ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING"

Transkript

1 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om någon lösning inte nås, kan gäldenären ansöka om skuldsanering hos domstol. Om det finns förutsättningar för skuldsanering, fastställer domstolen ett betalningsprogram för gäldenären. När tiden för betalningsprogrammet går ut och den betalningsskyldighet som föreskrivs i programmet är fullgjord, befrias gäldenären från resten av skulderna. I slutet av dessa anvisningar redogörs för förutsättningarna och hindren för skuldsanering samt innehållet i sökandens skyldighet att medverka. Sökanden uppmanas att studera också denna del av anvisningarna. Sökanden kan i alla skeden av behandlingen få hjälp och råd av kommunernas ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare. Uppgifter om skuldsanering finns på bl.a. justitieministeriets och Konsumentverkets sidor i Internet (www.om.fi och Ansökan om skuldsanering Ansökan om skuldsanering skall göras enligt ett formulär som justitieministeriet har fastställt för ändamålet. Annars kan ansökan lämnas utan prövning. Bifogade blankett (ansökan om skuldsanering) följer det formulär som justitieministeriet har fastställt. Ansökan kan göras också på en annan handling, om uppgifterna till sitt innehåll motsvarar formuläret. Ansökan skall lämnas till tingsrätten på sökandens hem- eller boningsort. I två fall kan ansökan också lämnas till någon annan tingsrätt: (1) Om sökanden gör gemensam ansökan med äkta maken, en medgäldenär eller en borgensman, lämnas ansökningarna till den tingsrätt som är hem- eller boningsort för någon av sökandena. (2) En sökande som idkar näringsverksamhet som ansvarig bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag, eller som aktieägare i ledningen för ett aktiebolag och har en skuld som grundar sig på en borgensförbindelse som givits för bolagets skuld kan lämna sin ansökan till den tingsrätt där ett företagssaneringsförfarandet är anhängigt för bolaget. Felaktiga eller vilseledande uppgifter kan leda till att skuldsanering förvägras sökanden. Om straffbarheten av ett sådant förfarande bestäms i strafflagen. Sökanden svarar för att de uppgifter som han eller hon har lämnat är riktiga även om ansökan sätts upp av ett biträde eller någon annan person. En förteckning över de handlingar som skall fogas till ansökan finns i slutet av dessa anvisningar. Om bilagorna bestäms i förordningen om skuldsanering för privatpersoner (58/1993). Skuldsanering noteras i ett offentligt register som förs av Rättsregistercentralen. De uppgifter som finns i skuldsaneringsregistret får lagras i ett kreditupplysningsregister. Om registrets datainnehåll och avförandet av uppgifter ur registret bestäms i förordningen om skuldsanering för privatpersoner. SÖKANDENS PERSONUPPGIFTER OCH SÖKANDENS BITRÄDE ELLER DEN SOM HAR SATT UPP ANSÖKAN Om en intressebevakare har förordnats för sökanden, skall även intressebevakarens namn och kontaktuppgifter nämnas. I ansökan antecknas om sökanden vill att meddelanden, uppmaningar och kallelser, (t.ex. en uppmaning att komplettera ansökan eller en kallelse till handläggning av ansökan vid ett sammanträde) skall sändas enbart till biträdet eller både till sökanden och biträdet eller den som har satt upp ansökan (t.ex. en skuldrådgivare). GEMENSAM ANSÖKAN Äkta makar, medgäldenärer samt gäldenären och en borgensman kan ansöka om skuldsanering gemensamt. Grunden för en gemensam ansökan kan vara t.ex. att sökandenas bostad utgör säkerhet för en gemensam skuld, en skuld som sökandena (medgäldenärerna, gäldenären och borgensmannen) gemensamt svarar för utgör en betydande del av sökandenas skulder, alla parter i skuldförhållandet är sökande och att man vid skuldsaneringen samtidigt vill bestämma såväl varje gäldenärs ansvar mot borgenären som gäldenärernas inbördes ansvar. FAMILJEFÖRHÅLLANDEN I denna punkt skall sökanden redogöra för sina familjeförhållanden. Med make avses äkta make, person med vilken sökanden lever samman under äktenskapsliknande förhållanden eller den andra parten i ett registrerat partnerskap. Med äkta make avses också den andra parten i ett registrerat partnerskap

2 Sökanden skall anteckna namn och födelsetider för de personer som bor tillsammans med sökanden i samma hushåll. Motsvarande uppgifter skall också antecknas för de av sökandens minderåriga barn som inte bor tillsammans med sökanden. Även andra personer som bor tillsammans med sökanden i samma hushåll (t.ex. sökandens föräldrar) skall nämnas. Om sökanden inte bor tillsammans med sin make, har en ansökan om äktenskapsskillnad anhängig eller i sin bostad har andra personer som bor där utan att ha gemensamt hushåll med sökanden, skall detta antecknas i punkten Tilläggsutredning. UPPGIFTER OM SÖKANDENS BOSTAD Med bostad avses sökandens och familjens stadigvarande bostad. En sökande som bor i en hyresbostad skall fylla i de punkter i ansökan som gäller en sådan bostad. En sökande som bor i en ägareller bostadsrättsbostad, skall ge närmare uppgifter om bostaden på sidan 4, under rubriken Förmögenhet. Bor sökanden t.ex. på grund av sitt arbete på en annan ort än familjen, skall vid behov en särskild redogörelse om saken fogas till ansökan. Om hyresvärden är ett offentligt samfund eller ett allmänt känt bolag eller någon annan allmänt känd sammanslutning (t.ex. ett försäkringsbolag), behöver hyresvärdens adress inte antecknas. I ansökan skall också antecknas om hyresvärden är en närstående person till sökanden eller ett företag som ägs av sökanden eller av en närstående person till sökanden. En närstående person kan vara en familjemedlem, en nära släkting eller någon annan person som står sökanden nära. SÖKANDENS NUVARANDE FÖRVÄRVS- VERKSAMHET ELLER ÖVRIGA VERKSAMHET I denna punkt antecknar sökanden sitt yrke och nuvarande anställningsförhållande. Om arbetet har ordnats som sysselsättningsåtgärd, skall detta nämnas i samband med uppgifterna om arbetsgivaren. Sökanden skall också meddela om arbetsgivaren är en närstående person till sökanden (familjemedlem, nära släkting, annan person som står sökanden nära) eller ett företag som ägs av en närstående person till sökanden. En sökande som vid ansökningstidpunkten idkar näringsverksamhet skall dessutom fylla i den inkomstutredningsblankett för näringsidkare som hör till ansökan samt den utredning om tillläggsförutsättningar för skuldsanering som hör samman med den. Detta gäller sökande som idkar näringsverksamhet på hel- eller deltid, som enskild näringsidkare eller yrkesutövare, ansvarig bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag eller 2 aktieägare i ledningen före ett aktiebolag. En studerande skall i sin ansökan ange det yrke eller den examen som studierna syftar till samt när studierna började, i vilket skede de befinner sig samt när de (sannolikt) slutförs. Om det är frågan om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, antecknas detta särskilt. En pensionär skall anteckna datum när han eller hon blev pensionerad. Om pensionen har beviljats för viss tid, skall detta nämnas i punkten Tilläggsutredning. UTBILDNING OCH ARBETSERFARENHET I denna punkt skall sökanden ge uppgifter om sin utbildning. De för arbetserfarenheten viktigaste anställningsförhållandena och tidpunkterna för dessa samt arbetsgivarens namn skall antecknas i tidsföljd för åtminstone de fem senaste åren. Tidpunkten när ett anställningsförhållande har börjat eller slutat kan antecknas så, att månaden och året eller bara året anges, om det är svårt att ta reda på exakt datum. Har sökanden varit näringsidkare, skall uppgifter om företaget (företagets namn och bolagsform) och sökandens ställning i företaget antecknas på motsvarande sätt. Slutligen skall sökanden anteckna hur många år han eller hon sammanlagt har varit verksam i arbetslivet. En sökande som har haft många kortvariga anställningsförhållanden kan i denna punkt anteckna hur många anställningsförhållandena har varit samt den sammanlagda tid som sökanden har varit anställd. De enskilda anställningsförhållandena kan styrkas t.ex. med Pensionsskyddscentralens förteckning över förvärvsarbete, som i så fall skall fogas till ansökan. Om bilagor (förteckning över förvärvsarbete, arbetskraftsmyndigheternas utlåtande) fogas till en ansökan, skall en anteckning om bilagorna göras på ansökan. KALKYL ÖVER SÖKANDENS BETAL- NINGSMÅN Betalningsmånen är den del av sökandens inkomster som han eller hon skall använda för att betala sina skulder vid skuldsaneringen. Betalningsmånen räknas så, att sökandens nettoinkomster minskas med sökandens nödvändiga utgifter. Närmare bestämmelser om vilka inkomster och utgifter som skall beaktas vid beräkningen av betalningsmånen ingår i en förordning av justitieministeriet (322/2001). Om sökanden är gift eller bor i ett samboförhållande eller registrerat partnerskap, skall även makens inkomster och utgifter antecknas i ansökan. Inkomster per månad (I 1) I denna punkt antecknas sökandens (brutto)månadsinkomst från det arbetsförhållande som

3 är sökandens huvudsyssla. En inkomst som betalas för en längre period än en månad skall antecknas omräknad till inkomst per månad. De inkomster som sökanden förtjänar per månad skall specificeras och adderas. Specifikationen kan göras i en bilaga eller i punkten Tilläggsutredningar och andra omständigheter som påverkar sökandens betalningsförmåga. Semesterpremien antecknas separat efter utgifterna. (I 2) I denna punkt antecknas samtliga de inkomster som sökanden får av sin näringsverksamhet. Om inkomsterna är oregelbundna, antecknas den genomsnittliga inkomsten per månad. (I 3). I denna punkt antecknas andra ersättningar som betalas för ett arbete, såsom dagpenningar och kilometerersättningar, hela beloppet. De nödvändiga kostnader som förmånen är avsedd att täcka antecknas i punkten (U4). Naturaförmåner specificeras i punkten Tilläggsutredningar och andra omständigheter som påverkar sökandens betalningsförmåga. (I 4) I denna punkt antecknas pensionsinkomster. (I 5) I denna punkt antecknas olika förmåner som ersätter förlust av förvärvsinkomst, såsom arbetslöshetsersättning, bidrag från arbetslöshetskassa samt dagpenning som betalas med stöd av sjukförsäkringslagen eller på någon annan grund. Dessutom antecknas övriga bidrag och förmåner som påverkar betalningsförmågan (t.ex. stöd för hemvård av barn samt studiestöd). Gemensamma bidrag och förmåner till makar delas jämnt mellan makarna. Utkomststöd antecknas inte som inkomst. Uppgifter om utkomststöd som betalas sökanden och hans eller hennes make antecknas i punkten Tilläggsutredningar och andra omständigheter som påverkar sökandens betalningsförmåga. Bland sökandenas inkomster antecknas inte barnbidrag, underhållsbidrag eller underhållsstöd till barn. Dessa beaktas som avdrag från de utgifter som underhållet av ett barn medför. (I 6) I denna punkt antecknas bostadsbidrag. Bostadsbidraget delas jämnt mellan makarna. (I 7) I denna punkt antecknas kapital- och dividendinkomster. Vid behov skall inkomsterna specificeras i punkten Tilläggsutredningar och andra omständigheter som påverkar betalningsförmågan. (I 8) I denna punkt antecknas sådana övriga inkomster som inte har antecknats ovan. Vid behov specificeras inkomsterna i punkten Tilläggsutredningar och andra omständigheter som påverkar betalningsförmågan. (I 9) Inkomsterna adderas. 3 (I 10) Skatter och andra lagstadgade avgifter dras av från inkomsten. Även den per månad kalkylerade medlemsavgiften till en fackförening dras av, också när sökanden själv betalar avgiften. Sökanden måste se till att förskottsinnehållningen är av rätt storlek. Att kontrollera förskottsinnehållningen är särskilt viktigt om sökandens inkomster har förändrats under det innevarande eller gångna året eller förändringar har skett i de avdrag som görs från inkomsten. (I 11) I denna punkt antecknas sökandens nettoinkomster, vilka man får genom att minska sökandens inkomster (I 9) med skatter och andra avgifter (I 10). (I 12) I denna punkt antecknas hur många procent sökandens nettoinkomster utgör av sökandens och hans eller hennes äkta makes sammanlagda inkomster. Motsvarande anteckning görs, om sökanden lever i ett registrerat partnerskap. Utgifter per månad Betalningsmånen beräknas så, att sökandens inkomster minskas med oundgängliga utgifter, enligt sökandens redovisning av dessa utgifter. Som utgifter beaktas oundgängliga levnadskostnader, boendekostnader, utgifter för barndagvård, utgifter för utbildning av barn som fyllt 18 år, underhållsbidrag som sökanden betalar samt övriga utgifter för sökandens försörjning. Utgifterna antecknas som månadsutgifter. Utgifterna delas mellan makarna i förhållande till deras nettoinkomster, om sökanden är gift eller lever i ett registrerat partnerskap. Om sökanden lever i ett äktenskapsliknande förhållande, delas utgifterna jämnt mellan makarna. Om ett par som lever samman under äktenskapsliknande förhållanden har ett gemensamt barn, delas barnets levnadskostnader dock i förhållande till makarnas inkomster. (U 1) Som övriga oundgängliga levnadskostnader antecknas i denna punkt sökandens och hans eller hennes familjs utgifter för kost och kläder, sedvanliga utgifter för hälso- och sjukvård utgifter för personlig hygien, hemmets hygien samt underhåll av hemmet, användning av lokaltrafik, prenumeration på dagstidning, tv-licens och användning av telefon, hobby- och rekreationsverksamhet samt andra liknande utgifter. Utgifterna behöver inte specificeras. Sökanden kan använda de belopp som anges i justitieministeriets förordning (322/2001). År 2004 är beloppen följande:

4 ensamstående eller ensamförsörjare 443 euro, den som lever i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande eller bor i samma hushåll som en annan myndig person 372 euro, minderåriga barn som bor i samma hushåll som sökanden: första och andra barnet 282 euro, tredje och därpå följande barn 262 euro, samt barn som fyllt 17 år och bor i samma hushåll som sökanden 312 euro. Penningbeloppen justeras enligt lagen om folkpensionsindex (456/2001). De justerade beloppen meddelas årligen i ett beslut av justitieministeriet som publiceras i författningssamlingen under november månad. När det gäller kostnaderna för barn, skall från beloppen dras av barnbidrag och underhållsbidrag eller underhållsstöd till ett barn. Den förhöjning av barnbidraget som betalas till en ensamförsörjare och ett vårdbidrag till ett sjukt barn dras dock inte av. Efter att barnet har fyllt 18 år kan oundgängliga utgifter för utbildning av barnet beaktas som utgifter för gäldenären tills barnet har avslutat sin gymnasieutbildning eller under högst två år av annan utbildning efter grundskolan. Bidrag och förmåner som barnet får dras av från utbildningskostnaderna. Om barnet själv med sina inkomster eller förmögenhet kan stå för sina levnadskostnader, skall även detta beaktas som ett avdrag från levnadskostnaderna. En sökande som anser sig klara sig med lägre kostnader än de ovan nämnda kan anteckna ett lägre belopp i sin ansökan. Om sökanden har högre kostnader än vanligt (t.ex. för arbetsresor eller hälso- och sjukvård), skall dessa antecknas i punkterna (U 4) och (U 7). (U 2) Till boendekostnaderna hänförs: hyra för hyresbostad, skötsel- och finansieringsvederlag för ägarbostad och vederlag för nyttjande av bostadsrättsbostad, avgifter för vatten, elektricitet, gas, värme, bastu och avfallshantering, jord- och tomtlegoavgifter, fastighetsskatt och övriga eventuella avgifter för fastigheten, försäkringspremierna för sedvanlig hem- eller fastighetsförsäkring samt övriga eventuella oundgängliga boendeutgifter. Boendekostnaderna specificeras i ansökan. Om kostnaderna klart överstiger de skäliga boendekostnaderna på orten, görs betalningsprogrammet upp så att gäldenärens boendekostnader beaktas till ett belopp som kan anses skäligt. 4 (U 3) I denna punkt antecknas beloppet av barnens dagvårdsavgifter. (U 4) I denna punkt antecknas sökandens kostnader för sitt arbete. Av arbetsresekostnaderna antecknas endast den del som överstiger lokaltrafiktaxan (denna taxa beaktas i de oundgängliga levnadskostnaderna). Resekostnaderna skall redovisas. Om sökanden använder egen bil för arbetsresor, kan dessa arbetsresekostnader beaktas på samma grunder som de kan godkännas som avdrag i beskattningen. I denna punkt antecknar sökanden också de kostnader som ersättningarna i punkt (T 3) är avsedda att täcka (t.ex. dagpenningar och kilometerersättningar). Om sökandens utgifter är lägre än ersättningarna, räknas skillnaden till betalningsmånen. I denna punkt antecknas även de övriga kostnader som arbetet medför (t.ex. kostnader för arbetsredskap). (U 5) I denna punkt antecknas underhållsbidrag som sökanden betalar. (U 6) I denna punkt antecknas osedvanligt stora hälso- och sjukvårdskostnader (regelbundna utgifter eller utgifter som beror på en sjukdom av engångskaraktär). I punkten antecknas också de kostnader som utövning av umgängesrätten till ett barn medför samt övriga särskilda utgifter som inte ingår i ovan nämnda utgiftsposter. Utgifterna skall specificeras och redovisas. Redovisningen och specifikationen kan ske i punkten Tilläggsutredningar och andra omständigheter som påverkar sökandens betalningsförmåga eller i en särskild bilaga. Sökandens betalningsmån per månad I denna punkt beräknas beloppet av sökandens betalningsmån. Först anges de sammanlagda nettoinkomsterna per månad. Till dessa läggs sedan en eventuell semesterpremie, beräknad per månad. De sammanlagda inkomsterna per månad minskas med utgifterna per månad. Skillnaden utgör sökandens betalningsmån. Tilläggsutredningar och andra omständigheter som påverkar sökandens betalningsförmåga Om sökanden får naturaförmåner, skall uppgifter om dessa antecknas på blanketten (uppgifter om vad naturaförmånen omfattar, naturaförmånens väde samt utbetalaren). I denna punkt skall sökanden också reda ut vad de övriga utgifterna i punkt (U 6) i kalkylen över betalningsmånen grundar sig på (t.ex. utgifterna för utövning av umgängesrätt). Även eventuell tilläggsutredning för beräkningen av betalningsmånen lämnas i denna punkt.

5 Om ett belopp månatligen mäts ut av sökandens eller makens inkomster, skall en separat anteckning göras om detta. I punkten Förändringar som man vet att kommer att inträffa och som påverkar sökandens betalningsförmåga antecknas t.ex. tidpunkten när underhållsskyldighet upphör, pension börjar utbetalas eller vårdledighet upphör samt en bedömning av hur detta påverkar beloppet av sökandens betalningsmån. FÖRMÖGENHET I denna punkt antecknar sökanden sin förmögenhet samt hur mycket han eller hon uppskattar att förmögenheten är värd. Med värde avses egendomens sannolika försäljningsvärde. Med ägarandel avses den andel som sökanden äger av egendomen i fråga. Om sökanden är ensam ägare till egendomen, anges ägarandelen som 1/1. Om sökanden äger egendomen tillsammans med någon annan person, anger sökanden sin andel som ett bråktal. Värdet på egendomen anges så, att både värdet på hela egendomen och värdet av sökandens ägarandel anges var för sig. Om sökanden inte kan bedöma egendomens gängse värde, kan beskattningsvärdet antecknas som värde. En anteckning om detta skall göras på blanketten. I den skriftliga utredning av egendomens värde som skall fogas till ansökan är det skäl att nämna alla de omständigheter som inverkar på värdet (t.ex. bostadens skick, standard, ålder och läge). Om sökanden äger en annan fastighet än en bostadsfastighet som sökanden själv använder, skall av utredningen framgå uppgifter om fastighetens areal, användningsändamål (jord- och skogsbruk, bostad, fritidsbostad), byggnaderna på fastigheten samt områdesplaneringen, i den mån som dessa omständigheter inverkar på fastighetens värde. Om sökanden är delägare i ett dödsbo, är det skäl att till ansökan foga en kopia av bouppteckningen. Om det värde på tillgångarna som har antecknats i bouppteckningen inte längre motsvarar tillgångarnas gängse värde, skall sökanden i den skriftliga utredningen redogöra för vad sökandens uppskattning av värdet baserar sig på. En sökande som äger en bil eller har en sådan till sitt förfogande, skall utreda om bilen är nödvändig för sökanden. I punkten Övrig förmögenhet skall sökanden anteckna sina kontanta medel, om beloppet överstiger 200 euro. Bankdepositioner överstigande euro antecknas till det belopp som står på det senaste kontoutdraget, eller enligt beloppet vid någon annan tidpunkt. Bland övrig förmögenhet uppges t.ex. en båt som sökanden äger, hemlösöre och personliga tillhörigheter som överstiger 5 sökandens skäliga behov, samt arbetsredskap och med dem jämförbara föremål som sökanden inte behöver för att trygga sin utkomst. En sökande som idkar näringsverksamhet skall inte anteckna den förmögenhet som hör till näringsverksamheten på ansökningsblanketten, utan i en separat inkomstutredning för näringsidkare. De olika förmögenhetsposterna adderas. Om sökandens minderåriga barn har betydande egendom, skall sökanden anteckna vilken egendom det är frågan om samt hur barnen har fått den. FÖRMÖGENHET SOM SÖKANDEN HAR ÄGT TIDIGARE I denna punkt antecknas uppgifter om egendom som sökanden har ägt under de senaste tio åren. Om egendomens värde inte har varit betydande (t.ex. aktier, andel i dödsbo), är det inte nödvändigt att anteckna uppgifterna. Sökanden skall utreda på vilket sätt (t.ex. genom försäljning, byte, gåva, exekutiv auktion) och när sökanden har gjort sig av med egendomen samt för vilket ändamål betalningen har använts. Om köpeskillingen inte har medfört något överskott för sökanden (dvs. om köpeskillingen har använts till att betala skulder), räcker det att sökanden meddelar detta. Om betalningen endast delvis har använts till att betala skulder, skall av utredningen framgå till vilken borgenär betalningen har skett samt vilket skuldbelopp som har betalts, om detta kan utredas utan större svårighet. Om sökanden har avstått från arv, är det skäl att till ansökan foga en utredning om när och av vilken orsak sökanden har avstått från arvet. FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR SKULD- SANERING En sökande kan inte beviljas skuldsanering om inte förutsättningar för skuldsanering finns. Även om förutsättningarna finns, kan ansökan avslås om det finns ett lagstadgat hinder för skuldsanering (10 lagen om skuldsanering för privatpersoner) och det inte finns vägande skäl för skuldsanering (10 a ). Bestämmelserna om hinder för skuldsanering och vägande skäl för skuldsanering finns i slutet av ifyllningsanvisningen. Allmänna förutsättningar Den allmänna förutsättningen för skuldsanering är att sökanden är insolvent. Med insolvens avses att sökanden är oförmögen att betala sina skulder när de förfaller till betalning och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Om sökanden är insolvent eller inte framgår av ansökan och dess bilagor, där inkomsterna, utgifterna, förmögenheten och skulderna utreds.

6 Förutom insolvensförutsättningen måste sökanden också ha de övriga förutsättningar som föreskrivs i lagens 9. Dessa är 1) väsentligt försvagad betalningsförmåga och 2) att det i övrigt föreligger vägande skäl för en skuldsanering med beaktande av beloppet av skulderna i förhållande till gäldenärens betalningsförmåga. Förutsättningarna är alternativa, men en sökande kan ha dem bägge. För att en sökande skall kunna beviljas skuldsanering förutsätts dessutom att sökanden inte rimligen förmår förbättra sin betalningsförmåga så att han eller hon kan klara av de utgifter som skulderna ger upphov till. Väsentlig försvagning av betalningsförmåga Om den huvudsakliga orsaken till sökandens insolvens är att betalningsförmågan har försvagats väsentligt på grund av ändrade förhållanden, skall orsaken eller orsakerna till ändringen antecknas på den plats på blanketten som är avsedd för ändamålet. En annan orsak kan vara t.ex. en förändring i familjeförhållandena. Om sökandens betalningsförmåga har försvagats på grund av arbetslöshet, skall orsaken till att arbetsförhållandet upphörde antecknas på den plats på blanketten som är avsedd för ändamålet. Saken kan också utredas i en separat bilaga (utredning om skuldsättningen, dvs. den s.k. skuldsättningshistoriken). Förhållandena måste ha förändrats väsentligt huvudsakligen av orsaker som inte beror på sökanden. Förhållandet mellan skuldbeloppet och gäldenärens betalningsförmåga Skuldsanering kan sökas även på den grunden att det finns vägande skäl för skuldsanering med beaktande av beloppet av skulderna och de förpliktelser som ansluter sig till dem i förhållande till gäldenärens betalningsförmåga. Vägande skäl för en skuldsanering kan också finnas om sökanden inte utan skuldsanering kan klara sina skulder och särskilt om sökanden inte ens under ett flertal år kan betala sina skulder annat än delvis eller bara kan betala räntorna. I fråga om denna förutsättning har inte orsaken till insolvensen eller de förändringar som kan ha inträffat i sökandens förhållanden någon avgörande betydelse. Det totala skuldbeloppet Det totala skuldbeloppet antecknas alltid i ansökan. Skulderna antecknas var för sig i förteckningen över skulder. Utredning om skuldsättningen Till ansökan skall alltid fogas en s.k. skuldsättningshistorik. Denna är en fritt formulerad redogörelse av vilken skall framgå orsaken till att skulden togs samt med vilka inkomster och 6 tillgångar sökanden har för avsikt att betala tillbaka skulden. De omständigheter som har vållat sökandens insolvens skall också utredas här. Särskilda förutsättningar Hinder för skuldsanering av temporär orsak En skuldsaneringsansökan kan avslås om sökanden av en temporär orsak saknar betalningsmån eller av samma orsak med sin betalningsmån inte förmår betala sina vanliga skulder till ett belopp som inte skall anses vara obetydligt. En temporär orsak kan vara t.ex. studier, arbetslöshet, tidsbestämd frånvaro från arbetet eller att sökandens ekonomiska situation är instabil därför att utövningen av en näringsverksamhet har upphört. Vid bedömningen av om orsaken är temporär och av storleken på betalningsmånen beaktas särskilt sökandens förvärvsmöjligheter. I ansökningsblanketten eller en separat bilaga skall sökanden motivera varför hans eller hennes ansökan skall godkännas trots att orsaken till insolvensen är temporär. När domstolen överväger att bevilja t.ex. en arbetslös sökande skuldsanering, tar den hänsyn till hur länge arbetslösheten har pågått, sökandens möjligheter att i en nära framtid få arbete samt om sökandens betalningsförmåga kan förmodas bli bättre genom att sökanden får arbete och sedan i högre grad än obetydligt kommer att kunna betala sina skulder. Tilläggsförutsättningar som gäller näringsidkare En sökande som vid ansökningstillfället idkar näringsverksamhet som huvud- eller bisyssla skall fylla i blanketten inkomstutredning för näringsidkare samt de punkter på ansökningsblanketten som gäller tilläggsförutsättningar för skuldsanering. Om sökanden idkar näringsverksamhet som enskild näringsidkare eller yrkesutövare, är tilläggsförutsättningarna att sökanden inte har skulder som härrör av ifrågavarande näringsverksamhet eller dessa är få till antalet och den förmögenhet som han enbart eller i huvudsak använder i denna näringsverksamhet är obetydlig, eller de skulder som ansluter sig till ifrågavarande näringsverksamhet inte är få till antalet men det bland dessa inte finns sådana som förfallit till betalning men inte betalts och sökanden förmår betala de skulder som har samband med näringsverksamheten med de inkomster som uppkommer i verksamheten allt eftersom de förfaller till betalning. För en sökande som idkar näringsverksamhet som personligen ansvarig bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, är tilläggsförutsättningarna att

7 bolaget är solvent och inte hotas av insolvens, eller ett sådant förfarande som avses i lagen om företagssanering (47/1993) är anhängigt för bolagets vidkommande. Utredning av möjligheterna till förlikning Sökanden skall alltid utreda möjligheterna att ingå förlikning med borgenärerna i syfte att rätta till sin ekonomiska situation. I denna punkt eller i en separat bilaga skall sökanden redogöra för vilka borgenärer han eller hon har haft kontakt med samt orsaken till att förlikning inte har kunnat nås. Tidigare ansökan till domstol om skuldsanering Om sökanden tidigare har ansökt om skuldsanering, skall på blanketten antecknas uppgifter om detta samt om hur ärendet har avgjorts. Om sökanden har beviljats skuldsanering och betalningsprogrammet har slutförts eller bestämts att förfalla, skall också detta antecknas på blanketten. En tidigare skuldsanering är också ett hinder för att skuldsanering skall kunna beviljas. Om det finns vägande skäl, kan skuldsanering dock beviljas även i dessa fall. Vägande skäl En sökande som vet att det för hans eller hennes vidkommande kan bli aktuellt med ett avslag på ansökan därför att det finns hinder för skuldsanering har skäl att redan i sin ansökan eller en bilaga till den utreda de vägande skäl som finns för att sökandens skall beviljas skuldsanering. Det är inte nödvändigt att i samband med ansökan redogöra för de vägande skälen, eftersom domstolen ger sökanden möjlighet att komma med ett bemötande om någon av borgenärerna med hänvisning till ett hinder motsätter sig att skuldsanering beviljas. OMSTÄNDIGHETER SOM INVERKAR PÅ DEN TID SOM BETALNINGSPROGRAM- MET ÄR I KRAFT Ett betalningsprogram är i allmänhet i kraft i fem år. Det kan också vara i kraft längre, om sökanden behåller sin bostad vid skuldsaneringen. Om sökanden åläggs att betala de kostnader som anlitandet av en utredare förorsakar, förlängs betalningsprogrammet med högst fyra månader. Tiden kan förlängas med högst två år till förmån för en privat borgenär. Dessa förlängningar behöver sökanden inte ta ställning till när han eller hon fyller i denna punkt. Ett betalningsprogram för vanliga skulder kan med hänsyn till skälighet vara i kraft en kortare tid än fem år. Sökanden kan här framföra sina skäl till varför han eller hon önskar att programmet skall vara en kortare tid än fem år. Skälen kan också framföras i den s.k. skuldsättningshistoriken. 7 Orsaken till att ett betalningsprogram är kortare än fem år kan vara omständigheter hos sökanden (t.ex. sjukdom eller hög ålder), att det har gått en lång tid sedan sökanden skuldsatte sig, den utsträckning i vilken sökanden har betalt sina skulder före skuldsaneringen och betalar dem innan betalningsprogrammet fastställs, samt den utsträckning i vilken sökanden har betalt eller betalar skulder med medel som inflyter vid realiseringen av egendomen. INTERIMISTISKT FÖRBUD OCH AVBRYTANDE AV VERKSTÄLLIGHETEN Efter att en ansökan har blivit anhängig kan domstolen utfärda ett betalningsförbud och förbud att ställa säkerhet, ett indrivningsförbud och ett utmätningsförbud. Vid behov kan domstolen också utfärda förbud mot att verkställa vräkning eller att återta eller verkställa uppgörelse i fråga om egendom som hör till sökandens bastrygghet. Ett interimistiskt förbud kan behövas t.ex. när utmätningen äventyrar sökandens oundgängliga utkomst eller sökanden har för avsikt att behålla sin bostad i samband med skuldsaneringen. En sökande som yrkar på ett interimistiskt förbud skall anteckna detta på den plats på blanketten som är avsedd för ändamålet. Yrkandet skall individualiseras och motiveras i en bilaga. FÖRSÄKRAN, DATERING OCH UNDER- SKRIFT Ansökan skall dateras och undertecknas. Med sin underskrift försäkrar sökanden att de uppgifter som han eller hon har lämnat är korrekta samt att sökanden har klart för sig vad det innebär att gäldenären är skyldighet att medverka till skuldsaneringen. Skyldighet att medverka En sökande som har ansökt om skuldsanering får inte använda sina medel till annat än oundgängliga levnadskostnader. Före det betalningsförbud som träder i kraft när skuldsaneringen inleds får sökanden också betala skulder som har förfallit till betalning. Sökanden får inte uppta någon ny skuld, om det inte är ofrånkomligt för att trygga sökandens utkomst. De medel som sökanden inte behöver för sina oundgängliga levnadskostnader eller till att sköta sina betalningar skall han eller hon spara. När domstolen beslutar att skuldsaneringen skall inledas, ger den sökanden en redogörelse om vad det betyder att skuldsanering inleds. I redogörelsen förklaras bl.a. innehållet i bestämmelserna om hur sökandens medel får användas efter att skuldsaneringen har inletts.

8 BILAGOR TILL ANSÖKAN I denna punkt skall sökanden anteckna vilka handlingar som bifogas ansökan. ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM HUR SKULDERNA SKALL ANTECKNAS I ansökan grupperas skulderna i tre grupper: (A) skulder för vilka sökandens bostad utgör säkerhet, (B) skulder för vilka säkerheten utgörs av annan egendom som sökanden äger eller besitter och (C) vanliga skulder. Det finns två olika slags förteckningar över C-skulder: På den ena antecknas skulder till banker och andra kreditgivare (kreditkortsbolag, finansieringsbolag, försäkringsbolag, om det är frågan om en kredit och inte om t.ex. en försäkringspremiefordran) och på den andra skulder till andra än banker och andra kreditgivare (t.ex. obetalda räkningar, skatteskulder, obetalda underhållsbidrag, försäkringspremiefordrringar). Om borgenären är en bank, antecknas i punkten borgenärens namn namnet på det bankkontor där krediten är tagen. Om skulden har flyttats till en annan bank, kan den bank som har beviljat den ursprungliga skulden anges inom parentes. Om skulden är föremål för indrivning, skall namnet på indrivningsbyrån antecknas efter borgenärens namn. Till ansökan skall fogas ett behövligt antal sidor av förteckningen. För varje skuld skall antecknas året när skulden togs. Om sökanden har flera skulder till samma borgenär är det ändamålsenligt att anteckna dessa skulder efter varandra. Annars är det önskvärt att de skulder som har tagits under samma år antecknas efter varandra. Om betalningsdom eller annan utsökningsgrund meddelats antecknas den dag då den slutgiltiga betalningsdomen gavs. Med detta avses dagen då en tredskodom eller en lagakraftvunnen dom eller någon annan slutgiltig utsökningsgrund har givits. (2 kap. 25 i utsökningsbalken). Om sökanden betalar på en skuld, skall på blanketten antecknas vilka utgifter skötseln av lånet medför per månad (eller någon annan avtalad period). Om skulden drivs in genom utsökning, skall detta antecknas på blanketten. I så fall behöver sökanden inte anteckna låneskötselutgifterna. I ansökan skall antecknas alla de skulder som sökanden svarar för. Ett ansvar som baserar sig på en borgensförbindelse skall antecknas som sökandens skuld också när huvudgäldenären sköter skulden. Såväl skulderna som sidorna i låneförteckningarna skall numreras. 8 Skulder i anslutning till näringsverksamhet Om sökanden tidigare har bedrivit näringsverksamhet och har andra än obetydliga skulder som har uppstått i denna näringsverksamhet, skall sökanden fylla i blanketten Utredning över avslutad företagsverksamhet. Om näringsidkaren har flera företag, skall utredningen fyllas i särskilt för varje företag. En sökande som t.ex. har en euro stor enskild skuld eller flera skulder vilkas sammanlagda belopp inte överstiger euro behöver inte till sin ansökan foga en utredning över avslutad företagsverksamhet, men skall på begäran ge en sådan utredning. Om sökanden fortfarande bedriver näringsverksamhet, skall de skulder som ansluter sig till näringsverksamheten inte antecknas på ansökningsblanketten. A SKULDER FÖR VILKA SÖKANDENS BOSTAD UTGÖR SÄKERHET På denna sida eller vid behov på flera sidor antecknas alla de skulder för vilka sökandens ägarbostad utgör säkerhet. I blanketten specificeras särskilt för varje skuld om skulden har tagits för anskaffning av bostaden eller för något annat ändamål. Bland A-skulderna antecknas också en annan persons skulder för vilka sökandens bostad utgör säkerhet. Detta utreds i punkten Utredning om detta andra ändamål. Med ägarbostad avses en av sökanden och hans eller hennes familj som stadigvarande bostad använd lägenhet - som sökanden besitter med stöd av aktier eller andelar som sökanden äger ensam eller tillsammans med någon annan person, eller - vars besittning grundar sig på ett bostadsrättsavtal, fastighet, som sökanden äger ensam eller tillsammans med någon annan person, eller en på arrendemark belägen byggnad, som sökanden äger ensam eller tillsammans med någon annan person. Om sökanden inte är ensam ägare till bostaden eller den övriga egendom som är säkerhet för skulden, skall den andra ägarens namn antecknas på den plats på blanketten som är avsedd för ändamålet. Är förutom sökanden också någon annan person ansvarig för skulden, eller har borgen ställts för skulden, skall medgäldenärens namn eller borgensmannens namn antecknas på blanketten. Om dessutom någon annan säkerhet än bostaden har ställts för skulden, skall i punkten Övriga säkerheter antecknas vilken denna egendom är samt vem som äger den.

9 B SKULDER FÖR VILKA SÄKERHETEN UTGÖRS AV ANNAN EGENDOM SOM SÖKANDEN ÄGER ELLER BESITTER Bland B-skulderna i förteckningen över skulder antecknas alla de skulder för vilka säkerheten utgörs av en annan sökanden tillhörig egendom än den ägarbostad som sökanden använder. Här antecknas även de skulder för vilka säkerheten utgörs av egendom som sökanden har i sin besittning (bl.a. skulder som säkras av ett ägarförbehåll till borgenärens förmån, t.ex. avbetalningsköp, eller skulder som säkras av en borgenärs retentionsrätt, t.ex. en skuld som grundar sig på ett reparationsavtal, när reparatören har egendomen i sin besittning). Om sökanden inte är ensam ägare till egendomen, skall den andra ägarens namn antecknas på den plats på blanketten som är avsedd för ändamålet. Är förutom sökanden också någon annan person ansvarig för skulden, eller har borgen ställts för skulden, skall medgäldenärens namn eller borgensmannens namn antecknas på blanketten. Om också någon annan egendom utgör säkerhet för skulden, skall på blanketten antecknas vilken denna egendom är samt vem som äger den. C VANLIGA SKULDER till banker och andra kreditgivare samt övriga borgenärer På blanketten antecknas alla vanliga skulder (skulder till banker och andra kreditgivare på en blankett samt andra vanliga skulder, såsom förfallna räkningar, på en annan blankett). Vanliga skulder är: skulder för vilka borgenären inte har sökanden tillhörig egendom som säkerhet, skulder för vilka sökanden svarar med stöd av en borgensförbindelse som han eller hon har givit och skulder för vilka någon annan än sökanden har ställt sin egendom som säkerhet. För varje skuld skall framgå för vilket ändamål skulden har använts. Om skulden har tagits för betalning av tidigare skulder, skall i denna punkt antecknas vilka skulder som har betalts bort med den nya krediten. BORGENÄRERNAS ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER Sökanden skall göra en förteckning över sina borgenärer och även anteckna deras adresser. Kontaktpersonens namn och telefonnummer antecknas om sökanden har dessa uppgifter. Om ärendet sköts av en indrivninsbyrå, antecknas motsvarande uppgifter om indrivningsbyrån. I förteckningen skall också antecknas uppgifter om medgäldenärer, bor- 9 gensmän samt dem som har ställt säkerhet för skulderna. Ansökan skall också sändas till medgäldenärerna, borgensmännen och dem som har ställt säkerhet för skulderna. Dessa har alltid borgenärsställning i en gäldenärs skuldsanering. BILAGORNA TILL ANSÖKAN Till ansökan skall fogas: 1) kopior av de tre senaste årens beskattningsintyg, både för gäldenären och de myndiga personer som bor i samma hushåll som gäldenären, 2) löneintyg utfärdade av gäldenärens och hans eller hennes äkta makes arbetsgivare, av vilka skall framgå intjänade lönebelopp för det gångna och innevarande kalenderåret samt den senaste löneutbetalningsmånadens lön, 3) en kopia av ett beslut eller någon annan handling av vilken framgår gäldenärens och den äkta makens pension, arbetslöshetsdagpenning eller utbildningsstöd, sjukförsäkringsdagpenning, moderskapsdagpenning eller annan dagpenning, stöd för hemvård av barn, bostadsbidrag, studiestöd eller annan förmån samt hur länge förmånen ges, 4) en inkomstutredning för näringsidkare, som skall vara uppgjord på en blankett som följer ett fastställt formulär och av vilken skall framgå gäldenärens och den äkta makens lantbruksföretagarinkomst och annan företagarinkomst, 5) en skriftlig, av utbetalaren given utredning eller annan handling av vilken framgår gäldenärens och den äkta makens andra än i punkterna 2 4 avsedda inkomster, 6) kopior av handlingar som visar hyrans, vederlagets, eller de övriga boendekostnadernas storlek, 7) en kopia av en domstols dom eller av ett avtal som gäller underhållsbidrag för gäldenärens barn, samt en utredning om underhållsbidragets belopp, 8) en avskrift av ett verifikat eller någon annan handling av vilken framgår det återstående skuldbeloppet (dock inte för skulder understigande 340 euro) samt avskrifter av pantsättningsförbindelserna, 9) en kopia av en handling som visar vilken andel gäldenären äger av aktier, andelar och bostadsrätter som berättigar till besittningen av bostaden samt vilken andel gäldenären äger av annan betydande förmögenhet, 10) en skriftlig redogörelse om de värderingsgrunder som gäldenären har använt vid bedömningen av värdet på sin förmögenhet, som nämns i ansökan,

10 11) en skriftlig redogörelse om sjukdom, arbetslöshet, arbetsoförmåga samt övriga ändrade förhållanden av betydelse för ansökan. Vad som ovan sägs om äkta make gäller också den andra parten i ett registrerat partnerskap (lagen om registrerat partnerskap 950/2001, 8.3 : En bestämmelse om äktenskap i en lag eller en förordning tillämpas också på ett registrerat partnerskap, om inte något annat föreskrivs) Utredning om näringsverksamhet En enskild näringsidkare eller yrkesutövare skall till sin ansökan foga en avskrift av sin näringsanmälan och sina senaste bokslutshandlingar. En ansvarig bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag skall till sin ansökan foga en avskrift av bolagets handelsregisterutdrag samt bolagets senaste bokslutshandlingar och revisorns redogörelse för bolagets ekonomiska situation. En sökande som idkar näringsverksamhet som aktieägare i ledningen för ett aktiebolag skall tills sin ansökan foga en avskrift av handelsregisterutdraget samt bolagets senaste bokslutshandlingar. En sökande som har idkat näringsverksamhet och som har mera än fåtaliga skulder vilka har uppstått i anslutning till verksamheten skall till sin ansökan, till den del som detta inte framgår av ansökningsblanketten, foga: en skriftlig utredning om bolagsformen, verksamhetsområdet och verksamhetens omfattning samt bolagets ägarförhållandena under de tre senaste verksamhetsåren, en skiftlig utredning om att näringsverksamheten har upphört samt orsakerna till detta, för de tre senaste åren innan verksamheten upphörde: Kopior av bokslutshandlingarna samt en skriftlig redogörelse för det ekonomiska resultatet av verksamheten, beloppet privatuttag samt löner som betalts till gäldenären och gäldenärens familjemedlemmar eller, om utredning om dessa omständigheter av någon orsak inte kan ges, orsaken till detta, samt en skriftlig utredning om till vilket belopp skulder som ansluter sig till gäldenärens näringsverksamhet har betalts efter att verksamheten upphörde samt under vilken tidsperiod betalningarna har skett. ALLMÄNNA HINDER FÖR SKULDSANE- RING (10 ) Om inte något annat följer av 10 a, kan skuldsanering inte beviljas om 1) gäldenären har påförts betalningsskyldighet på grundval av ett brott och det inte kan anses motiverat att bevilja skuldsanering med beaktande av 10 skuldens belopp, brottets art, den skadelidandes ställning och övriga omständigheter, 2) gäldenären som misstänkt är föremål för förundersökning för ett brott eller åtalad för ett brott eller har tillskrivits ett brott och skuldsanering kunde förvägras med stöd av 1 punkten, om gäldenären påförs betalningsskyldighet på grundval av brottet, 3) skuld som kan anses betydande har uppkommit i näringsverksamhet i vilken har förfarits grovt otillbörligt mot borgenärerna eller i vilken väsentligen har försummats lagstadgade skyldigheter eller vilken huvudsakligen har varit av spekulationsnatur, 4) gäldenären på grund av befintliga eller förväntade ekonomiska svårigheter på ett otillbörligt sätt har försvagat sin ekonomiska ställning eller gynnat någon borgenär eller i övrigt ordnat sin ekonomiska ställning i syfte att skada sina borgenärer, eller om det föreligger sannolika skäl att misstänka att gäldenären har förfarit på detta sätt, 5) gäldenären i samband med utsökning har dragit sig undan, undanhållit inkomster eller tillgångar eller lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om dem, 6) gäldenären uppsåtligen lämnat borgenär felaktiga eller vilseledande uppgifter om sin ekonomiska ställning och dessa på ett väsentligt sätt har inverkat på att kredit beviljats och gäldenärens handlande med beaktande av kreditens belopp och de övriga omständigheterna kan betraktas som synnerligen klandervärt, 7) det med beaktande av grunden för skulderna och omständigheterna vid deras uppkomst, gäldenärens sätt att sköta sin ekonomi eller andra omständigheter kan dras slutsatsen att det är sannolikt att gäldenärens skuldsättning är avsiktlig med inriktning på en skuldsanering eller uppenbart lättsinnig med beaktande av hurdan omsorg det skäligen kan förutsättas av en person i hans ställning under sådana omständigheter, 8) gäldenären har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om sin ekonomiska ställning för att beviljas skuldsanering, underlåtit att utreda möjligheterna till en förlikning, försummat den i 6 stadgade skyldigheten att lämna uppgifter eller den i 7 stadgade skyldigheten att medverka, brutit mot det i 12 stadgade betalningsförbudet och förbudet att ställa säkerhet eller annars genom sitt handlande eller sina försummelser försvårat skuldsaneringen, 9) det finns grundad anledning att anta att gäldenären inte kommer att iaktta betalningsprogrammet, eller 10) gäldenären tidigare har beviljats skuldsanering.

11 BEVILJANDE AV SKULDSANERING TROTS ETT ALLMÄNT HINDER (10 a ) Utan hinder av 10 kan skuldsanering beviljas om det finns vägande skäl att göra det, särskilt med hänsyn till den tid som har förflutit sedan gäldenären skuldsatte sig, gäldenärens åtgärder för betalning av sina skulder och gäldenärens övriga förhållanden samt skuldsaneringens betydelse för gäldenären och borgenärerna. 11

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: lagstiftningsrådet Mari Aalto. 59/2013 Betänkanden och utlåtanden

Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: lagstiftningsrådet Mari Aalto. 59/2013 Betänkanden och utlåtanden 21.11.2013 Publikationens titel Revidering av lagen om skuldsanering Författare Justitieministeriets publikation Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: lagstiftningsrådet Mari Aalto 59/2013

Läs mer

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING ALLMÄNT Intressebevakaren ska inom tre månader från det att uppdraget har börjat lämna en förteckning över huvudmannens medel och skulder till magistraten.

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Skuldsanering för privatpersoner

Skuldsanering för privatpersoner Skuldsanering för privatpersoner Skuldsatt blir fri Pamela Wikholm Examensarbete för rättstradenomexamen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Pamela Wikholm Utbildningsprogram

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 november 2003 Nr 965 969 INNEHÅLL Nr Sidan 965 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli... 3411 966

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Ansökan om utkomststöd 1 (5) Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Index Allmänna anvisningar Beräkning av allmänt bostadsbidrag Hushållet och inkomsterna Uppgifter om bostaden Boendeutgifter och skulder som hänför

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND OLE_JATKO_PS 1 *1289901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP

ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP Siffrorna i hänvisar till upplysningar till denna blankett ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP Personuppgifter som lämnas i detta ansökningsformulär registreras av Rättshjälpsmyndigheten och domstolar i respektive

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 8. Utgiven i juni 2011. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP

ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP 1 (5) ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP Siffrorna i hänvisar till olika avsnitt i informationen på s. 4-5. Personuppgifter som lämnas i denna ansökan registreras av Rättshjälpsmyndigheten och domstolar i respektive

Läs mer

ANSÖKAN OM GRUNDLÄGGANDE UTKOMSTSTÖD (Denna blankett används vid det första ansökningstillfället)

ANSÖKAN OM GRUNDLÄGGANDE UTKOMSTSTÖD (Denna blankett används vid det första ansökningstillfället) 1 (5) ANSÖKAN OM GRUNDLÄGGANDE UTKOMSTSTÖD (Denna blankett används vid det första ansökningstillfället) Jag söker utkomststöd för: (månad) Ankomstdatum/diarienr.: (fylls i av tjänsteinnehavaren) PERSONUPPGIFTER

Läs mer

Studier och värnplikt i siffror 2013

Studier och värnplikt i siffror 2013 Studier och värnplikt i siffror 2013 Du kan ansöka om stöd för studier och värnplikt på webben www.fpa.fi/etjanst Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Studerande 020 692 229 Värnpliktig

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av skadeståndslagen och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till 2003 års riksmöte överlämnat sin

Läs mer

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT. Esbo stad 2016

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT. Esbo stad 2016 AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT Esbo stad 2016 Stadsstyrelsen 29.2.2016 1 (7) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 AVGIFT... 2 3 FASTSTÄLLANDE AV INKOMSTERNA... 2 4 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN... 3 4.1 Minsta

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 2 Bilaga 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 2 Bilaga 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN DELEGATIONEN REKOMMENDATION 2 Bilaga 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 FÖRTECKNING ÖVER X AB:S TILLGÅNGAR OCH SKULDER DAGEN DÅ BOET FÖRSATTES I KONKURS, 0.0.2004 I TILLGÅNGAR sid. euro 1 Bestående aktiva

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i punkten i statstjänstemannalagen)

Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i punkten i statstjänstemannalagen) Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i 26 1 4 punkten i statstjänstemannalagen) Anmälan av bindningar med blanketten för bindningar Statens högsta tjänstemannalednings

Läs mer

Intressebevakarens uppdrag

Intressebevakarens uppdrag Intressebevakarens uppdrag Innehåll Intressebevakarens viktigaste uppgifter... 3 Intressebevakarens rätt till arvode... 5 Omprövning av behovet av intressebevakning... 5 Hur upphör intressebevakarens uppdrag?...

Läs mer

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT 1 REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT Förskola och pedagogisk omsorg Fritidshem SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 REGLER Regler för taxa och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

Strafflag 19.12.1889/39

Strafflag 19.12.1889/39 Strafflag 19.12.1889/39 30 KAP (24.8.1990/769) Om näringsbrott 1 (1.4.1999/475) Marknadsföringsbrott Den som vid yrkesmässig marknadsföring av varor, tjänster, fastigheter, privata aktiebolags värdepapper

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) FRÅGA 1 a) Enligt lagen om förmyndarverksamhet är vårdnadshavarna intressebevakare för en minderårig person, om domstolen inte har skiljt vårdnadshavaren

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSBOENDE. Esbo stad 2016

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSBOENDE. Esbo stad 2016 AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSBOENDE Esbo stad 2016 Stadsstyrelsen 29.2.2016 1 (7) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 AVGIFTER... 2 3 FASTSTÄLLANDE AV INKOMSTERNA... 2 4 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN... 3 4.1 Minsta disponibla

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Datum Ärende 2015-06-03 LF 22/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om hemvårdsstöd I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Inledande

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner samt 88 lagen om beskattningsförfarande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Beräkning av bostadsbidrag - Boendeutgifter (för hyresbostad)

Beräkning av bostadsbidrag - Boendeutgifter (för hyresbostad) Beräkning av bostadsbidrag - (för hyresbostad) 188,15 e/mån Boendeform Egnahemshus Egnahemshus Bostadsyta 46.0 m 2 46.0 m 2 Belopp per bostad (egnahemshus) 66,27 e/mån 51,24 (25,62) e/mån 56,58 e/mån Räntor

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FRÅN LIVFÖRSÄKRING VID DÖDSFALL

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FRÅN LIVFÖRSÄKRING VID DÖDSFALL UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGEN Försäkringsnummer Försäkringstagare Försäkrad (förmånslåtare) Dödsdatum Dödsorsak UPPGIFTER OM KONTAKT- PERSON Kontaktperson namn Kontaktperson telefonnummer Kontaktperson Kontaktperson

Läs mer

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

Frågeformulär hushållsgemenskap (F) T82F Inkom Migrationsverket Frågeformulär hushållsgemenskap (F) En person som är bosatt i utlandet har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Han/Hon har uppgett ett beroendeförhållande till

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige Inkom Migrationsverket Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige Ditt/dina barn har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Migrationsverket påbörjar handläggningen av ansökan

Läs mer

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering 1(7) Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering Ställningstagandet gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden fastställdes 2010. Promemorian

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 5, 9,

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2011 52/2011 Lag om ändring av lagen om studiestöd Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer