Så bestäms EU:s handelspolitik. Håkan Nordström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så bestäms EU:s handelspolitik. Håkan Nordström"

Transkript

1 Så bestäms EU:s handelspolitik Håkan Nordström

2 Program Handelpolitiska beslutsprocessen EU:s handelspolitik i praktiken Lobbyinggruppers inflytande Fallstudie - antidumpning

3 Från Romfördraget 1957 till Lissabonfördraget Amsterdamfördraget EU kan, efter enhälligt beslut av Ministerrådet, sluta avtal med 3:e land även för: 1968 Tullunion tjänstehandel fri handeln inom EU, immaterialrätt gemensam tull mot 3:e land Majoritetsbeslut i rådet (1970) 1957 Romfördraget 2009 Lissabonfördraget (1 december) ()Ekl (a) Exklusiv befogenhet bf htför hela handelspolitiken utom: kultur vård, skola omsorg (b) Handelspolitiken del av EU:s yttre åtgärder (och därigenom dess mål) (c) Europarlamentet får medbestämmande över handelspolitikens ramar

4 Handelspolitikens litik mål Romfördraget t.o.m. Nicefördraget: harmonisk utveckling av världshandeln, en gradvis avveckling av restriktionerna i den internationella handeln, en sänkning av tullmurarna och andra åtgärder. Lissabonfördraget (tillägg till ovan): Den gemensamma handelspolitiken ska föras inom ramen för principerna och målen för unionens yttre åtgärder, inkl. att (a) stödja demokrati, rättstat och mänskliga rättigheter, (b) främja en hållbar ekonomisk och social och miljömässig utveckling Potentiella målkonflikter! Rättfärdigar de nya målen inskränkningar i handeln med länder som bryter mot mänskliga rättigheter eller har en (i EU:s ögon) undermålig miljöpolitik?

5 Den handelspolitiska processen (innan Lissabonfördraget trädde ikraft 1 December 2009) Kommissionen (förslag) Handelspolitiska li i Kommittén (konsultationer med MS) Ministerrådet (majoritetsbeslut)

6 Kommissionen har initiativet - men vem företräder Kommissionen? Påtryck ningar från medlemsländer Lobbying från olika intressegrupper Analys av unionsintresset Förslag

7 Handelspolitiska liti kommittén (HPK) HPKutsedd av Ministerrådet med representanter från varje medlemsland. Två nivåer: (a) titulaires (politisk), månadsvis. (b) deputies (teknisk), veckovis. Diskuterar Kommissionens förslag och försöker hitta kompromisser som merparten av MS kan ställa sig bakom. Protokollen och omröstningsresultaten hemliga.

8 Beslutsprocessen i Ministerrådet Okontroversiella förslag (enhällighet eller klar majoritet efter HPK:s beredning) Kontroversiella förslag (majoritet saknas efter HPK:s beredning) Medling i Rådets organ (i) COREPER (ii) WP on Trade Questions Antas utan diskussion vid bordet. B punkt (diskussionspunkt) på (Reservationer kan biläggas beslutet, Rådets dagordning: men Medlemsländerna avstår i allmänhet pga p.g.a. grupptrycket att visa enhällighet utåt) Beslut genom omröstning.

9 Röstviktning i Ministerrådet röster (antal) befolkning (miljoner) röster (antal) befolkning (miljoner) Tyskland 29 82,3 Österrike 10 8,3 Frankrike 29 63,4 Bulgarien 10 7,7 Storbritannien 29 60,9 Danmark 7 5,4 Italien 29 59,1 Slovakien ,4 Spanien 27 44,5 Finland 7 5,3 Polen 27 38,1 Irland 7 4,3 Rumänien 14 21,6 Litauen ,4 Nederländerna 13 16,4 Lettland 4 2,3 Grekland 12 11,2 Slovenien 4 2,0 Belgien 12 10,6 Estland ,3 Portugal 12 10,6 Cypern 4 0,8 Tjeckien 12 10,3 Luxembourg 4 0,5 Ungern 12 10,1 Malta 3 0,4 Sverige 10 9,1 EU ,1

10 Majoritetsreglerna i Rådet ändras 1 November 2014 Idag: Trippel majoritet 1 Nov Dubbel majoritet

11 Blockerande minoritet Det krävs minst 91 röster för att blockera ett beslut: Den liberala kärnan i EU ( Northern Liberals ) kan inte ensamt blockera protektionistiska förslag: Storbritannien 29 Nederländerna 13 Sverige 10 Finland 7 Danmark 7 66 röster (< 91) Det krävs även stöd av t.ex. Tyskland (66+29 = 95) eller 4-6 mindre EU-länder, t.ex. Irland, Tjeckien, Lettland och Estland.

12 Vilket inflytande får Europaparlamentet? (under det nya Lissabonfördraget) Artikel Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder för att fastställa inom vilken ram den gemensamma handelspolitiken ska genomföras. Tvetydig formulering!!!

13 Nya beslutsprocessen (fortfarande oklart!) (Tolkning av Artikel och Artikel 218). Handelspolitiska ramverket (regleringar) Förhandlingar med 3:e land (WTO, regionalt, bilateralt) Genomförandeärenden* (t.ex. antidumpingstullar) KOM utreder ger förslag KOM utreder och ger förslag KOM utreder och ger förslag HPK konsultationer HPK konsultationer HPK konsultationer Rådet och EP beslutar Rådet godkänner att (i) () Rådet beslutar? tillsammans i enlighet med ordinarie lagstiftningsförfarande förhandlingar inleds och fastställer direktiven (ii) Rådet och EP beslutar tillsammans? (iii) Kommissionen beslutar? KOM förhandlar i samråd med HPK. EP hålls informerad. Rådet och EP godkänner (förkastar) avtalet * Skriftväxling pågår mellan Kommissionen, Rådet och EP om den nya beslutsordningen.

14 För- och nackdelar med EP:s nya inflytande Nackdelar Fördelar

15 EU:s handelspolitik i praktiken tullstrukturen (MFN) Ovägt medelvärde: Industrivaror 4 % Jordbruksprodukter 16 % 30 % tullfritt 0 5 % 5 10% 10 15% 15 25% 25 50% % 100 % Industrivaror Jordbruksprodukter

16 EU:s handelspolitik i praktiken olika villkor för olika länder genom regionala och bilaterala handelsavtal

17 Preferensavtalen med u-länder mindre generösa en vad det synes vara ( the devil is in the details ) - Produktundantag (politisk känsliga jordbruksprodukter) eller tullkvoter t (tullfritt upp till X enheter, därefter full tull), - restriktiva ursprungsregler, vars (officiella) syfte är att tillse att inte import från andra länder smiter in bakvägen genom falsk flagg (ursprung). Endast varor som anses tillräckligt bearbetade i ett förmånsland kan få tullfrihet/ tullnedsättning. Ca 20 procent av importen från u-länder betalar de facto vanliga (MFN) tullar.

18 Offensiva och defensiva handelsintressen Offensiva intressen - tjänstehandel - förenklade handelsprocedurer - tullsänkningar på industrivaror - tullfrihet för miljövaror och tjänster - ökat skydd för geografiska g indikatorer (Champagne, Parma, etc.) i TRIPs-avtalet. ( Singaporefrågorna, investeringsavtal, konkurrensregler, offentlig upphandling, avförda från WTO- agendan efter motstånd från u-länder. EU driver istället dessa frågor i bilaterala och regionala handelsavtal). Defensiva intressen - jordbruket ( Club Med och EU:s nya medlemsländer)

19 Konsekvenser av utvidgningen (2004, 2007) De nya medlemsländerna lä d hade innan EU-anslutningen - högre tullar både på jordbruksvaror och industrivaror (med undantag av Lettland och Estland), - lägre jordbruksubventioner (som de nu kommit i åtnjutande av) - högre exportandel av jordbruksvaror, varav merparten exporterades till EU. => Protektionistiska blocket i EU har stärkts något, i synnerhet på g, y p jordbruksområdet (vilket bl.a. märks i WTO-förhandlingarna där EU hårdnackat nekar att göra fler eftergifter )

20 Lobbying Mer än 3000 intressegrupper i Kommissionens register, varav merparten företräder näringslivet. Kommissionen har sedan 2000 ett öppet samrådsförfarande (Civil Society Dialogue) om handelspolitiken, vilket ger en bild av vilka som är mest aktiva och i vilka frågor.

21

22 Jordbruksförhandlingarna dli Organisation Närv. Kat. (%) Confédération des Industries Agro-Alimentaires de l'union européénne (CIAA) 77,3 L Comité Européen de Liaison des Commerces Agricoles et Agro-Alimentaires (CELCAA) 68,2 G,L European Dairy Association (EDA) 68,2 J Union Européenne du Commerce du Bétail et Viande (UECBV) 63,6 G,L Bureau de l'agriculture Britannique (BAB) 59,1 J Meat and Livestock Commission (MLC) 59,1 J Union Européenne du Commerce des Produits Laitiers et Dérivés (EUCOLAIT) 59,1 L Confederation of European Business (BUSINESSEUROPE) 54,5 I Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de l'union Européenne & Comité Général de la Coop 54,5 J BREIZ EUROPÉ 54,5 J Eurogroup for Animals (EUROGROUP) 54,55 M Comité du Commerce des Céréales, Aliments du Betail et Oleagineaux, de l' U.E. (COCERAL) 50,0 G,J Federation of European Rice Millers (FERM) 50,0 J European Economic and Social Committee (EESC) 45,5 EESC Danish 92 Group - Danish Forum for Sustainable Development 40,9 U Austrian Chamber of Agriculture (LKOe) 40,9 H,J Bureau Européen des Unions des Consommateurs (BEUC) 40,9 K COMITE EUROPEEN DES FABRICANTS DE SUCRE (CEFS) 36,4 J Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG) 36,4 J Oxfam 36,4 U Freshfel Europé 36,4 G,L Bureau européen de l'agriculture Française (BEAF) 36,4 J Association of the Biscuit, Chocolate and Confectionery Industries of the EU (CAOBISCO) 36,4 L F = Fackförening, G = Grossister & återförsäljare, H = Handelskammare, I = Industri, J = Jordbruk, K = Konsument, L = Livsmedel & dryckesindustrin, M = Miljö, T = Tjänsteföretag, U = Utvecklingsbistånd

23 Marknadstillträde för industrivaror, regler och nya frågor Organisation Närv. (%) The Confederation of European Business (BUSINESSEUROPE) 60 I EUROCOMMERCE 50 G Foreign Trade Association (FTA) 40 G European Chemical Industry Council (CEFIC) 40 I Verband der Chemischen h Industrie (VCI) 30 I Union Européenne de l'ameublement 30 I European Apparel and Textile Organisation (EURATEX) 20 I European Automobile Manufacturers Association 20 I Association of German Chambers of Industry and Commerce (DIHK) 20 H,I Handelskammer Hamburg 20 H Confcommercio International 20 H Carrefour 20 G European Association of Fashion Retailers (AEDT) 20 G Oxfam 20 U,M German NGO Forum on Environment & Development 20 U,M European Dairy Association (EDA) 20 J F = Fackförening, G = Grossister & återförsäljare, H = Handelskammare, I = Industri, J = Jordbruk, K = Konsument, L = Livsmedel & dryckesindustrin, M = Miljö, T = Tjänsteföretag, U = Utvecklingsbistånd Kat.

24 EPA samråden Organisation Närv. Kat. (%) Coalition of the Flemish North-South Movement 75,0 U European Economic and Social Committee (EESC) 62,5 EESC Association of World Council of Churches Related Development Organisations in Europe (APRODEV) 62,5 U Africa-Europe Faith and Justice Network (AEFJN) 56,3 U Confédération des Industries Agro-Alimentaires de l'union européénne (CIAA) 43,8 L Association of European Chambers of Commerce and Industry (EUROCHAMBRES) 43,8 H,I COMITE EUROPEEN DES FABRICANTS DE SUCRE (CEFS) 43,8 J Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung e.v. (WEED) 43,8 U,M Comité Européen de Liaison des Commerces Agricoles et Agro-Alimentaires (CELCAA) 37,5 L,G Association of German Chambers of Industry and Commerce (DIHK) 37,5 H,I European Apparel and Textile Organisation (EURATEX) 37,5 I Oxfam 37,5 U SACAR 37,5 SPS CAOBISCO - Association of the Biscuit, Chocolate and Confectionery Industries of the EU 37,5 L EUROCOMMERCE 31,33 G Foreign Trade Association (FTA) 31,3 G European Services Forum (ESF) 31,3 T Danish 92 Group - Danish Forum for Sustainable Development 31,3 U Freshfel europé 31,3 L,G Association des Amidonniers et Féculiers 31,3 L PricewaterhouseCoopers (PwC) 31,3 T European Centre for Development Policy Management (ECDPM) 31,3 U The Confederation of European Business (BUSINESSEUROPE) 25,0 I Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de l'union Européenne & Comité Général de la Coop 25,0 J Comité du Commerce des Céréales, Aliments du Betail et Oleagineaux, de l' U.E. (COCERAL) 25,0 J Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries 25,0 J SOLIDAR 25,0 U Network Women in Development Europe (WIDE) 25,0 U ACTIONAID International 25,0 U UNIONCAMERE 25,0 H Quaker Council for European Affairs (QCEA) 25,0 U European Solidarity Towards Equal Participation of People (EUROSTEP) 25,0 U Academic Forum for Foreign Affairs - UNYSA Austria 25,0 F = Fackförening, G = Grossister & återförsäljare, H = Handelskammare, I = Industri, J = Jordbruk, K = Konsument, L = Livsmedel & dryckesindustrin, M = Miljö, T = Tjänsteföretag, U = Utvecklingsbistånd

25 Lobbying slutsatser/observationer Intresseorganisationerna lobbar i huvudsak inom sitt område: - samråden om jordbruksförhandlingarna i WTO domineras av livsmedelsindustrin och jordbruksorganisationer, - samråden om industrivaror av industrin, - samråden om EPA av utvecklingsföreträdare, etcetera. Politiken riskerar därför få en slagsida till de snäva intressenas favör på bekostnad av allmänintresset. Empiriska studier* tyder på att både näringsliv och friviligorganisationer har inflytande på handelspolitiken: - Näringslivet tillskriver sitt inflytande till storleken på de kommersiella intressena (antalet jobb, värdet av handeln, osv.) medan - Frivilligorganisationerna till den folkliga förankringen. - Båda grupperna betonade vikten av att vara påläst och argumentera sakligt. * Ledande forskare inom området Andreas Dür och Dirk De Bièvre.

26 Fallstudie antidumpning EU (tillika med ett 40-tal andra länder) skyddar sig mot s.k. dumpad import genom att lägga på extratullar som motsvarar dumpningen/skadan för EU:s industri. Tre villkor: (1) dumpning (= priset lägre än det normala värdet ) (2) materiell skada för EU:s industri (3) gemenskapsintresse att införa motåtgärder, där även användarindustrins och konsumenternas intresse tas i beaktande Kommissionen utreder anklagelser om dumpning i samråd med Antidumpningskommittén, där alla medlemsländer är representerade. Rådgivande omröstningar inför rådets beslut (enkel majoritet).

27 Hur röstar olika medlemsländer, och varför?, (Studie av 45 beslut mellan 1996 och mars 2004 (EU15))

28 Ideologiska skillnader viktigaste förklaringsfaktorn (Index konstruerat från attityder till globalisering): Table 2. Protectionist preferences (2003) Index Globalization Trade policy Regulation prot. pref. threat opp. too lib. too prot. more Less France (FR) 353 3, Greece (EL) 3, Belgium (BE) 2, Luxembourg (LU) 1, Portugal (PT) 098 0, Spain (ES) 0, Italy (IT) 0, Germany (DE) 0, Austria (AT) 0, Ireland (IE) 0, United Kingdom (UK) 0, Finland (FI) 0, Sweden (SE) 2, Denmark (DK) 2, Netherland (NL) 3, Eigenvectors (loadings)

29

30 Andra förklaringsfaktorer: Lobbying - Sannolikheten att rösta för AD-tullar ökar med ca 20 procent, allt annat lika, om den inhemska industrin aktivt stöder åtgärder, och - minskar med samma storleksordning om användarindustrin är emot. OBS! Producent- och konsumentintressen som inte aktivt företräds har ingen signifikant påverkan på hur länder röstar! Arbetslösheten t - Stödet för AD-tullar ökar i tider då arbetslösheten är stigande. Risken för vedergällning (från länderna åtgärden riktar sig mot) - Stödet t för AD-tullar minskar om åtgärden riktar sig mot länder som är viktiga för den inhemska exportindustrin. Taktikröstande - Sannolikheten att rösta för AD-tullar ökar, allt annat lika, om förslaget har tillräcklig majoritet utan den egna rösten.

31 Slutsatser EU talar med en röst utåt, men intern splittring i grundad d i ideologiska skillnader och olika nationella intressen (nord, syd, öst). Jordbruket fortfarande stora stötestenen. Risk för ökade interna spänningar (beslutsoförmögenhet?) och kanske också externa tvister i framtiden p.g.a. pg - överlastning av handelsagendan (handelspolitiken ska stödja EU:s allmänna mål för de yttre åtgärderna ), - Europaparlamentets medbestämmande, alternativt - mer makt överlämnas (de facto) till Kommissionen

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Handbok för EU:s bilaterala och regionala avtal

Handbok för EU:s bilaterala och regionala avtal Handbok för EU:s bilaterala och regionala avtal Kommerskollegium är Sveriges expertmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Vi arbetar för frihandel och öppna marknader, både inom och utanför EU.

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kommerskollegium 2013:3 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som an-svarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

FACKLIGA ORGANISATIONER,

FACKLIGA ORGANISATIONER, FACKLIGA ORGANISATIONER, AVTALSFÖRHANDLINGAR OCH SOCIAL DIALOG I KOMMUNALA OCH REGIONALA FÖRVALTNINGAR I EUS MEDLEMSSTATER, EES OCH KANDIDATLÄNDER DEL I EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Associeringsavtal qué?

Associeringsavtal qué? Associeringsavtal qué? Det som kan göra mest skillnad för att minska fattigdomen i världen är inte att bygga en skola eller skänka pengar till en svältande familj. Utan det är att vara med och påverka

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling?

Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling? Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling? Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Vi arbetar för en öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

en studiebok om europeiska unionen

en studiebok om europeiska unionen en studiebok om europeiska unionen Imperiet En studiebok om Europeiska unionen en studiebok om europeiska unionen Sometimes I like to compare the EU as a creation to the organisation of empires. We

Läs mer

WTO-avtalens konsekvenser för u-länder

WTO-avtalens konsekvenser för u-länder WTO-avtalens konsekvenser för u-länder Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Vi arbetar för en öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU. Vår huvuduppgift

Läs mer

T OR B A OM Text Redaktörer Grafisk form och illustration Tryck FSU ISBN R

T OR B A OM Text Redaktörer Grafisk form och illustration Tryck FSU ISBN R RFSU OM ABORT Abortfrågan har varit en av RFSU:s kärnfrågor sedan starten 1933, då abort var olagligt i Sverige. Sedan 1975 har vi en abortlag som ger kvinnan rätt till fri abort till vecka 18. Men abort

Läs mer

Maj 2015 Ny Tid rapport 26. Sätt riksdagen i karantän. en rapport om svängdörren mellan politik och påverkansindustri Daniel Mathisen

Maj 2015 Ny Tid rapport 26. Sätt riksdagen i karantän. en rapport om svängdörren mellan politik och påverkansindustri Daniel Mathisen Maj 2015 Ny Tid rapport 26 Sätt riksdagen i karantän en rapport om svängdörren mellan politik och påverkansindustri Daniel Mathisen 2 Sätt riksdagen i karantän en rapport om svängdörren mellan politik

Läs mer

Europas bästa land? Europas bästa land? Finlands roll i förändring i Europeiska unionen. Redigerad av Tapio Raunio & Juho Saari

Europas bästa land? Europas bästa land? Finlands roll i förändring i Europeiska unionen. Redigerad av Tapio Raunio & Juho Saari Europas bästa land? Europas bästa land? Finlands roll i förändring i Europeiska unionen Redigerad av Tapio Raunio & Juho Saari Europas bästa land? Finlands roll i förändring i europeiska unionen Redigerad

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen I Spelet om handeln delas deltagarna upp i olika aktörer som försöker komma överens om ett globalt handelsavtal. Reglerna för världshandeln

Läs mer

FINLANDS PLATS I VÄRLDEN? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

FINLANDS PLATS I VÄRLDEN? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:s utrikes- och säkerhetspolitik PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA FINLANDS PLATS I VÄRLDEN? EU:s utrikes- och säkerhetspolitik EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP FINLANDS PLATS

Läs mer

KONSTITUTION FÖR EUROPA

KONSTITUTION FÖR EUROPA FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se Hemsida: www.sns.se SNS Studieförbundet

Läs mer

Nya bilaterala handelsavtal nya möjligheter för livsmedelsindustrin

Nya bilaterala handelsavtal nya möjligheter för livsmedelsindustrin Nya bilaterala handelsavtal nya möjligheter för livsmedelsindustrin De nya bilaterala avtalen väntas leda till lägre tullnivåer men också till mer förutsägbara tekniska handelsregler. Rätt utformade kan

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.10.2009 KOM(2009)557 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Skolpaket om handeln. Lärartext

Skolpaket om handeln. Lärartext Ingrid Lindeberg 201-0 - Skolpaket om handeln Lärartext Bild 1: Historik För Sverige är handeln med andra länder mycket betydelsefull. En stor del av våra inkomster kommer från försäljning av varor och

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

EUs inre marknad segrar och utmaningar

EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad världens största ekonomi Världens största ekonomi är varken Kina eller USA, utan EUs inre marknad. 20 år efter startskottet för den europeiska inre

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 14.10.2013 2013/2096(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Framtiden för små jordbruksföretag (2013/2096(INI)) Utskottet för jordbruk

Läs mer

16.12.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning C 310/1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA

16.12.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning C 310/1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 16.12.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning C 310/1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 16.12.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning C 310/3 INGRESS HANS MAJESTÄT BELGARNAS

Läs mer