Transportbörser och ny teknik En studie i fenomenet transportbörser, dess för- och nackdelar samt hur det kan kombineras med ny teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportbörser och ny teknik En studie i fenomenet transportbörser, dess för- och nackdelar samt hur det kan kombineras med ny teknik"

Transkript

1 Transportbörser och ny teknik En studie i fenomenet transportbörser, dess för- och nackdelar samt hur det kan kombineras med ny teknik Electronic Transportation Markets and New Technology A study in the phenomena electronic transportation markets, its benefits and disadvantages and how to combine it with new technology Taulant Golaj Bo Sümegi Hakija Wargenkrook Transport Management Kandidatuppsats 15hp VT14 Handledare: Benedikte Borgström

2 Förord Det har varit en lång och kämpig process att författa denna studie men samtidigt känner vi att det har gett oss otroligt mycket tillbaka. Arbetet med studien har gett oss stora möjligheter att bygga på våra teoretiska kunskaper och stärkt oss som personer genom att vi har lyckats driva ett så pass stort projekt framåt. Vi vill skänka ett stort tack till alla personer och företag som har ställt upp på vår enkätundersökning samt vid den personliga intervjun utan er hjälp hade studien aldrig blivit av. Ni har med er yrkeskunskap gett oss infallsvinklar som vi aldrig skulle ha kunnat läsa oss till genom litteratur. Samtidigt vill vi också tacka de kurskamrater i vår seminariegrupp som har gett oss möjligheten att föra vår studie i rätt riktning. Genom era frågor och konstruktiva kritik har ni hjälpt oss att tänka i nya banor. Ett speciellt tack går till vår handledare Benedikte Borgström som har engagerat sig i vår studie och gett oss utomordentlig feedback och bidragit med nya idéer och infallsvinklar. Alla lärare och föreläsare på Malmö Högskola som under utbildningens gång har gett oss kunskap i olika ämnen har också bidragit till att studien kunnat genomföras. Vi författare vill även tacka varandra då vi har kompletterat varandra ytterst bra under arbetets gång, och vi vill utöver detta skänka ett stort tack till våra familjemedlemmar och vänner som har stöttat oss i arbetet. Utan er alla hade studien inte varit möjlig att genomföra. Helsingborg den 21 maj

3 Abstract An electronic transportation market is a market place where transport sellers can advertise free capacity and transport buyers can make inquires on transports. When the sellers and buyers have found an offer that fits them they reach an agreement. The electronic transportation markets help to increase the average payload and gives opportunities for co-loading, which benefits both the transport carriers, transport buyers as well as the environment (Kovács, 2009). In this study we have examined what works well respectively less well with existing electronic transportation markets. This has been done through a survey among transport selling companies as well as an interview with a transport planner. Through literature study we have also investigated if there are any technical aids that can be used to support the functionality of electronic transportation markets. Our research and literature study reveals that most transport sellers manually calculate their payloads and then manually calls their customers to see if they want anything transported. We therefore suspect that manual coordination of offers and advertising is a normal procedure amongst transport selling and transport buying companies. This results in the electronic transportation markets works as a last exit for the transport sellers. As a result of this there is no momentum on the electronic transportation markets when nobody is trading there on a bigger scale (Anonymous transport seller). Our survey and interview show that the main competitive advantage amongst transport sellers on electronic transportation markets is the price. This is a theory confirmed by several authors in the field, for example Nandijaru and Regan (2003). The price focus results in other competitive advantages such as service and customer relations tend to be forgotten on electronic transportation markets. Many respondents in our survey found the price fixation to be a major problem resulting in low profits on the electronic transportation markets. If you can make it possible for transport sellers to advertise themselves with other competitive advantages than price it will create a new market situation. The will result in a more equal competition on the electronic transportation markets. The market place will be even more equal and transparent if you allow the sellers and buyers to rate one another on different scales such as service ratio. The mentioned implementations will lead to sellers that advertise themselves with a high degree of service will feel that they compete on the same terms as sellers that focus on price. RFID may offer the possibility to automatically calculate available payload and automatically create advertisements on electronic transportation markets. This can also be a way to increase the importance of non-economic competitive advantages such as customer service, as a direct result of less time spent manually calculating payload and creating advertisements. Key Words: electronic transportation markets, road transportation, payload, RFID, empty running, competition 3

4 Sammanfattning En transportbörs är en elektronisk marknadsplats där transportsäljare kan annonsera ledig kapacitet till försäljning och transportköpare kan ge förfrågningar på transporter. När aktörerna på transportbörsen har hittat en sälj- eller köpannons som passar deras behov sluter de avtal om en transport. Transportbörser underlättar för transportsäljare att öka sina fyllnadsgrader samtidigt som den även underlättar för transportköpare att hitta transportörer. Då fyllnadsgrader och samlastning ökar med hjälp av transportbörserna tjänar även miljön på detta då antalet använda fordon minskar (Kovács, 2009). I denna studie har vi undersökt vad som fungerar bra respektive mindre bra med befintliga transportbörser, och genom detta har en konceptuell transportbörs tagits fram där dess fördelar förstärks och nackdelar minimeras. Studien baseras på en enkätundersökning med ansvariga transportsäljare samt en personlig djupintervju med en verksam transportplanerare. Vi har genom litteraturstudier även tagit reda på om det finns några tekniska hjälpmedel som skulle kunna användas för att understödja transportbörsernas syfte att öka samlastningen. Våra egna undersökningar samt litteraturstudie visar på vikten av affärsrelationer; de flesta transportsäljare beräknar i dagens läge sina fyllnadsgrader manuellt och därefter frågar de sina etablerade kunder om de är i behov av transporter. Transportköpare arbetar på ett liknande sätt vid transportbehov ringer de till sina etablerade transportörer och frågar om de har tillgänglig kapacitet. Därför blir manuell koordination av offerter en standardprocedur vilket resulterar i att transportbörser fungerar som en sista utväg. Därför blir det inte heller någon direkt ruljans och fart på handeln på transportbörserna (Anonym transportsäljare). Vid våra empiriska undersökningar framgår det tydligt att det främsta konkurrensmedlet bland säljande företag på transportbörser är priset, något som också bekräftas av forskare i ämnet (Nandijaru & Regan, 2003). Prispressen får följden att andra konkurrensmedel såsom kundservice och kundrelationer hamnar i skymundan. Ett flertal respondenter i vår undersökning ansåg detta vara ett stort problem vilket har resulterat i att det är svårt att tjäna några pengar på transportbörserna. Om man på transportbörsen kan möjliggöra för transportörer att marknadsföra sig med andra konkurrensfördelar än pris kommer det att skapa en helt ny marknadssituation. Resultatet blir en jämnare konkurrens mellan aktörerna på transportbörsen. Låter man dessutom köpare och säljare att betygsätta varandra bidrar detta ytterligare till en ökad transparens och mer jämlik konkurrens. Anledningen till att marknaden blir mer jämlik är att företag som marknadsför sig med hög servicenivå och således ett något högre pris känner att de kan konkurrera på lika villkor med konkurrenter som använder sig av en prispressande strategi. RFID är en teknik som skulle kunna underlätta användandet av transportbörser då tekniken kan användas för att beräkna tillgänglig kapacitet samt automatiskt skapa annonser på transportbörserna. Tekniken skulle således även kunna vara ett sätt för företagen att framhäva de icke-ekonomiska konkurrensfördelarna såsom service, då en implementering av RFID skulle spara arbetstid inom de transportsäljande företagen; lägger man mindre tid på transportplanering och annonsering kan man lägga mer tid på sin kärnverksamhet och kundservice och relationer. Nyckelord: transportbörser, vägtransporter, fyllnadsgrad, RFID, tomtransporter, konkurrens 4

5 Innehållsförteckning 1. INLEDNING BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION SYFTE AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION GENOM STUDIEN METOD ANALYTISKA FORSKNINGSANSATSER INSAMLING AV PRIMÄRDATA PERSONLIG INTERVJU OCH INTERVJUMETOD TEORETISK GRUND OCH LITTERATURDISKUSSION METODENS FÖR- OCH NACKDELAR ETISKA ÖVERVÄGANDEN TEORI VÄGTRANSPORTMARKANDEN I KORTHET TOMTRANSPORTER FYLLNADSGRAD TRANSPORTBÖRSER AUTOMATISK IDENTIFIERING AV GODS RESULTAT PRIMÄRDATA ENKÄTUNDERSÖKNING I TRANSPORTSÄLJANDE FÖRETAG INTERVJU MED TRANSPORTSÄLJARE OCH KÖPARE ANALYS TRANSPORTMARKNADEN OCH FYLLNADSGRADER FÖRDELAR MED TRANSPORTBÖRSER ELIMINERING AV TRANSPORTBÖRSERS NACKDELAR BEHOV AV FÖRÄNDRADE ARBETSSÄTT ANONYMITET PÅ TRANSPORTBÖRSER AVGIFTER FÖR TRANSAKTIONSKOSTNADER INOM EN TRANSPORTBÖRS SLUTDISKUSSION ÖKAD TRANSPARENS PÅ TRANSPORTBÖRSER SAMARBETE ISTÄLLET FÖR PRISKONKURRENS FÖRÄNDRADE ARBETSSÄTT OCH RFID RFID BIDRAR TILL ÖKAD SERVICEGRAD AVGIFTS- ELLER PROVISIONSBASERAD TRANSPORTBÖRS SAMMANFATTNING AV SLUTSATSER FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR BILAGA 1: INTERVJUGUIDE ENKÄTUNDERSÖKNING BILAGA 2: INTERVJUGUIDE PERSONLIG INTERVJU

6 Figurförteckning FIGUR 1 EXEMPEL PÅ EN ANNONS OM LEDIG KAPACITET PÅ EN TRANSPORTBÖRS... 7 FIGUR 2 KORRELATIONEN MELLAN BNP OCH UTFÖRT TRANSPORTARBETE FIGUR 3 EXEMPEL PÅ HUR EN TOMTRANSPORT UPPSTÅR FIGUR 4 BERÄKNING AV TOTAL FYLLNADSGRAD FÖR EN TRANSPORT MED OLIKA PÅ- OCH AVLASTNINGSPLATSER FIGUR 5 FYLLNADSGRADER MELLAN STOPP FIGUR 6 SCHEMATISK BILD ÖVER HUR RFID-TEKNIKEN FUNGERAR FIGUR 7 ANVÄNDANDE AV TRANSPORTBÖRSER SETT TILL FÖRETAGSSTORLEK FIGUR 8 ANDELEN TRANSPORTSÄLJARE SOM SKULLE KUNNA TÄNKA SIG ATT ANVÄNDA SIG AV EN TRANSPORTBÖRS FÖR ATT SÄLJA SINA TRANSPORTTJÄNSTER FIGUR 9 ANDELEN TRANSPORTSÄLJARE SOM ANSER BRISTANDE ANONYMITET PÅ TRANSPORTBÖRSER VARA ETT PROBLEM FIGUR 10 ANTAL TRANSPORTSÄLJARE MED OCH UTAN UNIONER FIGUR 11 RFID-TEKNIK TILLSAMMANS MED TRANSPORTBÖRS Tabellförteckning TABELL 1 EU:S DEFINITIONER PÅ FÖRETAGSSTORLEKAR SETT ÖVER ANTALET ANSTÄLLDA I FÖRETAGEN TABELL 2 HUR BRA TRANSPORTBÖRSERNA UPPFYLLER STÄLLDA KRAV TABELL 3 TRANSPORTSÄLJARNAS GENERELLA UPPFATTNING OM TRANSPORTBÖRSER TABELL 4 EXEMPEL PÅ HUR PRISSKILLNADER KAN REDOVISAS

7 1. Inledning 1.1 Bakgrund En transportbörs är en Internetbaserad marknadsform där säljare och förmedlare av transporttjänster kan annonsera ledig kapacitet till försäljning. På samma sätt kan transportköpare annonsera en förfrågan på transporter där transportsäljare får lämna anbud (Kovács, 2009). Det huvudsakliga syftet med en transportbörs är att öka samlastning och minska tomtransporter (Alt & Klein, 1998). Sedvanlig information i en offert om ledig kapacitet inkluderar avgångsort, destination, ledig kapacitet (vikt, flakmeter och volym) samt pris och transportvillkor. Motsvarande information återfinns oftast i förfrågningar om transporter som läggs ut av transportköpare. Se figur 1 för ett exempel på hur en annons om ledig kapacitet på en transportbörs kan se ut. Figur 1: Exempel på en annons om ledig kapacitet på en transportbörs. Köparen kan sedan kontakta transportsäljaren för att komma överrens om transportens utförande. Figurkälla: Skärmdump från DHL Overflow, 2014 Myndigheten Trafikanalys för statistik om godstransporter i Sverige. Deras publikation över vägtransporter i Sverige för det tredje kvartalet 2013 visar att andelen tomtransporter i Sverige är: drygt 25 % av alla transporter och cirka 15 % av alla körda kilometer är tomtransporter (Trafikanalys, 2014). Med andra ord finns det utrymme att sänka tomtransporterna och därmed minska både kostnader och utsläpp av växthusgaser från inrikes vägtransporter med 15 %. Följaktligen finns det ett tydligt behov av att effektivisera vägtransporter. Många försök till transportbörser har mer eller mindre misslyckats och Alt och Klein (1998) resonerar om varför och vad dessa misslyckanden i så fall beror på. Författarna kommer fram till följande anledningar: Mycket av det gods som finns i köpannonser på transportbörser är inte attraktivt gods för transportörerna Vid köp och sälj av transporttjänster via transportbörser försvinner betydelsen av ett bra logistiskt nätverk. Detta innebär att transportbörser inte är ett bra alternativ för transportörer som oftast handlar via långsiktiga relationer samt avtal Transportbörserna offentliggör mer eller mindre transportörers nyckeltal för kunder och konkurrenter om en transportör verkar ha mycket tomtransporter blir det svårare för dem att ta ett högre pris för transporterna 1.2 Problemdiskussion Många transportbörser präglas av en stor prispress där endast priset är i fokus. Andra konkurrensfördelar såsom leveranssäkerhet, kundservice och kundrelationer prioriteras inte på transportbörserna (Nandijaru & Regan, 2003), vilket är ett problem för de företag som prioriterar 7

8 detta i sin marknadsföring. Transportbörser har visat sig kunna sänka den genomsnittliga prisnivån för transporter med upp till 9 % (Kovács, 2009). Transportbörser har en viktig roll i minskandet av tomtransporter och bidrar därmed till ökad lönsamhet för både transportsäljare och transportköpare. Dessa fungerar som bl a Alt och Klein (1998) skriver inte helt felfritt och kan till och med leda till ökade kostnader för de inblandade parterna. Transportnäringen skulle därmed tjäna på om det finns möjlighet att konstruera en transportbörs som minskar de negativa aspekterna med dessa och framhäver dess fördelar. Radio Frequency Identification (RFID) är en relativt gammal teknik som först på senare år har börjat tillämpas inom transport- och logistikbranschen (Jain, 2013). Tekniken bygger på överföring av information mellan ett mikrochip och en avläsare vilket möjliggör precis spårning och integration i logistiska nätverk (Juels, 2006). Det är därför viktigt att fråga sig varför transportbörser tenderar att misslyckas med sitt syfte och hur detta i så fall kan undvikas. Ytterligare frågor som väcks är hur de befintliga transportbörsernas fördelar kan förstärkas. Det är också viktigt att ta reda på om tekniska hjälpmedel, exempelvis RFID, kan understödja och underlätta transportbörsens funktionalitet. 1.3 Syfte Huvudsyftet med studien är att förstå fenomenet transportbörser och undersöka möjligheter till förbättringar inom området. Genom detta vill vi att kunna skapa en konceptuell transportbörs där vi ger exempel på praktiska förändringar inom transportbörser. De delsyften som skall understödja huvudsyftet är att ta reda på samt analysera vilka brister och fördelar användare upplever med befintliga transportbörser, samt hur man kan dra nytta av denna kunskap vid skapandet av en ny transportbörs. Ett andra delsyfte är att beskriva hur ny teknik, exempelvis RFID, kan underlätta och understödja transportbörsernas funktionalitet. 1.4 Avgränsningar Vi har valt att avgränsa studien till vägtransporter då detta är det transportslag där marknaden för transportbörser är som störst. Följaktligen har vi valt att koncentrera studien kring den svenska transportmarknaden och de aktörer som verkar inom landet. Primärdatan i studien riktar in sig på den svenska transportmarknaden och transportbörser som svenska aktörer använder sig av. Försiktighet bör iakttas att direkt applicera dessa primärdata på andra transportmarknader i Europa och världen. 1.5 Disposition genom studien Detta inledande kapitel förklarar bakgrunden, syftet och den problemdiskussion som studien utgår från. 8

9 Studiens metod beskrivs noggrant i kapitel 2 syfte att andra forskare ska kunna genomföra en likadan studie på andra transportsätt eller transportmarknader. I kapitel 3 redogörs för den teori som studien utgår från; transportmarknaden beskrivs i korthet, transportbörser och RFID beskrivs ingående för att på så sätt ge läsaren en tydlig bild över studiens grund. I resultaten under kapitel 4 presenteras den empiri som har gett grund åt studiens fortsatta arbetsgång. Resultaten delas in i två delar en enkätundersökning genomförd med transportsäljare samt en personlig intervju med ansvarig transportplanerare. Studiens analys presenteras i kapitel 5 och här bearbetas det empiriska materialet tillsammans med teorin för att på så sätt besvara frågeställningarna. I slutdiskussionen under kapitel 6 diskuteras eventuella förbättringar och tillämpningar som kan tänkas förbättra transportbörsernas effektivitet. Slutligen presenteras kortfattat våra slutsatser där vi på ett tydligt sätt beskriver de olika delar av en transportbörs som kan förbättras samt ger exempel på hur detta skulle kunna ske i praktiken. 9

10 2. Metod I denna studie har vi genomfört en enkätundersökning med transportsäljare samt en djupintervju med ansvarig transportplanerare där vi har undersökt hur de upplever transportbörser. Dessa primärdata har tillsammans med tidigare forskning i ämnet gett oss en djup kunskap i hur en transportbörs bör fungera för att överleva på längre sikt. Vi kommer att använda denna framarbetade kunskap för att konstruera en konceptuell transportbörs där de negativa aspekterna elimineras. Vi kommer också att undersöka om RFID skulle kunna vara ett tekniskt hjälpmedel som understödjer transportbörsens funktionalitet. 2.1 Analytiska forskningsansatser Vi har använt oss av olika ansatser beroende på vilken av studiens frågeställningar vi har besvarat. För att besvara frågan om transportbörser, dess för- och nackdelar samt hur man kan dra nytta respektive eliminera dessa, har vi använt oss av en deduktiv forskningsansats. Detta innebär att vi först har studerat litteratur i ämnet och sedan försökt att få teorierna verifierade genom insamling av primärdata (Björklund & Paulsson, 2003). I denna studie har vi samlat in våra primärdata genom en enkätundersökning samt en personlig intervju. Vad gäller frågeställningen om de tekniska hjälpmedel som kan tänkas understödja transportbörsens funktionalitet har vi inte haft någon teori att tillgå i ämnet. Således är det en induktiv forskningsansats vi har använt oss av vid besvarandet av ovanstående frågeställning. En induktiv forskningsansats innebär att vi inte har haft någon teori att utgå ifrån utan vi har hittat lämpliga teorier i ämnet genom att först studera empirin (Björklund & Paulsson, 2003). När vi har studerat empirin har vi upptäckt vilka delar av transportbörserna som fungerar mindre bra, och därmed har vi kunnat se vilken typ av tekniskt hjälpmedel som kan tänkas understödja transportbörsens funktionalitet. Studien är kvalitativ då dess syfte är att skapa ökad förståelse för transportbörser och ifall det finns möjligheter att förbättra dessa (Björklund & Paulsson, 2003). Valet av en enkätundersökning innebär dock inte att studien är kvantitativ vi har endast använt oss av enkätundersökningen och primärdatan för att beskriva användarnas upplevelser med transportbörser. 2.2 Insamling av primärdata För att införskaffa primärdata har vi valt att använda oss av en enkätundersökning samt en personlig intervju. Genom enkätundersökningen har vi tagit reda på vad transportsäljare har för uppfattning om befintliga transportbörser, huruvida dessa fungerar bra eller dåligt samt vad man eventuellt skulle kunna förbättra med dessa. Vid den personliga intervjun har vi diskuterat samma frågeställningar men med en person som fungerar som både transportsäljare och transportköpare. Genom stöd av dessa två perspektiv på transportbörser samt relevant teori i ämnet har en konceptuell transportbörs arbetats fram. För att underlätta och tidseffektivisera insamlingen av primärdata har Internet används som insamlingsplats. Se bilaga 1 för en intervjuguide. Anledningen till att en enkätundersökning genomfördes istället för enskilda intervjuer är för att detta hade varit ett tidsödande arbete och en avvägning har gjorts mot att primärdatan från motsvarande mängd intervjuer möjligtvis hade hållit en snäppet högre kvalité. 10

11 För att genomföra en enkätundersökning på ett så bra sätt som möjligt måste man först och främst definiera undersökningens syfte och mål, samt vilket resultat som skall uppnås med undersökningen. Nästa steg är att formulera frågorna så att mottagaren förstår dem för att på så vis undvika missförstånd. Formuleringen av svarsalternativen är lika viktig - alla möjliga svar skall inkluderas och vara genomtänkta. Detta för att undvika att några möjliga svarsalternativ utesluts. Det är även viktigt att svaren och frågorna formulerad på sådant sätt att de inte är för långdragna, vilket kan leda till att respondenten tröttas ut (Parker & Rea, 2005). För att en enkätundersökning ska resultera i en hög svarsfrekvens, samt att svaren blir ärliga och genomtänkta, måste respondenterna övertygas om varför deras deltagande är viktigt. Det skall även betonas att de i längden själva kan tjäna på att delta, exempelvis att de kan dra nytta av de slutsatser som undersökningen mynnar ut i (Parker & Rea, 2005). Vad gäller urvalet av respondenter måste man försöka få respondenter av alla möjliga kategorier (Parker & Rea, 2005); i vårt fall har det handlat om att vi har kontaktat både små transportörer samt de största aktörerna på den svenska marknaden för att få en så bred fördelning av respondenter som möjligt. Vi har använt oss av EU:s definitioner på företagsstorlekar sett över antalet anställda för att lättare kunna kategorisera respondenterna (se tabell 1). Vi fick inte in några respondenter från företagsstorleken anställda och således presenteras inga svar för denna kategori. Tabell 1: EU:s definitioner på företagsstorlekar sett över antalet anställda i företagen. Tabellkälla: Europakommissionen (2005). Företagsstorlek Antal anställda Micro Small Medium-sized Big Antal respondenter i varje kategori Enligt Couper, Lamias och Traugott (2001) är en genomsnittlig svarsfrekvens på undersökningar som genomförs på Internet knappt 50 %, medan en artikel från Office of Quality Improvement (2010) hävdar att siffran snarare är %. När vi tog fram vår enkätundersökning har vi varit noga med formuleringen av både frågor och svar, detta genom att vi har följt Parker och Reas (2005) instruktioner i ämnet. För att vi skulle inkludera samtliga möjliga svarsalternativ garderade vi oss på vissa frågor med ett fält där respondenten själv kunde fylla i ett eget svar på frågan. I våra resultat har vi sedan presenterat samtliga svar vi fick där respondenterna själva hade fyllt i ett svarsalternativ. Vårt urval av respondenter inkluderar som tidigare nämnt transportörer av alla storlekar. När enkätundersökningen genomfördes ringdes personer med lämplig befattning upp på företagen och vi förklarade vilka vi är, varför vi genomför undersökningen samt vad vår studie kommer att resultera i. Vi har betonat att transportörerna i längden själva kan tjäna på de slutsatser som studien resulterar i. Om företagen har varit villiga att medverka har vi skickat en länk till enkätundersökningen till den anställdes e-postadress. Av två anledningar anser vi att det var avgörande att vi ringde till företagen innan vi skickade länken till undersökningen; vi kom i kontakt med personer i lämplig befattning, och risken att e-posten raderades minimerades. 11

12 Vi var vid telefonsamtalen betonades att undersökningen skulle vara helt anonym och att vi inte har någon möjlighet att koppla svaren till ett specifikt företag. Om företagen inte hade varit anonyma hade det mycket väl kunnat hämma deras svar, och samtidigt var det irrelevant för vår studie att svaren ska kunna spåras till en specifik respondent. Följaktligen kommer alla citat där resultaten från enkätundersökningen presenteras att stå under namnet Anonym transportsäljare. Detta avser någon av de respondenter som har svarat på vår enkätundersökning. Begreppet anonym transportsäljare inkluderar samtliga respondenter dvs. det är inte enbart en respondent som står under detta namn. Då vi har haft telefonkontakt med företagen innan länken till undersökningen skickades ut via e-post, ansåg vi att det var en rimlig uppskattning att cirka 75 % av dem som har godkänt sin medverkan i undersökningen skulle svara. Vår slutliga svarsfrekvens på enkätundersökningen var 60 % vilket vi trots allt måste anse vara bra med tanke på att det var en Internetbaserad enkätundersökning. 2.3 Personlig intervju och intervjumetod För att få perspektiv på transportbörser ur både transportsäljare och transportköpares perspektiv har kompletterat enkätundersökningen med en personlig intervju. Denna intervju genomfördes med en ansvarig transportköpare och transportsäljare på ett åkeri i Skåne med huvudsakligen inrikes transporter som verksamhet. Åkeriet är ett mindre företag med ett fåtal lastbilar i fordonsparken och klassas enligt EU:s definition på företagsstorlekar (se tabell 1) som ett micro-företag. Fördelarna med denna personliga intervju är, förutom att vi får flera perspektiv på transportbörser, att vi erhåller mer detaljerade svar än via en enkätundersökning. Dessutom har vi här haft möjlighet att ställa följdfrågor och be om eventuella förtydliganden på svaren. Under intervjutillfället ville vi komma intervjuobjektet nära för att kunna ta reda på hur denne ser på transportbörser och verkligheten kring dessa. Därför har vi genomfört intervjun med en låg grad av standardisering vi har utgått från ett par huvudfrågor och sedan låtit intervjuobjektet tala fritt. Därför har vi, till skillnad från enkätundersökningen, inte heller använt oss av frågor med endast svarsalternativ utan har genom öppna frågor kunnat uppfylla vårt mål om att göra intervjutillfället mer av en dialog än en frågestund. Med andra ord har vi genomfört en semistrukturerad intervju. Att vi har använt oss av en semistrukturerad intervju har också minskat risken att vi omedvetet styr intervjuobjektet i sina svar (Björklund & Paulsson, 2003). För intervjuguide till den personliga intervjun se bilaga 2. 12

13 2.4 Teoretisk grund och litteraturdiskussion Då studien är specificerad till en generell studie i transportbörser har vi haft en stor mängd teoretiskt material att tillgå. De teoretiska källorna är inhämtade från Internetbaserade sökmotorer som endast redovisar vetenskaplig litteratur i form av artiklar, tidsskrifter, böcker och publikationer. Ett exempel på en sådan sökmotor är Google Scholar. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att vi inte har hittat någon annan studie eller forskningsarbete som gör exakt det vi kommer att göra i denna uppsats, vilket bidrar till att den litteratur vi använder oss av i studien är i stor mängd samt väldigt bred. Teorin vi har fokuserat på kan delas in i fyra olika kategorier: Hur transportbörser fungerar i praktiken De för- och nackdelar som finns med transportbörser Den påverkan transportbörser och samlastning ger på miljö och ekonomi Tekniska hjälpmedel som kan underlätta för transportbörser Mycket av litteraturen är fokuserad på antingen specifika geografiska marknader eller specifika marknadssegment och är därför inte generell. Därför har vi vid bearbetningen av litteraturen varit noga med att kontrollera att de slutsatser som dras inte bara är applicerbart på den geografiska region eller marknadssegment som avhandlas. Att en viss del av den litteratur vi har använt oss av i studien har några år på nacken anser vi inte vara ett problem vi har helt enkelt valt att använda oss av det material och de slutsatser i dessa artiklar som inte förändras över tid. 2.5 Metodens för- och nackdelar En kvalitativ metod är inte enhetlig utan det finns en mängd olika arbetssätt och varianter som författare använder sig av för att ta bearbeta råmaterialet. Det finns en viss mängd kvalitativ metod i alla vetenskapliga artiklar och man måste vara medveten om att alla som arbetar med denna metod formar sitt eget arbetssätt och sin egen förståelse för metoden. Detta innebär att det kvalitativa arbetssättet är under ständig förändring och förbättring då studien formas i takt med författarens stigande förståelse av den kvalitativa metoden (Patel & Davidsson, 2011). Styrkan hos den kvalitativa metodteorin är att det blir enklare för författaren att få en djupare kunskap i ämnet eftersom metoden är induktiv det vill säga en fördjupad analys av enstaka fallstudier eller ett specifikt ämne (Patel & Davidsson, 2011). En svaghet med den kvalitativa metoden är att den ibland betraktas med skepsis i forskningsvärlden då det kan vara svårt att kvantifiera och upprepa de resultat som har utarbetats. En andra svaghet med den kvalitativa metodteorin är att den formas av författarens subjektiva tolkning av resultaten och därför adderar ytterligare en försvårande dimension för de forskare som vill upprepa undersökningen (Patel & Davidsson, 2011). Därför har vi som författare till denna studie valt att försöka ge läsaren en så tydlig metodbeskrivning som möjligt så att andra forskare i så stor grad som möjligt ska kunna göra en liknande studie som vår. 13

14 2.6 Etiska överväganden Alla företag som har svarat på enkätundersökningen är anonyma då vi inte har haft möjligheten att spåra svaren till ett specifikt företag. Det företag som har deltagit vid den personliga intervjun är konfidentiellt, vilket innebär att vi inte har valt att publicera företagets namn. Dessa beslut har tagits på grund av risken att eventuellt känslig information publiceras av misstag. Utöver detta finns också ett metodbaserat övervägande som grund att företagen är anonyma respektive konfidentiella vid enkätundersökningen och den personliga intervjun om personerna som har besvarat våra frågor vet att deras svar är anonyma ökar trovärdigheten och tillförlitligheten i deras svar. 14

15 3. Teori Inom vägtransporter är det oftast tre parter inblandade avsändare, mottagare och transportör. I många fall kan transportören vara samma part som avsändare eller mottagare då många företag vill sköta sina egna transporter (Caplice, 2007). I följande teoriavsnitt kallas om inget annat nämns transportören för transportsäljare och transportköparen är den part som inhandlar transporttjänsten. 3.1 Vägtransportmarkanden i korthet Marknaden för vägtransporter inkluderar all form av transport av gods på väg (Cramér et al. 2012) men i denna studie begränsas begreppet till tunga transporter i form av lastbilar. Fördelarna med vägtransporter är att de till skillnad från andra transportsätt såsom järnväg och flyg inte har många fysiska begränsningar i transportnätverket; det svenska vägnätet täcker ett område på drygt mil (Trafikverket, 2014a) i jämförelse med det svenska järnvägsnätet på 1650 mil (Trafikverket, 2014b). Detta innebär att genom vägtransporter finns möjlighet att utnyttja ett transportnätverk på mer än 12 gånger större än det för järnväg. Lumsden (2006) uppger att cirka 80 procent av de totala lastbilstransporterna i Sverige är på avstånd längre än 10 mil och att medellängden på en lastbilstransport är 13 mil om man räknar med en genomsnittsvikt på ett ton. Det utförda transportarbetet följer den ekonomiska utvecklingen (Larsson & Westerberg, 2009) och en generellt accepterad uppskattning är att transportarbetet ökar med en procent för varje procent som BNP ökar (Näringslivets Transportråd, u.å.). Det finns alltså en stark korrelation mellan utfört transportarbete och BNP vilket kan ses i figur 2 nedan. Alla transporter påverkas inte av lågkonjunkturer (sjunkande BNP) då visst gods som transporteras är s.k. konjunkturneutrala det finns en efterfrågan på dessa trots sämre ekonomiska tider (Lumsden, 2006). Figur 2: Korrelationen mellan BNP och utfört transportarbete. Genom att jämföra BNPtillväxt (X-axel) med procentuell transportökning (Y-axel) framgår ett tydligt samband mellan dessa. Figurkälla: European Environment Agency, u.å. 15

16 Allmänna trender i transportmarknaden är att transportörernas kunder allt mer riktar in sig på mindre partistorlekar med högre sändningsfrekvenser då de vill undvika höga lagernivåer med kapitalbindning som följd (Cramér et al. 2012). Konceptet med mindre partistorlekar och högre sändningsfrekvens kallas för just in time (JIT) och innebär en strävan efter lagerlösa logistiksystem för att öka kapitalomsättningen (Lumsden, 2006). Detta leder till att företag i större utsträckning skickar sändningar med lägre fyllnadsgrad (Monden, 2011) vilket får följden att transportörerna får kapacitet över. Marknaden för vägtransporter är en väldigt konkurrensutsatt marknad med många aktörer och därför ligger den genomsnittliga vinstmarginalen för transportörer mellan år på drygt 3 procent (ProgTrans, 2008). Larsson, Sternberg och Westerberg (u.å.) uppger att en i Sverige genomsnittlig vinstmarginal för transportörer är på mellan 1-2 procent och att endast var tionde transportör i Sverige hade en vinstmarginal på 8 procent eller högre. Beroende på vilket land lastbilschaufförer i Europa kommer ifrån skiljer det mycket i genomsnittslön. Vissa åkerier runtom i Europa väljer att anställa lastbilschaufförer från låglöneländer för att i slutändan kunna erbjuda sina kunder så låga priser som möjligt. En svensk lastbilschaufför tjänar i genomsnitt kr i månaden (Lönestatistik, 2014) medan en lastbilschaufför från Lettland tjänar mellan till kr i månaden (Lindroth, 2013). 3.2 Tomtransporter När ett avtal om en transport har slutits mellan transportsäljare och transportköpare utförs transporten. Under denna transport går transportören med vinst då denne får betalt för transporten. I samma sekund som transportören har lämnat av godset hos mottagaren har denne ingen ekonomisk täckning fram till det att nytt gods lastas på (Caplice, 2007) och det är nu en s.k. tomtransport uppstår. En tomtransport leder till ökande kostnader för transportörer och resulterar i onödiga utsläpp av växthusgaser (Kovács, 2010). Om vi ponerar att den ursprungliga transporten gick mellan punkt A och B och transportörens nästa uppdrag är att transportera gods från punkt C till A måste transportören då köra utan last mellan punkt B och C för att kunna hämta upp det nya godset (se figur 3). Caplice (2007) skriver att det därför kan vara bra för transportören att sälja denna tomma transport till ett lägre pris för att minimera den ekonomiska förlusten. En sådan försäljning skulle exempelvis kunna ske genom en transportbörs. A Transport 3 Transport 1 C B Transport 2 (tomtransport) Figur 3: Exempel på hur en tomtransport uppstår. Transporterna 1 och 3 är planerade sedan tidigare. Mellan dessa transporter uppstår en tomtransport när transportören ska köra och hämta upp det nya godset. Med bra planering kan transportören annonsera ut denna lediga kapacitet till försäljning på exempelvis en transportbörs. Figurkälla: Egen figur baserad på Caplice (2007). 16

17 Statistik från myndigheten Trafikanalys (2014) visar att var fjärde transport i Sverige under det tredje kvartalet 2013 var en tomtransport och sett till antalet körda kilometer motsvarar detta 15 % av de totala transporterna. Enligt McKinnon (2010) var andelen tomtransporter sett till körda kilometer i Sverige drygt 20 %, vilket i förhållande med andra länder i Europa var en låg siffra. Det bör dock enligt samma författare (2010) iakttas försiktighet när man tolkar och jämför statistik om fyllnadsgrader mellan olika länder, då insamling av data, grundläggande antaganden, definitioner samt beräkningsmetoder skiljer sig åt beroende på undersökande myndighet. 3.3 Fyllnadsgrad Fyllnadsgrad är ett begrepp för att beskriva resursutnyttjandet av ett fordon under en transport; det görs dock åtskillnad på ekonomiskt och fysiskt resursutnyttjande. Cramér et al. (2012) förklarar skillnaden mellan ekonomiskt och fysiskt resursutnyttjande med hjälp av ett exempel om en taxibil med tre passagerarplatser. Om taxibilen kör utan passagerare ombord är både det fysiska och ekonomiska resursutnyttjandet 0 procent, det vill säga en tomtransport. Men om taxibilen har en passagerare ombord är det fysiska resursutnyttjandet 33 procent och det ekonomiska resursutnyttjandet är 100 procent, då taxichauffören ju tar ett fast pris oavsett hur många passagerare denne transporterar. McKinnon (2010) delar in fysiskt resursutnyttjande (fyllnadsgrad) i fem olika kategorier: 1. Andel tomtransporter: andelen transporter som går tomma sett till antalet körda kilometer 2. Fyllnadsgrad baserad på vikt: proportionen mellan lastad vikt och lastbilens maxkapacitet 3. Fyllnadsgrad baserad på volym: proportionen mellan lastad volym och lastbilens maxkapacitet 4. Fyllnadsgrad baserad på flakmeter: proportionen mellan lastade flakmeter och lastbilens maxkapacitet 5. Fyllnadsgrad baserad på tonkm: proportionen mellan körda tonkm och det maximala antalet tonkm som var möjligt för den specifika transporten Vill man beräkna hur fyllnadsgraden har varierat under en transport med flera av- och pålastningsplatser är det bäst att använda sig av fyllnadsgrad baserat på tonkm (Cramér et al. 2012). Detta görs genom att dividera antalet tonkm som godset har transporterats med det maximala antalet tonkm för den specifika transporten (se figur 4). 17

18 Figur 4: Beräkning av total fyllnadsgrad för en transport med olika på- och avlastningsplatser. Figurkälla: Cramér et al. (2012) s. 10 Det är, vid djupare analyser och avancerade beräkningar av fyllnadsgrad, viktigt att det tas hänsyn till alla ovanstående kategorier av fyllnadsgrader då dessa påverkar och begränsar varandra i stor utsträckning (McKinnon, 2010). Exempelvis kan en lastbil ha en viktbaserad fyllnadsgrad på 20 procent men en volymbaserad fyllnadsgrad på 100 procent och då måste lastbilen anses vara fullastad. Oftast är det fyllnadsgrad baserad på flakmeter som begränsar de andra fyllnadsgraderna (Cramér et al & McKinnon, 2010). I denna studie kommer allt som benämns fyllnadsgrad att syfta till fysiskt resursutnyttjande om inget annat nämns. Dock kommer vi att vara noga med att i de fall där det är möjligt definiera vilken kategori av fyllnadsgrad vi avser. 3.4 Transportbörser En transportbörs är en Internetbaserad marknadsform där säljare och förmedlare av transporttjänster kan annonsera ledig kapacitet till försäljning. På samma sätt kan transportköpare annonsera en förfrågan på transporter där transportsäljare får lämna anbud (Kovács, 2009). Syftet med transportbörser är att öka samlastning och minska tomtransporter (Alt & Klein, 1998; Kovács, 2010). Många transportbörser riktar in sig på ett särskilt marknadssegment, exempelvis råvaror, livsmedel och gastransporter (Nandijaru & Regan, 2003). Information som inkluderas i antingen en offert eller förfrågan inkluderar avgångsort, destination, ledig kapacitet (vikt, flakmeter eller volym) samt pris och transportvillkor. Även information om eventuell service samt kringtjänster anges och fungerar som ett konkurrensmedel (Nandijaru & Regan, 2003). När en transportsäljare eller transportköpare har hittat en annons respektive förfrågan som passar dem kontaktar de motsvarande part och kommer överrens om transportens detaljer samt betalningsvillkor och andra juridiska aspekter (Kovács, 2010). 18

19 Det är viktigt att transportsäljaren vid annonsering om ledigt utrymme även tar hänsyn till s.k. backhaul, på svenska returlaster. Detta innebär att fokus inte bara riktas sig på det tillgängliga fraktutrymmet mellan exempelvis Malmö och Stockholm utan även riktas till det tillgängliga fraktutrymmet på tillbakavägen (Kovács, 2010). Beräkningar kring fyllnadsgrader bör vara fokuserade per deltransport då fyllnadsgraden kan variera stort mellan olika av- och pålastningsplatser (se figur 5). Transportörer måste vara noga med att beräkna fyllnadsgrader mellan dessa stopp och inte bara den totala fyllnadsgraden för hela resan (Cramér et al. 2012). Finns det tillgängligt fraktutrymme på en deltransport kan denna transport med fördel annonseras på en transportbörs (Kovács, 2010). Stopp # Fyllnadsgrad 51 % % 79 % 16 % 39 % Figur 5: Fyllnadsgrader mellan stopp Transportbörsens fördelar Förutom att transportbörser underlättar för transportsäljare att öka sina fyllnadsgrader finns det andra direkta och indirekta fördelar med att använda sig av denna marknadsplats. Transaktionskostnaderna för en affär på en transportbörs är mycket lägre än vid traditionella affärer via exempelvis telefonkontakt och möten. Detta då användaren av en transportbörs snabbt blir presenterad för en rad transportsäljare eller transportköpare och snabbt kan välja bland dessa (Alt & Klein, 1998). De traditionella transaktionsmetoderna kräver ett visst förarbete med att ringa upp och prata med enskilda aktörer åt gången. En annan fördel med transportbörserna är att användaren snabbt kan jämföra olika priser och urskilja vilka priser som är orimligt låga eller höga (Kovács, 2009). Följande kan vara både en fördel och nackdel beroende på om fenomenet betraktas ur ett säljar- eller köparperspektiv: En studie genomförd i Ungern visar att transportbörser sänker den generella prisnivån med nästan 9 % och att detta direkt gynnar transportköparna och att transportsäljarna på kort sikt drabbas negativt (Kovács, 2009). Samma författare nämner dock att detta kan få långsiktiga fördelar även för transportsäljaren då de genom den lägre prisnivån kommer att sträva efter att kunna uppfylla samma grad av service till en lägre kostnad (Kovács, 2009). När en transportbörs lyckas uppfylla sitt syfte tjänar miljön på detta då antalet använda fordon minskar till följd av ökad samlastning (Kovács, 2010). Detta innebär följaktligen att även transportsäljare tjänar på detta ekonomiskt de minskar tomtransporterna och ökar fyllnadsgraderna samtidigt som försäljningen ökar Nackdelar med transportbörser Den främsta konkurrensfördelen på traditionella transportbörser har varit priset, vilket har lett till att andra konkurrensfördelar såsom service, leveranssäkerhet och kundrelationer har hamnat i skymundan. Många transportsäljare har därför valt att inte använda sig av transportbörser då prisfixeringen har lett till att deras redan låga vinstmarginaler har minskat ytterligare. 19

20 Andra transportsäljare har valt att endast använda sig av transportbörser när de säljer överblivet transportutrymmen men använder sig av de traditionella marknadskanalerna för sina stomtransporter (Nandijaru & Regan, 2003). Vid köp och sälj av transporttjänster via transportbörser försvinner delvis betydelsen av långsiktiga relationer kunder emellan (Alt & Klein, 1998). För att motverka detta problem med att kundrelationerna har hamnat i skymundan har några transportbörser börjat med funktioner, vilka gör att man kan skapa kontakter och automatiserade kontrakt köpare och säljare emellan. Detta sparar i sin tur både tid och pengar då man inte behöver gå igenom avtalsprocessen för varje enskild transaktion. Vissa transportbörser har avancerade prisalgoritmer som tar hänsyn till de olika kringtjänster och annan service som transportsäljarna tillhandahåller, detta i ett försök att motverka att transportbörserna enbart riktar in sig på pris som den främsta konkurrensfördelen (Nandijaru & Regan, 2003). Alt och Klein (1998) vidareutvecklar resonemanget om prisfixeringen på transportbörser och skriver att många användare önskar funktioner där de kan betygsätta och svartlista oseriösa aktörer, och författarna får medhåll i liknande resonemang av Kovács (2009). Vissa transportbörser erbjuder även statistik där användaren kan studera aktörerna i detalj, vilket underlättar transportbörsens användare att identifiera oseriösa köpare och säljare (Kovács, 2009). En annan nackdel med transportbörser är att den last som transportköpare annonserar förfrågan om transporter på är last som de inte har lyckats hitta en transportör på genom de traditionella marknadskanalerna. Detta beror i många fall på att transporten i sig är oattraktiv för transportörerna eller att det handlar om små volymer (Alt & Klein, 1998). Därför är det inte heller säkert att användaren lyckas hitta en transportör genom transportbörsen. Nandijaru och Regan skriver i sina slutsatser (2003) att en transportbörs framgång beror på dennes förmåga att attrahera den kritiska massan, samt att gynna båda transportsäljare och transportköpare vad gäller effektivisering av logistiken. Författarna skriver även att fleet management 1 redan är svårt nog och att transportbörserna adderar ytterligare en komplicerad dimension till detta. Det är följaktligen viktigt att transportbörserna försöker begränsa denna dimension och underlätta arbetet med fleet management. 3.5 Automatisk identifiering av gods Vid studien av det empiriska materialet upptäcktes ett behov bland transportsäljare att förändra arbetssätt och automatisera vissa processer vid försäljning på transportbörser. Automatisering av dessa processer kräver en teknik för automatisk identifiering av gods och vid litteraturstudien upptäcktes att RFID är en teknik som möjliggör detta. RFID är en förkortning på Radio Frequency Identification och är små trådlösa anordningar som identifierar objekt. Ett vanligt användningsområde är att spåra och följa gods genom ett logistikflöde (Juels, 2006). Ett mänskligt öga har relativt lätt att identifiera ett specifikt föremål bland andra likartade föremål, men för en dator är detta inte lika lätt. Ett datoriserat system kräver någon form av information för att kunna urskilja ett specifikt föremål från andra och för att få denna inform- 1 Ungefär: effektivisering av fordonsflottan samt minskandet av administrativt arbete 20

21 ation krävs någon form av märkning på föremålet - det är här RFID kommer in i bilden. RFID är en teknik som tillåter automatisk avläsning och identifiering av olika föremål i ett logistikflöde (se figur 6). En RFID-tagg är ett litet mikrochip som innehåller information och är konstruerat för trådlös dataöverföring till en RFID-läsare (Juels, 2006). I fortsättningen av studien kommer RFID-taggen att benämnas mikrochip. Figur 6: Schematisk bild över hur RFID-tekniken fungerar. Informationen i ett mikrochip (RFID Tag) läses av med hjälp av en läsare (RFID Reader samt RFID Antenna). Denna avläsning sker med hjälp av radiovågor. Den information som har lästs av skickas sedan till en server eller dator där informationen sedan används. Figurkälla: Singh (u.å.) I ett mikrochip kan det lagras nästan oändligt mycket information, men i logistiska sammanhang är det vanligt att inkludera information såsom avreseort, destination, vikt, volym, samt vilken temperatur och tryck godset har utsatts för. Till skillnad från de traditionella streckkoderna är inte informationsflödet vid RFID enkelriktat - det kan både läsas av och matas in information i ett mikrochip (Fredholm, 2006). Koncept och teknik likt RFID har funnits sedan andra världskriget men den som sägs vara teknikens uppfinnare är Mario Cardullo som 1973 utvecklade en passiv radiotransponder. Syftet med tekniken var från början att använda den vid exempelvis automatiska tullavgiftsbetalningar och avläsning av registreringsnummer (Jain, 2013). Vad gäller storskalig användning i logistikkedjor och integrerade nätverk är RFID dock en ny teknik, där den genom sitt användningsområde bidrar till minskade kostnader samt bättre precisionkvalité och ökad kontroll över godset (Jain, 2013). Want (2006) nämner att anledningen till att RFID först på senare år har nått den bredare massan är dess höga kostnader samt integrationsproblem med annan tillgänglig teknik. Tidigare har det dessutom funnits svårigheter att kunna konkurrera med de befintliga teknikerna då RFID, sett från tidsmässig och ekonomisk synvinkel, inte ansågs skapa någon värdeadderande effekt i logistikkedjan. I takt med att samarbeten mellan företag i stora logistiknätverk vuxit fram och lett till allt mer integrerade flödeskedjor, har användningen av RFID-teknik börjat blomma ut på allvar. Detta har skett mycket tack vara standardisering och minskade kostnader då tekniken har mognat. 21

22 Juels (2006) hävdar att RFID med all säkerhet kommer att ersätta streckkoder inom logistiksystemen av två anledningar: Unik identifiering av varje mikrochip möjliggör ökad precisionkvalité i både order- och lagersystem, något som streckkoder inte kan möjliggöra. Automatisering minskar risken för fel då den mänskliga faktorn med manuell avläsning av streckkoder försvinner. Istället kan en avläsare fästas vid lastporter på lager och terminaler och automatiskt avläsa det gods som passerar porten RFID i korthet Tekniken brukar delas in i två olika huvudgrupper passiva och aktiva mikrochip. Ett passivt mikrochip kräver varken underhåll eller någon strömkälla då den endast tar emot signaler som läser av innehåller i mikrochipet (Want, 2006). Ett aktivt mikrochip sänder hela tiden ut signaler och kräver därför en strömkälla, antingen i form av en intern batterikälla eller strömdrivande infrastruktur (RFID Journal, u.å.). Eftersom det aktiva mikrochipet kräver mer ekonomiska resurser och enhetlig infrastruktur som stödjer tekniken är inte investeringarna på denna typ av mikrochip särskilt omfattande. Istället har det ofta valts att investera i det passiva RFID-systemet då detta system kräver mindre resurser per enhet för att få den att fungera (Want, 2006). För att både de aktiva och passiva mikrochipen ska fungera krävs ytterligare två komponenter (Jain, 2013): En läsare som skannar av information från ett mikrochip En databas där information från mikrochipen finns lagrade I båda teknikerna kan antingen Near Field Communication och Far Field Communication, hädanefter benämnda som NFC respektive FFC, användas som metod för att motta samt skicka information mellan mikrochip och avläsare. Skillnaden mellan NFC och FFC är att de har olika styrkor på de frekvensband som de arbetar utifrån. Frekvensbanden sträcker sig från 30 KHz till knappt 6 GHz (rfidjournal.com): Låg: KHz Hög: MHz UHF (ultrahög frekvens): 300 MHz 3 GHz Mikrovågor: 5,8 GHz Ju högre frekvensband som ett mikrochip arbetar inom desto mer energi konsumeras och därmed förminskas även livslängden på denna. Tekniken med NFC använder sig av de två lägsta frekvensbanden (hög och låg) medan FFC tillämpas i frekvensgrader som överstiger 100 MHz. Den praktiska skillnaden mellan NFC och FFC är att mikrochip som använder sig av det förstnämnda i princip måste ha direktkontakt med läsaren för att en signal ska kunna skickas (rfidjournal.com). Jämför med Jojo-korten som används på Skånetrafikens bussar dessa använder sig av RFID-tekniken för NFC (BBC News, 2014). 22

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Att intervjua och observera

Att intervjua och observera Att intervjua och observera (Även känt som Fältstudier ) Thomas Lind Institutionen för informationsteknologi Visuell information och interaktion 2014-01-27 Påminnelser från högre ort Gruppindelning! Välj/Hitta

Läs mer

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell,

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se Idé >ll affärsidé Omvärldens (ständiga) förändring öppnar för

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Transporter, miljö och klimathot

Transporter, miljö och klimathot Transporter, miljö och klimathot Logistik och samhällsutveckling Jönköping, 18-1919 mars 29 Professor i sjöfartens transportekonomi och logistik Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (presenterat

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Tanktransportdagen 11 april 2013. Marknaden för transport av kemikalier

Tanktransportdagen 11 april 2013. Marknaden för transport av kemikalier Tanktransportdagen 11 april 2013 Marknaden för transport av kemikalier 1 Åkerinäringen, kort lägesbeskrivning Andel tankbilstransporter I Sverige Hantering av kemikalier, lossning och lastning Ansvar vid

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Instruktion/råd för rapportskrivning

Instruktion/råd för rapportskrivning Läkarprogrammet, självständigt arbete Instruktion/råd för rapportskrivning JK/PN 140211 Bästa/bäste läkarstudent! Nedan följer en kort beskrivning av de punkter en vetenskaplig rapport vanligen innehåller

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet Att skriva uppsats Magnus Nilsson Karlstad universitet Vad är en uppsats? Uppsatsen är en undersökning av något och baseras på någon form av empiriskt material. Uppsatsen ska visa på: Tillämpning av vetenskaplig

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan!!Unpublished: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Bertlett,

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Statistiska undersökningar - ett litet dokument

Statistiska undersökningar - ett litet dokument Statistiska undersökningar - ett litet dokument Olle the Greatest Donnergymnasiet, Sverige 28 december 2003 Innehåll 1 Olika moment 2 1.1 Förundersökning........................... 2 1.2 Datainsamling............................

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för hälsa och samhälle Pedagogik 61-80p VT 2006 DELAKTIGHET OCH LÄRANDE - en studie om delaktighet och lärande bland vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg Handledare: Mattias

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-03-30 B E S L U T Melvin Capital Management LP FI Dnr 16-14664 527 Madison Avenue, New York NY 10022 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

Att skapa en ny identitet åt ett världsledande företag EssenInternational

Att skapa en ny identitet åt ett världsledande företag EssenInternational Att skapa en ny identitet åt ett världsledande företag 2016.10.19 EssenInternational 1 Vi EssenInternational 2 EssenInternational Vi utvecklar varumärken med progressiv design. 2016.10.18 EssenInternational

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 DHL Freight Sweden Trafiksäkerhet Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 Halmstad, Tylösandsseminariet, 5 Sept 2012, Ylva Öhrnell Teknik, lagar, policys, rutiner, regler, infrastruktur,

Läs mer