Aboa - Vårt Åbo. Tulipa ABOA Turku är kulturhuvudstadsårets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aboa - Vårt Åbo. Tulipa ABOA Turku är kulturhuvudstadsårets"

Transkript

1 Aboa - Vårt Åbo Svenska folkpartiets kommunorganisation i Åbo r.f Juni 2011 Medlemstidning Foto: Åbo Stad/Arto Takala Tulipa ABOA Turku är kulturhuvudstadsårets egen blomma Åbo 2011-trädgårdstävlingen pågår som bäst. Den största trädgårdstävlingen som någonsin ordnats i Åbo pågår som bäst. Den första utvärderingen av trädgårdarna genomfördes i början av månaden av områdesjuryerna och prisnämndens första utvärderingsperiod pågår till slutet av maj. Tävlingsbidragen ska lämnas in före den 15 juni. Stadsplanering och miljö.

2 Sid 2 LEDARE Språkbrukstillägg Ett flertal inlägg i media på senare tid visar på hur svårt att få service på svenska i Åbo, trots det tvåspråkiga tillväxtcentrats målsättning att vara en kundvänlig, serviceinriktad stad. Vad detta kan bero på låter vi vara för denna gång och istället försöker vi se framåt. Hur göra det intressantare att ge service även på svenska? Aboa - Vårt Åbo Heta grytor Sedan ett antal år tillbaka betalar Åbo ut ett språktillägg till de anställda som kan svenska. Men det nuvarande språktillägget är till sin utformning ett passivt tillägg, som utgår från ett någon gång införskaffat språkintyg. Språktillägget har inget att göra med om man behöver språket i sitt arbete och inte heller på om man använder språket eller inte. I det kommunala kollektivavtalet konstateras att Tjänsteinnehavare/ arbetstagare kan betalas ett språktillägg som hör till den ordinarie lönen om uppgifterna förutsätter att den anställde utöver sitt modersmål behärskar det andra inhemska språket..., och språkkraven inte har beaktats i den uppgiftsrelaterade lönen. I tillämpningsdirektivet sägs vidare att kommunen själv bestämmer för vilka arbetsuppgifter språktillägget betalas. Mot den här bakgrunden har ett flertal städer och kommunen övergått till att betala ett så kallat språkbrukstillägg. Språkbrukstillägget, som kan ses som ett mer aktiverande tillägg än det nuvarande passiva tillägget, ges för arbetsuppgifter som i regel förutsätter språkkunskaper. Språkbrukstillägget utgår från två principer, för det första att personalen bör ha tillräcklig praktisk, närmast muntlig språkkunskap, och att personalen också i praktiken visar och använder sin språkkunskap i sitt dagliga arbete. Den andra huvudprincipen är att arbetsgivaren betalar en något större ersättning för goda praktiska kunskaper men att även ett sporrande mindre tillägg kan betalas för svagare språkkunskap, förutsatt att språket används aktivt. Språkbrukstillägget är alltså ett graderat tillägg i förhållande till språkbehovet och de praktiska kunskaperna. Lägst i språkbrukstilläggsskalan förutsätts att personen förstår det andra inhemska. Och ovanför basnivån ligger mellannivåerna, dvs. nöjaktiga muntliga kunskaper, goda muntliga kunskaper och goda muntliga och skriftliga kunskaper och högst den mer krävande nivån, dvs. utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Idag betalar staden 21,98 /månad för utmärkta (stora språkprovet) och 15,14 /månad för goda kunskaper i det andra inhemska språket, svenska eller finska. I dagens läge får tyvärr endast en handfull tillägg för utmärkta språkkunskaper, men även tillägget för goda kunskaper betalas endaste till ett fåtal. Exempelvis betalas språkbrukstillägget i Karleby där språkbrukstillägget redan använts ett antal år enligt följande: förstår det andra inhemska språket bra i tal 7,5 /månad, nöjaktiga muntliga kunskaper 15 /mån., goda muntliga 30 /mån., goda muntliga och skriftliga kunskaper 60 /mån. och för utmärkta muntliga och skriftliga 120 /månad. Intresset för att använda båda språken har ökat avsevärt i de kommuner och städer där det tagits i bruk med det nya systemet. Kostnaderna för språkbrukstillägget skulle säkert bli något högre än för det nuvarande passiva språktillägget. Men vinsten i kundvänlig service skulle säkert vida kompensera kostnaderna. Kjell J Wennström Ordförande Svenska folkpartiets kommunorganisation i Åbo r.f. Märklig rubrik? Ja, men den stämmer! Det kokar för fullt i Åbo stads grytor den här våren, både konkret och mer bildligt. Och det råder ingen brist på kockar. I den stora grytan mognar Åbo stads kommande energibeslut. Från början var avsikten att stadens ståndpunkt skulle behandlas enbart i stadsstyrelsens koncernsektion. Åbo stads kommande energilösningar skulle m.a.o. ha fattats i en tämligen liten, men dock politiskt representativ grupp personer (koncernsektionen + Åbo energis styrelse). Sfp framförde genast, att ärendet har en sådan strategisk betydelse att beslutet måste fattas av det högsta politiska organet. Fullmäktige fattar följaktligen beslut i frågan den 13 juni. Frågan är komplicerad då såväl långtgående ekonomiska som miljöpolitiska aspekter väger tungt och ingen önskar bränna fingrarna. Inför Åbos kommande energibeslut finns sålunda mycket hett stoff för en debatt kring alternativa lösningsmodeller som förts fram under våren. Vart leder då den politiska debatten? Läs mer om energifrågan och sfp:s syn på sid 3. I den mindre grytan kokar småbarnens, skolelevernas och åldringarnas måltider. Frågan lyder vem, var och hur den s.k. offentliga maten skall tillredas. Över hela landet sveper en våg av stora centralkök fram. Kök som tillreder över matportioner dagligen. Nu vill beredningen genomföra modellen också i Åbo. Min fasta övertygelse är, att mat som tillreds i så stora kvantiteter ligger väldigt nära det vi kallar industriproducerad mat. Det är säkert helt riktigt att i centralkök kan en jämn kvalitetsstandard garanteras så att alla daghem, skolor och åldringshem får lika smakande mat. Är maten då välsmakande och framförallt näringsmässigt den bästa möjliga är en annan fråga. Stora farhågor ligger också kring möjligheterna att använda närproducerade livsmedel i stor skala. Centralköksmodellen har framlagts som strategi för att affärsverksamheten skall bli lönsam i det kommande nya bolaget. Investeringen i 2 stora centralkök samt anpassandet av nuvarande kök till utdelnings och uppvärmningskök är betydande. Därtill kommer logistikkostnaderna. Vi vill erbjuda våra växande barn och ungdomar hälsosam, välsmakande mat utan onödiga tillsatsämnen. Vi vill att maten tillreds och serveras av personer som med sin dagliga närvaro bidrar till barnens fostran. Jag ställer mig mycket skeptisk till att mat framställd i stora centralkök kan garantera detta. I höst kommer nya heta frågor och då gäller det att hitta det rätta arbis receptet. Christel von Frenckell- Ramberg Fullmäktigeledamot och medlem av stadsstyrelsen Aboa - Vårt Åbo Utgivare Ansvarig utgivare Layout Annonsförsäljning Svenska folkpartiets kommunorganisation i Åbo r.f. Kjell Wennström Andreas Martin Nina Lindholm Linda Lindholm Kontaktchef Sfp i Åboland r.f SFP:s kansli i Åbo Auragatan 1 B, Åbo Fax Nina Lindholm Organisationssekreterare Sfp i Åbo Niklas Mannfolk Riksdagsassistent för Stefan Wallin Tryckeri Ansvar Salon Lehtipaino Tidningens ansvar för fel begränsar sig till annonskostnaden Richard Siivonen Verksamhetsassistent Maria Flemmich Svensk Ungdom i Åboland

3 Aboa - Vårt Åbo Sid 3 Energiekvationen Den framtida energilösnigen många frågor, antaganden, påstående, svar i skrivandets stund är förslaget till fullmäktige ännu öppet. För beslutsfattarna gäller det att välja ett alternativ som på bästa sätt kombinerar miljöaspekter, ekonomi och behov av energi, både värme och el samt tillgång på råvara. Valet är en helhet och därför är det så svårt. Fullmäktige fattade i oktober 2009 de beslut som lett till samarbetsmodellen med TSME, Turun Seudun Maakaasu- ja Energiatuotanto, och det regionala samarbetet med grannkommunerna och Fortum. Fortum kom in i bilden efter en konkurrensutsättning. Åbo Energi, 100% ägt av Åbo stad, förväntas inbringa staden avkastning, i år 14 miljoner som används för service för stadsborna. I praktiken betalar bolaget staden närmare 27 miljoner om man beaktar avkortning av lån, räntor, hyror etc. Likaså är tillgången på råvara och framtida investeringar ekonomiska frågor. Att producera både värme och elektricitet skapar ekonomisk stabilitet. Det här är den ekonomiska sidan. Man kan bygga ett verk med blandbränslepanna och använda sopor (REF), ved, torv och även stenkol som behövs i processen. Det går inte att bränna endast sopor och vill man bränna allt avfall så behöver man en sorteringsanläggning för att få REF. Och vi har förmodligen inte tillräckligt med avfall, om man jämför med svenska lösningar. Att köpa sopor och att transportera ved från övriga delar av Finland eller från utlandet verkar inte heller vettigt eller miljövänligt. Jordgas! Bra alternativ, men när blir det möjligt? Vindkraft! Vattenkraft! Jo Åbo Energi är redan nu med i Svartisen i Norge och i Hyötytuuli. Enligt en framlagd modell inom ett ombildat TSME skulle fjärrvärme och el produceras i Nådendal och ett nytt kraftverk med blandbränslepanna byggas i Nådendal eller i Pansio. Bioenergiverket och avfallsbränningsverket i Oriketo och värmepumpen i Kakola skulle också utnyttjas i framtiden, dvs. anläggningarna med förnybar energi. Alternativet är att staden inte deltar i det regionala samarbetet och bygger 5-6 små verk på olika håll i Åbo. Därmed blir grannkommunerna utanför och måste söka egna lösningar. I en sådan lösning skulle Åbo Energis existerande anläggningar finnas kvar men handeln med Fortum skulle ta slut (Åbo Energi har idag avtal med Fortum). Och får vi tillstånd för att bygga kraftverk i Pansio med tanke på svårigheterna att få olika tillstånd för hamnen? Skulle invånarna tillåta bygget av flera mindre verk inom stadsområdet? Små kraftverk med kapacitet under 20 MW står utanför utsläppshandeln man kunde alltså använda just så mycket kol man vill. Det finns även andra lösningar STÄLLNINGSTAGANDE Åbo stad (Åbo Energi) bereder som bäst energifrågan till fullmäktige. Man skall presentera tre alternativ, för hur energiförsörjning bör skötas i framtiden. SFP:s kommunorganisation i Åbo har diskuterat energifrågan och kommit till följande ställningstagande. SFP i Åbo anser: - att Åbo Energis huvuduppgift är att ansvara för stadens energiförsörjning, distribution av el, fjärrvärme och kyla, på ett tryggt och effektivt sätt. - att Åbo Energi inte behöver producera energin själv, så länge man kan upphandla energin tryggt och säkert till ett fördelaktigt pris. - att Åbo Energi i enlighet med sin huvuduppgift bör försäkra sig om att ha tillgång till flera alternativa energiproducenter för att vid eventuella leveransstörningar inte vara beroende av endast en producent. - att ifall Åbo Energi inte kan upphandla energi från flera än en producent bör Åbo Energi försäkra sig om alternativa energikällor genom egen produktion, t.ex. nuvarande produktionsenheter. Ställningstagandet kan även tillämpas på andra delområden som hör till stadens ansvarsuppgifter. Staden behöver nödvändigtvis inte producera all service själv. Framförallt inte när motsvarande tjänster erbjuds av stadens eget näringsliv, så länge man inte sätter sig i en monopol situation. som på olika sätt kombinerar existerande och planerade verk och pumpar med varierande mängd bränsle eller råvara. Jag är trots allt en lekman i dylika frågor och måste tro på expertis, och väntar på en lösningsmodell som de involverade parterna kan enas om. För mig är det viktigt att vi får en lösning som är realistisk och samtidigt både miljövänlig, effektiv och ekonomsikt hållbar vettig helt enkelt. Den energilösning som Åbo Energi förhandlat fram utgår ifrån att man tar hand om avfall, utnyttjar Kakola, ser regionen som en helhet, inbringar staden pengar och är med om lösningar som minskar utsläpp. Åbo Energi utgår ifrån att minst 50 % av fjärrvärmen ska produceras kolneutralt då målsättningen i landet är 38 %. Ulla Achrén Partidagen Esbo Delegatmöte 14.6 kl.17:30 kansliet. Delegater Åbo södra: Kjell Wennström Åbo västra: Bo Grönholm Havs-Åbo: Anniina Pirttimaa Åbo centrum: Bengt Häggmann Åbo östra: Ida Schauman Gamla Åbo: Stefan Wallin Svenska Kvinnoförbundet: Liisa Johansson och Camilla Sandell Åbolands krets Alice Björklöf Barbro Sipilä Mikael Höysti SFP i Åbo lämnat in 4 st motioner - Bolagisering av kommunal verksamhet - En rättvis energibeskattning - Integrationsåtgärder och språkundervisning för invandrare - Offentlig upphandling och konkurrensutsättning

4 Sid 4 Aboa - Vårt Åbo Åbos kulturhuvudstadsår 2011 Åbo blev officiellt utnämnd till Europas kulturhuvudstad 2011 i Bryssel Stiftelsen Åbo 2011 ansvarar för kulturhuvudstadsåret genom att koordinera och delfinansiera de projekt som valts till 2011-programmet. Programmet består av närmare 160 projekt och innehåller 5000 enskilda evenemang under året. Därtill har både stadens egna verk och byråer samt privata föreningar en del egna projekt som inte är medräknade i dessa siffror. Budgeten för kulturhuvudstadsåret uppgår till 50 miljoner euro vilket kan kännas som en hisnande summa. Man bör dock tänka på året som en investering i framtiden och räkna med att beloppet kommer tillbaka mångdubbelt tack vare bl. a. den ökade turismen och inte heller glömma en ökad kulturexport och utvecklandet av kreativ ekonomi. Kultur betraktas i 2011-programmet ur en bred vinkel: mat, motions- och hälsokultur, vetenskaps- och trädgårdskultur samt mångkulturella sammankomster. Många av projekten kombinerar fördomsfritt kulturformer som man inte brukar se hand i hand (poesiporträtt, kulturmotion, mattvävning i form av berättelser, dragspelsbrottning, heavymusik som musikal mm.). Det ingår även forskning om kulturens verkningar. En målsättning är att öka gemenskapen och samarbetet, locka nya målgrupper samt att föra kultur även till människor som annars har mycket svårt att delta (t.ex. åldringar och handikappade). Det största finlandssvenska 2011 musikprojektet är den nyskrivna operan Henrik och Häxhammaren. Ett annat intressant musikprogram är konsertserien Klingande brev som genomförs i nordiskt samarbete och som förflyttar sig längs den historiska Postvägen från Stockholm till Åland och via Gustavs till Åbo. De svenska skolorna har haft mosaikverkstäder med konstnären Jan-Erik Andersson i ett projekt som skall resultera i Å-djursbänkar till skolgårdarna. Logomos utställningar är öppna alla dagar och presenteras även på svenska. Personligen rekommenderar jag utställningarna Elden är lös och Tom of Finland. Hela utbudet finns på nätadressen turku2011.fi/sv/kalender. Kulturnämnden har varit mån om de bestående verkningarna av kulturhuvudstadsåret. Logomos utrymmen, utomhuskonsten och Åbotulpanerna lever vidare men ett sorgligt faktum är att pengar för kulturverksamhet inte kommer att finnas i samma utsträckning under kommande år som under Därför har nämnden upplevt att det finns en risk att även fina idéer och samarbetsprojekt vissnar bort i framtiden. En nationell arbetsgrupp tillsattes nyligen för att se till att de bra modeller som utarbetats under det pågående året får en fortsättning. Med i denna grupp finns även flera finlandssvenska prominenta Åbobor. Terhi Vörlund-Wallenius Stadsfullmäktigledamot, medlem i kulturnämnden, hälsocentralläkare och glad amatörsångare Kultur och välbefinnande Det är ett allmänt accepterat faktum att kultur ökar både det psykiska och det fysiska välmåendet. I tilltagande grad har man även vetenskapligt börjat forska i kulturens verkningar på individen och även på samhället. I dessa sammanhang skall kultur betraktas ur en bred vinkel, inte bara snävt som vissa konstarter. Ett ökat välbefinnande genom kulturupplevelser påverkar människokroppens och hjärnans transmittorämnen så att både kroppen och själen mår bättre. Redan neandertalmänniskan har spelat musik, dansat och ritat bilder. Behovet att ge uttryck för känslor via konst finns mycket djupt inbyggt i människan. Ett människoliv eller ett samhälle utan kulturupplevelser är fattigt och resultatet blir i längden både personlig och samhällelig ohälsa. Konst har i alla tider även använts inom vård och inlärning nuförtiden mera medvetet än tidigare. Olika konstformer är till stor hjälp i psykoterapi och musikterapi kan hjälpa barn med t.ex. läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationsproblem. Inom demensvården har man t.o.m. kunnat mäta ett minskat behov av medicinering om omgivningen bjuder på litteratur, konst och musik. En gammal, enkel folkvisa kan ha en förbluffande effekt på en gravt dement åldring vilket jag gång på gång själv fått se i mitt yrkesverksamma liv. Själva ordet kultur härstammar från latinets colere (odla, bruka, förfina). Kultur skall ses som ett förenande och vitt begrepp som rasar fördomar och onödiga mellanväggar och för människor ihop aldrig så att syftet skulle vara att skilja åt. Kultur skall alltid få någonting nytt att gro. Under detta år har Åbo mera att bjuda på än någonsin förut. Kolla kulturhuvudstadsårets utbud (http://www.turku2011. fi/sv/kalender). Se efter vad Sångfesten Ta i Ton har att bjuda på (www.taiton.fi). Välj vad just DU vill delta i just NU. Gå med, upplev och gör saker själv med kropp, händer, röst eller själ, det är alltid roligare än att titta från sidan. Locka med barnen och barnbarnen och varför inte grannens barn. Eller åldringen som bor som din granne. Terhi Vörlund-Wallenius

5 Aboa - Vårt Åbo Sid 5 Den stora finlandssvenska sång- och musikfesten Ta i Ton intar Åbo den Kundrådet dryftar den svenskspråkiga servicen inom social- och hälsovården i Åbo Under fyra junidagar blir Åbo samlingsplats för ett av de största finlandssvenska evenemangen, då musikmänniskor från hela Svenskfinland samlas till den 23:dje finlandssvenska sång- och musikfesten Ta i Ton. I ett sjuttiotal konserter medverkar över deltagare från körer och orkestrar från hela Svenskfinland, ända från Kotka i öst till Karleby i norr. Konsertprogrammet är en imponerande helhet av det mesta i musikväg, då de medverkande körerna enskilt och tillsammans står på scen i olika konsertsalar och kyrkor runtom i Åbo. I utbudet ingår allt från jazz, visor, pop och rock till gospel och sakral musik. Sång- och musikfesten kommer utan tvivel att synas i stadsbilden i Åbo under festdagarna. Fredagen den 10 juni samlas deltagarmassan på Salutorget för att med Närpes Skolmusikkår i täten och med fanorna vajande gå i festtåg till Domkyrkan, där öppningsceremonin äger rum. Statsmaktens hälsning framförs av Stefan Wallin, och alla deltagare stämmer upp i bl.a. Modersmålets sång. De stora förbunden för blandade körer, damkörer och manskörer förenar hundratals sångare som tillsammans intar scenen vid tre konserter på lördagen i Kuppis ishall. Det är också där som evenemangets stora huvudkonsert ordnas söndagen den 12 juni. Där uppträder alla deltagande körer och orkestrar tillsammans med inbjudna gäster. Åbo kammarorkester, som under festdagarna deltar i framförandet av fem storverk, är även med på huvudfesten och deltar bl.a. i uruppförandet av beställningsverket Var Dag, som skrivits av Markus Fagerudd och bygger på sånger från Svenskfinland. Sång- och musikfesten gästas också av en utländsk artist, den belgiska sångensemblen Witloof Bay, som var Belgiens representant i Eurovisionsschlagerfestivalen i maj. Witloof Bay ger en konsert i Konserthuset fredagen den 10 juni kl. 22, och deltar dessutom i sång- och musikfestens huvudfest. Mer om sång- och musikfesten och dess program kan läsas på Linda Bäckman Informatör, Ta i Ton Basservicenämnden tillsatte på sitt möte i december 2010 ett kundråd för att utveckla den svensksprå-kiga servicen i social- och hälsovårdsväsendet i Åbo stad. Kundrådet är tillsatt på prov för år Medlemmar till rådet rekryterades med en tidningsannons och åbobor fick anmäla sitt intresse att delta i rådets verksamhet. Kundrådet består av tio medlemmar, kvinnor och män, i olika åldrar. Medlemmarna är varken anställda eller förtroendevalda inom social- och hälsovårdsväsendet. Rådet har ingen beslutanderätt. Kundrådet ger förslag till hur den svenskspråkiga kan utvecklas. verksamheten Rådets möten är temalagda och man strävar till att diskutera ett resultatområde per möte. Underteck-nad fungerar som sekreterare i rådet. Under våren har kundrådet tagit ställning till primärhälsovården, miljöhälsovården och socialarbetet. Då man vill väcka kundrådets uppmärksamhet på något av dessa resultatområden eller de helheter som skall behandlas på hösten, äldreomsorg, specialsjukvård, företagshälsovård och rehabilitering, så kan man ta kontakt via stadens hemsida. Det finns en blankett på hemsidan där man kan skriva in sitt ärende både endera anonymt eller med namn om man vill bli kontaktad. Man kan också ringa eller skicka brev. Annika Lönnroth Samordnare av servicen på svenska inom social- och hälsovården i Åbo stad Körförbundens konserter Östersjöseglats med FSK Rock n Folk med FSD Sång ur vår Själ med FSM Musiklarm med DUNK Mästerlig musik med klassiska pärlor för kör och orkester Cherubinis Requiem Mozarts Requiem Mendelssohns Lobgesang Mer än 3000 deltagare, över 100 ensembler, grupper, band, körer och orkestrar i fler än 80 olika evenemang, jazz, pop, rock, gospel, sakralmusik... Specialkonserter Tonsättare Erik Bergmans 100-årsjubileum Visfolkets storfest Black on White, Gospelmusik Rolling Home of Aland och Shanty Singers Witloof Bay (Belgien) Biljetter och information:

6 Gårdenissa på Svenska the Arts in Swedish T O R S DAG E N D E N 12 A U G U SAboa T I- Vårt2Åbo 010 Sid 6 Svenska Gårdens innergård, Auragatan 1 Aurakatu 1, sisäpiha P R O G R A M ÅKG Palästrastruppgymnastik blomstrar Konferencier: Sixten Westerby Å Övriga medverkanden: Airisto Segelsällskap Folkhälsan Röda Korset Scoutkåren Pojkarna Juterak som Finlands Kvinnors Gymnastikförbund ordnade årligen. Den 25 maj 1913 uppträdde Palästra på Åbo Turnförenings 30 års jubileum i Idrottsparken i Åbo och man kunde läsa följande: vädret var strålande vackert, men blåsten rev i byxkjolarna, så att det var svårt att hålla balansen och att Palästras gymnastik var genomgående fin, mjuk, elegant och vacker. LAYOUT: Svenska Gården KGPalästra är ett välkänt begrepp i finlandssvenska kretsar och inte utan orsak. Åbo Kvinnliga gymnastikförening grundades Gymnastiklärarinnan fröken Matilda Sundius var en framstående gymnastikpedagog som Åbo Svenska föreningsråd Åbo svenska Martaförening Dagkretsen gått i Kungliga Gymnastiska Åbo Akademi Åbo Svenska Teater och teaterföreningen Turun Yrittäjät-Åbo företagare Åbo Underrättelser Centralinstitutet i Stockholm Åbo IFK Svenska folkpartiet Åbo svenska församling Svenska Gården och således var en sällsynthet med sin utbildning ännu omkring år Hon stiftade Åbo Kvinnliga Gymnastikförening och intresset var mycket stort då medlemsantalet var hela 22 vid starten.eftersom gymnastikintresset i Åbo var så stort så grundades senare år 1905 Kvinnliga Domino kiinteistöpalvelut gymnastikföreningen Palästra. År 1959 skedde en fusion mellan de två föreningarna vilket gav rubriker i ÅU. Båda föreningarna deltog i gymnastikfester Åbo Svenska Församling KONSTENS NATT PÅ SVENSKA I ÅBO 2011 torsdagen 18 augusti klockan Utescenen programstomme: Barnens program med Anders Grönroos Hornmusik med Blåslaget Jazzmusik med Catarina Ahlstrand Irländsk folkmusik med Rizzleband 60-talsmusik med The Sharks Källarsalen källarplan: barnprogram Gillessalen markplan: konstutställning Gillesgården, styrelserummet våning 2: Martornas lopptorg Bokens Natt med författare Luckan Auragatan 1 B håller kvällsöppet och ordnar program Försäljning på gården: kaffe och våfflor, pyttipanna och förfriskningar Om vi förflyttar oss 70 år framåt i tiden så hade Biti Sjögren några år haft en dröm om att en flickgrupp från Palästra skulle delta också i gymnastikförbundets trupptävlingar. År 1984 ordnade FSG trupptävlingar i fristående gymnastik och Palästra hade lovande gymnaster som deltog. Det blir ingenting, vi har övat fel var kommentarerna vid sista träningen men se det blev en silvermedalj i klassen under 12 år. Truppen på 6 ordinarie och 2 reserv gick under namnet Elitflickorna. Idag har Palästra tre trupper som utövar truppgymnastik. Den äldsta truppen med sju medlemmar, som nu är i klassen år har tävlat längst. Truppmedlemmarna har nästan alla startat i Palästras Föräldraoch barngrupp för att sedan vara med i Barngrupp I och II innan de började med truppgymnastik. Truppen Tindras första uppträdande var år 2005 i Kristinestad där det inte gavs någon placering men därefter har truppen under många år skördat medaljer både i förbunds- och regionmästerskap. Under de tre senaste åren har de varit finlandssvenska mästare i sin klass. Vi ser även potential i våra yngre trupper som just har börjat/ska börja tävla. Man kan se Tindras tävlings program på Youtube. Nina Hållfast har gjort de vinnande programmen och lett truppgymnastiken under många år med hjälp av Lina Nyman och Anna Snickarsunder senare år och vem vet, de kanske kommer med i nästa historik. Truppen kan beställas som programpunkt till fester och tillställningar. Inger Fellman Kontaktinformation: Liisa Johansson är ny ordförande för Svenska Kvinnoförbundets Åbo lokalavdelning. Hon är även 1 av 3 viceordförande för Svenska Kvinnoförbundet och medlem i organisationsutskottet och arbetsutskottet.

7 Aboa - Vårt Åbo Sid 7 Niklas Mannfolk är Wallins nya riksdagsassistent Åbobon Niklas Mannfolk, 26, ny riksdagsassistent för Åbolands riksdagsledamot, SFP:s partiordförande Stefan Wallin Mannfolk ställde upp i riksdagsvalet 2011 som medkandidat till Wallin i Åbo, och har en aktiv bakgrund i Svensk Ungdoms och Svenska folkpartiets verksamhet. Mannfolk blir ekonomie magister från Turun kauppakorkeakoulu i år, och är bl.a. ordförande för Turun yliopiston ylioppilaskunta, samt svenska sektionen för gymnasie- och yrkesutbildningsnämnden vid Åbo stad. Inom sitt huvudämne internationell handel har han specialiserat sig på EU-Ryssland relationer samt energipolitik. Som biämnen studerar han logistik och företagsrätt. Mannfolk tillträdde uppdraget som riksdagsassistent Han är stationerad i Åbo. Sommarhälsningar från Svensk Ungdom i Åbo! Sommaren står vid dörren och SU i Åbo har redan hunnit med många roliga saker i vår. I maj deltog SU i Åbo samt andra Åbolänningar i förbundets 68:e kongress i Vasa. Både gamla och nya SU:are deltog i kongressen och deltog även aktivt i diskussioner om bl.a kultur, språk och SU:s framtid. På kongressen tog SU i Åbo även hem första plats i förbundets tävling Valracet, där Åbo var det lag som lyckades få mest poäng av gjord kampanj inför riksdagsvalet. Vinsten togs emot med stor glädje och gjorde att Åbolands egen sång Vilken krets har pricken över A:et? klingade ljuvare än någonsin tidigare. Kongressen kunde ej heller ha slutat bättre när Åbolands egna Sandra Grindgärds och Matias Kallio blev valda till vice ordförande respektive styrelsemedlem i SU:s förbundsstyrelse. Detta innebär en toppen representering av Åboland i förbundsstyrelsen för kommande verksamhets år och garanterar att SU i Åbo mer än bra kommer att hållas uppdaterade om vad som händer i förbundet. Innan SU i Åbo tar sommarledigt ordnar lokalavdelningen och kretsen tillsammans ett sommarjippo SU in the Park i Vårdbergsparken söndagen den 12 juni. Detta är ett evenemang öppet för alla medlemmar runt omkring i Åboland samt andra intresserade för att samlas tillsammans för att grilla och spela utespel i sann SU- anda. Även ett SUveränt väder har beställts inför dagen och hoppeligen fortsätter det fina vädret genom hela sommaren. Med dessa ord önskar SU i Åbo alla en riktigt skön och avkopplande sommar 2011! Vi är det liberala partiet i Finland med stark nordisk och europeisk förankring. Vår liberalism bygger på respekt för människan, individens friheter och rättigheter, jämställdhet samt ett socialt och globalt ansvar. Tänker du som vi?

8 Aboa - Vårt Åbo Sid 8 SFP och SU i Åbo gratulerar alla nyutexaminerade! Foto: Michael Lindholm Sköna behandlingar, skärgårdslandskap och vårsolens värme är goda orsaker att besöka Kasnäs Frisk luft, en avkopplande stund i bubbelpolen och god mat gör under för kropp och själ Kasta loss från vardagen hos oss Vårt sommarpris 126 inkl. logi i dubbelrum, frukost samt fri tillgång till bad och gym Vi önskar alla en riktigt skön sommar! Välkommen till Kasnäs! Bestående förmåner från dag till dag Som ägarkund får du Bonus på S-gruppens och samarbetspartnernas över 2000 bonusverksamhetsställen i hela landet. Då du betalar på S-gruppens egna verksamhetsställen med S-Förmånskortet, får du dessutom en betalningssättsförmån. Som ägarkund får du också prisförmåner på produkter och tjänster. Anslut dig alltså som ägarkund på t.ex. närmaste verksamhetsställe eller på webbplatsen tok.fi. CarWash TOK RUNOS CAFÉ TUOPPI

Du 55+ Svenska Seniorer kan ge dig ny insikt. Tillsammans med dig vill SSF arbeta för god omsorg och god vård

Du 55+ Svenska Seniorer kan ge dig ny insikt. Tillsammans med dig vill SSF arbeta för god omsorg och god vård Svenska Seniorer kan ge dig ny insikt Du 55+ Du är klok! Du har resurser! Du har erfarenhet! Tillsammans med dig vill SSF arbeta för god omsorg och god vård Svenska Seniorer i Finland arbetar för ett närsamhälle

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Manual för medlemsvärvning

Manual för medlemsvärvning Manual för medlemsvärvning BLI MEDLEM I SFP! ETT TVÅSPRÅKIGT OCH FRISINNAT FINLAND BEHÖVER DIG Vem skall värva? Alla kan värva! Vi kan vara stolta över vårt parti, SFP. Därför kan vi alla marknadsföra

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03 Till Arrangerande förening Gymnastikförbundet Sydosts trupptävlingskommitté tackar Er, för att ni accepterat att arrangera följande tävling:.... Med detta brev vill vi hjälpa till, att räta ut några av

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Finlands Svenska Gymnastikförbund Redskapssektionen TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar och

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland och dess hemort är Helsingfors.

Läs mer

Vardagen blir roligare i kollektivhus

Vardagen blir roligare i kollektivhus Vardagen blir roligare i kollektivhus Mer gemenskap, större delaktighet, billigare boende och roligare vardag. Det är några av de faktorer som lockade Mathilda Andersson Nwachukwu och Rafael Jensen att

Läs mer

Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare.

Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare. Motionerna I 1-5 Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare. Motionärernas förslag: Årsmötet yrkar

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Jumpajippo & FSGM i truppgymnastik

Jumpajippo & FSGM i truppgymnastik Jumpajippo & FSGM i truppgymnastik Jakobstads Gymnastikförening hälsar alla gymnaster, ledare, domare och utvärderare med ett stort intresse för truppgymnastik, hjärtligt välkomna till JUMPAJIPPO och FSGM

Läs mer

Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland

Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland 1. Inledning 1.1 I många av världens länder är befolkningen två- eller flerspråkig. I Finland talas flera språk. Nationalspråken är svenska och finska. 1.2 Vår

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN 1 SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN BAKGRUNDSINFORMATION OM MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN (verksamhet från år 2017) - karta över regionen,

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Dala Taekwondo Akademi, Höganäs TKD Klubb och Södra Taekwondoförbundet:

Dala Taekwondo Akademi, Höganäs TKD Klubb och Södra Taekwondoförbundet: Motionerna E 1-3 Dala Taekwondo Akademi, Höganäs TKD Klubb och Södra Taekwondoförbundet: Styrelsens Uppdragslängd Mandatperiod på 4 år och annan styrelsesammansättning. Motionärernas förslag: Nuvarande

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

IFFK Verksamhetsplan 2016

IFFK Verksamhetsplan 2016 IFFK Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 IF Finströms Kamraterna r.f. kommer att bedriva verksamhet inom juniorfotboll, friidrott, bordtennis, innebandy samt lek och rörelse. Föreningen kommer även

Läs mer

Cirkulär 1/2015. Bästa kolleger!

Cirkulär 1/2015. Bästa kolleger! Cirkulär 1/2015 Bästa kolleger! Hoppas att ni alla har haft fina sommarsemestardagar! För det första vill jag tacka alla som ansvarade och medverkade till de fina kyrkomusikdagarna i Ekenäs. Nästa år har

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN 2011-2012 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 2644 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD FÖR VERKSAMHETEN Verksamhetsplanen

Läs mer

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset Hej alla medlemmar, Trots en tidig vår med mycket sol som vill locka ut oss i naturen har föreningen också viktiga aktiviteter på gång som vi hoppas ni vill delta i även om det vackra vädret fortsätter

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015 Kommissionen för språklig service 03.09.2015 PROTOKOLL 2/2015 12 Öppnande av mötet 13 Konstaterande av laglighet och beslutförhet 14 Protokolljusterare 15 Godkännande av arbetsordningen 16 Landskapsdirektören

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Föreningsmeddelande. Jakobsberg 2010-02-12

Föreningsmeddelande. Jakobsberg 2010-02-12 Brf Loket Föreningsmeddelande Jakobsberg 2010-02-12 Föreningsstämma / Motioner Årets stämma hålls preliminärt den 7 juni. Kallelse till stämman kommer att delas ut i maj månad, men redan nu kan du börja

Läs mer

... Med detta brev vill vi hjälpa till, att räta ut några av de frågetecken, som brukar dyka upp i samband med olika tävlingar.

... Med detta brev vill vi hjälpa till, att räta ut några av de frågetecken, som brukar dyka upp i samband med olika tävlingar. Datum:2011-10-25 Till Arrangerande förening Gymnastikförbundet Sydosts trupptävlingskommitté tackar Er, för att ni accepterat att arrangera följande tävling:.... Med detta brev vill vi hjälpa till, att

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

FRIS-Info Nr 2 2012. Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig

FRIS-Info Nr 2 2012. Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig Informationen i Fris-Info denna gång handlar om: VU och verksamhetsledare Julia Sjöholm presenterar sig Pidromästerskpen i Västerås Information om framtidsmötet i Eskilstuna Svenska Dagen firas i år i

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Välkommen in till oss! Namnet Bénka-dí härstammar från Mandinka-språket och betyder Att vara tillsammans är bra och det är just den känslan vi vill

Välkommen in till oss! Namnet Bénka-dí härstammar från Mandinka-språket och betyder Att vara tillsammans är bra och det är just den känslan vi vill Välkommen in till oss! Namnet Bénka-dí härstammar från Mandinka-språket och betyder Att vara tillsammans är bra och det är just den känslan vi vill att du ska känna när du kommer in genom dörrarna. Den

Läs mer

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings BIS Friidrott torsdagen den 20/5 2010. Deltagare närvarande: (vid pennan) Kent Andersson Mikael Carlsson Lars Hallberg Thomas Andreasson Siv

Läs mer

Dansrus och gemenskap gör dig fri och glad

Dansrus och gemenskap gör dig fri och glad Fakta ruta: Vad? Dans för 65 plus Var? Brunnsgatan 26, Stockholm. När? 13-16 måndagar. Arrangör: Trivselklubben Kvarnen. Syfte: Att vara ett andra hem, utbyta erfarenheter, umgänge och friskvård. Dansrus

Läs mer

Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012

Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012 Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012 Liikkuvat Rörliga äänet röster ratkaisevat. avgör. Rörliga röster avgör Bästa kommunalvalskandidat, Motion och idrott är dagliga

Läs mer

Samtalsgruppen i Malax firade 20-årsjubileum

Samtalsgruppen i Malax firade 20-årsjubileum Medlemsblad 01/14 Samtalsgruppen i Malax firade 20-årsjubileum Innehåll Ledare..... s. 3 Årsmöte......s. 4-5 Samtalgruppen i Malax fyllde 20 år.s. 6 Motionskampanj 11.3-10.4...s. 7-9 www.vasanejden.duv.fi....s.10

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare

Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare 8 Apr 2013 HufvudstadsbladetTua Ranninen Skoleleverna i Finland är världsmästare när det gäller kunskap, medan eleverna i Sverige är trygga,

Läs mer

Hälsa, klimat och matmässa - Inspirationsdag den 5 mars på Alandica. SaveThePlanet.ax i samarbete med Hälsans dag

Hälsa, klimat och matmässa - Inspirationsdag den 5 mars på Alandica. SaveThePlanet.ax i samarbete med Hälsans dag 1 Hälsa, klimat och matmässa - Inspirationsdag den 5 mars på Alandica SaveThePlanet.ax i samarbete med Hälsans dag Innehåll: 2 Kort beskrivning av evenemanget sid. 3 Målgrupp sid. 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Sång. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder

SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Sång. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf Sång Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I SÅNG Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater Scengymnasiet S:t Erik Musik Musikal Musikproduktion Teater Estetiska programmet Med inriktning: Teater Musik Musikal Musikproduktion Högskolebehörighet och möjlighet att ta meritpoäng Vad innebär samarbetet

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Utgångspunkten är helt och hållet ekonomisk. Kostnaden för de använda resurserna jämförs med värdet

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Planen för småbarnsfostran

Planen för småbarnsfostran Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

FRIS-Info. Information från Föreningarna. Umeå Finlanssvenskars vinterfest den 27 februari 2010. Fris-Info innehåller följande rubriker denna gång:

FRIS-Info. Information från Föreningarna. Umeå Finlanssvenskars vinterfest den 27 februari 2010. Fris-Info innehåller följande rubriker denna gång: Fris-Info innehåller följande rubriker denna gång: Information från föreningarna Fris årsmöte den 27 mars Föreningsträffen den 27-28 mars Information från Föreningarna Umeå Finlanssvenskars vinterfest

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Planering Energi 9C. Syfte: Vecka Onsdag Torsdag Fredag 34 Dela ut böcker. 35 Forts.

Planering Energi 9C. Syfte: Vecka Onsdag Torsdag Fredag 34 Dela ut böcker. 35 Forts. Planering Energi 9C Syfte: Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi Genomföra systematiska undersökningar i fysik Använda fysikens begrepp,

Läs mer

Kom, fira med oss! Under 10 dagar sjuder Råda kyrkby av liv och nöje för stora och små! 21-30 september. www.rada.nu

Kom, fira med oss! Under 10 dagar sjuder Råda kyrkby av liv och nöje för stora och små! 21-30 september. www.rada.nu Kom, fira med oss! Under 10 dagar sjuder Råda kyrkby av liv och nöje för stora och små! 21-30 september www.rada.nu VARJE DAG! Tid för dig Tid för Gud Be en bön, tänd ett ljus i kyrkorummet. Kyrkan är

Läs mer

Motion nr 1. Motion nr 2. att. Motionen: Samarbete med de allmännyttiga bostadsföretagen angående in- och utflyttning. Ställd av: Lilian Mårder

Motion nr 1. Motion nr 2. att. Motionen: Samarbete med de allmännyttiga bostadsföretagen angående in- och utflyttning. Ställd av: Lilian Mårder Motion nr 1 Motionen: Samarbete med de allmännyttiga bostadsföretagen angående in- och utflyttning. Ställd av: Lilian Mårder Styrelsens svar: Motionen åberopar en modell där ett kollektivhus har ingått

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014

Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014 Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014 Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om utkastet till regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården Hänvisning:

Läs mer

Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län

Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län 2017-02-03 D-nr 2017/18-536 Styrelsen Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län Förslag till beslut Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att ge i uppdrag till kansliet att utarbeta

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

2008-09-04. Enkätsvar

2008-09-04. Enkätsvar 2008-09-04 Enkätsvar Fråga: Vad tycker du fungerar bra i KonstRingen? Det mesta. Mycket. Kartan är jättefin. Bra organisation som fungerar. Organisation till deltagarna. Mötena bra och strukturerade. Festen

Läs mer

Vår nya ordförande jorun olsson

Vår nya ordförande jorun olsson Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD MAJ 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Vår nya ordförande jorun olsson jämtstämman 12-14 juni Hej från Jorun! Det rör

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015

Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015 Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015 FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ Reumaföreningen på Åland vill fortsätta att främja folkhälsan och arbeta för att lindra och minska de reumatiska sjukdomarna och

Läs mer

Mitt i livet, öppen mot. framtiden

Mitt i livet, öppen mot. framtiden Välkommen till Kyrkveckan och mötesplatserna Folkets Hus Galaxen och Stora Tuna kyrka. Kyrkveckan är en del av Svenska kyrkan i Borlänges arbete med att vara en kyrka mitt i livet, öppen mot framtiden.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 8 Fredag 12 mars 2010 NORRBOTTEN Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå Regeringen har sagt ja till att bygga 1 100 vind-kraftverk i Piteå kommun. -Det är ett av världens största

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem S:t Görans församlingshem 13.01.2015 18.30 20.03 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Birney Julia Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom

Läs mer

MOZART REQUIEM. Välkommen till. Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013

MOZART REQUIEM. Välkommen till. Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013 FORENINGEN VOX MOZART REQUIEM Välkommen till Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013 med avslutande konsert i Stora Tuna kyrka i Borlänge den 17 november kl. 18.00 2 Sångarvänner!

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

FOLKTINGETS SESSION I BORGÅ 2015 ALLMÄNNA HANDLINGAR

FOLKTINGETS SESSION I BORGÅ 2015 ALLMÄNNA HANDLINGAR FOLKTINGETS SESSION I BORGÅ 2015 ALLMÄNNA HANDLINGAR FOLKTINGETS SESSION I BORGÅ 8-9 MAJ 2015 Plats: Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1 FREDAGEN DEN 8 MAJ LÖRDAGEN DEN 9 MAJ Ankomst till Borgå 9.30

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

OPINIONSMÄTNING BLAND FINLANDSSVENSKA VÄLJARE INFÖR RIKSDAGSVALET

OPINIONSMÄTNING BLAND FINLANDSSVENSKA VÄLJARE INFÖR RIKSDAGSVALET OPINIONSMÄTNING BLAND FINLANDSSVENSKA VÄLJARE INFÖR RIKSDAGSVALET Åsa Bengtsson Docent i Statskunskap vid Åbo Akademi Akademiforskare vid Finlands Akademi 08.04.2011 UNDERSÖKNINGSDESIGN Beställd av Magma,

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING med fokus på närmat Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. NÄRMAT ÄR MÖJLIGT Helhetstänkande ska vara ledstjärna i den offentliga upphandlingen. Detta tål att uppmärksammas

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Den stora Byfesten i Ockelbo

Den stora Byfesten i Ockelbo Den stora Byfesten i Ockelbo Det finns anledning att fira Med anledning av bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling vill Ockelbo fira. Ett firande som på ett värdigt sätt bidrar

Läs mer

Nu byggs Folkhälsanhuset i Esbo

Nu byggs Folkhälsanhuset i Esbo Nu byggs Folkhälsanhuset i Esbo Tisdag den 2 juni 2009 murades grundstenen för Folkhälsanhuset i Esbo, rättare sagt i Hagalunds centrum invid Vindängens skola. På adressen http://tuki.haahtela.fi/webkamera/fh_esbo.jpg

Läs mer

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning 9 500 Småbarnsfostran Småbarnsfostran är växelverkan Åbo har ca 50 dagvårdsenheter, som kan bestå av flera olika daghem eller till exempel

Läs mer