Aboa - Vårt Åbo. Tulipa ABOA Turku är kulturhuvudstadsårets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aboa - Vårt Åbo. Tulipa ABOA Turku är kulturhuvudstadsårets"

Transkript

1 Aboa - Vårt Åbo Svenska folkpartiets kommunorganisation i Åbo r.f Juni 2011 Medlemstidning Foto: Åbo Stad/Arto Takala Tulipa ABOA Turku är kulturhuvudstadsårets egen blomma Åbo 2011-trädgårdstävlingen pågår som bäst. Den största trädgårdstävlingen som någonsin ordnats i Åbo pågår som bäst. Den första utvärderingen av trädgårdarna genomfördes i början av månaden av områdesjuryerna och prisnämndens första utvärderingsperiod pågår till slutet av maj. Tävlingsbidragen ska lämnas in före den 15 juni. Stadsplanering och miljö.

2 Sid 2 LEDARE Språkbrukstillägg Ett flertal inlägg i media på senare tid visar på hur svårt att få service på svenska i Åbo, trots det tvåspråkiga tillväxtcentrats målsättning att vara en kundvänlig, serviceinriktad stad. Vad detta kan bero på låter vi vara för denna gång och istället försöker vi se framåt. Hur göra det intressantare att ge service även på svenska? Aboa - Vårt Åbo Heta grytor Sedan ett antal år tillbaka betalar Åbo ut ett språktillägg till de anställda som kan svenska. Men det nuvarande språktillägget är till sin utformning ett passivt tillägg, som utgår från ett någon gång införskaffat språkintyg. Språktillägget har inget att göra med om man behöver språket i sitt arbete och inte heller på om man använder språket eller inte. I det kommunala kollektivavtalet konstateras att Tjänsteinnehavare/ arbetstagare kan betalas ett språktillägg som hör till den ordinarie lönen om uppgifterna förutsätter att den anställde utöver sitt modersmål behärskar det andra inhemska språket..., och språkkraven inte har beaktats i den uppgiftsrelaterade lönen. I tillämpningsdirektivet sägs vidare att kommunen själv bestämmer för vilka arbetsuppgifter språktillägget betalas. Mot den här bakgrunden har ett flertal städer och kommunen övergått till att betala ett så kallat språkbrukstillägg. Språkbrukstillägget, som kan ses som ett mer aktiverande tillägg än det nuvarande passiva tillägget, ges för arbetsuppgifter som i regel förutsätter språkkunskaper. Språkbrukstillägget utgår från två principer, för det första att personalen bör ha tillräcklig praktisk, närmast muntlig språkkunskap, och att personalen också i praktiken visar och använder sin språkkunskap i sitt dagliga arbete. Den andra huvudprincipen är att arbetsgivaren betalar en något större ersättning för goda praktiska kunskaper men att även ett sporrande mindre tillägg kan betalas för svagare språkkunskap, förutsatt att språket används aktivt. Språkbrukstillägget är alltså ett graderat tillägg i förhållande till språkbehovet och de praktiska kunskaperna. Lägst i språkbrukstilläggsskalan förutsätts att personen förstår det andra inhemska. Och ovanför basnivån ligger mellannivåerna, dvs. nöjaktiga muntliga kunskaper, goda muntliga kunskaper och goda muntliga och skriftliga kunskaper och högst den mer krävande nivån, dvs. utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Idag betalar staden 21,98 /månad för utmärkta (stora språkprovet) och 15,14 /månad för goda kunskaper i det andra inhemska språket, svenska eller finska. I dagens läge får tyvärr endast en handfull tillägg för utmärkta språkkunskaper, men även tillägget för goda kunskaper betalas endaste till ett fåtal. Exempelvis betalas språkbrukstillägget i Karleby där språkbrukstillägget redan använts ett antal år enligt följande: förstår det andra inhemska språket bra i tal 7,5 /månad, nöjaktiga muntliga kunskaper 15 /mån., goda muntliga 30 /mån., goda muntliga och skriftliga kunskaper 60 /mån. och för utmärkta muntliga och skriftliga 120 /månad. Intresset för att använda båda språken har ökat avsevärt i de kommuner och städer där det tagits i bruk med det nya systemet. Kostnaderna för språkbrukstillägget skulle säkert bli något högre än för det nuvarande passiva språktillägget. Men vinsten i kundvänlig service skulle säkert vida kompensera kostnaderna. Kjell J Wennström Ordförande Svenska folkpartiets kommunorganisation i Åbo r.f. Märklig rubrik? Ja, men den stämmer! Det kokar för fullt i Åbo stads grytor den här våren, både konkret och mer bildligt. Och det råder ingen brist på kockar. I den stora grytan mognar Åbo stads kommande energibeslut. Från början var avsikten att stadens ståndpunkt skulle behandlas enbart i stadsstyrelsens koncernsektion. Åbo stads kommande energilösningar skulle m.a.o. ha fattats i en tämligen liten, men dock politiskt representativ grupp personer (koncernsektionen + Åbo energis styrelse). Sfp framförde genast, att ärendet har en sådan strategisk betydelse att beslutet måste fattas av det högsta politiska organet. Fullmäktige fattar följaktligen beslut i frågan den 13 juni. Frågan är komplicerad då såväl långtgående ekonomiska som miljöpolitiska aspekter väger tungt och ingen önskar bränna fingrarna. Inför Åbos kommande energibeslut finns sålunda mycket hett stoff för en debatt kring alternativa lösningsmodeller som förts fram under våren. Vart leder då den politiska debatten? Läs mer om energifrågan och sfp:s syn på sid 3. I den mindre grytan kokar småbarnens, skolelevernas och åldringarnas måltider. Frågan lyder vem, var och hur den s.k. offentliga maten skall tillredas. Över hela landet sveper en våg av stora centralkök fram. Kök som tillreder över matportioner dagligen. Nu vill beredningen genomföra modellen också i Åbo. Min fasta övertygelse är, att mat som tillreds i så stora kvantiteter ligger väldigt nära det vi kallar industriproducerad mat. Det är säkert helt riktigt att i centralkök kan en jämn kvalitetsstandard garanteras så att alla daghem, skolor och åldringshem får lika smakande mat. Är maten då välsmakande och framförallt näringsmässigt den bästa möjliga är en annan fråga. Stora farhågor ligger också kring möjligheterna att använda närproducerade livsmedel i stor skala. Centralköksmodellen har framlagts som strategi för att affärsverksamheten skall bli lönsam i det kommande nya bolaget. Investeringen i 2 stora centralkök samt anpassandet av nuvarande kök till utdelnings och uppvärmningskök är betydande. Därtill kommer logistikkostnaderna. Vi vill erbjuda våra växande barn och ungdomar hälsosam, välsmakande mat utan onödiga tillsatsämnen. Vi vill att maten tillreds och serveras av personer som med sin dagliga närvaro bidrar till barnens fostran. Jag ställer mig mycket skeptisk till att mat framställd i stora centralkök kan garantera detta. I höst kommer nya heta frågor och då gäller det att hitta det rätta arbis receptet. Christel von Frenckell- Ramberg Fullmäktigeledamot och medlem av stadsstyrelsen Aboa - Vårt Åbo Utgivare Ansvarig utgivare Layout Annonsförsäljning Svenska folkpartiets kommunorganisation i Åbo r.f. Kjell Wennström Andreas Martin Nina Lindholm Linda Lindholm Kontaktchef Sfp i Åboland r.f SFP:s kansli i Åbo Auragatan 1 B, Åbo Fax Nina Lindholm Organisationssekreterare Sfp i Åbo Niklas Mannfolk Riksdagsassistent för Stefan Wallin Tryckeri Ansvar Salon Lehtipaino Tidningens ansvar för fel begränsar sig till annonskostnaden Richard Siivonen Verksamhetsassistent Maria Flemmich Svensk Ungdom i Åboland

3 Aboa - Vårt Åbo Sid 3 Energiekvationen Den framtida energilösnigen många frågor, antaganden, påstående, svar i skrivandets stund är förslaget till fullmäktige ännu öppet. För beslutsfattarna gäller det att välja ett alternativ som på bästa sätt kombinerar miljöaspekter, ekonomi och behov av energi, både värme och el samt tillgång på råvara. Valet är en helhet och därför är det så svårt. Fullmäktige fattade i oktober 2009 de beslut som lett till samarbetsmodellen med TSME, Turun Seudun Maakaasu- ja Energiatuotanto, och det regionala samarbetet med grannkommunerna och Fortum. Fortum kom in i bilden efter en konkurrensutsättning. Åbo Energi, 100% ägt av Åbo stad, förväntas inbringa staden avkastning, i år 14 miljoner som används för service för stadsborna. I praktiken betalar bolaget staden närmare 27 miljoner om man beaktar avkortning av lån, räntor, hyror etc. Likaså är tillgången på råvara och framtida investeringar ekonomiska frågor. Att producera både värme och elektricitet skapar ekonomisk stabilitet. Det här är den ekonomiska sidan. Man kan bygga ett verk med blandbränslepanna och använda sopor (REF), ved, torv och även stenkol som behövs i processen. Det går inte att bränna endast sopor och vill man bränna allt avfall så behöver man en sorteringsanläggning för att få REF. Och vi har förmodligen inte tillräckligt med avfall, om man jämför med svenska lösningar. Att köpa sopor och att transportera ved från övriga delar av Finland eller från utlandet verkar inte heller vettigt eller miljövänligt. Jordgas! Bra alternativ, men när blir det möjligt? Vindkraft! Vattenkraft! Jo Åbo Energi är redan nu med i Svartisen i Norge och i Hyötytuuli. Enligt en framlagd modell inom ett ombildat TSME skulle fjärrvärme och el produceras i Nådendal och ett nytt kraftverk med blandbränslepanna byggas i Nådendal eller i Pansio. Bioenergiverket och avfallsbränningsverket i Oriketo och värmepumpen i Kakola skulle också utnyttjas i framtiden, dvs. anläggningarna med förnybar energi. Alternativet är att staden inte deltar i det regionala samarbetet och bygger 5-6 små verk på olika håll i Åbo. Därmed blir grannkommunerna utanför och måste söka egna lösningar. I en sådan lösning skulle Åbo Energis existerande anläggningar finnas kvar men handeln med Fortum skulle ta slut (Åbo Energi har idag avtal med Fortum). Och får vi tillstånd för att bygga kraftverk i Pansio med tanke på svårigheterna att få olika tillstånd för hamnen? Skulle invånarna tillåta bygget av flera mindre verk inom stadsområdet? Små kraftverk med kapacitet under 20 MW står utanför utsläppshandeln man kunde alltså använda just så mycket kol man vill. Det finns även andra lösningar STÄLLNINGSTAGANDE Åbo stad (Åbo Energi) bereder som bäst energifrågan till fullmäktige. Man skall presentera tre alternativ, för hur energiförsörjning bör skötas i framtiden. SFP:s kommunorganisation i Åbo har diskuterat energifrågan och kommit till följande ställningstagande. SFP i Åbo anser: - att Åbo Energis huvuduppgift är att ansvara för stadens energiförsörjning, distribution av el, fjärrvärme och kyla, på ett tryggt och effektivt sätt. - att Åbo Energi inte behöver producera energin själv, så länge man kan upphandla energin tryggt och säkert till ett fördelaktigt pris. - att Åbo Energi i enlighet med sin huvuduppgift bör försäkra sig om att ha tillgång till flera alternativa energiproducenter för att vid eventuella leveransstörningar inte vara beroende av endast en producent. - att ifall Åbo Energi inte kan upphandla energi från flera än en producent bör Åbo Energi försäkra sig om alternativa energikällor genom egen produktion, t.ex. nuvarande produktionsenheter. Ställningstagandet kan även tillämpas på andra delområden som hör till stadens ansvarsuppgifter. Staden behöver nödvändigtvis inte producera all service själv. Framförallt inte när motsvarande tjänster erbjuds av stadens eget näringsliv, så länge man inte sätter sig i en monopol situation. som på olika sätt kombinerar existerande och planerade verk och pumpar med varierande mängd bränsle eller råvara. Jag är trots allt en lekman i dylika frågor och måste tro på expertis, och väntar på en lösningsmodell som de involverade parterna kan enas om. För mig är det viktigt att vi får en lösning som är realistisk och samtidigt både miljövänlig, effektiv och ekonomsikt hållbar vettig helt enkelt. Den energilösning som Åbo Energi förhandlat fram utgår ifrån att man tar hand om avfall, utnyttjar Kakola, ser regionen som en helhet, inbringar staden pengar och är med om lösningar som minskar utsläpp. Åbo Energi utgår ifrån att minst 50 % av fjärrvärmen ska produceras kolneutralt då målsättningen i landet är 38 %. Ulla Achrén Partidagen Esbo Delegatmöte 14.6 kl.17:30 kansliet. Delegater Åbo södra: Kjell Wennström Åbo västra: Bo Grönholm Havs-Åbo: Anniina Pirttimaa Åbo centrum: Bengt Häggmann Åbo östra: Ida Schauman Gamla Åbo: Stefan Wallin Svenska Kvinnoförbundet: Liisa Johansson och Camilla Sandell Åbolands krets Alice Björklöf Barbro Sipilä Mikael Höysti SFP i Åbo lämnat in 4 st motioner - Bolagisering av kommunal verksamhet - En rättvis energibeskattning - Integrationsåtgärder och språkundervisning för invandrare - Offentlig upphandling och konkurrensutsättning

4 Sid 4 Aboa - Vårt Åbo Åbos kulturhuvudstadsår 2011 Åbo blev officiellt utnämnd till Europas kulturhuvudstad 2011 i Bryssel Stiftelsen Åbo 2011 ansvarar för kulturhuvudstadsåret genom att koordinera och delfinansiera de projekt som valts till 2011-programmet. Programmet består av närmare 160 projekt och innehåller 5000 enskilda evenemang under året. Därtill har både stadens egna verk och byråer samt privata föreningar en del egna projekt som inte är medräknade i dessa siffror. Budgeten för kulturhuvudstadsåret uppgår till 50 miljoner euro vilket kan kännas som en hisnande summa. Man bör dock tänka på året som en investering i framtiden och räkna med att beloppet kommer tillbaka mångdubbelt tack vare bl. a. den ökade turismen och inte heller glömma en ökad kulturexport och utvecklandet av kreativ ekonomi. Kultur betraktas i 2011-programmet ur en bred vinkel: mat, motions- och hälsokultur, vetenskaps- och trädgårdskultur samt mångkulturella sammankomster. Många av projekten kombinerar fördomsfritt kulturformer som man inte brukar se hand i hand (poesiporträtt, kulturmotion, mattvävning i form av berättelser, dragspelsbrottning, heavymusik som musikal mm.). Det ingår även forskning om kulturens verkningar. En målsättning är att öka gemenskapen och samarbetet, locka nya målgrupper samt att föra kultur även till människor som annars har mycket svårt att delta (t.ex. åldringar och handikappade). Det största finlandssvenska 2011 musikprojektet är den nyskrivna operan Henrik och Häxhammaren. Ett annat intressant musikprogram är konsertserien Klingande brev som genomförs i nordiskt samarbete och som förflyttar sig längs den historiska Postvägen från Stockholm till Åland och via Gustavs till Åbo. De svenska skolorna har haft mosaikverkstäder med konstnären Jan-Erik Andersson i ett projekt som skall resultera i Å-djursbänkar till skolgårdarna. Logomos utställningar är öppna alla dagar och presenteras även på svenska. Personligen rekommenderar jag utställningarna Elden är lös och Tom of Finland. Hela utbudet finns på nätadressen turku2011.fi/sv/kalender. Kulturnämnden har varit mån om de bestående verkningarna av kulturhuvudstadsåret. Logomos utrymmen, utomhuskonsten och Åbotulpanerna lever vidare men ett sorgligt faktum är att pengar för kulturverksamhet inte kommer att finnas i samma utsträckning under kommande år som under Därför har nämnden upplevt att det finns en risk att även fina idéer och samarbetsprojekt vissnar bort i framtiden. En nationell arbetsgrupp tillsattes nyligen för att se till att de bra modeller som utarbetats under det pågående året får en fortsättning. Med i denna grupp finns även flera finlandssvenska prominenta Åbobor. Terhi Vörlund-Wallenius Stadsfullmäktigledamot, medlem i kulturnämnden, hälsocentralläkare och glad amatörsångare Kultur och välbefinnande Det är ett allmänt accepterat faktum att kultur ökar både det psykiska och det fysiska välmåendet. I tilltagande grad har man även vetenskapligt börjat forska i kulturens verkningar på individen och även på samhället. I dessa sammanhang skall kultur betraktas ur en bred vinkel, inte bara snävt som vissa konstarter. Ett ökat välbefinnande genom kulturupplevelser påverkar människokroppens och hjärnans transmittorämnen så att både kroppen och själen mår bättre. Redan neandertalmänniskan har spelat musik, dansat och ritat bilder. Behovet att ge uttryck för känslor via konst finns mycket djupt inbyggt i människan. Ett människoliv eller ett samhälle utan kulturupplevelser är fattigt och resultatet blir i längden både personlig och samhällelig ohälsa. Konst har i alla tider även använts inom vård och inlärning nuförtiden mera medvetet än tidigare. Olika konstformer är till stor hjälp i psykoterapi och musikterapi kan hjälpa barn med t.ex. läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationsproblem. Inom demensvården har man t.o.m. kunnat mäta ett minskat behov av medicinering om omgivningen bjuder på litteratur, konst och musik. En gammal, enkel folkvisa kan ha en förbluffande effekt på en gravt dement åldring vilket jag gång på gång själv fått se i mitt yrkesverksamma liv. Själva ordet kultur härstammar från latinets colere (odla, bruka, förfina). Kultur skall ses som ett förenande och vitt begrepp som rasar fördomar och onödiga mellanväggar och för människor ihop aldrig så att syftet skulle vara att skilja åt. Kultur skall alltid få någonting nytt att gro. Under detta år har Åbo mera att bjuda på än någonsin förut. Kolla kulturhuvudstadsårets utbud (http://www.turku2011. fi/sv/kalender). Se efter vad Sångfesten Ta i Ton har att bjuda på (www.taiton.fi). Välj vad just DU vill delta i just NU. Gå med, upplev och gör saker själv med kropp, händer, röst eller själ, det är alltid roligare än att titta från sidan. Locka med barnen och barnbarnen och varför inte grannens barn. Eller åldringen som bor som din granne. Terhi Vörlund-Wallenius

5 Aboa - Vårt Åbo Sid 5 Den stora finlandssvenska sång- och musikfesten Ta i Ton intar Åbo den Kundrådet dryftar den svenskspråkiga servicen inom social- och hälsovården i Åbo Under fyra junidagar blir Åbo samlingsplats för ett av de största finlandssvenska evenemangen, då musikmänniskor från hela Svenskfinland samlas till den 23:dje finlandssvenska sång- och musikfesten Ta i Ton. I ett sjuttiotal konserter medverkar över deltagare från körer och orkestrar från hela Svenskfinland, ända från Kotka i öst till Karleby i norr. Konsertprogrammet är en imponerande helhet av det mesta i musikväg, då de medverkande körerna enskilt och tillsammans står på scen i olika konsertsalar och kyrkor runtom i Åbo. I utbudet ingår allt från jazz, visor, pop och rock till gospel och sakral musik. Sång- och musikfesten kommer utan tvivel att synas i stadsbilden i Åbo under festdagarna. Fredagen den 10 juni samlas deltagarmassan på Salutorget för att med Närpes Skolmusikkår i täten och med fanorna vajande gå i festtåg till Domkyrkan, där öppningsceremonin äger rum. Statsmaktens hälsning framförs av Stefan Wallin, och alla deltagare stämmer upp i bl.a. Modersmålets sång. De stora förbunden för blandade körer, damkörer och manskörer förenar hundratals sångare som tillsammans intar scenen vid tre konserter på lördagen i Kuppis ishall. Det är också där som evenemangets stora huvudkonsert ordnas söndagen den 12 juni. Där uppträder alla deltagande körer och orkestrar tillsammans med inbjudna gäster. Åbo kammarorkester, som under festdagarna deltar i framförandet av fem storverk, är även med på huvudfesten och deltar bl.a. i uruppförandet av beställningsverket Var Dag, som skrivits av Markus Fagerudd och bygger på sånger från Svenskfinland. Sång- och musikfesten gästas också av en utländsk artist, den belgiska sångensemblen Witloof Bay, som var Belgiens representant i Eurovisionsschlagerfestivalen i maj. Witloof Bay ger en konsert i Konserthuset fredagen den 10 juni kl. 22, och deltar dessutom i sång- och musikfestens huvudfest. Mer om sång- och musikfesten och dess program kan läsas på Linda Bäckman Informatör, Ta i Ton Basservicenämnden tillsatte på sitt möte i december 2010 ett kundråd för att utveckla den svensksprå-kiga servicen i social- och hälsovårdsväsendet i Åbo stad. Kundrådet är tillsatt på prov för år Medlemmar till rådet rekryterades med en tidningsannons och åbobor fick anmäla sitt intresse att delta i rådets verksamhet. Kundrådet består av tio medlemmar, kvinnor och män, i olika åldrar. Medlemmarna är varken anställda eller förtroendevalda inom social- och hälsovårdsväsendet. Rådet har ingen beslutanderätt. Kundrådet ger förslag till hur den svenskspråkiga kan utvecklas. verksamheten Rådets möten är temalagda och man strävar till att diskutera ett resultatområde per möte. Underteck-nad fungerar som sekreterare i rådet. Under våren har kundrådet tagit ställning till primärhälsovården, miljöhälsovården och socialarbetet. Då man vill väcka kundrådets uppmärksamhet på något av dessa resultatområden eller de helheter som skall behandlas på hösten, äldreomsorg, specialsjukvård, företagshälsovård och rehabilitering, så kan man ta kontakt via stadens hemsida. Det finns en blankett på hemsidan där man kan skriva in sitt ärende både endera anonymt eller med namn om man vill bli kontaktad. Man kan också ringa eller skicka brev. Annika Lönnroth Samordnare av servicen på svenska inom social- och hälsovården i Åbo stad Körförbundens konserter Östersjöseglats med FSK Rock n Folk med FSD Sång ur vår Själ med FSM Musiklarm med DUNK Mästerlig musik med klassiska pärlor för kör och orkester Cherubinis Requiem Mozarts Requiem Mendelssohns Lobgesang Mer än 3000 deltagare, över 100 ensembler, grupper, band, körer och orkestrar i fler än 80 olika evenemang, jazz, pop, rock, gospel, sakralmusik... Specialkonserter Tonsättare Erik Bergmans 100-årsjubileum Visfolkets storfest Black on White, Gospelmusik Rolling Home of Aland och Shanty Singers Witloof Bay (Belgien) Biljetter och information:

6 Gårdenissa på Svenska the Arts in Swedish T O R S DAG E N D E N 12 A U G U SAboa T I- Vårt2Åbo 010 Sid 6 Svenska Gårdens innergård, Auragatan 1 Aurakatu 1, sisäpiha P R O G R A M ÅKG Palästrastruppgymnastik blomstrar Konferencier: Sixten Westerby Å Övriga medverkanden: Airisto Segelsällskap Folkhälsan Röda Korset Scoutkåren Pojkarna Juterak som Finlands Kvinnors Gymnastikförbund ordnade årligen. Den 25 maj 1913 uppträdde Palästra på Åbo Turnförenings 30 års jubileum i Idrottsparken i Åbo och man kunde läsa följande: vädret var strålande vackert, men blåsten rev i byxkjolarna, så att det var svårt att hålla balansen och att Palästras gymnastik var genomgående fin, mjuk, elegant och vacker. LAYOUT: Svenska Gården KGPalästra är ett välkänt begrepp i finlandssvenska kretsar och inte utan orsak. Åbo Kvinnliga gymnastikförening grundades Gymnastiklärarinnan fröken Matilda Sundius var en framstående gymnastikpedagog som Åbo Svenska föreningsråd Åbo svenska Martaförening Dagkretsen gått i Kungliga Gymnastiska Åbo Akademi Åbo Svenska Teater och teaterföreningen Turun Yrittäjät-Åbo företagare Åbo Underrättelser Centralinstitutet i Stockholm Åbo IFK Svenska folkpartiet Åbo svenska församling Svenska Gården och således var en sällsynthet med sin utbildning ännu omkring år Hon stiftade Åbo Kvinnliga Gymnastikförening och intresset var mycket stort då medlemsantalet var hela 22 vid starten.eftersom gymnastikintresset i Åbo var så stort så grundades senare år 1905 Kvinnliga Domino kiinteistöpalvelut gymnastikföreningen Palästra. År 1959 skedde en fusion mellan de två föreningarna vilket gav rubriker i ÅU. Båda föreningarna deltog i gymnastikfester Åbo Svenska Församling KONSTENS NATT PÅ SVENSKA I ÅBO 2011 torsdagen 18 augusti klockan Utescenen programstomme: Barnens program med Anders Grönroos Hornmusik med Blåslaget Jazzmusik med Catarina Ahlstrand Irländsk folkmusik med Rizzleband 60-talsmusik med The Sharks Källarsalen källarplan: barnprogram Gillessalen markplan: konstutställning Gillesgården, styrelserummet våning 2: Martornas lopptorg Bokens Natt med författare Luckan Auragatan 1 B håller kvällsöppet och ordnar program Försäljning på gården: kaffe och våfflor, pyttipanna och förfriskningar Om vi förflyttar oss 70 år framåt i tiden så hade Biti Sjögren några år haft en dröm om att en flickgrupp från Palästra skulle delta också i gymnastikförbundets trupptävlingar. År 1984 ordnade FSG trupptävlingar i fristående gymnastik och Palästra hade lovande gymnaster som deltog. Det blir ingenting, vi har övat fel var kommentarerna vid sista träningen men se det blev en silvermedalj i klassen under 12 år. Truppen på 6 ordinarie och 2 reserv gick under namnet Elitflickorna. Idag har Palästra tre trupper som utövar truppgymnastik. Den äldsta truppen med sju medlemmar, som nu är i klassen år har tävlat längst. Truppmedlemmarna har nästan alla startat i Palästras Föräldraoch barngrupp för att sedan vara med i Barngrupp I och II innan de började med truppgymnastik. Truppen Tindras första uppträdande var år 2005 i Kristinestad där det inte gavs någon placering men därefter har truppen under många år skördat medaljer både i förbunds- och regionmästerskap. Under de tre senaste åren har de varit finlandssvenska mästare i sin klass. Vi ser även potential i våra yngre trupper som just har börjat/ska börja tävla. Man kan se Tindras tävlings program på Youtube. Nina Hållfast har gjort de vinnande programmen och lett truppgymnastiken under många år med hjälp av Lina Nyman och Anna Snickarsunder senare år och vem vet, de kanske kommer med i nästa historik. Truppen kan beställas som programpunkt till fester och tillställningar. Inger Fellman Kontaktinformation: Liisa Johansson är ny ordförande för Svenska Kvinnoförbundets Åbo lokalavdelning. Hon är även 1 av 3 viceordförande för Svenska Kvinnoförbundet och medlem i organisationsutskottet och arbetsutskottet.

7 Aboa - Vårt Åbo Sid 7 Niklas Mannfolk är Wallins nya riksdagsassistent Åbobon Niklas Mannfolk, 26, ny riksdagsassistent för Åbolands riksdagsledamot, SFP:s partiordförande Stefan Wallin Mannfolk ställde upp i riksdagsvalet 2011 som medkandidat till Wallin i Åbo, och har en aktiv bakgrund i Svensk Ungdoms och Svenska folkpartiets verksamhet. Mannfolk blir ekonomie magister från Turun kauppakorkeakoulu i år, och är bl.a. ordförande för Turun yliopiston ylioppilaskunta, samt svenska sektionen för gymnasie- och yrkesutbildningsnämnden vid Åbo stad. Inom sitt huvudämne internationell handel har han specialiserat sig på EU-Ryssland relationer samt energipolitik. Som biämnen studerar han logistik och företagsrätt. Mannfolk tillträdde uppdraget som riksdagsassistent Han är stationerad i Åbo. Sommarhälsningar från Svensk Ungdom i Åbo! Sommaren står vid dörren och SU i Åbo har redan hunnit med många roliga saker i vår. I maj deltog SU i Åbo samt andra Åbolänningar i förbundets 68:e kongress i Vasa. Både gamla och nya SU:are deltog i kongressen och deltog även aktivt i diskussioner om bl.a kultur, språk och SU:s framtid. På kongressen tog SU i Åbo även hem första plats i förbundets tävling Valracet, där Åbo var det lag som lyckades få mest poäng av gjord kampanj inför riksdagsvalet. Vinsten togs emot med stor glädje och gjorde att Åbolands egen sång Vilken krets har pricken över A:et? klingade ljuvare än någonsin tidigare. Kongressen kunde ej heller ha slutat bättre när Åbolands egna Sandra Grindgärds och Matias Kallio blev valda till vice ordförande respektive styrelsemedlem i SU:s förbundsstyrelse. Detta innebär en toppen representering av Åboland i förbundsstyrelsen för kommande verksamhets år och garanterar att SU i Åbo mer än bra kommer att hållas uppdaterade om vad som händer i förbundet. Innan SU i Åbo tar sommarledigt ordnar lokalavdelningen och kretsen tillsammans ett sommarjippo SU in the Park i Vårdbergsparken söndagen den 12 juni. Detta är ett evenemang öppet för alla medlemmar runt omkring i Åboland samt andra intresserade för att samlas tillsammans för att grilla och spela utespel i sann SU- anda. Även ett SUveränt väder har beställts inför dagen och hoppeligen fortsätter det fina vädret genom hela sommaren. Med dessa ord önskar SU i Åbo alla en riktigt skön och avkopplande sommar 2011! Vi är det liberala partiet i Finland med stark nordisk och europeisk förankring. Vår liberalism bygger på respekt för människan, individens friheter och rättigheter, jämställdhet samt ett socialt och globalt ansvar. Tänker du som vi?

8 Aboa - Vårt Åbo Sid 8 SFP och SU i Åbo gratulerar alla nyutexaminerade! Foto: Michael Lindholm Sköna behandlingar, skärgårdslandskap och vårsolens värme är goda orsaker att besöka Kasnäs Frisk luft, en avkopplande stund i bubbelpolen och god mat gör under för kropp och själ Kasta loss från vardagen hos oss Vårt sommarpris 126 inkl. logi i dubbelrum, frukost samt fri tillgång till bad och gym Vi önskar alla en riktigt skön sommar! Välkommen till Kasnäs! Bestående förmåner från dag till dag Som ägarkund får du Bonus på S-gruppens och samarbetspartnernas över 2000 bonusverksamhetsställen i hela landet. Då du betalar på S-gruppens egna verksamhetsställen med S-Förmånskortet, får du dessutom en betalningssättsförmån. Som ägarkund får du också prisförmåner på produkter och tjänster. Anslut dig alltså som ägarkund på t.ex. närmaste verksamhetsställe eller på webbplatsen tok.fi. CarWash TOK RUNOS CAFÉ TUOPPI

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03 Till Arrangerande förening Gymnastikförbundet Sydosts trupptävlingskommitté tackar Er, för att ni accepterat att arrangera följande tävling:.... Med detta brev vill vi hjälpa till, att räta ut några av

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

God början på sommaren!

God början på sommaren! Åbo 14-06- 10 Sommarbrev från Folkhälsan i Åboland God början på sommaren! Hela hälsan dagarna 24-26.9. på Åland Folkhälsan arrangerar Hela Hälsan dagarna för sina lokalföreningsaktiva och frivilliga nätverk

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Finlands Svenska Gymnastikförbund Redskapssektionen TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar och

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Program'för'Smålands'Kulturfestival'31.10:3.12'2013' ' UTSTÄLLNINGAR,'öppet'12:16'varje'dag'om'inte'annat'anges.' Fri'entré'om'inget'annat'anges.

Program'för'Smålands'Kulturfestival'31.10:3.12'2013' ' UTSTÄLLNINGAR,'öppet'12:16'varje'dag'om'inte'annat'anges.' Fri'entré'om'inget'annat'anges. 1 ProgramförSmålandsKulturfestival31.10:3.122013 UTSTÄLLNINGAR,öppet12:16varjedagominteannatanges. Frientréomingetannatanges. Värnamo kommun: Vandalorum,Värnamoscentrumförkonstochdesignpresenterardenangelägnaochtankeväckande

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

FSG INFORMERAR AUGUSTI 2015 Bästa FSG:are!

FSG INFORMERAR AUGUSTI 2015 Bästa FSG:are! FSG INFORMERAR AUGUSTI 2015 Bästa FSG:are! Sommaren börjar närma sig sitt slut och det är dags att börja tänka på höstens händelser. I detta infobrev finns information om kurser och idédagar som ordnas

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många. Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV

Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många. Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV Vad är LL? Standardspråk Standardspråk är den språkform som är gemensam för olika ålders- och yrkesgrupper,

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Mitt i livet, öppen mot. framtiden

Mitt i livet, öppen mot. framtiden Välkommen till Kyrkveckan och mötesplatserna Folkets Hus Galaxen och Stora Tuna kyrka. Kyrkveckan är en del av Svenska kyrkan i Borlänges arbete med att vara en kyrka mitt i livet, öppen mot framtiden.

Läs mer

SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL. festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester!

SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL. festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester! SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester! Marinens Musikkår Matilda Hansson & Peter Johansson John Alexander Bauer Hanson Brass Mer information

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker!

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! 2012-06-05 NYHETSBREV JUNI 2012 Vårens sista företagarträff Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! På fredag den

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

Förändringskommunikation är samarbete och växelverkan

Förändringskommunikation är samarbete och växelverkan SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM UTVECKLINGEN AV FÖRÄNDRINGSKOMMUNIKATION STST 210 Beredning och tilläggsuppgifter: kommunikationschef Aino-Marja Kontio, 040 3549966, aino-marja.kontio@porvoo.fi Fullmäktigeledamöterna

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Ge av din tid och var med!

Ge av din tid och var med! FRIVILLIGARBETE I FINLANDS RÖDA KORS Ge av din tid och var med! Tervetuloa Welcome Bienvenidos Tere tulemast Bienvenue добро пожаловать الهأ الهسو dhowow Välkommen Soo Ge av din tid och var med! Röda Korset

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo t Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo Hemmets historik...2 Hemmets verksamhetsidé...3 Utrymmena...4 Service...5 Måltider...6 Aktiviteter...7 Rosenhemmet...8 2 V ÄLKOMMEN TILL HEMMET Stiftelsen

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående.

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående. Utlåtande, STM 022:00/2013 Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 00023 Statsrådet SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) tackar för möjligheten

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Esbo stad Protokoll Ärende 4 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008. Ärendet behandlades efter ärende 2.

Esbo stad Protokoll Ärende 4 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008. Ärendet behandlades efter ärende 2. Sida 1 Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008 PRINCIPER VID KONKURRENSUTSÄTTNING AV SKOLSKJUTS Ärendet behandlades efter ärende 2. Föredragande: Bildningsdirektör

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer