Telemedicin i vården. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telemedicin i vården. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011. Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout"

Transkript

1 Telemedicin i vården Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011 Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout Helseplan Gamla Brogatan Stockholm tel helseplan.se

2 Innehåll 1. Sammanfattning och slutlig bedömning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Metod Revisionskriterier Telemedicinsk användning nationellt och internationellt Exempel på tillämpningar av telemedicin Användning och utveckling av telemedicin i Sverige Användning och utveckling av telemedicin internationellt Telemedicin i vården i Landstinget Dalarna Telemedicin inom Hudsjukvård Telemedicin inom Klinisk patologi och cytologi Telemedicin inom Ambulanssjukvården Telemedicin inom Radiologin Telemedicin inom Psykiatrin Telemedicin på vårdcentralerna Pågående och planerad utveckling Telemedicin i sekreterartjänster Organisation och ansvar Organisation Ansvar...19 Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 2

3 5.3. Process för införande av telemedicin Övergripande strategier och strukturer Finansiering av telemedicin i vården Beredskap och framförhållning Omvärldsbevakning Sammanfattning och slutlig bedömning...22 Bilaga 1 Förteckning över granskade dokument Bilaga 2 Enkät utsänd till primärvården Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 3

4 1. Sammanfattning och slutlig bedömning På uppdrag av revisorerna i Landstinget Dalarna har Helseplan genomfört en granskning av telemedicin i vården. Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstinget på ett ändamålsenligt och effektivt sätt använder telemedicinska lösningar i den kliniska verksamheten. Huvudsaklig informationsinhämtning har skett genom intervjuer och granskning av dokument. En enkät har också sänts ut till landstingets vårdcentraler. Vår slutliga bedömning är att Landstinget Dalarna kan utveckla användandet av telemedicinska lösningar i vården för att skapa en ökad ändamålsenlighet och effektivitet. Graden av användande av telemedicinska lösningar varierar mellan verksamheterna och det är viktigt att poängtera att vissa verksamheter är aktiva användare av telemedicin. Generellt används dock telemedicin mer i ett administrativt syfte än i ett kliniskt. Vi rekommenderar Landstingsstyrelsen att följande åtgärder genomförs: Att en person utses som samordnare för telemedicin inom landstinget Dalarna och att en förteckning tas fram för att landstinget på ett bättre sätt ska kunna ha överblick över befintliga/pågående eller planerade telemedicinska lösningar. Gör riskanalyser kopplade till de telemedicinska lösningarna. Syftet är att skapa en övergripande överblick och kontroll över potentiella risker, vilket ökar MITenhetens chanser för en övergripande beredskap och framförhållning. Gör en översyn av möteslokaler med videokonferensutrustning för att se om andra möten (där inte videokonferenstekniken används) blockerar för videokonferenser. Tydliggör roller och ansvar avseende underhåll och service av telemedicinsk teknik för att öka beredskap och framförhållning. Marknadsför telemedicinska lösningar inom landstinget genom att bl.a. sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel från Dalarna, andra landsting och länder. Ge någon på MIT-enheten i uppdrag att omvärldsbevaka det telemedicinska området. Ta fram en övergripande strategi för hur Landstinget Dalarna vill utveckla användningen av telemedicinsk teknik i vården de närmaste åren samt synliggör strategin ute i verksamheterna. Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 4

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Moderna tekniska lösningar utgör viktiga inslag i hälso- och sjukvården genom att på olika sätt stödja vårdarbetet. Det kan röra sig om medicinteknisk utrustning, IT-baserade journalsystem eller tillämpningar av begrepp som t.ex. E-hälsa. En del av de tekniska möjligheterna utgörs av begreppet telemedicin som lämpligen kan avgränsas till och definieras som tekniskt baserade kommunikationslösningar använda i den kliniska verksamheten. Möjligheterna att använda telemedicin eller modern kommunikationsteknik i vården har expanderat snabbt, inte minst under senare år, och används på många håll både i Sverige och utomlands för att effektivisera vården eller för att t ex kunna tillhandahålla kvalificerad vård i glesbygd. Goda exempel finns på telemedicinska tillämpningar som t ex granskning av röntgenbilder på distans eller läkarkonsultationer på distans inom bl. a. hemsjukvården. Rätt använda skapar telemedicinska tillämpningar nya möjligheter för utveckling av sjukvården, inte minst i ett glesbygdslän som Dalarna med långa avstånd, problem med rekrytering av läkare inom primärvården etc Syfte och avgränsning Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstinget på ett ändamålsenligt och effektivt sätt använder telemedicinska lösningar i vården. Granskningen har avgränsats till telemedicin i det kliniska arbetet. Moderna kommunikationslösningar är också tillgängliga för exempelvis utbildning, sammanträden etc. men sådana tillämpningar faller utanför denna granskning Revisionsfrågor Förutom vad som angetts ovan har granskningen utgått från följande: 1. Översiktlig beskrivning av den telemedicinska användningen nationellt och internationellt liksom förväntad framtida utveckling. 2. Översiktlig kartläggning och beskrivning av de telemedicinska lösningar som idag används (eller utvecklas) inom hälso- och sjukvården i Dalarna. 3. Utifrån beskrivningen av de telemedicinska möjligheterna och användningen i länets hälso- och sjukvård bedöma om landstinget använder sig av telemedicin på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 5

6 4. Bedömning av ändamålsenlighet och effektivitet i landstingets organisation, dess beredskap och framförhållning, övergripande strategier och struktur etc. för att införa och använda nya telemedicinska lösningar 5. Övriga frågeställningar som är relevanta för att uppnå granskningens syfte 2.4. Metod Följande personer har intervjuats: Verksamhetschef Hudsjukvård Dalarna Verksamhetschef Kliniks patologi och cytologi Verksamhetschef Ambulanssjukvård Verksamhetschef Bild- och Funktionsmedicin (Radiologi) Verksamhetschef Psykiatri Representanter från Medicinsk Teknik och IT (MIT-enheten) Chef på Medicinska enheten Biträdande landstingsdirektör Medicintekniker och lokal ehälsosamordnare i Västerbottens läns landsting Vi har också haft kontakt med verksamhetschefen för Arbetsterapi, en arbetsterapeut samt primärvårdssamordnaren. Granskade dokument och övriga källor framgår i bilaga 1. Vi har även skickat ut en enkät till samtliga länets 33 vårdcentraler 1. Tre av dessa drivs i privat regi och resterande 30 i offentlig regi. Av de tillfrågade 33 vårdcentralerna har 23 skickat in svar, d.v.s. svarsfrekvensen var 70 %. Av dessa var 3 svar ofullständiga. 60 % av de tillfrågade har alltså lämnat fullständiga svar. Vi har inte fått svar från följande vårdcentraler: Avesta, By, Krylbo, Skogsbo, Norslund, Tisken, Långshyttan, Grangärde-Fredriksberg, Grängesberg, Södra Dalarna Revisionskriterier Revisionskriterierna i detta uppdrag är främst: Landstingsplan Skrivningar/rapporter som beskriver status och utveckling av telemedicin i vården både i Sverige och i andra länder (främst Norge, Danmark och Finland) Landstingets egna skrivningar och dokument avseende telemedicin i vården 1 Enkäten ställdes till verksamhetscheferna. Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 6

7 3. Telemedicinsk användning nationellt och internationellt 3.1. Exempel på tillämpningar av telemedicin Det finns olika typer av telemedicinska lösningar i vården. Nedan listas ett urval av olika telemedicinska områden samt ges exempel på tillämpningsområden inom respektive område: 1) Online-konsultation: en läkare inom exempelvis primärvården och en specialist på ett sjukhus diskuterar en patient i realtid via telefon/videolänk. Information (bilder, provsvar m.m.) överförs med hjälp av utrustning som sänder data online. 2) Offline-konsultation: till skillnad från online-konsultationer skickar läkaren t.ex. remiss, bildmaterial, videoinspelningar, provsvar eller liknande till en specialist som gör sin bedömning vid ett senare tillfälle. 3) Distanshandledning: en vårdinsats utförs lokalt med hjälp av handledning på distans. Det gör att läkaren i t.ex. operationssalen på ett sjukhus via telemedicinsk teknik kan få tillgång till ett expertteams kompetens på ett annat sjukhus. 4) Distansundersökning: vårdpersonal kan exempelvis med hjälp av ett digitalt stetoskop undersöka hjärta och lungor på patient som befinner sig på annan plats. Ljudet (eller bilden) från utrustningen levereras till läkaren på vårdcentralen eller sjukhuset, som kan göra en bedömning. 5) Distansbehandling: patienter på ett sjukhus får exempelvis strålbehandling som styrs av läkare på ett annat sjukhus. Patienten kan därmed slippa långa resor. 6) Utnyttja olika tidszoner: tekniken gör det möjligt att konsultera specialister som befinner sig i andra tidszoner. Röntgenbilder kan t.ex. granskas av läkare på andra sidan jorden, vilket innebär att arbete pågår nattetid (svensk tid). På så sätt utnyttjas dygnets alla timmar och provsvaren kan bli klara snabbare. 7) Konferenser: i en telemedicinsk konferens deltar flera parter på distans för att diskutera och ta ställning till behandlingsstrategier eller planera vårdinsatser. Det möjliggör att specialisternas kunskaper blir tillgängliga för läkare på mindre sjukhus Användning och utveckling av telemedicin i Sverige Samtliga landsting/regioner har antagit och beslutat att följa den nationella strategin Strategi för Nationell ehälsa 2 vars mål är att medborgare/patienter, vårdpersonal och beslutsfattare inom vården ska ha tillgång till ändamålsenligt och enhetligt IT-stöd. Strategin syftar till att skapa förutsättningar för en landsövergripande snabb och säker teknisk plattform, kongruens när det gäller tillgänglighet av information för vårdgivare och invånare och en standardisering av administrativa och vårdrelaterade arbetssätt. Landstingen/regionerna i Sverige samarbetar inom ramen för Center för ehälsa i samverkan (CeHis) med att verkställa den nationella strategin. CeHis styrs av representanter från landsting/regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna. Finansiering sker som en del av landstingens/regionernas IT-budgetar. CeHis arbetar genom olika arbetsgrupper med 2 Framtagen av Socialdepartementet, juni 2010, (www.nationellehalsa.se) Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 7

8 den tekniska och funktionella infrastrukturen och olika vård- och invånartjänster. Det är upp till varje landsting/region att bestämma i vilken takt dessa tjänster ska införas. 3 Infrastrukturen baseras på Sjunet, som är ett säkert och snabbt kommunikationsnät med hög tillgänglighet, används bl.a. för överföring av journaldata, röntgenbilder och videokonferenser. Med Sjunet som bas byggs olika gemensamma tjänster upp. Exempel är säkerhetstjänster som säkrar patientinformationen från obehöriga och tjänsteplattformen som förenklar kommunikation mellan olika vårdgivares IT-system. Gentemot vården finns vårdtjänster, t.ex. Nationell patientöversikt (NPÖ) och exempel på invånartjänster är 1177 (Sjukvårdsupplysningen) och Mina Vårdkontakter. Genom den nationella strategin skapas lika förutsättningar för hela Sverige att implementera bl.a. telemedicinska lösningar. Det finns dock ingen uttalad strategi för hur snabbt denna utveckling ska gå och olika landsting har också kommit olika långt. Användningen av telemedicin i Västerbottens läns landsting Västerbottens läns landsting är ett av de landsting som kommit längst vad gäller användningen av telemedicin i vården. Enligt den regionala samordnaren för ehälsa i Västerbotten beror detta främst på att landstingsledningen tidigt skapade förutsättningar för tillämpningar av telemedicin genom att satsa på att bygga ut infrastrukturen. De pilotprojekt som föll väl ut kunde därmed implementeras i den dagliga verksamheten och goda exempel spridas vidare till andra områden eller specialiteter. Utvecklingen och användandet av telemedicin har varit en kontinuerlig process som fortfarande pågår, enligt intervjuad. Intresset för videokonferenstekniken är dock störst i administrativa sammanhang, men verksamheterna börjar mer och mer intressera sig för hur telemedicin kan användas i det kliniska arbetet. Några faktorer som bidrar till att telemedicin inte används fullt ut inom den kliniska verksamheten är bristande styrning, negativa attityder och tidsbrist, enligt intervjuad. Nedan följer ett antal exempel på hur Västerbotten använder telemedicin i vården 4 : Distanskonsultation/konferenser - videokonferensteknik används för samarbete på distans mellan specialister och andra vårdgivare. Tekniken används bl. a. vid vårdplanering där flera yrkeskategorier och huvudmän är inblandade samt för konsultationer och distansronder mellan specialist och primär- eller närsjukvård. Distansbehandling - Genom telemedicin kan även den högspecialiserade vården täcka större geografiska områden. Detta sker t.ex. i samband med strålbehandling där specialisten i Umeå behandlar och följer upp patienter i Sundsvall. Tekniken möjliggör 3 4 Enligt förteckning på använd telemedicinsk teknik från intervjuad i Västerbottens läns landsting. Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 8

9 även läkarnärvaro på avlägsna sjukstugor genom att läkaren är närvarande via videokonferens för att stötta vårdpersonal på plats. Distanskonsultation direkt med patient - Videokonferenser används även för direkt patient-behandling/konsultation på distans. Logopeder utför t.ex. distansbehandlingar med patienter som antingen befinner sig hemma eller på sin vårdcentral. Samma teknik används vid huddiagnostik, där hudspecialist dels konsulteras av primärvården, dels har möte direkt med patienten. Man har också framgångsrikt hanterat rehabilitering efter handskador på distans. Övrig utrustning/tillämpning - Tolktjänster erbjuds i samarbete med Västra Götalandsregionen (bl.a. skriv- och teckentolk) via dator och webkamera. - Hälsokontroll/fjärrövervakning i hemmet - system för monitorering av patientens hälsotillstånd i hemmet testas med goda resultat och är klara för implementering. För detta används särskild mätutrustning och resultatet från mätningarna överförs till specialisten på distans. I Västerbotten är de tydligaste vinsterna med att använda telemedicinsk teknik att behovet för resor minskar för patient och/eller vårdpersonal vilket innebär både kostnads- och tidsmässiga besparingar. Man har även sett en kompetenshöjande effekt då t.ex. primärvårdsläkare konsulterar specialist och därigenom får ökad kunskap, enligt intervjuad. I tillägg kan nämnas att man ser betydande vinster även av de administrativa mötena som sker på distans. De har medfört möjlighet till utbildning och informationsspridning på ett effektivt sätt Användning och utveckling av telemedicin internationellt Exempel på pågåendeprojekt inom EU Renewing Health är ett EU-delfinansierat projekt 5 som stödjer fältstudier inom hela EU där telemedicinsk teknik prövas i praktisk verksamhet. Studierna genomförs i form av pilotprojekt i flera länder och den testade tekniken ska vara skalbar till större områden (i förlängningen hela Europa). Exempel på ett pågående Renewing Health projekt är FIA-projekten vilka sker i samverkan mellan EU, Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska högskola. Projekten har t.ex. resulterat i att specialistkonsultation numera sker på distans inom hud och öron, att sjukgymnastikbehandling sker på distans och övervakning/egenvård för bl.a. strokepatienter. 5 Finansierat genom ICT Policy Support Programme; Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 9

10 Ett annat EU-projekt är Northern Periphery Programme (NPP) 6 där de norra, glest befolkade delarna av Europa (Skottland, Danmark, Norge, Sverige och Finland) utbyter erfarenheter genom att sprida best practice över nationsgränserna inom bl.a. hälsooch sjukvården. I projektet deltar för Sveriges räkning Västerbottens läns landsting och Umeå universitet och inkluderar bl.a. en mobil ögonmottagning. Telemedicin i Norge På samma sätt som i Sverige är geografi och demografi faktorer som påverar implementeringstakten av telemedicinska lösningar även i våra grannländer. Norge har i jämförelse med övriga norden kommit längst vad gäller användandet av telemedicin i vården. De flesta projekten har startat genom lokala initiativ i de nordliga delarna av landet, för att sedan sprida sig och bli landsomfattande genom organisationen Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin (NST) 7. Inom NST pågår också flera forskningsprojekt i syfte att påvisa kliniska och effektivitetsmässiga effekter av telemedicinsk användning. De telemedicinska lösningar som används i Norge liknar de som används i Västerbottens läns landsting. Norge har dock fler högteknologiska lösningar som de använder i den kliniska verksamheten. T.ex. kan en digitalkamera kopplas till utrustning för ögon- och öron/näsa/halsundersökningar på distans där rörliga bilder sänds on-line för specialistbedömning på annat sjukhus. Sjukhus som utför dialys har också etablerat ett antal satelliter vilket gör att dialys kan utföras av specialistsjuksköterska, men med specialiststöd på distans. Detta gör att behovet av dialys kan tillgodoses inom möjligt pendlingsavstånd. 4. Telemedicin i vården i Landstinget Dalarna År 2006 beslutade landstingsledningen om investering i en ny teknisk plattform i Dalarna installerades plattformen vilken innebar att videokonferenssystem implementerades på samtliga sjukhus och på vissa vårdcentraler (framförallt i landstingets norra delar). Idag finns det ca 35 videokonferensstationer runt om i länet. Projektet fick namnet Projekt videokonferens och syftet var bl.a. att minska restiden till möten i länet, minska antalet körda mil samt minska antalet leasingfordon. I grafen nedan framgår antal genomförda videokonferenser (både administrativa och kliniska) i Landstinget Dalarna under perioden Statistiken för 2011 är en prognos för utfallet Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 10

11 Uppföljning som MIT-enheten har gjort visar att totalkostnaden för leasingbilar samt antal körda kilometer har minskat från år Ett exempel på hur videokonferensutrustningen utnyttjas har hämtats från en av fem videokonferensutrustningar på Falu lasarett. Lokalen (Telemedicinskt centrum), som ligger i anslutning till Avdelningen för cytologi och patologi, är fri att bokas för hela sjukhuset via ett centralt bokningssystem. Bokningsstatistik från Telemedicinskt centrum över 2010 visar att lokalen bokades totalt 260 gånger. På 40 av dessa möten användes den telemedicinska utrustningen. Exempel på möten där utrustningen används är när Falu lasarett har leverronder tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala. Även hematologen, barnkliniken och kirurgen genomför online-konsultationer med Uppsala. I övrigt används lokalen mest till kliniska bröstkonferenser, där det inte finns något behov av att använda videotekniken. Landstinget har kommit långt vad gäller användandet av telemedicin i det administrativa arbetet och intervjuade uppfattar att de har en väl utbyggd infrastruktur för videokonferenser, överföring och lagring av bildinformation från cytologi, patologi och radiologi. Utmaningen framöver är att utveckla, implementera och använda tekniken inom de kliniska delarna. Några av de intervjuade bedömer att landstinget fokuserar mindre på den telemedicinska utvecklingen nu än vad de gjorde för några år sedan. I samband med implementeringen av den tekniska plattformen fanns det en tydlig riktning och ett driv i landstinget, som enligt de intervjuade saknas idag. Exempel på interna informationsinsatser på området är att det 2009 anordnades en föreläsning för representanter från verksamheterna för att inspirera dem att utöka användandet av telemedicinska lösningar. I maj 2010 bjöd landstingsdirektören in samtliga verksamhetschefer till en föreläsning angående det nationella projektet E-hälsa för att informera om den pågående utvecklingen på området. Dalarna utmärker sig varken positivt eller negativt i jämförelse med andra landsting vad gäller utvecklandet och användandet av telemedicin i vården, enligt intervjuad på MITenheten. Man menar att Dalarna har kommit längre i användandet av telemedicin för Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 11

12 administrativa möten, men har en bit kvar för att ligga i nivå med de bästa landstingen avseende den mer kliniska användningen av telemedicin Telemedicin inom Hudsjukvård Inom hudsjukvården följs patienter upp på distans. Personal på behandlingsenheter runt om i länet fotograferar patienter och sänder sedan bilden, som lagras i datajournalen, till patientansvarig läkare på Falu lasarett som gör en bedömning. Denna typ av uppföljning sker enbart inom kliniken och inte gentemot t.ex. primärvården, enligt verksamhetschefen för hudsjukvård. Enligt verksamhetschefen är möjligheten att använda telemedicinska lösningar inom hudsjukvård begränsad eftersom det är viktigt att se och känna på patienten för att kunna bedöma och diagnostisera. Verksamhetschefens uppfattning är att användandet av telemedicin inom området ser lika ut inom landet och att inget landsting utmärker sig särskilt. I Landstinget Dalarna finns ingen utökad telemedicinsk användning inplanerad inom hudsjukvård de närmaste åren och ingen driver heller denna fråga aktivt, enligt verksamhetschefen Telemedicin inom Klinisk patologi och cytologi Avdelningen för klinisk patologi och cytologi har bl.a. som vision att digitalteknik i form av t.ex. telepatologiska 8 konferenser och konsultationer ska användas i högre utsträckning. Ett av målen i verksamhetsplanen är att ständigt anpassa utbudet av metoder och tekniker till det kliniska behovet. Klinisk patologi och cytologi använder idag ingen telemedicinsk utrustning, bortsett från videokonferensteknik. Det inkommer cirka remisser/år till verksamheten och 200 av dessa kräver konsultation utanför sjukhuset, så behovet av telemedicinsk utrustning är inte stort menar verksamhetschefen för Klinisk patologi och cytologi. En förutsättning för telemedicin inom patologin är att mottagaren tagit del av provet några dagar innan mötet för att kunna göra en bedömning, något som kräver framförhållning. Inom patologin pratar man idag om telepatologi, som innebär att provet scannas in och på så sätt digitaliseras och kan diagnostiseras på annan plats. Verksamheten i Falun har testat olika typer av instrument för detta och diskussioner förs om hur tekniken skulle kunna användas. Det lär dock dröja några år innan denna typ av teknik implementeras i Falun, enligt verksamhetschefen. 8 Telepatologi är ett specifikt telemedicinskt tillämpningsområde Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 12

13 Avdelning för klinisk patologi kommer att delta i ett EU projekt tillsammans med aktörer från Italien, Portugal, Grekland och Rumänien 9. Man kommer att göra bedömningar av tekniska kvalitén på histologiska och cytologiska preparat via telemedicin och utbilda biomedicinska analytiker och läkare. Samtidigt kommer man att få erfarenheter gällande telemedicinskt bedömning av preparatkvalitén och eventuella variationer beroende på hårdvaran. Projektet startas i december 2011 och kommer att pågå i tre år. Lab-medicin står inför stora investeringar avseende ett kliniskt kemiskt laboratorieinformationssystem (LIS) och en upphandling är på gång. Detta kommer, liksom dagens system, att knytas till journalsystemet. För att kunna möta upp mot teknikförutsättningar och krav måste landstinget hitta en landstingsgemensam struktur för att kunna erbjuda en säker lagring av bilder. Detta berör flera verksamheter, bl.a. radiologin. Detta är en stor investering som till stor del måste bekostas med centrala medel, menar intervjuad. Berörda verksamhetschefer har diskuterat detta med MITenheten Telemedicin inom Ambulanssjukvården Ambulanssjukvården i Dalarna använder informationssystemet MobiMed. Systemet gör det möjligt att skicka övervaknings- och patientdata från en ambulans till ett sjukhus (arbetsstation) i realtid. Via MobiMed kan specialister på sjukhuset följa patienten, ställa diagnos och besluta om att inleda behandling i ambulansen. I Dalarna finns det totalt tre arbetsstationer. 10 Det finns en förvaltningsgrupp knuten till MobiMed vilken bl.a. har tagit fram en förvaltningsplan. I planen framgår t.ex. vilken typ av verksamhetsstöd som krävs för att systemet ska fungera, mål och budget, problemområden och behov samt budget och reinvesteringsplan. Verksamhetschefen för ambulanssjukvården bedömer att organisationen kring systemet fungerar bra. På uppdrag av förvaltningsgruppen har det skett en riskanalys av MobiMed. I denna finns t.ex. en systembeskrivning av MobiMed, regler för service och underhåll samt informations- och kommunikationsflödet, dvs. vilken arbetsstation som ska kontaktas vid larm. I analysen har även olika risker identifierats avseende patienter, central server, arbetsstationer, organisation och människa. Utöver MobiMed finns det inga andra medicintekniska lösningar inom ambulanssjukvården. Just nu är ett kunskapskörkort under utveckling för att säkerställa att berörd personal kan hantera systemet. 9 Projektet är Telepathological assessment of histopathological and cytological techniques TASTE EU 10 Avdelning 27 (kardiologen) Falu lasarett, Akutmottagningen Falun och i Mora Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 13

14 4.4. Telemedicin inom Radiologin 2010 samlades Radiologin i Dalarna i en organisation; Bild- och Funktionsmedicin i Dalarna. Norra basområdet (Mora) och Södra basområdet (Avesta, Falun och Ludvika) blev ett gemensamt verksamhetsområde där även mammografiverksamheten ingår. Radiologin är en tekniktung verksamhet där telemedicinska lösningar är en naturlig del. Ett av områdets strategiska mål är funktionsduglig apparatur. Teleradiologi (distansgranskning) sker inom verksamheten och mellan röntgenavdelningarna. Merparten av röntgenbilderna (ca st) granskas på Falu- och Mora lasarett oavsett var i länet bilderna tas. En effekt av att bilderna granskas på få ställen är att behovet av läkare runt om i länet minskar. 11 Enligt verksamhetschefen är det inte omöjligt att man i framtiden genomför ronder från t.ex. Falu lasarett även om patienten befinner sig på ett annat sjukhus. Teleradiologiförbindelser finns även med MRAB 12 i Västerås, vilka granskar omkring bilder/år. I situationer då läkaren behöver konsultera eller få en second opinion från kollega utanför länet länkas bilder till t.ex. Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hela länet använder RIS/PACS 13 som är ett digitalt system som förmedlar remisser och svar från röntgen. Eftersom hela länet har samma system kan samtliga sjukhus ta del av patientens journal och bilder. Mammografin är helt digitaliserad och all granskning sker på Falu lasarett. Enligt verksamhetschefen för radiologin är det viktigt att arbeta aktivt med att öka personalens digitala mognad för att få dem att använda den befintliga tekniken. Utöver att det ökar den personliga kompetensen, tillför det även verksamheten nya kunskaper och färdigheter. En hög grad av telemedicin i vården är en förutsättning för att klara av att möta framtidens utmaningar, enligt verksamhetschefen Telemedicin inom Psykiatrin I samband med att den tekniska plattformen infördes ökade psykiatrins intresse för telemedicinska lösningar i vården och idag har flertalet psykiatriska mottagningar en videoanläggning. Psykiatrin har öppen- och slutenvårdsavdelningar i hela länet (15 kommuner) och för att minska personalens resande genomförs numera flertalet vårdplaneringar 14 via videokonferenser. På vårdplaneringarna kan patient, anhörig och personal från olika delar av den psykiatriska vården medverka. Vårdplaneringar via videokonferens startade 2008 och 2009 genomfördes 60 möten via videolänk och 2010 totalt 150 möten. Prognosen för 2011 är att genomföra omkring 160 möten. 11 Verksamhetschefen förtydligar dock att det finns fördelar att ha läkare på plats runt om i länet av andra orsaker. 12 Medicinsk Röntgen och radiologi. Det är en privat vårdgivare av bilddiagnostik. 13 Under 2010 uppgraderades RIS och PACS till IMPAX Enligt den Allmänpsykiatriska klinikens verksamhetsplan 2011 är vårdplanering den kliniska samordningens instrument Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 14

15 Utöver vårdplaneringar har slutenvården i Falun och Säter dagliga överlämningar (på morgonen) via videokonferens då avstämningar bl.a. sker av det kliniska läget. Enligt verksamhetschefen för psykiatrin är detta ett bra och effektivt sätt att få en snabb bild av det aktuella läget i verksamheterna Telemedicin på vårdcentralerna För att få en bild av primärvårdens syn på och användning av telemedicinsk teknik sändes en enkät till samtliga vårdcentraler. Av 33 vårdcentraler totalt (varav tre i privat drift) fick vi 23 svar varav 20 kompletta. Den bild som enkätsvaren ger är att telemedicinska lösningar används på 60% av de vårdcentraler som svarat (Graf 1). Hälften av dessa menar dock att befintliga lösningar skulle kunna användas i högre utsträckning. De lösningar som man uppger används idag är främst att datajournaler, remisser och röntgenbilder kan kommuniceras mellan behörig personal på olika vårdcentraler (även med kommunens serviceboenden), att videokonferenser används till bl. a. vårdplaneringsmöten och behandlingar (logoped) samt användningen av Mina vårdkontakter (MVK) i kontakt med patienter. Skälen till att man inte använder befintlig utrustning fullt ut anges dels ligga i IT-miljö och datautrustning, dels handla om att arbetssätt och rutiner inte inkluderar användningen av befintlig teknik i tillräcklig utsträckning. Exempelvis anses MVK kunna användas för fler ärenden och att bättre användning av radiologins IT-stöd (Web 1000) skulle kunna minska onödiga röntgenundersökningar. En vårdcentral efterlyser möjlighet att konsultera hudspecialist. Avlägset belägna vårdcentraler har mest att vinna på väl använd telemedicinsk teknik, menar en respondent och en annan indikerar att det tar tid och kräver samplanering att börja använda befintlig utrustning i högre grad. Graf 1 Graf 2 En majoritet av de tillfrågade anger att de skulle önska ytterligare telemedicinska lösningar på vårdcentralen (Graf 3). Ingen anger att någon utökning är planerad inom de närmaste sex månaderna. De orsaker som främst anges som skäl till att inte fler telemedicinska tillämpningar kommit i användning idag är dålig tillgänglighet samt att ekonomiskt utrymme saknas. Tid och kompetens anses också brista. Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 15

16 Graf 3 (Denna fråga var en flervalsfråga där de 82% som svarat att de inte ansåg att telemedicin användes i tillräcklig utsträckning fick ange orsaken flera alternativ kunde väljas.) Endast c:a en fjärdedel av vårdcentralerna anser att landstinget generellt använder telemedicinska lösningar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. De främsta hindren anses vara brister i resurser, organisation och vilja. Flera anger skäl som pekar på att gamla modeller och lösningar lever kvar trots att nyare teknik skulle kunna underlätta. Journalsystemen tas upp som exempel; det varit en lång väntan på digital diktering och primär- och sekundärvården har olika journalsystem. Flera ser också en bristande vilja till utveckling på central nivå samtidigt som man inte upplever sig råda över resurser, beslut och införande på lokal nivå. Det stöd man från primärvårdens sida säger sig vilja ha vid införande av telemedicinska lösningar i vården är i huvudsak information/utbildning, teknik-, användarstöd och delaktighet i beslut. En vårdcentral efterlyser närmare kontakt med tekniken, kanske en mässa årligen där personal från vårdcentralen får komma och titta på kostnadseffektiv teknik. En annan önskar mer fokus på att genomdriva bra tekniska lösningar och mer lyhördhet för vårdcentralens önskemål. Specifika exempel på det är kommunikationsmöjligheter mellan PV-läkare och läkare inom specialistvården, tex Akademiska sjukhuset i Uppsala. Endast fem av vårdcentralerna menar att det finns landstingsövergripande mål och strategier inom området. Av dessa anser två att strategierna är tydliga. När det gäller landstingets organisation (ansvar och roller) för införande av nya telemedicinska lösningar anser endast två vårdcentraler att denna är ändamålsenlig och effektiv. Två anser att den inte är det, medan övriga är osäkra. Tre vårdcentraler menar att beredskap och framförhållning inte är bra medan övriga är osäkra. Majoriteten av vårdcentralerna har således inte någon klar bild av landstingets strategi, organisation, beredskap och framförhållning inom området. Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 16

17 4.7. Pågående och planerad utveckling I Landstinget Dalarna har medborgarna möjlighet att använda e-tjänsten Mina vårdkontakter, till vilken alla vårdcentraler och specialistmottagningar är anslutna 15. Via Mina vårdkontakter kan medborgarna t.ex. välja vårdcentral. Systemet har många möjligheter och enligt en av verksamhetscheferna vore det önskvärt om patienterna själva kunde boka en tid via Mina vårdkontakter och att detta registreras direkt i tidboken. Inom Logopedin i Dalarna pågår ett projekt där man under ett år provar att arbeta med logopedi på distans 16. Det innebär att patienten kan gå till sin vårdcentral för bedömning eller behandling med logoped via en videokonferenslösning. Inom arbetsterapin testas telemedicin vid informationsöverföring av vissa patientärenden (bl.a. patienter med handskador) som har opererats på Akademiska sjukhuset i Uppsala, men som ska tas om hand på Falu lasarett. Istället för överlämningar via telefon och skrivna dokument har informationsöverföringen skett via videokonferenser. Enligt verksamhetschefen för Arbetsterapi fungerar överlämningarna bra, men tekniken fungerar inte alltid optimalt (beror delvis på tekniken i Uppsala). Även teckentolkar använder telemedicin och ortopedin har ett projekt för handkirurgi tillsammans med Örebro regionsjukhus. Barnkardiologin ingår i ett nationellt projekt 17 där man via video kan ha kliniska konferenser med den högspecialiserade vården. Laboratoriemedicin Dalarna / Avdelning för klinisk patologi kommer att delta i ett EU projekt tillsammans med aktörer från Italien, Portugal, Grekland och Rumänien 18. Man kommer att göra bedömningar av tekniska kvalitén på histologiska och cytologiska preparat via telemedicin och utbilda biomedicinska analytiker och läkare. Samtidigt kommer man att få erfarenheter gällande telemedicinskt bedömning av preparatkvalitén och eventuella variationer beroende på hårdvaran. Projektet startas i december 2011 och kommer att pågå i tre år. Inom primärvården kommer man i samband med det planerade journalsystembytet 2013 att få möjlighet till digital diktering, något som uppges vara efterlängtat på flera vårdcentraler. 15 F.r.om. september 2011 går det även att beställa klamydiatest via Mina vårdkontakter 16 Distanslogopedi erbjuds till patienter från Hedemora, Malung och Avesta. 17 lungfonden.se/sjukdomar/sjukdomar/barns hjartfel/mer lasning/gertrud ettnatverk for barnhjartan/ 18 Projektet är Telepathological assessment of histopathological and cytological techniques TASTE EU Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 17

18 4.8. Telemedicin i sekreterartjänster Inom den specialiserade vården, utom psykiatrin, dikterar läkarna direkt in i datorn via en ljudfil vilken sedan en sekreterare lyssnar och skriver av. I och med att diktatet går direkt in i datorn kan sekreteraren sitta på annan ort och skriva vilket skapar utrymme för flexibilitet i organisationen, enligt de intervjuade. Inom psykiatrin och primärvård läser läkaren in diktatet på band vilket sekreteraren sedan lyssnar och skriver av. Detta gör att verksamheten blir låst eftersom sekreteraren fysiskt måste ta del av bandet. Enligt verksamhetschefen för psykiatri kommer tekniken att utvecklas i samband med att ett nytt journalsystem implementeras (psykiatrin under första halvåret 2012, primärvården under 2013). Inom radiologin pågår just nu ett taligenkänningsprojekt vilket innebär att diktatet skrivs automatiskt när läkaren läser in det. Tekniken har testats och läkare har gått en utbildning i det nya systemet. Inom primärvården finns åsikten att landstinget bör, via SKL, trycka på så att e-post kan jämställas med telefonsamtal vid kommunikation med patienten, då man anser att sekretessen inte blir sämre. 5. Organisation och ansvar 5.1. Organisation MIT-enheten (Medicinsk Teknik och IT) bildades genom en sammanslagning av Medicinsk teknik och fysik (MTF) och IT-enheten. Bakgrunden till sammanslagningen var att den medicinsktekniska utvecklingen sker i snabb takt och att Medicinteknisk utrustning i högre grad integreras med IT, något som ställer krav på samverkan i såväl investeringsprocess som drift och förvaltning. Det fanns också ett behov av att styra MIT-investeringarna på ett effektivt sätt med strukturerade beslutsprocesser. I samband med bildandet av MIT-enheten tillsattes ett MIT-råd. MIT-rådet är ett beredningsorgan till landstingsledningen inför beslut i strategiska investerings- och utvecklingsfrågor inom MIT-området. MIT-rådets ordförande och ledamöter har utsetts av landstingsdirektören. Utöver ovanstående finns det även tre beredningsgrupper som har till uppgift att bereda inkomna förslag på investeringar, exempelvis nya telemedicinska sådana, innan de beslutas. Beredningsgrupperna är indelade i områdena Medicinteknisk investering och IT (vilka bereder beslut till MIT-rådet) samt Kunskapsstyrning där beslut om nya behandlingsmetoder bereds. Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 18

19 5.2. Ansvar MIT-enhetens huvuduppgift är att utgöra en stödfunktion gentemot hela landstingsorganisationen vad gäller Medicinteknisk utrustning, IT-system, hårdvara och telefoni. Enligt delegeringsbestämmelserna 19 ligger det övergripande tjänstemannaansvaret för medicintekniska produkter i verksamheten på landstingsdirektören. Chefen för MITenheten har via vidaredelegering rätt att besluta om t.ex. utveckling av standardplattform och lagringsplattform. Samma chef har även i uppdrag att samordna och administrera samtliga IT-relaterade inköp/avrop inom Landstinget Dalarna. MIT-rådet har bl.a. i uppdrag att årligen värdera samt prioritera verksamhetens förslag på MIT-investeringar samt att redovisa ett samlat förslag till investeringsplan för kommande års MIT-investeringar till landstingsdirektören. Verksamhetscheferna inom hälso- och sjukvården ansvarar för att initiera nya telemedicinska lösningar i verksamheten. Införandet av ny telemedicin har ofta föregåtts av en interaktiv process där förslaget har kommunicerats i olika strukturer innan verksamhetschefen tar det slutliga initiativet. Uppfattningen är att dialogen mellan MITenheten och verksamheterna är bra. För varje nytt projekt eller ny satsning inom området skapas en förvaltningsorganisation i enlighet med PM-3 modellen 20.. Syftet är att säkra samverkan mellan systemägaren och verksamheten genom att tydliggöra ansvar och roller i förvaltningsorganisationen samt att öka verksamhetsnyttan, styrbarheten och kostnadskontrollen inom MIT-området. Landstingsdirektören har tillsatt en styrgrupp (Förvaltning av IT-stöd) med uppdrag att bl.a. äga och vidareutveckla förvaltningsmodellen. Intervjuade på MIT-enheten bedömer att fördelningen av framförallt roller kring telemedicin i vården kan både tydliggöras och utvecklas vad gäller såväl nya telemedicinska lösningar som befintliga. Intervjuade uppfattar att det är svårt att få överblick över den telemedicinska utvecklingen i landstinget och att det är oklart vilken roll MIT-enheten har avseende utvecklingen av telemedicinska lösningar. En dimension av detta är att eftersom det kommer få förfrågningar/beställningar från verksamheterna går utvecklingen av telemedicinska lösningar långsamt. 19 Bestämmelser om delegering, verkställighet och delning av uppgifter enligt kommunallagen samt av arbets och miljöuppgifter 20 PM3 är en förvaltningsmodell som beskriver hur systemförvaltning ska organiseras för att kunna bedrivas på ett affärsmässigt sätt. I Landstinget Dalarna beskrivs modellen i besluts PM:et Förvaltning av IT stöd grunden till styrning och ökad verksamhetsnytta Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 19

20 5.3. Process för införande av telemedicin Som tidigare nämnts förväntas initiativ om implementering av telemedicinska lösningar tas i verksamheterna. När ett initiativ finns och när det har godkänts av verksamhetschefen lämnas förslaget till en beredningsgrupp, enligt den generella investeringsprocessen. Beredningsgruppen bereder inkomna förslag innan de tas upp i exempelvis MIT-rådet. Vid införande av videokonferensutrustning utgår beredningsgruppen från en fastställd prioriteringsordning. MIT-rådet prioriterar och värderar inkomna förslag dels utifrån patientnyttan, dels utifrån budgetramen. Landstingsdirektören beslutar slutligen om vilka telemedicinska lösningar som ska implementeras Övergripande strategier och strukturer En del av Landstinget Dalarnas vision är; Nytänkande möter tradition i Dalarna kan alla utvecklas. I Landstingsplan framgår att hälso- och sjukvårdens verksamhetsinnehåll ska föregås av varsam implementering av medicinsk utveckling. Ytterligare ledord är att information och kommunikation inom och mellan landstingets verksamheter ska bli bättre. I Landstingsplanen framgår att hälso- och sjukvårdens insatser ska planeras och genomföras utifrån ett befolknings- och patientperspektiv. Det som befolkningen är i behov av ofta ska finnas nära/lokalt. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att ny teknologi behöver systematiseras och värderas på ett strukturerat sätt. Kunskap om kommunikation och bemötande är väsentligt. Utöver detta finns inga direkta mål eller någon övergripande strategi avseende telemedicin i vården. Biträdande landstingsdirektör menar att telemedicin ingår som en del i området medicinsk utveckling. Andra intervjuade hade gärna sett att Landstinget Dalarna hade en tydlig vision/strategi om hur området telemedicin ska utvecklas i framtiden och vilka områden som ska prioriteras. Telemedicin tas sällan upp till diskussion på förvaltningens ledningsmöten och uppfattningen är att det inte är ett strategiskt prioriterat område just nu inom hälso- och sjukvården, enligt intervjuade. 21 Landstingsplanen är en viljeriktning från landstingets politiska ledning och ett viktigt styrdokument för landstingets verksamheter. Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 20

21 5.5. Finansiering av telemedicin i vården Verksamhetscheferna äskar investeringsmedel för telemedicinska lösningar enligt processen ovan. De senaste åren har investeringsramen legat på ca 500 tkr, men förslaget för 2012 är 2,5 milj. kr. Anledningen till den ökade ramen är planerad implementering av videokonferenssystem inom psykiatrin i norra Dalarna samt behovet av teknikuppgradering av redan befintlig teknik. Budgeten på 500 tkr har vanligtvis inte nyttjats fullt ut eftersom beställningarna från verksamheterna varit få, enligt de intervjuade. Verksamheten belastas själva med avskrivningar och ränta för verksamhetsspecifika anläggningar. Större investeringar som rör flera verksamheter (t.ex. den tekniska plattformen) nycklas ut som overheadkostnad Beredskap och framförhållning Inför implementeringen av ny telemedicinsk teknik arbetas en projektplan fram i enlighet med PM3-modellen. I planen tydliggörs bl.a. vad som gäller vid service och underhåll av tekniken. För stora projekt avsätts det investeringsmedel för att utrustningen ska kunna uppgraderas. Vi har i granskningen sett att underhåll och uppdatering/utveckling av t.ex. Telemedicinskt centrum på Falu lasarett går trögt, enligt en av de intervjuade verksamhetscheferna. Orsaken förklaras med att MIT-enheten har få personella resurser och därmed begränsat med tid till service och underhåll, något som intervjuade bedömer är en brist. Intervjuade på MIT-enheten bedömer att det inte är tydligt vem som ska ansvara för mindre åtgärder i lokalen. Verksamhetschefen för radiologin, som har en stor andel medicinteknisk utrustning, anser att samarbetet med MIT-enheten är bra och att det finns en beredskap om fel skulle uppstå. Det är mycket teamarbete kring apparaturen där personal både från verksamheten och från MIT-enheten samverkar. Landstinget har serviceavtal med de leverantörer som tillhandahåller telemedicinsk utrustning. Enligt avtalen ska fel åtgärdas inom några timmar, men det förutsätter att det finns personal från MIT-enheten på plats något som intervjuade menar inte alltid behöver vara fallet. Hittills har dock avvikelser/brister kunnat åtgärdas Omvärldsbevakning Landstinget Dalarna har en representant med i CeHiS (se punkt 2.2) och är på det sättet delaktig i utvecklingen och tillämpningen av den nationella IT-strategin. Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 21

22 Enligt intervjuade på MIT-enheten skulle Landstinget Dalarna behöva fokusera mer på den utveckling som sker inom det telemedicinska området både nationellt och internationellt. Ingen på MIT-enheten har idag i uppdrag att omvärldsbevaka detta område, vilket resulterar i att det inte sker i någon större omfattning. Respektive verksamhetschef förväntas ansvara för omvärldsbevakningen inom sitt eget verksamhetsområde. De verksamhetschefer vi träffat inom ramen för denna granskning deltar i olika nätverk där telemedicin diskuteras i varierande omfattning. 6. Sammanfattning och slutlig bedömning Nedan följer kortfattade svar på revisionsfrågorna: Översiktlig beskrivning av den telemedicinska användningen nationellt och internationellt liksom förväntad framtida utveckling. Samtliga landsting/regioner har antagit och beslutat att följa den nationella strategin Strategi för Nationell ehälsa. Strategin syftar till att skapa förutsättningar för en landsövergripande snabb och säker teknisk plattform, kongruens när det gäller tillgänglighet av information för vårdgivare och invånare och en standardisering av administrativa och vårdrelaterade arbetssätt. Landstingen/regionerna i Sverige samarbetar i Center för ehälsa i samverkan (CeHis) med att verkställa den nationella strategin och arbetar i olika arbetsgrupper med den tekniska och funktionella infrastrukturen samt olika vård- och invånartjänster. Genom detta skapas lika förutsättningar för hela Sverige att implementera bl. a. telemedicinska lösningar. Det finns dock ingen samlad strategi för hur snabbt denna utveckling ska gå, och olika landsting har också kommit olika långt. Västerbottens läns landsting har kommit långt vad gäller användandet av telemedicin i vården. En av anledningarna till det är att man tidigt satsade på att bygga ut den tekniska infrastrukturen, vilket resulterade i att lyckosamma pilotprojekt smidigt kunde implementeras i verksamheten. Det finns ett antal pågående telemedicinska projekt inom EU som Sverige är delaktig i och som syftar till att sprida teknik och arbetssätt. Vid en översiktlig utblick över telemedicinsk användning internationellt ser det ut som om det är glest befolkade områden i världen som har störst intresse för dessa lösningar. Av de nordiska länderna har Norge kommit längst i både utveckling och användandet av telemedicin i vården. Här pågår också flera forskningsprojekt i syfte att påvisa kliniska och effektivitetsmässiga effekter av telemedicinsk användning. Merparten av dem vi intervjuat menar att telemedicin i de kliniska delarna av vården kommer att utvecklas mer i framtiden för att befolkningens behov av vård ska kunna tillgodoses fullt ut. Teknik och metoder inom hälso- och sjukvården utvecklas kontinuerligt vilket gör att olikheter mellan olika sjukhus specialiseringsgrad och Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 22

23 vårdutbud i viss mån kan kompenseras med tekniska lösningar. Den gängse uppfattningen tycks vara att det numera inte är tekniken som begränsar, utan att det är ledning, organisation och arbetssätt som måste utvecklas för att få optimal användning av tekniken. Översiktlig kartläggning och beskrivning av de telemedicinska lösningar som idag används (eller utvecklas) inom hälso- och sjukvården i Dalarna. Det finns ingen sammanställning över implementerade telemedicinska lösningar och pågående telemedicinska projekt, vilket gör att det är svårt att få en samlad bild över de telemedicinska lösningar som idag används eller utvecklas inom landstinget. Det finns inte heller någon person utsedd som ansvarar för att samla sådan information. En samlad bild skulle kunna användas för intern och extern kommunikation/information, exempelvis som underlag för att sprida goda exempel inom landstinget, vilket en samordnare skulle kunna ha i uppgift att göra. Vi rekommenderar att en person utses som samordnare för telemedicin inom landstinget Dalarna och att en förteckning tas fram för att landstinget på ett bättre sätt ska kunna ha överblick över befintliga/pågående eller planerade telemedicinska lösningar. Den stora satsning som skett inom området telemedicin i vården är Projekt videokonferens som sjösattes Det har inneburit att landstinget genomfört ett antal möten på distans via videokonferens vilket resulterat i minskat resande och lägre kostnader för bl.a. leasingbilar. Idag finns det totalt 35 videokonferensstationer runt om i länet. Exempel på telemedicinska tillämpningar inom Landstinget Dalarna är onlinekonsultationer, offlinekonsultationer och distansundersökningar (jfr kap 3.1). Här följer en översiktlig beskrivning över vilka telemedicinska lösningar som idag används inom Landstinget Dalarna: Hudsjukvården använder telemedicin i begränsad omfattning till vissa typer av uppföljningar. Konsultationer sker på distans endast mellan sjukhusen, men primärvården har inte tillgång till att konsultera hudläkare på distans, något vi sett exempel på inom andra landsting, exempelvis Västerbotten. Klinisk patologi och cytologi använder idag ingen telemedicinsk utrustning, bortsett från videokonferensutrustning. Avdelningen kommer dock att delta i ett treårigt EU-projekt tillsammans med andra europeiska länder som syftar bedöma den tekniska kvalitén på histologiska och cytologiska preparat via telemedicin samt att utbilda biomedicinska analytiker och läkare. Ambulanssjukvården använder informationssystemet MobiMed, vilket möjliggör sändning av övervaknings- och patientdata från en ambulans till ett sjukhus i realtid. Radiologin är en tekniktung verksamhet varför olika former av telemedicinska lösningar, som t.ex. teleradiologi, används dagligen. Psykiatrin har videokonferenser i samband med vårdplaneringar och avstämningar mellan olika psykiatriska enheter. Det finns planer på att öka denna verksamhet. Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Revisionsrapport 23

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför

Läs mer

Vi rekommenderar samtidigt landstingsstyrelsen att: beakta de synpunkter och rekommendationer som redovisas i Helseplans granskning

Vi rekommenderar samtidigt landstingsstyrelsen att: beakta de synpunkter och rekommendationer som redovisas i Helseplans granskning Landstingets revisorer 2011-12-12 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-12- 1P. DNR SKA ~~!.IJo.:? ~" " "Tj t... KOO.-.\l.L9.::.Q:I.. Landstingsstyrelsen Granskning av telemedicin i vården Vi vill, senast 2012-03-23,

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv..

C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv.. Sjukvård i Sverige Ett mellanstort sjukhus C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv.. Det finns 70 sjukhus till! Och vårdcentraler!! Och privata

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Status Region Skåne och 3R Beslut i regionstyrelsen Vision och målbild Upphandling ehälsa & mhälsa pilotprojekt Inera och Vårdguiden 1177 ehälsa i RS 2017 NPÖ Sammanträde

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

Vision e-hälsa. Från policy till implementering

Vision e-hälsa. Från policy till implementering Vision e-hälsa. Från policy till implementering Agneta Granström Landstingsråd Norrbotten President of the AER e-health network agneta.granstrom@nll.se AER Assembly of European regions För regioner Politisk

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

MVT. Kistamässan

MVT. Kistamässan MVT Kistamässan 170124 RemoAge Projektperiod 150501-180430 Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)- Programme Area Norrbotten Kiruna sjukhus 1 hälsocentral + 1 privat 1 kommun Gällivare sjukhus 3

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Region Gotland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Region Gotland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Region Gotland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video

Läs mer

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION Division har som uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Organisation 2015 Organisation 2015 Norrbotten, ¼ del

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

Ylva Gorton T.f Utvecklingsdirektör

Ylva Gorton T.f Utvecklingsdirektör Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-06 Referens Sida 1(1) Diarienummer 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 15/06 En plan för hur digitala/virtuella

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle.

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Division Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Mål: Landstingets självklara partner för att säkerställa de bästa, säkraste och mest effektiva IT- och Medicintekniska lösningar.

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Vård på distans i praktiken

Vård på distans i praktiken Vård på distans i praktiken Vård på distans i praktiken Thomas Molén Strateg Vård på distans Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se www.vll.se/distansvard Git Eliasson Projektledare Karolinska

Läs mer

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A TU M D IA R IEN R 2016-01-26 LS-LED15-1795-2 11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Diarienummer: LS-LED15-1795

Läs mer

Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland

Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland Christina Österholm Applikationsansvarig för Sectra RIS, Sectra PACS och Picsara i Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Antal invånare per kommun

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden

Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden Välkommen till Avesta lasarett - ett litet sjukhus med stora möjligheter Avesta lasarett invigdes 1922 och är idag ett sjukhus

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något?

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Anders Magnusson Owe Eriksson 2016-12-02 Begreppet e-hälsa Begreppet innefattar användningen av informations- och kommunikations-teknologin med utgångspunkt

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Regionalt program för ehälsa

Regionalt program för ehälsa Regionalt program för ehälsa April 2010 Margareta Hansson Ulrika Landström 1. Bakgrund IT i vården är en viktig fråga. Med en genomtänkt strategi kan vården och omsorgen bli bättre på att hantera stora

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

Granskning av sjukresor

Granskning av sjukresor Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Västerbottens erfarenheter av Vård på distans

Västerbottens erfarenheter av Vård på distans Västerbottens erfarenheter av Vård på distans Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda Introduktion till vård på distans

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Vad sker med hälsocentralerna? - en översyn av primärvårdens organisation och utveckling

Vad sker med hälsocentralerna? - en översyn av primärvårdens organisation och utveckling 1(8) Vad sker med hälsocentralerna? - en Landstingsfullmäktige har givit vård- och rehabiliteringsberedningen och landstingstyrelsen i uppdrag att utreda hur primärvården i länet, oavsett driftsform, kan

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Kommunikation Ansvar och roller Personcentrerat Evidens-/kunskapsbaserat Landstinget Kommunen Primärvård Socialtjänst Specialistvård Hemsjukvård

Läs mer

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting Unika användare av NPÖ september 2012 (>10) Källa:Inera AB Örebro kommun Västra Götalandsregionen

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 2017-01-18 1 Kort om genomförandet Webbenkät Medlemmar med en sällsynt diagnos eller som har barn/anhörig med en

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplanen baseras på samverkansavtal samt politiskt antaget Inriktningsdokument för framtidens närsjukvård i Fyrbodal samt Lilla Edet. Antagen 2010-05-21 Övergripande syfte

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Granskning av behörigheter till journalsystemet

Granskning av behörigheter till journalsystemet Granskning av behörigheter till journalsystemet Rapport nr 18/2015 Februari 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 61:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

E-Hälsa RÖ. Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ , Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ. Region Östergötland

E-Hälsa RÖ. Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ , Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ. Region Östergötland E-Hälsa RÖ Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ 2016-11-09, Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ Vision År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

Så skapade Norrbotten journalåtkomst mellan huvudmännen

Så skapade Norrbotten journalåtkomst mellan huvudmännen Så skapade Norrbotten journalåtkomst mellan huvudmännen Christina Hansson, Irene Lundmark och Carina Kapraali Inledning Samverkan organisation och arbetssätt Hur vi har löst Informationsåtkomst Nyttan

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM Gränslös vård och omsorg Det finns något unikt på Ängelholms sjukhus. Ett samarbete som suddar ut osynliga gränser, en verksamhet som vill skapa framtidens sjukvård med nya spännande

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Beredning av beslutat investeringsutrymme

Beredning av beslutat investeringsutrymme PROMEMORIA Beredning av beslutat investeringsutrymme JANUARI 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Västerbottens läns landsting Diarienr: REV 52:2-2015 Sidan 1 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Remisser i vården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-03-19 13REV40 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer har under 2010 granskat landstingets hantering av remisser. Syftet med denna uppföljande

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-10-15 Dnr 416/2014 1 (5) Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem Konkurrensverkets beslut Kravet på anslutning som

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Revisionsrapport* Regionvård. Landstinget Halland. November 2006 Christel Eriksson

Revisionsrapport* Regionvård. Landstinget Halland. November 2006 Christel Eriksson Revisionsrapport* Regionvård Landstinget Halland November 2006 Christel Eriksson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND...5 GENOMFÖRANDE...5 GRANSKNINGSRESULTAT...5 REVISIONELL BEDÖMNING...9

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2013-12-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Riskanalys 3

Läs mer

47/16 Yttrande över motion - Vård på distans

47/16 Yttrande över motion - Vård på distans Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-28 LS-LED16-0532-4 47/16 Yttrande över motion - Vård på distans Diarienummer: LS-LED16-0532

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Christer Blomstrand Staben för ehälsa +4616103630 2015-12-28 LS-LED15-1795-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott

Läs mer