jordlagren följs av kalkstensberget på djupet 1-2 meter under markytan. 5 (27)

6 Nordväst om korsningen ligger Halltorps hage som utgör ett Natura 2000-område samt naturreservat. Området är ett av Sveriges artrikaste lövskogsområden och ett av de områdena med flest rödlistade arter i landet. Föreslagna korsningsåtgärder utförs i av väg redan påverkat område. Planerade åtgärder bedöms inte påverka Natura 2000-området och naturreservatet Halltorps Hage då inget intrång görs. Inga negativa konsekvenser på skyddade områden bedöms uppstå. En naturvärdesinventering har utförts av området. Påverkan kommer att ske inom det inventerade naturvärdesobjektet genom breddning av befintlig väg 136 österut samt genom borttagande av fasta föremål inom vägens säkerhetszon. Effekten bedöms bli liten eftersom breddning sker inom av väg påverkat område och identifierade artförekomster ej bedöms påverkas. Biotopskyddade stenmurar kommer att påverkas dels för gångväg till busshållplats på västra sidan av väg 136, dels för kortning av åkerholme och stenmursändar inom säkerhetszonen för väg 136 på östra sidan. Intrång i biotopskyddade objekt hanteras i samband med fastställelseprövning av denna vägplan. Den östra sidan av vägen har i tidigare studier identifierats som ett område som kan innehålla kulturhistoriska lämningar. Området är starkt påverkat av både väg och vattenledning. De negativa konsekvenserna bedöms därför bli små. Översiktliga bullerberäkningar för prognosåret 2035 har gjorts för de närmast liggande bostadshusen 125 meter väster om väg 136. Resultaten av bullerberäkningarna visar att ljudnivån för närmaste bostadshus ligger vid 51 dba ekvivalent nivå. Detta innebär att alla bostadshus ligger under rekommenderade riktvärden (55 dba) varför inga bullerskyddsåtgärder erfordras. Projektet medför inga negativa konsekvenser gällande trafikbuller. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. Ett antal el-, tele- och va-ledningar behöver läggas om utmed vägsträckan. Breddning av väg 136 kommer att ske österut vilket medför att en befintlig vattenledning också behöver flyttas österut. Ombyggnad och breddning av korsningen sker delvis inom gällande detaljplan för fastigheterna Halltorp 1:13, 1:15, 1:16, 1:19 samt del av 1:10 (Ekerums gård), laga kraft vunnen Breddningen bedöms inte strida mot planbestämmelserna eftersom anläggandet sker inom prickmark. Pågående detaljplanearbete för Puttern (område 14) angränsar till projektet. Förslaget till breddning av korsningen vid Ekerum sker delvis inom ett föreslaget planområde för Natur. För att bygga anläggningen enligt denna vägplan behöver befintligt vägområde utökas med cirka m 2, varav inskränkt vägområde utgör cirka 130 m 2 och tillfällig nyttjanderätt 6310 m 2. Kalkylerad kostnad för projektet är cirka 9 mnkr i 2014 års prisnivå. Byggtiden beräknas till cirka 6 månader. 6 (27)

7 2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, ändamål och projektmål Väg 136 är huvudstråket längs västra sidan av Öland. Trafiksituationen på Öland är speciell med hög trafikföring under sommarmånaderna då trafikmängden uppgår till drygt 200 % av årsmedeltrafiken (ÅDT). Den höga trafikmängden gör att kapaciteten periodvis överskrids med köbildning och stopp på vägen som resultat. Dagens anslutning till Ekerum är vid högtrafik sommartid inte trafiksäker och det är emellanåt långa väntetider för vänstersvängande fordon, både in och ut från Ekerum. Ekerum Resort Öland planerar för en ökad verksamhet och det pågår detaljplanearbete för både nya konferensanläggningar och bostäder vilket innebär att trafikbelastningen kommer att öka ytterligare inom en snar framtid. Vägplanen omfattar ombyggnad av befintlig korsning vid Ekerum mellan väg 136 och enskild väg Mitträcke sätts längs väg 136 på den sträcka som omfattas av ombyggnaden och busshållplatserna längs väg 136 i anslutning till korsningen flyttas till nya lägen längre söderut. Figur 1 Orienteringskarta. Svart ring visar korsningens lokalisering. 7 (27)

8 Syftet med vägplanen som formell handling är att erhålla tillstånd till byggande av allmän väg enligt typfall 2, se Figur 2. Målet är att skapa en trafiksäker korsning med ökad framkomlighet för svängande trafik samt ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som korsar vägen Planläggningsprocessen Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan. I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker. I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till vägplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighetsoch skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram (som i detta fall). Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse, se flik 3. Figur 2 Illustration av planläggningsprocessen för vägplan enligt typfall 2. Grön ring visar var vi är just nu i processen. 8 (27)

9 3. Miljöbeskrivning 2007 färdigställdes en förstudie för väg 136 Ottenby Nabbelund som berör delsträckan Algutsrum Borgholm. Länsstyrelsen tog i juni 2007 beslut om att förstudien bedöms medföra betydande miljöpåverkan togs en teknisk utredning fram för väg 136, sträckan Rälla Borgholm. Denna utredning redovisar förslag till förbättringar av väg 136. Som en del av den tekniska utredningen studerades möjligheten att förbättra befintlig korsning, väg 136 med enskild väg 19269, in till Ekerum. Med denna som underlag tog länsstyrelsen ett separat beslut om att en utökning av befintlig korsning inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gjorts utan istället har en miljöbeskrivning inarbetats i denna planbeskrivning. Avgränsningen av miljöbeskrivningen utgörs av projektets bedömda påverkan på omgivningen vad avser ljudemissioner, natur- och kulturvärden. Befintliga värden och förutsättningar redovisas under kapitel 4.5 och miljökonsekvenser av vägförslaget redovisas under kapitel 6.4 och (27)

10 4. Förutsättningar Förutsättningar redovisas i detta kapitel. I kapitel 6 redovisas projektets konsekvenser samt förslag på eventuella skyddsåtgärder och försiktighetsmått Vägens funktion och standard Hastigheten på väg 136 är idag 80 km/h under perioden 1/6 31/8. Under övrig del av året gäller 90 km/h. Väg 136 utgör riksintresse för kommunikationer. Nuvarande korsning är utformad som Typ C (separat vänstersvängsfält) med ett kömagasin på 55 meter på väg 136 för trafik som ska svänga in mot Ekerum på enskild väg 19269, se Figur 3. Figur 3 Dagens utformning av korsningen. 10 (27)

11 4.2. Trafik och användargrupper Skattad årsmedelstrafik (ÅDT) på väg 136, söder om korsningspunkten är 6450 fordon/dygn (varav cirka 8 % tunga fordon). För framtida trafikflöden har trafikuppräkningstal för EVA, Trafikverket , använts. Trafikuppräkning har skett med 0,5 %/år för personbil respektive 0,7 %/år för tunga fordon, vilket prognosåret 2035 ger ÅDT 7200 fordon/dygn (varav 10 % tunga fordon). Det är stor skillnad mellan trafikmängden under hög- och lågsäsong, både på väg 136 och den enskilda vägen. Vid högtrafik är det svårt att svänga vänster mot Ekerum från väg 136. Det är även svårt att ta sig ut från den enskilda vägen åt både norr och söder. Infartsvägen till området (Campingvägen, enskild väg 19269) från väg 136 är cirka 5 meter bred, belagd och belastas av trafik till/från Ekerum Resort Öland, Halltorps hage och campingen nere vid havet. Inne på golfområdet finns cirka 2 mil mindre grusvägar som nyttjas av såväl golfare som strövare och cyklister. Det natursköna området är mycket attraktivt och lockar både turister och bofasta på ön. En större väg (Gårdsvägen) leder från golfanläggningen ut till enskild väg Väg 136 trafikeras av många cyklister under turistsäsongen. Väg 136 trafikeras av Kalmar länstrafik med busslinje 101 året runt med cirka 20 turer i vardera riktningen om dagen. Antal resande är säsongsbetonat med många fler resenärer under sommarhalvåret. De senaste tio åren har en trafikolycka med personskada inträffat. Strax norr om rastplatsen kolliderade en personbil med en älg och personskadorna rapporterades som lindriga Lokalsamhälle och regional utveckling För Ekerum Resort Öland finns både antagna detaljplaner och flertalet detaljplaner där arbetet pågår och inte är antagna. Trafik från de nya planområdena ska huvudsakligen anslutas vid befintlig korsning till Ekerum. Gällande detaljplan närmast väg 136 är Detaljplan för fast. Halltorp 1:13, 1:15, 1:16, 1:19 samt del av 1:10 (Ekerums gård), lagakraftvunnen Området närmast korsningen är planlagt med prickmark (Marken får ej bebyggas) med beteckningen Y (Turistiskt ändamål (golfcenter)) samt H (Handel). Se detaljplanens plankarta under flik 10. Vid Ekerum Resort Öland (väster om väg 136) pågår för närvarande detaljplaneläggning för upprättande av bland annat ytterligare bostäder och en hotellverksamhet. Detaljplanen har överklagats i april Se detaljplanens plankarta under flik Landskapet Landskapet vid korsningen är öppet med stora gräsytor på västra sidan och åkermark åt öster. Vegetation sluter sig omväxlande och skymmer utblickarna över havet trots vägens placering mitt uppe på landborgen. Direkt norr om korsningen till Ekerum finns en rastplats på västra sidan av väg (27)

