RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008"

Transkript

1 RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning Ny utveckling SIS II Migreringen från SIS I+ till SIS II Utvidgningen av Schengenområdet Tillsynsverksamhet Inspektion inom ramen för artikel Kartläggning avseende artikel Uppföljning av inspektion inom ramen för artikel Yttranden från den gemensamma tillsynsmyndigheten Tolkning av artikel 111 i Schengenkonventionen Yttranden om genomförandet av artikel 102a (SCHAC 2501/07 / SCHAC 2504/08) Yttrande om införande av en e-postserver för sändning av Sirene-meddelanden centralt inom C.SIS lokaler (SCHAC 2502/07) Yttrande om utkastet till tillämpningsföreskrifter inklusive Sirenehandboken för andra generationen av Schengens informationssystem (SCHAC 2503/07) Yttrande om de principer som styr samarbetet mellan nationella tillsynsmyndigheter på grundval av Schengenkonventionen Yttrande om Schengens informationssystem och våldsamma orosstiftare 08/ Registrerades rättigheter Den framtida gemensamma tillsynen Ledamöterna i Schengens gemensamma tillsynsmyndighet Observatörer i Schengens gemensamma tillsynsmyndighet

4

5 Förord Schengenområdet kan ses som ett betydelsefullt framsteg i skapandet av ett område med öppna gränser i Europa. Alla människor i området berörs direkt av de frågor som gäller deras säkerhet liksom av respekten för deras privatliv och rättigheter, vilket inbegriper rätten till skydd för personuppgifter. Alla de nationella dataskyddsmyndigheter som arbetar tillsammans inom Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen har visat sin fasta beslutsamhet att skydda enskildas privatliv i samband med den oerhörda mängd personuppgifter som behandlas inom Schengens informationssystem. Under den aktuella treårsperioden (december 2005 december 2008) har vi inriktat oss på korrekt tolkning av Schengenkonventionen och granskat huruvida Schengenstaterna har genomfört detta regelverk på harmoniserat och adekvat sätt. I det gemensamma syftet att ge människor god säkerhet genom särskilda gränskontroller och andra kontroller inom Schengenområdet har Schengenstaterna också vidtagit olika nya åtgärder i fråga om inresekontroll och bekämpande av grova brott. Denna nya utveckling har fått de nationella dataskyddsmyndigheterna att förbättra sitt samarbete och införa riktmärkning av bästa praxis. Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen har framfört oro över några av dessa nya förändringar. Vi står nu inför två större utmaningar: utvidgningen av Schengenområdet, vilket framhäver behovet av bättre harmonisering mellan samtliga Schengenstater, samt utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), vilket inbegriper en komplicerad migrering från det nuvarande systemet till det nya. Rapporten visar också på det arbete som utförts av alla de nationella dataskyddsmyndigheterna liksom på sekretariatets ypperliga bidrag till främjandet av bättre harmonisering och förståelse länderna emellan. Vår största utmaning utgörs alltjämt av att svara upp mot all ny utveckling inom kampen mot brottslighet och olaglig invandring och därvid främja ett europeiskt område med rättvisa, förbättra säkerheten för alla genom att uppdaga risker för terrorism och grova brott samt finna en god jämvikt mellan säkerhet och integritet. Georges de LA LOYÈRE Ordförande i Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen 3

6 1. INLEDNING EU-medborgare åtnjuter rätten att resa fritt från det ena landet till det andra. Även om denna rätt daterar sig från EU:s början har avskaffandet av EU:s inre gränser genom Schengenavtalet gjort denna rättighet till en verklighet och erbjudit större rörelsefrihet, ett privilegium för EU-medborgare. Behovet att hitta en tillfredsställande ersättning för de gränserna för att garantera att EU fortsätter vara ett område med frihet, säkerhet och rättvisa var uppenbart. Avskaffandet av ett skydd ledde till att ett annat skapades Schengens informationssystem för behandling av personuppgifter för enskilda personer i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten, även den nationella säkerheten, på Schengenstaternas territorier, och att tillämpa konventionens bestämmelser avseende rörlighet för personer inom de territorierna, med hjälp av information som överförs via detta system. Det är förmodligen rimligt att hävda att Schengens informationssystem var föregångare till alla nuvarande och kommande storskaliga EU-informationssystem varigenom ett nät för dataövervakning skapas inom EU. Det nyaste exemplet, nämligen de system som infördes genom Prümfördraget, avspeglar i större utsträckning utformningen av och funktionerna hos Schengens informationssystem, även om de i princip har fokus på EU-medborgarna. Nyligen har det antagits många åtgärder för att underlätta informationsutbyte utan den nödvändiga bedömningen av befintliga system och av eventuella effekter på skyddet av den enskildes rättigheter inte bara rätten till privatliv och rätten till dataskydd, utan även rätten till fri rörlighet för personer och principen om icke-diskriminering. Schengenkonventionen upprättade den gemensamma tillsynsmyndigheten, ett oberoende organ som ansvarar för inspektion av den centrala delen av Schengens informationssystem, och granskar alla svårigheter i samband med tillämpningen eller tolkningen av systemets drift, och ser till att systemet uppfyller gällande bestämmelser om dataskydd. Denna verksamhetsrapport, den åttonde i ordningen från den gemensamma tillsynsmyndigheten, ger en översikt över dess engagemang och medverkan i utvecklingen andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), den gemensamma tillsynsmyndighetens roll under utvidgningsprocessen, och dess initiativ till förmån för gemensamma aktiviteter tillsammans med nationella dataskyddsmyndigheter avseende kompatibilitet när det gäller de personuppgifter som införs i SIS för registreringar enligt artikel 99 i Schengenkonventionen, inklusive rapporten om kartläggningen av genomförandet av artikel 111 i Schengenkonventionen. 4

7 Rapporten avspeglar också den gemensamma tillsynsmyndighetens verksamhet med att behandla klagomål från enskilda, myndighetens yttranden avseende olika dataskyddsfrågor och framtidsperspektiven för den gemensamma tillsynen över SIS. 5

8 2. NY UTVECKLING SIS II Den gemensamma tillsynsmyndigheten, som nära har medverkat i övervakning av utvecklingen av andra generationens Schengens informationssystem (SIS II), gav vägledning och bistånd till EU-institutionerna, i syfte att garantera att SIS II uppfyller nödvändiga dataskyddsnormer. I september 2006 avgav den gemensamma tillsynsmyndigheten sitt yttrande om förslaget till rättslig grund för SIS II. Den gemensamma tillsynsmyndighetens bidrag till utvecklingen av SIS II går tillbaka till I sitt yttrande av den 19 maj 2004 om den framtida utvecklingen av SIS II skisserade den gemensamma tillsynsmyndigheten några av de viktigaste problemen samt åtgärder som borde vidtas. I oktober 2005 lämnade den gemensamma tillsynsmyndigheten ett yttrande om förslaget till rättslig grund för SIS II, baserat på ett utkast till förordning 1 och ett utkast till beslut 2, där man på ett systematiskt sätt utvärderade den nya systemarkitekturen gentemot den befintliga och föreslagna nya dataskyddsramen. Den gemensamma tillsynsmyndigheten gjorde många detaljerade anmärkningar och förslag för att förbättra utkasten till lagtext. Därefter har det förts en kontinuerlig diskussion om de nya förslagen till rättslig grund för SIS II i rådet och Europaparlamentet, vilket lett till många ändringar av de ursprungliga förslagen. Den gemensamma tillsynsmyndigheten tog upp några viktiga frågor avseende de reviderade förslagen från det finländska ordförandeskapet 3 av den 27 juli 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II). Den bidrog på detta sätt till att förbättra den rättsliga grunden ur dataskyddssynpunkt. I sitt yttrande välkomnade den gemensamma tillsynsmyndigheten en begränsning av rollen för SIS II till en kompensatorisk roll, eftersom detta framstod som ett viktigt steg i riktning mot en begränsning av syftet med SIS II på det sätt som den gemensamma tillsynsmyndigheten förespråkar. Den underströk att de avsedda tekniska krav som ska utvecklas för SIS II med tanke på deras konsekvenser för enskilda aldrig får begränsas till en ren dataskyddsnivå. Myndigheten underströk sitt starka önskemål om att vara involverad under övergångsperioden, särskilt mot bakgrund av inrättandet av förvaltningsmyndigheten. Den gemensamma tillsynsmyndigheten reste vissa betänkligheter beträffande användning av biometriska data i SIS II och välkomnade vissa begränsningar i användningen av sådana data, med påpekandet att biometriska data endast kunde vara att betrakta som ett kompletterande redskap för att verifiera KOM(2005) 236, 2005/0106 (COD). KOM(2005) 230, 2005/0103 (CNS). 5709/9/06 och 5710/5/06.

9 vederbörande persons identitet, om de tekniska kvalitetskrav som skulle utvecklas var tillfredsställande och förenade med de nödvändiga skyddsmekanismerna. En kategorisk användning av biometriska kännetecken för identifieringsändamål skulle utan tvivel leda till att denna funktion används av ett tilltagande antal myndigheter för diverse ändamål. En sådan "funktionsglidning" bör även med beaktande av önskemål om interoperativitet mellan SIS II, VIS och Eurodac förebyggas. I sitt yttrande föreslog den gemensamma tillsynsmyndigheten att det läggs till en bestämmelse i förslagen där man fastslår att användning av biometriska kännetecken för att identifiera en person är strikt begränsat till användning i samband med registreringar. Den gemensamma tillsynsmyndigheten kom fram till att biometriska data (fingeravtryck) som bearbetas i SIS II endast bör användas för att verifiera vederbörande persons identitet, dvs. begränsas till användning i samband med registreringar, och inte utvidgas till andra identifieringssökningar. Tekniska utvecklingar som ska användas för ett-till-många-jämförelse bör, med tanke på fingeravtryckens inneboende egenskaper, inte endast hålla den högsta standard utan också inbegripa en möjlighet för den enskilde att hävda sin rätt. Användningen av sådan jämförelse bör vidare inte vara ett alternativ som väljs enbart på rent tekniska grunder, utan det bör också fordras en bedömning av nödvändighet och proportionalitet, med hänsyn till den inverkan det har på den enskildes rättigheter. Den gemensamma tillsynsmyndigheten insisterade på att mekanismerna måste garantera att data är korrekta och bearbetade i lagenlig form, för att på så sätt slå vakt om medborgarnas rättigheter. Den gemensamma tillsynsmyndigheten föreslog också att förslagstexterna borde ändras på sådant sätt att tvistefall mellan medlemsstaterna i lämplig ordning överlämnades till samordnad tillsyn av SIS II. Redan innan diskussionerna om SIS II startade framkom ett starkt önskemål om att bevilja Europol och Eurojust tillgång till vissa specifika registreringar som kunde vara till nytta för dem vid utförandet av deras uppgifter. I alla sina yttranden varnade den gemensamma tillsynsmyndigheten för att sådan tillgång inte fick leda till att dessa organisationer rutinmässigt beviljades tillgång. De registreringar de beviljas tillgång till innehåller inte nödvändigtvis information som sammanföll med målen för Europol och Eurojust. Förordning (EG) nr 1987/2006, rådets beslut 2007/533/RIF om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) och förordning (EG) nr 1986/2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon antogs och utgjorde rättslig grund för verksamheten i SIS II samtidigt som där fastställdes bestämmelser om dataskydd och systemet för övervakning av dataskyddet. 7

10 2.1. Migreringen från SIS I+ till SIS II Med det ökade antalet medlemsstater i Europeiska unionen efter unionens utvidgning blev det tydligt att SIS måste utformas för att kunna hantera över dubbla antalet medlemsstater jämfört med antalet i det befintliga SIS. Samtidigt tilldrog sig frågan om migreringen av data från SIS I+ till SIS II samt förberedelsearbetet den gemensamma tillsynsmyndighetens uppmärksamhet. På detta stadium var det viktigt att se till att under migreringen av data från ett system till ett annat viktiga principer för dataskydd (dataintegritet, datasekretess, ändamålet) iakttogs. Den 19 april 2006 mottog den gemensamma tillsynsmyndigheten en begäran från ordföranden för artikel 36-kommittén om översyn av de föreslagna bestämmelserna för skapande av en SIS I+ testdatabas i syfte att förbereda migreringen från SIS I+ till SIS II. Fastän den gemensamma tillsynsmyndigheten ger sitt fulla stöd till skapandet av testdatabasen för SIS II, noterade den i sitt yttrande att datafälten i förslaget av en slump kunde skapa data för existerande personer, och att därför vissa kompletterande säkerhetsåtgärder borde tillämpas. I sitt yttrande framhävde den gemensamma tillsynsmyndigheten även att användningen av personuppgifter som testdata under utvecklingen av informationssystem var förenat med ett antal risker. Vid skapandet av testdata för ett informationssystem sådant som SIS II, godtog man i allmänhet att skapandet av sådana testdata borde ansluta till konceptet integritetsbevarande datamigrering: utveckling av korrekta modeller utan tillgång till exakt information i personliga dataregister, för att på så sätt lösa konflikten mellan integritet och datamigrering. Anonymiseringstekniker bör möjliggöra användning av enskilda data utan att identiteten röjs. Myndigheten noterade att integritetsbevarande datamigrering bör ha som utgångspunkt att den enskildes personuppgifter kan skyddas genom kryptering eller randomisering innan de överförs. Genom tillämpning av en specialteknik kunde datamodeller av hög precision utvecklas utan röjande av personlig information. Den gemensamma tillsynsmyndigheten noterade att det när förslaget presenterades medgavs att det i de testdata som skulle skapas förelåg en möjlighet att verkliga data skulle komma att röjas. Eftersom namnfälten (för- och efternamn) i förslaget var oförändrade och bara innehöll omflyttningar sinsemellan i liknande register förelåg det stor risk för att enskilda individer kunde identifieras. Det medgavs att förslaget, samtidigt som man erkände denna risk, införde vissa extra procedurella åtgärder för att begränsa användningen av testdatabasen. Åtgärderna kunde dock aldrig förebygga ett röjande för tredje part. Den gemensamma tillsynsmyndigheten stödde extraåtgärderna som ett allmänt extra skydd, men poängterade att sådana 8

11 åtgärder inte kunde ersätta behovet av en fullständig anonymisering av testdata. Den kom också med ett antal rekommendationer till förmån för utveckling av särskild säkerhetspolicy, vikten av att undvika användning av känsliga data i testmiljö, metoder för anonymisering, loggning av åtkomst till testdata, tillhandahållande av verifieringskedjor till och med för den gemensamma tillsynsmyndigheten, samt tidsgränser för användningen av denna testdatabas. I april 2008 överlämnade kommissionen två förslag till en rådets förordning och ett rådets beslut om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) i syfte att fastställa de rättsliga ramarna för migreringen från SIS 1+ till SIS II. Den 30 juni 2008 organiserade Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor en rundabordskonferens om frihet och säkerhet i EU:s integrerade gränsförvaltning, inklusive mötet "SIS II: När? Varför? Hur?" Ordföranden för Schengens gemensamma tillsynsmyndighet var närvarande vid evenemanget och bidrog till diskussionen om konsekvenserna för dataskyddet av migreringen från SIS I till SIS II. I oktober 2008 antog rådet rådets beslut och rådets förordning om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) Utvidgningen av Schengenområdet En av de viktiga händelserna under perioden som förtjänar att nämnas var utvidgningen av Schengenområdet, varigenom nio nya medlemsstater kunde ansluta sig till Schengenområdet och deras medborgare till fullo kunde åtnjuta friheten att röra sig över inre gränser utan att behöva visa upp pass eller ID-kort, utom vid resor till Förenade kungariket, Irland och Cypern, plus Bulgarien och Rumänien, som inte anslöt sig förrän Den långa processen med besök och återbesök för Schengenutvärdering pågick i två år. Utvärderingen bestod särskilt i en kontroll att de kompletterande åtgärderna som möjliggör avskaffandet av kontrollerna vid de inre gränserna tillämpas på ett korrekt och effektivt sätt av de nya medlemsstaterna. Utvärderingsbesök gjordes på områdena kontroller vid de yttre gränserna, viseringar, dataskydd, polissamarbete och Schengens informationssystem. Utvecklingen av SIS II var knuten till skapandet och genomförandet av nya funktioner i systemet (förstärkt säkerhet och effektivare användning av data), plus att göra det tekniskt möjligt för systemet att betjäna över 18 länder. Förseningen av starten av det nya systemet och behovet av att nya medlemsstater snarast möjligt ansluter sig till systemet tvingade medlemsstaterna att finna en snabb alternativlösning. I december 2006 beslutade rådet att genomföra Portugals förslag SISone4ALL för att temporärt i SIS 1+ integrera nio av de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen i maj Målet med projektet SISone4ALL 9

12 var att underlätta den process som leder till avskaffandet av kontroller vid medlemsstaternas inre gränser gentemot de berörda medlemsstaterna mellan december 2007 och mars I enlighet med rådets beslut 2007/471/EG av den 12 juni 2007 kunde medlemsstaterna föra in data i SIS och använda SIS-data från och med den 1 september Den 21 december 2007 blev Estland, Tjeckien, Litauen, Ungern, Lettland, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien en del av Schengenområdet. Den 30 mars 2008 fullbordades utvidgningsprocessen genom avskaffandet av de inre luftgränskontrollerna med dessa länder och med de 15 stater som redan ingår i Schengensystemet. Redan före utvidgningen var SIS en av de viktigaste och största databaserna som används för invandring och gränskontroller i EU. Den 1 januari 2007 uppgick det totala antalet giltiga registernoteringar i SIS till Sedan de nio nya staterna hade anslutit sig till Schengenområdet och inlett driften av SIS den 1 januari 2008 ökade antalet till giltiga registernoteringar. Sammanlagt ökade antalet giltiga registernoteringar i databasen med 23 % under perioden. Vid en jämförelse av statistiken den 1 januari 2008 med gäller den största ökningen av registernoteringar som innehåller personuppgifter ID (issued documents = utfärdade dokument), där antalet ökade från till (23 %). Så här ser statistiken ut (per artikel i Schengenkonventionen): Artikel 95 (efterlyst för förvarstagande/utlämning) +16 % Artikel 96 (icke-önskvärd utlämning) -7,4 % Artikel 97 (försvunna vuxna personer) +14 % Artikel 97 (försvunna minderåriga personer) +6,8 % Artikel 98 (lokalisering) +22 % Artikel 99.2 (kontroll/övervakning) -5 % Artikel 99.3 (kontroll/övervakning) -22 % Det minskade antalet registreringar om icke-önskvärda utlänningar skulle kunna förklaras genom det enkla faktum att medborgarna i de nya EU-medlemsstaterna genom dessa staters anslutning blivit EU-medborgare och att registernoteringarna om dessa personer därför borde ha raderats ur systemet. Med tanke på detta kom initiativet från den gemensamma tillsynsmyndigheten om en uppföljning av inspektionen av artikel 96 vid rätt tidpunkt och resultaten var tillfredsställande. 10

13 Bland de inkomna svaren rapporterades inga fall av behandling av uppgifter för EU-medborgare under artikel 96. Beroende på det låga antalet inkomna svara är det dock uppenbart att detta arbete behöver utföras i samtliga Schengenstater. Utvidgningen innebar också ett ökat antal medlemmar i den gemensamma tillsynsmyndigheten. Dessa ny medlemmar deltog redan med observatörsstatus i den gemensamma tillsynsmyndighetens arbete, varigenom de förskaffade sig avsevärda kunskaper som en förberedelse för sina nya uppgifter och förpliktelser. Genom beviljandet av observatörsstatus spelade den gemensamma tillsynsmyndigheten en viktig roll för att höja medvetenheten och kunskapen bland de framtida medlemmarna, genom att avge yttranden och bistå med råd i frågor som rests av observatörer beträffande olika tolkningar av bestämmelserna i Schengenkonventionen. Samtidigt var den erfarenhet de nya medlemmarna skaffade sig genom det långa förberedelsearbetet och den långa utvärderingsprocessen (deltagande i förberedelsearbetet inför den nationella SIS-lagstiftningen, revision på förhand av it-system, rådgivande arbete hos de behöriga institutionerna, upplysningskampanjer om den enskildes rättigheter i SIS, tillsynsverksamhet på konsulat, polismyndigheter, osv.) av stor betydelse för de så kallade gamla medlemmarna i den gemensamma tillsynsmyndigheten. Allt detta är av stort värde för det gemensamma samordnade arbetet till stöd för ett ändamålsenligt skydd av den enskildes fri- och rättigheter och tillsynen över SIS II i framtiden /08, 30 januari 2008; 6178/07, 13 februari

14 3. TILLSYNERKSAMHET I artikel i Schengenkonventionen föreskrivs att den gemensamma tillsynsmyndigheten även ska ha behörighet att analysera de svårigheter i samband med tillämpning eller tolkning som kan uppkomma vid användningen av Schengens informationssystem, studera de problem som kan komma att uppstå i samband med den självständiga tillsyn som utövas av nationella tillsynsmyndigheter hos de avtalsslutande parterna eller i samband med utövandet av rätten till tillträde till systemet, samt att utarbeta harmoniserade förslag för att komma fram till gemensamma lösningar på befintliga problem. För att genomföra denna bestämmelse i konventionen i praktiken valde den gemensamma tillsynsmyndigheten att göra inspektioner på nationell nivå. Den uppenbara praktiska nyttan av sådan verksamhet var insikt i och kunskap om hur Schengenstaterna genomförde och använde artiklarna i Schengenkonventionen, och en översikt över praktiska problem som kan uppstå med genomförandet Inspektion inom ramen för artikel 99 Ett av de främsta kännetecknen för Schengens informationssystem är delat ansvar för användning av detta system i enlighet med bestämmelserna i Schengenkonventionen och i nationell lag. Man kan säga att den gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen var den första tillsynsmyndighet som förespråkade gemensam samordnad tillsynsverksamhet på det brottsbekämpande området vid inspektion av omfattande databaser. Denna nya infallsvinkel på tillsynsrollen var också faktiskt framgångsrik, och inspirerade en framtida samordnad tillsyn. Detta system med kartläggningar var till betydande hjälp vid harmoniseringen av tillämpningen av Schengenkonventionen och vid användningen av SIS. I juni 2006 begärde Schengens gemensamma tillsynsmyndighet att de nationella dataskyddsmyndigheterna skulle inspektera artikel 99-registreringar som gjorts i Schengens informationssystem (SIS) av respektive behöriga myndigheter. Detta var den andra kartläggning som initierats av den gemensamma tillsynsmyndigheten om användning av en särskild artikel i Schengenkonventionen (exempelvis rörande artikel 96 år 2005). Ofta pekade resultaten på diverse skiljaktigheter mellan Schengenstaterna, varigenom den gemensamma tillsynsmyndigheten kunde dra sina slutsatser och rekommendera nödvändiga åtgärder. 12

15 Syftet med inspektionen var att garantera att artikel 99-data behandlades i enlighet med artikel 99 och principerna för dataskydd i Schengenkonventionen, Sirenehandboken och tillämplig nationell lagstiftning. Genom den tillämpade inspektionsmetoden kunde också den gemensamma tillsynsmyndigheten bedöma huruvida tolkningsproblem förelåg vid användningen av artikel 99. I detta syfte utvecklade den gemensamma tillsynsmyndigheten en enkel metod för inspektion som skulle användas i lika mån av alla nationella dataskyddsmyndigheter. Ett utförligt frågeformulär utarbetades. Syftet med formuläret var att skapa en översikt över gällande nationell rätt i Schengenstaterna och att kontrollera att alla nödvändiga förfaranden hade införts för att myndigheterna med ansvar för registreringarna skulle kunna uppfylla dataskyddskraven. Det innehöll också särskilda frågor för att kontrollera om registreringarna överensstämde med bestämmelserna i artikel 99 och om de bibehölls i SIS i enlighet med bestämmelserna i Schengenkonventionen. De nationella dataskyddsmyndigheternas gemensamma ansträngning att kontrollera de nationella artikel 99-bidragen till SIS för en viss period och använda samma modell vid inspektionen framhävde återigen ett gemensamt engagemang för den riktiga användningen av SIS. Denna andra gemensamma åtgärd var en ny milstolpe i samarbetet mellan nationella dataskyddsmyndigheter i Europeiska unionen och underströk behovet att investera i upprättandet av en ram för dataskyddsinspektioner inom de områden där samarbete Schengenstaterna emellan leder till behandling av personuppgifter. Samtidigt hjälpte denna inspektion de nationella dataskyddsmyndigheterna att avgöra på vad sätt deras land använder artikel 99-registreringar, vilket utan tvivel kommer att få positiva effekter för dessa myndigheters framtida verksamhet. Mot bakgrund av artikel 99-inspektionens resultat antog den gemensamma tillsynsmyndigheten ett antal rekommendationer. De viktigaste rekommendationerna var följande: Myndigheter som ansvarar för artikel 99-registreringar bör utarbeta formella och skriftliga strukturerade förfaranden för att garantera att artikel 99-data är korrekta, aktuella och lagliga. Det behövs en klar definition av vilka typer av brott som kan leda till en artikel 99-registrering. Fastän den nya rättsliga grunden för SIS II innehåller den allmänna termen "grova brott", föreslogs det att man på europeisk nivå försöker skapa enighet om en enhetlig tolkning av termen "grov brottslighet". Förteckningen över grova brott som omfattas av Europols behörighet eller rådets rambeslut om en europeisk arresteringsorder kan användas för detta ändamål. 13

16 De behöriga nationella myndigheter som ansvarar för artikel 99-registreringar bör kontrollera och inspektera dessa registreringar var sjätte månad. Tilläggsriktlinjer bör fastställas. Förteckningen över myndigheter (inklusive nationella säkerhetstjänster) med tillgång till artikel 99-registreringar bör harmoniseras i alla EU-medlemsstater. När olika myndigheter ansvarar för datakvalitet och dataintegritet bör det skapas garantier för att dessa olika ansvarsområden organiseras och knyts samman på ett sådant sätt att data ständigt är korrekta, aktuella och lagliga, och att garantera att kontroller görs av dessa data. En registrering om kontaktpersoner är otillåten enligt formuleringen i artikel De nationella dataskyddsmyndigheterna bör inspektera artikel 99-registreringarna med jämna mellanrum Kartläggning avseende artikel 111 I oktober 2006 begärde den gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen att de nationella dataskyddsmyndigheterna skulle lämna information om genomförandet och användningen av artikel 111 i Schengenkonventionen. Detta är den tredje kartläggning som initierats om användningen av en särskild artikel i Schengenkonventionen (t.ex. rörande artikel 96 år 2005, utvärdering av artikel 99 pågår). Att det fanns behov av en sådan kartläggning fastställdes i samband med granskningen av ett särskilt fall rörande de praktiska konsekvenserna av artikel 111, som den gemensamma tillsynsmyndigheten uppmärksammades på. Genom Schengenkonventionen regleras både reglerna för behandling av personuppgifter och rättigheterna för de individer vars personuppgifter behandlas i Schengens informationssystem. Artikel 109 i Schengenkonventionen stadgar att rätten till åtkomst till data som förts in i systemet bör utövas i enlighet med lagstiftningen för den avtalsslutande part i Schengenkonventionen där en person åberopar denna rättighet. Det behöver noteras att nationell lag enligt denna bestämmelse kan specificera huruvida den nationella tillsynsmyndighet som avses i artikel i denna konvention bör besluta huruvida informationen ska meddelas den berörda individen och genom vilka förfaranden. Artikel 109 reglerar även den situation där en fysisk person avser att utöva rätten till åtkomst i en stat som är medlem i Schengenkonventionen men som inte införde registreringen. I ett 14

17 sådant fall kan den Schengenstat som inte har lagt in registreringen lämna ut informationen först sedan den Schengenstat som lagt in registreringen getts tillfälle att meddela sin ståndpunkt. Artikel ger den enskilde rätt att begära att de tillsynsmyndigheter som avses i artikel i Schengenkonventionen granskar registrerade uppgifter som berör honom eller henne i Schengens informationssystem och hur dessa uppgifter används. Som redan omnämnts regleras denna rätt av den nationella lagstiftningen i den Schengenstat där begäran lämnas in. Om data har registrerats av en annan Schengenstat, ska kontrollen utföras i nära samarbete med den statens tillsynsmyndighet. Enligt Artikel i Schengenkonventionen är rätten att få tillgång till data ingen absolut rätt och följaktligen ska begäran från en person att få tillgång till sina data i Schengens informationssystem avslås, om det kan skada verkställigheten av rättsliga uppdrag som registreringen avser, eller om någon annan persons rätt och frihet måste skyddas. Dessutom är det enligt artikel förbjudet att lämna ut information som förts in i systemet för hemlig övervakning som genomförs på grundval av artikel 99 i denna konvention. Genom artikel införs "ägarprincipen" i Schengens informationssystem. Fastän personuppgifter som har anknytning till registreringarna bearbetas i alla Schengenstater innebär inte detta att varje Schengenstat kan ändra data som lagts in i systemet av en annan stat. Även om den bearbetande statens nationella rätt gäller, tillåter den särskilda bestämmelsen i konventionen enbart den stat som utfärdade registreringen att ändra eller radera data. Artikel 111 garanterar vidare enskilda personers rättigheter. Enligt artikel får vem som helst på varje avtalsslutande Schengenparts territorium vända sig till domstol eller enligt nationell lag behöriga myndigheter med talan om rättelse, radering eller tillägg av information eller gottgörelse i samband med en registrering som berör honom/henne. Enligt artikel förbinder sig de avtalsslutande parterna i Schengenkonventionen inbördes att verkställa slutliga beslut som fattats av en domstol eller myndigheter som avses i punkt 1. Enligt ägarprincipen och skyldigheten att verkställa det slutliga beslut som avses i artikel sker verkställigheten av dessa slutliga beslut genom den Schengenstat som förde in registreringen. Därutöver är parterna i Schengenkonventionen i enlighet med sin nationella lagstiftning ansvariga för varje skada som tillfogas en person genom utnyttjande av det nationella registret i Schengens informationssystem. Den citerade bestämmelsen i artikel 116 i konventionen är också tillämplig för de skador som orsakas av den registrerande parten om data rättsligt eller sakligt skulle visa sig oriktiga. 15

18 Syftet med kartläggningen är att kontrollera huruvida artikel 111 tillämpas konsekvent i alla Schengenstater, med respekt för individens rättigheter och så att alla får rättvis och lika behandling. Översikten över domstolar eller behöriga myndigheter ger vid handen att flera olika myndigheter inom Schengenområdet är behöriga att handlägga artikel 111-beslut. I endast en stat är det dataskyddsmyndigheten som har behörighet att meddela ett slutligt beslut (Österrike). I andra Schengenstater är det en kombination mellan nationella dataskyddsmyndigheter och domstolar eller är det en särskild domstols behörighet. När det gäller registreringar från en annan Schengenstat anges det i de flesta svaren att det finns ett formellt förfarande för att konsultera den registrerande staten eller få den officiellt involverad i förfarandet. Så är dock inte fallet i alla Schengenstater; det är i varje fall inte obligatoriskt. Beträffande de nationella dataskyddsmyndigheternas involvering i ett förfarande inför domstol visade resultaten att inte alla dataskyddsmyndigheter var formellt involverade eller informerade. Sjutton fall rapporterades där artikel 111 var tillämplig. I fråga om verkställigheten av beslutet rapporterades inga särskilda förfaranden för att kontrollera verkställigheten av ett slutligt beslut utom från Portugal. Generellt är det den registrerade som måste kontrollera huruvida verkställighet av beslutet har skett. De nationella dataskyddsmyndigheternas gemensamma insats för att kartlägga den nationella praxis som tillämpas enligt artikel 111 i konventionen för en viss period och med samma modell understryker återigen ett gemensamt engagemang för den riktiga användningen av SIS. Denna tredje gemensamma åtgärd understryker behovet av ett nära samarbete mellan nationella dataskyddsmyndigheter i Schengenområdet samt av fortsatta investeringar i samarbete Schengenstaterna emellan när detta är av avgörande betydelse för skyddet av enskilda personers rättigheter. I artikel 111 i Schengenkonventionen införs ett viktigt steg för att skydda en registrerads rätt att korrigera, radera eller erhålla information avseende honom/henne som lagts in om vederbörande i SIS genom att det införs möjlighet att föra talan inför en domstol eller den behöriga nationella myndigheten i varje Schengenstat. Denna kartläggning visar att denna bestämmelse genomförs med viss variation, allt efter den nationella lagstiftningen. 16

19 En mycket viktig hörnsten i skyddet för de registrerades rättigheter är verkställande av de slutliga besluten av den Schengenstat som utfärdar registreringen. Systemet för verkställighet av alla slutliga beslut och hur detta kommer att tillämpas i praktiken är av stor betydelse. Även om den tillgängliga statistiken är minimal ger en analys av de presenterade fallen och framför allt de fall som den gemensamma tillsynsmyndigheten uppmärksammats på tillräcklig anledning att betvivla att artikel fungerar i praktiken. Ingen av de deltagande Schengenstaterna rapporterade ett uppföljningsförfarande för verkställighet av ett slutligt beslut. I de flesta fall involverades inte de behöriga myndigheterna i verkställigheten av sina slutliga beslut. Detta kan bero på det nationella regelverket som skiljer sig åt Schengenstaterna emellan. Men detta förhållande att verkställighet av ett slutligt beslut av den Schengenstat som lägger in registreringen i praktiken kommer an på den registrerades eget initiativ är en alltför stor börda för den registrerade. Mot bakgrund av artikel 111-inspektionens resultat antog gemensamma tillsynsmyndigheten följande rekommendationer: Schengenstaterna bör utvärdera sina nationella förfaranden för att kontrollera huruvida de skydd som avses i artikel 111 uppfylls. Slutliga beslut enligt artikel 111 måste i lika mån verkställas av alla Schengenstater. Slutliga beslut som har antagits enligt artikel 111 i domstol måste meddelas till de nationella dataskyddsmyndigheterna. Det kan komma att behövas nationella bestämmelser för att verkställa detta behov. I alla Schengenstater krävs ett nationellt förfarande för uppföljning av verkställigheten av slutliga beslut fattade enligt artikel 111. För detta ändamål behövs kontakt mellan motsvarande dataskyddsmyndigheter. En enskild individ ska inte behöva ansvara för kontroll av att beslut om henne/honom själv verkställs i en annan Schengenstat. De nationella dataskyddsmyndigheterna bör samarbeta i detta syfte. Befintliga principer för samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter måste uppdateras. 17

20 3.3. Uppföljning av inspektion inom ramen för artikel 99 En av de viktiga aspekterna av tillsynsverksamhet är att med jämna mellanrum göra uppföljningar, för att förvissa sig om att de rekommendationer som lämnats genomförs i praktiken i det organ som föremål för tillsynen, och därigenom uppnå bättre efterlevnad av reglerna. På gemensamma tillsynsmyndighetens initiativ inspekterade alla Schengenstaters nationella dataskyddsmyndigheter användningen av artikel 96-registreringar i Schengens informationssystem under Eftersom en registrering om vägrad inresa kan få allvarliga konsekvenser för en enskild, och med tanke på de problem som upptäcktes i samband med inspektionerna enades den gemensamma tillsynsmyndigheten om en uppföljningskontroll av vad som hade gjorts på nationell nivå med resultaten från rapporten och vilka förbättringar som hade uppnåtts. Uppföljningskontrollen visade att följande steg hade vidtagits på nationell nivå med anledning av rapportresultaten: bortsett från att det fanns vissa medlemsstater där inga som helst problem upptäcktes, vidtogs det i andra länder mycket framgångsrika uppföljningsåtgärder. Interna riktlinjer hade uppställts för handläggning av ärenden och kontrollförfaranden för behandling av ärenden som hade rapporterats enligt artikel 96 i Schengenkonventionen, och särskild uppmärksamhet hade ägnats genomförandet av en av de rekommendationer som ingick i rapporten om artikel 96 åtgärder bör genomföras eller vidareutvecklas för att hindra artikel 96-registreringar om medborgare i EU-medlemsstater. Efter uppföljningskontrollerna återfanns inga registreringar om medborgare i EU-medlemsstater. Det synnerligen positiva resultatet av denna uppföljningsverksamhet var den aktiva upplysningskampanj som genomfördes av ett antal medlemsstater där privatpersoner upplystes om sina i Schengenkonventionen stadfästa rättigheter. Detta visade återigen hur viktigt det arbete är som utförts av den gemensamma tillsynsmyndigheten tillsammans med de nationella dataskyddsmyndigheterna, där de visar sitt engagemang för sina värderingar som beskyddare av enskildas rättigheter och friheter. Framtida bestämmelser om registreringar om icke-önskvärda tredjestatsmedborgare som fastställs i de rättsliga ramarna för SIS II kommer att kräva större individuell bedömning och individuellt ansvar innan en registrering förs in. 18

21 I artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) 1 anges kriterierna för införande av en registrering i SIS II. Uppgifter om tredjelandsmedborgare för vilka en registrering har införts i syfte att vägra inresa eller vistelse ska införas på grundval av en nationell registrering efter beslut av de behöriga förvaltningsmyndigheterna eller domstolarna i enlighet med de förfaranderegler som fastställs i nationell lagstiftning; detta beslut ska fattas på grundval av en utförlig individuell bedömning. Detta innebär att beslutet att införa en registrering inte kan läggas in automatiskt i systemet. EG-domstolen framhöll i sin dom av den 31 januari 2006 (Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien) som betonade behovet av en utvärdering av varje enskilt fall för sig, att en avtalsslutande stat endast får låta registrera en person som är medborgare i ett tredjeland och som är gift med en medborgare i en medlemsstat efter att ha fastställt att denna person utgör ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen ( ). 2 Domstolen framhöll att en vägran att bevilja visering inte får vara grundad enbart på förekomsten av en registrering i SIS eller en tidigare fällande dom. Domstolen fann att en tidigare dom för brott således kan få betydelse endast när de omständigheter som ligger till grund för denna dom vittnar om ett personligt uppförande som utgör ett faktiskt hot mot den allmänna ordningen. 3 Detta domstolsbeslut och bestämmelserna i SIS II-regelverket lägger mycket större ansvar på de nationella myndigheterna att, genom de beslut de fattar vilka kan medföra negativa konsekvenser för enskilda, från allra första början på den nationella nivån följa internationella dataskyddsprinciper. En annan viktig ändring som fastställs i artikel 42 i förordningen är rätten för tredjelandsmedborgare som är föremål för en registrering som införts i enlighet med denna förordning att informeras i enlighet med artiklarna 10 och 11 i direktiv 95/46/EG. Detta utgör en viktig förbättring jämfört med den nuvarande situationen som infördes genom Schengenkonventionen. Samtidigt ger nya EU-initiativ som innebär behandling av tredjelandsmedborgares personuppgifter upphov till vissa farhågor när det gäller deras inverkan på de berörda individernas rätt till integritet. Enligt Europeiska kommissionen bör EU:s gemensamma politik för att stödja medlemsstaternas arbete kontinuerligt utvecklas och stärkas för att möta nya hot, förändringar i migrationstrycket och EUT L 381, , s. 4. EUT C 86, , s. 3. EUT C 86, , s

22 konstaterade brister, genom en omfattande men proportionell användning av ny teknik. 1 Enligt kommissionen skulle unionen kunna överväga att införa ett effektivt verktyg för att identifiera personer som stannar kvar olovligen, eftersom tredjelandsmedborgares in- och utresor vid den yttre gränsen för närvarande inte registreras. Data om tredjelandsmedborgare (vägrad inresa) behandlas för närvarande enligt artikel 96-registreringar, om än utan behandling av varaktigheten av perioden för olovligt kvarstannande. Eftersom detta inte tycks vara tillräckligt föreslås möjliga redskap som skulle vara tillämpliga på de tredjelandsmedborgare som reser in i en EU-medlemsstat som deltar i Schengensamarbetet eller ett land som är associerat till sådant samarbete, och som kunde inkludera följande: Att underlätta gränsövergången för resenärer med ärligt uppsåt. Att eventuellt införa ett system för registrering av in- och utresa. Att undersöka möjligheterna att införa ett elektroniskt system för resetillstånd (ESTA). Fastän det fortfarande befinner sig i ett preliminärt skede välkomnade rådets slutsatser om utvecklingen av VIS 2 den genomförbarhetsstudie kommissionen lagt fram med bekräftelsen av målen för ett informationssystem för viseringar sådant det framgår av riktlinjerna, och uppmanade kommissionen att fortsätta sitt förberedelsearbete med utvecklingen av VIS, i samarbete med medlemsstaterna, på grundval av en central struktur som tar hänsyn till ett alternativ med en gemensam teknisk plattform med SIS II, med lagring av data i samma system och med åtkomst av samma slutanvändare. Detta kan innebära att om båda systemen skapades på en gemensam teknisk plattform skulle tekniska åtgärder/faciliteter för interoperativitet mellan SIS II och VIS därigenom vara möjliga. Fastän det ännu inte har bevisats att detta nya system kommer att innebära ett mervärde för EU:s yttre gränser jämfört med de nuvarande EU-systemen (SIS) står det klart att denna storskaliga, komplexa och sammanlänkade modell för databehandling kommer att allvarligt påverka enskildas integritet och kommer att kräva enorma ansträngningar från nationella och europeiska dataskyddsmyndigheter för att garantera regelrätt och ändamålsenligt skydd av individens KOM(2008) 69 slutlig, /04, 20 februari 2004.

23 rättigheter. Priset för dessa initiativ kan beskrivas enligt följande: "Att modernisera invandringspolitiken på bekostnad av en avhumanisering är effekten av en asymmetri i policyutvecklingen där kontrollen av migranter utvidgas utan motsvarande utveckling av deras rättigheter". 1 1 Alice Garside (2006), The political genesis and legal impact of proposals for the SIS II: what cost for data protection and security in the EU? (Politisk tillblivelse och rättsliga effekter av förslagen till SIS II: Vad blir kostnaden för dataskydd och säkerhet inom EU?), Sussex Migration Working Paper no

24 4. YTTRANDEN FRÅN DEN GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETEN 4.1. Tolkning av artikel 111 i Schengenkonventionen Schengens gemensamma tillsynsmyndighet mottog i juni 2006 en begäran från Österrikes dataskyddsmyndighet om att, i enlighet med artikel i Schengenkonventionen, granska eventuella svårigheter med genomförandet av artikel 111 i Schengenkonventionen och att utarbeta förslag avseende eventuella problem. Med tanke på de omständigheter som ledde fram till begäran granskade den gemensamma tillsynsmyndigheten också effekterna på genomförandet av artikel 111 av sammanfallande förfaranden. I och med tillkomsten av Schengens informationssystem utbyter de stater som är parter i konventionen särskilda registreringar om individer. I konventionen definieras skäl och villkor för dessa registreringar samt vilka åtgärder som ska vidtas. Ett av de viktigaste resultaten av denna konvention är förmodligen skyldigheten för de stater som deltar i Schengens informationssystem att reagera (direkt) på en registrering från en annan stat. Relationen mellan Schengenstaternas nationella rätt och konventionen definieras klart i artikel 104.2: "Om inte annat följer av bestämmelserna i denna konvention, ska varje avtalsslutande parts lagar gälla i fråga om de uppgifter som registreras i den nationella delen av SIS." Härmed anges att konventionens särskilda bestämmelser har företräde om den nationella rätten har andra bestämmelser. Ett exempel på sådana särskilda bestämmelser är den så kallade ägarprincipen i artikel 106.1: "Endast den rapporterande avtalsslutande parten ska vara berättigad att göra ändringar, komplettera, korrigera eller radera de uppgifter som den låtit införa." Även om personuppgifter med anknytning till registreringarna bearbetas i alla Schengenstater innebär inte detta att den bearbetande staten kan ändra uppgifter som lagts in i systemet av en annan stat. Även om den bearbetande statens nationella rätt gäller, tillåter den särskilda bestämmelsen i konventionen enbart att den stat som utfärdade registreringen ändrar eller stryker uppgifter. Den harmonisering som uppnåddes genom tillkomsten av Schengens informationssystem innefattade de registrerade personernas ställning. De registrerade personernas rättigheter specificerades, bl.a. bestämmelser som förebygger att registrerade personer ställs inför procedurmässiga hinder när de kräver sina rättigheter. Enbart det faktum att den registrerade kanske 22

25 inte har möjlighet att resa till Schengenområdet får inte medföra hinder för en begäran om rättsliga åtgärder. Konventionen tar hänsyn till detta förhållande och ålägger inte den registrerade att inleda något (rättsligt) förfarande som rör en registrering i den utfärdande staten. Det överlåts åt den registrerade att inleda ett sådant förfarande i den Schengenstat han själv föredrar. Detta innebar ett klart uttalande om förtroende för ett harmoniserat genomförande av gällande dataskyddsbestämmelser från Schengenstaternas sida. Den registrerades rättigheter definieras i artikel rättighet att få tillträde och i artikel 110 rätten att se till att felaktiga faktauppgifter korrigeras eller att olagligt lagrade uppgifter raderas. Dessa rättigheter ska utövas i enlighet med lagstiftningen i den Schengenstat där dessa rättigheter åberopas (artikel 109.1). Om uppgifter läggs in i Schengens informationssystem av en annan Schengenstat ska den staten ges tillfälle till ställningstagande innan beslut fattas. Den registrerade har vidare rätt att begära att en nationell datatillsynsman i en Schengenstat kontrollerar hans uppgifter (artikel 114.2). Om uppgifter läggs in i Schengens informationssystem av en annan Schengenstat, ska den nationella tillsynsmannen samordna sin kontroll med den nationella tillsynsmannen i den Schengenstat som är ansvarig för registreringen. Den registrerade har vidare getts rätt att vända sig till domstol eller enligt nationell lag behörig myndighet med talan om rättelse, radering, upplysningar eller gottgörelse i samband med en registrering som berör den registrerade (artikel 111.1). Genom artikel förbinder sig Schengenstaterna att inbördes verkställa slutliga beslut som avses i artikel Med tanke på systemet för att garantera den registrerades rättigheter i konventionen, och särskilt med tanke på "ägarprincipen", krävs det en mekanism enligt vilken slutliga beslut som fattats av domstolar eller myndigheter som avses i artikel verkställs, också av andra Schengenstater. Utan en sådan mekanism saknas det tillräckliga garantier för den registrerades huvudsakliga rättigheter i fråga om uppgiftsskydd enligt Schengenkonventionen, Ett av villkoren för denna konventions ikraftträdande är att den deltagande staten har antagit de nödvändiga nationella bestämmelserna för att uppnå en skyddsnivå för personuppgifter som åtminstone motsvarar den som följer av principerna i Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, och 23

26 är förenlig med Europarådets ministerkommittés rekommendation R(87)15 av den 17 september 1987 avseende reglering av användningen av personuppgifter inom den polisiära sektorn. Alla Schengenstater har genomfört den nödvändiga uppgiftsskyddslagstiftningen, men sätten för genomförandet kan förete vissa skiljaktigheter. Det finns stater där den registrerades rättigheter främst kommer till uttryck i direkt kontakt mellan den registrerade och den myndighet som ansvarar för Schengens informationssystems nationella avdelning. I andra stater spelar de nationella tillsynsmännen en viktig roll som förmedlande länk mellan myndigheten och den registrerade. Schengenkonventionen erkänner dessa skillnader i vissa av sina särskilda bestämmelser om den registrerades rättigheter (t.ex. artikel 109). När ingen bestämmelse har fastställts som kombinerar Schengenbestämmelser och nationella bestämmelser, gäller dock Schengenbestämmelsen om en särskild regel (artikel 104.2). Detta kommer att bli fallet när en åtgärd som avses i artikel tas upp i en nationell domstol eller inför behörig myndighet av en annan stat än den som ansvarar för registreringen, när det samtidigt finns ett rättsligt förfarande som rör denna registrering i den stat som ansvarar för registreringen. Inga regler finns i artikel 111 för denna situation. Med beaktande av den särskilda och grundläggande karaktär artikel 111 har finns det skäl att dra slutsatsen att artikel 111 har företräde i den beskrivna situationen. I praktiken bör inte detta vålla några problem eftersom alla Schengenstater i sina nationella förfaranden erkänner principen om hörande av alla inblandade parter. Ett förfarande som det som avses i artikel 111 ska i praktiken inte leda till ett slutligt beslut utan hörande av den stat som ansvarar för registreringen. Förekomsten av ett annat rättsligt förfarande kommer säkerligen att beaktas av den domstol eller myndighet som avses i artikel 111. När denna information inte har ställts till förfogande, eller är tillgänglig men inte har lett till något annat beslut, gör artikel 111 genom sin särskilda karaktär att Schengenstaterna tvingas verkställa detta slutliga beslut. Vidare bör noteras att i fall där ett sådant beslut leder till att Schengenregistreringen raderas, överlåts det åt den rapporterande staten att lägga in en nationell registrering i sina nationella system. Ett liknande fall återfinns i Schengenkonventionen artikel 25: om ett uppehållstillstånd av en Schengenstat beviljas en utlänning för vilken en registrering har utfärdats för att han ska kunna vägras inresa, bör den stat som utfärdar registreringen dra tillbaka 24

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning 1. Eurodac bakgrund Eurodac är ett informationssystem som har inrättats för att identifiera vilken medlemsstat

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension *

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * P5_TA(2002)0148 Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * Förslag till rådets beslut om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension (12175/1/2001

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69. Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen - en färdplan" Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69. Kommissionens meddelande Att återvända till Schengen - en färdplan Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen - en färdplan" Justitiedepartementet 2016-04-08 Dokumentbeteckning KOM(2016) 120 Meddelande från kommissionen till

Läs mer

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete. (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete. (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 januari 2013 Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2011 KOM(2011) 148 slutlig 2008/0062 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) Europeiska unionens råd Generalsekretariatet Bryssel den 27 september 2017 CM 4232/17 OJ CONS JAI COMIX MEDDELANDE KALLELSE OCH PRELIMINÄR DAGORDNING Kontakt: Christine ROGER dgd.jai-oj-crp-conseil@consilium.europa.eu

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

9914/16 mh/ab 1 DG D 1 A

9914/16 mh/ab 1 DG D 1 A Europeiska unionens råd Bryssel den 6 juni 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0312 (NLE) 9914/16 SCH-EVAL 96 SIRIS 97 COMIX 432 LÄGESRAPPORT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

15378/16 ADD 1 adj/lym/np 1 GIP 1B

15378/16 ADD 1 adj/lym/np 1 GIP 1B Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2016 (OR. en) 15378/16 ADD 1 PV/CONS 67 JAI 1072 COMIX 814 UTKAST TILL PROTOKOLL Ärende: 3508:e mötet i Europeiska unionens råd (rättsliga och inrikes frågor)

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. 2016:54 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016. Utvidgning av och

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM53. Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM53. Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar Justitiedepartementet 2017-01-12 Dokumentbeteckning KOM (2016) 790 COMMUNICATION FROM

Läs mer

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

Blankett 8A Standardavtalsklausuler

Blankett 8A Standardavtalsklausuler Blankett 8A Standardavtalsklausuler STANDARDAVTALSKLAUSULER i enlighet med artikel 26 punkt 2 i direktivet 95/46/EG för överföring av personuppgifter till tredje land som inte säkerställer adekvat skyddsnivå

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:159

Regeringens proposition 2010/11:159 Regeringens proposition 2010/11:159 Liechtensteins associering till Schengenregelverket Prop. 2010/11:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2011 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

PE-CONS 55/1/16 REV 1 SV

PE-CONS 55/1/16 REV 1 SV EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Strasbourg den 15 mars 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

2. Bedömning 2 (7) 2.1. Bakgrund Registrering av spärr

2. Bedömning 2 (7) 2.1. Bakgrund Registrering av spärr 2 (7) 2. Bedömning 2.1. Bakgrund Schengenavtalet innebär att personkontrollerna har tagits bort mellan de länder som deltar i samarbetet och att människor därför kan röra sig fritt inom hela Schengenområdet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM64. Dataskyddsförordning för EU:s institutioner. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM64. Dataskyddsförordning för EU:s institutioner. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Dataskyddsförordning för EU:s institutioner Justitiedepartementet 2017-02-13 Dokumentbeteckning KOM(2017) 8 Proposal for a regulation of the European Parliament and of

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor 1 [8701] Det protokoll om ömsesidigt

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 COM(2014) 604 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om hjälp till de nationella myndigheterna med att bekämpa missbruk av rätten

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.11.2003 KOM(2003) 664 slutlig 2003/0258 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om skyldighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

Till stora utskottet. FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd

Till stora utskottet. FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd Statsrådets skrivelse med anledning av förslagen till rådets beslut samt till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 27.6.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0238/2012, ingiven av Sven D. Adler, tysk medborgare, om införande av yrket landskapsarkitekt

Läs mer

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism EUROPEISKA UNIONEN ~FAKTABLAD~ EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism 6 februari 2008 Det var efter terroristattackerna

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 7309-13 1 KLAGANDE Polismyndigheten i Skåne Gränspolisenheten 205 90 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen,

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA GEMENSAM FÖRKLARING OM SAMTIDIG UTVIDGNING AV EUROPEISKA UNIONEN OCH EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET De avtalsslutande parterna

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

13132/16 aw/gw 1 DG D 1 A

13132/16 aw/gw 1 DG D 1 A Europeiska unionens råd Bryssel den 13 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0235 (NLE) 13132/16 SCH-EVAL 173 FRONT 379 COMIX 660 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den:

Läs mer

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS 1. Klagandens namn (efternamn och förnamn): 2. Eventuellt företrädd av: 3. Nationalitet: 4. Adress eller säte 2 : 5.

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 PRELIMINÄR DAGORDNING Ärende: 3433:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD (rättsliga och inrikes frågor) Datum:

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.5.2007 KOM(2007) 249 slutlig 2007/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 2012/0278(COD) 3.4.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2009/0136(COD) 2.3.2010 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor över

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:24 Målnummer: UM6068-14 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-24 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Vid överklagande av ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen

Läs mer