Våra nordiska smådjur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra nordiska smådjur"

Transkript

1 SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Våra nordiska smådjur Åk4 - Åk6 Lektion på Lill-Skansen

2 Innehåll Inledning... 1 Innan... 1 Notebook Smartboard... 1 Power Point... 1 Under lektionen Efter lektionen... 2 Fakta till läraren om Sveriges biologiska mångfald Exempel på positiva siffror... 3 Exempel på negativa siffror... 3 Bevarandeprojekt/åtgärdsprogram... 4 Skansens och andra djurparken roll... 4 Bra ord att kunna kring biologisk mångfald 4 Exempel på biotopförändringar Vanliga arter har trängts undan... 5 Mycket görs för att hejda utarmningen.. 5 Skogsbruket har negativ påverkan på växt- och djurliv... 5 Skansenkartan... 6 INLEDNING Våra nordiska smådjur är en lektion som bygger på att barnen ska lära sig mer om djur och natur. Här får de träffa de nordiska smådjuren på nära håll. Längre ned kan du som lärare lära dig mer om den biologiska mångfalden i Sverige INNAN Om du har tillgång till en dator och projektor eller i bästa fall en smartboard så har vi förberett en presentation där vi visar alla djuren på Lill-Skansen. Tanken är att du som lärare ska ha förberett barnen på vilka djur de kommer träffa innan ni kommer hit. De behöver inte lära sig alla djuren. Men att ha sett dem innan ger dem en förförståelse som vi bygger vidare på under besöket. Där står även lite kort fakta om varje djur riktad framförallt till barnen. Notebook Smartboard Om du har tillgång till en smartboard så öppnar du notebook filen. På första sidan är djuren uppdelade i sju olika grupper. Tryck på en grupp för att komma vidare. Du navigerar på sidan genom att trycka och följa färgkoderna för sidorna. På den röda knappen kommer du alltid tillbaks till startsidan. Om du inte vill navigera med knapparna så kan du alltid gå till nästa sida genom hela presentationen. Power Point Här presenteras de djur som vi har på Lill- Skansen. 1

3 EFTER LEKTIONEN Vill man så jobbar man vidare med temat djur och natur när man kommer tillbaka till skolan. Plocka fram det som barnen lärt sig via mailen och repetera. Nu har du även via mailen fått förslag på länkar till filmer, läten och mer fakta om de djur vi träffat. UNDER LEKTIONEN. Vi vill att besöket på Skansen ska ha en klar koppling till kunskapsmålen från respektive årskurs. De flesta lektioner börjar med att vi snabbt kollar av vilka djur som eleverna känner igen och vilken kunskap de har om respektive djur. Sedan går vi över till djuren och lär oss mer om dem. Vi sammanfattar i lektionssalen och nu har förhoppningsvis alla barnen lärt sig skillnaden mellan t.ex. en snok och en huggorm. Vi skriver ned kort vad barnen lärt sig och skickar iväg det via mail antingen som smartboard presentation eller PDF direkt till den mailadress ni anger. FAKTA TILL LÄRAREN OM SVERIGES BIOLOGISKA MÅNGFALD. Den biologiska mångfalden brukar mätas i antal biotoper (exempelvis en äng, sjö, strand eller lövskog), antal arter och deras genetiska variation. Eftersom Sverige är ett stort och avlångt land har vi många naturtyper med en mängd olika biotoper. Vi har b.la. fjäll, skogar, hav, skärgårdar, myrar, sjöar och vattendrag, jordbruksbygder och städer. Jag kan, jag kan, jag kan,,,, I Sverige har man uppskattat antalet arter till ca , varav insekter står för nästan

4 Ungefär 800 nya växt- och djurarter har kommit till Sverige sedan mitten av 1800-talet. Några har tagit sig hit av egen kraft, andra har förts in av människan. Under samma tid har drygt 200 arter försvunnit från Sverige, men flertalet av dem var aldrig särskilt vanliga här. Tillståndet för Sveriges biologiska mångfald är i stort bra men under de senaste 50 åren har jordbrukets och skogsbrukets rationalisering samt miljögifter medfört att cirka fem procent av våra djur, växter och svampar är så hotade att de löper risk att dö ut. Grönfläckig padda som vi har på Lill-Skansen är en av de nära arter som riskerar att dö ut i Sverige om inget görs. älg och rådjur var nära utrotning i början på 1900-talet det har försvunnit 4 arter ryggradsdjur medan vi har fått ca 40 nya under det senaste 150 åren. 6 av de ryggradsdjur som försvunnit sedan 1850-talet har senare återkommit till Sverige. Dessa är rördrom, bäver, skärfläcka, vaktel, storskarv och klockgroda. att det finns 3500 inhemska växtarter i Sverige varav blomväxterna står för att det finns endast 6 arter barrträd i Sverige. I värden finns det 610. det finns endast 6 arter kräldjur i Sverige. Vilka kan du se på Lillskansen? att det finns 69 arter däggdjur i Sverige. Vilka kan du se på Lillskansen? alla Sveriges grodor, ormar och ödlor är fridlysta. att 99 % av alla arter som funnits på jorden har försvunnit. EXEMPEL PÅ POSITIVA SIFFROR Visste du att: det idag finns fler individer av stora rovdjur som varg, björn, lo och järv än för 100 år sedan. EXEMPEL PÅ NEGATIVA SIFFROR Visste du att: att 5 % eller 2000 arter risker att dö ut i Sverige om vi inte gör någonting. alla orkidéer är fridlysta. över 300 djur och växter är fridlysta i Sverige. 3

5 BEVARANDEPROJEKT/ÅTGÄR DSPROGRAM Åtgärdsprogram, Rödlistan och fridlysning är exempel på hur Naturvårdsverket, Länsstyrelser, SLU och andra arbetar för att skydda hotade arter. Fram till 2015 ska 200 åtgärdsprogram med över 400 utrotningshotade arter resultera i att andelen hotade arter i Sverige ska ha minskat med 30 procent. Många av åtgärdsprogrammen innebär en nysatsning på skötsel och återskapande av naturmiljöer. Det är de regionala Länsstyrelserna som koordinerar dessa åtgärdsprogram ofta i samarbete med Universitet, djurparker och andra miljö och bevarandeorganisationer. Skansens och andra djurparken roll Djurparkernas roll är att informera och undervisa om den biologiska mångfalden samt arbeta med forskning och bevarandeprojekt som gynnar den biologiska mångfalden. Flera djurparker har eller är delaktiga inom flera av dessa åtgärdsprogram exempelvis Grönfläckig Padda Pilgrimsfalk Berguv Vitryggad hackspett Fjällgås Utter Vit stork Tumlare BRA ORD ATT KUNNA KRING BIOLOGISK MÅNGFALD Vad är en art? Vanligtvis brukar man betrakta att individer tillhör samma art om de kan fortplanta sig med varandra, producera fertil avkomma och om de är reproduktivt isolerade från andra grupper. Vad är genetisk variation? Det innebär att det hos en djur- eller växtart finns olika varianter av dess gener. Det kan finnas skillnader i hur de ser ut eller hur de växer eller beter sig. Hos människan finns exempelvis flera varianter av genen som bestämmer ögonfärg: blå, grön, brun osv. Vad är en biotop? En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt eller djursamhällen hör hemma (exempelvis en äng, sjö, strand eller lövskog) EXEMPEL PÅ BIOTOPFÖRÄNDRINGAR. En stor del av åkerlandskapet i mellersta och södra Sverige har skapats genom sjösänkningar och utdikningar av våtmarker som började redan på tidigt 1800 tal. Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit genom utdikning och uppodling. Även en stor del av de våtmarker som finns kvar är starkt påverkade av mänsklig verksamhet. 4

6 Många växter och djur är beroende av våtmarker. Sjutton procent av våra rödlistade arter förekommer här. I Skåne och Mälardalen finns bara omkring en tiondel kvar av den ursprungliga våtmarksarealen. När våtmarkernas hydrologi förändras och våtmarkerna växer igen drabbas de djur och växter som lever där. Dikade myrar som växer igen är ett stort problem för många fågelarter och för de växter och småkryp som trängs undan. Växtnäring som frigörs vid skogsbruksåtgärder på omgivande mark kan också leda till att våtmarker växer igen. I vissa regioner bidrar även nedfallet av kväveföreningar till förändrad växtlighet. VANLIGA ARTER HAR TRÄNGTS UNDAN Det som har påverkat ekosystemen i Sverige mest är att många växter och djur som förr uppträdde allmänt i landskapet numera förekommer långt mer sparsamt. Ofta är de i dag undanträngda till mycket begränsade områden. Den svenska vardagsmiljön har på så sätt blivit allt artfattigare trots att det totala antalet arter i landet inte har minskat. Mycket görs för att hejda utarmningen Åtskilligt har gjorts för att reducera skogs- och jordbrukets negativa inverkan på artrikedomen. Till exempel gynnas skogarnas flora och fauna av att lövträd, gammelskog och döda träd lämnas kvar i ökad omfattning. Men naturen reagerar långsamt på insatserna, och ingenting tyder på att artrikedomen ännu har upphört att minska. Skogsbruket har negativ påverkan på växt- och djurliv De senaste åren har stigande efterfrågan på virke ökat trycket mot skogarnas växt- och djurliv igen. Skogsgödsling, skyddsdikning och plantering av främmande trädslag har åter blivit vanligare. Samtidigt är miljöhänsynen vid många avverkningar fortfarande bristfällig. Grenar, toppar och stubbar tas allt oftare bort från hyggena för att användas som bränsle. Detta är till fördel för klimatet men till nackdel för skogarnas biologiska mångfald. Utarmningen av den biologiska mångfalden i Sverige beror till stor del på att det moderna skogs- och jordbruket har förändrat eller förstört många arters livsmiljöer. Äldre tiders variationsrika landsbygd har ersatts av vidsträckta och likformiga skogsområden eller åkrar där bara ett litet antal växter och djur kan leva. 5

7 MINI-REDE PÅ SKANSEN FÖRSKOLAN SKANSENKARTAN 6

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer

Sverige satsar nu extra pengar på forskning om biologisk mångfald. Målet är att öka kunskapen om växt- och djurarters utbredning, egenskaper,

Sverige satsar nu extra pengar på forskning om biologisk mångfald. Målet är att öka kunskapen om växt- och djurarters utbredning, egenskaper, Sverige satsar nu extra pengar på forskning om biologisk mångfald. Målet är att öka kunskapen om växt- och djurarters utbredning, egenskaper, livsmiljöer och samspel om de grundläggande förutsättningarna

Läs mer

BIbDIVERSE. tema:biologisk mångfald

BIbDIVERSE. tema:biologisk mångfald FRÅN CENTRUM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD Årg 15 NR 2 2010 Internationella året för biologisk mångfald Naturen till din tjänst 4 Beteskött bästa valet 6 Rara ärtor får ny chans 8 Bokslut för 2010-målen 11 Skogsbruk

Läs mer

1 Inledning 5. 2 Bakgrund 6

1 Inledning 5. 2 Bakgrund 6 Naturvårdsstrategi 2010 September 2009 godkände Miljö- och hälsoskyddsnämnden att en version av Eda kommuns naturvårdsstrategi sänds ut på remiss. Kommunfullmäktige beslutade att anta naturvårdsstrategin

Läs mer

ArtArken Stockholms artdata-arkiv

ArtArken Stockholms artdata-arkiv Rapport från ArtArken Stockholms artdata-arkiv MILJÖMÄRKT 341 065 Stockholm 9904. 3000ex. Enskede Offset AB. TRYCKSAK Omslagsfoto: Kjell Olsson/Naturreportage. Bilden visar en ung hornuggla (Asio otus).

Läs mer

FLORA- OCH FAUNAVÅRD 24 april 2013. GRÄNSLÖS NATURVÅRD med arten i fokus. Sammanfattningar

FLORA- OCH FAUNAVÅRD 24 april 2013. GRÄNSLÖS NATURVÅRD med arten i fokus. Sammanfattningar FLORA- OCH FAUNAVÅRD 24 april 2013 GRÄNSLÖS NATURVÅRD med arten i fokus Sammanfattningar Vad är problemet? Reflektion över naturvården idag. Perspektiv på bevarande av biologisk mångfald. Missar vi något?

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och

Läs mer

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Rapport 2007:15 Foto: Mats Pettersson Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Miljöenheten 2007-09-27 Referens

Läs mer

Naturvårdsprogram. Programdel

Naturvårdsprogram. Programdel Naturvårdsprogram Programdel Eslöv 2007 Naturvårdsprogram Eslövs kommun Innehåll och produktion: Miljö och samhällsbyggnad, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Omslagsfoto: Håkan Sandbring (samt foton

Läs mer

HANDLEDNING NATURVÄKTARNA SKOG

HANDLEDNING NATURVÄKTARNA SKOG HANDLEDNING NATURVÄKTARNA SKOG Innehåll: WWF:s arbete i skogen...2 Förankring i läroplaner... 3 Arbetsgång i Naturväktarna... 4 Planering av arbetet... 5 Förberedelser... 6 Genomgång av fältundersökningen...

Läs mer

Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet CEC SYNTES NR 01 2013 LUNDS UNIVERSITET

Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet CEC SYNTES NR 01 2013 LUNDS UNIVERSITET Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet CEC SYNTES NR 01 2013 LUNDS UNIVERSITET Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet Juliana Dänhardt Katarina Hedlund Klaus Birkhofer Helene

Läs mer

NATURVÅRDSPLAN FÖR STRÖMSTADS KOMMUN

NATURVÅRDSPLAN FÖR STRÖMSTADS KOMMUN NATURVÅRDSPLAN FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggnämnden 2006-06. Uppdaterad 2008-12-17 1 NATURVÅRDSPLAN FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Förord 3 1. NATURVÅRD I STRÖM- STADS KOMMUN 4 1:1 Naturvårdsplanens syfte

Läs mer

Döden lurar överallt

Döden lurar överallt 3-307 07 Döden lurar överallt Anders Borg. Nummer ett på listan över före detta fältbiologer vars samvete skrumpnat samman och dött i vuxen ålder. Levererade en budget hösten 2007 som var en käftsmäll

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Genetik- läran om det biologiska arvet

Genetik- läran om det biologiska arvet Genetik- läran om det biologiska arvet Om vi tittar på ett släktfotografi ser vi att vissa ansiktsdrag hos föräldrarna kommer igen hos barnen, från generation till generation. Det kan vara formen på ansiktet,

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Den tuffa vintern. Smultronstället. För stora och små NYHETSBREV FRÅN FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK. NR 1/2010 www.farnebofjarden.

Den tuffa vintern. Smultronstället. För stora och små NYHETSBREV FRÅN FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK. NR 1/2010 www.farnebofjarden. Färnebofjärden NYHETSBREV FRÅN FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK NR 1/2010 www.farnebofjarden.se FOTO: BIRGER JOHANSSON, ANNA JANSSON, JESSICA BERG För stora och små Söndagen den 23 maj ordnas flera olika aktiviteter

Läs mer

DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS

DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS ME D D E L A N D E 16 1998 DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS BETYDELSE SOM LIVSMILJÖER FÖR VÄXT- OCH DJURARTER DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS BETYDELSE SOM LIVSMILJÖER FÖR VÄXT- OCH DJURARTER Jönköping 1998 Författare

Läs mer

Nyfiken på skog? Foto från inventeringsresan 2005

Nyfiken på skog? Foto från inventeringsresan 2005 Nyfiken på skog? Foto från inventeringsresan 2005 Av Elin Götmark för Fältbiologernas skogsnätverk, 2005 Är du nyfiken på att jobba med skogsfrågor, men tycker att det verkar svårt att sätta sig in i?

Läs mer

NATURVÅRDSPROGRAM MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL FÖR. Miljökontoret. Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12

NATURVÅRDSPROGRAM MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL FÖR. Miljökontoret. Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12 NATURVÅRDSPROGRAM FÖR MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12 Miljökontoret Förord Naturen i Mjölby kommun är mycket rik och omväxlande, med både skogsbygd, övergångsbygd och slättbygd.

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län ISSN 1400-0792 Nr 2006:7 Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län Titel Kontaktperson Beställningsadress Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län Cecilia Nygren, Länsstyrelsen

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror hur påverkas klimat och miljö av olika matvanor? Dagens svenska konsumtion av kött orsakar cirka tio procent av den svenska befolkningens klimatpåverkan. Om Sveriges

Läs mer

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande Välkommen! Välkommen till Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering! Det är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag, föreningar, kommunala enheter och andra verksamheter inom vår kommun. För enkelhets

Läs mer

växter och djur i Sverige

växter och djur i Sverige Fridlysta växter och djur i Sverige Fridlysning av växter och djur Fridlysning innebär att det är förbjudet att plocka, fånga, döda, eller på annat sätt samla in eller skada vissa växter och djur. Om det

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Rapport Ny vår för skogen Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Utgångspunkter 5 1.1 Inledning och syfte 5 1.1.2 Avgränsning

Läs mer