12 Figur 4 Utblick på vägens östra sida mot söder. Figur 5 Utblick mot norr Miljö och hälsa Naturvärden Halltorps Hage Nordväst om korsningen ligger Halltorps hage som utgör ett Natura 2000-område enligt habitatdirektivet (områdeskod SE ) samt naturreservat. Enligt bevarandeplanen är Halltorps hage belägen på sluttningen mot Kalmarsund i den södra delen av ett, i huvudsak sammanhängande, 0,5-1,0 km brett lövskogsområde som tidigare brukats som löväng. Den näringsrika marken med rörligt markvatten (vatten bundet i jord ovan grundvattenytan) gör området väldigt bördigt. Större delen av området täcks av en frodig ädellövskog. En del av området utgörs av vatten. Området är ett av Sveriges artrikaste lövskogsområden och ett av de områdena med flest rödlistade arter i landet. Syftet med Natura 2000-området är att skydda och vårda de ingående naturtyper och dess arter som finns i skogs- och strandmiljöerna samt gynna och bevara de ingående arter enligt art- och habitatdirektivet som finns i området. Detta gäller i synnerhet stor ekbock och läderbagge. Enligt 7 kap 28 a miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Riksintresse naturvård Området norr om korsningen utgör även riksintresse för naturvård, Mittlandsområdet. Naturvärdesinventering En naturvärdesinventering utfördes i maj Naturvärdesinventeringen som följer metodiken enligt svensk standard för naturvärdesinventering, NVI (SS :2014) syftade till att lokalisera och redovisa värdefulla naturmiljöer som förekommer i anslutning till planerade vägåtgärder (Ecocom 2015). Sammanlagt påträffades ett naturvärdesobjekt av klass 3 (påtagligt naturvärde), fem artförekomster av naturvårdsarter samt fyra element som innefattas av det generella biotopskyddet, se Figur 6 samt flik 9. Naturvärdesobjektet består av ohävdad betesmark som är starkt igenväxt av en, slån, ask, hassel, benved, tall och ek. Död ved förekommer liksom enstaka äldre spärrgreniga ekar. 12 (27)

13 VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING VID EKERUM GRANSKNINGSHANDLING Närmast vägen är floran trivial med arter som hundäxing, ogräsmaskros och röllika. Över huvuddelen av ytan dominerar dock hävdgynnade arter som backsmultron, brudbröd, gullviva, jordtistel, färgmåra, ängshavre och orkidéer. I skuggade delar finns en mer lundartad vegetation med arter som blåsippa, murgröna, skogsbingel, skogsviol och buskviol. Figur 6 Naturvärdesobjekt, artförekomster (nr 1-5) och biotopskyddsobjekt (Ecocom 2015) 13 (27)

14 Fem noteringar av naturvårdsarter (Sankt Pers nycklar, Rostfläck och Grönvit nattviol) gjordes under inventeringen, samtliga belägna inom det identifierade naturvärdesobjektet. Biotopskyddsobjekt Fyra objekt som innefattas av det generella biotopskyddet har identifierats i förekommande inventering, nämligen tre stenmurar och en åkerholme/stenmur, se Figur 6 Figur 8 samt illustrationskarta, flik 7. Naturvärdet av den parallella stenmuren på västra sidan av väg 136 bedöms vara litet eftersom den är delvis överfylld med jordmassor och inte ligger i direkt anslutning till jordbruksmark. Värdet av åkerholmen och stenmursändarna på östra sidan bedöms vara medelstort eftersom de utgör en spridningskorridor i landskapet, ger skydd och utgörs livsmiljö för djur- och växtarter. Figur 7 Stenmur på västra sidan av väg 136 vid sektion 0/220. Vy mot nordväst. Figur 8 Åkerholme med stenmur vinkelrät mot väg 136 vid sektion 0/530. Vy mot öster. Kulturvärden En Kulturhistorisk förstudie har genomförts 2012 (Arkeologikonsult 2012). Syftet med den kulturhistoriska förstudien var att ge en översiktlig bild av kulturmiljön i det område som kan komma att beröras av planerade vägåtgärder. Objekt 6, Boplatsläge/läge för överplöjda fornlämningar Sydväst och västsluttande åkermark där det i södra delen, strax öster om utredningsområdet, har påträffats en rad lösfynd, däribland järnslagg, flintredskap och avslag (Högsrum 128:1, 129:1, 130:1, 142:1, 145:1; karta 10 i förstudien). Se Figur (27)

15 Figur 9 Kartklipp från Kulturhistorisk förstudie. Objekt 6 utgör Boplatsläge/läge för överplöjda fornlämningar. (Arkeologikonsult 2012). Buller Översiktliga bullerberäkningar har gjorts i bullerberäkningsprogrammet Trivector Väg II, se även kapitel 6.4. Bedömning om eventuella skyddsåtgärder för vägtrafikbuller baseras på de riktvärden som antagits av riksdagen. Dessa är bindande vid nybyggnation av väg eller vid väsentlig ombyggnation av väg och gäller i övrigt som planeringsmål. För samtliga riktvärden gäller att hänsyn ska tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till gällande riktvärden bör inriktningen vara att inomhusnivåerna inte överskrids. 30 dba ekvivalent nivå inomhus 45 dba maximal nivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalent nivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximal nivå vid uteplats i anslutning till bostad 4.6. Byggnadstekniska förutsättningar Geotekniska förhållanden De byggnadstekniska förutsättningarna för ombyggnad av vägen är goda vad avser geotekniska förhållanden. Befintlig väg går med låg bank på fast jord. Jordarterna i området utgörs av sand och grus med relativt stort innehåll av organiskt material. Jorden kan hänföras till organisk mineraljord alternativt mineraljord med organiskt innehåll. Mäktigheten av jord med organiskt innehåll är relativt stort, uppemot 1 meter i läge för breddningen av vägen. Jordlagren följs av kalkstensberget på djupet 1-2 meter under markytan. 15 (27)

16 De geotekniska svårigheterna består av att ansluta nybyggda anläggningar till befintlig väg. För att minimera framtida ojämna tjällyftningar bör ny breddad del av vägen få liknande överbyggnadstjocklek som befintlig väg. Vidare måste erforderlig mängd jord med organiskt innehåll skiftas ur och ersättas med bärkraftig jord Ledningar och kablar Ett antal el-, tele- och va-ledningar behöver läggas om utmed vägsträckan. Befintliga ledningar finns redovisade på illustrationskarta, flik 7. Samråd kommer att föras med ledningsägarna om vilka omläggningar som kommer att utföras inom entreprenaden av respektive ledningsägare. 16 (27)

17 5. Den planerade vägens lokalisering och utformning med motiv 5.1. Val av lokalisering Åtgärderna för Ekerumskorsningen har utretts i tidigare skeden. Hänsyn har tagits till korsningspunkten, vägens linjeföring och omgivande terräng i största möjliga mån. Vid lokalisering av korsningsåtgärderna har en förutsättning varit att undvika intrång i Natura 2000-området Val av utformning Typsektioner Aktuell del, cirka 1 km, av väg 136 föreslås bli utformad som en mötesfri väg där motriktad trafik separeras med vajerräcke. Där vägen breddas för vänstersvängsfält fördelas vägbredden på 0,75 meter vägren och 3,50 meter körfält i vardera riktningen. Vänstersvängsfältet har bredden 3,25 meter. Mittremsan varierar mellan 1,50 meter och 7,0 meter och spärrområdet mellan de två norrgående körfälten varierar mellan 0 meter och 2,25 meter. Se typsektioner, flik 8. Vid sektion med högerpåsvängsfält breddas vägen med 4,0 meter från befintlig körbanekant vilka fördelas på 0,75 meter vägren och 3,25 meter körfält. Se typsektioner, flik 8. Vid breddning dimensioneras säkerhetszonen för 100 km/h och blir då 10 meter med innersläntslutning 1:4 och yttersläntslutning 1:2. Säkerhetszonen är anpassad för kommande ombyggnad av väg 136 till mötesfri väg. Plan- och profilstandard Ett högerpåsvängsfält söderut ökar framkomligheten då svängande fordon från enskild väg kan ansluta till trafiken på väg 136 i ett accelerationsfält. Väg 136 förses även med ett separat påkörningsfält i norrgående riktning samt förlängning av befintligt vänstersvängsfält på väg 136 in mot enskild väg Vägens profil följer befintlig väg. Befintlig vägs linjeföring samt nya åtgärder följer önskvärd standard enligt Trafikverkets gällande riktlinjer Trafikverket publikation 2012:179 Krav för vägars och gators utformning, VGU. Se illustrationskarta, flik 7. Berörda åkeranslutningar anpassas till nya förhållanden. Busshållplatser Två befintliga busshållplatser ersätts med två nya som utformas som fickhållplatser enligt Hållplatshandboken (Kalmar länstrafik). Sektion vid busshållplats utformas med en bussficka på 3,50 meter som ansluter i befintlig asfaltskant. In- och utfarterna är 20 meter långa. Plattformen föreslås vara 2,50 meter bred och 13,0 meter lång. Busshållplatserna förses ej med väderskydd. 17 (27)

18 Gång- och cykeltrafik Gång- och cykelvägen, väster om väg 136, som binder samman busshållplatserna och Ekerum Resort utformas med bredden 2,50 meter. Placering och utformning har styrts av att minimera intrång på angränsande mark och följa busshållplatsens bakkant. Variabel hastighetsreglering Förbi korsningen föreslås det finnas en anläggning med variabel hastighet i form av digitala skyltar. Systemet regleras med detektorer, nedfrästa i vägbanan, som reagerar då fordon finns på viss plats. I korsningen gäller hastighetsbegränsningen 80 km/h under perioden 1/6 31/8 och under övrig del av året gäller 90 km/h på väg 136 när det inte finns några svängande eller korsande fordon i korsningen. När fordon närmar sig korsningen från den anslutande vägen eller ska svänga vänster eller höger mot den anslutande vägen tänds de omställbara vägmärkena med hastighetsbegränsningen 60 km/h på väg 136. När de svängande eller korsande fordonen har passerat släcks de omställbara vägmärkena vilket innebär att hastigheten 80 respektive 90 km/h åter gäller. Dessa skyltar föreslås sättas upp i båda riktningar på väg 136. El och belysning Nya busshållplatser, gångväg på västra sidan samt passagen över väg 136 förses med samordnad belysning. Elförsörjning anordnas för belysning och den säsongsvariabla hastighetsanläggningen. Eventuellt samordnas nya anläggningar med befintligt elabonnemang för rastplatsen norr om korsningen. Avvattning Väg 136 avvattnas idag genom infiltration i diken och eftersom det fungerar tillfredsställande föreslås denna lösning även fortsättningsvis. Vid de partier där vägen breddas görs nya diken som ansluts till befintliga Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Rivningsarbete av stenmurar ska ske så eventuella grod- och kräldjur som upptäcks tillåts ge sig iväg. Stenmurar ska plockas isär med stor försiktighet. Nya stenmursändar ska utföras stabila och utformas så de liknar befintliga avslut. Skydd av träd inom och i anslutning till arbetsområdet kommer att föreslås. En död ek vid sektion 0/740 hamnar inom säkerhetszonen och behöver tas ned. Stammen föreslås läggas i närområdet som död ved. 6. Effekter och konsekvenser av projektet 6.1. Trafik och användargrupper I och med att vägen breddas upp något i korsningen kan den utformas på ett mer trafiksäkert sätt och en ökad kapacitet ger en bättre framkomlighet in och ut från Ekerum vid högtrafik. Mitträcket som avgränsar körriktningarna medför att det skapas en skyddad 18 (27)

19 plats för oskyddade trafikanter som då kan korsa ett körfält i taget på väg 136. Mitträcket innebär även att trafiksäkerheten på väg 136 ökar genom att mötesolyckor undviks Lokalsamhälle och regional utveckling En ombyggnad av korsningen bedöms medföra positiva konsekvenser både lokalt och regionalt genom att den turistnäring som ligger intill vägen och nyttjar anslutningen får en bättre framkomlighet och samtidigt en ökad trafiksäkerhet. Projektet möter upp de behov som uppstår när området expanderar och genererar mer trafik speciellt under sommarhalvåret. Öland är en enorm turistattraktion och viktig för hela Kalmar län. Ombyggnad och breddning av korsningen sker delvis inom gällande detaljplan för Ekerums gård, laga kraft vunnen Breddningen bedöms inte strida mot planbestämmelserna eftersom anläggandet av vägåtgärd sker inom prickmark. Syftet med prickmarken är att marken inte får bebyggas. Påverkan på den berörda detaljplanen bedöms vara mindre avvikelse och syftet med planen motverkas inte. Pågående detaljplanearbete för Puttern (område 14) angränsar till projektet. Förslaget till breddning av korsningen vid Ekerum sker delvis inom ett föreslaget planområde för Natur. Detaljplanen påverkas marginellt i dess nordöstra hörn på grund av att dike och slänter flyttas lite i och med breddning. Detta bör räknas som en mindre avvikelse i detaljplanen och därmed inte medföra en formell ändring av detaljplanen. Bedömningen av Borgholms kommun är att breddningen utgör en smärre avvikelse till den föreslagna detaljplanen vilket inte medför någon formell ändring av detaljplanen. Påverkan på den berörda detaljplanen bedöms vara mindre avvikelse och syftet med planen motverkas inte Landskapet Föreslagna åtgärder bedöms endast medföra försumbara negativa konsekvenser för landskapsbilden genom att mitträcke sätts upp på sträckan Miljö och hälsa Naturvärden Utifrån hittills kända förutsättningar bedöms påverkan på naturvärden bli liten. Föreslagna korsningsåtgärder utförs i av väg redan påverkat området. Planerade åtgärder påverkar inte Natura 2000-området och naturreservatet Halltorps Hage då inget intrång görs. Den befintliga rastplatsen och dess utfartsväg utgör en fysisk gräns av Natura området/naturreservatet. Inga negativa konsekvenser på skyddade områden bedöms uppstå. Breddning kommer att ske i kanten av riksintresse för naturvård, Mittlandsområdet. I detta fall med två oförenliga riksintressen, bedöms kommunikationsintresset motivera intrånget. Konsekvensensen för hela riksintresseområdet bedöms bli obefintlig. Påverkan kommer att ske inom det inventerade naturvärdesobjektet genom breddning av befintlig väg 136 österut samt genom borttagande av fasta föremål inom vägens säkerhetszon. Breddningen bedöms ej påverka artförekomster med Sankt Pers nycklar eller Grönvit nattviol. Spärrgrenig ek med rostfläck kommer att ligga över 10 meter från planerad breddning och bedöms därmed ej påverkas. En död ek hamnar inom vägens säkerhetszon och tas ned. Stammen föreslås läggas i närområdet som död ved. Effekten bedöms bli liten 19 (27)

20 eftersom breddning sker inom av väg påverkat område och identifierade artförekomster ej bedöms påverkas. Biotopskyddade stenmurar och en åkerholme/stenmur kommer att påverkas dels för gångväg till busshållplats på västra sidan av väg 136 dels inom säkerhetszonen för väg 136 på östra sidan, illustrationskarta, flik 7. Dessa åtgärder undantas genom vägplanen från det generella biotopskyddet enligt kap. 7 11a miljöbalken. De negativa konsekvenserna bedöms bli små då intrånget är begränsat till en öppning i stenmur (cirka 6 meter vid sektion 0/215) samt ett mindre intrång i en åkerholme/stenmur (cirka 3 meter vid sektion 0/530) och två stenmursändar (cirka 4 meter vid sektion 0/690 och cirka 2 meter vid sektion 0/775). Kulturvärden Breddning österut av väg 136 sker inom det potentiella boplatsläge/läge för överplöjda fornlämningar (Objekt 6) som finns beskriven i den kulturhistoriska förstudien. Länsstyrelsen gör, i ett beslut från , bedömningen att ett tillstånd till ingrepp i fornlämning inte krävs då markingreppet i huvudsak endast berör redan ianspråktagen mark för befintlig väg samt vattenledning. De negativa konsekvenserna bedöms därför bli små. Buller prognosåret 2035 Översiktliga bullerberäkningar för prognosåret 2035 har gjorts för närmast liggande bostadshus 125 meter väster om väg 136. Indata till beräkningarna har varit trafikflöde enligt kapitel 4.2 för prognosåret 2035 och hastigheten 100 km/h för personbil respektive 90 km/h för tunga fordon. Föreslagna åtgärder bedöms ej utgöra så kallad väsentlig ombyggnad enligt Naturvärdsverkets riktvärden. Resultaten av bullerberäkningarna visar att ljudnivån för närmaste bostadshus ligger vid 51 dba ekvivalent nivå. Detta innebär att alla bostadshus ligger under rekommenderade riktvärden (55 dba) varför inga bullerskyddsåtgärder erfordras. Projektet medför inga negativa konsekvenser gällande trafikbuller Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser Breddning av väg 136 kommer att ske österut vilket medför att en befintlig vattenledning också behöver flyttas österut. Ledningen föreslås flyttas innan arbetet med korsningen startar. En flytt av ledningen medför att de två stenmursändarna samt åkerholme på östra sidan behöver kortas av mer än vad som behövs för korsningen ombyggnad. Avkortning kan bli upp till ytterligare 6 meter på respektive stenmur. Effekterna bedöms vara desamma som för vägplanens åtgärder och då omfattningen är begränsad bedöms de negativa konsekvenserna bli små. Detta hanteras när ledningsägaren söker ledningsrätt för den nya ledningen Påverkan under byggnadstiden Under byggtiden kommer trafikstörningar att ske när korsningen byggs om och befintlig väg 136 breddas. I samband med breddning av väg 136 kommer hastigheten och framkomligheten att begränsas. Arbeten får inte utföras under veckorna Störningar kommer att uppstå för närboende i form av buller och damning från arbetsplatsen. 20 (27)

21 I vägplanen föreslås att erhålla mark för tillfälligt nyttjande på båda sidor av väg 136 för att kunna säkerställa yta för att genomföra byggandet. Marken ska därefter återställas och återgår till befintligt markslag efter avslutad byggnation. Skyddsvärda träd inom arbetsområdet kan komma att skadas under byggtiden. Genom föreslagna skyddsåtgärder enligt kapitel 5.3 minimeras påverkan. Inventerade orkidéer (Figur 6) ligger utanför område med tillfällig nyttjande och bedöms därmed inte påverkas. 7. Överensstämmelse med miljöbalken 7.1. Uppfyllelse av miljöbalkens allmänna hänsynsregler Kunskapskravet: Uppfylls genom att kunskap om relevanta miljöförhållanden har inhämtats under hela vägplaneringsprocessen genom samråd, fältbesök, undersökningar, inventeringar och utredningar. Försiktighetsprincipen: De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att projektet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön finns beskrivna i miljöbeskrivningen. Krav på kvalitetssäkring och miljöhänsyn under byggtiden kommer att ställas. Produktvalsprincipen: Vid Trafikverkets upphandling av entreprenören inför byggskedet kommer krav att ställas på val av korrekta produkter. Hushållnings- och kretsloppsprinciperna: Vid Trafikverkets upphandling av entreprenören inför byggskedet kommer krav att ställas på hushållning med råvaror och energi. Lokaliseringsprincipen: I detta fall breddas en befintlig väg och lokaliseringsregeln har mindre betydelse. Skälighetsregeln och skadeansvar: Vid val av åtgärder har nyttan av åtgärderna vägts mot kostnaderna Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer anger de högst tillåtna förorenings- och störningsnivåer som människor och miljö får belastas med. Miljökvalitetsnormen för utomhusluft berörs, men bedöms inte överskridas eftersom årsmedeldygnstrafiken är liten. Västra Ölands kalkberg utgör ett grundvattenmagasin som omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomst. Arbetena bedöms inte påverka statusen för miljökvalitetsnormen då arbetena sker i direkt anslutning till befintlig väg och byggtiden bedöms bli kort. Inga vatten där förordningen för fisk- och musselvatten ska tillämpas berörs. Normen för omgivningsbuller gäller vägar med betydligt högre trafikmängd. 21 (27)

22 8. Markanspråk och pågående markanvändning Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar förutom själva vägen utrymme för de väganordningar som redovisas i kapitel 5.2 och som behövs för drift och underhåll. Figur 10 Illustration av väganläggning, vägområde och vägrätt. Nytt vägområde med vägrätt Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg med stöd av en upprättad och fastställd vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol. För att bygga anläggningen enligt denna vägplan behöver befintligt vägområde utökas med cirka 5900 m2, se plankarta, flik 1. Vägområde med inskränkt vägrätt Inskränkt vägrätt innebär att väghållaren inte får full rätt att bestämma över användningen av marken eller utrymmet samt att tillgodogöra sig material och andra tillgångar ur marken eller utrymmet. Denna rätt tillfaller annars väghållaren. I detta fall har borttagande av 22 (27)

23 biotopskyddade stenmurar och borttagande av fasta föremål (träd) inom vägens säkerhetszon markerats som inskränkt vägrätt. Den inskränkta vägrätten framgår av plankarta och bifogad fastighetsförteckning. Nytt vägområde med inskränkt vägrätt i aktuell vägplan omfattar cirka 130 m². Område med tillfällig nyttjanderätt Tillfällig nyttjanderätt kan erhållas genom fastställd vägplan och redovisas på plankartan. Nyttjanderätten ska gälla under byggnadstiden och vid återlämnandet kommer ianspråktagen mark att återställas. I vägplanen föreslås för korsningen att Trafikverket under byggtiden från byggstart tillfälligt får nyttjanderätt till markområden enligt redovisning på plankarta för upplag och arbetsytor, vilket omfattar cirka 6310 m². De områden som tillfälligt utnyttjas under byggtiden kommer att återställas i samråd med fastighetsägaren. 9. Fortsatt arbete Följande utredningar pågår och beroende på utfall kan de medföra ändringar i förslagen i vägplanen: Undersökningar av befintlig överbyggnad och geoteknik Omläggning av ledningar och kablar För byggskedet behöver följande kontroller och uppföljningar göras: Förekomst av PAH i gamla asfaltsmassor Kontroll av vägdikesmassor 23 (27)

24 10. Genomförande och finansiering Formell hantering Fortsatt planläggningsprocess och fastställelseprövning Syftet med vägplanen är att väghållaren, i det här fallet Trafikverket, ska få tillgång till det markområde som erfordras för ombyggnaden. Fastställelse och markåtkomst regleras i väglagen. Vägplan kommer att ställas ut under tiden varvid berörda sakägare och övriga kan lämna synpunkter på planen under granskningstiden. De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett utlåtande som upprättas när granskningstiden är slut. De som har lämnat synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter granskningstiden, bland annat utlåtandet. Planen överlämnas därefter till länsstyrelsen för yttrande. Därefter skickas planen med tillhörande dokumentation för fastställelseprövning till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning. De som tidigare har lämnat synpunkter på vägplanen kommer att kontaktas av Trafikverket. Detta kallas kommunikation. Trafikverket prövar noga alla anmärkningar, synpunkter och yrkanden som förts fram. Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Planen fastställs om Trafikverket vid prövningen kommer fram till att den kan godtas och att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen. Om beslut att fastställa vägplanen tas, kommer beslutet att kungöras. Beslutet kan överklagas till regeringen. Vägplanen vinner laga kraft om ingen överklagar fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande. Om beslutet överklagas prövas överklagandet av regeringen. Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas i vägplanens plankarta samt de villkor som tas upp i beslutet. Uppskattad byggtid för åtgärderna är 6 månader. Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de villkor som anges i beslutet. Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. Väghållaren erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig nyttjanderätt) till mark eller utrymme i samband med byggandet av vägen för t.ex. tillfälliga upplagsplatser. För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 24 (27)

25 10.2. Detaljplaner Ombyggnad och breddning av korsningen sker delvis inom gällande detaljplan för Ekerums gård, laga kraft vunnen Påverkan på den berörda detaljplanen bedöms vara mindre avvikelse och syftet med planen motverkas inte, se avsnitt 6.2. Det finns ett antal pågående detaljplaner i närheten men endast en (Puttern område 14), se detaljplanens plankarta, under flik 11, som gränsar till vägplanen. Påverkan på den berörda detaljplanen bedöms vara mindre avvikelse och syftet med planen motverkas inte, se avsnitt 6.2. Detaljplanen Puttern område 14 är överklagad Tillstånd och dispenser Länsstyrelsen har givit dispens från biotopskyddet gällande öppning av stenmur för passage av gång- och cykelväg på västra sidan i anslutning till busshållplatsen. Intrång i biotopskyddad åkerholme/stenmur i sektion 0/550 och avkortning av biotopskyddade stenmurar i sektion o/690 och 0/775 hanteras i samband med fastställelseprövning av denna vägplan Finansiering Projektet finns med i Regional plan för perioden som mindre investering, väg 136 delen Brofästet-Borgholm. Det är ett finansieringsprojekt mellan Trafikverket och Borgholms kommun. Kalkylerad kostnad för projektet är cirka 9 mnkr i 2014 års prisnivå. 25 (27)

26

27

28 Trafikverket, Jönköping. Besöksadress: Scheelegatan 8, Kalmar. Telefon: , Texttelefon:

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Väg E6.20 Söder-Västerleden Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Två vägplaner Söderleden utgör riksintresse för kommunikationer. Behov finns att förbättra framkomligheten. Sisjömotet Söderleden Fässbergsmotet

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Upprättad den 2010-09-01 Projektnr 8851112 REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING PM 1 Be Projektdata Vägnr: E6.02 (f.d. väg 16) Vägnamn: Flädie-Lund

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken. Tranås kommun, Jönköpings Län. 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455

BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken. Tranås kommun, Jönköpings Län. 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455 BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken Tranås kommun, Jönköpings Län 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455 Dokumenttitel: Väg 32, Eksjö Mjölby, delen Tranås Södra

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Förslag till förändring Nuläge

Förslag till förändring Nuläge Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd SAMRÅDSHANDLING Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Karlshamns kommun, Blekinge län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-08-25 Projektnummer: 87933198

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Brygga 1-3, Ekerö Uppdragsgivare: Järntorget Bostad AB Referens: Bengt Jansson Vårt referensnummer: 14011-2 Antal sidor + bilagor: 7 + 7 Rapportdatum: 2014-02-18

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Väg 536, Glamshult-Lidhult

Väg 536, Glamshult-Lidhult ARBETSPLAN Väg 536, Glamshult-Lidhult Ljungby kommun, Kronobergs län Samrådsredogörelse 2012-04-27 Projektnummer: 87 734 200 Dokumenttitel: Väg 536, Glamshult-Lidhult Skapat av: Anna Broberg Dokumentdatum:

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer