De slutliga villkoren för Aktia Råvarulån 2014 (Neutral FI och Extra FI ) har den 13 juni 2011 fastställts till följande:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De slutliga villkoren för Aktia Råvarulån 2014 (Neutral FI och Extra FI ) har den 13 juni 2011 fastställts till följande:"

Transkript

1 AKTIA RÅVARULÅN 2014, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Råvarulån 2014 (Neutral FI och Extra FI ) har den 13 juni 2011 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten Alternativet Neutral 102 % Alternativet Extra 284 % Lånekapitalet euro (Neutral euro och Extra euro) De slutliga kursalternativen för Referensråvarorna Olja: Alternativ A Bomull: Alternativ B Socker: Alternativ B Helsingfors den 13 juni 2011 Aktia Bank Abp Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 1(11)

2 Aktia Råvarulån 2014 Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren i grundprospektet för Aktia Bank Abp:s massskuldebrevsprogram av villkoren för detta lån. Prospektet finns att få på teckningsställena och Aktia Banks hemsida Vid komplettering av Prospektet kan de investerare som förbundit sig att teckna eller köpa värdepapper innan kompletteringen offentliggjorts återkalla sin teckning inom två bankdagar eller inom en av Finansinspektionen av särskilda skäl bestämd längre tid, dock högst fyra bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjorts. Enligt uppgifter vid tidpunkten för offentliggörande av dessa lånespecifika villkor kommer Prospektet under lånets teckningstid att kompletteras med en delårsrapport för januari - mars 2011 som publiceras Det kompletterade Prospektet, Aktia Banks delårsrapport för januari - mars 2011 samt övriga till kompletteringen relevanta dokument och anvisningarna om eventuellt återkallande av teckning finns att få på teckningsställena och Aktia Banks hemsida De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Eventuella indikativa villkor är markerade med * ). Slutliga villkor för detta enskilda Lån fastställs senast på Emissionsdagen och publiceras på Internet senast en vecka efter teckningstidens slut på adressen under "Spara och Placera" och vidare under "Masskuldebrevslån". Uppgifter om Aktia Bank Abp och Lånet framgår av Prospektet (inkl. kompletteringar), de genom hänvisning införlivade dokument och dessa lånespecifika villkor. Emittent: Betalningsombud: Lånets namn: Underliggande tillgång: Aktia Bank Abp Aktia Bank Abp Aktia Råvarulån 2014, med två investeringsalternativ: Alternativ Neutral Alternativ Extra Fem (5) Referensråvaror (nedan tillsammans även Råvarukorg) som beskrivs nedan. Lånekapital: Högst euro, minst euro * ) Skuldebrevets nominella belopp: euro Antal skuldebrev: Högst st * ) Lånets prioritetsställning: Emissionssätt: Emissionsdag: Samma som för Emittentens övriga förbindelser utan säkerhet. I form av värdeandelar Teckningskurs: Alternativet Neutral: 100 % Alternativet Extra: 110 % Minimiteckning: Teckningsavgift: euro Vid teckning uppbärs en teckningsavgift (även kallad teckningsprovision) på 1,0 % av det nominella beloppet. Lånetid: Cirka 3 år, Återbetalningsdag: Belopp som återbetalas: Teckningstid: På Återbetalningsdagen betalas i alternativen Neutral och Extra Lånets nominella belopp till kursen 100 % och en eventuell gottgörelse såsom nedan beskrivs. Gottgörelsen kan vara 0 %. Teckningsavgiften 1,0 % samt överkursen 10 % i alternativet Extra återbetalas inte. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 2(11)

3 Teckningsställe: Betalning av teckning: Ränta eller annan gottgörelse: Aktia Bank Abp:s samt följande bankers kontor: Hannulan Osuuspankki, Hellanmaan Osuuspankki, Joroisten Osuuspankki, Jämijärven Osuuspankki, Kiuruveden Osuuspankki, Kurikan Osuuspankki, Kyrön Seudun Osuuspankki, Kyrönmaan Osuuspankki, Laihian Osuuspankki, Lammin Osuuspankki, Lanneveden Osuuspankki, Lapinlahden Osuuspankki, Lappajärven Osuuspankki, Liedon Osuuspankki, Multian Osuuspankki, Nivalan Järvikylän Osuuspankki, Petäjäveden Osuuspankki, Piikkiön Osuuspankki, Pohjanmaan Osuuspankki, Reisjärven Osuuspankki, Sievin Osuuspankki, Siilinjärven Osuuspankki, Sydbottens Andelsbank, Tuusniemen Osuuspankki och Vaskion Osuuspankki. Betalas vid teckning. Villkor 10.4 (Annan grund för bestämning av ränta eller gottgörelse) i de allmänna villkoren i Prospektet för Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av tillämpas. På Lånet betalas ingen årlig ränta. På Lånets nominella belopp betalas avkastning i form av en gottgörelse (nedan Indexgottgörelse). Indexgottgörelsen är inte en årlig ränta. Betalningsdag för Indexgottgörelsen: Återbetalningdagen Indexgottgörelsens storlek: Indexgottgörelsens storlek är lika med värdeutvecklingen för Råvarukorgen multiplicerad med en Avkastningskoefficient (även allmänt benämnd deltagandegrad). Värdeutvecklingen för Råvarukorgen beräknas som det vägda medeltalet av den procentuella skillnaden mellan Startvärdet och Slutvärdet för varje Referensråvara som ingår i Råvarukorgen, dock så att värdeutvecklingen för varje Referensråvara är högst 45 %. Indexgottgörelsen är minst 0 %. Indexgottgörelsen beräknas enligt följande formel: Indexgottgörelsen = 5 Lånets nominella belopp* Avkastningskoefficienten * Max 0; ( 0,20 * Avkastnin g ) Där avkastning beräknas enligt följande formel: i= 1 i Avkastning i = Där Referensråvara i, Min 45%; Referensråvara i, Slut Start 1 Avkastningskoefficienten: Referensråvara i, Start = Kursen på Referensråvara i på Startdagen. Referensråvara i, Slut = Kursen på Referensråvara i på Slutdagen. Ifall det finns motstridigheter mellan den verbala beskrivningen och den matematiska formeln, tillämpas den matematiska formeln. I alternativet Neutral indikativt 100 %*) minst 80 % I alternativet Extra indikativt 250 %*), minst 200 % Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 3(11)

4 Startdag: Slutdag: De slutgiltiga Avkastningskoefficienterna fastställs senast på Emissionsdagen och är senast en vecka efter teckningstidens slut tillgängliga på teckningsställena och Om Startdagen inte är en Planerad Börsdag, används Kursen för den närmast följande Börsdagen, med beaktande av punkterna Störd Börsdag och Följderna av Störd Börsdag Om Slutdagen inte är en Planerad Börsdag, används Kursen för den närmast följande Börsdagen, med beaktande av punkterna Störd Börsdag och Följderna av Störd Börsdag. Referensråvaror i Råvarukorgen: i Referensråvara i Bloomberg-kod Vikt i Råvarukorgen 1 Olja CO1 Comdty 20 % 2 Koppar LOCADY Comdty 20 % 3 Bomull CT1 Comdty 20 % 4 Socker SB1 Comdty 20 % 5 Nickel LONIDY Comdty 20 % Med Referensråvara avses en eller samtliga råvaror ovan. Mera information om Referensråvaror och de Kurser som används i beräkningen av Indexgottgörelse finns under punkter Kurs och Information om Referensråvaror. Kurs: Planerad Börsdag: Börsdag: Planerad Stängningstid: Börs: Störd Börsdag: Med Kurs avses den av Börsen publicerade Startdagens och Slutdagens officiella stängningspris för ett futurkontrakt i den relevanta Referensvärderåvaran. Det relevanta futurkontraktet framgår av punkt Information om Referensråvaror. Kurserna kan, förutom vid Störd Börsdag, ses fördröjda på Börsens internetsidor samt i realtid på Bloombergs avgiftsbelagda informationsförmedlingssidor, av vilka den sistnämnda är avgiftsbelagd och förutsätter avtal om användningsrätt. Uppgifter om beräkningsgrunderna för värdeutveckling och volatilitet fås på begäran hos Aktia Bank Abp, enhet Koncernfinans. Med Planerad Börsdag avses för varje Referensråvara varje sådan dag, då en i dessa lånevillkor avsedd Börs avser att hålla öppet för handel i normal omfattning. Den Planerade Börsdagen kan variera för de olika Referensråvaror. Varje Planerad Börsdag då en Kurs för en Referensråvara definieras och publiceras och då varje i dessa lånevillkor avsedd Börs håller öppet för handel i normal omfattning, fastän en sådan Börs skulle stänga före sin Planerade Stängningstid. En Börs ordinarie stängningstid på vardagar, oberoende av eventuell efterbörshandel eller annan handel utanför tiden för den ordinarie handeln. Den börs eller annan marknadsplats där handeln i futurkontrakt relaterade till Referensråvaror enligt Kalkyleringsombudets bedömning huvudsakligen idkas. Vid tidpunkten för emissionen av Lånet avses med Börs för en Referensråvara den börs som nämns under punkten Information om Referensråvaror. Om handel i futurkontrakt relaterade till en Referensråvara upphör på nämnda Börs, kan den ersättas av annan börs som fastställs av Kalkyleringsombudet. Med Störd Börsdag avses en Planerad Börsdag, då en i dessa lånevillkor avsedd Börs inte håller öppet för handel under sin ordinarie öppethållningstid, då en Kurs för en Referensråvara eller derivatkontrakt avseende den inte publiceras eller då ett Marknadsavbrott inträffar. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 4(11)

5 Marknadsavbrott: Följderna av Störd Börsdag: Korrigering av Kursen: Med Marknadsavbrott avses, att enligt Kalkyleringsombudets bedömning - Kursen för en Referensråvara eller ett derivatkontrakt avseende den, eller den information som erfordras för att beräkna Kursen, inte offentliggörs av den organisation som skall beräkna och offentliggöra Kursen eller att denna kursskälla inte är tillgänglig, - det på en Börs eller annan marknadsplats har inträffat ett inställande av eller inskränkning i handeln i en Referensråvara, eller i derivatkontrakt avseende den, - handeln i en Referensråvara eller i ett derivatkontrakt avseende den upphör, begränsas, inställs eller inte fortgår kontinuerligt, eller att en Referensråvara eller derivatkontrakt avseende den upphör att existera eller vara föremål för handel, eller att Kursen för en Referensråvara eller derivatkontrakt avseende den inte är eller har varit tillgänglig, - formeln eller metoden för beräknandet av Kursen för en Referensråvara eller derivatkontrakt avseende dessa ändras väsentligt, - det sker en väsentlig ändring i innehållet, sammansättningen eller någon annan väsentlig egenskap hos en Referensråvara eller hos derivatkontrakt avseende en Referensråvara, - en skatt eller annan motsvarande avgift införs, ändras eller avlyfts, som hänför sig till en Referensråvara eller derivatkontrakt avseende den och som leder till att Kursen blir en annan än den hade varit utan denna åtgärd, - någon annan händelse inträffar, och händelsen enligt Kalkyleringsombudets uppfattning har en väsentlig inverkan på Kursen på Startdagen eller Slutdagen av en Referensråvara eller derivatkontrakt avseende den. Ifall en Kurs för en Referensråvara inte kan fastställas på Startdagen eller Slutdagen därför att denna dag är en Störd Börsdag, skall Kursen för den ifrågavarande Referensråvaran beräknas med tillämpning av Kursen för ifrågavarande Referensråvara på den närmast följande Börsdagen som inte är en Störd Börsdag för denna Referensråvara och denna närmast följande Börsdag skall vara motsvarande Startdag eller Slutdag, såvida inte de fem (när det gäller Startdagen) eller åtta (när det gäller Slutdagen) på varandra omedelbart följande Börsdagar är Störda Börsdagar, varvid Kalkyleringsombudet skall fastställa Kursen som skall tillämpas (eller metoden som skall användas när Kursen fastställs) enligt sin egen prövning och denna femte Börsdag skall vara Startdag eller denna åttonde Börsdag skall vara Slutdag. Härvid skall Kalkyleringsombudet beakta senast offentliggjorda Kurs och de kutymer som råder på marknaden. Störd Börsdag kan vara olika för de olika Referensråvaror. Som följd av Störd Börsdag kan Kalkyleringsombudet även fastställa eller ersätta Kursen för Startdagen eller Slutdagen på ett annat enligt Kalkyleringsombudets bedömning rimligt sätt. Emittenten har rätt att ändra lånevillkoren och Kalkyleringsombudet har rätt att fastställa Indexgottgörelsens storlek i förtid, om Kalkyleringsombudet och Emittenten rimligen anser att det behövs som följd av Störd Börsdag. När Indexgottgörelsen är fastställt, skall Lånets innehavare informeras om Indexgottgörelsens storlek och till vilken (marknadsmässig) räntesats Lånet i fortsättningen löper. Lånet, Indexgottgörelsen och räntan betalas på Återbetalningsdagen. Då lånevillkoren ändras strävas det efter att tillämpa de principer som iakttas då villkor för icke-standardiserade derivatkontrakt ändras. Emittenten informerar om en justering av lånevillkoren på under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån". Ifall Kursen för Startdagen eller Slutdagen korrigeras efter att det har offentliggjorts och korrigeringen publiceras räknat från den ursprungliga publiceringsdagen senast inom trettio (30) kalenderdagar, skall detta korrigerade värde användas då avkastningen på Lånet beräknas. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 5(11)

6 Ränteberäkningsgrund: Bankdagsantagande: Kalkyleringsombud: Aktia Bank Abp. Alla i lånevillkoren beskrivna avgöranden och beräkningar utförs av Kalkyleringsombudet. Avgöranden och beräkningar gjorda av Kalkyleringsombudet är bindande utom i fall av ett uppenbart fel. Kalkyleringsombudet ansvarar inte för fel eller försummelse vid beräkningen eller spridningen av sådana uppgifter som hämtats från officiella källor och som används vid beräkningen av Belopp som återbetalas. Tillämpas inte. Följande. Emittentens rätt till förtida återbetalning: Fordringsägares rätt att kräva förtida återbetalning: Nej (utom i sådana fall som avses i punkten Förbehåll för myndighetsbestämmelse mm. Beloppet kan då över- eller understiga det nominella beloppet). Nej Övriga villkor: Förbehåll för emissionens genomförande: Förbehåll för myndighetsbestämmelse mm: Emittenten har rätt att låta emissionen förfalla om det tecknade beloppet för Lånet inte uppgår till minst euro. Emittenten har även rätt att låta emissionen eller något av dess alternativ förfalla, ifall en sådan förändring har skett i de ekonomiska eller politiska omständigheterna, räntenivån, valutakurserna, prisen på råvaror eller aktiekurserna eller andra omständigheter som inverkar på emissionen, som enligt Emittentens uppfattning väsentligen kunde störa eller försvåra förverkligandet av emissionen eller dess lönsamhet ur Emittentens synvinkel. Ifall Avkastningskoefficienten i alternativet Neutral skulle understiga 80 % och/eller i alternativet Extra skulle understiga 200 %, har Emittenten rätt att låta emissionen förfalla för ifrågavarande alternativs del. Information om att emissionen har förfallit finns tillgänglig på Emittentens huvudkontor senast en vecka efter teckningstidens slut. Ifall emissionen har förfallit sker återbetalning av teckningsbeloppet senast en vecka efter teckningstidens slut till det konto tecknaren angivit vid teckningen. På beloppet som tecknaren betalat erlägger Emittenten ingen ränta för tiden mellan teckningsdagen och återbetalningsdagen. Ifall lagstiftning, myndighetsbeslut, domstolsavgörande eller motsvarande medför, att Indexgottgörelsen inte kan fullgöras eller att förutsättningarna för fullgörelse av den väsentligt förändras, eller förhindrar innehav av och/eller handel i derivatkontrakt som Emittenten använder för att skydda/finansiera uppfyllandet av sin skyldighet att erlägga Indexgottgörelsen, eller annan väsentlig förändring ur Emittentens synvinkel med motsvarande konsekvenser inträffar, har Kalkyleringsombudet rätt att avgöra hur lånevillkoren skall uppfyllas. Dito gäller om förutsättningarna för fullgörelse eller förhindret berör den part med vilken Emittenten ingått derivatkontraktet. Då lånevillkoren ändras strävas det efter att tillämpa de principer som iakttas då villkor för icke-standardiserade derivatkontrakt ändras. Emittenten informerar om en ändring av lånevillkoren på under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån". Ifall Lånet helt eller delvis återbetalas i förtid, fastställer Emittenten beloppet som återbetalas i enlighet med god marknadssed. Beloppet kan över- eller understiga Lånets nominella belopp. Kalkyleringsombudet fastställer den eventuella Indexgottgörelsens storlek. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 6(11)

7 Övrigt: Börsnotering: Emittenten har därtill rätt att återköpa skuldebrev på andrahandsmarknaden eller på annat sätt till ett pris som överenskommes separat mellan Emittenten och säljaren. De på detta sätt återköpta skuldebreven kan säljas vidare till marknaden eller makuleras. På det tecknade lånebeloppet betalas ingen ränta mellan teckningsdagen och Emissionsdagen. Nej Låneavkastning och Lånets duration Emedan Lånets slutliga avkastning och duration är beroende av Referensråvarors utveckling kan de inte beräknas på förhand. Ifall ingen Indexgottgörelse utfaller och innehavaren har behållit obligationen till förfallodagen, är Lånets effektiva årliga avkastning cirka -0,33 % (Neutral) och cirka -3,42 % (Extra) på Emissionsdagen, då teckningskursen är 100 % (Neutral) respektive 110 % (Extra) och med en teckningsavgift på 1 %. Lånets duration är härvid cirka 3 år. Den effektiva avkastningen och durationen har beräknats enligt nuvärdesprincipen som används allmänt på värdepappersmarknaden. Beräkningsformeln för durationen (Macauley duration) är följande: D A ( = T t= 1 NV ( kf t NV ( A) ) * t) Lånets ISIN-kod: Källskatt: 28 % där D A = Duration för tillgång A NV = Nuvärde kf t = Kassaflöde vid tidpunkt t t = Tid NV(A) = Nuvärde av tillgång A Neutral: FI Extra: FI Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 7(11)

8 Information om Referensråvaror Råvarukorgen består av fem (5) Referensråvaror, vilka nedan beskrivs i korthet. Vikten av varje Referensråvara i Råvarukorgen år 20 %. Uppgifterna baserar sig på information från offentliga källor. Emittenten ansvarar inte för att de angivna uppgifterna om Referensråvaror är fullständiga eller korrekta. Investeraren bör själv bekanta sig med uppgifterna om Referensråvaror innan investeraren fattar sitt investeringsbeslut angående Lånet. OLJA Referenskurs: Brent Generic 1st "CO" Future* ) Bloomberg-kod: CO1 Comdty Enhet: USD / barrel Börs: ICE (Intercontinental Exchange). För mera information: * Alternativ A: Första månads futurkontrakt används, förutom på den underliggande månads sista affärsdag (last trade date), när följande månads futurkontrakt blir den relevanta kursen. Alternativ B: Futurkontrakt med den närmaste framtida leveranstidpunkten, som inte har nått eller passerat Börsdagen som föregår dess sista affärsdag (last trade date). SOCKER Referenskurs: Sugar Generic 1st "SB" Future* ) Bloomberg-kod: SB1 Comdty Enhet: US cent / skålpund (lb) Börs: ICE (Intercontinental Exchange). För mera information: * Alternativ A: Första månads futurkontrakt används, förutom på den underliggande månads sista affärsdag (last trade date), när följande månads futurkontrakt blir den relevanta kursen. Alternativ B: Futurkontrakt med den närmaste framtida leveranstidpunkten, som inte har nått eller passerat Börsdagen som föregår dess första notifikationsdag (first notice date). KOPPAR Referenskurs: Copper LME Cash Official Price (Officiella slutkurs) Bloomberg-kod: LOCADY Comdty Enhet: USD / ton Börs: LME (London Metal Exchange). För mera information: BOMULL Referenskurs: Cotton Generic 1st "CT" Future* ) Bloomberg-kod: CT1 Comdty Enhet: US cent / skålpund (lb) Börs: ICE (Intercontinental Exchange). För mera information: NICKEL Referenskurs: Nickel LME Cash Official Price (Officiella slutkurs) Bloomberg-kod: LONIDY Comdty Enhet: USD / ton Börs: LME (London Metal Exchange). För mera information: De slutgiltiga kursalternativen för olja, bomull och socker fastställs senast på Emissionsdagen och är senast en vecka efter teckningstidens slut tillgängliga på teckningsställena och * Alternativ A: Första månads futurkontrakt används, förutom på och efter den underliggande månads första notifikationsdag (first notice date), när följande månads futurkontrakt blir den relevanta kursen. Alternativ B: Futurkontrakt med den närmaste framtida leveranstidpunkten, som inte har nått eller passerat Börsdagen som föregår dess första notifikationsdag (first notice date). Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 8(11)

9 Graf 1. Referensråvarornas historiska avkastning % Olja Koppar Bomull Socker Nickel 400 % 300 % 200 % 100 % 0 % Graf 1 visar Referensråvarornas historiska indexerade värdeutveckling för tidsperioden Startvärdet är 100 % för tidspunkten (källa: Bloomberg & Aktia). Den historiska värdeutvecklingen utgör ingen garanti för framtida utveckling. Den historiska utvecklingen är inte investeringens simulerade utveckling. Investeringens simulerade historiska utveckling återfinns nedan. I den procentuella värdeförändringen har alltså varken kapitalgarantin eller det att avkastningen för Referensråvaror högst är 45 % beaktats. I den procentuella värdeförändringen har inte heller teckningsavgift (1 %), överkurs för alternativet Extra (10 %) eller indikativa deltagandegrader beaktas. Om en investering i Lånet skulle ha gjorts under tidsperioden, kunde dess avkastning av ovan nämnda orsaker vara lägre eller högre än Referensråvarornas avkastning. Emittenten ansvarar inte för att de angivna uppgifterna om Referensråvarornas kursutveckling är fullständiga eller korrekta. Investeraren bör själv bekanta sig med uppgifterna om Referensråvaror innan investeraren fattar sitt investeringsbeslut angående Lånet. En investering i Lånet är inte det samma som en investering direkt i råvaror eller futurkontrakt avseende dessa. Graf 2. Lånets simulerade historiska avkastning % 80 % Neutral Extra 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Graf 2 visar simulerade historiska värdeutvecklingen för Aktia Råvarulån Investeringarna har förfallit till återbetalning under perioden De simulerade dagliga investeringarna har gjorts tre år tidigare. I båda alternativen har man beaktat teckningsavgiften (1 %), indikativa deltagandegrader (100 % i alternativ Neutral och 250 % i alternativ Extra) samt råvarornas avkastningstak på 45 %. För alternativ Extras del har även överkursen beaktats. Den genomsnittliga avkastningen i alternativ Neutral skulle ha varit 21,03 %, som motsvarar en effektiv årsavkastning på c. 6,6 %. Den genomsnittliga avkastningen i alternativ Extra skulle ha varit 40,18 %, som motsvarar en effektiv årsavkastning på c. 11,9 %. Den historiska värdeutvecklingen utgör ingen garanti för framtida utveckling. Emittenten ansvarar inte för att de angivna uppgifterna är fullständiga eller korrekta. Investeraren bör själv bekanta sig med de lånespecifika villkoren före hon gör en teckning i lånet. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 9(11)

10 Uppgifter om emission av masskuldebrevslån Dessa uppgifter om emission av masskuldebrevslån presenteras vid emissionen av varje Lån. Beslut och befogenheter som emissionen av Lånet grundar sig på: Emissionens karaktär: Teckningsrätten: Emittentens ledningsgrupps utskott för risk- och kapitalhantering ALICCOs beslut i enlighet med fullmakt utfärdad av styrelsen S.k. enskilt lån. Lånet erbjuds till allmänheten. Teckningsrätten har inte begränsats. Teckningstid: Lånetid: Överlåtelse av skuldebrev: Cirka 3 år, , förutsatt att Lånet inte återbetalas i förtid. Masskuldebreven noteras på tecknarnas värdeandelskonton efter teckningstidens utgång. Teckningskurs: Alternativet Neutral: 100 % Alternativet Extra: 110 % Låneavkastning: Minimiteckning: Teckningsavgift: Teckningsförbindelser: Säkerhet: Uppskattning av kapital som inflyter till Emittenten och planerat användningsändamål: Struktureringskostnad: Lånespecifika risker: På Lånet betalas ingen årlig ränta. På Lånets nominella kapital betalas en eventuell avkastning i form av Indexgottgörelse euro 1,0 %, uppbärs vid teckningen. Nej Nej Högst euro. Lånet ingår i Emittentens kapitalanskaffning. Till Lånet hänför sig en struktureringskostnad utöver marknadsräntenivån för en period motsvarande lånetiden och de kostnader Emittenten har för att säkra utbetalningen av Indexgottgörelsen. Struktureringskostnaden för Lånet baserar sig på ränte- och derivatprisnoteringarna på Emissionsdagen. På avstämningsdagen var struktureringskostnaden cirka 0,95 % p.a., vilket motsvarar en totalkostnad på cirka 2,85 %. Struktureringskostnaden definieras separat för varje lån. Kostnadens storlek beror på bl.a. marknadsläget, till exempel förändringar i räntenivån och marknadsvolatiliteten. I struktureringskostnaden ingår alla Emittentens kostnader för Lånet, som till exempel kostnaderna för emission, licenser, material, marknadsföring, clearing och förvaring. Vid jämförelse av olika emittenters kostnader ska investeraren beakta marknadsparternas varierande förmåga att genomföra de ränte- och derivatplaceringar som ingår i strukturerade lån. Riskerna för detta värdepapper framgår ur riskfaktorbeskrivningen i Prospektet s , punkt 2.4. Till Lånet hänför sig bl.a. en emittentrisk (kreditrisk), dvs. risken för att Emittenten inte kan uppfylla sina åtaganden på Återbetalningsdagen och då kan investeraren helt eller delvis för- Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 10(11)

11 lora sitt investerade nominella kapital och eventuell avkastning, en avkastningsrisk i.o.m. att Indexgottgörelsen är beroende av deltagandegrad, varje Referensråvaras vikt i Råvarukorgen och Referensråvarors värdeutveckling med beaktande av ett avkastningstak på 45 % och en likviditetsrisk, dvs. en risk för att Lånet inte kan säljas eller köpas vid en given tidpunkt överhuvudtaget eller att priset som kan fås för det finansiella instrumentet kan vara lägre än vad det är köpt för, om det inte finns tillräckligt efterfrågan eller utbud på marknaden. Om Indexgottgörelsen t.ex. är noll (0), ger teckningsavgiften och eventuell överkurs upphov till en negativ effektiv årlig avkastning. Kalkyleringsombudet kan även ändra lånevillkoren inom de ramar som fastställts i dem. Investeraren bör observera att Emittenten enligt lånevillkoren i vissa fall har rätt till förtida återbetalning och då kan det återbetalade beloppet över- eller understiga det nominella beloppet. Investeraren bör observera att de slutliga Avkastningskoefficienterna fastställs senare och att eventuella ränteförändringar samt andra förändringar på finansmarknaden kan påverka dem. Avkastningskoefficienterna kan bli såväl högre som lägre än indikerat. Med anledning av att teckningskursen för alternativet Extra är 110 %, bör investeraren observera att återbetalningen inte är garanterad till den betalda överkursen. Kapitalgarantin för det nominella beloppet gäller endast på Återbetalningsdagen och omfattar inte heller teckningsavgiften. Investeraren bör observera att en överlåtelseförlust kan uppstå ifall Lånet säljs före Återbetalningsdagen. Helsingfors den AKTIA BANK ABP Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 11(11)

De slutliga villkoren för Aktia Guldlån (Neutral FI och Extra FI ) har den 11 oktober 2011 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Guldlån (Neutral FI och Extra FI ) har den 11 oktober 2011 fastställts till följande: AKTIA GULDLÅN, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Guldlån (Neutral FI4000029780 och Extra FI4000029798) har den 11 oktober 2011 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten Alternativet

Läs mer

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro)

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro) AKTIA VALUTAOBLIGATION DOLLARVÄNDAREN - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia valutaobligation Dollarvändaren (Neutral FI4000006606 och Extra FI4000006614) har den 2 december 2009 fastställts

Läs mer

Lånekapitalet euro (Neutral euro och Extra euro)

Lånekapitalet euro (Neutral euro och Extra euro) AKTIA INDEXLÅN AVKASTNING EUROPA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Avkastning Europa (Neutral FI4000009113 och Extra FI4000009121) har den 9 mars 2010 fastställts till följande:

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: AKTIA INDEXLÅN TILLVÄXT KINA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten

Läs mer

Lånekapitalet euro (Premium euro och Extra euro)

Lånekapitalet euro (Premium euro och Extra euro) AKTIA INDEXLÅN BRASILIEN - INDIEN, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Brasilien - Indien (Premium FI4000019377 och Extra FI4000019385) har den 20 december 2010 fastställts till följande:

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

Avkastningskoefficienten Alternativet Neutral 79 % Alternativet Extra 166 %

Avkastningskoefficienten Alternativet Neutral 79 % Alternativet Extra 166 % AKTIA AKTIAOBLIGATION FINLAND, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Aktieobligation Finland (Neutral FI4000033014 och Extra FI4000033022) har den 19 december 2011 fastställts till följande:

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån BRIC (FI ) har den 18 juni 2012 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån BRIC (FI ) har den 18 juni 2012 fastställts till följande: AKTIA INDEXLÅN BRIC, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån BRIC (FI4000043757) har den 18 juni 2012 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten 105 % Lånekapitalet 1 409 000

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIATISKA TIGRAR - SLUTLIGA VILLKOR

AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIATISKA TIGRAR - SLUTLIGA VILLKOR AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIATISKA TIGRAR - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia aktieobligation Asiatiska Tigrar (Neutral FI45145 och Extra FI45152) har den 2 oktober 29 fastställts till följande:

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta Private (ISIN-kod: FI4000018676) har

Läs mer

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Valutaobligation Emerging Markets har den 25 oktober 2010 fastställts till följande: - Villkorliga

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Shipping Ränta (ISIN-kod: FI4000013586) har den 9 juni 2010 fastställts till

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta har den 25 oktober 2010 fastställts till

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIENS KÖPSTARKA KONSUMENT - SLUTLIGA VILLKOR

AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIENS KÖPSTARKA KONSUMENT - SLUTLIGA VILLKOR AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIENS KÖPSTARKA KONSUMENT - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Aktieobligation Asiens Köpstarka Konsument (Neutral FI4000018130 och Extra FI4000018148) har den 18 oktober

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 26.4.2005 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 31.03.2003 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som

Läs mer

L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP

L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren.

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren. SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4453 A och B Indexlån Jordbruk emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för

Läs mer

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Sektorvinnare har den 12 april 2011 fastställts till följande: - Deltagandegraderna

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2006 (Grundprospektet),

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2008, som kompletterats

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för :s Masskuldebrevsprogram

Läs mer

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Indexobligation Miljö Private (ISIN-kod: FI4000019682) har den 15 december 2010 fastställts till följande:

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt har den 25 oktober 2010 fastställts

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt Private (ISIN-kod: FI4000018668)

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2006 (Grundprospektet),

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004, jämte komplettering 7.3.2005, villkoren för detta

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052A: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER - MÅTTLIG DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD Lånespecifika

Läs mer

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som daterats och offentliggjorts

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006 1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Andelsbankernas Centralbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002

LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002 LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002 Dessa lånevisa villkor och de allmänna villkoren i det 23.4.2002 daterade börsprospektet för Andelsbankernas masskuldebrevsprogram bildar tillsammans

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012)

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) Utdrag ur Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2009, av den 13 maj 2009. 5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) 5.1. Allmänt Inom ramen för

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2009, som kompletterats

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 31.3.2003 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571 Slutliga Villkor Lån 571 Swedbank ABs SPAX Lån 571 Sverige - Återbetalningsdag 2013-01-15 Serie A (SWEOSVE7) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 108 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Sterling

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5057

Slutliga Villkor avseende lån 5057 Slutliga Villkor avseende lån 5057 Lån 5057 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Ändring av de lånespecifika villkoren för Aktieindexobligation Take it Easy

Ändring av de lånespecifika villkoren för Aktieindexobligation Take it Easy Ändring av de lånespecifika villkoren för Aktieindexobligation Take it Easy Med anledning av att Gillette Company samt Procter & Gamble Company fusionerats den 3 oktober 2005, har Aktiekorgen i Aktieindexobligation

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 27

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 27 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 27 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007 1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 7.6.2006, som uppdaterats

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer