15;lo%P\ 1. Angående inrättande av naturreservatet Kronoskogen, Tomelilla kommun. Tomelilla den 29 juni 2015 Dnr KS 2012/13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15;lo%P\ 1. Angående inrättande av naturreservatet Kronoskogen, Tomelilla kommun. Tomelilla den 29 juni 2015 Dnr KS 2012/13."

Transkript

1 15;lo%P\ 1 Tomelilla den 29 juni 2015 Dnr KS 2012/13 Tomelilla kommun Samhällsbyggnad Gustafs Torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro el il la.se Kommunstyrelsen Hand lä gga re: Charlotte Lindström Komm une kol og Direkt Mobil cha rlo tte lilla.se Angående inrättande av naturreservatet Kronoskogen, Tomelilla kommun För att förtydliga innehållet i förslag till föreskrifter och sköteselplan för naturreservatet Ki:onoskogen lämnar förvaltningen följande tjänsteskrivelse. Ett område kan förklaras som naturreservat enligt 7 kap. 4 5 Miljöbalken i syfte att tillgodose områden för rekreation och friluftsliv, bevara värdefull miljö och biologisk mångfald eller att skydda eller återskapa värdefulla miljöer och arter. Oftast sammanfaller flera av syftena. Att beskriva de rekreativa värdena mer ingående och med fler meningar än nu är svårt varför stycket om detta kan upplevas som kort. Det innebär inte att det är mindre viktigt. Det finns uppmärkta leder för promenader, joggingturer och ridning i hela området. Längs dessa spritt i området finns grillplatser, bänkar och bord. Det finns tillgänglighetsanpassade sådana likasom, Kotten, det tillgänglighetsanpassade utedasset. Befintlig belysning har kompletterats med ny armatur för att hela den tillgänglighetsanpassade leden ska vara upplyst även under den mörka årstiden. I närheten av entrén finns ett utegym och runt om i området finns informationstavlor. QR-koder med mer detaljerat innehåll skall finnas uppsatta för den som vill gräva sig djupare i områdets historia, artkunskap eller motionsövningar. Texterna finns också på engelska och tyska översättningar är under tillverkning. En kortfattad lista över vad man bör tänka på inom naturreservat finns i nuläget också översatt till över 20 olika språk och fler är på gång där bland annat hemspråkslärare engageras. I dagsläget är inte materialet om motionsövningar helt färdigställt än, därför bifogas inte detta. Den biologiska och ekologiska biten i området är väldigt viktigt för hur besökaren upplever sitt besök i joggingspåren, på picknicken eller i 1 (3)

2 skolundervisningen. Att ett område har flera olika träd- och buskarter samt olika växter, mossor, lavar och svampar innebär att den biologiska mångfalden är större men också att det för besökaren upplevs som mer att titta på och njuta av. En varierad växtlighet innebär också att fler olika djur trivs i området varför man som besökare kan få uppleva möten med djuren på nära håll och få syn på till exempel flera olika fågelarter. Länsstyrelsen har den 20 mars 2015, beviljat Tomelilla kommun nya LONA-pengar med vilka fler satsningar på friluftslivet skall genomföras. Ett nytt vindskydd i likhet med det som nyligen byggdes i Skogsbacken, grillplatser, bord och bänkar med mera skall placeras runt om i Krono skogen. Förvaltningen bedömer att bildandet av naturreservatet i kombination med åtgärder för tillgängligt friluftsliv och rekreation kommer ytterligare öka människors aktivitet i området. Bakgrunden till skötselområdena 5 och 6, i enlighet med beslut i SBU, fortfarande ingår i naturreservatet beror på följande: Skötselområde 5 I skötselområde 5, kallat ekplanteringen, växer ekar i ganska glesa bestånd. När ekar få stå mindre tätt än i skogsbestånd blir de mer -vidkroniga med få stora grenar. Solitära (som växer ensamma) ekar blir dessutom ofta grövre än de som växer i skogar. Sådana är ovanliga och erbjuder speciella förutsättningar för andra växter och djur. De är därför bevarandevärda. Området används i dagsläget av Tomelilla Motorklubb (TMK) för parkering samt uppställning av vagnar vid speciella tillfällen när "Bingofältet" inte räcker till. Så länge man inte parkerar för nära träden där rötterna kan vara ytligare är detta inget problem. Lite slitage och störningar på marken anses vara bra. Efter samtal med TMK är dessa positiva till att bilda naturreservat av Kronoskogen inklusive ekplanteringen. De ser det inte som några problem med naturreservatet så länge de fortsatt får lov att parkera där under de tillfällen då "Bingofältet" blir fullt. Förhandlingar om att skriva om samtliga avtal mellan föreningen och kommunen pågår för närvarande. Skötselområde 6 I Planprogram för Skånes Sommarland m.m. förklarar kommunen att de öppna markerna inom området är bevarandcvärda och i Tylehögens betesmarker, i naturreservatet kallat skötselområde 6 vill man dessutom 2 (3)

3 anlägga en naturstig. Betesmarken är utpekad i naturvårdsprogram för Tomelilla kommun, beslutad år Enligt Tomelillas åtgärder för miljömålen skall man jobba för att skydda värdefulla natur-och kulturmiljöer, säkerställa tillgång av allemansrättslig mark, fram ta en strategi för småbiotoper på slätten, restaurera särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer etc. området finns bland annat den rödlistade arten majnycklar vilken indikerar höga naturvärden i betesmarken. Under samrådet har inga negativa synpunkter inkommit på att dessa två områden ska ingå i reservatet. Charlotte Lindström Kommunekolog Nils Lundquist Miljöutredare Bilagor 1. Gällande avtal mellan Tomelilla kommun och Tomelilla motorklubb daterat Gällande avtal mellan Tomelilla kommun och Tomelilla motorldubb daterat Förslag skylt för naturreservatet (ej rätt skala). 4. Karta över led-markeringar. 5. Förslag folder för reservatet. 6. Utkast informationsskylt utegym. 7. Förslag informationsmaterial till QR-koder för fladdermöss, holkar, järnvägshistorik, död ved, grodor, Trydeån och arter i området. 3 (3)

4 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 131(Co SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sarnmanträdesdatum 23 juni 2015 Kssamu 37 Dnr KS 2015/20 Beslut om inrättande av Kronoskogens naturreservat Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Ärendebeskrivning Kronoskogen har höga ekologiska och friluftsmässiga värden. Genom att inrätta det kommunala naturreservatet Kronoskogen kan dess värden bevaras och utvecklas över tid. Efter samråd enligt i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken har förslag på föreskrifter och en skötselplan för området tagits fram. Förvaltningens förslag till beslut Kommunekolog Charlotte Lindström föreslår att området som omfattas av reservatsförcskrifterna även ska innefatta områdena 5 och 6, som framgår av kallelsen till samhällsbyggnadsutskottcts möte den 23 juni Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsutskottet med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) ska förklara området Kronoskogen för naturreservat. Tidigare behandling Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 5 33/2015: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att med stöd av 7 kapitlet 4 miljöbalken (1998:808) rekommendera Kommunstyrelsen att förld.ara området Kronoskogen med koordinaterna RT90: X: och Y: för naturreservat. Namnet för naturreservatet skall vara Kronoskogen. Kommunstyrelsen 5 106/2015: Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för borttagande av områdena 5, 6, 6A och 6B. Justerandes sign

5 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sarnmanträdesdatum 23 juni 2015 Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande Maria Mickelåker (C) föreslår att områdena 5 och 6 skall ingå i naturreservatet Kronoskogen eftersom områdena anses ha speciella värden från en naturbevarande synvinkel samt att det inte innebär något intrång i övriga verksamheter att låta områdena omfattas av föreskrifterna och det skydd som det innebär att ett område blir naturreservat. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Kommunekolog Charlotte Lindström Justerandes sign

6 fri ala kk,:18.; urvårds gåtsn ingen Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun

7 etala urvårds. satsningen Bakgrund och syfte Kronoskogen är ett natur- och rekreationsområde som ligger cirka två kilometer nordväst om Tomelilla tätort i anslutning till Trydcåns dalgång, Tosselilla sommarland och Svampabanan. Området är välbesökt av såväl flanerare, motionärer, naturintresserade som hästfolk. Området har höga natur- och kulturvärden. Syftet med naturreservatet Kronoskogen att bevara och utveckla det tätortsnära natur- och friluftsområdet, att säkerställa och utveckla ett tillgängligt och attraktivt friluftsområde för framtiden samt att informera besökarna om områdets karaktär. Naturreservatet skall också användas som en pedagogisk resurs för förskolor och skolor. Syftet är också att förutsättningar för att gynna den biologiska mångfalden skall utvecklas och förstärkas. De naturvärden som är knutna till de förekommande naturtyperna lövskog, rinnande vatten, torra sandmarker och våtmarker skall utvecklas. Detta skall leda till att både lokala och nationella miljömål såsom "ett rikt växt- och djurliv", "levande skogar", "myllrande våtmarker" och "en god bebyggd miljö" uppnås. Data Områdets namn Geografiskt läge Län Kommun Församling/socken Berörda fastigheter Markägare Naturvårdsförvaltare Vegetationszon Skyddsform Gränser Areal Planförfattare Kronoskogen RT90: X: , Y: Skåne län Tomelilla Ramsåsa Ramsåsa 1:3, Ramsåsa 12:1, Ramsåsa 13:7, Ramsåsa 20:3, Tomelilla kommun och enskilda markägare Tomelilla kommun Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen) Naturreservat Gränserna är markerade i bifogad karta ca 89 ha Nils Lundquist, Charlotte Lindström och Sofia Karlsson Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 2

8 vala urvårds satsningen c- J,,,,, y VI ii, Tryctemälla \+ f - ) S,, olvalla x _..),./,...,.,,ptola os. \ I,.:,-. ī- \,,, t - ;', ftycleholmf/. \s.. i,,\ -; ;, -Yl, 0,,,, y ' : Vem' \ / Fäglasång NtitUrre 6, u _.., y fsiii hög s'-,.:,, i. 4 6 t ',. 0 i k,,,. 1 \ Tryde eke., -1 C/i.. i Svan Ji-nose,.;,...,!...-I... k_,. I ----(.. ;( : i. \ 7, h-7- ' ::.!, LY" i 9',.1.,( I..,.,...",,i 0,...,-" 1-iannolund Tylehögs gård.,., f lirt i im ilå " I Stenby ; i.1 ekan, 1 1 \ Vi fs ' i: 1- o. Öderrtaiksgården- 1,..\" :4 k i, \ -- k No:s aåt Stenby gård Na -.10,0å5 " 0, m Benesiad Ben e5lad Beneitaclbecl i Sobeln '7 69 Karta 1. Naturreservatet Kronoskogens placering. 5'1 i.,,c\ij,..;\ '' ;.t ri V, _ ' N, Kattsbörg t i ' '...' P ' IT V-''',..> \e:t.:1- \\ '... " ' 7/ r. \. ;ii, -._.\ NIX', ',BUSKA:K/7A ks, \ ''- /.51.!.. 1 h; _\,,-;\ \ -, i r--- -, i i,.. f T. ' t i i /.5 r! ' 1. : ' ' 6 1! _, '7' Klytiom i\. GolfDana S j r 6,<7 1(,, / «77* y, r---. i _I --. ' - \ '.' -.1?eniff sv' 14 i " Historik Kronoskogen ligger invid byn Ramsåsa. Ramsåsa benämndes som socken första gången år Det finns en fornlämning inom området som utgörs av ett gravfält på cirka 150x70 meter från järnåldern finns beläget strax väster om dammen i Kronoskogen. Inom fältet finns en gravhög, fem stensättningar (gravöverbyggnader), en skeppssättning, en bautasten (stor rest sten utan ristningar intill gravfält och skeppsättningar) och en eventuell domarring (en slags gravanläggning). Direkt nordost om området ligger dessutom en gammal boplats från stenåldern. Under andra halvan av 1700-talet bestod området kring dagens Kronoskogen av långsmala skiften av inägor och ängsmarker tillhörande Ramsåsa by. På en karta över Ramsåsa fälad från år 1767 är flera partier markerade som våtmarker. Inga träd eller skogsområden verkade förekomma men stubbar var markerade vilket kan indikera att en avverkning hade skett nyligen. På kartan "Charta över Ramsåsa Bys Öfre Vång" från år (se karta 2) Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 3

9 ala 49K irvårds.satsningen framgår det att de torra och sandiga delarna inom området användes till odlingar medan områdena runt Trydeån och lägre liggande partier användes till slåttermark. I söder låg "Tranan" vilket var en stening och fuktig betesmark. Ekar förekom här och var. Området hade generellt blivit ännu fuktigare från och med början av 1800-talet. Vid skiftet av Ramsåsa by på 1890-talet kom området att tillhöra Kronan. Egendomarna Tylehögen och Blåsingsborg placerades inom området. I närheten av Tylehögen restes en milstolpe år Invånarna i Ramsåsa socken klagade på allt för sandiga jordar och Kronan planterade in gran (Picea abies) i stora delar av området. Tylehögen fortsatte dock med jordbruk. ;,.. X"'Al4 ''":, e,,..)..,...-.N.- ( \\ /,,,s, 3,. -..., ' 'Pk - ''' ',. 4 i I 5 k (Vo i fl Ill cr u t: 0 Q.5.f sr ', I agritd, Ot h :779de däut 74:4,41rern4d'si* 1 Arg;<:.:ES:7,960,5.1 ed.941(.15. o FJC3 tyhtia s t: 08. cs?(7.0inacp110:72-'3t. Karta 2. "Charta över Ramsåsa Bys Öfre Vång" från år Dagens naturreservat ligger i de sydvästra delarna. Lantmäteriet Geodatasamverkan Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 4

10 eala urvårds satsningen e4 1.5;y131 \ 40, s \ ;---k-p'" 1Y, A e i -'---- U-1--- e- \A b- \.b...,.\:,-, C -*--- \- ' fri _ it9s?,, r sir, i, ; I I A-144Witlit t L el,3t <20. III 'il112, 41, LE Karta 3. Dagens naturreservat infogat på "Cliarta över Ramsåsa Bys Öfre Vång". Geodatasamverkan Lantmäteriet Järnvägen, på den tiden så kallad ångspårsväg, mellan Simrishamn och Tomelilla (CTJ), öppnades för trafik 15 december Tio år senare, närmare bestämt 21 december 1892 öppnades även järnvägen Malmö Tomelilla (MöToJ). De båda järnvägarna förenades i Malmö Simrishamns järnväg (MSJ) som invigdes 1 juli södra delen av Kronoskogen går den gamla banvallen som idag är ett populärt utflyktsmål med dressincykling från Tomelilla tätort till Fyledalen. I stormen år 1967 föll stora delar av granskogen inom området. Man planterade åter in gran men även lärk (Larix decidua), björk (Betula sp.) och contortatall (Pinus contorta). Den sistnämnda blev på inrådan av Naturskyddsföreningen avverkad och finns ej kvar inom området. År 1968 inrättade domänverket ett domänreservat av de gamla betesmarkerna tillhörande Blåsingsborg, i södra delarna av området längs Stenbybäcken. Stora delar av omgivningarna kom att användas till motocrossbana, skjutbana och nöjesfält. År 1984 öppnades Tomelilla sommarland, sedermera Tosselilla sommarland, invid Kronoskogen. Det är en välbesökt bad- och tivolipark. 1 anslutning till området ligger även Svampabanan vilken används för motorsport samt en campingplats. Kronoskogen sköttes tidigare med konventionell skötsel. År 2006 påbörjades röjningar av skogen för att gynna de biologiska värdena. Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 5

11 etala urvårds, satsningen r 41e, skirf ii c31,(, i tyat / \ " T) io,\\\ ;z 4 /mot p,rol vvio.,-; PI- /1 ' '._ -- :.--N,., ::,11 _ :-.,-,..,,,, i v... /......r -t.:1-.-% " / / " i v \,,...z... -,-- 4, i ;,4 'h... " N "J" <74rgr s "... i \: \*\K'\gbit ifs' 1 1\ 1)% 11.\;. k;1.- ;1':. # gkt:. 4, i i!.., e t I it 6R01 <0. ) fi7. i /10,1Hi. '7 -..] fl,', ;`,724 7::: togipme«, #114417, 10 2, i tipb. rkr I aal 11: IM ,4 i,71->.,... i s j." 4" - ' t.. -- `."-`42) ''';1200FrE, ' _, Karta 4. Skånska rekognosceringskartan från 1810-talet med naturreservatets gränser inritade " N '1/4, Planer, program och befintliga skydd Naturvårdsprogram för Tomelilla kommun förklarar man att området har höga naturvärden där värdekriterierna geomorfologi, storlek, mångformighet, landskapsbild och rekreation framhävs. 1 Planprogram för Skånes Sommarland m.m. vill man att en plan för hur Kronoskogens skogsbestånd kan överföras från gran till andra trädslag inom ramen för ett naturreservat skall frambringas. De öppna markerna inom området förklarar man också som bevarandevärda. En naturstig bör anordnas i Tylehögens betesmarker. Förekommande vatten inom området bör förbättras och nya bör skapas. Stora delar av området klassas som riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 MB. Längs Trydeån som rinner i områdets norra delar råder det strandskydd. Länsstyrelsen i Skåne har i rapporten "Närmare till naturen i Skåne" pekat ut Kronoskogen som värdefullt för tätortsnära natur i Skåne. Området längs den gamla banvallen ingår även i Skånes kulturmiljöprogram kulturmiljöstråk (Malmö-Simrishamns järnväg). Rekreativa värden Kronoskogen är ett tätortsnära naturområde som möjliggör för ett rikt friluftsliv. Motionsmöjligheterna är många och tack vare tillgänglighetsleden kan fler människor besöka området i rekreationssyfte. I anslutning till motionsslingorna finns ett utegym och det finns även en ridled som slingrar sig genom skogen med varierande terräng. Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 6

12 eala urvårds,satsningen Det finns mycket att se i Kronoskogen för den naturintresserade och området används även av förskole- och skolklasser i undervisningssyfte, naturstudier och utflykter. Med sin artrikedom erbjuder området många möjligheter att uppleva naturen på nära håll. Ett antal föreningar nyttjar Kronoskogen för sina olika ändamål. Grillplaster och bänkar och bord utgör naturliga rastplatser och finns tillgängliga för alla besökare. Biologiska värden Natura 2000-naturtyper Inom Kronoskogen förekommer flera naturtyper som stämmer överens med definitionerna av Natura 2000-naturtyper. Dessa naturtyper indikerar höga naturvärden. De olika naturtyperna lövsumpskog (enligt Natura 2000, kod 9080) uppdelat i två delområden på 0,6 respektive 0,2 hektar, ädellövskog i branter (kod 9180) på 2,3 hektar, torra hedar (kod 4030) på 0,6 hektar, silikatgräsmarker (kod 6270) på 4,3 hektar samt fuktängar (6410) på 0,8 hektar förekommer inom naturreservatet. Skog Den största delen av skogen i Kronoskogen är runt femtio år gammal. Det finns även en mindre andel träd som är 100 år gamla. Den gamla skogsbruksplanen (avser tiden ) över fastigheten Ramsåsa 20:3 omfattar de största delarna av naturreservatet som består av skog. Där angav man att då var 98 % av marken produktiv skogsmark. Gran täckte då 36 %, lövskog 34 %, lärk 17 % och resten bestod av tall, ek, bok och övriga lövträd. Kronoskogen består år 2015 till största delen fortfarande av produktionsgranskog men under år 2006 påbödades viss skötsel för att gynna de biologiska värdena. Under år 2014 har så kallad gransanering påbödats. Några mindre områden med gran har huggits bort för att ersättas med lövträd. Löv- och tallskogar behöver generellt någon form av skötsel, antingen naturlig (brand, storm etcetera) eller kulturbetingad (bete, slåtter, gallring etcetera) för att inte växa igen och därmed riskera att den biologiska mångfalden påverkas negativt. Granskogar behöver däremot sällan sådan skötsel för att fortleva. Granskogar kan dock i sig utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden då granar tenderar att skugga ut såväl tallar och lövträd som kärlväxter. Detta leder till en monoton och artfattig miljö. Återkommande gallringar och så kallad gransanering är viktigt i skogsområden för att påverka den biologiska mångfalden positivt. Öppna marker Tylehögen, den stenburna naturbetesmarken belägen i områdets sydöstra hörn, är en plan hagmark med lång beteshävd och intressant flora. Området anses ha haft höga naturvärden men en av nötkreatur något för svag betesdrift på senaste tid har medfört en bygynnande igenväxning av bland annat hagtorn (Crataegus). Därmed har värdena försvagats något. Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 7

13 urvårds, satsningen Vattenmiljöer Inom Kronoskogen förekommer ett antal olika vattenmiljöer. I området med glest växande ekar ligger en damm. Ett parti av lövskog med ett dike och översvämningsmark ligger mitt i själva skogen. 1 östra delarna av skogen finns en damm som tidigare hyst bland annat lökgroda (Pelobates fuscus). Runt dammen är mossfloran trivial men i dammen växer gaffelmossa (Riccia fluilans) som är ganska ovanlig i Sverige. Längst upp i norr rinner Trydeån med såväl ovanliga lavar, mossor som vattenlevande organismer vilka indikerar på att vattnet har en god kvalitk I de delsträckor som tangerar Kronskogens gräns i norr var år 2013 vegetationstäckningen mellan 5-50 procent och beskuggningen i området ansågs vara god. Död ved i vattnet där till exempel fiskar kan gömma sig hade en måttlig till riklig täthet på mellan 6-25 stockar per hundra meter. Bottnarna är sandiga och grusiga med stor förekomst av block. Både vanliga och ovanliga fiskar, musslor och andra vattenlevande organismer trivs bra i sådan miljö. Den största delen av delsträckan erbjuder därmed goda förutsättningar för öringslek och uppväxtområden men vissa små delar saknar sådana förutsättningar. Flora Området inventerades på flora år 2012 och man hittade 278 olika arter. Lokalt ovanliga arter som skogskornell (Cornus s'anguinea), vitsluip (Pelasites albus), skogsvicker (Vicia sylvatica) och bokarv (Stel/aria neglecta) noterades bland annat. De fridlysta arterna blåsippa (Hepatica nobilis), gullviva (Primula veris) och Sankt Pers nycklar (Orchis mascuala) noterades även. En rödlistad art hittades också nämligen den nära hotade (NT) arten majnycklar (Dactylorhiza ~fräs) som återfanns inom naturbetesmarken Tylehögen. Lavar och mossor År 2012 inventerades området även på mossor och lavar och man fann 121 arter av lavar samt 103 arter av mossor. Man fann de enligt rödlistan nära hotade (NT) lavarna bokvårtlav (Pyrenula nitida) och kvistlav (Fellhanera bouteillei). Bland mossornas observerades den nära hotade forsmossan (Cinclidotus fontinaloides) och den sårbara (VU) skånska sprötmossan (Oxyrrhynchium schleicheri). Man har även hittat arterna klängmossa (Homomallium incurvatm) och aspmossa (Pylai.slapolyantha), båda mycket ovanliga i södra Sverige. Andra ovanliga mossor som noterats är kragpellia (Pellia endiviifolia), gaffelmossa och stenfickmossa (Fissialens pusillus) vilka återfanns i eller nära anslutning till Trydeån (norra delen av området). Svamp Scharlanansröd vårskål (Sarcoscypha coccinea) växer i Kronoskogen vid Byåsabacken. Fruktkropparna växer på grenar och kvistar som ligger på marken. Skålen är röd och undersidan något gulaktig. Arten är utsedd som signalart av Skogsstyrelsen och indikerar att omgivningen har höga naturvärden och är skyddsvärd. På almlågor förkommer de rödlistade arterna svartöra (Auricularia inesenterica) (NT), prakttagging (Steccherinum robustius) (VU), stjärnnästing (Eutypella stellulata) (NT) och gulgrå sotdyna (Camaropella lutea) (NT). Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 8

14 urvårds satsningen Däggdjur området syns bland annat kronhjort (Genius elaphus), rådjur (Capreolus capreolus), vildsvin (Sus scrofa), ekorre (Sciurus vulgaris), fladdermöss (se avsnitt nedan) med flera däggdjur. Fladdermöss Fladdermusfaunan inventerades år Området är någorlunda artrik gällande fladdermöss med sammanlagt sju arter vilka alla ingår bland arterna enligt Habitatdirektivet, bilaga 4. De vanliga arterna större brunfladdermus (Nyctctlus noctula), nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), brunlångöra (Plecotus auritus), trollpipistrell (Pipistrellus nathusii) och dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus) noterades liksom den enligt rödlistan starkt hotade (EN) barbastellen (Barbastella barbastellu,$). Barbastell är globalt hotad och räknas även som en Natura 2000-art. Dessutom noterades även fladdermöss från släktet M.yotis. Artbestämning var inte möjlig och det går därmed inte utesluta att de kan tillhöra ovanligare arter inom släktet. Trollpipistrell är en obligat migrerare, det vill säga de flyttar mellan sommar- och vinteruppehåll årligen, och de registrerade individerna är troligen insträckare. Den nordiska fladdermusen hade boplatser i byggnader i anslutning till Kronoskogen. Brunlångöra och dvärgpipistrell lever i små grupper och hade eventuellt boplatser i håligheter i träd eller i närliggande byggnader. Troligen ynglade brunlångöra och nordisk fladdermus inom och utanför området. Ett stort antal större brunfladdermöss noterades vilket antingen innebär att sträckande individer har födosökt i området eller att en grupp haft sitt hemvist i eller kring Kronoskogen. Under hösten hörde man dvärgpipistrellhanar spela vilket betyder att Kronoskogen är parningsplats för den arten. Den ovanliga barbastellen trivs bäst i kulliga skogsmiljöer, gärna bokskog. Den äter framförallt mindre tvåvingar, fjärilar samt mindre spindlar. Antalet könsmogna individer i Sverige är högst ett hundratal. Den tycks nyttja Kronoskogen framförallt på våren för födosök. Troligen tillhör dessa individer populationer från intilliggande Fyledalen men det går inte att utesluta att kan ha boplatser även i Kronoskogen. Dock är observationerna av arten betydligt färre under yngelperioden. Barbastell har noterats i hela Kronoskogsområdet varför inte något specifikt delområde kan pekas ut som särskilt viktigt för arten. Fåglar Fågelfaunan i Kronoskogen inventerades år 2012 medelst artlistning inom de olika delområdena. Man fann 41 olika arter, varav 38 ansågs vara häckande arter. Lövsångare (Phylloscopus trochilus) och bofink (Fringilla coelebs) var mångtaligast. Arter inom sångare och trastfåglar (Turdidae) var vanligast förekommande. Den ovanliga sommargyllingen (Oriolus oriolus) observerades i området. Det är en enligt rödlistan starkt hotad art. Den ingår dessutom i Statens vilt, det vill säga arter som skall rapporteras till polisen om man hittar dem döda. Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 9

15 vala urvårds. satsningen Grod- och kräldjur I början av 2000-talet finns enligt Artportalen groddjur som lövgroda (Hyla arborea) och större vattensalamander (Tritw-us cristatus) noterade i dammen i nordöstra delen av Kronoskogen. Lökgroda noterades senast under tidigt 1990-tal. Lökgroda finns idag (år 2015) i det närliggande naturreservatet Tryde samt norr om Svampabanan vilken ligger i direkt anslutning till Kronoskogen. Lökgroda har dessutom tidigare noterats i Svampabanans damm ungefär hundra meter från dammen i Kronoskogen och det finns möjlighet att den fortfarande finns där. Groddjuren är upptagna på artlistan enligt Habitatdirektivet, bilaga 4. Även sandödla (Lacerta agilis) har noterats i området men det var på mitten av 1970-talet. Lökgroda trivs bäst i luftiga och sandiga jordar. Den spenderar dagen nedgrävd i upp till en meter djupa hålor. Ju sandigare jorden är desto lättare har lökgrodan att gräva ner sig. De sandiga jordarna i området i och kring Kronoskogen har medfört att lökgroda tidigare har trivts i området. En livskraftig lökgrodepopulation kräver flera småvatten med högst femhundra meters mellanrum. Ju färre dammar en population har desto större är risken för inavel och att populationen försvagas och dör ut. I takt med att omgivningarna runt dammen i nördöstra hörnet av Kronoskogen har växt igen har livsmiljöerna och förutsättningarna för lökgrodan förändrats och populationen i området kan eventuellt ta skada av detta. Fisk Elfiske genomfördes i Trydeån under år Två av punkterna från provfisket låg strax väster respektive strax öster om naturreservatet. Öring (Salmo trutta) och stensimpa (Cottus gobio) fångades vid dessa. Vid tidigare elfiske från år 1993 erhölls även nejonöga (Lampetra fluviatilis). Tjockskalig inalarmussla Enligt Artportalen noterades den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassu,$) i Trydeån på två olika ställen i nära anslutning till Kronoskogen år Det är en Natura 2000-art och enligt rödlistan starkt hotad (EN). Arten är starkt utrotningshotad i Sverige och är fridlyst sedan år Den finns i fyra huvudområden där östra Skåne är ett. Den hotas framför allt av föroreningar och försurningar. De trivs i sand- och grusbottnar och dess glochidier (larver) lever parasitiskt på fiskars gälar. Bland annat stensimpa som finns i Trydeån är en värdfisk. Kronoskogen ligger i ett kalkrikt område varför försurningar inte borde vara ett problem och förutsättningar för att arten skall trivas borde finnas. Det kan även tilläggas att tjockskalig målarmussla planeterades in i Fyleån inom Fyleåprojektet. Fyleån ligger i samma vattensystem som Trydeån. Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 10

16 fitala urvårds, satsningen Tabell 1. Sammanfattning av noterade rödlistade arter inom Kronoskogen de senaste fem åren (EN = starkt hotad, VU = sårbar, NT = nära hotad Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori Barbastell Barbastella barbastellus EN Bokvårtlav Pyrenula nit/da NT Forsmossa Cinclidotis fontinaloides NT Gulgrå sotdyna Camaropella lutea NT Kvistlav Fellhanera bouteillei NT Majnycklar Dactylorhiza rna/alls NT Prakttagging Steccherinum robistius VU Skånsk sprötmossa Ozyrrhynchium schleicheri VU Sommargylling Oriohts oriolus EN Stjärnnästing Eutypella stellulata NT Svartöra Auricularia 711 esenterica NT Geologi Tomelilla kommun ligger i centrala lerskifferslätten mellan Romeleåsen och Linderödsåsen. Berggrunden i Kronoskogsområdet består framförallt av slamsten och lerskiffer av silurisk ålder. Jorden består av mullhaltig sand. Det finns även små områden med glacial lera, vilket möjligen är en del av ett större område, som underlagrar området. Det geologiskt mest framträdande draget för området är Byåsabacken, vilken följer Trydån är en del av ett större åssystem med Ramsåsaåsen. Åsen är en slingrande rullstensås som består av isälvssediment framförallt bestående av sand och grus, men även lera. Bysåsabacken är den högsta delen av åsen. Längs ån är sandiga svämsediment med varierande organisk halt avlagrade. Dessa vilar på silurisk lerskiffer och lerskiffer-sandsten. Området söder och sydöst om Byåsabacken består av sandiga glacifluviala sediment med mindre kullar och åsar. Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 11

17 eh ala arvårds, satsningen Målbilder och skötselanvisningar Karta 5. Kronoskogens skötselområden Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 12

18 eala urvårds >satsningen Observera att kartan inte beskriver hur Kronoskogen ser ut år 2015 utan är en indelning av skötselområden inom vilka en viss typ av skötsel skall utföras för att uppnå de olika målbilderna. Nedan beskrivs skötselområdena mer ingående med målbild och skötsel. De inledande beskrivningarna av områden skildrar hur det ser ut år Skötselområde 1 Området består av en damm. Runt dammen är mossfloran trivial men i dammen växer gaffelmossa som är ganska ovanlig. Arten trivs i näringsrika vatten. Målbild Området skall bestå av en damm lämplig för amfibier där omgivningen skall vara lättillgänglig och ej skall vara igenväxt. Sandblottor runt dammen får förekomma. Skötsel Högre vegetation runt dammen skall avverkas vid behov. Dammen skall rensas vid behov. Gaffelmossa sprider sig lätt och bildar stora kolonier. Viss beaktning till den skall dock tagas vid eventuella rensningar. Övre markskiktet runt dammen kan fläckvis skrapas av för att frambringa sandblottor. Skötselområde 2 Området består av blandskog med en del större granpartier. Plantering av 70 fågelbärträd (Prunus miltal?), 15 hagtorn (Crataegu,s monogyna) och 15 hasselbuskar (Corylus avellana) skedde i november månad år 2014 direkt söder om skötselområde 1. Inom detta skötselområde ligger det gamla gravfältet från järnåldern. Målbild Området skall bestå av en luckig ädellövskog med inslag av andra lövträd och tall. En dynamik av unga, gamla och döda träd skall råda i området. Brynmiljöer skall värnas och åtgärder för att gynna dem ska genomföras. Fågelbär skall finnas i närheten av dammen (skötselområde 1). Rödeken som förekommer i området skall på sikt avvecklas. Död ved ska i läggas i fauna- och fungadepåer i området. Död ved skall anordnas så att rörligt friluftsliv inte hindras. Åtgärder för att framhäva gravfältet bör genomföras. I östra delen av skötselområdet vid utegymmet skall angöringspunkt med parkeringsplats, informationstavla etcetera finnas. Söder om skötselområde 1 skall angöringspunkt med toalett, vindskydd och grillplats etcetera finnas. Området ligger i närheten av den tillgängliga leden. Det är även lättillgängligt för tömning av toalett. Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 13

19 Ilibltala urvårds satsningen Skötsel Granen som finns i området skall succesivt tas bort till lövträdens fördel. Ädellövträd och annat löv skall planteras för att ersätta granen. Vissa stora gamla granar och grandungar får sparas. Området skall återkommande inventeras på eventuella nya granplantor. Gallrings- och röjningsåtgärder för att få bort rödeken skall genomföras löpande. Veteranisering av träd Äldre, döende och döda träd hyser ett stort antal arter, såsom insekter, svampar, lavar med flera. Dessa är beroende av den speciella miljö som idag är allt ovanligare. Detta medför att arter som är knutna till sådan miljö blir allt sällsyntare. En variation på träd i olika åldrar medför en rikare biologisk mångfald. En kontinuitet med i olika grad döende och slutligen döda träd måste därför finnas för att arter knutna till sådan miljö skall fortleva. Sydväst i skötselområdet finns stora delar av relativt ung rödekskog. Genom att veteranisera vissa av träden påskyndas åldringsprocessen för dessa träd. En större variation av livsmiljöer för allehanda organismer skapas. Det finns olika metoder för att uppnå en veteraniserande effekt av träden. Man kan barka av delar av stammen vilket även efterliknar gnag och fejning från olika djur. Att borra hål mitt i stammen innebär en skada som påminner om hackspettshackande. Håligheter skapar hålrum där mulm kan skapas och som insekter kan söka skydd, boplats och föda i. Detta lockar även dit fåglar. Att ringabarka delar av grenar eller att helt såga av grenar skapar också sår i träden och därmed ytor som till exempel insekter kan utnyttja eller som svampar kan växa på. Fornlämning Det skall undersökas huruvida det går att återställa och restaurera fornlämningen och hur man i så fall bäst sköter denna därefter. Skötselområde 3 Området består av blandskog med en del större granpartier. 1 norr slingrar Trydeån nedanför Byåsabacken. Målbild Området skall bestå av en luckig ädellövskog med inslag av andra lövträd och tall. En dynamik av unga, gamla och döda träd skall råda i området. Brynmiljöer skall också värnas. Eventuella yngre granplantor skall gallras bort vid behov. Åtgärder för att lederna och naturen inom området skall vara så lättillgängliga som möjligt skall beaktas. Markerade löpslingor och rid/cykelleder skall finnas finns inom området. Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 14

20 ala urvårds, satsn i ngen Skötsel 1 stora delar av detta skötselområde skall granen succesivt tas bort till lövträdens fördel. Ädellövträd skall planteras för att ersätta granen. Vissa stora gamla granar och grandungar får sparas. Området skall återkommande inventeras på eventuella nya granplantor. Bortröjning av sådana skall ske vid behov. Arbeten i området skall ske med försiktighet med avseende på mossfloran. 3a Längs Trydeån förekommer ett antal ovanligare mossor såsom trubbfjädermossa (Homalia trichomanoides), liten baronmossa (Anomodon attenuatus), stenporella (Paren(' cordeana), rutlungmossa (Conocephalum conicum), kamtuffmossa (Palusfriella commutata), sipperkrypmossa (Hygroamblystegium lemax), vattenkrypmossa (Leptodiclywn riparium), kragpellia, jordskruvsmossa, (Tortula subulata) och forsmossa (Cinclidotus fontinaloides). Den sistnämnda är rödlistad och hade sin enda växtplats i skötselområde 3a. Slanklav (Collema Ilaccidum) hittade även i området vilket tyder på en ganska god vattenkvalitet i ån. Området bör i viss mån låtas utvecklas fritt, bortsett från att insatser mot jätteloka (Heracleum manteagazzianum) och andra eventuella invasiva arter bör ske. Se bilaga 1 för en mer detaljerad beskrivning av arterna samt vad man kan göra åt dem. Vid behov får gallringar och borttagande träd eller växter ske. Man skall ha i beaktning att den tjockskaliga målarmusslan kan hotas av avverkning av träd i strandzonen. 3b Området utgörs av Bysåsabacken som består dels av avenbokskog, dels av blandskog med gran och dels av granskog. Två rödlistade arter i form av bokvårtlav (Pyrenula nitida) och skånsk sprötmossa har hittats i backen. Ytterligare ovanliga arter, nämligen olivklotterlav (Opegrapha glansfläck (Arthonia spacicea) och lönnlav (Bacidia rubella) har hittats i området. Området anses dessutom ha de bästa mykologiska förutsättningarna. Skånsk sprötmossa är känslig för förändringar som innebär ökat ljusinsläpp och uttorkning av markskiktet. Känsligheten förstärks av att mossan ofta växer i branta sluttningar som är mycket känsliga för erosion. För att gynna de ovan nämnda arterna bör hela området bestå av ädellövaiter såsom avenbok och bok varför granskogen skall avverakas. Granen skall ersättas med ädellövträd. Avverkningen och gallring av gran bör ske i etapper. Hänsyn måste tagas till lav- och mossfloran (se skånsk sprötmossa ovan). Gran som avverkas skall tills törsta del tas ut från området. Mängden död ved bör dock ökas i detta område för att skapa ytterligare miljöer för mossan samtidigt som det kan användas som fauna- och fungadepåer. Död ved anordnas på ett sätt så att rörligt friluftsliv inte hindras eller försvåras. Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 15

21 eala urvårds,satsningen Skötselområde 4 Inom skötselområdet växer en alskog på sina ställen med kärrartad vegetation. Här skiljer sig moss- och lavfioran mot övriga Kronoskogen med en del ovanliga och sällsynta arter. Bland annat växer här kamtuffi-nossa (Palustriella commutata) och aspmossa (Leskea plycmpa). Målbild Området skall bestå av skog av alkärrskaraktär. Skötsel Översvämning av bäcken som rinner genom området skall tillåtas. Genom avfasade sandbrinkar tillåter man översvämning och marken blir fuktigare. Granar som finns i skötselområdet skall avverkas och får därefter inte finnas i området. Al skall gynnas. Skötselområde 5 Bild 1. Ek inom skötselområde 5 anslutning till infarten till Kronoskogen vid parkeringsplatsen finns ett område som består av en ekplantering. 1 området ligger även en liten damm. Målbild Området skall ha en karaktär av trädklädd betesmark bestående av glest stående ekar med utvecklade brynmiljöer längs kanterna. Veteranisering av träden bör övervägas. Delar av området får användas som tillfållig parkering vid speciella tillfållen. Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 16

22 eala, urvårds, satsningen Skötsel Föryngringen av ek och bok skall gynnas. Träden närmast vägar och parkeringsplatser bör på något sätt skyddas då fordon kan skada rotsystemen. Vetarinsering av träd i området bör genomföras. Fauna- och fungadeåper skall finnas i området. Dessa placeras och utformas så att de inte utgör hinder för rörligt friluftsliv. Lärken längs riksvägen avverkas. Plantering av lämpliga brynmiljöer skall genomföras i områdes ytterkanter. Skötselområde 6 Området kallas Tylehögen och består av en stenburen naturbetesmark med olika fuktighetsgrad. Målbild Området skall bestå av växter som gynnar pollinatörer som bin, humlor, fjärilar med mera. Naturbetesmarken skall hållas öppen genom fortsatt hävd. Trädridåer runt området bör finnas som vindskydd. Skötsel En riktad insats skall inledningsvis genomföras för att försöka återskapa en naturbetesmark med högt betestryck. Betestrycket i området skall vara så stort att igenväxning inte sker. Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 17

23 eala urvårds satsningen Allmän skötsel rekreation Stigsystem Karta 6. Ledernas sträckning år 2015 Tillgänglighetsled, 750 m (belyst) le.. Grönt spår, 6 km Rött spår, 2,3 km (belyst) Ridled "liffier~!= Bild 3. Den tillgänglighetsanpassade leden i Kronoskogen Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 18

24 urvårds satsningen Motionsspår inklusive tillgänglighetsleden skall hållas framkomliga och vid behov rensas från nedfallna träd, ris och igenväxande vegetation. Spårkanterna skall alltid ha fri sikt. Spårmarkeringarna skall hållas under kontinuerlig tillsyn och nya sådana skall sättas upp vid behov. Inom området kommer olika orienteringsbanor att finnas uppsatta. Dessa kommer att variera över tid. Ridleder Ridleden skall hållas framkomlig och vid behov rensas från nedfallna träd, ris och igenväxande vegetation. Anordningar En regelbunden översyn och underhåll på anordningar såsom parkeringsplatser, vindskydd, utetoalett, cykelställ, grillplatser, informationsskyltar samt bord och bänkar, inom området skall ske. Spårmarkeringarna skall hållas under kontinuerlig tillsyn och nya sådana skall sättas upp vid behov. Belysningen i området skall också kontrolleras fortlöpande. Uppbindningsbom, p-hagar etcetera skall hållas under årlig översyn. Utegym Bild 4. Delar av utegymmet Ytan som utgör utegymmet skall hållas framkomlig och vid behov rensas från nedfallna träd, ris och igenväxande vegetation. Träningsredskapen skall hållas under årlig översyn. Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 19

25 eala urvårds.satsningen Skyltning På väl valda ställen vid vägar som leder in i området skall informationsskyltar rörande naturreservatet finnas uppställda. Minst en skall vara en större modell med mer information och finnas vid områdets huvudentré. Belysning Området hyser belysning till exempel längs elljusspår och vid entrén. Vid belysning skall alltid effekten på djurlivet i Kronskogen tas i beaktning. För att störa så lite som möjligt skall belysningen inte vara igång alls under perioden 15 april till och med 15 september. Resten av året får belysningen vara igång efter mörkrets inbrott fram till klockan och på morgonen från och med 06:00. Allmän skötsel flora, fauna och funga Skog Skogen i området bör bestå av cirka 90 procent lövskog med ädellövarter som ek (Quercus sp.), bok (Fagus sylvatica), avenbok (Carpinus betulus), fågelbär, ask (Fraxinus excelsior) och lind (Tilta sp.) samt andra lövträd. En dynamik med unga, gamla och döda träd skall råda i området. Gallring för att gynna föryngring av ädellövträd och för att frambringa solitärer skall ske. Bortröjning av nya granplantor skall ske vid behov. Dessutom skall skogen ha en luckighet då detta medför ett solbelyst fältskikt. Detta bidrar till att artantalet ökar. Brynmiljöer skall värnas och utvecklas. Bryn innehåller ofta en hög artrikedom då arter från både skogen och de närliggande omvigningarna trivs där. Dessa utgör vidare ett vindskydd som medför att mikroklimatet i skogen behålls. Detta leder bland annat till en ökad insektsfauna vilket i sin tur leder till fler fåglar och fladdermöss. Mängden död ved, både stående och liggande, behöver ökas i området. Den döda veden skall dock inte utgöra hinder eller fara vid rörligt friluftsliv. Fauna- och fungadepåer Vid åtgärder i skogsmiljöerna skall visst material av grövre slag sparas för anläggning av fauna- och fungadepåer. Grot kan i visst fall även sparas för samma ändamål. Även material som bildas vid slåtter kan ingå i depåerna. Placering av depåerna bör ske på flera ställen i området, men vissa delområden skall också lämnas fria från depåer. Hänsyn till friluftslivet skall tas. Depåerna skall inte ligga vid eller i nära anslutning till leder i området. Invasiva arter Invasiva arter är sådana som har spridit sig utanför sitt naturliga spridningsområde och av olika anledningar hotar den inhemska naturen. De sprids med få undantag medvetet eller omedvetet med mänsklig hjälp. Nedan listas vilka invasiva arter som förekommer inom Kronoskogen. Nya inhemska arter kan av olika anledningar etablera sig i naturreservatet i framtiden. Åtgärder som krävs för att bli av med invasiva arter skall alltid genomföras om sådana etablerar sig i området. I enlighet med Tomelillas åtgärder för miljömålen Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 20

26 etala urvårds, satsningen användes en kemikaliefri bekämpning av ogräs på offentlig mark. En mer ingående beskrivning över i Tomelilla kommun förekommande invasiva arter finns i bilaga 1. Invasiva arter som förekommer inom Kronoskogen (år 2015) är: Blekbalsamin (Impatiens parviflora) Druvfläder (Sambus racemosa) Jätteloka (Heraclewn manteagazzianum) Kirskål (Aegopodium podagraria) Tysklönn (Acer pseudoplanktnus) Holkar Fågelholkar och fladdermusholkar bör placeras i området. Det råder brist på hålträd och holkarna medför att man ökar antalet individer och arter som har möjlighet att leva i Kronoskogen. Holkar bör framförallt placeras inom skötselområdena 1 till och med 4. Uggleholkar bör placeras i södra delen av skötselområde 2. Det är viktigt att inflygningshålen är helt fria från grenar och kvistar. Fladdermusholkarna placeras bäst på grova träd i syd och sydvästlig riktning. Inga grenar eller kvistar bör skymma holken då detta kan hindra fladdermössen från att flyga in. Fladdermöss Ovan nämnda skogliga insatser där lövskog gynnas framför gran och brynmiljöer låts utvecklas och uppsättning av holkar är till gagn för fladdermöss. 1nsektsfaunan gynnas vilket medför furageringsbiotoper för fladdermössen. Holkarna bidrager till ytterligare boplatsmöjligheter. Förekomsten av döda eller gamla träd är också viktig för fladdermöss. Sandig mark Sandödla har tidigare förekommit i området. På senare tid har man dock inte noterat några. Detta beror troligen på att deras livsmiljöer kan ha försvunnit. Det kan med andra ord finnas förutsättningar för att sandödla ska trivas om man iordningställer lämpliga livsmiljöer för dem. Att återskapa sandblottor hade gynnat sandödla och även olika insekter såsom gaddsteklar och skalbaggar. För att åstadkomma detta bör man inom olika områden fläckvis skrapa av markens övre skikt med jämna mellanrum. Lämpliga områden är tillexempel de sydvästra delarna av skötselområde 3 som har sandiga jordar. På samma sätt är marken kring skötselområde 1 också lämplig. Metoden kan ersätta mer naturligt slitage såsom ras, brand och djurtramp (exempelvis häst). Innan man skrapar marken bör man genomföra en röjning av växtligheten för att underlätta arbetet. Grod- och kräldjur Lökgroda trivs bäst i luftiga och sandiga jordar vilket förekommer i Kronoskogen. Den har tidigare förekommit i dammen i skötselområde 1 och det finns möjlighet att den fortfarande finns en damm som i närliggande Svampabanan. Lökgroda lever dessutom i det närliggande naturreservatet Tryde och direkt norr om vägen vid Svampabanan. Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 21

27 ala urvårds satsningen Som det ser ut idag (år 2015) har lökgrodorna i närliggande områden inte någon möjlighet att ta sig till dammen i Kronskogen. Vid vägen finns barriärer för att förhindra grodorna att vandra över. Ett eventuellt återförande av lökgroda till Kronoskogen skulle dessutom gynnas av att dammen vore fri från skuggande träd och buskar. En inledande röjning runt dammen hade behövt ske och därefter vore det angeläget att kontinuerligt, med ett intervall på tre-fem år eller vid behov, underhålla omgivningen runt dammen. För spridning hade dessutom en trädfri korridor på cirka 25 meter till dammen genom skogen behövts. En sådan korridor hade även kunnat kombineras som promenadstråk inom området. Förutsättningarna för att återinföra lökgroda eller att underlätta för spridning från närliggande vatten skall undersökas. Närområdet skall inventeras så att förekomst av lökgroda och andra groddjur kan dokumenteras. Resultaten av dessa studier skall ligga till grund för eventuell fortsatt skötsel till gagn för groddjur inom Kronoskogen. Inga snokfynd har rapporterats in på Artportalen fram till år 2014 men närliggande Fyledalen hyser gott om snok. På olika ställen längs banvallen som passerar söder i området har man också noterat snok. En undersökning för förutsättningarna med inventering av potentiella livsmiljöer, såsom övervintringsplatser och äggkläckningsmiljöer, i och kring Kronoskogen skall ske. Resultaten från dessa undersökningar skall ligga till grund för åtgärder och skötsel för att gynna snok i Kronoskogen. Dokumentation och uppföljning Skötselplanen är tills vidare giltig gällande i planen angivna mål och riktlinjer för skötsel. Uppföljning och sammanställning av skötselåtgärder skall regelbundet utföras av den som utför de olika skötselåtgärderna till Tomelillas kommuns naturvårdsansvarige. Uppföljning av naturreservatets flora, fauna och funga samt vegetationstyper skall inledningsvis utföras var femte år, senare var tionde år. Sammanfattning av skötselåtgärder Åtgärd Var När Ansvar Underhåll och drift Motionsspår, Vid behov Kultur och fritid tillgänglighetsleden, utgym Underhåll spårmarkeringar Ridleden, motionsspår, Vid behov Kultur och fritid Översyn och underhåll av hästanordningar Översyn grillplatser, informationsskyltar, belysning och elljusspår, bord och stolar tillgänglighetsleden Ridleden Vid behov Kultur och fritid Hela naturreservatet Årligen Samhällsbyggnad skyltar Kultur och fritid resten Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 22

28 ala urvårds satsningen Skötsel parkering och cykelställ Sophantering och nedskräpning Rensa bort nedfallna träd Akuta skötselinsatser förknippade med fara för allmänheten Sätta upp fågel- och fladdermusholkar Plantering av fågelbär Skötselområde 2 Vid behov Samhällsbyggnad Hela naturreservatet Kontinuerligt Insamling: Kultur och fritid Upphämtning: Samhällsbyggnad Leder och områden med anordningar Vid behov Tillsyn: Kultur och fritid Genomförande: Samhällsbyggnad Hela naturreservatet Vid behov Samhällsbyggnad Hela naturreservatet Vinter 14/15 Samhällsbyggnad Naturskyddsföreningen Skötselområde 6 Samhällsbyggnad Rensa dammen Skötselområde 1 Vid behov Samhällsbyggnad Avverka träd och övrig högre vegetation runt dammen Skötselområde 1 En kraftansträngning och därefter var 3-5 år Samhällsbyggnad Frambringa en trädfri korridor Frambringa sandblottor Skötselområde 1 och 2 En kraftansträngning och därefter vid behov En kraftansträngning och därefter vid behov Fasa av sandbrinkar Skötselområde 4 i bäcken Gallra bort gran Skötselområde 2, 3 I ettapper därefter och 4 vid behov Gallra bort björk Skötselområde 5 En kraftansträngning och därefter vid behov Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad Veteransingering Skötselområde 2 Samhällsbyggnad Frambringande av fauna- och fungadepåer Bekämpning av invasiva arter Undersöka hur man kan restaurera och därefter sköta Hela naturreservatet I samband med röjning, gallring och avverkning Samhällsbyggnad Hela naturreservatet Vid behov Samhällsbyggnad Skötselområde 2 Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 23

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Glänta i naturreservatet Hagestad där solen kan värma upp marken. Bilaga

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun Martorn på Ängelbäcksstrand inom Bjärekustens naturreservat. Bilaga 1 Karta med Natura 2000 område Bjärekusten

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma kommun Data Områdets namn Alkärret i Haboljung Läge RT90 - E: 6176943, N: 1327233 Län Skåne län Kommun Lomma Församling/socken Lomma Berörda fastigheter

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras. Sida 1 av 8 Fastställd 2005-08-15 Ärendenummer 511-05535-2004 Bevarandeplan för Natura 2000 (enligt 17 Förordningen om Områdesskydd (1998:1252)) Område: Malmaryd Kommun: Ljungby Områdeskod: SE0320147 Areal:

Läs mer

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar 1 (7) SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET LUOBBALHEDEN Detta dokument är en bilaga till länsstyrelsens beslut om Naturreservatet Luobbalheden i Piteå kommun revidering av gräns och föreskrifter. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-30, 214 Gäller fr o m 2014-11-27 Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun förklarar med stöd

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Bilaga 1 Översiktskarta över Natura 2000-området Sandhammaren-Kåseberga

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000-området Gropahålet, SE i Kristianstad kommun

Restaureringsplan för Natura 2000-området Gropahålet, SE i Kristianstad kommun Restaureringsplan för Natura 2000-området Gropahålet, SE0 0420137 i Kristianstad kommun Öppen glänta med bar sand i varmt söderläge inne i de trädklädda sanddynerna. Foto: Johanna Ragnarsson. Bilaga 1

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Naturreservatet Pipmossens domänreservat

Naturreservatet Pipmossens domänreservat Naturreservatet Pipmossens domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR PIPMOSSENS DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska

Läs mer

Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun

Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun 2015-09-28 Skötselplan för naturreservatet Kronoskogen i Tomelilla kommun Bakgrund och syfte Kronoskogen är ett natur- och rekreationsområde som ligger cirka två kilometer nordväst om Tomelilla tätort

Läs mer

Föreskrifter för naturreservatet Skogsbacken med Väladalen i Tomelilla kommun

Föreskrifter för naturreservatet Skogsbacken med Väladalen i Tomelilla kommun Föreskrifter för naturreservatet Skogsbacken med Väladalen i Tomelilla kommun Data Områdets namn Skogsbacken med Väladalen Geografiskt läge RT90: X: 6158056, Y: 1383720 Län Skåne län Kommun Tomelilla Församling/socken

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN BESLUT BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken förklarar Örebro kommun det område som utmärkts på bifogad karta, som naturreservat. Reservatet

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA Bilaga 8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Enens Samfällighetsförening

Läs mer

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG OM NIKLASDALS LÖVSKOG Naturreservatet Niklasdals lövskog består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser,

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Ekhorva i Uppvidinge kommun 07FS 2014:12 Utkom från trycket Den 27 november 2014 beslutade

Läs mer

Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för Arvaby naturreservat i Örebro kommun Kalkbarrskog. Foto: Tomas Gustavsson Skötselplanen upprättad 2016 av Åsa Forsberg. Fastställd

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE i Vellinge kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE i Vellinge kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE0430095 i Vellinge kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 Inledning Restaureringsplanen

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat.

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Mina damer och herrar Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Se så vackert här är.. På de branta sluttningarna växer ädellövskog med en fantastisk blomning av ramslök

Läs mer

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148 Dnr 511-8928-06 00-001-064 Bevarandeplan för Klövberget (södra) Upprättad: 2006-12-15 Namn: Klövberget (södra) Områdeskod: SE0630129 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 46 ha Skyddsform:

Läs mer

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002.

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430158 psci beslutat av Regeringen 2003-11. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000-området Ravlunda skjutfält, SE0420240 i Simrishamns kommun

Restaureringsplan för Natura 2000-området Ravlunda skjutfält, SE0420240 i Simrishamns kommun 1 Restaureringsplan för Natura 2000-området Ravlunda skjutfält, SE0420240 i Simrishamns kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 Inledning Restaureringsplanen beskriver vad som ska göras i Natura

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Flymossen, Ljungby kommun 07FS 2011:06 Utkom från trycket den 20 juni 2011 beslutade den

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Enligt sändlista Datum 2008-12-04 Beteckning 511-3282-04 Doss nr 0680-02-229 Helena Uhlén Naturavdelningen 036-39 51 40 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50

Läs mer

NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN

NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN Mariestads kommun Gatukontoret 1992-12-01 Per-Henrik Persson/MW FÖRSLAG TILL INRÄTTANDE AV Till tekniska nämnden NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN Namn: Gamla Ekudden. Kommun: Mariestad.

Läs mer

Naturreservatet Rosfors bruk

Naturreservatet Rosfors bruk FÖR Naturreservatet Rosfors bruk Piteå kommun 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM PLANEN...2 2 RESERVATETS SYFTE...2 3 UPPGIFTER OM RESERVATET...2 4 RESERVATSBESKRIVNING...2 5 SKÖTSELOMRÅDEN...3 5.1

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

7.4.9 Veberöd, sydväst

7.4.9 Veberöd, sydväst 7 och analys Björkhage söder om Spången. 7.4.9 Veberöd, sydväst Naturförhållanden På Romeleåsens östsluttning väster om Veberöd finns ett varierat odlingslandskap med flera skogklädda bäckraviner som bryter

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog Naturvårdsutlåtande: Detaljplan för Åker 1:10 m.fl. Beställare: Ingemar Lind, SWECO FFNS Arkitekter AB Inledning Naturcentrum AB har på uppdrag av SWECO FFNS, Ingemar Lind, utfört översiktlig inventering,

Läs mer

Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014

Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014 Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014 Sammanfattning På uppdrag av Ängelholms kommun har MiNa natur genomfört en naturvärdesbedömning av ett område vid Svenstorp, Margaretorp på Hallandsåsens

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

BESLUT 2010-06-14. Föreskrifter enligt 7 kap 30 miljöbalken gäller från 2010-06-14 även om de överklagas.

BESLUT 2010-06-14. Föreskrifter enligt 7 kap 30 miljöbalken gäller från 2010-06-14 även om de överklagas. BESLUT 2010-06-14 Sidan 1 av 7 Dnr 07.0346.336 DOS-id 2022949 Bildande av Gådeåbergsbrännans naturreservat Härnösands kommun Objektnummer 1025246 Län Västernorrland Kommun Härnösand Socken Säbrå Fastighet

Läs mer

NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN

NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN Reservatets namn: Kommun: Socken: Läge: Kartor: Areal: Fastighet: Markägare: Förvaltare: Gröna Mad Falköping Falköping och Marka Reservatet ligger i de östliga

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området på Utlängan, SE0410224, i Karlskrona kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området på Utlängan, SE0410224, i Karlskrona kommun 1(6) Restaureringsplan för Natura 2000- området på Utlängan, SE0410224, i Karlskrona kommun Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Utlängan. Postadress: SE-371 86 KARLSKRONA Besöksadress:

Läs mer

Bild från områdets södra delområde som betas med inslag av uppluckrad grässvål med sandblottor. Foto: Johan Jansson, år 2013

Bild från områdets södra delområde som betas med inslag av uppluckrad grässvål med sandblottor. Foto: Johan Jansson, år 2013 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Skedeås (tidigare namn Skedemosse), SE0330104, Mörbylånga kommun, Kalmar län Bild från områdets södra delområde som betas

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 18 december 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gönhammarens naturreservat Beslutade den 9 december 2009, dnr 511-1796-09

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Kungshamns Samfällighetsförening Anders Larsson Mammut konsult Yxlan 22 April 2014 Sid 1 Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. Kungshamns Samfällighetsförening. Området är mycket vackert,

Läs mer

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0 5201 61 Gus ta vs b er g- K o rpberge t 2005-08-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520161 Gustavsberg-Korpberget EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Kyrköns naturreservat Beslutade den 8 april 2008, diarienummer 511-4226-06. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Hjortmarka Naturreservat. Beslutshandling. Beslut KF 2010-09-01, 131

Hjortmarka Naturreservat. Beslutshandling. Beslut KF 2010-09-01, 131 Hjortmarka Naturreservat Beslutshandling Beslut KF 2010-09-01, 131 Foto framsida: Stellan Andersson, Alingsås Kommun Beslutshandling KF 2010-09-01, 131, reviderad efter regeringsbeslut 2013-10-31, Föreskrifterna

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Sveriges sydligaste fasta älgstam finns i området, bilden på älgkvigan är tagen i Hagestad-Järarnas NR.

Sveriges sydligaste fasta älgstam finns i området, bilden på älgkvigan är tagen i Hagestad-Järarnas NR. Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområde Hagestad Järarna inom Natura 2000-området Sandhammaren, SE0 SE 0430088, Och Sandhammaren Kåseberga, SE 0430093, i Ystads kommun Sveriges

Läs mer

Restaurering av Wikparken

Restaurering av Wikparken Restaurering av Wikparken Tommy Lennartsson, Centrum för Biologisk Mångfald & Upplandsstiftelsen Steg 1, markanvändningshistoria, och 2, fältinventeringar En historisk genomgång visar att Wik-områdets

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Naturvårdsenheten Beslut 2013-12-04 sid 1 (6) 511-1125-12 0583-225 Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Förslag till bildande av naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun

Förslag till bildande av naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun 2014-02-24 Sida 1/5 Ellen Nystedt Naturskydd och tillsyn Naturavdelningen 010-22-363 46 Förslag till bildande av naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd

Läs mer

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar Detaljplan för Skutbergets friluftsområde Naturvärdesbedömningar TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Natur- och Parkenheten Karlstad 2009-06-17 Alexandra Varbäck, 054-29 53 06 alexandra.varback@karlstad.se

Läs mer

Inkomna yttranden och länsstyrelsens bemötande

Inkomna yttranden och länsstyrelsens bemötande BILAGA 4 1(4) Kontaktperson Miljöavdelningen Johan Johnmark 010-22 41 411 johan.johnmark@lansstyrelsen.se Inkomna yttranden och länsstyrelsens bemötande Skogsstyrelsen: Har inget att erinra. Havs- och

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV. Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT

RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV. Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT 2014-01-13 Titel: Strandskydd djurliv, Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn Konsult:

Läs mer

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun F ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Östergötland. SKÖTSELPLAN FÖR

Läs mer

Naturreservat MOSSLUNDA

Naturreservat MOSSLUNDA Naturreservat MOSSLUNDA Remissversion mars 2015 Bildande av naturreservatet Mosslunda i Kristianstads kommun, Skåne län Uppgifter om naturreservatet Namn Mosslunda Natura 2000 ID SE0420047 Län Skåne län

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd Stadsbyggnadskontoret Markavdelningen Skötselplan Rökland 1:144 Samråd 2014-03-03 Skötselplanen har tagits fram av tjänstmän på Markavdelningens parksektion, Sundsvalls kommun: Cecilia Andersson, Hans

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Naturvårdsarbetet i Mark. Hösten 2011, Svante Brandin och Marie Nyberg

Naturvårdsarbetet i Mark. Hösten 2011, Svante Brandin och Marie Nyberg Naturvårdsarbetet i Mark Hösten 2011, Svante Brandin och Marie Nyberg Arbetsuppgifter Naturvården i Mark Habitatdirektivet Aktuella Naturvårdsprojekt Invasiva arter Reservat Guide till naturen Frågor Arbetsuppgifter

Läs mer

Täkternas biologiska värden

Täkternas biologiska värden Täkternas biologiska värden Varför är täkter biologiskt värdefulla? Vem lever i täkten? Hur ska man göra för att bevara och gynna naturvärdena? Bakgrund Varför är täkter biologiskt värdefulla? En störd

Läs mer

Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4

Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4 Janolof Hermansson, 0240-86138 janolof.hermansson@ludvika.se RAPPORT 1(8) Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4 Uppdragsgivare: 2(8) 3(8) Innehåll 1 Inledning och/eller bakgrund... 4 2 Uppdrag

Läs mer

Grönholmarnas naturreservat

Grönholmarnas naturreservat Grönholmarnas naturreservat Skötselplan Upprättad 2001, Fastställd 2002 Länsstyrelsen Östergötland SKÖTSELPLAN FÖR GRÖNHOLMARNAS NATURRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 42,9 99 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer