FILM- OCH TV-ARBETARE I RAMPLJUSET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FILM- OCH TV-ARBETARE I RAMPLJUSET"

Transkript

1 FILM- OCH TV-ARBETARE I RAMPLJUSET Sammanfattning av en dansk studie om film- och tv-arbetare Av Gert Wibe

2 Förord Den danska rapporten Film- og tv-arbejdere i rampelyset en undersøgelse af levevilkår og psykisk arbejdsmiljø for atypisk ansatte publicerades i juni Troligen är det den mest omfattande undersökning av film- och tv-arbetares arbets- och levnadsvillkor som hittills gjorts. Därför har den stort intresse också för oss i Sverige. Rapporten är intressant också för att den undersöker ett frilansområde och kan säga oss något generellt om frilansares situation. I likhet med i Sverige är filmarna i Danmark till stor del frilansande löntagare eller egenföretagare med anställningar/uppdrag per projekt och ofta med arbetslösa perioder mellan jobben. Den stora skillnaden mellan danska och svenska förhållanden är att det danska filmarbetarförbundet också organiserar motsvarande grupper på tvområdet. Den danska rapporten är på nästan 200 sidor. Teaterförbundets styrelseledamot Gert Wibe är film- tv-scenograf och har gjort en sammanfattning av den danska rapporten. Redaktör för den här skriften ärtomas Sander vid Teaterförbundets kansli. Någon motsvarande undersökning av svenska förhållanden finns inte men vi har ändå i denna skrift för jämförelsens skull tagit med några av de uppgifter om arbets- och levnadsvillkor för svenska filmarbetare som finns i Teaterförbundets rapport från 2005 Filmbranschen och jämställdheten. Sammantaget drar vi slutsatsen att de slutsatser som dras i den danska rapporten i stora drag gäller också för svenska filmarbetare och generellt för frilansare i Teaterförbundet. Stockholm i januari 2006 Jaan Kolk förbundsdirektör 2

3 Innehåll Inledning 1 Anställnings- och levnadsvillkor 3 Arbetsmarknad 5 Arbetstider 10 Hälsa och välbefinnande 12 Svenska förhållanden 14 3

4 Inledning Vi bjuder läsaren välkommen till en serie i flera avsnitt om tillvaron för filmoch tv-arbetaren i Danmark. För det mesta befinner de sig utanför rampljuset, bakom kameror och kulisser, och i bästa fall uppfattar vi ett namn eller två, när eftertexten rullar över skärmen eller bioduken. Denna rapport vill lyfta fram deras förhållanden i rampljuset. Med de orden inleds rapporten Film- og tv-arbejdere i rampelyset - en undersøgelse af levevilkår og psykisk arbejdsmiljø for atypisk ansatte. Rapporten presenterar resultatet från projektet Psykisk arbetsmiljö och levnadsvillkor i atypiska arbeten, som finansierats av Arbejdsmiljørådets Servicecenter. Författare är Karin Mathiesen och Hans Hvengaard vid Centret for Alternativ Samfundsanalys. Eftersom vi inom Teaterförbundet tror att villkoren kan vara likartade för svenska filmarbetare, anser vi att rapporten och dess resultat är av stort intresse. Inte bara för filmavdelningen utan för samtliga frilansare i Teaterförbundet. Jag har försökt plocka ut tabeller och resultat som kan vara intressanta, och tagit mig friheten att redigerat hårt i innehållet. Många stycken är en direkt översättning från danska och jag har slopat citationstecknet. Rapporten är en diger lunta på närmare 200 sidor (inklusive bilagor) och täcker det mesta av filmarbetarnas liv både på arbete och också fritid. Den beställdes av Danska Arbetsmiljörådet och baseras på en enkätundersökning bland samtliga film- och tvarbetare som var organiserade i Film- og tv-arbejderforeningen (FAF) vintern 2003/2004. Totalt ingick 465 personer i undersökningen. En viktig skillnad är att FAF organiserar fler från den rena tv-branschen än vad Teaterförbundet gör. De flesta som har SVT som huvudsaklig arbetsplats är organiserade i SIF. Varför man valt att undersöka denna yrkeskår är att den till största del består av frilansare, att den är så otypisk, samt att det för många kan synas som ett drömyrke. I undersökningen har man valt att dela in resultatet ibland annat följande områden: Anställnings- och levnadsvillkor Hantering av kraven från arbetsmarknaden Livssammanhanget dvs. hur filmarbetaren balanserar arbete och privatliv/familjeliv Arbetstider och arbetsmiljö 4

5 Selvbeskæftige I rapporten delar man in filmarbetare i anställda, fast- och frilans-, och selvbeskæftiget. Det senare begreppet motsvarar närmast det svenska begreppet uppdragstagare men kan utifrån svenska förhållanden innefatta såväl egenföretagare (F-skattare) som vissa frilansande löntagare. För att hålla ordning på begreppen använder jag i den följande texten det danska ordet selvbeskæftige, när jag hänvisar till ställen där rapporten använder det danska begreppet. 5

6 Anställnings- och levnadsvillkor Den första frågan i enkäten var inom vilken del av film och tv-branschen man arbetade inom: Övervägande filmproduktion (inklusive tv-fiktion/tv-drama och reklam).. 47 % Övervägande studio- och OB produktion..16 % Övervägande tv-reportage, kort- och dokumentärfilm..28 % Multimedia, visuell design/webbdesign o dyl eller animation 5 % Annat 4 % Detta kan ställas mot frågan: Hur vill Du placera dig själv? Som filmarbetare 41 % Som tv-arbetare 29 % Bägge delarna 26 % Annat 4 % Bilden kompliceras ytterligare av att en film- och tv-arbetare inte nödvändigtvis bara tillhör en yrkesgrupp eller bara har en funktion. I FAFs lista på filmarbetare finns 39 yrkesfunktioner. I Sverige omfattar Teaterförbundets yrkestitelsregister 14 filmarbetaryrken medan kollektivavtalet har 17 olika yrken samt assistentbefattningar till de flesta av dessa, vilket förstärker bilden av en brokig samlig kring kameran. Ålder Den genomsnittliga åldern på dem som svarat var 37,7 år; där den yngsta var 20 år den äldsta aktiva 72 år. Huvudparten ( 62 %) är under 40 år. Tid i branschen Den genomsnittliga tiden de arbetat i branschen var 12,6 år och spänner mellan 1 år till 43 år. Utbildningsbakgrund Ser vi till film- och tv-arbetarnas utbildning och bakgrund visar undersökningen att huvudparten är självlärda eller autodidakter. Kvinnor/män Branschen rymmer mer än dubbelt så många män som kvinnor. I undersökningen kommer 31 procent av svaren från kvinnor och således 69 procent från män. Knappt sju av tio lever i ett fast parförhållande medan 31 procent är singel. 6

7 Det finns större ingen skillnad mellan kvinnor och män i förhållande till ålder, tid i branschen (anciennitet) eller utbildning, och fördelningen bland grupperna film- och tv-arbetare är någorlunda lika. Fler kvinnor än män jobbar inom produktionsledning, produktion och scenografi, kostym etc. medan fler män arbetar inom foto, ljus, ljud och tekniska funktioner. Fler män än kvinnor lever i parförhållande. Motiv för yrkesvalet Det är naturligtvis prestigefullt och mångas önskedröm att välja film- och tv karriären, men låt oss titta på andra faktorer som får människor att välja branschen. Vi formulerade en rad motiv för att arbeta i branschen. De fick gärna välja fler än ett alternativ. Motiven varför de valt branschen: Jag kan använda mina kvalifikationer på ett bra och allsidigt sätt 58 % Jag har möjlighet att uttrycka mig konstnärligt 56 % Det är ett självständigt arbete med hög grad av frihet 49 % Det är det jag hade allra mest lust till. 47 % Stoltheten att kunna göra något som kommer att ses av många människor 37 % Det finns ett gott socialt klimat i branschen 26 % Lönen 24 % Jag kan inte se något annat realistiskt alternativ 20 % Mitt arbete ger mig energi, trygghet och glädje 17 % Jag kan tjäna minst lika mycket här som inom annat arbete 6 % Motiven att välja tillvaron som frilans. Omväxlingen mellan perioderna av arbete och ledigt emellan 41 % Friheten i tillvaron som frilans 27 % Jag kan själv säga ja eller nej till jobb 18 % Jag kan själv bestämma över min vardag 7 % Det finns fler markanta skillnader i svaren från män och kvinnor. Männen anger fler motiv; möjligheter att utföra något konstnärligt, stoltheten att göra något synligt för andra människor och lönen (män 28 procent, kvinnor 15 procent). I rapporten finns ingen redovisad löneskillnad mellan könen. Kvinnorna väger in lönen mindre än männen. Omvänt ger fler kvinnor betydelse av ett gott socialt klimat på arbetsplatsen (män 22 procent, kvinnor 34 procent). Frilansare över 40 år sätter större värde på friheten i tillvaron än sina yngre kollegor (37 procent mot 21 procent ). 7

8 Arbetsmarknaden Det är större osäkerhet i tillvaron som selvbeskæftige; oavsett om det är frivilligt eller ej. Ingen kan nu för tiden vara säker på en livslång anställning men likaväl finns det väsentliga skillnader mellan fast anställda selvbeskæftige. Med många års fast anställning har man sparat till pensionen. Som selvbeskæftige har man själv ansvaret och utgifterna för att försäkra sig mot inkomstbortfall på grund av sjukdom, att få råd till semester och att spara till pension. Detta är mycket väsentliga faktorer i levnadsvillkoren som selvbeskæftige Låt oss se på fördelningen Selvbeskæftige 23 % Fast anställda utan tidsbegränsning 16 % Frilans på långvariga tidsbegränsade kontrakt 34 % Frilans (på dag till dag basis) med olika arbetsgivare 14 % Fast frilans med en eller några få arbetsgivare 8 % Studenter 3 % Övriga 2 % Fördelningen visar att det är mest vanligt bland frilansare att inneha långvariga tidsbegränsade kontrakt. Fler män (30 procent) än kvinnor (7 procent) är selvbeskæftige, emedan fler kvinnor (52 procent) än män (27 procent) är frilansare på längre tidsbegränsade kontrakt. Ser vi till åldern finns det flest selvbeskæftige över 40 år; 28 procent mot 19 procent under 40 år. Utöver huvudförsörjning har många film- och tv-arbetare biförsörjning. 24 % har en biförsörjning utöver huvudförsörjning. 16 % har självständig verksamhet vid sidan om sin anställning. Allt som allt har fyra av tio registrerat sin verksamhet som huvud- eller biförsörjning. Bland dem som har biförsörjning svarade 62 procent att den ligger inom film- och tvbranschen. 8

9 Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgrad fördelad på längden av jobb/anställningar det senaste året bland icke fast anställda (Rapportens Fig 4:2) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Lång/mellanlång Blandad jobblängd Mellanlång/kort 0-3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån Vi har försökt att ta reda på hur stor del av tiden film- och tv- arbetarna är sysselsatta. Detta kompliceras av att vi har att göra med frilansare som går från ett arbete till ett annat och ibland med perioder helt utan arbete. Det är svårt att fastställa ledighet, då perioder utan arbete inte nödvändigtvis är frivillig ledighet. Det kan dock vara intressant att se om man föredrar korta eller långa jobb. Vid tidpunkten för undersökningen var 74 procent i arbete medan 16 procent hade haft ett arbete de senaste fyra veckorna. För de resterande 10 procent var det mer än fyra veckor sedan de hade ett arbete. Mer än en femtedel av film- och tv- arbetarna har haft mindre än ett halvt års tjänst i branschen under det senaste året. Arbete i branschen det senaste året (Raportens Tab 4.4) 0-3 månader, 8 procent 3-6 månader, 14 procent 6-9 månader, 26 procent 9-12 månader, 52 procent Nästan var fjärde dansk film- och tv-arbetare lever uteslutande på riktigt korta jobb, det vill säga jobb som varar mellan en timma och ett par dagar. Arbetslöshets- och sjukförsäkring Det finns en rad frågor i undersökningen som belyser frilansarnas och egenföretagarnas sociala trygghet. Är de arbetslöshetsförsäkrade och/eller sparar de till sin egen pension? Undersökningen delar upp de båda grupperna. Frilansare: Flertalet av frilansarna (95 procent) är medlemmar av en arbetslöshetskassa. I gengäld är det inte många, bara 10 procent, som har en egen sjukförsäkring. Det kan hänga 9

10 samman med att frilansarna ingår i ett anställningsförhållande som ger dem rätt till lön under sjukdomen. 31 procent av frilansarna har inget pensionssparande. Det är primärt de yngsta under 30 år som inte har det (48 procent), men också en del av dem över 40 år är utan pensionssparande (22 procent). 53 procent av frilansarna har en pension knuten till sin lön, medan 44 procent anger att de har ett privat pensionssparande. Selvbeskæftige Det är också en stor del av dem som har självständig verksamhet som huvudsyssla som har arbetslöshetsförsäkring; 58 procent anger att de är medlem i en arbetslöshetskassa. Flertalet egenföretagare har en sjukförsäkring (37 procent), men det är ändå inte många om man betraktar deras status som självförsörjare företagare. Bland egenföretagarna är det 40 procent som inte har någon ordnad pension och det gäller var tredje över 40 år. Arbetsmarknaden En del av undersökningen försökte kartlägga och analysera arbetsmarknaden. Ett fundamentalt villkor med att vara frilans är att själv se till att man har sysselsättning. Rapporten försöker även att kartlägga hur man marknadsför sig själv, branschens förväntningar och hur framtiden ter sig. Ser man på marknadsföringen, menar de flesta, att man ska var känd i branschen och själv sörja för att skapa kontakter i alla sammanhang för att säkra sig jobb. I något mindre grad ansluter man sig till påståendet att om man inte står ut med att sälja sig själv kan man inte klara sig som frilansare i branschen. Krav att marknadsföra sig själv. Svarsfördelning i procent. (Rapportens Tab 5.1) Stämmer inte Stämmer i Stämmer i Stämmer i Totalt eller i ringa grad mindre grad någon grad hög grad Man ska vara känd i de sammanhang där jobben erbjuds för att få jobb Det är viktigt att skapa kontakter oavsett i vilket förhållande man är för att säkra jobbmöjligheter Om man inte kan sälja sig själv kan man inte klara sig som frilansare i branschen

11 Analysen visar att kravet på att vara känd ligger närmare till hand för gruppen med korta/mellanlånga uppdrag. Jobbsökning De flesta får sina uppdrag genom att bli tillfrågad eller rekommenderade av andra i branschen (producent/regissör, kollega). En knapp tredjedel svarade de fått arbete genom att vända sig direkt till producent och regissör. Jobbsökning. Andel i procent bland egenföretagare. OBS: Flera svar möjliga (Rapportens Tab 5.5) Hur får du dina jobb? Genom att vända mig till producenten/regissören. 31 Som svar på platsannons.. 0 Blir tillfrågad av producenten. 77 Blir kontaktad av kollega/samrbetspartner.. 76 Blir föreslagen av andra i branschen 84 Nätverk Det antas som vitalt för film- och tv-arbetare att ingå i ett nätverk, både för att skapa arbetstillfällen och för att bättra på sina kvalifikationer. Med nätverk menas allt från löst sammansatta grupper som stödjer varandra till fackliga sammanslutningar. Konkret är det 69 procent som deltar i en eller flera former av nätverk. Andelen som deltar i nätverk är lägre bland kvinnorna än bland männen. Deltagande i nätverk. Andel i procent bland egenföretagare. OBS: Flera svar möjliga (Rapportens Tab 5.10) Vilka typer av nätverk deltar du i som har betydelse för din yrkesmässiga utveckling och möjligheter att få nya jobb? Nätverk inom mitt eget yrkesområde.. 42 Nätverk i branschen Löst sammansatta grupper där man stöttar varandra.. 21 Brett nätverk med deltagare från flera branscher och/eller yrkesområden.. 14 Nätverk som fackföreningen organiserar. 12 Nätverk organiserat av yrkesfora/yrkesförening. 7 Nätverk organiserat av producenterna. 1 Hur ser man på framtiden? Hur ser utsikten till arbete ut inom branschen? Goda: jag har arbete en bra tid framöver/en eller flera säkra kontrakt.. 37 % Lite osäkra: Jag har i ögonblicket inga säkra kontrakt, men utsikter att få jobb 27 % 11

12 Osäkra: Jag har inte något omedelbart jobb i sikte, men räknar med att det kommer.. 19 % Dåliga: Jag har inga utsikter till jobb.. 3 % Jag är fast anställd.. 14 % I rapporten analyseras nackdelar med att vara selvbeskæftige: Undersökningen bekräftar att de selvbeskæftige film- och tv-arbetarna upplever arbetsmarknadskraven som korrekta. Det gäller speciellt kraven på kvalifikationer och hur man skaffar sig arbete. Detta är krav som skall uppfyllas individuellt då selvbeskæftige inte söker jobb kollektivt. Detta har i sin tur konsekvenser av att man är sårbar. När det inte finns gott om arbete är det lätt att man vänder det mot sig själv: Det mig det är fel på, osv. Av samma orsak kan man vara tvungen att hålla masken när det inte går så bra, och inte berätta det för vem som helst. En annan anledning att hålla masken kan vara att man konkurrerar med andra om jobbet och därför är det inte en bra signal att man söker jobb. Nackdelarna med att vara selvbeskæftige kan, utöver osäkerheten i levnadsvillkoren, tendera mot isolering, då kollegor samtidigt är konkurrenter och att visa offentligt att man har problem kan försämra jobbchanserna. I undersökningen påstår en hel del av selvbeskæftige att de tar på sig gratisuppgifter för att komma i kontakt med nya möjligheter och personer inom branschen. 12

13 Arbetstider Film- och tv-arbetarna har blivit utfrågade om hur mycket de normalt arbetar. Resultatet visar på generellt långa arbetsveckor - bara var fjärde har vad vi kallar en normal arbetsvecka på 40 timmar. Medan däremot fyra av tio uppger arbetsveckor med 50 timmar eller mer. Hälften arbetar typisk- måndag till fredag, medan andra halvan utför arbetet på alla veckodagar. Film- och tv-arbetarna har också långa arbetsdagar. Återigen har var fjärde vad vi kallar en normal åttatimmarsdag. Resten har normalt längre arbetsdagar och var fjärde arbetar mer än tio timmar om dagen. När det gäller arbetsdagens placering arbetar omkring hälften primärt om dagen, 20 % arbetar primärt dag och kväll medan en annan femtedel arbetar natt eller skiftande över hela dygnet. En stor del av film- och tv- arbetarna upplever att de har för mycket övertidsarbete. Bland de med långa arbetstider menar hälften att det är för mycket övertid. Bland de med mycket långa arbetstider är siffran tre av fyra. Omkring var femte film- och tv- arbetare har inte haft mer än två veckors semester det senaste året hälften har haft mindre än lagligt föreskrivna fem veckors semester. Psykosociala faktorer i arbetet: Undersökningen berättar något om de psykosociala faktorerna gällande arbetets innehåll och den jobbprofil som finns inom branschen. Den berättar också om jobbprofilens betydelse för kvalitén av arbetet, effektiviteten, trivseln, välmående och stress. Generellt värderar de tillfrågade att det finns stora utvecklingsmöjligheter och utmaningar i arbetet. Vidare kräver arbetet initiativ, kreativitet, att det är varierat, att man får användning för sina kunskaper och färdigheter, att det är meningsfullt samt att det utförs i positiv anda. Det finns stort utrymme för självständighet i arbetet. Däremot är utrymmet att själv bestämma över sina arbetstider mindre. Väldigt många upplever en god social samhörighet mellan kollegorna på arbetsplatsen. Knappt var tredje uppger att det sociala klimatet på arbetsplatsen är medelgott eller dåligt. Åtta av tio upplever samarbetsproblem eller konflikter på arbetsplatsen, fyra av tio att det har förekommit konflikter kolleger emellan. Tre av tio upplever dock att det bara förekommer arbetsledare och anställda emellan. 13

14 Som orsak till samarbetskonflikter uppges: Arbetstider och tidspress 56 % Dålig ekonomi i produktionen 51 % Arbetsledning 50 % Tre procent anser sig ha varit mobbade under det senaste året. Relationer För de selvbeskæftige är ramarna kring arbetslivet mer flytande än för anställda inom traditionella arbeten. Den selvbeskæftige skall hela tiden hantera sig själv på arbetsmarknaden. Utifrån det ställs samtidigt ett annat centralt krav på den självständige: Att hantera gränsen mellan arbete och fritid. De flesta film- och tv- arbetarna lever i parförhållanden (69 procent). Knappt hälften har barn som bor hemma (44 procent). Det är stor skillnad mellan branschens kvinnor och män inom detta område. Medan 74 procent av männen lever i ett fast förhållande, gäller detta bara 59 procent av kvinnorna. Männen verkar i högre grad ha en partner som har fast eller deltidsjobb. Vidare är det flest män som lever i relationen far, mor och barn, emedan flera av kvinnorna med barn är ensamma med dem. Kvinnornas partner är långt oftare frilansare eller selvbeskæftige. Vila Film- och tv- arbetarna sover under arbetsperioderna i genomsnitt 6,7 timmar om dygnet. Som framgår av tabellen nedan svarar fyra av tio att de sover mindre än sju timmar per natt. Under sju timmar. 40% Sju till sju och en halv timme.. 45% Åtta timmar eller mer.. 15% Det finns en liten skillnad mellan könen, där fler män sover under sju timmar. I undersökningen kan man utläsa att bara hälften av film- och tv- arbetarna känner att de får tillräckligt med vila under arbetsperioden. Vidare att de känner att helgvilan är tillräcklig. Behovet av vila hänger klart samman med hur långa arbetstiderna är. Bland dem som har mycket långa arbetstider sover 54 procent under sju timmar per dygn och bara 23 procent känner sig utvilade. Hälften av film- och tv- arbetarna anger att de behöver mellan 1-3 dagars sammanhängande vila efter längre arbete för att de ska kunna sätta igång med nya arbetsuppgifter. Samtidigt ser vi att kvinnorna har behov av längre vila än männen och de som arbetar med filmproduktion har också behov av längre vila än övriga. 14

15 Hälsa och välbefinnande Undersökningen ville mäta hur film- och tv- arbetaren upplever hälsa och välbefinnande. Genom en mängd olika frågor jämfördes resultatet med en mängd andra danska löntagare. När det gäller välbefinnande hänger det samman med hur man ser på arbetsförhållande, framtidsutsikter och ekonomisksituation i branschen. Det är tydligt att ju lägre sysselsättningsgraden är per år ju större är otillfredsställelsen med tillvaron. På en skala från 0-100, som mäter det generella hälsotillståndet, befinner sig den genomsnittlige filmarbetaren på 72,2. Genomsnittet för en dansk löntagare ligger samtidigt på 80,9. När det gäller den mentala hälsan ligger filmarbetaren på 70,6 och det är märkbart sämre än den genomsnittlige dansken på 79,0. Vad angår mental hälsa ser vi skillnader i förhållande till familjestatus. Singlarna uppger sämre mentalhälsa med 67,5 och singlar med barn ligger lägst med 61,9. Genomsnittet för energi på skala mellan ligger på 57,3. Återigen ligger filmoch tv- arbetaren märkbart lägre än den genomsnittlige dansken. 10 procent svarade ja på frågan om de under de senaste två åren upplevt ett psykiskt eller psykosomatiskt sammanbrott pga arbetet. Sammantaget visar undersökningen att film- och tv- arbetarna anger att de generellt mår sämre mentalt än andra grupper i Danmark. Detta gäller även energi och stresssymtom. Det kan också noteras att film- och tv- arbetaren ligger högre i självupplevd stress. Undersökningen ser ingen skillnad i hälsotillståndet beroende på vilket område av branschen man arbetar. Detta tyder på att det är arbetsförhållandena rent generellt som är orsaken till ohälsa. Som tidigare nämnts är arbetstiden generellt lång (för branschen), vilket kan förklara de låga hälsonivåerna. Förutom detta ser vi att den privata situationen kan förvärra eller förbättra hälsan. Analysen visar att sambos generellt har det bättre än singlar och värst har singlar med barn det. Fyrtio procent av film- och tv- arbetarna har uppgett att de blivit sjuka under det senaste året och en fjärdedel uppger att de gått till sitt arbete ändå. 15

16 Går du sjuk till arbetet? Rapportens Tab 10.4 Aldrig eller nästan aldrig 7 % Sällan % Ibland 26 % Ofta.. 26 % Alltid eller nästan alltid 26 % Summa. 100 % Givetvis är detta beroende av vilken anställningsform man har. Frilans och selvbeskæftige uppger att de ofta går sjuka till arbetet. Vidare finns det skillnader mellan olika arbeten där den största grupp, som går till arbetet trots sjukdom, är scenografi och kostym (71 procent), ljud (67 procent), produktion (63 procent) och foto/ljus/gripp (58 procent). 16

17 Svenska förhållanden Reflektioner över trender och förändringar Fram till 80-talet rådde en relativt stabil marknad för film och filmarbete. Även filmteamen var stabila i avseende på yrkesroller och sammansättning. Med 80-talets boom med video och film bibehölls dessa strukturer och cementerades, trots att det börjades ställas högre krav på kvalitet och tidspress i produktionen. I reklamfilmsproduktionen togs mycket från det amerikanska produktionssättet, men de stora förändringarna skedde mer i språkbruk än i yrkesfunktioner. Under 90-talet rekordår när produktionsbetingelserna dramatiskt förändrades med digitaliseringen så kvarstod teamstrukturen men med några viktiga undantag. FAD-en kom som en förstärkt inspelningsledare och gruppen kring produktionsledaren växte. En annan stor förändring gällde personal på efterbearbetningen. Där några yrken försvann men flera nya kom till. Datorer blev självklara verktyg i processen och likt andra branscher fick unga flinka fingra med vana av knapptryckning försprång i en expanderande bransch. Bland producenterna skedde också en förändring i attityder och ledarskap. Den gamla stammen som själva hade ett förflutet som filmarbetare fick samsas med examinerade personal med teoretisk utbildning. Det rekryterades även från andra branscher lång från filmkollektiven. En generationsväxling skedde också bland projekt- och produktionsledare. Rekryteringen skedde också från helt andra branscher än de traditionella film och video. Dessa kan komma från handel och näringsliv med en annan syn på team och arbete. Ibland tog dessa med sig attityder och traditioner som inte omedelbart förknippas med kreativt filmarbete. En tydligare vilja från producenten att knyta produktions- och inspelningsledare närmare till sig skapar en lojalitetskonflikt. Den gruppen kan både fackligt och traditionellt sägas tillhöra filmarbetarkåren. Vi har blivit flera i teamen. Och när alfabetet inte räcker till att beskriva yrkesfunktionen så sneglar man åter till det stora filmlandet. Låt oss se på några exempel: I kollektivavtalets lista över befattningar och minimilöner finns det 10 stycken A-funktioner, 12 stycken olika befattningar i B-funktion och 8 stycken i C-nivå. Slutligen en grupp assistenter i övrigt. Totalt 31 olika befattningar. I teamlistan för långfilmen Den tredje vågen finns ca 70 personer. Av dessa finns det 63 olika befattningar. Som exempel på nya befattningar finns: Bakgrundsregi, Dialog, Coach, 17

18 Runner, Digitala effekter på plats, Specialeffektassistent och Produktionskoordinator. Givetvis är det många assistenter som ingår i denna brokiga skara. En yrkesgrupp verkar klara sig med en traditionell bemanning och det är ljudet med bara A och B ljud. Detta exempel på filmteam är långt ifrån det ordinära för svensk långfilm men visar tydligt på tendenser och förändringar. Med en växande andel assistenter och praktikanter i teamen följer en sjunkande medelålder. Vi kan lugnt konstatera att det inte råder någon brist på återväxten bland filmarbetarna. Finns det då någon plats för den äldre personalen i denna förändring? Det vore också fel att påstå att det är svårt att vara kvar i branschen bara för att tekniken förändras eller att medianåldern närmar sig hockeylandslagets. De flesta är eniga om att det alltid kommer att behövas kompetens och kvalificeras människor till filmproduktion. Och då är ålder naturligtvis inte av betydelse. Denna grupp är en tillgång och borde fungera som mentorer till återväxten. Filmavdelningens medlemmar efter ålder december 2005 Födelseår Män Kvinnor Totalt 1938 och tidigare Totalt Reflektioner över framtiden Mycket talar för att film- och tv-landskapet i Sverige kommer att förändras under de kommande åren. Dels kommer tv- och filmbranscherna att alltmer flyta ihop med varandra, på samma sätt som den danska rapporten speglar. Samtidigt kommer vi att få en utveckling mot allt fler frilansare på tv-området och det kommer att gälla också för SVT. Uppgifter om svenska filmarbetare Ur Filmbranschen och jämställdheten en rapport från teaterförbundet våren 2005 har vi hämtat några uppgifter ur svar på enkätfrågor som i någon mening berör samma områden som den danska enkäten. Naturligtvis kan vi inte dra säkra slutsatser av TF-rapporten som inte utger sig för att ha några vetenskapliga ambitioner som den danska rapporten med fog kan sägas ha. Men en indikation om överensstämmelse mellan danska och svenska filmarbetares förhållanden ger svaren dock. 18

19 1. Genomsnittligt antal månader de senaste 3 åren med anställning som filmarbetare? Kvinnor Män 16,2 månader 18,2 månader 2. Kan du påverka din arbetssituation/dina arbetstider? Alla Kvinnor Män Ja 23 % 21 % 25 % Delvis 39 % 40 % 38 % Nej 39 % 40 % 38 % 3. Arbetar du mycket övertid? Alla Kvinnor Män Ja 61 % 72 % 47 % Delvis 31 % 23 % 44 % Nej 7 % 6 % 9 % 4. Har du någon gång träffat avtal om att inte få kompensation för övertid? Alla Kvinnor Män Ja 85 % 87 % 84 % Nej 14 % 13 % 16 % 5. Har du ett stressigt arbete? Alla Kvinnor Män Ja 45 % 58 % 25 % Delvis 51 % 42 % 66 % Nej 4 % 9 % 6. Hur trivs du i det stora hela på din arbetsplats? 19

20 Alla Kvinnor Män Acceptabelt 96 % 96 % 97 % Inte acc. 4 % 4 % 3 % 7. Arbetar arbetsgivaren för att du ska kombinera föräldraskap med förvärvsarbete? Alla Kvinnor Män Ja 10 % 13 % 10 % Vet ej 64 % 67 % 71 % Nej 26 % 21 % 19 % 8. Har du egna barn? Alla Kvinnor Män Ja 30 % 33 % 23 % Nej 70 % 67 % 77 % Sammanfattning Överensstämmelsen mellan uppgifterna i Teaterförbundets enkla enkät och den omfattande danska undersökningen är förbluffande stora. Det gör att vi kan dra slutsatsen att förhållandena för de danska film- och tv-arbetarna i det stora hela är giltiga även för svenska filmarbetare. Det innebär att slutsatsen att de korta jobben, de långa arbetsdagarna och veckorna leder till sämre hälsa och välbefinnande än vad som generellt gäller på arbetsmarknaden i Danmark är giltig även för svenska filmarbetare. Troligen är det i huvudsak också giltigt för hela den stora gruppen frilansare i Teaterförbundet. Med en allt mer likartad situation - allt fler frilansare på tv-området och där film- och tv-områdena allt mer smälter samman kommer filmarbetarnas situation i Sverige att framöver att gå mot allt mer likartade förhållanden med skildringen i den danska rapporten. 20

21 Film- og tv-arbejdere i rampelyset Film- og tv-arbejdere i rampelyset - en undersøgelse af levevilkår og psykisk arbejdsmiljø for atypisk ansatte. Af Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard. Juli Rapporten fremlægger resultater fra projektet Psykisk arbejdsmiljø og levevilkår i atypiske job, som er finansieret af Arbejdsmiljørådets Servicecenter. Projektets formål er at frembringe ny viden om vilkårene som atypisk ansat i Danmark. I projektet er film- og tv-arbejdere blevet undersøgt som repræsentanter for atypisk beskæftigede. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt samtlige film- og tvarbejdere organiseret i Film- og TV-arbejderforeningen (FAF) i vinteren 2003/2004. FAF organiserer primært freelanceansatte i film- og tvbranchen. De ansættes enten midlertidigt af arbejdsgiveren på lønmodtagervilkår eller som enmandsvirksomhed, der hyres til opgaven, idet mange film- og tv-arbejdere har deres egen virksomhed. Undersøgelsen har et dobbelt formål: For det første at undersøge arbejdsmarkedssituationen for en gruppe atypisk ansatte, herunder: Hvordan er deres ansættelses- og levevilkår, og hvordan håndterer de selv tilværelsen som atypisk ansat i forhold til at skaffe job og få arbejdsliv og privatliv/familieliv til at hænge sammen? For det andet at undersøge film- og tv-arbejdernes psykiske arbejdsmiljø. (Från Centrets for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) webbplats) Besöksadress Postadress Kaplansbacken 2A Box Telefon E-post Bg Stockholm S Stockholm Telefax Pg

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

ALLA MÅR BRA? Arbetsmiljöundersökning av svensk film och tv- drama 2010

ALLA MÅR BRA? Arbetsmiljöundersökning av svensk film och tv- drama 2010 ALLA MÅR BRA? Arbetsmiljöundersökning av svensk film och tv- drama 2010 Resultat av enkätundersökning framtagen av Anna Klerby, Högskolan Dalarna och Lovisa Näslund, Handelshögskolan i Stockholm för Film&TV-

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 Pensionen en kvinnofälla Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Kommunal och Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF)

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

GUNNAR NYGREN JOURNALISTIKSTUDIER VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 1 JOURNALIST. och sen då? EN UNDERSÖKNING AV VILKA SOM LÄMNAR JOURNALISTFÖRBUNDET OCH VARFÖR

GUNNAR NYGREN JOURNALISTIKSTUDIER VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 1 JOURNALIST. och sen då? EN UNDERSÖKNING AV VILKA SOM LÄMNAR JOURNALISTFÖRBUNDET OCH VARFÖR GUNNAR NYGREN JOURNALISTIKSTUDIER VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 1 JOURNALIST och sen då? EN UNDERSÖKNING AV VILKA SOM LÄMNAR JOURNALISTFÖRBUNDET OCH VARFÖR Gunnar Nygren Södertörns högskola Journalistik Inst.

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Ann Bergman och Lars Ivarsson Tillgänglighet för arbetsgivare, familj och kund En utmaning för handeln som arbetsplats Karlstad University Studies

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå. Jobbgaranti för alla? Aleksandra Dzudovic

Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå. Jobbgaranti för alla? Aleksandra Dzudovic Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jobbgaranti för alla? Guarantees of work for all? Aleksandra Dzudovic Studie- och yrkesvägledarexamen 180 hp Examinator: Frida

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer