Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b reviderad (se appendix) Leif Lundberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg"

Transkript

1 Skatteväxling Frihet Välstånd Samverkan Revisinsläge 9b reviderad (se appendix) Leif Lundberg Med sänkt skatt för låginkmsttagare (se Appendix)

2 Skatteväxling sm ger ökat välstånd för alla i Sverige. Skatteväxling ( ) Bakgrund ch syfte 3 Ptential 4 Skatteväxlingsförslag i punktfrm Sid Nt Löneskatt 5 Statlig prgressiv skatt 5 Kmmunalskatt 5 Förmögenhetsskatt 6 Fastighetsskatt 6 Mms 6 Grundavdrag 7 Kapitalskatt 7 justerad till 10 % Friskvårdsknt 7 Föräldraförsäkring 7 Barnmsrg 7 Hushållsnära tjänster 9 Alkhlskatt 9 S u m m e r i n g 10 Skattesänkning 10 Arbetsplikt 10 Appendix ( ) Skattesänkning för lägre inkmster 11 Skattesatser vid lika inkmster 13 2

3 Skatteväxling en ny dynamisk skattemdell Bakgrund ch syfte Huvudsyftet med skatteväxlingen är; Att få ett enkelt, översiktligt skattesystem sm alla förstår. Alla skall veta hur mycket de tjänar ch hur mycket de betalar i skatt. Den sm idag har en synlig lön på krnr kstar egentligen 32,46 % mer eller krnr per månad. Med en kmmunalskatt på 32,80 kr (genmsnitt för landet) trr de flesta att de betalar kr i löneskatt, medan de egentligen betalar krnr i skatt (nästan dubbelt så mycket sm de trr). Att bara infrmera m löneskatten har ingen större inverkan, det är frtfarande någt sm arbetsgivaren betalar, inte jag i egenskap av löntagare. Löneskatten måste inkluderas i lönen för att få till en sund skattedebatt med kunniga medbrgare. Vi behöver en platt skatt med låg marginaleffekt så att företagsamhet, utbildning ch arbete lönar sig. Marginalskatterna är idag mellan 49,27 68,14 % ch med skatteväxlingsförslaget får vi en marginalskatt på 49,26 %. Vår framtid ligger inm kunskapsinriktad prduktin ch då bör utbildning stimuleras, inte straffbeskattas sm idag. En prgressiv beskattning driver ckså upp lönenivåerna, vilket skadar vår knkurrenskraft. Det är inte plitikerna sm skall bestämma nettlönen, resultatet av våra liv måste ligga i våra egna händer. Vi behöver ckså öka de privata förmögenheterna i landet. Idag lider vi brist på privat riskkapital. Vi behöver avskaffa dubbelbeskattningen av hushållsnära tjänster, barnmsrg, friskvård ch tandvård (det är inte fråga m subventinering). Dessa kstnader skall vara fullt avdragbara mt hela lönen. Kstnaderna för dessa tjänster skulle då halveras, vilket skulle sätta fart på servicenäringen på samma gång sm svartjbb kmmer att minska. Det underlättar ckså för de med krävande jbb m de kan köpa hushållsnära tjänster till rimliga priser, istället för att själva dubbelarbeta (med risk för utbrändhet). Idag utgör skatten på hushållsnära tjänster %, en fullständigt rimlig skattesats! Med skatteväxlingsförslaget hamnar skattesatsen på 67,5 %. En mer rimlig siffra, men det är knappast rätt att använda rdet subventinering i sammanhanget. Även med skatteavdrag ch platt skatt betalas 67,53 krnr i skatt på varje hundralapp Mms på tjänsten är 20,00 kr (mmssats 25 %). Kmmunalskatt på 80 krnr blir 19,81 kr (skattesats 24,76 % av hela lönen). Statlig skatt på 80 krnr blir 19,60 kr (skattesats 24,50 % av hela lönen). Mms vid köp för 40,59 krnr blir 8,12 kr (mmssats 25 %). Kvar blir 32,47 krnr. Om vi istället väljer att tanka bilen för 40,59 krnr utgör skatten ca 70 % av priset ch då blir det bara 12,18 krnr kvar av hundralappen. Jämfört med dagens skattesystem är detta mycket! Löneutvecklingen balanseras när vi förhandlar m hela lönen, vilket på sikt stärker vår knkurrenssituatin. 3

4 Skattesystem har många gemensamma nämnare med lönesystem, sm rätt utnyttjat är ett av företagens starkaste signalsystem för att förändra attityder ch beteenden, så att de står i samklang med företagens affärsidéer. Härvid är överblickbarhet, förståelse, flexibilitet ch kppling mellan rsak ch verkan hörnpelare. Sveriges nuvarande skattesystem har rakt mtsatta mål. Det är huvudsakligen ett instrument för finansiering ch ju mer skatterna kan döljas, dest bättre. Uppskattningsvis är 60 % av skatterna synliga, vilket gör att samspelet mellan rsak ch verkan sätts ur spel. Att förändra attityder ch beteenden, m/när rganisatin/lönesystem/skattesystem sänder ut mtsatta signaler, är nästintill missin impssible. Utan förändring av felaktiga eknmiska incitament kan man nå kanske 5 % prduktivitetsutveckling, jämfört med mer än 20 % när de eknmiska incitamenten stödjer förändringsarbetet. De anställda slipper att hamna i mtivatinsknflikter, de val sm ger mest pengar är ckså bäst för verksamheten. Därför startar vi alltid ett prduktivitetsprjekt med att först eliminera den typen av hinder (rganisatin, feedback, ackrdssystem, premiesystem eller lönesystem). Kunniga ch mtiverade medarbetare är en grundförutsättning. Detta måste göras i Sverige ckså. Nuvarande skattesystem kan liknas med ett lapptäcke med många grundläggande fel, sm det inte är lönt att lappa vidare på. Det är överskådligt ch det stimulerar inte medbrgarna att studera, arbeta eller att starta företag, snarare tvärtm. Det driver driftiga ch kapitalstarka persner från Sverige. Det döljer rsaker ch verkan, varför många medbrgare saknar viktiga insikter ch kunskaper. Utan feedback fås ckså nll delaktighet. Skattesystemet försvårar, istället för att underlätta, den förändring vi står inför. Genm att förenkla, göra systemet tydligt ch avskaffa skadliga (förmögenhetsskatten) ch mraliska (fastighetsskatten) skatter, kan vi skicka rätt signaler via skattesystemet. Skattesystemet bör inte heller detaljstyra medbrgarnas knsumtinsmönster, de flesta beslut skall fattas vid respektive köksbrd ch lönerna skall sättas av arbetsmarknadens parter utan att plitikerna därefter skall likfrma nettlönerna. Dvs. en platt skatt. Vi skall inte låta Jantelagen ch en idag institutinaliserad avundsjuka styra ss, det är inget fel med löneklyftr m alla får det bättre. Varför är det förbjudet att bli rik på arbete, men hjältestatus på att bli rik på spel ch dbbel? En attityd sm måste förändras. Systemet bör ckså ge valfrihet ch stimulera fram kstnadseffektiva alternativ. Vi måste ha ett system där kpplingen mellan rsak ch verkan blir tydlig, för att systemet skall vara självbalanserande ch för att det skall finnas en förståelse för framtida krrigeringar. En skatteväxling kan ske snabbt för att få stpp på jbbflykten, för att stimulera jbbtillväxten ch för att snabbt göra det mer lönsamt att studera ch att jbba mer (mindre marginaleffekt). När jbben säkrats, när skatteintäkterna ökar, när delar av den ffentliga sektrn privatiserats eller ratinaliseras på annat sätt, när behven av bidrag minskar, först då kan ch bör skatterna successivt sänkas med cirka 25 % ned till OECD-nivå, dvs. till under 40 % av BNP. Parallellt med en skattesänkning bör statsskulden amrteras av. Ptential Skatteväxlingsförslaget utgör rena vitamininjektinen i svensk eknmi, vi skulle stärka det friska istället för att bta allt det sjuka. Avskaffandet av förmögenhetsskatt, statlig prgressiv skatt, fastighetsskatt ch reducerad kapitalskatt (minus ökad mms) skulle frigöra 40,8 mdr för investeringar i Sverige ch ökad inhemsk knsumtin. Jag är övertygad m att kapitalet inte skulle lämna Sverige, tvärtm skulle Sverige med de förändrade skattesatserna attrahera nytt kapital till Sverige. 4

5 En platt skatt med lägre marginaleffekt gör utbildning ch arbete mer lönsamt. Servicesektrn skulle expandera kraftigt när dubbelbeskattningen avskaffas ch titusentals nya riktiga jbb kmmer att skapas. Privatisering av t.ex. barnmsrgen kmmer att skapa kstnadseffektiva ch trivsamma enheter, där enskilda medarbetare får ett reellt inflytande på sin arbetssituatin. Valfriheten ökar för både prducent ch knsument. Vi skulle brmsa utflyttning av huvudkntr, frskning ch utveckling från Sverige. Löneutvecklingen inm kunskapsbaserad prduktin skulle bli mer sansad med lägre marginalskatter, vi skulle stärka vår knkurrenskraft. Friskvården skulle kraftigt stärkas när det blir eknmiskt lönsamt att hålla sig frisk ch det kan vara värt av ntera att 75 % av vårt hälstillstånd väljer vi själva genm vårt val av livsstil. En friskare persnal stärker ckså vår knkurrensförmåga. Sammanfattningsvis skulle jbbtillväxten få näring ch vi skulle få eknmiska resurser för att kunna hantera framtida utmaningar sm t.ex. en åldrande beflkning sm i framtiden behöver vård ch msrg. Nedan följer skatteväxlingsförslaget sm inte kstar någt. Skatteväxlingsförslag i punktfrm (se även appendix) Alla löner höjs ch löneskatten i sin nuvarande frm (32,46 %) ersätts av en statlig linjär skatt sm mtsvarar 24,5 % på hela lönen. Sm jämförelse kan nämnas att Australien inte har någn löneskatt ch Danmark har 0,5 % - 1,5 %. Fördelen är att medbrgarna vet vad de betalar i skatt, de får ett större belpp att dra kstnader ifrån ch vid lönerevisin mörkas inte en del av lönelyftet. Egentligen inga nackdelar. Idag är det få sm vet hur str hela lönen är ch hur mycket de betalar i ttal löneskatt, de flesta trr att de betalar drygt 30 %. Sjukförsäkringen ch arbetslöshetsförsäkringen (sm ckså bör administreras av försäkringskassan ch mfatta alla) görs m till riktiga försäkringar, där prcentsatsen justeras varje år, så att premierna mtsvarar utbetalningarna. Vi får då ett allmänt genuint intresse att stävja överutnyttjning. Eventuellt görs samma sak med ålderspensinsavgiften, dvs. att balansera prcentsatsen mt utbetalningarna. Genm att t.ex. kvartalsvis infrmera m försäkringsstatus ökar både kunskap ch förståelse för hur samhällseknmin hänger ihp. Det finns ingen tredje part sm betalar eller tar hand m eventuella översktt. Det blir ett tryck på dem sm äger prblemen att lösa dem ch det är ckså lättare att få gehör för åtgärder, sm utan insikt ch kunskap hade varit imppulära. Feedback skapar delaktighet, insikt ch kunskap. Skattebasen för platt statlig skatt är cirka mdr (2 034 mdr hela lönen). Det innebär att varje prcents ökning av den platta statsskatten på hela lönen ger 20 mdr i skatteintäkt. Statlig skatt på 24,5 % plus kmmunal skatt på 24,76 % ger summa skatt på 49,26 %. Statliga prgressiv skatt avskaffas, vilket innebär att skatteintäkterna minskar med 38,3 mdr. Idag har löntagare (9,6 %) en lön mellan kr kr ch en marginalskatt på 52,5 % (hela lönen 64,2 %). De löntagare sm tjänar mer än kr är st (2,2 %) ch de betalar en marginalskatt på 57,8 % (hela lönen 68,2 %). Genm att ansöka m expertskatt, för att kunna anlita utländsk expertis, undantas 25 % av lönen från beskattning, vilket ger en marginalskatt på 54,4 % på hela lönen. Inte ens utländska experter får behålla hälften av sin löneökning, trts skatterabatt! 5

6 Målsättningen måste vara att alla alltid skall få behålla minst hälften av en löneökning. Att beröva de med högre löner sitt kapital är att beröva Sverige ny företagsamhet ch att driva driftiga ch kapitalstarka persner från Sverige. Flyttströmmen brde gå åt andra hållet, någt vi alla skulle tjäna på. Idag får löntagare (16,9 %) inte ens behålla hälften av sina löneökningar (64 68 % marginalskatt på hela lönen). Därtill följer stigande energiskatter, fastighetsskatter, mms, alkhlskatter, m.m. Varför strejka för mindre än en prcent för att sedan utan att blinka skicka in det mesta i skatt? Vad kmmer att hända när de flesta förstår detta? Idag är det få sm förstår. Skattesänkningen bör kmpletteras med en frivillig överenskmmelse att alla de sm medelbart får en skattesänkning, avstår från löneökningar under 1 3 år (berende på hur hög lönen är). Det innebär att löneptten de närmaste åren går till de med lägre löner. En åtgärd med str symblisk betydelse, sm det inte brde vara svårt att få gehör för. Kmmunalskatten beräknas på hela lönen. Innebär att 32,80 % kmmunalskatt idag, istället blir 24,76 % på hela lönen. Förmögenhetsskatten avskaffas. Den inbringar 3,8 mdr ch är trligen den dyraste skatt vi har. Den driver driftiga persner ch kapital ur landet, en riktig dumskatt sm finns kvar för att vänsterkalitinen trr sig vinna röster genm att spela på den avundsjukes sträng. Fastighetsskatten avskaffas. Kstnaderna sjunker för villaägare, hyresgäster, för industrier ch lkaler. Fastighetsskatten är en djupt rättvis ch mralisk skatt sm baseras på en tänkt intäkt i framtiden. Att driva människr från hus ch hem, eller att beskatta dem hårt, för att den allmänna prisnivån stiger finns det ingen lgik i. Idag inbringar fastighetsskatten ttalt 25,7 mdr; småhus 14,4 mdr (1,0 %), hyreshus 4,0 mdr (0,5 %), lkaler 5,3 mdr (1,0 %) ch industrier 2,0 mdr (0,5 %). Alla skulle få del av ett slpande av fastighetsskatten; Villaägare med ett taxeringsvärde på en miljn skulle sparare krnr nett per år. Vi skulle slippa alla chckhöjningar sm denna skatt ger de medbrgare sm råkar b på fel plats. Hyresgäster skulle spara mellan 13:40 kr till 38:40 kr per kvadratmeter ch år m det slg igenm fullt ut på hyran (med ett snitt för landet på 24 kr/kvm). Genmsnittlig hyreskstnad är 800 kr/kvm, vilket innebär att en genmsnittlig hyressänkning skulle bli drygt 3 %. Det innebär att för en lägenhet på 100 kvm skulle hyran kunna sänkas med i snitt krnr per år. Industrier ch lkaler skulle ckså gynnas av att fastighetsskatten försvinner. Källa; SABO med 53,3 miljner kvadratmeter bstäder ch 8,4 miljner kvadratmeter lkaler. Siffrrna gäller år 2003 ch är preliminära för att visa strleksrdningen. Mms blir enhetlig på 25 %, vilket skulle ge 30,6 mdr i ökad skatteintäkt. Livsmedel, htell, skidliftar har idag 12 % mms ch skattebasen är 161 mdr. En höjning till 25 % skulle ge 20,9 mdr i ökad skatteintäkt. Livsmedelspriset skulle öka med 11 % jämfört med idag. 6

7 Dagstidningar, böcker, tidskrifter, inrikes persntransprter, kmmersiell idrtt betalar idag med 6 % mms ch skattebasen är 45 mdr. En höjning till 25 % skulle ge 8,5 mdr i ökad skatteintäkt. Övrigt har nll mms ch en skattebas på 5 mdr. En höjning till 25 % skulle ge 1,2 mdr i ökad skatteintäkt. Grundavdrag blir lika för alla, samma ttalbelpp sm idag. Idag varierar grundavdraget mellan upptill , med ett snitt på kr. Förslaget är att nuvarande strlek på grundavdraget bibehålls, men att det blir lika för alla, att det beräknas på hela lönen ch då blir det kr. Ett belpp sm är helt skattebefriat (idag löneskatt). Grundavdraget utgår ch ersätts av en skattesänkning för låginkmsttagare, se appendix. Kapitalskatten sänks från 30 % till 10 %. Ypperligt läge nu när räntrna är låga. Kapitalinkmstskatten inbringar 10,8 mdr ch en sänkning skulle reducera skatteintäkten med 7,2 mdr. Eftersm avdragsrätten för räntr reduceras mtsvarande ch att vi får en högre aktivitet på kapitalmarknaden, så räknar jag snart med ökade skatteintäkter. Den stra intäkten ligger i att stimulera kapitalmarknaden ch företagandet i Sverige, det skall vara fördelaktigt att verka i Sverige. En sänkning av kapitalskatten balanserar upp pågående räntesänkningar, kyler av bstadsmarknaden någt ch reducerar därmed risken för en fastighetsbubbla. Bör göras i samband med att fastighetsskatten avskaffas. Idag har vi en ttal skatt på 50 % på aktieutdelning (28 % företagsskatt ch 30 % kapitalskatt). Med 28 % företagsskatt ch 10 % kapitalskatt skulle ttala skatten på utdelning bli 35 %, vilket ligger strax under genmsnittet för EU ch OECD, sm 2003 låg på 37 %. Irland sm har varit framgångsrik ligger på 17 % ch Strbritannien på 30 %. Utdrag ur Aktiespararnas remissvar SOU ; Den ökade internatinaliseringen samt den nya tekniken leder till att det blir allt enklare att flytta sina aktieaffärer till länder sm har mer förmånlig kapitalvinstbeskattning. Att enskilda flyttar sina aktieinnehav innebär inte bara minskade skatteintäkter för Sverige, utan att även tillgången på svenskt riskkapital minskar. Aktiespararna anser att det för svensk eknmisk tillväxt är avgörande att det finns en gd samt tillförlitlig tillgång på svenskt riskkapital. Aktiespararna gör gällande att den höga skatten på kapitalvinster gynnar utländskt ägande framför svenskt. Eftersm de utländska ägarna inte behöver betala lika mycket i skatt har de ett lägre avkastningskrav ch kan därmed betala ett högre pris för aktierna. Dessa missförhållanden har starkt bidragit till att utlandsägandet av det svenska börskapitalet har ökat kraftigt under de senaste åren. Sverige måste få en internatinell knkurrenskraftig kapitalvinstbeskattning, annars kmmer den nuvarande utvecklingen med ökat utländskt samt internatinellt ägande att öka. Den låga nivån på kapitalvinstbeskattning i EU samt OECD, nödvändiggör en sänkning av den svenska kapitalvinstskatten till 10 prcent. Full kvittningsrätt bör även gälla kapitalförluster. För de med stra huslån innebär 10 % avdragsmöjlighet att lånen blir dyrare, vilket dck för de flesta mer än väl kmpenseras av att fastighetsskatten avskaffas. Exempel; Taxeringsvärdet på 1,5 Mkr ch kr i fastighetsskatt. Lån på 1,5 Mkr till 3,5 % ränta eller en bruttränta på kr per år. 7

8 Med 30 % avdrag blir skatteavdraget kr ch med 10 % blir skatteavdraget kr, dvs kr lägre än tidigare (70 % av fastighetsskatten). Breakeven för de sm har lån lika med taxeringsvärdet ligger på 5,0 % bankränta. De sm köpt nytt hus med fem år utan fastighetsskatt ch fem år med 50 % fastighetsskatt bör kmpenseras med annan likvärdig skatterabatt. Friskvårdsknt ersätter nuvarande system, se separat rapprt. Förutm att stärka det friska istället för att bara bta sjuka, räknar jag med att förslaget skall reducera sjukfrånvarn nedtill 1997 års nivå, vilket skulle spara ca 40 mdr, på samma gång sm även de friska skulle få del av kakan. Föräldraförsäkringen ch barnmsrgssubventinering ersätts av ett kraftig förstärkt barnbidrag år ett ch ett mindre förstärkt barnbidrag år två till fem. År sex startar bligatrisk förskla. Grvt skattat; Barnbidraget år ett skulle kunna vara krnr per månad under de första tlv månaderna, vilket skulle mtsvara en bruttlön på krnr (hela lönen) per månad vid 80 % ersättningsnivå ch 50 % skatt, lika belpp för alla. Barnbidraget är såsm idag skattefritt ch skall inte deklareras, beaktas dck vid sökning av t.ex. försörjningsbidrag. I tillägg har alla nyblivna föräldrar rättighet att sammanlagt ta ledigt från jbb, utan lön, upptill 220 arbetsdagar. Fördelning ch längd på föräldraledigheten bestäms vid respektive köksbrd. Alla kanske inte kan eller vill vara hemma precis ett år, en del vill vara hemma ett halvår ch några i fyra år. Kstnaden för refrmen skattas till ungefär nuvarande kstnad för föräldrapeng, annars kan belppet enkelt justeras. Barnbidraget år 2 5 skulle kunna vara runt krnr per barn, där krnr mtsvarar nuvarande belpp ch krnr är tänkt att täcka upp både inkmstbrtfall vid vård av sjukt barn (340 kr) ch barnmsrgskstnad (sm dessutm är fullt avdragbar mt hela lönen). Lika för alla. Även här beräknas kstnaden bli ungefär sm idag. Fördelen ligger i att medbrgarna själva bestämmer sin barnmsrg, vi får knkurrens ch kstnadseffektivitet ch det blir även någt till dem sm väljer att vara hemma med sina barn. Jag är övertygad att vi kmmer att se en mångfald av bra lösningar. Den största fördelen är att makten att få bestämma ch att styra våra egna liv läggs tillbaka till familjerna ch enskilda medbrgare. Idag finansieras barnmsrgen till 92 % via skatten. Tjänsten kstar ttalt mellan ch krnr per barn ch år, med ett snitt på krnr, att prducera. Denna tjänst kan t.ex. knkurrensutsättas fullt ut ch jag är övertygad m att både arbetstillfredsställelse, kvalitet ch pris skulle utvecklas till det bättre. Och varför inte ckså stödja de sm väljer andra lösningar än kmmunens barnmsrg. Vi skulle snabbt se en bukett av lika lösningar växa fram, sm medbrgarna själva skapar eller väljer. Systemet behöver bara stärka upp barnfamiljernas eknmi med ett kraftigt förstärkt barnbidrag, sm kräver minimal administratin, ch alla barnfamiljer får lika mycket berende av inkmst. Om vi därtill låter barnmsrg (plus hushållsnära tjänster) vara fullt avdragbara mt hela lönen (inklusive nuvarande löneskatt), så blir kstnaden 8

9 acceptabel. Antag att vi får ner priset för barnmsrg till krnr per barn ch år, vilket blir krnr per månad. Efter skatteavdrag blir nettkstnaden krnr per månad. Genm att höga barnbidraget med krnr per månad har vi subventinerat barnmsrgen till 80 %, på samma gång sm vi stödjer de sm väljer annan frm av barnmsrg (släktingar, etc.) eller de sm väljer att vara hemma med sina barn. Vi skulle på detta sätt släppa fram en kreativitet sm kmmer att skapa nya knkurrensmässiga alternativ med lika inriktningar, även barnmsrgspersnalen får alternativa jbbmöjligheter (starta eget eller välja bland flera arbetsgivare). Jag trr inte att någn förälder frivilligt skulle stå i kö för en plats med t.ex. tre vuxna sm skall ta hand m en kull på 24 barn ch för detta betala krnr per år, inte ens m det vre avdragsgillt. Det skulle säkert ckså vara svårt att finna persnal sm vill arbeta under sådana mständigheter, att passa barn istället för att bedriva pedaggisk verksamhet av hög kvalitet. Hushållsnära tjänster, friskvård ch tandvård blir ckså fullt avdragbara mt lön. Många idag hårt arbetande skulle slippa dubbelarbete ch risken för utbrändhet skulle minska. Tandvård är viktigt för den ttala hälsan ch avdragets strlek för tandvården kan styras via fasta prislistr. Även friskvård bör premieras ch inte dubbelbeskattas. Vi skulle se en mångfald av nya riktiga jbb växa fram ch alla skulle må bättre. Alkhlskatten sänks ned till Tysklands nivå, dvs. med cirka 60 % (?). Endast de sm gillar att bära kmmer att köpa sprit i Tyskland, Danmark eller Finland. Det är dags att se verkligheten såsm den är. Idag sker följande; Skatteintäkter hamnar inte i Sverige. Systemblaget ch bryggerinäringen htas. Flk bunkrar upp ch dricker därför mera. Langning, illegal handel ch den rganiserade brttsligheten blmstrar. Flygplan tyngs ner av en massa sprit sm dessutm är eldbefängt. Vi tappar helt kntrllen över spritknsumtinen, vi vet inte ens hur mycket sm knsumeras. Självklart skall den ökade spritknsumtinen bekämpas, men med nuvarande EU-regler fungerar det inte med dagens höga priser inm Sverige. Persnligen trr jag att det finns djupare rsaker varför man väljer den verklighetsflykt alkhl erbjuder. Den maktlöshet ch ensamhet sm många idag känner är en större rsak ch det är grundrsakerna sm skall åtgärdas. Ett Sverige där medbrgarna erbjuds ett större persnligt ansvar ch större möjligheter att påverka resultatet av sitt eget liv trr jag är en bra början. Det våld sm följer i alkhlens spår är ett annat prblem sm det finns andra lösningar på. Våldet i samhället, vare sig det är alkhlrelaterat eller ej, kmmer att öka så länge vi tillåter det att öka. Likaså gäller för kvinnmisshandel. Enligt Sprit- ch vinleverantörsföreningen (SVL) köper Västsvenskar redan 74 av 100 spritflaskr utmlands, endast 26 flaskr säljs av Systemblaget! Alkhlutredaren Kent 9

10 Härstedt (s) säger att många svenskar köper en årsknsumtin alkhl utmlands i juli ch augusti. Tyskland är favritmålet. Om vi skall reglera med priset skall de ske via en minimiskatt inm EU ch fram till dess bör vi snarast sänka vår skatt så att priset hamnar i nivå med Tyskland. Vi kmmer inte att förlra en krna, det blir en ren förtjänst inm alla mråden. Varför det inte redan är gjrt är en plitisk gåta, eftersm alla förlrar strt på att inte göra det. S u m m e r i n g (se även appendix) Slpad statlig prgressiv skatt ger minus 38.3 mdr. Slpad förmögenhetsskatt ger minus 3,8 mdr. Slpad fastighetsskatt ger minus 25,7 mdr. Preliminärt undersktt i dagens statsbudget ger minus 31 mdr. Sänkt kapitalskatt till 10 % ger minus 7,2 mdr, innan ränteavdraget beaktats. Viktigt att sänka kapitalskatten i samband med slpandet av fastighetsskatten. Mmshöjning ger plus 30,6 mdr. Friskvårdsknt ger plus 40 mdr. Summa minus 35,4 mdr (jämför nuvarande undersktt på 31 mdr) De dynamiska effekterna blir betydande ch trligen kmmer inte underskttet att bli långvarigt. Skattesänkning ch amrtering på statsskulden bör ske så snart utrymme skapats. När det blir fart på jbbtillväxten ch när ratinalisering av ffentliga sektrn börjar ge effekt bör skattenivån successivt sänkas ned till OECD-nivå. År 2003 låg skatterna i prcent av BNP på 50,8 % i Sverige ch medel inm OECD låg på 37,3 %. Vi bör alltså sänka skatterna med 27 % ch det bör ske på sätt sm invlverar svenska skattebetalare. Dagens skatter (2005) ligger på mdr ch 27 % innebär alltså en skattesänkning på 358 mdr, sm kan realiseras först när tillräckligt många är i arbete Skatter sm senare bör sänkas för att ytterligare stimulera jbbtillväxten är t.ex. blagsskatten bör sänkas från 28 % till 20 %, vilket på krt sikt kstar 18 mdr ch senare sänkning av kmmunalskatt ch statlig skatt. Ratinaliseringsptentialen inm den ffentliga sektrn är enrm. Därtill ökade investeringar i infrastruktur, vägar ch brar. Bra för företagssamhet, trafiksäkerhet ch miljö. På samma gång sm det skapar arbetstillfällen. Medvetna medbrgare tar tag i prblem ch möjligheter ch då kan vi tillsammans vrida utvecklingen till det bättre, för alla. Dessutm blir livet rligare när man får vara med ch styra resultatet av sitt eget liv, ch när det går framåt, istället för bakåt. Alternativ eller kmplement till bidragssänkningar är att införa bligatrisk arbetsplikt. Sm Assar Lindbeck sa under Almedalsveckan 2005 ryck inte undan mattan för flk, även m det är en dålig matta. Arbetsplikt innebär att Arbetsförmedling ch AMS (med en budget på 60 mdr ch med anställda) behöver stöpas m. Nrmal arbetsdag mellan 8 17 skulle kunna tillämpas för alla sm idag är arbetsföra ch tiden kan användas på ett effektivt sätt; 10

11 Utlåning ch arbetsträning mt ersättning från uppdragsgivaren. Ett bra sätt att få ut en ft i arbetslivet ch många jbb sm idag inte blir utförda skulle bli gjrda. Vi har uppskattningsvis arbetsföra sm skulle kunna bidra. Aktiv arbetsökning med handledarstöd. Kmpletterande utbildning i t.ex. svenska, engelska ch matematik. Källr [publikatiner från Skattebetalarna ch SCB]; Fakta för skattebetalarna 2005 Så höga är skatterna 2004 En intrduktin till skattesystemet i Sverige Internatinella skattejämförelser 2004 SCB - lönestatistik Appendix skattesänkning för jbb med lågt förädlingsvärde Efter att ha läst "Vad skall vi göra i framtiden - Sverige i glbaliseringen" (Svenskt Näringsliv) insåg jag insåg att vi ckså i Sverige måste kunna leva på jbb med lägre förädlingsvärde ch att det är viktigt för Sverige att dessa jbb kmmer till, av både mänskliga, eknmiska ch strategiska skäl. En platt skatt med vårt skattetryck blir för mycket i skatt på lägre löner, det går inte att leva på det sm blir kvar. Det fick mig att ge avkall på den heliga principen med platt skatt i alla lönelägen. Jag har byggt en simuleringsmdell ch itererat mig fram till följande mdifiering av skatteväxlingsförslaget; Jag har sänkt skatten med ca 63 mdr för dem sm tjänar mindre än kr per år (hela lönen), vilket idag mtsvarar en månadslön på drygt kr ch de sm idag tjänar kr per månad ( kr per år hela lönen) skulle inte betala någn skatt alls (utöver mtsvarande den löneskatt de betalar idag). Jag finansierar detta genm att ta brt hela grundavdraget, vilket ger ca 45 mdr (eventuellt lägre?). Underskttet begränsas då till 18 mdr. En bra ch viktig investering för att få fart på de dynamiska effekterna sm kmmer att bli betydande, garanterat. Rent tekniskt får mdellen följande knsekvenser räknat på hela lönen (inklusive nuvarande löneskatt); Upptill kr per år betalas endast kmmunalskatt på ca 25 % (mtsvarar nuvarande kmmunalskatt eller nuvarande löneskatt). Innebär att den sm idag har en lön på kr skulle få behålla hela belppet (löneskatten sm betalas idag mtsvarar kmmunalskatten i skatteväxlingsförslaget). Mellan ch kr per år trappas statsskatten successivt upp från 0 % till 25 % (statsskatten mtsvarar nuvarande löneskatt). Marginalskatten inm intervallet är knstant 65 % (inklusive en kmmunalskatt på 25 %) ch det gör att barnmsrgen bara kstar 35 % eftersm den är fullt avdragbar mt lön. Observera att den ttala skatten successivt ökar från 25 % upptill 50 % inm intervallet ch den beräknas från första krnan (gör att prcentsatsen inte ökar linjärt). 11

12 DVS; Över kr per år blir både skatten ch marginalskatten 50 % (25 % kmmunalskatt ch 25 % statsskatt) berende av hur mycket man tjänar. Från första krnan. Ingen statsskatt för de sm fyllt 65 år varför de flesta kan välja att jbba mindre ch ändå få kvar lika mycket efter skatt sm tidigare. Ttala inkmstskatten (statlig ch kmmunal skatt) blir 25 % för mycket låga löner ch för de sm fyllt 65 år, mellan 25 % ch 50 % för löner sm idag ligger mellan kr ch kr. Därutöver blir skatten 50 %, från första krnan. Marginalskatten blir 25 % för låga löner ch för de sm fyllt 65 år, 65 % för löner sm idag ligger mellan kr ch kr. Därefter blir marginalskatten 50 %. Valet av kr per månad (lön idag) berr på att det ligger nära existensminimum ch gränsen kr per månad (lön idag) är så högt jag kan gå utan att spräcka kstnadsramarna ch för att få en rimlig marginalskatt inm intervallet. Först nu är skatteväxlingsförslaget med friskvårdsknt kmplett. Det är lika dumt att skatta brt jbb med lågt förädlingsvärde sm det är att lägga straffskatt på utbildning ch hög lön. En trevlig bieffekt är ckså att barnmsrg, tandvård ch hushållsnära tjänster blir billigare för de låginkmsttagare sm idag tjänar mellan ch krnr per månad. Hela lönen betalas ut varje månad till löntagarens löneknt ch arbetstagaren betalar själv in sin skatt till sitt skatteknt inm två veckr. Arbetsgivaren servar med att beräkna ch på lönespecifikatinen redvisa preliminärt skattebelpp, exklusive eventuella avdrag. Föregående månads avdragbara kstnader för pensinssparande, hushållsnära tjänster, tandvård eller barnmsrg redvisas ch dras av från skattebelppet på en skattedeklaratinsblankett. Återstående belpp inbetalas. Observera att låginkmsttagare bara betalar 35 % av kstnaden för avdragbara tjänster, emedan övriga betalar 50 %, Löntagare är klka människr sm med rätt stöd inte brde få prblem med att klara av att själva betala in sin skatt ch genm att själva betala in skattebelppet fås en större förståelse för hur str skatten är, vem sm betalar den ch kanske blir det ckså en träning inför att bli egen företagare, sm vi behöver många fler av. Sambeskattning kan ansökas m, gällande två persner sm är skrivna på samma rt ch sm har gemensamt hushåll. Det är medbrgarnas egen sak m en eller två persner inm hushållet skall förvärvsarbeta, de skall ses sm en enhet ch skatteuttaget skall bara påverkas av hushållets samlade inkmster. På samma sätt fördelas den pensinsgrundande inkmsten. Medelklassen slipper fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, får en lägre kapitalskatt ch lägre marginalskatt. Dck får de ingen reell skattesänkning innan fler har kmmit i arbete. Att åstadkmma en halv miljn nya jbb inm privata sektrn inm fem år innebär nya jbb per vecka. En halv miljn nya jbb inm fem år eller en miljn nya jbb inm ti år utan att radikalt förändra nuvarande skattesystem är nästintill en möjlighet. Det räcker dck inte med att bara förändra skattesystemet. Arbetsmarknadslagarna måste ckså förändras för att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden ch villkren för företagande måste förenklas ch förbättras. Utbildningen måste ckså bli bra mycket bättre. På nästa sida finns en simulering med skattesatser idag jämfört med det nya förslaget för lika inkmster. Störst skattesänkning får låginkmsttagare ch även höginkmsttagare får en skattesänkning genm den platta skatten, när straffskatten på utbildning försvinner. 12

13 Simulering; Sänkt skatt på låga inkmster i kmbinatin med platt skatt - jämfört med idag. 13

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksrganisatin www.scr.se www.camping.se 3 09 Årgång 4 Webb-tv-smmar på camping.se Experterna m turiståret 2009 ch branschens Nyckelfrågr Sveapanelen

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer?

Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer? Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer? Version II Författare: Dan Andersson, LOs chefsekonom och Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom, Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter. Innehåll

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

En rättvis och hållbar beskattning

En rättvis och hållbar beskattning rapport nr 4/2007 Projekt Skatteystem för jämlikhet En rättvis och hållbar beskattning ett diskussionsunderlag av Magdalena Andersson och Jan Larsson juni 2007 Innehåll Förord... Bakgrund... Blott Sverige

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn EFTER VALET Liten PM m trängsel-/framkmlighetsavgifter 2002-09-12/mn UTGÅNGSPUNKTER FÖR POLITISKA UPPGÖRELSER EFTER VALET 2002 OM ATT SNABBT INFÖRA TRÄNGSEL-/FRAMKOMLIGHETSAVGIFTER I STOCKHOLMSREGIONEN

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Kompendium till kursen. TEL202 Elkraftteknik och kraftelektronik

Kompendium till kursen. TEL202 Elkraftteknik och kraftelektronik Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik till kursen TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik Innehåll: Sid 1-5 Sid 6-3 Bengt Hällgren: Intrduktin till växelström Elkraftens histria (tre

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Finländares syn på hållbar turism i Thailand. Tove Lindholm

Finländares syn på hållbar turism i Thailand. Tove Lindholm Finländares syn på hållbar turism i Thailand Tve Lindhlm Examensarbete Turism 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprgram: Turism Identifikatinsnummer: 4258 Författare: Tve Lindhlm Arbetets namn: Finländares

Läs mer

Förslag till Basinkomstmodell

Förslag till Basinkomstmodell Förslag till Basinkomstmodell Enhets vision är att alla människor ska ha en ekonomisk grundtrygghet. Vi tänker oss att detta skulle leda till en rad positiva effekter för både individer och samhället i

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ...

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ... Möteshandlingar.. Årsmöte.2012...... 24/372012. KFUM.Umeå... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sverk!Västerbtten!!!!!!!!!!!!!!!Eknmistråket!6,!907!30!Umeå!!!!!!!!!!!!!!!Epst:!vasterbtten@sverk.se! Dagrdning

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer