mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för !

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!"

Transkript

1 mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/ dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67 C (närmaste T-banestation: Skanstull) Årsmötet inleds av Journalistförbundets vice ordförande Ulrika Widsell. Därefter följer frilansjournalisten Annika Hamrud som talar under rubriken: Att journalistiskt bevaka Sverigedemokraterna. 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 3 Fastställande av dagordning 4 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner/rösträknare 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 6 Arvodesguiden, verksamhetsberättelse 7 Revisorns berättelse 8 Godkännande av balansräkning och resultaträkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10 Fastställande av klubbavgift och arvoden för Val av: a. ordförande b. övriga styrelseledamöter och suppleanter c. revisorer med suppleanter d. ombud till Frilans Riks årsmöte e. klubbens valberedning 12 Motioner till klubbens årsmöte 13 Motioner till Frilans Riks årsmöte 13 Förslag och fastställande av verksamhetsplan och budget 14 Övriga frågor 15 Mötet avslutas

2 mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för Styrelsen vill under verksamhetsåret prioritera följande frågor: Socialförsäkringsfrågor för frilansar/egenföretagare i den pågående utredningen Ny strategi för samarbetet med arbetsplatsklubbar Frukostmöten och seminarier Utbildning Löpande mål för Mälardalens frilansklubb är att värva fler medlemmar och stärka det regionala nätverksarbetet, värna arvodes- och upphovsrättsfrågor samt att se till att information om vilka vi är och vad vi gör når medlemmarna. Socialförsäkringsutredningen Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen presenterar sitt betänkande under Frilansarnas sociala trygghet står på spel vad gäller framtida sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Mälardalens frilansklubb har under det gångna året fortsatt att påverka alltifrån vårt eget Journalistförbund och TCO, till utredningens ledamöter att ha med frilansarnas/egenföretagarnas perspektiv i de framtida trygghetssystemen. I februari 2014 ordnade klubben en utfrågning av fem riksdagsledamöter, följt av en workshop för fackliga representanter från Mälardalen och Frilans riks, Journalistförbundet och TCO. Utfrågning och workshop utmynnade i ett dokument för hur vi under året fortsätter att arbeta med frågan. Ny strategi för samarbete med arbetsplatsklubbar Under 2014 kommer vi intensifiera samarbetet med arbetsplatsklubbarna i Mälardalsområdets distrikt. Dels för att förbättra kunskapen om frilansarnas villkor, dels visa på hur frilansares och anställdas villkor hänger ihop och hur arbetsplatsklubbar kan stötta frilansare. I början av mars är en workshop inplanerad tillsammans med representanter för de distrikt med arbetsplatsklubbar som är verksamma i Mälardalen. Avsikten är att workshopen ska resultera i en ny policy för samarbetet med arbetsplatsklubbarna.

3 Frukostmöten och seminarier Vi prioriterar att ordna fler frukostträffar om möjligt även eftermiddagsträffar - i angelägna ämnen och med aktuella personer inom journalistiken. Ordna utbildningar Vi arbetar fortsatt för att fånga upp medlemmarnas idéer till seminarier och utbildningar och om möjligt genomföra dem i egen regi eller genom Servicebolaget. Regionala nätverk Mälardalens frilansklubb omfattar ett stort geografiskt område Stockholmsområdet, Uppland, Västmanland, Södermanland, Närke och Gotland. En överväldigande majoritet av de aktiviteter vi ordnat de senaste åren har varit lokaliserade till Stockholm. Vi i styrelsen uppmuntrar och hjälper därför medlemmar utanför Stockholm att starta regionala nätverk, som kan ordna lokala aktiviteter. Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg

4 mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/ verksamhetsberättelse för verksamhetsåret sammansättning av styrelsen Gert Lundstedt ordförande Elisabet Wahl vice ordförande och upphovsrättsansvarig Ylva Berlin kassör Margaretha Levander, ledamot Ivan Marcowicz, ledamot Holger Nilén ledamot Suzanne Vikström ledamot Beata Hansson suppleant Kerstin Norberg suppleant Jenny Stadigs, adjungerad ledamot, webbredaktör sammanfattning av året Antalet medlemmar i Mälardalens frilansklubb var den 31 december 2013 totalt 929 personer, varav tre intressemedlemmar. Motsvarande tid 2012 var antal medlemmar i klubben 966, för 2011 var siffran 1 010, 2010 var den 1 009, och för åren 2008 och 2007 var siffrorna respektive Värt att notera är att från och med 2012 anges endast aktiva medlemmar, tidigare år medräknades även pensionärer. Antalet medlemmar minskade under 2013 med cirka 4 procent, vilket är oroande i perspektivet av att frilansarna blir alltfler. Styrelsen har under verksamhetsåret förutom årsmöte och ett konstituerande möte haft sex styrelsemöten. Utöver det har styrelsen arbetat i mindre arbetsgrupper med bland annat arbetsplatsklubbar, regionala nätverk och socialförsäkringsutredningen. Under verksamhetsåret hade Journalistförbundet lovat presentera centrala verktyg för ett effektivt frilansfackligt arbete: en förnyad frilansstrategi och frilansrekommendation, samt ny kalkylator och förhandlingar om ett gemensamt frilansavtal. Tillsammans med landets övriga frilansklubbar lämnade Mälardalen ett gemensamt remissvar på förslaget till ny frilansstrategi. Vi deltog också i diskussionerna kring en ny frilansrekommendation och frilanskalkylator. Förhandlingarna om ett frilansavtal fortsatte under året men utan att en överenskommelse nåddes om ett gemensamt avtal istället för dagens tre avtal för tidningar, tidskrifter och etermedia. Gert Lundstedt ingick tillsammans med Aziza Dhaouadi och Fatima Grönblad i avtalsdelegationen. Därutöver har verksamheten i Mälardalens frilansklubb under året inneburit bland annat ett fortsatt arbetet med socialförsäkringsutredningen, framtagandet av en ny strategi för samarbetet med arbetsplatsklubbarna, uppbyggnaden av regionala nätverk och en tankesmedja. Styrelsen har också satsat på insatser för nya frilansar genom en ABC-kurs, ett välbesökt nyfrilansmingel med mera.

5 Två styrelsemedlemmar, Jenny Stadigs och Nils Resare har lämnat styrelsen under året på grund av flytt och arbetssituation. verksamhetsområden enligt verksamhetsplanen Styrelsen har under året valt att prioritera följande frågor: a) lobba för frilansfrågorna mot den pågående socialförsäkringsutredningen b) Hitta nya strategier för samarbetet med arbetsplatsklubbar, tillsammans med Journalistförbundet och Frilans Riks c) Skapa en tankesmedja med tidigare frilansfackligt aktiva och andra intresserade d) Påbörja ett arbete med statushöjande åtgärder för frilansar e) Ordna föreläsningar, seminarier och mingel Klubbens löpande mål är att värva fler medlemmar, värna upphovsrätten och frilansarvodena samt se till att information om oss når medlemmarna. a) socialförsäkringsutredningen Redan under 2012 inledde styrelsen ett arbete med att påverka den pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Under 2013 och början av 2014 har styrelsen arbetet vidare med frågan om socialförsäkringarna och frilansarna social trygghet. Arbetet har främst inriktats på att försöka bearbeta den statliga Socialförsäkringsutredningen. Träffar har skett med flera enskilda ledamöter i utredningen som samtliga varit mycket intresserade av våra åsikter och också delat vår syn på den problematik som finns. Arbetet med Socialförsäkringsutredningen under verksamhetsåret avslutades med ett seminarium den 5 februari som hölls på Journalistförbundets kansli. Fem ledamöter (V, S, MP, FP, M) från utredningen var på plats och diskuterade både själva sakfrågan och hur utredningens arbete går. Det fanns en samsyn bland de närvarande politikerna när det gäller svårigheterna med att sy ihop en socialförsäkringslösning som innefattar alla. Efter politikersamtalet arrangerades en workshop om hur frågan nu ska drivas vidare. SJF representerades av Jonas Nordling och Anita Vahlberg, TCO av Åsa Forsell och Frilans riks av sin ordförande Jennie Larsson. Antalet medlemmar som dök upp var inte särskilt stort, men Gert Lundstedt och Elisabet Wahl, som arrangerat seminariet, bedömer ändå seminariet som mycket lyckat. Mälardalen knöt nya kontakter direkt in i utredningen och fick även en del tips på strategier och eventuella samarbetspartners i den aktuella frågan. b) nya strategier för samverkan med arbetsplatsklubbar Före 2013 har styrelsen regelbundet gjort besök på Journalistförbundets olika arbetsplatsklubbar. Det konkreta resultatet av dessa besök har varit relativt klent. Under året har en grupp inom styrelsen (Gert Lundstedt, Holger Nilén och Suzanne Vikström) diskutera nya arbetsformer för samverkan med arbetsplatsklubbar. Gert Lundstedt besökte under året vid tre tillfällen den fackliga introduktionskursen på Djurönäset och informerade om vikten av samarbete med arbetsplatsklubbarna. Vi vill nu få till ett mera varaktigt och bättre samarbete genom att visa på de verktyg som faktiskt finns för detta. Under våra besök på arbetsplatserna insåg vi till exempel att klubbarna inte visste att de hade rätten att förhandla om storleken på frilansbudgeten på sina medier. Journalistförbundet har också nu presenterat Frilanskalkylatorn, med vilken det går att räkna fram ett arvode som motsvarar vad en anställd tjänar. En ny frilansrekommendation har också presenterats. En omarbetning av frilansstrategin är på väg och förhandlingarna om ett nytt frilansavtal är snart avslutade. Vi vill även visa på positiva samarbeten som med Eken och Nerikes Allehanda.

6 För att komma vidare i samarbetet arrangeras en workshop under rubriken Vassa verktyg för samarbete - om samarbete mellan frilans- och arbetsplatsklubbar. Datum för workshopen är den 6 mars, inbjudna är Journalistförbundets sex distriktsordföranden, som vardera tar med sig en eller två representanter för sina klubbar. Den så kallade arbetsplatsgruppen inom Mälardalens frilansklubbs styrelse deltar också. En särskild processkoordinatör håller ihop workshopen och en sekreterare sammanställer materialet. Sammanställningen, som sedan skickas ut till alla deltagarna, blir ett dokument som vi alla kan arbeta vidare efter. c) skapa en tankesmedja Arbetet med tankesmedjan (som mest drivits av Suzanne Vikström) har hittills lett till en lista med åtta namn. Tanken bakom smedjan är att förhindra en brain drain i klubben och i stället få tillgång till värdefull kunskap och backup till styrelsen. I tankesmedjan ingår tidigare fackligt aktiva medlemmar. d) statushöjande åtgärder Klubbens arbete för att höja frilansarnas status på arbetsmarknaden har påbörjats. Bland annat handlar det om att föra fram betydelsen av det publicistiska arbete som frilansjournalister bidrar med. Detta påverkansarbete kommer att göras i olika former. Avsikten är att på sikt få medieorganisationer att förbättra frilansarnas villkor och arvoden. Vi vill också hitta vägar för att påverka de medieägare som ytterst är ansvariga för arvoderingen av frilansare. Vi har tidigare lagt en motion om att utreda vem som bör förhandla med medieägarna. Denna har dock inte antagits av Journalistförbundet, varför vi återkommer med denna motion (se motioner). Vi har under året jobbat med att få viktiga frilansverktyg på plats som kan hjälpa oss i arbetet med att höja frilansarnas status och arvoden. Vi har i remisser, diskussioner och vid seminarier lämnat synpunkter på frilansstrategin (som ännu inte är klar trots att den länge utlovats), kalkylatorn och ett nytt frilansavtal. Vi hoppas att alla delar snart är på plats och blir ett välkommet stöd i vårt fortsatta arbete att förbättra villkoren för frilansarna. Vidare har vi genomfört ett frukostmöte under rubriken I huvudet på en redaktör med veckans Affärer och CIO Sweden (se nedan under e). Under året har vi också deltagit i en utbildningsdag med Servicebolaget om bolagets sätt att arbeta. Vi har också lagt en motion om just Servicebolagets arbete (se motioner). e) föreläsningar, seminarier och mingel På Frilansdagen på Poppius journalistskola den 7 maj delade Mälardalens frilansklubb (Margaretha Levander och Ylva Berlin) bord med SJF och informerade de runt 300 eleverna om såväl fackliga som praktiska frilansfrågor. Den maj arrangerades ännu en fotokurs (Kerstin Norberg ansvarade). 17 frilansjournalister deltog i utbildningen, som hölls på Birkagården på Karlbergsvägen. Fotografen och frilansjournalisten Hasse Hedström höll även denna gång i kursen, som omfattade en och en halv dag. Kursens första timme ägnades, för dem som behövde det, åt genomgång av de tekniska funktionerna på deltagarnas respektive kameror. När det blev dags för praktiska övningar fick deltagarna jobba två och två. Kursen var mycket uppskattad av deltagarna, och det framkom önskemål om en uppföljningskurs ägnad åt efterbehandling av bilder. Mälardalens frilansklubb (genom Gert Lundstedt) startade (den 13 september) höstens serie frukostseminarier med att bjuda in frilansjournalisten och författaren Kajsa Ekis Ekman för att tala om och diskutera hennes nyligen utkomna bok Skulden Eurokrisen sedd från Aten. Ett tjugotal medlemmar från Mälardalen kom till Journalistförbundets lokaler på Vasagatan 50. Gert Lundstedt

7 samtalade med Kajsa Ekis Ekman och publiken bidrog till att göra frukostmötet till ett öppet samtal om alltifrån journalistikens villkor och möjligheterna att finansiera ett bokprojekt som tog två år att genomföra, till att diskutera bokens innehåll. Fredrik Nejman och Mikael Bergling presenterade den nya Frilanshandboken på Mälardalens frukostseminarium som hölls den 8 oktober i SJF:s lokaler. (Margaretha Levander arrangerade). Uppslutningen var god och deltagarna bjöds på frukost samt erbjöds att köpa Frilanshandboken till ett reducerat pris. Efter ett initiativ från Mälardalens frilansklubb (Ivan Marcowicz) ordnade Servicebolaget den 17 oktober en välbesökt kurs om offentlig upphandling på Hartwickska huset. Upphandlings-Sverige är en bransch som omsätter omkring sex miljarder kronor om året. Kursledaren Florence Oppenheim, frilans från Göteborg, främsta råd om man ska ge sig in och tävla var att samarbeta, i frilanskollektiv eller med mediabyråer eller liknande företag. Att delta i offentliga upphandlingar ter sig för många frilansjournalister som lockande, men samtidigt som alltför komplicerat. Flera av kursdeltagarna förklarade att kursen varit inspirerande och att de nu tänkte kavla upp ärmarna och leta lämpliga upphandlingar. Den 23 oktober anordnade Holger Nilén, Elisabet Wahl och Suzanne Vikström en omarbetad repris på förra årets populära ABC-kurs för nya frilansar. I år förtydligades i inbjudan att kursen var för purfärska frilansar, de som funderat på, var i startgroparna eller hade frilansat i max ett år. Även ickemedlemmar välkomnades. Över 40 personer anmälde sig och 35 kom. Det stora dragplåstret var även i år Camilla Björkman, tidigare frilans men nu chefredaktör för Driva Eget, som föreläste om försäljning. Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling berättade om aktuella frågor, som frilansavtalen, frilansrekommendationen och frilanskalkylatorn. Även Servicebolaget och ombudsmannen Håkan Danielsson Wahl deltog. Elisabet Wahl och Suzanne Vikström avslutade kursen med att berätta om upphovsrätt, Arvodesguiden, alla olika kanaler i sociala medier och sajter som frilansar kan ha nytta av, samt om Mälardalens arbete. I anslutning till ABC-kursen anordnades ett mingel för nya eller blivande frilansar. Årets upplaga hölls på Söders Hjärta. Elever från många journalistutbildningar var inbjudna och dök också upp. Sammanlagt kom ungefär 70 personer och styrelsen fick svara på frågor om allt från hur man skaffar F-skattsedel till hur man bäst skriver artikelförslag och förhandlar arvode. Den 22 januari kom ett sextiotal till presentationen av kalkylatorn, som hölls på Sveriges Radio och arrangerades av Mälardalen tillsammans med Journalistförbundet. En av arrangörerna var Gert Lundstedt. Med tanke på att båda klubbarna har tusen medlemmar så betyder det att många, de allra flesta, inte kom. Efter presentationen genomfördes ett seminarium om säljteknik med Camilla Björkman. Veckans Affärers chefredaktör Ulf Skarin och CIO Swedens chefredaktör Alexandra Heymowska var inbjudna som talare på Mälardalens frilansklubbs (arrangerat av Margaretha Levander) frukostseminarium I huvudet på redaktören, som gick av stapeln 30 januari (2014). Seminariet var det första i en planerad serie på temat omvärldsbevakning. Tanken är att klubben regelbundet ska bjuda in aktuella redaktörer som är intresserade av att få kontakt med duktiga frilansjournalister. De nästan 30 frilansare som deltog i det första seminariet fick, förutom kaffe och macka, ta del av vad som händer just nu på Veckans Affärer och CIO Sweden, behovet av frilansmaterial och praktiska tips om du är intresserad av uppdrag på någon av dessa tidningar. f) övrigt regionala nätverk

8 Den här frågan har inte riktigt utvecklats som styrelsen har hoppats på. Styrelsen har arbetat en del med det här, men ännu har vi inte hittat någon fast struktur kring nätverken. Styrelsen fortsätter arbetet under nästa verksamhetsår. upphovsrätt Upphovsrätten har fortsatt vara en ständigt närvarande fråga. Elisabet Wahl har varit upphovsrättsansvarig i styrelsen och har under året svarat på många frågor från medlemmar som fått oskäliga avtal skickade till sig eller som har haft mer generella frågor kring hur man värnar sin upphovsrätt. Något seminarium eller frukostmöte på temat har inte hållits detta verksamhetsår. Planering pågår för att hålla ett frukostmöte under första halvan av nästa verksamhetsår. yrkesetik Mälardalen har också deltagit i diskussionerna kring moderniseringen av de yrkesetiska reglerna. Klubbstyrelsen har också lämnat in sina förslag till förändringar av reglerna till Journalistförbundet och Yrkesetiska nämnden, YEN. coachning I ett pilotprojekt inom Mälardalens frilansklubb erbjöd den professionella coachen Carsten Nilsson 3 5 coachningspass till priset av 16 kronor exklusive moms per gång. Intresset för coachningsprojektet var stort, mer än 30 ansökningar kom in. Av dessa fick tio frilansar möjligheten at bli coachade under hösten/vintern/våren En utvärdering av projektet görs i vår, Därefter bjuds coachen in till ett styrelsemöte för att diskutera om en eventuell fortsättning av coachningen. Styrelsen fattar beslut i frågan senast i september. malardalensfrilansklubb.se Mälardalens frilansklubbs sajt har flyttats över till ett webbhotell som Journalistförbundet tillhandahåller. Journalistförbundet tar därmed över alla driftkostnader för sajten.

9 Mälardalens frilansklubb Budget 2014 Budget 2014 Kontohändelse Benämnning Kostnader Intäkter 1000 Medlemsavgifter ,00 öresutjämning 2000 Förvaltning 2100 Årsmöte , Styrelsearbete , Frilans Riks årsmöte , Löpande kommunikation med SB, Riks och SJF 2 000, Revision 1 500, Utåtrikad medlemsverksamhet 3100 Seminarier,kurser/föreläsningar , Mingel , Upphovsrätt 3 000, Värva nya medlemmar (förutom kurser och mingel) 4 000, Arvodesguiden , , Information 4100 E-postlista och medlemsutskick 5 000, Hemsida 5 000, Intern verksamhet, strategi mm 8100 Samverkan med arbetsplatsklubbar , Tankesmedja/erfarenhetsbank 2 000, Socialförsäkringsutredningen 8 000, Strategi- och kampanjarbete - arvoden, frilansares status m.m , Övrigt 4 000, Adminstration 9200 Redovisningstjänster , Bankkostnader 1 000, Postfack 875, Övrigt 1 000, , ,00 Resultat ,00 Timkostnaden räknas ut genom att lägga på sociala avgifter på timarvodet. Timmar i verksamhet blir då 300 kr * ca 1,33 = 400 kr. Styrelsearbete 200 kr * ca 1,33 = 266 kr. Blad1 Blad2 Blad3

10 Mälardalens Frilansklubb Räkenskapsår Period: Balansrapport ÅRL Sida 1(1) Utskrivet :36 Senaste vernr A 62 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1630 Skattekonto 0,00 0,00 7,00 7, Interimsfordringar , , , ,00 Summa kortfristiga fordringar , , , ,00 Kassa och bank 1940 Övriga bankkonto , , , , Sparkonto Företag , , , ,80 Summa kassa och bank , , , ,99 Summa omsättningstillgångar , , , ,99 SUMMA TILLGÅNGAR , , , ,99 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , , Redovisat resultat , , ,20 154,41 Summa eget kapital , ,40 154, ,99 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , ,00 0, , Personalens källskatt , , , , Avräkn sociala avgifter , , , , Upplupna arvoden , , ,00 0, Upplupna sociala avgifter , , ,67 0, Övr upplupna kostn, förutbet intäkter , , , ,00 Summa kortfristiga skulder , , , ,00 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , , ,99 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Mälardalens Frilansklubb Räkenskapsår Period Resultatrapport Sida 1(2) Utskrivet :43 Senaste vernr A 62 Period Period fg år RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3010 Medlemsintäkter , , Intäkter Arvodesguiden , , Kurser 2 550,00 0, Öresutjämning 2,16 5,11 Summa nettoomsättning , ,11 Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 0, ,00 Summa övriga rörelseintäkter 0, ,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER , ,11 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4010 Inköp material och varor 0, ,28 Summa råvaror och förnödenheter 0, ,28 BRUTTOVINST , ,83 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra , , Övr kostnader hyrd lokal -500,00 0, Förbrukningsinventarier 0, , Resor -433,00 0, Kost och logi , , Förtäring , , Kontorsmaterial 0,00-318, Datakommunikation , , Porto 0,00-986, Revisionsarvode 1 100, , Redovisningstjänster , , Bankkostnader -953, , Övriga köpta tjänster , , Div övr kostnader 0, ,00 Summa övriga externa kostnader , ,00 Personalkostnader 7010 Löner , , Periodiserade arvoden 0, , Arbetsgivaravgifter , , Periodiserade arb.givaravg 0, , Arbgivaravg arvoden , , Representation intern 0, , övriga kostnader intern 0,00-894,89 Summa personalkostnader , ,19 Finansiella poster 8310 Ränteintäkter 1 167,05 585,75 Summa finansiella poster 1 167,05 585,75

12 Mälardalens Frilansklubb Räkenskapsår Period Resultatrapport Sida 2(2) Utskrivet :43 Senaste vernr A 62 Period Period fg år Årets resultat 8999 Redovisat resultat 154, ,61 Summa årets resultat 154, ,61 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER , ,11 BERÄKNAT RESULTAT -0,0 0 0,00

13 mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/ motionerna 1. Motion om att utreda vem som bör förhandla med medieägare Nivåerna på frilansarvodena är enligt rundfrågningar bland frilansmedlemmarna den frilansfråga de flesta vill att Journalistförbundet ska prioritera högst. Frilansarvodena har också stått stilla eller sänkts på många redaktioner de senaste tio åren. När frilanskalkylatorn presenterades tidigare i år uppgavs en årsfakturering på runt kronor för en frilans motsvara vad en anställd tjänar. Något ytterst få frilansare kommer upp i. Det är vanligtvis medieägare och redaktionsledningar som fattar beslut om vilka frilansarvodesnivåer som ska gälla för deras publikationer. Ofta bestämmer de en rambudget per tidningssida eller per producerad minut etermedia. Denna rambudget stämmer dock sällan överrens med Journalistförbundets frilansrekommendation. Storleken på denna rambudget är helt avgörande för den enskilde frilansjournalistens möjlighet att få anständigt betalt. De redaktörer som frilansarna har kontakt med har oftast bara marginella möjligheter att påverka nivån på arvodet. Vikten av att förhandla direkt med dem som har budgetansvar var också något som lyftes fram från flera olika håll under Journalistförbundets framtidskonferens. Ändå har frilansklubbarna bara indirekta, eller inga, möjligheter att förhandla om arvodesnivåerna med medieägarna. Frilansklubbarna får idag gå omvägen via Journalistförbundets arbetsplatsklubbar eller ombudsmännen på kansliet, men vi är osäkra på hur många om ens några kontakter som tas med dem som faktiskt har budgetansvar. När det gäller samverkan med arbetsplatsklubbarna är tanken idag att frilansklubbarna genom att kontakta arbetsplatsklubbarna ska förmå Journalistförbundets representanter på arbetsplatsen att påverka ledningen att höja frilansnivåerna. Mälardalens frilansklubbs erfarenhet är dock att det arbetet inte har varit särskilt fruktbart och att frilansfrågorna ofta hamnar långt ner på arbetsplatsklubbarnas prioriteringslistor (mer om det i separat motion). I den nuvarande uppdelningen mellan Journalistförbundets frilansklubbar och förbundets kansli tror vi också att det bara är kansliet som har mandat att direkt förhandla med medieägarna. Om det görs något sådant arbete, hur det i så fall går till och hur effektivt det är, är oklart för oss i Mälardalens frilansklubb. Vi yrkar därför: att Journalistförbundets arbete med att påverka frilansarvodena utreds av Frilans Riks och förbundsstyrelsen och att en strategi för hur arbetet ska bedrivas tas fram. Bland de frågor som bör beaktas är: Hur frekvent förhandlar förbundet med medieägarna/de med budgetansvar om nivån på frilansarvodena?

14 Hur många medieägare uppvaktas årligen av Journalistförbundet? Hur bör detta arbete bedrivas i framtiden? Bör representanter för frilansklubbarna delta vid förhandlingarna med medieägarna? Bör frilansklubbarna själva förhandla direkt med medieägarna? att uppföljningar sedan görs beroende på hur strategin och arbetet fungerar i praktiken. att Frilans Riks årsmöte antar motionen och skickar den vidare till kongressen. Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg 2. Motion om att utreda hur arbetsplatsklubbar kan arbeta effektivare med frilansfrågor Under 2012 och 2013 hade Mälardalens frilansklubb enligt verksamhetsplanen som prioriterat mål att stärka samarbetet med arbetsplatsklubbarna. Dels för att förbättra frilansarnas arvoden och villkor, dels för att lyfta fram att fastanställda och frilansare har ett fackligt gemensamt intresse av att driva frilansfrågorna tillsammans. Under 2013 har vi tillsammans med Frilans Riks och Journalistförbundet prioriterat arbetet med att hitta nya strategier för samarbetet med arbetsplatsklubbarna. Tyvärr visade våra kontakter och besök på arbetsplatsklubbarna att kunskapen där är närmast obefintlig om frilansarnas arbetsvillkor och de verktyg som finns för att driva frilansfrågorna som exempelvis arbetsplatsklubbarnas rätt att förhandla om frilansbudgeten på arbetsplatsen. Vår bild är att arbetet med frilansvillkoren ofta hamnar långt ner på arbetsplatsklubbarnas prioriteringslistor. Tidigare fanns en handlingsplan för hur arbetsplatsklubbar och frilansklubbar kan arbeta tillsammans. Den skrotades för att omarbetas och inarbetas in i den nya frilansstrategin som i skrivande stund ännu inte är på plats. Men vår förhoppning är att den inte kommer att bli lika okänd som handlingsplanen, och behöver stramas upp för att tydligare lyfta fram hur vi kan arbeta effektivt och med konkreta mål. Mälardalens frilansklubbs arbete 2012 tog stora resurser i anspråk i tid och pengar trots att vi bara hann besöka ett fåtal av region Mälardalens totalt 70-tal klubbar. Det är nödvändigt att Journalistförbundet centralt tar ett större ansvar för att hos arbetsplatsklubbarna styrelser väsentligt höja kunskapsnivån om frilansarnas villkor och de verktyg som finns för att arbeta med frilansvillkoren. Därför yrkar vi: att förbundsstyrelsen beslutar att Journalistförbundet centralt, tillsammans med arbetsplatsklubbar och frilansklubbar, skyndsamt utreder hur ett fungerande och effektivt arbete med frilansfrågor kan se ut hos arbetsplatsklubbarna. att en sådan utredning framför allt fokuserar på hur arbetsplatsklubbarna kan arbeta för skäliga frilansarvoden, bevaka frilansars upphovsrätt och samverka med frilansar och frilansklubbar (i denna prioritetsordning). att utredningen ska utmynna i en strategi och/eller handlingsplan för konkret arbete hos arbetsplatsklubbarna med de mest prioriterade frilansfrågorna. att Journalistförbundet sedan årligen genomför en uppföljning av hur alla arbetsplatsklubbar har arbetat med frilansfrågorna under året.

15 att Frilans Riks årsmöte antar motionen och skickar den vidare till kongressen. Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg 3. Motion om att rekrytera en frilansombudsman De senaste åren har Journalistförbundets frilansstrategiska arbete förbättrats avsevärt jämfört med hur det varit tidigare. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det vi upplever som främsta brist är bristen på frilansperspektiv i det vardagliga arbetet och att frilansarnas frågor inte har samma självklara angelägenhet som de tillsvidareanställdas. Det är svårt att veta vem på kansliet man ska vända sig till och de svar man får vittnar ofta om okunskap om frilansars villkor och brist på visioner och idéer om hur frilansfackligt arbete kan drivas. Vi tror att förbundets arbete inom det här området skulle förbättras avsevärt om det fanns en person med helhetsansvar för frilansfrågor. Erfarenheter från andra fackförbund och andra organisationer visar att när man vill höja kompetensen inom en specifik fråga räcker det inte bara med att utbilda befintlig personal utan man bör också tillföra kompetens utifrån. Det innebär inte bara att den här kompetenshöjningen blir omedelbar, utan också att kompetensen och det nya perspektivet lättare sprider sig och får verkligt fäste inom organisationen. Enligt oss är det i dag ett gynnsamt läge att rekrytera frilansmedlemmar, många frilansare är oroliga för sin framtid men ser samtidigt gemensamma lösningar och gemensam kamp som en bra väg att gå. Därför är det viktigt att de frilansare som inte är medlemmar i Journalistförbundet så snart som möjligt helst redan i går ser tydliga insatser från vår sida. Därför yrkar vi: att Journalistförbundet snarast möjligt anställer en ombudsman helt inriktad på frilansfrågor. att Frilans Riks årsmöte antar motionen och skickar den vidare till kongressen. Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg 4. Motion om att utreda behovet av Arvodesguiden Det har gått nästan sex år sedan Arvodesguiden startades, och tjänsten lyfts ofta fram som ett mycket värdefullt verktyg för frilansjournalister. Tanken är frilansare dels ska rapportera in vad de själva fått i betalt av olika uppdragsgivare och dels kontrollera hur mycket olika tidningar har betalat kollegorna. Rapporterna ska vara ett stöd för att öka arvodena, och för att ge en realistisk bild av läget på marknaden. I praktiken är det emellertid enbart en mindre del av de anslutna frilansarna som använder sig av tjänsten. Förra året hade Arvodesguiden sammanlagt 380 unika besökare, ca en femtedel av det totala antalet frilansare i förbundet. Jämfört med 2012 så sjönk antalet användare under förra året

16 med drygt 10 procent. Värt att notera är dock att antalet besök ökade, från 1089 till Guiden som administreras av en styrgrupp bestående av tre personer finansieras gemensamt av Frilans Riks, Mälardalens frilansklubb, Västra frilansklubben och Frilans Syd. Gruppen sammanträder via Skype och Arvodesguiden har en relativt liten budget, ca kronor. Det begränsade antalet användare gör emellertid ändå att kostnaden hamnar på nästan 80 kronor per person. Är det här en rimlig kostnad, eller finns det andra områden där pengarna skulle göra större nytta? Det finns flera frågor som kan ställas om tjänsten. Vilken nytta har användarna av Arvodesguiden? Är antalet rapporter tillräckligt många och färska för att ge en bra bild? Finns det några risker med Arvodesguiden? Kan den i praktiken bidra till att oerfarna frilansare sänker sina krav på arvoden? Är det möjligt att på det här sättet jämföra arvoden, eller borde fler parametrar vägas in? Varför är det inte fler medlemmar som använder tjänsten i dag? Därför yrkar vi: att en utvärdering av nyttan och behovet av Arvodesguiden genomförs under att resultaten från utvärderingen ställs i relation till kostnaderna för att driva Arvodesguiden. att resultaten presenteras i en rapport senast i slutet av Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg

17 5. Motion om att göra Servicebolaget till ett utbildningsbolag Vår bild av Servicebolaget är att kundnyttan idag är låg. Vi tror att de resurser som Servicebolaget får skulle kunna användas på ett bättre sätt. Större kundnytta och bättre renommé kan locka medlemmar till både Journalistförbundet och Servicebolaget. Kurserna är mycket uppskattade och borde utgöra bolagets kärnverksamhet. Branschkrisen har lett till innovation på medieföretagen - men inte bland frilansar. Frilansar som får rätt utbildning kan förnya journalistiken och öka sin lönsamhet. Det finns goda förutsättningar att höja kundnyttan för Servicebolagets cirka 1800 medlemmar. Bolagsstyrelsen måste identifiera vilka av bolagets tjänster som ger hög utväxling i form av upplevd kundnytta. Dagens kurser syftar till att stärka frilansar i deras nuvarande affärsmodell. Det är ett problem eftersom den leder till låga inkomster och dold arbetslöshet. Facit finns i förbundets inkomststatistik som visar att frilansarna tjänar minst av alla yrkesverksamma medlemmar. Det är problematiskt att Servicebolagets kursutbud handlar så mycket om att frilansar ska bli bättre på att marknadsföra och klara av sin gamla affärsmodell - trots att den generellt leder till dold arbetslöshet och stadigt sjunkande inkomster. Vid sidan av dagens grundläggande kurser borde bolaget ordna vidareutbildningar på upp till 10 dagar med syfte att ge frilansar verktyg att ta sina företag i nya riktningar. Den som fått ett nytt arbetsredskap för sin journalistik kan snabbt omsätta det i nya intäkter, förutsatt att kurserna är praktiska och tillräckligt djupgående. Bolagsstyrelsen bör definiera verksamheten och utifrån den skriva arbetsbeskrivningar. Därför yrkar vi: att Mälardalens årsmöte ger i uppdrag till Frilans Riks att verka för att Servicebolagets styrelse utreder verksamheten med inriktningen att Servicebolaget utvecklas till ett utbildningsbolag för frilansjournalister, med syfte att stärka frilansarnas konkurrenskraft på journalistmarknaden. att motionen skickas vidare till Frilans Riks årsmöte. Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg

18 6. Motion om lägre avgifter på pensionssparande till Mälardalens frilansklubbs årsmöte 2014 Vi frilansares och andra egenföretagares privata pensionssparande är ofta eftersatt. Till skillnad från de långvarigt anställda får vi inte pensionspengar avsatta varje månad. Varje månad betalar så gott som alla seriösa arbetsgivare in 4,5 procent av bruttolönen. För en person med kr i månadslön är det kr i månaden, eller drygt om året. Att vi måste spara till vår egen tjänstepension känner många till. Vad som är mer obekant är att vi egenföretagare i genomsnitt måste betala in cirka 20 procent mer till pensionsförvaltarna för att hålla jämna steg med de anställda. Detta beror på att de anställda får tillgång till låga förvaltningsavgifter genom det framförhandlade ITP-avtalet, medan vi utanför kollektivavtalet är hänvisade till den öppna pensionsmarknaden där de procentuella avgifterna under 2013 var dubbelt så höga. Collectum, som är arbetsmarknadsparternas tjänstepensionsorganisation, gjorde en uträkning åt TCOtidningen och tidskriften Pensioner & Förmåner förra året. Det visade sig att en anställd 30-åring med i månadslön kommer att få ett betydligt större pensionskapital än sin frilansande kollega, även om frilansaren sätter in samma summa som den anställde får inbetald varje månad. Skillnaden är när de bägge journalisterna är 67 år. Den beror på att den högre avgiften äter upp kr mer för egenföretagaren, än vad den gör för den anställde. Uträkningen bygger på antaganden om inflation och avkastning och är inte exakt, men ger en tydlig fingervisning om hur en dubbelt så hög avgift kan påverka det placerade kapitalet. Det är inte otänkbart att flera fackförbund med många egenföretagare skulle kunna gå samman och förhandla fram avgifter i nivå med de anställdas, detta i kraft av sin sammanlagda storlek. 25 fackförbund samarbetar redan om de anställdas pensioner inom PTK, och egenföretagarna är en växande grupp. Om det skulle vara möjligt att knyta de lägre avgifterna till ett fackligt medlemskap skulle den lägre avgiften dessutom fungera som ett rekryteringsargument för en annars ganska svårflirtad grupp företagarna. I syfte att åstadkomma högre pensioner till frilansare och ett fack med fler medlemmar föreslår jag årsmötet att ge styrelsen i uppdrag:... att starta ett arbete inom Journalistförbundet som siktar på att frilansmedlemmarna får lika låga avgifter på sitt pensionssparande som de anställda har i sitt tjänstepensionssparande.... att påbörja arbetet genom att ta motionen till Frilans Riks årsmöte. Rickard Jakbo, medlem i Mälardalens frilansklubb Styrelsens svar Den här motionen tar upp ett dolt problem som nog inte så många egenföretagare känner till. Vi tycker därför att det är extra viktigt att vi i Mälardalens frilansklubb och andra delar av Journalistförbundet arbetar för att förändra den här orättvisan. Vi tycker dock att det är viktigt att även lyfta fram att PP Pension arbetar med de här frågorna på uppdrag av oss i Journalistförbundet. Därför yrkar vi i styrelsen bifall till motionen, men med följande tillägg: Två nya att-satser: att PP Pension uppmanas att redovisa vad bolaget i dag gör för att ta fram förmånliga villkor för frilansföretagare. att PP Pension får en central roll i arbetet att hitta samarbetspartners som också representerar småföretagare. Om dessa två att-satser föreslår vi också att Mälardalens styrelse får i uppdrag att lägga i ett förtydligande stycke om PP Pension i själva motionstexten så att det blir tydligt varför två att attsatserna berör dem.

19 Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg

20 MOTION FRÅN MÄLARDALENS FRILANSKLUBB OM EN RIKTAD SATSNING PÅ FORSKNING, ANALYS OCH DEBATT Svenska Journalistförbundet behöver bra och tydliga kanaler till forskning och till aktuell samhällspolitisk debatt. Dessutom behövs en struktur för att uppmuntra och ge tips om relevant forskning om förändringen av journalisternas och journalistikens villkor. SACO var som facklig organisation tidigt ute med att i den samhällspolitiska debatten och gör regelbundet samhällspolitiska analyser som får medialt genomslag. Under 2013 startade även Ledarna en samhällspolitisk enhet. Även TCO har byggt upp en avdelning för samhällspolitik och analys. SJF har kanske inte storleken och resurserna att klara av en motsvarande satsning. Däremot bör förbundet aktivt söka samarbete med exempelvis TCO:s avdelning för samhällspolitisk analys. Förbundet bör även stötta relevanta forskningsansatser. Det kan ske dels genom direkt ekonomiskt stöd, exempelvis stipendier, men framför allt genom att ge uppslag till uppsatsämnen genom att och hålla uppe en levande diskussion med forskarsamhället, till exempel i form av seminarier med forskare och doktorander med anknytning till mediaområdet. Mälardalens frilansklubb föreslår därför: att SJF ställer samman en idékatalog över forskningsuppslag i behov av analys och debatt. att en sådan idékatalog fokuserar på forskning om konsekvenserna för den enskilde journalisten och för journalistiken vid exempelvis nedskärningar på redaktioner, utarmning av resurser, urgröpta frilansarvoden, samt utvecklingen med allt fler bemanningsföretag inom mediasektorn. att motionen skickas vidare till Frilans Riks årsmöte. Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/2 2013 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Förbundsordföranden har ordet 2012 blev i många avseenden ett motsägelsefullt år för journalistiken i Sverige. Redaktionellt material spreds och diskuterades kanske mer än någonsin,

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Motioner med yttranden

Motioner med yttranden Motioner med yttranden Motioner och yttranden Innehåll Motion Sida Värdegrund 1. Martin Klepke angående värdegrund i stadgar och idéprogram 5 2. Mälardalens frilansklubb angående Journalistförbundets värdegrund

Läs mer

-------------------------------- Frilansen äger sin upphovsrätt! Det säger svensk lag.

-------------------------------- Frilansen äger sin upphovsrätt! Det säger svensk lag. -------------------------------- Frilansen äger sin upphovsrätt! Det säger svensk lag. 2 Upphovsrätten viktig men hotad! Upphovsrätten en garant för din trovärdighet! Varje journalist är personligen ansvarig

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Journalistförbundets verksamhetsberättelse 2008... 5 Journalistförbundets årsredovisning 2008... 12

Journalistförbundets verksamhetsberättelse 2008... 5 Journalistförbundets årsredovisning 2008... 12 Journalistförbundets verksamhet Innehåll Journalistförbundets verksamhetsberättelse 2008... 5 Journalistförbundets årsredovisning 2008... 12 Bilagor Bilaga 1 Arvoden... 19 Bilaga 2 Remisser... 20 Bilaga

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Blastophaga psenes Hornsgatan 103, plan 9, 117 28 Stockholm +46 8-556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer