Utredning över utvecklingsmöjligheter angående stadens kosthåll tillsammans med Arkea Oy

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning över utvecklingsmöjligheter angående stadens kosthåll tillsammans med Arkea Oy"

Transkript

1 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Utredning över utvecklingsmöjligheter angående stadens kosthåll tillsammans med Arkea Oy 3112/ /2016 Stadsstyrelsen Beredare Ekonomichef Maija Elenius, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Kosthållsenheten inom servicetjänster ansvarar för stadens alla kosthållsfunktioner. Enheten levererar för tillfället över en miljon matportioner per år, snittkostnad per portion var 3,22 euro under 2015 och i budget 2016 är det 3,35 euro. Ett större utvecklingsprojekt förbereddes och påbörjades Stadens kök omorganiserades och delades i större matlagningskök och mindre servicekök. Staden har för tillfället 8 matlagningskök och 8 servicekök i egen regi och 7 servicekök som är utlokaliserade. I stadens kök inom kosthållet jobbar 43 personer. Arbetsledningen inom kosthållet omorganiserades i form av köptjänst med målsättning att utveckla kompetens inom personalen och att förbättra matens kvalitet och enhetens produktivitet. Kostnadsfördelningen mellan personalkostnader och materialkostnader har inte ändrats betydligt efter 2011 och personalmängden inom kosthållet var 2015 på samma nivå som Sote-reformen kommer att ändra kosthållets verksamhet väsentligt och förändringarna kommer att ge försämrade utvecklingsmöjligheter för enheten. Enligt gällande information skall sote-områden inte köpa servicetjänster från kommuner och då minskar antal portioner som inom Pargas stads regi skall levereras och konsumeras med en tredjedel. Samtidigt ökar behovet av expertis och kompetens inom både själva matlagningen och förmanskapet och minskande volym gör det ännu svårare att upprätthålla eller utveckla kostnadseffektiviteten och kvaliteten inom verksamheten. Att leverera mat är en närservice, men utveckling av kompetens och kunnande och upprätthållande av kvalitet kan mera kostnadseffektivt nås i en större helhet. I en mindre enhet blir även personalens utvecklingsmöjligheter mera begränsade. Arkea Oy är ett kommunägt bolag och alla bolagets kunder är och skall också vara ägare. Bolaget levererar mat redan till t.ex. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och har således en bra position inför sote-reformen. På grund av storleken har bolaget goda möjligheter och motivation till upprätthållande och utveckling av kompetens inom sin personal. Arkea Oy är kommunägt och servicen den levererar är färdigt lagenligt konkurrensutsatt. Kompletterande material Förslag Arkeas presentation Arkea Oy: nyttoaspekter Stadsstyrelsen beslutar beställa en utredning över hur Pargas stads kosthåll skulle kunna utvecklas. Arkea Oy och stadens servicetjänster skall göra utredningen

2 tillsammans. Matkvaliteten skall hålla god nivå och kostnadseffektiviteten skall utvecklas även då produktionen sannolikt kommer att minska. Om dessa målsättningar kan bättre uppfyllas i och med att stadens matlagningsverksamhet omorganiseras i samarbete med Arkea Oy skall framgå från utredningen. Utredningen skall kunna användas som beslutsunderlag och innehålla t.ex: Organisering av kosthållet Förbättring av produktivitet och kostnadseffektivitet inom kosthållet med beaktande av sote-reformens påverkan på kosthållet Kostnadsjämförelse mellan Arkea Oy och stadens egen kosthåll i nuläge och eventuell påverkan av samarbete Beskrivning av hur staden skall styra kvalitet och kostnader av en eventuellt utlokaliserad kosthållstjänst Process-, tidtabell- och åtgärdsbeskrivning En konsekvensbedömning för personal, kunder och användning av närproducerade råvaror Pargas stads kostnader för utredningen består av användningen av stadens egna resurser. Beslut Under diskussionen föreslog Widar Nyberg, understödd av Carita Henriksson och Cornelius Colliander, att ingen utredning görs med Arkea utan staden bibehåller kosthållet i egen regi, med tanke på de språkliga aspekterna när det gäller svenskan. Ordförande konstaterade att Widar Nyberg hade gjort ett understött förslag, och att stadsstyrelsen därför ska rösta om föredragandens förslag och Widar Nybergs förslag. Den som understöder föredragandens förslag röstar Ja, och den som understöder Widar Nybergs förslag röstar Nej. Omröstningen sker med namnupprop. Stadsstyrelsen godkände ordförandens förslag till omröstningsförfarande. Vid omröstningen gavs Ja-röster 7 Nej-röster 3 Frånvarande 1 Bilaga 20 Omröstningsprotokollet Ordförande konstaterade att stadsstyrelsen hade beslutat i enlighet med föredragandens förslag. Delgivning Stadsfullmäktige, servicetjänster/kosthållet, Arkea Oy Stadsstyrelsen

3 Beredare Fastighetschef Seppo Pihl, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Pargas stad och Arkea Oy har utrett möjligheten till samarbete i fråga om kostservice. I praktiken innebär samarbetet en samordning av olika aktörers olika premisser. Arkea Oy är en stor aktör med sina anställda och har professionell kompetens inom flera segment på olika organisationsnivåer. Personalutbildningen och utvecklingsplaneringen i bolaget är systematisk och bolaget har kompetens inom alla de områden som förutsätts av ett aktiebolag. Inom kosthållet i Pargas stad är kunnandet på en bra nivå och den yrkeskunniga personalen arbetar inom de ramar förhållandena medger och uppnår de mål som satts upp gällande maten. En bredare professionell kompetens på alla olika organisationsnivåer ger emellertid betydligt bättre förutsättningar att tillaga mat av hög och jämn kvalitet dag efter dag. Pargas stads förutsättningar till samarbete är goda - detta stärks av de kontakter som staden har med lokala leverantörer, vilket innebär att utvecklingen av produktionen av närproducerad mat i en professionell arbetsmiljö är en växande möjlighet. De små enheterna innebär också en möjlighet till utveckling och analys i samarbete mellan beställaren och leverantören. Med tanke på att kunna hålla sig på marknaden och utvecklas är stödtjänsterna en typisk sektor där man måste kunna uppnå en tillräcklig volym i verksamheten. En stor volym har dessutom en positiv inverkan på priset på produkten och servicen. Centralt med tanke på kvaliteten är att kvaliteten på maten kan verifieras och följas upp och att Pargas stad har möjligheter att påverka kvaliteten. Kvaliteten på maten kan bland annat kontrolleras feedbackbaserat med hjälp av kundnöjdhetsenkäter och med hjälp av direkt digital feedback, genom att granska flera veckors matsedlar för att se hur näringsinnehållet i maten ser ut samt genom att delta i måltider. Uppföljningen sker systematiskt med de intervaller som parterna kommer överens om i avtalet och med hjälp av gemensamt överenskomna system. Kostservicens innehåll fastställs i service- och verksamhetsbeskrivningar i samråd med användarparten. Utgångspunkten är att serviceinnehållet, verksamheten och produkterna förblir i nuvarande form. I en situation där kvaliteten på maten avviker från den överenskomna utnyttjar man ett avvikelse- och reklamationssystem och tillämpar sedan eventuellt ett sanktionsförfarande. Personalens ställning i den nya organisationen utgör en viktig del av utredningen. I Arkeas organisation är personalens ställning stabilare och personalvänligare än i en situation som skulle uppstå efter en konkurrensutsättning. De anställda skulle övergå till den nya organisationen som gamla arbetstagare och det nuvarande kollektivavtalet gäller då till utgången av avtalsperioden. Det kollektivavtal som Arkea följer, AVAINTES, är innehållsmässigt mycket likt AKTA, till skillnad från de kollektivavtal som följs av de övriga aktörerna på marknaden. På sikt tryggar detta personalens ställning med så små innehållsmässiga förändringar i kollektivavtalet som möjligt.

4 Bolagets verksamhet bygger på personalen som resurs där personalens motivation och kompetens är centrala element. Kompetens och välbefinnande skapas genom systematisk utbildning och med konkurrenskraftiga förmåner samt genom arbetsförmågebaserad ledning där bolaget vid behov får hjälp av företaget Passaa Palvelut Oy. Vårdreformen kommer att minska behovet av sådana stödtjänster som kostservice. Av stadens hela kundvolym kommer 30 % att beröras av reformen, men på grund av kosthållets omfattande serviceinnehåll kommer minst 57 % av kosthållets personal att beröras helt eller delvis. Då kosthållets kundvolym blir uppdelad i två grupper, blir den helhet som blir kvar i stadens regi så liten att det inverkar direkt på antalet arbetsplatser och höjer de produktionskostnader som blir kvar. Det är anmärkningsvärt utmanande att få en småskalig verksamhet med små måltidsvolymer att gå ihop ekonomiskt, i synnerhet då verksamheten måste bedrivas i flera olika enheter och de fasta kostnaderna därför inte kan påverkas. På grund av vårdreformen och för att säkerställa en totalekonomiskt fördelaktig kostservice i staden efter reformen är det en ändamålsenlig policy att trygga personalens arbetsplatser innan förändringarna äger rum. I stället för att personal behöver minskas blir arbetsplatserna i Arkea Oy:s organisation på sikt kvar på marknadsmässiga villkor som en del av en större helhet. Med hjälp av en ny verksamhetsmodell uppnås inbesparingar som baserar sig på en större organisations bättre förutsättningar i fråga om inköp, utveckling och styrning av processer. Effektivitet kan uppnås utan omstruktureringar i köksnätet genom att ändra arbetssätt och öka analytisk planering. I den potentiella inbesparingen ingår en hyresandel som består av hyrorna för köken med undantag av kombiköken där staden står för kostnaderna och verksamheten sköts av en extern kombinationsanställd. I hyran ingår kapitalhyrans andel och storleken på hyran motsvarar den faktiska hyresnivån. Inbesparingarna i verksamheten belastas av hyreskostnaderna som ligger på en faktisk, men samtidigt hög nivå. Den totalekonomiska fördelaktigheten är det enda kriteriet och den måste nå upp till den nivå som vårdreformen sätter. De mindre måltidsvolymerna och de små tillagningsenheterna kommer att vara dyrare, minst % dyrare. Som stor aktör kommer Arkea Oy att kunna kompensera för en del av de kostnadsutmaningarna. Arkea Oy har ett Green card-certifikat och en kvalitetsrevision utfördes 11/2016. Certifikatet har tilldelats bolaget för följande revisionsperiod, som är ett kalenderår. Bolaget har ett eget kvalitetssystem och personal utbildas systematiskt. Ett organiserat samarbete föreslås etableras mellan Arkea Oy och Pargas stad så att samarbetet på avtalsnivå bygger på ett köpebrev enligt vilket den nuvarande personalen övergår i bolagets tjänst vid en överlåtelse av rörelse och de anställda övergår till den nya organisationen som gamla arbetstagare. Därtill ska parterna komma överens om en köpesumma för köksapparaterna med utgångspunkt på apparaternas livscykel och bruksvärde. I det serviceavtal som ska upprättas fastställs priset och kvaliteten på maten samt de övriga leveransvillkoren. Tanken är att avtalet skulle vara på 7 år med option på ytterligare 2 år. De delade

5 kombinationsanställningarna med städningen och de separata uppgifterna inom städningen utgör optioner i avtalet. Ett organiserat samarbete bygger för Pargas stads del på ett ägarskap i produktionsbolaget. Värdet på ägarskapet beräknas genom Arkeas ägarkoncerns beslut uppgå till Föreslås att ett avtal tecknas med Arkea Oy så att Pargas stad kan tillvarata intressena för sin personal på bästa möjliga sätt i framtiden med hänsyn till de förändringar som den förestående vårdreformen för med sig. Minskningen av semesterpenningen i enlighet med det nationella konkurrenskraftsavtalet gäller inte AVAINTES. Arkea Oy är en stark regional aktör i den referensram som vårdreformen innebär och Pargas stad har goda förutsättningar att behålla och vidareutveckla kvaliteten på kostservicen som en del av en större organisation. Konsekvensbedömning Konsekvenserna har bedömts i fråga om den nuvarande verksamheten, Arkea Oy och marknaden. Kompletterande material Utredning gällande kostservice, Pargas stad Feedbackprocess AVAINTES och AKTA, skillnaderna Konsekvensbedömning Förslag Stadsstyrelsen godkänner etablering av ett organiserat samarbete mellan Arkea Oy och Pargas stad. Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att det godkänner etablering av ett organiserat samarbete och ger stadsstyrelsen mandat att godkänna ett köpebrev avseende överlåtelse av rörelse samt ett serviceavtal. Beslut Under diskussionen föreslog Tarja Rinne, understödd av Markku Orell, Widar Nyberg och Christer Friis, att ärendet remitteras för utredning av följande frågor: - Varför vissa kommuner beslutat stanna utanför trots möjligheten att ansluta sig till Arkea - Ta reda på hurudana erfarenheter t.ex. skolorna i Åbo, Åbolands sjukhus har gällande matens kvalitet och mångsidighet samt egna påverkningsmöjligheter i praktiken - Hur personalen har upplevt övergången till Arkea - Göra en närmare utredning av möjligheterna till närproducerad mat och till användning av inhemska produkter enligt de färska riksomfattande rekommendationerna och vilken inverkan dessa faktorer har på prissättningen - Utreda hurudana sträckor och för vilka portioner transporterna gäller och huruvida lokala företag anlitas - Scenariot för hur länge maten tillreds i våra nuvarande tillredningskök - Kan samarbetsförhandlingarna leda till att den nuvarande personalen flyttas till någon annan Arkeaenhet i regionen? Under diskussionen föreslog Cornelius Colliander, understödd av Carita Henriksson, att stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att en etablering av ett

6 organiserat samarbete med Arkea Oy i det här skedet inte görs. Ordförande konstaterade att Tarja Rinne hade gjort ett understött remissförslag. Därför ska stadsstyrelsen rösta om fortsatt behandling och remiss. Den som understöder fortsatt behandling röstar Ja och den som understöder remiss röstar Nej. Omröstningen verkställs genom namnupprop. Stadsstyrelsen godkände ordförandens förslag till omröstningsförfarande. Vid omröstningen gavs Ja-röster 0 Nej-röster 11 Bilaga 10 Omröstningsprotokollet Ordförande konstaterade att stadsstyrelsen hade beslutat remittera ärendet.

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet.

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet. Stadsstyrelsen 88 25.04.2016 Åtgärder inom socialväsendet 2819/01.00.00.01/2016 Stadsstyrelsen 25.04.2016 88 Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén,

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Skrivelse om Pargas stads socialväsende 2819/ /2016. Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Skrivelse om Pargas stads socialväsende 2819/ /2016. Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 58 21.03.2016 Stadsstyrelsen 73 04.04.2016 Skrivelse om Pargas stads socialväsende 2819/01.00.00.01/2016 Stadsstyrelsen 21.03.2016 58 Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA!

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! Den rådande verksamhetsmiljön och framtidsutsikter Social- och hälsovårds reformen Åldrande Kommunen "Den kommunala ekonomin skärps: Den statliga finansieringen av kommunal

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM UPPHANDLING AV NÄRPRODUCERAD MAT

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM UPPHANDLING AV NÄRPRODUCERAD MAT SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM UPPHANDLING AV NÄRPRODUCERAD MAT BLSDK 22.08.2017 40 Beredning och tilläggsuppgifter: kostservicechef Birgitta Creutziger, tfn 040 482 2301, birgitta.creutziger@porvoo.fi Mikaela

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 FASTIGHETER Stadsstyrelsen Seppo Pihl, fastighetschef FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-

Läs mer

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 Stadsfullmäktige 3 12.02.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20 Bilagor B3-6, A7 Turun Seudun

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12.

INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN. Turun Seudun Vesi Oy:s skrivelse av 21.12. Stadsstyrelsen 20 30.01.2008 Stadsfullmäktige 3 12.02.2008 Stadsfullmäktige 27 18.03.2008 INGÅ BORGEN FÖR LÅN SOM TAS FÖR TURUN SEUDUN VESI OY:S PROJEKT FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN 485/02/028/2003 SST 20

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD Pargas stad ANBUDSFÖRFRÅGAN (Översättning) Servicetjänster Strandvägen 28 21600 PARGAS 25.4.2014 ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD 1. KÖPARE Pargas stad (FO-nummer

Läs mer

Pemar stads förberedelser inför vård- och landskapsreformen Kimitoöns kommuns fullmäktigeseminarium stadsdirektör Jari Jussinmäki, Pemar

Pemar stads förberedelser inför vård- och landskapsreformen Kimitoöns kommuns fullmäktigeseminarium stadsdirektör Jari Jussinmäki, Pemar Pemar stads förberedelser inför vård- och landskapsreformen Kimitoöns kommuns fullmäktigeseminarium 9.8.2017 stadsdirektör Jari Jussinmäki, Pemar 1 Innehåll: 1. Bakgrund 2. Arkea som svar på mat- och städtjänsterna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6/2008 78 Direktionen för fastighetsverket 30.10.2008 TID - AIKA 17:00-20:45 PLATS - PAIKKA SKANSEN 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 80 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 81 45 MOTION OM

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

KONFIDENTIELL. Presentation för Kimitoöns kommun Esperi Care Oy

KONFIDENTIELL. Presentation för Kimitoöns kommun Esperi Care Oy KONFIDENTIELL Presentation för Kimitoöns kommun Esperi Care Oy 9.8.2017 KONFIDENTIELL Presentationen 1. Allmän presentation av Esperi 2. Bakrund till förslaget 3. Offert till Kimitoöns kommun 4. Fördelar

Läs mer

Naguteamet. Korpoteamet

Naguteamet. Korpoteamet Sunnanbergs skola (1 x 4 Peikkorinne (1 x 4 Paraisten lukio Utskick av mat 3 ggr/vecka Skräbböle skola (1 x 4 Kirjala daghem 7 h 39 Ungdomsteamet Tillagningskök (2000-2200 luncher/dag) Centralköket, Pargas

Läs mer

PARGAS IF:S SKIDSEKTIONS ANSÖKAN ATT STADEN REDAN ÅR 2008 BEVILJAR ANSLAG FÖR EN NY SNÖKANON

PARGAS IF:S SKIDSEKTIONS ANSÖKAN ATT STADEN REDAN ÅR 2008 BEVILJAR ANSLAG FÖR EN NY SNÖKANON Kulturnämnden 55 10.10.2007 Kulturnämnden 22 05.06.2008 Stadsstyrelsen 160 24.06.2008 Stadsfullmäktige 55 02.09.2008 PARGAS IF:S SKIDSEKTIONS ANSÖKAN ATT STADEN REDAN ÅR 2008 BEVILJAR ANSLAG FÖR EN NY

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

BLSDK 26.11.2013 57 Beredning: Kostservicechef Birgitta Creutziger och planerare för kostservice Erik Iivari

BLSDK 26.11.2013 57 Beredning: Kostservicechef Birgitta Creutziger och planerare för kostservice Erik Iivari SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM EN KOMMUNAL MATSTRATEGI BLSDK 26.11.2013 57 Beredning: Kostservicechef Birgitta Creutziger och planerare för kostservice Erik Iivari Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp har

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

42 Konkurrensutsättande av fastighetsservicen, val av serviceproducent

42 Konkurrensutsättande av fastighetsservicen, val av serviceproducent 524/2014 42 Konkurrensutsättande av fastighetsservicen, val av serviceproducent Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige 1) väljer företaget Coor Service Management LP Oy till producent för fastighetsservicen

Läs mer

Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem

Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-07 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: 08-508 25 187 Till Socialnämnden 2017-08-22 Upphandling av gemensamt upphandlings-

Läs mer

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 Remissenkät 3110/00.04.00/2016 Svarstid (UTC+2) 26.10.2016 10:30:33 SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. BAKGRUNDSINFORMATION Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret

Läs mer

framgångsfaktorn på det sociala området

framgångsfaktorn på det sociala området framgångsfaktorn på det sociala området Kunnande, växelverkan, vilja. {Kunnande är kunskap, färdighet och rätt attityd.} En belönande yrkesbana Fackorganisationen Talentia befrämjar sina medlemmars karriärsutveckling

Läs mer

Budget 2018 för Tjörns Måltids AB

Budget 2018 för Tjörns Måltids AB Bild från Bleketskolan Budget 2018 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2017-12-11 46 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

HKF 9420 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 9420 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Antagen av kommunfullmäktige 1995-06-12, 91, med ändring i kommunstyrelsen 1996-12-02, 271, med ändring i kommunfullmäktige 2001-10-08, 147, 2003-01-20, 5, 2005-10-24, 20, 2008-12-08, 213, 2013-06-11,

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas

Läs mer

Remiss Kostutredning 13-10-17

Remiss Kostutredning 13-10-17 Remiss Kostutredning 13-10-17 Svar från Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg 13-09-25 beslutade KS (KS 191) att en kompletterad kostutredning skulle sändas på remiss till kommunens politiska partier

Läs mer

Anpassnings- och sparåtgärder. Kommunmarknaden 10.9.2014 Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas

Anpassnings- och sparåtgärder. Kommunmarknaden 10.9.2014 Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas Anpassnings- och sparåtgärder Kommunmarknaden 10.9.2014 Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas Insbesparingar i personalkostnader, kommunsektorn åren 2013 och 2014 Situationsanalys december 2013baserad

Läs mer

AVTAL OM STÄDTJÄNSTER I PARGAS STAD. FO-nummer 0136082-5 Strandvägen 28, 21600 Pargas (senare Pargas stad )

AVTAL OM STÄDTJÄNSTER I PARGAS STAD. FO-nummer 0136082-5 Strandvägen 28, 21600 Pargas (senare Pargas stad ) AVTAL OM STÄDTJÄNSTER I PARGAS STAD (Översättning) KÖPARE Pargas stad FO-nummer 0136082-5 Strandvägen 28, 21600 Pargas (senare Pargas stad ) Faktureringsadress: Pargas stad Servicetjänster Brinkasvägen

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Inleda och genomföra lokalt samordnad upphandling avseende konsulttjänster inom strategi och management samt ekonomiska och finansiella tjänster

Inleda och genomföra lokalt samordnad upphandling avseende konsulttjänster inom strategi och management samt ekonomiska och finansiella tjänster Serviceförvaltningen 1 (8) Fastighets- och servicenämnden Inleda och genomföra lokalt samordnad upphandling avseende konsulttjänster inom strategi och management samt ekonomiska och finansiella tjänster

Läs mer

BILDN UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR

BILDN UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR Bildningsnämnden 34 14.04.2016 Bildningsnämnden 45 12.05.2016 UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR BILDN 14.04.2016 34 UTLÅTANDE OM DE NYA GRUNDERNA FÖR INTERNA HYROR Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Privata tjänster inom småbarnsfostran

Privata tjänster inom småbarnsfostran Privata tjänster inom småbarnsfostran Kostnaderna för dagvårdstjänster kommunens eget arbete jämfört med produktion genom servicesedel Genomförd på beställning av JHL VERTIKAL OY Mer information: statistikombudsman

Läs mer

Esbo stad Protokoll 111. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 111. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 4446/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 216 15.6.2015 111 Granskning av alternativen för omorganisering av affärsverket Esbo Catering och val av organiseringssätt Beredning

Läs mer

Avveckling av Danderyds kommuns hemtjänst i egen regi

Avveckling av Danderyds kommuns hemtjänst i egen regi DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (7) Kommunstyrelsen Avveckling av Danderyds kommuns hemtjänst i egen regi Ärende Socialnämnden har i beslut föreslagit att kommunstyrelsen ska avveckla hemtjänsten i

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum

Läs mer

Varför en bolagisering av social- och hälsotjänster? Miksi sosiaali- ja terveyspalveluja yhtiöitettäisiin? Patrik Nygrén Stadsdirektör

Varför en bolagisering av social- och hälsotjänster? Miksi sosiaali- ja terveyspalveluja yhtiöitettäisiin? Patrik Nygrén Stadsdirektör Varför en bolagisering av social- och hälsotjänster? Miksi sosiaali- ja terveyspalveluja yhtiöitettäisiin? Patrik Nygrén Stadsdirektör HÖRNSTENAR I DEN NYA VÅRDKONTEXTEN 1. Starka anordnare 18 landskap

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, ,

STST Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, , Stadsstyrelsen 59 14.03.2016 Social- och hälsovårdsn. 42 14.04.2016 UTVECKLING AV SYSTEMET MED INTERN HYRA STST 14.03.2016 59 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

11. Granskningsrapport om Västervik Resort AB svar Dnr 2016/

11. Granskningsrapport om Västervik Resort AB svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (51) 2016-10-31 Kf Ks 344 11. Granskningsrapport om Västervik Resort AB svar Dnr 2016/226-007 har på uppdrag av kommunens lekmannarevisorer genomfört en granskning

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1979/2016 06.00.00 Stadsstyrelsen 172 30.5.2016 90 Fråga om flyttning av hälsovårdstjänsterna i Mattby till Hagalund och flyttning av Bolagskogs hälsostation till servicetorget

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MUST CARRY FIBER-TV

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MUST CARRY FIBER-TV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MUST CARRY FIBER-TV Öckerö Fastighets AB Christer Löfgren 2018-03-05 1 Innehåll 1 Allmän orientering... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3 1.2 Upphandlingsform... 3 1.3

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Kimitoön-Pargas utredning

Kimitoön-Pargas utredning Styrgruppen 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Sammanträdestid: Torsdagen den 10 april 2014 kl. 15.00-17.30 Sammanträdesplats: Pargas stadshus, Styrhytten Ordinarie Ersättare Kallade: x Ted Bergman Markku Orell x

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina ANSÖKNINGSMEDDELANDE 19.11.2014 60/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

HKF 9420 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 9420 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (1) Antagen av kommunfullmäktige 1995 06 12, 91, med ändring i kommunstyrelsen 1996 12 02, 271, i kommunfullmäktige 2001 10 08, 147, 2003 01 20, 5, 2005 10 24, 20, 2008 12 08, 213, 2013 06 11 22, 2014

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Löneavtal 00. Bilaga 1 till ÖLA Grundläggande principer för lönesättningen

Löneavtal 00. Bilaga 1 till ÖLA Grundläggande principer för lönesättningen Bilaga 1 till ÖLA 00 Löneavtal 00 1 Grundläggande principer för lönesättningen Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen. Lönebildning och lönesättning ska bidra till

Läs mer

Din partner i industriunderhåll

Din partner i industriunderhåll Din partner i industriunderhåll PEPT Oy AB är ett familjeföretag grundat 1992. Det främsta kunnandet finns inom isolerings-, byggnadsställnings- samt VVS isolerings branschen. Till företagets koncept hör

Läs mer

Arvode till styrelse för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 13 LS

Arvode till styrelse för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 13 LS Arvode till styrelse för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 13 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) s förvaltning SLL Styrning och strategi Lolita Lekander 2017-07-17 s arvodesberedning

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

Resultat- och kvalitetsberättelse

Resultat- och kvalitetsberättelse Kök Gjutaren Resultat- och kvalitetsberättelse 2017 Resultat- och kvalitetsberättelse 2017 Kök Gjutaren Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför en resultat- och kvalitetsberättelse?... 3 Vår enhet...

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNKONTORET 2011-11-10 Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNSTYRELSEN Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom äldrenämnden för hemtjänst från och

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Främjandet av elektronifiering av företagens affärsverksamhet

Främjandet av elektronifiering av företagens affärsverksamhet Resumé Främjandet av elektronifiering av företagens affärsverksamhet När målsättningar har uppställts för informationssamhället har man på senare år ägnat allt mera uppmärksamhet åt att utveckla elektronifieringen

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

och stadsstyrelsen godkända målen. Direktionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

och stadsstyrelsen godkända målen. Direktionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 3 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS DJURGÅRD Godkänd av stadsfullmäktige den 11 februari 2015 1 Verksamhetsområde 2 Direktionen 3 Föredragning Direktionen för Helsingfors stads djurgård förvaltar

Läs mer

Lag om valfrihet - tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg

Lag om valfrihet - tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg ÄLDREFÖRVALTNINGEN STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2009-03-30 Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203 Till Äldrenämnden den 21 april 2009 Lag om valfrihet - tillämpning i Stockholms stads

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Mål och inriktning för Regionservice 2016

Mål och inriktning för Regionservice 2016 1(7) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2015-11-04 DNRGS Driftnämnden för Regionservice Mål och inriktning för Regionservice 2016 Förslag till beslut Driftnämnden beslutar om mål och inriktning

Läs mer

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 INLEDNING Hyrt arbete är en ny arbetsform som ser ut att breda ut sig på arbetsmarknaden, även inom det journalistiska arbetet. Särskilt i Sverige

Läs mer

Projekt Stockholmshusen genomförandebeslut upphandling

Projekt Stockholmshusen genomförandebeslut upphandling Tjänsteutlåtande Stockholmshems styrelse 2015-08-27 Ärende nr 7 Sida 1 av 2 2015-09-20 Handläggare: Patrik Andersson E-post: patrik.andersson@stockholmshem.se Telefon: 08-508 39 201 Till Styrelsen för

Läs mer

Upphandlingspolicy för Hjo kommun och dess bolag

Upphandlingspolicy för Hjo kommun och dess bolag Upphandlingspolicy för Hjo kommun och dess bolag Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2009-09-28 av Kommunfullmäktige 88 Senast reviderad 2014-02-27 av Kommunfullmäktige 5 Detta dokument gäller för

Läs mer

BILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN 23 OCH BORGÅ PLOGVÄGEN 10, BUDGETÄNDRING

BILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN 23 OCH BORGÅ PLOGVÄGEN 10, BUDGETÄNDRING Stadsstyrelsen 191 13.06.2016 Stadsfullmäktige 45 29.06.2016 Stadsstyrelsen 322 17.10.2016 Stadsstyrelsen 373 28.11.2016 Stadsfullmäktige 88 14.12.2016 BILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board)

Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board) Utlåtande 2008:90 RI (Dnr 033-800/2008) Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Ett centralt ändringsråd (Change Advisory

Läs mer

6 Yttrande över Remiss Gemensam upphandling av telefoni för Region Stockholm HSN

6 Yttrande över Remiss Gemensam upphandling av telefoni för Region Stockholm HSN 6 Yttrande över Remiss Gemensam upphandling av telefoni för Region Stockholm HSN 2019-0818 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2019-0818 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-04-26 Intern

Läs mer

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015 Kommissionen för språklig service 03.09.2015 PROTOKOLL 2/2015 12 Öppnande av mötet 13 Konstaterande av laglighet och beslutförhet 14 Protokolljusterare 15 Godkännande av arbetsordningen 16 Landskapsdirektören

Läs mer

Till de besvärsgrunder som anförs ger stadsstyrelsen följande förklaring:

Till de besvärsgrunder som anförs ger stadsstyrelsen följande förklaring: Stadsstyrelsen 156 23.06.2014 Social- och hälsovårdsnämnden 77 28.08.2014 Förklaring till Åbo förvaltningsdomstol med anledning av Cornelius Collianders m.fl. besvär över social- och hälsovårdsnämndens

Läs mer

Landskapsreformen Allmän presentation

Landskapsreformen Allmän presentation Landskapsreformen Allmän presentation 1 Visionen Landskap 2023 Invånarna får smidig service på jämlika villkor Vettiga kostnader och en effektiv offentlig förvaltning Tjänsterna anpassas till helheter

Läs mer

För att uppfylla sitt ändamål kan stiftelsen

För att uppfylla sitt ändamål kan stiftelsen 1( 6) STIFTELSEN DIAKONISSANSTALTEN I HELSINGFORS SR 1 NAMN OCH HEMORT Stiftelsens namn är Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, på svenska Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr och på engelska

Läs mer

Löneavtal 00. Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Löneavtal 00. Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Löneavtal 00 Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Löneavtal 00 1 Grundläggande principer för lönesättningen...3

Läs mer