2. Säkerhet och funktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Säkerhet och funktion"

Transkript

1 ISSN KOVFS 1978:3 Utkom från tryekel den 21 augu!ili 1978 Konsumentverket utfårdar enligt sin instruktion ( 1976: 429) följande riktlinjer. I. Definitioner m m Med brandvarnare förstås en anordning som kontinuerligt kan re!!istrera kännetecken på en be!!ynnande brand s.lmt (lv!!e v(lrnin!!ssi!!- nal. Brandvarnare skall arbeta enligt endera av f()ljande principer: -detektor. som reagerar på förbritnningsprl)(juktemas ändrin!! av strömflödet i en joni.'.ationskammare -detektor. som reagerar på förbränningsprodukternils förmåg.t ittt absorbera eller sprida optisk strålning i en mätkammare. Värmedetektor får marknadsföras som komplement till brandviirn(lre. 2. Säkerhet och funktion 2.1 Ansvar Tillverkare eller importör ~varar för att brandvarnare är provad och har den ~äkerhet och funktion som anges i punkt 2.2. Vid försäljning av brandvarnare till konsument har säljaren motsvarande ansvi.tr. 2.2 Teknisk standard Brandvarnare skall med avseende på säkerhet och funktion uppfylla de regler som anges i bilaga (punkt 2.2). 2.3 Säkerhet vid sammankoppling Om flera brandvarnare sammankopplas eller om brandvarnare kompletteras med separat signaldon eller värmedetektor. får fel i någon av dessa enheter inte medföra nedsatt funktion hos de andra i installationen ingående brandvarnarna. Fel eller avbrott i förbindelseledning mellan brandvarnare, signaldon eller värmedetektor får ej medföra nedsatt funktion hos de enskilda brandvarnarna. 2.4 Provningsintyg På begäran av konsumentverket skall företes provningsintyg från

2 KOVFS 1978: 3 institution, som kan godtas av konsumentverket (se bilaga punkt 2.4). A v intyget skall framgå att brandvarnaren uppfyller teknisk standard enl Provningskostnader Ko~tnader för provning bestrids av tillverkare eller importör 3. Information 3.1 Ansvar Tillverkare. importör eller annan näringsidkare som vidtar marknadsföringsåtgärd till konsllment svarar för att denna stiimmer överens med riktlinjemas regler om information. Ansvar åvilar även anställd och annan som handlar på marknadsförarens vägnar. 3.2 Varubenämning I marknadsföring bör endast benämningen brand,,'arnare användas. 3.3 Informationstext Informationstext skall vara på svenska 3.4 Allrnän köpinformation Information om brandvarnare genom annonsering, affischering, trycksaksreklam, rörhandsreklam, butiksnära åtgärder eller annan allmän köpinformation bör innehålla uppgift om: a) att brandvarnaren uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion; formuleringar såsom "godkänd av konsumentver-. ket", "rekommenderad av konsumentverket" mr ej användas. b) cirkapris på brandvarnare inklusive batterier samt årskostnad för batterier. 3.5 Märkning av brandvarnaren Brandvarnare skall vara märkt med: -typbeteckning -tillverkningsår -tillverkarenslimportörens namn och adress -ursprungsland -batterityp -texten: Uppfyller KONSUMENTVERKETS regler för säkerhet och funktion Monteringsanvisning Med varje brandvarnare skall följa monteringsbeskrivning med illus-

3

4 KOVFS 1978:3 Vad händer om riktlinjer inte följs? När det i riktlinjen står' '.\'kil"', eller' :ftlr inle', är detta ett uttryck för att konsumentverket anser det nödvändigt eller särskilt angeläget att produkten eller markn(,dsföringen utformas enligt riktlinjerna. Om en skall-regel inte följs, kommer verket att ingripa. I nonnalfajlet sker detta genom att verket kontaktar det företag som inte följer riktlinjerna. Verket raknar med att i de flesta fall kunna uppnå r.ittelse genom sådana kontakter. Om kontakterna inte leder till godtagban resultat. kan konsumentombudsmannen (KO) komma att med stöd av marknadsföringslagen föra talan mot företaget i marknadsdomstolen eller utt'årda s. k. förbuds- eller infonnationsföreläggande. När det i riktlinjer står', bijr', eller', bijr inte '.är detta ett uttryck för att konsumentverket anser det lämpligt att produkten eller marknadsföringen utfonnas enligt riktlirljerna. Om en bör-regel inte foljs prövar konsumentverket i varje särskilt fallom det finns anledning för verket att ingripa. Ett sådant ingripande sker alltid genom förhandlingskontakter form. i en eller annan Nännare upplysningar om riktlinjer finns ~ konsumentverkets broschyr "Konsumentverkets riktlinjer". ) 4 Post&Jdres~ Box V ÄLLINGBY Gaatus Sorterargatan 26 Telefon

5 KOVFS 1978:3 BiltlRtl BRANDV ARNARE Anvisningar i anslutning tui Riktlinjernas avsnitt 2 Säkerhet och funktion EgenskaplRubrik Provningsmetod/Bestämningssätt Anvisningar 2.2 Teknisk standard Brandvarnare skall uppfylla kraven enligt UL 217, "~tandard for single and multiple station smoke detectors'. utgiven av Underwriters Laboratories Inc., USA. Dessutom godtas joniserade brandvarnare som uppfyller kraven enligt DYN 4540 "Rögdetektorer" utgiven av Dansk' V aredeklarations- N aevn. Kompletterande värmedetektor skall uppfylla kraven enligt SMS-EN 54/ Provningsintyg Tillverkare eller importör skall vid anfordran omedelbart kunna förete provningsintyg. Säljare som marknadsför brandvarnare direkt till konsument skall medges skälig tid för att från tillverkare eller importör kunna inhämta provningsintyg. Institution som kan godtas av konsumentverket är med avseende på U L-standard Underwriters Laboratories Inc., USA. -med avseende på DVN 4540; Provningsinstitution godtas av DVN. som Anvisningar i anslutning till RiktlInjemas avsnitt 3 Information 3.8 Brandinformation Följande text skall användas: 5

6 KOVFS 1978: 3 Bilaga Var alltid beredd pa brand: Om ditt hem börjar brinna, kan din familjs liv hänga på sekunder. Därför måste alla j hu!.et vara väl förberedda på en sådan situation. Gör upp en utrymningsplan. I Välj ut de fönster som lämpar sig bäst för nödutrymning om den vanliga vägen skulle vara blockerad av rök eller eld. Ligger fönstren högt över mark. ordna en utvändig stege eller lina. 2 Be!itäm en plats utanför huset. där familjen samlas vid larm. 3 Håll helst sovrumsdörren stängd under natten. En dörr kan hålla branden borta s~ pass länge att man hinner ta sig ut genom ett fönster. 4 Om du har tillgång till brandsläckningsredskap se till att de fungerar och att du kan sköta dem. 5 Öva utrymning med familjen. Lägg upp det hela som en lek. för att inte!ikrämma barnen. Om det börjar brinna. I Väck övriga personer och se till att de kommer ut ur huset. Följ den uppgjorda utrymmningsplanen. 2 Stäng om möjligt dörrar och fönster för att begränsa branden. 3 Larma brandkåren ( ) t ex från grannens telefon. 4 Om branden är liten kan du försöka släcka den själv med en brandsläckare, vattenslang eller om branden är mycket liten, en filt eller en matta. Se till att du har en reträttväg- S Kan du inte släcka själv, så ta dig ut ur huset så snabbt som möjligt. 6 Gå inte tillbaka in i huset, när du väl kommit ut. Detta kan du göra rör att undvika brand: Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barnen. Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Töm aldrig askkoppar i papperskorg eller soppåse utan att allting är ordentligt släckt. Spola gärna vatten i askkoppen innan den töms -eller låt den stå över natten. Se till att kakelugnen eller öppna spisen alltid är ordentligt släckt eller att eldhärden är avskärmad så att inga gnistor kan komma ut, innan familjen går till sängs. Hantera och förvara brandfarliga vätskor på ett säkert sätt. Använd endast säkringar av rätt styrka i det elektriska systemet. Experimentera aldrig med hemmagjorda säkringar av något slag. Byt ut bristrålliga elektriska ledningar och kontakter. Använd endast S-märkta elektriska apparater i hushållet. uppvärmningsanord- Placera ej brännbara föremål i närheten avelektriska ningar. 6 Norstedtl Tryckeri. Stockholm 1978

7 KOVFS Beslut om ändring i äldre riktlinjebestämmelser om krav o e e pa provmngsmtyg 1994:3 Utkom från trycl den 13juni 1994 Vad som i Konsumentverkets riktlinjer KOVFS 1977:7,1978: 1,1978:2, 1978:3,1979: 10,1980:3, 1980:4, 1980:5, 1981:6,1985:8,1986: I och 1986: 3 avseende krav på provningsintyg föreskrivits om -Statens -Stockholms -Underwriters -provningsinstitution Provningsanstalt, Energiverk Gasavdelningen, Laboratories Inc., som godtas av DYN, -Apoteksbolagets Centrallaboratorium, -Möbelinstitutet eller motsvarande institution i annat land -Statens Planverk, -Svenska Textiiforskningsinstitutet (TEFO) och motsvarande institutioner i övriga länder, -Försäkringsbranschens Service AB, -Dansk Varefakta-Naevn (DYN), -Forbrukerrådet, -Finlands Standardiseringsförbund- Varefakta, -SINTEF Norges brandtekniska laboratorium och -Statens Tekniska Forskningscentral V TT skall i stället avse svenskt eller utländskt provningsorgan. I tillämpliga fall bör organet genom ackreditering ha visat att det uppfyller kraven i tillämplig standard i den europeiska EN 45 OOO-serien eller motsvarande internationell standard. Ändringarna träder i kraft två veckor efter den dag då detta beslut utkommit från trycket. AXEL ED LIN G Nils Ringstedt Postadress Box Vällingby Gatuadress Sorterargatan 26 Telefon Telefax Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 1994

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Är du förberedd? Viktig information från din kommun Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Akut omhändertagande av skadade och sjuka Utrusta bostaden 1 Var förberedd! Broschyren

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Inledning Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Kommuner i samverkan...............................................

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Krisutrustning i bostaden..............................................

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer