Marknadskommentar December

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadskommentar December"

Transkript

1 14 december 2012 Det har varit ett par intressanta veckor sedan vår förra marknadsanalys i slutet av april. Krisen i Ukraina har fortsatt, men finansmarknadernas oro verkar åtminstone för tillfället ha minskat. Till exempel är den ryska börsen är upp cirka tio procent sedan slutet av april. Amerikansk makrodata har överlag varit bra. Surpriseindex som bara mäter om ekonomisk statistik blir bättre eller sämre än väntat, har vänt tydligt upp efter vårens besvikelser. Arbetsmarknadsdata har överlag varit mycket bra. FED har emellertid tonat ner sitt fokus på arbetsmarknaden, nu när den har en positiv utveckling, och istället börjat tala mer om husmarknaden som hittills utvecklats lite svagare än väntat. Samtidigt har amerikansk inflation fortsatt upp och vid den senaste mätningen blev KPI 2,0 procent. Det finns även tydliga tecken på stigande kostnadstryck i ekonomin i stort. Till exempel stiger både producentpriser och hyror i rask takt. Hyror är speciellt intressanta eftersom de utgör cirka 40 procent av KPI. Trots högre inflation och generellt bättre makrostatistik har amerikanska räntor fallit. Ur ett rent makroperspektiv är det inte lätt att förklara, så frågan är om det inte är en konsekvens av den extremt lätta globala penningpolitiken, som ju dessutom förväntas bli ännu mer stimulativ inom kort då ECB väntas agera i början av juni. I Europa vände inflationen upp lite i maj vilket var väntat. ECB är dock tydligt stressade över den låga inflationen. ECB-chefen Mario Draghi har nu mycket tydligt signalerat att man kommer annonsera penningpolitiska stimulanser vid nästa möte i början av juni. Exakt vad det innebär vet ingen men marknaderna har fullt ut prissatt en räntesänkning från nuvarande 25 punkter till 10 punkter. Det är mycket troligt att ECB samtidigt sänker depositräntan (inlåningsräntan) till minus 15 punkter, dvs att det skulle kosta pengar för banker att deponera pengar hos ECB. Framförallt den negativa inlåningsräntan skulle kunna vara ett sätt att förmå bankerna att i högre grad låna ut än att deponera i ECB. Detta har testats av andra centralbanker tidigare, även om det är mycket ovanligt. Nu senast av Danmark som haft negativ depositränta sedan sommaren För ett par veckor sedan höjde Danmark depositräntan, för första gången på cirka två år, till plus 5 punkter. Det spekuleras även mycket om huruvida ECB kommer att göra ytterligare åtgärder, som rena tillgångsköp; QE, eller nya långa repor; LTRO. Minnesgoda läsare kanske minns att vi tittade lite mer i detalj på ECB:s möjligheter i förra månadens marknadsanalys. I korthet ser vi två primära syften för ECB att stimulera mer. 1. Få upp inflationen 2. Få igång bankutlåningen Erfarenheten visar att länder som bedriver QE tenderar att få svagare valutor. En svagare valuta skulle vara mycket bra för Europa. Det skulle hjälpa exporten och det skulle göra importvaror dyrare vilket skulle kunna få upp inflationen. Efter Draghis duvaktiga kommentarer har euron försvagats ett par procent. Så här långt har alltså effekten blivit den önskade. Diverse ekonometriska modeller indikerar att ett jämviktspris för euron mot dollarn snarare ligger kring 1,20 än dagens 1,37, dvs euron är i storleksordningen 15 procent övervärderad mot dollarn och sannolikt ännu mer mot den japanska yenen.

2 Vad gäller bankutlåningen står det europeiska banksystemet inför stora stresstester under sommaren och hösten. Det kan bidra till att bankerna är ovilliga att låna ut till hushåll och företag. Men samtidigt är företagens kreditefterfrågan sannolikt svag på grund av den relativt låga europeiska tillväxten. Man kan fråga sig varför ECB är så uppenbart stressade över den låga inflationen. Spelar det egentligen någon större roll? cirka 150 som lägst för ett par dagar sedan. Men den stora frågan är ju givetvis vad ECB väljer att göra. Mest positivt vore en räntesänkning och QE, men det finns sannolikt utrymme för besvikelser om det enbart skulle bli räntesänkning. ECB har dock många verktyg i sin låda och det är nästintill omöjligt att gissa vilka man väljer att använda. I Sverige har marknaden nästan fullt ut prissatt en svensk räntesänkning till 0,5 procent. Det är en låg ränta i absoluta tal, men i relativa termer - i denna av centralbanker extremt manipulerade värld - är det snarast en hög ränta. Som alla vet vill egentligen inte Riksbanken sänka räntan på grund av hushållens ökande belåning. Men den låga inflationen har till slut fått Riksbanken att tänka om och nu istället primärt fokusera på inflationen. Vår uppfattning är att rädslan för deflation framförallt hör samman med många av de europeiska ländernas höga statsskulder. Om räntan man betalar på skulden är högre än den nominella tillväxten innebär det att skulden som andel av BNP fortsätter att öka. Ofta talar man om BNP i reala termer, speciellt när det gäller takten i tillväxten. BNP i sig är ju ett nominellt mått. När inflationen är noll blir ju nominell och real tillväxt densamma. Man får då, så att säga, ingen hjälp av inflationen - den reala tillväxten måste då själv överstiga räntan. Om så inte sker fortsätter istället skulderna att öka i förhållande till BNP. Det är här centralbankernas QE kommer in. Genom att tvinga ner räntorna, och bland annat via svagare valuta få upp inflationen, hålls räntorna nere så att den nominella tillväxten överstiger räntekostnaderna och då går plötsligt allting åt rätt håll. Skuldernas andel av BNP minskar över tiden och statsfinanserna blir successivt bättre. Som vi skrev förra månaden tror vi att QE skulle vara positivt för börserna och för krediter samt för länderspreadarna mellan de perifera och kärnländerna i Europa. Men vi tycker att det vore rimligt om den spreadminskningen skulle ske delvis via högre räntor i kärnländerna, eftersom QE borde leda till högre inflation på sikt. Det har kommit ett par positiva saker för Riksbanken de senaste veckorna, som sannolikt gör det lättare för ledamöterna i Riksbankens direktion att fatta beslut om lägre ränta. Finansinspektionen har meddelat att man höjer riskvikterna på bolån vilket allt annat lika bör innebära ökade kostnader för bolåntagare. Det skulle kunna innebära att en räntesänkning i juli inte kommer att motsvaras av en sänkning på bolåneräntorna, utan att ränteskillnaden istället kompenserar för riskvikterna. Dessutom har flera banker ökat kraven på amortering vilket skulle kunna leda till lite mer återhållsamhet hos bolåntagarna. Så lite mer fokus från myndigheterna på det som brukar kallas makrotillsyn skulle kunna öka sannolikheten för ytterligare räntesänkningar från Riksbanken. Vi kan inte utesluta att Riksbanken sänker ytterligare efter juli, men tills vidare tror vi att man stannar på 0,5. Men det beror givetvis även på vad ECB väljer att göra i slutändan. Men samtidigt bör man komma ihåg att ytterligare en sänkning från 0,5 procent senare i år är mycket mer sannolik än en höjning. Eller som man brukar säga: Risken på reporäntan ligger på nersidan även efter en sänkning. Initialt spreadade de perifera ländernas räntor ihop mot kärnländernas efter Draghis kommentarer. Men de senaste dagarna har spreadarna vänt upp kraftigt. Detta dock efter en formidabel nedgång sedan förra sommaren. Då låg Italien och Spanien cirka 300 punkter över Tyskland mot 2

3 Amerikansk arbetslöshet fortsätter att utvecklas bra. Senaste månaden blev arbetslösheten 6,3 procent vilket är under den nivå på 6,5 procent som FED tidigare angett som nivå för att börja överväga räntehöjningar. Som vi skrivit om de senaste månaderna har FED emellertid valt att släppa fokus på arbetsmarknaden. Istället har man börjat tala om husmarknaden som man inte tycker utvecklas så bra som man hoppats. Antalet nya jobb ökade betydligt mer än väntat nu i början av maj. Utfallet blev nya jobb mot väntade Dessutom reviderade man upp föregående månader med närmare Av grafen framgår att januari och februari var svaga månader, vilket var väderrelaterat, men att arbetsmarknaden därefter normaliserats. Den senaste månaden var stark i ett historiskt perspektiv. Som vi skrivit om tidigare har amerikansk inflation vänt upp. Senaste månaden blev inflationen 2,0 procent i rullande årstakt. Paradoxalt nog har långa räntor handlat ner de senaste veckorna, trots starkare arbetsmarknad och högre inflation. 3

4 Italienska och spanska statsobligationer har sålt av kraftigt de senaste dagarna. Det är möjligt att det kan vara en effekt av att internationella investerare säljer av till följd av förväntningar på en svagare valuta. Ta till exempel en japansk investerare som köpte italienska obligationer kring 4,50 för cirka ett år sedan med full valutaexponering. Dels har man fått en avkastning på obligationen i storleksordningen 17 procent. Till det har man fått en valutavinst på procent. För en amerikansk investerare är det givetvis samma vinst i obligationen men valutavinsten är något mindre, cirka 5-10 procent. Grafen visar en tysk tioårig statsobligation som nu handlas kring 1,30. Det är bara cirka 15 punkter högre än den all-time-low som noterades under den allra värsta eurokrisen då många befarade att euron skulle kollapsa. Sedan dess har mycket i Europa stabiliserats och det makroekonomiska läget är nu betydligt bättre än då. Trots det är alltså tyska långräntor mycket nära tidigare bottennivåer. En ränta på 1,30 motsvarar ett P/E-tal på cirka 77. Ingen billig investering... Speciellt med tanke på att tysk inflation är 1,3 procent. I grafen till vänster visar vi vad som hänt med amerikanska långräntor under de perioder då FED bedrivit QE. Som framgår av grafen föll räntorna inför beskedet om QE, för att sedan stiga mycket kraftigt efter att man väl startat. Undantaget är Operation Twist då FED köpte långa obligationer och sålde kortare. Om ECB sjösätter någon form av kvantitativa lättnader ser vi det amerikanska mönstret som troligt även i Europa. Det skulle vara helt rimligt eftersom syftet med QE sannolikt är att försvaga valutan och därigenom få upp europeisk inflation. 4

5 Japansk tillväxt har överraskat kraftigt positivt. Tillväxten under första kvartalet blev 5,9 procent uppräknat i årstakt, vilket var betydligt bättre än väntat. Det är bra för den globala tillväxten. Japan är trots allt världens tredje största ekonomi, efter USA och Kina. Japans ekonomi är cirka en tredjedel av USA:s. Grafen visar BNP dels annualiserat (grön) enligt amerikansk och japansk metod, dels rullande årstakt som vi normalt mäter i Europa (röd). En viktig förklaring till den positiva utvecklingen är givetvis den mycket kraftiga valutaförsvagningen som blivit en konsekvens av den extremt expansiva japanska penningpolitiken. Den japanska yenen har försvagats närmare 35 procent sedan hösten Mot euron är försvagningen ännu större, närmare 50 procent under samma period - ett trick som Europa och ECB nu sannolikt vill kopiera. I Japan har inflationen lyft kraftigt efter många år med deflation. Det har varit ett av målen med den expansiva politiken, även kallat Abenomics ; att få upp inflationen. Även detta är något som Europa och ECB är intresserade av att kopiera. 5

6 Europeisk inflation är låg, just nu 0,7 procent. ECB räknar med låg inflation under lång tid framöver. Det har lett fram till att man sannolikt kommer sänka räntan och förmodligen även genomföra andra stimulansåtgärder. Svensk inflation är ännu lägre; 0 procent senaste månaden eller 0,5 procent om man rensar för effekterna av Riksbankens räntesänkningar. Riksbanken har tidigare, som alla vet, varit mycket tveksamma till att sänka räntan. Vi räknar med att man sänker 25 punkter nu i juli. Det är i mycket hög grad diskonterat i räntemarknaden. De steckade linjerna visar snittinflationen sedan inflationsmålet infördes. Svenska tioårsräntor har följt med europeiska ned. Grafen visar en svenska tioårig statsobligation sedan Som synes är nivåerna extrema. Den allra lägsta räntan vi sett i Sverige var sommaren 2012 då rädslan för en eurokollaps var som störst. Räntan var då som lägst 1,15 procent. Idag är den cirka 1,8 procent. Däremot är svenska korta statsobligationer på de allra lägsta nivåer vi någonsin sett. En svensk tvåårig statsobligation handlas nu till cirka 0,55 procent vilket är det lägsta någonsin. Trots att styrräntan 2009/2010 var ännu lägre än nu. Då var reporäntan 0,25 procent mot dagens 0,75, fast marknaden räknar som sagt med att den sänks till 0,5 i juli. 6

7 Sommarnattens leende Sell in May and go away, heter det ju over there - och de senaste åren har det lönat sig att följa den gamla devisen. Sedan 2010 har starka inledningar på året avlösts av orosperioder som sträckt sig ungefär från maj till augusti. Även i år har börsen haft en stark start. Ska sommaren bli orolig i år igen? En del orosmoln finns förvisso. Värderingen är tämligen hög och vinsterna går i sidled. Teknologi, som lett uppgången i USA, handlas snabbt ned från uppdrivna nivåer. Men det finns också motkrafter. Anders skriver om Europeisk QE. Dessutom: de senaste årens sommaroro har sammanfallit med svagare makro (se surprise index intill). I år är situationen snarast den motsatta, med makro på väg upp. Rally utan vinster En av de saker som dämpar entusiasmen är som sagt vinstutvecklingen i bolagen. Bilden intill visar dels Stockholmsbörsen, dels vinstestimaten för de svenska bolagen. Det normala är att börsen och vinsterna följs nära åt, och att börsen leder vinsterna med ett par kvartal. Men uppgången sedan 2011 har sett helt annorlunda ut: den har skett trots att vinsterna i princip stått stilla. Det gör att börsen börjar se ganska dyr ut. Nedan tittar vi närmare på vad som håller tillbaka vinsterna och på förutsättningarna framåt. USA har bättre vinststöd Till att börja med noterar vi att de stillastående vinsterna inte är ett globalt fenomen. Amerikanska vinster har vuxit med ungefär 20 procent de senaste tre åren samtidigt som svenska vinster alltså stått stilla. Några tänkbara förklaringar: USA ligger före i konjunkturen, de har en bättre valutasituation och en annorlunda sammansättning av bolag. Dessutom driver de amerikanska bolagen vinst per aktie med återköp. Effekten är hursomhelst att börsuppgången i USA varit bättre underbyggd av vinster och att svenska aktier nu är dyrare än amerikanska. 7

8 Svårare höja priser En viktig förklaring till att svenska vinster har det motigt just nu: vårt stora beroende av investeringsvaror. Industribolagen var länge den viktigaste drivaren bakom svensk vinstillväxt, men de senaste åren har de varit en broms. Ett exempel är SKF. Trots att volymerna nu börjat växa faller SKFs marginaler. Varför? En viktig förklaring syns på nedre delen av bilden intill. SKF, som under ett decennium lyckats nå positiv effekt av pris och mix, får nu tampas med negativ priseffekt. Sannolikt en följd av lägre global efterfrågan. Vår slutsats: det är ännu viktigare än tidigare att vara selektiv och välja bolag med stark pricing power. Tungviktare som tynger Ytterligare ett skäl till att svenska vinster halkat efter: några av våra allra tyngsta bolag har strukturella utmaningar som sätter vinsterna under press. Bilden intill visar den samlade vinstutvecklingen för Astra, Ericsson, H&M och Telia. Tillsammans utgör de ungefär en fjärdedel av marknadsvärdet på Stockholmsbörsen. Särskilt Astra har tappat i vinst sedan 2011, pga patentutgångar. Ericsson och Telia är utsatta för stark prispress. Och H&M får betala ett allt högre pris för att växa försäljningen. Bilden framåt är blandad. Telia och Ericsson har fortsatta utmaningar medan H&M sannolikt är på väg in i en bättre fas. Astras vinst lär fortsätta ned, men en lovande pipeline talar för bättre utveckling om ett par år. Rörelser under ytan Men även om de samlade vinsterna går i sidled, finns det positiva tecken. Under ytan finns ett antal branscher vars vinster börjar röra sig i positiv riktning. Bankerna är det tydligaste exempelet. Normalt är de sena i cykeln, men den här gången har bankvinsterna vänt upp först, med stöd av ökade räntemarginaler, sänkta kostnader och lägre kreditförluster. Byggarna befinner sig också i en positiv vinsttrend. Vi noterar också att vinsterna för branscher som Consumer Cyclicals och Fordon så sakteliga börjar röra sig rätt håll. 8

9 Mer upp än ned Värt att notera är också att den så kallade revideringskvoten för de svenska bolagen gått från minus till svagt plus. Det innebär att antalet höjda prognoser nu överstiger antalet sänkta prognoser. Revideringskvoten brukar fungera hyfsat som en tidig indikator för vinstestimaten. Den vände ned innan estimaten 2007 och slog om i förväg Sedan 2011 har den dock fungerat sämre. Kvoten har slagit om till plus ett antal gånger utan att vinsterna följt efter. En viss skepsis är alltså befogad. Men om revideringskvoten blir mer tydligt positiv, ökar sannolikheten för att estimaten faktiskt är på väg att slå om. En bra kombo Går det att hitta bolag med en bra vinstutveckling och en vettig värdering? Det har blivit allt svårare. Vinsttillväxt har blivit en bristvara, och de bolag som kan erbjuda en god och stabil vinstutveckling får lätt en kraftig premiumvärdering. Några undantag finns dock alltjämt. Nordea är ett sådant, tycker vi. Vinstrenden är god, och den lär förstärkas av det sparprogram som presenteras om någon månad. Värderingen är också anständig. Nordea handlas till ca 11 gånger vinsten och ger en direktavkastning på drygt 5%. En bra kombo, som vi ser det. Fortfarande intressant JM är ett annat exempel. Aktien har visserligen gått väldigt starkt, men är ändå inte dyr. PE-talet ligger kring 13 på analytikernas prognoser, och de är förmodligen för låga. Vinsten drivs av stark efterfrågan på bostäder, och får extra kraft av att JM köper tillbaka ungefär en procent av utestående aktier i kvartalet. 9

10 Nya favoriter Hur har det gått för börsens nykomlingar så här långt? Bilden intill visar hur de nyintroducerade bolagen utvecklats relativt index sedan första handelsdagen. Samtliga har gått bättre än marknaden, med undantag för Platzer som gått ungefär som börsen i övrigt. Ett bra facit, som blir ännu bättre om man betänker att uppgången från teckningskurs till första handelskurs inte finns med i beräkningen intill. Den uppgången har typiskt sett legat på 10 procent. Vi har tagit positioner i Bufab, Hemfosa och Recipharm. Små men dyra Med en så stark start för de nya bolagen, är det inte att undra på att ytterligare IPO s står på tur. Närmast väntar Kronfågel och bostadsutvecklaren Besqab. Det kan mycket väl bli lyckade introduktioner det också. Men det blir allt viktigare att hålla koll på värderingen. Som framgår av bilden intill har värderingen av småbolagsindex dragit iväg till ovanligt höga nivåer. I USA handlar Russel 2000 till drygt 25 gånger vinsten, en multipel som dras upp av en hög andel teknologibolag. Svenska småbolag är inte lika dyra, men på 19 gånger vinsten finns det ändå skäl att bli mer försiktig. Fler affärer att vänta Om lyckade introduktioner varit ett starkt börstema i år, så har bud- och budspekulationer varit ett annat. Vi noterar att Private Equity fonderna huvudsakligen finns på säljsidan, och att buden på AstraZeneca, Meda och Scania kommer från industriella aktörer. Drivkraften är inte svår att förstå. Bilden intill visar skillnaden mellan kostnaden för lånat och eget kapital för närvarande. De stora industribolagen kan låna till runt 2 procent (före skatt) och får runt 6 procents avkastning till rådande börsvärdering. Ett sätt att driva vinster som annars mest står still. 10

11 Anders Wilson Makro Chef ränteförvaltning och makroanalys John Bornstein Aktiemarknad Chef aktieanalys Enter i korthet Enter är en fristående kapitalförvaltare specialiserad på svensk aktie- och ränteförvaltning. Vi erbjuder förvaltning i tio fonder samt diskretionär förvaltning. Förvaltarna på Enter har lång erfarenhet av kapitalförvaltning, i genomsnitt 28 år. Huvuddelen av förvaltarteamet har arbetat tillsammans i mer än 20 år. En stor del av våra kunder är institutionella placerare, som till exempel pensionsfonder och stiftelser. Vi förvaltar även kapital för privatpersoner. Du kan spara i våra fonder direkt hos oss eller via våra samarbetspartners; Avanza, Nordnet, Swedbank, Skandia Banken, Fondmarknaden.se och Pensionsmyndigheten. Enters förvaltning finns även tillgänglig för dig som sparar i Skandia Link, SEB, SPP, Länsförsäkringar, Movestic och Danica Pension. Enter startades Företaget har idag tretton anställda. Ägare är dels personalen, dels Orkla Invest AB som ägs av Orkla ASA (norskt börsnoterat företag). Fonder Aktiefonder Enter Sverige Enter Sverige Pro Enter Select Enter Select Pro Strategifonder Enter Maximal Enter Maximal Pro Blandfond Enter Pension Räntefonder Enter Trend Räntefond Enter Penningmarknadsfond Enter Return Mer information För mer information om Enter Fonder se vår hemsida enterfonder.se eller kontakta: VD Enter Fonder Henrik Lindquist Marknadschef Richard Bentefour Marknadsassistent Ulrica Alexander Cloud Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box Stockholm Tfn Fax Mail 11

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har präglats av svag makrostatistik, framförallt i USA. Vår bedömning är fortsatt att detta framförallt är en effekt av osedvanligt hårt väder over there. Alla sektorer

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har varit osedvanligt turbulent i finansmarknaderna. Vi har ju de senaste åren vant oss vid starka trender och låg volatilitet. Det mönstret bröts tydligt nu i början

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tittar vi lite extra på den senaste tidens ränte- och valutarörelser som varit betydande, inte minst till följd av ovanligt aktiva centralbanker. I mitten av januari släppte

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Riksbanken sänkte som väntat räntan vid mötet i slutet av oktober. Sänkningen var lite större än väntat och Riksbankens reporänta är nu på noll. Den lägsta räntan någonsin i Sverige. Det

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober Oktober 18 oktober 2012 Makro Bättre amerikansk statistik Mycket svagare svensk statistik Vi tror på ytterligare räntesänkningar i Sverige i höst Makro Den senaste månaden har bjudit på blandad statistik.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit en mycket händelserik månad för finansmarknaderna. Kanske framförallt eftersom ECB oväntat sänkte räntan. Endast tre av sjuttio ekonomer trodde på en sänkning redan nu i

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i

Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i Nytt år, nya möjligheter 1 AKTIEANALYS Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i Nytt år, nya möjligheter 2 Nytt år, nya möjligheter Du har sett det förut: en stark start på det

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Nu på onsdag, den 29 april, har Riksbanken direktionsmöte. Utfallet är osedvanligt osäkert. Riksbanken bedriver ju, som väl alla vet, en mycket aggressiv penningpolitik. Syftet med politiken är i första

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan förra månadens marknadsanalys har ECB som väntat sänkt räntan. Börserna har fortsatt stiga och vi har haft en rekyl upp på räntemarknaderna i USA och Europas kärnländer, inklusive

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har varit en exceptionellt svag start på börsåret 2016. Enligt Financial Times var årets två första veckor de svagaste någonsin. Som vi ser det är en av förklaringarna det kraftiga oljeprisfallet under

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 2015 kommer gå till historien som det år då Riksbanken för första gången någonsin sänkte styrräntan under noll. De flesta levde nog tidigare i tron att räntan inte kunde bli lägre än noll. Varken USA,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Centralbankerna och marknaderna 1 AKTIEANALYS 2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Ett år med två halvor 2016 hur ska vi summera detta märkliga år? Politiskt

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Centralbankerna och marknaderna

Centralbankerna och marknaderna Centralbankerna och marknaderna 1 MAKRO Centralbankerna och marknaderna Finansmarknaderna fortsätter att i mycket hög grad påverkas av centralbankernas agerande. Det senaste kvartalet har alla finansiella

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Makrostyrd börs Inför rapporterna Oljan smörjer börsen

Makrostyrd börs Inför rapporterna Oljan smörjer börsen Makrostyrd börs 1 AKTIEANALYS Makrostyrd börs Inför rapporterna Oljan smörjer börsen Makrostyrd börs 2 Svartvit svan Dags att summera Q3. Bolagsrapporterna börjar på allvar nästa vecka. Men Ericsson valde

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December I förra månadens marknadsanalys skrev vi bland annat om det så kallade bail-in regelverket gällande banker i Europa och den osäkerhet regelverket skapat. I korthet går det ut på att innehavare av europeiska

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi hoppas att alla haft en skön och trevlig sommar! Nu är det drygt två månader sedan den brittiska EUmedlemsskapsomröstningen, mer känd som Brexit. Vi tänkte börja med att titta lite på marknadseffekterna

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Juni har varit en mycket besvärlig månad för nästan alla typer av finansiella tillgångar. Allt från statsobligationer, företagsobligationer, aktier och råvaror har fallit kraftigt i pris.

Läs mer

Månadskommentar juli 2016

Månadskommentar juli 2016 Månadskommentar juli 2016 Ekonomiska utsikter Stark svensk arbetsmarknad Arbetsmarknadsdata för Sverige visar att arbetslösheten har sjunkit till 6,6% i juni. Svensk arbetsmarknad börjar nu närma sig sin

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer

Bred cyklisk återhämtning IPO:s allt dyrare, allt sämre avkastning

Bred cyklisk återhämtning IPO:s allt dyrare, allt sämre avkastning Bred cyklisk återhämtning 1 AKTIEANALYS Bred cyklisk återhämtning IPO:s allt dyrare, allt sämre avkastning So far, so good Bred cyklisk återhämtning 2 Vi har ju tidigare pekat på det lite märkliga säsongsmönstret

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Augusti

Enter Fonder Marknadskommentar Augusti Augusti 24 augusti 2012 Makro Ljuspunkter i Europa Risk för skattemörker i USA Aktier Återhämtning i repris Börsen leder prognoserna Vinsterna går i sidled Dyrare men inte dyrt Makro När vi senast skrev

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA 7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA I väntan på en närstående räntehöjning i USA är den amerikanska ekonomin tudelad. Arbetsmarknaden utvecklas bra, medan frågetecknen framförallt

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi titta lite extra på svensk statistik inför Riksbankens reporäntebesked den 17:e december. Vi tror att Riksbanken sänker räntan med 25 punkter till 0,75 procent. Anledningen

Läs mer

Brexit och marknaderna Långsiktiga effekter av negativa räntor

Brexit och marknaderna Långsiktiga effekter av negativa räntor Brexit och marknaderna Långsiktiga effekter av negativa räntor 1 MAKRO & AKTIEANALYS Brexit och marknaderna Långsiktiga effekter av negativa räntor Vi hoppas att alla haft en skön och trevlig sommar! Nu

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Marknadsanalysen skrivs denna gång senare än vanligt, eftersom vi framförallt ville invänta de tämligen dramatiska beskeden, inte minst vad gäller penningpolitiken, i slutet av oktober. Oktober inleddes

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 11 024 mnkr. Totalt är det är en ökning med 208 mnkr sedan förra månaden, 87%

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har onekligen varit en stökig sommar. Först var det debaclet kring Grekland och nu de senaste dagarnas uppblossande oro kring konjunkturen i Kina. Man har alltså haft samma, extremlåga, ränta i närmare

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Marknadsanalys februari Enter Fonder / 2013-02-22

Marknadsanalys februari Enter Fonder / 2013-02-22 Enter Fonder / 2013-02-22 14 december 2012 Makro Stor ränteuppgång Valutafunderingar Hög svensk realränta Låg svensk inflation Aktier Rivstart på börsåret Högre värdering men vinsterna vänder Axplock ur

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationsmålet är värt att försvara Ett gemensamt ankare för pris-

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer