ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

2 Innehåll Nilörngruppen AB 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 213 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning för koncernen 13 Balansräkning för koncernen 15 Kassaflödet för koncernen 2 Noter 4 Styrelsen 4 Ledningen 41 Revisionsberättelse 42 Årsstämma 43 Adresser Samtliga produkter är hämtade ur Nilörns kollektion Kort om Nilörngruppen Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder framförallt inom mode och konfektionsindustrin. Nilörn strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser plus ett logistiksystem som garanterar pålitliga och korta leveranstider. Nilörngruppen är en av Europas ledande aktörer med en omsättning om 383 MSEK. Nilörn levererar över 1 miljard etiketter per år, av olika storlek och typ. Nilörngruppen finns representerat med dotterbolag i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Bangladesh, Kina samt Pakistan (etablerat 214). Nilörn tillämpar mottot maximal kundtillfredsställelse. Hela företagsstrukturen bygger på detta centrala tema, som ligger till grund för all verksamhet inom Nilörngruppen, från design till tillverkning, försäljning, logistik och service. 2 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 3

3 År 213 i korthet VD har ordet År 213 i korthet Nettoomsättningen ökade till 383 MSEK (33), varav valutan påverkade negativt med 15 MSEK. Resultat före skatt uppgick till 44 MSEK (33) Resultat per aktie uppgick till 12,14 SEK (9,47) Cirka 8 procent av Nilörnkoncernens omsättning sker utanför Norden och då merparten i Asien. Det innebär ett stort beroende av den svenska kronans utveckling, framförallt vad gäller omsättningen, då siffrorna konsolideras i SEK. Produktion av Care Labels (tryckeriverksamhet) har satts upp i Shanghai. Stark resultatutveckling i Nilorn UK Ltd, Nilorn Portugal Lda och Nilorn Germany GmbH. Etablering av bolag har påbörjats i Pakistan. Positivt resultat i samtliga operativa Nilörnbolag. Styrelsen föreslår utdelning om 12 (9) kronor per aktie. Nettoomsättning Plattform för fortsatt tillväxt Borås De senaste årens positiva utveckling är ett resultat av en målmedveten strategi där försäljningsarbetet har prioriterats. Ambitionen har varit att Nilörngruppen i siffror N ilörn skall erbjuda ett bredare koncept med fler produkter till våra största Claes af Wetterstedt 6 kunder. Vi har också arbetat med att förbättra våra interna processer och VD Nilörngruppen AB Nettoomsättning, MSEK rutiner i syfte att förkorta utvecklings och ledtider för våra kunder Rörelseresultat, MSEK Under året har den egna produktionsverksamheten för textiltryckta 4 Resultat före skatt, MSEK etiketter i Hong Kong vidareutvecklats för att kapa ledtider och säkerställa en än högre servicenivå. Vi ser redan positiva effekter och kommer Periodens resultat, MSEK Resultat per 3 aktie, SEK 5 12,14 9,47 13,71 14,54 6,88 2 fortsätta att utveckla denna verksamhet under 214. Vi har också startat Räntabilitet på sysselsatt kapital, % upp en egen produktion i Shanghai för att även här korta ledtider och öka Räntabilitet 25 på eget kapital, % Soliditet, % service graden. Nilörn har också påbörjat etablering av kontor med lager Antal anställda och distribution i Karachi för att möta den ökade efterfrågan i Pakistan från våra kunder NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING MSEK Rörelseresultat MSEK Bästa aktieägare, kund och medarbetare, Textil och modebranschen har under det gångna året varit fortsatt instabil och osäker i merparten av de länder där Nilörn opererar. Med hänsyn till dettta är jag riktigt nöjd med Nilörns utveckling. Vi uppvisar en positiv tillväxt på våra huvudmarknader, vilket bekräftar att de strategiska åtgärder som vidtogs för några år sedan var riktiga. Omsättningen ökade med hela 16% eller 52 MSEK och innebär att vår totala omsättning under året uppgick till 383 MSEK, vilket är nytt omsättningsrekord. Vi lyckades dessutom med att leverera ett operativt resultat om 44 MSEK, vilket är det näst bästa någonsin. Under året har Nilörn expanderat i England och Tyskland, där vi har börjat arbeta med ytterligare flertalet starka varumärken och kedjeföretag. Det är min förhoppning att vi även framöver kommer fortsätta växa på dessa stora marknader. Den centrala logistikenhet som etablerades i Tyskland under 212 har utvecklats ytterligare. Under 214 planerar vi att etablera ett printcenter för att skapa förutsättningar för ytterligare förbättrad service och kortare leveranstider mot våra kunder. Även verksamheterna i Hong Kong och Shanghai uppvisar en positiv utveckling med ca 65% av koncernens omsättning som genereras i och med att leverans sker direkt till våra kunders leverantörer och tillverkare. Intresset vi möter från etablerade varumärkesägare och kedjeföretag på olika marknader i Europa visar tydligt styrkan med vårt erbjudande. Internationella utvecklingen Vårt mål framåt är att stärka relationen till kunderna ytterligare samt ge ett större mervärde. För att lyckas med det ska Nilörn bli än vassare inom design och produktutveckling, vi skall fortsätta den internationella expansionen samt förstärka säljorganisationen ytterligare. Målet är att erbjuda ett starkt totalkoncept med en hög servicenivå i syfte att ge våra kunder en enkel och kostnadseffektiv lösning. Marknadsledande i Europa Nilörns konkurrenskraft ligger framförallt inom två områden, dels kreativt kunnande inom branding och design av etiketter, förpackningar, accessoarer, dels logistiska lösningar för att säkerställa leveranstider på en marknad där våra kunder kräver en allt högre servicenivå. Jag ser flera tecken på spännande möjligheter för Nilörn framöver. Intresset vi möter från etablerade varumärkesägare och kedjeföretag på olika marknader i Europa visar tydligt styrkan med vårt erbjudande. Detta skall vi naturligtvis utnyttja för att skapa intressanta affärer med rätt kunder framöver. Med rätt kunder menar jag kunder som är krävande, men som också ser ett betydande mervärde i att arbeta med oss till förmån för andra leverantörer som inte kan erbjuda den kvalitet, tillförlitlighet och bredd i sitt erbjudande som Nilörn kan. Vår vision att Nilörn skall bli det ledande etikett- och brandingföretaget i Europa är något jag tillsammans med organisationen kommer att fortsätta arbeta hårt för att uppnå under de kommande åren. Trenden är fortsatt att kunder, oavsett prisnivå på varumärke och produkter, lägger mer omsorg i sina etiketter och brandingkoncept. Vikten av att profilera och ha en genomtänkt och väl utvecklad varumärkesstrategi kommer att vara mycket betydelsefullt i den allt större konkurrens som råder på den internationella marknaden. Nilörn har en mycket kompetent och passionerad grupp av medarbetare inom såväl inom bolaget som hos de partnerföretag vi samarbetar med; de brinner för sin uppgift och arbetar hårt med att leverera marknadens starkaste koncept och servicenivå. Detta kommer garanterat fortsatt att vara Nilörns största tillgång och en stor anledning till att vi har goda förutsättningar att upprätthålla en tätposition inom etiketter och branding i Europa under de kommande åren. Jag är relativt optimistisk inför 214, då vi har vidtagit åtgärder som jag är övertygad kommer att skapa tillväxt och attrahera nya kunder. Även om vi står inför utmaningar så har Nilörn ett av marknadens starkaste erbjudande, med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och god lönsamhet framöver. 5

4 Flerårsöversikt Definitioner /Nilörngruppens Aktie Flerårsöversikt Nilörngruppens utveckling i sammandrag Definitioner Eget kapital per aktie. Eget kapital dividerat med antalet aktier. Rörelsemarginal. Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning. Belopp i MSEK Resultaträkning Nettoomsättning Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Resultat hänförligt till moderföretagets ägare Balansräkning Anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Minoritetens intresse Totalt eget kapital Långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Totala skulder och eget kapital Belopp i MSEK Nyckeltal och annan information Omsättningstillväxt, % Rörelsemarginal, % Vinstmarginal, % Sysselsatt kapital Genomsnittligt sysselsatt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Genomsnittligt eget kapital Räntabilitet på eget kapital, % Soliditet, % Räntebärande nettoskuld Nettoskuldsättningsgrad, ggr Medelantal anställda Omsättning per medeltal anställda Genomsnittligt eget kapital. Eget kapital vid årets början plus eget kapital vid årets slut dividerat med två. Kassaflöde per aktie. Kassaflöde från den löpande verksamheten d ividerat med antalet aktier. Räntebärande nettoskuld. Räntebärande skulder minus likvida medel och räntebärande fordringar. Nettoskuldsättningsgrad. Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital. Räntabilitet på eget kapital. Årets resultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital. Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Nilörngruppens aktie 213 Aktien Nilörngruppens B-aktie är sedan den 1 juli 29 avnoterad från OMX Nordiska börs Stockholm. Röstvärdet är tio röster per A-aktie och en röst per B-aktie. Ägarstruktur Vid utgången av 213 hade Nilörngruppen 15 aktieägare (13). De tio största ägarna vid årets slut ägde 98,4 procent av aktierna. Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital. Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. Genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital vid årets början plus sysselsatt kapital vid årets slut dividerat med två. Resultat per aktie. Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt av antalet aktier. Vinstmarginal. Resultat före skatt i procent av årets nettoomsättning. Utdelning Styrelsen föreslår stämman att en utdelning om 12 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 213 (9, kr per aktie 212). Belopp i SEK Data per aktie Antal aktier, tusental Resultat Utdelning 12* Eget kapital * Föreslagen utdelning De 1 största aktieägarna per den 31 december 213 Ägare Antal aktier Andel, % A-aktier B-aktier Röster Kapital Traction genom dotterbolag Investor AB genom dotterbolaget Duba AB Claes af Wetterstedt (CEO Nilörngruppen) Unionen Bilbros AB Krister Magnusson (CFO Nilörngruppen) Wallenberg Wallenberg JR Jacob GCE Advokatbyrå AB Traction Konsult AB s Pensionsstiftelse Summa Övriga Totalt NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 7

5 Historik Förvaltningsberättelse Historik 197-talet Nilörngruppens ursprung är en designbyrå som Claes-Göran Nilsson s tartar i Borås i början av 197-talet. Verksamheten utvecklas till att även ansvara för produktion av etiketter, vilken läggs ut på tillverkare i Europa. 198-talet Nilörngruppen ser möjligheter att effektivisera framtagningen av etiketter och att expandera. Det första tillverkande bolaget, Borås Etikettväveri, förvärvas liksom Försäljnings AB Nordiska Bandväveriet, Screentryckeriet Dekoratören och Menda i Danmark. I slutet av decenniet förvärvas Svenska Bandfabriken, Bohus Textilkonst och Nordisk Heliotextil. 199-talet För att säkerställa den internationella expansionen, riktas 199 en n yemission till externa finansiärer. Samma år förvärvas Nordens s törsta textil tryckeri, K Björn Eriksen i Danmark, och 1992 tillkommer Bally L abels i Schweiz. S hamrock-ruga i Belgien och Dalle Caen i Frankrike f örvärvas läggs Arko Etiketten i Tyskland till och N ilörngruppen n oteras på S tockholmsbörsen. År 1999 f örvärvas S torbritanniens l edande e tikettillverkare, H.H. Calmon & Co Ltd, som också har verksamhet i P ortugal och Hongkong, Indien och Dominikanska Republiken. Samma år köps 2 procent i tyska etikettillverkaren Gustav König Etiketten. 2-talet Belgiens största etikettillverkare, Nominette, förvärvas 21. Samma år startas Nilorn East Asia Ltd i Hongkong. År 24 avgick Claes-Göran Nilsson, Nilörngruppens grundare, som styrelseordförande och lämnade alla sina uppdrag för koncernen. Nilörn ändrade sin strategi att gå från att vara en etikettillverkare till att vara ett företag med ökat fokus på design och rationella logistiklösningar. Partneravtal slöts med produktionsenheter i Kina, Bangladesh, Indien, Turkiet och Tunisien. År 25 lades den svenska produktionsenheten av vävda etiketter, Borås Etikettväveri, ner och delar av produktionen flyttades till Nilörngruppens produktionsenhet i Portugal. År 26 fortsatte omstruktureringen av produktionsverksamheten där tillverkningen av vävda etiketter flyttades från England och Tyskland till framförallt Portugal. År 27 lades den Belgiska produktionen av vävda etiketter ner. F örvärv skedde av den tidigare partnern i Turkiet, Hazer Etiket som namnändrades till Nilorn Turkey. År 28 avvecklades produktionen i Nilorn Turkey för att koncentrera sin verksamhet till inköp och försäljning. År 29 tillträdde Claes af Wetterstedt som VD och koncernchef. Traction som varit aktieägare sedan 25, ökade sitt innehav till 65% av aktierna och Nilörngruppen AB avnoterades den 3 juni från Stockholmsbörsen. I samband med stämman tillrädde en ny styrelse förutom Petter Stillström som tog över ordförandeposten. 29 blev koncernens resultat det bästa i Nilörns historia. 21-talet År 21 etableras dotterbolag i Bangladesh och Kina (Shanghai). Logistiken i Europa har effektiviserats genom etablering av centrallager för den Tyska och Belgiska verksamheten. 21 blev koncernens resultat återigen det bästa i Nilörns historia. År 212 flyttade Nilörn AB merparten av sitt lager ifrån Sverige till centrallagret i Tyskland för att effektivisera verksamheten ytterliga re. Ko ncernen har satt upp produktion av Care Labels (textil tryckeriverksamhet) i Hong Kong. Detta var också det första året någonsin som samtliga operativa bolag inom koncernen redovisade ett positivt resultat. År 213 var ytterligare ett år där samtliga operativa bolag inom koncernen redovisade ett positivt resultat. De marknadssatsningarna som gjorts i Tyskand och England har gett positiv effekt med ökade marknadsandelar. Produktion av Care Labels sattes upp i Shanghai och etablering av Nilorn Pakistan Ltd har påbörjats Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Nilörngruppen AB (publ) org.nr , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Ägarstyrning Nilörngruppen AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Borås och följer svensk aktiebolagslag. Aktieägare Årsstämman ger aktieägarna en möjlighet att ställa frågor direkt till styrelse ordföranden, styrelsen och VD. Inbjudan till årsstämman 214, som hålls i Stockholm den 5 maj, kommer att annonseras i rikstäckande dagstidningar senast fyra veckor före detta datum. Företaget besvarar löpande under året förfrågningar från aktieägare. Offentliggjorda handlingar och pressmeddelanden under 213 finns tillgängliga på bolagets hemsida Ägarstruktur Företagets aktiekapital bestod den 31 december 213 av 24. a ktier av serie A och aktier av serie B. Varje aktie av serie A m otsvarar tio röster och varje aktie av serie B en röst. Det fanns totalt 15 stycken aktieägare i Nilörngruppen AB 31 d ecember 213. Största ägare var AB Traction genom dotterbolag, som innehade 68 procent av kapitalet och 59 procent av rösterna. Övriga aktieägare med över tio procent av röstetalet är Duba AB, som innehar 14 procent av kapitalet och 3 procent av rösterna. Verksamheten Nilörngruppen AB är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av e tiketter, förpackningar och accessoarer till kunder framförallt inom mode och k onfektionsindustrin. Nilörn strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser plus ett logistiksystem som garanterar pålitliga och korta leveranstider. Nilörngruppen är en av Europas ledande aktörer med en o msättning om 383 MSEK. Nilörn levererar över 1 miljard etiketter per år av o lika s torlek och typ. Nilörngruppen finns representerat med d otterbolag i S verige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Portugal, Nettoomsättning och resultat MSEK MSEK H ongkong, Indien, Turkiet, Bangladesh, Kina samt nu även i Pakistan. Nilörn tillämpar mottot maximal kundtillfredsställelse. Hela företagsstrukturen bygger på detta centrala tema, som ligger till grund för all verksamhet inom Nilörngruppen, från design till tillverkning, försäljning, logistik och service. Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade till 383 MSEK (33), varav valutan påverkade negativt med 15 MSEK. Under året ökade den externa omsättningen, omräknat till SEK för respektive år, i Asien med 17 procent, i övriga Europa med 22 procent och oförändrat i Norden. Orsaken till den lägre omsättningen i Norden är att fler av de Nordiska kundernas leveranser sker i från Asien. Resultat Rörelseresultatet uppgick till 43,7 MSEK (33,1) och resultat före skatt till 44, MSEK (33,). Resultatet efter skatt uppgick till 34,6 MSEK (25,). Råvaror och handelsvaror i förhållandet till omsättningen uppgick 51 (49) procent. Övriga externa kostnader uppgick till 15 (17) procent av omsättningen och personalkostnader till 22 (24) procent. Skatten uppgick till 9,4 MSEK (8,), vilket motsvarar en skattesats om 21 (24) procent. Kapitalbindning Kapitalbindning i varulager ökade med 6 MSEK (2) till 54 MSEK (48) och kundfordringar ökade med 3 MSEK (5) till 48 MSEK (45). En stor del av Nilörns verksamhet är baserad i Asien där både kundfordringar och varulager bokförs i Hong Kong dollar (HKD), vilket innebär att valutakursutvecklingen får stor påverkan på kapitalbindningen vid omräkning till SEK. Tillgångarna är dock finansierade i lokal valuta, vilket innebär marginell resultatpåverkan. Rörelsemarginal % MSEK MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING Rörelseresultat Resultat före skatt 9

6 15 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38 MSEK (29). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3 MSEK (-1). Den räntebärande nettotillgången uppgick vid årets utgång till 28 MSEK (28). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 38 MSEK (3). Därtill kommer outnyttjade, redan beviljade bankkrediter på 31 MSEK (31). Eget kapital uppgick till 95 MSEK (86) vid årets slut. Förändringen består av periodens resultat 35 MSEK (25), utdelning om 26 MSEK (34) samt omräkningsdifferenser om MSEK (-3). Soliditeten uppgick vid årets slut till 56 procent (56). Rapportering av segment s segmenstindelning utgörs av de geografiska områdena. Tabell för omsättning och rörelseresultat redovisas under not 3. Som framgår har Asien fortsatt stor betydelse både vad gäller omsättning och resultat. Detta är en funktion av att fler kunder har sin produktion i Asien och att Nilörn bygger upp lokala logistikcentra. Personal Medelantalet anställda i koncernen vid utgången av året var 268 (246) varav 133 (128) kvinnor. Ökningen är framför allt hänförligt till expansionen i Hong Kong samt Kina. Av antalet anställda är 113 (99) verksamma inom produktion och lager. Väsentliga händelser Produktion av Care Labels (tryckeriverksamhet) har satts upp i Shanghai. 213 var det andra året i följd där samtliga operativa bolag inom koncernen redovisade ett positivt resultat. De marknadssatsningar som gjorts gav en positiv effekt under 213 med stark tillväxt och resultatutveckling i Nilorn UK Ltd, Nilorn P ortugal Lda och Nilorn Germany GmbH. Etablering av bolag i Pakistan har påbörjats. Närstående transaktioner Transaktioner med närstående framgår av not 1 och not 7. Forskning och utveckling Kostnader för forskning och utveckling understeg en procent av nettoomsättningen för 213 (< 1 procent) och ingen aktivering av FoU-utgifter har skett. Risker och osäkerhetsfaktorer Nilörngruppen är beroende av konjunkturutvecklingen på de enskilda marknader där bolaget bedriver verksamhet liksom av världsekonomins utveckling i stort. Politiska beslut, såsom införande av kvoter och tullar, kan också påverka företagets utveckling, åtminstone på kort sikt. Nilörngruppen anlitar externa leverantörer, företrädesvis i Fjärran Östern, vilket innebär att prisförändringar av frakter, råvaror, löner etc kan påverka bolagets ekonomiska utveckling. Däremot har N ilörngruppen byggt upp ett brett leverantörsnät och bedömer inte att det föreligger någon väsentlig risk avseende försörjning av produkter. I och med den internationella verksamheten påverkas koncernen också av valutans utveckling, detta gäller framförallt vid omräkning av omsättning och resultat till Svenska kronor som är koncernens basvaluta. Intäkter och kostnader är däremot relativt väl balanserat inom respektive valuta. Finansiella risker Nilörngruppen är utsatt för riskexponeringar relaterade till finansiella instrument såsom likvida medel, kundfordringar, leverantörsskulder och lån. Risker relaterade till dessa instrument är främst: Ränterisker avseende likvida medel och upplåning Finansieringsrisker avseende koncernens kapitalbehov Valutarisker avseende resultat och nettoinvesteringar i utländska dotterbolag Risker avseende priser på råvaror som påverkar kostnaden för tillverkade produkter Kreditrisker hänförliga till finansiella och kommersiella aktiviteter. Hanteringen och övervakningen av de finansiella riskerna är centraliserad till huvudkontorets ekonomi- och finansavdelning i Borås. Där b evakas k ontinuerligt marknadsutvecklingen av räntor och valutor, och a vdelningen agerar i enlighet med av styrelsen fastställd finanspolicy. Se även b eskrivning av de olika riskerna i not 2. Miljöansvar Nilörngruppens miljöpolicy har ett brett perspektiv på miljöarbetet såväl inom bolaget som hos underleverantörer och är utgångspunkt för hur miljöansvaret fördelas och hur miljöarbetet organiseras och bedrivs. Nilörngruppens VD och koncernchef är ytterst ansvarig för miljöarbetet och målet är att samtliga medarbetare och leverantörer ska arbeta enligt och följa Nilörngruppens miljöpolicy. s utsikter 214 Utvecklingen inom detaljhandeln är fortsatt osäker, vilket gör det svårt att förutse utvecklingen framför allt inom Norden där Nilörn är marknadsledande. Nilörns vision är: Att bli Europas ledande etikett- och brandingföretag och för att nå dit krävs ytterligare strukturåtgärder i övriga Europa. Säljorganisationerna har stärkts i ett flertal länder och kommer att stärkas ytterligare. Tempot i förändringsarbetet är beroende av konjunktur och resultatutvecklingen. Nilörn kommer att fortsätta öka produktionen av Care labels och etablera produktion i Bangladesh. Etableringen i Pakistan kommer färdigställas under första kvartalet. Händelser efter balansdagen och investeringsåtaganden Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen och heller inga v äsentliga investeringsåtaganden föreligger. s verksamhet s verksamhet består till största delen av att sköta koncerngemensamma funktioner såsom branding och design, produktutveckling, ekonomi, administration, information och IT. Medelantalet anställda uppgick vid periodens slut till 16 personer (15). Utdelning från dotterbolag har under året erhållits med 39 MSEK (5). Nettoomsättningen för perioden januari - december uppgick till 11 MSEK (1). Rörelseresultatet uppgick till -8 MSEK (-5) och resultatet efter finansnetto 3 MSEK (3). Sysselsatt kapital Soliditet Förslag till vinstdisposition (TSEK) Bolagets årsredovisning kommer att framläggas för fastställande vid årsstämman den 5 maj 214. MSEK % 5 5 MSEK % MSEK % 5 5 MSEK % Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget: Genomsnittligt sysselsatt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital Eget kapital Soliditet Balanserat resultat Utdelning Årets resultat Utdelningsbara medel Av styrelsen föreslagen utdelning uppgår till 34,2 Mkr, motsvarande 12 (9) kronor per aktie. s egna kapital hänförligt till m oderbolagets 6 aktieägare uppgår den 31 december 213 till 94,9 Mkr och fritt eget kapital i moderbolaget var 72,7 Mkr. Med hänsyn till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom 4 är det styrelsens b edömning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på s torleken av b olagets och koncernens egna kapital liksom på 2bolagets och k oncernens k onsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Genomsnittligt sysselsatt kapital Räntabilitet Vad beträffar på sysselsatt koncernens kapital och moderbolagets resultat och ställning i ö vrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 27 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer Eget kapital Soliditet NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

7 Resultaträkning för koncernen Belopp i TSEK Not 1,2 Nettoomsättning 3, Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Råvaror förnödenheter och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Resultat från andelar i koncernföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Hänförligt till: Moderföretagets ägare Genomsnittligt antal aktier i tusental Genomsnittligt antal aktier i tusental efter utspädning Resultat per aktie, SEK Resultat per aktie, SEK efter utspädning Utdelning per aktie, SEK (för år 213 styrelsens förslag) Rapport över totalresultatet för koncernen Belopp i TSEK Årets resultat Övrigt totalresultat som kan omföras till årets resultat Omräkningsdifferenser Totalresultat för perioden Periodens totalresultat hänförligt till: Moderföretagets ägare Balansräkning för koncernen Belopp i TSEK Not TILLGÅNGAR 1, 2 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Aktuella skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Derivatinstrument Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2 Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Övriga ej räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga ej räntebärande skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

8 Förändringar i koncernens eget kapital Aktie- Övrigt Reserver Balanserat Summa Totalt eget kapital tillskjutet resultat inkl. kapital Belopp i TSEK kapital årets resultat EGET KAPITAL Årets omräkningsdifferenser Årets resultat Nedsättning av aktiekapital Nyemission Utdelning EGET KAPITAL Årets omräkningsdifferenser Årets resultat Utdelning EGET KAPITAL Klassificering av eget kapital Aktiekapital I posten aktiekapital ingår det registrerade aktiekapitalet för moderbolaget. Aktiekapitalet utgörs av 24. st. A-aktier (kvotvärde 1 kr) och st. B-aktier (kvotvärde 1 kr ). Någon förändring i antalet aktier eller fördelning mellan A och B-aktier har inte skett under året. Övrigt tillskjutet kapital De transaktioner som förekommit är emission till överkurs. Beloppet som ingår i Övrigt tillskjutet kapital motsvaras således till sin helhet av erhållet kapital utöver nominellt belopp av emissionen. Reserver Reserver består till sin helhet av omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska dotterbolag i enlighet med IAS 21. Kassaflödesanalys för koncernen Belopp i TSEK Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar/nedskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förändring långfristig fordran Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering / upptagna lån Nyemission - 21 Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Balanserat resultat Balanserat resultat motsvaras av de ackumulerade vinster och förluster som genererats totalt i koncernen med avdrag för utbetalade utdelningar. *Med likvida medel avses banktillgodohavanden samt kortfritstiga placeringar med löptid understigande tre månader. Kapitalhantering s egna kapital, vilket i sin helhet är hänförligt till moderföretagets ägare, uppgick vid årets slut till TSEK (86.46). N ilörngruppens finansiella strategi är att skapa betryggande finansiella förutsättningar för koncernens drift och utveckling. Vid utgången av 213 uppgick r äntabiliteten på eget kapital till 38,2 procent (27,) och soliditeten till 55,5 procent (55,8). Styrelsen föreslår att till utdelning disponera 12 kr per aktie totalt TSEK för år NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

9 Resultaträkning för moderbolaget Belopp i TSEK Not 1, 2 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Råvaror förnödenheter och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar 9, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Årets resultat sammanfaller med årets totalresultat. Balansräkning för moderbolaget Belopp i TSEK Not TILLGÅNGAR 1, 2 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar - 6 Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Derivatinstrument Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (24. A-aktier kvotvärde SEK 1 och B-aktier kvotvärde SEK 1) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga ej räntebärande skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

10 Förändringar i moderbolagets eget kapital Aktie- Fritt eget Totalt eget Belopp i TSEK kapital kapital kapital EGET KAPITAL Årets resultat Nedsättning av aktiekapital Nyemission Utdelning EGET KAPITAL Årets resultat Utdelning EGET KAPITAL Årets resultat sammanfaller med årets totalresultat. Kassaflödesanalys för moderbolaget Belopp i TSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar/nedskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Kundfordringar 6 7 Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Tillskott till koncernföretag -3 - Förändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållen utdelning Koncernbidrag, netto av lämnade och erhållna Nyemission - 21 Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut *Med likvida medel avses banktillgodohavanden samt kortfritstiga placeringar med löptid understigande tre månader. 18 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

11 Noter Noter Noter Forts. av Not 1 Innehåll Not Sida 1 Redovisningsprinciper 2 2 Finansiella risker och riskhantering 24 3 Rapportering över geografiska områden 25 4 Inköp och försäljning inom koncernen 26 5 Övriga rörelseintäkter 26 6 Övriga rörelsekostnader 26 7 Anställda, löner och andra ersättningar 26 8 Skatt 28 9 Immateriella anläggningstillgångar 3 1 Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Långfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Varulager Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Räntebärande skulder Långfristiga avsättningar 35 2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ställda säkerheter Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser Obeskattade reserver Bokslutsdispositioner Leasing Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Revisionsarvoden Resultat från andelar i koncernföretag 38 3 Derivatinstrument 39 1) Redovisningsprinciper Koncernredovisningen för Nilörngruppen AB för det räkenskapsår som slutar den 31 december 213 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering den 2 april 214 och kommer att föreläggas årsstämman 214 för fastställande. är ett svenskt aktiebolag (publ.), med säte i Borås, Sverige. Tillämpade regelverk Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International F inancial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International A ccounting S tandards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee såsom de har g odkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för fi nansiell rapportering (RFR): RFR 1 Kompletterande r edovisningsregler för k oncerner tillämpats vilken innebär att vissa kompletterande u pplysningar lämnas i koncernredovisningen. De redovisningsprinciper som p resenteras i nedanstående beskrivning har tillämpats konsekvent för samtliga p erioder som redovisas i koncernredovisningen. Principerna har vidare t illämpats konsekvent inom företagsgruppen. Koncernredovisningen baseras h uvudsakligen på anskaffningsvärden förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkliga värden. De finansiella rapporterna upprättas i svenska kronor som utgör Nilörngruppens funktionella valuta likaväl som rapporteringsvaluta. Att upprätta finansiella rapporter i enlighet med IFRS kräver att f öretagsledningen gör bedömningar, uppskattningar och a ntaganden. K ritiska uppskattningar och bedömningar grundar sig oftast på h istorisk e rfarenhet och på framtida förväntade händelser. Upplysningar om o mråden där tillämpade uppskattningar och bedömningar inkluderar o säkerhet återfinns i not 2. Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar, kortfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader efter balansdagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Eftersom Nilörngruppen AB är ett bolag inom EU tillämpas bara av EU godkända IFRS. Även tillkommande i nformation i enlighet med Rådet för finansiell rapportering RFR 1 har beaktats. Aktieägartillskott redovisas direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras som aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter har inneburit att Nilörngruppen i Övrigt totalresultat särredovisar poster som kan respektive inte kan komma att omföras till årets resultat. Nilörngruppen har endast en mindre andel förmånsbestämda pensionsplaner och den ändrade IAS 19 Ersättningar till anställda har inte inneburit nåogn effekt på de finansiella rapporterna. Nya IFRS har inte haft effekt på de finansiella rapporterna för 213. Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av de finansiella rapporterna. Följande nyheter kommer att påverka Nilörns rapportering, men i begränsad omfattning: IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering, kvittningsregler och IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag. Övriga ändringar beräknas inte få någon effekt på Nilrngruppens finansiella rapporter. s årsredovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av RFR 2. I enlighet med denna rekommendation ska moderföretaget upprätta sina rapporter i enlighet med IFRS utfärdade av IASB samt tolkningar (IFRIC) som är antagna av EU i den mån dessa inte strider mot årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på alla perioder om inget annat framgår. I Sverige är koncernbidrag avdragsgilla till skillnad från aktieägartillskott. Koncernbidrag redovisas så att de huvudsak återspeglar t ransaktionsens ekonomiska innebörd. Koncernbidrag som har samma syfte som aktieägartillskott aktiveras som investering i dotterföretag i balansräkningen med förbehåll för prövning av nedskrivningsbehovet. Bolaget har dock valt att t illämpa den undantagsregel som finns, vilket innebär att koncernbidrag r edovisas som bokslutsdisposition. Det innebär att erhållna och lämnade koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. M oderbolaget redovisar samtliga innehav i koncernföretag till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuell ackumulerad nedskrivning. I moderbolagets bokslut redovisas på grund av sambandet mellan redovisningen och beskattningen den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av obeskattade reserverna. Grunder för konsolidering Koncernredovisningen omfattar Nilörngruppen AB och dess dotterföretag. De finansiella rapporterna för moderföretaget och dotterföretagen som tas in i koncernredovisningen avser samma period och är upprättade enligt de redovisningsprinciper som gäller för koncernen. Alla koncerninterna mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster eller förluster som u ppkommer i transaktioner mellan företag som omfattas av koncernredovisningen elimineras i sin helhet. Ett dotterföretag tas med i koncernredovisningen från förvärvstidpunkten, vilken är den dag då moderföretaget får ett bestämmande inflytande, och ingår i koncernredovisningen fram till den dag det bestämmande inflytandet upphör. Dotterföretag är intagna i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. Den innebär bland annat att a nskaffningsvärdet fördelas på förvärvade tillgångar, övertagna åtaganden och skulder vid förvärvstidpunkten på basis av dessa verkliga värden. s egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvstid punkten. Utländska dotterföretag redovisar ställning och resultat till moderbolaget i sin valuta. Omräkning sker sedan till SEK enligt dagskursmetoden, vilket innebär att balansräkningen omräknas till balansdagens kurs och resultaträkningen till genomsnittskursen för räkenskapsåret. Transaktioner i utländsk valuta har omräknats till funktionell valuta till transaktionsdagens kurs. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid transaktioner i utländsk valuta samt vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i u tländsk valuta till balansdagens kurs redovisas i resultaträkningen. Resultat och balansräkning för samtliga koncernföretag som har en a nnan f unktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens valuta g enom att s amtliga balansposter utom nettoresultatet omräknas till balans dagens kurs och netto resultatet omräknas till genomsnittlig kurs. Samtliga valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat. Koncernredovisningen innehåller inga bokslutsdispositioner i resultaträkningen eller obeskattade reserver i balansräkningen. I koncernen behandlas skattedelen av bokslutsdispositioner som skatt på årets r esultat, medan resterande del ingår i årets resultat. På motsvarande sätt behandlas skattedelen av obeskattade reserver i balansräkningen som u ppskjuten skatteskuld, medan resterande del ingår i koncernens egna kapital. U ppskjuten skatteskuld har beräknats efter aktuella inkomstskattesatser i respektive land. s redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av dotterföretag. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet på tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till a nskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Planenliga avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet och sker efter en för varje tillgång individuellt bedömd nyttjandeperiod. Restvärden har bedömts som oväsentliga och beaktas ej. Avskrivning påbörjas från anskaffningstidpunkten. Följande intervall visar vilka bedömningar som gjorts för respektive tillgångsslag. Immateriella tillgångar 1-2 % Byggnader och mark 2,5-5 % Maskiner och andra tekniska anläggningar 1-2 % Inventarier, verktyg och installationer 2-33,3 % Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av immateriella och materiella anläggningsstillgångar utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och redovisat värde. Resultatposten redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad. Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar utvärderar kontinuerligt de bokförda värdena på anläggningstillgångarna. Finns en indikation på att någon anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgångens återvinningsvärde. Med å tervinningsvärde avses det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Tillgången skrivs ned med det belopp med vilket tillgångens r edovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och kostnaden b elastas r esultaträkningen. En tillgångs nyttjandevärde beräknas genom att d iskontera framtida kassaflöden. För fastställande av nyttjandevärde grupperas tillgångarna till kassagenererande enheter, som är den m insta grupp av tillgångar som ger upphov till löpande inbetalningsöverskott oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Basen för g ruppering i k assagenererande enheter är de geografiska segmenten. Beräkning och prövning per 31 december 213 har gjorts utifrån en intern bedömning av kassaflöden de närmaste fem åren och därefter med en antagen tillväxttakt om 1%. Diskonteringsräntan före skatt har satts till 7-13 procent beroende på marknad. 2 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

12 Noter Noter Forts. av Not 1 Forts. av Not 1 Finansiella instrument Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med reglerna i IAS 39. IAS 39 klassificerar finansiella instrument i k ategorier. Kategoriseringen beror på avsikten med förvärvet av det fi nansiella i nstrumentet. Företagsledningen bestämmer kategoriseringen vid u rsprunglig anskaffningstidpunkt. Kategorierna är följande: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, l ånefordringar och kundfordringar, investeringar som hålles till förfall, finansiella t illgångar som kan säljas samt andra finansiella skulder värderade till verkligtvärde via resultaträkningen. Nilörngruppens finansiella instrument inkluderar likvida medel, långfristiga fordringar och övriga fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, leasingåtaganden och låneskulder. En finansiell tillgång klassificeras antingen som: Finansiell tillgångar värderade till verkligt värde via årets resultat. Lån och fordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar som innehas till förfall värderade till anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning värderade till verkligt värde över totalresultatet. Det finns inga finansiella tillgångar som innehas till förfall eller finansiellt tillgångar tillgängliga för försäljning. En finansiell skuld klassificeras antigen som: Finansiella skulder värderade till verkligt värde via årets resultat Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde. Likvida medel Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader, vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Likvida medel tillhör kategorin lånefordringar och kundfordringar. Långfristiga fordringar och övriga fordringar Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar är fordringar som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utan avsikt att idka handel med fordringsrätten. Om den förväntade innehavstiden är längre än ett år utgör de långfristiga fordringar och om den är kortare övriga fordringar. Dessa fordringar tillhör kategorin lånefordringar och kundfordringar. Kundfordringar Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när fakturan skickats. Dessa fordringar tillhör kategorin lånefordringar och kundfordringar. Skulder Skulder klassificeras som andra finansiella skulder, vilket innebär att de initialt redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år, medan kortfristiga har en löptid kortare än ett år. Finansiella skulder tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när fakturan mottagits. Skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt upphör. Dessa skulder tillhör kategorin andra finansiella skulder. Derivatinstrument Nilörngruppens derivatinstrument utgörs av valutaterminskontrakt som löpande värderas till marknadsvärde. Dessa tillhör kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet respektive finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet. Se även not 3. Värdering Nedskrivning av finansiella tillgångar sker när det finns objektiva belägg för nedskrivning, såsom upphörande av en aktiv marknad eller att det inte är troligt att gäldenären kan uppfylla sina åtaganden. För kortfristiga lån och placeringar bedöms det verkliga värdet överensstämma med det bokförda värdet mot bakgrund av att en förändring av marknadsräntan inte ger någon materiell effekt på marknadsvärdet. Intressebolag Investeringar i intressebolag där moderbolaget vid årsskiftet, direkt e ller indirekt, äger mellan 2 och 5 procent av röstetalet eller eljest har b etydande inflytande, redovisas till verkligt värde. Resultatandelen beräknas utifrån Nilörngruppens kapitalandel i r espektive intressebolag. I koncernens balansräkning upptas aktier i intresse bolag i särskild post bland finansiella anläggningstillgångar. Det bokförda värdet på aktieinnehaven förändras med Nilörngruppens andel av respektive bolags resultat efter skatt minskat med erhållna utdelningar. Intäktsredovisning Den största delen intäkter inom Nilörngruppen erhålls från varuförsäljning. En försäljning redovisas när väsentliga risker och förmåner har överförts till köparen, när någon kontroll över de försålda varorna inte längre innehas, transaktionens värde kan mätas på tillförlitliga grunder och det är s annolikt att de ekonomiska fördelarna som är förknippade med försäljningen kommer företaget tillgodo. Transaktionens värde påverkas bland annat av lämnade rabatter och valutakursdifferenser. Intäkter från utförda tjänster redovisas när tjänsterna utförts. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Leasing Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippat med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. I annat fall är det fråga om operationell leasing. Nilörngruppen har som leasetagare inga väsentliga finansiella leasingavtal. I operationell leasing ingår lokalhyror. Finansiella leasingavtal där Nilörngruppen är leasegivare redovisas som långfristiga respektive kortfristiga fordringar. Löpande inbetalningar från finansiella leasingavtal redovisas som ränteintäkt och amortering av fordran. Operationella leasingavtal där Nilörngruppen är leasegivare r e dovisas som anläggningstillgångar. Intäkter från operationell leasing redovisas jämnt fördelat över leasingperioden. Dessa tillgångar skrivs av i enlighet med koncernens avskrivningsprinciper. Se vidare not 25. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel och fordringar samt räntebärande värdepapper, räntekostnader på lån, valutakursdifferenser, värdeförändring på finansiella placeringar. Erhållna eller betalda provisioner vid utgivande/upptagande av lån periodiseras över lånets löptid. Därutöver fördelas betalning avseende finansiella leasingkontrakt mellan räntekostnad och amortering. Räntekostnaden redovisas som finansiell kostnad. Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde. Transaktionskostnader inklusive emissionskostnader kostnadsförs direkt då fordringar eller s kulder värderas till verkligt värde via resultaträkningen och periodiseras över löptiden vid värdering till upplupet anskaffningsvärde. Rapportering för segment Geografiska marknader tillhandahåller produkter eller tjänster inom en speciell ekonomisk miljö som är föremål för risker och avkastning som skiljer sig från de risker och den avkastning som gäller för enheter som är verksamma i andra ekonomiska miljöer. Som segment redovisas N ilörngruppens geografiska områden. Den marknadsindelning som är gjord hänför sig till den naturliga avgränsningen av marknader i koncernen. Marknaderna är Norden, Övriga Europa samt Asien. Norden och Övriga Europa består av försäljningsenheter. Segmentet Asien har ingen försäljningsenhet utan består främst av soursing, lagerhållning och distribution. Indelningen speglar företagets interna organisation och rapportsystem. Rörelsekostnader som inte ingår i segmenten redovisas under koncerngemensamma kostnader och omfattar främst kostnader för koncernledning, centrala staber etc. Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor och till marknadspriser. Varulager Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-principen tillämpats. Verkligt värde utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad försäljningskostnad. Skatter använder balansräkningsmetoden för att beräkna uppskjutna skattefordringar och skatteskulder. Balansräkningsmetoden innebär att beräkningen görs utifrån skattesatser per balansdagen applicerat på t emporära skillnader mellan en tillgångs eller en skulds bokförings mässiga respektive skattemässiga värde samt skattemässiga förlustavdrag. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen endast till den del av värdet som sannolikt kan utnyttjas inom en överskådlig framtid. En individuell prövning görs för varje bolag. Vid beräkning av uppskjuten skatt har aktuell nominell skattesats i respektive land använts. I koncernens balansräkning redovisas de enskilda företagens o beskattade reserver uppdelade på eget kapital och uppskjuten skatt. I koncernens resultaträkning redovisas som uppskjuten skatt den skatt som är hänförlig till årets förändring av obeskattade reserver. Skattelagstiftningen i vissa länder medger avsättning till särskilda r eserver och fonder. Härigenom kan företagen inom vissa gränser disponera och kvarhålla redovisade vinster i rörelsen utan att de omedelbart beskattas. De obeskattade reserverna blir föremål för beskattning först då de upplöses för annat ändamål än förlusttäckning. s totala skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt på det skattepliktiga resultatet för perioden och uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten utgörs i huvudsak av förändring av uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskottsavdrag och andra temporära skillnader, samt förändring i obeskattade reserver. Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser En eventualförpliktelse/ansvarsförbindelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. Avsättningar Avsättningar redovisas i balansräkningen när företaget har ett legalt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och när det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättning redovisas med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet. Avsättningar r edovisas i balansräkningen under övriga kort- och långfristiga skulder. Pensioner Inom Nilörngruppen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner och dessa beräknas i enlighet med IAS 19. Förmånsbaserade pensionsplaner återfinns i Turkiet. Årets pensionskostnad och nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser för de anställda i T urkiet har beräknats enligt Projected Unit Credit Method. Se vidare not 19. Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta och SPP Liv eller liknande ITP-lösning. ITP-planen är tudelad där ITP 1 (avser yngre tjänstemän) är avgiftsbestämd och ITP 2 (äldre tjänstemän) är förmånsbestämd. För räkenskapsåret 213 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP 2 redovisas därför som en avgiftsbestämd plan, d.v.s. erlagda premier har kostnadsförts. Vid utgången av år 213 uppgick enligt uppgift Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 148% (13). s utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer r edovisas som kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster avgiften avser. s totala kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner samt Alecta och SPP Liv är TSEK (3.768), varav erlagda premier i Sverige uppgår till 2.86 TSEK (2.243). Transaktioner med närstående Ur koncernens perspektiv finns inga transaktioner med närstående u nder 213. s transaktioner med dotterföretag avser Design, Produkt utveckling, IT samt övriga tjänster. Vad gäller löner och arvoden till ledning och styrelse se not NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

13 Noter Noter Forts. av Not 1 Viktiga uppskattningar och bedömningar Vid upprättande av redovisning enligt IFRS görs uppskattningar och a ntaganden om framtiden som påverkar de i bokslutet redovisade balansoch resultatposterna. Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter och de olika antaganden som ledningen och styrelsen anser vara rimliga u nder rådande omständigheter. I de fall då det ej är möjligt att fastställa det redovisade värdet på tillgångar och skulder genom information från andra källor ligger sådana uppskattningar och antaganden till grund för värderingen. Om andra antaganden görs eller andra förutsättningar är för handen kan f aktiskt utfall skilja sig från dessa bedömningar. Särskilt inom områdena skatter och tvister samt värdering av kundfordringar kan bedömningar få en betydande påverkan på Nilörngruppens resultat och ställning. Värdering av underskottsavdrag har per 31 december 213 skattemässiga underskottsavdrag uppgående till TSEK. Dessa underskottsavdrag har prövats på bokslutsdagen och det har bedömts som sannolikt att underskottsavdrag uppgående till 24.4 TSEK kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjutna skattefordringar hänförliga till dessa underskottsavdrag uppgår till TSEK och avser förlustavdrag i Sverige, vilka kan utnyttjas under obegränsad tid. Verksamheterna i S verige förväntas ge framtida överskott. Nilörngruppen anser därför att det finns faktorer som övertygande talar för att dessa underskottsavdrag som skattefordringarna är hänförliga till kommer att kunna utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Resterande s kattemässiga underskottsavdrag uppgående till TSEK har ej beaktats vid beräkning av uppskjuten skattefordran. Det har för närvarande bedömts att dessa ej kan utnyttjas under en överskådlig framtid. Tvister Nilörngruppen är inte inblandad i några tvister. Kundfordringar Fordringar redovisas netto efter reservering för osäkra fordringar. Nettovärdet speglar de belopp som förväntas kunna inkasseras baserat på omständigheter som är kända på balansdagen. Ändrade förhållanden, till exempel att uteblivna betalningar ökar i omfattning eller förändringar inträffar i en betydande kunds ekonomiska ställning, kan medföra v äsentliga avvikelser i värderingen. Vid årets slut 213 uppgick kundfodringarna, netto efter reserver för osäkra fordringar, till TSEK. Reserveringar för osäkra fordringar uppgick vid årets slut 213 till TSEK. Fordringar hos koncernföretag och aktier i koncernföretag (moderbolaget) Om den ekonomiska utvecklingen i något koncernföretag försämras j ämfört med bolagets bedömningar, kan en nedskrivning på aktier och en ökad reservering på fordringar, med negativ resultateffekt, bli n ödvändig. Vid årsskiftet fanns inga reserveringar i modebolaget hänförligt till koncernföretag. 2) Finansiella risker och riskhantering är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av fi nansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets r esultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, r efinansierings- och kreditrisker. Hanteringen av koncernens finansiella risker är koncentrerad till en central finansfunktion. Denna arbetar utifrån den finanspolicy som styrelsen fastställt. s finansfunktion ansvarar för kapitalanskaffning, likviditetshantering samt valuta- och ränteriskhantering för koncernen som helhet. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat genom marknadsfluktuationer. Valutarisk Transaktionsexponering Kommersiella flöden med in- och utbetalningar i olika valutor ger upphov till en transaktionsrisk. Kommersiella flöden sker i huvudsak i respektive dotterbolags egna valuta och transaktionsrisken bedöms därmed som låg och valutasäkras inte. Däremot i bolag där inköp och eller försäljning sker via i annan valuta finns möjlighet till valutasäkring genom terminskontrakt. Merparten, cirka 9 procent, av Nilörnkoncernenens omsättning sker i en annan än koncernens funktionella valuta. Dock matchar intäkter och kostnader genom lokala inköp och försäljning hos dotterbolagen i respektive valutaområde. Det innebär att den valutans genomslag på koncernens nettoresultat begränsas, men har en stor påverkan på de enskilda posterna i den konsoliderade resultaträkningen såsom Nettoomsättning, Råvaror förnödenheter och handelsvaror etc. Det innebär att 1 procents förstärkning av SEK påverkar koncernens omsättning negativt med cirka 3 Mkr och nettovinsten med cirka 2 Mkr. Motparter i derivattransaktioner består endast av kreditvärdiga banker, med lägst långfristig rating AA- enligt S&P. Säkrings-redovisning av terminskontrakten sker ej. Marknadsvärdering enligt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering sker löpande, vilket innebär att orealiserade vinster och förluster redovisas i resultaträkningen. Balansexponering Förutom den transaktionsexponering som beskrivs ovan, påverkas k oncernen av valutarörelser genom de fordringar och skulder som l öpande uppstår i utländska valutor. Huvuddelen av de risker som uppstår ska t äckas antingen genom finansiering i respektive bolags valuta eller av terminssäkring. Omräkningsexponering Nilörngruppen redovisar resultat och balansräkning i SEK. Merparten av koncernens dotterbolag redovisar i annan valuta än SEK vilket medför att Nilörngruppens konsoliderade resultat och eget kapital är exponerat för valutakursrörelser. Denna valutarisk benämns omräkningsexponering. Förväntade framtida resultat och eget kapital i utländska dotterbolag säkras inte. Vid försäljning av utländskt koncernföretag förs omräkningsdifferensen till resultaträkningen och påverkar således resultatet. Ränterisk Ränterisk hänför sig till risken att koncernens exponering för f örändringar i marknadsräntan kan påverka nettoresultatet negativt. Hantering av k oncernens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär att den c entrala ekonomi- och finansfunktionen ansvarar för att identifiera och hantera denna exponering. Löptid och lånevillkor för upptagna lån avgörs med ledning av Nilörngruppens framtida likviditetsbehov, ränteläget och andra faktorer på lånemarknaden, som vid inlåningstillfället kan vara av betydelse. Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån, som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden ej tre månader. Överskottslikviditet används först och främst för att minska den e xterna låneskulden. Kapitalets säkerhet är utgångspunkt för placeringen. Vid val mellan säkerhetsmässigt likvärdiga placeringar är högsta räntenivå avgörande. Finansieringsrisk Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen av koncernens kapital behov samt refinansiering av utestående lån försvåras eller fördyras. En kontinuerlig dialog förs med koncernens huvudbank om finansiering av koncernen. Covenants finns med bolagets kreditgivare. Råvarurisk Prisrisk Råvaruprisrisk avser risken för att kostnaderna för direkta och indirekta material stiger när råvarupriser stiger på världsmarknaden. säkrar inga inköp av råvaror. Leverantörsberoende Till samtliga varor som Nilörngruppen köper in finns det alternativa l everantörer, varför bedömningen är att Nilörngruppen inte allvarligt skulle skadas av att en enskild leverantör inte skulle kunna uppfylla ställda krav. 3) Rapportering över geografiska områden Kreditrisk Risken att koncernens kunder ej uppfyller sina åtaganden, det vill säga att Nilörngruppen ej erhåller betalning för sina kundfordringar, utgör en kundkreditrisk. Nilörngruppen tillämpar kreditkontroll av sina kunder där information om kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. Bevakning av utestående fordringar sker löpande och påminnelser och räntefakturor skickas ut när så är erforderligt. IT-säkerhet Nilörngruppen arbetar aktivt med IT-säkerhet och har vidtagit en mängd åtgärder för att förebygga och förhindra att IT-problem uppstår. I den mån det ändå uppstår problem åtgärdas detta snabbt så att produktion och leveranser m.m. påverkas minimalt. Nilörn har en IT-avdelning som a rbetar med att säkerställa driften, utveckla koncernens affärssystem och ge k underna en förstklassig service vid integration av IT/logistiklösningar. Norden Övriga Asien Koncern- Summa Europa gemensamt Räkenskapsåret 213 Intäkter Extern omsättning Summa omsättning Resultat Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Skatt på årets resultat Årets resultat Räkenskapsåret 212 Intäkter Extern omsättning Summa omsättning Resultat Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Skatt på årets resultat Årets resultat Samtlig omsättning avser varuförsäljning och ingen av koncernens kunder står för 1 procent eller mer av den externa omsättningen. Den externa omsättningen avser försäljning av varor. 24 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

14 Noter Noter Forts. av Not 7 4) Inköp och försäljning inom koncernen Nilörngruppen AB bedriver ingen varuförsäljning och har inte heller några varuinköp från dotterföretag. s nettoomsättning avser uteslutande ersättning från dotterföretag i form av design- och IT-tjänster samt övrig administrativ ersättning. Försäljning och inköp mellan koncernbolag sker till marknadspris. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala avgifter Pensionskostnader Totala ersättningar ) Övriga rörelseintäkter Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär Hyresintäkter från koncernföretag Reklamintäkter från koncernföretag Övriga intäkter från koncernföretag Övrigt Summa övriga rörelseintäkter Ersättningar till styrelsens ledamöter Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår styrelsearvode enligt årsstämmans beslut. Total ersättning till styrelsen under året avser styrelse arvode och uppgår till följande: Styrelseordförande Petter Stillström Jan Kjellman Vilhelm Schottenius Lotta Ahlvar Summa ersättning till styrelsen ) Övriga rörelsekostnader Realisationsförluster Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär Summa övriga rörelsekostnader Ersättningar och andra förmåner till övriga ledande befattningshavare Grund- Rörlig Andra Pensions- Summa lön ersättning förmåner kostnad 213 Verkställande direktör Övriga ledande befattningshavare, moderbolaget Summa Verkställande direktörer, dotterföretag totalt ) Anställda, löner och andra ersättningar Medelantal anställda (varav kvinnor) Sverige 35 (17) 36 (16) 13 (3) 12 (3) Danmark 7 (4) 1 (7) Tyskland 2 (5) 16 (5) Belgien 1 (6) 8 (5) Turkiet 16 (4) 15 (11) Storbritannien 33 (17) 3 (14) Portugal 46 (27) 45 (27) Indien 1 (2) 9 () Bangladesh 11 () 9 () Kina 11 (7) 9 (5) Hongkong 69 (44) 59 (38) Summa medelantal anställda 268 (133) 246 (128) 13 (3) 12 (3) Antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare på balansdagen (varav kvinnor) Styrelseledamöter 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 13 (1) 13 (1) 3 (-) 3 (-) Totalt antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare 17 (2) 17 (1) 7 (1) 7 (1) 212 Verkställande direktör Övriga ledande befattningshavare, moderbolaget Summa Verkställande direktörer, dotterföretag totalt Verkställande direktör Ersättningar till Nilörngruppens verkställande direktör för 213, Claes af Wetterstedt, har beslutats av styrelsen och har under räkenskapsåret uppgått till TSEK (1.861), varav TSEK (385) avser bonus. Verkställande direktören har därutöver haft skattepliktig bilförmån. Uppsägningstid för verkställande direktören är ömsesidigt tolv månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag. Övriga ledande befattningshavare Ersättningar till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget har b eslutats av verkställande direktören efter samråd med styrelsens o rdförande. Löner och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget har under räkenskapsåret 213 uppgått till TSEK (1.567). Med övriga ledande befattningshavare, moderbolaget, avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör Nilörngruppens koncernledning och är anställda av Nilörngruppen AB. Koncernledningen har under 213 utgjorts av fyra personer inklusive verkställande direktören; Claes af Wetterstedt, Krister Magnusson, Mikael Dahlin och Andrew Hoppe. Andrew Hoppe är anställd av Nilorn East Asia Ltd. Den rörliga delen till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget samt till verkställande direktörer i dotterföretag är baserad på koncernens respektive dotterföretagens resultat och omsättningsutveckling. Det finns inga avtal om avgångsvederlag. Pensionsåtaganden Inom koncernen finns förmånsbestämda pensionsförpliktelser i Sverige och Turkiet. Då den svenska förvaltaren Alecta ej kan redovisa ett underlag för beräkning av pensionsskulder har ingen avsättning gjorts. Alectas konsolideringsgrad uppgick enligt uppgift till 148% (13) vid årets utgång. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av skillnaden mellan tillgångarna och försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.I. Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser för de anställda i Turkiet har beräknats enligt Projected Unit Credit Method. Se även not NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

15 Noter Noter Forts. av Not 8 8) Skatt Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Aktuell skatt hänförlig till föregående år Summa skatt på årets resultat har per 31 december 213 skattemässiga underskottsavdrag uppgående till TSEK. Dessa underskottsavdrag har prövats på bokslutsdagen och det har bedömts som sannolikt att underskottsavdrag uppgående till 24.4 TSEK kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjutna skattefordringar hänförliga till dessa underskottsavdrag uppgår till TSEK och avser förlustavdrag i Sverige, vilka kan utnyttjas under obegränsad tid. Verksamheterna i S verige förväntas ge framtida överskott. Nilörngruppen anser därför att det finns faktorer som övertygande talar för att dessa underskottsavdrag som skattefordringarna är hänförliga till kommer att kunna utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Resterande s kattemässiga underskottsavdrag uppgående till TSEK har ej beaktats vid beräkning av uppskjuten skattefordran. Det har för närvarande bedömts att dessa ej kan utnyttjas under en överskådlig framtid. Avstämning av redovisad skatt Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 22 (26,3) % Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Vinster i koncernbolag för vilka skattekostnader ej redovisas Justering i föregående års taxering Omvärdering uppskjuten skattefordran Skillnad i skattesats hänförlig till utländska bolag Övriga skatter Redovisad effektiv skatt Uppskjuten skattefordran Förändring Ingående balans Internvinst -5 - Omvärdering av uppskjutna skattefordringar Utnyttjande av uppskjutna skattefordringar Övriga temporära differenser Effekt av valutakursförändringar Utgående balans Specifikation Internvinst 95 1 Underskottsavdrag Övriga temporära differenser Summa uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Förändring Ingående balans Obeskattade reserver Utgående balans Specifikation Obeskattade reserver Summa uppskjuten skattskuld NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

16 Noter Noter 9) Immateriella anläggningstillgångar 1) Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar, externt förvärvade Ingående anskaffningsvärde Investeringar under året Försäljningar och utrangeringar under året Effekt av valutakursförändringar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Avskrivningar enligt plan under året Avskrivningar enligt plan på försålda och utrangerade tillgångar Effekt av valutakursförändringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Övriga immateriella anläggningstillgångar, internt upparbetade Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Avskrivningar enligt plan under året Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Redovisade värden immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar, externt förvärvade Övriga immateriella anläggningstillgångar, internt upparbetade Summa Immateriella anläggningstillgångar, externt förvärvade, utgörs av bland a nnat mönsterprogram och annan förvärvad programvara. Som internt u pparbetade immateriella tillgångar redovisas kostnader för egenutveckling av verksamhetsanpassat affärssystem. Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Investeringar under året Effekt av valutakursförändringar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Avskrivningar enligt plan under året Effekt av valutakursförändringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Investeringar under året Försäljningar och utrangeringar under året Omklassificering - 92 Effekt av valutakursförändringar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Avskrivningar enligt plan under året Avskrivningar enligt plan på försålda och utrangerade tillgångar Omklassificering Effekt av valutakursförändringar Utgående ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Investeringar under året Försäljningar och utrangeringar under året Omklassificering Effekt av valutakursförändringar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Avskrivningar enligt plan under året Avskrivningar enligt plan på försålda och utrangerade tillgångar Effekt av valutakursförändringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Redovisade värden materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier verktyg och installationer Summa NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

17 Noter Noter 11) Andelar i koncernföretag 13) Långfristiga fordringar Koncernföretagen - innehavets omfattning Bolag Valuta Nominellt Antal Kapital- Redovisat värde värde andel Nilörn AB TSEK Nilörn Produktion AB TSEK Nilörn Denmark A/S TDKK Nilorn Belgium N.V. TEUR Nilorn Germany GmbH TEUR Nilorn UK Ltd TGBP Nilorn East Asia Ltd THKD Nilorn Etiket Sa. Ve Tic. Ltd Sti. TTRY Nilorn India Pvt Ltd TINR Nilörn Bangladesh BDT Nilörn Branding AB TSEK Vid årets början Nyutlåning Amorteringar Omklassificeringar Effekt av valutakursförändringar 9-57 Redovisat värde vid årets slut Av de långfristiga fordringarna per 31 december 213 avser TSEK (1.168) depositioner. 14) Fordringar hos koncernföretag Redovisat värde vid årets början Förvärv Aktieägartillskott Redovisat värde vid årets slut Långfristiga fordringar Vid årets början Amortering Återförda nedskrivningar - 3 Effekt av valutakursförändringar Redovisat värde vid årets slut Dotterföretagens aktier och andelar i dotterföretag Bolag Valuta Nominellt Antal Kapital- Redovisat värde värde andel Nilorn UK Ltd Nilorn Portugal Indústria de Etiquetas Lda, Portugal TEUR Lee & Ferreira Lda, Portugal TEUR Per 31 december 213 uppgick den redovisade reserven för osäkra långfristiga fordringar på koncernföretag till TSEK (). Utvecklingen av den redovisade reserven var enligt följande: Vid årets början 3 Återförda ej ianspråktagna reserver - -3 Redovisat värde vid årets slut 12) Andelar i intresseföretag Vid årets början 23 Aktieägartillskott Redovisat värde vid årets slut ) Varulager Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager Bolag Säte Andel Redovisat värde Calmon Abacus Textiles Private Ltd Indien Reserv hänförligt till varulager uppgår till TSEK (5.261). Värdet på aktierna i Calmon Abacus Textiles Private Ltd är nedskrivna till Nilörns 49 procentiga andel av uppskattat verkligt värde. 32 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

18 Noter Noter 16) Kundfordringar 17) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kundfordringar Reservering av kundfordringar sker efter individuell prövning. Per 31 december 213 uppgick den redovisade reserven för osäkra kundfordringar i koncernen till TSEK (5.824). Utvecklingen av den r edovisade reserven var enligt följande: Kundfordringar Vid årets början Bokförda reserver under året Ianspråktagna reserver Återförda ej ianspråktagna reserver Effekt av valutakursförändringar Redovisat värde vid årets slut Åldersfördelningen av kundfordringarnas nettovärde fördelar sig enlig följande: Ej förfallna fordringar Förfallna fordringar <3 dagar Förfallna fordringar 3-6 dagar Förfallna fordringar 6-9 dagar Förfallna fordringar 9-12 dagar Förfallna fordringar >12 dagar Summa kundfordringars nettovärde Förutbetalda hyror Förutbetalda försäkringar Förutbetalda licensavgifter Förutbetalda varukostnader Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ) Räntebärande skulder Total beviljad bankkredit per 31 december 213 uppgår till 41,7 MSEK (varav utnyttjat 1,7 MSEK). För mer information om Nilörngruppens exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till not 2. 19) Långfristiga avsättningar Total beviljad bankkredit per 31 december 213 i moderbolaget uppgår till 32,1 MSEK (varav utnyttjat kr). Förmånsbaserade pensionsplaner Övriga långfristiga avsättningar Summa avsättningar Förmånsbaserade pensionsplaner Vid årets början Förmåner intjänade under året Effekt av valutakursförändring Redovisat värde vid årets slut s förmånsbaserade pensionsplaner återfinns i Turkiet. Beräkningen av pensionsplanerna är gjord av oberoende aktuarie enligt Projected Unit Credit Method. Övriga långfristiga avsättningar Vid årets början Gjorda avsättningar Ianspråktagna avsättningar Effekt av valutakursförändringar Redovisat värde vid årets slut Övriga långfristiga avsättningar avser ersättningar för uppsägningar i Belgien. Avsättningarna beräknas vara ianspråktagna senast år NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

19 Noter Noter 2) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24) Bokslutsdispositioner Upplupna löne- och semesterlöneskulder Upplupna sociala avgifter Upplupna revisionskostnader Upplupna provisionskostnader Upplupna fraktkostnader Upplupna varukostnader Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Återföring av periodiseringsfond Avsatt till periodiseringsfond taxeringen Erhållna / lämnade koncernbidrag Förändring av avskrivningar utöver plan 5 27 Summa bokslutsdispositioner ) Leasing 21) Ställda säkerheter För skulder till kreditinstitut Andelar i koncernföretag Företagsinteckningar och liknande Summa ställda säkerheter ) Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Summa eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser ) Obeskattade reserver Avskrivningar utöver plan - 5 Periodiseringsfond för beskattningsår Periodiseringsfond för beskattningsår Periodiseringsfond för beskattningsår Periodiseringsfond för beskattningsår Periodiseringsfond för beskattningsår Periodiseringsfond för beskattningsår Periodiseringsfond för beskattningsår Summa obeskattade reserver Uppskjuten skatt i obeskattade reserver uppgår till TSEK (2.367), vilken inte redovisas i balansräkningen. Nilörngruppen som leasegivare Finansiella leasingkontrakt s inbetalningar från finansiella leasingkontrakt avser uthyrda maskiner och har under räkenskapsåret 213 uppgått till 328 TSEK (19). I moderbolaget finns inga finansiella leasingkontrakt. Bruttoinvestering i finansiella leasingavtal Avgår ej intjänade finansiella intäkter Nettoinvestering i finansiella leasingavtal Nedskrivning Nuvärde av fordran avseende framtida inbetalningar. 392 Operationella leasingkontrakt har inga operationella leasingkontrakt. Nilörngruppen som leasetagare Operationella leasingkontrakt s kostnad för hyresavtal och leasingåtaganden av o perationell karaktär har under räkenskapsåret 213 varit TSEK (1.158). s framtida hyresutbetalningar vid årets slut uppgick till TSEK Nuvärdet av fordran avseende framtida inbetalningar från finansiella leasingkontrakt uppgick på balansdagen enligt följande: (16.658). s hyreskostnad har under 213 uppgått till TSEK (1.71) och de framtida hyresutbetalningarna uppgick vid årets slut till TSEK (4.683). De framtida utbetalningarna från operationella leasingkontrakt fördelar sig enligt följande: Summa framtida utbetalningar från operationella leasingkontrakt Finansiella leasingkontrakt redovisar samtliga leasar som operationella leasar (billeasing) och i övrigt finns det inga finansiella leasar. 36 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

20 Noter Noter 26) Ränteintäkter och liknande resultatposter 3) Derivatinstrument Ränteintäkter interna Ränteintäkter externa Kursvinst på långfristiga fordringar Kursvinst på valutaterminskontrakt Övrigt Summa ränteintäkter och liknande resultatposter är exponerat för valutakursförändringar eftersom del av i nköpen sker i utländsk valuta. Förutom den transaktionsexponering som beskrivs ovan, p åverkas koncernen av valutarörelser genom de fordringar och skulder som l öpande uppstår i utländska valutor. Dessa täcks till stor del genom terminssäkring. Tabellen nedan visar koncernens utestående valutaterminskontrakt per 31 december 213. Samtliga är officiellt handlade valutor och kontrakten löper i snitt om tre månader. har inga övriga derivatinstrument. Utestående terminskontrakt är värderade till marknadsvärde på balansdagen enligt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering nivå 2 har använts enligt IFRS Kursvinsten respektive kursförlusten vid värdering av kontrakten, per 31 december 213, uppgick till 24 TSEK (43) respektive 13 TSEK (327). 27) Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader interna Räntekostnader externa Kursförlust på långfristiga skulder Övrigt Summa räntekostnader och liknande resultatposter Utestående valutaterminskontrakt Motvärde Valuta Säkrad volym i tusen Snittkurs SEK HKD 1 144, EUR 43 8, GBP 197 1, DKK 575 1, ) Revisionsarvoden Arvode och kostnadsersättning KPMG Revisionsuppdrag Skatterådgivning Övriga revisorer Revisionsuppdrag Skatterådgivning Andra uppdrag Summa revisionsarvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och b okföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranledes av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 29) Resultat från andelar i koncernföretag Utdelningar Återföring av tidigare reserverade fordringar - 3 Summa resultat från andelar i koncernföretag NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 213 NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016

Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016 Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016 Perioden juli september Orderingången ökade med 26 % till 170 (134) MSEK Omsättningen ökade med 21 % till 145 (119) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2010 NILÖRNGRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2010 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer