mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för !

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!"

Transkript

1 mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/ dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67 C (närmaste T-banestation: Skanstull) Årsmötet inleds av Journalistförbundets vice ordförande Ulrika Widsell. Därefter följer frilansjournalisten Annika Hamrud som talar under rubriken: Att journalistiskt bevaka Sverigedemokraterna. 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 3 Fastställande av dagordning 4 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner/rösträknare 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 6 Arvodesguiden, verksamhetsberättelse 7 Revisorns berättelse 8 Godkännande av balansräkning och resultaträkning 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10 Fastställande av klubbavgift och arvoden för Val av: a. ordförande b. övriga styrelseledamöter och suppleanter c. revisorer med suppleanter d. ombud till Frilans Riks årsmöte e. klubbens valberedning 12 Motioner till klubbens årsmöte 13 Motioner till Frilans Riks årsmöte 13 Förslag och fastställande av verksamhetsplan och budget 14 Övriga frågor 15 Mötet avslutas

2 mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för Styrelsen vill under verksamhetsåret prioritera följande frågor: Socialförsäkringsfrågor för frilansar/egenföretagare i den pågående utredningen Ny strategi för samarbetet med arbetsplatsklubbar Frukostmöten och seminarier Utbildning Löpande mål för Mälardalens frilansklubb är att värva fler medlemmar och stärka det regionala nätverksarbetet, värna arvodes- och upphovsrättsfrågor samt att se till att information om vilka vi är och vad vi gör når medlemmarna. Socialförsäkringsutredningen Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen presenterar sitt betänkande under Frilansarnas sociala trygghet står på spel vad gäller framtida sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Mälardalens frilansklubb har under det gångna året fortsatt att påverka alltifrån vårt eget Journalistförbund och TCO, till utredningens ledamöter att ha med frilansarnas/egenföretagarnas perspektiv i de framtida trygghetssystemen. I februari 2014 ordnade klubben en utfrågning av fem riksdagsledamöter, följt av en workshop för fackliga representanter från Mälardalen och Frilans riks, Journalistförbundet och TCO. Utfrågning och workshop utmynnade i ett dokument för hur vi under året fortsätter att arbeta med frågan. Ny strategi för samarbete med arbetsplatsklubbar Under 2014 kommer vi intensifiera samarbetet med arbetsplatsklubbarna i Mälardalsområdets distrikt. Dels för att förbättra kunskapen om frilansarnas villkor, dels visa på hur frilansares och anställdas villkor hänger ihop och hur arbetsplatsklubbar kan stötta frilansare. I början av mars är en workshop inplanerad tillsammans med representanter för de distrikt med arbetsplatsklubbar som är verksamma i Mälardalen. Avsikten är att workshopen ska resultera i en ny policy för samarbetet med arbetsplatsklubbarna.

3 Frukostmöten och seminarier Vi prioriterar att ordna fler frukostträffar om möjligt även eftermiddagsträffar - i angelägna ämnen och med aktuella personer inom journalistiken. Ordna utbildningar Vi arbetar fortsatt för att fånga upp medlemmarnas idéer till seminarier och utbildningar och om möjligt genomföra dem i egen regi eller genom Servicebolaget. Regionala nätverk Mälardalens frilansklubb omfattar ett stort geografiskt område Stockholmsområdet, Uppland, Västmanland, Södermanland, Närke och Gotland. En överväldigande majoritet av de aktiviteter vi ordnat de senaste åren har varit lokaliserade till Stockholm. Vi i styrelsen uppmuntrar och hjälper därför medlemmar utanför Stockholm att starta regionala nätverk, som kan ordna lokala aktiviteter. Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg

4 mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/ verksamhetsberättelse för verksamhetsåret sammansättning av styrelsen Gert Lundstedt ordförande Elisabet Wahl vice ordförande och upphovsrättsansvarig Ylva Berlin kassör Margaretha Levander, ledamot Ivan Marcowicz, ledamot Holger Nilén ledamot Suzanne Vikström ledamot Beata Hansson suppleant Kerstin Norberg suppleant Jenny Stadigs, adjungerad ledamot, webbredaktör sammanfattning av året Antalet medlemmar i Mälardalens frilansklubb var den 31 december 2013 totalt 929 personer, varav tre intressemedlemmar. Motsvarande tid 2012 var antal medlemmar i klubben 966, för 2011 var siffran 1 010, 2010 var den 1 009, och för åren 2008 och 2007 var siffrorna respektive Värt att notera är att från och med 2012 anges endast aktiva medlemmar, tidigare år medräknades även pensionärer. Antalet medlemmar minskade under 2013 med cirka 4 procent, vilket är oroande i perspektivet av att frilansarna blir alltfler. Styrelsen har under verksamhetsåret förutom årsmöte och ett konstituerande möte haft sex styrelsemöten. Utöver det har styrelsen arbetat i mindre arbetsgrupper med bland annat arbetsplatsklubbar, regionala nätverk och socialförsäkringsutredningen. Under verksamhetsåret hade Journalistförbundet lovat presentera centrala verktyg för ett effektivt frilansfackligt arbete: en förnyad frilansstrategi och frilansrekommendation, samt ny kalkylator och förhandlingar om ett gemensamt frilansavtal. Tillsammans med landets övriga frilansklubbar lämnade Mälardalen ett gemensamt remissvar på förslaget till ny frilansstrategi. Vi deltog också i diskussionerna kring en ny frilansrekommendation och frilanskalkylator. Förhandlingarna om ett frilansavtal fortsatte under året men utan att en överenskommelse nåddes om ett gemensamt avtal istället för dagens tre avtal för tidningar, tidskrifter och etermedia. Gert Lundstedt ingick tillsammans med Aziza Dhaouadi och Fatima Grönblad i avtalsdelegationen. Därutöver har verksamheten i Mälardalens frilansklubb under året inneburit bland annat ett fortsatt arbetet med socialförsäkringsutredningen, framtagandet av en ny strategi för samarbetet med arbetsplatsklubbarna, uppbyggnaden av regionala nätverk och en tankesmedja. Styrelsen har också satsat på insatser för nya frilansar genom en ABC-kurs, ett välbesökt nyfrilansmingel med mera.

5 Två styrelsemedlemmar, Jenny Stadigs och Nils Resare har lämnat styrelsen under året på grund av flytt och arbetssituation. verksamhetsområden enligt verksamhetsplanen Styrelsen har under året valt att prioritera följande frågor: a) lobba för frilansfrågorna mot den pågående socialförsäkringsutredningen b) Hitta nya strategier för samarbetet med arbetsplatsklubbar, tillsammans med Journalistförbundet och Frilans Riks c) Skapa en tankesmedja med tidigare frilansfackligt aktiva och andra intresserade d) Påbörja ett arbete med statushöjande åtgärder för frilansar e) Ordna föreläsningar, seminarier och mingel Klubbens löpande mål är att värva fler medlemmar, värna upphovsrätten och frilansarvodena samt se till att information om oss når medlemmarna. a) socialförsäkringsutredningen Redan under 2012 inledde styrelsen ett arbete med att påverka den pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Under 2013 och början av 2014 har styrelsen arbetet vidare med frågan om socialförsäkringarna och frilansarna social trygghet. Arbetet har främst inriktats på att försöka bearbeta den statliga Socialförsäkringsutredningen. Träffar har skett med flera enskilda ledamöter i utredningen som samtliga varit mycket intresserade av våra åsikter och också delat vår syn på den problematik som finns. Arbetet med Socialförsäkringsutredningen under verksamhetsåret avslutades med ett seminarium den 5 februari som hölls på Journalistförbundets kansli. Fem ledamöter (V, S, MP, FP, M) från utredningen var på plats och diskuterade både själva sakfrågan och hur utredningens arbete går. Det fanns en samsyn bland de närvarande politikerna när det gäller svårigheterna med att sy ihop en socialförsäkringslösning som innefattar alla. Efter politikersamtalet arrangerades en workshop om hur frågan nu ska drivas vidare. SJF representerades av Jonas Nordling och Anita Vahlberg, TCO av Åsa Forsell och Frilans riks av sin ordförande Jennie Larsson. Antalet medlemmar som dök upp var inte särskilt stort, men Gert Lundstedt och Elisabet Wahl, som arrangerat seminariet, bedömer ändå seminariet som mycket lyckat. Mälardalen knöt nya kontakter direkt in i utredningen och fick även en del tips på strategier och eventuella samarbetspartners i den aktuella frågan. b) nya strategier för samverkan med arbetsplatsklubbar Före 2013 har styrelsen regelbundet gjort besök på Journalistförbundets olika arbetsplatsklubbar. Det konkreta resultatet av dessa besök har varit relativt klent. Under året har en grupp inom styrelsen (Gert Lundstedt, Holger Nilén och Suzanne Vikström) diskutera nya arbetsformer för samverkan med arbetsplatsklubbar. Gert Lundstedt besökte under året vid tre tillfällen den fackliga introduktionskursen på Djurönäset och informerade om vikten av samarbete med arbetsplatsklubbarna. Vi vill nu få till ett mera varaktigt och bättre samarbete genom att visa på de verktyg som faktiskt finns för detta. Under våra besök på arbetsplatserna insåg vi till exempel att klubbarna inte visste att de hade rätten att förhandla om storleken på frilansbudgeten på sina medier. Journalistförbundet har också nu presenterat Frilanskalkylatorn, med vilken det går att räkna fram ett arvode som motsvarar vad en anställd tjänar. En ny frilansrekommendation har också presenterats. En omarbetning av frilansstrategin är på väg och förhandlingarna om ett nytt frilansavtal är snart avslutade. Vi vill även visa på positiva samarbeten som med Eken och Nerikes Allehanda.

6 För att komma vidare i samarbetet arrangeras en workshop under rubriken Vassa verktyg för samarbete - om samarbete mellan frilans- och arbetsplatsklubbar. Datum för workshopen är den 6 mars, inbjudna är Journalistförbundets sex distriktsordföranden, som vardera tar med sig en eller två representanter för sina klubbar. Den så kallade arbetsplatsgruppen inom Mälardalens frilansklubbs styrelse deltar också. En särskild processkoordinatör håller ihop workshopen och en sekreterare sammanställer materialet. Sammanställningen, som sedan skickas ut till alla deltagarna, blir ett dokument som vi alla kan arbeta vidare efter. c) skapa en tankesmedja Arbetet med tankesmedjan (som mest drivits av Suzanne Vikström) har hittills lett till en lista med åtta namn. Tanken bakom smedjan är att förhindra en brain drain i klubben och i stället få tillgång till värdefull kunskap och backup till styrelsen. I tankesmedjan ingår tidigare fackligt aktiva medlemmar. d) statushöjande åtgärder Klubbens arbete för att höja frilansarnas status på arbetsmarknaden har påbörjats. Bland annat handlar det om att föra fram betydelsen av det publicistiska arbete som frilansjournalister bidrar med. Detta påverkansarbete kommer att göras i olika former. Avsikten är att på sikt få medieorganisationer att förbättra frilansarnas villkor och arvoden. Vi vill också hitta vägar för att påverka de medieägare som ytterst är ansvariga för arvoderingen av frilansare. Vi har tidigare lagt en motion om att utreda vem som bör förhandla med medieägarna. Denna har dock inte antagits av Journalistförbundet, varför vi återkommer med denna motion (se motioner). Vi har under året jobbat med att få viktiga frilansverktyg på plats som kan hjälpa oss i arbetet med att höja frilansarnas status och arvoden. Vi har i remisser, diskussioner och vid seminarier lämnat synpunkter på frilansstrategin (som ännu inte är klar trots att den länge utlovats), kalkylatorn och ett nytt frilansavtal. Vi hoppas att alla delar snart är på plats och blir ett välkommet stöd i vårt fortsatta arbete att förbättra villkoren för frilansarna. Vidare har vi genomfört ett frukostmöte under rubriken I huvudet på en redaktör med veckans Affärer och CIO Sweden (se nedan under e). Under året har vi också deltagit i en utbildningsdag med Servicebolaget om bolagets sätt att arbeta. Vi har också lagt en motion om just Servicebolagets arbete (se motioner). e) föreläsningar, seminarier och mingel På Frilansdagen på Poppius journalistskola den 7 maj delade Mälardalens frilansklubb (Margaretha Levander och Ylva Berlin) bord med SJF och informerade de runt 300 eleverna om såväl fackliga som praktiska frilansfrågor. Den maj arrangerades ännu en fotokurs (Kerstin Norberg ansvarade). 17 frilansjournalister deltog i utbildningen, som hölls på Birkagården på Karlbergsvägen. Fotografen och frilansjournalisten Hasse Hedström höll även denna gång i kursen, som omfattade en och en halv dag. Kursens första timme ägnades, för dem som behövde det, åt genomgång av de tekniska funktionerna på deltagarnas respektive kameror. När det blev dags för praktiska övningar fick deltagarna jobba två och två. Kursen var mycket uppskattad av deltagarna, och det framkom önskemål om en uppföljningskurs ägnad åt efterbehandling av bilder. Mälardalens frilansklubb (genom Gert Lundstedt) startade (den 13 september) höstens serie frukostseminarier med att bjuda in frilansjournalisten och författaren Kajsa Ekis Ekman för att tala om och diskutera hennes nyligen utkomna bok Skulden Eurokrisen sedd från Aten. Ett tjugotal medlemmar från Mälardalen kom till Journalistförbundets lokaler på Vasagatan 50. Gert Lundstedt

7 samtalade med Kajsa Ekis Ekman och publiken bidrog till att göra frukostmötet till ett öppet samtal om alltifrån journalistikens villkor och möjligheterna att finansiera ett bokprojekt som tog två år att genomföra, till att diskutera bokens innehåll. Fredrik Nejman och Mikael Bergling presenterade den nya Frilanshandboken på Mälardalens frukostseminarium som hölls den 8 oktober i SJF:s lokaler. (Margaretha Levander arrangerade). Uppslutningen var god och deltagarna bjöds på frukost samt erbjöds att köpa Frilanshandboken till ett reducerat pris. Efter ett initiativ från Mälardalens frilansklubb (Ivan Marcowicz) ordnade Servicebolaget den 17 oktober en välbesökt kurs om offentlig upphandling på Hartwickska huset. Upphandlings-Sverige är en bransch som omsätter omkring sex miljarder kronor om året. Kursledaren Florence Oppenheim, frilans från Göteborg, främsta råd om man ska ge sig in och tävla var att samarbeta, i frilanskollektiv eller med mediabyråer eller liknande företag. Att delta i offentliga upphandlingar ter sig för många frilansjournalister som lockande, men samtidigt som alltför komplicerat. Flera av kursdeltagarna förklarade att kursen varit inspirerande och att de nu tänkte kavla upp ärmarna och leta lämpliga upphandlingar. Den 23 oktober anordnade Holger Nilén, Elisabet Wahl och Suzanne Vikström en omarbetad repris på förra årets populära ABC-kurs för nya frilansar. I år förtydligades i inbjudan att kursen var för purfärska frilansar, de som funderat på, var i startgroparna eller hade frilansat i max ett år. Även ickemedlemmar välkomnades. Över 40 personer anmälde sig och 35 kom. Det stora dragplåstret var även i år Camilla Björkman, tidigare frilans men nu chefredaktör för Driva Eget, som föreläste om försäljning. Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling berättade om aktuella frågor, som frilansavtalen, frilansrekommendationen och frilanskalkylatorn. Även Servicebolaget och ombudsmannen Håkan Danielsson Wahl deltog. Elisabet Wahl och Suzanne Vikström avslutade kursen med att berätta om upphovsrätt, Arvodesguiden, alla olika kanaler i sociala medier och sajter som frilansar kan ha nytta av, samt om Mälardalens arbete. I anslutning till ABC-kursen anordnades ett mingel för nya eller blivande frilansar. Årets upplaga hölls på Söders Hjärta. Elever från många journalistutbildningar var inbjudna och dök också upp. Sammanlagt kom ungefär 70 personer och styrelsen fick svara på frågor om allt från hur man skaffar F-skattsedel till hur man bäst skriver artikelförslag och förhandlar arvode. Den 22 januari kom ett sextiotal till presentationen av kalkylatorn, som hölls på Sveriges Radio och arrangerades av Mälardalen tillsammans med Journalistförbundet. En av arrangörerna var Gert Lundstedt. Med tanke på att båda klubbarna har tusen medlemmar så betyder det att många, de allra flesta, inte kom. Efter presentationen genomfördes ett seminarium om säljteknik med Camilla Björkman. Veckans Affärers chefredaktör Ulf Skarin och CIO Swedens chefredaktör Alexandra Heymowska var inbjudna som talare på Mälardalens frilansklubbs (arrangerat av Margaretha Levander) frukostseminarium I huvudet på redaktören, som gick av stapeln 30 januari (2014). Seminariet var det första i en planerad serie på temat omvärldsbevakning. Tanken är att klubben regelbundet ska bjuda in aktuella redaktörer som är intresserade av att få kontakt med duktiga frilansjournalister. De nästan 30 frilansare som deltog i det första seminariet fick, förutom kaffe och macka, ta del av vad som händer just nu på Veckans Affärer och CIO Sweden, behovet av frilansmaterial och praktiska tips om du är intresserad av uppdrag på någon av dessa tidningar. f) övrigt regionala nätverk

8 Den här frågan har inte riktigt utvecklats som styrelsen har hoppats på. Styrelsen har arbetat en del med det här, men ännu har vi inte hittat någon fast struktur kring nätverken. Styrelsen fortsätter arbetet under nästa verksamhetsår. upphovsrätt Upphovsrätten har fortsatt vara en ständigt närvarande fråga. Elisabet Wahl har varit upphovsrättsansvarig i styrelsen och har under året svarat på många frågor från medlemmar som fått oskäliga avtal skickade till sig eller som har haft mer generella frågor kring hur man värnar sin upphovsrätt. Något seminarium eller frukostmöte på temat har inte hållits detta verksamhetsår. Planering pågår för att hålla ett frukostmöte under första halvan av nästa verksamhetsår. yrkesetik Mälardalen har också deltagit i diskussionerna kring moderniseringen av de yrkesetiska reglerna. Klubbstyrelsen har också lämnat in sina förslag till förändringar av reglerna till Journalistförbundet och Yrkesetiska nämnden, YEN. coachning I ett pilotprojekt inom Mälardalens frilansklubb erbjöd den professionella coachen Carsten Nilsson 3 5 coachningspass till priset av 16 kronor exklusive moms per gång. Intresset för coachningsprojektet var stort, mer än 30 ansökningar kom in. Av dessa fick tio frilansar möjligheten at bli coachade under hösten/vintern/våren En utvärdering av projektet görs i vår, Därefter bjuds coachen in till ett styrelsemöte för att diskutera om en eventuell fortsättning av coachningen. Styrelsen fattar beslut i frågan senast i september. malardalensfrilansklubb.se Mälardalens frilansklubbs sajt har flyttats över till ett webbhotell som Journalistförbundet tillhandahåller. Journalistförbundet tar därmed över alla driftkostnader för sajten.

9 Mälardalens frilansklubb Budget 2014 Budget 2014 Kontohändelse Benämnning Kostnader Intäkter 1000 Medlemsavgifter ,00 öresutjämning 2000 Förvaltning 2100 Årsmöte , Styrelsearbete , Frilans Riks årsmöte , Löpande kommunikation med SB, Riks och SJF 2 000, Revision 1 500, Utåtrikad medlemsverksamhet 3100 Seminarier,kurser/föreläsningar , Mingel , Upphovsrätt 3 000, Värva nya medlemmar (förutom kurser och mingel) 4 000, Arvodesguiden , , Information 4100 E-postlista och medlemsutskick 5 000, Hemsida 5 000, Intern verksamhet, strategi mm 8100 Samverkan med arbetsplatsklubbar , Tankesmedja/erfarenhetsbank 2 000, Socialförsäkringsutredningen 8 000, Strategi- och kampanjarbete - arvoden, frilansares status m.m , Övrigt 4 000, Adminstration 9200 Redovisningstjänster , Bankkostnader 1 000, Postfack 875, Övrigt 1 000, , ,00 Resultat ,00 Timkostnaden räknas ut genom att lägga på sociala avgifter på timarvodet. Timmar i verksamhet blir då 300 kr * ca 1,33 = 400 kr. Styrelsearbete 200 kr * ca 1,33 = 266 kr. Blad1 Blad2 Blad3

10 Mälardalens Frilansklubb Räkenskapsår Period: Balansrapport ÅRL Sida 1(1) Utskrivet :36 Senaste vernr A 62 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1630 Skattekonto 0,00 0,00 7,00 7, Interimsfordringar , , , ,00 Summa kortfristiga fordringar , , , ,00 Kassa och bank 1940 Övriga bankkonto , , , , Sparkonto Företag , , , ,80 Summa kassa och bank , , , ,99 Summa omsättningstillgångar , , , ,99 SUMMA TILLGÅNGAR , , , ,99 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , , Redovisat resultat , , ,20 154,41 Summa eget kapital , ,40 154, ,99 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , ,00 0, , Personalens källskatt , , , , Avräkn sociala avgifter , , , , Upplupna arvoden , , ,00 0, Upplupna sociala avgifter , , ,67 0, Övr upplupna kostn, förutbet intäkter , , , ,00 Summa kortfristiga skulder , , , ,00 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , , ,99 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Mälardalens Frilansklubb Räkenskapsår Period Resultatrapport Sida 1(2) Utskrivet :43 Senaste vernr A 62 Period Period fg år RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3010 Medlemsintäkter , , Intäkter Arvodesguiden , , Kurser 2 550,00 0, Öresutjämning 2,16 5,11 Summa nettoomsättning , ,11 Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 0, ,00 Summa övriga rörelseintäkter 0, ,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER , ,11 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4010 Inköp material och varor 0, ,28 Summa råvaror och förnödenheter 0, ,28 BRUTTOVINST , ,83 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra , , Övr kostnader hyrd lokal -500,00 0, Förbrukningsinventarier 0, , Resor -433,00 0, Kost och logi , , Förtäring , , Kontorsmaterial 0,00-318, Datakommunikation , , Porto 0,00-986, Revisionsarvode 1 100, , Redovisningstjänster , , Bankkostnader -953, , Övriga köpta tjänster , , Div övr kostnader 0, ,00 Summa övriga externa kostnader , ,00 Personalkostnader 7010 Löner , , Periodiserade arvoden 0, , Arbetsgivaravgifter , , Periodiserade arb.givaravg 0, , Arbgivaravg arvoden , , Representation intern 0, , övriga kostnader intern 0,00-894,89 Summa personalkostnader , ,19 Finansiella poster 8310 Ränteintäkter 1 167,05 585,75 Summa finansiella poster 1 167,05 585,75

12 Mälardalens Frilansklubb Räkenskapsår Period Resultatrapport Sida 2(2) Utskrivet :43 Senaste vernr A 62 Period Period fg år Årets resultat 8999 Redovisat resultat 154, ,61 Summa årets resultat 154, ,61 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER , ,11 BERÄKNAT RESULTAT -0,0 0 0,00

13 mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/ motionerna 1. Motion om att utreda vem som bör förhandla med medieägare Nivåerna på frilansarvodena är enligt rundfrågningar bland frilansmedlemmarna den frilansfråga de flesta vill att Journalistförbundet ska prioritera högst. Frilansarvodena har också stått stilla eller sänkts på många redaktioner de senaste tio åren. När frilanskalkylatorn presenterades tidigare i år uppgavs en årsfakturering på runt kronor för en frilans motsvara vad en anställd tjänar. Något ytterst få frilansare kommer upp i. Det är vanligtvis medieägare och redaktionsledningar som fattar beslut om vilka frilansarvodesnivåer som ska gälla för deras publikationer. Ofta bestämmer de en rambudget per tidningssida eller per producerad minut etermedia. Denna rambudget stämmer dock sällan överrens med Journalistförbundets frilansrekommendation. Storleken på denna rambudget är helt avgörande för den enskilde frilansjournalistens möjlighet att få anständigt betalt. De redaktörer som frilansarna har kontakt med har oftast bara marginella möjligheter att påverka nivån på arvodet. Vikten av att förhandla direkt med dem som har budgetansvar var också något som lyftes fram från flera olika håll under Journalistförbundets framtidskonferens. Ändå har frilansklubbarna bara indirekta, eller inga, möjligheter att förhandla om arvodesnivåerna med medieägarna. Frilansklubbarna får idag gå omvägen via Journalistförbundets arbetsplatsklubbar eller ombudsmännen på kansliet, men vi är osäkra på hur många om ens några kontakter som tas med dem som faktiskt har budgetansvar. När det gäller samverkan med arbetsplatsklubbarna är tanken idag att frilansklubbarna genom att kontakta arbetsplatsklubbarna ska förmå Journalistförbundets representanter på arbetsplatsen att påverka ledningen att höja frilansnivåerna. Mälardalens frilansklubbs erfarenhet är dock att det arbetet inte har varit särskilt fruktbart och att frilansfrågorna ofta hamnar långt ner på arbetsplatsklubbarnas prioriteringslistor (mer om det i separat motion). I den nuvarande uppdelningen mellan Journalistförbundets frilansklubbar och förbundets kansli tror vi också att det bara är kansliet som har mandat att direkt förhandla med medieägarna. Om det görs något sådant arbete, hur det i så fall går till och hur effektivt det är, är oklart för oss i Mälardalens frilansklubb. Vi yrkar därför: att Journalistförbundets arbete med att påverka frilansarvodena utreds av Frilans Riks och förbundsstyrelsen och att en strategi för hur arbetet ska bedrivas tas fram. Bland de frågor som bör beaktas är: Hur frekvent förhandlar förbundet med medieägarna/de med budgetansvar om nivån på frilansarvodena?

14 Hur många medieägare uppvaktas årligen av Journalistförbundet? Hur bör detta arbete bedrivas i framtiden? Bör representanter för frilansklubbarna delta vid förhandlingarna med medieägarna? Bör frilansklubbarna själva förhandla direkt med medieägarna? att uppföljningar sedan görs beroende på hur strategin och arbetet fungerar i praktiken. att Frilans Riks årsmöte antar motionen och skickar den vidare till kongressen. Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg 2. Motion om att utreda hur arbetsplatsklubbar kan arbeta effektivare med frilansfrågor Under 2012 och 2013 hade Mälardalens frilansklubb enligt verksamhetsplanen som prioriterat mål att stärka samarbetet med arbetsplatsklubbarna. Dels för att förbättra frilansarnas arvoden och villkor, dels för att lyfta fram att fastanställda och frilansare har ett fackligt gemensamt intresse av att driva frilansfrågorna tillsammans. Under 2013 har vi tillsammans med Frilans Riks och Journalistförbundet prioriterat arbetet med att hitta nya strategier för samarbetet med arbetsplatsklubbarna. Tyvärr visade våra kontakter och besök på arbetsplatsklubbarna att kunskapen där är närmast obefintlig om frilansarnas arbetsvillkor och de verktyg som finns för att driva frilansfrågorna som exempelvis arbetsplatsklubbarnas rätt att förhandla om frilansbudgeten på arbetsplatsen. Vår bild är att arbetet med frilansvillkoren ofta hamnar långt ner på arbetsplatsklubbarnas prioriteringslistor. Tidigare fanns en handlingsplan för hur arbetsplatsklubbar och frilansklubbar kan arbeta tillsammans. Den skrotades för att omarbetas och inarbetas in i den nya frilansstrategin som i skrivande stund ännu inte är på plats. Men vår förhoppning är att den inte kommer att bli lika okänd som handlingsplanen, och behöver stramas upp för att tydligare lyfta fram hur vi kan arbeta effektivt och med konkreta mål. Mälardalens frilansklubbs arbete 2012 tog stora resurser i anspråk i tid och pengar trots att vi bara hann besöka ett fåtal av region Mälardalens totalt 70-tal klubbar. Det är nödvändigt att Journalistförbundet centralt tar ett större ansvar för att hos arbetsplatsklubbarna styrelser väsentligt höja kunskapsnivån om frilansarnas villkor och de verktyg som finns för att arbeta med frilansvillkoren. Därför yrkar vi: att förbundsstyrelsen beslutar att Journalistförbundet centralt, tillsammans med arbetsplatsklubbar och frilansklubbar, skyndsamt utreder hur ett fungerande och effektivt arbete med frilansfrågor kan se ut hos arbetsplatsklubbarna. att en sådan utredning framför allt fokuserar på hur arbetsplatsklubbarna kan arbeta för skäliga frilansarvoden, bevaka frilansars upphovsrätt och samverka med frilansar och frilansklubbar (i denna prioritetsordning). att utredningen ska utmynna i en strategi och/eller handlingsplan för konkret arbete hos arbetsplatsklubbarna med de mest prioriterade frilansfrågorna. att Journalistförbundet sedan årligen genomför en uppföljning av hur alla arbetsplatsklubbar har arbetat med frilansfrågorna under året.

15 att Frilans Riks årsmöte antar motionen och skickar den vidare till kongressen. Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg 3. Motion om att rekrytera en frilansombudsman De senaste åren har Journalistförbundets frilansstrategiska arbete förbättrats avsevärt jämfört med hur det varit tidigare. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det vi upplever som främsta brist är bristen på frilansperspektiv i det vardagliga arbetet och att frilansarnas frågor inte har samma självklara angelägenhet som de tillsvidareanställdas. Det är svårt att veta vem på kansliet man ska vända sig till och de svar man får vittnar ofta om okunskap om frilansars villkor och brist på visioner och idéer om hur frilansfackligt arbete kan drivas. Vi tror att förbundets arbete inom det här området skulle förbättras avsevärt om det fanns en person med helhetsansvar för frilansfrågor. Erfarenheter från andra fackförbund och andra organisationer visar att när man vill höja kompetensen inom en specifik fråga räcker det inte bara med att utbilda befintlig personal utan man bör också tillföra kompetens utifrån. Det innebär inte bara att den här kompetenshöjningen blir omedelbar, utan också att kompetensen och det nya perspektivet lättare sprider sig och får verkligt fäste inom organisationen. Enligt oss är det i dag ett gynnsamt läge att rekrytera frilansmedlemmar, många frilansare är oroliga för sin framtid men ser samtidigt gemensamma lösningar och gemensam kamp som en bra väg att gå. Därför är det viktigt att de frilansare som inte är medlemmar i Journalistförbundet så snart som möjligt helst redan i går ser tydliga insatser från vår sida. Därför yrkar vi: att Journalistförbundet snarast möjligt anställer en ombudsman helt inriktad på frilansfrågor. att Frilans Riks årsmöte antar motionen och skickar den vidare till kongressen. Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg 4. Motion om att utreda behovet av Arvodesguiden Det har gått nästan sex år sedan Arvodesguiden startades, och tjänsten lyfts ofta fram som ett mycket värdefullt verktyg för frilansjournalister. Tanken är frilansare dels ska rapportera in vad de själva fått i betalt av olika uppdragsgivare och dels kontrollera hur mycket olika tidningar har betalat kollegorna. Rapporterna ska vara ett stöd för att öka arvodena, och för att ge en realistisk bild av läget på marknaden. I praktiken är det emellertid enbart en mindre del av de anslutna frilansarna som använder sig av tjänsten. Förra året hade Arvodesguiden sammanlagt 380 unika besökare, ca en femtedel av det totala antalet frilansare i förbundet. Jämfört med 2012 så sjönk antalet användare under förra året

16 med drygt 10 procent. Värt att notera är dock att antalet besök ökade, från 1089 till Guiden som administreras av en styrgrupp bestående av tre personer finansieras gemensamt av Frilans Riks, Mälardalens frilansklubb, Västra frilansklubben och Frilans Syd. Gruppen sammanträder via Skype och Arvodesguiden har en relativt liten budget, ca kronor. Det begränsade antalet användare gör emellertid ändå att kostnaden hamnar på nästan 80 kronor per person. Är det här en rimlig kostnad, eller finns det andra områden där pengarna skulle göra större nytta? Det finns flera frågor som kan ställas om tjänsten. Vilken nytta har användarna av Arvodesguiden? Är antalet rapporter tillräckligt många och färska för att ge en bra bild? Finns det några risker med Arvodesguiden? Kan den i praktiken bidra till att oerfarna frilansare sänker sina krav på arvoden? Är det möjligt att på det här sättet jämföra arvoden, eller borde fler parametrar vägas in? Varför är det inte fler medlemmar som använder tjänsten i dag? Därför yrkar vi: att en utvärdering av nyttan och behovet av Arvodesguiden genomförs under att resultaten från utvärderingen ställs i relation till kostnaderna för att driva Arvodesguiden. att resultaten presenteras i en rapport senast i slutet av Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg

17 5. Motion om att göra Servicebolaget till ett utbildningsbolag Vår bild av Servicebolaget är att kundnyttan idag är låg. Vi tror att de resurser som Servicebolaget får skulle kunna användas på ett bättre sätt. Större kundnytta och bättre renommé kan locka medlemmar till både Journalistförbundet och Servicebolaget. Kurserna är mycket uppskattade och borde utgöra bolagets kärnverksamhet. Branschkrisen har lett till innovation på medieföretagen - men inte bland frilansar. Frilansar som får rätt utbildning kan förnya journalistiken och öka sin lönsamhet. Det finns goda förutsättningar att höja kundnyttan för Servicebolagets cirka 1800 medlemmar. Bolagsstyrelsen måste identifiera vilka av bolagets tjänster som ger hög utväxling i form av upplevd kundnytta. Dagens kurser syftar till att stärka frilansar i deras nuvarande affärsmodell. Det är ett problem eftersom den leder till låga inkomster och dold arbetslöshet. Facit finns i förbundets inkomststatistik som visar att frilansarna tjänar minst av alla yrkesverksamma medlemmar. Det är problematiskt att Servicebolagets kursutbud handlar så mycket om att frilansar ska bli bättre på att marknadsföra och klara av sin gamla affärsmodell - trots att den generellt leder till dold arbetslöshet och stadigt sjunkande inkomster. Vid sidan av dagens grundläggande kurser borde bolaget ordna vidareutbildningar på upp till 10 dagar med syfte att ge frilansar verktyg att ta sina företag i nya riktningar. Den som fått ett nytt arbetsredskap för sin journalistik kan snabbt omsätta det i nya intäkter, förutsatt att kurserna är praktiska och tillräckligt djupgående. Bolagsstyrelsen bör definiera verksamheten och utifrån den skriva arbetsbeskrivningar. Därför yrkar vi: att Mälardalens årsmöte ger i uppdrag till Frilans Riks att verka för att Servicebolagets styrelse utreder verksamheten med inriktningen att Servicebolaget utvecklas till ett utbildningsbolag för frilansjournalister, med syfte att stärka frilansarnas konkurrenskraft på journalistmarknaden. att motionen skickas vidare till Frilans Riks årsmöte. Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg

18 6. Motion om lägre avgifter på pensionssparande till Mälardalens frilansklubbs årsmöte 2014 Vi frilansares och andra egenföretagares privata pensionssparande är ofta eftersatt. Till skillnad från de långvarigt anställda får vi inte pensionspengar avsatta varje månad. Varje månad betalar så gott som alla seriösa arbetsgivare in 4,5 procent av bruttolönen. För en person med kr i månadslön är det kr i månaden, eller drygt om året. Att vi måste spara till vår egen tjänstepension känner många till. Vad som är mer obekant är att vi egenföretagare i genomsnitt måste betala in cirka 20 procent mer till pensionsförvaltarna för att hålla jämna steg med de anställda. Detta beror på att de anställda får tillgång till låga förvaltningsavgifter genom det framförhandlade ITP-avtalet, medan vi utanför kollektivavtalet är hänvisade till den öppna pensionsmarknaden där de procentuella avgifterna under 2013 var dubbelt så höga. Collectum, som är arbetsmarknadsparternas tjänstepensionsorganisation, gjorde en uträkning åt TCOtidningen och tidskriften Pensioner & Förmåner förra året. Det visade sig att en anställd 30-åring med i månadslön kommer att få ett betydligt större pensionskapital än sin frilansande kollega, även om frilansaren sätter in samma summa som den anställde får inbetald varje månad. Skillnaden är när de bägge journalisterna är 67 år. Den beror på att den högre avgiften äter upp kr mer för egenföretagaren, än vad den gör för den anställde. Uträkningen bygger på antaganden om inflation och avkastning och är inte exakt, men ger en tydlig fingervisning om hur en dubbelt så hög avgift kan påverka det placerade kapitalet. Det är inte otänkbart att flera fackförbund med många egenföretagare skulle kunna gå samman och förhandla fram avgifter i nivå med de anställdas, detta i kraft av sin sammanlagda storlek. 25 fackförbund samarbetar redan om de anställdas pensioner inom PTK, och egenföretagarna är en växande grupp. Om det skulle vara möjligt att knyta de lägre avgifterna till ett fackligt medlemskap skulle den lägre avgiften dessutom fungera som ett rekryteringsargument för en annars ganska svårflirtad grupp företagarna. I syfte att åstadkomma högre pensioner till frilansare och ett fack med fler medlemmar föreslår jag årsmötet att ge styrelsen i uppdrag:... att starta ett arbete inom Journalistförbundet som siktar på att frilansmedlemmarna får lika låga avgifter på sitt pensionssparande som de anställda har i sitt tjänstepensionssparande.... att påbörja arbetet genom att ta motionen till Frilans Riks årsmöte. Rickard Jakbo, medlem i Mälardalens frilansklubb Styrelsens svar Den här motionen tar upp ett dolt problem som nog inte så många egenföretagare känner till. Vi tycker därför att det är extra viktigt att vi i Mälardalens frilansklubb och andra delar av Journalistförbundet arbetar för att förändra den här orättvisan. Vi tycker dock att det är viktigt att även lyfta fram att PP Pension arbetar med de här frågorna på uppdrag av oss i Journalistförbundet. Därför yrkar vi i styrelsen bifall till motionen, men med följande tillägg: Två nya att-satser: att PP Pension uppmanas att redovisa vad bolaget i dag gör för att ta fram förmånliga villkor för frilansföretagare. att PP Pension får en central roll i arbetet att hitta samarbetspartners som också representerar småföretagare. Om dessa två att-satser föreslår vi också att Mälardalens styrelse får i uppdrag att lägga i ett förtydligande stycke om PP Pension i själva motionstexten så att det blir tydligt varför två att attsatserna berör dem.

19 Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg

20 MOTION FRÅN MÄLARDALENS FRILANSKLUBB OM EN RIKTAD SATSNING PÅ FORSKNING, ANALYS OCH DEBATT Svenska Journalistförbundet behöver bra och tydliga kanaler till forskning och till aktuell samhällspolitisk debatt. Dessutom behövs en struktur för att uppmuntra och ge tips om relevant forskning om förändringen av journalisternas och journalistikens villkor. SACO var som facklig organisation tidigt ute med att i den samhällspolitiska debatten och gör regelbundet samhällspolitiska analyser som får medialt genomslag. Under 2013 startade även Ledarna en samhällspolitisk enhet. Även TCO har byggt upp en avdelning för samhällspolitik och analys. SJF har kanske inte storleken och resurserna att klara av en motsvarande satsning. Däremot bör förbundet aktivt söka samarbete med exempelvis TCO:s avdelning för samhällspolitisk analys. Förbundet bör även stötta relevanta forskningsansatser. Det kan ske dels genom direkt ekonomiskt stöd, exempelvis stipendier, men framför allt genom att ge uppslag till uppsatsämnen genom att och hålla uppe en levande diskussion med forskarsamhället, till exempel i form av seminarier med forskare och doktorander med anknytning till mediaområdet. Mälardalens frilansklubb föreslår därför: att SJF ställer samman en idékatalog över forskningsuppslag i behov av analys och debatt. att en sådan idékatalog fokuserar på forskning om konsekvenserna för den enskilde journalisten och för journalistiken vid exempelvis nedskärningar på redaktioner, utarmning av resurser, urgröpta frilansarvoden, samt utvecklingen med allt fler bemanningsföretag inom mediasektorn. att motionen skickas vidare till Frilans Riks årsmöte. Stockholm den 20 februari 2014 Styrelsen för Mälardalens frilansklubb Gert Lundstedt, Elisabet Wahl, Ylva Berlin, Margaretha Levander, Ivan Marcowicz, Holger Nilén, Suzanne Vikström, Beata Hansson, Kerstin Norberg

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015! mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/2 2014 dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan 18.00-20.30 (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/2 2013 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils

Läs mer

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin Arbetsmarknaden för journalister har under flera år gått mot fler osäkra anställningar, fler tillfälligt anställda eller inhyrda och fler uppdragstagare samtidigt som antalet arbetstillfällen minskat.

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012 mälardalens frilansklubbs årsmöte 7/3 2012 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Göran

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Protokoll Årsmöte 20100309 Hotel Anglais, Stockholm 1 Mötets öppnande Peter Mild öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötesordförande

Protokoll Årsmöte 20100309 Hotel Anglais, Stockholm 1 Mötets öppnande Peter Mild öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötesordförande Protokoll Årsmöte 20100309 Hotel Anglais, Stockholm 1 Mötets öppnande Peter Mild öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötesordförande Peter Mild föreslås och väljs. 3 Val av sekreterare för

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

VASSA VERKTYG FÖR SAMARBETE En workshop om samarbete mellan frilans- och arbetsplatsklubbar

VASSA VERKTYG FÖR SAMARBETE En workshop om samarbete mellan frilans- och arbetsplatsklubbar DOKUMENTATION AV VASSA VERKTYG FÖR SAMARBETE En workshop om samarbete mellan frilans- och arbetsplatsklubbar Genomförd den 6 mars 2014 i Styrelserummet, Journalistförbundet, Vasagatan 50 Arrangör: Mälardalens

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist sandy, Joel Andersson ali, Anders Lindgren killbom, Simon

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26/3-06

Protokoll styrelsemöte 26/3-06 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 26/3-06 Plats: Sverok GävleDalas kansli. Närvarande: Peter Engström, Andreas Hallqvist, Freddie Juza,

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist Om undersökningen Fältperiod: 10 augusti 16 september 2015 Omfattning och urval: Totalundersökning

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna.

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios Protokoll 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. 2 Val av mötesordförande Peter Mild föreslås och väljs enhälligt. 3 Val av sekreterare

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer